Detail:
Bikalutamid Accord 50mg tbl flm 30x50 mg
Názov lieku:
Bikalutamid Accord 50mg
Doplnok názvu:
tbl flm 30x50 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPríloha č. 2 k notifikácii, ev.č.:2010/04020
Príloha č. 2 k notifikácii, ev.č.:2011/02789PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Bikalutamid Accord 50 mg filmom obalené tablety
Bikalutamid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Bikalutamid Accord a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Bikalutamid Accord
3. Ako užívať Bikalutamid Accord
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Bikalutamid Accord
6. Ďalšie informácie1. ČO JE BIKALUTAMID ACCORD A NA ČO SA POUžÍVA

Farmakoterapeutická (liečebná) skupina: antagonisty hormónov a príbuzné
liečivá, antiandrogény.
Bikalutamid sa používa na liečbu pokročilého karcinómu (rakoviny) prostaty.
Užíva sa spolu s látkou známou ako analóg hormónu uvoľňujúceho luteinizačný
hormón (luteinising hormone-releasing hormone, LHRH) – čo je ďalšia
hormonálna liečba – alebo sa k liečbe pridá chirurgické odstránenie
semenníkov.
Bikalutamid je zo skupiny liekov známych ako nesteroidné antiandrogény.
Liečivo bikalutamid blokuje nežiaduce účinky mužských pohlavných hormónov
(androgény) a takýmto spôsobom inhibuje (spomaľuje) rast buniek v prostate.


2. SKÔR AKO UžIJETE BIKALUTAMID ACCORD
Neužívajte Bikalutamid Accord:

. keď ste alergický (precitlivený) na bikalutamid alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek Bikalutamidu Accord,
. keď ste žena, dospievajúci alebo dieťa,
. keď užívate terfenadín alebo astemizol (na sennú nádchu alebo alergiu)
alebo cisaprid (na žalúdočné poruchy) s 50 mg tabletami bikalutamidu.


Bikalutamid Accord nesmú užívať ženy ani deti.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Bikalutamidu Accord

. Ak máte stredne ťažkú alebo ťažkú poruchu funkcie pečene. Liek sa má
užívať až potom, keď Váš lekár dôkladne zváži možné riziká a prospech
liečby. V takom prípade bude Váš lekár pravidelne vykonávať testy funkcie
pečene (bilirubín, transaminázy, alkalická fosfatáza). Ak sa rozvinú
závažné poruchy funkcie pečene, liečba bikalutamidom sa má prerušiť.
. Ak máte ťažkú poruchu funkcie obličiek. Liek sa má užívať až potom, keď
Váš lekár dôkladne zváži možné riziká a prospech liečby.
. Ak máte diabetes a už užívate tzv. analóg LHRH. Medzi analógy LHRH patria
goserelín, buserelín, leuprorelín a triptorelín.

Užívanie iných liekov:
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Bikalutamid sa nesmie používať so žiadnymi z nasledujúcich liekov:
Terfenadín alebo astemizol (na sennú nádchu alebo alergiu), cisaprid (na
žalúdočné poruchy).

Ak užívate bikalutamid spolu s jedným z nasledujúcich liekov, účinok
bikalutamidu aj daného druhého lieku môže byť ovplyvnený. Prosím, poraďte
sa s lekárom skôr, než začnete spolu s bikalutamidom užívať niektoré
z týchto liekov:
/- WARFARÍN ALEBO INÝ PODOBNÝ LIEK NA/ zabránenie vzniku krvných zrazenín
/- CYKLOSPORÍN (POUžÍVA SA NA POTLAČENIE IMUNITNÉHO SYSTÉMU/ – na zabránenie
odmietnutia transplantovaného orgánu alebo kostnej drene a na ich liečbu)
/- CIMETIDÍN (NA LIEČBU žALÚDOČNÝCH VREDOV)/
/- KETOKONAZOL (POUžÍVA SA NA LIEČBU PLESŇOVÝCH INFEKCIÍ KOžE A NECHTOV)/
/- BLOKÁTORY KALCIOVÝCH KANÁLOV (NA LIEČBU VYSOKÉHO/ krvného tlaku)


Užívanie Bikalutamidu Accord s jedlom a nápojmi:
Jedlo a nápoje nemajú vplyv na Vašu liečbu tabletami bikalutamidu.

Tehotenstvo a dojčenie:
Tablety bikalutamidu sú kontraindikované u žien (t.j. ženy ich nesmú
užívať) a nesmú sa podávať tehotným ženám alebo dojčiacim matkám. Skôr ako
začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov:
Je nepravdepodobné, že by Váš liek mal nežiaduci vplyv na schopnosť viesť
vozidlá alebo obsluhovať stroje. Niektorí ľudia však občas môžu mať pocit
závratu alebo ospanlivosti po užití Bikalutamidu Accord. Ak sa to vyskytne
u Vás, pri vykonávaní takýchto činností máte postupovať opatrne.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Bikalutamidu Accord

Bikalutamid Accord obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate
niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.3. AKO UžÍVAť BIKALUTAMID ACCORD

Vždy užívajte Bikalutamid Accord presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak
si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Zvyčajná dávka Bikalutamidu Accord je jedna tableta raz denne. Prehltnite
celú tabletu a zapite ju vodou. Snažte sa tabletu užívať každý deň v tom
istom čase.


Ak užijete viac Bikalutamidu Accord, ako máte

Ak užijete viac než predpísanú dávku, kontaktujte svojho lekára. V prípade
predávkovania okamžite kontaktujte najbližšiu nemocnicu. Podľa možnosti
zoberte so sebou tablety alebo škatuľku, aby ste lekárovi mohli ukázať, čo
ste užili.


Ak zabudnete užiť Bikalutamid Accord

Ak zabudnete užiť liek, užite svoju dávku hneď, ako si spomeniete, a potom
užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste
nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Bikalutamid Accord

Neprestaňte užívať tablety, aj ak sa cítite dobre, ak Vám to nenariadi Váš
lekár.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

V rámci jednotlivých skupín frekvencií (častosti výskytu) sú nežiaduce
účinky uvedené v poradí klesajúcej závažnosti.
Výskyt nežiaducich udalostí je hodnotený nasledovne: :
Veľmi časté: u viac než 1 z 10 liečených pacientov, časté: u 1 až 10 zo 100
liečených pacientov, menej časté: u 1 až 10 z 1 000 liečených pacientov,
zriedkavé: u 1 až 10 z 10 000 liečených pacientov, veľmi zriedkavé: u menej
než 1 z 10 000 liečených pacientov.
Tak ako všetky lieky, aj Bikalutamid Accord môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého. Zvyčajne sa prejavuje málo vedľajších
účinkov, keď sa Bikalutamid Accord užíva tak, ako Vám to vysvetlí lekár
alebo lekárnik.

Okamžite kontaktujte lekára alebo vyhľadajte lekársku pomoc, ak si všimnete
ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov:
. Závažná dýchavičnosť alebo náhle zhoršenie dýchavičnosti s možným kašľom
alebo horúčkou. Niektorí pacienti užívajúci Bikalutamid Accord dostanú
zápal pľúc, ktorý sa nazýva intersticiálne ochorenie pľúc. Tento vedľajší
účinok je menej častý.
. Závažné svrbenie kože (s vydutými hrčami) alebo opuch tváre, pier, jazyka
a/alebo hrdla, ktoré môže spôsobovať problémy s prehĺtaním. Tieto reakcie
na Bikalutamid Accord sú menej časté.
. Zožltnutie kože alebo očných bielok, spôsobené problémami s pečeňou
(vrátanie zlyhania pečene). Tento vedľajší účinok je zriedkavý.


Veľmi časté (u viac než 1 z 10 liečených pacientov)
|citlivosť pŕs |závraty |bolesti |hematúria |opuchy |
| | |brucha |(krv v moči)| |
|gynekomastia |návaly |zápcha |asténia |pocit |
|(zväčšenie |horúčavy | |(malátnosť) |slabosti |
|prsnej žľazy | | | | |
|u muža) | | | | |
|anémia |krv v moči |nevoľnosť |opuch | |
|(málokrvnosť) | | | | |

Časté (u 1 až 10 z 100 liečených pacientov)
|anorexia |poruchy |vypadáva|svrbenie |impotencia |
|(nechuten|trávenia|nie | | |
|stvo) | |vlasov | | |
|znížené |plynatos|suchá |vyrážka | |
|libido ( |ť |koža | | |
|pohlavná | | | | |
|túžba) | | | | |
|depresie |strata |zožltnut|bolesť na| |
| |vlasov |ie |hrudníku | |
| | |pokožky | | |
| | |alebo | | |
| | |očných | | |
| | |bielok | | |
| | |(žltačka| | |
| | |) | | |
|ospalosť |nadmerné|svrbenie|zvýšenie | |
| |ochlpeni| |telesnej | |
| |e | |hmotnosti| |
|zmeny pečene (zvýšené hladiny transamináz, |
|cholestáza (porucha odtoku žlče) a žltačka, |
|bilirubinémia (prítomnosť bilirubínu v krvi), |
|zväčšená pečeň) |

Menej časté (u 1 až 10 z 1 000 liečených pacientov)
|interstici|vyrážky, | | | |
|álne |svrbenie | | | |
|choroby |alebo | | | |
|pľúc |žihľavka | | | |
|(choroby | | | | |
|tkaniva | | | | |
|pľúc) | | | | |
|opuch |problémy | | | |
|tváre, |s dychom, | | | |
|pier, |pískanie | | | |
|jazyka, |alebo | | | |
|hrdla |ťažkosti s | | | |
|alebo |dýchaním | | | |
|iných | | | | |
|častí tela| | | | |
| | | | | |
|alergické reakcie, vrátane angioneurotického edému (opuch|
|tváre, dýchacieho a tráviaceho traktu) a žihľavky, |
|plynatosti |

Zriedkavé (u 1 až 10 z 10 000 liečených pacientov)
| |zlyhávanie| |
| |pečene | |Občas môže byť Bikalutamid Accord spájaný so zmenami v krvi, ktoré si môžu
vyžiadať, aby Vám lekár urobil určité krvné testy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAť BIKALUTAMID ACCORD


. Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
. Nepoužívajte Bikalutamid Accord po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuľke a blistri (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci, napr. mm/rrrr.
. Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo Bikalutamid Accord obsahuje:
- Liečivo je bikalutamid. Každá filmom obalená tableta obsahuje
50 mg bikalutamidu.
- Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety:
/MONOHYDRÁT LAKTÓZY/
Sodná soľ karboxymetylškrobu (typu A)
/POVIDÓN K-30/
Magnéziumstearát

Obal tablety:
/HYPROMELÓZA E5/
/OXID TITANIČITÝ (E/ 171)
/MAKROGOL 400/

Ako vyzerá Bikalutamid Accord a obsah balenia:
Bicalutamid Accord 50 mg filmom obalené tablety sú biele až takmer biele,
okrúhle bikonvexné (z oboch strán vypuklé), filmom obalené tablety s
označením „B 50“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.
Bicalutamid Accord 50 mg filmom obalené tablety sú balené v blistroch,
v baleniach po 14, 20, 28, 30, 60, 84, 90, 98 a 100 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Accord Healthcare Limited
Sage House,
319 Pinner Road,
North Harrow,
Middlesex, HA1 4HF,
Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:


|Názov členského|Názov lieku |
|štátu | |
|Belgicko |Bicalutamide Accord Healthcare 50 mg |
| |Filmtabletten |
|Estónsko |Bicalutamide Accord 50mg |
|Nemecko |Bicalutamide Accord 50 mg Filmtabletten |
|Írsko |Bicalutamide 50 mg Film-coated Tablets |
|Taliansko |Bikalutamide AHCL 50mg Pellicolarivestiti |
|Lotyšsko |Bicalutamide Accord 50mg Tablets |
|Malta |Bicalutamide Accord 50mg Tablets |
|Portugalsko |Bicalutamide Accord |
|Slovensko |Bikalutamid Accord 50 mg filmom obalené tablety |
|Slovinsko |Bicalutamide Accord 50mg Tablets |
|Španielsko |Bicalutamide Accord 50mg Comprimidos EFG |
|Holandsko |Bicalutamide Accord 50mg Tabletten |
|Veľká Británia |Bikalutamide 50 mg Film-coated Tablets |
|Bulharsko |Bicalutamide Accord 50mg Film-coated Tablets |
|Cyprus |Bicalutamide Accord 50mg Film-coated Tablets |
|Česká republika|Bicalutamide Accord 50 mg Potahované tablety |
|Grécko |Bicalutamide Accord 50mg Film-coated Tablets |
|Maďarsko |Bicalutamide Accord 50 mg Filmtabletta |
|Litva |Bicalutamide Accord 50 mg pl?vele dengtos tablet?s|
|Poľsko |Bicalutamide Accord |
|Rumunsko |Bicalutamida Accord 50 mg, comprimate filmate |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 04/2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k notifikácii, ev.č.:2010/04020
Príloha č.1 k notifikácii, ev.č.:2011/02789

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Bikalutamid Accord 50 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg bikalutamidu.
Pomocné látky:
Každá tableta obsahuje 56 mg monohydrátu laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Biela až takmer biela, okrúhla bikonvexná, filmom obalená tableta s
označením „B 50“ na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba pokročilého karcinómu prostaty v kombinácii s terapiou analógom LHRH
alebo chirurgickou kastráciou.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí muži, vrátane starších pacientov: jedna tableta (50 mg) raz denne.
Liečba 50 mg tabletami bikalutamidu sa má začať najmenej 3 dni pred
začiatkom liečby analógom LHRH alebo v tom istom čase ako chirurgická
kastrácia.


Deti a dospievajúci: Bikalutamid nie je indikovaný u detí a dospievajúcich.Porucha funkcie obličiek: u pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je
potrebná úprava dávkovania. Nie sú žiadne skúsenosti s používaním
bikalutamidu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens
kreatinínu < 30 ml/min) (pozri časť 4.4).

Porucha funkcie pečene: u pacientov s ľahkou poruchou funkcie pečene nie je
potrebná úprava dávkovania. U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou
poruchou funkcie pečene môže dôjsť ku zvýšenej kumulácii (pozri časť 4.4).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na bikalutamid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Použitie u žien, detí a dospievajúcich je kontraindikované.

Súbežné podávanie terfenadínu, astemizolu alebo cisapridu s bikalutamidom
je kontraindikované.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liečbu je potrebné začať pod priamym dohľadom špecialistu.
Pretože nie sú žiadne skúsenosti s používaním bikalutamidu u pacientov
s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min),
bikalutamid sa má u týchto pacientov používať len opatrne.

Bikalutamid sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni. Údaje svedčia o tom,
že jeho vylučovanie môže byť pomalšie u pacientov s ťažkou poruchou funkcie
pečene, čo môže viesť ku zvýšenej kumulácii bikalutamidu. Preto sa
bikalutamid má používať opatrne u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou
poruchou funkcie pečene.
Je potrebné zvážiť pravidelné vyšetrenie funkcie pečene v dôsledku možnosti
zmien pečene. Očakáva sa, že väčšina zmien nastane počas prvých 6 mesiacov
liečby bikalutamidom.

Ťažké zmeny pečene a zlyhanie pečene sa pri liečbe bikalutamidom pozorovali
zriedka a boli hlásené aj smrteľné prípady (pozri časť 4.8).

Liečba bikalutamidom sa má prerušiť, ak sú zmeny závažné.

U mužov, ktorým boli podávané agonisty LHRH, sa zaznamenal pokles
glukózovej tolerancie. To sa môže prejaviť ako diabetes alebo strata
glykemickej kontroly v prípadoch už existujúceho diabetu. U pacientov,
ktorým sa podáva bikalutamid v kombinácii s agonistami LHRH, je preto
potrebné zvážiť monitorovanie krvnej glukózy.

Bolo preukázané, že bikalutamid inhibuje cytochróm P450 (CYP 3A4) a preto
sa musí postupovať opatrne pri súbežnom podávaní s liekmi, ktoré sú
metabolizované prevažne cytochrómom CYP 3A4, pozri časť 4.3 a 4.5.

Laktóza: Tento produkt obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo
glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Medzi bikalutamidom a analógmi LHRH sa nepreukázali žiadne farmakodynamické
alebo farmakokinetické interakcie.

Štúdie /in vitro/ svedčia o tom, že R-bikalutamid pôsobí ako inhibítor CYP
3A4 a má slabšie inhibičné účinky na aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.

Hoci sa v klinických štúdiách, ktoré používali fenazón ako marker aktivity
cytochrómu P450 (CYP), nedokázal interakčný potenciál s bikalutamidom, po
súbežnom podávaní bikalutamidu počas 28 dní sa priemerná expozícia (AUC)
midazolamu zvýšila až o 80 %. Pri látkach s úzkym terapeutickým indexom by
takéto zvýšenie mohlo byť závažné. Z toho dôvodu je súbežné podávanie
terfenadínu, astemizolu alebo cisapridu kontraindikované (pozri časť 4.3)
a pri súbežnom podávaní bikalutamidu so zlúčeninami ako cyklosporín
a blokátory kalciových kanálov je potrebná opatrnosť. Pri týchto liečivách
môže byť potrebné zníženie dávky, najmä ak sa prejavujú ich zosilnené alebo
nežiaduce účinky. Pri cyklosporíne sa odporúča, aby sa po začiatku alebo
ukončení liečby bikalutamidom pozorne sledovali plazmatické koncentrácie
a klinický stav.

Pri predpisovaní bikalutamidu s inými liečivami, ktoré môžu inhibovať jeho
oxidáciu, ako napr. cimetidín a ketokonazol, sa musí postupovať opatrne.
Teoreticky to môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií
bikalutamidu, čo teoreticky môže viesť k zosilneniu vedľajších účinkov.

Štúdie /in vitro/ svedčia o tom, že bikalutamid dokáže vytesniť kumarínové
antikoagulans, warfarín, z väzby na bielkoviny. Z tohto dôvodu sa má po
začatí liečby bikalutamidom u pacientov, ktorí súbežne užívajú kumarínové
antikoagulanciá, často a pravidelne sledovať protrombínový čas.

4.6 Gravidita a laktácia

Tablety bikalutamidu (50 mg) sú kontraindikované u žien a nesmú sa podávať
ženám počas gravidity a laktácie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Má sa však vziať do úvahy, že ojedinele sa môže
vyskytnúť závrat alebo ospanlivosť (pozri časť 4.8). Pacienti, u ktorých sa
vyskytnú tieto účinky, majú byť opatrní.

4.8 Nežiaduce účinky

Výskyt nežiaducich udalostí je hodnotený nasledovne: veľmi časté (? 1/10),
časté (? 1/100, < 1/10), menej časté (? 1/1 000, < 1/100), zriedkavé (?
1/10 000, < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných
údajov).

Tabuľka 1. Frekvencia nežiaducich reakcií

|Trieda orgánových |Frekvencia |Udalosť |
|systémov | | |
|Poruchy krvi a |Veľmi časté |Anémia |
|lymfatického systému | | |
|Poruchy imunitného |Menej časté |Reakcie z |
|systému | |precitlivenosti, |
| | |vrátane |
| | |angioneurotického |
| | |edému a žihľavky |
|Poruchy metabolizmu a|Časté |Znížená chuť do jedla|
|výživy | | |
|Psychické poruchy |Časté |Znížené libido |
| | |Depresie |
|Poruchy nervového |Veľmi časté |Závraty |
|systému | | |
| |Časté |Ospalosť |
| | | |
|Poruchy srdca a |Menej časté |Zlyhanie srdca4 |
|srdcovej činnosti | | |
|Poruchy ciev |Veľmi časté |Návaly horúčavy |
|Poruchy dýchacej |Menej časté |Intersticiálna |
|sústavy, hrudníka a | |choroba pľúc. |
|mediastína | |Boli hlásené smrteľné|
| | |prípady. |
|Poruchy |Veľmi časté |Bolesť brucha |
|gastrointestinálneho | |Zápcha |
|traktu | |Nevoľnosť |
| |Časté |Dyspepsia |
| | |Flatulencia |
|Poruchy pečene a |Časté |Zmeny pečene (vrátane|
|žlčových ciest | |zvýšených hladín |
| | |transamináz, |
| | |žltačka)/poruchy |
| | |pečene a žlčových |
| | |ciest1 |
| |Zriedkavé |Zlyhanie pečene2. |
| | |Boli zaznamenané aj |
| | |smrteľné prípady. |
|Poruchy kože a |Časté |Alopécia |
|podkožného tkaniva | |Nadmerné ochlpenie |
| | |Suchá koža |
| | |Svrbenie |
| | |Vyrážka |
|Poruchy obličiek a |Veľmi časté |Hematúria |
|močových ciest | | |
|Poruchy reprodukčného|Veľmi časté |Gynekomastia a |
|systému a prsníkov | |citlivosť pŕs3 |
| |Časté |Erektilná dysfunkcia |
| | | |
|Celkové poruchy a |Veľmi časté |Asténia |
|reakcie v mieste | |Edém |
|podania | | |
| |Časté |Bolesť na hrudníku |
| | | |
|Laboratórne a funkčné|Časté |Zvýšenie telesnej |
|vyšetrenia | |hmotnosti |1. Zmeny pečene sú zriedkavo ťažké a často boli prechodné, ustúpili alebo
sa zmiernili pri pokračujúcej liečbe alebo po ukončení liečby (pozri časť
4.4).
2. U pacientov liečených bikalutamidom sa zlyhanie pečene vyskytlo veľmi
zriedkavo, no príčinný vzťah nebol stanovený s určitosťou. Je potrebné
zvážiť pravidelné vyšetrovanie funkcie pečene (pozri aj časť 4.4).
3. Výskyt možno znížiť súbežnou kastráciou.
4. Uvádza sa to vo farmakoepidemiologických štúdiách antiandrogénov a
agonistov LHRH používaných pri liečbe rakoviny prostaty. Riziko sa zvyšuje,
keď sa bikalutamid použil v kombinácii s agonistami LHRH, ale pri
monoterapii rakoviny prostaty bikalutamidom sa nezaznamenalo žiadne
evidentné zvýšenie rizika.

9. Predávkovanie

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania. Pretože bikalutamid patrí
medzi anilidové zlúčeniny, existuje teoretické riziko rozvoja
methemoglobinémie. Methemoglobinémia bola pozorovaná u zvierat po
predávkovaní. Podľa toho pacient s akútnou intoxikáciou môže byť
cyanotický. Na predávkovanie nie je známe žiadne špecifické antidotum a
liečba má byť symptomatická. Je nepravdepodobné, že dialýza bude účinná,
pretože bikalutamid má vysokú väzbu na bielkoviny a nevylučuje sa nezmenený
v moči. Je indikovaná všeobecná podporná liečba zahŕňajúca časté
monitorovanie vitálnych funkcií.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antagonisty hormónov a príbuzné liečivá,
nesteroidné antiandrogény, ATC kód: LO2BB03.
Bikalutamid je nesteroidný antiandrogén, ktorý nemá žiadne ďalšie
endokrinné účinky. Viaže sa na androgénne receptory bez toho, že by
aktivoval expresiu génov, a tým inhibuje androgénnu stimuláciu. Táto
inhibícia má za následok regresiu nádorov prostaty. Z klinického hľadiska
môže prerušenie liečby bikalutamidom u niektorých pacientov viesť k vzniku
syndrómu z vysadenia antiandrogénov.
Bikalutamid je racemát, ktorého (R)-enantiomér sa najväčšou mierou podieľa
na antiandrogénnom účinku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Bikalutamid sa dobre vstrebáva po perorálnom podaní. Nedokázalo sa, že by
jedlo klinicky významne ovplyvňovalo biologickú dostupnosť.
(S)-enantiomér sa vylučuje rýchlo v porovnaní s (R)-enantiomérom, ktorého
plazmatický eliminačný polčas je približne 1 týždeň.

Pri dennom podávaní 50 mg tabliet bikalutamidu je plazmatická koncentrácia
(R)-enantioméru približne 10-násobne vyššia v dôsledku dlhého eliminačného
polčasu.

Pri dennej dávke 50 mg tabliet bikalutamidu sa pozorovali približné
rovnovážne plazmatické koncentrácie (R)-enantioméru v hodnote približne 9
mikrogramov/ml. Prevažne aktívny enantiomér v rovnovážnom stave predstavuje
99 % celkových plazmatických koncentrácií enantiomérov.

Vek, porucha funkcie obličiek alebo ľahká až stredne ťažká porucha funkcie
pečene nemajú vplyv na farmakokinetiku (R)-enantioméru. Preukázalo sa, že
eliminácia (R)-enantioméru z plazmy je pomalšia u pacientov s ťažkou
poruchou funkcie pečene.

Bikalutamid má vysokú väzbu na bielkoviny (racemát 96 %, (R)-
enantiomér viac ako 99,6 %) a metabolizuje sa v rozsiahlej miere
(prostredníctvom oxidácie a glukuronidácie): metabolity sa vylučujú
približne rovnakou mierou obličkami a žlčou.

Podľa klinických štúdií priemerná koncentrácia bikalutamidu v sperme mužov,
ktorým bol podávaný Bikalutamid 150 mg, dosiahla hodnotu 4,9 mikrogramu/ml.
Množstvo bikalutamidu, ktoré sa potenciálne môže dostať do ženského
organizmu počas pohlavného styku, je nízke a na základe extrapolácie sa dá
odhadnúť, že predstavuje približne 0,3 mikrogramu/kg. Toto množstvo je
nižšie než množstvo indukujúce zmeny v potomstve laboratórnych zvierat.
5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

U experimentálnych zvierat a u ľudí je bikalutamid čistý a silný
antagonista androgénových receptorov. Hlavným sekundárnym farmakologickým
účinkom je indukcia CYP450-závislých pečeňových oxidáz so zmiešanou
funkciou. Indukcia enzýmov nebola pozorovaná u ľudí. Zmeny cieľových
orgánov u zvierat zjavne súvisia s primárnym a sekundárnym farmakologickým
účinkom bikalutamidu. Tieto zmeny zahŕňajú involúciu tkanív závislých od
androgénov, folikulárne adenómy štítnej žľazy, hyperpláziu a neopláziu
alebo rakovinu pečeňových a Leydigových buniek, poruchu pohlavnej
diferenciácie u samčích mláďat a reverzibilnú poruchu plodnosti u samcov.
Štúdie genotoxicity neodhalili žiadny mutagénny potenciál bikalutamidu.
Všetky nežiaduce účinky pozorované v štúdiách na zvieratách sa považujú pri
liečbe pacientov s pokročilým štádiom karcinómu prostaty za irelevantné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Monohydrát laktózy
Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)
Povidón K-30
Magnéziumstearát

Obal:
Hypromelóza E 5
Makrogol 400
Oxid titaničitý E 171

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek si nevyžaduje žiadne osobitné skladovacie podmienky.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Tablety sú balené v PVC-PVdC/Al blistroch.
Balenie obsahuje 14, 20, 28, 30, 60, 84, 90, 98 a 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade
s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Accord Healthcare Limited
Sage House,
319 Pinner Road,
North Harrow,
Middlesex, HA1 4HF – Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0643/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C85966
Skupina ATC:
L02 - Hormonálna liečba neoplastických ochorení
Skupina ATC:
L02BB03 - bicalutamidum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pacientom s lokálne pokročilým karcinómom prostaty s vysokým rizikom progesie (klinické štádium T2c a vyššie, alebo Gleason skóre 8-10, alebo PSA viac ako 20ng/ml) bez prítomnosti metastáz samostatne, alebo po radikálnej prostatektómii, ak sa histologicky potvrdí karcinóm s vysokým rizikom progresie a pozitívnymi chirurgickými okrajmi. Bikalutamid v dávke 150 mg sa môže použiť ako súčasť maximálnej androgénovej blokády u pacientov s biochemickou progresiou ochorenia v rámci vývinu kastračne rezistentného karcinómu prostaty.
Predajná cena:
5.28 € / 159.07 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
5.28 € / 159.07 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.62 € ÚP:4.20 € DP:1.42 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:111.23 € ÚP:111.23 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:43.11 € ÚP:0.00 € DP:43.11 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:153.97 € ÚP:123.65 € DP:30.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:133.73 € ÚP:0.00 € DP:133.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:44.58 € ÚP:0.00 € DP:44.58 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:41.60 € ÚP:41.60 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:145.61 € ÚP:145.61 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien