Detail:
CASODEX 150 MG tbl flm 28x150 mg
Názov lieku:
CASODEX 150 MG
Doplnok názvu:
tbl flm 28x150 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUžÍVATEľOVCasodex 150 mg

bikalutamid
filmom obalené tablety

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
0. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
1. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
2. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Casodex a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Casodex
3. Ako užívať Casodex
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Casodex
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CASODEX A NA ČO SA POUŽÍVA

Casodex je cytostatikum, patrí do skupiny liekov, ktoré nazývame
antiandrogény. Antiandrogény ovplyvňujú pôsobenie androgénov (mužských
pohlavných hormónov).


Casodex 150 mg sa používa na liečbu:
. pacientov s lokálne pokročilým karcinómom prostaty s vysokým rizikom
progresie ochorenia buď samostatne, alebo v kombinácii s radikálnou
prostatektómiou alebo rádioterapiou,
. pacientov s lokálne pokročilým karcinómom prostaty bez metastáz,
u ktorých chirurgická kastrácia alebo iné liečebné zákroky nie sú
vhodné alebo prijateľné.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE CASODEX


Nepoužívajte Casodex
nepoužívajte Casodex, keď ste alergický (precitlivený) na bikalutamid alebo
na niektorú z ďalších zložiek lieku
keď ste tehotná alebo dojčíte
keď súčasne užívate lieky proti alergii (terfenadín, astemizol) alebo na
liečbu niektorých porúch

trávenia (cisaprid).

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Casodexu

ak máte ťažké poškodenie pečene môžete liek užívať len pokiaľ je to
nevyhnutné, potrebné sú
pravidelné kontroly lekárom.


Používanie iných liekov

Pri súbežnom používaní Casodexu s cyklosporínom (liek na potlačenie reakcie
imunitného systému), s blokátormi vápnikového kanála (na liečbu vysokého
tlaku krvi), cimetidínom (na liečbu vredov žalúdka), ketokonazolom (na
liečbu kvasinkových ochorení) a pri konzumácii grapefruitovej šťavy je
potrebná zvýšená opatrnosť. Casodex 150 mg môže ovplyvniť účinok
kumarínových antikoagulancií (liekov, ktoré ovplyvňujú zrážanlivosť krvi),
prosím informujte o tom svojho lekára.

Informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo budete
užívať, bez rozdielu či sú dostupné na lekársky predpis alebo bez neho.


Používanie Casodexu s jedlom a nápojmi

Používanie Casodexu si nevyžaduje žiadne diétne opatrenia. Tabletu
prehltnite celú a zapite vodou.


Tehotenstvo a dojčenie

Casodex nesmú užívať tehotné a dojčiace ženy.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že by pri užívaní Casodexu došlo k nepriaznivému
ovplyvneniu schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Casodexu
Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate
niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku.


3. AKO POUŽÍVAŤ CASODEX

Vždy používajte Casodex presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávke je 1 tableta jedenkrát denne minimálne počas 2 rokov vždy v
rovnakom čase tak, aby časový odstup medzi jednotlivými dávkami bol 24
hodín.


Ak zabudnete použiť Casodex

Ak zabudnete užiť tabletu vo zvyčajnom čase, vynechajte túto dávku, neberte
si tabletu neskôr, počkajte do doby ďalšej dávky a potom pokračujte v
pravidelnom užívaní lieku podľa pôvodného časového plánu.

Ak použijete viac Casodexu, ako máte
Ak omylom užijete viac ako jednu tabletu denne, navštívte lekára a
informujte ho. Neprerušujte užívanie lieku ani vtedy, keď sa budete cítiť
úplne zdravý, pokiaľ Vám to neurčí lekár.
Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Casodex môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Veľmi časté (>10 %):
/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/ vyrážka,
/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:/ zväčšenie a zvýšená citlivosť
prsníkov,
/Celkové poruchy/: malátnosť.

Časté ((1 % až (10 %):

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/ svrbenie, vypadávanie vlasov alebo nový
rast vlasov, suchá koža,


/Gastrointestinálne poruchy:/ žalúdková nevoľnosť, bolesť žalúdka, zápcha

/Poruchy pečene a žlčových ciest:/ zožltnutie kože a očného bielka (žltačka),
zmeny v hodnotách pečeňových testov,
/Psychické poruchy:/ zníženie sexuálnej túžby, depresia,

/Poruchy reprodukčného systému:/ zníženie potencie,

/Celkové poruchy:/ bolesť na hrudníku, edém, zvyšovanie hmotnosti,
/Poruchy ciev:/ návaly tepla (začervenanie),
/Nervové poruchy/: závrat, spavosť,
/Poruchy metabolizmu a výživy/: strata chuti k jedlu,
/Poruchy krvi a lymfatického systému/: zníženie počtu krvných elementov,
/Poruchy obličiek a močových ciest:/ krv v moči.

Menej časté ((0,1 % až (1 %):/Poruchy imunitného systému:/ reakcie z precitlivenosti zahŕňajúce svrbenie
kože s opuchom, alebo opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže
spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním a dýchaním. Môže sa vyskytnúť aj žihľavka.
Pri výskyte týchto nežiaducich účinkov vyhľadajte lekára ihneď.
/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/ ochorenie pľúc
(intersticiálna pľúcna choroba,
/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/: znížená funkcia srdca.

Zriedkavé (>0,01 % a (0,1 %):
/Poruchy pečene a žlčových ciest:/ zlyhávanie pečene, niekedy so smrteľným
priebehom.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CASODEX

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tablety uchovávajte v pôvodnom obale, pri teplote do 30 °C.


Nepoužívajte Casodex po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP
(skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na
posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Casodex obsahuje

Liečivo je bicalutamidum (bikalutamid) 150 mg v 1 tablete.
Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, magnéziumstearát, hypromelóza,
makrogol 300, povidón, sodná soľ karboxymetylškrobu, oxid titaničitý.


Ako vyzerá Casodex a obsah balenia

Casodex je dostupný vo forme filmom obalených tabliet. Jedno balenie
obsahuje 28 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, Londýn W2 6BD, Veľká Británia
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji
2011.


Preklad skratiek uvedených na vonkajšom obale: LOT: číslo šarže, MADE:
dátum výroby,
EXP: použiteľné do
Preklad skratiek uvedených na vnútornom obale: MON: pondelok, TUE: utorok,
WED: streda, THU: štvrtok, FRI: piatok, SAT: sobota, SUN: nedeľa


/Casodex je ochranná známka./
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2011/03205

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Casodex 150 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Bicalutamidum 150 mg v jednej filmom obalenej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok: pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalené tablety


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Casodex 150 mg sa indikuje:
- pacientom s lokálne pokročilým karcinómom prostaty s vysokým rizikom
progresie ochorenia buď samostatne alebo v kombinácii s radikálnou
prostatektómiou alebo rádioterapiou (pozri časť 5.1 ),
- pacientom s lokálne pokročilým karcinómom prostaty bez metastáz,
u ktorých chirurgická kastrácia
alebo iné liečebné zákroky nie sú vhodné alebo prijateľné.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí muži vrátane starších pacientov:
1 tableta Casodexu 150 mg raz denne minimálne počas 2 rokov, alebo až do
progresie ochorenia.
/Poškodenie obličiek:/
U pacientov s poškodenou funkciou obličiek nie je potrebné upravovať
dávkovanie.
/Poškodenie pečene:/
U pacientov s ľahkým poškodením funkcie pečene nie je potrebné upravovať
dávkovanie. U pacientov
so stredne ťažkým až ťažkým poškodením pečene môže dôjsť k zvýšenej
kumulácii liečiva (pozri časť 4.4).

4.3. Kontraindikácie

Casodex 150 mg je kontraindikovaný u žien a detí (pozri časť 4.6).
Casodex 150 mg sa nesmie podávať pacientom s precitlivenosťou na liečivo
alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku obsiahnutú v lieku.
Casodex 150 mg sa nesmie súbežne podávať s terfenadínom, astemizolom
a cisapridom (pozri časť 4.5 ).

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Bikalutamid sa extenzívne metabolizuje v pečeni. Z údajov je zrejmé, že
eliminácia liečiva môže byť
u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene pomalšia, čo môže viesť
k jeho zvýšenej kumulácii. Preto u pacientov so stredne ťažkým až ťažkým
poškodením funkcie pečene je pri užívaní Casodexu 150 mg potrebná zvýšená
opatrnosť.
Je potrebné zvážiť pravidelné kontroly funkcie pečene kvôli možným zmenám
hodnôt pečeňových testov, z ktorých väčšina sa vyskytne v priebehu prvých 6
mesiacov liečby.

V zriedkavých prípadoch sa vyskytli ťažké zmeny hodnôt pečeňových funkcií
a zlyhávanie pečene a fatálne prípady (pozri časť 4.8 ). V takýchto
prípadoch sa má Casodex 150 mg vysadiť.
U pacientov so zjavnou progresiou choroby a zvýšenými hodnotami
PSA (Prostatic-Specific Antigen) sa má zvážiť ukončenie terapie Casodexom
150 mg.

Ukázalo sa, že bikalutamid inhibuje cytochróm P450 (CYP3A4), preto pri
súbežnom podávaní s liečivami metabolizovanými prevažne enzýmom CYP3A4 je
potrebná zvýšená opatrnosť (pozri časť 4.3).
Pacienti precitlivení na laktózu musia brať do úvahy, že každá tableta
Casodexu 150 mg obsahuje
183 mg monohydrátu laktózy.

4.5. Liekové a iné interakcie

Skúšky /in vitro/ preukázali, že R-bikalutamid je inhibítorom CYP3A4 a má
slabší inhibičný účinok na aktivitu CYP2C9, 2C19 a 2D6.
Hoci klinické štúdie s fenazónom (antipyrínom), ako markerom aktivity
cytochrómu P450 (CYP) nepreukázali žiadny dôkaz o možnej liekovej
interakcii Casodexu, pri súbežnom užívaní Casodexu počas 28 dní bola
priemerná expozícia midazolamu (AUC) zvýšená až o 80 %. Toto zvýšenie však
môže byť významné pre lieky s úzkym terapeutickým indexom. Preto súbežné
podávanie s terfenadínom, astemizolom a cisapridom je kontraindikované
a pri súbežnom podávaní Casodexu s liečivami, akými sú cyklosporín
a blokátory vápnikového kanála, je potrebná zvýšená opatrnosť. Dávky lieku
je treba znížiť predovšetkým vtedy, ak sa objavia známky potencovaného
účinku lieku, alebo ak sa vyskytnú nežiaduce účinky. Pri podávaní
cyklosporínu sa odporúča pravidelné monitorovanie plazmatických
koncentrácií a klinického stavu na začiatku a pri ukončovaní liečby
Casodexom 150 mg.

Pri súbežnom podávaní Casodexu 150 mg s inými liekmi, ktoré inhibujú
oxidáciu liečiv (napr. cimetidín a ketokonazol) je potrebná opatrnosť,
pretože teoreticky môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií
bikalutamidu a následne k zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov.
Skúšky /in vitro/ poukazujú na to, že bikalutamid môže vytesňovať kumarínové
antikoagulancium warfarín z jeho väzby na bielkoviny. Preto sa odporúča
pri užívaní Casodexu vykonávať u pacientov, ktorí súbežne užívajú
kumarínové antikoagulanciá časté a pravidelné vyšetrovanie protrombínového
času.

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Casodex 150 mg je kontraindikovaný u gravidných žien a počas laktácie.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Počas terapie Casodexom 150 mg sa nezaznamenal žiadny vplyv na schopnosť
viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8. Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky Casodexu 150 mg podávaného v monoterapii v klinických
skúšaniach včasného karcinómu prostaty sú zoradené na základe výskytu
a triedy orgánových systémov v tabuľke 1.
Tabuľka 1 Nežiaduce účinky Casodexu zatriedené podľa výskytu a triedy
orgánových systémov (SOC)


|Výskyt |Trieda orgánových |Casodex 150 mg |
| |systémov |(monoterapia) |
|Veľmi časté |Poruchy kože |Vyrážka |
|(( 10 %) |a podkožného tkaniva | |
| | | |
| |Poruchy reprodukčného |Gynekomastia |
| |systému a prsníkov |a citlivosť prsníkova |
| | | |
| |Celkové poruchy |Asténia |
| |a reakcie v mieste | |
| |podania | |
|Časté |Poruchy krvi |Anémia |
|(( 1 až ( 10 %) |a lymfatického systému | |
| | | |
| |Poruchy metabolizmu |Znížená chuť do jedla |
| |a výživy | |
| | |Zníženie libida, |
| |Psychické poruchy |depresia |
| | | |
| |Poruchy nervového |Závrat, somnolencia |
| |systému | |
| | |Začervenania |
| |Poruchy ciev | |
| | |Abdominálna bolesť, |
| |Poruchy |zápcha, dyspepsia, |
| |gastrointestinálneho |flatulencia, nauzea |
| |traktu | |
| | |Hepatotoxicita, |
| |Poruchy pečene |žltačka, zvýšenie |
| |a žlčových ciest |pečeňových enzýmov |
| | |(AST, ALT) b |
| | | |
| | |Alopécia, |
| | |hirzutizmus/obnovenie |
| |Poruchy kože |rastu vlasov, suchá |
| |a podkožného tkaniva |koža c |
| | | |
| | |Hematúria |
| |Poruchy obličiek | |
| |a močových ciest | |
| | |Erektilná dysfunkcia |
| |Poruchy reprodukčného | |
| |systému a prsníkov | |
| | |Bolesť na hrudníku, |
| |Celkové poruchy |edém |
| |a reakcie v mieste | |
| |podania | |
| | |Zvýšená telesná |
| |Laboratórne a funkčné |hmotnosť |
| |vyšetrenia | |
|Menej časté |Poruchy imunitného |Hypersenzitivita, |
|( 0,1 až ( 1 %) |systému |angioedém a urtikária)|
| | | |
| | | |
| | | |
| |Poruchy dýchacej |Intersticiálna choroba|
| |sústavy, hrudníka |pľúc d . Hlásené boli |
| |a mediastína |fatálne prípady |
| | | |
|Zriedkavé |Poruchy pečene |Zlyhanie pečenee. |
|( 0,01 až ( 0,1 %)|a žlčových ciest |Hlásené boli fatálne |
| | |prípady |

a Väčšina pacientov užívajúcich Casodex 150 mg v monoterapii mala
gynekomastiu alebo citlivosť prsníkov. V skúšaniach tieto symptómy boli
považované za ťažké, ak sa vyskytli u pacientov do 5 %. Gynekomastia sa
nemusí vyriešiť po ukončení liečby, obzvlášť po predĺženej liečbe.
b Hepatálne zmeny sú zriedkavo vážne a boli často prechodné, zlepšili sa
alebo ustúpili pri pokračujúcej liečbe alebo po ukončení liečby.
c Vzhľadom na používanú konvenciu v EPC štúdiách, nežiaduci účinok
„suchá koža“ bol kódovaný v systéme COSTART ako „vyrážka“. Neboli určené
žiadne ďalšie deskriptory pre Casodex 150 mg.
d Zaznamenaný nežiaduci účinok po prehľade post-marketingových údajov.
Častosť bola určená z výskytu hlásených nežiaducich účinkov
intersticiálnej pneumónie v randomizovanom liečebnom období pri používaní
150 mg Casodexu v EPC štúdiách.
e Nežiaduci účinok zaznamenaný po prehľade post-marketingových údajov.
Častosť bola určená z výskytu hlásených nežiaducich účinkov hepatálneho
zlyhania u pacientov užívajúcich Casodex 150 mg v otvorenom ramene EPC
štúdie.


4.9. Predávkovanie

S predávkovaním u človeka nie sú žiadne skúsenosti. Neexistuje žiadne
špecifické antidotum a liečba má byť symptomatická. Nie je pravdepodobné,
že pomôže dialýza, pretože bikalutamid sa vysokou mierou viaže na
bielkoviny a nevylučuje sa do moču v nezmenenej forme. Indikovaná je
všeobecná podporná liečba zahrňujúca časté monitorovanie vitálnych funkcií.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cytostatikum, antiandrogén, ATC klasifikácia:
L02BB03

Bikalutamid je nesteroidný antiandrogén, ktorý nemá žiadnu ďalšiu
endokrinnú aktivitu. Viaže sa na androgénne receptory bez toho, že by
aktivoval expresiu génov, a tým inhibuje androgénnu stimuláciu. Výsledkom
tejto inhibície je regresia tumorov prostaty. Vysadenie Casodexu 150 mg
môže mať v klinickej praxi u určitej skupiny pacientov za následok
,,syndróm z vysadenia antiandrogénu“.
Účinnosť Casodexu (bikalutamid) 150 mg na lokalizovaný (T1-T2, N0 alebo NX,
M0) alebo lokálne pokročilý (T3-T4, každé štádium N, M0; T1-T2, N+, M0)
karcinóm prostaty bez metastáz sa sledovala v kombinovanej analýze troch
placebom kontrolovaných, dvojito zaslepených štúdií u 8113 pacientov, kde
sa Casodex podával ako okamžitá hormonálna liečba, alebo ako adjuvantná
liečba k radikálnej prostatektómii alebo rádioterapii (najmä radiácia
s použitím externého žiarenia). V mediáne sledovania 9,7 rokov sa u 36,6 %
pacientov užívajúcich Casodex a u 38,17 % pacientov užívajúcich placebo
prejavila objektívna progresia ochorenia.
Zníženie rizika objektívnej progresie ochorenia bolo pozorované u väčšiny
zo skupín pacientov, najviac badateľné však bolo u pacientov s najväčším
rizikom progresie ochorenia. Lekár sa preto môže rozhodnúť, že optimálnou
liečebnou stratégiou u skupiny pacientov s nízkym rizikom progresie
ochorenia, predovšetkým u adjuvantnej liečby nasledujúcej po radikálnej
prostatektómii, je odložiť hormonálnu liečbu dovtedy, kým sa neobjavia
príznaky progresie ochorenia.
Nebol pozorovaný žiadny celkový rozdiel v prežívaní v mediáne sledovania
9,7 rokov pri mortalite 31,4 % (HR=1,1; 95% Cl 0,94 až 1,09). Niektoré
tendencie však boli zjavné vo výskumných analýzach podskupín pacientov.
Údaje založené na Kaplanových – Meierových predpokladoch prežívanie bez
progresie ochorenia a údaje o celkovom prežívaní u pacientov s lokálne
pokročilým ochorením sú zhrnuté v nasledujúcich tabuľkách:


Tabuľka 1 Podiel lokálne pokročilého ochorenia u pacientov s progresiou
ochorenia v liečenej podskupine


|Analyzovaná |Liečená |Udalosti |Udalosti |Udalosti |Udalosti (%)| |
|populácia |skupina |(%) |(%) |(%) | | |
| | |v 3 rokoch |v 5 rokoch|v 7 rokoch|v 10 rokoch | |
|Pod prísnym |Casodex |19,7 % |36,3 % |52,1 % |73,2 % | |
|dohľadom |150mg | | | | | |
|lekára (n=657)| | | | | | |
| |Placebo |39,8 % |59,7 % |70,7 % |79,1 % | |
|Rádioterapia |Casodex |13,9 % |33,0 % |42,1 % |62,7 % | |
|(n=305) |150mg | | | | | |
| |Placebo |30,7 % |49,4 % |58,6 % |72,2 % | |
|Radikálna |Casodex |7,5 % |14,4 % |19,8 % |29,9 % | |
|prostatektómia|150mg | | | | | |
|(n=1719) | | | | | | |
| |Placebo |11,7 % |19,4 % |23,2 % |30,9 % | |


Tabuľka 2 Celkové prežívanie u pacientov s lokálne pokročilým ochorením
podľa liečebných podskupín
|Analyzovaná |Liečená |Udalosti |Udalosti |Udalosti |Udalosti (%) | |
|populácia |skupina |(%) |(%) |(%) |v 10 rokoch | |
| | |v 3 rokoch |v 5 rokoch|v 7 rokoch| | |
|Pod prísnym |Casodex |14,2 % |29,4 % |42,2 % |65,0 % | |
|dohľadom |150mg | | | | | |
|lekára (n=657)| | | | | | |
| |placebo |17,0 % |36,4 % |53,7 % |67,5 % | |
|Rádioterapia |Casodex |8,2 % |20,9 % |30,0 % |48,5 % | |
|(n=305) |150mg | | | | | |
| |placebo |12,6 % |23,1 % |38,1 % |53,3 % | |
|Radikálna |Casodex |4,6 % |10,0 % |14,6 % |22,4 % | |
|prostatektómia|150mg | | | | | |
|(n=1719) | | | | | | |
| |placebo |4,2 % |8,7 % |12,6 % |20,2 % | |U pacientov s lokalizovaným ochorením užívajúcich Casodex samotný sa
nepozoroval signifikantný rozdiel v prežívaní bez progresie ochorenia.
U týchto pacientov, ktorí inak boli ošetrovaní pod prísnym dohľadom lekára
bola navyše tendencia ku skrátenému prežívaniu v porovnaní s pacientmi
užívajúcimi placebo (HR=1,15; 95 % CI 1,00-1,32). Profil prínosu a rizika
liečby Casodexom sa preto u tejto skupiny pacientov nepovažuje za výhodný.
Účinnosť Casodexu 150 mg v liečbe pacientov s lokálne pokročilým
nemetastázujúcim karcinómom prostaty, u ktorých bola indikovaná okamžitá
kastrácia, sa demonštrovala kombinovanou analýzou dvoch klinických skúšok,
do ktorej bolo zaradených 480 predtým neliečených pacientov
s nemetastázujúcim karcinómom prostaty (M0). Pri 56 % mortalite a mediáne
sledovania 6,3 roka nebol žiadny signifikantný rozdiel v prežívaní medzi
terapiou Casodexom a kastráciou (Hazard ratio=1,05 [Cl 0,81 až 1,36]),
avšak rovnocennosť obidvoch liečebných postupov nebolo možné štatisticky
posúdiť.
V kombinovanej analýze dvoch klinických skúšaní s 805 predtým neliečenými
pacientmi s metastatickým ochorením (M1) so 43 % mortalitou sa terapia
liekom Casodex 150 mg ukázala byť menej účinná ako kastrácia pokiaľ ide o
prežívanie (Hazard ratio=1,30 [Cl 1,04 až 1,65]), s numerickým rozdielom
v odhadovanom čase do úmrtia 42 dní (6 týždňov) počas mediánu prežívania 2
roky.
Bikalutamid je racemát, ktorého antiandrogénny účinok sa nachádza takmer
výlučne v (R)-enantioméri.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Bikalutamid sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva. Nedokázalo sa, že by
potrava klinicky významne ovplyvňovala jeho biologickú dostupnosť.
(S)-enantiomér sa rýchlo vylučuje v porovnaní s (R)-enantiomérom, ktorého
polčas plazmatickej eliminácie je približne jeden týždeň.
Pri pravidelnom dennom podávaní Casodexu 150 mg je koncentrácia (R)-
enantioméru v plazme približne desaťnásobná, čo je spôsobené jeho dlhým
eliminačným polčasom.
Pri dennej dávke 150 mg dosahujú rovnovážne plazmatické koncentrácie (R)-
enantioméru hodnotu približne 22 ?g/ml. V rovnovážnom stave tvorí (R)-
enantiomér 99 % všetkých cirkulujúcich enantiomérov.
Farmakokinetika (R)-enantioméru nie je ovplyvnená vekom, poškodením funkcie
obličiek ani ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene. Bolo
dokázané, že u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene sa (R)-
enantiomér eliminuje z plazmy pomalšie.
Bikalutamid sa vysokou mierou viaže na bielkoviny (racemát 96 %, R-
bikalutamid > 99 %) a extenzívne sa metabolizuje (oxidáciou a
glukuronidáciou), jeho metabolity sa približne rovnakým dielom vylučujú
obličkami a žlčou.
Stredná koncentrácia R-bikalutamidu v semene mužov, užívajúcich Casodex 150
mg počas klinického skúšania, bola 4,9 ?g/ml. Množstvo bikalutamidu,
potenciálne odovzdané partnerke počas pohlavného styku je nízke a zodpovedá
približne 0,3 ?g/kg. Toto množstvo je nižšie ako koncentrácie, potrebné na
vyvolanie zmien u mláďat laboratórnych zvierat.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Bikalutamid pôsobí u zvierat ako silný antiandrogén a induktor oxidázy so
zmiešanou funkciou. S týmito účinkami sú spojené zmeny cieľových orgánov
u zvierat (Leydigove bunky, štítna žľaza a pečeň), vrátane indukcie
tumorov. Nebola pozorovaná indukcia enzýmov u mužov a žiadne z týchto
zistení sa nepovažovalo za relevantné u pacientov s karcinómom prostaty.
U všetkých skúšaných druhov sa zaznamenala atrofia semenotvorných kanálikov
a predpokladá sa, že ide o skupinový efekt liečby antiandrogénmi. Úplný
zvrat testikulárnej atrofie sa pozoroval 24 týždňov po 12- mesačnej skúške
toxicity s opakovanou dávkou u potkanov, hoci funkčný zvrat v reprodukčných
skúškach sa prejavil 7 týždňov po skončení 11 týždňového dávkovacieho
obdobia.
U mužov treba počítať s obdobím zníženej fertility prípadne infertilitu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Lactosum monohydricum, carboxymethylamylum natricum, povidonum, magnesii
stearas, hypromellosum, macrogolum 300, titanii dioxidum.

6.2. Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3. Čas použiteľnosti

48 mesiacov

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie
Uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 30 °C.

6.5. Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa.
Veľkosť balenia: 28 tabliet

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, Londýn W2 6BD, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0352/00-S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE

31.10.2000


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Máj 2011


/Casodex je ochranná známka./

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C58865
Skupina ATC:
L02 - Hormonálna liečba neoplastických ochorení
Skupina ATC:
L02BB03 - bicalutamidum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
botulini toxinum typus a
Výrobca lieku:
AstraZeneca AB, Sodertälje, SVEDSKO, www.astrazeneca.sk
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pacientom s lokálne pokročilým karcinómom prostaty s vysokým rizikom progesie (klinické štádium T2c a vyššie, alebo Gleason skóre 8-10, alebo PSA viac ako 20ng/ml) bez prítomnosti metastáz samostatne, alebo po radikálnej prostatektómii, ak sa histologicky potvrdí karcinóm s vysokým rizikom progresie a pozitívnymi chirurgickými okrajmi. Bikalutamid v dávke 150 mg sa môže použiť ako súčasť maximálnej androgénovej blokády u pacientov s biochemickou progresiou ochorenia v rámci vývinu kastračne rezistentného karcinómu prostaty.
Môže predpísať:
Klinická onkológia, Urológia aj detská
Predajná cena:
153.97 € / 4638.50 SK
Úhrada poisťovňou:
123.65 € / 3725.08 SK
Doplatok pacienta:
30.32 € / 913.42 SK
Posledná aktualizácia:
2013-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.62 € ÚP:4.20 € DP:1.42 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:111.23 € ÚP:111.23 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:43.11 € ÚP:0.00 € DP:43.11 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:153.97 € ÚP:123.65 € DP:30.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:133.73 € ÚP:0.00 € DP:133.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:44.58 € ÚP:0.00 € DP:44.58 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:41.60 € ÚP:41.60 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:145.61 € ÚP:145.61 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien