Detail:
Donepezil Teva 10 mg orodispergovateľné tablety tbl oro 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al)
Názov lieku:
Donepezil Teva 10 mg orodispergovateľné tablety
Doplnok názvu:
tbl oro 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC-Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k Rozhodnutiu o registrácii, ev.č. 2108/08213, 2108/08214


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Donepezil Teva 5 mg orodispergovateľné tablety
Donepezil Teva 10 mg orodispergovateľné tablety

Donepezil hydrochlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Donepezil Teva a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Donepezil Teva
3. Ako užívať Donepezil Teva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Donepezil Teva
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE DONEPEZIL TEVA A NA ČO SA POUŽÍVA

Donepezil hydrochlorid patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory
acetylcholínesterázy: zvyšuje hladiny látky acetylcholínu v mozgu.

Používa sa na zmiernenie príznakov ľahkej až stredne ťažkej Alzheimerovej
choroby.


2. SKÔR AKO UŽIJETE DONEPEZIL TEVA

Zapamätajte si: Musíte povedať svojmu lekárovi, kto sú Vaši opatrovatelia.

NEPOUŽÍVAJTE Donepezil Teva

- ak ste alergický (precitlivený) na donepezil hydrochlorid alebo
ktorúkoľvek inú zložku lieku Donepezil Teva.
- ak ste alergický (precitlivený) na iné lieky, ktoré obsahujú derivát
piperidínu (donepezil je derivát piperidínu)

Buďte zvlášť opatrní pri užívaní lieku Donepezil Teva

Liečba liekom Donepezil Teva sa smie začať iba pod dohľadom lekára, ktorý
má skúsenosti s diagnostikovaním a liečbou Alzheimerovej choroby.

Informujte svojho lekára ak:
- ste niekedy mali žalúdočný alebo črevný vred
- často užívate lieky proti bolesti alebo na liečbu reumatizmu (bolesť
alebo zápal v oblasti kostí, kĺbov alebo svalov): užívanie týchto liekov
spolu s liekom Donepezil Teva Vás môže vystaviť zvýšenému riziku
vytvorenia žalúdočných alebo črevných vredov.
- ste niekedy mali záchvaty (epileptické)
- máte choré srdce
- máte astmu alebo iné dlhodobo trvajúce ochorenie pľúc
- máte problémy pri močení
- ste niekedy mali problémy s pečeňou alebo hepatitídu (zápal pečene)
- idete podstúpiť operáciu, ktorá vyžaduje, aby ste boli v celkovej
anestézii. Musíte informovať anesteziológa, že užívate liek Donepezil
Teva.

Účinok lieku Donepezil Teva u jednotlivcov nemožno prevídať, preto musí
lekár účinok liečby pravidelne hodnotiť.

Deti a dospievajúci

Užívanie lieku Donepezil Teva sa neodporúča deťom ani dospievajúcim do 18
rokov.

Užívanie iných liekov

Pokiaľ sa liečite ktorýmkoľvek z nasledujúcich liekov, informujte o tom
svojho lekára, pretože účinok lieku Donepezil Teva a iných liekov môže byť
ovplyvnený, ak užívate dva lieky súčasne:
- lieky proti plesňovým infekciám, ako ketokonazol alebo itrakonazol
- antibiotiká, ako erytromycín alebo rifampicín
- lieky na srdce, ako chinidín alebo beta-blokátory
- lieky na epilepsiu, ako fenytoín alebo karbamazepín
- antidepresíva, ako fluoxetín
- lieky na uvoľnenie svalov
- iné lieky, ktoré účinkujú rovnakým spôsobom, ako liek Donepezil Teva
(napr. galantamín alebo rivastigmín) a niektoré lieky na hnačku,
Parkinsonovu chorobu alebo astmu.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo rastlinné
produkty, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie lieku Donepezil Teva s jedlom a nápojmi

Počas Vašej liečby s liekom Donepezil Teva sa musíte vyhnúť pitiu alkoholu,
pretože to môže znížiť účinok lieku Donepezil Teva.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, nesmiete užívať liek Donepezil Teva.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Alzheimerova choroba môže zhoršiť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo
obsluhovať stroje. Tieto činnosti nesmiete vykonávať, pokým Vám Váš lekár
nepovie, že je to bezpečné. Váš liek tiež môže spôsobiť únavu, závraty a
svalové kŕče, a pokiaľ Vás to postihne, nesmiete viesť vozidlá ani
obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Donepezil Teva

Tablety Donepezil Teva obsahujú laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že
trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, kontaktujte svojho lekára pred
začatím užívania tohto lieku.

Tento liek obsahuje aspartám, zdroj fenylalanínu a môže byť škodlivý pre
ľudí trpiacich fenylketonúriou.


3. AKO UŽÍVAŤ DONEPEZIL TEVA

Vždy užívajte liek Donepezil Teva presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak
si nie ste niečím istí, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Zvyčajná dávka je popísaná nižšie.

Sila tablety, ktorú Vy užívate sa môže zmeniť v závislosti od toho, ako
dlho už liek užívate a čo Váš lekár odporučí. Pre podanie dávok, ktoré sa
nedajú podať touto silou tablety sú dostupné tablety tohoto lieku s inou
silou. .
Zvyčajne začnete užívať 5 mg donepezil hydrochloridu (jedna biela tableta)
každý večer. Po jednom mesiaci Vám môže Váš lekár predpísať 10 mg donepezil
hydrochloridu (jednu žltú) tabletu každý večer. Maximálna odporúčaná dávka
donepezil hydrochloridu je 10 mg každý večer.

Vy aj Vaši opatrovatelia sa musíte riadiť pokynmi lekára.

Užite Vašu tabletu cez ústa každý večer pred tým, ako si ľahnete do
postele:

- Netlačte tabletu von z priečinka, to by ju mohlo zlomiť.
- Každý pás obsahuje tablety, ktoré sú umiestnené v priečinkoch
oddelených perforáciami. Odtrhnite jeden priečinok s tabletou pozdĺž
vyznačenej čiary (Obrázok 1)

[pic]

- Opatrne zlúpnite vrchnú fóliu, začínajúc z rohu kde je vyznačená
šípka (Obrázok 2 a 3)

[pic] [pic]

Suchými rukami vyberte tabletu z priečinku.

- Tabletu umiestnite na jazyk a nechajte rozpustiť pred prehltnutím s
vodou alebo bez vody, podľa toho ako Vám to vyhovuje.


Ak užijete viac lieku Donepezil Teva ako máte

Ak užijete príliš vysokú dávku lieku Donepezil Teva, ihneď kontaktujte
svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu. Pri vysokej dávke (pri
predávkovaní) sa môžu nižšie uvedené vedľajšie účinky zhoršiť (pozri časť
4: Možné vedľajšie účinky).
Môže sa objaviť najmä:
ťažká nevoľnosť
vracanie
slinenie
potenie
pomalý tep srdca
nízky krvný tlak
ťažkosti s dýchaním
kolaps
môžu sa vyskytnúť záchvaty (epileptické) a svalová slabosť.
Vždy si zoberte tablety a obal z tohto lieku do nemocnice, lekár tak bude
vedieť, čo ste užili.

Ak zabudnete užiť liek Donepezil Teva

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju tak rýchlo ako je možné potom ako ste to
zistili, pokiaľ už nie je čas na ďalšiu dávku.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite
bežnú dávku nasledujúci deň v tom istom čase ako ju zvyčajne užívate.

Ak zabudnete užiť Váš liek počas viac ako jedného týždňa, zavolajte Vášmu
lekárovi predtým, ako znova začnete užívať tento liek.

Ak prestanete užívať liek Donepezil Teva

Neprestávajte užívať tablety pokiaľ Vám tak nepovie Váš lekár. Ak
prestanete užívať liek Donepezil Teva prospech Vašej liečby postupne
vymizne.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Donepezil Teva môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Kontaktujte Vášho lekára ak začnete pociťovať nasledovné vedľajšie účinky:
- halucinácie
- nepokoj
- agresívne správanie
- kŕče alebo krátke mdloby,
keďže môže byť potrebné znížiť dávku alebo zastaviť liečbu.

Veľmi časté vedľajšie účinky (výskyt u viac ako 1 z 10 pacientov) sú
hnačka, nevoľnosťa bolesť hlavy.

Časté vedľajšie účinky (výskyt u 1 až 10 pacientov zo 100) sú závraty,
nespavosť, únava, mdloby, halucinácie, nepokoj, agresívne správanie,
bolesť, strata chuti do jedla, poruchy trávenia, vrátane vracania,
inkontinencia (neschopnosť udržať moč), svalové kŕče, vyrážka, svrbenie,
väčšia náchylnosť k nádche a úrazom.

Menej časté vedľajšie účinky (výskyt u 1 až 10 pacientov z 1 000) sú
záchvaty (epileptické), spomalená činnosť srdca, krvácanie v tráviacom
systéme, vred žalúdka a dvanástnika a neobvyklé hladiny látky kreatínkináza
v krvi.

Zriedkavé vedľajšie účinky (výskyt u 1 až 10 pacientov z 10 000) sú poruchy
pečene vrátane hepatitídy (zápal pečene), srdcové ťažkosti, ako neobvyklá
činnosť srdca ako aj príznaky ako triaška, stuhnutosť alebo
nekontrolovateľný pohyb tváre a jazyka, a tiež končatín.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ DONEPEZIL TEVA

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte liek Donepezil Teva po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
blistri a obale za označením EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný
deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo obsahujú orodispergovateľné tablety Donepezil Teva

Liečivo je donepezil hydrochlorid.
5 mg: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 5 mg donepezil
hydrochloridu , čo zodpovedá 4,56 mg donepezilu.

10 mg: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 10 mg donepezil
hydrochloridu, čo zodpovedá 9,12 mg donepezilu.

Ostatné zložky sú: manitol (E421), hypromelózu, koloidný oxid kremičitý,
krospovidón, monohydrát laktózy, kukuričný škrob, aspartám (E951),
magnéziumstearát, tablety 10 mg obsahujú naviac: žltý oxid železitý.

Ako vyzerajú orodispergovateľné tablety Donepezil Teva a obsah balenia

Orodispergovateľné tablety
5 mg: biele, ploché, okrúhle tablety so skosenými hranami, označené na
jednej strane "L 5" a na druhej strane hladké, dostupné sú balenia veľkosti
1, 7, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 a 120 orodispergovateľných tabliet.
10 mg: žlté, ploché, okrúhle tablety so skosenými hranami, označené na
jednej strane "L 10" a na druhej strane hladké, dostupné sú balenia
veľkosti 1, 7, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 a 120 orodispergovateľných
tabliet.

Nie všetky balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,
Bratislava, Slovenská republika

Výrobcovia:

|TEVA UK Ltd |Pharmachemie B.V. |
|Brampton Road, Hampden Park, |Swensweg 5, Postbus 552, |
|Eastbourne, East Sussex, BN22 |2003 RN Haarlem |
|9AG |Holandsko |
|Anglicko | |
|TEVA Santé SA |TEVA Pharmaceutical Works Private |
|Rue Bellocier, |Limited Company |
|89107 Sens |Pallagi ůt 13, |
|Francúzsko |4042 Debrecen |
| |Maďarsko |
|TEVA Pharmaceutical Works |IVAX Pharmaceuticals, s.r.o. |
|Private Limited Company |Ostravská 29, č.p. 305 |
|Táncsics Mihály út 82, |47 70 Opava – Komárov |
|H-2100 Gödöllő, |Česká Republika |
|Maďarsko | |

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami

Spojené kráľovstvo: Donepezil 5 , 10 mg Orodispersible tablets
Rakúsko: Donepezil Teva 5, 10 mg Schmelztabletten
Belgicko: Donepezil TEVA 5 , 10 mg Orodispergeerbare tabletten
Cyprus: Donepezil Teva 5, 10 mg orodispersible tablets
Nemecko: Donepezilhydrochlorid Teva 5, 10 mg Schmelztabletten
Dánsko: Aripezil Teva (5 & 10 mg)
Španielsko: Donepezilo Davur 5, 10 mg comprimidos bucodispersables EFG
Fínsko: Donepezil Teva 5, 10 mg tabletti, suussa hajoava
Francúzsko: Donepezil TEVA 5, 10 mg, comprimé orodispersible
Maďarsko: Donepezil Teva 5, 10 mg szájban diszpergálódó tabletta
Írsko: Aripez 5 mg Orodispersible tablet
Taliansko: Donepezil Teva Italia 5, 10 mg compresse orodispersibili
Litva: Donepezil Teva 5, 10 mg burnoje disperguojamosios tablet?s
Luxembursko: Donepezil TEVA 5, 10 mg Comprimés orodispersibles
Lotyšsko: Donepezil Teva 5, 10 mg mut? disper??jam?s tabletes
Nórsko: Donepezil Teva 5 mg, smeltetabletter
Poľsko: Redumas ODT (5 & 10 mg)
Portugalsko: Donepezilo Teva (5 & 10 mg)
Rumunsko: Donepezil Teva 5, 10 mg comprimate orodispersabile
Švédsko: Donepezil Teva 5, 10 mg munsönderfallande tablett
Slovinsko: Donepezilijev klorid TEVA 5 , 10 mg orodisperzibilne tablete
Slovensko: Donepezil Teva 5, 10 mg orodispergovateľné tablety

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 12/2009

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k Rozhodnutiu o registrácii, ev.č. 2108/08213, 2108/08214


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Donepezil Teva 5 mg orodispergovateľné tablety

Donepezil Teva 10 mg orodispergovateľné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá 5 mg orodispergovateľná tableta obsahuje 5 mg donepezil
hydrochloridu, čo zodpovedá 4,56 mg donepezilu.

Každá 10 mg orodispergovateľná tableta obsahuje 10 mg donepezil
hydrochloridu, čo zodpovedá 9,12 mg donepezilu.

Pomocné látky:

Každá 5 mg orodispergovateľná tableta obsahuje 183,82 mg laktózy a 0,14 mg
aspartámu.
Každá 10 mg orodispergovateľná tableta obsahuje 183,82 mg laktózy a 0,14 mg
aspartámu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Orodispergovateľná tableta
5 mg: Biele, ploché, okrúhle tablety so skosenými hranami, na jednej strane
označené "L 5" a na druhej strane hladké.

10 mg: Žlté, ploché, okrúhle tablety so skosenými hranami, na jednej strane
označené "L 10" a na druhej strane hladké.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


1 Terapeutické indikácie
Donepezil Teva je indikovaný na symptomatickú liečbu mierneho až stredne
ťažkého stupňa Alzheimerovej demencie.
4.2 Dávkovanie a spôsob podávaniaPerorálne užívanie.

Pre podanie dávok, ktoré sa nedajú zrealizovať touto silou tablety, sú
dostupné iné sily tohto lieku.

Dospelí/starší pacienti:

Liečba sa začína 5 mg/denne (dávkovanie raz denne).

Orodispergovateľná tableta sa má užívať perorálne, večer, tesne pred
spaním. Tableta má byť umiestnená na jazyk a rozpustená na jazyku pred
prehltnutím s alebo bez vody, podľa toho ako to uprednostní pacient.

Dávku 5 mg/denne je potrebné udržiavať minimálne počas jedného mesiaca, aby
sa mohli zhodnotiť klinické odpovede na liečbu čo najskôr a aby sa dosiahli
rovnovážne koncentrácie donepezil hydrochloridu. Následne po jednomesačnom
klinickom zhodnotení liečby pri dávkovaní 5 mg/denne možno zvýšiť dávku
donepezilu na 10 mg/denne (dávkovanie raz denne). Maximálna odporúčaná
denná dávka je 10 mg. V klinických štúdiách neboli skúmané dávky vyššie ako
10 mg/denne.

Liečba sa musí začať a musí byť pod dohľadom lekára, ktorý je skúsený v
diagnostikovaní a liečbe Alzheimerovej demencie. Diagnóza sa má stanoviť
podľa prijatých smerníc (t.j. DSM IV, ICD 10). Liečba donepezil
hydrochloridom sa má začať iba ak je k dispozícii osoba, ktorá sa bude
starať o pravidelné sledovanie užívania lieku pacientom. Pokým existuje
terapeutický prospech pre pacienta, môže sa pokračovať v udržiavacej
liečbe. Preto sa má klinický prospech donepezil hydrochloridu pravidelne
prehodnocovať. Prerušenie liečby treba zvážiť, ak už nie sú prítomné dôkazy
o liečebnom účinku. Individuálnu odpoveď na donepezil hydrochlorid nemožno
predvídať.
Po prerušení liečby je vidno postupné oslabenie pozitívnych účinkov
donepezil hydrochloridu.

Poškodenie funkcie obličiek a pečene:

U pacientov s poškodením funkcie obličiek možno použiť podobný dávkovací
režim, nakoľko klírens donepezil hydrochloridu nie je ovplyvnený týmto
stavom.

Vzhľadom k možnej zvýšenej expozícii pri miernej až strednej poruche
funkcie pečene (pozri časť 5.2), zvyšovanie dávky sa má vykonať na základe
individuálnej tolerancie. O pacientoch s ťažkým poškodením pečene
neexistujú údaje.

Deti a dospievajúci:

Donepezil hydrochlorid sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich.


4.3 KontraindikácieDonepezil hydrochlorid je kontraindikovaný u pacientov so známou
precitlivenosťou na donepezil hydrochlorid, deriváty piperidínu alebo
ktorúkoľvek pomocnú látku (pozri časť 4.4).


5 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaníPoužívanie donepezil hydrochloridu nebolo skúmané u pacientov s ťažkou
Alzheimerovou demenciou, inými typmi demencie alebo inými typmi poškodenia
pamäte (t.j., kognitívne zhoršenie spôsobené vekom).

Anestézia:

Donepezil hydrochlorid má ako inhibítor cholínesterázy tendenciu zvyšovať
svalovú relaxáciu sukcinylcholínového typu počas anestézie.

Kardiovaskulárne ochorenia/:/

Z dôvodu svojho farmakologického účinku môžu mať inhibítory cholínesterázy
vagotonické účinky na srdcovú frekvenciu (napr. bradykardia). Možnosť tohto
účinku môže byť špeciálne dôležitá pre pacientov so „syndrómom chorého
sínusového uzla“ („sick sínus syndrom“) alebo inými supraventrikulárnymi
poruchami srdcového vedenia, ako sú sinoatriálny alebo atrioventrikulárny
blok.

Boli zaznamenané synkopa a záchvaty. Pri vyšetrovaní týchto pacientov je
potrebné zvážiť možnosť srdcovej blokády alebo dlhých sínusových páuz.

Gastrointestinálne ochorenia/:/

U pacientov so zvýšeným rizikom tvorby vredov, napr. u pacientov s
anamnézou vredovej choroby alebo u pacientov súčasne užívajúcich
nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), sa majú pozorovať príznaky .
Klinické štúdie s donepezil hydrochloridom však nepreukázali žiadne
zvýšenie výskytu choroby peptického vredu ani gastrointestinálneho
krvácania v porovnaní s placebom.

Urogenitálne ochorenia:

Aj keď to nebolo pozorované v klinických štúdiách s donepezil
hydrochloridom, cholínomimetiká môžu spôsobiť obštrukciu vývodných ciest
močového mechúra.

Neurologické ochorenia:

/Záchvaty:/
Predpokladá sa, že cholínomimetiká majú určitý potenciál spôsobovať
generalizované záchvaty kŕčov. Avšak aktivita záchvatov môže byť tiež
prejavom Alzheimerovej choroby.

Cholinomimetiká môžu mať potenciál exacerbovať alebo indukovať
extrapyramidálne symptómy.

Pulmorálne ochorenia/:/

Inhibítory cholínesterázy treba predpisovať pacientom s anamnézou astmy
alebo obštrukčnej choroby pľúc kvôli ich cholínomimetickým účinkom opatrne.


Je potrebné sa vyhnúť súčasnému podávaniu donepezil hydrochloridu s inými
inhibítormi acetylcholínesterázy, agonistami alebo antagonistami
cholinergného systému.

Ťažké poškodenie pečene:

Nie sú žiadne údaje o pacientoch s ťažkým poškodením pečene.

Úmrtnosť v klinických skúškach cievnej demencie:

Boli uskutočnené tri 6-mesačné štúdie vykonané na jednotlivcoch, ktorí
spĺňali kritériá NINDS-AIREN pre pravdepodobnú alebo možnú cievnu demenciu
(VaD). Kritériá NINDS-AIREN sú vytvorené na identifikovanie pacientov,
ktorých demencia je spôsobená iba cievnymi príčinami a na to, aby sa
vylúčili pacienti s Alzheimerovou chorobou.

V prvej štúdii bol výskyt mortality 2/198 (1,0%) pri 5 mg donepezil
hydrochloridu, 5/206 (2,4%) pri 10 mg donepezil hydrochloridu a 7/199
(3,5%) pri placebe.

V druhej štúdii bol výskyt mortality 4/208 (1,9%) pri 5 mg donepezil
hydrochloridu, 3/215 (1,4%) pri 10 mg donepezilu a 1/193 (0,5%) pri
placebe.

V tretej štúdii bol výskyt mortality 11/648 (1,7%) pri 5 mg donepezil
hydrochloridu a 0/326 (0%) pri placebe.

Výskyt mortality pre tieto tri VaD štúdie bola po ich skombinovaní v
skupine donepezil hydrochloridu (1,7%) číselne vyššia ako v placebo skupine
(1,1%), avšak rozdiel nebol štatisticky významný. Zdá sa, že väčšina úmrtí
u pacientov, ktorí užívali buď donepezil hydrochlorid alebo placebo vzišla
z rôznych cievnych príčin, čo sa dá očakávať pri tejto staršej populácií so
základnou cievnou chorobou. Analýza všetkých závažnych nefatálnych a
fatálnych cievnych príhod nepreukázala rozdiel vo frekvencii výskytu
v skupine užívajúcej donepezil hydrochlorid v porovnaní s placebom.

V hromadných štúdiách Alzheimerovej choroby (n=4146) a keď boli tieto
štúdie Alzheimerovej choroby spojené s inými štúdiami demencie, vrátane
štúdií cievnej demencie (celkové n=6888), miera úmrtnosti v skupinách
užívajúcich placebo číselne presiahol úmrtnosť v skupinách užívajúcich
donepezil hydrochlorid.

Pomocné látky:

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, s vrodenou deficienciou laktázy alebo glukózo-
galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.

Tento liek obsahuje aspartám, zdroj fenylalanínu a môže byť škodlivý pre
ľudí trpiacich fenylketonúriou.4.5 Liekové a iné interakcieDonepezil hydrochlorid a/alebo ktorýkoľvek z jeho metabolitov neinhibuje
metabolizmus teofylínu, warfarínu, cimetidínu alebo digoxínu u ľudí.
Metabolizmus donepezil hydrochloridu nie je ovplyvnený súbežným podávaním
digoxínu alebo cimetidínu.

Štúdie /in vitro/ preukázali, že sa izoenzýmy cytochrómu P450 3A4 a do malej
miery 2D6 sa zúčastňujú metabolizmu donepezil hydrochloridu. Štúdie
liekových interakcií vykonané /in vitro/ ukazujú, že ketokonazol a chinidín,
inhibítory CYP3A4, respektíve 2D6, inhibujú metabolizmus donepezil
hydrochloridu. Preto tieto a iné inhibítory CYP3A4, ako itrakonazol a
erytromycín, a inhibítory CYP2D6, ako fluoxetín môžu inhibovať metabolizmus
donepezil hydrochloridu. V štúdii na zdravých dobrovoľníkoch zvýšil
ketokonazol priemerné hodnoty koncentrácie donepezil hydrochloridu o
približne 30%. Induktory enzýmov, ako rifampicín, fenytoín, karbamazepín a
alkohol môžu znižovať hladiny donepezil hydrochloridu. Keďže rozsah
inhibičného alebo indukčného pôsobenia nie je známy, takéto kombinácie
liekov treba používať s opatrnosťou.

Donepezil hydrochlorid má potenciál interferovať s liekmi s
anticholínergickou aktivitou. Tiež existuje možnosť synergickej aktivity so
súčasnou liečbou, ktorá zahŕňa lieky ako sukcinylcholín, iné nervovosvalové
blokátory alebo cholínergické agonisty alebo beta-blokátory, ktoré majú
účinky na srdcový prevod.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita:

Neexistujú adekvátne údaje o užívaní donepezil hydrochloridu u gravidných
žien.
Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok, ale preukázali peri-
a post-natálnu toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko
pre ľudí.
Donepezil hydrochlorid sa nemá užívať počas gravidity, pokiaľ to nie je
úplne nevyhnutné.

Laktácia:

Donepezil hydrochlorid sa vylučuje do mlieka u potkanov. Nie je známe, či
sa donepezil hydrochlorid vylučuje do materského mlieka u ľudí a neexistujú
štúdie s dojčiacimi matkami. Preto by ženy užívajúce donepezil hydrochlorid
nemali dojčiť.


8 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať strojeDonepezil hydrochlorid má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť
vozidlo a obsluhovať stroje. Demencia môže narušiť schopnosť viesť vozidlo
alebo znížiť schopnosť obsluhovať stroje. Donepezil hydrochlorid môže
naviac spôsobiť únavu, závraty, svalové kŕče, najmä na začiatku liečby
alebo pri zvýšení dávky. Schopnosť pacientov naďalej viesť motorové vozidlo
alebo obsluhovať zložité stroje musí vždy pri liečbe donepezil
hydrochloridu pravidelne posudzovať ošetrujúci lekár.


9 Nežiaduce účinkyNajčastejšími nežiaducimi účinkami sú hnačka, svalové kŕče, únava,
nevoľnosť, vracanie a nespavosť.

Nežiaduce reakcie zaznamenané viackrát ako len jeden izolovaný prípad sú
uvedené nižšie, podľa triedy orgánových systémov a podľa frekvencie.
Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (? 1/10), časté (? 1/100 až
< 1/10), menej časté (? 1/1 000 až < 1/100) a zriedkavé (?1/10 000
až<1/1 000), veľmi zriedkavé(< 1/10 000), neznáme (nie je možné stanoviť
z dostupných údajov) .

|Trieda |Veľmi časté |Časté |Menej časté |Zriedkavé |
|orgánových | | | | |
|systémov | | | | |
|Infekcie | |bežná nádcha | | |
|a nákazy | | | | |
|Poruchy | |anorexia | | |
|metabolizmu | | | | |
|a výživy | | | | |
|Psychické | |halucinácie| | |
|poruchy | | | | |
| | |agitovanosť| | |
| | | | | |
| | |agresívne | | |
| | |správanie | | |
|Poruchy | |synkopa |kŕče |extrapyramído|
|nervového | |závraty | |vé príznaky |
|systému | |nespavosť | | |
|Poruchy srdca a| | |bradykardia |sinoatriálny |
|srdcovej | | | |blok |
|činnosti | | | |atrioventriku|
| | | | |lárny blok |
|Poruchy a |hnačka |vracanie |gastrointesti| |
|gastrointestiná|nauzea |abdominálne |nálne | |
|lneho traktu | |poruchy |krvácanie | |
| | | |vredy žalúdka| |
| | | |a dvanástnika| |
|Poruchy pečene | | | |porucha |
|a žlčníkových | | | |funkcie |
|ciest | | | |pečene |
| | | | |vrátane |
| | | | |hepatitídy*|
|Poruchy kože a | |vyrážka | | |
|podkožného | |svrbenie | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | |Svalové kŕče | | |
|kostrovej a | | | | |
|svalovej | | | | |
|sústavy a | | | | |
|spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | |inkontinencia| | |
|obličiek a | |moču | | |
|močovej sústavy| | | | |
|Celkové |bolesť hlavy |únava | | |
|ochorenia a | |bolesť | | |
|reakcie v | | | | |
|mieste podania | | | | |
|Laboratórne a | | |mierne | |
|funkčné | | |zvýšenie | |
|vyšetrenia | | |sérovej | |
| | | |koncentrácie | |
| | | |svalovej | |
| | | |kreatínkinázy| |
|Úrazy a otravy | |úrazy | | |

* Pri vyšetrovaní pacientov kvôli synkope alebo kŕčom treba zvážiť
možnosť zástavy srdca alebo dlhé sínusové pauzy (pozri časť 4.4)
Záznamy o halucináciách, agitácii a agresívnom správaní ustúpili po
znížení dávky alebo vysadení liečby.
* V prípade dysfunkcie pečene z nejasnej príčiny je potrebné zvážiť
vysadenie donepezil hydrochloridu.


4.9 PredávkovaniePríznaky:

Odhadovaná stredná letálna dávka donepezil hydrochloridu po podaní jednej
perorálnej dávky myšiam je 45 mg/kg a potkanom 32 mg/kg, alebo približne
225- násobok a 160- násobok maximálnej odporúčanej dávky pre ľudí, ktorá je
10 mg denne. Na zvieratách boli pozorované príznaky cholinergnej stimulácie
závislé od dávky a zahŕňali zníženú spontánnu pohyblivosť, polohu na
bruchu, tackavú chôdzu, slzenie, klonické záchvaty, oslabené dýchanie,
slinenie, miózu, fascikulácie a zníženie teploty povrchu tela.

Predávkovanie inhibítormi cholínesterázy môže vyústiť do cholínergickej
krízy charakterizovanej ťažkou nauzeou, vracaním, slinením, potením,
bradykardiou, hypotenziou, oslabeným dýchaním, kolapsom a záchvatmi. Môže
dôjsť k zvýšenej svalovej slabosti, čo môže mať za následok smrť, ak sú
postihnuté dýchacie svaly.

Liečba:

Je potrebné zabezpečiť všeobecné podporné opatrenia. Ako antidotum pri
predávkovaní donepezil hydrochloridom možno použiť terciárne
anticholínergiká ako atropín. Odporúča sa intravenózny atropínsulfát
titrovaný do nástupu účinku: počiatočná dávka 1,0 až 2,0 mg podaná
intravenózne s následnými dávkami na základe klinickej odpovede. Boli
zaznamenané atypické odpovede krvného tlaku a srdcovej frekvencie pri iných
cholínomimetikách ak boli podané súbežne s kvartérnymi anticholínergikami
ako glykopyrolát. Nie je známe, či sa donepezil hydrochlorid a/alebo jeho
metabolity dajú odstrániť dialýzou (hemodialýzou, peritoneálnou dialýzou
alebo filtráciou krvi).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


/Farmakoterapeutická skupina:/ Liečivá proti demencii,
anticholínesterázy
ATC kód: N06DA02.

Donepezil hydrochlorid je špecifický a reverzibilný inhibítor
acetylcholínesterázy, dominantnej cholínesterázy v mozgu. Donepezil
hydrochlorid je /in vitro/ viac ako 1000 krát silnejším inhibítorom tohto
enzýmu ako butyrylcholínesterázy, enzýmu, ktorý sa vyskytuje najmä mimo
centrálnej nervovej sústavy.

Alzheimerova demencia:

U pacientov s Alzheimerovou demenciou, ktorí sa zúčastnili klinických
skúšok, podávanie jednotlivých denných dávok donepezil hydrochloridu 5 mg
alebo 10 mg spôsobilo ustálenú inhibíciu aktivity acetylcholínesterázy
(meranú v membránach erytrocytov) 63,6% respektíve 77,3%, merané po užití
dávky. Ukázalo sa, že inhibícia acetylcholínesterázy (AChE) donepezil
hydrochloridom v červených krvinkách zodpovedá zmenám v ADAS-cog, citlivej
škále, ktorá skúma vybrané aspekty vedomia. Nebol skúmaný potenciál
donepezil hydrochloridu ovplyvniť priebeh základnej neuropatológie. Preto
nemôžeme posúdiť, či má donepezil hydrochlorid nejaký vplyv na progresiu
ochorenia.

Účinnosť liečby Alzheimerovej demencie donepezil hydrochloridom bola
skúmaná v štyroch placebom kontrolovaných štúdiách, 2 štúdie trvali 6
mesiacov a 2 trvali 1 rok.

Na záver liečby s donepezil hydrochloridom v 6-mesačnej klinickej štúdii
bola vykonaná analýza s použitím kombinácie troch kritérií účinnosti: ADAS-
Cog (meranie kongnitívneho výkonu), hodnotiaci rozhovor lekára s
ošetrovateľom o zmene stavu pacienta (Clinician Interview Based Impression
of Change with Caregiver Input)(hodnotenie celkovej funkcie) a hodnotenie
subškálou aktivít každodenného života podľa klinickej stupnice hodnotiacej
demenciu (Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia
Rating Scale) (hodnotenie schopností v oblasti spoločenských záležitostí,
domácej aktivity záľub a osobnej starostlivosti).

Pacienti, ktorí splnili kritériá uvedené nižšie, boli považovaní za ľudí
reagujúcich na liečbu.
Odpoveď = Zlepšenie ADAS-Cog o minimálne 4 body
Žiadne zhoršenie CIBIC
Žiadne zhoršenie na stupnici činností každodenného života
v rámci klinickej stupnice hodnotiacej
demenciu (Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia
Rating
Scale)
| |odpoveď v % |
| |Celková liečená |Hodnotiteľná populácia|
| |populácia | |
| |n=365 |n=352 |
|Skupina s placebom |10% |10% |
|Skupina s 5 mg |18% |18% |
|donepezilu | | |
|Skupina s 10 mg |21% |22%* |
|donepezilu | | |


p<0.05; * p<0.01

Donepezil hydrochlorid spôsobil štatisticky významné, od dávky závislé,
zvýšenie percenta pacientov, ktorí boli hodnotení ako jedinci reagujúcich
na liečbu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia/:/

Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú približne 3 až 4 hodiny po
perorálnom podaní. Plazmatické koncentrácie a plocha pod krivkou rastú
úmerne k veľkosti dávky. Terminálny dispozičný polčas je približne 70
hodín, takže podanie viacerých jednotlivých denných dávok vyústi do
postupného priblíženia sa k ustálenému stavu. Približný rovnovážny stav sa
dosahuje do 3 týždňov po začatí liečby. Po dosiahnutí rovnovážnehoho stavu
vykazujú plazmatické koncentrácie donepezil hydrochloridu a súvisiaca
farmakodynamická aktivita malú variabilitu počas dňa.

Jedlo neovplyvnilo absorpciu donepezil hydrochloridu.

Distribúcia/:/

Donepezil hydrochlorid je približne na 95% viazaný na ľudské plazmatické
bielkoviny. Väzba aktívneho metabolitu 6-O-desmetyldonepezil hydrochloridu
na plazmatické bielkoviny nie je známa. Distribúcia donepezil hydrochloridu
do rôznych telových tkanív nebola definitívne preskúmaná. Avšak v štúdii
hmotnostnej rovnováhy, vykonanej na zdravých mužoch, zostalo po 240
hodinách po podaní jednotlivej dávky 5 mg donepezil hydrochloridu
označeného s 14C približne 28% značenej látky nevylúčenej. Toto naznačuje,
že donepezil hydrochlorid a/alebo jeho metabolity môžu pretrvať v tele
dlhšie ako 10 dní.

Metabolizmus/Vylučovanie:

Donepezil hydrochlorid sa vylučuje nezmenený do moču a je aj metabolizovaný
systémom cytochrómu P450 na viacero metabolitov, z ktorých nie všetky boli
identifikované. Následne po podaní jednorázovej dávky 5 mg donepezil
hydrochloridu značeného s 14C, bola rádioaktivita v plazme, vyjadrená ako
percento z podanej dávky, prítomná primárne ako nezmenený donepezil
hydrochlorid (30%), 6-O-desmetyl donepezil hydrochlorid (11% - jediný
metabolit, ktorý vykazuje aktivitu podobnú donepezil hydrochloridu),
donepezil hydrochlorid-cis-N-oxid (9%), 5-O-desmetyl donepezil hydrochlorid
(7%) a glukuronidový konjugát 5-O-desmetyl donepezil hydrochloridu (3%).
Približne 57% celkovej podanej rádioaktivity sa vylúčilo močom (17% ako
nezmenený donepezil hydrochlorid) a 14,5% sa vylúčilo stolicou, čo
naznačuje, že biotransformácia a vylučovanie močom sú primárnymi cestami
eliminácie. Nie sú žiadne dôkazy naznačujúce enterohepatálnu recirkuláciu
donepezil hydrochloridu a/alebo ktoréhokoľvek z jeho metabolitov.

Plazmatické koncentrácie donepezil hydrochloridu sa znižujú s polčasom
približne 70 hodín.

Pohlavie, rasa a anamnéza fajčenia nemajú klinicky významný vplyv na
plazmatické koncentrácie donepezil hydrochloridu. Farmakokinetika donepezil
hydrochloridu sa formálne neštudovala u zdravých starších jedincov alebo u
pacientov s Alzheimerovou demenciou alebo u pacientov s cievnou demenciou.
Avšak priemerné plazmatické hladiny u pacientov sa približne zhodovali
s tými, ktoré boli zaznamenané u mladých zdravých dobrovoľníkov.

Pacienti s ľahkým až stredne ťažkým poškodením pečene mali v rovnovážnom
stave zvýšené koncentrácie donepezil hydrochloridu; priemerné AUC o 48% a
priemerné Cmax o 39% (pozri časť 4.2).


13 Predklinické údaje o bezpečnostiRozsiahle testovania na pokusných zvieratách preukázali, že táto látka
spôsobuje málo iných účinkov, ako sú želané farmakologické účinky
zodpovedajúce jeho pôsobeniu ako cholínergného stimulátora (pozri časť
4.9).

Donepezil hydrochlorid nie je mutagénny v mutačných testoch v bakteriálnych
a cicavčích bunkách. Boli pozorované niektoré klastogénne účinky /in/
/vitro/ pri koncentráciách zreteľne toxických pre bunky a pri 3000 násobne
vyššej koncentráciácii ako je plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave.
Na mikronukleárnom modeli u myši neboli /in vivo/ pozorované žiadne
klastogénne alebo genotoxické účinky. Nebol zaznamenaný žiaden dôkaz o
onkogénnom potenciáli v štúdiách dlhodobej karcinogenity na potkanoch alebo
myšiach.

Donepezil hydrochlorid nemal účinok na plodnosť u potkanov a nebol
teratogénny u potkanov a u králikov, ale mal mierny účinok na počet mŕtvo
narodených mláďat a prežívanie mláďat krátko po narodení, ak bol podaný
gravidným potkanom v dávke 50-krát vyššej ako je stanovená dávka pre ľudí
(pozri časť 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látokManitol (E421)
Hypromelóza
Koloidný oxid kremičitý
Krospovidón
Laktóza
Kukuričný škrob
Aspartám (E951)
Magnéziumstearát
10 mg: Žltý oxid železitý
6.2 InkompatibilityNeaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanieTento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (OPA/Alu/PVC-– hliníkový (odnímateľný) blister), bežné a kalendárne
balenia
Veľkosti balenia: 1, 7, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 a 120
orodispergovateľných tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciuŽiadne špeciálne požiadavky


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Bratislava, Slovenská republika8. REGISTRAČNÉ ČÍSLODonepezil Teva 5 mg orodispergovateľné tablety: 06/0826/09-S

Donepezil Teva 10 mg orodispergovateľné tablety: 06/0827/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

DÁTUM REVÍZIE TEXTUdecember 2009


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C84506
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06DA02 - donepezilum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Účinná látka:
epinephrini hydrochloridum
Výrobca lieku:
TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.,Izrael
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri ľahkom a stredne ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou Mini Mental State Examination (MMSE) rozsahom dosiahnutého skóre 13 až 24 bodov vrátane. Hradená liečba sa môže indikovať pri klinickom potvrdení demencie Alzheimerovho typu (vylúčenie systémového ochorenia ako príčiny demencie). Každé tri mesiace počas podávania AchE I sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií (MMSE) a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania. Ak skóre MMSE klesne pod 13 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Predajná cena:
41.88 € / 1261.68 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
41.88 € / 1261.68 SK
Posledná aktualizácia:
2014-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.58 € ÚP:13.58 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.56 € ÚP:13.66 € DP:0.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.16 € ÚP:4.55 € DP:3.61 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.87 € ÚP:39.87 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.61 € ÚP:13.61 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.16 € ÚP:0.00 € DP:13.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.47 € ÚP:0.00 € DP:39.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.24 € ÚP:14.24 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:42.71 € ÚP:42.71 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien