Detail:
Tevaklav 1g tbl flm 14x875 mg/125 mg (blister Al/Al))
Názov lieku:
Tevaklav 1g
Doplnok názvu:
tbl flm 14x875 mg/125 mg (blister Al/Al))
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3. k notifikácii, ev.č.: 2010/06229


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Tevaklav 1 g
Filmom obalené tablety
amoxicilín/kyselina klavulánová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Tevaklav 1 g a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Tevaklav 1 g
3. Ako užívať Tevaklav 1 g
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Tevaklav 1 g
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Tevaklav 1 g A NA ČO SA POUŽÍVA

Tevaklav 1 g je antibiotikum, ktoré účinkuje tak, že zabíja baktérie, ktoré
spôsobujú infekcie. Obsahuje dve odlišné liečivá, ktoré sa nazývajú
amoxicilín a kyselina klavulánová. Amoxicilín patrí do skupiny liekov
nazývaných „penicilíny“, ktoré môžu niekedy prestať účinkovať (stanú sa
neúčinné). Ďalšia aktívna zložka, kyselina klavulánová, zabraňuje, aby
k tomuto došlo.

Tevaklav 1 g sa používa u dospelých a detí na liečbu nasledovných infekcií:
- infekcie stredného ucha a prínosových dutín,
- infekcie dýchacieho systému,
- infekcie močového traktu,
- infekcie kože a mäkkých tkanív, vrátane zubných infekcií,
- infekcií kostí a kĺbov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Tevaklav 1 g

Neužívajte Tevaklav 1 g
- keď ste alergický (precitlivený) na amoxicilín, kyselinu klavulánovú,
penicilín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Tevaklavu 1 g,(pozri
časť 6)
- keď ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu (reakciu
z precitlivenosti) na ktorékoľvek iné antibiotikum. Toto môže zahŕňať
kožné vyrážky, opuch tváre alebo krku,
- keď ste niekedy mali pri užívaní antibiotík problémy s pečeňou alebo
žltačku (žlté sfarbenie kože).

Ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených bodov, neužívajte Tevaklav 1 g.
Ak nie ste si istý, skôr ako začnete užívať Tevaklav 1 g, konzultujte
svojho lekára alebo lekárnika.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Tevaklavu 1 g
Skôr, ako začnete užívať tento liek, konzultujte svojho lekára alebo
lekárnika:
- horúčka so zväčšením lymfatických uzlín,
- ak sa liečite na problémy s pečeňou alebo obličkami,
- ak nemáte pravidelné močenie.
Ak si nie ste istý, či sa na Vás niektorý z vyššie uvedených bodov
vzťahuje, konzultujte svojho lekára alebo lekárnika skôr, ako začnete
užívať Tevaklav 1 g.

V niektorých prípadoch môže lekár vyšetrovať druh baktérií, ktoré spôsobujú
Vašu infekciu. V závislosti od výsledku môžete dostať inú silu Tevaklavu 1
g alebo iný liek.

Stavy, ktorým potrebujete venovať pozornosť
Tevaklav 1 g môže zhoršiť niektoré súčasné stavy, alebo môže vyvolať
závažné vedľajšie účinky. Tieto zahŕňajú alergické reakcie, kŕče (svalové
zášklby) a zápal hrubého čreva. Počas užívania Tevaklavu 1 g si musíte
všímať niektoré príznaky, aby ste znížili riziko vzniku problémov. Pozri
„/Situácie, ktorým potrebujete venovať pozornosť“/ v časti 4.

Vyšetrenia krvi a moču. Ak Vám robia vyšetrenia krvi (napríklad testy
červených krviniek alebo vyšetrenia funkcie pečene) alebo vyšetrenie moču
(cukor v moči), informujte lekára alebo sestru, že užívate Tevaklav 1 g. Je
to kvôli tomu, že Tevaklav 1 g môže ovplyvniť výsledky týchto druhov
vyšetrení.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak užívate alopurinol (používa sa na liečbu dny) s Tevaklavom 1 g, je
vyššia pravdepodobnosť, že budete mať alergickú kožnú reakciu.

Ak užívate probenecid (používa sa na liečbu dny), lekár sa môže rozhodnúť
upraviť dávku Tevaklavu 1 g.

Ak sa s Tevaklavom 1 g užívajú lieky, ktoré pomáhajú brániť vzniku krvných
zrazenín (napríklad warfarín), môžu byť potrebné ďalšie krvné testy.

Tevaklav 1 g môže ovplyvniť účinok metotrexátu (liek, ktorý sa používa na
liečbu rakoviny alebo reumatických chorôb).

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná, myslíte si, že môžete byť tehotná, alebo ak dojčíte,
povedzte to Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Tevaklav 1 g môže mať vedľajšie účinky a ich príznaky môžu spôsobiť, že
nebudete schopný viesť vozidlo.
Ak sa necítite dobre, neveďte vozidlo, ani neobsluhujte stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ Tevaklav 1 g

Vždy užívajte Tevaklav 1 g presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a deti s hmotnosťou 40 kg a viac:
Zvyčajná dávka je 1 tableta dvakrát denne.
Vyššia dávka je 1 tableta trikrát denne.

Deti s nižšou hmotnosťou ako 40 kg:
Deti vo veku 6 rokov a mladšie sa majú prednostne liečiť perorálnou
suspenziou alebo inou liekovou formou.

Poraďte sa s Vaším lekárom alebo lekárnikom, keď podávate Tevaklav 1 g
deťom s hmotnosťou menej ako 40 kg.

Pacienti s problémami s obličkami alebo pečeňou
- Ak máte problémy s obličkami, dávka sa môže zmeniť. Váš lekár môže
vybrať odlišnú silu lieku alebo odlišný liek.
- Ak máte problémy s pečeňou, môžu Vám častejšie robiť vyšetrenia v krvi
na posúdenie funkcie pečene.

Ako užívať Tevaklav 1 g
- Tablety prehĺtajte celé a zapite ich pohárom vody na začiatku jedla
alebo krátko pred ním.
- Dávky si rozvrhnite rovnomerne počas dňa, minimálne 4 hodiny od seba.
Neužívajte 2 dávky počas 1 hodiny.
- Neužívajte Tevaklav 1 g dlhšie ako 2 týždne. Ak sa stále nebudete cítiť
dobre, opäť navštívte lekára.

Ak užijete viac Tevaklav 1 g, ako máte
Ak užijete príliš veľa Tevaklavu 1 g, príznaky môžu zahŕňať žalúdočnú
nevoľnosť (napínanie na vracanie, nevoľnosť alebo hnačku) alebo kŕče. Čo
najskôr kontaktujte svojho lekára. Vezmite si so sebou papierovú škatuľku
z lieku alebo fľaštičku, aby ste ju mohli ukázať lekárovi.

Ak zabudnete užiť Tevaklav 1 g
Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr ako si na to spomeniete.
Nasledujúcu dávku neužite príliš skoro, ale čakajte približne 4 hodiny pred
ďalšou dávkou.

Ak prestávate užívať Tevaklav 1 g
Užívajte Tevaklav 1 g dovtedy, kým sa liečba neskončí, a to aj v prípade,
že sa už cítite lepšie. Potrebujete každú dávku, aby sa pomohlo v boji
s infekciou. Ak niektoré baktérie prežijú, môžu spôsobiť návrat infekcie.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Tevaklav 1 g môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Stavy, ktorým je potrebné venovať pozornosť
Alergické reakcie
- kožné vyrážky,
- zápal krvných ciev (vaskulitída), ktorý môže byť viditeľný ako červené
alebo fialové vyvýšené bodky na koži, ale môže postihnúť aj iné časti
tela,
- horúčka, bolesť kĺbov, opuch uzlín na krku, v pazuchách alebo
slabinách,
- opuch, niekedy tváre alebo úst (angioneurotický edém), ktorý spôsobuje
problémy s dýchaním,
- kolaps.
Ak sa u Vás objaví niektorý z týchto príznakov, okamžite kontaktujte
Vášho lekára. Prestaňte užívať Tevaklav 1 g.

Zápal hrubého čreva
Zápal hrubého čreva spôsobuje vodnaté hnačky, zvyčajne s krvou a hlienom,
bolesťou brucha a/alebo horúčkou.
Ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z príznakov, okamžite sa poraďte s Vaším
lekárom.

Veľmi časté vedľajšie účinky
Môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí.
- hnačka (u dospelých).

Časté vedľajšie účinky
Môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí.
- múčnatka (kvasinková infekcia pošvy, úst alebo kožných záhybov vyvolaná
plesňou /Candida/),
- nevoľnosť (nauzea), hlavne pri užívaní vysokých dávok.

Užívajte Tevaklav 1 g pred jedlom, ak dôjde k nasledovným prejavom.
- vracanie (u detí),
- hnačka.

Menej časté vedľajšie účinky
Môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí.
- kožné vyrážky, svrbenie,
- vyvýšené svrbiace vyrážky (žihľavka),
- problémy s trávením,
- Závrate,
- bolesti hlavy.

Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu ukázať vo Vašich krvných
testoch:
- zvýšenie niektorých látok (enzýmov), ktoré sa tvoria v pečeni.

Zriedkavé vedľajšie účinky
Môžu postihnúť menej ako 1 z 1000 ľudí
- kožné vyrážky, ktoré môžu mať pľuzgiere a vyzerajú ako malé terče
(centrálne tmavé body obkolesené bledšou oblasťou s tmavým kruhom okolo
okrajov – /erytema multiforme/).
Ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z príznakov, okamžite sa poraďte s Vaším
lekárom.

Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu ukázať vo Vašich krvných testoch:
- nízky počet buniek, ktoré sa zúčastňujú zrážania krvi,
- nízky počet bielych krviniek.

Ďalšie vedľajšie účinky
Ďalšie vedľajšie účinky sa vyskytli u veľmi malého počtu ľudí, ale ich
presný výskyt je neznámy.
- alergické reakcie (pozri vyššie),
- zápal hrubého čreva (pozri vyššie),
- závažné kožné reakcie:
- veľmi rozšírené vyrážky s pľuzgiermi a olupovaním kože, najmä okolo
úst, nosa, očí a genitálií (/Stevens-Johnsonov syndróm/)
a závažnejšia forma, ktorá spôsobuje olupovanie kože (viac ako 30%
povrchu tela – /toxická epidermálna nekrolýza/),
- veľmi rozšírené červené kožné vyrážky s malými pľuzgiermi, ktoré
obsahujú hnis (/bulózna exfoliatívna dermatitída/),
- červené, šupinovité vyrážky s hrbolčekmi pod kožou a pľuzgiermi
(/exantematózna pustulóza/).
Ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z príznakov, okamžite sa poraďte s Vaším
lekárom.
- zápal pečene (/hepatitída/),
- žltačka spôsobená zvýšením bilirubínu v krvi (bilirubín je látka, ktorá
sa tvorí v pečeni), ktorá spôsobuje žlté sfarbenie kože a očných
bielkov,
- zápal kanálikov v obličkách,
- predĺžené zrážanie krvi,
- hyperaktivita,
- kŕče (u ľudí, ktorí užívajú vysoké dávky Tevaklavu 1 g alebo ktorí majú
problémy s obličkami),
- čierny jazyk, ktorý vyzerá ako chlpatý,
- zafarbenie zubov (u detí), zvyčajne odstrániteľné vyčistením.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu ukázať vo Vašich krvných alebo močových
testoch:
- závažný pokles počtu bielych krviniek,
- nízky počet červených krviniek (/hemolytická anémia/),
- kryštáliky v moči.

Ak sa u Vás prejavia vedľajšie účinky
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Tevaklav 1 g

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Tevaklav 1 g po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo obsahuje Tevaklav 1 g
Liečivá sú amoxicilín trihydrát a klavulanát draselný. Jedna filmom obalená
tableta obsahuje amoxicilín trihydrát, ktorý zodpovedá 875 mg amoxicilínu
a klavulanát draselný, ktorý zodpovedá 125 mg kyseliny klavulánovej.

Ďalšie zložky sú:

/Jadro:/ mikrokryštalická celulóza (E460), koloidný oxid kremičitý,
magnéziumstearát (E470b),

sodná soľ karboxymetylškrobu (Typ A)


/Obal tablety:/ hypromelóza (E464), makrogol 400, oxid titaničitý (E171).


Obsah:
Filmom obalené tablety.
Tevaklav 1 g sú biele, oválne, filmom obalené tablety s vytlačeným „A“ na
jednej strane a s deliacou ryhou medzi „6“ s „5“ na druhej strane.
Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tablety na ľahšie prehĺtanie a neslúži na
rozdelenie na rovnaké dávky.
Tevaklav 1 g je dostupný v blistrových baleniach a stripoch so 4, 5, 6, 7,
8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 500 filmom
obalenými tabletami.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výroba
/Držiteľ rozhodnutia o registrácii:/
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika

/Výrobca:/
Merckle GmgH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89079 Blaubeuren, Nemecká spolková
republika

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, tel.:
02/57 26 79 11

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Česká republika |Amoxicillin/Clavulanic Acid-ratiopharm® 875 mg/125 mg|
|Nemecko |Amoxicilli comp. AbZ 875 mg/125 mg Filmtabletten |
|Maďarsko |Co-Amoxi 875 mg/125 mg filmtabletta |
|Holandsko |Amoxicilline/Clavulaanzuur ratiopharm® 500/125 mg, |
| |filmomhulde tabletten |
|Poľsko |Claviratio |
|Slovenská |Tevaklav 1 g |
|republika | |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená 03/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2. k rozhodnutiu o registrácii ev.č.: 2010/06229


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Tevaklav 1 g
Filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1003,4 mg amoxicilín trihydrátu, čo
zodpovedá 875 mg amoxicilínu a 277,8 klavulanátu draselného, čo zodpovedá
125 mg kyseliny klavulánovej.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Biele, oválne, filmom obalené tablety s vytlačeným „A“ na jednej strane
a s deliacou ryhou medzi „6“ s „5“ na druhej strane.
Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tablety na ľahšie prehĺtanie a neslúži na
rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Tevaklav 1 g je indikovaný na liečbu nasledovných infekcií u dospelých
a detí (pozri časti 4.2., 4.4. a 5.1):
- akútna bakteriálna sinusitída (správne diagnostikovaná),
- akútny zápal stredného ucha,
- akútne zhoršenie chronickej bronchitídy (správne diagnostikované),
- pneumónia získaná v komunite,
- cystitída,
- pyelonefritída,
- infekcie kože a mäkkých tkanív, najmä celulitída, pohryzenia
zvieratami, závažný zubný absces so šíriacou sa celulitídou,
- infekcie kostí a kĺbov, najmä osteomyelitída.

Venujte pozornosť oficiálnym pokynom o správnom používaní antibiotických
látok.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávky sú vyjadrené podľa obsahu amoxicilínu/kyseliny klavulánovej
s výnimkou situácií, kedy sú určené dávky jednotlivých zložiek.
Dávka amoxicilínu/kyseliny klavulánovej, ktorá sa stanoví na liečbu danej
infekcie má brať do úvahy:
- očakávaných patogénov a ich pravdepodobnú citlivosť na antibakteriálne
látky (pozri časť 4.4),
- závažnosť a miesto infekcie,
- vek, hmotnosť a renálnu funkciu pacienta, ako vidieť nižšie.

Užívanie alternatívnych kombinácií amoxicilínu/kyseliny klavulánovej (napr.
takých, ktoré poskytujú vyššie dávky amoxicilínu a/alebo odlišné pomery
amoxicilínu ku kyseline klavulánovej) sa má zvážiť podľa potreby (pozri
časti 4.4 a 5.1).

Pri dodržiavaní nižšie uvedeného odporúčaného dávkovania, táto forma
amoxicilínu/kyseliny klavulánovej poskytuje celkovú dennú dávku 1750 mg
amoxicilínu a 250 mg kyseliny klavulánovej pri dávkovaní dva krát denne
a 2625 amoxicilínu a 350 mg kyseliny klavulánovej pri dávkovaní tri krát
denne. Ak je potrebná ešte vyššia denná dávka amoxicilínu, odporúča sa
vybrať iný preparát amoxicilínu/kyselina klavulánovej, aby sa predišlo
zbytočne vysokým denným dávkam kyseliny klavulánovej (pozri časti 4.4
a 5.1).

Trvanie liečby sa má stanoviť podľa odpovede pacienta. Niektoré infekcie
(napr. osteomyelitída) vyžadujú dlhšie obdobie liečby. Liečba nemá
presahovať 14 dní bez prehodnotenia (ohľadom predĺženej liečby pozri časť
4.4).

Dospelí a deti ( 40 kg
Odporúčané dávky:
- bežná dávka: (všetky indikácie) 875 mg/ 125 mg dvakrát denne,
- vyššia dávka – (najmä na infekcie ako sú zápal stredného ucha,
sinusitída, a infekcie dolných dýchacích ciest a zápal močového
traktu): 875 mg/125 mg trikrát denne.

Deti < 40 kg
Deti vo veku 6 rokov a mladšie je vhodnejšie liečiť tekutými perorálnymi
prípravkami amoxicilínu/kyseliny klavulánovej.

Odporúčaná dávka:
- 25 mg/3,6 mg/kg/deň až 45 mg/6,4 mg/kg/deň podávané v dvoch rozdelených
dávkach,
- na niektoré typy infekcií sa môže zvážiť dávka až do 70 mg/10 mg/kg/deň
v dvoch rozdelených dávkach (ako je zápal stredného ucha, sinusitída
a infekcia dolných dýchacích ciest).

U detí mladších ako 2 roky nie sú dostupné žiadne klinické údaje pri
dávkach preparátu amoxicilín:kyselina klavulánová v pomere 7:1, vyšších ako
45 mg/6,4 mg/kg/deň.

U pacientov mladších ako 2 mesiace nie sú dostupné žiadne klinické údaje
pri dávkach preparátu amoxicilín : kyselina klavulánová v pomere7:1. Preto
nie je možné stanoviť odporúčania pre dávkovanie v tejto populácii.

Staršie osoby
Úprava dávky nie je potrebná.

Poškodenie funkcie obličiek
U pacientov s klírensom kreatinínu (CrCl) väčším ako 30 ml/min úprava dávky
nie je potrebná.
U pacientov s klírensom kreatinínu (CrCl) nižším ako 30 ml/min sa
kombinácia amoxicilínu/kys. klavulanátovej v pomere 7:1 neodporúča, keďže
nie sú dostupné žiadne odporúčania na úpravu dávky.

Poškodenie funkcie pečene
Dávkujte s opatrnosťou a v pravidelných intervaloch monitorujte pečeňové
funkcie (pozrite časti 4.3 a 4.4).

Spôsob podávania
Tevaklav 1 g je určený na perorálne použitie.

Liek podávajte na začiatku jedla, aby sa minimalizovali možné
gastrointestinálne ťažkosti a optimalizovala sa absorpcia
amoxicilínu/kyseliny klavulánovej.

Liečba sa podľa Súhrnu charakteristických vlastností lieku pre intravenóznu
liekovú formu môže začať parenterálnou formou a potom môže pokračovať
perorálnou formou.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na liečivo, na ktorýkoľvek penicilín alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok.
- Závažná okamžitá reakcia z precitlivenosti v anamnéze (napr.
anafylaxia) na inú beta-laktámovú látku (napr. cefalosporín, karbapenem
alebo monobaktam).
- Žltačka/poškodenie funkcie pečene v anamnéze následkom
amoxicilínu/kyseliny klavulánovej (pozri časť 4.8).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pred začatím liečby amoxicilínom/kyselinou klavulánovou je potrebné
starostlivo preskúmať predchádzajúce reakcie z precitlivenosti na
penicilíny, cefalosporíny alebo iné beta-laktámové látky (pozri časti 4.3
a 4.8).

U pacientov, ktorí sa liečia penicilínmi boli hlásené závažné a občas
smrteľné reakcie z precitlivenosti (anafylaktoidné). Je pravdepodobnejšie,
že sa tieto reakcie objavia u jedincov, ktorí majú precitlivenosť na
penicilín v anamnéze alebo u atopických jednotlivcom. Ak nastane alergická
reakcia, liečba amoxicilínom/kyselinou klavulánovou sa musí vysadiť a musí
sa zahájiť primeraná alternatívna liečba.

Ak sa preukáže, že infekcia je spôsobená organizmom (organizmami) citlivým
na amoxicilín, je potrebné v súlade s platnými odporúčaniami zvážiť prechod
z amoxicilínu/kyseliny klavulánovej na amoxicilín.

Prípravok amoxicilín/kyselina klavulánová nie je vhodný na užívanie, keď
existuje vysoké riziko, že predpokladané patogény majú zníženú citlivosť
alebo rezistenciu na beta-laktámové látky, ktorá nie je sprostredkovaná
beta-laktamázami citlivými na inhibíciu kyselinou klavulánovou. Táto forma
sa nemá užívať na liečbu /S. pneumoniae,/ ktorý je rezistentný na penicilíny.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo u pacientov, ktorí užívajú
vysoké dávky sa môžu objaviť kŕče (pozri časť 4.8).

Ak existuje podozrenie na infekčnú mononukleózu, je potrebné sa vyhnúť
amoxicilínu/kyseline klavulánovej, pretože s týmto stavom bol po užití
amoxicilínu spojený výskyt morbiliformného exantému.

Súbežné užívanie alopurinolu počas liečby amoxicilínom môže zvýšiť
pravdepodobnosť alergických kožných reakcií.

Predĺžené užívanie môže niekedy viesť k nadmernému rastu organizmov, ktoré
nie sú citlivé na túto látku.

Výskyt generalizovaného erytému spojeného s pustulami a horúčkou na
začiatku liečby môže byť príznakom akútnej generalizovanej exantematóznej
pustulózy (AGEP) (pozri časť 4.8). Táto reakcia vyžaduje vysadenie
amoxicilínu/kyseliny klavulánovej a kontraindikuje ďalšie podávanie
amoxicilínu.

U pacientov so známkami poškodenia pečene sa má amoxicilín/kyselina
klavulánová používať s opatrnosťou (pozri časť 4.2).

Pečeňové príhody sa hlásili najmä u mužov a starších pacientov a môžu byť
spojené s predĺženou liečbou. Tieto udalosti sa veľmi zriedkavo hlásili
u detí. U všetkých skupín sa známky a prejavy zvyčajne objavia počas liečby
alebo skoro po jej ukončení, avšak v niektorých prípadoch sa nemusia
prejaviť až počas niekoľkých týždňov po ukončení liečby. Zvyčajne sú
reverzibilné. Pečeňové problémy môžu byť závažné a v extrémne zriedkavých
situáciách boli hlásené aj úmrtia. Takmer vždy k úmrtiam došlo u pacientov
so závažným základným ochorením alebo u pacientov, ktorí súbežne užívali
lieky, ktoré majú dokázané možné nežiaduce účinky na pečeň (pozri časť
4.8).

Kolitída spojená s antibiotikami bola popísaná u takmer všetkých
antibakteriálnych látok, vrátane amoxicilínu a jej závažnosť sa môže
pohybovať od miernych až po život ohrozujúce formy (pozri časť 4.8). Preto
je dôležité zobrať do úvahy túto diagnózu u pacientov, u ktorých sa hnačka
objaví počas podávania akéhokoľvek antibiotika alebo následne po ňom. Ak sa
objaví kolitída spojená s antibiotikami, amoxicilín/kyselina klavulánová sa
musí okamžite vysadiť, tento stav je potrebné konzultovať s lekárom
a začať primeranú liečbu. V takejto situácii sú antiperistaltické lieky
kontraindikované.

Počas dlhodobej liečby sa odporúča pravidelne sledovať funkciu orgánových
systémov, vrátane funkcie obličiek, pečene a hematopoetického systému.

U pacientov, ktorí dostávajú amoxicilín/kyselinu klavulánovú, bolo
zriedkavo zaznamenané predĺženie protrombínového času. Primerané
monitorovanie je potrebné, ak sa súčasne predpisujú antikoagulanciá. Pre
udržanie požadovanej hladiny antikoagulácie môže byť potrebná úprava
dávkovania perorálnych antikoagulancií (pozri časť 4.5 a 4.8).

U pacientov s poškodením obličiek sa má dávka upraviť podľa stupňa
poškodenia (pozri časť 4.2).

U pacientov so zníženou diurézou bola veľmi zriedkavo pozorovaná
kryštalúria, a to najmä pri parenterálnej liečbe. Počas podávania vysokých
dávok amoxicilínu sa odporúča udržiavať primeraný príjem tekutín a diurézu,
aby sa znížila možnosť amoxicilínovej kryštalúrie. U pacientov s močovým
katétrom sa má pravidelne kontrolovať ich priechodnosť (pozri časť 4.9).

Počas liečby amoxicilínom sa majú pri vyšetrovaní prítomnosti glukózy
v moči vždy používať metódy enzymatickej reakcie pomocou glukózooxidázy,
pretože pri neenzymatických metódach sa môžu objaviť falošne pozitívne
výsledky.

Prítomnosť kyseliny klavulánovej v Tevaklave 1 g môže spôsobiť nešpecifickú
väzbu IgG a albumínu na membránu červených krviniek, čo vedie k falošne
pozitívnemu Coombs-ovmu testu.

Boli zaznamenané pozitívne výsledky testov pri použití Bio-Rad Laboratories
Platelia /Aspergillus/ EIA testu u pacientov, ktorí dostávajú
amoxicilín/kyselinu klavulánovú a u ktorých sa následne zistilo, že nemali
infekciu vyvolanú plesňou /Aspergillus/. Boli zaznamenané skrížené reakcie
s neaspergilovými polysacharidmi a polyfurónmi s Bio-Rad Laboratories
Platelia /Aspergillus/ EIA testom. Preto sa pozitívne výsledky testov
u pacientov, ktorí dostávajú amoxicilín/kyselinu klavulánovú musia
interpretovať s opatrnosťou a potvrdiť inými diagnostickými metódami.

4.5 Liekové a iné interakcie

Perorálne antikoagulanciá
Perorálne antikoagulanciá a penicilínové antibiotiká boli vo veľkej miere
používané v praxi bez údajov o interakciách. V literatúre sú však prípady
zvýšeného INR („international normalised ratio“) u pacientov, ktorí sú na
udržiavacej liečbe acenokumarolom alebo warfarínom a dostali kúru
amoxicilínu. Ak je súbežné podávanie nevyhnutné, je potrebné starostlivo
monitorovať protrombínový čas alebo INR po pridaní alebo vysadení
amoxicilínu. Navyše, môže byť potrebné upraviť dávku perorálneho
antikoagulancia (pozri časti 4.4 a 4.8).

Metotrexát
Penicilíny môžu znižovať vylučovanie metotrexátu, čo môže potenciálne
zvýšiť jeho toxicitu.

Probenecid
Súbežné užívanie probenecidu sa neodporúča. Probenecid znižuje renálnu
tubulárnu exkréciu amoxicilínu. Súbežné užívanie probenecidu môže viesť
k zvýšeným a prolongovaným hladinám amoxicilínu v krvi, ale nie kyseliny
klavulánovej.

4.6 Gravidita a laktácia

Štúdie na zvieratách nesvedčia pre priame ani nepriame škodlivé účinky
týkajúce sa tehotenstva, vývoja embrya alebo fétu, pôrodu alebo
postnatálneho vývoja (pozri časť 5.3). Limitované údaje o použití
amoxicilínu/kyseliny klavulánovej počas tehotenstva u žien nesvedčia o
zvýšenom riziku kongenitálnych malformácií. V jedinej štúdii u žien
s predčasným odtokom plodovej vody bolo uvedené, že profylaktická liečba
amoxicilínom/kyselinou klavulánovou môže byť u novorodencov spojená so
zvýšeným rizikom nekrotizujúcej enterokolitídy. Užívaniu v tehotenstve sa
treba vyhnúť, pokiaľ to lekár nepovažuje za nevyhnutné.

Obe látky sa vylučujú do materského mlieka (nič nie je známe o účinkoch
kyseliny klavulánovej na dojčené dieťa). Následne sa môže u dojčeného
dieťaťa rozvinúť hnačka a plesňová infekcia slizníc, preto by sa dojčenie
malo prerušiť.
Amoxicilín/kyselina klavulánová sa má počas dojčenia užívať len po zvážení
prínosu a rizika ošetrujúcim lekárom.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.
Môžu sa však objaviť nežiaduce účinky (napr. alergické reakcie, závrate,
kŕče), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje
(pozri časť 4.8).

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky sú hnačka, nauzea a vracanie.
Nežiaduce účinky, ktoré pochádzajú z klinických štúdií a postmarketingových
sledovaní sa triedia podľa orgánových systémov klasifikáciou MedDRA a sú
uvedené nižšie.
Pre klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov sa používa nasledovná
terminológia:
Veľmi časté ((1/10)
Časté ((1/100 až <1/10)
Menej časté ((1/1000 až <1/100)
Zriedkavé ((1/10 000 až < 1/1000)
Veľmi zriedkavé (<1/10 000)
Neznáme (z dostupných údajov)

|Infekcie a nákazy |
|Mukokutánna kandidóza |Časté |
|Nadmerný rast necitlivých organizmov |Neznáme |
|Poruchy krvi a lymfatického systému |
|Reverzibilná leukopénia (vrátane |Zriedkavé |
|neutropénie) | |
|Trombocytopénia |Zriedkavé |
|Reverzibilná agranulocytóza |Neznáme |
|Hemolytická anémia |Neznáme |
|Predĺženie času krvácania a |Neznáme |
|protrombínového času1 | |
|Poruchy imunitného systému10 |
|Angioneurotický edém |Neznáme |
|Anafylaxia |Neznáme |
|Syndróm podobný sérovej chorobe |Neznáme |
|Hypersenzitívna vaskulitída |Neznáme |
|Poruchy nervového systému |
|Závrate |Menej časté |
|Bolesť hlavy |Menej časté |
|Reverzibilná hyperaktivita |Neznáme |
|Kŕče2 |Neznáme |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|Hnačka |Veľmi časté |
|Nauzea3 |Časté |
|Vracanie |Časté |
|Poruchy trávenia |Menej časté |
|Kolitída spojená s antibiotikami4 |Neznáme |
|Čierny chlpatý jazyk |Neznáme |
|Poruchy pečene a žlčových systému |
|Vzostup AST a/alebo ALT5 |Menej časté |
|Hepatitída6 |Neznáme |
|Cholestatická žltačka6 |Neznáme |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva7 |
|Kožné vyrážky |Menej časté |
|Pruritus |Menej časté |
|Urtikária |Menej časté |
|Erytema multiforme |Zriedkavé |
|Stevens-Johnsonov syndróm |Neznáme |
|Toxická epidermálna nekrolýza |Neznáme |
|Bulózna exfoliatívna dermatitída |Neznáme |
|Akútna generalizovaná exantematózna |Neznáme |
|pustulóza (AGEP)9 | |
|Poruchy obličiek a močových ciest |
|Intersticiálna nefritída |Neznáme |
|Kryštalúria8 |Neznáme |
|1Pozri časť 4.4 |
|2Pozri časť 4.4 |
|3Nauzea je častejšie spojená s vyššími perorálnymi dávkami. Ak sú|
|gastrointestinálne príznaky viditeľné, môžu sa znížiť tak, že sa |
|Tevaklav 1 g užije na začiatku jedla. |
|4 Vrátane pseudomembranóznej kolitídy a hemoragickej kolitídy |
|(pozri časť 4.4) |
|5Stredný vzostup AST a/alebo ALT bol zaznamenaný u pacientov |
|liečených beta-laktámovou triedou antibiotík, ale významnosť |
|týchto nálezov nie je známa. |
|6 Tieto účinky boli zaznamenané aj u iných penicilínov a |
|cefalosporínov (pozri časť 4.4). |
|7Ak sa objaví hypersenzitívna dermatitída, liečba sa má prerušiť |
|(pozri časť 4.4). |
|8Pozri časť 4.9 |
|9Pozri časť 4.4 |
|10Pozri časti 4.3 a 4.4 |

4.9 Predávkovanie

/Príznaky a prejavy predávkovania/
Môžu byť zjavné gastrointestinálne symptómy a poruchy rovnováhy tekutín
a elektrolytov.
Bola pozorovaná amoxicilínová kryštalúria, ktorá v niektorých prípadoch
viedla k zlyhaniu obličiek (pozri časť 4.4).

Kŕče sa môžu vyskytnúť u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo
u tých, ktorí dostávajú liek vo vysokých dávkach.

Po intravenóznom podaní vysokých dávok amoxicilínu sa zaznamenalo, že
amoxicilín sa môže zrážať v močových katétroch. Priechodnosť katétrov je
potrebné pravidelne preverovať (pozri časť 4.4).

/Liečba intoxikácie/
Gastrointestinálne príznaky sa môžu liečiť symptomaticky, pričom sa má
pozornosť venovať rovnováhe tekutín a elektrolytov.
Amoxicilín/kyselina klavulánová sa dajú z obehu odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: kombinácie penicilínov, vrátane inhibítorov
beta-laktamázy.
ATC kód: J01CR02.

Mechanizmus účinku
Amoxicilín je semisyntetický penicilín (beta-laktámové antibiotikum), ktorý
inhibuje jeden alebo viacero enzýmov (často sa popisujú ako penicilín-
viažuce proteíny, penicillin-binding proteins - PBP) v ceste biosyntézy
bakteriálnych peptidoglykánov, ktoré sú integrálnou štrukturálnou súčasťou
bunkovej steny baktérií. Inhibícia syntézy peptidoglykánov vedie
k oslabeniu bunkovej steny, po čom zvyčajne nasleduje lýza a smrť bunky.
Amoxicilín je citlivý na degradáciu beta-laktamázami, ktoré produkujú
rezistentné baktérie, a preto spektrum účinnosti samotného amoxicilínu
nezahŕňa organizmy, ktoré produkujú tieto enzýmy.

Kyselina klavulánová je beta-laktám štrukturálne súvisiaci s penicilínmi.
Inaktivuje niektoré beta-laktamázové enzýmy, a tým bráni inaktivácii
amoxicilínu. Samotná kyselina klavulánová nemá klinicky významný
antibakteriálny účinok.

Vzťah farmakokinetiky a farmakodynamiky
Čas nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (T( MIC) sa považuje za hlavný
faktor účinnosti amoxicilínu.

Mechanizmus rezistencie
Dva hlavné mechanizmy rezistencie na amoxicilín/kyselinu klavulánovú sú:
- Inaktivácia tými bakteriálnymi beta-laktamázami, ktoré nie sú
inhibované kyselinou klavulánovou, vrátane triedy B, C a D.
- Alterácia penicilín-viažucich proteínov, čo znižuje afinitu
antibakteriálnych látok k cieľovej štruktúre.

Nepriechodnosť baktérií alebo mechanizmov effluxnej pumpy môžu spôsobovať
alebo môžu prispievať k bakteriálnej rezistencii, hlavne u Gram-negatívnych
baktérií.

Hraničné hodnoty
Hraničné hodnoty MIC (minimálnej inhibičnej koncentrácie) pre
amoxicilín/kyselinu klavulánovú sú podľa testovania EUCAST (the European
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)


|Organizmus |Hraničné hodnoty citlivosti |
| |(?µg/ml) |
| |Citlivý |Stredne citlivý |Rezistentný |
|Haemophilus influenzae1 |?1 |- |> 1 |
|Moraxella catarrhalis1 |?1 |- |> 1 |
|Staphylococcus aureus 2 |?2 |- |> 2 |
|Koagulázo-negatívne |?0,25 | |> 0,25 |
|stafylokoky 2 | | | |
|Enterococcus1 |?4 |8 |> 8 |
|Streptococcus A, B, C, G5 |?0,25 |- |> 0,25 |
|Streptococcus pneumoniae3 |?0,5 |1-2 |> 2 |
|Enterobacteriaceae1,4 |- |- |> 8 |
|Gram-negatívne anaeróby1 |?4 |8 |> 8 |
|Gram-pozitívne anaeróby1 |?4 |8 |> 8 |
|Hraničné hodnoty, ktoré sa|?2 |4-8 |> 8 |
|nevzťahujú na druhy1 | | | |
|1Udávané hodnoty sú pre koncentrácie amoxicilínu. Pre účely testovania |
|citlivosti sú koncentrácie kyseliny klavulánovej stanovené na 2 mg/l. |
|2Udávané hodnoty sú pre koncentrácie oxacilínu. |
|3Hodnoty hraničných hodnôt v tabuľke sú založené na hraničných hodnotách |
|ampicilínu. |
|4 Hraničná hodnota rezistencie R>8 mg/l zabezpečuje, že všetky izoláty s |
|mechanizmami rezistencie sú zaznamenané ako rezistentné. |
|5Hodnoty hraničných hodnôt v tabuľke sú založené na hraničných hodnotách |
|benzylpenicilínu. |

Prevalencia rezistencie na vybrané druhy sa môže meniť geograficky a
v čase, a preto sú žiaduce miestne informácie o rezistencii, hlavne pri
liečbe závažných infekcií. V prípadoch, ak je výskyt rezistencie taký, že
využitie látky je pri niektorých infekciách otázne, sa má podľa potreby
vyhľadať rada odborníka.


|Bežne citlivé druhy |
|Aeróbne Gram-pozitívne mikroorganizmy |
|Enterococcus faecalis |
|Gardnerella vaginalis |
|Staphylococcus aureus (meticilín-citlivé)Ł |
|Koagulázo-negatívne stafylokoky (meticilín-citlivé) |
|Streptococcus agalactiae |
|Streptococcus pneumoniae1 |
|Streptococcus pyogenes a iné beta-hemolytické streptokoky |
|Streptococcus viridans skupina |
| |
|Aeróbne Gram-negatívne mikroorganizmy |
|Capnocytophaga spp. |
|Eikenella corrodens |
|Haemophilus influenzae2 |
|Moraxella catarrhalis |
|Pasteurella multocida |
| |
|Anaeróbne mikroorganizmy |
|Bacteroides fragilis |
|Fusobacterium nucleatum |
|Prevotella spp. |
|Druhy, pre ktoré môže byť získaná rezistencia problém |
|Aeróbne Gram-pozitívne mikroorganizmy |
|Enterococcus faecium $ |
| |
|Aeróbne Gram-negatívne mikroorganizmy |
|Escherichia coli |
|Klebsiella oxytoca |
|Klebsiella pneumoniae |
|Proteus mirabilis |
|Proteus vulgaris |
|Inherentne rezistentné organizmy |
|Aeróbne Gram-negatívne mikroorganizmy |
|Acinetobacter sp. |
|Citrobacter freundii |
|Enterobactersp. |
|Enterobacter sp. |
|Legionella pneumophila |
|Morganella morganii |
|Providencia spp. |
|Pseudomonas sp. |
|Serratia sp. |
|Stenotrophomonas maltophilia |
| |
|Ostatné mikroorganizmy |
|Chlamydophila pneumoniae |
|Chlamydophila psittaci |
|Coxiella burnetti |
|Mycoplasma pneumoniae |
|$ Prirodzene intermediárna citlivosť pri chýbaní získaných |
|mechanizmov rezistencie. |
|Ł Všetky meticilín-rezistentné stafylokoky sú rezistentné na |
|amoxicilín/ kyselinu klavulánovú |
|1Streptococcus pneumoniae, ktorý je rezistentný na penicilín, sa |
|nemá liečiť týmto prípravkom amoxicilínu a kyseliny klavulánovej |
|(pozri časti 4.2 a 4.4). |
|2 Kmene so zníženou ciltivosťou boli hlásené v niektorých krajinách |
|EU s frekvenciou výskytu vyššou ako 10%. |

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Amoxicilín a kyselina klavulánová pri fyziologickom pH úplne disociujú vo
vodnom roztoku. Obe zložky sa po perorálnom podaní rýchlo a dobre
absorbujú. Optimálna absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulánovej je pri
užívaní na začiatku jedla. Po perorálnom podaní je amoxicilín a kyselina
klavulánová biologicky dostupná približne v 70%. Plazmatický profil oboch
zložiek je podobný a čas do dosiahnutia maximálnej plazmatickej
koncentrácie (Tmax) je u každej zložky približne jedna hodina.
Nižšie sú uvedené farmakokinetické výsledky štúdie, v ktorej sa
amoxicilín/kyselina klavulánová (875 mg/125 mg tablety podávané dvakrát
denne) podávali nalačno v skupine zdravých dobrovoľníkov.

|Priemerné (±SD) farmakokinetické parametre |
|Podané |Dávka|Cmax |Tmax * |AUC |T 1/2 |
|liečivo/liečivá | | | |(0-24h) | |
| |(mg) |(µg/ml|(h |(µg.h/ml) |(h) |
| | |) | | | |
|Amoxicilín |
|AMX/CA |875 |11.64 |1.50 |53.52 |1.19 |
|875 mg/125 mg | |±2.78 |(1.0-2.|±12.31 |±0.21 |
| | | |5) | | |
|Kyselina klavulánová |
|AMX/CA |125 |2.18 |1.25 |10.16 |0.96 |
|875 mg/125 mg | |±0.99 |(1.0-2.|±3.04 |±0.12 |
| | | |0) | | |
|AMX – amoxicilín, CA – kyselina klavulánová |
|* Medián (rozsah) |

Sérové koncentrácie amoxicilínu a kyseliny klavulánovej dosiahnuté
amoxicilínom/kyselinou klavulánovou sú podobné ako koncentrácie dosiahnuté
po perorálnom podaní ekvivalentných dávok samotného amoxicilínu a kyseliny
klavulánovej.

Distribúcia
V plazme sa viaže na bielkoviny približne 25% celkovej kyseliny
klavulánovej a 18% celkového amoxicilínu. Zjavný distribučný objem je
približne 0,3 – 0,4 l/kg pre amoxicilín a približne 0,2 l/kg pre kyselinu
klavulánovú.

Po intravenóznom podaní sa amoxicilín aj kyselina klavulánová zistili
v žlčníku, abdominálnych tkanivách, koži, tuku, svalovom tkanive,
synoviálnej a peritoneálnej tekutine, žlči a hnise. Amoxicilín sa
nedostatočne distribuuje do mozgomiešneho moku.

Zo štúdií na zvieratách nie sú dôkazy o tom, že v tkanivách sa hromadí
materiál pochádzajúci z oboch súčastí lieku. Amoxicilín, tak ako väčšina
penicilínov sa dá zistiť v materskom mlieku. Stopové množstvá kyseliny
klavulánovej sa taktiež dajú zistiť v materskom mlieku (pozri časť 4.6).

Ukázalo sa, že amoxicilín aj kyselina klavulánová prechádzajú placentárnou
bariérou (pozri časť 4.6).

Biologická transformácia
Amoxicilín sa čiastočne vylučuje močom ako inaktívna peniciloidná kyselina
v množstvách, ktoré zodpovedajú 10 až 25% počiatočnej dávky. Kyselina
klavulánová sa u človeka metabolizuje vo veľkej miere, eliminuje sa močom
a stolicou a vydychuje sa ako oxid uhličitý.

Eliminácia
Hlavnou cestou eliminácie amoxicilínu sú obličky, pričom pre kyselinu
klavulánovú sú to obličky aj nerenálne mechanizmy.

Amoxicilín/kyselina klavulánová má priemerný polčas eliminácie približne
jednu hodinu a priemerný celkový klírens približne 25 l/hod u zdravých
osôb. Približne 60 – 70% amoxicilínu a približne 40 až 65% kyseliny
klavulánovej sa vylučuje v nezmenenej forme močom počas prvých 6 hodín po
podaní jednotlivej dávky amoxicilínu/kyseliny klavulánovej 250 mg/125 mg
alebo 500 mg/125 mg tablety. Rôzne štúdie zistili, že vylučovanie obličkami
počas 24-hodinového obdobia je 50-85% pre amoxicilín a medzi 27 až 60% pre
kyselinu klavulánovú. V prípade klavulánovej kyseliny sa najväčšie množstvo
liečiva vylúči počas prvých 2 hodín po podaní.

Súbežné užívanie probenicidu spomaľuje vylučovanie amoxicilínu, ale
nespomaľuje vylučovanie obličkami kyseliny klavulánovej (pozri časť 4.5).

Vek
Polčas vylučovania amoxicilínu je podobný u detí vo veku približne od 3
mesiacov do 2 rokov a u starších detí aj dospelých. U veľmi malých detí
(vrátane nedonosených novorodencov) v prvom týždni života nemá interval
podania prevyšovať podanie dvakrát denne, a to kvôli nezrelosti renálnej
cesty vylučovania. Keďže je pravdepodobné, že starší pacienti budú mať
zníženú funkciu obličiek, pozornosť je potrebné venovať stanoveniu dávky
a je vhodné monitorovať funkciu obličiek.

Pohlavie
Po perorálnom podaní amoxicilínu/kyseliny klavulánovej zdravým mužom
a ženám, pohlavie nemalo významný vplyv na farmakokinetiku amoxicilínu, ani
kyseliny klavulánovej.

Poškodenie funkcie obličiek
Celkový klírens amoxicilínu/kyseliny klavulánovej v sére sa proporcionálne
znižuje s poklesom funkcie obličiek. Pokles klírensu liečiva je výraznejší
pre amoxicilín, než pre kyselinu klavulánovú, keďže vyšší podiel
amoxicilínu sa vylučuje obličkami. Dávky pri poškodení obličiek musia byť
také, aby predchádzali nežiaducej akumulácii amoxicilínu, pričom sa majú
udržať primerané hladiny kyseliny klavulánovej (pozri časť 4.2).

Poškodenie funkcie pečene
Pacientom s poškodenou funkciou pečene sa má dávkovanie nastaviť
s opatrnosťou a funkcia pečene sa má sledovať v pravidelných intervaloch.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje založené na štúdiách farmakologickej bezpečnosti,
genotoxicity a reprodukčnej toxicity nepreukázali žiadne nebezpečenstvo
pre ľudí.

Štúdie toxicity opakovaných dávok vykonané na psoch
s amoxicilínom/kyselinou klavulánovou preukázali podráždenie
žalúdka, vracanie a zmenu farby jazyka.

Štúdie karcinogenicity sa s Tevaklavom 1 g ani s jeho zložkami nevykonali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok
/Jadro/

Mikrokryštalická celulóza (E460)
Koloidný oxid kremičitý
Magnéziumstearát (E470b)
Sodná soľ karboxymetylškrobu (Typ A)


/Obal tablety/

Hypromelóza (E464)
Makrogol 400
Oxid titaničitý (E171)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia
Tablety sú balené v Al/Al blistrových baleniach a v Al/Al prúžkoch v
papierovej škatuľke.

Tevaklav 1 g sú dostupné v blistrových baleniach a prúžkoch, ktoré obsahujú
4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 500
filmom obalených tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

15/0655/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹžENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C83055
Skupina ATC:
J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie
Skupina ATC:
J01CR02 - amoxicillin a inhibítor beta-laktámazy
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
anastrozolum,levocabastini hydrochloridum
Výrobca lieku:
Ratiopharm GmbH, Ulm, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
8.42 € / 253.66 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
8.42 € / 253.66 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.78 € ÚP:0.00 € DP:6.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.42 € ÚP:0.00 € DP:8.42 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.10 € ÚP:1.67 € DP:1.43 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.71 € ÚP:3.35 € DP:2.36 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.06 € ÚP:4.07 € DP:3.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.92 € ÚP:0.00 € DP:5.92 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.56 € ÚP:0.00 € DP:5.56 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien