Detail:
MEGAMOX 375 tbl 20x375 mg
Názov lieku:
MEGAMOX 375
Doplnok názvu:
tbl 20x375 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 1 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č. 2010/02499
PRÍLOHA Č. 1 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č. 2010/03197


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

MEGAMOX 375
Filmom obalené tablety
Amoxicilín/kyselina klavulanová

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám (alebo Vášmu dieťaťu). Nedávajte ho
nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky
ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je MEGAMOX 375 a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete MEGAMOX 375
3. Ako užívať MEGAMOX 375
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať MEGAMOX 375
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MEGAMOX 375 A NA ČO SA POUŽÍVA

MEGAMOX 375 je antibiotikum a účinkuje tým, že usmrcuje baktérie, ktoré
vyvolávajú infekcie. Obsahuje dve rôzne liečivá nazývané amoxicilín a
kyselina klavulanová. Amoxicilín patrí do skupiny liekov nazývaných
„penicilíny“, ktoré za určitých okolností môžu prestať účinkovať (stanú
sa neúčinnými). Ďalšia účinná zložka (kyselina klavulanová) zabraňuje
tomu, aby k tomuto došlo.

MEGAMOX 375 sa používa u dospelých a detí na liečbu nasledujúcich infekcií:

. infekcie prinosových dutín,
. infekcie močových ciest,
. infekcie kože,
. infekcie zubov.

2. SKÔR AKO UŽIJETE MEGAMOX 375

Neužívajte MEGAMOX 375
. keď ste alergický (precitlivený) na amoxicilín, kyselinu klavulanovú,
penicilín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek MEGAMOX 375 (uvedené
sú v časti 6).
. keď ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu (reakciu z
precitlivenosti) na nejaké iné antibiotikum. Mohla sa prejavovať kožnou
vyrážkou alebo opuchom tváre alebo krku.
. keď ste niekedy mali problémy s pečeňou alebo žltačku (zožltnutie kože)
pri užívaní antibiotika.


[pic] Neužívajte MEGAMOX 375, ak sa Vás niečo z vyššie uvedeného týka. Ak
si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred
užitím MEGAMOX 375.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní MEGAMOX 375
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred užitím tohto lieku, ak:
. máte žľazovú horúčku,
. sa liečite pre problémy s pečeňou alebo obličkami,
. nemočíte pravidelne.
Ak si nie ste istý, či sa Vás niečo z vyššie uvedeného týka, poraďte sa so
svojím lekárom alebo lekárnikom pred užitím MEGAMOX 375.

V niektorých prípadoch môže Váš lekár vyšetrením odhaliť druh baktérií,
ktoré u Vás vyvolali infekciu. V závislosti od výsledkov Vám môže
predpísať inú silu MEGAMOXU alebo iný liek.

Dôležité informácie o niektorých zložkách MEGAMOX 375
Tento liek obsahuje približne 0,63 mmol (24,5 mg) draslíka v jednej
tablete, preto nemusí byť pre Vás vhodný ak ste na diéte s
kontrolovaným obsahom draslíka, alebo ak máte problémy s obličkami. Ak
si tým nie ste istý, poraďte sa so svojim lekárom.

Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor
MEGAMOX 375 môže zhoršiť niektoré jestvujúce zdravotné problémy alebo
spôsobiť závažné vedľajšie účinky. Patria medzi ne alergické reakcie,
kŕče (záchvaty kŕčov) a zápal hrubého čreva. Počas užívania MEGAMOX 375
si musíte dávať pozor na niektoré príznaky, aby ste znížili riziko
vzniku akýchkoľvek problémov. Pozrite si /„Príznaky, na ktoré si musíte/
/dávať pozor“/ v časti 4.

Krvné vyšetrenia a vyšetrenia moču
Ak podstupujete krvné vyšetrenia (napríklad vyšetrenia stavu červených
krviniek alebo funkčné vyšetrenia pečene) alebo vyšetrenia moču (na
glukózu), lekárovi alebo zdravotnej sestre oznámte, že užívate MEGAMOX
375. Dôvodom je skutočnosť, že MEGAMOX 375 môže ovplyvniť výsledky
týchto typov vyšetrení.

Používanie iných liekov
Ak používate alebo ste v poslednom čase používali ešte iné lieky, oznámte
to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov,
ktoré sa dajú kúpiť bez lekárskeho predpisu a liekov rastlinného
pôvodu.

Ak spolu s MEGAMOX 375 užívate alopurinol (používa sa na liečbu dny), môže
byť pravdepodobnejšie, že sa u Vás objaví alergická kožná reakcia.

Ak užívate probenecid (používa sa na liečbu dny), Váš lekár sa môže
rozhodnúť, že Vám upraví dávku MEGAMOX 375.

Ak sa spolu s MEGAMOX 375 užívajú lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi
(napríklad warfarín), môžu byť potrebné dodatočné krvné vyšetrenia.

MEGAMOX 375 môže ovplyvniť účinok metotrexátu (liek používaný na liečbu
rakoviny alebo reumatických chorôb).

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná, domnievate sa, že môžete byť tehotná, alebo ak dojčíte,
oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
MEGAMOX 375 môže mať vedľajšie účinky a príznaky môžu spôsobiť, že nebudete
schopný viesť vozidlo. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ
sa necítite dobre.


3. AKO UŽÍVAŤ MEGAMOX 375

Vždy užívajte MEGAMOX 375 presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a deti vážiace 40 kg a viac
Zvyčajná dávka je:
. 1 tableta trikrát denne

Deti vážiace menej ako 40 kg
Deti vo veku do a vrátane 6 rokov je lepšie liečiť MEGAMOXOM vo forme
perorálnej suspenzie alebo vreciek.

Tablety MEGAMOX 375 sa neodporúčajú.

Pacienti s problémami s obličkami a pečeňou
. Ak máte problémy s obličkami, dávka sa môže zmeniť. Váš lekár môže
zvoliť inú silu lieku alebo iný liek.
. Ak máte problémy s pečeňou, možno budete častejšie podstupovať krvné
vyšetrenia, aby sa zistilo, ako Vám funguje pečeň.

Ako užívať MEGAMOX 375
. Prehltnite tablety vcelku a zapite pohárom vody na začiatku jedla alebo
tesne pred jedlom.
. Rozložte si dávky rovnomerne počas dňa a užívajte ich s odstupom aspoň
4 hodín. Neužívajte 2 dávky v priebehu 1 hodiny.
. Neužívajte MEGAMOX 375 dlhšie ako 2 týždne. Ak sa stále cítite chorý,
znovu navštívte lekára.

Ak užijete viac MEGAMOX 375, ako máte
Ak užijete príliš veľké množstvo MEGAMOX 375, môžu sa u Vás objaviť
žalúdočné ťažkosti (napínanie na vracanie, vracanie alebo hnačka) alebo
kŕče. Čo najskôr sa porozprávajte so svojím lekárom. Vezmite si so
sebou škatuľu alebo fľašu od lieku a ukážte ju lekárovi.

Ak zabudnete užiť MEGAMOX 375
Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si na to spomeniete. Ďalšiu
dávku nesmiete užiť príliš skoro, ale musíte počkať približne 4 hodiny
pred užitím ďalšej dávky.

Ak prestanete užívať MEGAMOX 375
Pokračujte v užívaní MEGAMOX 375, pokým nedokončíte celú liečbu, dokonca aj
vtedy, ak sa budete cítiť lepšie. Na prekonanie infekcie potrebujete
každú dávku. Ak nejaké baktérie prežijú, môžu spôsobiť návrat infekcie.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj MEGAMOX 375 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor

Alergické reakcie:
. kožná vyrážka
. zápal krvných ciev /(vaskulitída),/ ktorý sa môže prejavovať ako červené
alebo purpurové vyvýšené bodky na koži, ale môže postihnúť aj ďalšie
časti tela
. horúčka, bolesť kĺbov, opuchnuté žľazy na krku, v podpazuší alebo
slabinách
. opuch, niekedy tváre alebo úst /(angioedém),/ ktorý spôsobuje ťažkosti s
dýchaním
. kolaps.

. Ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď sa obráťte na
lekára. Prestaňte užívať MEGAMOX 375.

Zápal hrubého čreva
Zápal hrubého čreva, ktorý spôsobuje vodnatú hnačku, zvyčajne s prímesou
krvi a hlienu, bolesť žalúdka a/alebo horúčku.

. Ak sa u Vás prejavia tieto príznaky, čo najskôr sa poraďte so svojím
lekárom.

Veľmi časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí
. hnačka (u dospelých).

Časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí
. kvasinková infekcia (/kandidóza/ - kvasinková infekcia pošvy, ústnej
dutiny alebo kožných záhybov)
. napínanie na vracanie (nauzea), najmä pri užívaní vysokých dávok
> ak Vás to postihne, užívajte MEGAMOX 375 pred jedlom
. vracanie
. hnačka (u detí).

Menej časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí
. kožná vyrážka, svrbenie
. vyvýšená svrbivá vyrážka /(žihľavka)/
. tráviace ťažkosti
. závraty
. bolesť hlavy.


Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných
vyšetreniach:
. zvýšenie množstva niektorých látok /(enzýmov)/ tvorených v pečeni.

Zriedkavé vedľajšie účinky
Tieto môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí
. kožná vyrážka, pri ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá vyzerá ako
terčíky (tmavé bodky v strede, ktoré sú obkolesené bledšou plochou s
tmavým kruhom po okraji – /multiformný erytém/)
. ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, rýchlo sa obráťte na
lekára.

Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:
. nízky počet krvných buniek dôležitých pre zrážanie krvi
. nízky počet bielych krviniek.

Ďalšie vedľajšie účinky
Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli u veľmi malého počtu ľudí, ale
ich presná frekvencia (častosť) výskytu nie je známa.
. Alergické reakcie (pozri vyššie)
. Zápal hrubého čreva (pozri vyššie)
. Závažné kožné vyrážky:
- rozsiahla vyrážka s pľuzgiermi a odlupujúcou sa kožou, najmä v okolí
úst, nosa, očí a pohlavných orgánov /(Stevensov-Johnsonov syndróm)/ a
závažnejšia forma spôsobujúca nadmerné odlupovanie kože (na viac než 30
% plochy tela - /toxická epidermálna nekrolýza)/
- rozsiahla červená kožná vyrážka s pľuzgierikmi obsahujúcimi hnis
(/bulózna exfoliatívna dermatitída/)
- červená, šupinatá vyrážka s hrčkami pod kožou a s
pľuzgiermi /(exantemózna/
/pustulóza)./


. Ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď sa obráťte na
lekára.
. zápal pečene /(hepatitída)/
. žltačka zapríčinená zvýšením množstva bilirubínu (látky tvorenej v
pečeni) v krvi, čo môže spôsobiť zožltnutie kože a očných bielkov
. zápal kanálikov obličky
. pomalšie zrážanie krvi
. hyperaktivita
. kŕče (u ľudí užívajúcich vysoké dávky MEGAMOXU, alebo u tých, ktorí
majú problémy s obličkami)
. čierny jazyk, ktorý vyzerá chlpatý
. zafarbenie zubov (u detí), ktoré čistenie zubnou kefkou zvyčajne
odstráni.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach alebo
vyšetreniach moču:
. závažné zníženie počtu bielych krviniek
. nízky počet červených krviniek /(hemolytická anémia)/
. kryštáliky v moči.

Ak sa u Vás prejavia vedľajšie účinky
. Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak začnete pociťovať
akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo problémový, alebo ak
spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľov.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MEGAMOX 375

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25(C. Tablety uchovávajte v pôvodnom
obale.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte MEGAMOX 375 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
vonkajšom obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo MEGAMOX 375 obsahuje

- Liečivá sú: amoxicilín (vo forme trihydrátu) 250 mg, kyselina
klavulanová (vo forme káliumklavulanátu) 125 mg.
- Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza (E460), sodná soľ
karboxymetylškrobu, magnéziumstearát (E572), koloidný oxid kremičitý
bezvodý.
- Obal tablety obsahuje: hypromelózu (E464), oxid titaničitý (E171),
propylénglykol, etylcelulózu.

Ako vyzerá MEGAMOX 375 a obsah balenia

MEGAMOX 375 sú biele, filmom obalené tablety. Sú dostupné v bielej
plastovej fľaši s bielym polypropylénovým skrutkovým uzáverom
a s vysušovacou kapsulou, obsahujúcej 20 alebo 21 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Hikma Farmacęutica (Portugal) S.A.
Estrada do Rio Da Mó,
No.8, 8A e 8B – Fervença,
2705-906 Terrugem SNT,
Portugalsko

Výrobca:
MED-ART, spol. s.r.o.
Hornočermánska 4
949 01 Nitra
Slovenská republika

hameln rds a.s.
Horná 36
900 01 Modra
Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste
2010.|Odporúčania/zdravotná osveta |
| |
|Antibiotiká sa používajú na liečbu infekcií vyvolaných baktériami. |
|Nemajú žiaden účinok proti infekciám vyvolaným vírusmi. |
| |
|Infekcia vyvolaná baktériami niekedy nereaguje na liečbu antibiotikom. |
|Jednou z najčastejších príčin, prečo k tomuto dochádza je, že baktérie,|
|ktoré vyvolávajú infekciu, sú rezistentné na užívané antibiotikum. To |
|znamená, že dokážu prežiť a dokonca sa aj rozmnožovať, a to aj napriek |
|liečbe antibiotikom. |
| |
|Baktérie sa môžu stať rezistentnými na antibiotiká z mnohých príčin. |
|Starostlivé používanie antibiotík môže pomôcť znížiť riziko, že sa na |
|ne baktérie stanú rezistentnými. |
| |
|Keď Vám lekár predpíše antibiotikum, je určené iba na liečbu Vášho |
|súčasného ochorenia. Venujte pozornosť nasledujúcim odporúčaniam, aby |
|ste pomohli predísť objaveniu sa rezistentných baktérií, ktoré môžu |
|zabrániť účinkovaniu antibiotika. |
| |
|Je veľmi dôležité, aby ste antibiotikum užívali v správnej dávke, v |
|správnom čase a počas správneho počtu dní. Prečítajte si pokyny na |
|štítku a ak niečomu nerozumiete, požiadajte o vysvetlenie svojho lekára|
|alebo lekárnika. |
|Antibiotikum nesmiete užívať, pokiaľ nebolo predpísané výhradne pre Vás|
|a môžete ho používať iba na liečbu infekcie, kvôli ktorej bolo |
|predpísané. |
|Nesmiete užívať antibiotiká, ktoré boli predpísané iným ľuďom, dokonca |
|ani vtedy, ak mali infekciu, ktorá sa podobala tej Vašej. |
|Antibiotiká, ktoré predpísali Vám, nesmiete dávať iným ľuďom. |
|Ak Vám nejaké antibiotiká zostali po tom, ako ste liečbu dokončili |
|podľa pokynov Vášho lekára, zvyšné antibiotiká musíte vrátiť do lekárne|
|na náležitú likvidáciu. |


[pic]

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku ev. č.: 2010/00735

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

MEGAMOX 375
Filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje:
250 mg amoxicilínu (vo forme trihydrátu)
125 mg kyseliny klavulanovej (vo forme káliumklavulanátu)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba nasledujúcich infekcií u dospelých a detí (pozri časti 4.2, 4.4 a
5.1):
. Akútna bakteriálna sinusitída (adekvátne diagnostikovaná)
. Cystitída
. Pyelonefritída
. Celulitída
. Pohryznutie zvieraťom
. Ťažký dentálny absces so šíriacou sa celulitídou.

Do úvahy sa má vziať oficiálne usmernenie o náležitom používaní
antibakteriálnych látok.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávky sú všade vyjadrené v zmysle obsahu amoxicilínu/kyseliny klavulanovej,
okrem prípadov, v ktorých sú dávky vyjadrené v zmysle jednotlivej zložky.

Dávka, ktorá sa zvolí na liečbu individuálnej infekcie, musí zohľadňovať:

. Predpokladané patogény a ich pravdepodobnú citlivosť na antibakteriálne
látky (pozri časť 4.4)
. Závažnosť infekcie a miesto infekcie
. Vek, telesnú hmotnosť a funkciu obličiek pacienta, ako je uvedené
nižšie.

V prípade potreby sa má zvážiť použitie alternatívnych foriem (napr.
takých, ktoré poskytujú vyššie dávky amoxicilínu a/alebo odlišný pomer
amoxicilínu a kyseliny klavulanovej) (pozri časti 4.4 a 5.1).

Pre dospelých a deti vážiace ? 40 kg poskytuje táto lieková forma Megamoxu
celkovú dennú dávku 750 mg amoxicilínu/375 mg kyseliny klavulanovej, keď sa
podáva tak, ako je odporúčané nižšie.
Ak sa usúdi, že je potrebná vyššia denná dávka amoxicilínu, odporúča sa
zvoliť iný prípravok, aby sa predišlo podávaniu zbytočne vysokých denných
dávok kyseliny klavulanovej (pozri časti 4.4 a 5.1).

Liečba nemá presiahnuť 14 dní bez vyšetrenia stavu.

Dospelí a deti vážiace ? 40 kg

Jedna 250 mg/125 mg dávka užívaná trikrát denne.

Deti vážiace < 40 kg

MEGAMOX 375 filmom obalené tablety sa neodporúčajú pre deti vážiace < 40
kg.

Starší pacienti

Nie je nevyhnutná žiadna úprava dávky.

Porucha funkcie obličiek

Úpravy dávky vychádzajú z maximálneho odporúčaného množstva amoxicilínu.
U pacientov s klírensom kreatinínu (CrCl) nad 30 ml/min nie je potrebná
úprava dávky.

/Dospelí a deti vážiace ? 40 kg/
|CrCl: 10 - 30 |250 mg/125 mg dvakrát denne |
|ml/min | |
|CrCl < 10 ml /min|250 mg/125 mg jedenkrát denne |
|Hemodialýza |Dve dávky po 250 mg/125 mg každých 24 hodín, plus dve|
| |dávky 250 mg/125 mg počas dialýzy, ktorých podanie sa|
| |zopakuje po ukončení dialýzy (keďže koncentrácie |
| |amoxicilínu aj kyseliny klavulanovej v sére sú |
| |znížené). |

/Deti vážiace < 40 kg/
U detí vážiacich < 40 kg, ktoré majú klírens kreatinínu pod 30 ml/min, sa
použitie foriem Megamoxu s pomerom amoxicilínu a kyseliny klavulanovej 2:1
neodporúča, keďže neumožňujú úpravy dávky. U takýchto pacientov sa
odporúčajú liekové formy Megamoxu s pomerom amoxicilínu a kyseliny
klavulanovej 4:1.

Porucha funkcie pečene

Liek podávajte opatrne a v pravidelných intervaloch sledujte funkciu pečene
(pozri časti 4.3 a 4.4).

Spôsob podávania

Na perorálne použitie.

Liek podávajte na začiatku jedla, aby sa minimalizovala možná
gastrointestinálna intolerancia a optimalizovala absorpcia
amoxicilínu/kyseliny klavulanovej.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivá, na ktorýkoľvek z penicilínov alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok.

Anamnéza ťažkých, okamžitých reakcií z precitlivenosti (napr. anafylaxia)
na iné betalaktámové liečivo (napr. cefalosporín, karbapenem alebo
monobaktám).

Anamnéza žltačky/poruchy funkcie pečene vyvolanej amoxicilínom/kyselinou
klavulanovou (pozri časť 4.8).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pred začatím liečby amoxicilínom/kyselinou klavulanovou sa má zostaviť
podrobná anamnéza týkajúca sa predchádzajúcich reakcií z precitlivenosti na
penicilíny, cefalosporíny alebo iné betalaktámové liečivá (pozri časti 4.3
a 4.8).

U pacientov liečených penicilínmi sa hlásili závažné a ojedinele smrteľné
(anafylaktoidné) reakcie z precitlivenosti. Tieto reakcie sa
pravdepodobnejšie vyskytnú u jedincov s anamnézou precitlivenosti na
penicilín a u atopických jedincov. Ak sa vyskytne alergická reakcia, musí
sa liečba amoxicilínom/kyselinou klavulanovou ukončiť a začať vhodná
alternatívna liečba.

V prípade, že sa preukáže, že infekcia je vyvolaná mikroorganizmom
(mikroorganizmami) citlivým (citlivými) na amoxicilín, má sa uvažovať o
prechode z liečby amoxicilínom/kyselinou klavulanovou na liečbu
amoxicilínom, a to v súlade s oficiálnym usmernením.

Táto lieková forma nie je vhodná na použitie, keď existuje vysoké riziko,
že predpokladané patogény majú zníženú citlivosť alebo rezistenciu na
betalaktámové liečivá, ktorá nie je sprostredkovaná betalaktamázami
citlivými na inhibíciu kyselinou klavulanovou. Táto forma lieku sa nemá
používať na liečbu /S. pneumoniae/ rezistentného na penicilín.

Tento liek obsahuje 0,63 mmol (24,5 mg) draslíka v tablete. U pacientov so
zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným
obsahom draslíka to treba vziať do úvahy.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u tých, ktorí sú liečení
vysokými dávkami, sa môžu vyskytnúť kŕče (pozri časť 4.8).

Amoxicilín/kyselina klavulanová sa nemajú podávať pri podozrení na infekčnú
mononukleózu, keďže v súvislosti s týmto stavom sa po podaní amoxicilínu
vyskytla morbiliformná vyrážka.

Súbežné podávanie alopurinolu počas liečby amoxicilínom môže zvýšiť
pravdepodobnosť vzniku alergických kožných reakcií.

Dlhodobé podávanie môže ojedinele viesť k pomnoženiu necitlivých
mikroorganizmov.

Generalizovaný erytém sprevádzaný horúčkou a spojený s pustulami, ktorý sa
vyskytne na začiatku liečby, môže byť príznakom akútnej generalizovanej
exantemóznej pustulózy (AGEP) (pozri časť 4.8). Táto reakcia vyžaduje
ukončenie liečby Megamoxom a je kontraindikáciou akéhokoľvek následného
podania amoxicilínu.

Amoxicilín/kyselina klavulanová sa majú podávať opatrne pacientom s
preukázanou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.2).

Účinky na pečeň sa hlásili predovšetkým u mužov a starších pacientov a môžu
súvisieť s dlhodobou liečbou. Tieto nežiaduce účinky sa veľmi zriedkavo
hlásili u detí. U všetkých pacientov sa prejavy a príznaky zvyčajne
vyskytnú počas liečby alebo krátko po liečbe, ale v niektorých prípadoch sa
môžu stať zjavnými až niekoľko týždňov po skončení liečby. Tieto nežiaduce
účinky sú zvyčajne reverzibilné. Účinky na pečeň môžu byť ťažké a v
extrémne zriedkavých prípadoch mali za následok úmrtie. Prípady úmrtia sa
takmer vždy vyskytovali u pacientov so závažným základným ochorením, alebo
u pacientov súbežne užívajúcich lieky, o ktorých je známe, že môžu mať
nežiaduce účinky na pečeň (pozri časť 4.8).

Kolitída súvisiaca s podávaním antibiotík sa hlásila takmer pri všetkých
antibakteriálnych látkach a jej závažnosť sa pohybuje od miernej až po
život ohrozujúcu (pozri časť 4.8). Preto je dôležité vziať túto diagnózu do
úvahy u pacientov, ktorí trpia hnačkou počas podávania akýchkoľvek
antibiotík alebo bezprostredne po ich vysadení. Ak sa vyskytne kolitída
súvisiaca s podávaním antibiotík, musí sa liečba amoxicilínom/kyselinou
klavulanovou ihneď ukončiť, vyhľadať pomoc lekára a začať vhodná liečba. V
takomto prípade je podávanie antiperistaltických liekov kontraindikované.

Počas dlhodobej liečby sa odporúča pravidelné vyhodnocovanie funkcií
orgánových systémov, vrátane funkcie obličiek, pečene a krvotvorby.

U pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulanovou sa zriedkavo
hlásilo predĺženie protrombínového času. Pri súbežnom predpísaní
antikoagulancií sa má vykonávať náležité monitorovanie. Môže byť nutná
úprava dávky perorálnych antikoagulancií na udržanie požadovaného stupňa
antikoagulácie (pozri časť 4.5 a 4.8).

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má dávka upraviť podľa stupňa
poruchy (pozri časť 4.2).

U pacientov so zníženým výdajom moču sa veľmi zriedkavo pozorovala
kryštalúria, predovšetkým pri parenterálnej liečbe. Počas podávania
vysokých dávok amoxicilínu treba udržiavať dostatočný príjem tekutín a
výdaj moču, aby sa znížila možnosť vzniku kryštalúrie vyvolanej
amoxicilínom. U pacientov, ktorí majú v močovom mechúre zavedený katéter,
sa má pravidelne kontrolovať jeho priechodnosť (pozri časť 4.9).

Počas liečby amoxicilínom sa majú vždy použiť enzymatické metódy s
glukózooxidázou, keď sa robia testy na prítomnosť glukózy v moči, pretože
pri použití neenzymatických metód sa môžu vyskytnúť falošne pozitívne
výsledky.

Prítomnosť kyseliny klavulanovej môže spôsobiť nešpecifickú väzbu IgG a
albumínu na membrány erytrocytov, čo vedie k falošne pozitívnemu výsledku
Coombsovho testu.

U pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou klavulanovou boli hlásené
pozitívne výsledky testu pri použití testu Platelia /Aspergillus/ EIA od
spoločnosti Bio-Rad laboratories, pričom následne sa zistilo, že títo
pacienti infekciu vyvolanú /Aspergillus/ nemajú. Hlásené boli skrížené
reakcie medzi polysacharidmi a polyfuránmi neaspergilového pôvodu a testom
Platelia /Aspergillus/ EIA od spoločnosti Bio-Rad laboratories. Preto sa
musia pozitívne výsledky testu u pacientov liečených amoxicilínom/kyselinou
klavulanovou interpretovať opatrne a potvrdiť inými diagnostickými
metódami.

4.5 Liekové a iné interakcie

Perorálne antikoagulanciá

Perorálne antikoagulanciá a penicilínové antibiotiká sa v praxi používajú v
značnej miere, pričom sa medzi nimi nehlásila interakcia. V literatúre sa
však uvádzajú prípady zvýšeného medzinárodného normalizovaného pomeru u
pacientov s udržiavacou liečbou acenokumarolom alebo warfarínom, ktorým sa
nasadila liečba amoxicilínom. Ak je súbežné podávanie nevyhnutné, po
pridaní alebo vysadení amoxicilínu sa má starostlivo sledovať protrombínový
čas alebo medzinárodný normalizovaný pomer. Navyše môže byť nutná úprava
dávky perorálnych antikoagulancií (pozri časti 4.4 a 4.8).

Metotrexát

Penicilíny môžu znížiť vylučovanie metotrexátu, a tým vyvolať potenciálne
zvýšenie jeho toxicity.

Probenecid

Súbežné použitie probenecidu sa neodporúča. Probenecid znižuje renálnu
tubulárnu sekréciu amoxicilínu. Súbežné použitie probenecidu môže viesť k
zvýšeným a dlhodobejším krvným hladinám amoxicilínu, nie však kyseliny
klavulanovej.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na
graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri
časť 5.3). Obmedzené údaje o použití amoxicilínu/kyseliny klavulanovej u
gravidných žien nepreukázali zvýšené riziko vrodených malformácií. V jednej
štúdii u žien s predčasnou ruptúrou plodových obalov sa zistilo,
že profylaktická liečba amoxicilínom/kyselinou klavulanovou môže súvisieť
so zvýšeným rizikom nekrotizujúcej enterokolitídy u novorodencov. Použitiu
počas gravidity sa má vyhnúť, pokiaľ to lekár nepovažuje za nevyhnutné.

Laktácia

Obe látky sa vylučujú do materského mlieka (o účinkoch kyseliny
klavulanovej na dojčené dieťa sa nič nevie). V dôsledku toho sa u dojčeného
dieťaťa môže vyskytnúť hnačka a hubová infekcia slizníc, a preto sa
dojčenie možno bude musieť prerušiť. Je potrebné vziať do úvahy aj možnosť
senzibilizácie. Amoxicilín/kyselina klavulanová sa majú používať počas
dojčenia až po zhodnotení prínosu/rizika ošetrujúcim lekárom.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje. Môžu sa však vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. alergické
reakcie, závraty, kŕče), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje (pozri časť 4.8).

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek („adverse drug reactions“,
ADR) sú hnačka, nauzea a vracanie.

Nižšie sú uvedené ADR zaznamenané v klinických štúdiách a v rámci
pozorovania po uvedení na trh a sú zoradené podľa tried orgánových
systémov, podľa MedDRA.

Na klasifikáciu výskytu nežiaducich účinkov sa použili nasledujúce výrazy.
Veľmi časté (? 1/10)
Časté (? 1/100 až < 1/10)
Menej časté (? 1/1 000 až < 1/100)
Zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000)
Veľmi zriedkavé (<1/10 000)
Neznáme (z dostupných údajov)

|Infekcie a nákazy |
|Slizničná a kožná kandidóza |Časté |
|Pomnoženie necitlivých |Neznáme |
|mikroorganizmov | |
|Poruchy krvi a lymfatického systému |
|Reverzibilná leukopénia (vrátane |Zriedkavé |
|neutropénie) | |
|Trombocytopénia |Zriedkavé |
|Reverzibilná agranulocytóza |Neznáme |
|Hemolytická anémia |Neznáme |
|Predĺženie času krvácania a |Neznáme |
|protrombínového času1 | |
|Poruchy imunitného systému10 |
|Angioneurotický edém |Neznáme |
|Anafylaxia |Neznáme |
|Syndróm podobný sérovej chorobe |Neznáme |
|Alergická vaskulitída |Neznáme |
|Poruchy nervového systému |
|Závraty |Menej časté |
|Bolesť hlavy |Menej časté |
|Reverzibilná hyperaktivita |Neznáme |
|Kŕče2 |Neznáme |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|Hnačka |Veľmi časté |
|Nauzea3 |Časté |
|Vracanie |Časté |
|Indigescia |Menej časté |
|Kolitída súvisiaca s podávaním |Neznáme |
|antibiotík4 | |
|Čierny chlpatý jazyk |Neznáme |
|Poruchy pečene a žlčových ciest |
|Vzostup hodnôt AST a/alebo ALT5 |Menej časté |
|Hepatitída6 |Neznáme |
|Cholestatická žltačka6 |Neznáme |
|Poruchy kože a podkožného tkaniv7 |
|Kožná vyrážka |Menej časté |
|Pruritus |Menej časté |
|Urtikária |Menej časté |
|Multiformný erytém |Zriedkavé |
|Stevensov-Johnsonov syndróm |Neznáme |
|Toxická epidermálna nekrolýza |Neznáme |
|Bulózna exfoliatívna dermatitída |Neznáme |
|Akútna generalizovaná exantemózna |Neznáme |
|pustulóza (AGEP)9 | |
|Poruchy obličiek a močových ciest |
|Intersticiálna nefritída |Neznáme |
|Kryštalúria8 |Neznáme |
|1 Pozri časť 4.4 |
|2 Pozri časť 4.4 |
|3 Nauzea je častejšie spojená s užívaním vyšších perorálnych dávok. Ak |
|sa objavia gastrointestinálne reakcie, môže ich zmierniť užívanie |
|Megamoxu na začiatku jedla. |
|4 Vrátane pseudomembranóznej kolitídy a hemoragickej kolitídy (pozri |
|časť 4.4) |
|5 Stredne závažný vzostup hodnôt AST a/alebo ALT sa zaznamenal u |
|pacientov liečených betalaktámovými antibiotikami, ale význam týchto |
|zistení nie je známy. |
|6 Tieto nežiaduce účinky sa zaznamenali pri užívaní iných penicilínov a|
|cefalosporínov (pozri časť 4.4). |
|7 Ak sa vyskytne alergická dermatitída, musí sa liečba ukončiť (pozri |
|časť 4.4). |
|8 Pozri časť 4.9 |
|9 Pozri časť 4.4 |
|10 Pozri časti 4.3 a 4.4 |

4.9 Predávkovanie

Príznaky a prejavy predávkovania

Môžu sa objaviť gastrointestinálne príznaky a porucha rovnováhy tekutín a
elektrolytov. Pozorovala sa kryštalúria vyvolaná amoxicilínom, ktorá v
niektorých prípadoch viedla k zlyhaniu obličiek (pozri časť 4.4).

U pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u tých, ktorí sú liečení
vysokými dávkami, sa môžu vyskytnúť kŕče.

Hlásilo sa, že amoxicilín sa môže vyzrážať v močovom katétri a to
predovšetkým po intravenóznom podaní veľkých dávok. Priechodnosť katétra je
potrebné pravidelne kontrolovať (pozri časť 4.4).

Liečba intoxikácie

Gastrointestinálne príznaky možno liečiť symptomaticky a zároveň treba
dávať pozor na rovnováhu vody/elektrolytov.

Amoxicilín/kyselinu klavulanovú možno odstrániť z krvného obehu
hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Kombinácie penicilínov, vrátane inhibítorov
betalaktamáz; ATC kód: J01CR02.

Spôsob účinku

Amoxicilín je polosyntetický penicilín (betalaktámové antibiotikum), ktorý
inhibuje jeden alebo viaceré enzýmy (často označované ako penicilín viažuce
proteíny, PBP) biosyntetickej dráhy bakteriálneho peptidoglykánu, ktorý je
integrálnou štrukturálnou zložkou bakteriálnej bunkovej steny. Inhibícia
syntézy peptidoglykánu vedie k oslabeniu bunkovej steny, po ktorom zvyčajne
dochádza k lýze a smrti bunky.

Amoxicilín je náchylný na rozklad betalaktamázami produkovanými
rezistentnými baktériami, a preto spektrum účinnosti samotného amoxicilínu
nezahŕňa mikroorganizmy, ktoré produkujú tieto enzýmy.

Kyselina klavulanová je betalaktám, ktorý je štrukturálne príbuzný
penicilínom. Inaktivuje niektoré betalaktamázové enzýmy, a tým zabraňuje
inaktivácii amoxicilínu. Kyselina klavulanová sama o sebe nevykazuje
klinicky prospešný antibakteriálny účinok.

Vzťah medzi farmakokinetikou (FK) a farmakodynamikou (FD)

Čas, počas ktorého je hladina amoxicilínu nad minimálnou inhibičnou
koncentráciou (T>MIC) sa považuje za hlavný determinant účinnosti
amoxicilínu.

Mechanizmus rezistencie

Dva hlavné mechanizmy rezistencie na amoxicilín/kyselinu klavulanovú sú:

. Inaktivácia tými bakteriálnymi betalaktamázami, ktoré sami o sebe nie
sú inhibované kyselinou klavulanovou, vrátane tých zo skupiny B, C a
D.
. Zmena PBP, ktorá znižuje afinitu antibakteriálnej látky k cieľovému
patogénu.

Nepriepustnosť baktérií alebo mechanizmus efluxných púmp môže vyvolať alebo
prispieť k bakteriálnej rezistencii, najmä pri gramnegatívnych baktériách.

Hraničné hodnoty

Hraničné hodnoty MIC amoxicilínu/kyseliny klavulanovej pochádzajú od
Európskej komisie pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST).

|Mikroorganizmus |Hraničné hodnoty citlivosti (µg/ml) |
| |Citlivé |Intermediárne |Rezistentné |
| | |citlivé | |
|Haemophilus |? 1 |- |> 1 |
|influenzae1 | | | |
|Moraxella |? 1 |- |> 1 |
|catarrhalis1 | | | |
|Staphylococcus aureus|? 2 |- |> 2 |
|2 | | | |
|Koaguláza negatívne |? 0,25 | |> 0,25 |
|stafylokoky2 | | | |
|Enterococcus1 |? 4 |8 |> 8 |
|Streptococcus A, B, |? 0,25 |- |> 0,25 |
|C, G5 | | | |
|Streptococcus |? 0,5 |1 - 2 |> 2 |
|pneumoniae3 | | | |
|Enterobaktérie1,4 |- |- |> 8 |
|Gramnegatívne |? 4 |8 |> 8 |
|anaeróby1 | | | |
|Grampozitívne |? 4 |8 |> 8 |
|anaeróby1 | | | |
|Hraničné hodnoty |? 2 |4 - 8 |> 8 |
|nezávislé od | | | |
|bakteriálnych druhov1| | | |
|1 Hlásené hodnoty sa týkajú koncentrácií amoxicilínu. Pre účely |
|testovania citlivosti je koncentrácia kyseliny klavulanovej pevne |
|stanovená na 2 mg/l. |
|2 Hlásené hodnoty sa týkajú koncentrácií oxacilínu. |
|3 Hraničné hodnoty v tabuľke vychádzajú z hraničných hodnôt ampicilínu.|
| |
|4 Hraničná hodnota rezistencie rovnajúca sa R > 8 mg/l zaisťuje, že |
|všetky izoláty s mechanizmom rezistencie sú hlásené ako rezistentné. |
|5 Hraničné hodnoty v tabuľke vychádzajú z hraničných hodnôt |
|benzylpenicilínu. |

Prevalencia rezistencie sa môže pri vybraných druhoch geograficky a časovo
meniť a je potrebné získať lokálne informácie o rezistencii, najmä pri
liečbe ťažkých infekcií. V prípade potreby sa má vyhľadať rada odborníka,
keď je lokálna prevalencia rezistencie taká, že užitočnosť liečiva je
minimálne pri niektorých typoch infekcie sporná.

|Obvykle citlivé druhy |
|Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy |
|Enterococcus faecalis |
|Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín)Ł |
|Streptococcus agalactiae |
|Streptococcus pneumoniae1 |
|Streptococcus pyogenes a iné betahemolytické streptokoky |
|skupina Streptococcus viridans |
| |
|Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy |
|Capnocytophaga sp. |
|Eikenella corrodens |
|Haemophilus influenzae2 |
|Moraxella catarrhalis |
|Pasteurella multocida |
| |
|Anaeróbne mikroorganizmy |
|Bacteroides fragilis |
|Fusobacterium nucleatum |
|Prevotella sp. |
|Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná rezistencia |
|Aeróbne grampozitívne mikroorganizmy |
|Enterococcus faecium $ |
| |
|Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy |
|Escherichia coli |
|Klebsiella oxytoca |
|Klebsiella pneumoniae |
|Proteus mirabilis |
|Proteus vulgaris |
|Inherentne rezistentné mikroorganizmy |
|Aeróbne gramnegatívne mikroorganizmy |
|Acinetobacter sp. |
|Citrobacter freundii |
|Enterobacter sp. |
|Morganella morganii |
|Providencia sp. |
|Pseudomonas sp. |
|Serratia sp. |
|Stenotrophomonas maltophilia |
|$ Prirodzená intermediárna citlivosť pri neprítomnosti získaného |
|mechanizmu rezistencie. |
|Ł Všetky stafylokoky rezistentné na meticilín sú rezistentné na |
|amoxicilín/kyselinu klavulanovú. |
|1 Streptococcus pneumoniae, ktorý je rezistentný na penicilín, je možné|
|liečiť touto formou amoxicilínu/kyseliny klavulanovej. Mikroorganizmy, |
|ktoré vykazujú akýkoľvek stupeň zníženej citlivosti na penicilín, sa |
|touto formou lieku nemajú liečiť (pozri časti 4.2 a 4.4). |
|2 Kmene so zníženou citlivosťou boli v niektorých krajinách EÚ hlásené |
|s frekvenciou vyššou ako 10 %. |

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Amoxicilín a kyselina klavulanová sú pri fyziologickom pH plne rozpustné vo
vodnom roztoku. Po perorálnom podaní sa obe zložky rýchlo a dobre
absorbujú. Optimálna absorpcia amoxicilínu/kyseliny klavulanovej sa
dosiahne, keď sa liek užije na začiatku jedla. Po perorálnom podaní je
biologická dostupnosť amoxicilínu a kyseliny klavulanovej približne 70 %.
Plazmatický profil oboch zložiek je podobný a čas do dosiahnutia maximálnej
plazmatickej koncentrácie (Tmax) je v oboch prípadoch približne jedna
hodina.

Nižšie sú uvedené farmakokinetické výsledky získané v štúdii, v ktorej sa
amoxicilín/kyselina klavulanová (250 mg/125 mg tablety trikrát denne)
podávali nalačno skupinám zdravých dobrovoľníkov.

|Priemerné (± SD) hodnoty farmakokinetické parametrov |
|Podané liečivo |Dávka |Cmax |Tmax * |AUC |T 1/2 |
|(liečivá) | | | |(0-24h) | |
| |(mg) |(µg/ml) |(h) |(µg.h/ml) |(h) |
|Amoxicilín |
|AMX/CA |250 |3,3 |1,5 |26,7 |1,36 |
|250/125 mg | |± 1,12 |(1,0 - |± 4,56 |± 0,56 |
| | | |2,0) | | |
|Kyselina klavulanová |
|AMX/CA |125 |1,5 |1,2 |12,6 |1,01 |
|250 mg/125 mg | |± 0,70 |(1,0 - |± 3,25 |± 0,11 |
| | | |2,0) | | |
|AMX - amoxicilín, CA - kyselina klavulanová |
|* Medián (rozmedzie) |

Koncentrácie amoxicilínu a kyseliny klavulanovej v sére dosiahnuté po
podaní amoxicilínu/kyseliny klavulanovej sú podobné koncentráciám
dosiahnutým po perorálnom podaní rovnakých dávok samotného amoxicilínu
alebo samotnej kyseliny klavulanovej.

Distribúcia

Asi 25 % z celkového množstva kyseliny klavulanovej v plazme a 18 % z
celkového množstva amoxicilínu v plazme sa viaže na bielkoviny. Zdanlivý
distribučný objem je asi 0,3 - 0,4 l/kg pri amoxicilíne a asi 0,2 l/kg pri
kyseline klavulanovej.

Po intravenóznom podaní sa amoxicilín aj kyselina klavulanová zistili v
žlčníku, brušnom tkanive, koži, tukovom a svalovom tkanive, v synoviálnej a
peritoneálnej tekutine, v žlči a hnise. Amoxicilín sa v dostatočnej miere
nedistribuuje do mozgovomiechovej tekutiny.

Štúdie na zvieratách nepreukázali ani pri jednej zo zložiek významné
zadržiavanie látok súvisiacich s liečivom v tkanivách. Amoxicilín, ako
väčšina penicilínov, je možné zistiť v materskom mlieku. V materskom mlieku
môžu byť zistené aj stopové množstvá kyseliny klavulanovej (pozri časť
4.6).

Preukázalo sa, že amoxicilín aj kyselina klavulanová prechádzajú
placentárnou bariérou (pozri časť 4.6).

Biotransformácia

Amoxicilín sa čiastočne vylučuje močom vo forme inaktívnej kyseliny
penicilínovej v množstve zodpovedajúcom 10 až 25 % úvodnej dávky. Kyselina
klavulanová sa u človeka intenzívne metabolizuje a vylučuje sa močom a
stolicou a vo forme oxidu uhličitého sa vylučuje pľúcnou ventiláciou.

Eliminácia

Amoxicilín sa vylučuje hlavne obličkami, zatiaľ čo kyselina klavulanová sa
vylučuje obličkami i mimoobličkovou cestou.

U zdravých jedincov je priemerný eliminačný polčas amoxicilínu/kyseliny
klavulanovej približne jedna hodina a priemerný celkový klírens je
približne 25 l/h. Približne 60 až 70 % amoxicilínu a približne 40 až 65 %
kyseliny klavulanovej sa vylúči v nezmenenej forme močom v priebehu prvých
6 h po podaní jednorazovej dávky MEGAMOX 375 alebo MEGAMOX 625 Forte
tabliet. Rôzne štúdie zistili, že v priebehu 24 hodín sa močom vylúči 50 až
85 % amoxicilínu a 27 až 60 % kyseliny klavulanovej. V prípade kyseliny
klavulanovej sa najväčšie množstvo liečiva vylúči v priebehu prvých 2 hodín
po podaní.

Súbežné podanie probenecidu spomaľuje vylučovanie amoxicilínu, ale
nespomaľuje vylučovanie kyseliny klavulanovej obličkami (pozri časť 4.5).

Vek

Eliminačný polčas amoxicilínu u malých detí vo veku okolo 3 mesiacov až 2
rokov a u starších detí a dospelých je podobný. U veľmi malých detí
(vrátane predčasne narodených novorodencov) v prvom týždni života nemá
interval podávania prekročiť podávanie dvakrát denne, vzhľadom na nezrelosť
renálnej cesty vylučovania. Keďže u starších pacientov existuje vyššia
pravdepodobnosť zníženej funkcie obličiek, dávka sa má zvoliť opatrne a
môže byť užitočné sledovať funkciu obličiek.

Pohlavie

Po perorálnom podaní amoxicilínu/kyseliny klavulanovej zdravým mužom a
ženám nemalo pohlavie významný vplyv na farmakokinetiku amoxicilínu ani
kyseliny klavulanovej.

Porucha funkcie obličiek

Celkový sérový klírens amoxicilínu/kyseliny klavulanovej sa znižuje úmerne
znižujúcej sa funkcii obličiek. Znížený klírens liečiva je výraznejší pri
amoxicilíne než pri kyseline klavulanovej, nakoľko amoxicilín sa obličkami
vylučuje vo vyššej miere. Pri poruche funkcie obličiek sa preto musia
zvoliť také dávky, pri ktorých sa zabráni nadmernej kumulácii amoxicilínu,
ale zároveň sa zachovajú dostatočné hladiny kyseliny klavulanovej (pozri
časť 4.2).

Porucha funkcie pečene

Pacientom s poruchou funkcie pečene sa má liek podávať opatrne a v
pravidelných intervaloch sa má sledovať funkcia pečene.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií
bezpečnosti, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne
osobitné riziko pre ľudí.

Štúdie toxicity po opakovanom podávaní amoxicilínu/kyseliny klavulanovej
vykonané na psoch preukázali podráždenie žalúdka a vracanie a zafarbený
jazyk.

Štúdie karcinogenity sa s amoxicilínom/kyselinou klavulanovou alebo s
jednotlivými zložkami neuskutočnili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Mikrokryštalická·celulóza (E460)
Sodná soľ karboxymetylškrobu
Magnéziumstearát (E572)
Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Obal tablety:
Hypromelóza (E464)
Oxid titaničitý (E171)
Propylénglykol
Etylcelulóza

6.2 Inkompatibility

V súčasnosti nie sú známe žiadne inkompatibility.

6.3 Čas použiteľnosti

24 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25(C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Biela fľaša z HDPE, s bielym polypropylénovým skrutkovým uzáverom s
vysušovacou kapsulou, obsahujúca 20 alebo 21 tabliet.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Hikma Farmacęutica (Portugal) S.A.
Estrada do Rio Da Mó,
No.8, 8A e 8B – Fervença,
2705-906 Terrugem SNT
Portugalsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

15/0108/99-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

27.09.1999/ 30.09.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2010

[pic]

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C28734
Skupina ATC:
J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie
Skupina ATC:
J01CR02 - amoxicillin a inhibítor beta-laktámazy
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
JO -
Účinná látka:
anastrozolum,levocabastini hydrochloridum
Výrobca lieku:
HIKMA PHARMACEUTICALS, JORDANSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
5.92 € / 178.35 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
5.92 € / 178.35 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.78 € ÚP:0.00 € DP:6.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.42 € ÚP:0.00 € DP:8.42 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.10 € ÚP:1.67 € DP:1.43 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.71 € ÚP:3.35 € DP:2.36 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.06 € ÚP:4.07 € DP:3.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.92 € ÚP:0.00 € DP:5.92 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.56 € ÚP:0.00 € DP:5.56 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien