Detail:
Venlafaxin Orion 75 mg cps pld 28x75 mg
Názov lieku:
Venlafaxin Orion 75 mg
Doplnok názvu:
cps pld 28x75 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/00937, 2009/00936,
2009/00935, 2010/02671,PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Venlafaxin Orion 37,5 mg
Venlafaxin Orion 75 mg
Venlafaxin Orion 150 mg

tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Venlafaxín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Venlafaxin Orion a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Venlafaxin Orion
3. Ako užívať Venlafaxin Orion
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Venlafaxin Orion
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE VENLAFAXIN ORION A NA ČO SA POUŽÍVA

Venlafaxin Orion je antidepresívum, ktoré patrí do skupiny liekov
nazývaných inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu
(SNRI). Táto skupina látok sa používa na liečbu depresií a iných
stavov, ako sú napr. úzkostné poruchy. Predpokladá sa, že ľudia, ktorí
sú depresívni a/alebo úzkostní, majú nižšie hladiny serotonínu
a noradrenalínu v mozgu. Nevie sa presne, ako antidepresíva fungujú,
ale pomáhajú zvyšovať hladiny serotonínu a noradrenalínu v mozgu..

Venlafaxin Orion sa používa na liečbu depresie u dospelých. Venlafaxin
Orion sa tiež používa na liečbu dospelých s týmito úzkostnými
poruchami: generalizovanej anxióznej poruchy, sociálnej anxióznej
poruchy (strach alebo vyhýbanie sa sociálnym situáciám) a panickej
poruchy (epizódy panického strachu). Správna liečba depresií alebo
úzkostných porúch je dôležitá, aby ste sa cítili lepšie. Ak nie je
liečená, Váš stav sa nezlepší, naopak môže sa stať ešte vážnejším a
ťažším na vyliečenie.

2. SKÔR AKO UŽIJETE VENLAFAXIN ORION

Neužívajte Venlafaxin Orion,
. keď ste alergický (precitlivený) na venlafaxín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek lieku.
. keď užívate alebo ste užívali v posledných 14 dňoch lieky nazývané
ireverzibilné inhibítory monoaminooxidázy (IMAO), ktoré sa používajú na
liečbu depresií alebo Parkinsonovej choroby. Súčasné užívanie
ireverzibilných IMAO spolu s inými liekmi, vrátane Venlafaxinu Orion,
môže spôsobiť vážne alebo dokonca život ohrozujúce vedľajšie účinky.
Pred tým, ako začnete užívať ktorýkoľvek IMAO, musíte tiež počkať aspoň
7 dní po ukončení užívania Venlafaxinu Orion (pozri tiež časti
„Sérotonínový syndróm“ a „Užívanie iných liekov“).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Venlafaxinu Orion
. ak užívate iné lieky, ktoré súčasne s užívaním Venlafaxinu Orion môžu
zvýšiť riziko vzniku sérotonínového syndrómu (pozri časť „Užívanie iných
liekov“).
. ak máte problémy s očami, ako napríklad glaukóm (zvýšený tlak vo vnútri
očí).
. ak máte v anamnéze vysoký krvný tlak.
. ak máte v anamnéze ochorenie srdca.
. ak máte v anamnéze záchvaty.
. ak máte v anamnéze nízku hladinu sodíka v krvi (hyponatriémia).
. ak máte sklon ku vzniku modrín, alebo častejšie krvácate bez príčiny (ak
ste mali v minulosti krvácavé stavy), alebo keď užívate iné lieky, ktoré
môžu zvýšiť riziko krvácania.
. ak sa Vám zvýši hladina cholesterolu.
. ak Vy alebo niekto vo Vašej rodine mal v minulosti mániu alebo bipolárnu
poruchu (pocit prílišného vzrušenia alebo eufórie).
. ak ste mali v anamnéze agresívne správanie.

Venlafaxin Orion môže vyvolať pocit nepokoja alebo neschopnosť pokojne
sedieť alebo stáť. Ak máte tieto pocity, informujte svojho lekára.
Ak sa Vás týka hociktorý z týchto stavov, pred užívaním Venlafaxinu Orion,
prosím, poraďte sa so svojím lekárom.

Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie alebo úzkostnej poruchy
Ak máte depresiu a/alebo máte úzkostnú poruchu, niekedy môžete mať
myšlienky na sebapoškodenie alebo samovraždu. Takéto myšlienky môžu byť
intenzívnejšie vtedy, ak začnete užívať antidepresíva prvýkrát, pretože
všetky takéto lieky začnú účinkovať až po istom čase, zvyčajne približne po
dvoch týždňoch, ale niekedy aj neskôr.

Výskyt takýchto myšlienok môže byť u Vás pravdepodobnejší:
. ak ste v minulosti mysleli na samovraždu alebo na sebapoškodenie.
. ak ste mladý dospelý. Informácie z klinických skúšaní ukázali zvýšené
riziko samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov,
ktorí mali psychiatrické ochorenia a boli liečení antidepresívom.

Ak máte kedykoľvek myšlienky na sebapoškodenia alebo samovraždu, ihneď
kontaktujte lekára alebo choďte priamo do nemocnice. Môže byť pre Vás
užitočné, ak príbuznému alebo blízkemu priateľovi poviete, že ste
depresívny alebo že máte úzkostnú poruchu a požiadate ich, aby si prečítali
túto písomnú informáciu pre používateľov. Môžete ich požiadať, aby Vám
povedali, či si myslia, že sa Vaša depresia alebo úzkosť zhoršuje, alebo či
si robia starosti kvôli zmenám vo Vašom správaní.

Sucho v ústach
U 10% pacientov liečených venlafaxínom sa hlásilo sucho v ústach. To môže
zvýšiť riziko vzniku zubného kazu. Preto máte venovať mimoriadnu pozornosť
ústnej hygiene.

Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov
Venlafaxin Orion sa obvykle nemá používať u detí a dospievajúcich mladších
ako 18 rokov. Máte tiež vedieť, že pacienti mladší ako 18 rokov sú počas
užívania liekov tejto skupiny vystavení zvýšenému riziku vedľajších
účinkov, ako sú pokus o samovraždu, myšlienky na samovraždu a nepriateľský
postoj (hlavne agresivita, protichodné správanie a hnev). Napriek tomu
lekár môže predpísať Venlafaxin Orion pacientom mladším ako 18 rokov, keď
usúdi, že to je v ich najlepšom záujme. Ak lekár predpísal venlafaxín
pacientovi mladšiemu ako 18 rokov a chcete sa o tom porozprávať, znovu
navštívte, prosím, svojho lekára. Ak u pacienta mladšieho ako 18 rokov
počas užívania venlafaxínu vznikne alebo sa zhorší ktorýkoľvek z vyššie
uvedených príznakov, informujte o tom svojho lekára. V tejto vekovej
skupine sa taktiež doposiaľ nepreukázala bezpečnosť dlhodobých účinkov
venlafaxínu na rast, dospievanie a rozvoja poznania a správania.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Váš lekár má rozhodnúť, či môžete užívať Venlafaxin Orion súčasne s inými
liekmi.

Nezačínajte ani neukončujte užívanie iných liekov, vrátane liekov kúpených
bez predpisu, prírodných a bylinných liečiv, pred poradením sa so
svojím lekárom alebo lekárnikom.

. Inhibítory monoaminooxidázy (IMAO: pozri časť „Skôr ako užijete
Venlafaxin Orion“).
. Sérotonínový syndróm:
Pri liečbe venlafaxínom, obzvlášť pri súčasnom užívaní iných liekov, sa
môže vyskytnúť sérotonínový syndróm, potenciálne život ohrozujúci stav
(pozri časť „Možné vedľajšie účinky“).
Príklady takýchto liečiv zahŕňajú:
. triptany (používané pri migréne)
. lieky na liečbu depresie, napríklad SNRI, SSRI, tricyklické
antidepresíva alebo lieky obsahujúce lítium
. lieky obsahujúce linezolid, antibiotikum (používané na liečbu infekcií)
. lieky obsahujúce moklobemid, vratný inhibítor IMAO (používané na liečbu
depresie)
. lieky obsahujúce sibutramín (používané na znižovanie telesnej hmotnosti)
. lieky obsahujúce tramadol (proti bolesti)
. výrobky obsahujúce ľubovník bodkovaný (nazývaný tiež /Hypericum/
/perforatum/, prírodný alebo bylinný prostriedok používaný na liečbu
miernych depresií)
. lieky obsahujúce tryptofán (používané na problémy so spánkom a na
depresiu)


Znaky a príznaky sérotonínového syndrómu môžu zahŕňať kombináciu
nasledujúcich príznakov: nekľud, halucinácie, stratu koordinácie, zrýchlený
tep srdca, zvýšenú telesnú teplotu, náhle zmeny krvného tlaku, abnormálne
aktívne reflexy, hnačku, kómu, nevoľnosť, vracanie. Ak si myslíte, že máte
sérotonínový syndróm, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Nasledujúce lieky môžu taktiež ovplyvňovať účinok Venlafaxinu Orion a tak
sa majú užívať s opatrnosťou. Obzvlášť dôležité je informovať Vášho lekára
alebo lekárnika, ak užívate lieky obsahujúce:
. ketokonazol (liek proti pliesni)
. haloperidol alebo risperidón (na liečbu psychiatrických stavov)
. metoprolol (beta blokátor na liečenie vysokého krvného tlaku
a srdcových problémov)

Užívanie Venlafaxinu Orion s jedlom a nápojmi
Venlafaxin Orion sa má užívať s jedlom (pozri časť 3 „AKO UŽÍVAŤ VENLAFAXIN
ORION“).

Nepite alkohol počas užívania Venlafaxinu Orion.

Tehotenstvo a dojčenie
Povedzte Vášmu lekárovi, ak otehotniete alebo sa pokúšate otehotnieť.
Venlafaxin Orion máte užívať len po lekárovom zvážení možného prínosu
a rizika pre Vaše nenarodené dieťa.

Ubezpečte sa, že Vaša pôrodná asistentka a/alebo Váš lekár viedia, že
užívate Venlafaxin Orion. Užívanie podobných liekov (SSRI) počas
tehotenstva môže u detí zvýšiť riziko výskytu závažného zdravotného
stavu, nazvaného perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov (PPHN),
ktorý sa prejavuje zrýchleným dýchaním a namodralým vzhľadom dieťaťa.
Tieto príznaky sa obvykle prejavia počas prvých 24 hodín po pôrode. Ak
spozorujete tieto príznaky u svojho dieťaťa, okamžite kontaktujte
lekára.

Ak užívate Venlafaxin Orion počas tehotenstva, nechajte Vášho pôrodného
asistenta a/alebo lekára zistiť, či Vaše dieťa nemá niektoré
z príznakov, keď sa narodí. Tieto príznaky obyčajne vznikajú počas
prvých 24 hodín po narodení dieťaťa. Patria sem problémy s kŕmením a
dýchaním. Ak má Vaše dieťa po narodení tieto príznaky a máte obavy,
kontaktujte svojho lekára a/alebo pôrodného asistenta, ktorý Vám
poradí.
Venlafaxín prechádza do materského mlieka. Existuje riziko jeho účinku na
dieťa. Z tohto dôvodu to prediskutujte s Vašim lekárom a lekár rozhodne
o tom, či máte prerušiť dojčenie alebo či prerušíte liečbu Venlafaxinom
Orion.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neveďte vozidlo, ani nepoužívajte nástroje alebo stroje, pokiaľ neviete,
ako na Vás Venlafaxin Orion pôsobí.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Venlafaxinu Orion
150 mg kapsula obsahuje farbivá oranžovú žltú (E110) a červeň Allura
(E129), ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie.


3. AKO UŽÍVAŤ VENLAFAXIN ORION

Vždy užívajte Venlafaxin Orion presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná odporúčaná úvodná dávka na liečbu depresie, generalizovanej
úzkostnej poruchy a sociálnej úzkostnej poruchy je 75 mg denne. Dávka
môže byť postupne zvýšená Vašim lekárom a ak je treba, až na maximálnu
dávku 375 mg denne pri depresii. Ak sa liečite pre panickú poruchu,
lekár začne s nižšou dávkou (37,5 mg) a postupne ju bude zvyšovať.
Maximálna dávka na liečbu generalizovanej úzkostnej poruchy, sociálnej
úzkostnej poruchy a panickej poruchy je 225 mg/deň.

Užívajte Venlafaxin Orion každý deň približne v rovnakom čase, buď ráno
alebo večer. Kapsuly sa musia prehltnúť celé, zapiť tekutinou, nesmú sa
otvárať, drviť, žuť alebo rozpustiť.

Venlafaxin Orion sa má užívať s jedlom.

Ak máte ťažkosti s pečeňou alebo obličkami, oznámte to svojmu lekárovi,
keďže môže byť potrebné zmeniť dávku Venlafaxinu Orion.

Neprestávajte užívať Venlafaxin Orion bez toho, aby ste to oznámili Vášmu
lekárovi (pozri časť „Ak prestanete užívať Venlafaxin Orion“).

Ak užijete viac Venlafaxinu Orion, ako máte
Zavolajte okamžite Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užijete väčšie
množstvo Venlafaxinu Orion, ako Vám bolo predpísané Vaším lekárom.

Príznaky možného predávkovania môžu zahŕňať rýchly srdcový tep, zmeny
hladín vedomia (od ospalosti až po kómu), rozmazané videnie, záchvaty a
vracanie.

Ak zabudnete užiť Venlafaxin Orion
Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak je už však
čas ďalšej dávky, neužite vynechanú dávku a užite iba jednu dávku ako
obyčajne. Neužívajte za deň väčšie množstvo Venlafaxinu Orion, ako Vám
bolo predpísané.

Ak prestanete užívať Venlafaxin Orion
Neprestávajte užívať Vašu liečbu alebo neznižujte si dávku bez poradenia sa
s Vaším lekárom a to ani vtedy, keď sa budete cítiť lepšie. Ak si Váš
lekár myslí, že už nemusíte ďalej užívať Venlafaxin Orion, môže Vás
požiadať o postupné znižovanie dávky pred úplným ukončením liečby. Sú
známe nežiaduce účinky, ak pacienti prestanú užívať Venlafaxin Orion,
najmä ak Venlafaxin Orion náhle vysadia, alebo si znížia dávky veľmi
rýchlo. Niektorí pacienti môžu mať príznaky ako únavu, závraty, pocit
točenia hlavy, bolesť hlavy, nespavosť, nočné mory, sucho v ústach,
stratu chuti do jedla, nevoľnosť, hnačku, nervozitu, vzrušenie,
zmätenosť, zvonenie v ušiach, mravenčenie alebo zriedka pocity
elektrického šoku, slabosť, potenie, kŕče alebo príznaky podobné
chrípke.

Váš lekár Vám poradí, ako máte postupne ukončiť liečbu Venlafaxinom Orion.
Ak sa u Vás vyskytnú tieto alebo iné príznaky, ktoré Vás budú trápiť,
požiadajte lekára o ďalšie rady.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Venlafaxin Orion môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Alergické reakcie
Ak nastane niektorý z nasledujúcich účinkov, neužívajte viac Venlafaxin
Orion. Ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo navštívte pohotovostnú
ambulanciu v najbližšej nemocnici:

. Pocit tlaku v hrudníku, dýchavičnosť, problémy s prehĺtaním alebo
dýchaním.
. Opuch tváre, hrdla, rúk alebo nôh.
. Pocit nervozity alebo úzkosti, závraty, pocit pulzovania, náhle
sčervenanie kože a/alebo pocit tepla.
. Závažná vyrážka, svrbenie alebo žihľavka (vyvýšené miesta červenej alebo
bledej pokožky, ktorá často svrbí).

Závažné vedľajšie účinky
Ak zaznamenáte niektorý z nasledujúcich príznakov, je možné, že budete
potrebovať neodkladné lekárske ošetrenie:

. Srdcové ťažkosti ako zrýchlený alebo nepravidelný srdcový pulz, zvýšený
krvný tlak.
. Problémy s očami ako rozmazané videnie, rozšírené zreničky.
. Nervové problémy ako závraty, pichanie, poruchy pohyblivosti, kŕče alebo
záchvaty.
. Psychiatrické problémy ako hyperaktivita a eufória.
. Vysadenie lieku (pozri časť „AKO UŽÍVAŤ VENLAFAXIN ORION, ak prestanete
užívať Venlafaxin Orion“).


Úplný zoznam vedľajších účinkov
Frekvencia (pravdepodobnosť výskytu) vedľajších účinkov je klasifikovaná
nasledovne:

Veľmi časté: postihujú viac ako 1 užívateľa z 10
Časté: postihujú 1 až 10 užívateľov zo 100
Menej časté: postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000
Zriedkavé: postihujú 1 až 10 užívateľov z 10 000
Neznáme: Frekvencia nie je známa z dostupných údajov

. Ochorenia krvi a lymfatického systému
/Menej časté:/ krvné podliatiny; čierna dechtová stolica alebo krv
v stolici, čo môže byť znakom vnútorného krvácania.
/Neznáme:/ znížený počet krvných doštičiek, ktorý vedie k zvýšenému riziku
vzniku krvných podliatín alebo krvácaniu; poruchy krvi, ktoré môžu viesť
k zvýšenému riziku infekcie.

. Poruchy metabolizmu a výživy
/Časté:/ strata telesnej hmotnosti; zvýšená hladina cholesterolu.
/Menej časté:/ zvýšenie telesnej hmotnosti.
/Neznáme:/ drobné zmeny v krvných hladinách pečeňových enzýmov; zníženie
hladín sodíka v krvi; svrbenie, zožltnutie kože alebo očí, tmavý moč
alebo príznaky podobné chrípke, ktoré sú príznakmi zápalu pečene
(hepatitída); zmätenosť, nadmerný príjem vody (známy ako SIADH);
abnormálna produkcia materského mlieka.

. Poruchy nervového systému
/Veľmi časté:/ sucho v ústach; bolesť hlavy.
/Časté:/ abnormálne sny; znížené libido (pohlavný pud); závraty; zvýšený
tonus svalov; nespavosť; nervozita; mravenčenie; útlm; trasenie;
zmätenosť; pocit odlúčenia (alebo odpojenia) od seba samého a od
skutočnosti.
/Menej časté:/ nedostatok citu alebo emócií; halucinácie; nedobrovoľné
pohyby svalov; vzrušenie; narušená koordinácia a rovnováha.
/Zriedkavé:/ pocit nepokoja alebo neschopnosť pokojne sedieť alebo stáť;
záchvaty alebo kŕče; pocity nadmerného vzrušenia alebo eufórie.
/Neznáme:/ vysoká teplota s tuhými svalmi, zmätenosť alebo vzrušenie a
potenie, alebo ak pocítite trhavé pohyby svalov, ktoré neviete
kontrolovať, môžu to byť príznaky závažného stavu známeho ako
neuroleptický malígny syndróm; pocity eufórie, ospanlivosť,
pretrvávajúce rýchle pohyby očí, nemotornosť, nepokoj, pocit opitosti,
potenie alebo stuhnuté svaly, ktoré sú príznakmi sérotonínového
syndrómu; dezorientácia a zmätenosť často spojená s halucináciami
(delírium); strnulosť, kŕče a nedobrovoľné pohyby svalov; samovražedné
alebo sebapoškodzujúce myšlienky.


. Poruchy zraku a sluchu
/Časté:/ rozmazané videnie.
/Menej časté:/ zmenený pocit chuti; zvonenie v ušiach (tinnitus).
/Neznáme:/ závažná bolesť očí a znížené alebo rozmazané videnie.

. Poruchy srdca alebo cirkulácie
/Časté:/ zvýšenie krvného tlaku; návaly tepla; búšenie srdca.
/Menej časté:/ pocit závratu (najmä pri rýchlom postavení sa), mdloba,
rýchly tlkot srdca.
/Neznáme:/ znížený krvný tlak; abnormálny, rýchly alebo nepravidelný
tlkot srdca, ktorý môže viesť k mdlobám.

. Dýchacie poruchy
/Časté:/ zívanie.
/Neznáme:/ kašeľ, sipenie, dýchavičnosť a vysoká teplota, čo sú príznaky
zápalu pľúc spojeným so zvýšením množstva bielych krviniek (pľúcna
eozinofília).

. Tráviace ťažkosti
/Veľmi časté:/ nevoľnosť.
/Časté:/ zníženie chuti do jedla; zápcha; vracanie.
/Menej časté:/ škrípanie zubov; hnačka.
/Neznáme:/ závažná bolesť brucha alebo chrbta (ktorá môže indikovať
závažný problém v čreve, pečeni alebo pankrease).

. Poruchy kože
/Veľmi časté:/ potenie (vrátane nočného potenia).
/Menej časté:/ vyrážka; výrazné vypadávanie vlasov.
/Neznáme:/ kožná vyrážka, ktorá môže viesť k závažnej tvorbe pľuzgierov
alebo olupovaniu kože; svrbenie; mierna vyrážka.

. Poruchy svalov
/Neznáme:/ nevysvetliteľná bolesť svalov, citlivosť na tlak alebo slabosť
(rabdomyolýza).

. Poruchy močového systému
/Časté:/ ťažkosti s močením; zvýšená frekvencia močenia.
/Menej časté:/ neschopnosť močiť.

. Reprodukčné a sexuálne poruchy
/Časté:/ abnormálny výron semena/orgazmus (muži); neschopnosť orgazmu;
porucha erekcie (impotencia); poruchy menštruácie ako zvýšené krvácanie
alebo nepravidelné krvácanie.
/Menej časté:/ abnormálny orgazmus (ženy).

. Celkové
/Časté:/ slabosť (asténia); zimnica.
/Menej časté:/ citlivosť na slnečné svetlo.
/Neznáme:/ opuch tváre alebo jazyka, skrátený dych alebo ťažkosti
pri dýchaní, často s kožnou vyrážkou (toto môže byť závažná alergická
reakcia).

Venlafaxin Orion niekedy vyvoláva nežiaduce účinky, ktoré si neuvedomujete,
ako je zvýšenie krvného tlaku alebo neobvyklý tlkot srdca; mierne zmeny
v krvných hladinách pečeňových enzýmov, sodíka alebo cholesterolu.
Zriedkavejšie môže Venlafaxin Orion znižovať počet krvných doštičiek
v krvi, čo vedie k zvýšenému riziku tvorby podliatin alebo
ku krvácaniu. Váš lekár preto môže vyžadovať príležitostne robiť krvné
testy, a to najmä ak Venlafaxin Orion užívate dlhodobo.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ VENLAFAXIN ORION

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Venlafaxin Orion po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Venlafaxin Orion obsahuje

4. Liečivo je venlafaxín.
Každá kapsula obsahuje 37,5 mg, 75 mg alebo 150 mg venlafaxínu vo forme
venlafaxíniumchloridu.


5. Ďalšie zložky obsahu kapsuly sú: mikrokryštalická celulóza, povidón
K90, mastenec, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát,
etylcelulóza a kopovidón.

Venlafaxin Orion 37,5 mg kapsula s predĺženým uvoľňovaním: Zložky obalu
kapsuly sú želatína, oxid titaničitý (E171), čierny oxid železitý (E172),
červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172) a atrament (šelak,
červený oxid železitý, E172).

Venlafaxin Orion 75 mg kapsula s predĺženým uvoľňovaním: Zložky obalu
kapsuly sú želatína, oxid titaničitý (E171), čierny oxid železitý (E172),
červený oxid železitý (E172) a atrament (šelak, červený oxid železitý,
E172).

Venlafaxin Orion 150 mg kapsula s predĺženým uvoľňovaním: Zložky obalu
kapsuly sú želatína, oxid titaničitý (E171), oranžová žlť (E110), červeň
Allura (E129), brilantná modrá (E133) a atrament (šelak, oxid titaničitý,
E171).


Ako vyzerá Venlafaxin Orion a obsah balenia

Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

Venlafaxin Orion 37,5 mg kapsuly s predĺženým uvoľňovaním: Tvrdá želatínová
kapsula veľkosti „3“ so svetlosivým nepriehľadným telom kapsuly
a broskyňovým nepriehľadným viečkom kapsuly s červenými hrubými a tenkými
radiálnymi pruhmi. Kapsula je naplnená 3 malými bielymi až takmer bielymi
guľatými bikonvexnými obalenými tabletami.

Venlafaxin Orion 75 mg kapsuly s predĺženým uvoľňovaním: Tvrdá želatínová
kapsula veľkosti „1“ s broskyňovým nepriehľadným telom a viečkom s
červenými hrubými a tenkými radiálnymi pruhmi. Kapsula je naplnená 6 malými
bielymi až takmer bielymi guľatými bikonvexnými obalenými tabletami.

Venlafaxin Orion 150 mg kapsuly s predĺženým uvoľňovaním: Tvrdá želatínová
kapsula veľkosti „0“ s tmavooranžovým nepriehľadným telom a viečkom s
bielymi hrubými a tenkými radiálnymi pruhmi. Kapsula je naplnená 12 malými
bielymi až takmer bielymi guľatými bikonvexnými obalenými tabletami.

Veľkosti balenia: 28 a 98 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním v blistroch.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Výrobca

Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
Orion Oyj, Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
www.orionpharma.sk

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Venlafaxin Orion: Česká republika, Fínsko, Maďarsko a Slovenská
republika
Venlafaxine Orion: Estónsko, Lotyšsko a Litva
VenlaCare: Nemecko
Oriven: Poľsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 08/2010.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/00937, 2009/00936,
2009/00935, 2010/02671

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Venlafaxin Orion 37,5 mg
Venlafaxin Orion 75 mg
Venlafaxin Orion 150 mg
tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

37,5 mg: Každá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 37,5 mg
venlafaxínu vo forme venlafaxíniumchloridu.
75 mg: Každá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 75 mg venlafaxínu vo
forme venlafaxíniumchloridu.
150 mg: Každá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 150 mg venlafaxínu
vo forme venlafaxíniumchloridu.

Pomocné látky:
Oranžová žlť (E110) 0,792 mg/150 mg kapsula.
Červeň Allura (E129) 0,396 mg/150 mg kapsula.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním.

37,5 mg: Tvrdá želatínová kapsula veľkosti „3“ so svetlosivým nepriehľadným
telom kapsuly a broskyňovým nepriehľadným viečkom kapsuly s červenými
hrubými a tenkými radiálnymi pruhmi. Kapsula je naplnená 3 malými bielymi
až takmer bielymi guľatými bikonvexnými obalenými tabletami.

75 mg: Tvrdá želatínová kapsula veľkosti „1“ s broskyňovým nepriehľadným
telom a viečkom s červenými hrubými a tenkými radiálnymi pruhmi. Kapsula je
naplnená 6 malými bielymi až takmer bielymi guľatými bikonvexnými obalenými
tabletami.

150 mg: Tvrdá želatínová kapsula veľkosti „0“ s tmavooranžovým
nepriehľadným telom a viečkom s bielymi hrubými a tenkými radiálnymi
pruhmi. Kapsula je naplnená 12 malými bielymi až takmer bielymi guľatými
bikonvexnými obalenými tabletami.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba epizód veľkej depresie.
Na prevenciu znovuobjavenia sa epizód veľkej depresie.
Liečba generalizovanej anxióznej poruchy.
Liečba sociálnej anxióznej poruchy.
Liečba panickej poruchy s alebo bez agorafóbie.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Epizódy veľkej depresie
Odporúčaná úvodná dávka venlafaxínu s predĺženým účinkom je 75 mg raz
denne. Pacientom, ktorí neodpovedajú na úvodných 75 mg/deň, sa môže zvýšiť
dávka až na maximálnu dávku 375 mg/deň. Zvýšenie dávok sa môže robiť v 2-
alebo viactýždňových intervaloch. V klinicky odôvodnených prípadoch možno
s ohľadom na závažnosť symptómov dávky zvyšovať v častejších intervaloch,
avšak nie po menej ako 4 dňoch.

Kvôli riziku nežiaducich účinkov v závislosti na dávke sa má dávka zvyšovať
až po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Ako udržiavacia dávka sa má
podávať najnižšia účinná dávka.

Pacienti sa majú liečiť dostatočne dlhý čas, obyčajne niekoľko mesiacov
alebo dlhšie. Liečba sa má pravidelne prehodnotiť prípad od prípadu.
Dlhodobejšia liečba môže byť tiež vhodná na prevenciu návratu epizód veľkej
depresie (MDE). Vo väčšine prípadov je odporúčaná dávka na prevenciu
opätovného výskytu MDE rovnaká ako dávka účinná pri liečbe súčasnej
epizódy.

Antidepresívne lieky sa majú ďalej podávať najmenej 6 mesiacov po ústupe
choroby.

Generalizovaná anxiózna porucha
Odporúčaná úvodná dávka venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním je 75 mg raz
denne. Pacientom, ktorí neodpovedajú na úvodných 75 mg/deň, sa môže zvýšiť
dávka až na maximálnu dávku 225 mg/deň. Zvýšenie dávok sa môže robiť v 2-
alebo viactýždňových intervaloch.

Kvôli riziku nežiaducich účinkov v závislosti na dávke sa má dávka zvyšovať
až po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Ako udržiavacia dávka sa má
podávať najnižšia účinná dávka.

Pacienti sa majú liečiť dostatočne dlhý čas, obyčajne niekoľko mesiacov
alebo dlhšie. Liečba sa má pravidelne prehodnotiť prípad od prípadu.

Sociálna anxiózna porucha
Odporúčaná dávka venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním je 75 mg raz denne.
Neexistuje dôkaz, že by vyššie dávky poskytli lepší účinok.

Avšak u pacientov neodpovedajúcich na úvodných 75 mg/deň sa môže zvážiť
zvýšenie dávky až na maximálnu dávku 225 mg/deň. Zvyšovanie dávok sa môže
robiť v 2- alebo viactýždňových intervaloch.

Kvôli riziku nežiaducich účinkov v závislosti na dávke sa má dávka zvyšovať
až po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Ako udržiavacia dávka sa má
podávať najnižšia účinná dávka.

Pacienti sa majú liečiť dostatočne dlhý čas, obyčajne niekoľko mesiacov
alebo dlhšie. Liečba sa má pravidelne prehodnotiť prípad od prípadu.

Panická porucha
Odporúča sa používať dávku venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním 37,5 mg/deň
počas 7 dní. Potom sa má dávka zvýšiť na 75 mg/deň. Pacientom, ktorí
neodpovedajú na dávku 75 mg/deň, sa môže zvýšiť dávka až na maximálnu dávku
225 mg/deň. Zvýšenie dávok sa môže robiť v 2- alebo viactýždňových
intervaloch.

Kvôli riziku nežiaducich účinkov v závislosti na dávke sa má dávka zvyšovať
až po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Ako udržiavacia dávka sa má
podávať najnižšia účinná dávka.

Pacienti sa majú liečiť dostatočne dlhý čas, obyčajne niekoľko mesiacov
alebo dlhšie. Liečba sa má pravidelne prehodnotiť prípad od prípadu.

Použitie u starších pacientov
Špecifické úpravy dávky venlafaxínu na základe samotného veku pacienta sa
nepovažujú za nevyhnutné. Avšak je potrebná opatrnosť pri liečbe starších
pacientov (napr. kvôli možnému poškodeniu obličiek, potenciálu pre zmeny
v neurotransmiterovej senzitivite a afinite, ktorá súvisí s vekom). Vždy sa
má použiť najnižšia účinná dávka a pacienti sa majú pozorne sledovať, ak je
potrebné zvýšenie dávky.

Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov
Neodporúča sa používať venlafaxín u detí a dospievajúcich.

Kontrolované klinické štúdie u detí a dospievajúcich s epizódou veľkej
depresie nepreukázali účinnosť a nepodporujú tak použitie venlafaxínu
u týchto pacientov (pozri časti 4.4 a 4.8).

Účinnosť a bezpečnosť venlafaxínu pre iné indikácie u detí a dospievajúcich
mladších ako 18 rokov nebola stanovená.

Použitie u pacientov s poškodenou funkciou pečene
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa má
všeobecne zvážiť zníženie dávky o 50 %. Kvôli individuálnej variabilite v
klírense u týchto pacientov môže byť potrebné upraviť dávkovanie
individuálne.

Existujú limitované údaje o pacientoch so závažným poškodením funkcie
pečene. Odporúča sa opatrnosť a zváženie zníženia dávky o viac ako 50 %.
Potenciálny benefit má byť porovnaný s rizikom v liečbe pacientov so
závažným poškodením funkcie pečene.

Použitie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek
U pacientov s glomerulárnou filtráciou (GFR) medzi 30-70 ml/min nie je
zmena dávkovania nevyhnutná, odporúča sa u nich opatrnosť. U pacientov,
ktorí vyžadujú hemodialýzu a u pacientov so závažným poškodením funkcie
obličiek (GFR < 30 ml/min), sa má dávka znížiť o 50 %. Kvôli individuálnej
variabilite v klírense u týchto pacientov môže byť potrebná individuálna
úprava dávky.

Symptómy pozorované po ukončení liečby venlafaxínom
Má sa zabrániť náhlemu ukončeniu liečby. Pri ukončení liečby venlafaxínom
sa má dávka znižovať postupne najmenej počas jedného až dvoch týždňov, aby
sa znížilo riziko symptómov z vysadenia (pozri časti 4.4 a 4.8). Ak sa po
znížení dávky alebo po prerušení liečby objavia symptómy neznášanlivosti,
môže sa zvážiť pokračovanie v liečbe pred tým predpísanou dávkou. Následne
môže lekár pokračovať v znižovaní dávky, ale pomalšie.

Na vnútorné použitie.

Odporúča sa, aby sa kapsula venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním užila
spolu s jedlom, každý deň približne v rovnaký čas. Kapsuly sa musia
prehĺtať celé, zapiť tekutinou a nesmú sa deliť, drviť, hrýzť alebo
rozpúšťať.

Pacienti liečení venlafaxínom tabletami s okamžitým uvoľňovaním môžu prejsť
na venlafaxín kapsuly s predĺženým uvoľňovaním s najbližšou ekvivalentnou
dennou dávkou. Napríklad 37,5 mg tablety venalfaxínu s okamžitým
uvoľňovaním podávané dvakrát denne sa môžu nahradiť 75 mg kapsulami
venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním podávané raz denne. Môžu byť potrebné
individuálne úpravy dávok.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Súbežná liečba ireverzibilnými inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO) je
kontraindikovaná kvôli riziku sérotonínového syndrómu so symptómami ako
nepokoj, tremor a hypertermia. Venlafaxin sa nesmie začať užívať aspoň
14 dní po skončení liečby s ireverzibilným IMAO.

Liečba venlafaxínom sa musí ukončiť aspoň 7 dní pred začatím liečby
ireverzibilným IMAO (pozri časti 4.4 a 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie
Depresia sa spája so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok,
sebapoškodzovania a samovraždy (udalosti súvisiace so samovraždou). Toto
riziko pretrváva až dovtedy, kým nedôjde k významnému ústupu choroby.
Nakoľko zlepšenie sa nemusí prejaviť počas niekoľkých prvých alebo
viacerých týždňov liečby, pacienti sa majú starostlivo sledovať, až kým
k takémuto zlepšeniu nedôjde. Všeobecnou klinickou skúsenosťou je, že
riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách uzdravenia.

Iné psychiatrické stavy, na ktoré sa venlafaxín predpisuje, môžu byť tiež
spojené so zvýšeným rizikom udalostí súvisiacich so samovraždou. Navyše,
tieto stavy môžu byť pridružené k epizódam veľkej depresie. Rovnaká
opatrnosť, aká je u pacientov liečených na epizódu veľkej depresie, sa
preto odporúča aj u pacientov liečených na iné psychiatrické poruchy.

Je známe, že u pacientov s anamnézou udalostí súvisiacich so samovraždou
alebo u pacientov so signifikantným stupňom samovražedných myšlienok pred
začatím liečby, je vyššie riziko výskytu samovražedných myšlienok alebo
pokusov o samovraždu, a preto sa majú počas liečby starostlivo sledovať.
Meta-analýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní skúmajúcich liečbu
antidepresívami u dospelých pacientov s psychiatrickými poruchami
preukázala zvýšené riziko samovražedného správania pri
liečbe antidepresívami v porovnaní s liečbou placebom u pacientov mladších
ako 25 rokov.

Počas medikamentóznej liečby, najmä na začiatku liečby a po zmenách dávky,
sa majú pacienti a obzvlášť vysokorizikoví pacienti prísne sledovať.
Pacientov (a opatrovateľov pacientov) treba upozorniť na potrebu sledovania
zameranú na akékoľvek zhoršenie klinického stavu, samovražedné správanie a
myšlienky a na nezvyčajné zmeny správania a ihneď vyhľadať lekársku pomoc,
ak sa tieto symptómy vyskytnú.

Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov
Venlafaxín sa nemá používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako
18 rokov. Správanie so samovražednými sklonmi (pokus o samovraždu a
samovražedné myšlienky) a nepriateľské správanie (najmä agresivita,
protichodné správanie a hnev) sa v klinických skúšaniach častejšie
pozorovali u detí a dospievajúcich liečených antidepresívami v porovnaní
s tými, ktorí sa liečili placebom. Ak sa napriek tomu vzhľadom na klinický
stav rozhodne, že liek treba užívať, pacient sa má pozorne sledovať kvôli
výskytu samovražedných symptómov. Navyše u detí a dospievajúcich chýbajú
dlhodobé údaje o bezpečnosti týkajúce sa rastu, dospievania a kognitívneho
a behaviorálneho vývoja.

Sérotonínový syndróm
Ako aj u iných sérotonínergných látok, sérotonínový syndróm je potenciálne
život-ohrozujúci stav, ktorý sa môže vyskytnúť pri liečbe venlafaxínom,
obzvlášť pri súbežnom používaní s inými látkami, ako inhibítory MAO, ktoré
môžu ovplyvňovať sérotonínergný neurotransmiterový systém (pozri časti 4.3
a 4.5).

Príznaky sérotonínového syndrómu môžu zahŕňať zmeny mentálneho stavu (napr.
nepokoj, halucinácie, kómu), autonómnu nestabilitu (napr. tachykardiu,
labilný krvný tlak, hypertermiu), neuromuskulárne zmeny (napr.
hyperreflexiu, nekoordinovanosť) a/alebo gastrointestinálne príznaky (napr.
nauzeu, vracanie, hnačku).

Glaukóm so zatvoreným uhlom
Mydriáza sa môže vyskytnúť ako príznak užívania venlafaxínu. Odporúča sa,
aby sa pacienti so zvýšeným vnútroočným tlakom alebo pacienti s rizikom
akútneho glaukómu so zatvoreným uhlom (glaukóm so zatvoreným komorovým
uhlom) starostlivo sledovali.

Krvný tlak
Od dávky závislé zvýšenie krvného tlaku sa často hlásilo pri liečbe
venlafaxínom. Po uvedení lieku na trh sa hlásilo v niektorých prípadoch
závažné zvýšenie krvného tlaku, ktoré vyžadovalo okamžitú liečbu. Pred
začatím liečby sa majú všetci pacienti dôkladne kontrolovať pre vysoký
krvný tlak a existujúcu hypertenziu. Krvný tlak sa má pravidelne
kontrolovať po začatí liečby a po zvýšení dávky. Opatrnosť je potrebná u
pacientov, u ktorých sa základné ochorenie môže zhoršiť v dôsledku zvýšenia
krvného tlaku, napr. u pacientov s porušenou funkciou srdca.

Frekvencia srdca
Zvýšenie frekvencie srdca sa môže vyskytnúť najmä pri vyšších dávkach.
Opatrnosť je potrebná u pacientov, u ktorých môže byť základné ochorenie
zhoršené v dôsledku zvýšenia frekvencie srdca.

Ochorenie srdca a riziko arytmie
Venlafaxín sa nehodnotil u pacientov s anamnézou nedávno prekonaného
infarktu myokardu alebo nestabilného srdcového ochorenia. Preto sa má
používať s opatrnosťou u týchto pacientov.

Po uvedení lieku na trh sa pri používaní venlafaxínu hlásili fatálne
prípady srdcových arytmií, obzvlášť pri predávkovaní. Pred predpísaním
venlafaxínu pacientom s vysokým rizikom závažnej srdcovej arytmie sa má
zvážiť pomer rizík a prínosov.

Kŕče
Pri liečbe venlafaxínom sa môžu vyskytnúť kŕče. Ako u všetkých
antidepresív, venlafaxín sa má používať s opatrnosťou u pacientov
s anamnézou kŕčov a títo pacienti sa majú starostlivo sledovať. Liečba sa
má ukončiť, ak sa u pacienta vyskytnú záchvaty.

Hyponatriémia
Prípady hyponatriémie a/alebo syndróm neadekvátnej sekrécie
antidiuretického hormónu (SIADH) sa môžu vyskytnúť pri užívaní venlafaxínu.
Tie sa najčastejšie hlásili u pacientov, ktorí trpia objemovou depléciou
alebo u dehydrovaných pacientov. Starší pacienti, pacienti užívajúci
diuretiká a pacienti, ktorí trpia objemovou depléciou môžu mať vyššie
riziko tejto udalosti.

Abnormálne krvácanie
Lieky, ktoré inhibujú vychytávanie sérotonínu, môžu viesť k zníženej
funkcii krvných doštičiek. U pacientov užívajúcich venlafaxín môže byť
zvýšené riziko krvácania do kože a slizničných membrán, vrátane
gastrointestinálneho krvácania. Ako u iných inhibítorov spätného
vychytávania serotonínu, sa má venlafaxín používať s opatrnosťou
u pacientov s predispozíciou ku krvácaniu, vrátane pacientov užívajúcich
antikoagulanciá a inhibítory krvných doštičiek.

Sérový cholesterol
V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach v trvaní aspoň 3 mesiace
bolo u 5,3 % pacientov liečených venlafaxínom zaznamenané klinicky významné
zvýšenie hladín sérového cholesterolu a u pacientov liečených placebom bolo
zvýšenie zaznamenané u 0,0 % pacientov. Treba zvážiť meranie hladín
sérového cholesterolu počas dlhodobej liečby.

Súbežné podávanie s prípravkami znižujúcimi telesnú hmotnosť
Bezpečnosť a účinnosť liečby venlafaxínom v kombinácii s prípravkami
znižujúcimi telesnú hmotnosť, vrátane fentermínu, nebola zatiaľ stanovená.
Súbežné podávanie venlafaxínu a prípravkov znižujúcich telesnú hmotnosť sa
neodporúča. Venlafaxín nie je indikovaný pri znižovaní telesnej hmotnosti
či už samostatne alebo v kombinácii s inými prípravkami.

Mánia/hypománia
Mánia/hypománia sa môže vyskytnúť u malej časti pacientov s poruchami
nálady, ktorí užívajú antidepresíva, vrátane venlafaxínu. Ako aj u iných
antidepresív, venlafaxín sa má používať s opatrnosťou u pacientov
s anamnézou alebo rodinnou anamnézou bipolárnej poruchy.

Agresivita
Agresivita sa môže vyskytnúť u malého počtu pacientov, ktorí užívajú
antidepresíva, vrátane venlafaxínu. Toto sa hlásilo po začatí, pri zmenách
dávok a pri ukončení liečby. Ako aj u iných antidepresív, venlafaxín sa má
používať s opatrnosťou u pacientov s anamnézou agresivity.

Prerušenie liečby
Príznaky z vysadenia sú po ukončení liečby časté, najmä ak je ukončenie
náhle (pozri časť 4.8). V klinických skúšaniach sa nežiaduce udalosti
pozorované pri ukončení liečby (znižované a po znižovaní) vyskytli
približne u 31 % pacientov liečených venlafaxínom a 17 % pacientov
užívajúcich placebo.

Riziko príznakov z vysadenia môže závisieť od niekoľkých faktorov, vrátane
dĺžky liečby, dávky použitej v liečbe a rýchlosti znižovania dávky.
Najčastejšie hlásené reakcie sú závraty, zmyslové poruchy (vrátane
parestézie), poruchy spánku (vrátane insomnie a intenzívnych snov),
agitovanosť alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tremor a bolesť hlavy.
Tieto symptómy sú zvyčajne mierne až stredne ťažké; avšak u niektorých
pacientov môže byť ich intenzita závažná. Zvyčajne sa vyskytnú počas
niekoľkých prvých dní po ukončení liečby, ale veľmi zriedkavo boli hlásené
u pacientov, ktorí dávku vynechali neúmyselne. Tieto symptómy sú prechodné
a zvyčajne ustúpia do 2 týždňov, aj keď u niektorých jedincov môžu trvať
dlhšie (2-3 mesiace alebo dlhšie). Preto sa pri ukončovaní liečby odporúča,
aby sa dávka venlafaxínu znižovala postupne počas doby niekoľkých týždňov
alebo mesiacov podľa potrieb pacienta (pozri časť 4.2).

Akatízia/psychomotorický nepokoj
Použitie venlafaxínu bolo spojené s rozvojom akatízie, charakterizované
subjektívne nepríjemným alebo rušivým nepokojom a potrebou pohybu, často
sprevádzanou neschopnosťou sedieť alebo stáť pokojne. Tieto symptómy sa
najpravdepodobnejšie vyskytnú počas prvých týždňov liečby. U pacientov,
u ktorých sa rozvinuli tieto symptómy, môže byť zvyšovanie dávky škodlivé.

Suchosť v ústach
U 10 % pacientov liečených venlafaxínom sa pozorovala suchosť v ústach.
Toto môže zvýšiť riziko vzniku zubného kazu a pacientov je potrebné poučiť
o význame dentálnej hygieny.

150 mg kapsula obsahuje farbivá, oranžovú žlť (E110) a červeň Allura
(E129), ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie.

4.5 Liekové a iné interakcie

Inhibítory monoaminooxidázy (IMAO)

Ireverzibilné neselektívne inhibítory MAO
Venlafaxín sa nesmie použiť v kombinácii s ireverzibilnými neselektívnymi
IMAO. Venlafaxín sa nesmie začať užívať po dobu najmenej 14 dní od
ukončenia liečby ireverzibilnými neselektívnymi IMAO. Podávanie venlafaxínu
sa musí ukončiť najmenej 7 dní pred začatím liečby ireverzibilnými
neselektívnymi IMAO (pozri časti 4.3 a 4.4).

Reverzibilný, selektívny MAO-A inhibítor (moklobemid)
Kvôli riziku sérotonínového syndrómu sa kombinácia venlafaxínu
s reverzibilným a selektívnym IMAO, ako moklobemid, neodporúča. Po liečbe
reverzibilným inhibítorom MAO sa môže použiť interval kratší ako 14 dní na
začatie liečby venlafaxínom. Je odporúčané ukončenie liečby venlafaxínom
najmenej 7 dní pred začatím liečby reverzibilným IMAO (pozri časť 4.4).

Reverzibilný, neselektívny IMAO (linezolid)
Antibiotikum linezolid je slabý reverzibilný a neselektívny IMAO a nemá sa
podávať pacientom liečeným venlafaxínom (pozri časť 4.4).
Závažné nežiaduce účinky boli hlásené u pacientov, ktorí nedávno ukončili
liečbu IMAO a začali užívať venlafaxín, alebo nedávno ukončili liečbu
venlafaxínom pred začatím liečby IMAO. Tieto účinky zahŕňajú tremor,
myoklonus, diaforézu, nauzeu, vracanie, návaly tepla, závrat a hypertermiu
s charakteristickými vlastnosťami pripomínajúcimi neuroleptický malígny
syndróm, záchvaty a úmrtie.

Sérotonínový syndróm
Ako aj u iných sérotonínergných látok, sérotonínový syndróm sa môže
vyskytnúť pri liečbe venlafaxínom, obzvlášť ak sa súbežne používajú iné
látky, ktoré môžu ovplyvniť sérotonínergný neurotransmiterový systém
(vrátane triptanov, SSRI, SNRI, lítia, sibutramínu, tramadolu alebo
ľubovníka bodkovaného [/Hypericum perforatum/]), s liečivami, ktoré zhoršujú
metabolizmus sérotonínu (vrátane IMAO) alebo so sérotonínovými prekurzormi
(ako napr. tryptofánové výživové doplnky).

Ak sa vyžaduje súbežná liečba venlafaxínom a SSRI, SNRI alebo antagonistami
sérotonínových receptorov (triptan), odporúča sa dôkladné sledovanie
pacienta, obzvlášť na začiatku liečby a pri zvýšení dávok.
Súbežné používanie venlafaxínu so sérotonínovými prekurzormi (ako napr.
tryptofánové výživové doplnky) sa neodporúča (pozri časť 4.4).

Liečivá ovplyvňujúce centrálny nervový systém (CNS)
Riziko používania venlafaxínu v kombinácii s inými liečivami, ktoré
ovplyvňujú CNS, sa systematicky zatiaľ nehodnotilo. Preto sa pri užívaní
venlafaxínu v kombinácii s inými liečivami, ktoré ovplyvňujú CNS, odporúča
postupovať s opatrnosťou.

Etanol
Venlafaxín sa nepreukázal ako látka, ktorá zhoršuje etanolom porušené
mentálne alebo motorické schopnosti. Ako pri všetkých liečivách,
ovplyvňujúcich CNS, je potrebné pacientov poučiť, aby sa vyhýbali
konzumácii alkoholu.

Účinok iných liekov na venlafaxín

Ketokonazol (inhibítor CYP3A4)
Farmakokinetická štúdia s ketokonazolom u CYP2D6 rýchlych (RM) a pomalých
(PM) metabolizátorov ukázala vyššie AUC venlafaxínu (70 % a 21 % u CYP2D6
PM a RM, v uvedenom poradí) a O-desmetylvenlafaxínu (33 % a 23 % u CYP2D6
PM a RM, v uvedenom poradí) po podaní ketokonazolu. Súbežné používanie
inhibítorov CYP3A4 (napr. atazanavir, klaritromycín, indinavir,
itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, ketokonazol, nelfinavir, ritonavir,
sakvinavir, telitromycín) a venlafaxínu môže zvýšiť hladiny venlafaxínu a O-
desmetylvenlafaxínu. Preto sa odporúča opatrnosť pri súbežnej liečbe s
inhibítormi CYP3A4 a venlafaxínom.

Účinok venlafaxínu na iné lieky

Lítium
Serotonínový syndróm sa môže vyskytnúť pri súbežnom používaní venlafaxínu
a lítia (pozri Sérotonínový syndróm).

Diazepam
Venlafaxín nemá žiadny účinok na farmakokinetiku a farmakodynamiku
diazepamu a jeho aktívneho metabolitu desmetyldiazepamu. Diazepam
neovplyvňuje farmakokinetiku venlafaxínu ani O-desmetylvenlafaxínu. Nie je
známe, či existuje farmakokinetická a/alebo farmakodynamická interakcia
s inými benzodiazepínmi.

Imipramín
Venlafaxín neovplyvňoval farmakokinetiku imipramínu a 2-OH-imipramínu. Bolo
pozorované na dávke závislé zvýšenie AUC 2-OH-desipramínu 2,5- až 4,5-
násobne, keď bolo podaných denne 75 mg až 150 mg venlafaxínu. Imipramín
neovplyvňoval farmakokinetiku venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu. Klinický
význam tejto interakcie nie je známy. Pri súbežnom podávaní venlafaxínu a
imipramínu je potrebné postupovať s opatrnosťou.

Haloperidol
Farmakokinetická štúdia s haloperidolom ukázala 42 % pokles v celkovom
perorálnom klírense, 70 % zvýšenie AUC a 88 % zvýšenie cmax, ale bez zmeny
polčasu rozpadu pre haloperidol. Túto skutočnosť treba zohľadniť
u pacientov súbežne liečených haloperidolom a venlafaxínom. Klinický význam
tejto interakcie nie je známy.

Risperidón
Venlafaxín zvýšil AUC risperidónu o 50 %, ale nemenil významne
farmakokinetický profil aktívnej zložky (risperidón a 9-hydroxyrisperidón).
Klinický význam tejto interakcie nie je známy.

Metoprolol
Súbežné podávanie venlafaxínu a metoprololu u zdravých dobrovoľníkov vo
farmakokinetickej štúdii interakcií pre obidva lieky malo za následok
zvýšenie plazmatických koncentrácií metoprololu o približne 30-40 % bez
zmien plazmatických koncentrácií jeho aktívneho metabolitu ?-
hydroxymetoprololu. Klinický význam tohto zistenia u hypertenzných
pacientov nie je známy. Metoprolol nemenil farmakokinetický profil
venlafaxínu alebo jeho aktívneho metabolitu O-desmetylvenlafaxínu. Pri
súbežnom podávaní venlafaxínu a metoprololu je potrebné postupovať
s opatrnosťou.

Indinavir
Farmakokinetická štúdia s indinavirom ukázala 28 % zníženie AUC indinaviru
a 36 % zníženie cmax indinaviru. Indinavir nemal vplyv na farmakokinetiku
venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu. Klinický význam tejto interakcie nie
je známy.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú dostupné žiadne údaje o použití venlafaxínu u tehotných žien.

Štúdie na zvieratách ukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).
Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Venlafaxín sa smie podávať
tehotným ženám, iba ak očakávaný prínos prevýši možné riziko.

Ako aj u iných inhibítorov sérotonínového spätného vychytávania
(SSRI/SNRI), sa u novorodenca môžu vyskytnúť príznaky z ukončenia liečby,
ak sa venlafaxín používa do alebo tesne pred pôrodom. U niektorých
novorodencov, ktorí boli vystavení venlafaxínu koncom tretieho trimestra,
sa vyvinuli komplikácie vyžadujúce výživu sondou, podporu dýchania alebo
predĺženú hospitalizáciu. Tieto komplikácie sa môžu objaviť ihneď po
pôrode.

Ak matka používala SSRI/SNRI v neskorom štádiu tehotenstva, u novorodencov
sa môžu vyskytnúť nasledujúce symptómy: podráždenosť, tremor, hypotónia,
pretrvávajúci plač a problémy pri dojčení alebo pri spaní. Tieto symptómy
môžu byť spôsobené sérotonínergnými účinkami alebo symptómami po expozícii.
Vo väčšine prípadov sa tieto komplikácie vyskytnú ihneď alebo do 24 hodín
po pôrode.

Epidemiologické údaje naznačujú, že používanie SSRI počas gravidity,
obzvlášť v jej pokročilom štádiu, môže zvýšiť riziko vzniku perzistujúcej
pľúcnej hypertenzie novorodencov (PPHN). Hoci sa neuskutočnili štúdie
skúmajúce súvislosť medzi liečbou SNRI a rizikom vzniku PPHN, nie je možné
vzhľadom k podobnému mechanizmu účinku venlafaxínu (inhibícia spätného
vychytávania sérotonínu) riziko vzniku PPHN vylúčiť.

Laktácia
Venlafaxín a jeho aktívny metabolit, O-desmetylvenlafaxín, sa vylučujú do
materského mlieka. Riziko pre dojčené dieťa sa nemôže vylúčiť. Preto sa má
urobiť rozhodnutie o pokračovaní/ukončení dojčenia alebo
pokračovaní/ukončení liečby venlafaxínom, pričom je potrebné vziať do úvahy
prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby venlafaxínom pre ženu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Akýkoľvek psychoaktívny liek môže zhoršiť úsudok, myslenie alebo motorické
schopnosti. Preto, sa má každý pacient, ktorý dostáva venlafaxín, upozorniť
na zmenu schopnosti viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie (>1/10) hlásené nežiaduce účinky v klinických štúdiách boli
nauzea, suchosť v ústach, bolesť hlavy a potenie (vrátane nočného potenia).
Nežiaduce účinky sú nižšie zoradené podľa tried orgánových systémov
a frekvencie.
Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (?1/10), časté (?1/100 až <1/10),
menej časté (?1/1 000 až
<1/100), zriedkavé (?1/10 000 až <1/1 000), neznáme (z dostupných údajov).

|Orgánový systém|Veľmi |Časté |Menej časté |Zriedkavé |Neznáme |
| |časté | | | | |
|Poruchy krvi | | |Ekchymóza, | |Krvácanie zo |
|a lymfatického | | |gastrointesti| |slizníc, predĺžené |
|systému | | |nálne | |krvácanie, |
| | | |krvácanie | |trombocytopénia, |
| | | | | |dyskrázia krvi |
| | | | | |(vrátane |
| | | | | |agranulocytózy, |
| | | | | |aplastickej anémie, |
| | | | | |neutropénie |
| | | | | |a pancytopénie) |
|Poruchy | |Zvýšená |Prírastok | |Abnormálne pečeňové |
|metabolizmu a | |hladina |hmotnosti | |funkčné testy, |
|výživy | |sérového | | |hyponatriémia, |
| | |cholesterolu, | | |hepatitída, syndróm |
| | |strata | | |neadekvátnej |
| | |hmotnosti | | |sekrécie |
| | | | | |antidiuretického |
| | | | | |hormónu (SIADH), |
| | | | | |zvýšený prolaktín |
|Poruchy |Suchosť|Abnormálne |Apatia, |Akatízia/psy|Neuroleptický |
|nervového |v |sny, znížené |halucinácie, |-chomotorick|malígny syndróm |
|systému |ústach |libido, |myoklonus, |ý nekľud, |(NMS), sérotonínový |
| |(10,0 |závrat, |agitovanosť, |kŕče, |syndróm, delírium, |
| |%), |zvýšený |porucha |manická |extrapyramidálne |
| |bolesť |svalový tonus |koordinácie |reakcia |reakcie (vrátane |
| |hlavy |(hypertónia), |a rovnováhy | |dystónie |
| |(30,3 |nespavosť, | | |a dyskinézie), |
| |%)* |nervozita, | | |tardívna dyskinézia,|
| | |parestézia, | | |suicidálne myšlienky|
| | |sedácia, | | |a správanie |
| | |tremor, | | | |
| | |zmätenosť, | | | |
| | |rozklad | | | |
| | |osobnosti | | | |
|Poruchy | |Poruchy |Zmenené | |Glaukóm |
|zmyslových | |akomodácie, |vnímanie | |so zatvoreným uhlom |
|orgánov | |mydriáza, |chuti, | | |
| | |poruchy |tinitus | | |
| | |videnia | | | |
|Poruchy srdca | |Hypertenzia, |Posturálna | |Hypotenzia, |
|a srdcovej | |vazodilatácia |hypotenzia, | |predĺženie QT, |
|činnosti | |(najčastejšie |synkopa, | |ventrikulárna |
| | |návaly tepla),|tachykardia | |fibrilácia, |
| | |palpitácie | | |ventrikulárna |
| | | | | |tachykardia (vrátane|
| | | | | |torsade de pointes) |
|Poruchy | |Zívanie | | |Pľúcna eozinofília |
|dýchacej | | | | | |
|sústavy, | | | | | |
|hrudníka | | | | | |
|a mediastínia | | | | | |
|Poruchy |Nauzea |Znížená chuť |Bruxizmus, | |Pankreatitída |
|gastrointestiná|(20,0 |do jedla |hnačka | | |
|lneho traktu |%) |(anorexia), | | | |
| | |zápcha, | | | |
| | |vracanie | | | |
|Poruchy kože |Potenie| |Vyrážka, | |Multiformný erytém, |
|a podkožného |(vrátan| |alopécia | |toxická epidermálna |
|tkaniva |e | | | |nekrolýza, |
| |nočného| | | |Stevensov-Johnsonov |
| |potenia| | | |syndróm, pruritus, |
| |) | | | |urtikária |
| |[12,2 | | | | |
| |%] | | | | |
|Poruchy | | | | |Rabdomyolýza |
|kostrovej | | | | | |
|a svalovej | | | | | |
|sústavy a | | | | | |
|spojivového | | | | | |
|tkaniva | | | | | |
|Poruchy | |Abnormálna |Abnormálny | | |
|reprodukčného | |ejakulácia/org|orgazmus | | |
|systému | |az-mus (muži),|(ženy), | | |
| | |anorgazmia, |retencia moču| | |
| | |erektilná | | | |
| | |dysfunkcia | | | |
| | |(impotencia), | | | |
| | |poruchy | | | |
| | |močenia | | | |
| | |(najčastejšie | | | |
| | |váhavosť), | | | |
| | |menštruačné | | | |
| | |poruchy | | | |
| | |spojené so | | | |
| | |zvýšeným | | | |
| | |krvácaním | | | |
| | |alebo zvýšeným| | | |
| | |nepravidelným | | | |
| | |krvácaním | | | |
| | |(napr. | | | |
| | |menorágia, | | | |
| | |metrorágia), | | | |
| | |polakizúria | | | |
|Celkové poruchy| |Asténia |Fotosenzitívn| |Anafylaxia |
| | |(únava), |a reakcia | | |
| | |triaška | | | |

*V súhrnných klinických skúšaniach bol výskyt bolesti hlavy u 30,3 % u
venlafaxínu verzus 31,3 % u placeba.
Prípady samovražedných myšlienok a správania boli hlásené počas terapie
venlafaxínom alebo skoro po ukončení liečby (pozri časť 4.4).

Ukončenie liečby venlafaxínom (najmä ak je náhle) často vyvolá príznaky z
vysadenia. Najčastejšie hlásené reakcie sú závraty, zmyslové poruchy
(vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane nespavosti a intenzívnych
snov), agitovanosť alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tremor,
bolesť hlavy a príznaky chrípky. Tieto nežiaduce udalosti sú zvyčajne
mierne až stredne závažné a prechodné; avšak u niektorých pacientov
môžu byť závažné a/alebo dlhodobo trvajúce. Preto sa odporúča, postupné
znižovanie dávky, ak liečba venlafaxínom už nie je potrebná (pozri
časti 4.2 a 4.4).

Pediatrickí pacienti
Vo všeobecnosti bol profil nežiaduce účinkov venlafaxínu (v placebom
kontrolovaných klinických skúšaniach) u detí a dospievajúcich (vo veku
6-17 rokov) podobný ako u dospelých. Rovnako ako u dospelých, aj tu
bola pozorovaná znížená chuť do jedla, strata hmotnosti, zvýšený krvný
tlak a zvýšená hladina sérového cholesterolu (pozri časť 4.4).

V pediatrických klinických skúšaniach bol pozorovaný nežiaduci účinok
samovražedné myšlienky. Zaznamenal sa tiež zvýšený počet hlásení
hostility a obzvlášť v prípade vážnych depresívnych porúch sklony
k samopoškodzovaniu.

Obzvlášť boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky u pediatrických
pacientov: bolesť brucha, agitácia, dyspepsia, ekchymóza, krvácanie
z nosa a myalgia.

4.9 Predávkovanie

V postmarketingových hláseniach bolo predávkovanie venlafaxínom hlásené
najmä v súvislosti s používaním alkoholu a/alebo iných liekov. Najčastejšie
hlásené udalosti pri predávkovaní zahŕňajú tachykardiu, zmeny vedomia (od
somnolencie po kómu), mydriázu, kŕče a vracanie. Ďalšie hlásené udalosti
zahŕňajú zmeny v elektrokardiograme (napr. predĺženie QT intervalu, blokáda
ramienka, predĺženie QRS), ventrikulárnu tachykardiu, bradykardiu,
hypotenziu, vertigo a úmrtie.

Publikované retrospektívne štúdie poukázali na to, že predávkovanie
venlafaxínom môže byť spojené so zvýšeným rizikom fatálnych výsledkov
porovnateľných s tými, ktoré boli pozorované u SSRI antidepresív, ale
nižšie ako u tricyklických antidepresív. Epidemiologické štúdie ukázali, že
venlafaxínom liečení pacienti majú vyššiu záťaž samovražedných rizikových
faktorov v porovnaní s pacientmi so SSRI. Miera, do akej nález zvýšeného
rizika fatálnych výsledkov predávkovania môže byť pripísaná toxicite
venlafaxínu na rozdiel od niektorých vlastností venlafaxínu u liečených
pacientov, nie je jasná. Za účelom zníženia rizika predávkovania sa má
venlafaxín predpísať v čo najmenšom množstve v súlade so správnym liečebným
postupom.

Odporúčaná liečba
Odporúča sa všeobecné podporné a symptomatické opatrenia; musia sa
monitorovať frekvencia srdca a vitálne funkcie. Ak je riziko aspirácie,
vyvolanie vracania sa neodporúča. Môže sa indikovať žalúdočný výplach, ak
ubehol krátky čas od požitia liekov alebo ak sú pacienti symptomatickí.
Podanie aktívneho uhlia môže tiež napomôcť spomaleniu absorpcie liečiva.
Nie je pravdepodobné, že nútená diuréza, dialýza, hemoperfúzia alebo
výmenná transfúzia budú nápomocné. Pre venlafaxín nie sú známe žiadne
špecifické antidotá.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Iné antidepresíva, ATC kód: N06A X16.

Mechanizmus pôsobenia venlafaxínu ako antidepresíva u ľudí je spojený
s jeho znásobením neurotransmiterovej aktivity v centrálnom nervovom
systéme. Predklinické štúdie ukázali, že venlafaxín a jeho hlavný metabolit
O-desmetylvenlafaxín (ODV) sú inhibítormi sérotonínu a noradrenalínového
spätného vychytávania. Venlafaxín tiež slabo inhibuje spätné vychytávanie
dopamínu. Venlafaxín tiež slabo inhibuje dopamínové vychytávanie.
Venlafaxín a jeho aktívny metabolit redukujú ?-adrenergickú schopnosť
reakcie po akútnom (jednorazová dávka) a chronickom podaní. Venlafaxín a
ODV sú veľmi podobné vzhľadom na ich celkový účinok na spätné vychytávanie
neurotransmiterov a väzbu na receptory.

Venlafaxín prakticky nemá žiadnu afinitu /in vitro/ pre muskarínové,
cholinergné, H1-histamínové alebo ?1-adrenergné receptory v mozgu potkanov.
Farmakologický účinok na tieto receptory môže súvisieť s rôznymi vedľajšími
účinkami, , ako sú anticholinergické, sedatívne a kardiovaskulárne,
pozorované u iných antidepresív.

Venlafaxín neinhibuje aktivitu inhibítora monoaminooxidázy (MAO).

/In vitro/ štúdie ukázali, že venlafaxín prakticky nevykazuje žiadnu afinitu
k opiátovým alebo benzodiazepínovým senzitívnym receptorom.

Epizódy veľkej depresie
Účinnosť venlafaxínu s okamžitým uvoľňovaním na liečbu epizód veľkej
depresie bola stanovená v piatich randomizovaných, dvojito-slepých,
placebom kontrolovaných, krátkodobých skúšaniach v trvaní od 4 do 6
týždňov, pri dávkach až do 375 mg/deň. Účinnosť venlafaxínu s predĺženým
uvoľňovaním ako liečby epizód veľkej depresie bola stanovená v dvoch
placebom kontrolovaných, krátkodobých štúdiách v trvaní 8 a 12 týždňov,
ktoré zahŕňali dávku v rozpätí 75 až 225 mg/deň.

V jednej dlhodobej štúdii u ambulantných dospelých pacientov, ktorí
odpovedali na 8-týždňové otvorené skúšanie s venlafaxínom s predĺženým
uvoľňovaním (75, 150 alebo 225 mg) a boli náhodne rozdelení na pokračovanie
s tými istými dávkami venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním alebo placebom.


Hodnotila sa účinnosť venlafaxínu pri prevencii rekurentných depresívnych
epizód počas obdobia 12 mesiacov v druhom dlhodobom, placebom
kontrolovanom, dvojito-slepom klinickom skúšaní u dospelých ambulantných
pacientov s opakujúcimi sa epizódami veľkej depresie, ktorí odpovedali na
liečbu venlafaxínom (100 až 200 mg/deň podľa schémy b.i.d.) pri poslednej
epizóde depresie.

Generalizovaná úzkostná porucha
Účinnosť venlafaxínu vo forme kapsuly s predĺženým uvoľňovaním v liečbe
generalizovanej úzkostnej poruchy (GAD) bola potvrdená v dvoch 8-
týždňových, placebom kontrolovaných štúdiách s fixnou dávkou (75 až 225
mg/deň), v jednej 6-mesačnej, placebom kontrolovanej štúdii s fixnou dávkou
(75 až 225 mg/deň) a v jednej 6-mesačnej, placebom kontrolovanej štúdii
s flexibilnou dávkou (37,5; 75 a 150 mg/deň) u dospelých ambulantných
pacientov.

I keď bola tiež preukázaná superiorita dávky 37,5 mg/deň v porovnaní s
placebom, táto dávka nebola natoľko účinná ako vyššie dávky.

Sociálna anxiózna porucha
Účinnosť venlafaxínu vo forme kapsuly s predĺženým uvoľňovaním ako liečby
sociálnej anxióznej poruchy bola stanovená v štyroch dvojito-slepých,
paralelne-skupinových, 12-týždňových, multicentrických, placebom
kontrolovaných štúdiách s flexibilnou dávkou a v jednej dvojito-slepej,
paralelne-skupinovej, 6-mesačnej, placebom kontrolovanej štúdii
s fixnou/flexibilnou dávkou u dospelých ambulantných pacientov. Pacienti
dostávali dávky v rozsahu od 75 do 225 mg/deň. V 6-mesačnej štúdii sa
neukázala žiadna väčšia účinnosť u skupiny s dávkou 150 až 225 mg/deň
v porovnaní so skupinou s dávkou 75 mg/deň.

Panická porucha
Účinnosť venlafaxínu vo forme kapsuly s predĺženým uvoľňovaním ako liečby
panickej poruchy bola stanovená v dvoch dvojito-slepých, 12-týždňových,
multicentrických, placebom kontrolovaných štúdiách u dospelých ambulantných
pacientov s panickou poruchou s alebo bez agorafóbie. Počiatočná dávka
v štúdiách panickej poruchy bola 37,5 mg/deň počas 7 dní. Potom pacienti
dostávali fixné dávky 75 alebo 150 mg/deň v jednej štúdii a 75 alebo 225
mg/deň v druhej štúdii.

Účinnosť bola tiež stanovená v jednej dlhodobej, dvojito-slepej, placebom
kontrolovanej, paralelne-skupinovej štúdii dlhodobej bezpečnosti, účinnosti
a prevencie recidívy u dospelých ambulantných pacientov, ktorí odpovedali
na liečbu počas otvorenej fázy. Pacienti pokračovali v liečbe rovnakou
dávkou venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním, ktorú užívali na konci
otvorenej fázy (75, 150 alebo 225 mg).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Venlafaxín sa v značnej miere metabolizuje najmä na aktívny metabolit O-
desmetylvenlafaxín (ODV). Priemerné ±SD plazmatické polčasy venlafaxínu
a ODV sú 5±2 hodiny a 11±2 hodiny, v uvedenom poradí. Rovnovážne
koncentrácie venlafaxínu a ODV sa dosiahnu v priebehu 3 dní perorálnej
viacdávkovej liečby. Venlafaxín a ODV vykazujú lineárnu kinetiku v rozsahu
dávok 75 až 450 mg/deň.

Absorpcia
Aspoň 92 % venlafaxínu sa absorbuje po jednorazovom perorálnom užití
venlafaxínu s okamžitým uvoľňovaním. Absolútna biologická dostupnosť je 40
až 45 % vzhľadom na presystémový metabolizmus. Po podaní venlafaxínu
s okamžitým uvoľňovaním sa maximálne plazmatické koncentrácie dosahujú za 2
hodiny pre venlafaxín a 3 hodiny pre OVD. Po podaní venlafaxínu vo forme
kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sa maximálne plazmatické koncentrácie
dosahujú za 5,5 hodiny pre venlafaxín a 9 hodín pre ODV. Pri podaní
rovnakých denných dávok venlafaxínu či už vo forme tablety s okamžitým
uvoľňovaním alebo kapsuly s predĺženým uvoľňovaním, kapsula s predĺženým
uvoľňovaním poskytuje nižšiu rýchlosť absorpcie, ale absorbuje sa rovnaké
množstvo ako pri tablete s okamžitým uvoľňovaním. Jedlo neovplyvňuje
biologickú dostupnosť venlafaxínu a ODV.

Distribúcia
Venlafaxínu a ODV sa v terapeutických koncentráciách viažu na ľudské
plazmatické proteíny minimálne (27 % a 30 %, v uvedenom poradí). Po
intravenóznom podaní je distribučný objem venlafaxínu v rovnovážnom stave
4,4±1,6 l/kg.

Metabolizmus
Venlafaxín podlieha značnému metabolizmu v pečeni. /In vitro/ a /in/
/vivo/ štúdie naznačujú, že venlafaxín je biotransformovaný na hlavný aktívny
metabolit ODV pomocou CYP2D6. /In vitro/ a /in vivo/ štúdie ukazujú, že
venlafaxín sa tiež metabolizuje na menej dôležitý, menej aktívny metabolit
N-desmetylvenlafaxín pomocou CYP3A4. /In vitro/ a /in vivo/ štúdie ukazujú, že
venlafaxín je slabý inhibítor CYP2D6. Venlafaxín neinhibuje CYP1A2, CYP2C9
alebo CYP3A4.

Vylučovanie
Venlafaxín a jeho metabolity sa primárne vylučujú obličkami. Približne 87 %
dávky venlafaxínu sa objaví v moči za 48 hodín buď ako nezmenený venlafaxín
(5 %), nekonjugovaný ODV (29 %), konjugovaný ODV (26 %) alebo ako iné menej
dôležité neaktívne metabolity (27 %). Priemerné ± SD plazmatické klírensy
v rovnovážnom stave venlafaxínu a ODV sú 1,3±0,6 l/h/kg a 0,4±0,2 l/h/kg,
v uvedenom poradí.

Špeciálne skupiny pacientov

Pohlavie a vek
Vek a pohlavie jedincov nemá významný vplyv na farmakokinetiku venlafaxínu
a ODV.

Silní/slabí metabolizátori CYP2D6
Plazmatické koncentrácie venlafaxínu sú vyššie u slabých metabolizátorov
CYP2D6 ako u silných metabolizátorov. Pretože celková expozícia (AUC)
venlafaxínu a ODV je podobná u slabých a silných metabolizátorov, nie sú
potrebné rôzne dávkovacie režimy venlafaxínu pre tieto dve skupiny.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U jedincov s Child-Pugh A (ľahká porucha funkcie pečene) a Child-Pugh B
(stredne závažná porucha funkcie pečene) sú polčasy venlafaxínu a ODV
predĺžené v porovnaní s normálnymi jedincami. Perorálny klírens venlafaxínu
a ODV sa znížil. Bol zaznamenaný veľký stupeň interindividuálnej
variability. Existuje obmedzené množstvo údajov o pacientoch so závažnou
poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.2).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U dialyzovaných pacientov bol eliminačný polčas venlafaxínu predĺžený
o približne 180 % a klírens sa znížil o približne 57 % v porovnaní
s normálnymi jedincami, kým eliminačný polčas ODV bol predĺžený o približne
142 % a klírens sa znížil o približne 56 %. U pacientov so závažnou
poruchou funkcie obličiek a u pacientov, ktorí potrebujú hemodialýzu, je
potrebné dávku upraviť (pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie s venlafaxínom na potkanoch a myšiach neodhalili dôkaz
karcinogenézy. Venlafaxín nebol mutagénny v širokej škále testov /in vitro/ a
/in vivo/.

Štúdie na zvieratách zaoberajúce sa reprodukčnou toxicitou zistili u
potkanov zníženie hmotnosti plodu, zvýšenie počtu mŕtvonarodených mláďat
a mortality mláďat počas prvých 5 dní laktácie. Príčina úmrtia nie je
známa. Tieto účinky sa objavili pri dávke 30mg/kg/deň, 4-násobku dennej
dávky pre človeka 375 mg venlafaxínu (na mg/kg). Dávka, ktorá nemala žiadne
účinky na tieto zistenia, bola 1,3-násobkom ľudskej dávky. Potenciálne
riziko pre ľudí nie je známe.

V štúdii na samcoch a samiciach potkanov vystavených pôsobeniu ODV, bola
pozorovaná znížená fertilita. Táto expozícia bola približne 1 až 2-krát
vyššia ako dávka venlafaxínu 375 mg/deň u ľudí. Význam týchto zistení
pre ľudí nie je známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Obsah kapsuly:

Mikrokryštalická celulóza
Povidón K90
Mastenec
Koloidný oxid kremičitý bezvodý
Magnéziumstearát
Etylcelulóza
Kopovidón

Obal kapsuly pre silu 37,5 mg:
Želatína
Oxid titaničitý (E171)
Čierny oxid železitý (E172)
Červený oxid železitý (E172)
Žltý oxid železitý (E172)
Atrament (šelak, červený oxid železitý, E172)

Obal kapsuly pre silu 75 mg:
Želatína
Oxid titaničitý (E171)
Čierny oxid železitý (E172)
Červený oxid železitý (E172)
Atrament (šelak, červený oxid železitý, E172)

Obal kapsuly pre silu 150 mg:
Želatína
Oranžová žlť (E110)
Červeň Allura (E129)
Brilantná modrá (E133)
Oxid titaničitý (E171)
Atrament (šelak, oxid titaničitý, E171)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blistre (PVC/ACLAR/Al): 28 a 98 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Venlafaxin Orion 37,5 mg : 30/0036/09-S
Venlafaxin Orion 75 mg : 30/0037/09-S
Venlafaxin Orion 150 mg: 30/0038/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

27.02.2009

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

August 2010


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C65224
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06AX16 - venlafaxinum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
FI -
Účinná látka:
Výrobca lieku:
Orion Corporation, Espoo, FINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Neurológia aj detská, Psychiatria aj detská
Predajná cena:
6.91 € / 208.17 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
6.91 € / 208.17 SK
Posledná aktualizácia:
2013-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.21 € ÚP:4.49 € DP:2.72 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.73 € ÚP:0.00 € DP:17.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.18 € ÚP:0.00 € DP:19.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.93 € ÚP:0.00 € DP:16.93 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.94 € ÚP:0.00 € DP:34.94 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien