Detail:
Latanoprost Actavis 50 mikrogramov/ml int opo 1x2,5 ml/125 µg (fľ. LDPE)
Názov lieku:
Latanoprost Actavis 50 mikrogramov/ml
Doplnok názvu:
int opo 1x2,5 ml/125 µg (fľ. LDPE)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku ev.č.: 2108/04093-R

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Latanoprost Actavis 50 mikrogramov/ml
očná roztoková instilácia

latanoprost


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Latanoprost Actavis a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Latanoprost Actavis
3. Ako používať Latanoprost Actavis
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Latanoprost Actavis
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE LATANOPROST ACTAVIS A NA ČO SA POUŽÍVA

Latanoprost Actavis očné kvapky sa používajú u pacientov s ochorením známym
ako glaukóm s otvoreným uhlom, ktoré spôsobuje zvýšenie tlaku v oku.
Liečivo v Latanoproste Actavis patrí do skupiny liekov známych ako
prostaglandíny. Latanoprost Actavis je liek, ktorý znižuje tlak v oku
zvýšením prirodzeného odtoku tekutiny z vnútra oka do krvného obehu.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE LATANOPROST ACTAVIS

Nepoužívajte Latanoprost Actavis
- Ak ste alergický (precitlivený) na latanoprost alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Latanoprostu Actavis.

Deti
Latanoprost Actavis sa neodporúča používať u detí.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Latanoprostu Actavis
keď máte ťažkú astmu, alebo keď Vaša astma nie je dostatočne kontrolovaná
keď máte určitú formu glaukómu nazývanú „chronický glaukóm úzkeho uhla“
keď máte glaukóm zároveň keď nemáte šošovky alebo umelé šošovky
keď máte glaukóm spôsobený pigmentami tvoriacimi sa v oku
keď máte glaukóm spôsobený zápalom oka alebo tvorbou nových krvných ciev v
oku
keď máte vrodený glaukóm
ak ste afakický pacient (šošovky vo Vašom oku chýbajú) alebo pseudoafakický
pacient s ruptúrou zadnej časti puzdra šošovky alebo šošovkami v prednej
očnej komore
ak ste pacient so známymi rizikovými faktormi cystoidného makulárneho
opuchu alebo zápalu dúhovky (iritída/uveitída)
pred a po operácii katarakty
keď máte cievne ochorenie postihujúce oko alebo chyby sietnice, a to v
dôsledku cukrovky.
keď máte suché oči; Váš lekár to bude starostlivo sledovať
keď máte ochorenie, ktoré môže mať vplyv na rohovku; Váš lekár to bude
starostlivo sledovať

Nie sú skúsenosti s použitím latanoprostu v liečbe akútneho záchvatu pri
glaukóme so zatvoreným uhlom.

Ak sa Vás týka, alebo sa v minulosti týkalo, niektoré z vyššie uvedeného,
prosím, povedzte to Vášmu lekárovi skôr, ako začnete užívať Latanoprost
Actavis.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je možné, že Latanoprost Actavis
bude vzájomne pôsobiť s inými liekmi:
Účinok prostaglandínov alebo derivátov prostaglandínov (používaných pri
zvýšenom očnom tlaku) môže byť ovplyvnený Latanoprostom Actavis. Kombinácia
týchto liekov s Latanoprostom Actavis sa neodporúča, pretože očný tlak sa
môže zvýšiť.

Tehotenstvo
Latanoprost Actavis môže mať vplyv na nenarodené dieťa. Latanoprost Actavis
sa nesmie používať počas tehotenstva. Skôr ako začnete používať akýkoľvek
liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dojčenie
Latanoprost Actavis môže mať vplyv na dieťa. Latanoprost Actavis sa nesmie
používať počas dojčenia. Skôr ako začnete používať akýkoľvek liek, poraďte
sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Podobne ako u iných očných kvapiek, ak je Vaše videnie rozmazané, keď ste
prvýkrát použili Vaše kvapky, počkajte, až tento stav pominie predtým, ako
budete viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Latanoprostu Actavis
Tento liek obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý môže spôsobiť podráždenie
očí. Vyhnite sa kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami. Vyberte kontaktné
šošovky pred podaním lieku a počkajte aspoň 15 minút pred nasadením
šošoviek. Benzalkóniumchlorid môže odfarbiť mäkké kontaktné šošovky.


3. AKO POUŽÍVAŤ LATANOPROST ACTAVIS

Vždy používajte Latanoprost Actavis presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.
Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka je jedna kvapka do postihnutého oka raz denne. Optimálny
účinok sa dosiahne, ak sa Latanoprost Actavis podáva večer. Ak budete
musieť použiť iné očné kvapky, je potrebné počkať najmenej päť minút pred
ich použitím.

Buďte opatrný pri stlačení fľaše, aby ste aplikovali iba jednu kvapku do
postihnutého oka. Nepoužívajte Latanoprost Actavis viac ako raz denne,
pretože účinok liečby môže byť znížený, ak sa aplikuje častejšie.
Latanoprost Actavis sa zvyčajne nepoužíva u detí.

Postupujte podľa nižšie uvedených krokov, ktoré Vám pomôžu používať
Latanoprost Actavis správne:

1. Umyte si ruky a pohodlne sa posaďte alebo postavte.
2. Odkrúťte uzáver so závitom.
3. Ukazovákom jemne potiahnite spodné viečko Vášho postihnutého oka.
4. Priblížte koniec kvapkadla blízko k Vášmu oku, ale tak aby sa nedotkol
oka.
5. Jemne stlačte fľaštičku, aby sa do Vášho oka dostala len jedna kvapka,
potom uvoľnite spodné viečko.
6. Prstom potlačte na kútik postihnutého oka pri nose. Podržte 1 minútu so
zatvoreným okom.
7. Ak Vám to lekár povedal, postup opakujte aj pre druhé oko.
8. Uzáver so závitom nasaďte späť na fľaštičku.


Ak použijete viac Latanoprostu Actavis, ako máte
Buďte opatrný pri stláčaní fľaše, aby ste si aplikovali len jednu kvapku do
postihnutého oka.
Ak si aplikujete priveľa kvapiek do oka, môžete mať pocit jemného
podráždenia oka.

Ak dôjde k náhodnému prehltnutiu Latanoprostu Actavis, musíte kontaktovať
Vášho lekára.

Ak zabudnete použiť Latanoprost Actavis
Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak
zabudnete použiť Vaše očné kvapky v zvyčajnom čase, počkajte, kým je čas na
ďalšiu dávku. Nepodajte si do oka kvapku navyše, aby ste nahradili
vynechanú dávku.

Ak prestanete používať Latanoprost Actavis
Používajte Latanoprost Actavis, kým Vám Váš lekár nepovie, aby ste
prestali.

Ak používate kontaktné šošovky
Ak používate kontaktné šošovky, vyberte ich pred použitím Latanoprostu
Actavis.
Nenasadzujte si znova svoje kontaktné šošovky do 15 minút po použití
Latanoprostu Actavis. Konzervačná látka v Latanoproste Actavis nazývaná
benzalkóniumchlorid môže spôsobiť podráždenie očí a odfarbenie mäkkých
kontaktných šošoviek.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte
sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Latanoprost Actavis môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Frekvencia, pri ktorej sa vyskytujú vedľajšie účinky je charakterizovaná
nasledovne:
Veľmi časté: postihujú viac ako 1 používateľa z 10
Časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100
Menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1000
Zriedkavé: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000
Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000
Neznáme: frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené:

/Veľmi časté:/
• zmena farby očí (zhnednutie a stmavnutie);
• červené a prekrvené oči, pálenie, pichanie (rezanie v oku), svrbenie
a pocity pichania v očiach, pocit, že máte niečo v oku/očiach
• zvýšenie počtu - alebo stmavnutie, zahustenie alebo predĺženie -
očných rias a jemných chĺpkov na viečkach.

/Časté:/
• prechodné bodkovité epitelové erózie, väčšinou bez príznakov
• zápal okrajov očných viečok
• bolesť očí

/Menej časté:/
• opuchnuté viečka
• suché oči
• zápal rohovky
• rozmazané videnie
• konjunktivitída
• kožné vyrážky

/Zriedkavé:/
• niektoré formy zápalu oka (iritída, uveitída)
• opuch a poškodenia rohovky (rohovkový edém)
• opuch okolo očí (periorbitálny edém)
• vrastanie rias, ktoré môže niekedy viesť k podráždeniu očí (menej
časté)
• náhly nástup úzkosti v hrudníku spôsobenej svalovými kŕčmi a opuchy v
dýchacích cestách, často s kašľom a vykašliavaním hlienu (astma),
zhoršenie astmy a dýchavičnosť
• kožné vyrážky na viečkach
• tmavé sfarbenie kože očných viečok
• makulárny opuch (opuch zadnej časti oka)


/Veľmi zriedkavé:/
• bolesť v hrudníku
• môže sa vyskytnúť zhoršenie už existujúcej anginy pectoris


/Ostatné vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené po uvedení latanoprostu na trh/
/(frekvencia je neznáma):/
• Bolesť hlavy
• Závraty
• Búšenie srdca
• Svalové bolesti a bolestivé kĺby.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LATANOPROST ACTAVIS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Latanoprost Actavis po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v chladničke (2 ° C - 8 ° C).
Uchovávajte fľaštičku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Po prvom otvorení fľaštičky: uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej
25 °C. Štyri týždne po prvom otvorení sa má liek zlikvidovať, dokonca aj
vtedy, ak nie je ešte celkom spotrebovaný.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Latanoprost Actavis obsahuje

Liečivo (zložka, ktorá zabezpečuje účinok lieku) je latanoprost.

Jeden ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu.
Jedna kvapka obsahuje približne 1,5 mikrogramu latanoprostu.

Jedna fľaštička obsahuje 2,5 ml očnej roztokovej instilácie, čo zodpovedá
približne 80 kvapkám roztoku. Latanoprost Actavis je dostupný vo
veľkostiach balenia po 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 6 x 2,5 ml. Nie všetky
veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


/Ďalšie zložky sú/:
benzalkóniumchlorid
monohydrát dihydrogénfosforečnanu sodného
hydrogénfosforečnan disodný bezvodý
chlorid sodný
čistená voda.

Ako vyzerá Latanoprost Actavis a obsah balenia

/Latanoprost Actavis/ je číra, bezfarebná očná roztoková instilácia v LDPE
fľaštičke s kvapkadlom a HDPE uzáverom so závitom.

Jedna fľaštička obsahuje 2,5 ml roztoku, čo zodpovedá približne 80 kvapkám
roztoku.
Latanoprost Actavis je dostupný v baleniach po 1, 3 a 6 fliaš.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

/Držiteľ rozhodnutia o registrácii:/
Actavis Group PTC ehf
220 Hafnarfjordur
Island

/Výrobcovia:/
HOECHST-BIOTIKA
Slabinská 30
03086 Martin
Slovensko

Pharma Stulln
Werkstr. 3
D-92551 Stulln
Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko Latanoprost Actavis 50 ?????????? / ml ????? ?? ???,
???????
Česká republika Latanoprost Actavis 50 mikrogramov / ml Oční kapky Oční
kapky, roztok
Estónsko Latanoprost Actavis 50 mikrogramov / ml
Maďarsko Latanoprost Actavis 50 mikrogramov / ml Szemcsepp
Taliansko Latanoprost Actavis 50 microgrammi / ml Collirio,
soluzione
Lotyšsko Latanoprost Actavis 50 mikrogrami / ml acu pilieni,
š??dums
Litva Latanoprost Actavis 50 mikrogramov / ml aki? lasa,
tirpalas
Malta Latanoprost Actavis 50 mikrogramov / ml Qtar g?all-
g?ajnejn, soluzzjoni
Poľsko Latanoprost Actavis
Slovensko Latanoprost Actavis 50 mikrogramov / ml
Slovinsko Latanoprost Actavis 50 mikrogramov / ml kapljice za oko,
raztopina
Španielsko Latanoprost Actavis 50 microgramos / ml Colirio en
solución
Island Latanoprost Actavis 50 mikrogramov / ml Augndropar,
lausn
Holandsko Latanoprost 50 mikrogramov / ml Oogdruppels, oplossing
Nórsko Latanoprost Actavis 50 mikrogram / ml Řyedrĺper,
opplřsningr, opplřsning

Táto písomná informácia bola naposledy schválená v 07/2009.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2108/04093-R

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Latanoprost Actavis 50 mikrogramov/ml

Očná roztoková instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu.

1 kvapka obsahuje približne 1,5 mikrogramu latanoprostu.

Pomocná látka: Benzalkóniumchlorid 0,2 mg/ml.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Očná roztoková instilácia

Roztok je číra, bezfarebná tekutina. (pH 6,4 – 7,0 ; Osmolalita 240-290
mOsm/kg)


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku u pacientov s glaukómom s otvoreným
uhlom a očnou hypertenziou.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

/Odporúčané dávkovanie u dospelých (vrátane starších pacientov)/

Odporúča sa 1 kvapka do postihnutého oka (očí) jedenkrát denne. Optimálny
účinok sa dosiahne, ak sa Latanoprost Actavis podáva večer.

Latanoprost Actavis sa nemá podávať častejšie ako jedenkrát denne, pretože
sa dokázalo, že častejšie podávanie znižuje jeho účinok na zníženie
vnútroočného tlaku.

Ak sa zabudne dávka podať, liečba má pokračovať nasledujúcou dávkou ako
zvyčajne.

Tak ako v prípade iných očných instilácií sa pre zníženie možnej systémovej
absorpcie odporúča stlačiť slzný váčok v mediálnom kútiku oka (oklúzia
slzného bodu – punctum lacrimalis) počas 1 minúty. Má sa tak urobiť ihneď
po instilácii každej kvapky.

Kontaktné šošovky musia byť odstránené pred instiláciou a môžu byť znovu
nasadené po 15 minútach.

Ak sa lokálne používa viac ako jeden očný liek, časový odstup medzi liekmi
má byť aspoň 5 minút.

/Deti/

Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí nebola stanovená. Preto sa Latanoprost
Actavis neodporúča používať u detí.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
Latanoprostu Actavis.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Latanoprost môže postupne meniť farbu oka zvýšením množstva hnedého
pigmentu v dúhovke.
Pred začatím liečby musia byť pacienti informovaní o možnej trvalej zmene
farby oka. Unilaterálna liečba môže viesť ku trvalej heterochrómii.

Táto zmena farby oka sa pozorovala prevažne u pacientov, ktorí mali
zmiešanú farbu dúhoviek ako je modro-hnedá, šedo-hnedá, zeleno-hnedá alebo
žlto-hnedá.
V štúdii s latanoprostom k zmene obvykle dochádza počas prvých 8 mesiacov
liečby, zriedkavo počas druhého alebo tretieho roka, a nebola pozorovaná po
štvrtom roku liečby. Miera progresie pigmentácie dúhovky klesá s časom a je
stabilná po piatich rokoch. Účinok zvýšenej pigmentácie za hranicou piatich
rokov nebol hodnotený. V otvorenej 5 ročnej bezpečnostnej štúdii
s latanoprostom sa u 33% pacientov prejavila pigmentácia dúhovky (pozri
časť 4.8). Zmena farby dúhovky je vo väčšine prípadov mierna a často
klinicky nepozorovaná. Výskyt u pacientov so zmiešanou farbou dúhovky sa
pohyboval v rozmedzí 7 až 85%, s najvyššou incidenciou u žlto-hnedých
dúhoviek. U pacientov s homogénne modrými očami neboli pozorované žiadne
zmeny a u pacientov s homogénne šedými, zelenými alebo hnedými očami boli
zmeny pozorované len zriedka.

Ku zmene farby dochádza v dôsledku zvýšeného obsahu melanínu v stromálnych
melanocytoch dúhovky, a nie kvôli zvýšenému počtu melanocytov. Typická je
hnedá pigmentácia okolo zreníc, ktorá sa koncentricky šíri k periférii
postihnutých očí, ale celá dúhovka alebo jej časti môžu byť viac hnedé. Po
prerušení liečby sa nepozorovalo ďalšie zvýšenie hnedej pigmentácie
dúhovky. Dosiaľ sa v klinických skúškach nezistilo spojenie so žiadnymi
symptómami alebo patologickými zmenami.

Liečbou nie sú ovplyvnené ani pehy, ani névy na dúhovke. V klinických
skúškach nebola pozorovaná akumulácia pigmentu v trabekulárnej sieťovine
alebo na inom mieste v prednej komore. Klinické skúsenosti získané počas
5 rokov nepreukázali, že by zvýšená pigmentácia dúhovky mala nejaké
negatívne klinické následky a s podávaním Latanoprostu Actavis sa môže
pokračovať aj v prípade pigmentácie dúhovky. Pacienti však musia byť
pravidelne monitorovaní, a ak si to vyžaduje klinický stav, liečba
Latanoprostom Actavis sa môže prerušiť.

Skúsenosti s používaním Latanoprostu Actavis v prípade chronického glaukómu
so zatvoreným uhlom, glaukómu s otvoreným uhlom u pseudofakických pacientov
a u pacientov s pigmentovaným glaukómom sú limitované. Nie sú skúsenosti
s používaním Latanoprostu Actavis v prípade zápalového a neovaskulárneho
glaukómu, zápalových očných ochorení alebo kongenitálneho glaukómu.
Latanoprost nemá žiadny alebo len malý účinok na zrenicu, ale nie sú
skúsenosti v prípade akútneho záchvatu pri glaukóme so zatvoreným uhlom.
Preto sa odporúča Latanoprost Actavis v týchto prípadoch používať
s opatrnosťou, pokiaľ sa nezíska viac skúseností.

Skúsenosti s používaním Latanoprostu Actavis v perioperačnom období pri
chirurgickom zákroku na odstránenie katarakty sú obmedzené. Latanoprost
Actavis sa musí u týchto pacientov používať s opatrnosťou.

Vyskytli sa hlásenia o makulárnom edéme (pozri časť 4.8) hlavne
u afakických pacientov, u pseudofakických pacientov s ruptúrou zadnej časti
puzdra šošovky alebo šošovkami v prednej očnej komore, alebo u pacientov so
známymi rizikovými faktormi cystoidného makulárneho edému (ako je
diabetická retinopatia a oklúzia retinálnej cievy). Latanoprost sa musí
používať s opatrnosťou u afakických pacientov, u pseudofakických pacientov
s ruptúrou zadnej časti puzdra šošovky alebo šošovkami v prednej očnej
komore, alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi cystoidného
makulárneho edému.

U pacientov so známou predispozíciou rizikových faktorov na
iritídu/uveitídu sa Latanoprost Actavis musí používať s opatrnosťou.

Sú len obmedzené skúsenosti u pacientov s astmou, ale v postmarketingových
skúsenostiach boli pozorované prípady zhoršenia astmy a/alebo dyspnoe.
Preto musia byť títo pacienti liečení s opatrnosťou, pokiaľ nebudú
k dispozícii dostatočné skúsenosti (pozri tiež časť 4.8).

Pozorovali sa zmeny sfarbenia periorbitálnej pokožky; väčšina hlásení bola
u japonských pacientov. Súčasné skúsenosti ukazujú, že zmeny sfarbenia
periorbitálnej pokožky nie sú trvalé a v niektorých prípadoch vymiznú počas
pokračovania liečby Latanoprostom Actavis.

Latanoprost môže postupne meniť očné riasy a jemné chĺpky u liečeného oka a
okolitých oblastiach, pričom tieto zmeny zahŕňajú väčšiu dĺžku, hrúbku,
pigmentáciu, počet rias alebo vlasov a nesprávny rast očných rias. Tieto
zmeny sú reverzibilné po prerušení liečby.

Tento liek obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý môže spôsobiť podráždenie
očí. Vyhnite sa kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami. Vyberte kontaktné
šošovky pred podaním lieku a počkajte aspoň 15 minút pred nasadením
šošoviek (pozri časť 4.2). Benzalkóniumchlorid môže odfarbiť mäkké
kontaktné šošovky. Bolo hlásené, že benzalkóniumchlorid spôsobil bodovú
keratopatiu a / alebo toxickú ulceróznu keratopatiu a môže spôsobiť
podráždenie očí. Pozorné sledovanie je potrebné pri častom alebo dlhodobom
užívaní Latanoprostu Actavis u pacientov so suchými očami, alebo v
podmienkach, keď rohovka je oslabená.

4.5 Liekové a iné interakcie

Konečné údaje o liekových interakciách nie sú k dispozícii.

Boli hlásené paradoxné zvýšenia vnútroočného tlaku po súbežnom očnom podaní
dvoch analógov prostaglandínov. Preto sa použitie dvoch alebo viacerých
prostaglandínov, analógov prostaglandínov alebo derivátov prostaglandínov
neodporúča.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Bezpečnosť použitia lieku počas gravidity u ľudí nebola stanovená.
Má potenciálne rizikové farmakologické účinky na priebeh gravidity, na plod
a novorodenca. Preto sa Latanoprost Actavis nesmie používať počas
gravidity.

Laktácia
Latanoprost a jeho metabolity môžu prechádzať do materského mlieka, a preto
sa Latanoprost Actavis nesmie používať u dojčiacich žien alebo sa dojčenie
musí ukončiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.
Tak ako pri iných očných liekoch, instilácia očných kvapiek môže spôsobiť
prechodné neostré videnie.

4.8 Nežiaduce účinky

Väčšina pozorovaných nežiaducich účinkov súvisela s očným systémom. V
otvorenej 5 ročnej štúdii bezpečnosti latanoprostu sa u 33% pacientov
prejavila pigmentácia dúhovky (pozri časť 4.4). Ostatné očné nežiaduce
účinky sú vo všeobecnosti prechodné a vyskytujú sa v závislosti od
dávkovania.

Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (? 1 / 10), časté (? 1 / 100 až
<1 / 10), menej časté (? 1 / 1000 až <1 / 100), zriedkavé (? 1 / 10 000 až
<1 / 1000), veľmi zriedkavé (1 <10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z
dostupných údajov).

|Poruchy srdca a srdcovej činnosti: |
|Veľmi |Zhoršenie angíny u pacientov s preexistujúcim ochorením|
|zriedkavé: | |
|Poruchy oka |
|Veľmi časté: |Zvýšená pigmentácia dúhovky; mierna až stredne závažná |
| |konjunktiválna hyperémia; podráždenie oka (pálenie, |
| |pocit piesku v očiach, svrbenie, pichanie a pocit |
| |cudzieho predmetu v oku); zmeny očných rias a jemných |
| |chĺpkov (stmavnutie, zhrubnutie, predĺženie, zvýšenie |
| |počtu rias) (prevažná väčšina hlásení u japonskej |
| |populácie) |
|Časté: |Prechodné bodkovité epitelové erózie, väčšinou bez |
| |symptómov; blefaritída; bolesť oka |
|Menej časté: |Edém viečka: suché oči; keratitída; rozmazané videnie; |
| |konjunktivitída |
|Zriedkavé: |iritída/uveitída (väčšina hlásení u pacientov so známou|
| |predispozíciou rizikových faktorov); makulárny edém; |
| |symptomatický korneálny edém a erózia; periorbitálny |
| |edém; zlým smerom rastúce očné riasy spôsobujúce |
| |podráždenie oka; dvojitý ciliárny rad pri otvorení |
| |Meibomových žľiaz (distichiáza). |
|Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: |
|Zriedkavé: |Astma, zhoršenie astmy a dyspnoe |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva: |
|Menej časté: |Kožná vyrážka |
|Zriedkavé: |Lokalizované kožné reakcie na očných viečkach; |
| |stmavnutie palbebrálnej kože očných viečok |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: |
|Veľmi |Bolesť v hrudníku |
|zriedkavé: | |
| |
|Dodatočné postmarketingové hlásenia: |
|Neznáme |Poruchy nervového systému: Bolesť hlavy, závraty. |
| |Poruchy srdca a srdcovej činnosti: Palpitácie. |
| |Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového |
| |tkaniva: Myalgia; Artralgia. |

4.9 Predávkovanie

/Symptómy:/
Okrem podráždenia oka a konjunktiválnej hyperémie nie sú známe žiadne iné
očné vedľajšie účinky pri predávkovaní Latanoprostom Actavis.

V prípade náhodného prehltnutia Latanoprostu Actavis môžu byť užitočné
nasledujúce informácie:
jedna fľaša obsahuje 125 mikrogramov latanoprostu. Viac ako 90 % sa
metabolizuje počas prvého prechodu pečeňou. Intravenózna infúzia dávky
3 (g/kg u zdravých dobrovoľníkov nevyvolala žiadne symptómy, ale dávka 5,5 -
10 (g/kg spôsobila nauzeu, bolesti brucha, závraty, únavu, návaly horúčavy
a potenie. U opíc sa podával latanoprost intravenóznou infúziou v dávkach
do 500 (g/kg bez výrazných účinkov na kardiovaskulárny systém.

Intravenózne podanie latanoprostu u opíc bolo spojené s prechodnou
bronchokonstrikciou. Avšak u pacientov so stredne ťažkou bronchiálnou
astmou latanoprost podaný lokálne do očí v dávke zodpovedajúcej 7-násobku
klinickej dávky Latanoprostu Actavis nevyvolal bronchokonstrikciu.

/Liečba:/
V prípade predávkovania Latanoprostom Actavis má byť liečba symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiglaukomatiká a miotiká/prostaglandínové
analógy
ATC kód: S01EE01

Liečivo latanoprost, analóg prostaglandínu F2(, je selektívny agonista
prostaglandínového FP receptora, ktorý znižuje vnútroočný tlak zvýšením
odtoku komorového moku. Zníženie vnútroočného tlaku u ľudí sa začína asi 3 -
4 hodiny po podaní a maximálny účinok sa dosahuje po 8 - 12 hodinách.
Zníženie tlaku pretrváva najmenej počas 24 hodín.

Štúdie u zvierat a u ľudí dokazujú, že hlavným mechanizmom účinku je
zvýšenie uveosklerálneho odtoku, hoci u ľudí boli hlásené údaje o miernom
zvýšení kapacity odtoku (zníženie odtokovej rezistencie).

Pivotné štúdie dokázali, že Latanoprost Actavis je účinný v monoterapii.
Boli uskutočnené ďalšie klinické skúšky zamerané na použitie v kombinácii.
Patria sem aj štúdie, ktoré dokazujú, že latanoprost je účinný v kombinácii
s beta-blokátormi (timolol). Krátkodobé štúdie (1 alebo 2 týždne) ukazujú,
že účinok latanoprostu je aditívny v kombinácii s adrenergnými agonistami
(dipivefrín), perorálnymi inhibítormi karboanhydrázy (acetazolamid)
a prinajmenšom čiastočne aditívny s cholinergnými agonistami (pilokarpín).

Klinické skúšky dokázali, že latanoprost nemá významný účinok na produkciu
komorového moku. Nepreukázal sa vplyv latanoprostu na hematookulárnu
bariéru.

Pri použití klinickej dávky u študovaných opíc latanoprost nemá žiadne
alebo len zanedbateľné účinky na vnútroočnú cirkuláciu krvi. Avšak počas
lokálnej liečby sa môže vyskytnúť mierna až stredne ťažká konjunktiválna
alebo episklerálna hyperémia.

Chronická liečba latanoprostom u opíc, ktoré podstúpili extrakapsulárnu
extrakciu šošovky neovplyvňovala retinálne krvné cievy, čo sa dokázalo
fluoresceínovou angiografiou.

Počas krátkodobej liečby u ľudí latanoprost nevyvolával únik fluoresceínu
do zadného segmentu pseudofakických očí.

Zistilo sa, že latanoprost v klinických dávkach nemá signifikantné
farmakologické účinky na kardiovaskulárny alebo respiračný systém.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Latanoprost (molekulárna hmotnosť 432,58) je izopropylesterový prekurzor,
ktorý je po podaní /per se/ inaktívny, ale po hydrolýze na kyselinu
latanoprostu sa stáva biologicky aktívny.

Prekurzor sa dobre absorbuje cez rohovku a všetko liečivo, ktoré vstupuje
do komorového moku sa hydrolyzuje počas prechodu rohovkou.

Štúdie u ľudí ukazujú, že maximálna koncentrácia v komorovom moku sa
dosahuje asi o 2 hodiny po lokálnom podaní. Po lokálnom podaní u opíc sa
latanoprost primárne distribuuje do predného segmentu, spojoviek a do
očných viečok. Len malé množstvo lieku sa dostane do zadného segmentu.

Kyselina latanoprostu sa prakticky v očiach nemetabolizuje. Ukázalo sa, že
hlavné miesto metabolizmu je pečeň. Plazmatický polčas u ľudí je 17 minút.
Hlavné metabolity, 1,2-dinor- a 1,2,3,4-tetranorové metabolity nevykazujú
žiadnu alebo len slabú biologickú aktivitu v štúdiách na zvieratách
a vylučujú sa predovšetkým močom.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Očná aj systémová toxicita latanoprostu bola skúmaná u niekoľkých
živočíšnych druhov. Vo všeobecnosti je latanoprost veľmi dobre tolerovaný.
Dávka spôsobujúca systémovú toxicitu je 1000-krát vyššia ako bežná
klinická dávka. Ukázalo sa, že vysoké dávky latanoprostu, približne 100-
násobok klinickej dávky/kg telesnej hmotnosti, podávané intravenózne
opiciam bez anestézy spôsobujú zvýšenie respiračnej frekvencie
pravdepodobne v dôsledku krátkotrvajúcej bronchokonstrikcie. V štúdiách
na zvieratách sa neukázalo, že by mal latanoprost alergizujúce vlastnosti.

Nepozorovali sa očné toxické účinky pri dávkach do 100 (g/oko/deň
u králikov alebo u opíc (klinická dávka je približne 1,5 (g/oko/deň). Avšak
ukázalo sa, že latanoprost u opíc indukuje zvýšenú pigmentáciu dúhovky.

Mechanizmus zvýšenej pigmentácie sa pripisuje stimulácii produkcie melanínu
v melanocytoch dúhovky bez pozorovania proliferatívnych zmien. Zmena farby
dúhovky môže byť trvalá.

Štúdie chronickej očnej toxicity dokázali, že podávanie latanoprostu
v dávke 6 (g/oko/deň indukovalo zväčšenie očnej štrbiny. Tento účinok je
reverzibilný a vyskytuje sa pri dávkach presahujúcich úroveň klinickej
dávky. Tento účinok nebol pozorovaný u ľudí.

Ukázalo sa, že latanoprost má negatívne výsledky reverzných mutačných
testov u baktérií, génového mutačného testu u lymfómu myší
a mikronukleálneho testu u myší. Chromozomálne aberácie boli pozorované
v humánnych lymfocytoch /in vitro/. Podobné účinky boli pozorované pri
prirodzene sa vyskytujúcom prostaglandíne F2( a ukazuje sa, že ide o tzv
„class efect“.

Ďalšie štúdie na mutagenitu s /in vitro/in vivo/ mimoriadnou DNA syntézou
u potkanov boli negatívne a dokazujú, že latanoprost nemá mutagénnu
toxicitu. Štúdie na karcinogenitu u myší a potkanov boli negatívne.

V štúdiách u zvierat sa nezistil žiadny účinok latanoprostu na fertilitu
samcov alebo samičiek. V štúdii embryotoxicity u potkanov nebola pozorovaná
embryotoxicita pri intravenóznych dávkach (5, 50 a 250 (g/kg/deň)
latanoprostu. Avšak dávky latanoprostu 5 (g/kg/deň a viac indukovali
embryoletálne účinky u králikov.

Dávka 5 (g/kg/deň (približne 100-násobok klinickej dávky) spôsobila
preukázanú embryofetálnu toxicitu charakterizovanú zvýšeným výskytom
neskorej resorpcie plodu a potratov ako aj nižšej hmotnosti plodu.

Teratogénny potenciál sa nezistil.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Benzalkóniumchlorid
Monohydrát dihydrogénfosforečnanu sodného
Hydrogénfosforečnan disodný bezvodý
Chlorid sodný
Čistená voda

6.2 Inkompatibility

Štúdie /in vitro/ ukázali, že ak sa Latanoprost Actavis kombinuje s očnými
instiláciami obsahujúcimi tiomerzal, dochádza ku precipitácii.
Pri použití takýchto liekov má byť časový odstup medzi podaním jednotlivých
očných instilácií aspoň päť minút.

6.3 Čas použiteľnosti

1 rok
Čas použiteľnosti po prvom otvorení fľaštičky: 4 týždne

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri 2 (C – 8 (C (v chladničke).
Uchovávajte fľaštičku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Po prvom otvorení fľaštičky: uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
Štyri týždne po prvom otvorení sa má liek zlikvidovať, dokonca aj vtedy, ak
nie je ešte celkom spotrebovaný.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

LDPE fľaštička s HDPE uzáverom so závitom.

Jedna fľaštička obsahuje 2,5 ml očnej roztokovej instilácie, čo zodpovedá
približne 80 kvapkám roztoku.

/Veľkosť balenia:/ 1 x 2,5 ml očnej roztokovej instilácie,
3 x 2,5 ml očnej roztokovej instilácie,
6 x 2,5 ml očnej roztokovej instilácie.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf
220 Hafnarfjordur
Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

64/0391/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C78341
Skupina ATC:
S01 - Oftalmologiká
Skupina ATC:
S01EE01 -
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
IS Island
Výrobca lieku:
Actavis hf.
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s glaukómovými ochoreniami ako liek druhej voľby v monoterapii, po zlyhaní liečby betablokátormi, pri ich kontraindikácii alebo neznášanlivosti.
Predajná cena:
3.75 € / 112.97 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
3.75 € / 112.97 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.03 € ÚP:0.00 € DP:11.03 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.40 € ÚP:15.23 € DP:11.17 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.55 € ÚP:15.23 € DP:2.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.81 € ÚP:0.00 € DP:8.81 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.50 € ÚP:0.00 € DP:24.50 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.07 € ÚP:5.08 € DP:2.99 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien