Detail:
Loscomb 50 mg/12,5 mg tbl flm 98x50 mg/12,5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Názov lieku:
Loscomb 50 mg/12,5 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 98x50 mg/12,5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/02595


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Loscomb 50 mg/12,5 mg
Loscomb 100 mg/25 mg
filmom obalené tablety

draselná soľ losartanu a hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Loscomb a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Loscomb
3. Ako užívať Loscomb
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Loscomb
6. Ďalšie informácie1. ČO JE LOSCOMB A NA ČO SA POUžÍVA

Loscomb je kombináciou antagonistu receptora angiotenzínu II (losartanu)
a diuretika (hydrochlorotiazidu).

Loscomb je indikovaný na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysokého krvného
tlaku).


2. SKÔR AKO UžIJETE LOSCOMB

Neužívajte Loscomb
. keď ste alergický (precitlivený) na losartan, hydrochlorotiazid alebo
na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku
. keď ste alergický (precitlivený) na iné látky odvodené od sulfónamidov
(napr. iné tiazidy, niektoré antibakteriálne lieky ako je kotrimoxazol,
ak si nie ste istý, obráťte sa na svojho lekára)
. ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. (Je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu
Loscombu na začiatku tehotenstva – pozri „Tehotenstvo a dojčenie“.)
. ak dojčíte - pozri „Tehotenstvo a dojčenie“
. keď trpíte závažnou poruchou funkcie pečene
. keď trpíte závažnou poruchou funkcie obličiek alebo keď Vaše obličky
nevytvárajú žiadny moč
. ak máte nízke hladiny draslíka, sodíka alebo vysoké hladiny vápnika,
ktoré nie je možné upraviť liečbou
. ak trpíte dnou.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Loscombu
- ak ste v minulosti trpeli opúchaním tváre, pier, hrdla alebo jazyka
- ak užívate diuretiká (tablety na odvodnenie)
- ak držíte diétu so zníženým obsahom soli
- ak máte alebo ste mali závažné vracanie a/alebo hnačku
- ak máte srdcové zlyhanie
- ak máte úzke tepny vedúce do obličiek (stenóza renálnej artérie) alebo
len jednu funkčnú obličku alebo ste nedávno podstúpili transplantáciu
obličky
- ak máte zúženie tepien (aterosklerózu), anginu pectoris (bolesť na
hrudníku v dôsledku slabej funkcie srdca)
- ak máte „aortálnu stenózu alebo stenózu mitrálnej chlopne“ (zúženie
chlopní srdca) alebo „hypertrofickú kardiomyopatiu“ (ochorenie
spôsobujúce zhrubnutie srdcového svalu)
- ak ste diabetik
- ak ste mali dnu
- ak máte alebo ste mali alergické ochorenie, astmu alebo ochorenie,
ktoré spôsobuje bolesť kĺbov, kožné vyrážky a horúčku (systémový lupus
erythematosus)
- ak máte vysoké hladiny vápnika alebo nízke hladiny draslíka alebo máte
diétu s nízkym obsahom draslíka
- ak Vám treba pred chirurgickým zákrokom podať anestetikum (dokonca aj
u zubára) alebo ak si idete dať urobiť testy na kontrolu funkcie
prištítnej žľazy, musíte lekárovi alebo zdravotníckemu personálu
oznámiť, že užívate tablety s draselnou soľou losartanu
a hydrochlorotiazidom
- ak trpíte primárnym hyperaldosteronizmom (syndróm spojený so zvýšeným
vylučovaním hormónu aldosterónu z nadobličky, ktorý je spôsobený
abnormalitou v žľaze).

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to oznámiť svojmu
lekárovi. Loscomb sa neodporúča na začiatku tehotenstva a ak ste tehotná
dlhšie ako 3 mesiace, nesmie sa užívať vôbec, pretože ak sa užíva v tomto
období, môže spôsobiť Vášmu dieťaťu závažné poškodenie (pozri „Tehotenstvo
a dojčenie“).

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Diuretiká, ako je hydrochlorotiazid, nachádzajúci sa v Loscombe sa môžu
ovplyvňovať s inými liekmi. Prípravky obsahujúce lítium sa nemajú užívať
s Loscombom bez dôkladného dohľadu Vášho lekára. Ak užívate draslíkové
doplnky, náhrady solí obsahujúce draslík alebo lieky šetriace draslík, iné
diuretiká („tablety na odvodnenie“), niektoré laxatíva, lieky na liečbu
dny, lieky na kontrolu srdcového rytmu alebo na cukrovku (perorálne lieky
alebo inzulíny), môžu byť vhodné osobitné preventívne opatrenia (napr.
krvné testy). Je tiež dôležité, aby Váš lekár vedel, či užívate iné lieky
na zníženie krvného tlaku, steroidy, lieky na liečbu rakoviny, lieky proti
bolesti, lieky na liečbu plesňových infekcií alebo lieky na artritídu,
živice používané na vysoký cholesterol ako je cholestyramín, lieky
uvoľňujúce svaly, tablety na spanie, opiáty ako je morfín, „presorické
amíny“ ako je adrenalín alebo iné lieky tej istej skupiny (perorálne lieky
na cukrovku alebo inzulíny).
Užívanie prípravkov, ktoré obsahujú sladké drievko (napr. rastlinné lieky
alebo cukrovinky) v nadmernom množstve, s tabletami Loscomb môže zosilniť
nerovnováhu solí, najmä hypokaliémiu (nízka hladina draslíka).

Informujte, prosím, Vášho lekára aj o tom, že užívate Loscomb, ak sa
plánuje podanie kontrastnej jódovej látky.

Užívanie Loscombu s jedlom a nápojmi
Počas užívania týchto tabliet sa neodporúča požívať alkohol; alkohol
a tablety Loscombu si môžu navzájom zvyšovať účinok.

Nadmerné množstvá soli môžu mariť účinok tabliet Loscombu.

Tablety Loscombu sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie

/Tehotenstvo/
Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete byť tehotná), musíte to oznámiť
svojmu lekárovi. Váš lekár Vám zvyčajne odporučí skončiť s užívaním
Loscombu ešte predtým, ako otehotniete alebo ihneď ako zistíte, že ste
tehotná a odporučí Vám užívať iný liek namiesto Loscombu. Loscomb sa
neodporúča na začiatku tehotenstva a ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace,
nesmie sa užívať vôbec, pretože ak sa užíva po treťom mesiaci tehotenstva,
môže spôsobiť Vášmu dieťaťu závažné poškodenie.

/Dojčenie/
Ak dojčíte, Loscomb nesmiete užívať. Ak dojčíte alebo ak plánujete začať
s dojčením, oznámte to svojmu lekárovi. Loscomb sa neodporúča dojčiacim
matkám a ak si želáte dojčiť, Váš lekár môže pre Vás zvoliť inú liečbu,
hlavne ak máte novorodenca alebo dieťatko narodené predčasne.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Používanie u detí a mladistvých

S používaním Loscombu u detí nie sú žiadne skúsenosti. Preto sa
Loscomb nemá podávať deťom.

Používanie u starších pacientov

Loscomb pôsobí rovnako dobre a je rovnako dobre znášaný väčšinou starších
a mladších dospelých pacientov. Väčšina starších pacientov vyžaduje rovnakú
dávku ako mladší pacienti.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Keď začnete liečbu týmto liekom, nevykonávajte činnosti, ktoré si vyžadujú
osobitnú pozornosť (napríklad vedenie vozidla alebo obsluha nebezpečných
strojov), pokiaľ nebudete vedieť, ako znášate tento liek.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Loscombu
Loscomb obsahuje laktózu 56,90 mg (50 mg/12,5 mg tablety) a 113,80 mg
(100 mg/25 mg tablety). Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré
cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím lieku Loscomb.


3. AKO UžÍVAť LOSCOMB

Vždy užívajte Loscomb presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. O vhodnej
dávke Loscombu rozhodne Váš lekár na základe Vášho ochorenia a toho, či
užívate iné lieky. Je dôležité pokračovať v užívaní Loscombu tak dlho, ako
Vám predpísal Váš lekár, aby sa udržala plynulá kontrola Vášho krvného
tlaku.

Vysoký krvný tlak
Zvyčajná dávka Loscombu pre väčšinu pacientov s vysokým krvným tlakom je
1 tableta Loscombu 50 mg/12,5 mg denne na kontrolu krvného tlaku počas 24
hodín. Dávka sa môže zvýšiť na 2 filmom obalené tablety
losartanu/hydrochlorotiazidu 50 mg/12,5 mg alebo zmeniť na 1 filmom obalenú
tabletu losartanu/hydrochlorotiazidu 100 mg/25 mg (väčšia sila) denne.
Maximálna denná dávka je 2 filmom obalené tablety
losartanu/hydrochlorotiazidu 50 mg/12,5 mg denne alebo 1 filmom obalená
tableta losartanu/hydrochlorotiazidu 100 mg/25 mg denne.

Ak užijete viac Loscombu, ako máte
V prípade predávkovania sa okamžite spojte so svojím lekárom, aby Vám mohla
byť urýchlene poskytnutá lekárska pomoc. Predávkovanie môže spôsobiť pokles
krvného tlaku, búšenie srdca, pomalý tep, zmeny zloženia krvi
a dehydratáciu.

Ak zabudnete užiť Loscomb
Snažte sa užívať Loscomb denne podľa predpisu. Ak však vynecháte dávku,
neužívajte dvojnásobnú dávku. Vráťte sa k svojmu obvyklému režimu.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Loscomb môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Ak sa u Vás vyskytnú nasledujúce účinky, prestaňte užívať Loscomb
a okamžite to oznámte svojmu lekárovi alebo navštívte pohotovosť
v najbližšej nemocnici:
Závažná alergická reakcia (vyrážka, svrbenie, opuch tváre, pier, úst alebo
hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní).

Ide o závažný, ale zriedkavý vedľajší účinok, ktorý sa vyskytuje u viac ako
1 z 10 000 pacientov, ale menej ako 1 z 1 000 pacientov. Môže byť potrebná
rýchla lekárska pomoc alebo hospitalizácia.

Boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:

/Časté (vyskytujúce sa u menej ako jednej osoby z 10, ale u viac ako jednej/
/osoby zo 100):/
. Kašeľ, infekcia horných dýchacích ciest, upchatý nos, sínusitída (zápal
prínosových dutín), ochorenie prínosovej dutiny
. Hnačka, bolesť brucha, nevoľnosť, porucha trávenia
. Svalová bolesť alebo kŕče, bolesť nohy, bolesť chrbta
. Nespavosť, bolesť hlavy, závrat
. Slabosť, únava, bolesť na hrudníku
. Zvýšené hladiny draslíka (ktoré môžu spôsobiť abnormálny srdcový
rytmus), znížené hladiny hemoglobínu.

/Menej časté (vyskytujúce sa u menej ako jednej osoby zo 100, ale u viac ako/
/jednej osoby z 1 000):/
. Anémia, červené alebo hnedasté škvrny na koži (niekedy predovšetkým na
chodidlách, nohách, rukách a zadku, s bolesťou kĺbov, opuchom rúk
a chodidiel a bolesťou žalúdka), podliatiny, zníženie počtu bielych
krviniek, problémy so zrážanlivosťou a podliatiny
. Strata chuti do jedla, zvýšenie hladín kyseliny močovej alebo zrejmá
dna, zvýšenie hladín cukru v krvi, abnormálne hladiny elektrolytov
v krvi
. Úzkosť, nervozita, panická porucha (opakované záchvaty paniky),
zmätenosť, depresia, abnormálne sny, poruchy spánku, ospalosť, porucha
pamäte
. Mravčenie alebo podobné pocity, bolesť v končatinách, tras, migréna,
mdloby
. Rozmazané videnie, pálenie alebo pichanie v očiach, zápal spojovky,
zhoršenie videnia, žlté videnie
. Zvonenie, bzučanie, hučanie alebo cvaknutie v ušiach.
. Nízky krvný tlak, ktorý môže byť spojený so zmenami v držaní tela
(pocit závratu alebo slabosti pri vstávaní), angína (bolesť na
hrudníku), abnormálny srdcový tep, mozgovocievna príhoda („malá mozgová
príhoda“), infarkt, búšenie srdca
. Zápal krvných ciev, ktorý je často spojený s kožnou vyrážkou alebo
podliatinami
. Bolesť hrdla, dýchavičnosť, zápal priedušiek, zápal pľúc, voda
v pľúcach (čo spôsobuje ťažkosti pri dýchaní), krvácanie z nosa, výtok
z nosa, upchatie nosa
. Zápcha, vetry, podráždenie žalúdka, žalúdočné kŕče, vracanie, sucho
v ústach, zápal slinnej žľazy, bolesť zubov
. Žltačka (zožltnutie očí a kože), zápal pankreasu
. Žihľavka, svrbenie, zápal kože, vyrážka, sčervenanie kože, citlivosť na
svetlo, suchá koža, sčervenanie, potenie, vypadávanie vlasov
. Bolesť v ramenách, pleciach, bedrách, kolenách alebo iných kĺboch,
opuch kĺbov, stuhnutosť, svalová slabosť
. Časté močenie vrátane nočného močenia, abnormálna funkcia obličiek
vrátane zápalu obličiek, infekcia močových ciest, cukor v moči
. Znížený sexuálny apetít, impotencia
. Opuch tváre, horúčka

/Zriedkavé (vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 000 pacientov a u menej ako 1/
/z 1 000 pacientov):/
. Hepatitída (zápal pečene), abnormálne funkčné pečeňové testy.

/Frekvencia neznáma/
. Rabdomyolýza (nekróza (odumretie tkaniva) alebo rozpad kostrových
svalov často nasledovaný myoglobinúriou, prítomnosťou určitej
bielkoviny v moči).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAť LOSCOMB

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Loscomb po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo Loscomb obsahuje

- Liečivá sú draselná soľ losartanu a hydrochlorotiazid.
- Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg alebo 100 mg draselnej
soli losartanu 12,5 mg alebo 25 mg hydrochlorotiazidu.
- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, bezvodá laktóza,
predželatinovaný kukuričný škrob, bezvodý koloidný oxid kremičitý,
mastenec a magnéziumstearát v jadre tablety. Filmový obal obsahuje
hypromelózu, hydroxypropylcelulózu, oxid titaničitý (E171) a
chinolínová žltú Spectracol LK (E104).

Ako vyzerá Loscomb a obsah balenia

50 mg/12,5 mg: Svetložlté, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety
s deliacou ryhou na oboch stranách. Rozmery približne 6,1 x 11,4 mm.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.
100 mg/25 mg: Žlté, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou
ryhou na oboch stranách. Rozmery približne 8,8 x 15,6 mm. Tableta sa môže
rozdeliť na rovnaké polovice.

Loscomb 50 mg/12,5 mg je dostupný v balení po 28 alebo 98 filmom obalených
tabliet.
Loscomb 100 mg/25 mg je dostupný v balení po 28 alebo 98 filmom obalených
tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Výrobca
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Fínsko: Losartan/Hydrochlorothiazide Orion 50 mg/12,5 mg a 100 mg/25 mg
tabletti, kalvopäällysteinen; Losartan/Hydrochlorothiazide Orion
50 mg/12,5 mg a 100 mg/25 mg filmdragerad tablett
Česká republika: Loscomb 50 mg/12,5 mg a 100 mg/25 mg
Poľsko: Loreblok HCT 50 mg/12,5 mg a 100 mg/25 mg tabletki powlekane
Slovenská republika: Loscomb 50 mg/12,5 mg a 100 mg/25 mg

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri
2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/02595


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Loscomb 50 mg/12,5 mg
Loscomb 100 mg/25 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Loscomb 50 mg/12,5 mg filmom obalené tablety:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg draselnej soli losartanu
a 12,5 mg hydrochlorotiazidu ako liečivá.
Pomocná látka: Každá filmom obalená tableta obsahuje 56,90 mg bezvodej
laktózy.

Loscomb 100 mg/25 mg filmom obalené tablety:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg draselnej soli losartanu
a 25 mg hydrochlorotiazidu ako liečivá.
Pomocná látka: Každá filmom obalená tableta obsahuje 113,80 mg bezvodej
laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta (tableta).

50 mg/12,5 mg: Svetložlté, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety
s deliacou ryhou na oboch stranách. Rozmery približne 6,1 x 11,4 mm.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

100 mg/25 mg: Žlté, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou
ryhou na oboch stranách. Rozmery približne 8,8 x 15,6 mm. Tableta sa môže
rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Loscomb je indikovaný na liečbu esenciálnej hypertenzie u pacientov,
ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný samotným losartanom alebo
hydrochlorotiazidom.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Loscomb sa môže podávať s inými antihypertenzívami.
Tablety Loscomb sa majú prehltnúť a zapiť pohárom vody.
Loscomb sa môže podávať s jedlom alebo bez jedla.

Hypertenzia
Losartan a hydrochlorotiazid (HCTZ) nie je určený na použitie ako
počiatočná liečba, ale u pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne
kontrolovaný samotnou draselnou soľou losartanu alebo hydrochlorotiazidom.

Odporúča sa titrácia dávky s jednotlivými zložkami (losartan
a hydrochlorotiazid).

Ak je to klinicky vhodné, u pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne
kontrolovaný, je možné zvážiť priamu zmenu z monoterapie na fixnú
kombináciu.

Zvyčajná udržiavacia dávka Loscombu je jedna tableta Loscombu 50 mg/12,5 mg
(50 mg losartanu/12,5 mg HCTZ) jedenkrát denne. Pacientom, ktorí adekvátne
neodpovedajú na Loscomb 50 mg/12,5 mg, sa môže dávka zvýšiť na jednu
tabletu Loscombu 100 mg/25 mg (100 mg losartanu/25 mg HCTZ) jedenkrát
denne. Maximálna dávka je jedna tableta Loscombu 100 mg/25 mg jedenkrát
denne. Vo všeobecnosti sa antihypertenzívny účinok dosiahne v priebehu
troch až štyroch týždňov od začiatku liečby.

Použitie u pacientov s poškodením funkcie obličiek a hemodialyzovaných
pacientov
U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek (t.j. klírens
kreatinínu 30-50 ml/min) nie je potrebná žiadna úprava počiatočnej dávky.
Tablety s losartanom/hydrochlorotiazidom sa neodporúčajú
u hemodialyzovaných pacientov. Tablety s losartanom/HCTZ sa nesmú používať
u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (t.j. klírens
kreatinínu < 30 ml/min) (pozri časť 4.3).

Použitie u pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu
Deplécia objemu a/alebo sodíka sa má pred podávaním tabliet
s losartanom/HCTZ upraviť.

Použitie u pacientov s poškodením funkcie pečene:
Losartan/HCTZ je u pacientov s poškodením funkcie pečene kontraindikovaný
(pozri časť 4.3).

Použitie u starších pacientov:
U starších pacientov nie je zvyčajne potrebná úprava dávkovania.

Použitie u detí a mladistvých (< 18 rokov):
Nie sú žiadne skúsenosti u detí a mladistvých. Preto sa losartan/HCTZ nemá
podávať deťom a mladistvým.

4.3 Kontraindikácie

. Precitlivenosť na losartan, na látky odvodené od sulfónamidov (ako je
hydrochlorotiazid) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
. Hypokalémia alebo hyperkalcémia rezistentná na liečbu.
. Závažné poškodenie funkcie pečene, cholestáza a obštrukčné poruchy
žlčových ciest.
. Refraktérna hyponatrémia.
. Symptomatická hyperurikémia/dna.
. 2. a 3. trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).
. Laktácia (pozri časť 4.6).
. Závažné poškodenie funkcie obličiek (t.j. klírens kreatinínu
< 30 ml/min).
. Anúria.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Losartan

/Angioedém/
Pacienti s angioedémom (opuch tváre, pier, hrdla a/alebo jazyka) v anamnéze
sa majú starostlivo sledovať (pozri časť 4.8).

/Hypotenzia a deplécia intravaskulárneho objemu/
U pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka z dôvodu silnej diuretickej
liečby, obmedzenia príjmu soli v strave, hnačky alebo vracania sa môže
vyskytnúť symptomatická hypotenzia, obzvlášť po prvej dávke. Takéto stavy
sa majú korigovať pred podaním tabliet Loscombu (pozri časti 4.2 a 4.3).

/Nerovnováhy elektrolytov/
Nerovnováhy elektrolytov sú časté u pacientov s poškodením funkcie
obličiek, s diabetom alebo bez diabetu a majú sa liečiť. Preto sa majú
starostlivo sledovať plazmatické koncentrácie draslíka a hodnoty klírensu
kreatinínu; obzvlášť starostlivo majú byť monitorovaní pacienti so srdcovým
zlyhaním a klírensom kreatinínu medzi 30-50 ml/min.

Súbežné používanie draslík šetriacich diuretík, draslíkových doplnkov
a náhrad solí obsahujúcich draslík s losartanom/HCTZ sa neodporúča (pozri
časť 4.5).

/Poškodenie funkcie pečene/
Na základe farmakokinetických údajov, ktoré potvrdzujú významne zvýšené
plazmatické koncentrácie losartanu u cirhotických pacientov, sa má Loscomb
používať opatrne u pacientov s miernym až stredne závažným poškodením
funkcie pečene v anamnéze. U pacientov so závažným poškodením funkcie
pečene nie je žiadna terapeutická skúsenosť s losartanom. Preto je Loscomb
u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene kontraindikovaný (pozri
časti 4.2, 4.3 a 5.2).

/Poškodenie funkcie obličiek/
V dôsledku inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému boli hlásené
zmeny vo funkcii obličiek vrátane zlyhania obličiek (predovšetkým
u pacientov, u ktorých funkcia obličiek závisí od renín-angiotenzín-
aldosterónového systému, ako sú pacienti so závažnou srdcovou
nedostatočnosťou alebo pacienti s už existujúcou dysfunkciou obličiek).

Tak ako u iných liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový
systém, boli u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo
stenózou artérie solitárnej obličky hlásené zvýšenia močoviny v krvi
a kreatinínu v sére; tieto zmeny renálnej funkcie môžu byť po vysadení
liečby reverzibilné. U pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie
alebo stenózou artérie solitárnej obličky sa má losartan používať
s opatrnosťou.

/Transplantácia obličky/
U pacientov s nedávnou transplantáciou obličky neexistujú žiadne
skúsenosti.

/Primárny hyperaldosteronizmus/
Pacienti s primárnym aldosteronizmom spravidla nereagujú na
antihypertenzíva účinkujúce prostredníctvom inhibície renín-
angiotenzínového systému. Preto sa použitie tabliet Loscombu neodporúča.

/Koronárna choroba srdca a cerebrovaskulárne ochorenie/
Tak ako pri iných antihypertenzívach, prílišné zníženie krvného tlaku
u pacientov s ischemickým kardiovaskulárnym a cerebrovaskulárnym ochorením
by mohlo viesť k infarktu myokardu alebo mozgovej príhode.

/Srdcové zlyhanie/
U pacientov so srdcovým zlyhaním s poškodením funkcie obličiek alebo bez
poškodenia funkcie obličiek je tak ako pri iných liekoch, ktoré ovplyvňujú
renín-angiotenzínový systém, riziko vzniku závažnej arteriálnej hypotenzie
a (často akútneho) renálneho poškodenia.

/Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická/
/kardiomyopatia/
Tak ako pri iných vazodilatanciách, u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou
stenózou alebo obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou je potrebná
osobitná opatrnosť.

/Etnické rozdiely/
Podľa pozorovaní inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu, losartan
a iní antagonisty angiotenzínu sú očividne menej účinné pri znižovaní
krvného tlaku u černochov ako u ľudí s inou farbou pleti, pravdepodobne
z dôvodu vyššej prevalencie nízkych hladín renínu v populácii
hypertenzívnych pacientov čiernej pleti.

/Gravidita/
Loscomb sa nemá začať užívať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračujúca
liečba losartanom/HTCZ považovaná za nevyhnutnú, pacientky plánujúce
otehotnieť majú prejsť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má
preukázaný bezpečnostný profil na použitie v gravidite. Ak je gravidita
diagnostikovaná, liečba Loscombom sa má okamžite prerušiť a ak je to
vhodné, má sa nasadiť alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).

Hydrochlorotiazid

/Hypotenzia a nerovnováha elektrolytov/tekutín/
Tak ako pri každej antihypertenzívnej liečbe, u niektorých pacientov sa
môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia. U pacientov sa majú pozorovať
klinické príznaky nerovnováhy tekutín alebo elektrolytov, napr. deplécia
objemu, hyponatrémia, hypochloremická alkalóza, hypomagnezémia alebo
hypokalémia, ku ktorým môže dôjsť počas pridruženej hnačky alebo vracania.
U týchto pacientov sa majú vo vhodných intervaloch periodicky stanovovať
elektrolyty v sére. U edematóznych pacientov môže dôjsť v horúcom počasí
k dilučnej hyponatrémii.

/Metabolické a endokrinné účinky/
Liečba tiazidmi môže porušiť glukózovú toleranciu. Môže byť potrebná úprava
dávkovania antidiabetík vrátane inzulínu (pozri časť 4.5). Počas liečby
tiazidmi sa môže prejaviť latentný diabetes mellitus.

Tiazidy môžu znížiť exkréciu kalcia močom a môžu zapríčiniť intermitentné
a mierne zvýšenie vápnika v sére. Výrazná hyperkalcémia môže byť dôkazom
latentnej hyperparatyreózy. Pred uskutočnením testu funkcie prištítnej
žľazy sa majú tiazidy vysadiť.

Liečba tiazidovými diuretikami môže byť spojená so zvýšením hladín
cholesterolu a triglyceridov.

Liečba tiazidmi môže u niektorých pacientov vyvolať hyperurikémiu a/alebo
dnu. Pretože losartan znižuje kyselinu močovú, losartan v kombinácii
s hydrochlorotiazidom tlmí hyperurikémiu navodenú diuretikom.

/Poškodenie funkcie pečene/
U pacientov s poškodením funkcie pečene alebo s progresívnym ochorením
pečene sa majú tiazidy používať s opatrnosťou, keďže môžu spôsobiť
intrahepatálnu cholestázu, a keďže malé zmeny rovnováhy tekutín
a elektrolytov môžu vyvolať pečeňovú kómu.
Loscomb je u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene
kontraindikovaný (pozri časť 4.3 a 5.2).

/Všeobecné/
U pacientov užívajúcich tiazidy sa môžu vyskytnúť reakcie precitlivenosti s
alergiou alebo bronchiálnou astmou v anamnéze alebo bez nich. Pri používaní
tiazidov bola hlásená exacerbácia alebo aktivácia systémového lupus
erythematosus.

/Pomocná látka/
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú
užívať tento liek (pozri časť 6.1).

4.5 Liekové a iné interakcie

Losartan

Zistilo sa, že rifampicín a flukonazol znižujú hladiny aktívneho
metabolitu. Klinické dôsledky týchto interakcií sa nehodnotili.

Tak ako pri iných liekoch, ktoré blokujú angiotenzín II alebo jeho účinky,
súbežné používanie draslík šetriacich diuretík (napr. spironolaktónu,
triamterénu, amiloridu), draslíkových doplnkov alebo náhrad solí
obsahujúcich draslík môže viesť k zvýšeniu draslíka v sére. Súbežné
užívanie sa neodporúča.

Tak ako pri iných liekoch, ktoré ovplyvňujú vylučovanie sodíka, môže dôjsť
k zníženiu vylučovania lítia. Preto, ak majú byť soli lítia súbežne
podávané s antagonistami receptora angiotenzínu II, majú sa starostlivo
monitorovať hladiny lítia v sére.

Keď sa antagonisty angiotenzínu II podávajú zároveň s nesteroidovými
antiflogistikami – NSA (t.j. selektívnymi inhibítormi COX-2, kyselinou
acetylsalicylovou v protizápalových dávkach) a neselektívnymi NSA, môže
dôjsť k oslabeniu antihypertenzívneho účinku. Súbežné použitie antagonistov
angiotenzínu II alebo diuretík a NSA môže viesť k zvýšenému riziku
zhoršenia renálnej funkcie, vrátane možného akútneho renálneho zlyhania
a zvýšenia draslíka v sére, obzvlášť u pacientov s preexistujúcou slabou
renálnou funkciou. Táto kombinácia sa má podávať s opatrnosťou,
predovšetkým u starších pacientov. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní
a po nasadení súbežnej liečby a následne v pravidelných intervaloch sa má
zvážiť monitorovanie renálnej funkcie.

U niektorých pacientov s poškodenou renálnou funkciou, ktorí sú liečení
nesteroidnými antiflogistikami, vrátane selektívnych inhibítorov
cyklooxygenázy-2, môže mať súbežné podávanie s antagonistami receptora
angiotenzínu II za následok ďalšie zhoršenie renálnej funkcie. Tieto účinky
sú zvyčajne reverzibilné.

Iné látky vyvolávajúce hypotenziu, ako sú tricyklické antidepresíva,
antipsychotiká, baklofén, amifostín: súbežné používanie s týmito liekmi,
ktoré znižujú krvný tlak ako hlavný alebo vedľajší účinok, môže zvyšovať
riziko hypotenzie.

Hydrochlorotiazid

Pri súbežnom podávaní môžu nasledujúce lieky interagovať s tiazidovými
diuretikami:

/Alkohol, barbituráty, omamné látky alebo antidepresíva:/
Môže dôjsť k zosilneniu ortostatickej hypotenzie.

/Antidiabetiká (perorálne antidiabetiká a inzulín):/
Liečba tiazidom môže ovplyvniť toleranciu glukózy. Môže byť potrebná úprava
dávkovania antidiabetika. Metformín sa má používať s opatrnosťou z dôvodu
rizika laktátovej acidózy, ktorú indukuje možné zlyhanie renálnej funkcie v
súvislosti s hydrochlorotiazidom.

/Iné antihypertenzíva/
Aditívny účinok.

/Cholestyramín a kolestipolové živice/
Za prítomnosti aniónomeničových živíc sa môže absorpcia hydrochlorotiazidu
zhoršiť. Jednotlivé dávky cholestyramínu alebo kolestipolových živíc viažu
hydrochlorotiazid a znižujú jeho absorpciu z gastrointestinálneho traktu až
o 85 percent pri cholestyramíne a o 43 percent pri kolestipolových
živiciach.

/Kortikosteroidy, ACTH/
Zintenzívnenie deplécie elektrolytov, najmä hypokalémie.

/Presorické amíny (napr. adrenalín)/
Možné zníženie odpovede na presorické amíny, ale nie natoľko, aby sa
znemožnilo ich použitie.

/Nedepolarizujúce svalové relaxanciá (napr. tubokurarín)/
Možné zvýšenie odpovede na svalové relaxans.

/Lítium/
Diuretiká znižujú renálny klírens lítia a zvyšujú riziko lítiovej toxicity;
súčasné používanie sa neodporúča.

/Lieky používané na liečbu dny (probenecid, sulfinpyrazón a alopurinol)/
Môže byť potrebná úprava dávkovania urikozurík, pretože hydrochlorotiazid
môže zvýšiť hladinu kyseliny močovej v sére. Môže byť potrebné zvýšenie
dávkovania probenecidu alebo sulfinpyrazónu. Súbežné podávanie tiazidu môže
zvýšiť výskyt hypersenzitívnych reakcií na alopurinol.

/Anticholinergiká (napr. atropín, biperiden)/
Zvýšenie biologickej dostupnosti diuretík tiazidového typu znížením
gastrointestinálnej motility a rýchlosti vyprázdňovania žalúdka.

/Cytotoxické lieky (napr. cyklofosfamid, metotrexát)/
Tiazidy môžu znížiť renálne vylučovanie cytotoxických liekov a zosilňovať
ich myelosupresívne účinky.

/Salicyláty/
V prípade vysokých dávok salicylátov môže hydrochlorotiazid zväčšiť toxický
účinok salicylátov na centrálny nervový systém.

/Metyldopa/
Pri súbežnom používaní hydrochlorotiazidu a metyldopy sa vyskytli ojedinelé
hlásenia hemolytickej anémie.

/Cyklosporín/
Súbežná liečba cyklosporínom môže zvýšiť riziko hyperurikémie a komplikácií
ako pri dne.

/Digitálisové glykozidy/
Hypokalémia vyvolaná tiazidom alebo hypomagnezémia môže podporovať nástup
digitálisom vyvolaných srdcových arytmií.

/Lieky, ktoré sú ovplyvnené poruchami draslíka v sére/
Pri podávaní losartanu/hydrochlorotiazidu s liekmi, ktoré sú ovplyvnené
poruchami draslíka v sére (napr. digitálisovými glykozidmi
a antiarytmikami) a s nasledujúcimi liekmi, ktoré indukujú torsades de
pointes (ventrikulárnu tachykardiu) (vrátane niektorých antiarytmík),
pričom hypokalémia je predispozičným faktorom pre torsades de pointes
(ventrikulárnu tachykardiu), sa odporúča pravidelné monitorovanie draslíka
v sére a EKG:
. antiarytmiká triedy Ia (napr. chinidín, hydrochinidín, dizopyramid)
. antiarytmiká triedy III (napr. amiodarón, sotalol, dofetilid,
ibutilid)
. niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín, chlórpromazín,
levomepromazín, trifluoperazín, cyamemazín, sulpirid, sultoprid,
amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)
. iné (napr. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycín i.v.,
halofantrín, mizolastín, pentamidín, terfenadín, vinkamín i.v.).

/Vápnikové soli/
Tiazidové diuretiká môžu v dôsledku zníženého vylučovania zvyšovať hladiny
vápnika v sére. Ak je nevyhnutné predpísať vápnikové doplnky, je potrebné
monitorovať hladiny vápnika v sére a dávkovanie vápnika sa má podľa nich
upraviť.

/Interakcie s laboratórnymi vyšetreniami/
Vzhľadom na svoje účinky na metabolizmus vápnika môžu tiazidy interferovať
s vyšetrením funkcie prištítnej žľazy (pozri časť 4.4).

/Karbamazepín/
Riziko symptomatickej hyponatrémie. Vyžaduje sa klinické a biologické
monitorovanie.

/Kontrastná jódová látka/
V prípade diuretikami navodenej dehydratácie existuje zvýšené riziko
akútneho renálneho zlyhania, predovšetkým pri vysokých dávkach jódovej
látky. Pacienti majú byť pred podaním rehydratovaní.

/Amfotericín B (parenterálny), kortikosteroidy, ACTH alebo stimulačné/
/laxatíva, alebo/ /kyselina/
/glycyrrhizínová (z koreňa sladovky hladkoplodej)./
Hydrochlorotiazid môže zintenzívniť nerovnováhu elektrolytov, predovšetkým
hypokalémiu.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Používanie Loscombu sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri
časť 4.4). Používanie Loscombu je kontraindikované počas 2. a 3. trimestra
gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologický dôkaz rizika teratogenity po expozícii inhibítorom ACE
počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý; avšak malé zvýšenie
rizika nemožno vylúčiť. Hoci neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické
údaje o riziku pri inhibítoroch receptora angiotenzínu II (AIIRA), pre túto
skupinu liekov môžu existovať podobné riziká. Pokiaľ nie je pokračujúca
liečba blokátorom receptora angiotenzínu II považovaná za nevyhnutnú,
pacientky plánujúce graviditu majú prejsť na alternatívnu antihypertenzívnu
liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti pre používanie počas
gravidity. Ak je gravidita diagnostikovaná, liečba Loscombom sa má okamžite
prerušiť a ak je to vhodné, má sa nasadiť alternatívna liečba.

Je známe, že expozícia losartanu/HCTZ počas druhého a tretieho trimestra
gravidity indukuje u ľudí fetotoxicitu (zníženie renálnej funkcie,
oligohydramnión, retardáciu osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu
(zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkalémia) (pozri tiež časť 5.3).

Ak došlo k expozícii losartanu/HCTZ v období od druhého trimestra
gravidity, odporúča sa ultrazvuková kontrola funkcie obličiek a lebky.
U dojčiat, ktorých matky užívali losartan/HCTZ, sa má starostlivo sledovať
možná hypotenzia (pozri tiež časť 4.3 a 4.4).

S používaním hydrochlorotiazidu počas gravidity, predovšetkým počas prvého
trimestra, sú len obmedzené skúsenosti. Štúdie na zvieratách sú
nedostatočné. Hydrochlorotiazid prestupuje cez placentu. Na základe
farmakologického mechanizmu pôsobenia hydrochlorotiazidu môže jeho
používanie počas druhého a tretieho trimestra zhoršiť fetoplacentárnu
perfúziu a môže vyvolať fetálne a neonatálne účinky ako je žltačka, porucha
rovnováhy elektrolytov a trombocytopénia. Hydrochlorotiazid sa nemá
používať pri gestačnom edéme, gestačnej hypertenzii alebo preeklampsii
z dôvodu rizika zníženého plazmatického objemu a placentárnej hypoperfúzie
bez priaznivého účinku na priebeh ochorenia. Hydrochlorotiazid sa nemá
používať pri esenciálnej hypertenzii u gravidných žien s výnimkou
zriedkavých situácií, pri ktorých sa nemôže použiť iná liečba.

Laktácia
Tiazidy prechádzajú do materského mlieka u ľudí a môžu inhibovať laktáciu.
Pretože nie sú k dispozícii žiadne informácie týkajúce sa používania
Loscombu počas dojčenia, Loscomb sa neodporúča a uprednostňuje sa
alternatívna liečba s lepšie dokázaným profilom bezpečnosti počas dojčenia,
predovšetkým počas dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dojčaťa
(pozri časť 4.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov je však
potrebné mať na pamäti, že pri antihypertenzívnej liečbe sa môže niekedy
vyskytnúť závrat alebo ospanlivosti, obzvlášť na začiatku liečby alebo pri
zvýšení dávky.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce udalosti uvedené nižšie sú náležite klasifikované podľa tried
orgánových systémov a frekvencie podľa nasledovnej konvencie:

Veľmi časté: ? 1/10
Časté: ? 1/100, < 1/10
Menej časté: ? 1/1 000, ? 1/100
Zriedkavé: ? 1/10 000, ? 1/1 000
Veľmi zriedkavé: < 1/10 000
Neznáme: ? 1/10 000
(nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

V klinických štúdiách s draselnou soľou losartanu a hydrochlorotiazidom sa
nepozorovali žiadne nežiaduce udalosti charakteristické pre túto kombináciu
liečiv. Nežiaduce udalosti boli obmedzené na tie, ktoré sa už predtým
pozorovali pri draselnej soli losartanu a/alebo hydrochlorotiazidu.

V kontrolovaných klinických štúdiách esenciálnej hypertenzie bol závrat
jedinou hlásenou nežiaducou skúsenosťou súvisiacou s liekom, ktorej
incidencia bola vyššia ako pri placebe u 1 % alebo viac pacientov liečených
losartanom a hydrochlorotiazidom.

Okrem týchto účinkov boli po uvedení lieku na trh hlásené nasledujúce
ďalšie nežiaduce reakcie:

Poruchy pečene a žlčových ciest
Zriedkavé: hepatitída

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia/
Zriedkavé: hyperkalémia, zvýšenie ALT

Ďalšie nežiaduce udalosti, ktoré sa pozorovali pri niektorej z jednotlivých
zložiek lieku a môžu byť potenciálnymi nežiaducimi udalosťami draselnej
soli losartanu/hydrochlorotiazidu, sú nasledujúce:

Losartan

/Poruchy krvi a lymfatického systému/
Menej časté: anémia, Henoch-Schönleinova purpura, ekchymóza, hemolýza

/Poruchy imunitného systému/
Zriedkavé: anafylaktické reakcie, angioedém, urtikária

/Poruchy metabolizmu a výživy/
Menej časté: anorexia, dna

Psychické poruchy
Časté: insomnia
Menej časté: úzkosť, úzkostná porucha, panická porucha, zmätenosť,
depresia, abnormálne sny, porucha spánku, somnolencia, porucha pamäte

/Poruchy nervového systému/
Časté: bolesť hlavy, závrat
Menej časté: nervozita, parestézia, periférna neuropatia, tremor, migréna,
synkopa

/Poruchy oka/
Menej časté: rozmazané videnie, pálenie/pichanie v oku, konjunktivitída,
zníženie zrakovej ostrosti

/Poruchy ucha a labyrintu/
Menej časté: vertigo, tinitus

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/
Menej časté: hypotenzia, ortostatická hypotenzia, sternalgia, angina
pectoris, AV blokáda II. stupňa, cerebrovaskulárna príhoda, infarkt
myokardu, palpitácia, arytmie (atriálne fibrilácie, sínusová bradykardia,
tachykardia, ventrikulárna tachykardia, ventrikulárna fibrilácia)

/Poruchy ciev/
Menej časté: vaskulitída

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/
Časté: kašeľ, infekcia horných dýchacích ciest, nazálna kongescia,
sínusitída, ochorenie sínusov
Menej časté: faryngeálny diskomfort, faryngitída, laryngitída, dyspnoé,
bronchitída, epistaxa, rinitída, respiračná kongescia

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Časté: bolesť brucha, nauzea, hnačka, dyspepsia
Menej časté: zápcha, bolesť zubov, sucho v ústach, plynatosť, gastritída,
vracanie

/Poruchy pečene a žlčových ciest/
Neznáme: abnormality testov funkcie pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté: alopécia, dermatitída, suchá koža, erytém, sčervenanie,
fotosenzitivita, pruritus, vyrážka, urtikária, potenie

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Časté: svalový kŕč, bolesť chrbta, bolesť nohy, myalgia
Menej časté: bolesť ramena, opuch kĺbu, bolesť v kolene, muskuloskeletálna
bolesť, bolesť pleca, stuhnutosť, artralgia, artritída, koxalgia,
fibromyalgia, svalová slabosť
Neznáme: rabdomyolýza

/Poruchy obličiek a močových ciest/
Menej časté: noktúria, časté močenie, infekcia močových ciest

/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov/
Menej časté: znížené libido, impotencia

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
Časté: asténia, vyčerpanosť, bolesť na hrudníku
Menej časté: edém tváre, horúčka

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia/
Časté: hyperkalémia, mierne zníženie hematokritu a hemoglobínu
Menej časté: mierne zvýšenie hladín močoviny a kreatinínu v sére
Veľmi zriedkavé: zvýšenie hepatálnych enzýmov a bilirubínu

Hydrochlorotiazid

/Poruchy krvi a lymfatického systému/
Menej časté: agranulocytóza, aplastická anémia, hemolytická anémia,
leukopénia, purpura, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému
Zriedkavé: anafylaktická reakcia

/Poruchy metabolizmu a výživy/
Menej časté: anorexia, hyperglykémia, hyperurikémia, hypokalémia,
hyponatrémia

/Psychické poruchy/
Menej časté: insomnia

/Poruchy nervového systému/
Časté: cefalalgia

/Poruchy oka/
Menej časté: prechodné rozmazané videnie, xantopsia

/Poruchy ciev/
Menej časté: nekrotizujúca angiitída (vaskulitída, kožná vaskulitída)

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/
Menej časté: ťažkosti s dýchaním vrátane pneumonitídy a edému pľúc

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Menej časté: sialoadenitída, spazmy, podráždenie žalúdka, nauzea, vracanie,
hnačka, zápcha

/Poruchy pečene a žlčových ciest/
Menej časté: ikterus (intrahepatálna cholestáza), pankreatitída

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Menej časté: fotosenzitivita, urtikária, toxická epidermálna nekrolýza

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Menej časté: svalové kŕče

/Poruchy obličiek a močových ciest/
Menej časté: glykozúria, intersticiálna nefritída, renálna dysfunkcia,
renálne zlyhanie

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
Menej časté: horúčka, závrat.

4.9 Predávkovanie

O liečbe predávkovania Loscombom nie sú k dispozícii žiadne špecifické
informácie. Liečba je symptomatická a podporná. Liečba Loscombom sa má
prerušiť a pacient má byť starostlivo monitorovaný. Medzi odporúčané
opatrenia patrí vyvolanie vracania, ak bol liek užitý nedávno a korekcia
dehydratácie, nerovnováhy elektrolytov, hepatálnej kómy a hypotenzie
štandardnými postupmi.

Losartan
O predávkovaní u ľudí sú k dispozícii len obmedzené údaje.
Najpravdepodobnejším prejavom predávkovania by bola hypotenzia
a tachykardia; k bradykardii by mohlo dôjsť následkom parasympatickej
(vagovej) stimulácie. Ak dôjde k symptomatickej hypotenzii, má sa nasadiť
podporná liečba.

Losartan, ani jeho aktívny metabolit sa nedajú odstrániť hemodialýzou.

Hydrochlorotiazid
Najčastejšími pozorovanými znakmi a príznakmi sú tie, ktoré sú zapríčinené
depléciou elektrolytov (hypokalémiou, hypochlorémiou, hyponatrémiou)
a dehydratáciou v dôsledku nadmernej diurézy. Ak bol podaný aj digitális,
môže hypokalémia zvýrazniť srdcové arytmie.

Nestanovilo sa, do akej miery sa dá hydrochlorotiazid odstrániť
hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: kombinácia antagonistov receptora (typu AT1)
angiotenzínu II a tiazidového diuretika, antihypertenzívum, ATC kód:
C09DA01

Losartan/hydrochlorotiazid

Preukázalo sa, že zložky Loscombu majú aditívny účinok na znižovanie
krvného tlaku, pričom znižujú krvný tlak vo väčšej miere ako jednotlivé
zložky samostatne. Predpokladá sa, že tento účinok je výsledkom
komplementárneho pôsobenia oboch zložiek. Ako dôsledok svojho diuretického
účinku, hydrochlorotiazid navyše zvyšuje plazmatickú renínovú aktivitu,
zvyšuje sekréciu aldosterónu, znižuje hladiny draslíka v sére a zvyšuje
hladiny angiotenzínu II. Podanie losartanu blokuje všetky fyziologicky
významné účinky angiotenzínu II a prostredníctvom inhibície aldosterónu by
mohlo viesť k zníženiu úbytku draslíka v súvislosti diuretikom.

Preukázalo sa, že losartan má mierny a prechodný urikozurický účinok.
Zistilo sa, že hydrochlorotiazid spôsobuje mierne zvýšenia hladín kyseliny
močovej; kombinácia losartanu a hydrochlorotiazidu vedie k zmierneniu
hyperurikémie vyvolanej diuretikom.

Antihypertenzívny účinok losartanu/HCTZ pretrváva počas 24 hodín.
V klinických štúdiách trvajúcich minimálne jeden rok antihypertenzívny
účinok pri kontinuálnej liečbe pretrvával. Napriek významnému poklesu
krvného tlaku podanie losartanu/HCTZ nemalo žiadny klinicky významný účinok
na frekvenciu srdca. V klinických štúdiách sa po 12 týždňoch liečby
losartanom 50 mg/hydrochlorotiazidom 12,5 mg minimálny diastolický krvný
tlak v sede znížil priemerne o 13,2 mmHg.

Losartan/HCTZ je účinný v znižovaní krvného tlaku u mužov a žien, černochov
a ostatných rás a u mladších (<65 rokov) a starších ((65 rokov) pacientov
a je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie.

Losartan

Losartan je synteticky vyrobený perorálny antagonista receptora pre
angiotenzín II (typ AT1). Angiotenzín II, silný vazokonstriktor, je
primárny aktívny hormón renín-angiotenzínového systému a je dôležitým
determinantom patofyziológie hypertenzie. Angiotenzín II sa viaže na
AT1 receptor, ktorý sa nachádza v mnohých tkanivách (napr. v hladkom
svalstve ciev, nadobličke, obličkách a v srdci) a vyvoláva niekoľko
dôležitých biologických účinkov vrátane vazokonstrikcie a uvoľňovania
aldosterónu. Angiotenzín II tiež stimuluje proliferáciu buniek hladkého
svalu. Losartan selektívne blokuje AT1 receptor. /In vitro/ a /in vivo/
losartan a jeho farmakologicky aktívny metabolit – karboxylová kyselina (E-
3174) - blokujú všetky fyziologicky významné účinky angiotenzínu II, bez
ohľadu na zdroj alebo dráhu jeho syntézy.

Losartan nemá agonistický účinok, ani neblokuje iné hormonálne receptory
alebo iónové kanály dôležité v kardiovaskulárnej regulácii. Okrem toho
losartan neinhibuje ACE (kininázu II), enzým, ktorý degraduje bradykinín.
Preto nedochádza k nárastu nežiaducich účinkov sprostredkovaných
bradykinínom.

Odstránenie negatívnej spätnej väzby angiotenzínu II na sekréciu renínu
vedie počas podávania losartanu k zvýšeniu plazmatickej renínovej aktivity
(PRA). Zvýšenie PRA vedie k zvýšeniu hladiny angiotenzínu II v plazme.
Napriek týmto zvýšeniam zostáva antihypertenzívny účinok a supresia
koncentrácie plazmatického aldosterónu zachovaná, čo svedčí o účinnej
blokáde receptora angiotenzínu II. Po ukončení podávania losartanu hodnoty
PRA a angiotenzínu II klesli v priebehu 3 dní na svoje východiskové
hodnoty.

Losartan aj jeho hlavný aktívny metabolit majú oveľa väčšiu afinitu
k AT1 receptoru než k AT2 receptoru. Na základe porovnania hmotností je
aktívny metabolit 10- až 40-krát účinnejší ako losartan.

V štúdii osobitne navrhnutej na stanovenie incidencie kašľa u pacientov
liečených losartanom v porovnaní s pacientmi liečenými inhibítormi ACE bola
incidencia kašľa hlásená pacientmi, ktorí užívali losartan alebo
hydrochlorotiazid, podobná a bola významne nižšia ako u pacientov liečených
inhibítorom ACE. Okrem toho, v celkovej analýze 16 dvojito zaslepených
klinických štúdií u 4 131 pacientov bola incidencia spontánne hláseného
kašľa u pacientov liečených losartanom podobná (3,1 %) ako u pacientov
liečených placebom (2,6 %) alebo hydrochlorotiazidom (4,1 %), zatiaľ čo
incidencia kašľa pri inhibítoroch ACE bola 8,8 %.

U nediabetických hypertenzívnych pacientov s proteinúriou podávanie
draselnej soli losartanu významne znižuje proteinúriu, frakčnú exkréciu
albumínu a IgG. Losartan udržiava rýchlosť glomerulárnej filtrácie
a znižuje filtračnú frakciu. Losartan spravidla spôsobuje zníženie kyseliny
močovej v sére (zvyčajne < 0,4 mg/dl), ktoré počas dlhodobej liečby
pretrvávalo.

Losartan nemá žiadny účinok na autonómne reflexy a nemá trvalý účinok na
plazmatický noradrenalín.

U pacientov so zlyhaním ľavej komory vyvolali dávky 25 mg a 50 mg losartanu
pozitívne hemodynamické a neurohormonálne účinky charakterizované zvýšením
kardiálneho indexu a poklesom tlaku v zaklinení pulmonálnych kapilár,
poklesom systémovej vaskulárnej rezistencie, priemerného systémového
arteriálneho tlaku a srdcového rytmu a znížením cirkulujúcich hladín
aldosterónu a noradrenalínu. Výskyt hypotenzie bol u týchto pacientov
so zlyhaním srdca závislý na dávke.

Štúdie s hypertenziou

V kontrolovaných klinických štúdiách viedlo podávanie losartanu jedenkrát
denne pacientom s miernou až stredne závažnou esenciálnou hypertenziou
k štatisticky významnému poklesu systolického a diastolického krvného
tlaku. Merania krvného tlaku 24 hodín po dávke v porovnaní s meraním 5-
6 hodín po dávke preukázali zníženie krvného tlaku počas 24 hodín; pričom
prirodzený denný rytmus zostal zachovaný. Zníženie krvného tlaku na konci
dávkovacieho intervalu bolo 70-80 % oproti účinku pozorovanom 5-6 hodín po
dávke.

Vysadenie losartanu u hypertenzívnych pacientov neviedlo k prudkému
zvýšeniu krvného tlaku (rebound). Napriek výraznému zníženiu krvného tlaku
nemal losartan žiadne klinicky významné účinky na srdcový rytmus.

Losartan je rovnako účinný u mužov a žien a u mladších (vo veku do
65 rokov) a starších hypertenzívnych pacientov.

Štúdia LIFE
Štúdia „Losartan Intervention For Endpoint Reduction in Hypertension“
(LIFE) bola randomizovaná, trojito zaslepená, aktívne kontrolovaná štúdia
s 9 193 pacientmi s hypertenziou vo veku 55 až 80 rokov s EKG-
dokumentovanou hypertrofiou ľavej komory. Pacienti boli randomizovaní do
skupín, v ktorých dostávali losartan 50 mg jedenkrát denne alebo atenolol
50 mg jedenkrát denne. Ak sa nedosiahol cieľový krvný tlak (< 140/90 mmHg),
najskôr sa pridal hydrochlorotiazid (12,5 mg) a ak to bolo potrebné, dávka
losartanu alebo atenololu sa následne zvýšila na 100 mg jedenkrát denne. Ak
to bolo potrebné na dosiahnutie cieľového krvného tlaku sa pridali iné
antihypertenzíva okrem ACE inhibítorov, antagonistov angiotenzínu II alebo
beta-blokátorov.

Priemerná dĺžka sledovania bola 4,8 roka.

Primárnym cieľovým ukazovateľom bola kompozitná kardiovaskulárna morbidita
a mortalita hodnotená znížením kombinovanej incidencie kardiovaskulárneho
úmrtia, cievnej mozgovej príhody a infarktu myokardu. V obidvoch skupinách
došlo k významnému zníženiu krvného tlaku na porovnateľné hodnoty.
U pacientov, ktorí dosiahli primárny kompozitný cieľový ukazovateľ, viedla
liečba losartanom v porovnaní s atenololom k 13,0 % zníženiu rizika
(p=0,021, 95 % interval spoľahlivosti 0,77-0,98). Toto bolo spôsobené
predovšetkým znížením incidencie cievnej mozgovej príhody. Liečba
losartanom znížila riziko vzniku cievnej mozgovej príhody v porovnaní
s atenololom o 25 % (p=0,001, 95 % interval spoľahlivosti 0,63-0,89).
Výskyt kardiovaskulárneho úmrtia a infarktu myokardu sa medzi liečebnými
skupinami významne nelíšil.

Hydrochlorotiazid

Hydrochlorotiazid je tiazidové diuretikum. Mechanizmus antihypertenzívneho
účinku tiazidových diuretík nie je úplne známy. Tiazidy ovplyvňujú renálny
tubulárny mechanizmus reabsorpcie elektrolytov, priamo zvyšujúc exkréciu
sodíka a chloridu v približne rovnakých množstvách. Diuretický účinok
hydrochlorotiazidu znižuje plazmatický objem, zvyšuje plazmatickú aktivitu
renínu a zvyšuje sekréciu aldosterónu s následným zvýšením straty draslíka
a bikarbonátu v moči a znížením draslíka v sére. Renín-aldosterónové
spojenie je sprostredkované angiotenzínom II a preto má súbežné podávanie
antagonistu receptora angiotenzínu II sklon k reverzii úbytku draslíka
spojeného s tiazidovými diuretikami.

Po perorálnom použití dochádza k diuréze v priebehu 2 hodín, vrcholí
približne po 4 hodinách a pretrváva približne 6 až 12 hodín.
Antihypertenzívny účinok pretrváva až do 24 hodín.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

/Losartan/
Po perorálnom podaní sa losartan dobre absorbuje a podlieha metabolizmu
prvého prechodu, pričom sa tvorí aktívny metabolit - karboxylová kyselina
a iné neaktívne metabolity. Systémová biologická dostupnosť tabliet
losartanu je približne 33 %. Priemerné maximálne koncentrácie losartanu sa
dosahujú v priebehu 1 hodiny a jeho aktívneho metabolitu v priebehu 3-
4 hodín. Podanie lieku so štandardizovaným jedlom nemalo žiadny klinicky
významný účinok na profil plazmatických koncentrácií losartanu.

Distribúcia

/Losartan/
Viac ako 99 % losartanu a jeho aktívneho metabolitu sa viaže na plazmatické
proteíny, predovšetkým na albumín. Distribučný objem je 34 litrov. Štúdie
na potkanoch naznačujú, že losartan prechádza hematoencefalickou bariérou
slabo alebo vôbec.

/Hydrochlorotiazid/
Hydrochlorotiazid prechádza placentárnou bariérou, ale neprechádza
hematoencefalickou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka.

Biotransformácia

/Losartan/
Približne 14 % intravenózne alebo perorálne podanej dávky losartanu sa mení
na jeho aktívny metabolit. Po perorálnom a intravenóznom podaní 14C-
značenej draselnej soli losartanu sa cirkulujúca rádioaktivita v plazme
pripisuje predovšetkým losartanu a jeho aktívnemu metabolitu. Približne
u jedného percenta sledovaných jedincov sa pozorovala minimálna premena
losartanu na jeho aktívny metabolit.

Okrem aktívneho metabolitu sa tvoria aj neaktívne metabolity, vrátane dvoch
hlavných metabolitov vytvorených hydroxyláciou butylového postranného
reťazca a menej významného metabolitu, N-2 tetrazolglukuronidu.

Eliminácia

/Losartan/
Plazmatický klírens losartanu je približne 600 ml/min a jeho aktívneho
metabolitu 50 ml/min. Renálny klírens losartanu je približne 74 ml/min
a jeho aktívneho metabolitu 26 ml/min. Po perorálnom podaní losartanu sa
približne 4 % dávky vylúčia v nezmenenej forme v moči a približne 6 % dávky
sa vylúči v moči vo forme aktívneho metabolitu. Pri perorálnych dávkach
draselnej soli losartanu až do 200 mg je farmakokinetika losartanu a jeho
aktívneho metabolitu lineárna.

Po perorálnom podaní klesajú plazmatické koncentrácie losartanu a jeho
aktívneho metabolitu polyexponenciálne s terminálnym polčasom približne
2 hodiny pre losartan a 6-9 hodín pre jeho aktívny metabolit. Pri dávkovaní
100 mg jedenkrát denne sa losartan ani jeho aktívny metabolit v plazme
významne nekumulujú.

Na eliminácii losartanu a jeho metabolitov sa podieľa vylučovanie žlčou
aj močom. Po perorálnej dávke 14C-značeného losartanu u človeka sa
približne 35 % rádioaktivity vylúči v moči a 58 % v stolici.

/Hydrochlorotiazid/
Hydrochlorotiazid sa nemetabolizuje, ale rýchlo sa vylučuje obličkami. Keď
sa sledovali plazmatické hladiny minimálne 24 hodín, pozorovalo sa, že
plazmatický polčas sa pohybuje medzi 5,6 a 14,8 hodinami. Minimálne 61 %
perorálnej dávky sa vylúči v nezmenenej forme v priebehu 24 hodín.

Charakteristiky u pacientov

/Losartan-hydrochlorotiazid/
Plazmatické koncentrácie losartanu a jeho aktívneho metabolitu a absorpcia
hydrochlorotiazidu u starších hypertenzívnych pacientov sa významne nelíšia
v porovnaní s mladými hypertenzívnymi pacientmi.

/Losartan/
Po perorálnom podaní u pacientov s miernou až stredne závažnou alkoholickou
cirhózou pečene boli plazmatické koncentrácie losartanu 5-násobne a jeho
aktívneho metabolitu 1,7-násobne vyššie ako koncentrácie pozorované
u mladých mužských dobrovoľníkov.

U japonských pacientov sa hlásila 1,5-násobne vyššia hodnota AUC
karboxylového metabolitu (E-
3174).

Losartan, ani jeho aktívny metabolit sa nedajú odstrániť hemodialýzou.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií všeobecnej
farmakológie, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne
osobitné riziko pre ľudí. Toxický potenciál kombinácie losartan/HCTZ sa
hodnotil v štúdiách chronickej toxicity trvajúcich až po dobu šiestich
mesiacov po perorálnom podaní u potkanov a psov a zmeny pozorované v týchto
štúdiách s kombinovaným liekom boli spôsobené prevažne losartanovou
zložkou. Podanie kombinácie losartan/HCTZ vyvolalo pokles parametrov
červených krviniek (erytrocytov, hemoglobínu, hematokritu), zvýšenie dusíka
močoviny v sére a zníženie hmotnosti srdca (bez histologického korelátu)
a gastrointestinálne zmeny (lézie na sliznici, vredy, erózie, hemorágie).
U potkanov ani králikov liečených kombináciou losartan/HCTZ nebol žiadny
dôkaz teratogenity. Keď boli samice potkanov liečené pred a počas
gravidity, pozorovala sa toxicita plodu potkanov dokázaná miernym zvýšením
nadpočetných rebier v generácii F1. Tak ako sa pozorovalo v štúdiách
so samotným losartanom, nežiaduce fetálne a neonatálne účinky, vrátane
renálnej toxicity a smrti plodu sa vyskytli v prípade, keď boli gravidné
potkany liečené kombináciou losartan/HCTZ počas neskorého gestačného štádia
a/alebo laktácie.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
mikrokryštalická celulóza
bezvodá laktóza
predželatinovaný kukuričný škrob
bezvodý koloidný oxid kremičitý
mastenec
magnéziumstearát

Filmový obal:
hypromelóza
hydroxypropylcelulóza
oxid titaničitý (E171)
Chinolínová žltá Spectracol LK (E104)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/LDPE/PVdC-Al blistre alebo OPA/Al/PVC-Al blistre.

Loscomb 50 mg/12,5 mg: veľkosti balenia 28 a 98 filmom obalených tabliet.
Loscomb 100 mg/25 mg: veľkosti balenia 28 a 98 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Loscomb 50 mg/12,5 mg: 58/0601/09-S
Loscomb 100 mg/25 mg: 58/0602/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

15.10.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2011[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C80850
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09DA01 - losartanum a diuretiká
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
FI -
Účinná látka:
mebeverini hydrochloridum,ibandronasum
Výrobca lieku:
Orion Corporation, Espoo, FINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
11.48 € / 345.85 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
11.48 € / 345.85 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.31 € ÚP:3.47 € DP:0.84 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.08 € ÚP:10.40 € DP:1.68 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.47 € ÚP:0.00 € DP:6.47 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien