Detail:
Doreta 37,5 mg/325 mg tbl flm 20x37,5 mg/325 mg
Názov lieku:
Doreta 37,5 mg/325 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 20x37,5 mg/325 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2108/03074


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Doreta 37,5 mg/ 325 mg filmom obalené tablety
tramadoliumchlorid/paracetamol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Doreta a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Doretu
3. Ako užívať Doretu
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Doretu
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE DORETA A NA ČO SA POUŽÍVA

Doreta je liek s kombináciou dvoch liečiv utišujúcich bolesť. Tramadol je
liečivo na tíšenie bolesti, podobné narkotiku (liečivu s upokojujúcim a
utišujúcim účinkom). Paracetamol je menej účinné liečivo na tíšenie
bolesti, ktoré zvyšuje účinok tramadolu.

Doreta je určená na liečbu strednej až silnej bolesti, keď lekár odporúča
na liečbu kombináciu tramadolu a paracetamolu.


2. SKÔR AKO UŽIJETE DORETU

Neužívajte Doretu:
- keď ste alergický (precitlivený) na paracetamol, tramadol alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Dorety
- keď požívate alkohol
- keď užívate iné lieky, ktoré Vám môžu spôsobiť ospalosť alebo Vám
môžu znížiť ostražitosť; vrátane opioidov obsahujúcich látky na tíšenie
bolesti, ako sú morfín a kodeín
- keď v súčasnosti užívate inhibítory monoaminoxidázy (IMAO), napr. na
liečbu depresie alebo ste ich užívali počas posledných 2 týždňoch
- keď máte závažné ochorenie pečene
- keď máte epilepsiu, ktorá je súčasnou liečbou nedostatočne
kontrolovaná.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Dorety
- ak máte problémy s obličkami;
- ak máte problémy s pečeňou alebo ak máte ochorenie pečene spôsobené
nadmerným požívaním alkoholu alebo ak ste spozorovali žltnutie Vašich
očí a pokožky, čo môže byť príznakom žltačky alebo porúch žlčových
ciest
- ak máte ťažkosti pri dýchaní, napríklad trpíte astmou alebo pľúcnymi
problémami
- ak ste závislý na iných liekoch na tíšenie strednej až silnej bolesti
napr. na morfíne
- ak máte epilepsiu alebo ste už mali záchvaty alebo kŕče
- ak ste mali v poslednom čase úraz hlavy, šokový stav alebo ak trpíte
závažnými bolesťami hlavy spolu s vracaním alebo bez neho.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

/Doreta sa nesmie užívať/ /spolu:/
- s inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO)
- s opioidmi obsahujúcimi látky na tíšenie bolesti, ako sú morfín
a kodeín.

/Doreta/ /sa neodporúča užívať s nasledovnými látkami:/
- karbamazepín, zvyčajne používaný na liečbu epilepsie alebo neuralgie
tváre (závažné záchvaty bolesti v tvári)
- opioidy, používané na liečbu strednej až silnej bolesti, napr.
buprenorfín, nalbufín a pentazocín

/Za určitých okolností sa Doreta môže užívať s nasledovnými liekmi:/
- selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI),
používané na liečbu depresie
Serotonínový syndróm bol zaznamenaný dočasne pri spojení liečby tramadolom
s liečbou inými serotonínergnými liekmi, ako sú selektívne inhibítory
spätného vychytávania serotonínu a triptány. Príznaky serotonínového
syndrómu môžu byť napr.: zmätenosť, chorobný nepokoj, horúčka, potenie,
ataxia (porucha koordinácie), hyperreflexia (zvýšená reakcia na podnety),
myoklonus (kŕčovité stiahnutie svalu) a hnačka.
- určité morfínu podobné lieky, používané napr. na predchádzanie alebo
utíšenie kašľa
- sedatíva, napr. benzodiazepíny
- lieky na spanie, napr. barbituráty
- niektoré lieky, užívané na zníženie krvného tlaku
- talidomid
- baklofén, užívaný na uvoľnenie svalstva
- warfarín, užívaný na riedenie krvi
- inhibítory CYP3A4, napr. ketokonazol (proti hubám) alebo erytromycín
(proti baktériám)
- bupropión, pomáhajúci ľuďom prestať fajčiť
- tricyklické antidepresíva
- trankvilizéry.

/Užívanie nasledujúcich liekov s Doretou môže ovplyvniť činnosť Vášho/
/organizmu:/
- metoklopramid a domperidon, užívané pri nutkaní na vracanie a pri
vracaní
- cholestyramín, užívaný na liečbu hnačky a svrbiacej pokožky.

/Operácie a testy/
Povedzte svojmu lekárovi alebo zubnému lekárovi pred tým, ako podstúpite
celkovú anestéziu (narkózu), že užívate Doretu.

Užívanie Dorety s jedlom a nápojmi
Doreta sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.
Po užití Dorety môžete cítiť ospalosť. Požitie alkoholu zvyšuje pocit
ospalosti. Alkohol zvyšuje utišujúci a upokojujúci (sedatívny) účinok
opioidových analgetík. Ovplyvnenie pozornosti môže zapríčiniť, že vedenie
vozidiel a obsluha strojov sa stanú nebezpečnými. Vyhýbajte sa užívaniu
alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Keďže Doreta je kombináciou účinných látok vrátane tramadolu, nemá sa počas
tehotenstva a dojčenia užívať.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neveďte vozidlo, neobsluhujte stroje alebo nevykonávajte aktivity, ktoré si
vyžadujú pozornosť, kým nezistíte, ako Vás Doreta ovplyvňuje. Doreta
môže spôsobovať ospalosť.


3. AKO UŽÍVAŤ DORETU

Vždy užívajte Doretu presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Zvyčajná počiatočná dávka sú dve tablety. Ak je to potrebné, ďalšiu dávku
môžete užiť každých 6 hodín, podľa odporúčaní Vášho lekára.
Neužívajte užiť viac ako 8 tabliet denne (čo zodpovedá 300 mg tramadolu
a 2600 mg paracetamolu).
Ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou, Váš lekár Vám môže predĺžiť
interval medzi dávkami.
Užívanie Dorety sa u detí mladších ako 12 rokov neodporúča.
U pacientov starších ako 75 rokov, sa z dôvodu obsahu tramadolu, odporúča,
aby minimálny interval medzi dávkami nebol kratší ako 6 hodín.
Tablety sa musia prehltnúť a zapiť tekutinou. Nesmú sa rozlomiť alebo žuť.
Tablety sa majú užívať čo najkratšie, ako je to možné.
Ak si myslíte, že účinok Dorety je príliš silný (cítite sa veľmi ospalo
alebo máte problémy s dýchaním) alebo príliš slabý (nepociťujete
dostatočnú úľavu od bolesti), poraďte sa so svojim lekárom alebo
lekárnikom. Ak sa Vaše príznaky nezlepšia, navštívte svojho lekára.

Ak užijete viac Dorety, ako máte
Ihneď sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, dokonca aj keď sa
cítite dobre, pretože existuje riziko poškodenia pečene, ktoré sa môže
prejaviť neskôr.

Ak zabudnete užiť Doretu
Ak ste zabudli užiť Doretu, užite nasledujúcu dávku tak, ako je plánované.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili tú vynechanú.

Ak prestanete užívať Doretu
Ak ste užívali Doretu dlhší čas, mali by ste Vášmu lekárovi povedať, že ju
chcete prestať užívať, pretože Vaše telo si mohlo na liek zvyknúť. Ak
náhle prestanete Doretu užívať, môžete sa cítiť horšie. Môžete
pociťovať úzkosť, chorobný nepokoj, nervozitu, ospalosť, hyperaktivitu,
triašku a / alebo žalúdočnú nevoľnosť.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Doreta môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

/V zriedkavých prípadoch/ /(vyskytujúcich sa u menej ako 1 z 1 000 a viac ako/
/1 z 10 000 pacientov)/ sa pri užívaní tohto typu lieku môže u Vás vyvinúť
závislosť na lieku a môžete mať problém s ukončením užívania. Môžete
pociťovať príznaky prítomné pri vysadení lieku, ako sú úzkosť, chorobný
nepokoj, nervozita, ospalosť, hyperaktivita, triaška a / alebo podráždený
žalúdočná nevoľnosť.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek z uvedených účinkov alebo akýkoľvek iný
nezvyčajný príznak, povedzte to, prosím, čo najskôr svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

/Veľmi časté vedľajšie účinky/ /(vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 pacientov)/
/môžu zahŕňať:/
5. nevoľnosť,
6. závraty,
7. ospalosť.
Tieto príznaky sú zvyčajne mierne a nepredstavujú problém.

/Časté vedľajšie účinky/ /(vyskytujúce sa/ /u menej ako 1 z 10 a viac ako 1 zo/
/100 pacientov)/ /môžu zahŕňať:/
8. vracanie,
9. zápchu,
10. plynatosť,
11. hnačku,
12. bolesti žalúdka,
13. zažívacie problémy,
14. sucho v ústach,
15. bolesť hlavy,
16. chvenie,
17. zmätenosť,
18. poruchy spánku,
19. zmeny nálady (úzkosť, nervozita, eufória (pocit povznesenej nálady),
20. nadmerné potenie,
21. svrbenie.

/Menej časté vedľajšie účinky/ /(vyskytujúce sa u menej ako 1 zo 100 a viac/
/ako 1 z 1 000 pacientov)/ /zahŕňajú:/
/-/ zvýšenie krvného tlaku, poruchy srdcového tepu a rytmu,
- ťažkosti alebo bolesť pri močení/bielkoviny v moči,
- kožné reakcie/žihľavka,
- zvonenie v ušiach,
- depresie,
- nočné mory,
- halucinácie (sluchové, zrakové alebo zmyslové vnímanie niečoho, čo
v skutočnosti neexistuje),
- problémy s pamäťou,
- ťažkosti s prehĺtaním,
- krv v stolici,
- triaška,
- návaly tepla,
- bolesť na hrudi
- nekoordinované pohyby,
- svalové kŕče,
- nezvyčajný pocit tŕpnutia („mravčenie“),
- zášklby,
- lieková závislosť,
- rozmazané videnie,
- skrátený dych,
- zvýšená hladina pečeňových enzýmov.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DORETU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neužívajte Doretu po uplynutí dátumu exspirácie vyznačenom na obale. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Doreta obsahuje
22. Liečivá sú tramadoliumchlorid a paracetamol. Každá filmom obalená
tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchloridu, čo zodpovedá 32,94 mg
tramadolu a 325 mg paracetamolu.
- Ďalšie zložky sú hydrolyzát škrobu (kukuričný), sodná soľ
karboxymetylškrobu (typ A), mikrokryštalická celulóza
a magnéziumstearát v jadre tablety a hypromelóza, oxid titaničitý
(E171), makrogol 400, žltý oxid železitý (E172) a polysorbát 80 v obale
tablety.

Ako vyzerá Doreta a obsah balenia
Filmom obalené tablety sú žltohnedé, oválne, mierne bikonvexné.
Dostupné sú škatuľky s 2 filmom obalenými tabletami (blistre s 2 tabletami)
alebo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 filmom obalenými tabletami
(blistre s 10 tabletami).
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6 , 8501 Novo mesto, Slovinsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
KRKA Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, tel. + 421 2 571 04
501, krka.slovakia@krka.biz

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
Liek je v Maďarsku, Českej republike, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Portugalsku,
Rumunsku, Slovinsku a v Slovenskej republike schválený pod názvom
Doreta.

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji
2009.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii ozmene v registrácii lieku, ev.č.: 2010/05044


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchloridu, čo
zodpovedá 32,94 mg tramadolu, a 325 mg paracetamolu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta
Tablety sú žltohnedé, oválne, mierne bikonvexné.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Doreta je indikovaná na symptomatickú liečbu strednej až silnej bolesti.

Použitie Dorety má byť vyhradené pacientom, ktorých stredná až silná bolesť
vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

/Dávkovanie/

/Dospelí a adolescenti (12 roční a starší)/
Použitie Dorety má byť vyhradené pacientom, ktorých stredná až silná bolesť
vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu.

Dávka sa má nastaviť individuálne podľa intenzity bolesti a odozvy u
pacienta.
Odporúčaná úvodná dávka je dve filmom obalené tablety Dorety. Ak je to
potrebné, môžu byť podané ďalšie dávky, neprekračujúc 8 filmom obalených
tabliet za deň (ekvivalent 300 mg tramadolu a 2 600 mg paracetamolu).
Dávkovací interval nemá byť kratší ako 6 hodín.

Doreta sa za žiadnych okolností nemá podávať dlhšie, ako je presne
nevyhnutné (pozri časť 4.4).
Ak sa v dôsledku podstaty a závažnosti choroby vyžaduje opakované použitie
alebo dlhodobá liečba Doretou, potom je potrebné starostlivé a pravidelné
sledovanie (ak je to možné, s prestávkami v liečbe), aby sa zistilo, či je
nevyhnutné pokračovanie liečby.

/Deti/
U detí mladších ako 12 rokov sa účinné a bezpečné použitie Dorety
nestanovilo. Preto sa liečba tejto populácie neodporúča.

/Starší pacienti/
Môžu sa použiť zvyčajné dávky, hoci sa má vziať na vedomie, že
u dobrovoľníkov starších ako 75 rokov bol po perorálnom podaní predĺžený
eliminačný polčas tramadolu o 17 %. U pacientov starších ako 75 rokov sa
kvôli prítomnosti tramadolu odporúča, aby minimálny interval medzi dávkami
nebol kratší ako 6 hodín.

/Poškodenie funkcie obličiek/
Kvôli prítomnosti tramadolu sa použitie Dorety neodporúča u pacientov
s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <10 ml/min).
V prípade stredne ťažkého poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu
medzi 10 a 30 ml/min) sa má dávkovací interval zvýšiť na 12 hodín. Keďže sa
pri hemodialýze alebo hemofiltrácii tramadol odstraňuje len veľmi pomaly,
zvyčajne sa nevyžaduje postdialyzačné podávanie na udržiavanie analgézie.

/Poškodenie funkcie pečene/
U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene sa Doreta nemá používať
(pozri časť 4.3). V stredne ťažkých prípadoch sa má starostlivo zvážiť
predĺženie dávkovacieho intervalu (pozri časť 4.4).

/Spôsob podávania/
Na vnútorné použitie
Filmom obalené tablety sa musia prehltnúť celé s dostatočným množstvom
tekutiny. Nesmú sa drviť alebo žuvať.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku
(pozri časť 6.1).
Akútna otrava alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami,
opioidmi alebo psychotropnými liekmi.
Doreta sa nemá podávať pacientom, ktorí súčasne užívajú inhibítory MAO
alebo v priebehu 14 dní po ich vysadení (pozri časť 4.5).
Ťažké poškodenie funkcie pečene.
Liečbou nekontrolovaná epilepsia (pozri časť 4.4).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Upozornenia/

U dospelých a 12-ročných adolescentov a starších sa nesmie prekročiť
maximálna denná dávka 8 filmom obalených tabliet Dorety. Aby sa zabránilo
neúmyselnému predávkovaniu, pacientom sa má oznámiť, že bez pokynu lekára
nemajú prekročiť odporúčanú dávku a nemajú súbežne používať žiadny iný
paracetamol (vrátane voľnopredajného), alebo lieky obsahujúce
tramadoliumchlorid.
Doreta sa neodporúča pri ťažkom poškodení funkcie obličiek (klírens
kreatinínu < 10 ml/min).
Doreta sa nemá používať pri ťažkom poškodení funkcie pečene (pozri
časť 4.3). U pacientov s necirhotickým alkoholovým ochorením pečene sú
väčšie riziká predávkovania paracetamolom. V niektorých prípadoch sa má
starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu.
Doreta sa neodporúča pri ťažkej respiračnej insuficiencii.
Tramadol nie je vhodný ako substitúcia u pacientov závislých na opioidoch.
Tramadol, hoci je agonista opioidov, nemôže potlačiť príznaky z vysadenia
morfínu.
U pacientov liečených tramadolom, ktorí boli náchylní k záchvatom alebo
používali iné liečebné postupy, ktoré znižujú prah pre vznik kŕčov,
obzvlášť selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu,
tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, centrálne pôsobiace analgetiká
alebo lokálnu anestéziu, boli zaznamenané kŕče. Epileptickí pacienti,
kontrolovaní liečbou alebo pacienti náchylní ku kŕčom, sa majú liečiť
Doretou iba za nevyhnutných okolností. U pacientov užívajúcich tramadol
v odporúčaných dávkach boli zaznamenané kŕče. Riziko sa môže zvýšiť, keď
dávky tramadolu presahujú odporúčaný horný limit dávky.
Súbežné použitie opioidných agonistov-antagonistov (nalbufín, buprenorfín,
pentazocín) sa neodporúča (pozri časť 4.5 ).

/Opatrenia pri používaní/
Doreta sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov závislých na
opioidoch alebo u pacientov s úrazom hlavy, u pacientov náchylných ku
konvulzívnym poruchám, poruchám žlčových ciest, v šokovom stave,
v alterovanom stave zmätenosti z neznámych príčin, s problémami
ovplyvňujúcimi centrum dýchania alebo dýchaciu funkciu alebo so zvýšeným
intrakraniálnym tlakom.

Predávkovanie paracetamolom môže u niektorých pacientov spôsobiť
hepatotoxicitu.

Tramadol v terapeutických dávkach má potenciál spôsobiť príznaky
z vynechania. Zriedkavo boli zaznamenané prípady závislosti a abúzus (pozri
časť 4.8).

Môžu sa vyskytnúť príznaky z vynechania, podobné tým, ktoré sa vyskytujú
počas vynechania opiátov (pozri časť 4.8).

V jednej štúdii sa pri použití tramadolu počas celkovej anestézie
s enfluranom a oxidom dusným zaznamenalo vystupňovanie intra-operačného
návratu k vedomiu. Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné
vyhnúť sa použitiu tramadolu pri ľahkej anestézii.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Súbežné použitie je kontraindikované s nasledujúcimi liekmi/
/- Neselektívne inhibítory MAO:/ riziko serotonínergného syndrómu (hnačka,
tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, dokonca kóma).
/- A-selektívne inhibítory MAO:/ extrapolácia z neselektívnych inhibítorov
MAO, riziko serotonínového syndrómu (hnačka, tachykardia, potenie,
chvenie, zmätenosť, dokonca kóma).
/- B-selektívne inhibítory MAO:/ príznaky centrálnej excitácie vyvolávajúce
serotonínergný syndróm (hnačka, tachykardia, potenie, chvenie,
zmätenosť, dokonca kóma).

Pri súčasnej liečbe inhibítormi MAO sa musí urobiť pred liečbou tramadolom
dvojtýždňový odklad.

/Neodporúča sa súbežné použitie s nasledujúcimi látkami:/
/- Alkohol:/ Alkohol zvyšuje sedatívny účinok opioidných analgetík. Účinok
na bdelosť môže urobiť nebezpečnými vedenie vozidiel a obsluhu strojov.
Treba sa vyhnúť užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich
alkohol.
/- Karbamazepín a iné induktory enzýmov:/ Riziko zníženej účinnosti
a kratšieho trvania kvôli zníženej plazmatickej koncentrácii tramadolu.
/- Agonisty-antagonisty opioidov (buprenorfín, nalbufín, pentazocín):/
Zníženie analgetického účinku kompetitívnym blokujúcim účinkom na
receptoroch s rizikom výskytu syndrómu z vynechania.

/Súbežné použitie, ktoré je potrebné uvážiť/
- V izolovaných prípadoch boli zaznamenané hlásenia o serotonínovom
syndróme v časovej súvislosti s terapeutickým použitím tramadolu
v kombinácii s inými /serotonínergnými liekmi/, ako sú selektívne
inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRIs) a triptány.
Príznaky serotonínového syndrómu môžu byť napríklad zmätenosť,
motorický nepokoj, horúčka, potenie, ataxia, hyperreflexia, svalové
zášklby a hnačka.
/- Iné opioidové deriváty/ (vrátane antitusík a substitučných režimov),
benzodiazepíny a barbituráty: v prípade predávkovania je zvýšené riziko
útlmu dýchania, ktoré môže byť fatálne.
/- Iné centrálne tlmivé lieky/, ako sú deriváty opioidov (vrátane antitusík
a substitučných režimov), barbituráty, benzodiazepíny, iné anxiolytiká,
hypnotiká, sedatívne antidepresíva, sedatívne antihistaminiká,
neuroleptiká, centrálne pôsobiace antihypertenzíva, talidomid
a baklofén. Tieto lieky môžu spôsobiť zvýšený centrálny útlm. Účinok na
bdelosť môže urobiť nebezpečnými vedenie motorových vozidiel a obsluhu
strojov.
- Keď sa podáva Doreta súčasne s /látkami podobnými warfarínu/, má sa , ak
je to medicínsky vhodné, periodicky vyhodnocovať protrombínový čas,
kvôli hláseniam o zvýšenom INR.
/- Iné lieky inhibujúce CYP3A4/, ako sú ketokonazol a erytromycín, môžu
inhibovať metabolizmus tramadolu (N-demetyláciu), prípadne tiež
metabolizmus aktívnych O-demetylovaných metabolitov. Klinická závažnosť
takejto interakcie sa neštudovala.
/- Lieky znižujúce prah pre vznik kŕčov/, ako sú bupropión, antidepresíva -
inhibítory spätného vychytávania serotonínu, tricyklické antidepresíva
a neuroleptiká. Súbežné používanie tramadolu s týmito liekmi môže
zvýšiť riziko kŕčov. Rýchlosť absorpcie paracetamolu môže byť zvýšená
metoklopramidom alebo domperidónom a redukovaná cholestyramínom.
- V obmedzenom počte štúdií pre- alebo pooperačnej aplikácie
antiemetického 5-HT3 antagonistu /ondansetronu/ vzrástla potreba
tramadolu u pacientov s pooperačnými bolesťami.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/
Keďže Doreta je fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadol, nemá sa
používať v gravidite.

/Paracetamol/
Epidemiologické štúdie použitia v gravidite u ľudí nepreukázali škodlivé
účinky spôsobené paracetamolom používaným v odporúčaných dávkach, pacientky
sa však majú v súvislosti s jeho používaním riadiť odporúčaniami svojho
lekára.

/Tramadol/
Nie sú dostatočné údaje o používaní tramadolu u gravidných žien. Tramadol
prechádza placentárnou bariérou a dlhotrvajúce používanie počas gravidity
môže viesť u novorodenca k príznakom z vysadenia. Preto sa nemá počas
tehotenstva používať.
Tramadol podávaný pred a počas pôrodu nemá vplyv na sťahy maternice.
U novorodencov môže vyvolať zmeny v rýchlosti dýchania, ktoré zvyčajne nie
sú klinicky významné.

/Laktácia/
Keďže Doreta je fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadol, nemá sa
užívať počas dojčenia.

/Paracetamol/
Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, ale nie v klinicky významnom
množstve. Dostupné publikované údaje nekontraindikujú dojčenie u žien
užívajúcich paracetamol.

/Tramadol/
Tramadol a jeho metabolity sú nachádzané v malých množstvách v materskom
mlieku. Dieťa môže užiť okolo 0,1 % dávky podanej matke. Tramadoliumchlorid
sa nemá užívať počas dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Tramadol môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, ktoré sa môžu stupňovať
alkoholom alebo inými látkami tlmiacimi CNS. Ak je pacient takto
ovplyvnený, nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas liečby Doretou sú
roztriedené podľa častosti výskytu do nasledovných skupín:
- veľmi časté ((1/10)
- časté ((1/100 až <1/10)
- menej časté ((1/1 000 až <1/100)
- zriedkavé ((1/10 000 až <1/1 000)
- veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)
V rámci jednotlivých skupín sú nežiaduce účinky uvedené v poradí klesajúcej
závažnosti.

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas klinických štúdií uskutočnených
s kombináciou paracetamol/tramadol boli nauzea, závraty a spavosť,
pozorované u viac ako 10 % pacientov.

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti:/
- Menej časté: hypertenzia, palpitácie, tachykardia, arytmia

/Poruchy nervového systému:/
- Veľmi časté: závraty, spavosť.
- Časté: bolesti hlavy, chvenie.
- Menej časté: mimovoľné svalové kontrakcie, parestézie, hučanie
v ušiach.
- Zriedkavé: ataxia, kŕče.

/Psychické poruchy:/
- Časté: zmätenosť, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, eufória), poruchy
spánku.
- Menej časté: depresia, halucinácie, nočné mory, amnézia.
- Zriedkavé: lieková závislosť.

/Post-marketingové sledovanie:/
- Veľmi zriedkavé: abúzus lieku.

/Poruchy oka:/
- Zriedkavé: neostré videnie.

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
- Menej časté: dyspnoe.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
- Veľmi časté: nauzea.
- Časté: vracanie, obstipácia, sucho v ústach, hnačka, bolesť brucha,
dyspepsia, flatulencia.
- Menej časté: dysfágia, meléna.

/Poruchy pečene a žlčových ciest:/
- Menej časté: zvýšenie pečeňových transamináz.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
- Časté: potenie, svrbenie.
- Menej časté: kožné reakcie (napr. vyrážky, žihľavka).

/Poruchy obličiek a močových ciest:/
- Menej časté: albuminúria, poruchy močenia (dyzúria a retencia moču).

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
- Menej časté: triaška, návaly tepla, bolesť hrudníka.


Hoci sa počas klinických štúdií nepozorovali nasledovné nežiaduce účinky,
ktoré súvisia s podávaním tramadolu alebo paracetamolu, nedá sa ich výskyt
vylúčiť:

/Tramadol/
- Posturálna hypotenzia, bradykardia, kolaps (tramadol).
- Postmarketingové sledovanie tramadolu odhalilo zriedkavé zmeny účinku
warfarínu, vrátane predĺženia protrombínového času.
- Zriedkavé prípady: alergické reakcie s respiračnými príznakmi (napr.
dyspnoe, bronchospazmus, dýchavičnosť, angioneurotický edém)
a anafylaxia.
- Zriedkavé prípady: zmeny chuti, motorická slabosť, útlm dýchania.
- Po podaní tramadolu sa môžu vyskytnúť psychické vedľajšie účinky,
ktorých charakter a intenzita sa individuálne menia (v závislosti od
osobnosti a dĺžky liečby). Tieto účinky zahŕňajú zmeny nálady (zvyčajne
povznesená nálada, príležitostne dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne
potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny v kognitívnej a senzorickej
kapacite (napr. poruchy vnímania osobnosti).
- Zaznamenalo sa zhoršenie astmy, i keď sa príčinný vzťah nepotvrdil.
- Môžu sa vyskytnúť nasledovné príznaky reakcií z vynechania, podobné
tým, ktoré sa vyskytujú počas vynechania opiátov: motorický nepokoj,
úzkosť, nervozita, nespavosť, hyperkinéza, tremor a gastrointestinálne
príznaky. Veľmi zriedkavo sa vyskytli aj nasledovné iné symptómy, keď
sa tramadoliumchlorid náhle prestal užívať: panické ataky, silná
úzkosť, halucinácie, parestézia, tinnitus a neobvyklé CNS symptómy.

/Paracetamol/
- Nežiaduce účinky paracetamolu sú zriedkavé, ale môže sa vyskytnúť
hypersenzitivita, vrátane kožných vyrážok. Zaznamenali sa krvné
dyskrázie, vrátane trombocytopénie a agranulocytózy, ktoré sa však
nevyhnutne príčinne nevzťahovali k paracetamolu.
- Niekoľké hlásenia naznačujú, že paracetamol môže vyvíjať
hypoprotrombinémiu, keď sa podáva s liečivami podobnými warfarínu.
V iných štúdiách sa protrombínový čas nemenil.

4.9 Predávkovanie

Doreta je fixnou kombináciou liečiv. V prípade predávkovania, príznaky môžu
zahŕňať znaky a príznaky toxicity tramadolu alebo paracetamolu, alebo oboch
týchto liečiv.

/Príznaky predávkovania tramadolom/
Pri intoxikácii tramadolom sa v zásade očakávajú podobné príznaky, ako
u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opioidov). Tieto účinky zahŕňajú
predovšetkým miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až
po kómu, kŕče a respiračný útlm až po zastavenie dychu.

/Príznaky predávkovania paracetamolom/
Predávkovanie sa týka obzvlášť malých detí. Symptómy predávkovania
paracetamolom v prvých 24 hodinách sú bledosť, nevoľnosť, vracanie,
nechutenstvo a bolesť brucha. Poškodenie pečene sa môže objaviť 12 až
48 hodín po užití. Môžu sa vyskytnúť abnormality glukózového metabolizmu
a metabolická acidóza. Pri závažnej otrave sa môže poškodenie pečene
vyvinúť do encefalopatie, kómy a smrti. Akútne renálne zlyhanie s akútnou
tubulárnou nekrózou sa môže rozvinúť dokonca za neprítomnosti závažného
poškodenia pečene. Hlásili sa srdcové arytmie a pankreatitída.

Poškodenie pečene je možné u dospelých, ktorí užili 7,5 - 10 g alebo viac
paracetamolu. Predpokladá sa, že prebytočné množstvá toxických metabolitov
(zvyčajne dostatočne detoxikované glutatiónom, keď sa užívajú normálne
dávky paracetamolu) sa ireverzibilne viažu na pečeňové tkanivo.

/Záchranná liečba:/
- Okamžitý presun na špecializovanú jednotku.
- Podpora dýchacích a obehových funkcií.
- Pred začatím liečby sa musia čo najskôr po predávkovaní odobrať vzorky
krvi na meranie plazmatickej koncentrácie paracetamolu a tramadolu
a vykonanie pečeňových testov.
- Pečeňové testy sa vykonajú na začiatku (predávkovania) a opakovane
každých 24 hodín. Zvyčajne sa pozoruje zvýšenie hepatálnych enzýmov
(AST, ALT), ktoré sa po jednom alebo dvoch týždňoch normalizujú.
- Vyprázdniť žalúdok prinútením pacienta k vracaniu (ak je pacient pri
vedomí) podráždením alebo výplachom žalúdka.
- Musia sa začať podporné opatrenia, ako udržanie priechodnosti dýchacích
ciest a udržanie kardiovaskulárnych funkcií; na odvrátenie dychového
útlmu sa má použiť naloxón; kŕče sa môžu kontrolovať diazepamom.
- Tramadol sa hemodialýzou alebo hemofiltráciou zo séra eliminuje
minimálne. Liečba akútnej intoxikácie Doretou len hemodialýzou alebo
hemofiltráciou preto nie je vhodná na detoxikáciu.

Okamžitá liečba je pri predávkovaní paracetamolom nevyhnutná. Pacienti sa
musia urgentne hospitalizovať na okamžité ošetrenie i napriek nedostatku
významných včasných príznakov a každý dospelý alebo adolescent, ktorý užil
okolo 7,5 g alebo viac paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách alebo
každé dieťa, ktoré užilo ?150 mg/kg paracetamolu v predchádzajúcich
4 hodinách, musí podstúpiť výplach žalúdka. Koncentrácie paracetamolu
v krvi sa musia merať neskôr ako 4 hodiny po predávkovaní, aby bolo možné
určiť riziko rozvoja poškodenia pečene (pomocou normogramu predávkovania
paracetamolom). Podávanie intravenózneho N-acetylcysteínu (NAC) je
najprospešnejšie, keď sa začne počas 8 hodín od užitia nadmernej dávky. NAC
sa má podať aj vtedy, keď je čas podania väčší ako 8 hodín po podaní
nadmernej dávky a má pokračovať celý terapeutický postup. Liečba NAC musí
začať ihneď, keď je podozrenie na masívne predávkovanie. Musia byť dostupné
všeobecné podporné opatrenia.

Bez ohľadu na hlásené množstvo užitého paracetamolu sa musí perorálne alebo
intravenózne podať antidotum paracetamolu, NAC, tak rýchlo, ako je to
možné. Ak je to možné, počas nasledujúcich 8 hodín po predávkovaní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: iné opioidy, ATC kód: N02AX52

/Analgetiká/
Tramadol je opioidné analgetikum, ktoré pôsobí na centrálny nervový systém.
Tramadol je čistý neselektívny agonista ?, ? a ? opiodných receptorov
s vyššou afinitou k ? receptorom. Iné mechanizmy, ktoré prispievajú
k analgetickému účinku sú inhibícia spätného neuronálneho vychytávania
noradrenalínu a zlepšenie uvoľňovania serotonínu. Tramadol má antitusický
účinok. Široký rozsah analgetických dávok tramadolu nemá na rozdiel od
morfínu tlmivý účinok na dýchanie. Podobne sa nemení ani gastrointestinálna
motilita. Účinok na kardiovaskulárny systém je vo všeobecnosti slabý. Sila
tramadolu sa stanovila na jednu desatinu až jednu šestinu morfínu.

Presný mechanizmus analgetických vlastností paracetamolu je neznámy a môže
zahŕňať centrálne a periférne účinky.

Doreta je vo WHO rebríčku bolesti zaradená ako analgetikum II. stupňa
a lekár ho musí podľa toho používať.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Tramadol sa podáva v racemickej forme a [-] a [+] formy tramadolu a jeho
metabolit M1 sa zistili v krvi. Hoci sa tramadol po podaní rýchlo
absorbuje, jeho absorpcia je pomalšia (a jeho polčas dlhší) ako
u paracetamolu.

Po jednorazovom perorálnom podaní tablety tramadolu/paracetamolu
(37,5 mg/325 mg) sa dosiahli maximálne plazmatické koncentrácie v tomto
poradí 64,3/55,5 ng/ml [(+) tramadol/(-) tramadol] po 1,8 h
[(+) tramadol/(-) tramadol] a 4,2 ?g/ml (paracetamol) po 0,9 h
(paracetamol). Priemerné eliminačné polčasy sú t1/2 5,1/4,7 h
[(+) tramadol/(-) tramadol] a 2,5 h (paracetamol).

Počas farmakokinetických štúdií sa po jednorazovom a opakovanom perorálnom
podaní lieku Doreta zdravým dobrovoľníkom nepozorovala žiadna klinicky
významná zmena kinetických parametrov jednotlivého liečiva v porovnaní s
parametrami liečiv užívaných samostatne.

/Absorpcia/
Racemát tramadolu sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje.
Priemerná absolútna biologická dostupnosť po jednorazovom podaní 100 mg
dávky je približne 75 %. Po opakovanom podaní je biologická dostupnosť
zvýšená a dosiahne približne 90 %.

Po perorálnom podaní Dorety je absorpcia paracetamolu rýchla a skoro úplná,
a prebieha prevažne v tenkom čreve. Maximálne plazmatické koncentrácie
paracetamolu sa dosiahnu za hodinu a nie sú ovplyvnené súbežným podaním
tramadolu.

Perorálne podanie Dorety s jedlom nemá významný vplyv na maximálnu
plazmatickú koncentráciu alebo rozsah absorpcie či tramadolu alebo
paracetamolu, takže Doreta sa môže podávať nezávisle od príjmu jedla.

/Distribúcia/
Tramadol má vysokú afinitu k tkanivám (Vd,(=203(40 l). Väzba na plazmatické
bielkoviny je okolo 20 %.

Ukazuje sa, že paracetamol sa zjavne distribuuje do väčšiny telesných
tkanív okrem tukového. Jeho zdanlivý distribučný objem je okolo 0,9 l/kg.
Na plazmatické proteíny sa viaže relatívne malá časť (približne 20 %)
paracetamolu.

/Metabolizmus/
Tramadol sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje. Okolo 30 % dávky
sa vylučuje do moču ako nezmenený liek, zatiaľ čo 60 % dávky sa vylučuje
ako metabolity.
Tramadol sa metabolizuje /O/-demetyláciou (katalyzovanou enzýmom CYP2D6) na
M1 metabolit a /N/-demetyláciou (katalyzovanou CYP3A) na metabolit M2. M1 je
ďalej metabolizovaný /N/-demetyláciou a konjugáciou s kyselinou glukurónovou.
Plazmatický eliminačný polčas M1 je 7 hodín. Metabolit M1 má analgetické
vlastnosti a je účinnejší než pôvodný liek. Plazmatické koncentrácie M1 sú
niekoľkonásobne nižšie ako tramadolu a ich prínos ku klinickému efektu sa
pravdepodobne opakovaným podaním nemení.

Paracetamol sa metabolizuje hlavne v pečeni dvomi hlavnými hepatálnymi
cestami: glukuronidáciou a sulfatáciou. Druhá cesta sa môže rýchlo
saturovať vyššími ako terapeutickými dávkami. Malá časť (menej ako 4 %) sa
metabolizuje cez cytochróm P450 na aktívny medziprodukt (N-acetyl
benzochinónimín), ktorý sa za normálnych podmienok použitia rýchlo
detoxikuje redukovaným glutatiónom a po konjugácii na cysteín a kyselinu
merkaptánovú sa vylučuje do moču. Pri veľkom predávkovaní sa však množstvo
tohto metabolitu zvyšuje.

/Eliminácia/
Tramadol a jeho metabolity sa eliminujú hlavne obličkami.

Polčas paracetamolu u dospelých je približne 2 až 3 hodiny. U detí je
kratší a u novorodencov a pacientov s cirhózou je trocha dlhší. Paracetamol
sa eliminuje hlavne formou od dávky závislých glukuro- a sulfo-
konjugovaných derivátov. Menej ako 9 % nezmeneného paracetamolu sa vylučuje
do moču. Pri renálnej insuficiencii je polčas oboch zložiek predĺžený.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Neuskutočnili sa predklinické štúdie s fixnou kombináciou (tramadol
a paracetamol) na hodnotenie jej karcinogénnych a mutagénnych účinkov,
a jej účinkov na fertilitu.

V potomstve potkanov perorálne liečených kombináciou tramadol/paracetamol
sa nepozoroval teratogénny účinok, ktorý by sa mohol prisúdiť lieku.

Kombinácia tramadol/paracetamol v dávke toxickej u samíc potkanov
(50/434 mg/kg) sa ukázala byť embryotoxickou a fetotoxickou. Išlo o 8,3-
násobok maximálnej terapeutickej dávky u ľudí. Teratogénny účinok sa pri
tejto dávke nepozoroval. Embryotoxicita a fetotoxicita mali za následok
zníženú hmotnosť plodu a zvýšenie nadpočetných rebier. Nižšie dávky
spôsobujúce menej závažný materno-toxický účinok (10/87 a 25/217 mg/kg
tramadol/paracetamol) nemali za následok toxické účinky na embryo alebo
plod.

Výsledky štandardných testov mutagenicity neodhalili potenciálne
genotoxické riziko užívania tramadolu pre ľudí.

Výsledky testov na karcinogenitu nenaznačili potenciálne riziko tramadolu
pre ľudí.

Štúdie s tramadolom na zvieratách odhalili, vo veľmi vysokých dávkach,
účinok na vývoj orgánov, osifikáciu a novorodeneckú úmrtnosť súvisiacu
s maternotoxicitou. Reprodukčná fertilita a vývoj potomstva neboli
ovplyvnené. Tramadol prechádza cez placentu. Po perorálnom podaní tramadolu
sa v dávkach až do 50 mg/kg u samcov potkanov a až do 75 mg/mg u samíc
potkanov nepozoroval účinok na fertilitu.

Rozšírené výskumy nepreukázali žiadny dôkaz relevantného genotoxického
rizika paracetamolu v terapeutických (t.j. v netoxických) dávkach.

Dlhodobé štúdie na potkanoch a myšiach neposkytli žiadny dôkaz relevantných
tumorigénnych účinkov v ne-hepatotoxických dávkovaniach paracetamolu.

Štúdie na zvieratách a rozsiahle skúsenosti u ľudí doteraz neposkytli
žiadne údaje reprodukčnej toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
hydrolyzát škrobu (kukuričný)
Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)
Mikrokryštalická celulóza
Magnéziumstearát
Obal:
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 400
Žltý oxid železitý (E172)
Polysorbat 80

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

5. Druh obalu a obsah balenia

Nepriehľadný blister, biela PVC/PVDC-Al fólia: 2 filmom obalené tablety
(blistre s 2 tabletami) alebo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
a 100 filmom obalených tabliet (blistre s 10 tabletami), v škatuľke

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.
Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

65/0299/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

21.5.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU 11/2010[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C76193
Skupina ATC:
N02 - Analgetiká
Skupina ATC:
N02AX52 - tramadolum - kombinácie
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
SI -
Účinná látka:
zinci oxidum,lipidy
Výrobca lieku:
KRKA d.d., Novo Mesto, SLOVINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
2.80 € / 84.35 SK
Úhrada poisťovňou:
1.91 € / 57.54 SK
Doplatok pacienta:
0.89 € / 26.81 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.70 € ÚP:0.00 € DP:1.70 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.06 € ÚP:1.91 € DP:1.15 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.86 € ÚP:2.86 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.92 € ÚP:0.00 € DP:13.92 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.99 € ÚP:5.73 € DP:0.26 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.04 € ÚP:0.00 € DP:2.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.09 € ÚP:1.91 € DP:2.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.53 € ÚP:2.87 € DP:2.66 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien