Detail:
Omeprazol STADA 20 mg cps end 30x20 mg
Názov lieku:
Omeprazol STADA 20 mg
Doplnok názvu:
cps end 30x20 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2010/05193SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Omeprazol STADA 10 mg
Omeprazol STADA 20 mg
Omeprazol STADA 40 mg
tvrdé gastrorezistentné kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Omeprazol STADA 10 mg kapsuly: jedna kapsula obsahuje 10 mg omeprazolu.
Omeprazol STADA 20 mg kapsuly: jedna kapsula obsahuje 20 mg omeprazolu.
Omeprazol STADA 40 mg kapsuly: jedna kapsula obsahuje 40 mg omeprazolu.
Pomocná látka: sacharóza.

. Každá 10 mg kapsula obsahuje 51 až 58 mg sacharózy.
. Každá 20 mg kapsula obsahuje 102 až 116 mg sacharózy.
. Každá 40 mg kapsula obsahuje 203 až 233 mg sacharózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdá gastrorezistentná kapsula

Omeprazol STADA 10 mg kapsuly: nepriehľadné žlté kapsuly obsahujúce
sivobiele až krémovobiele mikrogranuly guľovitého tvaru.
Omeprazol STADA 20 mg kapsuly: nepriehľadné žlté kapsuly obsahujúce
sivobiele až krémovobiele mikrogranuly guľovitého tvaru.
Omeprazol STADA 40 mg kapsuly: nepriehľadné modré a nepriehľadné biele
kapsuly obsahujúce sivobiele až krémovobiele mikrogranuly guľovitého tvaru.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Omeprazol STADA tvrdé gastrorezistentné kapsuly sú indikované:


Dospelí

• Liečba dvanástnikových vredov
• Prevencia relapsu dvanástnikových vredov
• Liečba žalúdkových vredov
• Prevencia relapsu žalúdkových vredov
• Eradikácia Helicobacter pylori (H. pylori) pri peptickej vredovej chorobe
v kombinácii s vhodnými antibiotikami
• Liečba vredov žalúdka a dvanástnika vyskytujúcich sa v súvislosti s
užívaním NSAID
• Prevencia vredov žalúdka a dvanástnika vyskytujúcich sa v súvislosti s
užívaním NSAID u rizikových pacientov
• Liečba refluxnej ezofagitídy
• Dlhodobá liečba pacientov s vyhojenou refluxnou ezofagitídou
• Liečba symptomatickej gastroezofagálnej refluxnej choroby
• Liečba Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu

Použitie u detí
/Deti staršie ako 1 rok a s hmotnosťou ? 10 kg/
• Liečba refluxnej ezofagitídy
• Symptomatická liečba pyrózy a regurgitácie kyseliny pri gastroezofagálnej
refluxnej chorobe

/Deti staršie ako 4 roky a adolescenti/
• Liečba dvanástnikového vredu spôsobeného /H. pylori/ v kombinácii s
antibiotikami


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie u dospelých

/Liečba dvanástnikových vredov/
Odporúčané dávkovanie u pacientov s aktívnym vredom dvanástnika je 20 mg
Omeprazolu STADA 1-krát denne. U väčšiny pacientov dôjde k vyhojeniu v
priebehu 2 týždňov. U tých pacientov, kde po iniciálnej liečebnej kúre
nenastalo úplné vyhojenie, k nemu spravidla dôjde po ďalšej dvojtýždňovej
liečebnej kúre. Pacientom, u ktorých dvanástnikový vred na liečbu reaguje
nedostatočne, sa odporúča podávať Omeprazol STADA 4 mg 1-krát denne.
Vyhojenie sa zvyčajne dosiahne v priebehu 4 týždňov.

/Prevencia relapsu dvanástnikových vredov/
V prevencii relapsu dvanástnikového vredu u pacientov negatívnych na /H./
/pylori/ alebo v prípadoch,
kedy eradikácia /H. pylori/ nie je možná, sa odporúča Omeprazol STADA 20 mg 1-
krát denne. U niektorých pacientov môže postačovať denná dávka 10 mg. V
prípade zlyhania liečby možno dávku zvýšiť na 40 mg.

/Liečba žalúdkových vredov/
Odporúčaná dávka je Omeprazolu STADA 20 mg jedenkrát denne. U väčšiny
pacientov dôjde k vyhojeniu vredu v priebehu 4 týždňov. U tých pacientov, u
ktorých po iniciálnej kúre liečby nedôjde k úplnému vyhojeniu, nastáva
vyhojenie vredu zvyčajne v priebehu ďalších 4 týždňov liečby. U pacientov,
u ktorých žalúdkový vred reaguje na liečbu nedostatočne, sa odporúča
Omeprazol STADA 40 mg 1-krát denne a vyhojenie sa zvyčajne dosiahne v
priebehu 8 týždňov.

/Prevencia relapsu žalúdkových vredov/
V prevencii relapsu u pacientov, u ktorých žalúdkový vred reaguje na liečbu
nedostatočne, sa odporúča Omeprazol STADA 20 mg 1-krát denne. V prípade
potreby sa môže dávka zvýšiť na Omeprazol STADA 40 g 1-krát denne.

/Eradikácia H. pylori pri peptickej vredovej chorobe/
Pri výbere antibiotík na eradikáciu /H. pylori/ je potrebné zohľadňovať
individuálnu znášanlivosť
liečiva u pacienta a má sa uskutočňovať v súlade so stavom rezistencie a
odporúčaniami liečby na
národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
. Omeprazol STADA 20 mg + klaritromycín 500 mg + amoxicilín 1000 mg,
každý 2-krát denne počas 1 týždňa alebo
. Omeprazolu STADA 20 mg + klaritromycín 250 mg (alt. 500 mg) +
metronidazol 400 mg (alebo 500 mg alebo tinidazol 500 mg), každý 2-krát
denne počas 1 týždňa alebo
. Omeprazolu STADA 40 mg 1-krát denne s amoxicilínom 500 mg a
metronidazolom 400 mg (alebo 500 mg alebo tinidazol 500 mg), oba 3-krát
denne počas 1 týždňa.

Ak je pacient ešte stále pozitívny na /H. pylori,/ liečbu v každom režime
možno zopakovať.

/Liečba vredov žalúdka, dvanástnika v súvislosti s užívaním NSAID/
V liečbe vredov žalúdka, dvanástnika je odporúčaná dávka Omeprazolu STADA
20 mg jedenkrát denne. U väčšiny pacientov dôjde k vyhojeniu vredu v
priebehu 4 týždňov. U tých pacientov, u ktorých nedošlo k úplnému vyhojeniu
po iniciálnej kúre liečby, dochádza k vyhojeniu vredu zvyčajne v priebehu
ďalších 4 týždňov liečby.

/Prevencia vredov žalúdka, dvanástnika vyskytujúcich sa v súvislosti s/
/užívaním NSAID u rizikových/
pacientov
V prevencii vredov žalúdka, dvanástnika vyskytujúcich sa v súvislosti s
užívaním NSAID
u rizikových pacientov (vek >60 rokov, s vredmi žalúdka a/alebo vredmi
dvanástnika, s krvácaním z
hornej časti GITu v anamnéze) je odporúčanou dávkou Omeprazolu STADA 20 mg
1-krát denne.

/Liečba refluxnej ezofagitídy/
Odporúčaná dávka Omeprazolu STADA je 20 mg 1-krát denne. U väčšiny
pacientov sa vyhojenie dosiahne v priebehu 4 týždňov liečby. U tých
pacientov, u ktorých po iniciálnej liečebnej kúre nedošlo k úplnému
vyhojeniu, dochádza k nemu zvyčajne v priebehu ďalších 4 týždňov liečby.
U pacientov s ťažkou ezofagitídou sa odporúča Omeprazol STADA 40 mg 1-krát
denne a vyhojenie sa zvyčajne dosiahne v priebehu 8 týždňov.

/Dlhodobá liečba pacientov s vyhojenou refluxnou ezofagitídou/
Počas dlhodobej liečby pacientov s vyhojenou refluxnou ezofagitídou je
odporúčanou dávkou Omeprazol STADA 10 mg 1-krát denne. V prípade potreby
možno dávku zvýšiť na Omeprazol STADA 20 až 40 mg 1-krát denne.

/Liečba symptomatickej gastroezofagálnej refluxnej choroby/
Odporúčaná dávka je Omeprazol STADA 20 mg denne. Pacienti môžu dostatočne
reagovať na dávku 10 mg denne, a preto úpravu dávky je potrebné zvažovať
individuálne.
Ak sa po 4 týždňoch liečby Omeprazolom STADA 20 mg denne nedosiahne
kontrola príznakov, odporúča sa ďalšie vyšetrenie.

/Liečba Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu/
U pacientov so Zollinerovým-Ellisonovým syndrómom sa má dávkovanie nastaviť
individuálne a
liečba má pokračovať tak dlho, ako je klinicky považovaná za potrebnú.
Odporúčaná iniciálna dávka
Omeprazolu STADA je 60 mg denne. Všetci pacienti s ťažkou formou ochorenia
a nedostatočnou reakciou na iné spôsoby liečby boli dostatočne kontrolovaní
a viac ako 90% pacientov bolo na udržiavacích dávkach Omeprazolu STADA 20
–120 mg denne. Pri denných dávkach Omeprazolu STADA prevyšujúcich 80 mg je
potrebné túto dávku rozdeliť a podávať 2-krát denne.


Dávkovanie u detí


/Deti staršie ako 1 rok a s hmotnosťou ? 10 kg/
/Liečba refluxnej ezofagitídy/
Symptomatická liečba pyrózy a regurgitácie žalúdkovej kyseliny pri
gastroezofagálnej refluxnej
chorobe
Odporúčané dávkovanie je nasledovné:

|Vek |Hmotnosť |Dávka |
|? 1 rok |10-20 kg |10 mg jedenkrát denne. Dávku možno v |
| | |prípade potreby zvýšiť na 20 mg |
| | |jedenkrát denne |
|? 2 roky |>20 kg |20 g jedenkrát denne. Dávku možno v |
| | |prípade potreby zvýšiť na 40 mg |
| | |jedenkrát denne |

/Refluxná ezofagitída//:/ Trvanie liečby predstavuje 4 až 8 týždňov.

/Symptomatická liečba pyrózy a regurgitácie žalúdkovej kyseliny pri/
/gastroezofagálnej refluxnej/
chorobe: Trvanie liečby predstavuje 2 až 4 týždne. Ak sa po 2 až 4 týždňoch
nedosiahne kontrola
príznakov, pacient si vyžaduje ďalšie vyšetrenie.

/Deti staršie ako 4 roky a dospievajúci/
/Liečba dvanástnikového vredu spôsobeného H. pylori/
Pri výbere vhodnej kombinovanej liečby je potrebné zohľadňovať platné
národné, regionálne a
miestne odporúčania v súvislosti s bakteriálnou rezistenciou, trvanie
liečby (najčastejšie 7 dní, ale
niekedy až do 14 dní) a náležité použitie antibakteriálnych látok.

Liečba má prebiehať pod dohľadom odborníka.

Odporúčané dávkovania sú nasledovné:

|Hmotnosť |Dávkovanie |
|15-30 kg |Kombinácia s dvoma antibiotikami. Omeprazol STADA|
| |10 mg, amoxicilín 25 mg/kg telesnej hmotnosti a |
| |klaritromycín 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti sa |
| |spolu podáva 2-krát denne počas 1 týždňa. |
|31-40 kg |Kombinácia s dvoma antibiotikami. Omeprazol STADA|
| |20 mg, amoxicilín 750 mg a klaritromycín 7,5 |
| |mg/kg telesnej hmotnosti sa spolu podáva 2-krát |
| |denne počas 1 týždňa. |
|>40 kg |Kombinácia s dvoma antibiotikami. Omeprazol STADA|
| |20 mg, amoxicilín 1 g a klaritromycín 500 mg sa |
| |spolu podáva 2-krát denne počas 1 týždňa. |


Osobitné skupiny pacientov

/Poškodenie funkcie obličiek/
U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebné upravovať
dávkovanie (pozri časť 5.2).

/Poškodenie funkcie pečene/
U pacientov s poškodenou funkciou pečene môže postačovať denná dávka 10-20
mg (pozri časť 5.2).

/Starší pacienti (vek >65 rokov)/
U starších pacientov nie je potrebné upravovať dávkovanie (pozri časť 5.2).

Omeprazol STADA
Omeprazol STADA kapsuly sa odporúča užívať ráno, prednostne bez jedla,
prehltnúť ich celé a zapiť s pol pohárom vody. Kapsuly sa nesmú žuvať ani
drviť.

/U pacientov s ťažkosťami s prehĺtaním a u detí, ktoré dokážu piť alebo/
/prehltnúť polotuhé jedlo/
Pacienti môžu kapsulu otvoriť a obsah prehltnúť s pol pohárom vody alebo po
zmiešaní obsahu s
mierne kyslou tekutinou, akou je napr. ovocný džús, jablková šťava, alebo
nesýtená voda. Pacienti
majú byť poučení, že sa disperzia má užiť okamžite (alebo v priebehu 30
min). Vždy zmiešajte tesne
pred vypitím. Zapite s pol pohárom vody.

Alternatívne môžu pacienti nechať kapsulu rozpustiť v ústach (cmúľať) a
prehltnúť granuly s pol
pohárom vody. Granuly s gastrorezistentným obalom je potrebné prehltnúť bez
žuvania.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na omeprazol, substituované benzimidazoly alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok.

Omeprazol sa rovnako ako iné inhibítory protónovej pumpy (PPI) nemá podávať
súbežne s
nelfinavirom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

V prípade akýchkoľvek alarmujúcich príznakov (napr. značná neúmyselná
strata na hmotnosti,
opakované vracanie, dysfágia, hemateméza alebo meléna) a pri podozrení
alebo zistení žalúdkového
vredu sa má vylúčiť malignita, pretože liečba môže zmierňovať symptómy a
oddialiť stanovenie
diagnózy.

Súbežné používanie atazanaviru s inhibítormi protónovej pumpy sa neodporúča
(pozri časť 4.5). Ak sa kombinácii atazanaviru s inhibítormi protónovej
pumpy nedá vyhnúť, odporúča sa starostlivé
monitorovanie (napr. vírusová záťaž) v kombinácii so zvýšením dávky
atazanaviru na 400 mg so
100 mg ritonaviru; 20 mg omeprazolu sa nemá prekročiť.

Omeprazol, ako iné lieky blokujúce aciditu, môže redukovať absorpciu
vitamínu B12
(kyanokobalamín) vzhľadom na hypo- alebo achlórhydriu. To sa má zohľadniť
pri dlhodobej liečbe
pacientov so zníženou zásobou vitamínu B12 alebo s rizikovými faktormi pre
zníženie absorpcie.

Omeprazol je inhibítorom CYP2C19. Má sa zvážiť potenciál interakcií s
liekmi metabolizovanými
prostredníctvom CYP2C19 na začiatku alebo na konci liečby omeprazolom.
Pozorovala sa interakcia
medzi klopidogrelom a omeprazolom (pozri časť 4.5). Klinická závažnosť
tejto interakcie je neurčitá.
Preventívne sa súbežnému použitiu omeprazolu a klopidogrelu má zabrániť.

Niektoré deti s chronickými ochoreniami si môžu vyžadovať dlhodobú liečbu,
hoci sa to neodporúča.
Omeprazol STADA tvrdé gastrorezistentné kapsuly obsahujú laktózu. Pacienti
so zriedkavými vrodenými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho
deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento
liek.

Liečba inhibítormi protónovej pumpy môže mať za následok mierne zvýšené
riziko
gastrointestinálnych infekcií vyvolaných, napr. /Salmonellou/ a
/Campylobacterom/ (pozri časť 5.1).

Počas každej dlhodobej liečby, najmä ak trvá dlhšie ako 1 rok, majú byť
pacienti pravidelne sledovaní.


4.5 Liekové a iné interakcieÚčinky omeprazolu na farmakokinetiku iných liečiv


/Liečivá s absorpciou závislou od pH/
Znížená vnútrožalúdková acidita počas liečby omeprazolom by mohla zvýšiť
alebo znížiť absorpciu
liečiv s absorpciou závislou od pH žalúdka.

/Nelfinavir, atazanavir/
V prípade súbežného podávania s omeprazolom sú plazmatické hladiny
nelfinaviru a atazanaviru
znížené.
Súbežné podávanie omeprazolu s nelfinavirom je kontraindikované (pozri časť
4.3). Súbežné podávanie omeprazolu (40 mg jedenkrát denne ) redukovalo
priemernú expozíciu nelfinaviru
približne o 40% a priemerná expozícia farmakologicky aktívneho metabolitu
M8 bola redukovaná
približne o 75-90%. Interakcia môže mať za následok CYP2C19 inhibíciu.

Súbežné podávanie omeprazolu s atazanavirom sa neodporúča (pozri časť 4.4).
Súbežné podávanie
omeprazolu (40 mg jedenkrát denne) a atazanaviru 300 mg/ritonaviru 100 mg
zdravým dobrovoľníkom viedlo k 75% zníženiu expozície atazanaviru. Zvýšenie
dávky atazanaviru na 400 mg nekompenzovalo pôsobenie omeprazolu na
expozíciu atazanaviru. Súbežné podávanie omeprazolu (20 mg jedenkrát denne)
s atazanavirom 400 mg/ritonavirom 100 mg zdravým dobrovoľníkom viedlo
k zníženiu expozície atazanaviru priemerne o 30% v porovnaní s atazanavirom
300 mg/ritonavirom 100 mg jedenkrát denne.

/Digoxín/
Pri súbežnej liečbe omeprazolom (20 mg denne) a digoxínom sa u zdravých
osôb biologická
dostupnosť zvýšila o 10%. Toxicita digoxínu bola hlásená zriedkavo. Avšak
je potrebné uplatňovať
opatrnosť pri podávaní vysokých dávok starším pacientom. Terapeutické
liekové monitorovanie
digoxínu sa má preto zosilniť.

/Klopidogrel/
V skrížených klinických štúdiách sa samotný klopidogrel (300 mg záťažová
dávka nasledujúca po
75 mg/deň) s omeprazolom (80 mg v rovnakom čase ako klopidogrel) podávali 5
dní. Expozícia na
aktívny metabolit klopidogrelu bola znížená o 46% (Deň 1) a 42% (Deň 5),
keď sa klopidogrel a
omeprazol podávali súčasne. Priemer inhibície trombocytovej agregácie (IPA)
bol znížený o 47% (24
hodín) a 30% (Deň 5), keď sa klopidogrel a omeprazol podávali súčasne. V
inej štúdii sa preukázalo,
že ak sa klopidogrel a omeprazol podávajú v rôznom čase, nezabráni sa ich
interakcii ako je to
pravdepodobné inhibičným účinkom omeprazolu na CYP2C19. V observačných a
klinických štúdiách
sa zistili inkonzistentné údaje na klinickú implikáciu tejto PK/PD
interakcie z hľadiska veľkých
kardiovaskulárnych príhod.

/Iné liečivá/
Absorpcia posakonazolu, erlotinibu, ketokonazolu a itrakonazolu je
signifikantne redukovaná a tak
klinická účinnosť môže byť oslabená. Súbežnému použitiu s posakonazolom a
erlotinibom sa má
vyhnúť.


Liečivá metabolizované CYP2C19

Omeprazol je mierny inhibítor CYP2C19, hlavný enzým metabolizujúci
omeprazol. Preto môže byť
metabolizmus súbežne podávaných liečiv, ktoré sú tiež metabolizované
prostredníctvom CYP2C19
spomalený a systémová expozícia týmto liečivám sa môže zvýšiť. Príkladom sú
lieky ako R-warfarín
a iné antagonisty vitamínu K, cilostazol, diazepam a fenytoín.

/Cilostazol/
Omeprazol podávaný zdravým dobrovoľníkom v dávkach 40 mg v skríženom
skúšaní zvyšoval Cmax
cilostazolu o 18% a AUC cilostazolu o 26%, v prípade jedného z jeho
aktívnych metabolitov to bolo o
29% a 69%.

/Fenytoín/
V prvých dvoch týždňov od začiatku liečby omeprazolom sa odporúča
monitorovať plazmatické
koncentrácie fenytoínu a ak dôjde k úprave dávky fenytoínu, je potrebné,
aby sa po skončení liečby
omeprazolom monitoring zopakoval a dávka sa znovu upravila.


Neznámy mechanizmus


/Sakvinavir/
Súbežné podávanie omeprazolu so sakvinavirom/ritonavirom viedlo k zvýšeniu
plazmatických hladín
priemerne o 70% pre sakvinavir spojený s dobrou tolerabilitou u HIV-
infikovaných pacientov.

/Takrolimus/
Pri súbežnom podávaní omeprazolu s takrolimom boli hlásené zvýšené hladiny
takrolimu v sére. Má sa posilniť účinné monitorovanie koncentrácií
takrolimu podobne ako aj renálnej funkcie (klírens
kreatinínu) a dávka takrolimu sa má upraviť, ak je to potrebné.


Účinky iných liečiv na farmakokinetiku omeprazolu


/Inhibítory CYP2C19 a/alebo CYP3A4/
Nakoľko sa omeprazol metabolizuje prostredníctvom CYP2C19 a CYP3A4,
liečivá, o ktorých je
známe, že inhibujú CYP2C19 alebo CYP 3A4 (ako je napr. klaritromycín a
vorikonazol) môžu viesť
k zvýšeniu hladín omeprazolu v sére spomalením metabolizmu omeprazolu.
Súbežné podávanie
vorikonazolu malo za následok vyššiu ako dvojnásobnú expozíciu omeprazolu.
Pretože vysoké dávky
omeprazolu boli dobre znášané, vo všeobecnosti sa úprava dávky omeprazolu
nevyžaduje. Úpravu
dávkovania je však potrebné zvažovať u pacientov š ťažkým poškodením pečene
a v prípade indikácie
dlhodobej liečby.

/Induktory CYP2C19 a/alebo CYP3A4/
Liečivá, o ktorých je známe, že indukujú CYP2C19 alebo CYP3A4 alebo obidva
(akými sú napr.
rifampicín alebo výťažky z /ľubovníka bodkovaného/) môžu spôsobovať zníženie
hladín omeprazolu v
sére prostredníctvom zrýchlenia metabolizmu omeprazolu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Výsledky troch prospektívnych epidemiologických štúdií (viac než 1 000
prípadov expozície lieku)
ukázali, že omeprazol nemá žiadne negatívne pôsobenie v gravidite, ani na
zdravie plodu/novorodenca. Omeprazol sa môže užívať v gravidite.

Omeprazol sa vylučuje do materského mlieka, avšak nie je pravdepodobné, že
má vplyv na dieťa, ak
sa podáva v terapeutických dávkach.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Je nepravdepodobné, že by Omeprazol STADA ovplyvňoval schopnosť viesť
vozidlá a obsluhovať stroje. Môžu sa vyskytnúť nežiaduce reakcie ako sú
závrat a vizuálne poruchy (pozri časť 4.8). Ak sa prejavia, pacienti nemajú
viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšími nežiaducimi účinkami (1 až 10% pacientov) sú bolesť hlavy,
zápcha, hnačka, plynatosť
a nevoľnosť/vracanie.

V programe klinických skúšaní a po uvedení do obehu sa identifikovali alebo
považovali za suspektné
nežiaduce účinky uvedené nižšie. Ani jeden z nich nebol závislý od dávky.
Nežiaduce účinky sú
klasifikované podľa frekvencie ich výskytu a podľa tried orgánových
systémov (SOC). Kategórie
frekvencie výskytu sú definované nasledovne: veľmi časté (?1/10), časté
(?1/100 až <1/10), menej
časté (?1/1 000 až <1/100), zriedkavé (?1/10 000 až <1/1 000), veľmi
zriedkavé (<1/10 000),
neznáme (z dostupných údajov).


|SOC/frekvencia |Nežiaduci účinok |
|Poruchy krvi a lymfatického systému |
|Zriedkavé: |Leukopénia, trombocytopénia |
|Veľmi zriedkavé: |Agranulocytóza, pancytopénia |
|Poruchy imunitného | |
|systému | |
|Zriedkavé: |Hypersenzitívne reakcie, napr. horúčka, |
| |angioedém a anafylaktická reakcia/šok |
|Poruchy metabolizmu a výživy |
|Zriedkavé: |Hyponatrémia |
|Veľmi zriedkavé: |Hypomagnezémia |
|Psychické poruchy |
|Menej časté: |Nespavosť |
|Zriedkavé: |Agitácia, zmätenosť, depresia |
|Veľmi zriedkavé: |Agresivita, halucinácie |
|Poruchy nervového systému |
|Časté: |Bolesť hlavy |
|Menej časté: |Závrat, parestézie, ospalosť |
|Zriedkavé: |Poruchy chuti |
|Poruchy oka |
|Zriedkavé: |Zahmlené videnie |
|Poruchy ucha a labyrintu |
|Menej časté: |Vertigo |
|Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína |
|Zriedkavé: |Bronchospazmus |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|Časté: |Bolesť brucha, zápcha, hnačka, flatulencia, |
|nevoľnosť/vracanie | |
|Zriedkavé: |Suchosť v ústach, stomatitída , |
| |gastrointestinálna kandidóza |
|Poruchy pečene a žlčových ciest |
|Menej časté: |Zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov |
|Zriedkavé: |Hepatitída so žltačkou alebo bez žltačky |
|Veľmi zriedkavé: |Zlyhávanie pečene, encefalopatia u pacientov s|
| |predchádzajúcim ochorením pečene |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |
|Menej časté: |Dermatitída, svrbenie, vyrážka, žihľavka |
|Zriedkavé: |Alopécia, fotosenzitivita |
|Veľmi zriedkavé: |Multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov |
| |syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (TEN) |
|Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva |
|Zriedkavé: |Bolesti v kĺboch, svaloch |
|Veľmi zriedkavé: |Svalová slabosť |
|Poruchy obličiek a močových ciest |
|Zriedkavé: |Intersticiálna nefritída |
|Poruchy reprodukčného systému a prsníkov |
|Veľmi zriedkavé: |Gynekomastia |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
|Menej časté: |Pocit ťažoby, periférny edém |
|Zriedkavé: |Zvýšené potenie |


Detská populácia

Bezpečnosť omeprazolu bola hodnotená u celkového počtu 310 detí vo veku 0 –
16 rokov s ochorením v súvislosti s hyperaciditou. Sú dostupné obmedzené
údaje o bezpečnosti od 46 detí s ťažkou erozívnou ezofagitídou, ktoré
dostávali udržiavaciu liečbu omeprazolom v rámci klinického skúšania až 749
dní. Profil nežiaducich účinkov bol vo všeobecnosti rovnaký ako u
dospelých, a to pri
krátkodobej aj dlhodobej liečbe. Nie sú dostupné žiadne dlhodobé údaje,
pokiaľ ide o účinky liečby
omeprazolom týkajúce sa puberty a rastu.

4.9 Predávkovanie

Údaje o účinkoch predávkovania omeprazolom u ľudí sú obmedzené. V
literatúre boli opísané dávky
až do 560 mg a v ojedinelých prípadoch sa vyskytli hlásenia, keď perorálne
dávky dosahovali až
2 400 mg omeprazolu (120- násobok odporúčanej klinickej dávky). V
hláseniach o predávkovaní
omeprazolom sa vyskytli: nauzea, vracanie, závrat, bolesť brucha, hnačka a
bolesť hlavy. Ojedinele
bola hlásená aj apatia, depresia a zmätenosť.

Opísané príznaky boli prechodné a nebol hlásený žiadny závažný klinický
dôsledok. Pri zvýšených
dávkach zostala rýchlosť eliminácie nezmenená (kinetika 1. poriadku). Ak je
potrebná liečba, jedná sa
o symptomatickú liečbu.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítory protónovej pumpy, ATC kód: A02BC01


Mechanizmus účinku

Omeprazol, racemická zmes dvoch enantiomérov znižuje sekréciu žalúdkovej
kyseliny vysoko
cieleným mechanizmom účinku. Je špecifickým inhibítorom kyselinovej pumpy v
parietálnych
bunkách. Pôsobí rýchlo a pri dávkovaní jedenkrát denne zabezpečuje kontrolu
reverzibilnou inhibíciou sekrécie žalúdkovej kyseliny.

Omeprazol je slabá zásada; koncentruje a konvertuje sa na aktívnu formu v
silne kyslom prostredí
vnútrobunkových kanálikov parietálnej bunky, kde inhibuje enzým H+, K+-
ATPázu – kyselinovú
pumpu. Tento účinok na posledný krok procesu tvorby žalúdkovej kyseliny je
závislý od dávky a
zabezpečuje vysoko účinnú inhibíciu bazálnej ako aj stimulovanej sekrécie
kyseliny bez ohľadu na
druh stimulu.


Farmakodynamické účinky

Všetky pozorované farmakodynamické účinky možno vysvetliť pôsobením
omeprazolu na sekréciu
kyseliny.

/Účinok na sekréciu žalúdkovej kyseliny/
Po perorálnom podávaní omeprazolu 1-krát denne sa dosiahne rýchla a účinná
inhibícia sekrécie
žalúdkovej kyseliny počas dňa i noci s maximálnym účinkom do 4 dní liečby.
U pacientov
s dvanástnikovým vredom, ktorí dostávali omeprazol 20 mg 1-krát denne, sa
udržiaval priemerný
pokles acidity v žalúdku najmenej 80% počas 24 hodín, s priemerným poklesom
maxima tvorby
kyseliny približne 70% po stimulácii pentagastrínom 24 hodín po podaní
dávky.

U pacientov s dvanástnikovým vredom sa pri perorálnom podávaní omprazolu 20
mg denne udržiava
v žalúdku pH ? 3 priemerne 17 hodín z 24 hodín.

Ako dôsledok zníženej sekrécie kyseliny a acidity v žalúdku omeprazol v
závisloti od dávky
znižuje/normalizuje vystavenie ezofágu žalúdkovej kyseline u pacientov s
gastroezofagálnou refluxnou chorobou. Inhibícia sekrécie žalúdkovej
kyseliny súvisí s plochou pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie
a času (AUC) omeprazolu a nie s aktuálnou koncentráciou v plazme v danom
čase.

Počas liečby omeprazolom sa nepozorovala žiadna tachyfylaxia.

/Účinok na H. pylori/
H. pylori súvisí s peptickou vredovou chorobou, ktorá zahŕňa vredovú
chorobu dvanástnika a žalúdka.
/H. pylori/ je hlavným faktorom pri vzniku gastritídy. /H. pylori/ spolu s
žalúdkovou kyselinou sú
hlavnými faktormi, podieľajúcimi sa na vzniku peptickej vredovej choroby.
/H. pylori/ je hlavným
faktorom pri vzniku atrofickej gastritídy, ktorá súvisí so zvýšeným rizikom
vzniku rakoviny žalúdka.

Eradikácia /H. pylori/ omeprazolom a antibiotikami je spojená s vysokou
mierou úspešnosti hojenia
a dlhodobou remisiou peptických vredov.

Pri skúmaní duálnej liečby sa zistilo, že je menej účinná ako
trojkombinovaná liečba. Môže sa zvážiť
v prípade známej hypersensitivity vylučujúcej použitie inej
trojkombinovanej liečby.

/Iné účinky omeprazolu v dôsledku inhibície kyseliny/
Počas dlhodobej liečby sa zaznamenal mierne zvýšený počet hlásení týkajúci
sa výskytu žalúdkových
glandulárnych cýst. Tieto zmeny sú fyziologickým dôsledkom výraznej
inhibície sekrécie žalúdkovej
kyseliny, sú benígne a javia sa ako reverzibilné.

Znížená acidita žalúdka, vzniknutá akokoľvek, vrátane inhibítormi
protónovej pumpy, vedie k
zvýšeniu počtu baktérií, ktoré sú normálne prítomné v gastrointestinálnom
trakte. Terapia liekmi,
ktoré potláčajú tvorbu žalúdkovej kyseliny môže mať za následok mierne
zvýšené riziko
gastrointestinálnych infekcií vyvolaných napr. /Salmonellou/ a
/Campylobacterom/.


Používanie v pediatrii

V nekontrolovanom klinickom skúšaní u detí (vo veku 1-16 rokov) s ťažkou
refluxnou ezofagitídou
omeprazol v dávkach 0,7-1,4 mg/kg zlepšil stupeň ezofagitídy v 90% prípadov
a spôsobil významné
zníženie príznakov refluxu. V jednoducho zaslepenom klinickom skúšaní boli
deti vo veku 0-24
mesiacov s klinicky diagnostikovanou gastroezofagálnou refluxnou chorobou
liečené omeprazolom
v dávkach 0,5; 1,0 alebo 1,5 mg/kg. Výskyt epizód vracania/regurgitácie sa
po 8 týždňoch liečby
znížil o 50%, bez ohľadu na dávku lieku.

/Eradikácia H. pylori u detí/
Randomizované, dvojito zaslepené klinické skúšanie (Héliot) potvrdilo, že
omeprazol v kombinácii s
s dvoma antibiotikami (amoxicilínom a klaritromycínom) bol bezpečný a
účinný v liečbe infekcie
spôsobenej /H. pylori/ u detí s gastritídou vo veku 4 rokov a starších: miera
eradikácie /H.pylori/ : 74,2%
(23/31 pacientov) liečených kombináciou omeprazol+amoxicilín+klaritromycín
versus 9,4% (3/32
pacientov) liečených kombináciou amoxicilín+klaritromycín. Klinický prínos
liečby súvisiaci s
dyspeptickými symptómami však preukázaný nebol. Toto klinické skúšanie
neprináša žiadne údaje
týkajúce sa detí mladších ako 4 roky.


2. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Omeprazol a horečnatá soľ omeprazolu sú acidolabilné, preto sa perorálne
podávajú vo forme
gastrorezistentných granúl v kapsulách alebo tabletách. Absorpcia
omeprazolu je rýchla, najvyššie
hladiny v plazme sa dosahujú približne po 1 až 2 hodinách po podaní dávky.
K absorpcii omeprazolu
dochádza v tenkom čreve a zvyčajne je ukončená v priebehu 3 až 6 hodín.
Súbežný príjem potravy
namá na biologickú dostupnosť žiadny vplyv. Systémová dostupnosť
(biologická dostupnosť)
omeprazolu po perorálnom podaní jednorazovej dávky lieku Losec je približne
40%. Po opakovanom
podávaní jedenkrát denne sa biologická dostupnosť zvyšuje na približne 60%.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem u zdravých osôb je približne 0,3 l/kg telesnej
hmotnosti. Väzba
omeprazolu na plazmatické proteíny je približne 97%.


Metabolizmus

Omeprazol sa úplne metabolizuje systémom cytochrómu P450 (CYP). Prevažná
časť metabolizmu je
závislá na polymorfne exprimovanom CYP2C19, ktorý je zodpovedný za tvorbu
hydroxyomeprazolu,
hlavného metabolitu v plazme. Zostávajúca časť je závislá od ďalšej
špecifickej izoformy, CYP3A4,
ktorá je zodpovedná za tvorbu sulfónu omeprazolu. Ako dôsledok vysokej
afinity omeprazolu voči
CYP2C19 prichádza do úvahy možnosť kompetitívnej inhibície a metabolických
liekových interakcií s ďalšími substrátmi pre CYP2C19. Kvôli nízkej afinite
voči CYP3A4 však omeprazol nemá žiadny
potenciál inhibovať metabolizmus iných substrátov pre CYP3A4. Okrem toho
omeprazolu chýba
inhibičný účinok na hlavné CYP enzýmy.

Približne 3% belošskej populácie a 15 až 20% populácie aziatov chýba
funkčný enzým CYP2C19
a nazývajú sa slabými metabolizérmi. U týchto osôb je metabolizmus
pravdepodobne katalyzovaný
hlavne CYP3A4. Po opakovanom podaní omeprazolu v dávke 20 mg jedenkrát
denne bola u slabých
metabolizérov priemerná plocha pod krivkou časovej závislosti plazmatických
koncentrácií približne
5- až 10-násobne väčšia ako u osôb s funkčným enzýmom CYP2C19 (silní
metabolizéri). Priemerné
maximálne koncentrácie v plazme boli tiež 3- až 5- násobne vyššie. Tieto
zistenia nemajú vplyv na
dávkovanie omeprazolu.


Vylučovanie

Plazmatický eliminačný polčas omeprazolu je zvyčajne kratší ako 1 hodina po
jednorazovej ako aj
opakovanej perorálnej dávke jedenkrát denne. Omeprazol sa medzi
jednotlivými dávkami úplne vylúči z plazmy, pri podávaní raz denne sa
žiadna tendencia ku kumulácii neprejavuje.
Takmer 80% perorálne podanej dávky omeprazolu sa vylúči vo forme
metabolitov do moču, zvyšok do stolice, primárne pochádzajúci zo sekrécie v
žlči.

AUC omeprazolu sa zvyšuje s opakovaným podávaním. Toto zvýšenie závisí od
dávky a výsledkom je
nelineárny vzťah dávka-AUC po opakovanom podávaní. Táto časová a dávková
závislosť je
dôsledkom zníženia metabolizmu prvého prechodu a systémového klírensu,
pravdepodobne
spôsobených inhibíciou enzýmu CYP2C19 omeprazolom a/alebo jeho metabolitmi
(napr. sulfónovým
metabolitom). Nezistil sa žiadny účinok metabolitov omeprazolu na sekréciu
žalúdkovej kyseliny.


Osobitné skupiny pacientov


/Porucha funkcie pečene/
Metabolizmus u pacientov s dysfunkciou pečene je zhoršený, výsledkom čoho
je zvýšenie AUC.
U omeprazolu sa neprejavila žiadna tendencia kumulácie pri dávkovaní
jedenkrát denne.

/Porucha funkcie obličiek/
Farmakokinetika omeprazolu, vrátane systémovej biologickej dostupnosti a
miery eliminácie ostáva
u pacientov so zníženou renálnou funkciou nezmenená.

/Starší pacienti/
Miera metabolizmu omeprazolu je o niečo znížená u pacientov vo vyššom veku
(75 až 79-ročných).

/Deti a dospievajúci/
Počas liečby odporúčanými dávkami u detí vo veku od 1 roku boli plazmatické
koncentrácie
porovnateľné s plazmatickými koncentráciami u dospelých. U detí mladších
ako 6 mesiacov je klírens
omeprazolu nízky, kvôli nízkej schopnosti metabolizovať omeprazol.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V skúšaniach na potkanoch potkanov liečených omeprazolom, ktoré trvali po
celý ich život, bola
pozorovaná hyperplázia ECL-buniek v žalúdku a karcinoidy. Tieto zmeny sú
následkom
pretrvávajúcej hypergastrinémie, ktorá vzniká sekundárne po inhibícii
kyseliny. K podobným
zisteniam sa dospelo po liečbe antagonistami H2-receptora, inhibítormi
protónovej pumpy a po
parciálnej fundektómii. Tieto zmeny teda nie sú výsledkom priameho účinku
žiadneho z liečiv.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


/Obsah kapsúl:/
Zrnený cukor (skladajúci sa z kukuričného škrobu a sacharózy)
Nátriumlaurylsulfát
Bezvodý hydrogenfosforečnan sodný
Manitol (E 421)
Hypromelóza
Makrogol 6000
Mastenec
Polysorbát 80
Oxid titaničitý (E 171)
Kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu

/Obal kapsuly:/

Kapsuly 10 a 20 mg:
Želatína
Hlinitý lak chinolínovej žlte (E 104)
Oxid titaničitý (E 171)

Kapsuly 40 mg:
Želatína
Hlinitý lak indigokarmínu (E 132)
Oxid titaničitý (E 171)


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C.
OPA/ALU/PVC-ALU blister: Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred
vlhkosťou.
HDPE fľaša: Uchovávajte fľašu pevne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

OPA/ALU/PVC/ALU blister:
7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140, 280 a 500 kapsúl
HDPE fľaša so silikagélovým vysúšadlom v polypropylénovom viečku:
5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 a 100 kapsúl

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Omeprazol STADA 10 mg: 09/0277/09-S
Omeprazol STADA 20 mg: 09/0278/09-S
Omeprazol STADA 40 mg: 09/0279/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

23.6.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2011.

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C75577
Skupina ATC:
A02 - Antacidá, antiulceroza a antiflatulenciá
Skupina ATC:
A02BC01 - omeprazolum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
phenoxyethanolum
Výrobca lieku:
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
2.78 € / 83.75 SK
Úhrada poisťovňou:
1.41 € / 42.48 SK
Doplatok pacienta:
1.37 € / 41.27 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.75 € ÚP:1.32 € DP:0.43 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.93 € ÚP:0.00 € DP:9.93 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.04 € ÚP:1.32 € DP:1.72 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.13 € ÚP:4.23 € DP:3.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.52 € ÚP:0.66 € DP:0.86 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.10 € ÚP:0.00 € DP:20.10 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:102.73 € ÚP:0.00 € DP:102.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.34 € ÚP:0.00 € DP:4.34 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.37 € ÚP:0.00 € DP:8.37 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.56 € ÚP:0.00 € DP:15.56 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien