Detail:
DEPO-MEDROL inj 1x1 ml/40 mg
Názov lieku:
DEPO-MEDROL
Doplnok názvu:
inj 1x1 ml/40 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovDEPO-MEDROL® 40 mg/ml
Injekčná suspenzia
(methylprednisoloni acetas)

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Pfizer Europe MA EEIG, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká Británia

ZLOŽENIE LIEKU
Každý ml obsahuje :
Liečivo : methylprednisoloni acetas (octan metylprednizolónu) 40 mg
v 1 ml
Pomocné látky : macrogolum 3350 (polyetylénglykol 3350) 28 mg, natrii
chloridum (chlorid sodný) 8,7 mg, myristil-(-picolini chloridum
(chlorid myristyl-(-picolínu) 0,2 mg, aqua pro iniectione (voda
na injekciu) ad 1 ml

FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA
Hormón, glukokortikoid na lokálnu a depotnú liečbu.

CHARAKTERISTIKA
DEPO-MEDROL® je injekčná vodná suspenzia syntetického octanu glukokortikoid
metylprednizolónu. Má silný a pretrvávajúci protizápalový, imunosupresívny
a protialergický účinok. DEPO-MEDROL® sa môže podávať intramuskulárne na
pretrvávajúce systémové pôsobenie, ako aj in situ na lokálnu liečbu.
Pretrvávajúci účinok DEPO-MEDROLu® sa vysvetľuje pomalým uvoľňovaním
účinnej látky.

FARMAKODYNAMIKA
Octan metylprednizolónu má všeobecné vlastnosti glukokortikoid
metylprednizolónu, ale je menej rozpustný a pomalšie metabolizovateľný, čím
sa vysvetľuje jeho predĺžený účinok.
Glukokortikoidy difundujú cez bunkové membrány a vytvárajú komplexy so
špecifickými cytoplazmatickými receptormi. Tieto komplexy potom vstupujú do
bunkového jadra, viažu sa na DNA (chromatín), stimulujú transkripciu mRNA a
následnú proteínovu syntézu rôznych enzýmov, ktoré sú jednoznačne
zodpovedné za početné účinky po systémovom použití. Glukokortikoidy majú
nielen dôležitý vplyv na zápalové a imunitné procesy, ale ovplyvňujú tiež
metabolizmus cukrov, bielkovín a tukov. Taktiež pôsobia na kardiovaskulárny
systém, kostrové svalstvo a centrálny nervový systém.
/Vplyv na zápalový a imunitný proces :/
Protizápalové, imunosupresívne a protialergické vlastnosti
glukokortikoidov sú zodpovedné za väčšinu terapeutických aplikácií.
Tieto vlastnosti vedú k nasledovným výsledkom :
. zníženie imunoaktívnych buniek v blízkosti zápalového ložiska
. zníženie vazodilatácie
. stabilizácia lyzozomálnych membrán
. inhibícia fagocytózy
. znížená tvorba prostaglandínov a príbuzných látok
Dávka 4,4 mg octanu metylprednizolónu (4 mg metylprednizolónu) má rovnaký
glukokortikosteroidný (protizápalový) účinok ako 20 mg hydrokortizónu.
Metylprednizolón má len minimálny minerálokortikoidný účinok (200 mg
metylprednizolónu je ekvivalentných 1 mg dezoxykortikosterónu).
/Vplyv na metabolizmus cukrov a bielkovín:/
Glukokortikoidy majú katabolický účinok na proteíny. Uvoľnené
aminokyseliny konvertujú v pečeni procesom glukoneogenézy na glukózu a
glykogén. Absorpcia glukózy v periférnych tkanivách klesá, čo môže viesť k
hyperglykémii a glykozúrii, zvlášť u pacientov náchylných na cukrovku.
/Vplyv na metabolizmus tukov :/
Glukokortikoidy majú lipolytický účinok, a to hlavne na končatiny. Majú
tiež lipogenetický účinok, ktorý je najevidentnejší na hrudi, krku a hlave.
Všetko toto vedie k redistribúcii zásob tuku.
Maximálny farmakologický účinok glukokortikoidov sa nachádza za ich
vrcholovými hladinami v krvi, čo nasvedčuje tomu, že väčšina účinkov lieku
je skôr dôsledkom modifikácie enzýmovej aktivity než priameho pôsobenia
lieku.

FARMAKOKINETIKA
Octan metylprednizolónu sa hydrolyzuje sérovou cholínesterázou na jeho
aktívnu formu.
U človeka tvorí metylprednizolón slabú disociovateľnú väzbu s albumínom a
transkortínom. Približne 40 až 90 % lieku je viazaných. Intracelulárny
účinok glukokortikoidov poukazuje na zreteľný rozdiel medzi polčasom v
plazme a farmakologickým polčasom. Farmakologický účinok pretrváva po
vymiznutí merateľných hladín v plazme.
Trvanie protizápalového účinku glukokortikoidov sa približne rovná trvaniu
supresie hypotalamus-hypofýza-adrenálnej (HPA) osi.
Intramuskulárne injekcie 40 mg/ml vykazujú sérové maximá metylprednizolónu
1,48 ( 0,86 (g/100 ml (Cmax) po približne 7,3 ( 1 h (Tmax). Polčas je v
tomto prípade 69,3 hodín. Po jednorazovej i.m. injekcii 40 až 80 mg octanu
metylprednizolónu sa trvanie supresie HPA osi pohybuje v rozsahu od 4 do 8
dní.
Intraartikulárna injekcia 40 mg do oboch kolien (celková dávka: 80 mg) dáva
po 4 až 8 hodinách maximá metylprednizolónu približne 21,5 (g/100 ml. Po
intraartikulárnom podaní prebieha difúzia octanu metylprednizolónu z kĺbu
do veľkého krvného obehu asi 7 dní, čo dokazuje aj trvanie supresie HPA osi
a hodnoty metylprednizolónu v sére.
Metabolizmus metylprednizolónu sa uskutočňuje v pečeni a je kvalitatívne
podobný ako u kortizolu. Hlavné metabolity sú 20 (-hydroxymetylprednizolón
a 20-(-hydroxy-6-(-metylprednizón. Metabolity sa vylučujú hlavne močom ako
glukuronidy, síranya nekonjugované zlúčeniny. Konjugácia nastáva hlavne v
pečeni a v určitom rozsahu v obličkách.

INDIKÁCIE
Glukokortikoidy sa považujú iba za symptomatickú liečbu, len pri niektorých
endokrinných poruchách sa používajú ako substitučná terapia.

A. INTRAMUSKULÁRNE PODÁVANIE
Octan metylprednizolónu (DEPO-MEDROL®) nie je vhodný na liečbu akútnych
život ohrozujúcich stavov. Ak sa požaduje rýchly hormonálny účinok s
maximálnou intenzitou, indikuje sa /i.v./ podanie vysoko rozpustnej sodnej
soli metylprednizolónsukcinátu (SOLU-MEDROL®).
Ak perorálna terapia nie je možná a tento liek je vhodný na liečbu daného
stavu, intramuskulárne podávanie DEPO-MEDROLu® sa indikuje nasledovne:


PROTIZÁPALOVÁ LIEČBA
1. /Reumatické ochorenia (zápalové I degeneratívne)/
Ako adjuvans pri udržiavacej terapii (analgetikum, kinezioterapia,
fyzioterapia, atď.) a na krátkodobé podávanie (pomoc pacientovi prekonať
akútny stav alebo zhoršenie choroby) pri :
- psoriatickej artritíde
- ankylozujúcej spondylitíde
Pri nasledovných indikáciách treba uprednostniť, ak je to možné,
podávanie in situ :
. posttraumatická osteoartróze
. synovitída pri osteoartróze
. reumatoidná artritída vrátane juvenilnej reumatoidnej artritídy
(vybrané prípady si môžu
. vyžadovať nízkodávkovú udržiavaciu terapiu)
. akútna a subakútna burzitída
. epikondylitída
. akútna nešpecifická tendosynovitída
. akútna dnavá artritída


/2. Kolagénové ochorenia/
Počas zhoršenia choroby alebo ako udržiavacia terapia vo vybraných
prípadoch :
. systémový lupus erythematosus
. systémová dermatomyozitída (polymyozitída)
. akútna reumatická karditída


/3. Dermatologické ochorenia/
. pemfigus
. ťažký multiformný erytém (Stevens-Johnsonov syndróm)
. exfoliatívna dermatitída
. mycosis fungoides
. herpetiformná bulózna dermatitída (sulfón je liečivo prvého výberu a
systémové podávanie
. glukokortikoidov je adjuvans)


/4. Alergické stavy/
Liečba ťažkých alebo alergických stavov nezvládnuteľných bežnou terapiou
pri :
- chronických astmatických respiračných poruchách
- kontaktnej dermatitíde
- atopickej dermatitíde
- sérovej chorobe
- sezónnej alebo celoročnej alergickej rinitíde
- precitlivenosti na lieky
- žihľavkovej reakcii na transfúziu
- akútnom neinfekčnom laryngálnom edéme (epinefrín je liek prvého
výberu)


/5. Očné ochorenia/
Ťažké akútne a chronické alergické zápalové procesy oka :
- herpes zoster ophthalmicus
- iritída, iridocyklitída
- chorioretinitída
- difúzna posteriórna uveitída
- optická neuritída


/6. Gastrointestinálne ochorenia/
Pomoc pacientovi prekonať kritické obdobie ochorenia pri :
- ulceróznej kolitíde (systémová terapia)
- Crohnovej chorobe (systémová terapia)


/7. Edematózne stavy/
Na vyvolanie diurézy alebo remisie proteinúrie pri nefrotickom syndróme
idiopatického typu bez urémie alebo následkom lupus erythematosus.


/8. Respiračné ochorenia/
- symptomatická pľúcna sarkoidóza
- berylióza
- prudká alebo rozptýlená pľúcna tuberkulóza, ak sa súčasne použije
vhodná protituberkulózna chemoterapia
- Löfflerov syndróm neliečiteľný inými spôsobmi
- aspiračná pneumónia


LIEČBA HEMATOLOGICKÝCH A ONKOLOGICKÝCH PORÚCH
/1. Hematologické poruchy/
- získaná (autoimúnna) hemolytická anémia
- sekundárna trombocytopénia u dospelých
- erytroblastopénia (RBC anémia)
- kongenitálna (erytroidná) hypoplastická anémia
/2. Onkologické ochorenia/
Paliatívna liečba :
- leukémie a lymfómov
- akútnej leukémie u detí


ENDOKRINNÉ PORUCHY
- primárna alebo sekundárna adrenokortikálna nedostatočnosť
- akútna adrenokortikálna nedostatočnosť (hydrokortizón alebo kortizón je
liekom prvého
výberu, syntetické analógy sa môžu použiť podľa možnosti s
mineralokortikoidmi;
suplementácia mineralokortikoidov je zvlášť dôležitá u detí)
- kongenitálna adrenálna hyperplázia
- hyperkalciémia spojená s rakovinou
- nehnisavá tyreoiditída


RÔZNE
- tuberkulózna meningitída so subarachnoidálnym blokom alebo hroziacim
blokom, keď sa
súčasne použije s vhodnou protituberkulóznou chemoterapiou
- trichinóza s neurologickým alebo myokardiálnym poškodením
- nervový systém : akútne zhoršenie sklerózy multiplex.

B. INTRASYNOVIÁLNE, PERIARTIKULÁRNE, INTRABURZÁLNE PODÁVANIE ALEBO
PODÁVANIE DO MÄKKÝCH TKANÍV (viď Upozornenie)
DEPO-MEDROL® sa indikuje ako krátkodobá prídavná terapia (pomoc pacientovi
prekonať akútny alebo zhoršený stav) pri :
- synovitíde pri osteoartróze
- reumatoidnej artritíde
- akútnej a subakútnej burzitíde
- akútnej dnavej artritíde
- epikondylitíde
- akútnej nešpecifickej tendosynovitíde
- posttraumatickej osteoartróze

C. INTRALÉZIOVÉ PODÁVANIE
DEPO-MEDROL® sa indikuje na intraléziové použitie u nasledovných stavov :
- keloidy
- lokalizované hypetropické, infiltrované a zápalové lézie : lichen planus,
psoriatické plaky, granuloma annulare a lichen simplex chronicus
(neurodermatitída)
- diskovitý lupus erythematosus
- alopecia areata

DEPO-MEDROL® môže byť taktiež vhodný pri cystických tumoroch, aponeuróze
alebo pri šľachách (ganglióny)

D. INTRAREKTÁLNA INSTILÁCIA
- ulcerózna kolitída

KONTRAINDIKÁCIE
- systémové plesňové infekcie
- známa precitlivenosť na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok

RELATÍVNE KONTRAINDIKÁCIE
/Špeciálne rizikové skupiny/
Deti, diabetici, precitlivení pacienti a pacienti s psychiatrickým
ochorením v anamnéze, s niektorými infekčnými ochoreniami - ako
tuberkulóza, alebo niektorými vírusovými ochoreniami - ako sú herpes a
herpes zoster, v spojení s okulárnymi symptómami musia byť pod prísnym
lekárskym dohľadom a liečba sa má uskutočniť v čo najkratšom časovom období
(pozri Upozornenia a Nežiaduce účinky).


NEžIADUCE ÚČINKY
Možno pozorovať systémové nežiaduce účinky. Hoci sa pri krátkodobej terapii
vyskytujú zriedkavo, majú sa vždy pozorne sledovať. Dôkladné sledovanie
pacienta je súčasťou akejkoľvek kortikoterapie.
Možné nežiaduce účinky glukokortikoidov (ako metylprednizolónu) sú :
INTRAMUSKULÁRNE
/Poruchy tekutín a elektrolytov/
V porovnaní s kortizónom a hydrokortizónom sa mineralokortikoidné účinky
vyskytujú menej pri syntetických derivátoch ako octanu metylprednizolónu.
Zadržiavanie sodíka
Zadržiavanie tekutín
Kongestívne zlyhanie srdca u citlivých pacientov
Strata draslíka
Hypokalemická alkalóza
Hypertenzia


/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Svalová slabosť
Steroidná myopatia
Osteoporóza
Fraktúra stavcových platničiek
Aseptická nekróza
Patologická fraktúra

/Poruchy a ochorenia tráviaceho traktu:/
Peptický vred s možnou perforáciou a krvácaním
Gastrická hemorágia
Pankreatitída
Ezofagitída
Perforácia čreva
Môže sa vyskytnúť dočasné a mierne zvýšenie hodnôt SGOT, SGPT a
alkalickej fosfatázy, ale nie je spojené s klinickým syndrómom.


/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
Zhoršené hojenie rán
Tenká a krehká koža
Petechia a ekchymóza


/Poruchy nervového systému:/
Zvýšený intrakraniálny tlak
Pseudotumor cerebri
Záchvaty
Pri použití glukokortikoidov sa môžu vyskytnúť psychické poruchy, a to od
eufórie, nespavosti, náladovosti, zmien osobnosti a ťažkej depresie až po
priame psychotické prejavy.
Závrat


/Poruchy endokrinného systému:/
Nepravidelná menštruácia
Vývoj Cushingovej choroby
Potlačenie rastu u detí
Potlačenie hypofýza-adrenálnej osi
Znížená tolerancia uhľohydrátov
Prejavy latentného diabetes mellitus
Zvýšená požiadavka na inzulín alebo perorálne hypoglykemické látky u
diabetikov


/Ochorenia oka:/
Dlhšie užívanie glukokortikoidov môže spôsobiť posteriórne subkapsulárne
katarakty, glaukóm s možným poškodením očných nervov a napomôcť vzniku
sekundárnych očných infekcií spôsobených plesňami alebo vírusmi.
Glukokortikoidy sa majú opatrne používať u pacientov s očným herpes
simplex z obavy pred perforáciou rohovky.
Zvýšený vnútroočný tlak
Exoftalmus


/Poruchy metabolizmu a výživy/:
Negatívna dusíková rovnováha spôsobená katabolizmom proteínov


/Poruchy imunitného systému:/
Maskovanie infekcií
Aktivácia latentných infekcií
Oportunistické infekcie
Hypersenzitívne reakcie vrátane anafylaxie
Potlačenie reakcií na kožné testy

PODÁVANIE IN SITU
Vzhľadom na resorpciu z miesta podania lieku do veľkého krvného obehu
odporúča sa klásť zvýšenú pozornosť hore uvedeným systémovým nežiaducim
účinkom.
Navyše podávanie in situ môže spôsobiť dermálnu a subdermálnu atrofiu. Kým
kryštáliky kortikosteroidov v koži potláčajú zápalové reakcie, ich
prítomnosť môže spôsobiť dezintegráciu bunkových elementov a fyzikálno-
chemické zmeny v základnej hmote spojivového tkaniva. Výsledné nie často sa
vyskytujúce dermálne a subdermálne zmeny môžu spôsobiť priehlbiny na koži v
mieste vpichu. Stupeň výskytu týchto reakcií sa mení s množstvom
injikovaných kortikosteroidov. Regenerácia sa zvyčajne ukončí počas
niekoľkých mesiacov alebo po absorbovaní všetkých kryštálikov
kortikosteroidu.
ĎALŠIE REAKCIE SÚVISIACE S PARENTERÁLNOU KORTIKOSTEROIDNOU TERAPIOU
Zriedkavé prípady slepoty spojené s intraléziovou terapiou na tvári a hlave
Anafylaktické alebo alergické reakcie
Hyperpigmentácia alebo hypopigmentácia
Subkutánna a kutánna atrofia
Sterilný absces
Postinjekčné sčervenanie pokožky po intrasynoviálnom podaní
Charcotova artropatia
Infekcia v mieste vpichu po nesterilnom podaní
NEŽIADUCE REAKCIE PRI NIEKTORÝCH NEODPORÚČANÝCH CESTÁCH PODANIA
- Intratekálne/epidurálne
Arachnoiditída, meningitída, paraparéza/paraplégia, poruchy citlivosti,
porucha činnosti
u čriev a žlčníka, bolesť hlavy, záchvaty
- Intranazálne
Dočasné alebo trvalé poškodenie zraku vrátane slepoty, alergických reakcií,
rinitídy
- Očné
Dočasné alebo trvalé poškodenie zraku vrátane slepoty, zvýšenie
vnútroočného tlaku, okulárneho a periokulárneho zápalu vrátane alergických
reakcií, infekcií, zrazenín alebo chrást v mieste vpichu
- Rôzne miesta vpichov (koža na temeni hlavy, krčné mandle,
sfenopalatinálny ganglión): slepota

INTERAKCIE
ŽIADUCE INTERAKCIE
- Na liečbu fulminantnej a diseminovanej pulmonálnej tuberkulózy a
tuberkulóznej meningitídy so subarachnoidným blokom alebo hroziacim blokom
sa metylprednizolón používa súčasne s vhodnou protituberkulóznou
chemoterapiou.
- Na liečbu neoplastických ochorení, ako sú leukémia a lymfóm, sa
metylprednizolón zvyčajne používa v spolu s alkylačným činidlom,
antimetabolitom a vinca alkaloidom.
NEŽIADUCE INTERAKCIE
- Glukokortikoidy môžu zvýšiť klírens salicylátov obličkami. Toto by mohlo
viesť k poklesu hladiny salicylátov v sére a k toxicite salicylátov po
ukončení podávania kortikoidov.
- Lieky ako troleandomycín a ketokonazol môžu inhibovať metabolizmus
kortikoidov. Aby sa vyhlo predávkovaniu, vyžaduje sa úprava dávky
kortikoidov.
- Súčasné podávanie barbiturátov, fenylbutazónu, fenytoínu alebo
rifampicínu môže urýchliť metabolizmus a znížiť účinok kortikoidov.
- Kortikoidy môžu zvýšiť, ako aj znížiť odozvu na antikoagulanciá. Preto sa
koagulácia má sledovať.
- Pacienti sa počas kortikosteroidnej terapie nemajú očkovať proti kiahňam.
Ostatné imunizačné postupy sa nemajú vykonávať u pacientov, ktorí užívajú
glukokortikoidy, zvlášť vo vysokých dávkach, z dôvodu možného rizika
neurologických komplikácií a nedostatočnej odozvy na protilátky.
- Glukokortikoidy môžu u diabetikov zvýšiť požiadavku na inzulín alebo
perorálne hypoglykemické látky. Kombinácia glukokortikosteroidov s
tiazidovými diuretikami zvyšuje riziko intolerancie glukózy.
- Súčasné užívanie ulcerogénnych liekov (napr. salicyláty, NSAIDs) môže
zvýšiť riziko gastrointestinálnej ulcerácie.
- Pri hypoprotrombinémii sa má kyselina asetylsalicylová používať spolu s
glukokortikoidmi
s opatrnosťou.
- Pri súčasnom užívaní metylprednizolónu a cyklosporínu boli zaznamenané
kŕče a výskyt vzájomnej inhibície ich metabolizmu. Preto je možné, že sa
môžu častejšie vyskytnúť kŕče
a iné nežiaduce účinky spojené s individuálnym užívaním týchto liekov.

DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA

A. INTRAMUSKULÁRNE PODÁVANIE - SYSTÉMOVÝ ÚČINOK
Dávkovanie i.m. sa bude meniť podľa stavu ochorenia. Ak sa vyžaduje
pretrvávajúci účinok, týždenná dávka sa vypočíta vynásobením dennej
perorálnej dávky siedmimi a podá sa i.m. ako jednorazová injekcia.
Dávka sa musí individualizovať podľa vážnosti ochorenia a odozvy pacienta.
Vo všeobecnosti trvanie liečby má byť čo najkratšie. Lekársky dohľad je
nevyhnutný.
U detí sa má odporučená dávka znížiť, ale dávkovanie sa má riadiť viac
závažnosťou stavu ochorenia než striktným dodržiavaním koeficientu určeného
vekom alebo telesnou hmotnosťou.
Hormonálna liečba je prídavná a nie je náhradou za bežnú terapiu. Ak sa
liek užíva dlhšie než niekoľko dní, dávkovanie sa musí znižovať alebo
prerušiť postupne. Ak sa dlhodobá liečba preruší, odporúča sa dôkladný
lekársky dohľad. Závažnosť ochorenia, prognóza, predpokladané trvanie
ochorenia a reakcia pacienta na lieky sú primárnymi faktormi pri stanovení
dávkovania. Ak pri chronickom stave nastane obdobie spontánnej remisie,
liečba sa má prerušiť. Bežné laboratórne vyšetrenia, ako sú analýza moču,
stanovenie cukru v krvi dve hodiny po jedle, meranie krvného tlaku a
telesnej hmotnosti, röntgen hrudníka sa majú počas dlhodobej terapie robiť
v pravidelných intervaloch. Gastrointestinálna röntgenová snímka sa
vyžaduje u pacientov s vredovou anamnézou alebo významnou dyspepsiou.
U pacientov s adrenogenitálnym syndrómom je adekvátna jednorazová i.m.
injekcia 40 mg každé dva týždne. Na udržiavanie pacientov s reumatickou
artritídou sa týždenná i.m. dávka pohybuje od 40 do 120 mg. Zvyčajná dávka
pre pacientov s dermatologickými léziami je pri systémovej kortikoidnej
terapii 40 až 120 mg octanu metylprednizolónu podávaná intramuskulárne v
týždenných intervaloch počas jedného až štyroch týždňov. Pri akútnej
a ťažkej dermatitíde spôsobenej jedovatým brečtanom sa úľava dostaví do 8
až 12 hodín po i.m. podaní jednorazovej dávky 80 až 120 mg. Pri chronickej
kontaktnej dermatitíde sú potrebné opakované injekcie v 5 až 10 denných
intervaloch. U seboroickej dermatídy postačuje na liečbu týždenná dávka 80
mg. Po i.m. podaní 80 až 120 mg astmatickým pacientom môže dôjsť do 6 až 48
hodín k uvoľneniu, ktoré pretrváva niekoľko dní až dva týždne.
Podobne aj u pacientov s alergickou rinitídou (senná nádcha) nasleduje po
i.m. podaní dávky 80 až 120 mg do šiestich hodín zmiernenie koryzálnych
symptómov pretrvávajúce niekoľko dní až tri týždne.
Ak sa pridružia k liečenému stavu príznaky stresu, dávka suspenzie sa má
zvýšiť. Ak sa vyžaduje rýchly hormonálny účinok s maximálnou intenzitou,
indikuje sa intravenózne podanie vysoko rozpustného metylprednizolón
sukcinátu sodného.

B. PODÁVANIE IN SITU - LOKÁLNY ÚČINOK
Terapia DEPO-MEDROLom® neodstraňuje potrebu bežne používaných opatrení.
Hoci táto metóda liečby zlepšuje symptómy, nie je v nijakom prípade liekom
a hormón nemá vplyv na príčinu zápalu.
1. /Reuma a osteoartróza/
Dávka na intraartikulárne podávanie závisí od veľkosti kĺbu a mení sa
podľa závážnosti stavu jednotlivých pacientov. Pri chronických prípadoch
sa môže podávať jedna až päť injekcií za týždeň v závislosti od stupňa
úľavy po prvej injekcii. Dávky v nasledujúcej tabuľke sú uvedené ako
všeobecná pomôcka :


|Veľkosť kĺbu|Príklady |Rozsah dávkovania |
|Veľký |Kolená | 20 až 80 mg |
| |Členky | |
| |Ramená | |
|Stredný |Lakte | 10 až 40 mg |
| |Zápästia | |
|Malý |Metakarpofalangálny| 4 až 10 mg |
| | | |
| |Interfalangálny | |
| |Sternoklavikulárny | |
| |Akromioklavikulárny| |


/Postup:/ Odporúča sa, aby sa pred intraartikulárnou injekciou
vyšetrila anatómia kĺbu. Aby sa dosiahol úplný protizápalový účinok, je
dôležité zaviesť injekciu do synoviálneho priestoru. Rovnakou sterilnou
technikou ako pri lumbálnej punkcii sa sterilná 20 až 24 kalibrovaná ihla
(na suchej injekčnej striekačke) zavedie do synoviálnej dutiny. Prokaínová
infiltrácia je voliteľná. Aspiráciou niekoľkých kvapiek kĺbovej tekutiny sa
presvedčíme, že ihla prenikla do kĺbového priestoru. Miesto vpichu pri
každom kĺbe sa stanoví v mieste, kde je synoviálna dutina najbližšie k
povrchu a bez veľkých ciev a nervov. Po lokalizácii ihly sa injekčná
striekačka odstráni a nahradí sa druhou obsahujúcou požadované množstvo
DEPO-MEDROLu®. Piest sa potom mierne povytiahne, aby sa odsala synoviálna
kvapalina, čím sa presvedčíme, že ihla je stále v synoviálnom priestore. Po
injekcii sa kĺb jemne niekoľkokrát pohýbe, aby došlo k zmiešaniu
synoviálnej kvapaliny so suspenziou. Miesto sa potom zakryje malým
sterilným obväzom. Vhodné miesta pre intraartikulárne vpichy sú koleno,
zápästie, členok, lakeť, rameno, falangálne a bedrové kĺby. Keďže sa občas
objavia ťažkosti pri vpichu do bedrového kĺbu, treba dať pozor na veľké
krvné cievy v tejto oblasti. Kĺby nevhodné na pichanie injekcií sú
anatomicky neprístupné, ako sú spinálne a krížovodriekové kĺby, ktoré
nemajú synoviálny priestor. Zlyhanie liečby je najčastejšie výsledkom
nedostatočného vstupu do kĺbového priestoru. Malá alebo žiadna úľava sa
dosiahne pri injekcii do okolitých tkanív. Ak dôjde k zlyhaniu vtedy, keď
sa injekcia aplikuje do synoviálneho priestoru, o čom svedčí odsatá
kvapalina, sú opakované injekcie zväčša bezvýsledné. Lokálna terapia nemení
chorobný proces, a keď je to možné, má sa použiť komplexná terapia vrátane
fyzioterapie a ortopedickej korekcie.
2. /Burzitída/
Oblasť okolo injekčného miesta sa pripraví sterilným spôsobom a edém
sa potrie s 1% roztokom hydrochloridu prokaínu. 20 až 24 kalibrovaná
ihla pripojená k suchej injekčnej striekačke sa vpichne do burzy a
kvapalina sa odsaje. Ihla sa ponechá na mieste a odsávacia striekačka sa
vymení za malú injekčnú striekačku obsahujúcu požadovanú dávku. Po
injekcii sa ihla vyberie a použije sa malý obväz.
3. /Rôzne : ganglión, tendinitída, epikondylitída/
Pri liečbe stavov, ako sú tendinitída alebo tenosynovitída, treba dať
pozor na to, aby sa suspenzia vpichla radšej do šľachovej pošvy než do
hmoty šľachy. Šľachu možno priamo vyhmatať pri napnutí. Pri liečbe
stavov ako epikondylitída sa má oblasť najväčšej bolestivosti a
citlivosti pozorne vymedziť a infiltrovať suspenziu do tejto oblasti.
Pri ganglionoch šľachovej pošvy sa suspenzia injikuje priamo do cysty. V
mnohých prípadoch jedna injekcia spôsobí markantný pokles veľkosti
cystického tumoru, prípadne jeho zmiznutie. Pri každom injekčnom podaní
sa musia samozrejme dodržať sterilné podmienky (aplikácia vhodného
antiseptika na kožu).
Dávka pri liečbe rôznych stavov šľachových alebo vačkových štruktúr
uvedených v texte sa mení v závislosti od liečeného stavu a je v rozsahu
od 4 do 30 mg. Pri recidivujúcich a chronických stavoch sa aplikuje
opakované podanie injekcie.
4. /Injekcie na lokálny účinok u dermatologických stavov/
Po vyčistení vhodným antiseptikom, napr. 70 % alkohol, 20 až 60 mg
suspenzie sa injikuje do lézie. V prípade veľkých lézií treba rozdeliť
dávky v rozsahu od 20 do 40 mg na opakované lokálne injekcie. Treba sa
vyhnúť tomu, aby pri injikovaní nedošlo k zblednutiu povrchu, nakoľko po
ňom môže nasledovať mierne lúpanie kože. Zvyčajne sa aplikuje jedna až
štyri injekcie a intervaly medzi injekciami sa líšia podľa druhu lézie
a trvania zlepšenia po prvej injekcii.

C. INTRAREKTÁLNE PODÁVANIE
DEPO-MEDROL® v dávkach 40 do 120 mg podávaných formou retenčného klystíru
alebo
kontinuálnou infúziou tri až sedemkrát týždenne počas dvoch alebo viac
týždňov sa ukázal
byť užitočným prídavkom k liečbe niektorých pacientov s ulceróznou
kolitídou. Veľa
pacientov možno liečiť 40 mg DEPO-MEDROLu® podávaného v 30 až 300 ml vody.

Samozrejme treba zabezpečiť aj iné terapeutické opatrenia.

NÁVOD NA POUŽITIE
Parenterálne lieky sa majú pred podaním skontrolovať vizuálne kvôli drobným
čiastočkám
a sfarbeniu. Prísna sterilná technika zabezpečuje predchádzanie iatrogénnym
infekciám. /Tento produkt nie je vhodný pre intravenózne a intratekálne/
/podávanie a nemal by sa použiť vo forme viacdávkovej injekčnej liekovky./
/Každá nespotrebovaná suspenzia sa má vyliať./
NÁVOD NA POUŽITIE INJEKČNEJ STRIEKAČKY
Dôkladne potraste, aby ste získali rovnorodú suspenziu.
1. Odstráňte kryt hrotu injekčnej striekačky.
2. Sterilným spôsobom nasaďte ihlu.
3. Odstráňte kryt ihly. Teraz je injekčná striekačka pripravená na
použitie.
Striekačku po podaní odhoďte a nepoužite znova.

/Spôsob podávania/
- intramuskulárne
- intraartikulárne, periartikulárne, intraburzálne alebo do mäkkých tkanív
- intralezionálne
- intrarektálnou instiláciou
DEPO-MEDROL® je kontraindikovaný na intravenózne použitie. DEPO-MEDROL® sa
neodporúča na intratekálne, epidurálne, intranazálne, intraokulárne alebo
iné neschválené cesty podania (viď Nežiaduce účinky).

UPOZORNENIA
- ŠPECIÁLNE RIZIKOVÉ SKUPINY
Pacienti patriaci k nasledovným rizikovým skupinám majú byť pod prísnym
lekárskym dohľadom a majú sa liečiť čo najkratšie obdobie :
/Deti :/ možné potlačenie rastu u detí dostávajúcich dlhodobú terapiu s
rozdelenou dennou dávkou glukokortikoidov. Takýto režim má byť obmedzený
len na najvážnejšie indikácie.
/Diabetici :/ prejavy latentného diabetes mellitus alebo zvýšené požiadavky
na inzulín alebo perorálne hypoglykemiká.
/Pacienti s hypertenziou/ : zhoršenie arteriálnej hypertenzie.
/Pacienti s anamnézou psychiatrických stavov/ : existujúca emocionálna
nestabilita alebo psychotické
tendencie sa môžu zhoršiť pôsobením glukokortikoidov.
- Pretože komplikácie pri liečbe glukokortikoidmi závisia od veľkosti dávky
a trvania liečby, musí sa v každom jednotlivom prípade urobiť rozhodnutie o
riziku/prínose z hľadiska dávky a trvania liečby, ako aj použitia dennej
alebo prerušovanej terapie.
- Bežné laboratórne vyšetrenia, ako sú analýza moču, stanovenie cukru v
krvi dve hodiny po jedle, meranie krvného tlaku a telesnej hmotnosti,
röntgen hrudníka, sa majú počas dlhodobej terapie robiť v pravidelných
intervaloch. Gastrointestinálna röntgenová snímka sa vyžaduje u pacientov s
vredovou anamnézou alebo významnou dyspepsiou.
- Lekársky dohľad sa odporúča v prípade prerušenia chronickej liečby.
Možnosť vzniku liekom vyvolanej sekundárnej adrenokortikálnej
nedostatočnosti minimalizovať postupným znižovaním alebo prerušením
dávkovania. Adrenokortikálna funkcia sa má vyhodnotiť po prerušení
chronickej terapie. Najdôležitejšie symptómy adrenokortikálnej
nedostatočnosti sú malátnosť, ortostatická hypotenzia a depresia.
- Aby sa minimalizoval výskyt dermálnej a subdermálnej atrofie, treba dať
pozor, aby sa neprekročili odporúčané injekčné dávky. Viacnásobné malé
injekcie do oblasti lézie sa majú aplikovať, kedykoľvek je to možné.
Techniky intraartikulárneho a intramuskulárneho podávania majú zahŕňať
opatrenia proti injikovaniu alebo úniku lieku do kože. Injekcia do
deltového svalu sa má vylúčiť vzhľadom na vysoký výskyt subkutánnej
atrofie.
- U pacientov liečených kortikosteridmi a vystavených nezvyčajnému stresu
sa pred, počas a po stresovej situácii indikuje zvýšená dávka rýchlo
účinkujúcich glukokortikoidov.
- Glukokortikoidy môžu maskovať niektoré príznaky infekcie a nová infekcia
sa môže objaviť počas ich užívania.
- Pri podávaní glukokortikoidov môže dôjsť k poklesu odolnosti a
neschopnosti lokalizovať infekciu. V prípade akútnej infekcie neaplikujte
liek intraartikulárne, intraburzálne alebo do šľachy. I.m. podanie možno
aplikovať len po zavedení vhodnej antimikrobiálnej liečby.
- Použitie DEPO-MEDROLu® pri aktívnej tuberkulóze sa má obmedziť na tie
prípady fulminantnej a diseminovanej tuberkulózy, pri ktorých sa
kortikosteroid používa na liečbu spolu s vhodným protituberkulózovým
režimom. Ak sa glukokortikoidy indikujú u pacientov s latentnou
tuberkulózou alebo tuberkulínovou reakciou, je nutné dôkladné vyšetrenie,
pretože môže dôjsť k reaktivácii ochorenia. Počas dlhodobej terapie
kortikosteridmi majú títo pacienti dostávať chemoprofylaxiu.
- Vzhľadom nato, že u pacientov, ktorí dostávali parenterálnu
kortikosteroidnú terapiu, sa vyskytli zriedkavé prípady anafylaktických
reakcií, treba pred podaním lieku urobiť vhodné preventívne opatrenia,
zvlášť u pacientov s anamnézou alergie na akýkoľvek liek.
- Zaznamenali sa alergické kožné reakcie na pomocné látky, ojedinele na
octan metylprednizolónu.
- Glukokortikoidy sa majú opatrne užívať pri nešpecifickej ulceróznej
kolitíde s pravdepodobnosťou hroziacej perforácie, abscesu alebo inej
pyogénnej infekcie. Taktiež sa musí dať pozor pri divertikulitíde, čerstvej
intestinálnej anastomóze, aktívnom alebo latentnom peptickom vrede,
obličkovej nedostatočnosti, hypertenzii, osteoporóze a myasténii gravis, ak
sa steroidy používajú ako priama alebo prídavavná terapia.
- Neexistuje dôkaz o karcinogenite, mutagenite glukokortikoidov alebo ich
negatívnom vplyve na fertilitu.
- Kortikoterapiu treba brať do úvahy pri interpretácii celej série
biologických testov a parametrov (napr. kožné testy, hladiny hormónu
štítnej žľazy).
INTRAARTIKULÁRNE POUŽITIE
V prípade intraartikulárneho použitia alebo iného lokálneho podania sa
vyžaduje dodržiavať prísne sterilné podmienky na zamedzenie iatrogénnych
infekcií. Pri intraartikulárnej kortikosteroidnej terapii treba dať pozor,
aby sa vyhlo nadbytočnému používaniu kĺbov, u ktorých došlo k
symptomatickému zlepšeniu. Zanedbanie v tomto smere môže viesť k zvýšenému
opotrebovaniu kĺbov, čím sa potlačí benefičný efekt steroidov. Do
nestabilných kĺbov sa injekcie nemajú podávať. Opakované intraartikulárne
injekcie môžu v niektorých prípadoch viesť k nestabilite kĺbov. V
niektorých prípadoch sa odporúča detegovať poškodenie röntgenom. Ak sa pred
podaním DEPO-MEDROLu® použije lokálna anestézia, treba si pozorne prečítať
príbalovú informáciu.

DODATOČNÉ UPOZORNENIA PRE PARENTERÁLNE GLUKOKORTIKOIDY
- Intrasynoviálne podanie kortikosteroidu môže mať systémové a lokálne
účinky.
- Vhodné vyšetrenie kĺbovej tekutiny je potrebné na vylúčenie septického
procesu.
- Výrazné zvýšenie bolesti spojené s lokálnym opuchom, obmedzením
pohyblivosti kĺbu, horúčkou a nevoľnosťou je prejavom septickej artritídy.
Ak nastane takáto komplikácia
a potvrdí sa diagnóza sepsy, treba vysadiť lokálne injekcie
glukokortikoidov a zaviesť vhodnú antimikrobiálnu liečbu.
- Lokálna injekcia steroidu do predtým infikovaného kĺbu sa má vylúčiť.
- Glukokortikoidy sa nemajú injikovať do nestabilných kĺbov. Na
predchádzanie infekciám alebo kontaminácii je nutná sterilná metóda.
- Hoci kontrolované klinické skúšania dokázali, že glukokortikoidy sú
účinné pri urýchlení eliminácie akútneho zhoršenia sklerózy multiplex,
nedokazujú, že ovplyvňujú konečný výsledok alebo anamnézu choroby. Štúdie
ukazujú, že relatívne vysoké dávky glukokortikoidov sú potrebné na
dosiahnutie významného účinku.

INKOMPATIBILITY
Vzhľadom na možné fyzikálne inkompatibility sa DEPO-MEDROL® nemá riediť
alebo miešať
s inými roztokmi.

Tehotenstvo a dojčenie
Niektoré štúdie na zvieratách dokázali, že kortikosteroidy podávané matke
vo vysokých dávkach môžu spôsobiť malformácie plodu.
Vzhľadom na to, že u ľudí sa neuskutočnili adekvátne reprodukčné štúdie s
glukokortikoidmi, použitie týchto liekov v tehotenstve, u dojčiacich matiek
a žien v reprodukčnom veku si vyžaduje zvážiť prínos lieku voči
potencionálnemu riziku pre matku, embryo alebo plod.
Glukokortikoidy sa môžu užívať v tehotenstve len v nutných prípadoch. Ak sa
počas tehotenstva musí prerušiť chronická liečba kortikosteroidmi (ako u
inej chronickej liečby), má sa to uskutočniť postupne (viď Dávkovanie a
spôsob podávania). Avšak v niektorých prípadoch (napr. substitučná liečba
adrenokortikálnej nedostatočnosti) je nutné pokračovať v liečbe, alebo
dokonca zvýšiť dávkovanie. Kortikosteroidy prestupujú cez placentu.
Novorodenci matiek, ktoré počas tehotenstva dostávali značné dávky
glukokosteroidov sa majú pozorne sledovať a vyhodnocovať na príznaky
adrenálnej nedostatočnosti.
V prípade pôrodu nie sú známe žiadne účinky.
Kortikosteroidy sa vylučujú do materského mlieka.

Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Hoci poruchy videnia patria k zriedkavým nežiaducim účinkom, odporúča sa,
aby pacienti dávali pozor pri vedení motorového vozidla a obsluhe strojov.

Predávkovanie
Neexistuje klinický syndróm akútneho predávkovania octanom
metylprednizolónu.
Opakované časté dávky (denne alebo niekoľkokrát týždenne) počas dlhého
obdobie môžu viesť ku Cushingovej chorobe.

VAROVANIE
Liek sa nesmie používať po uplynutí doby použiteľnosti uvedenej na obale.

BALENIE
DEPO-MEDROL® injekčná suspenzia na jednorazové použitie 40 mg/ml :
- 1 ml injekčná liekovka 1 x 1 ml/40 mg
- 2 ml injekčná liekovka 1 x 2 ml/80 mg
- 5 ml injekčná liekovka 1 x 5 ml/200 mg


UCHOVÁVANIE
Uchovávajte pri teplote do 25şC.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Október 2007

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Názov lieku

DEPO-MEDROL® 40 mg/ml


1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

/Liečivo:/ methylprednisoloni acetas
1 ml injekčnej suspenzie obsahuje methylprednisoloni acetas 40 mg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


2. LIEKOVÁ FORMA


Injekčná suspenzia


/Vzhľad lieku:/ Sterilná vodná suspenzia


3. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie
Glukokortikoidy sa považujú za symptomatickú liečbu, len pri niektorých
endokrinných poruchách sa používajú ako substitučná liečba.


/A. INTRAMUSKULÁRNE PODÁVANIE/

Metylprednizolónacetát (DEPO-MEDROL®40 mg/ml) nie je vhodný na liečbu
akútnych život ohrozujúcich stavov. Ak je potrebný rýchly hormonálny účinok
s maximálnou intenzitou, indikuje sa /i.v./ podanie vysoko rozpustnej sodnej
soli metylprednizolónsukcinátu (SOLU-MEDROL®).
Ak nie je možná perorálna liečba a tento liek je vhodný na liečbu daného
stavu, intramuskulárne použitie DEPO-MEDROLu® 40 mg/ml je indikované v
nasledujúcich stavoch:


PROTIZÁPALOVÁ LIEČBA

. Reumatické ochorenia (zápalové i degeneratívne)
Ako adjuvantná liečba pri udržiavacej terapii (analgetikum,
kinezioterapia, fyzioterapia, atď.) a na krátkodobé podávanie (pomoc
pacientovi prekonať akútny stav alebo exacerbáciu choroby) pri:
- psoriatickej artritíde
- ankylóznej spondylitíde
Pri nasledovných indikáciách sa má uprednostniť podávanie /in situ/, ak
je to možné:
- posttraumatická osteoartróze
- synovitída pri osteoartróze
- reumatoidná artritída vrátane juvenilnej reumatoidnej artritídy
(pri vybraných prípadoch môže byť potrebná nízkodávková
udržiavacia terapia)
- akútna a subakútna burzitída
- epikondylitída
- akútna nešpecifická tenosynovitída
- akútna dnavá artritída
. Kolagénové ochorenia
Počas exacerbácie choroby alebo ako udržiavacia liečba vo vybraných
prípadoch:
- systémový lupus erythematosus
- systémová dermatomyozitída (polymyozitída)
- akútna reumatická karditída

. Dermatologické ochorenia
- pemfigus
- ťažká erythema multiforme (Stevensov-Johnsonov syndróm)
- exfoliatívna dermatitída
- mycosis fungoides
- herpetiformná bulózna dermatitída (sulfón je liečivo prvej voľby a
systémové
podávanie glukokortikoidov je adjuvantná liečba)


. Alergické stavy
Liečba ťažkých alebo nezvládnuteľných alergických stavov nereagujúcich
na bežnú terapiu
pri:
- chronických astmatických respiračných poruchách
- kontaktnej dermatitíde
- atopickej dermatitíde
- sérovej chorobe
- sezónnej alebo celoročnej alergickej rinitíde
- reakciách z precitlivenosti na lieky
- žihľavkových reakciách na transfúziu
- akútnom neinfekčnom laryngálnom edéme (epinefrín je liek prvej
voľby)


. Očné ochorenia
Ťažké akútne a chronické alergické zápalové procesy oka, ako:
- herpes zoster ophthalmicus
- iritída, iridocyklitída
- chorioretinitída
- difúzna posteriórna uveitída
- optická neuritída

. Gastrointestinálne ochorenia
Pomoc pacientovi prekonať kritické obdobie ochorenia pri:
- ulceróznej kolitíde (systémová terapia)
- Crohnovej chorobe (systémová terapia)


. Edematózne stavy
- Na vyvolanie diurézy alebo remisie proteinúrie pri nefrotickom
syndróme idiopatického typu bez urémie alebo následkom lupus
erythematosus.

. Respiračné ochorenia
- symptomatická pľúcna sarkoidóza
- berylióza
- prudká alebo rozptýlená pľúcna tuberkulóza, ak sa súčasne
použije vhodná antituberkulózna chemoterapia
- Löfflerov syndróm neliečiteľný inými spôsobmi
- aspiračná pneumónia


LIEČBA HEMATOLOGICKÝCH A ONKOLOGICKÝCH PORÚCH
. Hematologické poruchy
- získaná (autoimúnna) hemolytická anémia
- sekundárna trombocytopénia u dospelých
- erytroblastopénia (RBC anémia)
- kongenitálna (erytroidná) hypoplastická anémiaOnkologické ochorenia

Paliatívna liečba :
- leukémie a lymfómov
- akútnej leukémie u detí

ENDOKRINNÉ PORUCHY

- primárna alebo sekundárna adrenokortikálna nedostatočnosť
- akútna adrenokortikálna nedostatočnosť (hydrokortizón alebo
kortizón je liekom prvého výberu. Syntetické analógy sa môžu
použiť podľa možnosti s mineralokortikoidmi; suplementácia
mineralokortikoidov je zvlášť dôležitá u detí)
- kongenitálna adrenálna hyperplázia
- hyperkalcémia spojená s rakovinou
- nehnisavá tyreoitídaRÔZNE

- tuberkulózna meningitída so subarachnoidálnym blokom alebo
hroziacim blokom, keď sa súčasne použije s vhodnou
protituberkulóznou chemoterapiou
- trichinóza s neurologickým alebo myokardiálnym poškodením
- /nervový systém:/ akútne zhoršenie sklerózy multiplex.


/B. INTRASYNOVIÁLNE, PERIARTIKULÁRNE, INTRABURZÁLNE PODÁVANIE ALEBO/
/PODÁVANIE DO MÄKKÝCH TKANÍV/ (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a
opatrenia pri používaní)
DEPO-MEDROL® 40 mg/ml sa indikuje ako krátkodobá prídavná terapia (pomoc
pacientovi prekonať akútny alebo zhoršený stav) pri:
- synovitíde pri osteoartróze
- reumatoidnej artritíde
- akútnej a subakútnej burzitíde
- akútnej dnavej artritíde
- epikondylitíde
- akútnej nešpecifickej tenosynovitíde
- posttraumatickej osteoartróze/C. INTRALÉZIOVÉ PODÁVANIE/


DEPO-MEDROL® 40 mg/ml sa indikuje na intraléziové použitie u nasledovných
stavov :
- keloidy
- lokalizované hypetropické, infiltrované, zápalové lézie: lichen
planus, psoriatické plaky, granuloma annulare a lichen simplex
chronicus (neurodermatitída)
- diskovitý lupus erythematosus
- alopecia areata


DEPO-MEDROL® 40 mg/ml môže byť taktiež vhodný pri cystických tumoroch, buď
na aponeurózach alebo na šľachách (ganglióny).


/D. INTRAREKTÁLNA INSTILÁCIA/

- ulcerózna kolitída

2. Dávkovanie a spôsob podávania


/A. INTRAMUSKULÁRNE PODÁVANIE - SYSTÉMOVÝ ÚČINOK/

Dávkovanie /i.m./ sa bude meniť podľa stavu ochorenia. Ak sa vyžaduje
prolongovaný účinok, týždenná dávka sa vypočíta vynásobením dennej
perorálnej dávky siedmimi a podá sa ako /i.m./ jednorazová injekcia. Dávka sa
musí individualizovať podľa závažnosti ochorenia a odpovede pacienta. Vo
všeobecnosti trvanie liečby má byť čo najkratšie. Lekársky dohľad je
nevyhnutný.
U detí je odporúčaná dávka znížená, ale dávkovanie sa má riadiť viac
závažnosťou stavu ochorenia než striktným dodržiavaním koeficientu určeného
vekom alebo telesnou hmotnosťou. Hormonálna liečba je prídavná a nie je
náhradou za bežnú terapiu. Ak sa liek užíva dlhšie než niekoľko dní, dávka
sa musí znižovať alebo prerušiť postupne. Ak sa dlhodobá liečba preruší,
odporúča sa dôkladný lekársky dohľad. Závažnosť ochorenia, prognóza,
predpokladané trvanie ochorenia a reakcia pacienta na liek sú primárnymi
faktormi pri stanovení dávkovania. Ak pri chronickom stave nastane obdobie
spontánnej remisie, liečba sa má prerušiť. Bežné laboratórne vyšetrenia,
ako sú analýza moču, stanovenie cukru v krvi dve hodiny po jedle, meranie
krvného tlaku a telesnej hmotnosti, röntgen hrudníka sa majú počas
dlhodobej terapie robiť v pravidelných intervaloch. Gastrointestinálna
röntgenová snímka sa vyžaduje u pacientov s anamnézou vredu alebo významnou
dyspepsiou.
U pacientov s adrenogenitálnym syndrómom môže byť dostatočná jednorazová
/i.m./ injekcia 40 mg každé dva týždne. Na udržiavanie pacientov s
reumatickou artritídou sa týždenná /i.m./ dávka pohybuje od 40 do 120 mg.
Zvyčajná dávka pre pacientov s dermatologickými léziami je pri systémovej
kortikoidnej terapii 40 až 120 mg metylprednizolónacetátu podávaná
intramuskulárne v týždenných intervaloch počas jedného až štyroch týždňov.
Pri akútnej ťažkej dermatitíde spôsobenej jedovatým brečtanom sa úľava
dostaví do 8 až 12 hodín po /i.m./ podaní jednorazovej dávky 80 až 120 mg.
Pri chronickej kontaktnej dermatitíde sú potrebné opakované injekcie v 5 až
10 denných intervaloch. U seboroickej dermatitídy môže byť na kontrolu
stavu dostatočná týždenná dávka 80 mg. Po /i.m./ podaní 80 až 120 mg
astmatickým pacientom môže dôjsť do 6 až 48 hodín k uvoľneniu, ktoré
pretrváva niekoľko dní až dva týždne.
Podobne u pacientov s alergickou rinitídou (senná nádcha) nasleduje po
/i.m./ podaní dávky 80 až 120 mg do šiestich hodín zmiernenie koryzálnych
symptómov pretrvávajúce niekoľko dní až tri týždne.
Ak sa pridružia k liečenému stavu príznaky stresu, dávka suspenzie sa má
zvýšiť. Ak sa vyžaduje rýchly hormonálny účinok s maximálnou intenzitou,
indikuje sa intravenózne podanie vysoko rozpustného
metylprednizolónsukcinátu sodného.


/B. PODÁVANIE IN SITU PRE LOKÁLNY ÚČINOK/

Terapia DEPO-MEDROLom® 40 mg/ml neodstraňuje potrebu bežne používaných
opatrení. Hoci táto metóda liečby zlepšuje symptómy, nie je v nijakom
prípade liekom a hormón nemá vplyv na príčinu zápalu.

. Reuma a osteoartritída
Dávka na intraartikulárne podávanie závisí od veľkosti kĺbu a mení sa
podľa závážnosti stavu jednotlivých pacientov. Pri chronických
prípadoch sa môžu injekcie opakovať v intervaloch od jedného do piatich
a viac týždňov v závislosti od stupňa úľavy po prvej injekcii. Dávky v
nasledujúcej tabuľke sú uvedené ako všeobecná pomôcka:


|Veľkosť kĺbu|Príklady |Rozsah dávkovania |
|Veľký |Kolená | 20 až 80 mg |
| |Členky | |
| |Ramená | |
|Stredný |Lakte | 10 až 40 mg |
| |Zápästia | |
|Malý |Metakarpofalangálny| 4 až 10 mg |
| | | |
| |Interfalangálny | |
| |Sternoklavikulárny | |
| |Akromioklavikulárny| |


Odporúča sa, aby sa pred intraartikulárnou injekciou vyšetrila anatómia
kĺbu. Aby sa dosiahol úplný protizápalový účinok, je dôležité zaviesť
injekciu do synoviálneho priestoru. Rovnakou sterilnou technikou ako
pri lumbálnej punkcii sa sterilná 20 až 24 kalibrovaná ihla (na suchej
injekčnej striekačke) rýchlo zavedie do synoviálnej dutiny. Prokaínová
infiltrácia je voliteľná. Aspirácia niekoľkých kvapiek kĺbovej tekutiny
je dôkazom toho, že ihla prenikla do kĺbového priestoru. Miesto vpichu
pri každom kĺbe sa stanoví v mieste, kde je synoviálna dutina
najbližšie k povrchu a bez veľkých ciev a nervov. Po zavedení ihly sa
injekčná striekačka odstráni a nahradí sa druhou obsahujúcou požadované
množstvo DEPO-MEDROLu® 40 mg/ml Piest sa potom mierne povytiahne, aby
sa odsala synoviálna kvapalina, čím sa presvedčíme, že ihla je stále v
synoviálnom priestore. Po injekcii sa kĺb jemne niekoľkokrát pohýbe,
aby došlo k zmiešaniu synoviálnej kvapaliny so suspenziou. Miesto sa
potom prekryje malým sterilným obväzom.
Vhodné miesta pre intraartikulárnu injekciu sú koleno, zápästie,
členok, lakeť, rameno, falangálne a bedrové kĺby. Keďže sa občas
objavia ťažkosti pri vpichu do bedrového kĺbu, musí sa postupovať s
opatrnosťou, aby sa vyhlo veľkým krvným cievam v tejto oblasti. Kĺby
nevhodné na podávanie injekcií sú tie, ktoré sú anatomicky neprístupné
ako spinálne a krížovodriekové kĺby, ktoré nemajú synoviálny priestor.
Zlyhanie liečby je najčastejšie výsledkom nedostatočného vstupu do
kĺbového priestoru. Žiadna alebo malá úľava sa dosiahne po injekcii do
okolitých tkanív. Ak dôjde k zlyhaniu vtedy, keď sa injekcia aplikuje
do synoviálneho priestoru, o čom svedčí odsatá tekutina, sú opakované
injekcie zväčša bezvýznamné. Lokálna terapia nemení prebiehajúci
chorobný proces, a vždy keď je to možné, sa má použiť komplexná terapia
vrátane fyzioterapie a ortopedickej korekcie.


. Burzitída
Oblasť okolo injekčného miesta sa pripraví sterilným spôsobom a opuch
sa potrie roztokom hydrochloridu prokaínu 1 %. Ihla kalibru 20-24
pripojená k suchej injekčnej striekačke sa vpichne do burzy a tekutina
sa odsaje. Ihla sa ponechá na mieste a odsávacia injekčná striekačka sa
vymení za malú injekčnú striekačku obsahujúcu požadovanú dávku. Po
injekcii sa ihla vyberie a použije sa malý obväz.

. Rôzne: ganglión, tendinitída, epikondylitída
Pri liečbe stavov ako sú tendinitída alebo tenosynovitída, sa musí
postupovať s opatrnosťou, aby sa suspenzia aplikovala radšej do
šľachovej pošvy než do hmoty šľachy. Šľachu možno priamo vyhmatať pri
napnutí. Pri liečbe stavov ako epikondylitída sa má oblasť najväčšej
bolestivosti a citlivosti pozorne vymedziť a infiltrovať suspenziu do
tejto oblasti. Pri gangliónoch šľachovej pošvy sa suspenzia aplikuje
priamo do cysty. V mnohých prípadoch jedna injekcia spôsobí markantný
pokles veľkosti cystického tumoru, prípadne jeho zmiznutie. Pri každom
injekčnom podaní sa musia samozrejme dodržať sterilné opatrenia
(aplikácia vhodného antiseptika na kožu).
Dávka pri liečbe rôznych stavov šľachových alebo vačkových štruktúr
horeuvedených v texte sa mení v závislosti od liečeného stavu a je v
rozsahu od 4 do 30 mg. Pri recidivujúcich alebo chronických stavoch
môže byť nutné opakované podanie injekcie.


. Injekcie na lokálny účinok u dermatologických stavov
Po vyčistení vhodným antiseptikom ako 70 % alkohol, 20 až 60 mg
suspenzie sa aplikuje do lézie. V prípade veľkých lézií môže byť nutné
rozdelenie dávky v rozsahu od 20 do 40 mg na opakované lokálne
injekcie. Musí sa postupovať s opatrnosťou, aby sa pri injekcii vyhlo
zblednutiu povrchu, nakoľko po ňom môže nasledovať mierne lúpanie kože.
Zvyčajne sa aplikuje jedna až štyri injekcie a intervaly medzi
injekciami sa líšia podľa druhu lézie a trvania zlepšenia po prvej
injekcii./C. INTRAREKTÁLNE PODÁVANIE/

DEPO-MEDROL® 40 mg/ml v dávkach od 40 do 120 mg podávaných formou
retenčného klystíru alebo kontinuálnou infúziou tri až sedemkrát týždenne
počas dvoch alebo viac týždňov sa ukázal byť užitočným prídavkom k liečbe
niektorých pacientov s ulceróznou kolitídou. Mnohí pacienti môžu byť
liečení 40 mg DEPO-MEDROLu® 40 mg/ml podávaného v 30 až 300 ml vody.
Samozrejme sa musia zabezpečiť aj iné terapeutické opatrenia.

3. Kontraindikácie

- Intratekálne podanie
- Intravenózne podanie
- Intranazálne a intraokulárne podanie a rôzne iné miesta podania (pokožka
lebky,
orofarynx, sfenopalatinálny ganglión)
- systémové hubové infekcie
- známa precitlivenosť na niektorú zložku lieku

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


/Špeciálne rizikové skupiny/

Pacienti patriaci k nasledovným špeciálne rizikovým skupinám musia byť pod
prísnym lekárskym dohľadom a majú sa liečiť počas čo najkratšieho obdobia:
Deti: u detí, ktoré dostávajú dlhodobú terapiu s rozdelenou dennou dávkou
glukokortikoidov môže byť potlačený rast. Použitie takéhoto režimu má byť
obmedzené len na najzávážnejšie indikácie.

Diabetickí pacienti: prejavy latentného diabetes mellitus alebo zvýšené
požiadavky na inzulín alebo perorálne hypoglykemiká.

Pacienti s hypertenziou: zhoršenie arteriálnej hypertenzie.

Pacienti s anamnézou psychiatrických stavov: existujúca emocionálna
nestabilita alebo psychotické tendencie sa môžu zhoršiť pôsobením
glukokortikoidov.

Pacienti s očným herpes simplex alebo s herpesom zoster spojeným s očnými
symptómami: riziko korneálnej perforácie.

Keďže komplikácie pri liečbe glukokortikoidmi závisia od veľkosti dávky a
trvania liečby, musí sa v každom jednotlivom prípade urobiť rozhodnutie o
riziku/prínose z hľadiska dávky a trvania liečby, a či sa má použiť denná
alebo prerušovaná terapia.

Počas dlhodobej terapie sa majú robiť bežné laboratórne vyšetrenia, ako sú
analýza moču, stanovenie cukru v krvi dve hodiny po jedle, meranie krvného
tlaku a telesnej hmotnosti, röntgen hrudníka. Gastrointestinálna röntgenová
snímka sa vyžaduje u pacientov s anamnézou vredu alebo významnou
dyspepsiou.

Lekársky dohľad sa odporúča v prípade prerušenia chronickej liečby. Možnosť
vzniku liekom vyvolanej sekundárnej adrenokortikálnej insuficiencie sa môže
minimalizovať postupným znižovaním alebo prerušením dávkovania.
Adrenokortikálna funkcia sa má vyhodnotiť po prerušení chronickej liečby.
Najdôležitejšie symptómy adrenokortikálnej insuficiencie sú asténia,
ortostatická hypotenzia a depresia.

Aby sa minimalizoval výskyt dermálnej a subdermálnej atrofie, musí sa
postupovať s opatrnosťou, aby sa neprekročili odporúčané injekčné dávky.
Viacnásobné malé injekcie do oblasti lézie sa majú aplikovať, vždy keď je
to možné. Techniky intraartikulárneho a intramuskulárneho podávania majú
zahŕňať opatrenia proti aplikácii alebo úniku lieku do kože. Injekcia do
deltového svalu sa má vylúčiť vzhľadom na vysoký výskyt subkutánnej
atrofie.

U pacientov liečených kortikosteridmi a vystavených nezvyčajnému stresu sa
pred, počas a po stresovej situácii indikuje zvýšená dávka rýchlo
účinkujúcich glukokortikoidov.

Glukokortikoidy môžu maskovať niektoré príznaky infekcie a nové infekcie sa
môžu objaviť počas ich používania. Pri používaní glukokortikoidov môže
dôjsť ku zníženiu rezistencie a neschopnosti lokalizovať infekciu.

Infekcie spôsobené patogénmi ako sú vírusy,baktérie,huby,prvoky alebo
parazity kdekoľvek v tele, môžu byť spojené s užívaním kortikosteroidov
samotných, alebo v kombinácii s inými imunosupresívami, ktoré ovplyvňujú
bunkovú imunitu, humorálnu imunitu alebo funkciu neutrofilov.Tieto infekcie
môžu byť mierne, ale môžu byť aj ťažké, niekedy fatálne. S narastajúcou
dávkou kortikosteroidov, vzrastá výskyt infekčných komplikácii.
V prípade akútnej infekcie neaplikujte liek intraartikulárne, intraburzálne
alebo do šľachy. /I.m/. podanie sa môže zvážiť len po zavedení vhodnej
antimikrobiálnej liečby.
Užívanie vakcín založených na oslabených živých vírusoch je
kontraindikované u pacientov dostávajúcich kortikosteroidy v
imunosupresívnych dávkach.Inaktivované alebo biogeneticky vyrobené vakcíny
môžu byť užívané u pacientov dostávajúcich kortikosteroidy
v imunosupresívnych dávkach, avšak odpoveď na takéto vakcíny môže byť
znížená, alebo tieto môžu byť neúčinné.Indikovaná imunizácia môže byť
prevedená u pacientov dostávajúcich ne-imunosupresívne dávky
kortikosteroidov.
Použitie DEPO-MEDROLu® 40 mg/ml pri aktívnej tuberkulóze sa má obmedziť na
tie prípady fulminantnej a diseminovanej tuberkulózy, pri ktorých sa
kortikosteroid používa na liečbu spolu s vhodným protituberkulózovým
režimom. Ak sú glukokortikoidy indikované u pacientov s latentnou
tuberkulózou alebo tuberkulínovou reakciou, je nutné dôkladné vyšetrenie,
nakoľko môže dôjsť k reaktivácii ochorenia. Počas dlhodobej terapie
kortikosteridmi majú títo pacienti dostávať chemoprofylaxiu.
Keďže u pacientov, ktorí dostávali parenterálnu kortikosteroidnú terapiu,
sa vyskytli zriedkavé prípady anafylaktických reakcií, pred podaním lieku
sa musia urobiť vhodné preventívne opatrenia, obzvlášť u pacientov s
anamnézou alergie na akýkoľvek liek.
Boli hlásené alergické kožné reakcie zjavne súvisiace s pomocnými látkami.
Zriedkavo boli preukázané kožné reakcie na metylprednizolónacetát.
Glukokortikoidy sa musia používať s opatrnosťou pri nešpecifickej
ulceróznej kolitíde s pravdepodobnosťou hroziacej perforácie, abscesu alebo
inej pyogénnej infekcie. Taktiež sa musí postupovať s opatrnosťou pri
divertikulitíde, čerstvej intestinálnej anastomóze, aktívnom alebo
latentnom peptickom vrede, obličkovej nedostatočnosti, hypertenzii,
osteoporóze a myasthenii gravis, ak sa steroidy používajú ako priama alebo
prídavná terapia.
Neexistuje dôkaz tom, že by glukokortikoidy boli karcinogénne, mutagénne
alebo že poškodzujú
fertilitu.
Výskyt Kaposhiho sarkómu bol hlásený u pacientov dostávajúcich liečbu
kortikosteroidmi.Prerušenie liečby kortikosteroidmi môže viesť ku klinickej
remisii.
Kortikoterapiu treba brať do úvahy pri interpretácii celej série
biologických testov a parametrov
(napr. kožné testy, hladiny hormónu štítnej žľazy).


/Intraartikulárne použitie/

V prípade intraartikulárneho použitia a/alebo iného lokálneho podania sa
musia dodržiavať prísne sterilné techniky na zamedzenie iatrogénnych
infekcií.
Pri intraartikulárnej kortikosteroidnej sa musí postupovať s opatrnosťou,
aby sa vyhlo nadbytočnému používaniu kĺbov, u ktorých došlo k
symptomatickému zlepšeniu. Zanedbanie v tomto smere môže viesť k zvýšenému
opotrebovaniu kĺbov, čím sa potlačí benefičný efekt steroidov. Do
nestabilných kĺbov sa injekcie nemajú podávať. Opakované intraartikulárne
injekcie môžu v niektorých prípadoch viesť k nestabilite kĺbov. V
niektorých prípadoch sa odporúča detegovať poškodenie röntgenom. Ak sa pred
podaním DEPO-MEDROLu® 40 mg/ml použije lokálna anestézia, musí sa pozorne
prečítať príbalová informácia anestetika a sledovať všetky upozornenia.


DODATOČNÉ UPOZORNENIA PRE PARENTERÁLNE GLUKOKORTIKOIDY

- Intrasynoviálne podanie kortikosteroidu môže mať systémové a lokálne
účinky.
- Vhodné vyšetrenie kĺbovej tekutiny je potrebné na vylúčenie septického
procesu.
- Výrazné zvýšenie bolesti spojené s lokálnym opuchom, obmedzením
pohyblivosti kĺbu, horúčkou a nevoľnosťou je prejavom septickej
artritídy. Ak nastane takáto komplikácia a potvrdí sa diagnóza sepsy,
musia sa vysadiť lokálne injekcie glukokortikoidov a musí sa zaviesť
vhodná antimikrobiálna liečba.
- Lokálna injekcia steroidu do predtým infikovaného kĺbu sa má vylúčiť.
- Glukokortikoidy sa nemajú aplikovať do nestabilných kĺbov. Na
predchádzanie infekciám alebo kontaminácii je nutná sterilná technika.
- Hoci kontrolované klinické skúšky dokázali, že glukokortikoidy sú
účinné pri urýchlení ústupu prejavov akútneho zhoršenia sklerózy
multiplex, nedokazujú, že glukokortikoidy ovplyvňujú konečný výsledok
alebo anamnézu choroby. Štúdie ukazujú, že relatívne vysoké dávky
glukokortikoidov sú potrebné na dosiahnutie významného účinku.

5. Liekové a iné interakcie


Žiaduce interakcie

- Na liečbu fulminantnej alebo diseminovanej pulmonálnej tuberkulózy a
tuberkulóznej meningitídy so subarachnoidným blokom alebo hroziacim
blokom sa metylprednizolón používa súčasne s vhodnou protituberkulóznou
chemoterapiou.
- Na liečbu neoplastických ochorení, ako sú leukémia a lymfóm sa
metylprednizolón zvyčajne používa spolu s alkylačným činidlom,
antimetabolitom a vinca alkaloidom.


Nežiaduce interakcie

- Glukokortikoidy môžu zvýšiť klírens salicylátov obličkami. Toto by
mohlo viesť k poklesu hladiny salicylátov v sére a k toxicite
salicylátov po ukončení podávania kortikoidov.
- Makrolidy ako erytromycín a ketokonazol môžu inhibovať metabolizmus
kortikoidov. Aby sa vyhlo predávkovaniu, vyžaduje sa úprava dávky
kortikoidov.
- Súčasné podávanie barbiturátov, fenylbutazónu, fenytoínu, karbamazepínu
alebo rifampicínu môže indukať metabolizmus a znížiť účinok
kortikoidov.
- Kortikoidy môžu zvýšiť, ako aj znížiť odpoveď na antikoagulanciá. Preto
sa má koagulácia sledovať.
- Glukokortikoidy môžu u diabetikov zvýšiť požiadavku na inzulín alebo
perorálne hypoglykemické látky. Kombinácia glukokortikosteroidov s
tiazidovými diuretikami zvyšuje riziko glukózovej intolerancie.
- Súčasné používanie ulcerogénnych liekov (napr. salicyláty, N.S.A.I.
lieky) môže zvýšiť riziko gastrointestinálnej ulcerácie.
- Pri hypoprotrombinémii sa má kyselina asetylsalicylová používať spolu
s glukokortikoidmi s opatrnosťou.
- Pri súčasnom používaní metylprednizolónu a cyklosporínu boli hlásené
kŕče. Pri súčasnom používaní týchto dvoch látok sa vyskytuje vzájomná
inhibícia metabolizmu. Preto je možné, že sa môžu častejšie vyskytnúť
kŕče a iné nežiaduce účinky spojené s individuálnym užívaním týchto
liekov.
Užívanie vakcín založených na živých oslabených(atenuovaných) vírusoch je
kontraindikované u pacientov dostávajúcich imunosupresívne dávky
kortikosteroidov. Inaktivované alebo biogeneticky vyrobené vakcíny môžu byť
užívané u pacientov dostávajúcich kortikosteroidy v imunosupresívnych
dávkach, avšak odpoveď na takéto vakcíny môže byť znížená, alebo tieto môžu
byť neúčinné.Indikovaná imunizácia môže byť prevedená u pacientov
dostávajúcich ne-imunosupresívne dávky kortikosteroidov.
Konkomitantné užívanie s chinolónmi zvyšuje riziko tendinitíd.
Konkomitantné užívanie s inhibítormi cholínesteráz ako neostigmín alebo
pyridostigmín môže vyvolať myastenickú krízu. Konkomitantné užívanie s
antihypertenzívami môže viesť k parciálnej strate kontroly hypertenzie,
pretože mineralkortikoidný efekt kortikosteroidov može viesť k zvýšenie
tlaku krvi.Toxicita srdcových glykozidov ako digoxín a jemu príbuzné
glykozidy môže byť potencovaná pri konkomitantnom užívaní s
kortikosteroidmi, pretože mineralkortikoidný efekt môže spôsobiť straty
kália.
Metotrexát môže ovplyvniť stav ochorenia v zmysle synergického účinku na
metylprednizolón. Toto môže viesť k redukcii dávok kortikosteroidov.
Metylprednizolón môže čiastočne zmeniť neuromuskulárny blok liekov ako
pancuronium.
Metylprednizolón môže mať zvýšenú odozvu na sympatomimetické lieky ako
salbutamol.Toto môže viesť k zvýšeniu účinnosti a potenciálnemu nárastu
toxicity sympatomimetických liekov.

6. Gravidita a laktácia

Niektoré štúdie na zvieratách dokázali, že kortikosteroidy podávané matke
vo vysokých dávkach môžu spôsobiť malformácie plodu.
Nakoľko sa u ľudí neuskutočnili adekvátne reprodukčné štúdie s
glukokortikoidmi, použitie týchto liekov počas gravidity, u dojčiacich
matiek alebo u žien v reprodukčnom veku si vyžaduje zvážiť možný prínos
lieku voči potencionálnemu riziku pre matku, embryo alebo plod.
Glukokortikoidy sa môžu používať počas gravidity len ak je to nevyhnutne
potrebné. Ak sa počas gravidity musí prerušiť chronická liečba
kortikosteroidmi (ako u inej chronickej liečby), musí sa to uskutočniť
postupne (pozri časť /4.2 Dávkovanie a spôsob podávania/). Avšak v niektorých
prípadoch (napr. substitučná liečba adrenokortikálnej insuficiencie) je
nutné pokračovať v liečbe alebo dokonca zvýšiť dávkovanie. Kortikosteroidy
ľahko prestupujú cez placentu.
Novorodenci matiek, ktoré počas tehotenstva dostávali značné dávky
glukokortikosteroidov sa musia pozorne sledovať a vyhodnocovať na príznaky
adrenálnej insuficiencie.
V prípade pôrodu nie sú známe žiadne účinky.
Kortikosteroidy sa vylučujú do materského mlieka.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Hoci poruchy zraku patria ku zriedkavým nežiaducim účinkom, odporúča sa
zvýšená opatrnosť u pacientov vedúcich vozidlá a/alebo obsluhujúcich
stroje.

8. Nežiaduce účinky

Možno pozorovať systémové nežiaduce účinky. Hoci sa pri krátkodobej terapii
vyskytujú zriedkavo, majú sa vždy pozorne sledovať. Dôkladné sledovanie
pacienta je súčasťou akejkoľvek kortikoterapie, a netýka sa špecificky
konkrétneho produktu.
Možné nežiaduce účinky glukokortikoidov (ako metylprednizolónu) sú:


/Intramuskulárne podávanie/

/Poruchy tekutín a elektrolytov/
V porovnaní s kortizónom a hydrokortizónom sa mineralokortikoidné účinky
vyskytujú menej pri
syntetických derivátoch ako metylprednizolónacetát.
Retencia sodíka
Retencia tekutín
Kongestívne zlyhanie srdca u citlivých pacientov
Strata draslíka
Hypokalemická alkalóza
Hypertenzia

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Svalová slabosť
Steroidná myopatia
Osteoporóza
Fraktúra stavcových platničiek
Aseptická nekróza
Patologická fraktúra
Pretrhnutie šľachy, hlavne Achillovej šľachy

/Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu/
Peptický vred s možnou perforáciou a krvácaním
Gastrická hemorágia
Pankreatitída
Ezofagitída
Perforácia čreva
Môže sa vyskytnúť dočasné a mierne zvýšenie hodnôt ALT, AST a alkalickej
fosfatázy, ale nie je spojené so žiadnym klinickým syndrómom.


/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Zhoršené hojenie rán
Tenká krehká koža
Petechia a ekchymózy


/Poruchy nervového systému/
Zvýšený intrakraniálny tlak
Pseudotumor cerebri
Záchvaty
Pri použití glukokortikoidov sa môžu vyskytnúť psychické poruchy, a to od
eufórie, nespavosti, náladovosti, zmien osobnosti a ťažkej depresie až po
priame psychotické prejavy.
Závraty


/Poruchy endokrinného systému/
Nepravidelná menštruácia
Vývoj Cushingovej choroby
Potlačenie rastu u detí
Potlačenie hypofýzo-adrenálnej osi
Znížená tolerancia uhľohydrátov
Prejavy latentného diabetes mellitus
Zvýšená požiadavka na inzulín alebo perorálne hypoglykemické látky u
diabetikov

/Ochorenia oka/
Dlhšie užívanie glukokortikoidov môže spôsobiť posteriórne subkapsulárne
katarakty, glaukóm
s možným poškodením optických nervov a napomôcť vzniku sekundárnych očných
infekcií
spôsobených hubami alebo vírusmi.
Glukokortikoidy sa majú opatrne používať u pacientov s očným herpes simplex
alebo s herpes zoster spojeným s očnými symptómami kvôli obave z perforácie
rohovky.
Zvýšený vnútroočný tlak
Exoftalmus

/Poruchy metabolzmu a výživy/
Negatívna dusíková rovnováha spôsobená katabolizmom proteínov.

/Poruchy imunitného systému/
Maskovanie infekcií
Aktivácia latentných infekcií
Oportúnne infekcie
Reakcie z precitlivenosti vrátane anafylaxie
Potlačenie reakcií na kožné testy


/In situ podávanie/

Vzhľadom na resorpciu z miesta podania lieku do systémovej cirkulácie sa
odporúča klásť zvýšenú pozornosť hore uvedeným systémovým nežiaducim
účinkom.
Navyše podávanie /in situ/ môže spôsobiť dermálnu a subdermálnu atrofiu. Kým
kryštáliky kortikosteroidov v koži potláčajú zápalové reakcie, ich
prítomnosť môže spôsobiť dezintegráciu bunkových elementov a fyzikálno-
chemické zmeny v základnej hmote spojivového tkaniva. Výsledné nie často sa
vyskytujúce dermálne a/alebo subdermálne zmeny môžu spôsobiť priehlbiny v
koži v mieste vpichu. Stupeň výskytu týchto reakcií sa mení s množstvom
aplikovaných kortikosteroidov. Regenerácia sa zvyčajne ukončí počas
niekoľkých mesiacov alebo po absorbovaní všetkých kryštálikov
kortikosteroidu.


/Ďalšie reakcie súvisiace s parenterálnou kortikosteroidnou terapiou/

Zriedkavé prípady slepoty spojené s intraléziovou terapiou na tvári a hlave
Anafylaktické alebo alergické reakcie
Hyperpigmentácia alebo hypopigmentácia
Subkutánna a kutánna atrofia
Sterilný absces
Postinjekčné sčervenanie pokožky po intrasynoviálnom podaní
Charcotova artropatia
Infekcia v mieste vpichu po nesterilnom podaní


NEŽIADUCE REAKCIE HLÁSENÉ PRI NIEKTORÝCH KONTRAINDIKOVANÝCH SPÔSOBOCH
PODANIA:
/Intratekálne/epidurálne/
Arachnoiditída, meningitída, paraparéza/paraplégia, poruchy citlivosti,
porucha činnosti čriev a žlčníka, bolesti hlavy, záchvaty

/Intranazálne/
Dočasné alebo trvalé poškodenie zraku vrátane slepoty, alergických reakcií,
rinitídy

/Očné/
Dočasné alebo trvalé poškodenie zraku vrátane slepoty, zvýšenie
vnútroočného tlaku, okulárneho a periokulárneho zápalu vrátane alergických
reakcií, infekcií, zrazenín alebo chrást v mieste podania

/Rôzne miesta podania/ (koža na temeni hlavy, krčné mandle, sfenopalatinálny
ganglión): slepota

9. Predávkovanie

Neexistuje klinický syndróm akútneho predávkovania
metylprednizolónacetátom.
Opakované časté dávky (denne alebo niekoľkokrát týždenne) počas dlhého
obdobia môžu viesť ku Cushingovej chorobe.


4. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

/Farmakoterapeutická skupina:/ hormón / kortikosteroid na systémové použitie
/ glukokortikoid / metyprednizolón.
ATC kód: H02AB04

DEPO-MEDROL® 40 mg/ml je sterilná vodná suspenzia syntetického
glukokortikoidu metylprednizolónacetátu. Má silný a dlhotrvajúci
protizápalový imunosupresívny a protialergický účinok. DEPO-
MEDROL® 40 mg/ml sa môže podávať intramuskulárne na dlhotrvajúcu systémovú
aktivitu, ako aj /in situ/ na lokálnu liečbu. Dlhotrvajúci účinok DEPO-
MEDROLu® 40 mg/ml sa vysvetľuje pomalým uvoľňovaním liečiva.

1. Farmakodynamické vlastnosti

Metylprednizolónacetát má všeobecné vlastnosti glukokortikoidu
metylprednizolónu, ale je menej rozpustný a pomalšie metabolizovateľný, čím
sa vysvetľuje jeho predĺžený účinok.
Glukokortikoidy difundujú cez bunkové membrány a vytvárajú komplexy so
špecifickými cytoplazmatickými receptormi. Tieto komplexy potom vstupujú do
bunkového jadra, viažu sa na DNA (chromatín), stimulujú transkripciu mRNA a
následne proteínovu syntézu rôznych enzýmov, ktoré sú jednoznačne
zodpovedné za početné účinky po systémovom použití.
Glukokortikoidy majú nielen dôležitý vplyv na zápalové a imunitné procesy,
ale ovplyvňujú tiež metabolizmus cukrov, bielkovín a tukov. Taktiež pôsobia
na kardiovaskulárny systém, kostrové svalstvo a centrálny nervový systém.

Vplyv na zápalový a imunitný proces:
Protizápalové, imunosupresívne a protialergické vlastnosti
glukokortikoidov sú zodpovedné za väčšinu terapeutických aplikácií.
Tieto vlastnosti vedú k nasledovným výsledkom:
- zníženie imunoaktívnych buniek v blízkosti zápalového ložiska
- zníženie vazodilatácie
- stabilizácia lyzozómových membrán
- inhibícia fagocytózy
- znížená tvorba prostaglandínov a príbuzných látok


Dávka 4,4 mg metylprednizolónacetátu (4 mg metylprednizolónu) má rovnaký
glukokortikosteroidný (protizápalový) účinok ako 20 mg hydrokortizónu.
Metylprednizolón má len minimálny mineralokortikoidný účinok (200 mg
metylprednizolónu je ekvivalentných 1 mg dezoxykortikosterónu).

Vplyv na metabolizmus uhľohydrátov a proteínov:
Glukokortikoidy majú katabolický účinok na proteíny. Uvoľnené aminokyseliny
konvertujú v pečeni procesom glukoneogenézy na glukózu a glykogén.
Absorpcia glukózy v periférnych tkanivách klesá, čo môže viesť k
hyperglykémii a glykozúrii, obzvlášť u pacientov náchylných na cukrovku.

Vplyv na metabolizmus tukov:
Glukokortikoidy majú lipolytický účinok. Tento lipolytickú účinok
ovplyvňuje hlavne končatiny. Majú tiež lipogenetický účinok, ktorý je
najevidentnejší na hrudi, krku a hlave. Všetko toto vedie k redistribúcii
zásob tuku.

Maximálny farmakologický účinok glukokortikoidov sa nachádza za ich
maximálnymi hladinami v krvi, čo nasvedčuje tomu, že väčšina účinkov lieku
je skôr dôsledkom modifikácie enzýmovej aktivity než priameho pôsobenia
lieku.

2. Farmakokinetické vlastnosti

Metylprednizolónacetát sa hydrolyzuje sérovou cholínesterázou na jeho
aktívnu formu. U človeka tvorí metylprednizolón slabú disociovateľnú väzbu
s albumínom a transkortínom. Približne 40 až 90 % lieku je viazaného.
Intracelulárny účinok glukokortikoidov poukazuje na zreteľný rozdiel medzi
polčasom v plazme a farmakologickým polčasom. Farmakologický účinok
pretrváva po vymiznutí merateľných hladín v plazme.
Trvanie protizápalového účinku glukokortikoidov sa približne rovná trvaniu
supresie hypotalamus-hypofýzo-adrenálnej (HPA) osi.
Intramuskulárne injekcie dávky 40 mg/ml dávajú po približne 7,3 ( 1 h
(Tmax) sérové maximá metylprednizolónu 1,48 ( 0,86 mg/100 ml (Cmax). Polčas
je v tomto prípade 69,3 hodín. Po jednorazovej /i.m./ injekcii 40 až 80 mg
metylprednizolónacetátu sa trvanie supresie HPA osi pohybuje v rozsahu 4 až
8 dní.
Intraartikulárna injekcia 40 mg do oboch kolien (celková dávka: 80 mg) dáva
po 4 až 8 hodinách maximá metylprednizolónu približne 21,5 mg/100ml. Po
intraartikulárnom podaní prebieha difúzia metylprednizolónacetátu z kĺbu do
systémovej cirkulácie približne 7 dní, čo dokazuje aj trvanie supresie HPA
osi a hodnoty metylprednizolónu v sére.
Metabolizmus metylprednizolónu sa uskutočňuje v pečeni a je kvalitatívne
podobný ako u kortizolu. Hlavné metabolity sú 20- (-hydroxymetylprednizolón
a 20-(-hydroxy-6-(-metylprednizón. Metabolity sa vylučujú hlavne močom ako
glukuronidy, sírany a nekonjugované zlúčeniny. Tieto reakcie konjugácie
nastávajú hlavne v pečeni a v určitom rozsahu v obličkách.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Neexistuje dôkaz tom, že by glukokortikoidy boli karcinogénne, mutagénne
alebo že poškodzujú
fertilitu.


5. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

macrogolum 3350, natrii chloridum, miripirii chloridum, aqua ad
iniectabilia

2. Inkompatibility

Vzhľadom na možnosť fyzikálnych inkompatibilít sa injekčná suspenzia DEPO-
MEDROL® 40 mg/ml nemá miešať alebo riediť s inými roztokmi.

3. Čas použiteľnosti

5 rokov.

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 (C.

5. Druh obalu a obsah balenia

Injekčná liekovka z hydrolytického skla typu I so zátkou z butylovej gumy,
písomná ifnormácia pre používateľov, papierová škatuľka

/Veľkosť balenia:/
1 injekčná liekovka x 1 ml
1 injekčná liekovka x 2 ml
1 injekčná liekovka x 5 ml

6. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Pred podaním parenterálnych liekov sa musí vizuálne skontrolovať prítomnosť
tuhých častíc a zmena sfarbenia. Je potrebná striktná sterilná technika,
aby sa predišlo iatrogénnym infekciám. Tento produkt nie je vhodný pre
intravenózne a intratekálne podávanie a nesmie sa použiť ako injekčná
liekovka na viacnásobné podávanie. Po podaní požadovanej dávky sa musí
akákoľvek nespotrebovaná suspenzia zlikvidovať.


/Návod na použitie injekčnej striekačky:/

Dôkladne pretrepte, aby sa vytvorila rovnorodá suspenziu.
1. Odstráňte kryt hrotu injekčnej striekačky.
2. Sterilným spôsobom nasaďte ihlu.
3. Odstráňte kryt ihly. Teraz je injekčná striekačka pripravená na
použitie.
Injekčnú striekačku po podaní zlikvidujte. Znovu nepoužívajte.DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Europe MA EEIG

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Veľká Británia6. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

56/0191/71-C/S


7. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 27.08.1971


8. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Október 2007[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C90044
Skupina ATC:
H02 - Kortikosteroidy na systémové použitie
Skupina ATC:
H02AB04 - methylprednisolonum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
B Belgicko
Účinná látka:
natrii acetas trihydratus
Výrobca lieku:
UPJOHN, SPOJENE STATY AMERICKE
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
3.48 € / 104.84 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
3.48 € / 104.84 SK
Posledná aktualizácia:
2014-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.37 € ÚP:0.00 € DP:11.37 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:35.05 € ÚP:0.00 € DP:35.05 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.58 € ÚP:0.00 € DP:1.58 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.95 € ÚP:4.91 € DP:0.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.29 € ÚP:0.00 € DP:6.29 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.00 € ÚP:14.29 € DP:0.71 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien