Detail:
Ondansetron Pharma 8 mg/4 ml sol inj 5x4 ml/8 mg (amp. skl.)
Názov lieku:
Ondansetron Pharma 8 mg/4 ml
Doplnok názvu:
sol inj 5x4 ml/8 mg (amp. skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu /o registrácii, ev. č. 2106/7638/


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Ondansetron Pharma 8 mg/4 ml
injekčný roztok
Ondansetroni hydrochloridum dihydricum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Ondansetron Pharma a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Ondansetron Pharma
3. Ako používať Ondansetron Pharma
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ondansetron Pharma
6. Ďalšie informácie1. ČO JE ONDANSETRON PHARMA A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivo Ondansetronu Pharma patrí do skupiny liekov nazývaných antiemetiká
a antinauzetiká, ktoré sa používajú na prevenciu vracania a nevoľnosti
navodenej pri niektorých liečbach.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE ONDANSETRON PHARMA

Nepoužívajte Ondansetron Pharma
- keď ste alergický (precitlivený) na ondansetron alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Ondansetronu Pharma.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ondansetronu Pharma
- ak sa Váš stav nezlepší, poraďte sa so svojím lekárom;
- ak ste alergický (precitlivený) na iné antiemetiká, ak máte upchaté
črevá, ak trpíte ťažkou zápchou alebo ak máte nejaké ochorenie pečene,
oznámte to svojmu lekárovi.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Tak ako iné lieky, ani Ondansetron Pharma nemajú používať tehotné ženy,
najmä nie v prvom trimestri, pokiaľ prínosy neprevážia nad rizikami pre
plod.

Existuje pravdepodobnosť, že ondansetron prechádza do materského mlieka.
Dojčiacim matkám sa odporúča, aby počas používania Ondansetronu Pharma
nedojčili svoje deti.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie je pravdepodobné, že by Ondansetron Pharma ovplyvňoval schopnosť viesť
vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ ONDANSETRON PHARMA

Vždy používajte Ondansetron Pharma presne tak, ako Vám povedal Váš
lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.

Nezabudnite použiť svoj liek!

Zvyčajnú dávku a dĺžku liečby Ondansetronom Pharma Vám predpíše Váš lekár.
Liečbu neukončujte predčasne!

Ondansetron Pharma má podávať zaškolený zdravotnícky personál a nie Vy
sami!

Ak máte dojem, že účinok Ondansetronu Pharma je priveľmi silný alebo
priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Ondansetron Pharma môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Väčšina pacientov, ktorí používajú tento liek, nemá žiadne problémy. Avšak
podobne ako pri iných liekoch, niektorí ľudia môžu pociťovať niektoré
vedľajšie účinky.

Niektorí ľudia môžu byť alergickí (precitlivení) na liek. Pokiaľ krátky čas
po podaní Ondansetronu Pharma zistíte niektorý z nasledovných
príznakov, okamžite to oznámte svojmu lekárovi:

4. náhle prejavy chrapotu a tlaku alebo bolesti na hrudi,
5. opuchnutie očného viečka, tváre, pier, úst alebo jazyka,
6. vyrážky alebo žihľavka na niektorej časti tela.

Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak zistíte niektorý z týchto zriedkavých
vedľajších účinkov:

7. mimovoľné krúživé pohyby očí, abnormálna strnulosť svalstva/pohyby
tela/triaška,
8. kŕče,
9. rozmazané videnie.

Ak zistíte niektorý z týchto príznakov, oznámte to svojmu lekárovi čo
najskôr, ako je možné:

10. nepravidelný alebo pomalý srdcový pulz,
11. nevoľnosť alebo závrat,
12. bolesť hlavy,
13. pocit návalu tepla,
14. reakcie precitlivenosti v okolí miesta podania injekcie, ako je bolesť,
svrbenie, opuch alebo sčervenenie,
15. zápcha,
16. čkanie.

Tento liek môže ovplyvňovať výsledky laboratórnych testov krvi na
stanovenie funkcie pečene.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ONDANSETRON PHARMA

Uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30°C. Chráňte pred svetlom.

Nepoužívajte Ondansetron Pharma po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli.

Nepoužívajte Ondansetron Pharma, ak spozorujete zmenu farby alebo viditeľné
cudzie častice.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Ondansetron Pharma obsahuje

- Liečivo je ondansetron (ako dihydrát ondansetron hydrochloridu).
- Ďalšie zložky sú chlorid sodný, monohydrát kyseliny citrónovej,
dihydrát citrónanu sodného a voda na injekciu.

Ako vyzerá Ondansetron Pharma a obsah balenia

Ondansetron Pharma je injekčný roztok, ktorý sa dodáva v 5 ml čírych
sklenených ampulkách, ktoré obsahujú 8 mg ondansetronu na 4 ml roztoku.
Ondansetron Pharma je balený do škatúľ po 5 ampulkách.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Hikma Farmacęutica (Portugal), S.A.
Estrada do Rio da Mo
No 8, 8A e 8B, Fervenca
2705-906 Terrugem SNT
Portugalsko

Výrobca:
Hikma Farmacęutica (Portugal), S.A.
Estrada do Rio da Mo
No 8, 8A e 8B, Fervenca
2705-906 Terrugem SNT
Portugalsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Hikma Pharmaceuticals
Klincová 30
821 08 Bratislava 25
Slovenská republika
Tel.: +421 2 556 489 71

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 04/2009.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu /o registrácii, ev. č. 2106/7638/


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Ondansetron Pharma 8 mg/4 ml


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá 5 ml sklenená ampulka obsahuje ondansetronum (ako ondansetroni
hydrochloridum dihydricum) vo vodnom roztoku na intramuskulárne alebo
intravenózne použitie.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Ondansetron Pharma je určený na liečbu nevoľnosti a vracania spôsobených
cytotoxickou chemoterapiou alebo rádioterapiou a na prevenciu a liečbu
pooperačnej nevoľnosti a vracania (PONV).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Chemoterapia a rádioterapia:

/Dospelí:/

Emetogénny účinok počas liečby nádorov závisí od používaných dávok a od
kombinácie chemoterapie a rádioterapie. Cesta podania a dávka Ondansetronu
Pharma sa môže pohybovať od 8 - 32 mg na deň a môže sa zvoliť podľa toho,
ako je uvedené nižšie.

/Emetogénna chemoterapia a rádioterapia:/

Ondansetron Pharma možno podať intravenózne alebo intramuskulárne.

Väčšine pacientov dostávajúcich emetogénnu chemoterapiu alebo rádioterapiu
sa Ondansetron Pharma 8 mg má podávať ako pomalá intravenózna alebo
intramuskulárna injekcia bezprostredne pred liečbou a následne 8 mg
perorálne každých 12 hodín.

Na zamedzenie predĺženého alebo oneskoreného vracania sa po prvých 24
hodinách odporúča pokračovať v perorálnom alebo rektálnom podávaní
ondansetronu až 5 dní po priebehu liečby.


/Vysoko emetogénna chemoterapia/


U pacientov dostávajúcich vysoko emetogénnu chemoterapiu, t. j. vysoké
dávky cisplatiny, sa ondansetron môže podávať buď rektálne, intravenózne
alebo intramuskulárne.
Ondansetron Pharma vykázal rovnakú účinnosť v nasledovných dávkovacích
schémach počas prvých 24 hodín chemoterapie:

- Jednorazová dávka 8 mg podávaná injekciou pomaly intravenózne
alebo intramuskulárne
bezprostredne pred chemoterapiou;
- Dávka 8 mg podávaná injekciou pomaly intravenózne alebo intramuskulárne
bezprostredne pred chemoterapiou, následne ďalšie dve intravenózne alebo
intramuskulárne dávky 8 mg s odstupom 2 alebo 4 hodín, alebo kontinuálnou
infúziou 1mg/hod až 24 hodín;
- Jednorazová dávka 32 mg rozriedená v 50-100 ml fyziologického alebo iného
kompatibilného roztoku (pozri Upozornenia na spôsob zaobchádzania s
liekom) a podávaná nie kratšie ako 15 minút bezprostredne pred
chemoterapiou.

Dávkovací režim sa má zvoliť podľa závažnosti emetogénneho účinku
chemoterapie.

Účinok Ondansetronu Pharma vo vysoko emetogénnej chemoterapii možno zvýšiť
jednorazovým pridaním i.v. dávky 20 mg sodnej soli dexametazónfosfátu
podanej pred chemoterapiou.

Na zamedzenie predĺženého alebo oneskoreného vracania sa po prvých 24
hodinách má pokračovať v perorálnom alebo rektálnom podávaní ondansetronu
až 5 dní po priebehu liečby.

/Deti:/

Ondansetron možno podávať v jednorazovej intravenóznej dávke
5mg/m2 bezprostredne pred chemoterapiou a následne po 12 hodinách podať 4
mg perorálne. Perorálne dávky 4 mg 2x denne sa majú podávať počas 5 dní po
priebehu liečby.

/Starší pacienti:/

Pacienti nad 65 rokov dobre znášajú Ondansetron Pharma a nevyžaduje sa
zmena dávky, intervalu dávkovania alebo spôsobu podávania.


/Pacienti s poškodenou funkciou obličiek:/


Nevyžaduje sa zmena dávky, intervalu dávkovania alebo spôsobu podávania.

/Pacienti s poškodenou funkciou pečene:/

Klírens Ondansetronu Pharma je u jedincov s mierne alebo závažne poškodenou
funkciou pečene značne znížený a sérový polčas výrazne predĺžený.
U takýchto pacientov sa nemá prekročiť celková denná dávka 8 mg.

Pooperačná nevoľnosť a vracanie (PONV):

/Dospelí:/

Na prevenciu pooperačnej nevoľnosti a vracania možno podať ondansetron
perorálne alebo intravenóznou alebo intramuskulárnou injekciou.

Ondansetron Pharma možno podať ako 4 mg injekčnú dávku jednorazovo i.m.
alebo pomaly i.v. pred anestéziou.

Pri liečbe pooperačnej nevoľnosti a vracania sa odporúča injekčné podanie
jednorazovej dávky 4 mg i.m. alebo pomaly i.v.

/Deti (od 2 rokov):/

Na prevenciu a liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania u pediatrických
pacientov operovaných pri celkovej anestézii ondansetron možno podať
pomaly, intravenózne injekčnou dávkou 0,1 mg/kg až po maximum 4 mg pred
alebo po anestézii.

V liečbe pooperačnej nevoľnosti a vracania u pediatrických pacientov sa
ondansetron podáva pomaly i.v. v dávke 0,1 mg/kg až po maximum 4 mg/kg.

S použitím Ondansetronu Pharma v prevencii a liečbe pooperačnej nevoľnosti
a vracania u detí do 2 rokov sú iba obmedzené skúsenosti.

/Starší pacienti:/

Existuje obmedzená skúsenosť s použitím Ondansetronu Pharma v prevencii a
liečbe pooperačnej nevoľnosti a vracania u starších pacientov, hoci
Ondansetron Pharma dobre znášajú pacienti starší ako 65 rokov, ktorí
dostávajú chemoterapiu.

/Pacienti s poškodenou funkciou obličiek:/

Nevyžaduje sa zmena dávky, intervalu dávkovania alebo spôsobu podávania.

/Pacienti s poškodenou funkciou pečene:/

Klírens Ondansetronu Pharma je u jedincov s mierne alebo závažne poškodenou
funkciou pečene značne znížený a sérový polčas výrazne predĺžený.
U takýchto pacientov sa nemá prekročiť celková denná dávka 8 mg.

/Pacienti s poruchou debrizochín-sparteínového metabolizmu/
Polčas eliminácie ondansetronu sa nemení u jedincov s poruchou metabolizmu
sparteínu a debrizochínu. Títo pacienti sa ani po opakovanom podávaní
ondansetronu nelíšili od bežnej populácie. Preto u týchto pacientov nie je
treba upravovať dávkovanie ani interval dávkovania.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku lieku.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Reakcie precitlivenosti sa opísali u pacientov, u ktorých sa zistila
precitlivenosť na ostatné selektívne antagonisty 5HT3 receptorov.

Ako je o ondansetrone známe, predlžuje čas prechodu hrubým črevom, a preto
sa pacienti so subakútnou črevnou obštrukciou majú počas podávania
sledovať.

4.5 Liekové a iné interakcie

Nie je známe, že by ondansetron indukoval alebo inhiboval metabolizmus
iných súbežne podávaných liekov. Špecifické štúdie nedokázali interakciu
ondansetronu s alkoholom, temazepamom, furosemidom, tramadolom a
propofolom.

4.6 Gravidita a laktácia

Bezpečnosť používania ondansetronu pri používaní v gravidite u ľudí sa
nezisťovala.
Pri vyhodnotení štúdií na experimentálnych zvieratách sa nedokázali priame
alebo nepriame škodlivé vplyvy na vývin embrya a plodu v priebehu
tehotenstva, ako aj pri peri- a postnatálnom vývoji. Na druhej strane však
údaje získané na zvieratách neumožňujú vždy predpovedať reakciu ľudského
organizmu na ondansetron, a preto sa jeho použitie v gravidite neodporúča.

Testmi sa ondansetron dokázal v materskom mlieku zvierat. Preto sa
odporúča, aby matky užívajúce Ondansetron Pharma nedojčili svoje dojčatá.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

V psychomotorických testoch ondansetron nenarúšal pozornosť ani
nespôsoboval sedatívny účinok.

4.8 Nežiaduce účinky

Je známe, že ondansetron predlžuje čas prechodu hrubým črevom, a preto môže
u niektorých pacientov spôsobovať zápchu. Môžu sa vyskytnúť tieto nežiaduce
účinky: bolesť hlavy, pocit tepla alebo sčervenenie, čkanie a prechodné
bezpríznakové zvýšenie aminotransferáz. Zriedka boli hlásené skoré
alergické reakcie, niekedy ťažké, vrátane anafylaxie. Vyskytli sa tiež
zriedkavé prípady poruchy prechodných porúch videnia (rozmazané videnie) a
závraty, najmä pri rýchlej i.v. aplikácii ondansetronu. Zriedkavo sa
vyskytli aj prípady mimovoľných pohybov, ako sú extrapyramidálne reakcie,
napr. okulogyrická kríza/dystonické reakcie, o ich pretrvávaní však nie sú
definitívne dôkazy. Zriedkavo sa pozorovali kŕče, hoci nie je známy
farmakologický mechanizmus, ktorý by spôsoboval tieto stavy a súvisel s
ondansetronom. Zriedkavo sa hlásila bolesť v hrudníku s alebo bez depresie
ST segmentu, srdcové arytmie, hypotenzia a bradykardia.

Príležitostne sa môžu objaviť reakcie precitlivenosti v mieste podania
injekcie (napr. vyrážka, žihľavka, svrbenie) niekedy sa tiahnúce pozdĺž
žily, do ktorej sa podal liek.

4.9 Predávkovanie

Znalosti o predávkovaní ondansetronom sú v súčasnosti malé, avšak obmedzený
počet pacientov dostal nadmerné dávky. Opísané prejavy predávkovania
zahŕňajú poruchy zraku, ťažkú zápchu, hypotenziu a vazovagálnu reakciu
s prechodným AV blokom. Vo všetkých prípadoch došlo k úplnému
uzdraveniu. Špecifické antidotum ondansetronu neexistuje, preto vo
všetkých prípadoch podozrenia na predávkovanie sa má podať vhodná
symptomatická a podporná liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiemetikum, antagonista serotonínových
5HT3 receptorov, ondansetron, ATC kód: A04AA01

Ondansetron je vysoko účinný selektívny antagonista 5HT3 receptorov. Presný
mechanizmus jeho antiemetického účinku nie je známy. Chemoterapeutiká a
rádioterapia môžu uvoľniť sérotonín v tenkom čreve, ktorý podnecuje reflex
vracania aktiváciou aferentných dráh n. vagus cestou 5HT3 receptorov.
Ondansetron blokuje tento reflex. Aktivácia aferentných dráh n. vagus môže
uvoľniť sérotonín v area postrema (dno IV. mozgovej komory) a tým podnietiť
vracanie pôsobením centrálneho mechanizmu. Účinok ondansetronu v liečbe
nevoľnosti a vracania vyvolaných cytotoxickou chemoterapiou a rádioterapiou
pravdepodobne spôsobuje antagonizmus 5HT3 receptorov v neurónoch
umiestnených ako v periférnom, tak aj v centrálnom nervovom systéme.
Mechanizmy účinku pri pooperačnej nevoľnosti a vracaní nie sú známe, ale
môžu byť analogické cytotoxicky navodenej nevoľnosti a vracaniu.

Ondansetron nemení koncentráciu prolaktínu v plazme.

Úloha ondansetronu v opiátmi navodenej eméze dosiaľ nie je objasnená.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa ondansetron pasívne a úplne vstrebáva z tráviaceho
traktu a podlieha metabolizmu pri prvom priechode pečeňou. Vrchol
plazmatickej hladiny sa dosahuje približne 1,5 hodiny po podaní. Pri
dávkach nad 8 mg dochádza k relatívne vyššej celkovej biologickej
dostupnosti, čo môže ukazovať na určité zníženie metabolizmu v pečeni pri
vyšších dávkach. Biologická dostupnosť sa mierne zvyšuje prítomnosťou
potravy, antacidá ju neovplyvňujú. Štúdie u zdravých starších dobrovoľníkov
dokázali malé, klinicky nevýznamné, vekom podmienené zvýšenie biologickej
dostupnosti (65%) a polčasu eliminácie (5 hodín) ondansetronu. V
metabolizme ondansetronu boli dokázané aj pohlavné rozdiely, keď ženy majú
vyššiu rýchlosť a rozsah vstrebávania perorálnej dávky a znížený systémový
klírens a distribučný objem (na jednotku telesnej hmotnosti).
Distribúcia ondansetronu po perorálnom, intramuskulárnom (i.m.) alebo
intravenóznom (i.v.) podaní je podobná s terminálnym eliminačným polčasom 3
hodiny a distribučný objem v rovnovážnom stave je asi 140 l. Po IM a IV
podaní ondansetronu sa dosiahne rovnaká systémová expozícia.

4 mg intravenózna infúzia ondansetronu podávaná v priebehu 5 minút viedla
k maximálnym plazmatickým koncentráciám približne 65 ng/ml. Po
intramuskulárnom podaní ondansetronu sa dosahujú maximálne plazmatické
koncentrácie približne 25 ng/ml v priebehu 10 minút po injekcii.

Po podaní čapíkov ondansetronu sú detekovateľné plazmatické koncentrácie
ondansetronu medzi 15 a 60 minútami po podaní. Nárast koncentrácií
v podstate lineárny až kým sa nedosiahnu maximálne koncentrácie 20-30
ng/ml, zvyčajne 6 hodín po podaní. Plazmatické koncentrácie potom klesajú
no pomalšie než sa pozorovalo po perorálnom podaní v dôsledku pokračujúcej
absorpcie ondansetronu. Absolútna biologická dostupnosť ondansetronu
z čapíkov je približne 60% a nie je ovplyvnená pohlavím. Polčas eliminačnej
fázy po podaní čapíkov je determinovaný pomerom absorpcie ondansetronu, nie
celkovým klírensom a je približne 6 hodín. Ženy vykazujú malé klinicky
nevýznamné zvýšenie polčasu v porovnaní s mužmi.

Väzba ondansetronu na bielkoviny nie je vysoká (70-76%). Eliminácia zo
systémovej cirkulácie sa deje predovšetkým v pečeni pomocou viacerých
enzýmových ciest. Močom sa v nezmenenej forme vylúči menej ako 5%
vstrebanej dávky. Absencia enzýmu CYP2D6 (debrizochínový polymorfizmus)
farmakokinetiku ondansetronu neovplyvňuje. Pri opakovanom podávaní
nedochádza k zmene farmakokinetiky.

V štúdii s 21 pediatrickými pacientmi vo veku 3-12 rokov, ktorí podstúpili
elektívny operačný výkon v celkovej anestézii, sa dokázali znížené
absolútne hodnoty klírensu aj distribučného objemu ondansetronu po
jednorazovom intravenóznom podaní 2 mg (3-7 rokov) alebo 4 mg (8-12 rokov).
Stupeň zmien bol závislý na veku. Klírens klesol z 300 ml/min vo veku 12
rokov na 100 ml/min vo veku 3 rokov. Distribučný objem klesol z asi 75 l vo
veku 12 rokov na 17 l vo veku 3 rokov. Tieto zmeny možno vyrovnať použitím
dávkovania prepočítaného na telesnú hmotnosť (0,1 mg/kg do maxima 4 mg),
ktoré zabezpečí normálnu celkovú biologickú dostupnosť u pediatrických
pacientov.

U pacientov so stredne ťažkým postihnutím obličiek (klírens kreatinínu 15-
60 ml/min) je znížený tak systémový klírens, ako aj distribučný objem
ondansetronu po intravenóznom podaní, čo vedie k miernemu, klinicky
nevýznamnému predĺženiu eliminačného polčasu (5,4 h). Štúdia s pravidelne
dialyzovanými pacientmi s ťažkou poruchou funkcie obličiek, ktorí si
vyžadujú pravidelnú hemodialýzu (sledované medzi dialýzami) ukázala, že
farmakokinetika ondansetronu sa po i.v. podaní podstatne nemení.

Špecifické štúdie u starších pacientov alebo pacientov a poškodením funkcie
obličiek sú limitované na i.v. a perorálne podávanie. Očakáva sa však,
že polčas ondansetronu po rektálnom podaní v tejto skupine pacientov
bude podobný ako sa pozoroval u zdravých dobrovoľníkov, pretože
rýchlosť eliminácie ondansetronu po rektálnom podaní nie je
determinovaná celkovým klírensom.

Po perorálnom, intravenóznom alebo intramuskulárnom podaní sa u pacientov
so závažným poškodením funkcie pečene významne znižuje celkový klírens
ondansetronu s predĺžením polčasov eliminácie (15-32 h) a biologická
dostupnosť po perorálnom podaní sa blíži 100% v dôsledku zníženého pre-
systémového metabolizmu. Farmakokinetika ondansetronu po podaní čapíkov sa
nehodnotila u pacientov s poškodením funkcie pečene.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Žiadne dodatočné relevantné údaje.

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a
reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Natrii chloridum, acidum citricum monohydricum, natrii citras dihydricus,
aqua ad iniectabilia.

6.2 Inkompatibility

Ondansetron Pharma sa nemá podávať v tej istej injekčnej striekačke alebo
infúzii ako ďalšie lieky.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C. Chráňte pred svetlom.

Roztok Ondansetron Pharma zriedený s kompatibilnými i.v. infúznymi
tekutinami je stabilný pri normálnych izbových svetelných podmienkach alebo
pri dennom svetle najmenej 24 hodín, takže počas podávania infúzie nie je
potrebná žiadna ochrana pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Ondansetron Pharma, injekčný roztok, je balený v čírych ampulkách (sklo
typu I) po 5 ml so zeleným OPC.

5 ampuliek je balených v škatuli spolu s písomnou informáciu pre
používateľov.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Kompatibilita s intravenóznymi roztokmi.

Pri dodržaní správnej farmaceutickej praxe sa intravenózne roztoky
pripravujú tesne pred použitím. Dokázalo sa, že injekcie ondansetronu s
nižšie uvedenými infúznymi roztokmi sú stabilné počas 48 hodín pri teplote
od 15 do 25 o C.

Ondansetron Pharma sa má miešať iba s tými infúznymi roztokmi, ktoré sa
odporúčajú:

- infúzny intravenózny roztok chloridu sodného 0,9 % w/v,
- infúzny intravenózny roztok glukózy 5 % w/v,
- infúzny intravenózny roztok manitolu 10% w/v,
- infúzny intravenózny roztok chloridu sodného 3 % w/v,
- Ringerov intravenózny roztok,
- infúzny intravenózny roztok chloridu draselného 0,3 % w/v a chloridu
sodného 0,9 % w/v,
- infúzny intravenózny roztok chloridu sodného 0,3 % w/v a glukózy 5 %
w/v.

Pri dodržaní správnej farmaceutickej praxe sa roztoky Ondansetron Pharma
majú pripraviť s intravenóznymi tekutinami v čase infúzie a uchovávať pri 2-
8°C nie viac ako 24 hodín pred začiatkom podávania.

Štúdie kompatibility sa vykonali v infúznych vakoch z polyvinylchloridu a
v setoch na podanie z polyvinylchloridu. Predpokladá sa, že rovnaká
stabilita je pri používaní vakov z polyvinylchloridu a sklenených fliaš
(sklo typu I).
Dokázala sa stabilita Ondansetronu Pharma v chloride sodnom 0,9 % w/v alebo
v glukóze 5 % w/v v polypropylénových injekčných striekačkách. Predpokladá
sa, že Ondansetron Pharma zriedený s inými kompatibilnými infúznymi
tekutinami, je stabilný aj v polypropylénových injekčných striekačkách.

Kompatibilita s ostatnými liekmi:

Ondansetron Pharma sa môže podávať intravenóznou infúziou v dávke 1mg/h,
napr. z infúzneho vaku alebo infúzneho dávkovača. Uvedené lieky sa môžu
tiež podávať pomocou Y spojky Ondansetron Pharma v koncentráciách
ondansetronu od 16 do 160 (g/ml (napr. 8 mg/500 ml, resp. 8 mg/50 ml).

/Cisplatina:/
Koncentrácia až do 0,48 mg/ml (napr. 240 mg v 500 ml) sa môže podávať počas
jednej až ôsmich hodín.

/5-fluorouracil:/
Koncentrácia až do 0,8 mg/ml (napr. 2,4 g v 3 litroch alebo 400 mg v 500
ml) podávaná rýchlosťou najmenej 20 ml za hodinu (500 ml za 24 hodín).
Vyššia koncentrácia 5-fluorouracilu môže spôsobiť precipitáciu
ondansetronu. Infúzia 5-fluorouracilu môže obsahovať až 0,045 % w/v
chloridu horečnatého spolu s ostatnými kompatibilnými zložkami.

/Karboplatina:/
Koncentrácie v rozsahu 0,18 mg/ml do 9,9 mg/ml (90 mg v 500 ml až 990 mg v
100 ml) podávané počas 10 minút až jednej hodiny.

/Etopozid:/
Koncentrácie v rozsahu 0,14 mg/ml do 0,25 mg/ml (napr. 72 mg v 500 ml do
250 mg v 1 litri) podávané počas 30 minút až jednej hodiny.

/Ceftazidim:/
Dávky v rozsahu od 250 mg do 2 000 mg rozpustené vo vode na injekciu podľa
odporúčania výrobcu (napr. 2,5 ml na 250 mg a 10 ml na 2 g), podávané ako
intravenózny bolus injekcie počas približne piatich minút.

/Cyklofosfamid:/
Dávky v rozsahu od 100 mg do 1 g rozpustené vo vode na injekciu podľa
odporúčania výrobcu (napr. 5 ml na 100 mg), podávané ako intravenózny bolus
injekcie počas približne piatich minút.

/Doxorubicín:/
Dávky v rozsahu od 10 mg do 100 mg rozpustené vo vode na injekciu podľa
odporúčania výrobcu (napr. 5 ml na 100 mg), podávané ako vnútrožilový bolus
injekcie počas približne piatich minút.

/Dexametazón:/
Sodná soľ dexametazónfosfátu v dávke 20 mg sa má podávať v pomalej
intravenóznej injekcii počas 2 - 5 minút cez Y spojku spolu s 8 alebo 32 mg
ondansetronu rozriedeného s 50 - 100 ml kompatibilného infúzneho roztoku
počas asi 15 minút. Kompatibilita medzi sodnou soľou dexametazónfosfátu a
ondansetronom sa preukázala rovnakou sadou v koncentráciách od 32 (g až po
2,5 mg/ml sodnej soli dexametazónfosfátu a 8 (g po 1 mg/ml ondansetronu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A.

Fervenca, Portugalsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

20/0276/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2009


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C75507
Skupina ATC:
A04 - Antiemetiká
Skupina ATC:
A04AA01 - ondansetronum
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
PT -
Účinná látka:
phenoxymethylpenicilinum kalcicum
Výrobca lieku:
HIKMA PHARMACEUTICALS, JORDANSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a terapii vracania počas terapie emetogénnymi cytostatikami a rádioterapii.
Môže predpísať:
Hematológia a transfuziológia, Klinická onkológia
Predajná cena:
20.55 € / 619.09 SK
Úhrada poisťovňou:
20.35 € / 613.06 SK
Doplatok pacienta:
0.20 € / 6.03 SK
Posledná aktualizácia:
2013-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.12 € ÚP:0.00 € DP:24.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:36.24 € ÚP:0.00 € DP:36.24 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.55 € ÚP:15.55 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.12 € ÚP:0.00 € DP:24.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.69 € ÚP:0.00 € DP:34.69 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.61 € ÚP:14.61 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.46 € ÚP:0.00 € DP:13.46 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien