Detail:
ONDANSETRON-TEVA 8 mg tbl flm 10x8 mg
Názov lieku:
ONDANSETRON-TEVA 8 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 10x8 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O PREDĹžENÍ REGISTRÁCIE LIEKU, EV. Č. 2108/10669,
2108/10670
PRÍLOHA Č.2 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: 2010/05919
PRÍLOHA Č.1 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: 2011/06145
PRÍLOHA Č.3 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: 2011/04160


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Ondansetron-Teva 4 mg
Ondansetron-Teva 8 mg


Filmom obalené tablety
Ondansetron


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať
tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
4. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho
lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Ondansetron-Teva a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Ondansetron-Teva
3. Ako užívať Ondansetron-Teva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ondansetron-Teva
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. ČO JE ONDANSETRON - TEVA A NA ČO SA POUŽÍVA

Ondansetron patrí do skupiny liekov nazývaných antiemetiká, lieky na
potlačenie nevoľnosti alebo vracania (pocit choroby).
Ondansetron sa používa:
. na liečbu nevoľnosti a vracania spôsobených chemoterapiou a
rádioterapiou,
. na prevenciu a liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania.


2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ SKÔR, AKO UŽIJETE ONDANSETRON - TEVA

Neužívajte Ondansetron - Teva
. keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo ktorúkoľvek z ďalších
zložiek Ondansetronu-Teva
. keď ste alergický na podobné liečivá napríklad granisetron,
tropisetron alebo dolasetron

Upozornenia a opatrenia
Skôr ako začnete užívať tento liek, oznámte svojmu lekárovi:
. ak máte problémy s pečeňou
. ak trpíte upchatím čriev alebo ak máte silnú zápchu
. ak ste podstúpili operáciu čriev
. ak vám vybrali nosné alebo krčné mandle
. ak ste mali problémy so srdcom, vrátane nepravidelného srdcového tepu
(arytmia).


Iné lieky a Ondansetron-Teva
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Oznámte vášmu lekárovi ak užívate nasledovné lieky:
. fenytoín (na liečbu epilepsie)
. karbamazepín (na liečbu epilepsie)
. rifampicín (na liečbu tuberkulózy)
. tramadol (na liečbu strednej až silnej bolesti)
. lieky, ktoré ovplyvňujú činnosť srdca (ako napríklad haloperidol alebo
metadón)
. lieky, ktoré sa používajú na liečbu nepravidelného srdcového tepu
(antiarytmiká)
. betablokátory (používajú sa na liečbu problémov so srdcom, problémov
s očami, úzkosti alebo na prevenciu migrény)
. protinádorové lieky (najmä antracyklíny)

Ak počas užívania lieku Ondasetron - Teva budete musieť absolvovať krvné
testy na zistenie činnosti pečene, prosím informujete lekára o tom, že
užívate ondansetron, nakoľko tento liek môže ovplyvniť výsledky
pečeňových testov.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
. Ondansetron- Teva sa neodporúča užívať ak ste tehotná, plánujete
otehotnieť alebo dojčíte. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek,
poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
. Ondansetron - Teva neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje.


Ondansetron-teva obsahuje laktózu. Pacienti, ktorí trpia neznášanlivosťou
(intoleranciou) laktózy musia mať na vedomí, že tablety Ondansetron –
Teva obsahujú malé množstvo laktózy. Ak Vám Váš lekár oznámil, že
trpíte neznášanlivosťou niektorých druhov cukrov, poraďte sa s Vašim
lekárom pred začiatkom liečby.


3. AKO UŽÍVAŤ ONDANSETRON - TEVA

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tableta sa majú prehltnúť vcelku a zapiť dostatočným množstvom vody.
Zvyčajná dávka je:

Liečba nevoľnosti a vracania vyvolaná chemoterapiou alebo rádioterapiou:
. Dospelí (vrátane starších pacientov):
8 mg 1až 2 hodiny pred chemoterapiou alebo rádioterapiou, následne 8 mg o
12 hodín neskôr. Po uplynutí 24 hodín od podania chemoterapie alebo
rádioterapie užívať 8 mg dvakrát denne po dobu 5 dní.

. Deti (staršie ako 6 mesiacov a dospievajúci):
Ondansetron sa môže podávať na začiatku 15 minút pred chemoterapiou vo
forme jednej injekcie do žily, následne sa môžu užívať tablety 2 až 3 krát
denne po dobu až 5 dní od podania chemoterapie. Dávka závisí od veľkosti
dieťaťa a je určená (vypočítaná) lekárom.

Pooperačná nevoľnosť a vracanie:
. Dospelí (vrátane starších pacientov):
Dávka 16 mg sa užíva jednu hodinu pred anestéziou.
Prípadne sa môže užiť dávka 8 mg jednu hodinu pred anestéziou a následne
dve ďalšie dávky 8 mg v osemhodinových intervaloch.

. Deti (staršie ako 1 mesiac a dospievajúci):
Deťom sa odporúča injekčná forma lieku.

Pacienti s ochorením pečene:
Celková denná dávka nesmie presiahnuť 8 mg.

Účinok ondansetronu nastáva do 1 až 2 hodín od užitia dávky. Ak nastane
vracanie do 1 hodiny od užitia dávky, užite ďalšiu dávku. Inak pokračujte
v užívaní tak ako je určené, avšak neužívajte viac tabliet ako Vám
odporučil Váš lekár. Ak pociťujete stále nevoľnosť, oznámte to Vášmu
lekárovi.

Ak užijete viac Ondansetronu - Teva ako máte:
Ak užijete (alebo niekto iný užije) príliš veľa tabliet ondansetronu, alebo
si myslíte, že dieťa prehltlo náhodne veľa tabliet, okamžite
kontaktujte lekára alebo navštívte najbližšie zdravotnícke zariadenie.
Predávkovanie môže spôsobiť dočasné poruchy videnia, silnú zápchu, závrat
alebo stratu vedomia.
Prosím vezmite si so sebou túto písomnú informáciu pre používateľov, zvyšné
tablety a obal lieku, aby ste ich mohli ukázať lekárovi.

Ak zabudnete užiť Ondansetron - Teva:
Ak zabudnete užiť dávku a pociťujete nevoľnosť alebo vraciate, tabletu
užite ihneď ako si spomeniete, a potom pokračujte v užívaní ako
predtým. Ak zabudnete užiť dávku, ale nepociťujete nevoľnosť, užite
ďalšiu dávku podľa predpisu lekára. Zostávajúce dávky užívajte ďalej
v stanovenom čase podľa predpisu lekára.

Ak prestanete užívať Ondansetron - Teva
Neprestávajte užívať liek bez odporúčania Vášho lekára aj keď sa cítite
lepšie. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku,
opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Ak sa u Vás vyskytnú nasledovné nežiaduce účinky, prestaňte užívať tablety
a okamžite kontaktujte Vášho lekára alebo navštívte najbližšie
zdravotnícke zariadenie:

. alergická reakcia (ktorá spôsobuje opuch tváre, pier, jazyka alebo
hrdla, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, výražky na koži)
. kolaps

/Ďalšie vedľajšie účinky:/
Veľmi časté (vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov)
bolesť hlavy
Časté (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 pacientov)
. návaly alebo pocit horúčavy
. zápcha
zmeny vo výsledkoch krvných pečeňových testov (ak užívate Ondansetron
Teva s liečivom nazývaným cisplatina, inak možno zaradiť tento vedľajší
účinok ako menej častý)
Menej časté (vyskytujú sa u menej ako 1 zo 100 pacientov)
. čkanie
. nízky krvný tlak spôsobujúci pocit malátnosti
. nepravidelný tep srdca alebo bolesť na hrudníku
. záchvaty
. nezvyčajné pohyby tela alebo triaška
Zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 1 000 pacientov)
. závrat alebo točenie hlavy
. zahmlené videnie
Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov)
. poruchy videnia alebo prechodná slepota, ktorá zvyčajne ustúpi do 20
minút
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára
alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré
nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľo.

5. AKO UCHOVÁVAŤ ONDANSETRON - TEVA

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek
vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky pre uchovávánie.


6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Ondansetron - Teva obsahuje
. Liečivo je ondansetron. Každá filmom obalená tableta obsahuje 4 mg
alebo 8 mg ondansetronu (vo forme dihydrát hydrochloridu).
. Ďalšie zložky sú:
. jadro tablety: monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetyškrobu,
mikrokryštalická celulóza, predželatinovaný škrob, magnéziumstearát,
. obal: hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol (400 a 6000) a
žltý oxid železitý (E172)

Ako vyzerá Ondansetron - Teva a obsah balenia
. Ondansetron – Teva 4 mg tablety sú žlté oválne filmom obalené tablety
s vytlačenou číslicou „4“ na jednej strane a hladkou druhou stranou.
. Ondansetron – Teva 8 mg tablety sú žlté oválne filmom obalené tablety
s vytlačenou číslicou „8“ na jednej strane a deliacou ryhou na druhej
strane.
. Ondansetron – Teva 4 mg tablety sú dostupné v baleniach po 2, 4, 5, 6,
10, 15, 30, 100 a 500 filmom obalených tabliet. Nemocničné balenie: 10
x 1 a 50 x 1 filmom obalená tableta.
. Ondansetron – Teva 8 mg tablety sú dostupné v baleniach po 2, 4, 5, 6,
9, 10, 15, 18, 30, 50, 100 a 500 filmom obalených tabliet. Nemocničné
balenie: 10 x 1 a 50 x 1 filmom obalená tableta.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:
TEVA UK Limited., Eastbourne, Veľká Británia
Pharmachemie B.V., Haarlem, Holandsko
Teva Pharmaceutical Works Company Ltd, Debrecen, Maďarsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

UK: Teva Ondansetron 4mg & 8mg Film-Coated Tablets
AT: Ondansetron Teva® 4mg & 8mg Filmtabletten
CZ: Ondansetron-Teva 4mg & 8mg
DE: Ondansetron-ratiopharm 4mg & 8mg Filmtabletten
DK: Ondansetron Teva 4mg & 8mg Filmovertrukne tabletter
ES: Ondansetron TEVA 4mg & 8mg comprimidos recurbiertos con pelicula EFG
HU: Antivom 4mg & 8mg filmtabletta
IE: Ondansetron 4mg and 8mg Film-Coated Tablets
IT: Ondansetron Teva 4mg & 8mg Compessa rivestita con film
LT: Ondansetron-Teva 4mg & 8mg Tabletes
NL: Ondansetron 4 & 8 PCH, filmomhulde tabletten 4mg & 8mg
PT: Ondansetron 4mg & 8mg Compimido revestido
SE: Ondansetron Teva 4mg & 8mg Filmdragerad tablet
SK: Ondansetron-Teva 4mg & 8mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v novembri 2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č. 2108/10670
PRÍLOHA Č. 1 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, , EV. Č.
2010/05919, 2011/06146
PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, , EV. Č. 2011/04160SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Ondansetron - Teva 8 mg
Filmom obalené tablety2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 8 mg ondansetronu vo forme dihydrátu
hydrochloridu ondansetronu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Žlté oválne filmom obalené tablety s vytlačenou číslicou „8“ na jednej
strane a deliacou ryhou na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

/Dospelí:/
Ondansetron sa indikuje na liečbu nevoľnosti a vracania vyvolaných
cytostatickou chemoterapiou a rádioterapiou a na prevenciu a liečbu
pooperačnej nevoľnosti a vracania (PONV).

/Deti a dospievajúci:/
Ondansetron je indikovaný na liečbu nevoľnosti a vracania spôsobených
chemoterapiou (CINV) u detí vo veku ? 6 mesiacov a na prevenciu a liečbu
PONV u detí vo veku ? 1 mesiac.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

8 mg tableta s deliacou ryhou nie je určená na rozlomenie tablety na
rovnaké dávky.
Na perorálne použitie.

/4.2.1. Chemoterapiou a rádioterapiou vyvolaná nevoľnosť a vracanie/

/Dospelí:/
Emetogénny potenciál pri liečbe rakoviny sa líši v závislosti od dávok a
použitej kombinácie chemoterapie a rádioterapie. Spôsob podania
a dávkovanie ondansetronu musí byť v rozmedzí 8-32 mg/deň a musí byť
zvolený podľa nasledovnej schémy.

Emetogénna chemoterapia a rádioterapia:
U pacientov liečených emetogénnou chemoterapiou alebo rádioterapiou, môže
byť ondansetron
podávaný perorálne alebo intravenózne.

Pacientom liečených emetogénnou chemoterapiou alebo rádioterapiou sa má
ondansetron podávať v dávke 8 mg ako pomalá intravenózna injekcia alebo
krátkodobá intravenózna infúzia počas 15 minút pred začiatkom liečby a
následne o 12 hodín neskôr perorálne v dávke 8 mg.

Perorálne podávanie: 8 mg 1-2 hodiny pred liečbou, následne 8 mg o 12
hodín neskôr.

Na ochranu pred oneskoreným alebo pretrvávajúcim vracaním po prvých 24
hodinách musí pokračovať perorálne podávanie ondansetronu po dobu až 5 dní
po liečebnom cykle.

Odporúčaná dávka pri perorálnom podávaní je 8 mg dvakrát denne.

Vysoko emetogénná chemoterapia
U pacientov liečených vysoko emetogénnou chemoterapiou, napr. cisplatinou
podávanou vo vysokých dávkach, sa ondansetron môže podávať intravenózne.

Na ochranu pred oneskoreným alebo pretrvávajúcim vracaním po prvých 24
hodinách musí nasledovať /perorálne/ podávanie ondansetronu po dobu až 5 dní
po liečbe.

Odporúčaná dávka pri perorálnom podávaní je 8 mg dvakrát denne.

Deti a dospievajúci:
CINV u detí vo veku ? 6 mesiacov a u dospievajúcich
Dávka na liečbu CINV sa môže vypočítať podľa plochy telesného povrchu (/body/
/surface area/ /-/ BSA), alebo podľa telesnej hmotnosti - pozri ďalej.
Dávkovanie podľa telesnej hmotnosti vedie k vyšším celkovým denným dávkam
v porovnaní s dávkovaním podľa BSA (pozri časti 4.4).

Nie sú k dispozícii žiadne údaje z kontrolovaných klinických štúdií
o použití ondansetronu na prevenciu oneskorenej alebo predĺženej CINV. Nie
sú k dispozícii žiadne údaje z kontrolovaných klinických štúdií o použití
ondansetronu pri nevoľnosti a vracaní spôsobených rádioterapiou u detí.

/Dávkovanie podľa BSA//:/
Ondansetron sa má podať bezprostredne pred chemoterapiou vo forme
jednorazovej intravenóznej dávky 5 mg/m2. Intravenózna dávka nesmie
prekročiť 8 mg.
Perorálne dávkovanie sa môže začať o dvanásť hodín neskôr a môže pokračovať
až 5 dní (Tabuľka 1).
Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých, ktorá zodpovedá
32 mg.

Tabuľka 1: Dávkovanie podľa BSA pri chemoterapii - deti vo veku
? 6 mesiacov a dospievajúci
|BSA |1. deňa,b |2. - 6. deň(b) |
|< 0,6 m2 |5 mg/m2 i.v. |2 mg vo forme sirupu alebo |
| |2 mg vo forme sirupu alebo |tablety každých 12 hodín |
| |tablety po 12 hodinách | |
|? 0,6 m2 |5 mg/m2 i.v. |4 mg vo forme sirupu alebo |
| |4 mg vo forme sirupu alebo |tablety každých 12 hodín |
| |tablety po 12 hodinách | |


a Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.
b Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých, ktorá zodpovedá
32 mg

/Dávkovanie podľa telesnej hmotnosti//:/
Dávkovanie podľa telesnej hmotnosti vedie k vyšším celkovým denným dávkam
v porovnaní s dávkovaním podľa BSA (pozri časti 4.4 a 5.1).
Ondansetron sa má podať bezprostredne pred chemoterapiou vo forme
jednorazovej intravenóznej dávky 0,15 mg/kg. Intravenózna dávka nesmie
prekročiť 8 mg.
Ďalšie dve intravenózne dávky sa môžu podať v 4-hodinových intervaloch.
Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých, ktorá zodpovedá
32 mg.
Perorálne dávkovanie sa môže začať o dvanásť hodín neskôr a môže pokračovať
až 5 dní (Tabuľka 2).

Tabuľka 2: Dávkovanie podľa telesnej hmotnosti pri chemoterapii - deti vo
veku > 6 mesiacov a dospievajúci
|Telesná |1. deň(a,b) |2. - 6. deň(b) |
|hmotnosť | | |
|? 10 kg |Maximálne 3 dávky po |2 mg vo forme sirupu alebo |
| |0,15 mg/kg každé 4 hodiny |tablety každých 12 hodín |
|> 10 kg |Maximálne 3 dávky po |4 mg vo forme sirupu alebo |
| |0,15 mg/kg každé 4 hodiny |tablety každých 12 hodín |


aIntravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.
bCelková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých, ktorá zodpovedá
32 mg

Starší pacienti:
Ondansetron je dobre tolerovaný u pacientov nad 65 rokov a nie je potrebná
úprava dávkovania, dávkovacieho intervalu ani spôsobu podávania.

Pozri tiež 4.2.3 „Špeciálne skupiny populácie“.

/4.2.2. Pooperačná nevolnosť a vracanie (PONV):/

Prevencia PONV:
/Dospelí:/
Prevencia PONV: ondansetron sa môže podávať perorálne alebo intravenóznou
injekciou

Ondansetron sa môže podávať pri zahájení anestézie v jednorázovej dávke 4
mg ako pomalá intravenózna injekcia.

Na perorálne podávanie:
. 16 mg jednu hodinu pred anestéziou
. alebo, 8 mg jednu hodinu pred anestéziou a následne ďalšie dve dávky
po 8 mg v 8-hodinových intervaloch.

Deti a dospievajúci:
/PONV u detí vo veku ? 1 mesiac a dospievajúci/
Na prevenciu PONV u pediatrických pacientov podrobujúcich sa operácii v
celkovej anestéze (pozri časť 4.4.) sa môže podať jednorazová dávka
ondansetronu formou pomalej intravenóznej injekcie v dávke 0,1 mg/kg až do
maximálnej dávky 4 mg a to buď pred, počas alebo po vyvolaní anestézy.

Liečba potvrdenej PONV:
Na liečbu PONV sa odporúča podávanie formou injekcie.

Deti a dospievajúci:
/Pooperačná nevoľnosť a vracanie u detí vo veku ? 1 mesiac a dospievajúci/
Neboli vykonané štúdie o perorálnom použití ondansetronu v prevencii alebo
liečbe PONV, odporúča sa intravenózne podanie formou pomalej injekcie.

Nie sú údaje o použití ondansetronu v liečbe PONV u detí mladších ako 2
roky.

Starší pacienti:
U starších pacientov sú obmedzené skúsenosti s použitím ondansetronu na
prevenciu a liečbu
pooperačnej nevoľnosti a vracania (PONV) , avšak ondansetron je dobre
tolerovaný u pacientov nad 65 rokov, ktorí podstupujú chemoterapiu.

Pozri tiež 4.2.3 „Špeciálne skupiny populácie“.

/4.2.3. Špeciálne skupiny populácie:/

/Pacienti s renálnou poruchou:/
Nie je potrebná úprava dennej dávky, dávkovacieho intervalu alebo spôsobu
podávania.

/Pacienti s hepatálnou poruchou:/
U pacientov so stredne závažnou alebo závažnou poruchou hepatálnej funkcie
je klírens ondansetronu signifikantne znížený a sérový polčas signifikantne
predĺžený. U týchto pacientov sa nesmie prekročiť celková denná dávka 8 mg.

/Pacienti s nedostatočným metabolizmom sparteínu/debrisochínu/
U pacientov s nedostatečným metabolizmom sparteínu a debrisochínu nie je
polčas eliminácie ondansetronu narušený. Následkom toho, po opakovanom
podávaní u týchto pacientov, nie sú expozičné hladiny odlišné od tých, aké
sa zistili u celkovej populácie. Preto nie sú potrebné žiadne zmeny dennej
dávky ani dávkovacieho intervalu.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na ondansetron alebo iné selektívne antagonisty 5-HT3
receptorov (napr.
granisetron, dolasetron), alebo na niektorú z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Reakcie z precitlivenosti boli popísané u pacientov, u ktorých sa zistila
precitlivenosť na ostatné selektívne antagonisty 5HT3 receptorov.
Respiračné príhody sa majú liečiť symptomaticky a lekári im majú venovať
zvýšenú pozornosť, pretože sú predzvesťou reakcií z precitlivenosti.

Veľmi zriedkavo a prevažne pri intravenóznom podaní ondansetronu boli
hlásené prechodné zmeny v EKG, vrátane predĺženie QT intervalu. Opatrnosť
je potrebná u pacientov s arytmiami alebo poruchami vodivého systému srdca,
u pacientov, ktorí sú liečení antiarytmikami alebo betablokátormi
a u pacientov s výraznými poruchami rovnováhy elektrolytov.

Keďže je známe, že ondansetron predlžuje čas priechodu hrubým črevom,
pacienti
s príznakmi subakútnej črevnej obštrukcie musia byť po podaní lieku
starostlivo monitorovaní.

U pacientov po adenotonzilárnom chirurgickom výkone môže podanie
ondansetronu na prevenciu nevoľnosti a vracania zakryť skryté krvácanie.
Preto majú byť takýto pacienti po podaní ondansetronu starostlivo
sledovaní.

Pacienti s dedičnou intoleranciou galaktózy, laponskou deficienciou laktázy
alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú tento liek užívať.

/Deti a dospievajúci:/
Deti a dospievajúci, ktorým sa ondansetron podáva spolu s hepatotoxickými
chemoterapeutikami, majú byť pozorne sledovaní kvôli poruche funkcie
pečene.

CINV: Pri výpočte dávky na mg/kg a podaní troch dávok v 4-hodinových
intervaloch bude celková denná dávka vyššia ako pri podaní jednej
jednorazovej dávky 5 mg/m2, po ktorej nasleduje podanie perorálnej dávky.
V klinických štúdiách sa neuskutočnilo porovnanie účinnosti týchto dvoch
odlišných dávkovacích režimov. Krížové porovnanie medzi štúdiami poukazuje
na podobnú účinnosť oboch režimov.

4.5 Liekové a iné interakcie

Nie je známe, že by ondansetron indukoval alebo inhiboval metabolizmus
ostatných liekov, ktoré sú súbežne podávané. Špecifické štúdie dokázali,
že ondansetron nevykazuje žiadne interakcie s alkoholom, temazepamom,
furosemidom, tramadolom, alfentanilom, morfínom, lidokaínom, propofolom
a tiopentalom.

Ondansetron je metabolizovaný početnými pečeňovými enzýmami cytochrómu P-
450: CYP3A4, CYP2D6 a CYP1A2. V dôsledku existencie niekoľkých pečeňových
enzymov schopných metabolizovať ondansetron, je inhibícia enzýmu alebo
znížená aktivita enzýmu (napr. pri genetickej deficiencii enzýmu CYP2D6)
normálne kompenzovaná ostatnými enzýmami a spôsobuje len malú alebo
nevýznamnú zmenu v celkovom klírense ondansetronu alebo potreby dávkovania.

/Fenytoín, karbamazepín a rifampicín:/ U pacientov liečených silnými
induktormi CYP3A4 (napr. fenytoín, karbamazepín a rifampicín), bol
perorálny klírens ondansetronu zvýšený a koncentrácia ondansetronu v krvi
znížená.

/Tramadol:/Údaje z malého počtu štúdii naznačujú, že ondansetron môže
znižovať analgetický účinok tramadolu.

Použitie ondansetronu s liečivami predlžujúcimi QT interval môže viesť k
ďalšiemu predĺženiu QT intervalu. Súbežné použitie ondansetronu s
kardiotoxickými liečivami (napr. s antracyklínmi) môže zvyšovať riziko
arytmií (pozri časť 4.4).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Bezpečnosť užívania ondansetronu počas gravidity sa nepreukázala. Výsledky
experimentálnych štúdií na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame
škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj alebo postnatálny
vývoj. Keďže nie je známe potenciálne riziko u ľudí, neodporúča sa užívanie
ondansetronu počas gravidity.

Laktácia
Testy dokázali, že ondansetron prechádza do materského mlieka u dojčiacich
zvierat. Matky užívajúce ondansetron preto nemajú dojčit svoje deti.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pri psychomotorických testoch ondansetron nenarušoval výkonnosť ani
nespôsobil sedáciu.

4.8 Nežiaduce účinky

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je stanovená nasledovne: veľmi časté
((1/10), časté ((1/100 až <1/10), menej časté ((1/1 000 až <1/100), veľmi
zriedkavé (<1/10 000, vrátane ojedinelých prípadov), neznáme (z dostupných
údajov).

Veľmi časté, časté a menej časté prípady sú všeobecne stanovené na základe
údajov z klinického pozorovania. Výskyt pri placebe bol tiež započítaný.
Zriedkavé a veľmi zriedkavé prípady sú všeobecne stanovené na základe
spontánne získaných dát v období po uvedení lieku na trh.

Poruchy imunitného systému:
Zriedkavé: Okamžité hypersenzitívne reakcie, niekedy aj závažneho
charakteru vrátane anafylaxie. Anafylaxia môže byť fatálna.
Rovnako sa pozorovali hypersenzitívne reakcie u pacientov, ktorí vykazovali
hypersenzitívnu reakciu na ostatné selektíve antagonisty 5-HT3.

Poruchy nervového systému:
Veľmi časté: Bolesť hlavy
Menej časté: Záchvaty, poruchy pohybov (vrátane extrapyramidálnych reakcií
ako dystonické reakcie, okulogyrická kríza a dyskynéza)1
Zriedkavé: Závrat počas rýchleho intravenózneho podávania

Poruchy oka
Zriedkavé: Prechodné poruchy zraku (napr. rozmazané videnie) počas rýchleho
i.v. podania.
Veľmi zriedkavé: Dočasná slepota najmä počas intravenózneho podania2.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:
Menej časté: Bolesť na hrudníku (s depresiou ST segmentu, alebo bez nej),
srdcové arytmie, bradykardia.

Poruchy ciev:
Časté: Pocit tepla alebo sčervenanie.
Menej časté: Hypotenzia.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Menej časté: Čkanie.

Poruchy gastrointestinálneho traktu:
Časté: Zápcha

Poruchy pečene a žlčových ciest:
Menej časté: Asymptomatické zvýšenie hodnôt pečeňových testov3.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Časté: Lokálne reakcie v mieste podania intravenóznej injekcie.

1Pozorované bez jasného dôkazu pretrvávajúcich klinických následkov.
2Väčšina hlásených prípadov slepoty sa upravila počas 20 minút. Väčšina
pacientov dostávala chemoterapeutické liečivá, ktoré zahrňovali cisplatinu.
Niektoré prípady prechodnej slepoty boli hlásené ako kortikálne alebo
koreňové.
3Tieto nežiaduce účinky boli hlásené predovšetkým u pacientov, ktorí
dostávali chemoterapiu s cisplatinou.

/Deti a dospievajúci/
Profil nežiaducich udalostí u detí a dospievajúcich bol porovnateľný
s profilom pozorovaným u dospelých.

4.9 Predávkovanie

Príznaky a prejavy
K dispozícii je málo údajov o predávkovaní ondansetronom. Vo väčšine
prípadov boli príznaky podobné tým, ktoré už boli hlásené u pacientov
užívajúcich odporúčané dávky (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky).
Medzi zaznamenané prejavy patrili poruchy videnia, ťažká zápcha, hypotenzia
a vazovagálna epizóda s prechodnou AV blokádou druhého stupňa. Vo všetkých
prípadoch došlo k úplnému ústupu komplikácií.

Liečba
Nie je známe špecifické antidotum pre ondansetron, preto sa pri všetkých
prípadoch podozrenia na predávkovanie musí podať vhodná symptomatická
a podporná liečba.

Použitie ipekakuány na liečbu predávkovania ondansetronom sa neodporúča,
keďže pacienti na ňu pravdepodobne nebudú reagovať z dôvodu vlastného
antiemetického účinku ondansetronu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiemetiká a antinauzeózne lieky, Antagonisti
serotonínu (5HT3).
ATC kód: A04A A01

Ondansetron je silný, vysoko selektívny antagonista 5HT3 receptorov. Presný
mechanizmus jeho účinku pri potlačení nevoľnosti a vracania nie je známy.
Chemoterapeutiká a rádioterapia môžu spôsobovať uvoľnenie 5HT v tenkom
čreve a spustenie dávivého reflexu aktiváciou vágových aferentných dráh cez
5HT3 receptory. Ondansetron blokuje spustenie tohto reflexu. Aktivácia
vagových aferentných dráh môže tiež spôsobiť uvoľnenie 5HT v area postrema,
ktorá sa nachádza na spodine štvrtej mozgovej komory, a týmto spôsobom môže
tiež zosilniť vracanie prostredníctvom centrálneho mechanizmu. Preto je
účinok ondansentronu pri liečbe nevoľnosti a vracania vyvolaného
cytostatickou chemoterapiou alebo rádioterapiou pravdepodobne podmienený
antagonistickým účinkom na 5HT3 receptory u neurónov lokalizovaných
v centrálnej i periférnej nervovej sústave. Mechanizmus účinku pri
pooperačnej nevoľnosti a vracaní nie je známy, ale môže byť rovnaký ako pri
nevoľnosti a vracaní vyvolaných cytostatickou liečbou.

Vo farmakopsychologickej štúdii u dobrovoľníkov ondansetron nevykazoval
sedatívny účinok.

Ondansetron neovplyvňuje plazmatické koncentrácie prolaktínu.

Úloha ondansetronu pri vracaní spôsobenom opiátmi nebola dosiaľ zistená.

/Deti a dospievajúci/
Nevoľnosť a vracanie spôsobené chemoterapiou
Účinnosť ondansetronu pri potlačení vracania a nevoľnosti spôsobených
protinádorovou chemoterapiou sa hodnotila v dvojito zaslepenej,
randomizovanej štúdii so 415 pacientami vo veku od 1 do 18 rokov
(S3AB3006). V dňoch chemoterapie bol pacientom podaný buď ondansetron
5 mg/m2 intravenózne + ondansetron 4 mg perorálne po 8 - 12 hodinách, alebo
ondansetron 0,45 mg/kg intravenózne + placebo perorálne po 8 - 12 hodinách.
Po chemoterapii bola obom skupinám podávaná 4 mg dávka ondansetronu vo
forme sirupu dvakrát denne počas 3 dní. Úplné potlačenie vracania počas
najťažšieho dňa chemoterapie bolo 49 % (5 mg/m2 intravenózne + ondansetron
4 mg perorálne) a 41 % (0,45 mg/kg intravenózne + placebo perorálne).
Po chemoterapii bola obom skupinám podávaná 4 mg dávka ondansetronu vo
forme sirupu dvakrát denne počas 3 dní. Dvojito zaslepená, randomizovaná,
placebom kontrolovaná štúdia (S3AB4003) so 438 pacientami vo veku
od 1 do 17 rokov preukázala úplné potlačenie vracania počas najťažšieho dňa
chemoterapie:
. u 73 % pacientov, keď bol ondansetron podávaný intravenózne v dávke
5 mg/m2 spolu s 2 - 4 mg dexametazónu perorálne
. u 71 % pacientov, keď bol ondansetron podávaný vo forme sirupu v dávke
8 mg + 2 - 4 mg dexametazónu perorálne v dňoch chemoterapie.

Účinnosť ondansetronu u 75 detí vo veku od 6 do 48 mesiacov sa skúmala
v otvorenej, nekomparatívnej štúdii s jednou skupinou (S3A40320). Všetkým
deťom boli podané tri 0,15 mg/kg intravenózne dávky ondansetronu, a to
30 minút pred začiatkom chemoterapie a potom štyri a osem hodín po prvej
dávke. Úplné potlačenie vracania sa dosiahlo u 56 % pacientov.

Ďalšia otvorená, nekomparatívna štúdia s jednou skupinou (S3A239) skúmala
účinnosť jednej intravenóznej dávky 0,15 mg/kg ondansetronu, po ktorej
nasledovalo podanie dvoch 4 mg perorálnych dávok ondansetronu u detí vo
veku < 12 rokov a dvoch 8 mg perorálnych dávok u detí vo veku ? 12 rokov
(celkový počet detí = 28). Úplné potlačenie vracania sa dosiahlo u 42 %
pacientov.

Prevencia pooperačnej nevoľnosti a vracania
Účinnosť jednorazovej dávky ondansetronu pri prevencii pooperačnej
nevoľnosti a vracania sa skúmala v randomizovanej, dvojito zaslepenej,
placebom kontrolovanej štúdii so 670 deťmi vo veku od 1 do 24 mesiacov
(postkoncepčný vek ? 44 týždňov, telesná hmotnosť ? 3 kg). U zúčastnených
jedincov bol naplánovaný chirugický zákrok v celkovej anestézii a ich stav
ASA bol ? III. Jednorazová dávka ondansetronu 0,1 mg/kg bola podaná do
piatich minút po navodení anestézie. Podiel jedincov, u ktorých sa vyskytla
minimálne jedna epizóda vracania počas 24-hodinovej doby hodnotenia (ITT),
bol vyšší u pacientov, ktorým bolo podané placebo, ako u pacientov, ktorým
bol podaný ondansetron (28 % oproti 11 %, p < 0,0001).

Vykonané boli štyri dvojito zaslepené, placebom kontrolované štúdie s 1 469
pacientami mužského a ženského pohlavia (vo veku od 2 do 12 rokov), ktorí
podstúpili zákrok v celkovej anestézii. Pacientom bolo náhodne pridelené
podanie buď jednorazovej intravenóznej dávky ondansetronu (0,1 mg/kg
u pediatrických pacientov s telesnou hmotnosťou 40 kg alebo menej, 4 mg
u pediatrických pacientov s telesnou hmotnosťou vyššou ako 40 kg; počet
pacientov = 735), alebo placeba (počet pacientov = 734). Skúšaný liek bol
podávaný počas minimálne 30 sekúnd, a to bezprostredne pred navodením
anestézie alebo po jej navodení. Ondansetron bol významne účinnejší
pri prevencii nevoľnosti a vracania ako placebo. Výsledky týchto štúdií sú
zhrnuté v tabuľke 3.

Tabuľka 3 Prevencia a liečba PONV u pediatrických pacientov - odpoveď na
liečbu počas 24 hodín
|Štúdia |Cieľový |Ondansetron %|Placebo % |P-hodnota |
| |ukazovateľ | | | |
|S3A380 |CR |68 |39 |? 0,001 |
|S3GT09 |CR |61 |35 |? 0,001 |
|S3A381 |CR |53 |17 |? 0,001 |
|S3GT11 |bez |64 |51 |0,004 |
| |nevoľnosti | | | |
|S3GT11 |bez vracania|50 |47 |0,004 |


CR = bez epizód vracania, bez podania záchranného lieku alebo bez
predčasného ukončenia štúdie

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa ondansetron pasívne a úplne vstrebáva z
gastrointestinálneho traktu a
podlieha metabolizmu prvého priechodu (biologická dostupnosť je približne
60%). Maximálne plazmatické koncentrácie približne 30 ng/ml sa dosahujú
približne za 1,5 hodiny po podaní dávky 8 mg. Pri dávkach nad 8 mg,
systémová expozícia sa zvyšuje viac, než je priamo úmerné dávke; čo môže
byť dôsledkom určitého poklesu metabolizmu prvého priechodu po podaní
vyšších perorálnych dávok. Biologická dostupnosť po perorálnom podaní sa
mierne zvyšuje v prítomnosti potravy, ale nie je ovplyvnená antacidami.
Štúdie u zdravých starších dobrovoľníkov ukázali na mierne, ale nie
klinicky významné, s vekom súvisiace zvýšenie perorálnej biologickej
dostupnosti (65%) aj polčasu eliminácie ondansetronu (5 hodín). Boli
zistené aj rozdiely vo farmakokinetických vlastnostiach ondansetronu medzi
pohlaviami, keďže u žien bola rýchlosť a miera absorpcie po perorálnom
podaní dávky vyššia, systematický klírens a distribučný objem ( s úpravou
na telesnú hmotnosť) boli znížené.

Farmakokinetika ondansetronu po perorálnom, intramuskulárnom (i.m.) a
intravenóznom (i.v.) podaní je podobná, s koncovým polčasom približne 3
hodiny a distribučným objemom v rovnovážnom stave približne 140 l.
Ekvivalentná systémová expozícia je dosiahnutá po i.m. a i.v. podaní
ondansetronu.

Po intravenóznej infúzii ondansetronu v dávke 4 mg podávanej počas 5 minút
je maximálna plazmatická koncentrácia približne 65 ng/ml. Po
intramuskulárnom podaní ondansetronu dosahujú maximálne plazmatické
koncentrácie približne 25 ng/ml za 10 minút po injekcii.

Väzba ondansetronu na proteíny nie je silná (70-76%). Priama korelácia
plazmatickej koncentrácie a antiemetického účinku nebola stanovená.
Ondansetron sa eliminuje zo systémového obehu prevažne hepatálnym
metabolizmom pomocou viacerých enzymatických ciest. Menej ako 5%
absorbovanej dávky sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Neprítomnosť
enzýmu CYP2D6 (debrisochínový polymorfizmus) nemá vplyv na farmakokinetiku
ondansetronu. Pri opakovanom podávaní ondansetronu nedochádza k zmene
farmakokinetických vlastností.

Osobitné skupiny pacientov
/Deti a dospievajúci (vo veku od 1 mesiaca do 17 rokov)/
U pediatrických pacientov vo veku od 1 do 4 mesiacov (n=19), ktorí
podstúpili chirurgický zákrok, bol klírens normalizovaný na telesnú
hmotnosť približne o 30 % pomalší ako u pacientov vo veku
od 5 do 24 mesiacov (n=22), ale porovnateľný s klírensom u pacientov ve
veku od 3 do 12 rokov. Priemerný nahlásený polčas v skupine pacientov vo
veku od 1 do 4 mesiacov bol 6,7 hodiny v porovnaní s 2,9 hodiny u pacientov
vo vekovom rozmedzí od 5 do 24 mesiacov a od 3 do 12 rokov. Rozdiely vo
farmakokinetických parametroch v skupine pacientov vo veku od
1 do 4 mesiacov je možné čiastočne vysvetliť percentuálne vyšším celkovým
množstvom vody v organizme u novorodencov a dojčiat a vyšším distribučným
objemom liečiv rozpustných vo vode akým je ondansetron.

U pediatrických pacientov vo veku od 3 do 12 rokov, ktorí podstúpili
plánovaný chirurgický zákrok v celkovej anestézii, zistili znížené
absolútne hodnoty klírensu aj distribučného objemu ondansetronu v porovnaní
s hodnotami zistenými u dospelých pacientov. Oba parametre sa zvyšovali
lineárne s telesnou hmotnosťou a do 12 rokov veku sa hodnoty približovali
hodnotám mladých dospelých jedincov. Keď sa hodnoty klírensu
a distribučného objemu normalizovali na telesnú hmotnosť, hodnoty týchto
parametrov boli podobné medzi rôznymi vekovými skupinami pacientov.
Použitie dávkovania podľa telesnej hmotnosti kompenzuje zmeny závislé od
veku a je účinné v normalizácii systémovej expozície u pediatrických
pacientov.

V štúdii s 21 pediatrickými pacientmi vo veku 3 až 12 rokov, ktorí
podstúpili elektívny operačný výkon v celkovej anestézii, boli po
jednorázovom intravenóznom podaní ondansetronu v dávke 2 mg (pacienti vo
veku 3-7 rokov) alebo 4 mg (pacienti vo veku 8-12 rokov) dokázané znížené
absolútne hodnoty klírensu aj distribučného objemu. Stupeň zmien bol
závislý na veku, klírens klesal z hodnoty približne 300 ml/min vo veku 12
rokov na 100 ml/min vo veku 3 rokov. Distribučný objem klesol z hodnoty
približne 75 l vo veku 12 rokov na 17 l vo veku 3 rokov. Používanie
dávkovania v závislosti na telesnej hmotnosti (0,1 mg/kg až do maximálnej
dávky 4 mg) kompenzuje tieto zmeny a predstavuje účinný spôsob
normalizácie systémovej expozície u pediatrických pacientov.

Vykonaná bola populačná farmakokinetická analýza u 428 jedincov
(onkologickí pacienti, pacienti po chirurgickom zákroku a zdraví
dobrovoľníci) vo veku od 1 mesiaca do 44 rokov po intravenóznom podaní
ondansetronu. Na základe tejto analýzy bola systémová expozícia (AUC)
ondansetronu po perorálnom alebo i.v. podaní u detí a dospievajúcich
porovnateľná s dospelými, s výnimkou dojčiat vo veku od 1 do 4 mesiacov.
Distribučný objem závisel od veku a u dospelých bol nižší ako u dojčiat a
detí. Klírens závisel od telesnej hmotnosti, ale nie od veku, s výnimkou
dojčiat vo veku od 1 do 4 mesiacov. Je ťažké dospieť k záveru, či u 1- až 4-
mesačných dojčiat došlo v závislosti od veku k ďalšiemu zníženiu klírensu,
alebo či sa jednoducho jednalo o prirodzenú variabilitu v dôsledku nízkeho
počtu jedincov sledovaných v tejto vekovej skupine. Keďže pacientom mladším
ako 6 mesiacov bude podaná iba jednorazová dávka pri PONV, znížený klírens
pravdepodobne nebude klinicky významný.

/Porucha funkcie obličiek/
U pacientov s renálnou poruchou (klírens kreatinínu 15-60 ml/min) je po
i.v. podaní ondansetronu systémový klírens ako aj distribučný objem
ondansetronu znížený, čo vedie k miernemu, ale klinicky nevýznamnému
predĺženiu polčasu eliminácie (5,4 h). Štúdia u pacientov so závažnou
renálnou poruchou, ktorí vyžadovali pravidelnú dialýzu (štúdie medzi
dialýzami) ukázala, že po i.v. podaní ondansetronu sa jeho farmakokinetika
podstatne nemení.

/Starší pacienti/
Štúdie u zdravých starších dobrovoľníkov ukázali mierne, s vekom súvisiace
zvýšenie perorálnej biologickej dostupnosti (65%) ako aj polčasu (5 hodín).

/Porucha funkcie pečene/
U pacientov so závažnou hepatálnou poruchou je po perorálnom,
intravenóznom, alebo intramuskulárnom podaní systémový klírens ondansetronu
značne znížený s predĺženými polčasmi eliminácie (15-32 hodín) a perorálna
biologická dostupnosť dosahuje takmer 100% vzhľadom ku zníženému pre-
systémovému metabolizmu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/5.3.1. Akútna toxicita:/

Akútna toxicita ondansetronu bola vyhodnotená až do výšky maximálnej
neletálnej dávky u potkanov (100 mg/kg telesnej hmotnosti perorálne a 15
mg/kg telesnej hmotnosti i.v.) a myší (10 mg/kg telesnej hmotnosti
perorálne a 1 mg/kg telesnej hmotnosti i.v.). Pri vysokých dávkach sa
pozorovala porucha centrálnej nervovej sústavy, ktorá sa prejavila ako
abnormálne správanie. Tento účinok predstavoval obmedzenie pre dávkovanie.

/5.3.2. Toxicita po opakovanej dávke:/

Perorálne podávanie:
Uskutočnili sa štúdie u potkanov (do 18 mesiacov) a psov (do 12 mesiacov).
Len pri vysokých dávkach sa pozorovali poruchy správania. U potkanov sa
pozorovalo prechodné zvýšenie hladín alanínaminotransferázy bez príznakov
hepatotoxicity. Pozorovaná väzba na tkanivá obsahujúce melanín a špecifický
elastín nemala toxikologický význam.

Intravenózne podávanie:
Štúdie boli urobené u potkanov a psov. Rovnako ako po perorálnom podaní sa
zaznamenali prechodné poruchy správania. Pri dávkach, podstatne vyšších ako
sú terapeutické dávky podávané ľuďom , sa pozoroval tremor (potkani: 12
mg/kg telesnej hmotnosti; psi: 6,75 mg/kg telesnej hmotnosti). U potkanov
sa zaznamenalo prechodné mierne zvýšenie alanín-aminotransferázy. U psov sa
pozorovalo lokálne podráždenie v mieste podania injekcie, závislé od
dávky, ktoré sa vyskytovalo len pri vysokej koncentrácii – 6,75 mg/ml. Pri
koncentráciách, ktoré zodpovedajú koncentráciam používaným pri liečbe
ľudí, sa u psov podráždenie nepozorovalo.

/5.3.3. Reprodukčná toxicita:/

Štúdie s perorálnym a intravenóznym podávaním boli urobené u potkanov
a králikov. Nezistili sa žiadne príznaky teratogénneho účinku ondansetronu.
U potkanov a králikov ondansetron prechádzal placentou.
Nežiaduce účinky na fertilitu a postnatálny vývin sa nepozorovali.
Ondansetron a jeho metabolity sa hromadia v mlieku potkanov, pomer
mlieko/plazma bol 5,2.

/5.3.4. Mutagenita:/

Ondansetron bol rozsiahle testovaný na mutagenitu; nezistil sa žiadny
mutagénny potenciál.

/5.3.5. Karcinogenita:/

Štúdie sa vykonali počas celej dĺžky života u potkanov (maximálna dávka 10
mg/kg telesnej hmotnosti) a u myší (maximálna dávka 30 mg/kg telesnej
hmotnosti) a nezistil sa nárast incidencie nádorov.

/5.3.6. Ostatné štúdie:/

Ondansetron v mikromolárnych koncentráciách blokoval klonované HERG
draslíkové kanály
z ľudského srdca. Klinický význam tohto zistenia nie je známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety:/
Monohydrát laktózy
Sodná soľ karboxymetyškrobu (typ A)
Mikrokryštalická celulóza
Predželatinovaný škrob
Magnéziumstearát

/Obal:/
Hypromelóza
Oxid titaničitý E 171
Makrogol 400
Makrogol 6000
Žltý oxid železitý E 172

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Priesvitné a biele nepriehľadné PVC/PVdC/Al blistre.
Blistre obsahujúce: 2, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 50, 100 a 500 tabliet.
Klinické balenie 10 x 1 a 50 x 1 tableta.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

20/0113/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 12.5.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2011
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C90329
Skupina ATC:
A04 - Antiemetiká
Skupina ATC:
A04AA01 - ondansetronum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
phenoxymethylpenicillinum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a terapii vracania počas terapie emetogénnymi cytostatikami a rádioterapii.
Predajná cena:
26.31 € / 792.62 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
26.31 € / 792.62 SK
Posledná aktualizácia:
2014-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.12 € ÚP:0.00 € DP:24.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:36.24 € ÚP:0.00 € DP:36.24 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.55 € ÚP:15.55 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.12 € ÚP:0.00 € DP:24.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.69 € ÚP:0.00 € DP:34.69 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.61 € ÚP:14.61 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.46 € ÚP:0.00 € DP:13.46 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien