Detail:
CANDIBENE /FUNGIZID-RATIOPHARM/ tbl vag 6x100 mg
Názov lieku:
CANDIBENE /FUNGIZID-RATIOPHARM/
Doplnok názvu:
tbl vag 6x100 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č.: 1831/2002

Písomná informácia pre používateľov

Candibene 100 mg
Candibene 200 mg
(clotrimazolum)
vaginálne tablety

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecko

Zloženie:
/Liečivo:/
clotrimazolum (klotrimazol) 100 mg, resp. 200 mg v jednej vaginálnej
tablete.
/Pomocné látky:/
lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydis amylum (kukuričný
škrob), acidum adipicum (kyselina adipová), natrii hydrogenocarbonas
(hydrogénuhličitan sodný), copolyvidonum (kopolyvidón), magnesii stearas
(magnéziumstearát), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý),
polysorbatum 80 (polysorbát 80).

Farmakoterapeutická skupina:
Antimykotikum, gynekologikum.

Charakteristika:
Candibene obsahuje liečivo klotrimazol, čo je imidazolový derivát vhodný na
miestnu protiplesňovú liečbu. Účinok je fungicídny (zabíja pôvodcu
ochorenia).

Indikácie:
Infekčný pošvový výtok, zápalové ochorenia pošvy (spôsobené väčšinou
pôvodcami rodu Candida alebo trichomonádami), infekcia bakteriálnymi kmeňmi
citlivými na klotrimazol alebo potlačenie ich rastu v pôrodných cestách
pred pôrodom. Liek Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg je vhodný pre
ženy a dospievajúce dievčatá od 12 rokov.

Kontraindikácie:
Candibene sa nesmie používať pri precitlivenosti na klotrimazol.
Na použitie lieku Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg v prvej tretine
gravidity musia byť závažné dôvody.

Nežiaduce účinky:
V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť sliznicové reakcie, napr. pálenie
v pošve a poruchy kože, ako je svrbenie a vyrážka. Výskyt týchto
nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií oznámte svojmu
ošetrujúcemu lekárovi.

Interakcie:
Účinky lieku Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg a iných prípravkov
užívaných súčasne sa môžu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár má byť preto
informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate, alebo ktoré
začnete užívať počas liečby liekom Candibene 100 g, resp. Candibene 200 mg,
a to tak na lekársky predpis, ako aj bez neho. Ak vám ďalší lekár bude
predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že užívate Candibene 100 mg,
resp. Candibene 200 mg.
Klotrimazol znižuje účinnosť amfotericínu a iných polyénových antibiotík
(napr. nystatínu, natamycínu).
Pri vaginálnej aplikácii klotrimazolu nevznikajú interakcie s inými liekmi,
najmä pre malú resorpciu klotrimazolu.

Dávkovanie:
O dávkovaní lieku Candibene rozhoduje váš ošetrujúci lekár.
Zvyčajne sa dávkuje:
/Candiben/e /100 mg – vaginálne tablety:/ 1 tabletu denne (najlepšie večer pred
spaním) počas 6 až 12 dní vkladať hlboko do pošvy.
/Candibene 200 mg – vaginálne tablety:/ 1 tabletu denne (najlepšie večer pred
spaním) počas 3 až 6 dní vkladať hlboko do pošvy.

Spôsob použitia:
Vaginálne tablety sa zavádzajú poležiačky na chrbte s ľahko pokrčenými
kolenami za pomoci aplikátora hlboko do pošvy.
/Zavádzanie Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg – vaginálnych/
/tabliet:/
1. Vyberte vaginálnu tabletu z obalu a vložte ju do aplikátora.
2. Zaveďte aplikátor s tabletou hlboko do pošvy. Opatrným stlačením piesta
sa vaginálna tableta umiestni v pošve v správnej polohe.
3. Po vytiahnutí aplikátora z pošvy ho dôkladne opláchnite v teplej (nie
vriacej) vode.

Upozornenie:
Liečba sa nemá vykonávať počas menštruácie.
V období gravidity zavádzajte vaginálne tablety bez použitia aplikátora.
Na zabezpečenie maximálneho úspechu liečby je nevyhnutné dodržiavať
predpísané dávkovanie a neprerušiť liečbu po odznení príznakov.
Pri dokázanej infekcii vyvolanej Trichomonas vaginalis je nevyhnutná
súbežná liečba perorálne podávanými antibiotikami, a to aj u sexuálneho
partnera. Sexuálny partner má tiež podstúpiť lokálnu liečbu, a to nielen
v prípade príznakov infekcie, akými sú svrbenie a zápal. Liečba oboch
sexuálnych partnerov predchádza vzniku možnej opakovanej infekcie
(reinfekcie). Počas liečby nepoužívajte tampóny.
Liek Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg môže znížiť účinnosť
a bezpečnosť niektorých antikoncepčných metód na báze gumy, napr.
prezervatívu alebo pesaru. Tento vplyv je dočasný a vyskytuje sa iba počas
liečby.

Uchovávanie:
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Varovanie:
Liek sa nesmie používať po uplynutí použiteľnosti (exspirácie) uvedenej na
obale.
Uchovávajte mimo dosahu detí.

Balenie:
Candibene 100 mg: 6 vaginálnych tabliet s aplikátorom.
Candibene 200 mg: 3 vaginálne tablety s aplikátorom.


Dátum poslednej revízie:
Október 2007

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č.: 1831/2002


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU
Candibene 100 mg
Candibene 200 mg

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE
1 vaginálna tableta Candibene 100 mg obsahuje clotrimazolum 100 mg.
1 vaginálna tableta Candibene 200 mg obsahuje clotrimazolum 200 mg.

3. LIEKOVÁ FORMA
Vaginálna tableta.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie
Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg, vaginálne tablety:
– infekčný výtok spôsobený kandidami,
– zápaly vagíny vyvolané kvasinkami (najčastejšie kandidami),
– superinfekcie spôsobené baktériami citlivými na klotrimazol.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania
Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg, vaginálne tablety:
1 x denne večer
– počas šiestich za sebou nasledujúcich dní jednu vaginálnu tabletu
Candibene 100 mg, resp.
– počas troch za sebou nasledujúcich dní jednu vaginálnu tabletu Candibene
200 mg.
Liečba sa v prípade potreby môže predĺžiť o ďalších 3 až 6 dní.
Liek je vhodný pre dievčatá od 12 rokov.


/Spôsob podávania:/

Vaginálne tablety sa majú aplikovať poležiačky aplikátorom čo najhlbšie do
vagíny, najlepšie večer pred spaním. Počas menštruácie sa môže liek
Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg, vaginálne tablety, podávať len
v prípade, ak sú príznaky veľmi výrazné. Počas gravidity sa pri aplikácii
nemá používať aplikátor.


/Upozornenie:/

Pretože vo väčšine prípadov je mykózou postihnutá vulva a vagína naraz,
majú sa súčasne liečiť obidve oblasti. Aby sa predišlo reinfekcii, partner
sa má vyšetriť a v pozitívnom prípade podrobiť súčasnej liečbe.

4.3. Kontraindikácie
Tieto lieky sa nesmú používať pri známej precitlivenosti na klotrimazol
alebo iné zložky lieku Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg. Z
výsledkov epidemiologických sledovaní gravidných žien vyplýva oprávnené
podozrenie, že klotrimazol podávaný vaginálne v 1. trimestri gravidity môže
zvýšiť výskyt potratov. Vyšetrenia v 2. a 3. trimestri gravidity nie sú k
dispozícii.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Pri preukázaní infekcie vyvolanej /Trichomonas vaginalis/ je nevyhnutná
súbežná liečba perorálne podávanými antibiotikami, a to aj u sexuálneho
partnera. Liečbu nie je vhodné začať tesne pred menštruáciou alebo
v priebehu menštruácie. Candibene 100 mg, resp. Candibene 200 mg, vaginálne
tablety, môžu znížiť účinnosť a bezpečnosť niektorých antikoncepčných metód
na báze latexu, napr. prezervatívu alebo pesaru. Tento vplyv je dočasný
a vyskytuje sa iba počas liečby.

4.5. Liekové a iné interakcie
Klotrimazol môže znížiť účinok amfotericínu a iných polyénových antibiotík
(nystatínu a natamycínu). Pri vaginálnej aplikácii klotrimazolu nevznikajú
interakcie s inými liekmi, najmä pre malú resorpciu klotrimazolu.


4.6. Gravidita a laktácia
V prvých troch mesiacoch gravidity by vaginálnu aplikáciu klotrimazolu mali
nahradiť iné lieky. Ak je však podávanie klotrimazolu v gravidite
nevyhnutné, treba ho aplikovať bez aplikátora, resp. má to urobiť lekár.
Klotrimazol sa má podávať gravidným ženám opatrne, pretože štúdie, ktoré by
vylučovali riziko vzniku malformácií plodu po vaginálnom a dermálnom
podávaní klotrimazolu, nie sú k dispozícii.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Neovplyvňuje.

4.8. Nežiaduce účinky
V zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť sliznicové reakcie, napr. pálenie
v pošve, a poruchy kože, ako je svrbenie a vyrážka.

4.9. Predávkovanie
Správy o prípadoch intoxikácie klotrimazolom nie sú k dispozícii.
Špecifický protijed neexistuje.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Antimykotikum, gynekologikum.
ATC kód: G01AF02

/Farmakologické vlastnosti:/
Účinok klotrimazolu je primárne fungistatický. Antimykotický efekt
klotrimazolu spočíva podľa súčasných poznatkov v útlme biosyntézy
ergosterínu. Ergosterín je základná zložka bunkovej membrány plesní a
kvasiniek. Vplyvom klotrimazolu nastávajú všetky zmeny zloženia a
vlastností membrán plesní
a s tým spojené poruchy permeability vedú nakoniec k lýze buniek.
Klotrimazol vo fungistatických koncentráciách ovplyvňuje aj mitochondriálne
a peroxizomálne enzýmy. Dôsledkom je toxické zvýšenie koncentrácie peroxidu
vodíka, čo prispieva k zániku bunky („hydrogénperoxidové samostrávenie“).
Klotrimazol má in vitro aj in vivo široké antimykotické spektrum účinku,
ktoré zahrňuje dermatofyty, plesne, dimorfné huby a kvasnice. Pri vhodných
pokusných podmienkach sú minimálne inhibičné koncentrácie (MIK)
klotrimazolu pre tieto druhy húb menej ako 0,062 – 4 (– 8) µg/ml substrátu.
Okrem antimykotického účinku inhibuje klotrimazol in vitro množenie
Corynebaktérií a grampozitívnych kokov, okrem enterokokov, v koncentráciách
0,5 – 10 µg/ml substrátu a pôsobí trichomonadocídne v koncentráciách 100
µg/ml.
Rezistencia na klotrimazol je priaznivá: primárne rezistentné varianty
citlivých druhov húb sú veľmi zriedkavé a vývoj sekundárnej rezistencie
citlivých druhov sa v zvyčajných podmienkach terapie pozoruje len
výnimočne.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Farmakokinetické vyšetrenia po dermálnej a vaginálnej aplikácii
klotrimazolu dokázali, že klotrimazol sa len málo resorbuje (2, resp. 3 –
10 % podanej dávky). Z toho vyplývajúce maximálne koncentrácie v plazme
boli nižšie ako 10 ng/ml a nemali merateľné systémové účinky ani vedľajšie
účinky.
Klotrimazol sa metabolizuje v pečeni oxidáciou a odbúravaním imidazolového
kruhu (dezamináciou a desalkyláciou) na neúčinné hydroxyderiváty, ktoré sa
vylučujú najmä žlčou do stolice.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

/Toxikologické vlastnosti:/

Akútna toxicita (LD50) klotrimazolu pri hlodavcoch je medzi 500 – 900
mg/kg telesnej hmotnosti, pri mačkách, králikoch a psoch sa nedali stanoviť
(vracanie zvierat pri dávkach nad 100 mg/kg hmotnosti tela) letálne dávky.

/Subakútna/subchronická toxicita:/
Pri trojtýždňovom subakútnom dermálnom podávaní klotrimazolu v dávkach 500
mg/kg telesnej hmotnosti králikom a pri vaginálnom podávaní psom zistili
dobrú dermálnu a vaginálnu znášanlivosť. Klotrimazol nemal primárne
dráždivý účinok na kožu ani na sliznicu. Podanie 1% roztoku klotrimazolu do
oka nevyvolalo príznaky poškodenia.
Pi stanovení subakútnej, resp. subchronickej toxicity (až do 13 týždňov)
pri podávaní dávok do 200 mg/kg telesnej hmotnosti pri psoch a potkanoch sa
zistili zmeny hepatálnych testov (hodnoty transamináz a alkalickej
fosfatázy) a makroskopické zväčšenie pečene spolu s mikroskopickou
hypertrofiou pečeňových buniek. Nekróza hepatocytov sa nepozorovala. Tieto
zmeny sú typické pre perorálne podávanie azolových antimykotík.

/Chronická toxicita:/
Dlhodobá aplikácia vysokých perorálnych dávok potkanom, psom a opiciam
vyvolala zmeny na pečeni a nadobličkách: od dávky závislá hypertrofia
pečene (hypertrofia buniek a zvýšenie hmotnosti orgánu) na základe indukcie
mikrozomálnych enzýmov v hepatocytoch. Príznaky intrahepatálnej cholestázy
ani iné patologické zmeny sa pri psoch ani pri opiciach neprejavili. Pri
potkanoch sa občas objavili degeneratívne zmeny pečeňových buniek pri dávke
20 mg/kg telesnej hmotnosti, ktorých príčinou je mimoriadna citlivosť
potkanov na klotrimazol. Funkčná hypertrofia je reverzibilná, vymizne po
skončení terapie.
Zhrubnutie drene nadobličiek spôsobilo nahromadenie tuku v zona fasciculata
a reticularis. Poškodenie parenchýmu nadobličiek sa nepozorovalo. Aj tieto
príznaky sú reverzibilné, po skončení podávania pretrvávajú dlhšie ako
hepatálne zmeny.

/Mutagenita:/
Mutagénne vlastnosti sa vylúčili na základe vyšetrenia dominantného
letálneho testu a cytologického vyšetrenia spermatogónií škrečkov pri
dávkach 100 mg/kg telesnej hmotnosti.
/Karcinogenita:/
Pri sledovaniach chronickej toxicity na potkanoch pri perorálnom podávaní
10, 25, 50 a 150 mg/kg telesnej hmotnosti klotrimazolu denne počas 78
týždňov sa neprejavili náznaky karcinogénneho potenciálu.

/Toxické ovplyvnenie reprodukcie:/
Experimentálne sledovania myší, potkanov a králikov nevykázali prejavy
embryotoxického účinku klotrimazolu po vaginálnom podávaní. Skúšky
fertility pri potkanoch po podávaní 50 mg/kg telesnej hmotnosti nepotvrdili
ovplyvnenie plodnosti zvierat.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok
Lactosum monohydricum, maydis amylum, acidum adipicum, natrii
hydrogenocarbonas, copolyvidonum, magnesii stearas, silica colloidalis
anhydrica, polysorbatum 80.

6.2. Inkompatibility
Neaplikovateľné.

6.3. Čas použiteľnosti
3 roky.

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie
Uchovávať pri teplote do 25 °C.

6.5. Druh obalu a obsah balenia
Al/Al blister, aplikátor, písomná informácia pre používateľov, papierová
škatuľka.
/Veľkosti balenia:/
Candibene 100 mg: 6 vaginálnych tabliet s aplikátorom,
Candibene 200 mg: 3 vaginálne tablety s aplikátorom.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
54/0922/92-S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
30.12.1992

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Október 2007

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C62862
Skupina ATC:
G01 - Gynekologiká - antiinfektíva a antiseptiká
Skupina ATC:
G01AF02 - clotrimazolum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
coriandri extractum fluidum
Výrobca lieku:
Merckle GmbH, Ulm, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
2.33 € / 70.19 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
2.33 € / 70.19 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.49 € ÚP:0.00 € DP:6.49 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.05 € ÚP:0.00 € DP:8.05 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.79 € ÚP:0.00 € DP:3.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.28 € ÚP:0.00 € DP:3.28 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien