Detail:
TANYDON 80 mg tbl flm 90x80 mg
Názov lieku:
TANYDON 80 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 90x80 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2009/10014, 2009/10015 a
2009/10016


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Tanydon 20 mg filmom obalené tablety
Tanydon 40 mg filmom obalené tablety
Tanydon 80 mg filmom obalené tablety

telmisartan

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek
? Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
? Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
? Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca
aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
? Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov,
povedzte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Tanydon a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Tanydon
3. Ako užívať Tanydon
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Tanydon
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE TANYDON A NA ČO SA POUŽÍVA

Tanydon patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptora
angiotenzínu II. Angiotenzín II je
látka, ktorá sa vytvára vo Vašom tele a ktorá zužuje Vaše krvné cievy a tak
zapríčiňuje, že sa zvyšuje Váš krvný tlak. Tanydon blokuje účinok
angiotenzínu II tak, že krvné cievy sa uvoľnia a Váš krvný tlak sa zníži.

Tanydon sa používa na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysokého krvného
tlaku). „Esenciálny“
znamená, že vysoký krvný tlak nie je spôsobený žiadnym iným ochorením.

Ak sa vysoký krvný tlak nelieči, môže poškodiť krvné cievy vo viacerých
orgánoch, niekedy to môže
viesť k srdcovému infarktu, zlyhaniu srdca alebo obličiek, náhlej cievnej
mozgovej príhode alebo
oslepnutiu. Pred výskytom poškodenia zvyčajne nie sú žiadne príznaky
vysokého krvného tlaku. Preto
je potrebné pravidelné meranie krvného tlaku, aby sa zistilo, či je alebo
nie je v normálnom rozsahu.

Tanydon sa tiež používa na prevenciu srdcovo-cievnych príhod (ako je
srdcové zlyhanie alebo
príhoda) u pacientov, ktorí sú rizikoví z dôvodu zníženého alebo
zablokovaného zásobovania srdca
alebo nôh krvou, mali srdcovú príhodu alebo majú vysoké riziko diabetu. Váš
lekár Vás môže
informovať, že máte vysoké riziko takýchto príhod.


2. SKÔR AKO UŽIJETE TANYDON

Neužívajte Tanydon
?eď ste alergický (precitlivený) na telmisartan alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek Tanydonu
(pozri časť Ďalšie informácie a zoznam ďalších zložiek lieku).
Keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. (Vhodnejšie je vyhnúť sa tiež
užívaniu Tanydonu na
začiatku tehotenstva–pozri časť Tehotenstvo.)
Keď trpíte ťažkým ochorením pečene ako cholestáza alebo obštrukcia žlče
(problémy s odtokom
žlče z pečene a žlčníka) alebo nejakým ďalším závažným ochorením pečene.

Ak spozorujete niektorý z uvedených príznakov, oznámte to svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi skôr
ako začnete užívať Tanydon.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Tanydonu

Informujte, prosím, svojho lekára, ak trpíte alebo sa niekedy u Vás
vyskytol niektorý z nasledujúcich
stavov alebo ochorení:
- Ochorenie obličiek alebo transplantácia obličky.
- Renálna arteriálna stenóza (zúženie krvných ciev v jednej alebo oboch
obličkách).
- Ochorenie pečene.
- Problémy so srdcom.
- Zvýšená hladina aldosterónu (zadržiavanie vody a solí v tele spolu s
nerovnováhou rôznych
minerálov v krvi).
- Znížený tlak krvi (hypotenzia), môže sa vyskytnúť, keď ste dehydrovaný
(nadmerná strata vody
z tela) alebo máte nedostatok soli kvôli diuretickej liečbe (lieky na
odvodnenie), diéte s nízkym
obsahom soli, hnačke alebo vracaniu.
- Zvýšená hladina draslíka v krvi.
- Diabetes (cukrovka).

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu
lekárovi. Tanydon sa
neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste
tehotná dlhšie ako 3 mesiace,
pretože to môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa v
tomto štádiu (pozri časť
Tehotenstvo).

V prípade operácie alebo anestézie musíte informovať svojho lekára, že
užívate Tanydon.

Deťom a adolescentom do 18 rokov sa užívanie Tanydonu neodporúča.
Tak ako aj ostatní antagonisty receptora angiotenzínu II, telmisartan môže
byť menej účinný pri
znižovaní krvného tlaku u černochov.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je
viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi. Váš lekár možno
bude musieť zmeniť dávkovanie ostatných liekov alebo urobiť iné opatrenia.
V niektorých prípadoch
možno prestanete užívať niektoré lieky. Vzťahuje sa to najmä na lieky
uvedené nižšie, ak sa užívajú
súčasne s Tanydonom:

. lieky s obsahom lítia na liečbu niektorých druhov depresie.
. lieky, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka v krvi, ako sú náhrady solí
obsahujúcich draslík, draslík šetriace diuretiká (niektoré lieky na
odvodnenie), ACE inhibítory, antagonisty receptora angiotenzínu II,
NSA (nesteroidné protizápalové lieky, ako napr. aspirín alebo
ibuprofén), heparín, imunosupresíva (napr. cyklosporín alebo
takrolimus) a antibiotikum trimetoprim.
. diuretiká (lieky na odvodnenie) zvlášť ak sa užívajú vo vysokých
dávkach spolu s Tanydonom, môžu viesť ku výrazným stratám vody z tela
a zníženiu krvného tlaku (hypotenzii).

Ako pri iných liekoch znižujúcich krvný tlak, účinok Tanydonu sa môže
znížiť, ak užívate NSA
(nesteroidné protizápalové lieky, ako napr. aspirín alebo ibuprofén) alebo
kortikoidy.
Tanydon môže zvýšiť krvný tlak znížením účinku iných liekov, ktoré sa
užívajú na liečbu vysokého
krvného tlaku.

Užívanie Tanydonu s jedlom a nápojmi

Môžete užívať Tanydon s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo
Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu
lekárovi. Váš lekár Vám
zvyčajne odporučí ukončiť užívanie Tanydonu pred otehotnením alebo čo
najskôr ak zistíte, že ste
tehotná a odporučí Vám užívať iný liek namiesto Tanydonu. Tanydon sa
neodporúča na začiatku
tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace,
pretože to môže spôsobiť
závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa po treťom mesiaci
tehotenstva.

Dojčenie
Povedzte svojmu lekárovi ak dojčíte alebo o tom, že začínate dojčiť.
Tanydon sa neodporúča pre
matky, ktoré dojčia a Váš lekár môže pre Vás vybrať inú liečbu, ak chcete
dojčiť, najmä ak je Vaše
dieťa novorodenec alebo sa narodilo predčasne.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie sú k dispozícii údaje o účinku Tanydonu na schopnosť viesť vozidlá
alebo obsluhovať stroje.
Niektorí ľudia pociťujú závraty alebo únavu, keď sa liečia na vysoký krvný
tlak. Ak pociťujete závraty
alebo únavu, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Tanydonu
Tanydon obsahuje laktózu.
Ak Vám povedal Váš lekár, že neznášate niektoré cukry, pred užitím tohto
lieku sa poraďte so svojím lekárom.


3. AKO UŽÍVAŤ TANYDON

Vždy užívajte Tanydon presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to
u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka Tanydonu je jedna tableta denne. Dbajte o to aby, ste
tablety užívali každý deň
v rovnakom čase. Tanydon môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa
majú prehltnúť a zapiť
vodou alebo iným nealkoholickým nápojom. Dôležité je, aby ste Tanydon
užívali každý deň, až kým
Vám lekár nepovie inak. Ak máte pocit, že je účinok Tanydonu príliš silný
alebo príliš slabý, povedzte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Na liečbu vysokého krvného tlaku je zvyčajná dávka Tanydonu pre väčšinu
pacientov jedna 40 mg
tableta raz denne na kontrolu krvného tlaku počas 24 hodín. Avšak niekedy
Vám Váš lekár môže odporučiť nižšiu dávku, 20 mg alebo vyššiu dávku 80 mg.
Tanydon sa tiež môže používať v kombinácii s diuretikami (lieky na
odvodnenie), ako je hydrochlorotiazid, pre ktorý sa potvrdilo, že s
telmisartanom má prídavný účinok na zníženie krvného tlaku.

Na zníženie výskytu srdcovo-cievnych príhod je zvyčajná dávka Tanydonu
jedna 80 mg tableta raz
denne. Na začiatku preventívnej liečby Tanydonom 80 mg sa má často sledovať
krvný tlak.

Ak Vaša pečeň nefunguje správne, zvyčajná dávka nemá prekročiť 40 mg raz
denne.

Ak užijete viac Tanydonu ako máte

Ak náhodne užijete veľa tabliet, bezodkladne kontaktujte svojho lekára,
lekárnika alebo najbližšiu
pohotovosť.

Ak zabudnete užiť Tanydon

Ak zabudnete užiť Váš liek, neznepokojujte sa. Užite dávku len čo si
spomeniete a pokračujte v liečbe
tak ako pred tým. Ak neužijete svoju tabletu jeden deň, užite zvyčajnú
normálnu dávku nasledujúci
deň. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.

Ak prestanete užívať Tanydon

Neprestaňte užívať Tanydon bez toho, aby ste sa predtým poradili so svojím
lekárom.
Možno bude potrebné, aby ste lieky na vysoký krvný tlak užívali po zvyšok
svojho života. Ak prestanete užívať Tanydon, krvný tlak sa Vám vráti počas
niekoľkých dní na hodnoty, aké ste mali pred liečbou.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky, aj Tanydon môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť v určitej frekvencii, ktorá je
definovaná nasledovne:
? veľmi časté: postihujúce viac ako 1 z 10 užívateľov
? časté: postihujúce 1 až 10 zo 100 užívateľov
? menej časté: postihujúce 1 až 10 z 1 000 užívateľov
? zriedkavé: postihujúce 1 až 10 z 10 000 užívateľov
? veľmi zriedkavé: postihujúce menej ako 1 z 10 000 užívateľov
? neznáme: frekvencia sa nedá zistiť z dostupných údajov

Časté vedľajšie účinky môžu zahŕňať:
Nízky krvný tlak (hypotenzia) u pacientov, ktorí užívajú telmisartan na
prevenciu srdcovo-cievnych
príhod.

Menej časté vedľajšie účinky môžu zahŕňať:
Infekcie horných dýchacích ciest (ako bolesť hrdla, zápal prínosových
dutín, bežné prechladnutie).
Infekcie močových ciest, nedostatok červených krviniek (anémia), vysoké
hladiny draslíka, pocit
smútku (depresia), mdloby (synkopa), nespavosť, závraty (vertigo),
spomalenie srdcovej činnosti
(bradykardia), znížený krvný tlak (hypotenzia) u pacientov, ktorí sa liečia
na vysoký tlak krvi, závrat
pri postavení sa (ortostatická hypotenzia), skrátený dych, bolesť brucha,
hnačka (diarea), žalúdočné
ťažkosti, opúchanie, vracanie, zvýšené potenie, svrbenie, lieková vyrážka,
bolesť svalov (myalgia),
bolesť chrbta, svalové kŕče, obličková nedostatočnosť vrátane akútneho
zlyhania obličiek a bolesť
na hrudi. Pocit slabosti a zvýšená hladina kreatinínu v krvi.

Zriedkavé vedľajšie účinky môžu zahŕňať:
Nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia), alergické reakcie (ako
vyrážka, svrbenie, sťažené
dýchanie, chripot, opuch tváre alebo nízky tlak krvi), pocit úzkosti,
poruchy videnia, búšenie srdca
(tachykardia), žalúdočná nervozita, sucho v ústach, abnormálna funkcia
pečene, závažná kožná
vyrážka, sčervenenie pokožky, náhle svrbenie pokožky a sliznice
(angioedém), ekzém (kožné
ochorenie), bolesť kĺbov (artralgia), bolesť v končatinách, ochorenie
podobné chrípke, zvýšené
hladiny kyseliny močovej, pečeňových enzýmov alebo kreatín fosfokinázy v
krvi a znížený
hemoglobín (krvný proteín).

Vedľajšie účinky neznámej frekvencie môžu zahŕňať:
Zvýšenie niektorých bielych krviniek (eozinofília), závažné alergické
reakcie (anafylaktická reakcia),
žihľavka (urtikária), bolesť šliach a sepsa* (často nazývaná “otrava krvi”,
je to ťažká infekcia so
zápalovou reakciou celého tela, ktorá môže viesť ku smrti).

*V dlhodobej štúdii s viac ako 20 000 zaradenými pacientmi, malo viac
pacientov liečených
telmisartanom sepsu v porovnaní s pacientmi, ktorí telmisartan nedostávali.
Udalosť sa môže
vyskytnúť náhodne alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré nie sú v
súčasnosti známe.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte
to, prosím, svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ TANYDON

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Tanydon po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po
„EXP“. Dátum exspirácie
sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do
lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Tanydon obsahuje

Liečivo je telmisartan, každá tableta obsahuje 20 mg/40 mg/80 mg
telmisartanu.

Ďalšie zložky sú
Hydroxid sodný
Povidón (K-25)
Meglumín
Monohydrát laktózy
Krospovidón
Žltý oxid železa (E172)
Magnéziumstearát.

Filmový obal obsahuje:
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol-400
Mastenec
Žltý oxid železa (E172)

Ako vyzerá Tanydon a obsah balenia

Tanydon 20 mg tablety sú žlté okrúhleho tvaru filmom obalené tablety s
označením „20“ vyrytým na jednej strane a vyrytým „T“ na druhej strane.

Tanydon 40 mg tablety sú žlté okrúhleho tvaru filmom obalené tablety s
označením „40“ vyrytým na jednej strane a vyrytým „T“ na druhej strane.

Tanydon 80 mg tablety sú žlté okrúhleho tvaru filmom obalené tablety s
označením „80“ vyrytým na jednej strane a vyrytým „T“ na druhej strane.

Tanydon sa dodáva v blistroch obsahujúcich 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90 alebo
98 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Gedeon Richter Plc.
1103 Budapešť
Gyömrői út 19-21
Maďarsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená v apríli 2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2009/10014, 2009/10015 a
2009/10016

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Tanydon 20 mg filmom obalené tablety
Tanydon 40 mg filmom obalené tablety
Tanydon 80 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 20 mg telmisartanu.
Pomocné látky: 108,675 mg laktózy (ako monohydrát laktózy).

Každá tableta obsahuje 40 mg telmisartanu.
Pomocné látky: 217,35 mg laktózy (ako monohydrát laktózy).

Každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu.
Pomocné látky: 434,70 mg laktózy (ako monohydrát laktózy).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta
Žlto sfarbené okrúhle filmom obalené tablety s označením „20“ vyrytým na
jednej strane a vyrytým „T“ na druhej strane.

Žlto sfarbené okrúhle filmom obalené tablety s označením „40“ vyrytým na
jednej strane a vyrytým „T“ na druhej strane.

Žlto sfarbené okrúhle filmom obalené tablety s označením „80“ vyrytým na
jednej strane a vyrytým „T“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Hypertenzia

Liečba esenciálnej hypertenzie u dospelých.

Kardiovaskulárna prevencia

Zníženie kardiovaskulárnej morbidity u pacientov so:
i) zreteľným aterotrombotickým kardiovaskulárnym ochorením (anamnéza
koronárneho ochorenia
srdca alebo mozgová príhoda alebo periférne arteriálne ochorenie) alebo
ii) diabetes mellitus 2. typu s dokumentovaným poškodením cieľového orgánu

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba esenciálnej hypertenzie:

Obvykle účinná dávka je 40 mg raz denne. Niektorým pacientom môže
postačovať denná dávka už
20 mg. V prípadoch, keď sa nedosiahne cieľový tlak krvi, dávka telmisartanu
sa môže zvýšiť na
maximálne 80 mg raz denne. Telmisartan sa alternatívne môže použiť v
kombinácii s tiazidovými
diuretikami, ako je hydrochlorotiazid, pri ktorom sa ukázalo, že má s
telmisartanom prídavný účinok
na zníženie tlaku krvi. Keď sa zvažuje zvýšenie dávky, musí sa zohľadniť,
že maximálny
antihypertenzný účinok sa vo všeobecnosti dosiahne po štyroch až ôsmich
týždňoch od začiatku liečby
(pozri časť 5.1).

Kardiovaskulárna prevencia:

Odporúčaná dávka je 80 mg raz denne. Nie je známe, či dávky telmisartanu
nižšie ako 80 mg sú
účinné v znižovaní kardiovaskulárnej morbidity.
Keď sa začína liečba telmisartanom na zníženie kardiovaskulárnej morbidity,
odporúča sa starostlivé
monitorovanie krvného tlaku a ak je to vhodné, môže byť potrebná úprava
liečby, ktorá znižuje krvný
tlak.

Telmisartan sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Osobitná skupina pacientov:

Poškodenie funkcie obličiek: U pacientov s miernym až stredne ťažkým
poškodením funkcie obličiek
sa nevyžaduje úprava dávkovania. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie
obličiek alebo s
hemodialýzou sú k dispozícii obmedzené skúsenosti. U týchto pacientov sa
odporúča nižšia začiatočná
dávka 20 mg (pozri časť 4.4).

Poškodenie funkcie pečene: U pacientov s miernym až stredne ťažkým
poškodením funkcie pečene
dávkovanie nemá prekročiť 40 mg raz denne (pozri časť 4.4).

Starší ľudia
Nie je potrebná úprava dávky pre starších ľudí.

Deti a mladiství
Tanydon sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov, kvôli
chýbajúcim údajom
o bezpečnosti a účinnosti.

4.3 Kontraindikácie

? Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri
časť 6.1)
? Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6)
? Obštrukčné žlčové poruchy
? Ťažké poškodenie funkcie pečene

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Gravidita:
Antagonisty receptora angiotenzínu II sa nemajú začať podávať počas
gravidity. Pokiaľ nie je
pokračovanie liečby antagonistami receptora angiotenzínu II považované za
nevyhnutné, pacientky,
ktoré plánujú graviditu sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenznú
liečbu, ktorá má preukázaný
bezpečnostný profil pri používaní v gravidite. Ak sa gravidita
diagnostikuje, liečba antagonistami
receptora angiotenzínu II sa musí okamžite ukončiť a ak je vhodné, má sa
začať alternatívna liečba
(pozri časti 4.3 a 4.6).

Poškodenie funkcie pečene:
Tanydon sa nemá podávať pacientom s cholestázou, obštrukčnými žlčovými
poruchami alebo ťažkým
poškodením pečene (pozri časť 4.3), pretože telmisartan sa prevažne
vylučuje žlčou. U týchto
pacientov možno očakávať znížený hepatálny klírens telmisartanu. Tanydon sa
má používať len
s opatrnosťou u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie
pečene.

Renovaskulárna hypertenzia:
U pacientov s bilaterálnou stenózou artérie renalis alebo stenózou artérie
jednej funkčnej obličky, ktorí
sa liečia liekmi, ktoré pôsobia na renín-angiotenzín-aldosterónový systém,
je zvýšené riziko ťažkej
hypotenzie a renálnej insuficiencie.

Poškodenie funkcie obličiek a transplantácia obličky:
Ak sa Tanydon používa u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, odporúča
sa pravidelné
sledovanie hladín sérového draslíka a kreatinínu. Nie sú žiadne skúsenosti
s podávaním Tanydonu
pacientom s nedávnou transplantáciou obličky.

Intravaskulárna hypovolémia:
U pacientov, ktorí sú v objemovej a/alebo sodíkovej deplécii silnou
diuretickou liečbou, diétnym
obmedzením soli, diareou alebo vracaním, sa najmä po prvej dávke môže
vyskytnúť symptomatická
hypotenzia. Tieto stavy sa musia pred podávaním Tanydonu upraviť. Objemová
a/alebo sodíková
deplécia sa má upraviť ešte pred podávaním Tanydonu.

Dvojitá blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému: Ako dôsledok
inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému sa zaznamenali u
citlivých jedincov hypotenzia, synkopa,
hyperkaliémia a zmeny v obličkových funkciách (vrátane akútneho zlyhania
obličiek), zvlášť ak sa
kombinujú lieky, ktoré ovplyvňujú tento systém. Dvojitá blokáda systému
renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pridaním ACE inhibítorov k
antagonistom receptoru angiotenzínu II)
sa preto neodporúča u pacientov s už kontrolovaným krvným tlakom a musí sa
obmedziť na
individuálne definované prípady s dôkladným monitorovaním obličkových
funkcií.

Iné stavy spojené so stimuláciou renín-angiotenzín-aldosterónového systému:
U pacientov, ktorých vaskulárny tonus a funkcia obličiek závisí
predovšetkým od činnosti renínangiotenzín-aldosterónového systému (napr.
pacienti s ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca alebo existujúcou chorobou
obličky vrátane stenózy renálnej artérie), sa pri liečbe liekmi, ktoré
ovplyvňujú tento systém, ako aj telmisartan, spájala s akútnou hypotenziou,
hyperazotémiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym zlyhaním obličky (pozri
časť 4.8).

Primárny aldosteronizmus:
Pacienti s primárnym aldosteronizmom všeobecne nereagujú na
antihypertenzíva pôsobiace
prostredníctvom inhibície renín-angiotenzínového systému. Použitie
telmisartanu sa preto neodporúča.

Stenóza aorty a mitrálnej srdcovej chlopne, obštrukčná hypertrofická
kardiomyopatia:
Tak ako pri iných vazodilatanciách osobitná pozornosť je potrebná u
pacientov trpiacich na aortálnu
alebo mitrálnu stenózu alebo obštrukčnú hypertrofickú kardiomyopatiu.

Hyperkaliémia:
Užívanie liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém
môže spôsobiť
hyperkaliémiu.
U starších pacientov, u pacientov s renálnou insuficienciou, u diabetikov,
u pacientov liečených
súčasne inými liekmi, ktoré môžu zvyšovať hladinu draslíka, a/alebo u
pacientov s pridruženými
udalosťami môže byť hyperkaliémia smrteľná.
Pred zvážením súbežného použitia liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-
aldosterónový systém
sa má zhodnotiť pomer prínosu a rizika.
Najdôležitejšie rizikové faktory pre vznik hyperkaliémie, ktoré treba
zvážiť sú:
- Diabetes mellitus, poškodenie funkcie obličiek, vek (>70 rokov).
- Kombinácia s jedným alebo viacerými liekmi, ktoré ovplyvňujú renín-
angiotenzínaldosterónový
systém a/alebo s náhradami draslíka. Lieky alebo terapeutické skupiny
liekov,
ktoré môžu vyvolať hyperkaliémiu sú: náhrady solí s obsahom draslíka,
draslík-šetriace
diuretiká, ACE inhibítory, antagonisty receptoru angiotenzínu II,
nesteroidné protizápalové lieky
(NSA, vrátane selektívnych COX-2 inhibítorov), heparín, imunosupresíva
(cyklosporín alebo
takrolimus) a trimetoprim.
- Pridružené udalosti, hlavne dehydratácia, akútne srdcové zlyhanie,
metabolická acidóza,
zhoršovanie obličkových funkcií, náhle zhoršenie stavu obličiek (napr.
infekčné ochorenie),
odumieranie buniek (napr. akútna končatinová ischémia, rabdomyolýza,
vonkajšia trauma).
U rizikových pacientov sa odporúča intenzívne sledovanie hladín draslíka v
sére (pozri časť 4.5).

Laktóza:
Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami intolerancie
fruktózy nemajú užívať Tanydon.

Etnické rozdiely:
Ako sa pozorovalo pri inhibítoroch ACE, telmisartan a iní antagonisty
receptora angiotenzínu II, sú
zjavne menej účinné v znižovaní krvného tlaku u ľudí čiernej pleti ako u
ostatných, pravdepodobne
pre vyšší výskyt nízkorenínových stavov u čiernej populácie s hypertenziou.

Iné:
Ako pri inom antihypertenzíve nadmerná redukcia tlaku krvi u pacientov s
ischemickou kardiopatiou
alebo ischemickou kardiovaskulárnou chorobou môže viesť k infarktu myokardu
alebo mozgovej
príhode.

4.5 Liekové a iné interakcie

Štúdie interakcií sa vykonali len u dospelých.

Ako iné lieky účinkujúce na renín-angiotenzín-aldosterónový systém,
telmisartan môže vyvolať
hyperkaliémiu (pozri časť 4.4). Riziko sa môže zvýšiť v prípade liečby
kombináciou s inými liekmi,
ktoré môžu tiež vyvolať hyperkaliémiu (náhrady solí s obsahom draslíka,
draslík šetriace diuretiká,
ACE inhibítory, antagonisty receptora angiotenzínu II, nesteroidné
protizápalové lieky (NSA, vrátane
selektívnych COX-2 inhibítorov), heparín, imunosupresíva (cyklosporín alebo
takrolimus) a
trimetoprim.

Výskyt hyperkaliémie závisí od pridružených rizikových faktorov. Riziko sa
zvyšuje v prípade vyššie
uvedených liečebných kombinácií. Riziko je obzvlášť vysoké pri kombinácii
draslík šetriacich
diuretík, keď sú kombinované s náhradami solí s obsahom draslíka. Napr.
kombinácia s ACE
inhibítormi alebo NSA predstavuje nižšie riziko pri dodržaní odporúčaných
zásad používania.

/Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča/

Draslík šetriace diuretiká a náhrady draslíka:
Antagonisty receptora angiotenzínu II, ako telmisartan, zmierňujú straty
draslíka spôsobené
diuretikami. Draslík šetriace diuretiká, napr. spirolaktón, eplerenón,
triamterén alebo amilorid,
náhrady draslíka alebo náhrady solí s obsahom draslíka môžu viesť k
signifikantnému zvýšeniu
sérového draslíka. Ak je súbežné použitie týchto liečiv indikované pri
dokázanej hypokaliémii, majú
sa užívať veľmi opatrne a majú sa pravidelne monitorovať sérové hladiny
draslíka.

Lítium:
Počas súbežného podávania lítia s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho
enzýmu a s antagonistami
receptora angiotenzín II, vrátane telmisartanu, boli hlásené reverzibilné
zvýšenia sérových
koncentrácií lítia a toxicita. Ak sa ukáže nevyhnutnosť použitia takejto
kombinácie, odporúča sa
dôkladné monitorovanie hladín lítia v sére.

/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje zvýšenú pozornosť/

Nesteroidné protizápalové lieky:
NSA (t.j. acetylsalicylová kyselina v protizápalových dávkovacích režimoch,
COX-2 inhibítory
a neselektívne NSA) môžu znížiť antihypertenzný účinok antagonistov
receptora angiotenzínu II. U
niektorých pacientov so zníženou funkciou obličiek (napr. dehydrovaní
pacienti alebo starší pacienti
so zníženou funkciou obličiek) súčasné podávanie antagonistov receptora
angiotenzínu II a účinných
látok, ktoré inhibujú cyklooxygenázu môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu
funkcie obličiek, vrátane
možného akútneho zlyhania obličiek, ktoré je zvyčajne reverzibilné. A
preto, táto kombinácia sa má
podávať veľmi opatrne obzvlášť u starších pacientov. Pacienti majú byť
dostatočne hydratovaní, má sa
zvážiť monitorovanie obličkových funkcií po začiatku súbežnej liečby a
pravidelne počas jej trvania.

V jednej štúdii súbežné podávanie telmisartanu a ramiprilu viedlo k 2,5-
násobnému zvýšeniu AUC0-24
a Cmax ramiprilu a ramiprilátu. Klinická významnosť tohto pozorovania nie
je známa.

Diuretiká (tiazidové diuretiká alebo slučkové diuretiká):
Predchádzajúca liečba Tanydonom s vysokými dávkami diuretík ako je
furosemid (slučkové
diuretikum) a hydrochlorotiazid (tiazidové diuretikum), môže viesť k
hypovolémii a riziku hypotenzie
pri začatí liečby telmisartanom.

/Pri súbežnom používaní treba vziať do úvahy/

Iné antihypertenzné látky:
Účinok telmisartanu na znižovanie krvného tlaku, môže byť zvýšený pri
súbežnom použití iných
antihypertenzných liekov.

Na základe farmakologických vlastností možno očakávať, že nasledujúce lieky
môžu zosilniť
hypotenzívny účinok všetkých antihypertenzív vrátane telmisartanu môžu
zosilniť nasledovné lieky:
baklofén, amifostín. Navyše, ortostatická hypotenzia môže byť zhoršená
alkoholom, barbiturátmi,
narkotikami alebo antidepresívami.

Kortikosteroidy (systémové užívanie):
Zníženie antihypertenzného účinku.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita:

Užívanie antagonistov receptora angiotenzínu II sa neodporúča počas prvého
trimestra gravidity (pozri
časť 4.4). Použitie antagonistov receptora angiotenzínu II je
kontraindikované počas druhého
a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po vystavení účinku
ACE inhibítorov počas
prvého trimestra gravidity nie sú preukazné, napriek tomu, malé zvýšenie
rizika však nemožno
vylúčiť. Pokiaľ neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje o
riziku antagonistov receptora
angiotenzínu II, pre túto triedu liečiv môžu existovať podobné riziká.
Pokiaľ nie je pokračovanie
liečby antagonistami receptora angiotenzínu II považované za nevyhnutné,
pacientky, ktoré plánujú
graviditu sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá
má preukázaný bezpečnostný
profil pri používaní v gravidite. Ak sa gravidita diagnostikuje, liečba
antagonistami receptora
angiotenzínu II sa musí okamžite ukončiť a ak je vhodné, má sa začať
alternatívna liečba.

Expozícia liečbe antagonistami receptora angiotenzínu II počas druhého a
tretieho trimestra je známa
tým, že indukuje fetotoxicitu u ľudí (znížená funkcia obličiek,
oligohydramnión, retardácia osifikácie
lebky) neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia).
(Pozri časť 5.3).
Ak došlo od druhého trimestra gravidity k vystaveniu účinkom antagonistov
receptora angiotenzínu II,
odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie obličiek a lebky.
Novorodenci, ktorých matky užívali antagonisty receptora angiotenzínu II sa
majú starostlivo sledovať
z dôvodu hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).

Laktácia:
Keďže nie sú dostupné žiadne informácie ohľadom používania Tanydonu počas
dojčenia, Tanydon sa
neodporúča a vhodnejšie je používať alternatívne liečby s lepšie
preukázanými profilmi bezpečnosti
pre obdobie dojčenia, najmä počas dojčenia novorodencov alebo predčasne
narodených detí.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje. Avšak pri
vedení vozidiel a obsluhe strojov sa musí vziať do úvahy, že pri
antihypertenznej liečbe sa občas môže
vyskytnúť závrat alebo ospalosť.

4.8 Nežiaduce účinky

V kontrolovaných klinických skúšaniach u pacientov liečených na hypertenziu
bol celkový výskyt
nežiaducich účinkov hlásených s telmisartanom (41,4%) zvyčajne porovnateľný
s placebom (43,9%).
Výskyt nežiaducich účinkov nebol závislý od dávky a nebola preukázaná
súvislosť s pohlavím, vekom
alebo rasou pacientov. Bezpečnostný profil telmisartanu u pacientov
podstupujúcich liečbu na zníženie
kardiovaskulárnej morbidity bol zhodný s tým, ktorý sa získal u pacientov s
hypertenziou.

Nežiaduce reakcie lieku uvedené nižšie sa zhromaždili zo všetkých
klinických skúšaní s pacientmi liečenými telmisartanom na hypertenziu a z
post-marketingových hlásení. Zoznam tiež zohľadňuje závažné nežiaduce
účinky a nežiaduce účinky vedúce k prerušeniu liečby, ktoré sa hlásili v
troch dlhodobých klinických skúšaniach, ktoré zahŕňali 21642 pacientov
liečených telmisartanom na zníženie kardiovaskulárnej morbidity počas
šiestich rokov.

Nežiaduce účinky sú usporiadané podľa frekvencie výskytu s použitím
nasledovnej konvencie:
veľmi časté (?1/10); časté (?1/100 až <1/10); menej časté (?1/1 000 až
<1/100); zriedkavé
(?1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedajú sa
odhadnúť z dostupných
údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v
poradí klesajúcej
závažnosti.

Infekcie a nákazy
Menej časté: Infekcie horných dýchacích ciest, vrátane faryngitídy a
sinusitídy,
infekcie močových ciest, vrátane cystitídy
Neznáme: Sepsa vrátane smrteľných následkov1

Poruchy krvi a lymfatického systému
Menej časté: Anémia
Zriedkavé: Trombocytopénia
Neznáme: Eozinofília

Poruchy imunitného systému
Zriedkavé: Precitlivenosť
Neznáme: Anafylaktická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy
Menej časté: Hyperkaliémia

Psychické poruchy
Menej časté: Depresia, nespavosť
Zriedkavé: Úzkosť

Poruchy nervového systému
Menej časté: Mdloby

Poruchy oka
Zriedkavé: Porucha videnia

Poruchy ucha a labyrintu
Menej časté: Vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Menej časté: Bradykardia
Zriedkavé: Tachykardia

Poruchy ciev
Menej časté: Hypotenzia2, ortostatická hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Menej časté: Dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Menej časté: Bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, flatulencia, vracanie
Zriedkavé: Brušný dyskomfort, sucho v ústach,

Poruchy pečene a žlčových ciest
Zriedkavé: Abnormálna funkcia pečene/poruchy pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté: Hyperhydróza, pruritus, vyrážka
Zriedkavé: Erytém, angioedém, lieková erupcia, toxická kožná erupcia,
ekzém
Neznáme: Urtikária

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Menej časté: Myalgia, bolesť chrbta (napr. ischias), svalové kŕče
Zriedkavé: Artralgia, bolesť v končatinách
Neznáme: Bolesť šliach (symptómy podobné tendinitíde)

Poruchy obličiek a močových ciest
Menej časté: Poškodenie obličiek vrátane akútneho zlyhania obličiek

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Menej časté: Bolesť na hrudníku, asténia (slabosť)
Zriedkavé: Ochorenie podobné chrípke

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Menej časté: Zvýšenie kreatinínu v krvi
Zriedkavé: Zvýšenie kyseliny močovej v krvi, zvýšenie pečeňových enzýmov,
zvýšenie kreatín
fosfokinázy v krvi, zníženie hemoglobínu

1 V klinickom skúšaní PRoFESS sa po telmisartane, v porovnaní s placebom,
pozorovala zvýšená
incidencia sepsy. Udalosť môže byť náhodným nálezom alebo môže súvisieť s
mechanizmami, ktoré v
súčasnosti nie sú známe (pozri časť 5.1).
2 Hlásené ako časté u pacientov s kontrolovaným krvným tlakom, ktorí sa
liečili telmisartanom na
zníženie kardiovaskulárnej morbidity na najvyššej úrovni štandardnej
liečby.

4.9 Predávkovanie

Čo sa týka predávkovania u ľudí, dostupné sú len obmedzené údaje.
Príznaky: Najhlavnejšie prejavy predávkovania telmisartanom boli hypotenzia
a tachykardia; taktiež
sa zaznamenali bradykardia, závraty, zvýšenie kreatinínu v sére a akútne
zlyhanie obličiek .
Liečba: Telmisartan sa neodstráni hemodialýzou. Pacient musí byť
starostlivo monitorovaný a liečba
má byť symptomatická a podporná. Liečba závisí od času užitia a závažnosti
symptómov. Navrhované
opatrenia zahrňujú vyvolanie vracania a/alebo výplach žalúdka. Aktívne
uhlie môže byť užitočné pri
liečbe predávkovania. Často sa majú sledovať sérové elektrolyty a
kreatinín. Ak sa objaví hypotenzia,
pacient sa má uložiť do polohy na chrbte a urýchlene podať náhrady soli a
objemu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antagonisty angiotenzínu II, samotné, ATC kód:
C09CA07

Mechanizmus účinku:
Telmisartan je perorálne aktívny a špecifický antagonista receptora
angiotenzínu II (typ AT1).
Telmisartan vytesňuje angiotenzín II s veľmi vysokou afinitou z jeho
väzbového miesta na subtype
receptora AT1, ktorý je zodpovedný za známe pôsobenie angiotenzínu II.
Telmisartan nejaví žiadnu
parciálnu agonistickú účinnosť na AT1 receptor. Telmisartan sa selektívne
viaže na AT1 receptor. Táto
väzba je dlhodobá. Telmisartan nevykazuje afinitu k iným receptorom vrátane
AT2 a iné menej
charakterizované AT receptory. Funkčná úloha týchto receptorov nie je
známa, ani účinok ich možnej
nadmernej stimulácie angiotenzínom II, ktorého hladiny sa zvyšujú
telmisartanom. Plazmatické
hladiny aldosterónu sa telmisartanom znižujú. Telmisartan neinhibuje ľudský
plazmatický renín ani
neblokuje iónové kanály. Telmisartan neinhibuje enzým konvertujúci
angiotenzín (kininázu II),
enzým, ktorý taktiež odbúrava bradykinín. Preto sa neočakáva, že sa
zosilnia bradykinínom
sprostredkované nežiaduce účinky.
U ľudí, 80 mg dávka telmisartanu takmer úplne inhibuje angiotenzínom II
vyvolané zvýšenie tlaku
krvi. Inhibičný účinok sa zachová v priebehu 24 hodín a je merateľný do 48
hodín.

Klinická účinnosť a bezpečnosť:
Liečba esenciálnej hypertenzie
Po prvej dávke telmisartanu sa antihypertenzná aktivita postupne prejavuje
v priebehu 3 hodín.
Maximálne zníženie tlaku krvi sa zvyčajne dosiahne za 4 až 8 týždňov od
začiatku liečby a pretrváva
počas dlhodobej liečby.
Ako sa ukázalo pri ambulantných meraniach krvného tlaku, antihypertenzný
účinok pretrváva
konštantne počas 24 hodín po podaní dávky vrátane posledných 4 hodín pred
ďalšou dávkou. Toto
potvrdzujú pomery najnižšej a najvyššej koncentrácie, ktoré sú trvalo nad
80 % po dávkach 40 a 80
mg telmisartanu v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach. Je zrejmý
vzťah dávky k času
návratu na základnú úroveň systolického tlaku krvi (STK). Z tohto hľadiska
sú údaje týkajúce sa
diastolického tlaku krvi (DTK) rozporné.

U pacientov s hypertenziou telmisartan znižuje tak systolický, ako aj
diastolický tlak krvi bez
ovplyvnenia tepovej frekvencie. Diuretický a natriuretický účinok prínosu
lieku k jeho hypotenznému
pôsobeniu sa ešte len bude určovať. Antihypertenzná účinnosť telmisartanu
je porovnateľná s
účinnosťou predstaviteľov iných tried antihypertenzív (demonštrovala sa v
klinických skúšaniach
porovnávajúcich telmisartan s amlodipínom, atenololom, enalaprilom,
hydrochlorotiazidom a
lisinoprilom).

Po prerušení liečby telmisartanom sa krvný tlak postupne vracia na hodnoty
pred liečbou v priebehu
niekoľkých dní bez dôkazu rebound hypertenzie.

Výskyt suchého kašľa bol signifikantne nižší u pacientov liečených
telmisartanom ako u tých, ktorí
užívali inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín v klinických
skúšaniach priamo
porovnávajúcich tieto dve antihypertenzné liečby.

Kardiovaskulárna prevencia
ONTARGET štúdia (ONgoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril
Global
Endpoint Trial) porovnávala účinky telmisartanu, ramiprilu a kombinácie
telmisartanu s ramiprilom v
kardiovaskulárnych ukazovateľoch u 25620 pacientov vo veku 55 rokov alebo
starších s anamnézou
koronárneho ochorenia srdca, mozgovej príhody, periférneho vaskulárneho
ochorenia alebo diabetu
mellitus 2. typu sprevádzaného známkami poškodenia cieľového orgánu (t.j.
retinopatia, hypertrofia
ľavej komory, makro- alebo mikroalbuminúria), ktoré predstavujú širokú
populáciu pacientov
s vysokým kardiovaskulárnym rizikom.

Pacienti boli randomizovaní do jednej z troch nasledovných liečebných
skupín: telmisartan 80 mg
(n=8542), ramipril 10 mg (n=8576) alebo kombinácia telmisartanu 80 mg s
ramiprilom 10 mg
(n=8502) a následne boli sledovaní priemerne počas obdobia 4,5 roka.

Telmisartan preukázal podobnú účinnosť ako ramipril pri znižovaní
primárnych kompozitných
cieľových ukazovateľov kardiovaskulárnej smrti, nefatálneho infarktu
myokardu a nefatálnej
mozgovej príhody alebo hospitalizácie z dôvodu kongestívneho srdcového
zlyhania. Incidencia
primárnych ukazovateľov bola podobná v skupine pacientov liečených
telmisartanom (16,7%) a
ramiprilom (16,5%). Pomer rizika telmisartanu v porovnaní s ramiprilom bol
1,01 (97,5% CI 0,93-
1,10; p (non-inferiority) =0,0019 pri hranici 1,13). Pomer všetkých
prípadov mortality bol 11,6% a
11,8% medzi pacientmi liečenými telmisartanom a ramiprilom.

Pri telmisartane bola zistená podobná účinnosť ako pri ramiprile v
predšpecifikovaných sekundárnych
konečných ukazovateľoch kardiovaskulárnej smrti, nefatálneho infarktu
myokardu a nefatálnej
mozgovej príhody [0,99 (97,5% CI 0,90-1,08), p (non-inferiority) =0,0004],
v primárnych
ukazovateľoch referenčnej štúdie HOPE (The Heart Outcomes Prevention
Evaluation Study), ktorá
skúmala účinky ramiprilu v porovnaní s placebom.

V TRANSCEND štúdii sa randomizovali ACE-I intolerantní pacienti na základe
podobných
inklúznych kritérií ako v ONTARGET štúdii do skupiny telmisartan 80 mg (n=2
954) alebo placebo
(n=2 972), v oboch pri najvyššej úrovni štandardnej liečby. Sledovanie
trvalo priemerne 4 roky a 8
mesiacov. Nezistil sa žiadny štatisticky významný rozdiel v primárnych
kompozitných cieľových
ukazovateľoch (kardiovaskulárnej smrti, nefatálneho infarktu myokardu a
nefatálnej mozgovej
príhody alebo hospitalizácie z dôvodu kongestívneho srdcového zlyhania
[15,7% v skupine s
telmisartanom a 17,0% v skupine s placebom s mierou rizika 0,92 (95% CI
0,81-1,05, p=0,22)] Zistil
sa prínos telmisartanu v porovnaní s placebom v predšpecifikovaných
kompozitných sekundárnych
výsledkoch pri kardiovaskulárnej smrti, nefatálnom infarkte myokardu a
nefatálnej mozgovej príhode
[0,87 (95% CI 0,76-1,00; p=0,048)]. Nezistil sa žiadny benefit v
kardiovaskulárnej mortalite (miera
rizika 1,03; 95% CI 0,85-1,24).

Kašeľ a angioedém sa zaznamenali menej často u pacientov liečených
telmisartanom než u pacientov
liečených ramiprilom, zatiaľ čo hypotenzia sa častejšie zaznamenala pri
telmisartane.
Kombináciou telmisartanu s ramiprilom sa nepridal ďalší benefit prevyšujúci
ramipril alebo
telmisartan samotný. Kardiovaskulárna mortalita a všetky následky mortality
boli numericky vyššie
pri kombinácii. Ďalej, v skupine s kombináciou bol signifikantne vyšší
výskyt hyperkaliémie,
renálneho zlyhania, hypotenzie a synkopy. Preto sa v tejto skupine
pacientov použitie kombinácie
telmisartanu s ramiprilom neodporúča.

V klinickom skúšaní "Prevention Regimen For Effectively avoiding Second
Strokes" (PRoFESS) s 50-
ročnými a staršími pacientmi, ktorí mali nedávno mozgovú príhodu, bola po
telmisartane v porovnaní
s placebom zaznamenaná zvýšená incidencia sepsy 0,70% voči 0,49% [RR 1,43
(95% interval
spoľahlivosti 1,00–2,06)]; incidencia smrteľných prípadov sepsy bola
zvýšená u pacientov užívajúcich
telmisartan (0,33%) voči pacientom užívajúcim placebo (0,16%) [RR 2,07 (95%
interval spoľahlivosti
1,14–3,76)]. Pozorovaná zvýšená miera výskytu sepsy v súvislosti s
používaním telmisartanu môže
byť buď náhodným nálezom alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré v
súčasnosti nie sú známe.
Priaznivé účinky telmisartanu na mortalitu a kardiovaskulárnu morbiditu nie
sú v súčasnosti známe.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia:
Telmisartan sa absorbuje rýchlo, hoci sa absorbované množstvo líši.
Priemerná absolútna biologická
dostupnosť telmisartanu je okolo 50%. Keď sa telmisartan užíva s jedlom,
redukcia plochy pod
krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času (AUC0-?) telmisartanu
sa mení od približne 6%
(40 mg dávka) do približne 19% (160 mg dávka). Od 3 hodín po podaní
telmisartanu nalačno alebo s
jedlom sú plazmatické koncentrácie podobné.

Linearita/ne-linearita:
Nepredpokladá sa, že by malé zníženie AUC zapríčinilo zníženie
terapeutickej účinnosti. Medzi
dávkami a plazmatickými hladinami nie je lineárny vzťah. Cmax a v menšej
miere AUC sa pri dávkach
nad 40 mg zvyšujú disproporčne.

Distribúcia:
Telmisartan sa z veľkej časti viaže na plazmatické proteíny (>99,5%),
hlavne na albumíny a kyslý
alfa-1 glykoproteín. Zjavný distribučný objem (Vdss) pri priemernom
rovnovážnom stave je približne
500 l.

Metabolizmus:
Telmisartan sa metabolizuje konjugáciou na glukuronid základnej zlúčeniny.
Konjugát nevykazuje
žiadnu farmakologickú aktivitu.

Eliminácia:
Telmisartan je charakterizovaný farmakokinetikou biexponenciálneho rozkladu
s terminálnym
polčasom eliminácie >20 hodín. Maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) a
v menšej miere plocha
pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie od času (AUC) sa zvyšuje s
dávkou disproporčne.
Nie je dôkaz klinicky významnej akumulácie telmisartanu, ak sa užíva v
odporúčanej dávke.
Plazmatické koncentrácie boli vyššie u žien ako u mužov bez významného
vplyvu na účinnosť.

Po perorálnom (a intravenóznom) podaní sa telmisartan takmer výlučne
vylučuje stolicou prevažne
ako nezmenená zlúčenina. Kumulatívne vylučovanie močom je <1% dávky.
Celkový plazmatický
klírens (Cltot) je vysoký (približne 1000 ml/min) v porovnaní s prietokom
krvi v pečeni (okolo 1500
ml/min).

/Osobitné skupiny pacientov/

Účinky na pohlavie:
Pozorovali sa rozdiely v plazmatických koncentráciách medzi pohlaviami, s
Cmax a AUC boli približne
3- a 2-násobne vyššie u žien v porovnaní s mužmi.

Starší pacienti:
U mladších ako 65 rokov a starších pacientov sa farmakokinetika
telmisartanu nelíši.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
U pacientov s miernym až stredne ťažkým a ťažkým poškodením funkcie
obličiek sa pozorovali
dvojnásobné plazmatické koncentrácie. Avšak u pacientov s renálnou
insuficienciou, ktorí sa
podrobujú dialýze, sa pozorovali nižšie plazmatické koncentrácie.
Telmisartan má u pacientov s
renálnou insuficienciou pevnú väzbu na proteíny plazmy a nemôže sa
odstrániť dialýzou. Polčas
vylučovania sa u pacientov s poškodením funkcie obličiek nemení.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
Farmakokinetické štúdie u pacientov s poškodením funkcie pečene ukázali
zvýšenie absolútnej
biologickej dostupnosti až do takmer 100%. Polčas vylučovania sa u
pacientov s poškodením funkcie
pečene nemení.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V predklinických štúdiách bezpečnosti s normotenznými zvieratami dávky
porovnateľné s klinickým
terapeutickým rozsahom vyvolávali zníženie parametrov červených krviniek
(erytrocyty, hemoglobín,
hematokrit), zmeny v renálnej hemodynamike (zvýšený dusík močoviny v krvi a
kreatinín), ako aj
zvýšenie sérového draslíka. U psov bola pozorovaná dilatácia obličkových
kanálikov a atrofia. U
potkanov a psov sa tiež zaznamenalo poškodenie žalúdočnej sliznice (erózia,
vredy alebo zápal).
Týmto farmakologicky sprostredkovaným nežiaducim účinkom, známym z
predklinických štúdií
s obidvoma inhibítormi ACE a antagonistami receptora angiotenzínu II, sa
predchádzalo perorálnou
náhradou soli.

U oboch druhov sa pozorovala zvýšená aktivita plazmatického renínu a
hypertrofia/hyperplázia
renálnych juxtaglomerulárnych buniek. Tieto zmeny, ako aj skupinový účinok
inhibítorov ACE
a iných antagonistov receptora angiotenzínu II, však zrejme nemajú klinický
význam.

Nie je žiadny dôkaz teratogénneho účinku ale štúdie na zvieratách naznačili
určitý rizikový potenciál
telmisartanu na postnatálny vývoj plodu, ako nižšia telesná hmotnosť,
oneskorené otvorenie očí a
vyššia mortalita.

Nedokázala sa mutagenita a významná klastogénna aktivita v štúdiách /in/
/vitro/ ani karcinogenita u
potkanov a myší.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Hydroxid sodný
Povidón (K-25)
Meglumín
Monohydrát laktózy
Krospovidón
Žltý oxid železa (E172)
Magnéziumstearát.

Filmový obal obsahuje:
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol-400
Mastenec
Žltý oxid železa (E172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Hliníkovo/hliníkové blistre – studená formovateľná hliníková fólia a tvrdá
kalená hliníková fólia.
Veľkosť balenia: Blister: 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90 alebo 98 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc.
1103 Budapešť
Gyömrői út 19-21
Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Tanydon 20 mg filmom obalené tablety: 58/0263/11-S
Tanydon 40 mg filmom obalené tablety: 58/0264/11-S
Tanydon 80 mg filmom obalené tablety: 58/0265/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C07153
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09CA07 - telmisartanum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
HU -
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v súlade s indikáciami uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku. V  indikáciách zhodných pre sartany aj ACE inhibítory sa prednostne indikuje liečba ACE inhibítorom, ak ho pacienti tolerujú.
Predajná cena:
19.84 € / 597.70 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
19.84 € / 597.70 SK
Posledná aktualizácia:
2014-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.81 € ÚP:4.48 € DP:1.33 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.95 € ÚP:0.00 € DP:20.95 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.47 € ÚP:0.00 € DP:17.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.95 € ÚP:2.80 € DP:1.15 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.55 € ÚP:0.00 € DP:13.55 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.99 € ÚP:0.00 € DP:10.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.23 € ÚP:4.80 € DP:1.43 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.37 € ÚP:14.40 € DP:0.97 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien