Detail:
Perindocombi 2mg/0,625mg tbl 90x2mg/0,625 mg
Názov lieku:
Perindocombi 2mg/0,625mg
Doplnok názvu:
tbl 90x2mg/0,625 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/04039
Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/04901

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Perindocombi 2 mg/0,625 mg
Perindocombi 4 mg/1,25 mg
Tablety
Perindopril terc-butylamín a indapamid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľov, povedzte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Perindocombi a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Perindocombi
3. Ako používať Perindocombi
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Perindocombi
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Perindocombi A NA ČO SA POUŽÍVA

Váš liek obsahuje dve účinné látky, perindopril a indapamid.
Perindopril patrí do skupiny liečiv nazývaných ACE inhibítory. ACE
inhibítory fungujú tak, že rozširujú krvné cievy, čo uľahčí Vášmu srdcu
pumpovať cez ne krv.
Indapamid je diuretikum. Diuretiká zvyšujú množstvo moču vytvoreného
obličkami a niekedy sa nazývajú „odvodňovacie“ tablety. Indapamid je však
iný ako ostatné diuretiká, pretože spôsobuje len mierne zvýšenie množstva
vytvoreného moču. Každá z týchto účinných zložiek znižuje krvný tlak
a spolu zabezpečujú kontrolu Vášho krvného tlaku.

Váš liek je antihypertenzívum a používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku
(hypertenzie).


2. SKÔR AKO UŽIJETE Perindocombi

Neužívajte Perindocombi
. keď ste alergický (precitlivený) na perindopril alebo na ktorýkoľvek
z ďalších ACE inhibítorov (napr. ramipril, lizinopril, fozinopril), na
indapamid (alebo iné sulfónamidy napr. ko-trimoxazol, sulfadiazín)
alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku, ktoré sú uvedené v časti
6. Ďalšie informácie,
. keď sa u Vás vyskytli príznaky ako sú piskoty, opuch tváre
alebo jazyka, silné svrbenie alebo závažné kožné vyrážky
pri predchádzajúcej liečbe ACE inhibítorom, alebo keď sa tieto príznaky
vyskytli u Vás za akýchkoľvek iných okolností (tento stav sa nazýva
angioneurotický edém),
. keď máte závažné ochorenie pečene alebo trpíte ochorením nazývaným
hepatálna encefalopatia (degeneratívne ochorenie mozgu),
. keď máte závažné ochorenie obličiek alebo keď podstupujete dialýzu,
. keď máte nízke hladiny draslíka v krvi,
. keď je podozrenie, že máte neliečené dekompenzované srdcové zlyhanie
(závažné zadržiavanie vody, ťažkosti s dýchaním),
. keď ste mladší ako 18 rokov,
. keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (je lepšie vyhnúť sa užívaniu
Perindocombi aj v rannom štádiu tehotenstva – pozri časť Tehotenstvo a
dojčenie).
. keď dojčíte.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Perindocombi
. keď máte aortálnu stenózu (zúženie hlavnej krvnej cievy vedúcej
zo srdca) alebo hypertrofickú kardiomyopatiu (ochorenie srdcového
svalu) alebo stenózu renálnej artérie (zúženie tepny zásobujúcej
obličku krvou),
. keď máte akékoľvek iné problémy so srdcom alebo problémy s
obličkami,
. keď trpíte kolagénovým ochorením ako je napríklad systémový lupus
erythematosus alebo sklerodermiou,
. keď máte aterosklerózu (tvrdnutie tepien),
. keď máte dnu,
. keď máte cukrovku,
. keď držíte diétu s obmedzeným príjmom soli alebo používate soľné
náhrady obsahujúce draslík.


Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo že môžete otehotnieť), musíte to
povedať svojmu lekárovi. Užívanie Perindocombi sa neodporúča v rannom
štádiu tehotenstva, a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3
mesiace, pretože jeho užívanie v tomto štádiu tehotenstva môže Vášmu
dieťatku spôsobiť vážne poškodenie (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).

Taktiež informujte svojho lekára alebo zdravotnícky personál o tom, že
užívate Perindocombi:
. keď máte podstúpiť anestéziu a/alebo chirurgický zákrok,
. keď ste nedávno trpeli hnačkou alebo vracaním,
. keď máte podstúpiť LDL aferézu (t.j. odstránenie cholesterolu
z Vašej krvi pomocou prístroja),
. keď máte podstúpiť desenzibilizačnú liečbu na zníženie alergických
prejavov na včelie alebo osie žihadlo,
. keď máte podstúpiť lekárske vyšetrenie, ktoré si vyžaduje injekciu
jódovej kontrastnej látky (látka, ktorá spôsobí, že orgány ako sú
obličky alebo žalúdok sa stanú na viditeľné röntgene),
. keď máte podstúpiť hemodialyzačnú liečbu (spôsob odstraňovania
odpadových látok a jedov z krvi u pacientov s problémami
s obličkami).

Deti
Tento liek sa nesmie podávať deťom.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je obzvlášť dôležité informovať Vášho lekára, ak užívate:
. iné lieky na liečbu vysokého tlaku krvi,
. draslík šetriace diuretiká (napríklad spirónolaktón, triamterén),
. prokaínamid (liek, ktorý sa používa na liečbu nepravidelného
srdcového rytmu),
. alopurinol (liek, ktorý sa používa na liečbu dny),
. terfenadín alebo astemizol (lieky, ktoré sa používajú na liečbu
sennej nádchy alebo alergií),
. kortikosteroidy alebo tetrakozaktid (lieky, ktoré sa používajú
na liečbu rôznych stavov vrátane závažnej astmy a reumatoidnej
artritídy),
. imunosupresíva (lieky, ktoré sa používajú na liečbu auto-imunitných
ochorení alebo po transplantácii, napríklad cyklosporín),
. lieky na liečbu rakoviny,
. erytromycín podaný injekčne (antibiotikum),
. halofantrín (liek, ktorý sa používa na liečbu niektorých typov
malárie),
. pentamidín (liek, ktorý sa používa na liečbu zápalu pľúc),
. lítium (liek, ktorý sa používa na liečbu depresie).

/Účinok tohto lieku/ sa môže zmeniť alebo sa môžu objaviť nežiaduce účinky,
ak tiež užívate:
. lieky užívané pri problémoch so srdcovým rytmom (napr. digoxín,
srdcové glykozidy, chinidín, amiodarón, sotalol),
. baklofén (liek, ktorý sa používa na liečbu svalovej stuhnutosti,
ktorá sa vyskytuje pri ochoreniach ako skleróza multiplex),
. lieky na liečbu cukrovky (napríklad inzulín alebo metformín),
. vápnik,
. stimulačné laxatíva (napr. senný list),
. nesteroidné protizápalové lieky (napr. ibuprofen) alebo vysoké
dávky salicylátov (napr. aspirín),
. amfotericín B podaný injekčne (liek, ktorý sa požíva na liečbu
závažného plesňového ochorenia),
. lieky na liečbu mentálnych porúch ako depresia, úzkosť,
schizofrénia (napr. tricyklické antidepresíva, neuroleptiká),
. sultoprid (antipsychotická liečba),
. vinkamín podávaný injekčne (používaný na liečbu symptomatických
kognitívnych porúch u starších pacientov vrátane straty pamäte),
. bepridil (používaný na liečbu anginy pectoris),
. injekčné zlato (nátrium autotiomalát),
. ďalšie lieky, ktoré môžu spôsobiť /torsade de pointes/ (život
ohrozujúci nepravidelný tep srdca), napr. trieda IA antiarytmík
(napr. chinidín).

Užívanie Perindocombi s jedlom a nápojmi
Perindocombi sa odporúča užívať ráno a pred jedlom.

Tehotenstvo a dojčenie
/Tehotenstvo/

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo že môžete otehotnieť), musíte to
povedať svojmu lekárovi.
Lekár Vám pravdepodobne odporučí vysadiť Perindocombi, ešte skôr, ako
otehotniete alebo ihneď ako sa dozviete, že ste tehotná a poradí Vám, aby
ste namiesto Perindocombi užívali iný liek.
Užívanie Perindocombi sa neodporúča v rannom štádiu tehotenstva, a nesmie
sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože jeho užívanie po 3
mesiaci tehotenstva môže Vášmu dieťatku spôsobiť vážne poškodenie (pozri
časť Tehotenstvo a dojčenie)

/Dojčenie/
Neužívajte Perindocombi, ak dojčíte.
Ak dojčíte alebo chcete začať dojčiť, ihneď to oznámte svojmu lekárovi.

Ihneď vyhľadajte svojho lekára.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Ak pociťujete závraty alebo slabosť, ktoré súvisia s poklesom tlaku krvi,
neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ neviete, ako Vás tento liek
ovplyvňuje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Perindocombi
Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám lekár povedal, že trpíte
neznášanlivosťou na niektoré cukry, kontaktujte pred užitím tohto lieku
svojho lekára.

Športovci si musia uvedomiť, že tento liek obsahuje účinnú látku
(indapamid), ktorá môže spôsobiť pozitívnu reakciu na drogové testy.


3. AKO UŽÍVAŤ Perindocombi

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár rozhodne o tom, aká dávka je pre Vás najvhodnejšia. Zvyčajná
dávka je jedna tableta Perindocombi 2 mg/0,625 mg alebo Perindocombi 4
mg/1,25 mg jedenkrát denne. Je vhodnejšie ak budete užívať Vašu tabletu
ráno a pred jedlom a zapite ju pohárom vody.
Liečba vysokého tlaku krvi je zvyčajne celoživotná.
Tento liek sa nesmie podávať deťom a mladistvým mladším ako 18 rokov.

Ak užijete viac Perindocombi, ako máte
Ak užijete príliš veľa tabliet, ihneď kontaktujte pohotovostné oddelenie
najbližšej nemocnice alebo svojho lekára. Najpravdepodobnejším účinkom
v prípade predávkovania je nízky tlak krvi.
Ak dôjde k výrazne nízkemu tlaku krvi (príznaky sú závrate alebo
zamdlenie), môže pomôcť, keď si ľahnete a zdvihnete nohy.

Ak zabudnete užiť Perindocombi
Je dôležité, aby ste Váš liek užívali každý deň, pretože pravidelná liečba
je účinnejšia. Ak však zabudnete užiť jednu alebo viac dávok, ďalšiu dávku
užite ihneď, ako si na to spomeniete a potom pokračujte podľa rozpisu.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Perindocombi môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u Vás objaví niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte
liek užívať a okamžite to oznámte svojmu lekárovi:

Vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytujú menej často (menej ako u 1 zo 100
liečených osôb):
. opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla s ťažkosťami s dýchaním.

Vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytujú veľmi zriedkavo (menej ako u 1
z 10 000 liečených osôb, vrátane izolovaných hlásení):
. nezvyčajne rýchly alebo nepravidelný tep srdca.
. bolesť na hrudníku vyvolaná anginou pectoris alebo infarktom
myokardu.
. závažná tvorba pľuzgierov a krvácanie postihujúce pery, oči, ústa,
nos a genitálie.

Môžu sa vyskytnúť aj nasledovné vedľajšie účinky:
. časté (u menej ako u 1 z 10 liečených osôb): bolesť hlavy, závrate,
mravčenie, poruchy videnia, tinitus (hučanie v ušiach), pocit na
odpadnutie kvôli nízkemu tlaku krvi, kašeľ, dýchavičnosť, nevoľnosť,
vracanie, bolesti brucha, poruchy chuti, sucho v ústach, žalúdočné
ťažkosti, hnačka, zápcha, kožné vyrážky, svrbenie kože, svalové kŕče,
pocit slabosti.

. menej časté (menej ako u 1 zo 100 liečených osôb): výkyvy nálady,
poruchy spánku, tieseň na hrudníku, piskoty alebo dýchavičnosť,
žihľavka (svrbivé, opuchnuté, červené miesta na koži spôsobené
alergickou reakciou), nezvyčajné krvácanie alebo modriny pod kožou,
obličkové problémy, impotencia, potenie rúk a nôh.

. veľmi zriedkavé (u menej ako u 1 z 10 000 liečených osôb, vrátane
izolovaných hlásení): anémia (znížení počet červených krviniek, čo môže
spôsobiť bledosť pokožky, spôsobiť slabosť alebo dýchavičnosť),
zmätenosť, eozinofilná pneumónia (zriedkavý typ zápalu pľúc), plný
alebo tečúci nos, alergická reakcia v tenkom čreve (angioedém čreva),
závažné kožné reakcie podobné alergii (erythema multiforme) a zvýšená
citlivosť kože na svetlo.

Ak trpíte systémovým ochorením lupus erythematosus (druh kolagénového
ochorenia), môže nastať jeho zhoršenie. Môžu sa tiež objaviť zmeny vo
výsledkoch krvných testov. Váš lekár Vám možno bude musieť urobiť krvné
testy, aby kontroloval Váš stav.


Veľmi zriedkavo boli hlásené poruchy psychických funkcií u osôb, ktoré už
pred liečbou mali ochorenie pečene.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek z hore uvedených vedľajší účinok ako závažný
alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Perindocombi

/Perindocombi 2 mg/0,625 mg:/ Uchovávajte pri teplote do 25°C.
/Perindocombi 4 mg/1,25 mg:/ Uchovávajte pri teplote do 30°C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je vytlačený na blistri
alebo uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Perindocombi obsahuje:
- Liečivo je perindopril terc-butylamín a indapamid.

/Perindocombi 2 mg/0,625 mg/

Každá tableta obsahuje 1,669 mg perindoprilu, čo zodpovedá 2 mg perindopril
terc-butylamínu a 0,625 mg indapamidu.

/Perindocombi 4 mg/1,25 mg/

Každá tableta obsahuje 3,338 mg perindoprilu, čo zodpovedá 4 mg perindopril
terc-butylamínu
a 1,25 mg indapamidu.

- Ďalšie zložky:
monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (E460i), koloidný oxid
kremičitý bezvodý, magnéziumstearát.

Ako vyzerá Perindocombi a obsah balenia

Tablety sú biele a kapsulovitého tvaru s deliacou ryhou na obidvoch
stranách a s plastickým „L“ (2 mg/0,625 mg) alebo „H“ (4 mg/1,25 mg) na
obidvoch stranách popri deliacej ryhe a hladké na opačnej strane.

Perindocombi je dostupný v blistrových baleniach obsahujúcich 14, 20, 28,
30, 50, 56, 60, 90, 100 alebo 500 tabliet.

Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké polovice.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
/Držiteľ rozhodnutia o registrácii:/
ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika

/Výrobca:/
Merckle GmbH, D-89143 Blaubeuren, Nemecká spolková republika


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, tel.:
02/57 26 79 11.

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Portugalsk|Perindopril + Indapamida|Litva |Perindap 2mg/0.625mg |
|o |ratiopharm 2 mg + 0.625 | |tablet?s |
| |mg Tablets | |Perindap 4mg/1.25mg |
| |Perindopril + Indapamida| |tablet?s |
| |ratiopharm 4 mg + 1.25 | | |
| |mg Tablets | | |
|Belgicko |Coperindo 2/0,625 mg, |Lotyšsko |Perindap 2mg/0.625mg |
| |comprimés | |tabletes |
| |Coperindo 4/1,25 mg, | |Perindap 4mg/1.25mg |
| |comprimés | |tabletes |
|Nemecko |Perindopril/Indapamid-ra|Holandsko|Perindopril |
| |tiopharm® 2 mg/0,625 mg | |tert-butylamine / |
| |Tabletten | |indapamide ratiopharm® 2 |
| |Perindopril/Indapamid-ra| |mg/0,625 mg |
| |tiopharm® 4 mg/1,25 mg | |Perindopril |
| |Tabletten | |tert-butylamine / |
| | | |indapamide ratiopharm® 4 |
| | | |mg/1,25 mg |
|Česká |Perinpa 2mg/0,625mg |Poľsko |2mg/0.625mg: Indix Combi |
|republika |Perinpa 4mg/1,25mg | |4mg/1.25mg: Indix Combi |
|Francúzsko|Périndopril-Indapamide |Slovenská|Perindocombi 2mg/0,625mg |
| |ratiopharm® 2 mg/0,625 |republika|Perindocombi 4mg/1,25mg |
| |mg, comprimé sécable | | |
| |Périndopril-Indapamide | | |
| |ratiopharm® 4 mg/1,25 | | |
| |mg, comprimé | | |
|Taliansko |2mg/0.625mg: Perindopril|Veľká |Perindopril/Indapamide |
| |Indapamide ratiopharm® |Británia |2mg/0.625mg tablets |
| |4mg/1.25mg: Perindopril | |Perindopril/Indapamide |
| |Indapamide ratiopharm® | |4mg/1.25mg tablets |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 11/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2010/04018


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Perindocombi 2 mg/0,625 mg
tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Perindocombi 2 mg/0,625 mg
Každá tableta obsahuje 1,669 mg perindoprilu, čo zodpovedá 2 mg perindopril
terc-butylamínu a 0,625 mg indapamidu.
Pomocná látka: 60,95 mg laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

/Perindocombi 2 mg/0,625 mg/
Biele tablety kapsulovitého tvaru s deliacou ryhou na obidvoch stranách,
s vytlačeným „L“ na obidvoch stranách popri deliacej ryhe a hladké na
opačnej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice, aby sa uľahčilo prehĺtanie.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Esenciálna hypertenzia.

4.2 Dávkovanie a spôsob a podávania

Perorálne použitie.

Tableta sa má prehltnúť s dostatočným množstvom tekutiny (napr. jedným
pohárom vody).

/Perindocombi 2 mg/0,625 mg:/
Zvyčajná dávka je jedna tableta Perindocombi denne v jednej dávke,
najlepšie ráno a pred jedlom.
Ak sa po mesiaci liečby nedostane tlak krvi pod kontrolu, dávka sa môže
zdvojnásobiť.

Staršie osoby (pozri časť 4.4)
Liečba sa má začať normálnou dávkou jednej tablety Perindocombi denne.

Pacienti s poruchou obličiek (pozri časť 4.4)
Pri závažnej poruche obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) je liečba
kontraindikovaná.
U pacientov so stredne závažnou poruchou obličiek (klírens kreatinínu 30 -
60 ml/min) má byť maximálna dávka jedna tableta Perindocombi 2 mg/0,625 mg
denne.
U pacientov s klírensom kreatinínu väčším alebo rovnajúcim sa 60 ml/min
úprava dávkovania nie je potrebná.
Bežné lekárske sledovanie bude zahŕňať časté monitorovanie kreatinínu
a draslíka.

Pacienti s poruchou pečene (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2)
Pri závažnej poruche pečene je liečba kontraindikovaná.
U pacientov so stredne závažnou poruchou pečene nie je potrebná úprava
dávkovania.

Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov):
Perindocombi sa neodporúča pre použitie u detí a dospievajúcich kvôli
nedostatku údajov o bezpečnosti a účinnosti perindoprilu.

4.3 Kontraindikácie

V súvislosti s perindoprilom:
- Precitlivenosť na perindopril alebo iný ACE inhibítor.
- Angioneurotický edém (Quinckeho edém) v anamnéze, spojený
s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítorom.
- Hereditárny/idiopatický angioneurotický edém.
- Druhý alebo tretí trimester tehotenstva (pozri časť 4.4 a 4.6).

V súvislosti s indapamidom:
- Precitlivenosť na indapamid alebo iné sulfónamidy.
- Závažná porucha obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min).
- Pečeňová encefalopatia.
- Závažná porucha pečene.
- Hypokaliémia.
- Vo všeobecnosti sa tento liek neodporúča v kombinácii s liekmi, ktoré
nie sú antiarytmikami a môžu vyvolať torsades de pointes (pozri časť
4.5).
- Laktácia (pozri časť 4.6).

V súvislosti s Perindocombi:
- Precitlivenosť na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Kvôli nedostatočným skúsenostiam s liečbou sa nemá Perindocombi používať u:
- Dialyzovaných pacientov.
- Pacientov s neliečeným dekompenzovaným zlyhaním srdca.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Špeciálne upozornenia/

/Časté pre perindopril a indapamid:/
Pri kombinácii nízkych dávok perindoprilu a indapamidu sa v porovnaní
s najnižšími schválenými dávkami jednotlivých samostatných zložiek neukázal
žiadny významný pokles nežiaducich reakcií, okrem hypokaliémie (pozri časť
4.8). Zvýšená frekvencia idiosynkratických reakcií sa nedá vylúčiť, ak je
pacient súčasne vystavený dvom liečivám s antihypertenzívnym účinkom, ktoré
sú preňho nové.
Pacient sa musí starostlivo sledovať, aby sa toto riziko minimalizovalo.

Lítium:
Kombinácia lítia s kombináciou perindoprilu a indapamidu sa zvyčajne
neodporúča (pozri časť 4.5).

/V súvislosti s perindoprilom:/

Neutropénia/agranulocytóza:
U pacientov užívajúcich ACE inhibítory sa zaznamenala
neutropénia/agranulocytóza, trombocytopénia a anémia. U pacientov
s normálnou funkciou obličiek bez iných komplikujúcich faktorov sa
neutropénia vyskytuje zriedkavo. Perindopril sa má užívať s mimoriadnou
opatrnosťou u pacientov s kolagénovým vaskulárnym ochorením,
s imunosupresívnou liečbou, liečbou alopurinolom alebo prokaínamidom, alebo
kombináciou týchto komplikujúcich faktorov, hlavne ak už je pred liečbou
prítomná porucha funkcie obličiek. U niektorých z týchto pacientov sa
vyvinuli závažné infekcie, ktoré v niektorých prípadoch neodpovedali na
intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa u týchto pacientov používa
perindopril, odporúča sa počet bielych krviniek pravidelne monitorovať
a pacienti majú byť poučení o tom, že majú hlásiť akýkoľvek príznak
infekcie (napr. bolesť hrdla, horúčku).

Precitlivenosť/angioneurotický edém:
Angioneurotický edém tváre, končatín, pier, jazyka, hlasiviek a/alebo
hrtana sa zriedkavo zaznamenali u pacientov liečených inhibítormi
angiotenzín konvertujúceho enzýmu, vrátane perindoprilu. Môže sa vyskytnúť
kedykoľvek počas liečby. V takýchto prípadoch sa má perindopril ihneď
vysadiť a má sa začať primerané monitorovanie, ktoré zaistí kompletný ústup
symptómov pred prepustením pacienta.
V takých prípadoch, kde bol opuch obmedzený na tvár a pery, sa stav vo
všeobecnosti upraví bez liečby, aj keď sa antihistaminiká ukázali byť
užitočné pre ústup príznakov.
Angioneurotický edém v spojitosti s edémom hrtanu môže byť fatálny. Ak je
prítomné postihnutie jazyka, hlasiviek alebo hrtana, ktoré môže spôsobiť
obštrukciu dýchacích ciest, má sa začať hneď s primeranou liečbou, ktorá
môže zahŕňať subkutánne podanie roztoku adrenalínu 1:1000 (0,3 ml až 0,5
ml) a/alebo opatrenia na zaistenie dýchacích ciest.

U pacientov čiernej rasy, ktorí dostávajú ACE inhibítory, sa zaznamenal
vyšší výskyt angioneurotického edému v porovnaní s pacientmi, ktorí nie sú
čiernej rasy.
Pacienti, ktorí majú v anamnéze angioneurotický edém nesúvisiaci s liečbou
ACE inhibítorom, môžu mať vyššie riziko angioneurotického edému, keď
užívajú ACE inhibítor (pozri časť 4.3).
U pacientov užívajúcich ACE inhibítory sa zriedkavo zaznamenal
angioneurotický edém čreva.
U týchto pacientov sa objavila bolesť brucha (s nauzeou alebo vracaním,
alebo bez nich), pričom v niektorých prípadoch nebol predtým prítomný
angioneurotický edém tváre a hladiny C-1 esterázy boli normálne.
Angioneurotický edém bol diagnostikovaný metódami vrátane CT vyšetrenia
brucha, alebo ultrazvukom alebo chirurgickým výkonom, pričom symptómy
ustúpili po zastavení liečby ACE inhibítorom. Angioneurotický edém čreva má
byť zahrnutý v diferenciálnej diagnostike u pacientov užívajúcich ACE
inhibítory, ktorí majú bolesti brucha.

Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie:
Existujú izolované hlásenia o pacientoch, ktorí mali pretrvávajúce, život
ohrozujúce anafylaktoidné reakcie počas užívania ACE inhibítorov pri
súčasnej desenzibilizačnej liečbe jedom blanokrídleho hmyzu (včelí, osí
jed). ACE inhibítory sa majú používať s opatrnosťou u alergických
pacientov, ktorí dostávajú desenzibilizačnú liečbu a má sa ACE inhibítorom
vyhnúť u pacientov, ktorí dostávajú imunoterapiu hmyzím jedom. U pacientov,
ktorí vyžadujú ACE inhibítory ako aj desenzibilizáciu, sa však dá týmto
reakciám predísť dočasným prerušením liečby ACE inhibítorom aspoň 24 hodín
pred liečbou.

Anafylaktoidné reakcie počas LDL aferézy:
Zriedkavo mali pacienti užívajúci ACE inhibítory počas LDL – aferézy
s dextránom sulfátu život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám
sa predišlo dočasným vysadením liečby ACE inhibítorom pred každou aferézou.

Pacienti na hemodialýze:
Anafylaktoidné reakcie sa zaznamenali u pacientov dialyzovaných s použitím
membrán s vysokým prietokom (napr. AN 69() a ktorí súčasne užívali ACE
inhibítor. U týchto pacientov sa má zvážiť použitie iného typu dialyzačných
membrán alebo inej triedy antihypertenzív.

Draslík šetriace diuretiká, soli draslíka:
Kombinácia perindoprilu a draslík–šetriacich diuretík alebo solí draslíka
sa zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).

Gravidita a laktácia:
/V súvislosti s perindoprilom:/
/Gravidita:/
Liečba ACE inhibítormi sa nemá začať počas gravidity. Pokiaľ sa
pokračovanie monoterapie ACE inhibítorom nepovažuje za nevyhnutné,
pacientky plánujúce tehotenstvo majú mať liečbu zmenenú na alternatívnu
antihypertenzívnu liečbu, ktorá má známy bezpečnostný profil pre použitie
v tehotenstve.
Ak sa zistí gravidita, liečba ACE inhibítormi sa má okamžite zastaviť a má
sa začať s alternatívnou liečbou, ak je to vhodné (pozri časti 4.3 a 4.6).

/V súvislosti s indapamidom:/
Pri poruche funkcie pečene môžu tiazidové diuretiká a diuretiká príbuzné
tiazidom vyvolať pečeňovú encefalopatiu. Ak k tomu dôjde, podávanie
diuretika sa má okamžite ukončiť.

Fotosenzitivita
V súvislosti s tiazidmi a diuretikami príbuznými tiazidom boli zaznamenané
prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.8). Ak sa fotosenzitívna
reakcia objaví počas liečby, odporúča sa liečbu zastaviť.
Ak sa opätovné podanie diuretika považuje za nevyhnutné, odporúča sa
oblasti exponované slnku alebo umelému UVA žiareniu chrániť.

/Upozornenia pri užívaní/

/Časté pre perindopril a indapamid:/

Porucha obličiek:
V prípade závažnej poruchy obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) je
liečba kontraindikovaná.
U niektorých pacientov s hypertenziou bez predchádzajúceho zjavného
poškodenia obličiek a u ktorých vyšetrenia prietoku obličiek ukazujú
funkčnú renálnu insuficienciu, sa má liečba zastaviť a prípadne znova začať
s nízkou dávkou alebo len s jednou zložkou.
U týchto pacientov bude zvyčajné lekárske sledovanie zahŕňať časté
monitorovanie draslíka a kreatinínu, po dvoch týždňoch liečby a potom každé
dva mesiace počas obdobia terapeutickej stability. Renálne zlyhanie bolo
zaznamenané hlavne u pacientov so závažným srdcovým zlyhaním alebo so
základným ochorením obličiek s renálnym zlyhaním, vrátane stenózy renálnej
artérie.
Liečivo sa zvyčajne neodporúča v prípade bilaterálnej stenózy renálnych
artérií alebo jednej funkčnej obličky.

Hypotenzia a deplécia vody a elektrolytov:
V prítomnosti už pred liečbou prítomnej deplécie sodíka existuje riziko
náhlej hypotenzie (zvlášť u jedincov so stenózou renálnej artérie). Preto
sa má vykonať systematické vyšetrenie s cieľom zistiť klinické známky
deplécie vody a sodíka, ktoré sa môžu vyskytnúť s interkurentnou epizódou
hnačky alebo vracania. U takýchto pacientov je potrebné vykonávať
pravidelné monitorovanie elektrolytov v plazme. Významná hypotenzia môže
vyžadovať podanie intravenóznej infúzie fyziologického roztoku. Prechodná
hypotenzia nie je kontraindikáciou pokračovania liečby. Po obnovení
dostatočného objemu krvi a tlaku krvi sa môže liečba opäť začať buď
s nižšou dávkou alebo len s jednou zo zložiek.

Hladiny draslíka:
Kombinácia perindoprilu a indapamidu nezabráni vzniku hypokaliémie, zvlášť
u pacientov s diabetom alebo s renálnym zlyhaním. Tak ako aj u iných
antihypertenzív v kombinácii s diuretikom, aj tu je potrebné vykonávať
pravidelné monitorovanie plazmatických hladín draslíka.

Pomocné látky:
Perindocombi nemajú užívať pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, deficitu Lappovej laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie.

/V súvislosti s perindoprilom:/

Kašeľ:
S užívaním inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu bol zaznamenaný
suchý kašeľ.
Charakteristický je pretrvávaním a vymiznutím po vysadení. V prípade
takéhoto príznaku je potrebné zobrať do úvahy iatrogénnu etiológiu. Ak sa
a naďalej uprednostňuje predpísanie inhibítora angiotenzín konvertujúceho
enzýmu, môže sa zvážiť pokračovanie liečby.

Deti a dospievajúci:
Účinnosť a znášanlivosť perindoprilu u detí a dospievajúcich, či už
samotného alebo v kombinácii, neboli stanovené.

Riziko arteriálnej hypotenzie a/alebo renálnej insuficiencie (v prípadoch
kardiálnej insuficiencie, deplécie vody a elektrolytov, atď...):
Značná stimulácia renín–angiotenzín–aldosterónového systému bola pozorovaná
hlavne počas stavov s depléciou vody a elektrolytov (striktná diéta s
obmedzením sodíka alebo predĺžená diuretická liečba), u pacientov,
u ktorých bol tlak krvi iniciálne nízky, v prípadoch stenózy renálnej
artérie, kongestívneho zlyhania srdca alebo cirhózy s edémami a ascitom.
Blokovanie tohto systému inhibítorom angiotenzín-konvertujúceho enzýmu môže
preto vyvolať, obzvlášť v čase prvého podania a počas prvých dvoch týždňov
liečby, náhly pokles tlaku krvi a/alebo zvýšenie plazmatických hladín
kreatinínu, ukazujúc funkčnú renálnu insuficienciu. Občas to môže byť
akútny začiatok, aj keď je to zriedkavé, pričom čas do začiatku môže byť
rôzny.
V takýchto prípadoch sa má liečba začať nižšou dávkou a má sa postupne
zvyšovať.

Staršie osoby:
Pred začatím liečby sa má vyšetriť funkcia obličiek a hladiny draslíka.
Úvodná dávka sa následne upravuje podľa odpovede tlaku krvi, a to hlavne
v prípadoch deplécie vody a elektrolytov, aby sa predišlo náhlemu začiatku
hypotenzie.

Pacienti so známou aterosklerózou:
Riziko hypotenzie existuje u všetkých pacientov, avšak zvláštnu
starostlivosť je potrebné venovať pacientom s ischemickou chorobou srdca
alebo cerebrálnou cirkulačnou insuficienciou, pričom liečba sa má začať
nízkou dávkou.

Renovaskulárna hypertenzia:
Liečba renovaskulárnej hypertenzie je revaskularizácia. Napriek tomu môžu
byť inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu užitočné pre pacientov
s renovaskulárnou hypertenziou,
a to u tých, ktorí čakajú na korektívny chirurgický zákrok alebo u ktorých
nie je chirurgický zákrok možný.
Ak sa Perindocombi predpisuje pacientom s podozrením na stenózu renálnej
artérie alebo s potvrdenou stenózou renálnej artérie, liečba sa má začať
v nemocničnom prostredí nízkymi dávkami s monitorovaním renálnych funkcií a
hladín draslíka, pretože u niektorých pacientov došlo ku vzniku funkčnej
renálnej insuficienie, ktorá ustúpila po ukončení liečby.

Ďalšie rizikové populácie pacientov:
U pacientov so závažnou srdcovou nedostatočnosťou (IV. stupňa) alebo
u pacientov s diabetes mellitus závislým na inzulíne (spontánny sklon
ku zvýšeným hladinám draslíka) sa má liečba začínať pod lekárskym dohľadom
so zníženou iniciálnou dávkou. Liečba beta-blokátormi u hypertenzných
pacientov s koronárnou insuficienciou sa nemá zastaviť: ACE inhibítor sa má
pridať k beta-blokátoru.

Diabetickí pacienti:
U pacientov s diabetom, ktorí boli predtým liečení perorálnymi
antidiabetikami alebo inzulínom, sa majú hladiny glykémie prísne
kontrolovať, a to hlavne počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom.

Etnické rozdiely:
Tak ako aj iné inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, aj perindopril
je očividne menej účinný pri znižovaní tlaku krvi u ľudí čiernej rasy, než
u iných rás, pravdepodobne kvôli vyššej prevalencii stavov s nízkou hladinu
renínu u hypertenznej populácie pacientov čiernej rasy.

Chirurgické výkony/anestézia:
Inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu môžu vyvolať hypotenziu
v prípade anestézie, hlavne ak podávané anestetikum je látkou s potenciálom
vyvolať hypotenziu.
Preto sa odporúča, aby sa liečba dlhodobo účinkujúcimi inhibítormi
angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, ako je perindopril, vysadila jeden deň
pred chirurgickým výkonom, ak je to možné.

Stenóza aortálnej alebo mitrálnej chlopne/hypertrofická kardiomyopatia:
ACE inhibítory sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s obštrukciou
výtokového traktu ľavej komory.

Zlyhanie pečene:
Zriedkavo boli ACE inhibítory spojené so syndrómom, ktorý začína
cholestatickou žltačkou a progreduje do fulminantnej nekrózy pečene a
(niekedy) smrti. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. Ak sa u pacientov
užívajúcich ACE inhibítory vyvinie žltačka alebo sa u nich zvýšia pečeňové
enzýmy, liečba ACE inhibítorom sa má prerušiť a pacient sa má primerane
sledovať lekárom (pozri časť 4.8).

Hyperkaliémia:
U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu, sa
pozorovalo zvýšenie sérového draslíka. Rizikové faktory pre rozvoj
hyperkaliémie zahŕňajú rizikové faktory renálnej insuficiencie, zhoršenie
renálnych funkcií, vek (> 70 rokov), diabetes mellitus, interkurentné
príhody, hlavne dehydratáciu, akútnu srdcovú dekompenzáciu, metabolickú
acidózu a súbežné užívanie draslík -šetriacich diuretík (napr.
spironolaktónu, eplerenónu, triamterénu alebo amiloridu), doplnkov draslíka
alebo náhrad solí obsahujúcich draslík. Riziko je prítomné aj u pacientov
užívajúcich iné lieky spojené so zvyšovaním sérového draslíka (napr.
heparín). Užívanie doplnkov draslíka, draslík šetriacich diuretík alebo
náhrad solí obsahujúcich draslík, a to hlavne u pacientov s poruchou
funkcie obličiek môže viesť k významnému vzostupu sérového draslíka.
Hyperkaliémia môže vyvolať závažné, niekedy fatálne arytmie. Ak sa súbežné
užívanie vyššie uvedených liečiv pokladá za vhodné, majú sa užívať
s opatrnosťou a pri častom monitorovaní sérového draslíka (pozri časť 4.5).

/V súvislosti s indapamidom:/

Rovnováha vody a elektrolytov:

Hladiny sodíka:
Hladiny sodíka sa majú vyšetriť pred začatím liečby a potom v pravidelných
intervaloch. Liečba všetkými diuretikami môže spôsobiť pokles hladín
sodíka, čo môže mať závažné následky. Pokles hladín sodíka môže byť na
začiatku asymptomatický, a preto sú potrebné pravidelné kontrolné
vyšetrenia. Vyšetrenia majú by častejšie u starších osôb a u pacientov
s cirhózou (pozri časti 4.8 a 4.9).

Hladiny draslíka:
Deplécia draslíka s hypokaliémiou je významným rizikom tiazidových diuretík
a diuretík príbuzných tiazidom. Riziku vzniku zníženia hladín draslíka (<
3,4 mmol/l) sa má predísť u niektorých vysoko rizikových skupín pacientov,
ako napríklad u starších osôb a/alebo podvyživených osôb a to aj v prípade,
že užívajú alebo aj neužívajú viaceré lieky, u pacientov s cirhózou
s edémami a ascitmi a u pacientov s ochorením koronárnych artérií
a pacientov so srdcovým zlyhaním.
V takýchto prípadoch hypokaliémia zvyšuje toxicitu srdcových glykozidov
na srdce a zvyšuje riziko porúch rytmu.
Osoby s dlhým QT intervalom sú tiež rizikové, a to aj v prípade, že je
pôvod kongenitálny alebo iatrogénny. Hypokaliémia rovnako ako bradykardia
pôsobí ako faktor podporujúci začiatok závažných porúch rytmu, hlavne
torsades de pointes, ktoré môžu byť fatálne.
Vo všetkých prípadoch sú potrebné častejšie kontrolné vyšetrenia hladín
draslíka. Prvé vyšetrenie plazmatickej hladiny draslíka sa má uskutočniť
počas prvého týždňa po začiatku liečby.
Ak sa zistia nízke hladiny draslíka, vyžaduje sa ich úprava.

Hladiny vápnika:
Tiazidové diuretiká a diuretiká príbuzné tiazidom môžu znižovať vylučovanie
vápnika močom a spôsobovať mierne a prechodné zvýšenie plazmatických hladín
vápnika. Značne zvýšené hladiny vápnika môžu súvisieť s nediagnostikovaným
hyperparatyroidizmom. V takýchto prípadoch sa má pred vyšetrením funkcie
prištítnych teliesok liečba zastaviť.

Glukóza v krvi:
Monitorovanie glukózy v krvi je dôležité u pacientov s diabetom, najmä ak
majú nízke hladiny draslíka.

Kyselina močová:
Pacienti s hyperurikémiou môžu mať zvýšený sklon ku záchvatom dny.

Funkcia obličiek a diuretiká:
Tiazidové diuretiká a diuretiká príbuzné tiazidom sú plne účinné len vtedy,
keď je funkcia obličiek normálna alebo len mierne porušená (hladina
kreatinínu je nižšia než približne 25 mg/l, čo je 220 (mol/l u dospelých).
U starších osôb sa má hodnota plazmatickej hladiny kreatinínu upraviť tak,
aby zohľadnila vek, hmotnosť a pohlavie pacienta podľa Cockroftovho vzorca:
Clcr = (140 – vek) x telesná hmotnosť /0,814 x plazmatická hladina
kreatinínu,
pričom je: vek vyjadrený v rokoch,
telesná hmotnosť v kg,
hladina plazmatického kreatinínu v mikromoloch na liter.
Tento vzorec je vhodný pre starších mužov a má sa upraviť pre ženy
vynásobením výsledku číslom 0,85.
Hypovolémia, ktorá je dôsledkom strát vody a sodíka vyvolaným diuretikom na
začiatku liečby, spôsobuje pokles glomerulárnej filtrácie. To môže viesť
k zvýšeniu hladín močoviny a kreatinínu v krvi. Takáto prechodná funkčná
renálna insuficiencia nemá nepriaznivé následky u pacientov s normálnou
funkciou obličiek, avšak môže zhoršiť už predtým prítomné poškodenie
obličiek.

Športovci:
Športovci si musia uvedomiť, že tento liek obsahuje liečivo, ktorá môže pri
dopingových testoch spôsobiť pozitívnu reakciu.

5. Liekové a iné interakcie

/Časté pri perindoprile a indapamide:/

Súbežné užívanie sa neodporúča:
- Lítium: reverzibilné zvýšenie sérových koncentrácií lítia a toxicity
bolo zaznamenané počas súbežného podávania lítia s ACE inhibítormi.
Súbežné užívanie tiazidových diuretík môže ešte viac zvýšiť hladiny
lítia a zvýšiť riziko toxicity, ktoré sú vyvolané ACE inhibítormi.
Užívanie perindoprilu v kombinácii s indapamidom a s lítiom sa
neodporúča, avšak ak sa takáto kombinácia považuje za nevyhnutnú, majú
sa starostlivo monitorovať sérové hladiny lítia (pozri časť4.4).

Súbežné užívanie, ktoré vyžaduje špeciálnu starostlivosť:
- Baklofen: posilnenie antihypertenzívneho účinku. Monitorovanie tlaku
krvi a funkcie obličiek a úprava dávky antihypertenzíva podľa potreby.
- Nesteroidné protizápalové lieky: keď sa ACE inhibítory podávajú zároveň
s nesteroidnými antiflogistikami (t.j. s kyselinou acetylosalicylovou
v dávkovacej schéme pre protizápalový účinok, s inhibítormi COX–2 a s
neselektívnymi antiflogistikami), môže sa vyskytnúť oslabenie
antihypertenzívneho účinku. Súbežné užívanie ACE inhibítorov
a nesteroidných antiflogistík môže viesť ku zvýšenému riziku zhoršenia
funkcie obličiek, vrátane možného akútneho renálneho zlyhania
a zvýšeniu draslíka v sére, hlavne u pacientov s už predtým prítomnou
zlou funkciou obličiek. Kombinácia sa má podávať s opatrnosťou, hlavne
u starších osôb. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní a je potrebné
zvážiť aj monitorovanie obličkových funkcií po začatí takejto súbežnej
liečby a potom v pravidelných intervaloch.

Súbežné užívanie, ktoré vyžaduje určitú opatrnosť:
- Antidepresíva podobné imipramínu (tricyklické), neuroleptiká: zvýšený
antihypertenzívny účinok a zvýšené riziko ortostatickej hypotenzie
(aditívny účinok).
- Kortikosteroidy, tetrakozaktid: zníženie antihypertenzívneho účinku
(retencia soli a vody v dôsledku kortikosteroidov).
- Iné antihypertenzívne lieky: použitie iných antihypertenzívnych liekov
s perindoprilom/indapamidom môže viesť k ďalšiemu poklesu tlaku krvi.

/V súvislosti s perindoprilom:/
Súbežné užívanie sa neodporúča:
- Draslík–šetriace diuretiká (spirónolaktón, triamterén, samotné alebo
v kombinácii), draslík (soli): ACE inhibítory oslabujú diuretikom
navodenú stratu draslíka. Draslík šetriace diuretiká, napríklad
spirónolaktón, triamterén alebo amilorid, doplnky draslíka alebo
náhrady solí obsahujúce draslík môžu viesť k významnému zvýšeniu
sérového draslíka (čo je potenciálne smrteľné). Ak je súbežné užívanie
indikované kvôli dokázanej hypokaliémii, majú sa používať s opatrnosťou
a pri častom monitorovaní sérového draslíka a EKG.

Súbežné užívanie, ktoré vyžaduje špeciálnu starostlivosť:
- Antidiabetiká (inzulín, sulfónamidy s hypoglykemickým účinkom): hlásené
boli s kaptoprilom a enalaprilom.
Používanie inhibítorov angiotenzín konvertujúcho enzýmu môže zvýšiť
hypoglykemizujúci účinok u diabetikov, ktorí dostávajú liečbu inzulínom
alebo sulfónamidmi s hypoglykemickým účinkom.
Vznik hypoglykemických epizód je veľmi zriedkavý (zlepšenie glukózovej
tolerancie s následným poklesom potreby inzulínu).

Súbežné užívanie, ktoré vyžaduje určitú opatrnosť:
- Alopurinol, cytostatiká alebo imunosupresíva, systémové kortikosteroidy
alebo prokaínamid: súbežné podávanie s ACE inhibítormi môže viesť k
zvýšenému riziku leukopénie.
- Anestetiká: ACE inhibítory môžu zvýšiť hypotenzívny účinok niektorých
anestetík.
- Diuretiká (tiazidy alebo klučkové diuretiká): predchádzajúca liečba
vysokou dávkou diuretík môže na začiatku liečby perindoprilom viesť ku
objemovej deplécii a riziku hypotenzie.
- Zlato: nitritoidné reakcie (symptómy zahŕňajú sčervenanie tváre,
nauzeu, vracanie a hypotenziu) boli zriedkavo zaznamenané u pacientov
na liečbe injekčným zlatom (aurotiomalátom sodným) a súbežnej liečbe
ACE inhibítorom vrátane perindoprilu.

/V súvislosti s indapamidom:/

Súbežné užívanie sa neodporúča:
- Žiadne.

Súbežné užívanie, ktoré vyžaduje špeciálnu starostlivosť:
- Lieky vyvolávajúce torsades de pointes:
Kvôli riziku hypokaliémie sa má indapamid podávať s opatrnosťou pri
liekoch, ktoré vyvolávajú torsades de pointes, ako sú napríklad
antiarytmiká triedy IA (chinidín, hydrochinidín, dizopyramid),
antiarytmiká III. triedy (amiodarón, dofetilid, ibutilid, bretýlium,
sotalol), niektoré neuroleptiká (chlórpromazín, cyamemazín,
levopromazín, tioridazín, trifluoperazín), benzamidy (amisulprid,
sulpirid, sultoprid, tiaprid), butyrfenóny (droperidol, haloperidol),
iné neuroleptiká (pimozid), iné látky ako sú bepridil, cisaprid,
defemanil, intravenózny erytromycín, halofantrín, mizolastín,
moxifloxacín, pentamidín, sparfloxacín, intravenózny vinkamín, metadon,
astemizol, terfenadín. Predchádzať nízkym hladinám draslíka, podľa
potreby ich korigovať: monitorovať QT interval.
- Lieky znižujúce draslík: amfotericín B (intravenózne podanie),
glukokortikoidy a mineralokortikoidy (systémové podanie),
tetrakozaktid, stimulačné laxatíva: zvyšujú riziko nízkych hladín
draslíka (aditívny účinok). Monitorovanie hladín draslíka a podľa
potreby ich úprava, zvláštnu pozornosť si vyžadujú prípady liečby
srdcovými glykozidmi. Majú sa používať laxatíva, ktoré nemajú
stimulačný účinok.
- Srdcové glykozidy: nízke hladiny draslíka posilňujú toxické účinky
srdcových glykozidov. Majú sa monitorovať hladiny draslíka a EKG
a podľa potreby sa má liečba znova prehodnotiť.

Súbežné užívanie, ktoré vyžaduje určitú opatrnosť:
- Metformín: mliečna acidóza v dôsledku metformínu, vyvolaná
pravdepodobne funkčnou renálnou insuficienciou v súvislosti
s diuretikami, a to hlavne kľučkovými diuretikami. Nepoužívajte
metformín, keď plazmatické hladiny kreatinínu prevyšujú 15 mg/l (135
mikromol/l) u mužov a 12 mg/l (110 mikromol/l) u žien.
- Jódové kontrastné látky: v prípade dehydratácie vyvolanej diuretikami
existuje zvýšené riziko akútnej renálnej insuficiencie, hlavne keď sa
používajú vysoké dávky jódových kontrastných látok. Pred podaním
jódovej látky je potrebná rehydratácia.
- Vápnik (soli): riziko zvýšených hladín vápnika v dôsledku zníženej
eliminácie vápnika močom.
- Cyklosporín: riziko zvýšených hladín kreatinínu bez zmeny cirkulujúcich
hladín cyklosporínu, a to aj v prípadoch, keď nie je prítomná deplécia
solí a vody.

6. Gravidita a laktácia

So zreteľom na účinky jednotlivých zložiek tejto kombinácie lieku na
tehotenstvo a laktáciu:
Perindocombi sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity.
Perindocombi je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra
gravidity.
Perindocombi je kontraindikovaný počas laktácie. Je potrebné rozhodnúť, či
prerušiť dojčenie alebo prerušiť užívanie Perindocombi, pričom teba vziať
do úvahy dôležitosť tejto liečby pre matku.

Gravidita:

/V súvislosti s perindoprilom:/
|Užívanie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra |
|tehotenstva (pozri časť 4.4). Užívanie ACE-inhibítorov je |
|kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva (pozri |
|časti 4.3 a 4.4). |

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenicity po expozícii ACE
inhibítorom počas prvého trimestra tehotenstva neboli jednoznačné, avšak
malé zvýšenie rizika sa nedá vylúčiť. Pokiaľ sa pokračovanie liečby ACE
inhibítorom nepovažuje za nevyhnutné, pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa
má liečba zmeniť na alternatívne antihypertenzíva, ktoré majú stanovený
bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve. Keď sa tehotenstvo potvrdí,
liečba ACE inhibítormi sa má okamžite ukončiť a podľa potreby sa má začať s
alternatívnou liečbou.

Je známe, že expozícia ACE inhibítorom počas druhého a tretieho trimestra
vyvoláva u ľudí fetotoxicitu (pokles funkcie obličiek, oligohydramnión,
oneskorenie osifikácie lebky) a toxicitu u novorodenca (renálne zlyhanie,
hypotenziu, hyperkaliémiu). (Pozri časť 5.3). Ak k expozícii ACE inhibítoru
došlo od druhého trimestra tehotenstva, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie
funkcie obličiek a lebky. Dojčatá, ktorých matky užívali ACE inhibítory,
majú byť starostlivo sledované kvôli možnej hypotenzii (pozri časti 4.3
a 4.4).

/V súvislosti s indapamidom:/
Prolongovaná expozícia tiazidu počas tretieho trimestra tehotenstva môže
znížiť plazmatický objem u matky ako aj utero-placentárny prietok krvi, čo
môže vyvolať feto-placentárnu ischémiu a retardáciu rastu. Okrem toho boli
zaznamenané zriedkavé prípady hypoglykémie a trombocytopénie
u novorodencov, ak došlo ku expozícii pred pôrodom.

Laktácia:

/V súvislosti s perindoprilom:/
Keďže nie sú k dispozícii žiadne údaje o užívaní perindoprilu počas
dojčenia, užívanie perindoprilu sa neodporúča a je vhodnejšie použiť
alternatívnu liečbu s lepšie zavedeným bezpečnostným profilom počas
dojčenia, najmä pri starostlivosti o novorodenca alebo predčasne narodené
dieťa.

/V súvislosti s indapamidom:/
Indapamid prechádza do materského mlieka. Indapamid je príbuzný
s tiazidovými diuretikami, ktoré sa spájajú počas dojčenia s poklesom alebo
dokonca zastavením sekrécie mlieka. Môže sa objaviť precitlivenosť na lieky
odvodené od sulfónamidov, hypokaliémia a jadrový ikerus.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

V súvislosti s perindoprilom, indapamidom a Perindocombi:

Perindocombi má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.
U niektorých pacientov sa môžu objaviť individuálne reakcie súvisiace
s nízkym tlakom krvi, hlavne na začiatku liečby, alebo v súvislosti s iným
liekom s antihypertenzívnym účinkom.

Výsledkom toho je to, že schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje
môže byť narušená.

8. Nežiaduce účinky

Podávanie perindoprilu inhibuje systém renín-angiotenzín-aldosterón a má
sklon znižovať straty draslíka vyvolané indapamidom. Dve percentá pacientov
liečených Perindocombi má hypokaliémiu (hladina draslíka < 3,4 mmol/l).

Nasledovné nežiaduce účinky sa môžu pozorovať počas liečby a zaraďujú sa
podľa nasledovnej frekvencie:
Veľmi časté (> 1/10), časté (( 1/100, < 1/10), menej časté (( 1/1 000, <
1/100), zriedkavé (( 1/10 000, < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000),
neznáme (nedajú sa posúdiť z dostupných údajov).

/Poruchy krvi a lymfatického systému:/
/Veľmi zriedkavé:/ Trombocytopénia, leukopénia/neutropénia, agranulocytóza,
aplastická anémia, hemolytická anémia. Anémia (pozri časť
4.4) bola zaznamenaná s inhibítormi angiotenzín-
konvertujúceho enzýmu za špecifických okolností (pacienti,
ktorí sú po transplantácii obličiek, pacienti podrobujúci sa
hemodialýze).

/Psychické poruchy:/
/Menej časté:/ poruchy nálady alebo spánku.

/Poruchy nervového systému:/
/Časté:/ parestézia, bolesti hlavy, závrat, vertigo.
/Veľmi zriedkavé/: zmätenosť.

/Poruchy oka:/
/Časté:/ poruchy videnia.

/Poruchy ucha a labyrintu:/
/Časté:/ tinitus.

/Poruchy ciev:/
/Časté:/ ortostatická alebo iná hypotenzia (pozri časť4.4).

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti:/
/Veľmi zriedkavé:/ arytmie vrátane bradykardie, ventrikulárna tachykardia,
arteriálna fibrilácia, angina pektoris a infarkt myokardu
pravdepodobne v dôsledku výraznej hypotenzie u vysoko
rizikových pacientov (pozri časť 4.4).

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
Časté: S používaním inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho enzýmu bol
zaznamenaný suchý kašeľ. Je charakteristický jeho
pretrvávaním a jeho vymiznutím po ukončení liečby. Pri
prítomnosti tohto symptómu je potrebné zobrať do úvahy
iatrogénnu etiológiu. Dýchavičnosť.
/Menej časté:/ bronchospazmus.
/Veľmi zriedkavé:/ eozinofilná pneumónia, rinitída.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
/Časté:/ zápcha, sucho v ústach, nauzea, vracanie, bolesť brucha,
poruchy chuti, dyspepsia, hnačka.
/Veľmi zriedkavé:/ pankreatitída, angioneurotický edém čreva.

/Poruchy pečene a žlčových ciest:/
/Veľmi zriedkavé:/ hepatitída cytolytická alebo cholestatická (pozri časť
4.4).
/Neznáme:/ v prípade hepatálnej insuficiencie existuje možnosť vyvolania
hepatálnej encefalopatie (pozri časti 4.3 a 4.4).

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
/Časté:/ vyrážka, svrbenie, makulopapulárny výsev.
/Menej časté:/
- angioneuroický edém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka, hlasiviek
a/alebo hrtana, urtikária (pozri časť 4.4).
- reakcie z precitlivenosti, hlavne dermatologické, u osôb
s predispozíciou na alergické a astmatické reakcie.
- purpura.
Možné je zhoršenie už prítomného akútneho diseminovaného lupus
erythematosus.
/Veľmi zriedkavé:/ erytema multiforme, toxická epidermálna nekrolýza,
Stevenov-Johnsonov syndróm.

Boli zaznamenané prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.4)

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/:
/Časté:/ svalové kŕče.

/Poruchy obličiek a močových ciest/:
/Menej časté:/ renálna insuficiencia.
/Veľmi zriedkavé:/ akútne renálne zlyhanie.

/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:/
/Menej časté:/ impotencia.


/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
/Časté:/ asténia.
/Menej časté:/ potenie.

/Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia/:
- spotreba draslíka s obzvlášť závažným poklesom hladín draslíka
u niektorých rizikových populáciách (pozri časť 4.4).
- znížené hladiny sodíka s hypovolémiou spôsobujúce dehydratáciu
a ortostatickú hypotenziu.
- zvýšené hladiny kyseliny močovej a hladiny glukózy v krvi počas liečby.
- mierne zvýšenie močoviny a plazmatických hladín kreatinínu, ktoré je
reverzibilné po ukončení liečby. Tento vzostup je častejší v prípadoch
stenózy renálnej artérie, arteriálnej hypertenzie liečenej diuretikami,
renálnej insuficiencie.
- zvýšené hladiny draslíka, ktoré sú zvyčajne prechodné.
/Zriedkavé:/ zvýšené plazmatické hladiny vápnika.


4.9 Predávkovanie

Najpravdepodobnejším nežiaducim účinkom v prípade predávkovania je
hypotenzia, ktorá je niekedy spojená s nauzeou, vracaním, kŕčmi, závratmi,
spavosťou, psychickou zmätenosťou a oligúriou, ktorá sa môže vyvinúť do
anúrie (v dôsledku hypovolémie). Môžu sa objaviť poruchy solí a vody (nízke
hladiny sodíka, nízke hladiny draslíka).

Prvé opatrenia, ktoré je potrebné uskutočniť, pozostávajú z rýchlej
eliminácie požitého lieku (liekov) výplachom žalúdka a/alebo podania
aktívneho uhlia, potom z obnovenia rovnováhy tekutín a elektrolytov v
špecializovanom centre, pokiaľ sa nevrátia do normy.

Ak dôjde k významnej hypotenzii, dá sa liečiť uložením pacienta do ležiacej
polohy s hlavou uloženou nižšie. Podľa potreby sa môže podať intravenózna
infúzia fyziologického roztoku alebo sa môže použiť iná metóda doplnenia
objemu.

Perindoprilát, aktívna forma perindoprilu, sa môže dialyzovať (pozri časť
5.2).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: perindopril a diuretiká.
ATC kód: C09BA04

Perindocombi je kombinácia terc-butylamínovej soli perindoprilu, inhibítora
angiotenzín konvertujúceho enzýmu a indapamidu, chlorosulfamoylového
diuretika. Jeho farmakologické vlastnosti vychádzajú z vlastností každej
tejto zložky branej oddelene, ako aj z aditívneho synergického účinku pri
kombinácii týchto dvoch liekov.

Farmakologický mechanizmus účinku

V súvislosti s Perindocombi:
Perindocombi vytvára aditívnu synergiu antihypertenzívnych účinkov dvoch
zložiek.

V súvislosti s perindoprilom:
Perindopril je inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítor),
ktorý mení angiotenzín I na angiotenzín II, vazokonstrikčnú látku.
Okrem toho tento enzým stimuluje sekréciu aldosterónu kôrou nadobličiek
a stimuluje degradáciu bradykinínu, vazodilatačnej látky, na neaktívne
heptapeptidy.
Toto vedie k:
- zníženiu sekrécie aldosterónu,
- zvýšeniu plazmatickej aktivity renínu, keďže aldosterón už
nezabezpečuje negatívnu spätnú väzbu,
- poklesu celkovej periférnej rezistencie s preferenčným účinkom
na cievne riečisko v svaloch a obličkách, bez sprievodného zadržiavania
solí a vody alebo reflexnej tachykardie pri dlhodobej liečbe.

Antihypertenzívny účinok perindoprilu sa prejavuje aj u pacientov s nízkymi
alebo normálnymi koncentráciami renínu.

Perindopril účinkuje prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu,
perindoprilátu. Ostatné metabolity sú neaktívne.
Perindopril znižuje prácu srdca:
- vazodilatačným účinkom na žily, pravdepodobne spôsobeným zmenami
v metabolizme prostaglandínov: znížením preloadu,
- znížením celkovej periférnej rezistencie: znížením afterloadu.

Štúdie uskutočnené na pacientoch so srdcovou insuficienciou preukázali:
- zníženie plniacich tlakov ľavej a pravej komory,
- zníženie celkovej periférnej cievnej rezistencie,
- zvýšenie srdcového výdaja a zlepšenie srdcového indexu,
- zvýšenie regionálneho prietoku krvi v svaloch.
Výsledky záťažových testov tiež ukázali zlepšenie.

V súvislosti s indapamidom:
Indapamid je sulfónamidový derivát s indolovým kruhom, farmakologicky
príbuzný s tiazidovou skupinou diuretík. Indapamid inhibuje reabsorpciu
sodíka v kortikálnom dilučnom segmente. Zvyšuje vylučovanie sodíka
a chloridov močom a v menšej miere aj vylučovanie draslíka a horčíka, čím
zvyšuje objem tvoreného moču a má antihypertenzívny účinok.

Charakteristika antihypertenzívneho účinku

V súvislosti s Perindocombi:
U hypertenzných pacientov, bez ohľadu na vek, vykazuje Perindocombi
od dávky závislý, antihypertenzný účinok na diastolický a systolický
arteriálny tlak v ľahu i v stoji. Tento antihypertenzný účinok trvá
24 hodín. Zníženie krvného tlaku sa dosiahne za menej ako jeden mesiac
bez tachyfylaxie; ukončenie liečby nevedie k rebound efektu.
Počas klinických štúdií viedlo súbežné podávanie perindoprilu a indapamidu
ku synergickému antihypertenzívnemu účinku, ktorý sa vzťahoval ku každému
lieku podávanému samostatne.

PICXEL, multicentrická, randomizovaná, dvojito slepá, aktívne kontrolovaná
štúdia hodnotila účinok kombinácie perindopril/indapamid v porovnaní
s monoterapiou enalaprilom, na základe hodnotenia hypertrofie ľavej komory
echokardiograficky.

V štúdii PICXEL boli pacienti s hypertenziou a s hypertrofiou ľavej komory
(definovanou ako index masy ľavej komory srdca (LVMI) > 120 g/m2 u mužov a
> 100 g/m2 u žien) randomizovaní buď na perindopril 2 mg/indapamid 0,625 mg
alebo na enalapril 10 mg jedenkrát denne po dobu 1 roku liečby. Dávka bola
prispôsobená podľa kontroly krvného tlaku, perindopril až na 8 mg a
indapamid na 2,5 mg alebo enalapril na 40 mg jedenkrát denne. Len 34 % osôb
zostalo liečených dávkou perindopril 2 mg/indapamid 0,625mg (v porovnaní
s 20 % s enalaprilom 10 mg).

Na konci liečby sa LVMI podstatnejšie znížil v skupine
perindopril/indapamid (-10,1 g/m˛) než v skupine s enalaprilom (-1,1 g/m˛)
vo všetkých populáciách randomizovaných pacientov. Rozdiel medzi skupinami
v zmene LVMI bol -8,3 (95 % CI (-11,5,-5,0), p < 0,0001).

Lepší účinok na LVMI sa dosiahol vyššími dávkami kombinácie
perindopril/indapamid ako tými, ktoré sú registrované pre Perindocombi 2
mg/0,625 mg a Perindocombi 4 mg/1,25 mg/./

Čo sa týka krvného tlaku, boli zistené priemerné medziskupinové rozdiely
v randomizovanej populácii -5,8 mmHg (95 % CI (-7,9, -3,7), p < 0,0001) pre
systolický krvný tlak a -2,3 mmHg (95 % CI (-3,6,
-0,9), p = 0,0004) pre diastolický krvný tlak, a to v prospech skupiny
s perindoprilom/indapamidom.

V súvislosti s perindoprilom:
Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie: pri miernej až
stredne závažnej alebo závažnej. Zníženie systolického a diastolického
arteriálneho tlaku sa pozoruje v ľahu i v stoji.
Antihypertenzný účinok po jednotlivej dávke je maximálny medzi
4. až 6. hodinou a pretrváva počas 24 hodín.
Stupeň reziduálnej blokády angiotenzín-konvertujúceho enzýmu je
po 24 hodinách vysoký, približne 80 %.
U pacientov, ktorí reagujú na liečbu, sa normálny krvný tlak dosiahne
po jednom mesiaci a udrží sa bez tachyfylaxie.
Ukončenie liečby nemá na hypertenziu rebound efekt.
Perindopril má vazodilatačné účinky a obnovuje elasticitu hlavných
arteriálnych kmeňov, upravuje histomorfometrické zmeny v rezistencii
artérií a spôsobuje zmenšenie hypertrofie ľavej komory.
V prípade potreby vedie pridanie tiazidového diuretika k aditívnej
synergii.
Kombinácia ACE inhibítora s tiazidovým diuretikom znižuje riziko vzniku
hypokaliémie, ktoré je spojené so samotným diuretikom.

V súvislosti s indapamidom:
Indapamid má v monoterapii antihypertenzný účinok, ktorý trvá 24 hodín.
Tento účinok nastáva pri dávkach, pri ktorých sú diuretické vlastnosti
minimálne.
Jeho antihypertenzný účinok je proporcionálny zlepšeniu arteriálnej
compliance a zníženiu celkovej cievnej rezistencie a periférnej cievnej
rezistencie arteriol.
Indapamid zmenšuje hypertrofiu ľavej komory.
Ak sa dávka tiazidového diuretika a tiazidom príbuzného diuretika prekročí,
antihypertenzný účinok dosiahne plató, kým nežiaduce účinky sa ďalej
zhoršujú. Ak je liečba neúčinná, dávka sa nemá zvyšovať.
Okrem toho bolo preukázané, že indapamid u hypertenzných pacientov z krátko-
, stredne- a dlhodobého hľadiska:
- neovplyvňuje metabolizmus tukov: triglyceridy, LDL-cholesterol a HDL-
cholesterol,
- neovplyvňuje metabolizmus cukrov, ani u diabetických pacientov s
hypertenziou.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

V súvislosti s Perindocombi:
Súbežné podávanie perindoprilu a indapamidu v porovnaní s ich oddeleným
podávaním, nemení ich
farmakokinetické vlastnosti.

V súvislosti s perindoprilom:
Po perorálnom podaní je absorpcia perindoprilu rýchla a maximálna
koncentrácia sa dosiahne v priebehu 1 hodiny. Plazmatický polčas
perindoprilu sa rovná 1 hodine.

Perindopril je prekurzor. Dvadsaťsedem percent podanej dávky perindoprilu
sa dostane do krvného obehu ako aktívny metabolit perindoprilát. Okrem
aktívneho perindoprilátu poskytuje perindopril ďalších päť metabolitov,
ktoré sú všetky neaktívne. Maximálna plazmatická koncentrácia
perindoprilátu sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.
Keďže požitie jedla znižuje premenu na perindoprilát, a tým aj jeho
biologickú dostupnosť, terc-butylamínová soľ perindoprilu sa má podávať
perorálne v jednej dennej dávke ráno, pred jedlom.
Bol dokázaný lineárny vzťah medzi dávkou perindoprilu a jeho expozíciou
v plazme.
Distribučný objem neviazaného perindoprilátu je približne 0,2 l/kg. Väzba
perindoprilátu na plazmatické bielkoviny je 20 %, prevažne na angiotenzín-
konvertujúci enzým, ale je závislá od koncentrácie.
Perindoprilát sa vylučuje močom a konečný polčas neviazanej frakcie je
približne 17 hodín, rovnovážny stav sa dosiahne v priebehu 4 dní.
Vylučovanie perindoprilátu je znížené u starších osôb, a tiež u pacientov
so srdcovým alebo renálnym zlyhaním.
Úprava dávkovania pri renálnej insuficiencii sa vyžaduje v závislosti od
stupňa poškodenia (klírens kreatinínu).
Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min.
Kinetika perindoprilu je zmenená u pacientov s cirhózou: hepatálny klírens
pôvodnej molekuly je znížený o polovicu. Množstvo vytvoreného
perindoprilátu však nie je znížené, a preto nie je potrebná úprava
dávkovania (pozri časti 4.2 a 4.4).

V súvislosti s indapamidom:
Indapamid sa absorbuje z tráviaceho traktu rýchlo a úplne.
Maximálna plazmatická hladina sa u ľudí dosiahne približne jednu hodinu
po perorálnom podaní lieku. Väzba na plazmatické proteíny je 79 %.
Eliminačný polčas je 14 až 24 hodín (priemer 18 hodín). Opakované podanie
nevedie k akumulácii. Vylučovanie je prevažne močom (70 % dávky) a stolicou
(22 %) vo forme neaktívnych metabolitov.

Farmakokinetika sa u pacientov s renálnou insuficienciou nemení.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Perindocombi má oproti svojím jednotlivým zložkám mierne zvýšenú toxicitu.
Nezdá sa však, že sú renálne prejavy u potkanov potencované. Avšak
kombinácia vyvoláva gastrointestinálnu toxicitu u psov a u potkanov sa
zdajú byť zvýšené toxické účinky na matku (v porovnaní s perindoprilom).
Aj napriek tomu sa tieto nežiaduce účinky prejavili až v takých dávkových
hladinách, ktoré v porovnaní s používanými terapeutickými dávkami
korešpondujú s veľmi vysokými hranicami bezpečnosti.
Predklinické štúdie uskutočnené oddelene s perindoprilom a indapamidom
nepotvrdili genotoxický, karcinogénny alebo teratogénny potenciál.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza (E460i)
Hydrofóbny koloidný oxid kremičitý, bezvodý
Magnéziumstearát

6.2 Inkompatibility

Neaplikovaľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

5. Druh obalu a obsah balenia

Tablety sú zabalené v PA-ALU-PVC/ALU blistroch.
Veľkosti balenia: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 alebo 500 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

58/0337/08-S


9 DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹžENIA REGISTRÁCIE

11.8.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C51673
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09BA04 - perindoprilum, indapamidum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
potassium citricum,isoprenalini sulfas
Výrobca lieku:
Ratiopharm GmbH, Ulm, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
8.36 € / 251.85 SK
Úhrada poisťovňou:
6.48 € / 195.22 SK
Doplatok pacienta:
1.88 € / 56.64 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:29.77 € ÚP:13.05 € DP:16.72 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien