Detail:
Venlagamma 150 mg cps plg 30x150 mg
Názov lieku:
Venlagamma 150 mg
Doplnok názvu:
cps plg 30x150 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2009/02756,
2009/02757, 2009/02758
Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2009/09740,
2009/09741, 2009/09742
Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2010/03354
Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2011/02665

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Venlagamma® 37,5 mg
Venlagamma® 75 mg
Venlagamma® 150 mg
tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Liečivo: venlafaxín

|Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.|
| |
|Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu |
|prečítali. |
|Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. |
|Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, |
|dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy. |
|Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete|
|vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre |
|používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. |

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Venlagamma a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Venlagammu
3. Ako užívať Venlagammu
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Venlagammu
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE VENLAGAMMA A NA ČO SA POUŽÍVA

Venlagamma je antidepresívum, ktoré patrí do skupiny liekov označovaných
ako inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI).
Táto skupina liekov sa používa na liečbu depresie a iných stavov ako sú
úzkostné poruchy. Predpokladá sa, že ľudia, ktorí trpia depresiou a/alebo
úzkosťou majú nižšie hladiny serotonínu a noradrenalínu v mozgu. Nie je
presne známe ako antidepresíva učinkujú, avšak môžu pomôcť tým, že zvyšujú
hladinu serotonínu a noradrenalínu v mozgu.

Venlagamma sa používa u dospelých na liečbu depresie. Venlagamma sa používa
u dospelých tiež na liečbu týchto úzkostných porúch: generalizovaná
anxiózna porucha, sociálna anxiózna porucha (strach alebo vyhýbanie sa
sociálnym situáciám) a panická porucha (epizódy panického strachu). Správna
liečba depresie alebo úzkostných porúch je dôležitá, aby ste sa lepšie
cítili. Ak sa nelieči, Váš stav sa nezlepší alebo sa môže zhoršiť a liečba
môže byť ťažšia.


2. SKÔR AKO UŽIJETE VENLAGAMMU

Neužívajte Venlagammu
- keď ste alergický na venlafaxín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek
Venlagammy.
- keď tiež užívate alebo ste užívali v priebehu posledných 14 dní
akékoľvek lieky známe ako ireverzibilné inhibítory monoaminooxidázy
(IMAO), ktoré sa používajú na liečbu Parkinsonovej choroby. Súbežné
užívanie ireverzibilného IMAO spolu s inými liekmi vrátane Venlagammy
môže vyvolať závažné alebo dokonca život ohrozujúce nežiaduce účinky.
Tiež musíte počkať aspoň 7 dní po ukončení užívania Venlagammy, skôr
ako začnete užívať akýkoľvek IMAO (pozri tiež časti “Serotonínový
syndróm” a “Užívanie iných liekov”).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Venlagammy

- ak užívate iné lieky, ktoré ak sa užívajú súbežne s Venlagammou môžu
zvýšiť riziko vzniku serotonínového syndrómu (pozri časť “Užívanie
iných liekov”)
- ak máte problémy s očami, napr. určitý typ glaukómu (zvýšený
vnútroočný tlak)
- ak máte v anamnéze vysoký krvný tlak
- ak máte v anamnéze problémy so srdcom
- ak máte v anamnéze záchvaty
- ak máte v anamnéze nízku hladinu sodíka v krvi (hyponatrémia)
- ak máte náchylnosť k vzniku modrín alebo sklon ku krvácaniu (anamnéza
krvácavých stavov) alebo ak súbežne užívate iné lieky, ktoré môžu
zvýšiť riziko krvácania
- ak Vaše hladiny cholesterolu sú vyššie
- ak máte v anamnéze alebo niekto vo vašej rodine mal mániu alebo
bipolárnu poruchu (pocit eufórie)
- ak máte v anamnéze agresívne správanie


Venlagamma môže vyvolať pocit nepokoja alebo neschopnosť pokojne sedieť
alebo stáť. Ak sa Vám to prihodí, informujte o tom svojho lekára.


Ak sa Vás niektoré z týchto stavov týkajú, prosím, poraďte sa so svojím
lekárom pred užívaním Venlagammy.


Samovražedné myšlienky a zhoršenie depresie alebo úzkostnej poruchy


Ak máte depresiu a/alebo úzkostnú poruchu, môžete mať myšlienky na
sebapoškodenie alebo na samovraždu. Tieto môžu byť zvýšené, keď prvýkrát
začínate s antidepresívami, keďže u týchto liekov začiatok účinku trvá
určitý čas, zvyčajne okolo 2 týždne ale niekedy dlhšie.


Mali by ste pravdepodobne viac myslieť na to:
. či ste predtým mali myšlienky na samovraždu alebo sebapoškodenie.
. ak ste dospelý v mladšom veku. Informácie zo klinických skúšok
preukázali zvýšené riziko suicidálneho správania u dospelých v mladšom
veku (menej ako 25 rokov) so psychiatrickými stavmi, ktoré boli
liečené antidepresívami.


Ak máte hocikedy myšlienky na sebapoškodenie alebo samovraždu, ihneď
kontaktujte svojho lekára a choďte ihneď priamo do nemocnice.
Môže Vám byť prospešné, ak poviete svojím príbuzným alebo blízkym
priateľom, že ste depresívny alebo máte úzkostnú poruchu a poproste ich,
aby Vám prečítali túto písomnú informáciu pre používateľov. Môžete ich
poprosiť, aby Vám povedali, ak si myslia, že Vaša depresia alebo úzkosť sa
zhoršujú, alebo ak sa obávajú zmien vo Vašom správaní sa.


Suchosť v ústach


Suchosť v ústach bola hlásená u 10 % pacientov liečených venlafaxínom. Môže
sa zvýšiť riziko vzniku zubného kazu. Preto musíte dbať na zvýšenú
starostlivosť o ústnu hygienu.Použitie u detí a mladistvých do 18. roku životaVenlagamma sa nemá používať u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov.
Okrem toho musíte si byť vedomí, že pacienti mladší ako 18 rokov sú vo
zvýšenom riziku vedľajších účinkov ako sú pokusy o samovraždu, samovražedné
myšlienky a hostilita (najmä agresia, opozičné správanie a hnev) ak užívajú
tento typ liekov. Napriek tomu Váš lekár môže predpísať Venlagammu
pacientovi mladšiemu ako 18 rokov, ak sa rozhodne, že je to v jeho
najlepšom záujme. Ak Váš lekár predpísal Venlagammu pacientovi mladšiemu
ako 18 rokov a chcete sa o tom porozprávať, prosím obráťte sa na svojho
lekára. Upozornite svojho lekára, ak sa u pacienta mladšieho ako 18 rokov
počas užívania Venlagammy objaví jeden z vyššie uvedených príznakov alebo
dôjde k zhoršeniu. Okrem toho dlhodobá bezpečnosť Venlagammy vo vzťahu k
rastu, dozrievaniu a kognitívneho vývoja a vývoja správania nebola
preukázaná u tejto vekovej skupiny.


Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Váš lekár môže rozhodnúť, či môžete užívať Venlagammu s inými liekmi.

Nezačnite alebo neprestaňte užívať akékoľvek lieky, vrátane voľnopredajných
liekov, prírodných alebo rastlinných prípravkov, bez toho, že sa poradíte
so svojím lekárom alebo lekárnikom.

. Inhibítory monoaminooxidázy (IMAO: pozri časť “Skôr ako užijete
Venlagammu”)
. Serotonínový syndróm:
Serotonínový syndróm je potenciálne život ohrozujúci stav (pozri časť
“Možné vedľajšie účinky”), ktorý sa môže vyskytnúť počas liečby s
venlafaxínom, najmä ak sa užíva s inými liekmi. Medzi tieto lieky
patria napríklad:
. Triptány (používajú sa pri migréne)
. Lieky na liečbu depresie, napríklad SNRI, SSRI, tricyklické
antidepresíva alebo lieky obsahujúce lítium.
. Lieky obsahujúce linezolid, antibiotikum (používa sa na liečbu
infekcií)
. Lieky obsahujúce moklobemid, reverzibilný inhibítor MAO (používa sa
na liečbu depresie)
. Lieky obsahujúce sibutramín (používa sa na chudnutie)
. Lieky obsahujúce tramadol (používa sa na tíšenie bolesti)
. Produkty obsahujúce ľubovník bodkovaný (nazývaný tiež ako
“Hypericum perforatum”, prírodný alebo rastlinný prípravok na
liečbu miernej depresie)
. Produkty obsahujúce tryptofán (používajú sa pri problémoch so
spánkom a depresii)

Prejavy a príznaky serotonínového syndrómu môžu zahŕňať kombináciu
nasledujúcich príznakov: nepokoj, halucinácie, strata koordinácie,
zrýchlená činnosť srdca, zvýšená telesná teplota, náhle zmeny v krvnom
tlaku, prehnané reflexy, hnačka, kóma, nevoľnosť, vracanie. Ak máte dojem,
že máte príznaky serotonínového syndrómu, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Nasledujúce lieky môžu tiež reagovať s Venlagammou a majú sa užívať
opatrne. Preto je veľmi dôležité uviesť Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi,
že užívate lieky obsahujúce:
. Ketokonazol (liek proti mykózam)
. Haloperidol alebo risperidón (liečba psychických ochorení)
. Metoprolol (betablokátor na liečbu vysokého krvného tlaku a srdcových
problémov)

Venlagamma sa môže užívať s jedlom (pozri časť “3. Ako užívať Venlagammu”)
Vyhýbajte sa alkoholu ak užívate Venlagammu.

Tehotenstvo a dojčenie
Oznámte svojmu lekárovi, ak počas liečby s Venlagammou otehotniete alebo sa
pokúšate otehotnieť. Venlagammu môžete užívať len po konzultácii s lekárom
o možnom prínose a možných rizikách na Vaše nenarodené dieťa.
Uistite sa, že Vaša pôrodná asistentka a/alebo lekár vedia, že užívate
Venlagammu. Užívanie podobných liekov (SSRI) v tehotenstve môže zvýšiť
riziko závažného stavu u dojčiat, ktorý sa nazýva pretrvávajúca pľúcna
hypertenzia novorodencov (PPHN), ktorý spôsobuje, že bábätko rýchlejšie
dýcha a má modrastú farbu. Tieto príznaky zvyčajne začnú v priebehu prvých
24 hodín po narodení. Ak sa to stane Vášmu bábätku, kontaktujte ihneď svoju
pôrodnú asistentku a/alebo lekára.

Ak užívate Venlagammu počas tehotenstva, informujte pôrodnú asistentku
alebo lekára, že Vaše dieťa môže mať príznaky hneď po pôrode. Tieto
príznaky sa zvyčajne začínajú v priebehu prvých 24 hodín po pôrode.
Príznakmi sú problémy pri dojčení a ťažkosti s dýchaním. Ak má Vaše dieťa
po pôrode tieto príznaky a máte obavy, poraďte sa so svojím lekárom a/alebo
s pôrodnou asistentkou.

Venlagamma prechádza do materského mlieka. Je tu riziko účinku na dieťa.
Preto sa poraďte so svojím lekárom a ten rozhodne, či sa má prerušiť
dojčenie alebo prerušiť liečba s Venlagammou.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, pokiaľ neviete ako Venlagamma na
Vás pôsobí.
Venlagamma 150 mg:
Dôležité informácie o niektorých zložkách Venlagammy
Venlagamma 150 mg obsahuje oranžovú žltú (E110). Oranžová žltá (E110) môže
spôsobiť alergické reakcie.

3. AKO UŽÍVAŤ VENLAGAMMU

Vždy užívajte Venlagammu presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná odporúčaná úvodná dávka na liečbu depresie, generalizovanej
úzkostnej poruchy a sociálnej úzkostnej poruchy je 75 mg denne. Dávka môže
byť vašim lekárom postupne zvýšená, ak je to potrebné, až na 375 mg denne
pri depresii. Ak sa liečite na panickú poruchu, Váš lekár začne s nižšou
dávkou (37,5 mg) a potom dávku postupne zvyšuje. Maximálna dávka pri
generalizovanej úzkostnej poruche, sociálnej úzkostnej poruche a panickej
poruche je 225 mg denne.

Venlagammu užívajte každý deň v približne rovnakom čase, buď ráno alebo
večer. Kapsuly sa musia prehltnúť celé a zapijú sa s tekutinou a nesmú sa
otvárať, drviť, žuvať alebo rozpúšťať.

Venlagamma sa má užívať s jedlom.

Ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami, oznámte to svojmu lekárovi,
pretože dávkovanie Venlagammy môže byť odlišné.

Neprestaňte užívať Venlagammu bez toho, aby ste o tom informovali svojho
lekára (pozri časť “Ak prestanete užívať Venlagammu”).

Ak užijete viac Venlagammy, ako máte
Ihneď zavolajte Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užijete viac
Venlagammy ako Vám to predpísal Váš lekár.

Príznakmi možného predávkovania sú zvýšená srdcová frekvencia, poruchy
vedomia (od ospalosti po kómu), rozmazané videnie, záchvaty a vracanie.

Ak zabudnete užiť Venlagammu
Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď ako si spomeniete. Avšak, ak je už
čas na ďalšiu dávku, vynechajte zabudnutú dávku a zoberte si iba jednu
dávku ako zvyčajne. Neužívajte za deň vyššie dávky Venlagammy ako to máte
predpísané.

Ak prestanete užívať Venlagammu
Nikdy neprerušte Vašu liečbu alebo neznižujte dávku bez toho, aby ste sa
poradili so svojím lekárom, i napriek tomu, že sa cítite lepšie. Ak Váš
lekár rozhodne, že liečba s Venlagammou nie je potrebná, požiada Vás, aby
ste postupne znižovali dávku, až kým sa liečba úplne neukončí. Známe sú
vedľajšie účinky, ak pacienti prestanú užívať Venlagammu, najmä ak sa
Venlagamma vysadí náhle z liečby alebo sa dávky príliš rýchlo znižujú.
Niektorí pacienti môžu mať príznaky ako sú únava, závrat, povznesenosť,
bolesť hlavy, nespavosť, nočné mory, suchosť v ústach, strata chuti,
nauzea, hnačka, nervozita, agitácia, zmätenosť, zvonenie v ušiach,
mravčenie alebo zriedkavo pocit elektrického šoku, slabosť, potenie,
záchvaty alebo príznaky podobné chrípke.

Váš lekár Vám poradí ako postupne znižovať dávku Venlagammy. Ak sa u Vás
vyskytnú niektoré z vyššie uvedených príznakov alebo sa vyskytnú iné
príznaky, ktoré sú Vám nepríjemné, informujte o tom Vášho lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Venlagamma môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Alergické reakcie
Ak sa u Vás vyskytne jeden z nasledujúcich prípadov, neužívajte viac
Venlagammu. Ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo navštívte najbližšiu
pohotovostnú ambulanciu v nemocnici.

. Pocit zovretia hrudníka, dýchavičnosť, ťažkosti s prehĺtaním alebo s
dýchaním
. Opuch tváre, hrdla, rúk alebo nôh
. Pocit nervozity alebo úzkosti, závrat, pocit pulzovania, náhle
začervenanie pokožky a/alebo návaly tepla
. Ťažké vyrážky, svrbenie alebo žihľavka (vyvýšené miesta na pokožke
červenej alebo bielej farby, ktoré často svrbia)

Závažné vedľajšie účinky
Ak si všimnete niektorý z nasledujúcich príznakov, je možné, že budete
potrebovať neodkladné lekárske ošetrenie:

. Srdcové ťažkosti ako sú zrýchlená alebo nepravidelná srdcová
frekvencia, zvýšený krvný tlak
. Očné problémy ako sú rozmazané videnie, rozšírené zreničky
. Nervové problémy ako sú závrat, pichanie a mravčenie, poruchy
hybnosti, záchvaty
. Psychiatrické problémy ako sú hyperaktivita a eufória
. Abstinenčné príznaky (pozri časť “Ako užívať Venlagammu” a časť “Ak
prestanete užívať Venlagammu”)

Úplný zoznam vedľajších účinkov

Frekvencia (pravdepodobnosť výskytu) je klasifikovaná nasledovne:

|Veľmi časté: |postihujú viac ako 1 pacienta z 10 |
|Časté: |postihujú 1 až 10 pacientov zo 100 |
|Menej časté: |postihujú 1 až 10 pacientov z 1000 |
|Zriedkavé: |postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000 |
|Neznáme: |Frekvenciu nie je možné odhadnúť na základe dostupných |
| |údajov |

. Poruchy krvi
/Menej časté:/ modriny, čierna dechtovitá stolica alebo krv v stolici,
ktoré môžu byť príznakmi vnútorného krvácania
/Neznáme:/ pokles krvných doštičiek, ktorý môže viesť k zvýšenému riziku
vzniku modrín alebo krvácania, krvné poruchy, ktoré môžu viesť k
zvýšenému riziku infekcie


. Poruchy metabolizmu/výživy
/Časté:/ chudnutie, zvýšený cholesterol
/Menej časté:/ priberanie na váhe
/Neznáme:/ malé zmeny v krvných hladinách pečeňových enzýmov, zníženie
hladín sodíka v krvi, svrbenie, žlté sfarbenie pokožky a očí, tmavý moč
alebo príznaky podobné chrípke, ktoré sú prejavmi zápalu pečene
(hepatitída), zmätenosť, nadmerné zadržiavanie tekutín (známy ako
SIADH), abnormálna produkcia materského mlieka


. Poruchy nervového systému
/Veľmi časté:/ suchosť v ústach, bolesť hlavy
/Časté:/ abnormálne sny, pokles libida, závrat, zvýšený svalový tonus,
nespavosť, nervozita, pichanie, útlm, tras, zmätenosť, rozdvojenie
osobnosti
/Menej časté:/ nedostatok citu alebo emócií, halucinácie, mimovoľné pohyby
svalov, agitácia, porucha koordinácie pohybov a rovnováhy
/Zriedkavé:/ nepokoj alebo neschopnosť pokojne sedieť alebo stáť, kŕče,
eufória
/Neznáme:/ horúčka spojená s tuhými svalmi, zmätenosť alebo agitácia a
potenie alebo ak pociťujete trhavé pohyby svalov, ktoré neviete ovládať,
môžu to byť príznaky závažného stavu známeho ako neuroleptický malígny
syndróm? eufória, ospalosť, trvalé rýchle pohyby očí, nemotornosť,
nepokoj, pocit opitosti, potenie alebo stuhnuté svaly, ktoré sú
príznakmi serotonínového symptómu? dezorientácia a zmätenosť často
spojená s halucináciami (delírium)? strnulosť, kŕče a mimovoľné pohyby
svalov? myšlienky na sebapoškodenie alebo samovraždu


. Poruchy zraku a sluchu
/Časté:/ rozmazané videnie
/Menej časté:/ zmena vnímania chuti, zvonenie v ušiach (tinitus)
/Neznáme:/ závažná bolesť oka a znížené alebo rozmazané videnie


. Poruchy srdca alebo cirkulácie
/Časté:/ zvýšenie krvného tlaku, návaly tepla, búšenie srdca
/Menej časté:/ závraty (najmä pri rýchlom postavení sa), odpadávanie,
rýchly tlkot srdca
/Neznáme:/ zníženie krvného tlaku, abnormálny, rýchly alebo nepravidelný
pulz, ktorý môže viesť k odpadnutiu


. Poruchy dýchania
/Časté:/ zívanie
/Neznáme:/ kašeľ, sipot, dýchavica a horúčka, ktoré sú príznakmi zápalu
pľúc spojený so zvýšením množstva bielych krviniek (pľúcna eozinofília)


. Poruchy tráviaceho traktu
/Veľmi časté:/ nauzea
/Časté:/ znížená chuť do jedla, zápcha, vracanie
/Menej časté:/ škrípanie zubov, hnačka
/Neznáme:/ závažná bolesť brucha alebo chrbta (môže poukazovať na závažný
problém čreva, pečene alebo pankreasu)


. Poruchy kože
/Veľmi časté:/ potenie (vrátane nočného potenia)
/Menej časté:/ vyrážka, abnormálne vypadávanie vlasov
/Neznáme:/ kožná vyrážka, ktorá môže viesť k tvorbe ťažkých pľuzgierov a k
olupovaniu kože, svrbenie, mierna vyrážka


. Poruchy svalov
/Neznáme:/ nevysvetliteľná bolesť svalov, jemnosť alebo slabosť
(rabdomyolýza)


. Poruchy močového systému
/Časté:/ ťažkosti pri močení, zvýšená frekvencia močenia
/Menej časté:/ neschopnosť močiť


. Reprodukčné a sexuálne poruchy
/Časté:/ poruchy ejakulácie/orgazmu (muži), chýbanie orgazmu, erektilná
dysfunkcia (impotencia), poruchy menštruácie ako sú zvýšené krvácanie
alebo zvýšené nepravidelné krvácanie
/Menej časté:/ poruchy orgazmu (ženy)


. Celkové
/Časté:/ slabosť (asténia), triaška
/Menej časté:/ precitlivenosť na svetlo
/Neznáme:/ opuch tváre alebo jazyka, dýchavica alebo ťažkosti pri dýchaní,
často spojené s vyrážkami na koži (môže to byť závažná alergická
reakcia)

Venlagamma niekedy spôsobuje vedľajšie účinky, o ktorých nemusíte vedieť,
ak je napríklad zvýšenie krvného tlaku, zrýchlená srdcová frekvencia, malé
zmeny v krvných hladinách pečeňových enzýmov, sodíka alebo cholesterolu.
Zriedkavo môže Venlagamma znižovať funkciu krvných doštičiek, čo môže viesť
k zvýšenému riziku tvorby modrín alebo ku krvácaniu. Preto Váš lekár Vám
môže príležitostne vykonať krvné testy, najmä ak užívate Venlagammu dlhý
čas.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ VENLAGAMMU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Venlagammu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek si nevyžaduje zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Venlagamma obsahuje

Liečivo je venlafaxín.
/Venlagamma 37,5 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
Jedna kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 37,5 mg venlafaxínu (ako
hydrochlorid).

/Venlagamma 75 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
Jedna kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 75 mg venlafaxínu (ako
hydrochlorid).

/Venlagamma 150 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
Jedna kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 150 mg venlafaxínu (ako
hydrochlorid).

Ďalšie zložky sú:
/Venlagamma 37,5 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
Obsah kapsuly:
/Jadro:/
Mikrokryštalická celulóza
Povidón (K-90)
Mastenec
Koloidný oxid kremičitý bezvodý
Magnéziumstearát
/Filmový obal:/
Etylcelulóza (7CP)
Kopovidón (s630)

Telo a vrchnák kapsuly:
Oxid titaničitý (E171)
Čierny oxid železitý (E172)
Červený oxid železitý (E172)
Žltý oxid železitý (E172)
Želatína

Potlač:
Šelak
Butanol
Propylénglykol
Červený oxid železitý (E172)

/Venlagamma 75 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
Obsah kapsuly:
/Jadro:/
Mikrokryštalická celulóza
Povidón (K-90)
Mastenec
Koloidný oxid kremičitý bezvodý
Magnéziumstearát
/Filmový obal:/
Etylcelulóza (7 CP)
Kopovidón (s 630)

Telo a vrchnák kapsuly:
Oxid titaničitý (E171)
Čierny oxid železitý (E172)
Červený oxid železitý (E172)
Želatína

Potlač:
Šelak
Butanol
Propylénglykol
Červený oxid železitý (E172)

/Venlagamma 150 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
Obsah kapsuly:
/Jadro:/
Mikrokryštalická celulóza
Povidón (K-90)
Mastenec
Koloidný oxid kremičitý bezvodý
Magnéziumstearát
/Filmový obal:/
Etylcelulóza (7 CP)
Kopovidón (s 630)

Telo a vrchnák kapsuly:
Oxid titaničitý (E171)
Brilantná modrá (E133)
Allura červená (E129)
Oranžová žltá (E110)
Želatína

Potlač:
Šelak
Butanol
Propylénglykol
Hydroxid sodný
Povidón (K-16)
Oxid titaničitý (E171)

Ako vyzerá Venlagamma a obsah balenia

/Venlagamma 37,5 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
Tvrdá želatínová kapsula obsahujúca slabo šedé nepriehľadné telo a
ružovkasto-žlto sfarbený nepriehľadný vrchnák, ktoré sú potlačené hrubým a
tenším červeným radiálnym cirkulárnym pruhom.
Obsah:
3 biele až takmer biele, okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety (mini).

/Venlagamma 37,5 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
PVC/Polychlorotrifluoroetylén/Al blistrové balenie s obsahom 7, 10, 14, 20,
28, 30, 50, 56, 60 alebo 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.

/Venlagamma 75 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
Tvrdá želatínová kapsula obsahujúca ružovkasto-žlto sfarbené nepriehľadné
telo a vrchnák, ktoré sú potlačené hrubým a tenším červeným radiálnym
cirkulárnym pruhom.
Obsah:
6 bielych až takmer bielych, okrúhlych bikonvexných filmom obalených
tabliet (mini).

/Venlagamma 75 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
PVC/Polychlorotrifluoroetylén/Al blistrové balenie s obsahom 7, 10, 14, 20,
28, 30, 50, 56, 60 alebo 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.

/Venlagamma 150 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
Tvrdá želatínová kapsula obsahujúca tmavooranžové telo a tmavooranžový
nepriehľadný vrchnák, ktoré sú potlačené hrubým a tenším bielym radiálnym
cirkulárnym pruhom.
Obsah:
12 bielych až takmer bielych, okrúhlych bikonvexných filmom obalených
tabliet (mini).

/Venlagamma 150 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
PVC/Polychlorotrifluoroetylén/Al blistrové balenie s obsahom 7, 10, 14, 20,
28, 30, 50, 56, 60 alebo 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,
Calwerstrasse 7, 710 34, Böblingen, Nemecko

Výrobca:
Generosan GmbH
Calwerstrasse 7, 710 34, Böblingen, Nemecko

alebo
Hameln rds a.s.
Horná 36, Modra, 900 01 Slovenská republika

alebo
GE-Pharmaceuticals LTD.
Industrial zone, Chekanitza South Area, 2140 Botevgrad, Bulharsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko: Venlagamma 37.5/75/150 mg, ?????? ??????? ? ????????
?????????????
Česká republika: Venlagamma 37,5/75/150 mg, tobolka s řízeným uvolňováním
Nemecko: Venlagamma retard 37,5/75/150 mg Hartkapseln
Estónsko: Venlagamma 37,5/75/150 mg, toimeainet prolongeeritult
vabastavad kapslid
Maďarsko: Venlagamma 37,5/75/150 mg retard kemény kapszula
Litva: Venlagamma 37,5/75/150 mg, pailginto
atpalaidavimo kietos kapsul?s
Poľsko: Venlagamma 37,5/75/150 mg
Rumunsko: Venlagamma 37,5/75/150 mg, capsule cu eliberare
prelungită
Slovinsko: Venlagamma 37,5/75/150 mg trde kapsule s podaljšanim
sproščanjem
Slovenská republika: Venlagamma 37,5/75/150 mg

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
03/2012.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k /notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2009/02756,/
/2009/02757, 2009/02758/
Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2010/05430
Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2011/02665SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Venlagamma 37,5 mg
Venlagamma 75 mg
Venlagamma 150 mg
tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

/Venlagamma 37,5 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
Každá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 37,5 mg venlafaxínu (ako
hydrochlorid).

/Venlagamma 75 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
Každá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 75 mg venlafaxínu (ako
hydrochlorid).

/Venlagamma 150 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
Každá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 150 mg venlafaxínu (ako
hydrochlorid).
Pomocné látky: oranžová žltá (E110) 0,792 mg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním.

/Venlagamma 37,5 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
Tvrdá želatínová kapsula obsahujúca slabo šedé nepriehľadné telo
a ružovkasto-žlto sfarbený nepriehľadný vrchnák, ktoré sú potlačené hrubým
a tenším červeným radiálnym cirkulárnym pruhom.
Obsah:
3 biele až takmer biele, okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety (mini).

/Venlagamma 75 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
Tvrdá želatínová kapsula obsahujúca ružovkasto-žlto sfarbené nepriehľadné
telo a vrchnák, ktoré sú potlačené hrubým a tenším červeným radiálnym
cirkulárnym pruhom.
Obsah:
6 bielych až takmer bielych, okrúhlych bikonvexných filmom obalených
tabliet (mini).

/Venlagamma 150 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
Tvrdá želatínová kapsula obsahujúca tmavooranžové telo a tmavooranžový
nepriehľadný vrchnák, ktoré sú potlačené hrubým a tenším bielym radiálnym
cirkulárnym pruhom.
Obsah:
12 bielych až takmer bielych, okrúhlych bikonvexných filmom obalených
tabliet (mini).


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

- Liečba epizód veľkej depresie.
- Na prevenciu znovuobjavenia sa epizód veľkej depresie
- Liečba generalizovanej anxióznej poruchy
- Liečba sociálnej anxióznej poruchy
- Liečba panickej poruchy s agarofóbiou alebo bez nej


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Epizódy veľkej depresie

Odporúčaná úvodná dávka venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním je 75 mg
podaná raz denne. Pacientom, ktorí neodpovedajú na úvodnú dávku 75 mg
denne, sa môže dávka zvýšiť až na maximálne 375 mg denne. Zvýšenie
dávkovania môže vykonať v 2 týždňových alebo dlhších intervaloch. Ak je to
z dôvodu závažnosti príznakov klinicky odôvodnené, zvyšovanie dávky sa môže
uskutočniť v kratších intervaloch, avšak nie po menej ako 4 dňoch.

Kvôli riziku nežiaducich účinkov v závislosti na dávke, sa má dávka
zvyšovať len po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Má sa zachovať
najnižšia účinná dávka.

Pacienti majú byť liečení dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov
alebo viac. Liečba sa má pravidelne individuálne prehodnotiť. Dlhodobá
liečba je tiež vhodná na prevenciu návratu epizód veľkej depresie. Vo
väčšine prípadov je odporúčaná dávka na prevenciu opätovného výskytu
epizódy veľkej depresie rovnaká ako dávka použitá pri súčasnej epizóde.

Antidepresívne lieky sa majú po remisii ochorenia podávať ešte aspoň 6
mesiacov.


Generalizovaná anxiózna porucha


Odporúčaná úvodná dávka venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním je 75 mg
podaná raz denne. Pacientom, ktorí neodpovedajú na úvodnú dávku 75 mg
denne, sa môže dávka zvýšiť až na maximálne 225 mg denne. Zvýšenie
dávkovania sa môže vykonať v 2 týždňových alebo dlhších intervaloch.


Sociálna anxiózna porucha

Odporúčaná dávka venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním je 75 mg podaná raz
denne. Nie je dokázané, že vyššie dávky prinášajú ďalší prínos.
Avšak u niektorých pacientov, ktorí neodpovedajú na úvodná dávku 75 mg
denne, sa má uvažovať o zvýšení dávky až na maximálne 225 mg venlafaxínu
denne. Zvýšenie dávkovania sa môže vykonať v 2-týždňových alebo dlhších
intervaloch.

Kvôli riziku nežiaducich účinkov v závislosti na dávke, zvýšenie dávky sa
má vykonať len po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Má sa zachovať
najnižšia účinná dávka.

Pacienti majú byť liečení dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov
alebo viac. Liečba sa má pravidelne individuálne prehodnotiť.


Panická porucha

Odporúča sa podávať 37,5 mg dávku venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním raz
denne po 7 dní. Dávka sa potom môže zvýšiť na 75 mg denne. Pacientom, ktorí
neodpovedajú na dávku 75 mg denne, sa môže dávka zvýšiť až na maximálnu
dávku 225 mg denne. Zvýšenie dávkovania sa môže vykonať v 2-týždňových
alebo dlhších intervaloch.

Kvôli riziku nežiaducich účinkov v závislosti na dávke, zvýšenie dávky sa
má vykonať len po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Má sa zachovať
najnižšia účinná dávka.

Pacienti majú byť liečení dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov
alebo viac. Liečba sa má pravidelne individuálne prehodnotiť.


Použitie u starších pacientov

Špecifické úpravy dávky venlafaxínu na základe samotného veku pacienta sa
nepovažujú za nevyhnutné. Avšak je potrebná opatrnosť pri liečbe starších
pacientov (napr. z dôvodu možného poškodenia obličiek, potenciálu k zmenám
v neurotransmiterovej senzitivite a afinite, ktorá sa vyskytuje so
starnutím). Vždy sa má použiť najnižšia účinná dávka a pacienti majú byť
pozorne sledovaní, ak je potrebné zvýšiť dávku.


Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov

Neodporúča sa používať venlafaxín u detí a dospievajúcich.
Kontrolované klinické skúšania u detí a dospievajúcich s epizódou veľkej
depresie nepreukázali účinnosť a nepodporujú tak použitie u týchto
pacientov (pozri časť 4.4 a 4.8).
Účinnosť a bezpečnosť venlafaxínu na iné indikácie u detí a dospievajúcich
mladších ako 18 rokov nebola stanovená.

Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene
U pacientov s mierne až stredne závažnou poruchou funkcie pečene sa má
všeobecne uvažovať o znížení dávky o 50 %. Avšak z dôvodu
interindividuálnej variability v klírense je želateľná individualizácia
dávky.
Limitované údaje sú o pacientoch so závažným poškodením pečene. Odporúča sa
opatrnosť a má sa uvažovať o znížení dávky o viac ako 50 %. Pri liečbe
pacientov so závažným poškodením pečene sa má posúdiť potenciálny prínos
oproti riziku.


Použitie u pacientov s poruchou funkcie obličiek

I keď u pacientov s glomerulárnou filtráciou 30 – 70 ml/min nie je potrebná
zmena dávky, odporúča sa opatrnosť. U pacientov, ktorí postupujú
hemodialýzu a u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek
(glomerulárna filtrácia <30 ml/min) sa má dávka znížiť o 50 %. Z dôvodu
interindividuálnej variability v klírense je želateľná individualizácia
dávky.


Abstinenčný syndróm pozorovaný po ukončení liečby s venlafaxínom

Má sa vyhnúť náhlemu ukončeniu liečby. Ak sa ukončuje liečba s
venlafaxínom, dávka sa má postupne znižovať najmenej 1 až 2 týždne s cieľom
minimalizovať riziko vzniku abstinenčných príznakov (pozri časť 4.4 a 4.8).
Ak sa po znížení dávky alebo po prerušení liečby objavia neznesiteľné
príznaky, má sa uvažovať o pokračovaní v predchádzajúcej predpísanej dávke.
Následne lekár má pokračovať v znížovaní dávky, ale v menšej miere.

Na vnútorné použitie.

Odporúča sa kapsuly venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním užívať s jedlom,
každý deň v približne rovnakom čase. Kapsuly sa musia prehltnúť celé s
tekutinou a nesmú sa deliť, drviť, žúvať alebo rozpúšťať.

Pacienti liečení tabletami venlafaxínu s okamžitým uvoľňovaním môžu prejsť
na liečbu kapsulami s predĺženým uvoľňovaním s najbližšou ekvivalentnou
dennou dávkou. Napríklad, 37,5 mg tablety s okamžitým uvoľňovaním podávané
dvakrát denne môžu byť nahradené 75 mg kapsulami s predĺženým uvoľňovaním
raz denne. Môže byť potrebná individuálna úprava dávky.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na venlafaxín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Súbežná liečba s ireverzibilnými inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO) je
kontraindikovaná z dôvodu rizika serotonínového syndrómu s príznakmi ako sú
agitácia, tremor a horúčka.
Liečba s venlafaxínom sa nesmie začať skôr ako 14 dní po ukončení liečby
s ireverzibilnými inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO).

Venlafaxín musí byť z liečby vysadený minimálne 7 dní pred začiatkom liečby
s ireverzibilnými inhibítormi mooaminooxidázy (IMAO) (pozri časť 4.4
a 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Suicídium/suicidálne myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných
myšlienok, sebapoškodenia a samovraždy (udalosti spojené so samovraždou).
Toto riziko pretrváva až do nástupu zjavnej remisie. Nakoľko sa zlepšenie
nemusí ukázať počas prvých niekoľkých alebo viacerých týždňov liečby,
pacienti musia byť starostlivo monitorovaní, až kým nenastane zlepšenie. Vo
všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko samovraždy sa môže
zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.
Iné psychiatrické stavy, na ktorých liečbu bol venlafaxín predpísaný, môžu
byť tiež spojené so zvýšeným rizikom suicidálneho správania. Okrem toho
tieto stavy môžu byť spojené s veľkou depresívnou poruchou. Rovnaké
opatrenia dodržiavané pri liečbe pacientov s veľkou depresívnou poruchou sa
majú dodržiavať aj pri liečbe pacientov s inými psychiatrickými poruchami.
Pacienti s anamnézou suicidálnych príhod alebo významnými prejavmi
samovražedných myšlienok pred začatím liečby majú väčšie riziko
samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov, a preto majú byť
starostlivo sledovaní počas liečby.
Meta-analýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní antidepresívnych
liekov u dospelých pacientov so psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené
riziko samovražedného správania s antidepresívami v porovnaní s placebom
u pacientov mladších ako 25 rokov.
Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné
hlavne na začiatku liečby a po zmene dávkovania starostlivo monitorovať.
Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na nutnosť sledovať
výskyt klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok
a neobyčajných zmien v správaní a vyhľadať lekársku pomoc ihneď ako sa
tieto príznaky objavia.


Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov

Venlafaxín sa nemá používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18
rokov. Samovražedné správanie (pokusy o samovraždu a samovražedné
myšlienky) a hostilita (predovšetkým agresia, protichodné správanie a
zlosť) boli v klinických skúšaniach častejšie pozorované medzi deťmi
a dospievajúcimi liečenými antidepresívami, než u pacientov, ktorí boli
liečení placebom. Ak sa rozhodnutie o liečbe založené na klinickej potrebe
predsa len urobí, pacient má byť starostlivo sledovaný kvôli výskytu
samovražedných príznakov. Navyše, chýbajú dlhodobé údaje o bezpečnosti
u detí a dospievajúcich týkajúce sa rastu, dospievania a kognitívneho
a behaviorálneho vývoja.
Serotonínový syndróm

Tak ako pri iných serotonínových látkach, serotonínový syndróm, potenciálne
život ohrozujúci stav, sa môže vyskytnúť počas liečby s venlafaxínom, najmä
pri súbežnej liečbe s inými látkami, ako sú inhibítory MAO, ktoré môžu
ovplyvňovať serotonínový neurotransmiterový systém (pozri časť 4.3 a 4.5).
Príznaky serotonínového syndrómu môžu zahŕňať zmeny mentálneho stavu (napr.
agitácia, halucinácie, kóma), autonómnu nestabilitu (napr. tachykardia,
labilný krvný tlak, hypertemia), neuromuskulárne zmeny (napr.
hyperreflexia, nekoordinovanosť a/alebo gastrointestinálne príznaky (napr.
nauzea, vomitus a hnačka).


Glaukóm so zatvoreným uhlom

Mydriáza sa môže vyskytnúť v spojitosti s venlafaxínom. Odporúča sa pozorne
sledovať pacientov so zvýšeným vnútroočným tlakom alebo pacientov v riziku
akútneho glaukómu so zatvoreným uhlom.


Krvný tlak

Zvýšenie krvného tlaku závislé od dávky bolo často hlásené u venlafaxínu.
V postmarketingovom sledovaní v niektorých prípadoch bolo hlásené závažné
zvýšenie krvného tlaku, ktoré si vyžadovalo okamžitú liečbu. U všetkých
pacientov sa má pozorne sledovať krvný tlak a už existujúca hypertenzia má
byť pod kontrolou pred začiatkom liečby. Krvný tlak sa má pravidelne
sledovať po začiatku liečby a po zvýšení dávky. Opatrnosť sa vyžaduje
u pacientov, u ktorých sa základné ochorenie môže zvýšením krvného tlaku
zhoršiť, napr. u pacientov so zhoršenou funkciou srdca.


Srdcová frekvencia

Môže sa vyskytnúť zvýšenie srdcovej frekvencie, najmä pri vysokých dávkach.
Preto sa vyžaduje opatrnosť u pacientov, u ktorých sa základný stav môže
zhoršiť zvýšením srdcovej frekvencie.


Ochorenie srdca a riziko arytmie

Venlafaxín nebol hodnotený u pacientov s nedávnou anamnézou infarktu srdca
alebo nestabilného ochorenia srdca. Preto sa u týchto pacientov má
venlafaxín používať opatrne.
Počas postmarketigového sledovania boli hlásené pri používaní venlafaxínu
fatálne arytmie srdca, najmä pri predávkovaní. U pacientov s vysokým
rizikom závažnej srdcovej arytmie sa má pred predpísaním lieku posúdiť
pomer rizík a prínosov.


Kŕče

Kŕče sa môžu vyskytnúť u pacientov liečených venlafaxínom. Tak ako
u ostatných antidepresív, venlafaxín sa má používať so zvýšenou opatrnosťou
u pacientov s anamnézou kŕčov a títo pacienti majú byť pozorne sledovaní.
Liečba sa má ukončiť, ak sa u pacienta vyskytnú záchvaty.

Hyponatrémia


Prípady hyponatrémie a/alebo syndrómu neprimeranej sekrécie
antidiuretického hormónu sa môžu vyskytnúť pri užívaní venlafaxínu. Tieto
prípady boli často hlásené u hypovolemických alebo dehydratovaných
pacientov. Starší pacienti, pacienti užívajúci diuretiká a iní
hypovolemickí pacienti sú vystavení zvýšenému riziku hyponatrémie.

Abnormálne krvácanie


Lieky inhibujúce vychytávanie serotonínu môžu viesť k zníženej funkcii
krvných doštičiek. Riziko krvácania do kože a slizníc, vrátane
gastrointestinálneho krvácania, môže byť zvýšené u pacientov užívajúcich
venlafaxín. Tak ako u ostatných inhibítorov spätného vychytávania
serotonínu, aj venlafaxín sa má opatrne používať u pacientov
s predispozíciou na krvácanie, vrátane pacientov užívajúcich
antikoagulanciá a inhibítory krvných doštičiek.

Sérový cholesterol


V placebom kontrolovaných skúšaniach boli zaznamenané klinicky relevantné
zvýšenia sérového cholesterolu u 5,3% pacientov liečených venlafaxínom a u
0,0% pacientov liečených placebom), ktorí boli liečení aspoň 3 mesiace.
Počas dlhodobej liečby sa má uvažovať o meraní hladín sérového
cholesterolu.Súbežné podávanie s liekmi proti obezite

Bezpečnosť a účinnosť liečby venlafaxínu v kombinácii s liekmi proti
obezite, vrátane fentermínu, nebola stanovená. Preto sa neodporúča súbežné
podávanie venlafaxínu a liekov proti obezite. Venlafaxín nie je indikovaný
na zníženie hmotnosti samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi.


Mánia/hypománia

Mánia/hypománia sa môže vyskytnúť u malého počtu pacientov s poruchami
nálady, ktorí užívajú antidepresíva, vrátane venlafaxínu. Tak ako u iných
antidepresív, venlafaxín sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov
s anamnézou alebo rodinnou anamnézou bipolárnej poruchy.


Agresivita

Agresivita sa môže vyskytnúť u malého počtu pacientov, ktorí užívajú
antidepresíva, vrátane venlafaxínu. Hlásená bola po začiatku liečby, pri
zmene dávky a po ukončení liečby.
Tak ako u iných antidepresív, venlafaxín sa má používať so zvýšenou
opatrnosťou u pacientov s anamnézou agresivity.


2 Ukončenie liečby

Abstinenčné symptómy sú po ukončení liečby časté, najmä ak je ukončenie
náhle (pozri časť 4.8).
V klinických skúšaniach sa nežiaduce účinky pozorované po ukončení
(znižované a po znížení) vyskytli u približne 31 % pacientov liečených
venlafaxínom a u 17 % pacientov liečených placebom.

Riziko abstinenčných symptómov môže závisieť od viacerých faktorov, vrátane
dĺžky liečby a dávky, ako aj od rýchlosti znižovania dávky. Závrat,
zmyslové poruchy (vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane nespavosti a
intenzívnych snov), agitácia alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tremor,
a bolesť hlavy sú najčastejšie hlásené reakcie. Všeobecne sú tieto symptómy
zvyčajne mierne až stredne závažné, avšak u niektorých pacientov môžu mať
silnú intenzitu. Zvyčajne sa vyskytujú počas prvých dní po prerušení
liečby, ale veľmi zriedkavo boli hlásené u pacientov, ktorí neúmyselne
vynechali dávku. Všeobecne majú tieto symptómy určitý a obmedzený priebeh a
zvyčajne ustúpia v priebehu 2 týždňov, i keď u niektorých pacientov môžu
pretrvávať dlhšie (2 - 3 mesiace alebo dlhšie). Z toho dôvodu sa odporúča,
aby sa venlafaxín vysadil pri ukončení liečby počas niekoľkých týždňov
alebo mesiacov podľa potrieb pacienta (pozri časť 4.2 ).


Akatízia/psychomotorický nepokoj

Použitie venlafaxínu bolo spojené s rozvojom akatízie, charakterizované
subjektívne nepríjemným alebo rušivým nepokojom a potrebou pohybovať sa,
často sprevádzaný neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. Veľmi
pravdepodobne sa môže vyskytnúť počas prvých týždňov liečby. U pacientov,
u ktorých sa objavili tieto príznaky, môže byť zvyšovanie dávky škodlivé.


Suchosť v ústach

U 10 % pacientov liečených venlafaxínom bola hlásená suchosť v ústach. Môže
byť zvýšené riziko vzniku zubného kazu, preto pacienti musia byť poučení
o dôležitosti dentálnej hygieny.

Venlagamma 150 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním:
Tento liek obsahuje oranžovú žltú (E110). Oranžová žltá môže spôsobiť
alergické reakcie.

5. Liekové a iné interakcieInhibítory monoaminooxidázy (IMAO)

Ireverzibilné neselektívne IMAO
Venlafaxín sa nesmie používať v kombinácii s ireverzibilnými neselektívnymi
IMAO.
Venlafaxín sa nesmie začať užívať skôr ako 14 dní po ukončení liečby
s ireverzibilnými neselektívnymi IMAO. Venlafaxín sa musí vysadiť najmenej
7 dní pred začiatkom liečby s ireverzibilnými neselektívnymi inhibítormi
monoaminooxidázy.

Reverzibilný, selektívny inhibítor MAO-A (moklobemid)
Vzhľadom na riziko serotonínového syndrómu, neodporúča sa kombinácia
venlafaxínu s reverzibilnými selektívnymi inhibítormi monoaminooxidázy ako
je moklobemid. Po liečbe reverzibilným inhibítorom monoaminooxidázy je
možný kratší interval ako 14 dní pred začiatkom liečby s venlafaxínom.
Odporúča sa liečbu s venlafaxínom ukončiť najmenej 7 dní pred začiatkom
liečby s reverzibilným inhibítorom monoaminooxidázy (pozri časť 4.4).

Reverzibilný, neselektívny inhibítor MAO (linezolid)
Antibiotikum linezolid je slabým reverzibilným a neselektívnym inhibítorom
monoaminooxidázy a nemá sa podávať pacientom liečených venlafaxínom.(pozri
časť 4.4).

Závažné nežiaduce reakcie boli hlásené u pacientov, ktorí nedávno ukončili
liečbu IMAO a začali užívať venlafaxín alebo nedávno ukončili liečbu
s venlafaxínom pred začiatkom liečby s inbibítorom MAO. Tieto reakcie
zahrňovali tremor, myoklonus, diaforézu, nauzeu, vracanie, návaly tepla,
malátnosť a hypertermiu so črtami pripomínajúcimi malígny neuroleptický
syndróm, záchvaty a smrť.

Serotonínový syndróm
Tak ako u iných serotonínových látok, serotonínový syndróm sa môže
vyskytnúť počas liečby s venlafaxínom, obzvlášť pri súbežnom užívaní
s inými látkami, ktoré môžu ovplyvniť serotonínový neurotransmiterový
systém (vrátane triptánov, SSRI, SNRI, lítia, sibutramínu, tramadolu alebo
ľubovníka bodkovaného (hypericum perforatum), s liekmi, ktoré zhoršujú
metabolizmus serotonínu (vrátane IMAO) alebo so serotonínovými prekurzormi
(ako sú tryptofánové doplnky výživy).

Ak je klinicky odôvodnená súbežná liečba venlafaxínu s SSRI, SNRI, alebo
agonistami serotonínových receptorov (triptán), odporúča sa pozorne
sledovať pacienta, najmä na začiatku liečby a pri zvyšovaní dávky. Súbežné
použitie venlafaxínu so serotonínovými prekurzormi (ako sú tryptofánové
doplnky výživy) nie je odporúčané (pozri časť 4.4).

Látky ovplyvňujúce CNS
Riziko použitia venlafaxínu s inými látkami ovplyvňujúce CNS nebolo
systematicky hodnotené. Preto sa odporúča zvýšená pozornosť, ak sa
venlafaxín užíva v kombinácii s látkami ovplyvňujúcimi CNS.

Etanol
Nepreukázalo sa, že by venlafaxín ešte viac zhoršil mentálne a motorické
schopnosti zapríčinené etanolom. Avšak, podobne ako u všetkých látok
pôsobiacich na CNS, pacienti majú byť upozornení, aby sa vyhýbali
konzumácii alkoholu.

Účinok iných liekov na venlafaxín
Ketokonazol (inhibítor CYP3A4)
Farmakokinetická štúdia s ketokonazolom u CYP2PD6 silných a slabých
metabolizérov ukázala vyššie AUC venlafaxínu (70 % u slabých a 21 % silných
CYP2PD6 metabolizérov) a O-desmetylvenlafaxínu (33 % u slabých a 23 %
u silných metabolizérov) po podaní ketokonazolu. Súbežné použitie
inhibítorov CYP3A4 (napr. atanazavir, klaritromycín, indinavir,
itrakonazol, vorikonazol, pozakonazol, ketokonazol, nelfinavir, ritonavir,
sakvinavir, telitromycín) a venlafaxínu môže zvýšiť hladiny venlafaxínu a O-
desmetylvenlafaxínu. Preto sa odporúča pozornosť, ak liečba pacienta zahŕňa
súbežné použitie inhibítora CYP3A4 a venlafaxínu.

Účinok venlafaxínu na iné lieky
Lítium
Serotonínový syndróm sa môže vyskytnúť pri súbežnej liečbe s venlafaxínom
a lítiom (pozri serotonínový syndróm).

Diazepam
Venlafaxín nemá žiaden účinok na farmakokinetiku a farmakodynamiku
diazepamu a jeho aktívneho metabolitu desmetyldiazepamu. Diazepam
neovplyvňuje farmakokinetiku venlafaxínu alebo O-desmetylvenlafaxínu. Nie
je známe, či existuje farmakokinetická a/alebo farmakodynamická interakcia
s inými benzodiazepínmi.

Imipramín
Venlafaxín neovplyvňoval farmakokinetiku imipramínu a 2-OH-imipramínu.
Pozorovalo sa na dávke závislé 2,5 až 4,5 násobné zvýšenie AUC 2-OH-
imipramínu, keď sa podalo denne 75 mg až 150 mg venlafaxínu. Imipramín
neovplyvňoval farmakokinetiku venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu. Klinický
význam tejto interakcie nie je známy. Zvýšená opatrnosť sa vyžaduje pri
súbežnom užívaní venlafaxínu a imipramínu.

Haloperidol
Farmakokinetická štúdia s haloperidolom preukázala 42 % pokles celkového
perorálneho klírensu, 70 % zvýšenie AUC a 88 % zvýšenie Cmax, avšak žiadnu
zmenu v polčase haloperidolu. Táto skutočnosť sa má brať do úvahy, ak je
pacient súbežné liečený haloperifolom a venlafaxínom. Klinický význam tejto
interakcie nie je známy.

Risperidón
Venlafaxín zvýšil AUC risperidónu o 50 %, avšak významne nemenil
farmakokinetický profil aktívnej zložky (risperidónu a 9-
hydroxyrisperidónu). Klinický význam tejto interakcie nie je známy.

Metoprolol
V farmakokinetickej štúdii na interakciu dvoch liekov, súbežné podávanie
venlafaxínu a metoprololu u zdravých dobrovoľníkov malo za následok
zvýšenie plazmatických koncentrácií metoprololu o približne 30 – 40 % bez
toho, že by sa zmenili plazmatické koncentrácie jeho aktívneho metabolitu ?-
hydroxymetoprololu. Klinický význam tohto nálezu u hypertenzných pacientov
nie je známy. Metoprolol nemenil farmakokinetický profil venlafaxínu alebo
jeho aktívneho metabolitu O-desmetylvenlafaxínu. Opatrnosť sa vyžaduje pri
súbežnom podávaní venlafaxínu a metoprololu.

Indinavir
Farmakokinetická štúdia s indinavirom preukázala 28 % zníženie AUC a 36 %
zníženie Cmax indinaviru. Indinavir nemal vplyv na farmakokinetiku
venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu. Klinický význam tejto interakcie nie
je známy.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispozícii adekvátne údaje o používaní venlafaxínu u gravidných
žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).
Potenciálne riziko u ľudí nie je známe. Venlafaxín sa môže podávať tehotným
ženám len vtedy, ak očakávané prínosy prevýšia možné riziko.

Tak akou iných inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI/SNRI),
abstinenčné príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ak sa venlafaxín
užíval do pôrodu alebo krátko pred pôrodom. U niektorých novorodencov,
ktorí boli exponovaní venlafaxínom počas tretieho trimestra vznikli
komplikácie, ktoré si vyžadovali podanie výživy sondou, umelú ventiláciu
alebo predĺženú hospitalizáciu. Tieto komplikácie sa môžu objaviť hneď po
pôrode.
Nasledujúce príznaky boli pozorované u novorodencov, ak matka užívala
SSRI/SNRI až do neskorého tehotenstva: podráždenosť, tremor, hypotónia,
perzistentný plač a ťažkosti pri dojčení alebo počas spánku. Tieto príznaky
môžu byť vyvolané serotonínovými účinkami alebo príznakmi z expozície. Vo
vačšine prípadov sa tieto príznaky pozorujú hneď alebo do 24 hodín po
pôrode.

Epidemiologické údaje naznačujú, že používanie SSRI počas tehotenstva,
zvlášť v pokročilom štádiu tehotenstva, môže zvýšiť riziko perzistentnej
pľúcnej hypertenzie u novorodencov (PPHN). Hoci žiadna štúdia nesledovala
súvislosť medzi PPHN a liečbou SNRI, toto potenciálne riziko sa nedá
vylúčiť pri venlafaxíne, berúc do úvahy podobný mechanizmus účinku
(inhibícia spätného vychytávania sérotonínu).

Laktácia
Venlafaxín a jeho aktívny metabolit, O-desmetylvenlafaxín, prechádzajú do
materského mlieka. Nemôže sa vylúčiť riziko pre dojčiate dieťa. Preto je
potrebné sa rozhodnúť, či sa má pokračovať/prerušiť dojčenie alebo
pokračovať/prerušiť liečbu s Venlagammou, pričom je potrebné vziať do úvahy
prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby Venlagammy pre ženu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Akýkoľvek psychoaktívny liek môže zhoršiť úsudok, myslenie a motorickú
zručnosť. Preto každý pacient, ktorý užíva venlafaxín, má byť upozornený na
zmenu schopnosti viesť vozidlá alebo obsluhovať rizikové stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Veľmi často (?1/10) hlásenými nežiaducimi reakciami v klinických skúšaniach
sú nauzea, suchosť v ústach, bolesť hlavy a potenie (vrátane nočného
potenia).
Nežiaduce reakcie sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov
a frekvencie.
Frekvencie sú definované nasledovne:

veľmi časté (?1/10)
časté (?1/100 až <1/10)
menej časté (?1/1 000 až <1/100)
zriedkavé (?1/10 000 až <1/1 000)
veľmi zriedkavé (<1/10 000),
neznáme (nie je možné odhadnúť na základe z dostupných údajov)


|Telesný |Veľmi |Časté |Menej |Zriedkav|Neznáme |
|systém |časté | |časté |é | |
|Hematologický| | |Ekchymóza,| |Krvácanie |
|/lymfatický | | |gastrointe| |slizníc, |
| | | |stinálne | |predĺžený čas |
| | | |krvácanie | |krvácania, |
| | | | | |trombocytopénia,|
| | | | | |dyskrázia krvi |
| | | | | |(vrátane |
| | | | | |agranulocytózy, |
| | | | | |aplastickej |
| | | | | |anémie, |
| | | | | |neutropénie |
| | | | | |a pancytopénie) |
|Metabolický/v| |Zvýšená hladina |Nárast | |Abnormálne |
|ýživový | |sérového |telesnej | |funkčné pečeňové|
| | |cholesterolu, |hmotnosti | |testy, |
| | |úbytok telesnej | | |hyponatrémia, |
| | |hmotnosti | | |hepatitída, |
| | | | | |syndróm |
| | | | | |neprimeraného |
| | | | | |vylučovania |
| | | | | |antidiuretického|
| | | | | |hormónu (SIADH),|
| | | | | |zvýšenie |
| | | | | |prolaktínu |
|Nervový |Suchosť |Abnormálne sny, |Apatia, |Akatízia|Neuroleptický |
| |v ústach |pokles libida, |halucináci|, |malígny syndróm |
| |(10,0 %),|závrat, zvýšený |e, |psychomo|(NMS), |
| |bolesť |svalový tonus |myoklonus,|-torický|serotonínový |
| |hlavy |(hypertonia), |agitácia, |nepokoj,|syndróm, |
| |(30,3 %)*|nespavosť, |porucha |kŕče, |delírium, |
| | |nervozita, |koordináci|manické |extrapyramídové |
| | |parestézia, |e a |reakcie |reakcie (vrátane|
| | |sedácia, tremor, |rovnováhy | |dystónie, |
| | |zmätenosť, | | |dyskinézy), |
| | |depersonalizácia | | |tarditívna |
| | | | | |dyskinéza, |
| | | | | |samovražedné |
| | | | | |myšlienky |
| | | | | |a správanie |
|Zmyslový | |abnormálna |Zmena | |Glaukóm so |
| | |akomodácia očí, |chuti, | |zatvoreným uhlom|
| | |mydriáza, poruchy|tinitus | | |
| | |videnia | | | |
|Kardiovaskulá| |Hypertenzia, |Posturálna| |Hypotenzia, |
|rny | |vazodilatácia |hypotenzia| |predĺženie QT |
| | |(najčastejšie |, synkopa,| |intervalu, |
| | |návaly tepla), |tachykardi| |ventrikulárna |
| | |palpitácie |a | |fibrilácia, |
| | | | | |ventrikulárna |
| | | | | |tachykardia |
| | | | | |(vrátane |
| | | | | |torsades de |
| | | | | |pointes) |
|Respiračný | |Zívanie | | |Pľúcna |
| | | | | |eozinofília |
|Gastrointesti|Nauzea |Znížená chuť |Bruxizmus,| |Pankreatitída |
|nálny |(20,0 %) |(anorexia), |hnačka | | |
| | |zápcha, vomitus | | | |
|Kožný |Potenie | |Vyrážka, | |multiformný |
| |(vrátane | |alopécia | |erytém, toxická |
| |nočného | | | |epidermálna |
| |potenia) | | | |nekrolýza, |
| |(12,2 %) | | | |Stevensov-Johnso|
| | | | | |nov syndróm, |
| | | | | |pruritus, |
| | | | | |urtikária |
|Muskuloskelet| | | | |rabdomyolýza |
|álny | | | | | |
|Urogenitálny | |poruchy |Poruchy | | |
| | |ejakulácie/orgazm|orgazmu | | |
| | |u (muži), |(ženy), | | |
| | |anorgazmia, |retencia | | |
| | |erektilná |moča | | |
| | |dysfunkcia | | | |
| | |(impotencia) | | | |
| | |problémy s | | | |
| | |močením | | | |
| | |(najčastejšie | | | |
| | |nerozhodnosť), | | | |
| | |poruchy | | | |
| | |menštruácie | | | |
| | |spojené so | | | |
| | |zvýšeným | | | |
| | |krvácaním | | | |
| | |(menorágia, | | | |
| | |metrorágia), | | | |
| | |polakiúria | | | |
|Systémový | |Asténia |Fotosenzit| |Anafylaxia |
| | |(vyčerpanie), |ívna | | |
| | |triaška |reakcia | | |


* v klinických skúšaniach bola incidencia bolesti hlavy 30,3 %
u venlafaxínu oproti 31,3 % u placeba
samovražedné myšlienky a samovražedné správanie bolo hlásené počas
liečby s venlafaxínom alebo krátko po jej ukončení (pozri časť 4.4).

Ukončenie liečby s venlafaxínom (najmä po náhlom ukončení) často vedie ku
vzniku abstinenčných príznakov. Závrat, poruchy vnímania (vrátane
parestézie), poruchy spánku (vrátane insomnie a abnormálnych snov),
agitácia alebo úzkosť, nauzea a/alebo vomitus, tremor, bolesť hlavy
a chrípkový syndróm sú najčastejšie hlásené reakcie. Všeobecne, tieto
udalosti sú mierne až stredne závažné a majú obmedzený priebeh, avšak
u niektorých pacientov môžu byť závažné a/alebo sa môžu predĺžiť. Preto sa
odporúča, ak liečba s venlafaxínom už nie je potrebná, postupne znižovať
dávku (pozri časť 4.2 a 4.4).

/Pediatrickí pacienti/
Vo všeobecnosti, profil nežiaducich účinkov venlafaxínu (v klinických
placebom kontrolovaných skúšaniach) u detí a mladistvých (vo veku 6 až 17
rokov) bol podobný ako u dospelých. Podobne ako u dospelých bolo pozorované
zníženie chuti, chudnutie, zvýšený krvný tlak a zvýšený sérový cholesterol.
(pozri časť 4.4).

V pediatrických klinických skúšaniach boli ako nežiaduce účinky pozorované
samovražedné myšlienky. Početnejšie boli tiež hlásenia na hostilitu a najmä
u veľkých depresívnych porúch na sebapoškodenie.

Konkrétne nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené u pediatrických
pacientov: abdominálna bolesť, agitácia, dyspepsia, ekchymóza, epistaxia
a myalgia.

4.9 PredávkovanieV postmarketingových hláseniach bolo predávkovanie venlafaxínom hlásené
najmä v súvislosti s používaním alkoholu a/alebo iných liekov. Najčastejšie
účinky hlásené pri predávkovaní boli tachykardia, zmeny vedomia
(somnolencia až kóma), mydriáza, kŕče a vracanie. Ďalšie hlásené účinky
boli zmeny v EKG (napr. predĺženie QT intervalu, ramienková blokáda,
predĺženie QRS), komorová tachykardia, bradykardia, hypotenzia, vertigo
a úmrtie.

Publikované retrospektívne štúdie poukázali na to, že predávkovanie
venlafaxínom môže byť spojené so zvýšeným rizikom fatálnych výsledkov
porovnateľné s tými, ktoré boli pozorované u SSRI antidepresív, ale nižšie
ako u tricyklických antidepresív. Epidemiologické štúdie ukázali, že
pacienti liečení venlafaxínom majú vyššiu záťaž samovražedných rizikových
faktorov v porovnaní s pacientmi so SSRI. Miera do akej nález zvýšeného
rizika fatálnych výsledkov predávkovania môže byť pripísaná toxicite
venlafaxínu ako sa popisuje v niektorých charakteristických vlastnostiach
venlafaxínu, nie je známa. Pri preskripcii venlafaxínu sa má na
predchádzanie predávkovania predpisovať čo najmenšie množstvo lieku,
s ktorým sa dosiahne dobrý manažment pacienta.


Odporúčaná liečba


Všeobecne sa odporúča podporná a symptomatická liečba predávkovania, má sa
sledovať srdcový rytmus a ostatné vitálne funkcie. Pri riziku aspirácie sa
neodporúča vyvolanie vracania. Ak ubehol veľmi krátky čas od užitia lieku
alebo ak je pacient symptomatický, indikovaný je výplach žalúdka. Podanie
aktívneho uhlia môže tiež pomôcť spomaleniu vstrebávania účinnej látky.
Nepredpokladá sa, že by forsírovaná diuréza, dialýza, hemoperfúzia
a výmenná transfúzia boli prínosné. Pre venlafaxín nie je známe špecifické
antidotum.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: iné antidepresíva
ATC kód: N06AX16

Mechanizmus účinku antidepresíva venlafaxínu u ľudí je spojený s jeho
znásobením neurotransmiterovej aktivity v centrálnom nervovom systéme.
Predklinické skúšania preukázali, že venlafaxín a jeho hlavný metabolit O-
desmetylvenlafaxín sú inhibítormi spätného vychytávania serotonínu
a noradrenalínu. Venlafaxín je tiež slabým inhibítorom spätného
vychytávania dopamínu. Venlafaxín a jeho aktívny metabolit redukuje ?-
adrenergnú citlivosť po akútnom (jednorazovom) a chronickom podaní.
Venlafaxín a ODV sú veľmi podobné vzhľadom na ich celkové pôsobenie pri
vychytávaní neurotransmiterov a väzbe na receptory.
/In vitro/ venlafaxín teoreticky nemá afinitu k muskarínovým, cholinergným,
H1-histamínovým alebo ?1-adrenergným receptorom v mozgu potkanov.
Farmakologická aktivita na týchto receptoroch môže súvisieť s rôznymi
vedľajšími účinkami, ktoré sú pozorované u iných antidepresív, napr.
anticholinergické, sedatívne a kardiovaskulárne vedľajšie účinky.

Venlafaxín neinhibuje aktivitu inhibítora monoaminooxidázy (MAO).

/In vitro/ štúdie odhalili, že venlafaxín teoreticky nemá afinitu k opiátovým
alebo benzodiazepínovým senzitívnym receptorom.


Epizódy veľkej depresie

Účinnosť venlafaxínu s okamžitým uvoľňovaním v liečbe epizód veľkej
depresie bola demonštrovaná v 5 randomizovaných, dvojito zaslepených,
placebom kontrolovaných, krátkodobých klinických skúšaniach v trvaní
v rozsahu od 4 do 6 týždňov, v ktorých sa podávali dávky až do 375
mg/denne.

Účinnosť venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním v liečbe epizód veľkej
depresie bola stanovená v 2 placebom kontrolovaných, krátkodobých
skúšaniach v trvaní 8 a 12 týždňov, ktoré zahrňovali dávky v rozsahu 75 až
225 mg/denne.

V jednom dlhodobom skúšaní sa sledoval vznik recidívy počas obdobia 26
týždňov u ambulantných dospelých pacientov, ktorí odpovedali na 8 týždňové
otvorené skúšanie s venlafaxínom s predĺženým uvoľňovaním (75, 150 alebo
225 mg) a následne boli randomizovaní a pokračovali buď s tými istými
dávkami venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním alebo s placebom.


V druhom dlhodobom skúšaní, účinnosť venlafaxínu v prevencii rekurentných
depresívnych epizód počas obdobia 12 mesiacov bola hodnotená v placebom
kontrolovanom, dvojito zaslepenom klinickom skúšaní u dospelých
ambulantných pacientov s opakujúcimi sa epizódami veľkej depresie, ktorí
pri poslednej epizóde depresie odpovedali na liečbu venlafaxínom (100 až
200 mg/denne, podávaný 2x denne).


Generalizovaná anxiózna porucha

Účinnosť venlafaxínu predĺžených kapsúl v liečbe generalizovanej anxióznej
poruchy (GAP) bola stanovená v dvoch 8-týždňových placebom kontrolovaných
skúšaniach s fixnou dávkou (75 až 225 mg/denne), v jednom 6-mesačnom
placebom kontrolovanom skúšaní s fixnou dávkou (75 až 225 mg/denne)
a jednom 6-mesačnom placebom kontrolovanom skúšaní s flexibilnou dávkou
(37,5, 75 a 150 mg/denne) u dospelých ambulantných pacientov.

Pokiaľ existoval dôkaz o nadradenosti dávky 37,5 mg denne nad placebom,
táto dávka nebola tak konzistentne účinná ako vyššie dávky.


Sociálna anxiózna porucha

Účinnosť kapsúl venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním v liečbe sociálnej
anxióznej poruchy (SAD) bola stanovená v 4 dvojito zaslepených, paralelne
skupinových, 12-týždňových, multicentrických, placebom kontrolovaných
skúšaniach s flexibilnou dávkou a v jednom dvojito zaslepenom, paralelne
skupinovom, 6-mesačnom, placebom kontrolovanom skúšaní s fixnou/flexibilnou
dávkou u dospelých ambulantných pacientov. Pacienti dostávali dávku
v rozsahu od 75 do 225 mg/denne. V 6-mesačnom skúšaní sa nepreukázala
vyššia účinnosť v skupine, ktorá užívala dávku od 150 do 225 mg/denne
v porovnaní so skupinou, ktorá užívala 75 mg/denne.


Panická porucha

Účinnosť kapsúl venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním v liečbe panickej
poruchy bola stanovená v 2 dvojito zaslepených, 12-týždňových,
multicentrických, placebom kontrolovaných skúšaniach u dospelých
ambulantných pacientov s agarofóbiou alebo bez nej. Úvodná dávka v
klinických skúšaniach s panickou poruchou bola 37,5 mg/denne po 7 dní.
Pacienti potom dostávali fixnú dávku 75 mg alebo 150 mg/denne v jednom
skúšaní a 75 mg alebo 225 mg/denne v druhom skúšaní.
Účinnosť sa tiež stanovovala v jednom dlhodobom dvojito zaslepenom,
placebom kontrolovanom, paralelne skupinovom skúšaní dlhodobej bezpečnosti,
účinnosti a prevencie relapsu u dospelých pacientov, ktorí odpovedali na
otvorenú liečbu. Pacienti pokračovali v užívaní rovnakej dávky venlafaxínu
s predĺženým uvoľňovaním, akú užívali na konci otvorenej fázy skúšania (75,
150 alebo 225 mg).

5.2 Farmakokinetické vlastnostiVenlafaxín sa extenzívne metabolizuje, primárne na aktívny metabolit O-
desmetylvenlafaxín (ODV). Priemerné ± SD plazmatické polčasy sú 5±2 hodiny
pre venlafaxín a 11±2 hodiny pre O-desmetylvenlafaxín. Rovnovážne
koncentrácie venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu sa dosiahnu za 3 dni po
niekoľkonásobnom perorálnom podaní. Venlafaxín a ODV vykazujú lineárnu
kinetiku v dávkach v rozmedzí od 75 mg do 450 mg denne.


Absorpcia

Aspoň 92 % venlafaxínu sa absorbuje po jednorazovom perorálnom podaní
venlafaxínu s okamžitým uvoľňovaním. Absolútna biologická dostupnosť je 40
– 45 % z dôvodu presystémového metabolizmu. Po podaní venlafaxínu
s okamžitým uvoľňovaním sa dosiahnu maximálne plazmatické koncentrácie za
2 hodiny u venlafaxínu a 3 hodiny u ODV. Po podaní kapsúl venlafaxínu
s predĺženým uvoľňovaním sa dosiahnu maximálne plazmatické koncentrácie 5,5
hodín u venlafaxínu a 9 hodín u ODV. Pri podaní rovnakých denných dávok
venlafaxínu s okamžitým alebo predĺženým uvoľňovaním, sa kapsula
s predĺženým uvoľňovaním vstrebáva pomalšie, avšak sa vstrebe rovnaké
množstvo ako pri tablete s okamžitým uvoľňovaním. Jedlo nemá vplyv na
biologickú dostupnosť venlafaxínu a ODV.


Distribúcia

Venlafaxín a ODV sa v terapeutických koncentráciách minimálne viažu na
humánne plazmatické bielkoviny (27 % venlafaxín a 30 % ODV).
Po intravenóznom podaní je v rovnovážnom stave distribučný objem
venlafaxínu 4,4±1,9 l/kg.


Metabolizmus

Venlafaxín sa extenzívne metabolizuje v pečeni. /In vitro/ a /in vivo/ štúdie
ukazujú, že venlafaxín sa biotransformuje na hlavný aktívny metabolit, ODV,
za pomoci CYP2D6. /In vitro/ a /in vivo/ štúdie ukazujú, že venlafaxín sa
metabolizuje na vedľajší, menej aktívny metabolit, N-desmetylvenlafaxín, za
pomoci CYP3A4. /In vitro/ a /in vivo/ štúdie ukazujú, že venlafaxín je slabý
inhibítor CYP2D6. Venlafaxín neinhiboval CYP1A2, CYP2C9 a CYP3A4


Eliminácia

Venlafaxín a jeho metabolity sa vylučujú primárne obličkami. Približne 87 %
dávky venlafaxínu sa znovu objaví v moči v priebehu 48 hodín buď ako
nezmenený venlafaxín (5 %), nekonjugovaný ODV (29 %), konjugovaný ODV
(26 %) alebo ako iné vedľajšie neaktívne metabolity (27 %). Priemerné ±SD
plazmatické rovnovážne klírensy venlafaxínu sú 1,3±0,6 l/hod/kg a ODV sú
0,4±0,2 l/hod/kg.

Špeciálne populácie

Vek a pohlavie

Vek a pohlavie pacienta neovplyvňujú významne farmakokinetiku venlafaxínu a
ODV.


Silní/slabí metabolizéri CYP2D6

Plazmatické koncentrácie venlafaxínu sú vyššie u slabých metabolizérov
CYP2D6 ako u silných metabolizérov. Keďže celková expozícia (AUC)
venlafaxínu a ODV je podobná u slabých a silných metabolizérov, nie sú
potrebné pre tieto dve skupiny rozdielne dávkovacie režimy venlafaxínu.


Pacienti s poškodením pečene

U pacientov s Child-Pugh A (mierne poškodenie pečene) a s Child-Pugh B
(stredne závažné poškodenie pečene), polčasy venlafaxínu a ODV boli
predĺžené v porovnaní s normálnymi pacientmi. Perorálny klírens polčasov
venlafaxínu a ODV boli znížené. Pozorovaná bola veľká interindividuálna
variabilita. Limitované údaje sú u pacientov so závažným poškodením pečene
(pozri časť 4.2).


Pacienti s poškodením obličiek

U dialyzovaných pacientov bol eliminačný polčas venlafaxínu predĺžený
o približne 180 % a klírens bol znížený o približne 57 % v porovnaní
s normálnymi pacientmi, zatiaľ čo eliminačný čas ODV bol predĺžený
o približne 142 % a klírens bol znížený o približne 56 %. Úprava dávkovania
je potrebná u pacientov so závažným poškodením obličiek a pacientov na
hemodialýze (pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie s venlafaxínom na potkanoch a myšiach nepreukázali karcinogénny
účinok. Venlafaxín nebol mutagénny v širokom spektre /in vitro/ a /in vivo/
testov.
Štúdie na zvieratách zaoberajúce sa reprodukčnou toxicitou zistili
u potkanov nižšiu pôrodnú hmotnosť mláďat, vyšší počet mŕtvo narodených a
zvýšenú mieru úmrtí počas prvých 5 dní laktácie. Príčina týchto úmrtí nie
je známa. Tieto účinky sa vyskytli pri dávke 30 mg/kg/deň, 4-násobku
humánnych dávok 375 mg venlafaxínu (na základe mg/kg). Neúčinná dávka na
tieto nálezy bola 1,3-násobok humánnej dávky. Potenciálne riziko pre ľudí
nie je známe.

Znížená fertilita bola pozorovaná v štúdii, v ktorej samce a samičky
potkanov boli exponovaní ODV. Expozícia na ODV bola približne jeden až
dvojnásobná oproti humánnej dávke venlafaxínu 375 mg/deň. Význam týchto
výsledkov nie je známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Venlagamma 37,5 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
Obsah kapsuly:
/Jadro:/
Mikrokryštalická celulóza
Povidón (K-90)
Mastenec
Koloidný oxid kremičitý bezvodý
Magnéziumstearát
/Filmový obal:/
Etylcelulóza (7 CP)
Kopovidón (s 630)

Telo a vrchnák kapsuly:
Oxid titaničitý (E171)
Čierny oxid železitý (E172)
Červený oxid železitý (E172)
Žltý oxid železitý (E172)
Želatína

Potlač:
Šelak
Butanol
Propylénglykol
Červený oxid železitý (E172)

/Venlagamma 75 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
Obsah kapsuly:
/Jadro:/
Mikrokryštalická celulóza
Povidón (K-90)
Mastenec
Koloidný oxid kremičitý bezvodý
Magnéziumstearát
/Filmový obal:/
Etylcelulóza (7 CP)
Kopovidón (s 630)

Telo a vrchnák kapsuly:
Oxid titaničitý (E171)
Čierny oxid železitý (E172)
Červený oxid železitý (E172)
Želatína

Potlač:
Šelak
Butanol
Propylénglykol
Červený oxid železitý (E172)

/Venlagamma 150 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
Obsah kapsuly:
/Jadro:/
Mikrokryštalická celulóza
Povidón (K-90)
Mastenec
Koloidný oxid kremičitý bezvodý
Magnéziumstearát
/Filmový obal:/
Etylcelulóza (7 CP)
Kopovidón (s 630)

Telo a vrchnák kapsuly:
Oxid titaničitý (E171)
Brilantná modrá (E133)
Allura červená (E129)
Oranžová žltá (E110)
Želatína

Potlač:
Šelak
Butanol
Propylénglykol
Hydroxid sodný
Povidón (K-16)
Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

/Venlagamma 37,5 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
PVC/Polychlorotrifluoroetylén/Al blistrové balenie obsahujúce 7, 10, 14,
20, 28, 30, 50, 56, 60 alebo 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.

/Venlagamma 75 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
PVC/Polychlorotrifluoroetylén/Al blistrové balenie obsahujúce 7, 10, 14,
20, 28, 30, 50, 56, 60 alebo 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.

/Venlagamma 150 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním/
PVC/Polychlorotrifluoroetylén/Al blistrové balenie obsahujúce 7, 10, 14,
20, 28, 30, 50, 56, 60 alebo 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

/Venlagamma 37,5 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním:/ 30/0553/08-S
/Venlagamma 75 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním:/ 30/0554/08-S
/Venlagamma 150 mg, tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním:/ 30/0555/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

30. 10. 2008

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C54517
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06AX16 - venlafaxinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
DE -
Výrobca lieku:
Worwag Pharma GmbH + Co.KG, Boblingen, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
6.69 € / 201.54 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
6.69 € / 201.54 SK
Posledná aktualizácia:
2015-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.21 € ÚP:4.49 € DP:2.72 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.73 € ÚP:0.00 € DP:17.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.18 € ÚP:0.00 € DP:19.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.93 € ÚP:0.00 € DP:16.93 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.94 € ÚP:0.00 € DP:34.94 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien