Detail:
Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s pred cps pld 30x75 mg (blis. PVC/Aclar/Al)
Názov lieku:
Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s pred
Doplnok názvu:
cps pld 30x75 mg (blis. PVC/Aclar/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2108/01401,
2108/01402


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Venlafaxine Bluefish XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

Venlafaxín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Venlafaxine Bluefish XR a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Venlafaxine Bluefish XR
3. Ako užívať Venlafaxine Bluefish XR
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Venlafaxine Bluefish XR
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE VENLAFAXINE BLUEFISH XR XR A NA ČO SA POUŽÍVA

Venlafaxine Bluefish XR je antidepresívum, ktoré patrí do skupiny liekov
nazývaných inhibítory reabsorpcie serotonínu a noradrenalínu (SNRIs). Táto
skupina liekov sa používa na liečbu depresie a iných stavov, ako sú
úzkostné poruchy. Sú názory, že ľudia, ktorí majú depresiu a/alebo úzkosť,
majú nižšie hladiny sérotonínu a noradrenalínu v mozgu. Nie je úplne jasné,
akým spôsobom antidepresíva účinkujú, ale pravdepodobne pomáhať pri
zvyšovaní hladín sérotonínu a noradrenalínu v mozgu.

Venlafaxine Bluefish XR je liečba pre dospelých s depresiou. Venlafaxine
Bluefish XR je taktiež liečbou pre dospelých s nasledovnými úzkostnými
poruchami: generalizovaná úzkostná porucha, sociálna úzkostná porucha
(strach alebo vyhýbanie sa sociálnym situáciám) a panická porucha (panické
záchvaty). Riadne liečiť depresiu alebo úzkostné poruchy je dôležité, aby
ste sa cítili lepšie. Ak sa tieto neliečia, Váš stav neustúpi a môže sa
stať závažnejším a zložitejšie liečiteľným.


2. SKÔR AKO UŽIJETE VENLAFAXINE BLUEFISH XR


Neužívajte Venlafaxine Bluefish XR


5. keď ste alergický (precitlivený) na venlafaxín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Venlafaxinu Bluefish XR
keď tiež užívate, alebo ste kedykoľvek počas posledných 14 dní užívali
akékoľvek lieky známe ako ireverzibilné inhibítory monoaminooxidázy
(MAOIs), ktoré sa používajú na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby.
Užívanie ireverzibilných MAOI spolu s inými liekmi, vrátane Venlafaxinu
Bluefish XR, môže spôsobiť závažné alebo dokonca život ohrozujúce vedľajšie
účinky. Taktiež musíte počkať najmenej 7 dní po ukončení užívania
Venlafaxinu Bluefish XR než užijete akýkoľvek MAOI (pozri tiež časti
„Sérotonínový syndróm“ a „Užívanie iných liekov“).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Venlafaxinu Bluefish XR


- Ak súbežne užívate spolu s Venlafaxinom Bluefish XR iné lieky, môže sa
zvýšiť riziko vzniku sérotonínového syndrómu (pozri časť „Užívanie iných
liekov“).
- Ak máte problémy s očami, ako sú určité druhy glaukómu (zvýšený
vnútroočný tlak).
- Ak máte alebo ste v minulosti mali problémy s vysokým krvným tlakom.
- Ak máte alebo ste v minulosti mali problémy so srdcom.
- Ak máte alebo ste v minulosti mali problémy so záchvatmi.
- Ak máte alebo ste v minulosti mali problémy s nízkymi hladinami sodíka vo
Vašej krvi (hyponatriémia).
- Ak máte sklon k vzniku modrín alebo k ľahkému vzniku krvácania (ak máte
alebo ste v minulosti mali problémy s poruchami krvácavosti), alebo ak
užívate iné lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko krvácania.
- Ak máte zvýšené hladiny cholesterolu.
- Ak máte Vy, alebo niekto z Vašej rodiny v minulosti mal manickú alebo
bipolárnu poruchu (pocity výrazného vzrušenia alebo eufórie).
- Ak máte alebo ste v minulosti mali problémy s agresívnym správaním.

Venlafaxine Bluefish XR môže spôsobiť pocit nepokoja alebo neschopnosť
pokojne sedieť alebo stáť. Povedzte svojmu lekárovi, ak sa Vám to stane.

Ak sa Vás týka ktorýkoľvek z týchto stavov, povedzte to, prosím, svojmu
lekárovi skôr, ako začnete užívať Venlafaxine Bluefish XR.

Samovražedné myšlienky s zhoršenie Vašej depresie alebo úzkostnej poruchy

Ak máte depresiu a/alebo máte úzkostné poruchy, niekedy môžete premýšľať
nad tým, že si ublížite, alebo spáchate samovraždu. Toto sa môže zvýrazniť
keď po prvýkrát začnete užívať antidepresíva, nakoľko všetky tieto lieky
potrebujú čas, než začnú účinkovať, zvyčajne približne dva týždne, ale
niekedy aj dlhšie.

Je viac pravdepodobné, že budete takto premýšľať:
- Ak ste predtým premýšľali o samovražde alebo o tom, že si ublížite.
- Ak ste mladý dospelý. Informácie z klinických štúdií ukázali zvýšené
riziko samovražedného správania u mladých dospelých (mladších ako 25
rokov) s psychiatrickými stavmi, ktorí boli liečení antidepresívami.

Ak by ste kedykoľvek mali samovražedné myšlienky, alebo by ste si chceli
ublížiť, kontaktujte svojho lekára alebo choďte priamo do nemocnice.

Môže Vám byť nápomocné povedať svojim príbuzným alebo blízkym priateľom,
že máte depresiu alebo úzkostnú poruchu a poprosiť ich, aby si prečítali
tento leták. Mohli by ste ich požiadať, aby Vám povedali, keď si myslia, že
sa Vaša depresia alebo úzkosť zhoršuje, alebo ak si robia starosti
v súvislosti so zmenami Vášho správania.


Suchosť v ústach


Suchosť v ústach sa uvádza u 10% pacientov liečených venlafaxínom. Toto
môže zvýšiť riziko vzniku zubného kazu. Preto buďte obzvlášť starostlivý
v hygiene zubov.


Užívanie u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov


Venlafaxine Bluefish XR sa normálne nemá používať u detí a mladistvých
mladších ako 18 rokov. Taktiež by ste mali vedieť, že pacienti mladší ako
18 rokov majú zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako sú pokus o samovraždu,
samovražedné myšlienky a nepriateľstvo (najmä agresivita, protikladné
správanie a hnev), ak užívajú túto triedu liekov. Napriek tomu môže Váš
lekár predpísať Venlafaxine Bluefish XR pacientom mladším ako 18 rokov, ale
len vtedy, ak on rozhodne, že je to v ich najlepšom záujme. Ak Váš lekár
predpísal Venlafaxine Bluefish XR pacientovi mladšiemu ako 18 rokov a Vy sa
chcete o tom porozprávať, choďte, prosím, späť k svojmu lekárovi.
Informujte svojho lekára ak sa u pacienta mladšieho ako 18 rokov
užívajúceho Venlafaxine Bluefish XR vyskytnú alebo zhoršia akékoľvek
príznaky uvedené vyššie. Taktiež dosiaľ nebola v tejto vekovej skupine
preukázaná dlhodobá bezpečnosť účinkov Venlafaxinu Bluefish XR na rast,
dozrievanie a vývoj poznávania a správania.


Užívanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Váš lekár rozhodne, či môžete užívať Venlafaxine Bluefish XR spolu s inými
liekmi.

Nezačnite ani neprestaňte užívať akékoľvek lieky, vrátane tých, ktoré ste
si kúpili bez lekárskeho predpisu, prírodné a rastlinné liečivá skôr, ako
sa poradíte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

. Inhibítory monoaminooxidázy (MAOIs: pozri časť „Skôr ako užijete
Venlafaxine Bluefish XR“).
. Sérotonínový syndróm:
Sérotonínový syndróm, potenciálne život ohrozujúci stav (pozri časť
„Možné vedľajšie účinky“), sa môže vyskytnúť počas liečby venlafaxínom,
najmä ak sa užíva s inými liekmi. Sú to napríklad tieto lieky:
- triptany (používajú sa na liečbu migrény)
- lieky na liečbu depresie, napríklad SNRI, SSRIs, tricyklické
antidepresíva alebo lieky obsahujúce lítium
- lieky obsahujúce linezolid, antibiotikum (používa sa na liečbu
infekcií)
- lieky obsahujúce moklobemid, reverzibilný inhibítor monoaminooxidázy
(používa sa na liečbu depresie)
- lieky obsahujúce sibutramín (používa sa na chudnutie)
- lieky obsahujúce tramadol (na potlačenie bolesti)
- lieky s obsahom ľubovníka bodkovaného (tiež nazývaný /Hypericum/
/perforatum/, prírodný alebo rastlinný liek, ktorý sa používa na liečbu
ľahkej depresie)
- lieky obsahujúce tryptofán (používajú sa na liečbu problémov ako
ospalosť a depresia)

Príznaky a prejavy sérotonínového syndrómu môžu zahŕňať kombináciu
nasledujúcich:
nepokoj, halucinácie, strata koordinácie, rýchla činnosť srdca, zvýšená
telesná teplota, rýchle zmeny krvného tlaku, hyperaktívne reflexy, hnačka,
kóma, nevoľnosť, vracanie. Ak si myslíte, že máte sérotonínový syndróm,
ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Nasledujúce lieky sa môžu tiež vzájomne ovplyvňovať s Venlafaxinom Bluefish
XR a majú sa užívať s opatrnosťou. Je obzvlášť dôležité, aby ste sa
zmienili svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate lieky obsahujúce:
. ketokonazol (liek proti pliesňam)
. haloperidol alebo risperidón (na liečbu psychiatrických stavov)
. metoprolol (betablokátor na liečbu vysokého tlaku krvi a ťažkostí
so srdcom)


Užívanie Venlafaxinu Bluefish XR s jedlom a nápojmi

Venlafaxine Bluefish XR sa má užívať s jedlom (pozri časť 3).
Keď užívate Venlafaxine Bluefish XR, nepožívajte alkohol.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, povedzte to svojmu lekárovi.
Venlafaxine Bluefish XR máte užívať až potom, ako sa porozprávate so svojím
lekárom o možných prínosoch pre Vás a možných rizikách pre Vaše ešte
nenarodené dieťa.

Ak užívate Venlafaxine Bluefish XR počas tehotenstva, povedzte to svojej
pôrodnej asistentke a/alebo lekárovi, pretože Vaše dieťa môže mať po
narodení niektoré príznaky. Tieto príznaky zvyčajne začnú počas prvých 24
hodín po narodení dieťaťa. Patria k nim problémy s kŕmením a s dýchaním.
Ak má Vaše dieťa po narodení tieto príznaky a máte obavy, kontaktujte
svojho lekára a/alebo pôrodnú asistentku, ktorí Vám poradia.

Venlafaxine Bluefish XR prechádza do materského mlieka. Je riziko, že bude
účinkovať na dieťa. Porozprávajte sa preto o tejto záležitosti so svojím
lekárom a on/ona rozhodne, či máte prestať dojčiť, alebo máte prestať
užívať Venlafaxine Bluefish XR.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neveďte vozidlo alebo nepoužívajte žiadne nástroje alebo stroje pokiaľ
neviete, ako na Vás účinkuje Venlafaxine Bluefish XR.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Venlafaxinu Bluefish XR

Venlafaxine Bluefish XR 150 mg obsahuje farbivá červeň allura a oranžová
žlť, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.


3. AKO UŽÍVAŤ VENLAFAXINE BLUEFISH XR

Vždy užívajte Venlafaxine Bluefish XR presne tak, ako Vám povedal Váš
lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.

Zvyčajná odporúčaná začiatočná dávka na liečbu depresie, generalizovanej
úzkostnej poruchy a sociálnej úzkosti je 75 mg na deň. Pri depresii môže
Váš lekár dávku postupne zvyšovať a, ak je to potrebné, až do maximálnej
dávky 375 mg za deň. Ak sa liečite na panickú poruchu, Váš lekár začne
nižšou dávkou (37,5 mg) a potom bude dávku postupne zvyšovať. Maximálna
dávka pre generalizovanú úzkostnú poruchu, sociálnu úzkostnú poruchu
a panickú poruchu je 225 mg/deň.

Venlafaxine Bluefish XR užívajte približne v rovnakom čase každý deň, buď
ráno alebo večer. Kapsuly sa musia prehltnúť celé s tekutinou a nesmú sa
otvárať, drviť, rozžuť alebo rozpúšťať. Žuvanie, drvenie alebo rozpúšťanie
obsahu kapsúl môže poškodiť filmový obal, ktorý riadi uvoľňovanie liečiva.

Venlafaxine Bluefish XR sa má užívať s jedlom.

Neznepokojujte sa, ak po užití Venlafaxinu Bluefish XR zbadáte vo svojej
stolici malé biele granuly alebo guľôčky. Vnútri kapsúl Venlafaxine
Bluefish XR sa nachádzajú sféroidy alebo malé biele guľôčky, ktoré obsahujú
liečivo venlafaxín. Tieto sféroidy sa z kapsuly uvoľňujú do Vášho žalúdočno-
črevného traktu. Keďže sféroidy putujú pozdĺž celým Vaším žalúdočno-črevným
traktom, venlafaxín sa pomaly uvoľňuje. „Obal“ sféroidu zostáva
nerozpustený a vylučuje sa stolicou. Preto aj keď sa domnievate, že vidíte
sféroidy vo vašej stolici, Vaša dávka venlafaxínu bola vstrebaná.

Ak máte problémy s pečeňou alebo s obličkami, povedzte to svojmu lekárovi,
pretože môže byť potrebné, aby Vám lekár upravil dávku Venlafaxinu Bluefish
XR
Neprestaňte užívať Venlafaxine Bluefish XR bez toho, aby ste to povedali
svojmu lekárovi (pozri časť „Ak prestanete užívať Venlafaxine Bluefish
XR“).

Ak užijete viac Venlafaxinu Bluefish XR, ako máte

Ihneď zavolajte svojho lekára alebo lekárnika ak užijete viac Venlafaxinu
Bluefish XR, ako Vám predpísal Váš lekár.

Príznaky možného predávkovania môžu zahŕňať rýchly tep srdca, zmeny
v hladine vedomia (pohybujúce sa od ospalosti až po kómu), neostré videnie,
záchvaty a vracanie.

Ak zabudnete užiť Venlafaxine Bluefish XR

Ak vynecháte dávku, užite ju hneď ako si spomeniete. Avšak, ak je už čas na
Vašu nasledujúcu dávku, preskočte vynechanú dávku a užite len jednu dávku
tak, ako zvyčajne. Neužite viac ako je denná dávka Venlafaxinu Bluefish XR,
ktorú Vám predpísal Váš lekár na jeden deň.

Ak prestanete užívať Venlafaxine Bluefish XR

Aj keď sa cítite lepšie, neprerušujte liečbu ani neznižujte dávku bez toho,
aby ste sa neporadili so svojím lekárom. Ak si Váš lekár myslí, že už viac
nepotrebujete Venlafaxine Bluefish XR, on/ona Vás požiada, aby ste skôr,
než úplne prerušíte liečbu, znižovali dávku pomaly. Sú známe vedľajšie
účinky u ľudí, ktorí prerušili liečbu Venlafaxinom Bluefish XR, najmä ak sa
Venlafaxine Bluefish XR vysadil náhle, alebo ak sa dávka rýchlo znižovala.
U niektorých pacientov sa vyskytli príznaky ako je únava, závrat, pocit, že
omdliete, bolesť hlavy, nespavosť, nočné mory, suchosť v ústach, strata
chuti do jedla, nevoľnosť, hnačka, nervozita, nepokoj, zmätenosť, zvonenie
v ušiach, pocity štípania alebo zriedkavo elektrického šoku, slabosť,
potenie, záchvaty alebo príznaky podobné chrípke.

Váš lekár Vám poradí ako máte postupne prerušiť liečbu Venlafaxinom
Bluefish XR. Ak máte akékoľvek z týchto alebo iných príznakov, ktoré sú
nepríjemné, obráťte sa na svojho lekára, aby Vám bližšie poradil.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Venlafaxine Bluefish XR môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Alergické reakcie

Ak sa stane čokoľvek z nasledovného, neužívajte viac Venlafaxine Bluefish
XR. Ihneď to povedzte svojmu lekárovi, alebo choďte na pohotovosť do
najbližšej nemocnice:
. tieseň na hrudníku, sipot, sťažené prehĺtanie alebo dýchanie
. opuch tváre, hrdla, rúk alebo nôh
. nervozita alebo pocit úzkosti, závrat, pocity pulzácie, náhle
začervenanie kože a/alebo pocit tepla
. ťažká vyrážka, svrbenie alebo žihľavka (zvýšené škvrny červenej alebo
bledej kože, ktoré často svrbia)


Závažné vedľajšie účinky

Ak si všimnete akýkoľvek príznak z uvedených, môžete potrebovať okamžitú
lekársku pomoc:
. problémy so srdcom, ako je rýchly alebo nepravidelný tep srdca,
zvýšený tlak krvi
. problémy s očami, ako je neostré videnie, rozšírené zrenice
. nervové problémy, ako závrat, mravčenie, poruchy pohyblivosti,
záchvaty
. psychiatrické problémy, ako sú hyperaktivita a eufória
. vynechanie liečby (pozri časť „Ako užívať Venlafaxine Bluefish XR, ak
prestanete užívať Venlafaxine Bluefish XR“).


Úplný zoznam vedľajších účinkov


Frekvencia (pravdepodobnosť výskytu) vedľajších účinkov je klasifikovaná
nasledovne:

|Veľmi časté |Vyskytujú sa viac ako u 1 užívateľa z 10 |
|Časté |Vyskytujú sa u 1 až 10 užívateľov zo 100 |
|Menej časté |Vyskytujú sa u 1 až 10 užívateľov z 1 000 |
|Zriedkavé |Vyskytujú sa u 1 až 10 užívateľov z 10 000 |
|Neznáme |Frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných |
| |údajov |


. Poruchy krvi a lymfatického systému
/Menej časté:/ modriny, čierne térovité stolice (fekálie) alebo krv
v stolici, ktorá môže byť príznakom vnútorného krvácania
/Neznáme:/ znížený počet krvných doštičiek v krvi, ktorý vedie k zvýšenému
riziku vzniku modrín alebo krvácania; poruchy krvi, ktoré môžu viesť
k zvýšenému riziku infekcie

. Poruchy imunitného systému
/Menej časté:/ citlivosť na svetlo
/Neznáme:/ závažná alergická reakcia

. Poruchy metabolizmu a výživy
/Časté:/ strata hmotnosti, zvýšený cholesterol
/Menej časté:/ prírastok hmotnosti
/Neznáme:/ mierne zmeny hladín pečeňových enzýmov v krvi; zníženie hladiny
sodíka v krvi; svrbenie, žlté sfarbenie kože a očí, tmavý moč, alebo
príznaky podobné chrípke, ktoré sú príznakmi zápalu pečene (hepatitis);
zmätenosť, nadmerný prívod vody (známy ako SIADH); abnormálna tvorba
materského mlieka

. Poruchy nervového systému
/Veľmi časté:/ suchosť v ústach, bolesť hlavy
/Časté:/ abnormálne sny, znížené libido, závrat, zvýšenie svalového napätia,
nespavosť, nervozita, mravčenie, útlm, tras, zmätenosť, pocit odlúčenia
(alebo oddelenia) od seba a skutočnosti
/Menej časté:/ nedostatok citu alebo emócií, halucinácie, mimovoľné pohyby
svalov, nepokoj, narušená koordinácia alebo rovnováha
/Zriedkavé:/ pocit nepokoja alebo neschopnosť pokojne sedieť alebo stáť,
záchvaty, pocit nadmerného vzrušenia alebo eufórie
/Neznáme:/ vysoká teplota so stuhnutými svalmi, zmätenosť alebo nepokoj
a potenie, alebo ak máte trhavé pohyby svalov, ktoré nemôžete kontrolovať,
toto môžu byť príznaky závažných stavov známych ako malígny neuroleptický
syndróm; euforické pocity, ospalosť, neprerušované rýchle pohyby očí,
ťažkopádnosť, nepokoj, pocit opitosti, potenie alebo stuhnutosť svalov, čo
sú príznaky sérotonergického syndrómu; dezorientácia a zmätenosť často
spojené s halucináciou (delírium); strnulosť, kŕče a mimovoľné pohyby
svalov; sebapoškodzovacie alebo samovražedné myšlienky

. Poruchy oka
/Časté:/ neostré videnie
/Neznáme:/ závažná bolesť očí a znížené alebo neostré videnie

. Poruchy ucha a labyrintu
/Menej časté/: zvonenie v ušiach (tinitus)


. Poruchy srdca a srdcovej činnosti
/Časté:/ zvýšenie tlaku krvi, návaly tepla, búšenie srdca
/Menej časté:/ pocit závratu (najmä aj vstávate príliš rýchlo), mdloby,
rýchly tep srdca
/Neznáme:/ pokles tlaku krvi; abnormálny, rýchly alebo nepravidelný tep
srdca, ktorý môže viesť k mdlobám

. Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
/Časté:/ zívanie
/Neznáme:/ kašeľ, sipot, dychová nedostatočnosť a vysoká teplota, ktoré sú
príznakmi zápalu pľúc spojeného so zvýšením počtu bielych krviniek (pľúcna
eozinofília)

. Poruchy gastrointestinálneho traktu
/Veľmi časté:/ nevoľnosť
/Časté:/ zníženie chuti do jedla, zápcha, vracanie
/Menej časté:/ škrípanie zubami, hnačka, pocit zmenenej chuti
/Neznáme:/ závažné bolesti brucha a chrbta (ktoré môžu poukazovať na závažný
problém v čreve, pečeni alebo podžalúdkovej žľaze)

. Poruchy kože a podkožného tkaniva
/Veľmi časté:/ potenie (vrátane nočného potenia)
/Časté:/ triaška
/Menej časté:/ vyrážka, abnormálne vypadávanie vlasov
/Neznáme:/ kožná vyrážka, ktorá môže viesť k ťažkému vzniku pľuzgierov
a odlupovaniu kože; svrbenie, mierna vyrážka

. Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
/Neznáme:/ nevysvetlená bolesť svalov, bolestivosť alebo slabosť
(rabdomyolýza)

. Poruchy obličiek a močových ciest
/Časté:/ sťažený odtok moču, zvýšená frekvencia močenia
/Menej časté:/ neschopnosť močiť

. Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
/Časté:/ abnormálna ejakulácia/orgazmus (muži), neprítomnosť orgazmu,
erektilná dysfunkcia (impotencia); nepravidelnosti menštruácie, ako je
zvýšené krvácanie alebo zvýšené nepravidelné krvácanie
/Menej časté:/ abnormálny orgazmus (ženy)

. Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
/Časté:/ slabosť (asténia), triaška
/Menej časté:/ citlivosť na slnečné svetlo
/Neznáme:/ opuch tváre alebo jazyka, skrátenia dychu alebo sťažené dýchanie,
často s kožnou vyrážkou (toto môže byť závažná alergická reakcia)

Venlafaxine Bluefish XR niekedy spôsobuje nechcené účinky, ktoré si
nemusíte uvedomovať, ako je vzostup krvného tlaku alebo abnormálny tep
srdca, mierne zmeny v hladinách pečeňových enzýmov , sodíka alebo
cholesterolu v krvi. Zriedkavejšie, Venlafaxine Bluefish XR môže znižovať
funkciu krvných doštičiek vo Vašej krvi, čo vedie k zvýšeniu rizika tvorby
modrín alebo krvácaniu. Preto Vám Váš lekár občas spraví krvné testy, najmä
ak užívate Venlafaxine Bluefish XR dlhší čas.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ VENLAFAXINE BLUEFISH XR

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Venlafaxine Bluefish XR po dátume exspirácie, ktorý je uvedený
na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Neužívajte Venlafaxine Bluefish XR, ak spozorujete, že kapsuly sú lepkavé.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Venlafaxine Bluefish XR obsahuje

Liečivo je venlafaxín.

Venlafaxine Bluefish XR 75 mg:
Každá kapsula obsahuje: venlafaxíniumchlorid, čo zodpovedá 75 mg
venlafaxínu.

Venlafaxine Bluefish XR 150 mg:
Každá kapsula obsahuje: venlafaxíniumchlorid, čo zodpovedá 150 mg
venlafaxínu.

Ďalšie zložky sú:

/Jadro tablety:/
mikrokryštalická celulóza , povidón ,
mastenec, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát

/Filmový obal tablety:/
etylcelulóza , kopovidón


/75 mg:/
Kapsula:
čierny oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý
(E171), želatína

Farebná potlač:
Šelak, červený oxid železitý

/150 mg:/
Kapsula:
červeň allura (E129), oranžová žlť FCF (E110), briliantová modrá FCF
(E133) oxid titaničitý (E171), želatína

/Farebná potlač:/
Šelak, oxid titaničitý

Ako vyzerá Venlafaxine Bluefish XR a obsah balenia

Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

/75 mg:/ ružovkasto zafarbené, nepriehľadné / ružovkasto zafarbené,
nepriehľadné, tvrdé želatínové kapsuly veľkosti „1“ s hrubým a tenkým
radiálnym cirkulárnym pásom červenej farby na tele a hrubým a tenkým
radiálnym a cirkulárnym pásom červenej farby na viečku. Kapsula je naplnená
so 6 bielymi až takmer bielymi, okrúhlymi, bikonvexnými, filmom obalenými
mini tabletami každá po 12,5 mg.

/150 mg:/ tmavooranžovo zafarbené / tmavooranžovo zafarbené nepriehľadné,
tvrdé želatínové kapsuly veľkosti „0“ s hrubým a tenkým radiálnym
cirkulárnym pásom bielej farby na tele a hrubým a tenkým radiálnym
a cirkulárnym pásom bielej farby na viečku. Kapsula je naplnená so 12
bielymi až takmer bielymi, okrúhlymi, bikonvexnými, filmom obalenými mini
tabletami každá po 12,5 mg.

Blistrové balenia PVC/Aclar film a hliníková fólia; 10, 14, 28, 30, 50
a 100 kapsúl

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Bluefish Pharmaceuticals AB
Torsgatan 11
SE-111 23 Štokholm
Švédsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Názov |Názov lieku |
|členského | |
|štátu | |
| AT |Venlafaxin Bluefish 75/150 mg retardkapseln |
|CZ |Venlafaxine Bluefish 75/150 mg Tvrdá tobolka s |
| |prodlouženým uvolňováním |
|DE |Venlafaxin Bluefish 75/150 mg retardkapseln |
|DK |Venlafaxin Bluefish XR 75/150 mg |
|EL |Venlafaxin Bluefish XR 75/150 mg ????v??? |
| |????????????? ????????v??? |
|ES |Venlafaxina Bluefish 75 mg Cápsulas de liberación |
| |prolongada |
|FI |Venlafaxin Bluefish 75/150 mg depotcapseli, kova |
| |Venlafaxin Bluefish 75/150 mg depotkapsel, hĺrd |
|FR |Venlafaxine Bluefish LP 75/150 mg gélules ŕ |
| |libération prolongée |
|HU |Venlafaxin Bluefish XR 75/150 mg Nyújtott |
| |hatóanyagleadású kapszulák |
|IE |Venlablue XL 75/150 mg prolonged-release capsules, |
| |hard |
|IT |Venlafaxina Bluefish 75/150 mg Capsule a rilascio |
| |prolungato |
|NL |Venlafaxine Bluefish XR 75/150 mg Capsules met |
| |verlengde afgifte |
|NO |Venlafaxin Bluefish XR |
|PL |Venlafaxin Bluefish XL |
|PT |Venlafaxina Bluefish XR |
|SE |Venlafaxin Bluefish 75/150 mg depotkaplar, hĺrda |
|SK |Venlafaxine Bluefish XR 75/150 mg tvrdé kapsuly |
| |s predĺženým uvoľňovaním |
|UK (RMS) |Venlablue XL 75/150 mg prolonged-release capsules, |
| |hard |


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 10/2009.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k registrácii lieku, ev.č.: 2108/01401, 2108/01402SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Venlafaxine Bluefish XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

/75 mg:/ Každá kapsula obsahuje: venlafaxíniumchlorid, čo zodpovedá 75 mg
venlafaxínu.

/150 mg:/ Každá kapsula obsahuje: venlafaxíniumchlorid, čo zodpovedá 150 mg
venlafaxínu.
Pomocné látky: červeň allura (E129) 0,198 mg a oranžová žlť (E110) 0,396
mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním

/75 mg:/ Ružovkasto zafarbené, nepriehľadné / ružovkasto zafarbené,
nepriehľadné, tvrdé želatínové kapsuly veľkosti „1“ s hrubým a tenkým
radiálnym cirkulárnym pásom červenej farby na tele a hrubým a tenkým
radiálnym a cirkulárnym pásom červenej farby na viečku. Kapsula je naplnená
so 6 bielymi až takmer bielymi, okrúhlymi, bikonvexnými, filmom obalenými
mini tabletami po 12,5 mg každá.

/150 mg:/ Tmavooranžovo zafarbené / tmavooranžovo zafarbené nepriehľadné,
tvrdé želatínové kapsuly veľkosti „0“ s hrubým a tenkým radiálnym
cirkulárnym pásom bielej farby na tele a hrubým a tenkým radiálnym
a cirkulárnym pásom bielej farby na viečku. Kapsula je naplnená s 12
bielymi až takmer bielymi, okrúhlymi, bikonvexnými, filmom obalenými mini
tabletami každá po 12,5 mg.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

Liečba depresívnej epizódy a recidivujúcej depresívnej poruchy..
Prevencia recidív depresívnej epizódy a recidivujúcej depresívnej poruchy
Liečba generalizovanej úzkostnej poruchy.
Liečba sociálnej úzkostnej poruchy.
Liečba panickej poruchy s agorafóbiou alebo bez nej.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Depresívne epizódy a recidivujúce depresívne poruchy
Odporúčaná začiatočná dávka pre venlafaxín s predĺženým uvoľňovaním je 75
mg, ktorá sa podáva raz za deň. Pre pacientov neodpovedajúcich na
začiatočnú dávku 75 mg/deň môže byť prospešné zvyšovanie dávky až do
maximálnej dávky 375/deň. Zvyšovania dávky sa môžu uskutočniť v 2-
týždňových alebo dlhších intervaloch. V prípade klinicky overenej
závažnosti symptómov, dávka sa môže zvyšovať v častejších intervaloch, ale
nie kratších ako 4 dni.
V dôsledku rizika nežiaducich účinkov súvisiacich s dávkou, zvyšovania
dávky sa majú uskutočniť len po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Je
potrebné udržiavať liečbu s najnižšou účinnou dávkou.

Pacienti sa majú liečiť dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov,
alebo dlhšie. Liečba sa má pravidelne a individuálne prehodnocovať. Dlhšia
liečba môže byť tiež vhodná na prevenciu opakovania depresívnej epizódy
a recidivujúcej depresívnej poruchy (MDE - major depressive episodes). Vo
väčšine prípadov je odporúčaná dávka na prevenciu opakovania MDE rovnaká,
ako dávka použitá počas aktuálnej epizódy.

Liečba antidepresívami má pokračovať najmenej 6 mesiacov po nástupe
remisie.

Generalizovaná úzkostná porucha (GAD):

Odporúčaná začiatočná dávka pre venlafaxín s predĺženým uvoľňovaním je 75
mg, ktorá sa podá raz za deň. Pre pacientov neodpovedajúcich na začiatočnú
dávku 75 mg/deň môže byť prospešné zvyšovanie dávky až do maximálnej dávky
225 mg/deň. Zvyšovania dávky sa môžu uskutočniť v 2-týždňových alebo
dlhších intervaloch.

V dôsledku rizika nežiaducich účinkov súvisiacich s dávkou, zvyšovania
dávky sa majú uskutočniť len po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Má
sa udržať najnižšia účinná dávka.

Pacienti sa majú liečiť dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov,
alebo dlhšie. Liečba sa má pravidelne a individuálne prehodnocovať.

Sociálna úzkostná porucha

Odporúčaná dávka pre venlafaxín s predĺženým uvoľňovaním je 75 mg, ktorá sa
podáva raz za deň. Neexistuje žiaden dôkaz o tom, že by vyššie dávky
zvyšovali účinnosť liečby.

Avšak, u individuálnych pacientov, ktorí neodpovedajú na začiatočnú dávku
75 mg/deň, sa môžu zvážiť zvýšenia dávky až do maximálnej dávky 225 mg/deň.
Zvyšovania dávky sa môžu uskutočniť v 2-týždňových alebo dlhších
intervaloch.

V dôsledku rizika nežiaducich účinkov súvisiacich s dávkou, zvyšovania
dávky sa majú uskutočniť len po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Má
sa udržať najnižšia účinná dávka.

Pacienti sa majú liečiť dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov,
alebo dlhšie. Liečba sa má úplne prehodnotiť od prípadu k prípadu.

Panická porucha

Odporúča sa užívanie dávky 37,5 mg/deň venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním
počas 7 dní. Dávka sa má potom zvýšiť na 75 mg/deň. Pre pacientov
neodpovedajúcich na dávku 75mg/deň môže byť prospešné zvyšovanie dávky až
do maximálnej dávky 225 mg/deň. Zvyšovania dávky sa môžu uskutočniť v 2-
týždňových alebo dlhších intervaloch.

V dôsledku rizika nežiaducich účinkov súvisiacich s dávkou, zvyšovania
dávky sa majú uskutočniť len po klinickom zhodnotení (pozri časť 4.4). Má
sa udržať najnižšia účinná dávka.

Pacienti sa majú liečiť dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov,
alebo dlhšie. Liečba sa má pravidelne a individuálne prehodnocovať.

Užívanie u starších pacientov:

Výhradne v závislosti od veku pacienta nie sú potrebné žiadne špecifické
úpravy dávky venlafaxínu. Avšak, pri liečbe starších pacientov je potrebná
opatrnosť (napr. v dôsledku možného poškodenia obličiek, možných zmien
v neutrotransmiterovej senzitivite a afinite súvisiacich so starnutím).
Vždy sa má použiť najnižšia účinná dávka a, ak je potrebné zvýšenie
dávky, pacienti sa majú starostlivo monitorovať.

Užívanie u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov

Venlafaxine Bluefish sa neodporúča používať u detí a mladistvých.

Kontrolované klinické štúdie u detí a mladistvých s depresívnou epizódou
a recidivujúcou depresívnou poruchou nepreukázali účinnosť a nepodporujú
užívanie venlafaxínu u týchto pacientov (pozri časť 4.4 a 4.8).

Účinnosť a bezpečnosť Venlafaxinu Bluefish pri iných indikáciách u detí a
mladistvých mladších ako 18 rokov nebola dosiaľ preukázaná.

Užívanie u pacientov s poškodením pečene

U pacientov s ľahkým a stredne ťažkým poškodením pečene sa má všeobecne
zvážiť zníženie dávky o 50%. Avšak, v dôsledku interindividuálnej
variability v klírense môže byť vhodné individuálne upraviť dávku.

U pacientov s ťažkým poškodením pečene sú údaje limitované. Odporúča sa
opatrnosť a má sa uvážiť zníženie dávky o viac ako 50%. U pacientov s
ťažkým poškodením pečene má možný prínos liečby prevážiť jeho riziko.

Užívanie u pacientov s poškodením obličiek

Aj keď u pacientov s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie (GFR) medzi 30-70
ml/min nie je potrebná zmena dávkovania, odporúča sa opatrnosť. U pacientov
vyžadujúcich hemodialýzu a u pacientov s ťažkým poškodením obličiek (GFR <
30 ml/min) sa má dávka znížiť o 50%. V dôsledku interindividuálnej
variability klírensu u týchto pacientov môže byť vhodné individuálne
upraviť dávkovanie.

Abstinenčné príznaky v dôsledku vynechania liečby venlafaxínom

Má sa predchádzať náhlemu vynechaniu dávky. Ak sa prerušuje liečba
venlafaxínom, dávka sa má znižovať postupne počas najmenej jedného až dvoch
týždňov s cieľom znížiť riziko vzniku abstinenčných príznakov (pozri časti
4.4 a 4.8). Ak sa v dôsledku znižovania dávky alebo na základe prerušenia
liečby vyskytnú netolerovateľné príznaky, môže sa odporučiť predtým
predpísaná dávka. Potom môže lekár pokračovať v znižovaní dávky, ale
v pozvoľnejšom tempe.

Na perorálne použitie.

Venlafaxine Bluefish kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sa odporúča užívať
s jedlom, približne v rovnakom čase každý deň. Kapsuly sa musia prehltnúť
celé s tekutinou a nesmú sa deliť, lámať, rozžuť ani rozpúšťať.

Pacientom, ktorí užívajú venlafaxín tablety s okamžitým uvoľňovaním sa môže
liečba zmeniť na venlafaxín kapsuly s predĺženým uvoľňovaním v najbližšej
ekvivalentnej dávke. Napríklad, venlafaxín tablety s okamžitým uvoľňovaním
37,5 mg dvakrát denne sa môže zmeniť na venlafaxín kapsuly s predĺženým
uvoľňovaním 75 mg jedenkrát denne. Môžu byť potrebné individuálne úpravy
dávkovania.

Venlafaxine Bluefish kapsuly s predĺženým uvoľňovaním obsahujú sféroidy,
ktoré pomaly uvoľňujú liečivo do tráviaceho traktu. Nerozpustná časť týchto
sféroidov sa vylúči a môže byť viditeľná v stolici.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Súbežná liečba s ireverzibilnými inhibítormi monoaminooxidázy (MAOIs) je
kontraindikovaná v dôsledku rizika vzniku sérotonínového syndrómu
s príznakmi ako je nepokoj, tremor a hypertermia. Liečba venlafaxínom sa
nesmie začať najmenej 14 dní po prerušení liečby s ireverzibilným MAOI.

Liečba venlafaxínom sa musí ukončiť najmenej 7 dní pred začatím liečby
ireverzibilným MAOI (pozri časť 4.4 a 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie

Depresia je spojená so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok,
samopoškodzovania a samovraždy (so samovraždou spojené udalosti). Toto
riziko pretrváva pokiaľ nenastane signifikantná remisia. Pokiaľ sa
zlepšenie nedostaví počas prvých niekoľko týždňov alebo viac týždňov
liečby, pacienti sa majú pozorne monitorovať dovtedy, pokiaľ takéto
zlepšenie nenastane. Je všeobecná klinická skúsenosť, že vo včasných
štádiách uzdravenia sa riziko samovraždy môže zvýšiť.

Iné psychiatrické stavy, pre ktoré sa venlafaxín predpisuje, môžu byť tiež
spojené so zvýšeným rizikom udalostí spojených so samovraždou. Naviac,
tieto situácie môžu byť morbídne spojené aj s depresívnou epizódou
a recidivujúcouj depresívnou poruchou. Rovnaká obozretnosť ako u pacientov
liečených na depresívnu epizódu a recidivujúcu depresívnu poruchu má byť
preto zachovaná aj u pacientov liečených na iné psychiatrické poruchy.

Pacienti s anamnézou udalostí spojených so samovraždou, alebo tí, ktorí
preukazujú signifikantný stupeň samovražednej predstavivosti pred začatím
liečby, majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných
pokusov a majú byť počas liečby starostlivo monitorovaní. Metaanalýza
placebom kontrolovaných klinických štúdií s antidepresívami u dospelých
pacientov so psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené riziko
samovražedného správania v súvislosti s antidepresívami u pacientov
mladších ako 25 rokov, v porovnaní s placebom.

Dôsledné sledovanie pacientov a najmä vysoko rizikových pacientov má
sprevádzať medikamentóznu liečbu najmä v začiatočnej fáze liečby a po
zmenách dávky. Pacienti (a opatrovatelia pacientov) majú byť upozornení na
potrebu sledovania akéhokoľvek klinického zhoršenia, samovražedného
správania alebo myšlienok a nezvyčajných zmien v správaní a vyžiadať si
lekársku radu ihneď, ako sa tieto symptómy objavia.

Užívanie u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov

Venlafaxine Bluefish sa nemá používať na liečbu detí a mladistvých mladších
ako 18 rokov. So samovraždou spojené správanie (pokus o samovraždu
a samovražedné myšlienky) a nepriateľstvo (najmä agresivita, protikladné
správanie a hnev) sa častejšie pozorovali v klinických štúdiách u detí
a mladistvých liečených antidepresívami v porovnaní s tými, ktorým bolo
podávané placebo. Ak sa na základe klinickej potreby predsa len lekár
rozhodne pre liečbu, pacient sa má starostlivo monitorovať na výskyt
samovražedných symptómov. Naviac, chýbajú údaje o dlhodobej bezpečnosti
u detí a mladistvých zahŕňajúce rast, dospievanie a kognitívny
a behaviorálny vývoj.

Sérotonínový syndróm

Tak ako u iných sérotonergných liekov, sérotonínový syndróm, potencionálne
život ohrozujúci stav, sa môže vyskytnúť v súvislosti s liečbou
venlafaxínom, najmä pri súbežnom užívaní iných liekov, ako sú inhibítory
MAO, čo môže postihnúť sérotonergné neurotransmiterové systémy (pozri časť
4.3 a 4.5).
Príznaky sérotonínového syndrómu môžu zahŕňať zmeny duševného stavu (napr.
nepokoj, halucinácie, kóma), autonómnu instabilitu (napr. tachykardia,
kolísajúci tlak krvi, hypertermia), neuromuskulárne odchýlky (napr.
hyperreflexia, porucha koordinácie) a/alebo gastrointestinálne príznaky
(napr. nauzea, vracanie, hnačka).

Glaukóm s ostrým uhlom

V súvislosti s venlafaxínom sa môže vyskytnúť mydriáza. Odporúča sa, aby
pacienti so zvýšeným vnútroočným tlakom alebo pacienti s rizikom akútneho
glaukómu s ostrým uhlom (glaukóm s uzáverom uhla) boli dôsledne
monitorovaní.

Tlak krvi

V súvislosti s venlafaxínom bol v obvyklej miere hlásený od dávky závislý
vzostup krvného tlaku. Na základe skúseností po uvedení na trh bolo
v niekoľkých prípadoch hlásené závažné zvýšenie krvného tlaku, ktoré
vyžadovalo okamžitú liečbu. U všetkých pacientov sa má starostlivo vyšetriť
vysoký tlak krvi a už existujúca hypertenzia sa má skontrolovať už pred
začatím liečby. Krvný tlak sa má hodnotiť pravidelne po začatí liečby a po
zvyšovaní dávok. Opatrnosť je potrebná u tých pacientov, u ktorých by sa
ich základné ochorenia mohli prejaviť zvýšením krvného tlaku, napr.
ochorenia s poškodením funkcie srdca.

Frekvencia srdca

Môže dôjsť k zvýšeniu frekvencie srdca, najmä pri vyšších dávkach.
Opatrnosť je potrebná u tých pacientov, u ktorých by sa ich základné
ochorenia mohli prejaviť zvýšením frekvencie srdca.

Ochorenia srdca a riziko arytmie

Venlafaxín nebol hodnotený u pacientov s anamnézou čerstvého infarktu
myokardu alebo nestabilného ochorenia srdca. Preto sa u týchto pacientov má
používať s opatrnosťou.

Zo skúseností po uvedení na trh boli v súvislosti s venlafaxínom hlásené
smrteľné srdcové arytmie, najmä pri predávkovaní. Pred predpísaním
venlafaxínu pacientom s vysokým rizikom závažnej srdcovej arytmie sa má
zhodnotiť pomer rizika k prospechu.

Kŕče

V súvislosti s liečbou venlafaxínom sa môžu vyskytnúť kŕče. Tak ako
u všetkých antidepresív, venlafaxín sa má u pacientov s anamnézou kŕčov
zaviesť opatrne a príslušní pacienti sa majú dôkladne monitorovať. Liečba
sa má prerušiť u všetkých pacientov, u ktorých sa vyskytnú kŕče.

Hyponatriémia

V súvislosti s venlafaxínom sa môžu vyskytnúť prípady hyponatriémie a/alebo
syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH). Toto bolo
najčastejšie hlásené u pacientov s depléciou objemu alebo u dehydratovaných
pacientov. Starší pacienti, pacienti užívajú diuretiká a pacienti, ktorí sú
ináč objemovo kompromitovaní majú zvýšené riziko tejto udalosti.

Abnormálne krvácanie

Lieky, ktoré inhibujú absorpciu sérotonínu, môžu viesť k zníženiu funkcie
krvných doštičiek. Riziko krvácania do kože a slizníc, vrátane
gastrointestinálneho krvácania môže byť zvýšené u pacientov užívajúcich
venlafaxín. Tak ako u iných inhibítorov reabsorpcie sérotonínu, venlafaxín
sa má používať opatrnejšie u pacientov s predispozíciou ku krvácaniu,
vrátane pacientov užívajúcich antikoagulanciá a inhibítory krvných
doštičiek.

Sérový cholesterol

Klinicky významné zvýšenia sérového cholesterolu boli zaznamenané u 5,3%
pacientov liečených venlafaxínom a u 0,0% pacientov liečených placebom
počas najmenej 3 mesiacov v placebom-kontrolovaných klinických štúdiách.
Počas dlhodobej liečby venlafaxínom sa má zvážiť meranie sérových hladín
cholesterolu.

Súbežné podávanie s liekmi na zníženie telesnej hmotnosti

Bezpečnosť a účinnosť liečby venlafaxínom v kombinácii s liekmi na zníženie
hmotnosti, vrátane fentermínu, nebola stanovená. Súbežné podávanie
venlafaxínu a liekov na zníženie telesnej hmotnosti sa neodporúča.
Venlafaxín nie je samostatne ani v kombinácii s inými liekmi indikovaný na
chudnutie.

Mánia/hypománia

Mánia/hypománia sa môžu vyskytnúť u malého počtu pacientov s poruchami
nálady, ktorí dostali antidepresíva, vrátane venlafaxínu. Tak ako u iných
antidepresív, venlafaxín sa má užívať opatrnejšie u pacientov s rodinnou
anamnézou bipolárnej poruchy.

Agresia

Agresia sa môže vyskytnúť u malého počtu pacientov, ktorí dostali
antidepresíva, vrátane venlafaxínu. Toto bolo popísané na začiatku liečby,
pri zmenách dávky a po prerušení liečby. Tak ako u iných antidepresív,
venlafaxín sa má užívať opatrnejšie u pacientov s anamnézou agresie.

Prerušenie liečby

Ak sa preruší liečba, sú bežné abstinenčné príznaky, najmä ak je prerušenie
liečby náhle (pozri časť 4.8). V klinických skúšaniach sa nežiaduce účinky
po vysadení liečby (počas znižovania dávky a po znižovaní) vyskytli
približne u 31% pacientov liečených venlafaxínom a u 17% pacientov
užívajúcich placebo.

Riziko abstinenčných príznakov môže byť závislé od viacerých faktorov,
vrátane trvania liečby a dávky a od rýchlosti znižovania dávky. Závrat,
senzorické poruchy (vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane insomnie
a intenzívnych snov), nepokoj alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tremor
a bolesť hlavy sú najčastejšími hlásenými reakciami. Tieto príznaky sú
všeobecne mierne až stredne závažné, avšak u niektorých pacientov môžu mať
závažnú intenzitu. Zvyčajne sa vyskytnú počas prvých dní po prerušení
liečby, ale sú aj veľmi zriedkavé hlásenia takýchto príznakov u pacientov,
ktorí neúmyselne vynechali dávku. Všeobecne, tieto príznaky sú prechodné
a zvyčajne vymiznú počas 2 týždňov, hoci u niektorých jedincov môžu trvať
dlhšie (2-3 mesiace alebo viac). Preto sa odporúča pri prerušení liečby
postupné znižovanie venlafaxínu počas niekoľkých týždňov alebo mesiacov,
v súlade s potrebami pacienta (pozri časť 4.2).

Akatatízia/psychomotorický nepokoj

Užívanie venlafaxínu bolo spojené s vývinom akatatízie, charakterizovanej
subjektívne neželateľným alebo úzkostným nepokojom a potrebou pohybovať sa,
často spojenou s neschopnosťou pokojne sedieť alebo stáť. Toto je najviac
pravdepodobné počas prvých niekoľko týždňov liečby. U pacientov, u ktorých
sa vyskytli tieto symptómy, môže byť zvyšovanie dávky nežiadúce.

Suchosť v ústach
Suchosť v ústach je hlásená u 10% pacientov užívajúcich venlafaxín. Toto
môže zvýšiť riziko vzniku zubného kazu a pacienti sa majú upozorniť na
dôležitosť dentálnej hygieny.

Farbivá červeň allura a oranžová žlť môžu vyvolať alergické reakcie.

4.5 Liekové a iné interakcie

Inhibítory monoaminooxidázy (MAOI)

Ireverzibilné neselektívne MAOI
Venlafaxín sa nesmie užívať v kombinácii s ireverzibilnými neselektívnymi
MAOI. Liečba venlafaxínom sa nesmie začať skôr ako najmenej 14 dní po
prerušení liečby ireverzibilným neselektívnym MAOI. Liečba venlafaxínom sa
musí prerušiť najmenej 7 dní pred začatím liečby ireverzibilným
neselektívnym MAOI (pozri časť 4.3 a 4.4).

Reverzibilné, selektívne MAO-A (moklebemid)
V dôsledku rizika sérotonínového syndrómu sa neodporúča kombinácia
venlafaxínu s reverzibilnými a selektívnymi MAOI, ako je moklobemid. Po
liečbe reverzibilným MAO-inhibítorom sa pred začatím liečby venlafaxínom
môže vynechať kratší interval ako 14 dní. Pred začatím liečby
reverzibilnými MAOI sa odporúča prerušiť liečbu venlafaxínom najmenej na 7
dní (pozri časť 4.4).

Reverzibilné, neselektívne MAOI (linezolid)
Antibiotikum linezolid je slabý, reverzibilný a neselektívny MAOI a nemá sa
podávať pacientom liečeným venlafaxínom (pozri časť 4.4).

Ťažké nežiadúce účinky boli hlásené u pacientov, ktorí ukončili liečbu MAOI
v krátkom čase a začali liečbu venlafaxínom, alebo ukončili liečbu
venlafaxínom v krátkom čase pred začiatkom liečby MAOI. Tieto reakcie
zahŕňali tremor, myoklonus, diaforézu, nauzeu, vracanie, návaly horúčavy,
závrat a hypertermiu so znakmi podobnými neuroleptickému malígnemu
syndrómu, záchvaty a smrť.

Sérotonínový syndróm

Tak ako u iných sérotonergných liekov, v súvislosti s liečbou venlafaxínom
sa môže vyskytnúť sérotonínový syndróm, najmä pri súbežnom užívaní iných
liekov, ktoré môžu postihnúť sérotonergný neutrotransmiterový systém
(vrátane triptanov, SSRIs, SNRIs, lítia, sibutramínu, tramadolu, alebo
ľubovníka bodkovaného [/Hypericum perforatum/]), liekov, ktoré poškodzujú
metabolizmus sérotonínu (vrátane MAOIs), alebo prekurzorov sérotonínu (ako
sú doplnky tryptofánu).

Ak je súbežná liečba venlafaxínom so SSRI, SNRI alebo s agonistom
sérotonínových receptorov (triptan) klinicky oprávnená, odporúča sa
starostlivé sledovanie pacienta, najmä na začiatku liečby a pri
zvyšovaniach dávky. Súbežná liečba venlafaxínom s prekurzormi sérotonínu
(ako sú doplnky tryptofánu) sa neodporúča (pozri časť 4.4).

Látky aktívne v CNS

Riziko užívania venlafaxínu v kombinácii s inými látkami aktívnymi v CNS sa
systematicky nehodnotilo. Preto, ak sa venlafaxín užíva v kombinácii
s inými látkami aktívnymi v CNS, sa odporúča opatrnosť.

Etanol

Ukázalo sa, že venlafaxín nezvyšuje poškodenie mentálnych a motorických
schopností spôsobených etanolom. Avšak, ako u všetkých CNS aktívnych látok,
pacientom sa má odporučiť nekonzumovať alkohol.

Účinok iných liekov na venlafaxín

Ketokonazol (CYP3A4 inhibítor)
Farmakokinetická štúdia s ketokonazolom u CYP2D6 extenzívnych (EM)
a slabých metabolizérov (PM) viedla po podaní ketokonazolu k vyššej AUC
venlafaxínu (70% u CYP2D6 PM a 21% u CYP2D6 EM subjektov) a O-
desmetylvenlafaxínu (33% u CYP2D6 PM a 23% u CYP2D6 EM subjektov). Súbežné
užívanie CYP3A4 inhibítorov (napr. atazanavir, klaritromycín, indinavir,
itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, ketokonazol, nelfinavir, ritonavir,
saquinavir, telitromycín) a venlafaxínu môže zvýšiť hladiny venlafaxínu a O-
desmetylvenlafaxínu. Preto, ak pacientova liečba zahŕňa súbežne inhibítor
CYP3A4 a venlafaxín, odporúča sa opatrnosť.

Účinok venlafaxínu na iné lieky

Lítium
Pri súbežnom užívaní venlafaxínu s lítiom sa môže vyskytnúť sérotonínový
syndróm (pozri Sérotonínový syndróm).

Diazepam
Venlafaxín nemá žiadny vplyv na farmakokinetiku a farmakodynamiku diazepamu
a jeho aktívny metabolit, dezmetyldiazepam. Diazepam nevplýva na
farmakokinetiku venlafaxínu alebo O-desmetylvenlafaxínu. Nie je známe, či
existuje farmakokinetická a/alebo farmakodynamická interakcia s inými
benzodiazepínmi.

Imipramín
Venlafaxín neovplyvňuje farmakokinetiku imipramínu a 2-0H-imipramínu. Ak sa
podával venlafaxín v dávke od 75 mg do 150 mg denne, došlo k od dávky
závislému vzostupu AUC 2-OH-desipramínu 2,5 až 4,5 násobne. Imipramín
neovplyvňuje farmakokinetiku venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu. Klinická
významnosť tejto interakcie je neznáma. Pri súbežnom podávaní venlafaxínu
a imipramínu je potrebná opatrnosť.

Haloperidol
Farmakokinetická štúdia s haloperidolom ukázala 42%-ný pokles v celkovom
perorálnom klírense, 70%-ný vzostup v AUC, 88%-ný vzostup Cmax, ale žiadne
zmeny v polčase haloperidolu. Toto sa má zobrať do úvahy u pacientov
liečených súbežne haloperidolom a venlafaxínom. Klinická významnosť tejto
interakcie je neznáma.

Risperidón
Venlafaxín zvyšuje AUC risperidónu o 50%, ale nemení signifikantne
farmakokinetický profil celkovej účinnej zložky (risperidón plus 9-
hydroxyrisperidón). Klinická významnosť tejto interakcie je neznáma.

Metoprolol
Súbežné podávanie venlafaxínu a metoprololu zdravým dobrovoľníkom vo
farmakokinetickej interakčnej štúdii s oboma liekmi viedlo k zvýšeniu
plazmatických koncentrácií metoprololu o približne 30-40% bez zmeny
plazmatických koncentrácií jeho aktívneho metabolitu, alfa-
hydroxymetoprololu. Klinický význam týchto zistení u hypertenzných
pacientov je neznámy. Metoprolol neovplyvňuje farmakokinetický profil
venlafaxínu alebo jeho aktívneho metabolitu, O-desmetylvenlafaxínu. Pri
súbežnom podávaní venlafaxínu a metoprololu je potrebná opatrnosť.

Indinavir
Farmakokinetická štúdia s indinavirom ukázala u indinaviru 28%-ný pokles
AUC a pokles Cmax o 36%. Indinavir neovplyvňuje farmakokinetiku venlafaxínu
a O-desmetylvenlafaxínu. Klinický význam tejto interakcie je neznámy.

6. Gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú dostatočné údaje o užívaní venlafaxínu u tehotných žien.

Štúdie na zvieratách ukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).
Potenciálne riziko pre ľudí je neznáme. Venlafaxín sa musí podávať tehotným
ženám len ak očakávaný prínos preváži možné riziko.

Tak ako u iných inhibítorov reabsorpcie sérotonínu (SSRIs/SNRIs), ak sa
venlafaxín užíval do pôrodu alebo krátko pred pôrodom, u novorodenca sa
môžu vyskytnúť abstinenčné príznaky. Niektorí novorodenci exponovaní
venlafaxínom v neskoršom štádiu tretieho trimestra mali komplikácie
vyžadujúce kŕmenie sondou, podporu dýchania alebo dlhšiu hospitalizáciu.
Takéto komplikácie môžu vzniknúť ihneď po narodení.

Ak matka užívala SSRI/SNRI v neskorom štádiu gravidity, u novorodenca sa
môžu pozorovať nasledovné príznaky: iritabilita, tremor, hypotónia,
pretrvávajúci plač a problémy pri saní alebo zaspávaní.

Tieto príznaky môžu byť spôsobené buď sérotonergnými účinkami alebo
príznakmi z expozície. Vo väčšine prípadov sa komplikácie pozorujú
bezprostredne alebo počas prvých 24 hodín po pôrode.

Laktácia

Venlafaxín a jeho aktívny metabolit O-desmetylvenlafaxín sa vylučujú do
materského mlieka. Riziko pre dojčené dieťa sa nedá vylúčiť. Preto
rozhodnutie o pokračovaní/prerušení dojčenia alebo pokračovaní/prerušení
liečby Venlafaxinom Bluefish sa má spraviť až po zvážení prínosu dojčenia
pre dieťa a prínosu liečby Venlafaxinom Bluefish pre ženu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Akýkoľvek psychoaktívny liek môže narušiť úsudok, myslenie a motorické
schopnosti. Preto každý pacient užívajúci venlafaxín sa má upozorniť na
zmenu jeho schopnosti viesť vozidlá alebo obsluhovať nebezpečné stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie (>1/10) hlásené nežiaduce účinky z klinických štúdií boli
nauzea, suchosť v ústach, bolesť hlavy a potenie (vrátane nočného potenia).

Nežiaduce účinky sú zoradené nižšie podľa triedy orgánových systémov
a frekvencie.

Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (?1/10), časté (?1/100 až <1/10),
menej časté (?1/1000 až <1/100), zriedkavé (?1/10 000 až <1/1000), neznáme
(z dostupných údajov).

|Orgánový |Veľmi |Časté |Menej časté |Zriedkavé |Neznáme |
|systém |časté | | | | |
|Poruchy | | |Ekchymóza, | |Krvácanie zo |
|krvi a | | |gastrointest| |slizníc, |
|lymfatickéh| | |inálne | |predĺžený čas |
|o systému | | |krvácanie | |krvácania, |
| | | | | |trombocytopénia,|
| | | | | |nerovnováha |
| | | | | |krvných zložiek |
| | | | | |(vrátane |
| | | | | |agranulocytózy, |
| | | | | |aplastickej |
| | | | | |anémie, |
| | | | | |neutropénie a |
| | | | | |pancytopénie) |
|Poruchy | | |Reakcia z | |Anafylaxia |
|imunitného | | |fotosenzitiv| | |
|systému | | |ity | | |
|Poruchy | |Zvýšenie |Prírastok | |Abnormálne testy|
|metabolizmu| |sérového |hmotnosti | |pečeňovej |
|a výživy | |cholesterolu, | | |funkcie, |
| | |úbytok | | |hyponatriémia, |
| | |hmotnosti | | |hepatitída, |
| | | | | |syndróm |
| | | | | |inadekvátnej |
| | | | | |sekrécie |
| | | | | |antidiuretického|
| | | | | |hormónu (SIADH),|
| | | | | |zvýšenie |
| | | | | |prolaktínu |
|Poruchy |Suchosť |Abnormálne |Apatia, |Akatatízia|Neuroleptický |
|nervového |u ústach|sny, |halucinácie,|/ |malígny syndróm |
|systému | |znížené |myoklónia, |psychomoto|(NMS) |
| |(10,0%),|libido, |nepokoj, |rický |Sérotonergný |
| | |závrat, |narušená |nepokoj, |syndróm, |
| |bolesť |zvýšené |koordinácia |kŕče, |delírium, |
| |hlavy |napätie svalov|a rovnováha |manická |extrapyramídové |
| |(30,3%)*|(hypertonus), | |reakcia |reakcie (vrátane|
| | |nespavosť, | | |dystónie a |
| | |nervozita, | | |dyskinézy), |
| | |parestézia, | | |neskorá |
| | |sedácia, | | |dyskinéza, |
| | |tremor, | | |samovražedné |
| | |zmätenosť, | | |myšlienky a |
| | |depersonalizác| | |správanie |
| | |ia | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Poruchy oka| |Abnormality | | |Glaukóm s |
| | |akomodácie, | | |uzáverom uhla |
| | |mydriáza, | | | |
| | |poruchy | | | |
| | |videnia | | | |
|Poruchy | | |Hučanie v | | |
|ucha a | | |ušiach | | |
|labyrintu | | | | | |
|Poruchy | |Hypertenzia, |Posturálna | |Hypotenzia, |
|srdca a | |vazodilatácia |hypotenzia, | |predĺženie QT |
|srdcovej | |(najčastejšie |synkopa, | |intervalu, |
|činnosti | |návaly |tachykardia | |fibrilácia |
| | |tepla/začerven| | |komôr, komorová |
| | |ania sa), | | |tachykardia |
| | |palpitácie | | |(vrátane torsade|
| | | | | |de pointes) |
| | | | | | |
|Poruchy | |Zívanie | | |Pulmonálna |
|dýchacej | | | | |eozinofília |
|sústavy, | | | | | |
|hrudníka a | | | | | |
|mediastína | | | | | |
|Poruchy |Nauzea |Zníženie chuti|Zmeny | |Pankreatitída |
|gastrointes|(20,0%) |do jedla |vnímania | | |
|tinálneho | |(anorexia), |chuti, | | |
|traktu | |obstipácia, |bruxizmus, | | |
| | |vracanie |hnačka | | |
|Poruchy |Potenie |Triaška |Vyrážka, | |Multiformný |
|kože a |(vrátane| |alopécia | |erytém, toxická |
|podkožného |nočného | | | |epidermálna |
|tkaniva |potenia)| | | |nekrolýza, |
| | | | | |Stevensov- |
| |[12,2%] | | | |Johnsonov |
| | | | | |syndróm, |
| | | | | |pruritus, |
| | | | | |urtikária |
|Poruchy | | | | |Rabdomyolýza |
|kostrovej a| | | | | |
|svalovej | | | | | |
|sústavy a | | | | | |
|spojivového| | | | | |
|tkaniva | | | | | |
|Poruchy | | | | | |
|obličiek a | |Porucha |Zadržiavanie| | |
|močových | |močenia |moču | | |
|ciest | |(väčšinou | | | |
| | |zadržiavanie) | | | |
| | |polakizúria | | | |
|Poruchy | |Abnormálna |Abnormálny | | |
|reprodukčné| |ejakulácia/org|orgazmus | | |
|ho systému | |azmus (muži), |(ženy) | | |
|a prsníkov | |anorgazmia, | | | |
| | |erektilná | | | |
| | |dysfunkcia | | | |
| | |(impotencia), | | | |
| | |poruchy | | | |
| | |menštruačného | | | |
| | |cyklu spojené | | | |
| | |so zvýšeným | | | |
| | |krvácaním | | | |
| | |alebo zvýšené | | | |
| | |nepravidelné | | | |
| | |krvácanie | | | |
| | |(napr. | | | |
| | |menorágia, | | | |
| | |metrorágia) | | | |
|Celkové | |Asténia | | | |
|poruchy a | |(únava) | | | |
|reakcie v | | | | | |
|mieste | | | | | |
|podania | | | | | |

*V súhrnných klinických štúdiách bola incidencia bolesti hlavy pri liečbe
venlafaxínom 30,3% v porovnaní s 31,3% pri podávaní placeba.
Počas liečby venlafaxínom alebo čoskoro po prerušení liečby boli hlásené
prípady samovražedných myšlienok a samovražedné správanie (pozri časť 4.4).

Prerušenie liečby venlafaxínom (najmä ak je náhle) často vedie k
abstinenčným príznakom. Závraty, senzorické poruchy (vrátane parestézie),
poruchy spánku (vrátane insomnie a abnormálnych snov), nepokoj alebo
úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tremor, bolesť hlavy a chrípkový syndróm
sú najčastejšími hlásenými reakciami. Všeobecne tieto udalosti sú ľahké až
stredne ťažké a sú prechodné, avšak u niektorých pacientov môžu byť ťažké
a/alebo prolongované. Preto sa odporúča, ak už nie je liečba venlafaxínom
dlhšie potrebná, postupné vysadenie znižovaním dávky (pozri časti 4.2 a
4.4).

Pediatrickí pacienti
Profil nežiaducich účinkov venlafaxínu (v placebom kontrolovaných
klinických štúdiách) u detí a mladistvých (vek 6 až 17) bol spravidla
podobný ako u dospelých. Tak ako u dospelých, bolo pozorované zníženie
chuti do jedla, úbytok hmotnosti, zvýšenie tlaku krvi a zvýšenie sérového
cholesterolu (pozri časť 4.4).

V pediatrických klinických štúdiách boli pozorované ako nežiaduci účinok
samovražedné myšlienky. Taktiež boli zvýšené hlásenia hostility a, najmä u
depresívnej epizódy a recidivujúcej depresívnej poruchy, samopoškodzovanie.

U pediatrických pacientov boli jednotlivo pozorované nasledovné nežiaduce
účinky: bolesť brucha, nepokoj, dyspepsia, ekchymóza, epistaxa a myalgie.

9. Predávkovanie

Z postmarketingovývh skúseností bolo predávkovanie venlafaxínom hlásené
najmä v kombinácii s alkoholom a/alebo inými liekmi. Najčastejšie hlásené
udalosti pri predávkovaní zahŕňajú tachykardiu, zmeny úrovne vedomia
(kolísanie od somnolencie po kómu), mydriázu, kŕče a vracanie. Iné hlásené
udalosti zahŕňajú elektrokardiografické zmeny (napr. predĺžený QT interval,
ramienková blokáda, predĺženie QRS), komorovú tachykardiu, bradykardiu,
hypotenziu, vertigo a smrť.

Publikované retrospektívne štúdie uvádzajú, že predávkovanie venlafaxínom
môže byť spojené so zvýšeným rizikom fatálnych zakončení v porovnaní s
tými, ktoré boli pozorované pri SSRI antidepresívach, ale nižším ako pri
tricyklických antidepresívach. Epidemiologické štúdie ukázali, že pacienti
liečení venlafaxínom majú vyššie riziko záťaže samovražednými faktormi v
porovnaní s pacientmi liečenými SSRI. Nie je jasné do akej miery môžu byť
nálezy zvýšeného rizika fatálnych zakončení pripísané toxicite venlafaxínu
pri predávkovaní a do akej niektorým charakteristikám pacientov liečených
venlafaxínom .
Predpisy na venlafaxín sa majú napísať na najmenšie množstvo lieku, ktoré
je zhodné s dobrou liečbou pacienta, s cieľom znížiť riziko predávkovania.

Odporúčaná liečba

Odporúčajú sa všeobecne podporné a symptomatické opatrenia; musí sa
sledovať srdcový rytmus a vitálne funkcie. Ak je prítomné riziko aspirácie,
neodporúča sa vyvolanie vracania. Výplach žalúdka sa môže indikovať ak sa
vykoná krátko po ingescii, alebo u symptomatických pacientov. Podanie
aktivovaného čierneho uhlia môže taktiež limitovať absorpciu liečiva. Je
nepravdepodobné, že by forsírovaná diuréza, dialýza, hemoperfúzia a výmenná
transfúzia boli prínosom. Nie sú známe žiadne špecifické antidotá
venlafaxínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti

/Farmakoterapeutická skupina:/ iné antidepresíva
/ATC kód:/ N06AX16

Mechanizmus účinku venlafaxínových antidepresív u ľudí je spájaný s jeho
potenciáciou neurotransmiterovej aktivity v centrálnom nervovom systéme.
Predklinické štúdie ukázali, že venlafaxín a jeho hlavný metabolit O-
desmetylvenlafaxín (ODV) sú inhibítory spätného vychytávania sérotonínu
a noradrenalínu. Venlafaxín taktiež slabo inhibuje vychytávanie dopamínu.
Venlafaxín a jeho aktívny metabolit redukujú ?- adrenergnú senzibilitu po
oboch, akútnom (jednotlivá dávka) a chronickom podávaní. Venlafaxín a ODV
sú veľmi podobné som zreteľom na ich celkový účinok na reabsorpciu
neurotransmiterov a väzbu na receptor.

Venlafaxín nemá /in vitro/ prakticky žiadnu afinitu k muskarínovým,
cholinergným, H1-histaminergným alebo ?1-adrenergným receptorom mozgu
u potkanov. Farmakologická aktivita týchto receptorov sa môže spájať
s rôznymi vedľajšími účinkami, ktoré sa pozorujú pri iných antidepresívach,
ako sú anticholinergné, sedatívne a kardiovaskulárne vedľajšie účinky.
Venlafaxín nemá inhibičnú aktivitu monoaminooxidázy (MAO).

Štúdie /in vitro/ ukázali, že venlafaxín nemá v skutočnosti žiadnu afinitu
k receptorom citlivým na opiáty alebo benzodiazepín.

Depresívne epizódy a recidivujúce depresívne poruchy

Účinnosť venlafaxínu s okamžitým uvoľňovaním ako liečby depresívnej epizódy
a recidivujúcej depresívnej poruchy bola preukázaná v piatich
randomizovaných, dvojito-slepých, placebom kontrolovaných, krátkodobých
štúdiách s trvaním od 4 do 6 týždňov, s dávkami do 375 mg/deň. Účinnosť
venlafaxínu s predĺženým uvoľňovaním ako liečby depresívnej epizódy
a recidivujúcej depresívnej poruchy bola stanovená v dvoch placebom
kontrolovaných, krátkodobých štúdiách s trvaním 8 a 12 týždňov, ktoré
zahŕňali rozsah dávok od 75 do 225 mg/deň.

V jednej dlhodobej štúdii sa sledoval vznik recidívy počas obdobia do 26
týždňov na ambulantných
dospelých pacientoch, ktorí odpovedali na liečbu v 8-týždňov trvajúcej
otvorenej štúdie s venlafaxínom s predĺženým uvoľňovaním (75, 150 alebo 225
mg) randomizovaní pokračovaním ich rovnakej dávky venlafaxínu s predĺženým
uvoľňovaním alebo placebom.

V druhej dlhšie trvajúcej, placebom kontrolovanej, dvojito-slepej klinickej
štúdii u dospelých ambulantných pacientov s rekurentnými depresívnymi
epizódami a recidivujúcou depresívnou poruchou, ktorí odpovedali na liečbu
venlafaxínom (100 až 200 mg za deň, v b.i.d. schéme) počas poslednej
depresívnej epizódy, bola stanovená účinnosť venlafaxínu v prevencii
recidív depresívnych epizód počas 12 mesiacov.

Generalizovaná úzkostná porucha

Účinnosť venlafaxínu kapsúl s predĺženým uvoľňovaním ako liečby
generalizovanej úzkostnej poruchy (GAD) bola stanovená v dvoch 8-
týždňových, placebom kontrolovaných štúdiách s pevným dávkovaním (75 až 225
mg/deň), jednej 6-mesačnej, placebom kontrolovanej štúdii s pevným
dávkovaním (75 až 225 mg/deň) a jednej 6-mesačnej, placebom kontrolovanej
štúdii s flexibilným dávkovaním (37,5, 75 a 150 mg/deň) u dospelých
ambulantných pacientov.
Aj keď existoval taktiež dôkaz o nadradenosti dávky 37,5 mg/deň nad
placebom, táto dávka nebola tak konzistentne účinná ako vyššie dávky.

Sociálna úzkostná porucha

Účinnosť venlafaxínu kapsúl s predĺženým uvoľňovaním ako liečby sociálnej
úzkostnej poruchy bola stanovená v štyroch dvojito-slepých, 12-týždňových,
multicentrických, placebom kontrolovaných štúdiách s paralelnými skupinami
s flexibilnou dávkou a jednej dvojito-slepej, 6-mesačnej, placebom
kontrolovanej štúdii s paralelnými skupinami a pevnou/flexibilnou dávkou
u dospelých ambulantných pacientov. Pacienti dostávali dávky v rozsahu 75
až 225 mg/deň. 6-mesačná štúdia nepreukázala vyššiu účinnosť venlafaxínu
u skupiny s dávkovaním 150 až 225 mg/deň v porovnaní so skupinou
s dávkovaním 75 mg/deň.

Panická porucha

Účinnosť venlafaxínu kapsúl s predĺženým uvoľňovaním ako liečby panickej
poruchy bola stanovená v dvoch dvojito-slepých, 12-týždňových,
multicentrických, placebom kontrolovaných štúdiách u dospelých ambulantných
pacientov s panickou poruchou, s agorafóbiou alebo bez nej. Začiatočná
dávka v štúdiách panickej poruchy bola 37,5 mg/deň 7 dní. Pacienti potom
dostávali v jednej štúdii pevné dávky 75 alebo 150 mg/deň a v druhej štúdii
75 alebo 225 mg/deň.

Účinnosť bola tiež stanovená v jednej dlhodobej, dvojito-slepej, placebom
kontrolovanej štúdii s paralelnými skupinami so zameraním na dlhodobú
bezpečnosť, účinnosť a prevenciu relapsu u dospelých ambulantných
pacientov, ktorí odpovedali na otvorenú liečbu. Pacienti pokračovali
v užívaní rovnakej dávky venlafaxínu kapsúl s predĺženým uvoľňovaním, akú
užívali na konci otvorenej fázy (75, 150 alebo 225 mg).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Venlafaxín sa extenzívne metabolizuje, primárne na aktívny metabolit O-
desmetylvenlafaxín (ODV). Priemer ± SD plazmatického polčasu venlafaxínu je
5±2 hodiny a u ODV je 11±2 hodiny. Koncentrácie rovnovážneho stavu
u venlafaxínu a ODV sa dosahujú počas 3 dní pri orálnej viacnásobne
dávkovanej liečbe. Venlafaxín a ODV vykazujú lineárnu kinetiku v rozsahu
dávok od 75 mg do 450 mg/deň.

Absorpcia

Najmenej 92% venlafaxínu sa absorbuje po jednotlivých perorálnych dávkach
venlafaxínu s okamžitým uvoľňovaním. Absolútna biologická dostupnosť je 40%
až 45% spôsobená presystémovým metabolizmom. Po podaní venlafaxínu
s okamžitým uvoľňovaním sa dosiahne maximálna plazmatická koncentrácia
venlafaxínu za 2 a ODV za 3 hodiny. Po podaní venlafaxínu kapsúl
s predĺženým uvoľňovaním sa dosiahnu maximálne plazmatické koncentrácie
venlafaxínu do 5,5 hodiny a do 9 hodín u ODV. Ak sa podávajú rovnaké denné
dávky venlafaxínu vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním alebo kapsúl
s predĺženým uvoľňovaním, kapsuly s predĺženým uvoľňovaním vykazujú
pomalšiu rýchlosť absorpcie, ale ten istý rozsah absorpcie v porovnaní
s tabletami s okamžitým uvoľňovaním. Jedlo neovplyvňuje biologickú
dostupnosť venlafaxínu a ODV.

Distribúcia

Venlafaxín a ODV sú v terapeutických koncentráciách minimálne viazané na
proteíny ľudskej plazmy (27% a 30%, respektívne). Distribučný objem
venlafaxínu po intravenóznom podaní je 4,4±1,6 l/kg.

Metabolizmus

Po absorpcii podlieha venlafaxín extenzívnemu systémovému metabolizmu
v pečeni. /In vitro/ a /in vivo/ štúdie naznačujú, že venlafaxín sa
biotransformuje na jeho vyšší aktívny metabolit, ODV, prostredníctvom
CYP2D6. /In vitro/ a /in vivo/ štúdie naznačujú, že venlafaxín sa metabolizuje
na druhoradý, menej aktívny metabolit N-desmetylvenlafaxín prostredníctvom
CYP3A4. /In vitro/ a /in vivo/ štúdie naznačujú, že venlafaxín je slabý
inhibítor CYP2D6. Venlafaxín neinhibuje CYP1A2, CYP2C9 alebo CYP3A4.


Eliminácia


Venlafaxín a jeho metabolity sa vylučujú najmä prostredníctvom obličiek.
Približne 87% dávky venlafaxínu sa vylučuje do moču počas 48 hodín buď ako
nezmenený venlafaxín (5%), nekonjugovaný ODV (29%), konjugovaný ODV (26%)
alebo iné druhoradé neaktívne metabolity (27%). Priemer ± SD klírensov v
plazmatickom rovnovážnom stave venlafaxínu je 1,3±0,6 l/h/kg a ODV je
0,4±0,2 l/h/kg.


Špeciálne populácie


Vek a pohlavie
Vek osoby a jej pohlavie neovplyvňujú signifikantne farmakokinetiku
venlafaxínu a ODV.


CYP2D6 extenzívni/slabí metabolizéri

Plazmatické koncentrácie venlafaxínu sú vyššie u CYP2D6 slabých
metabolizérov ako u extenzívnych metabolizérov. Pretože celková expozícia
(AUC) venlafaxínu a ODV je podobná u slabých aj extenzívnych metabolizérov,
nie je potrebné odlišovať dávkovacie schémy pre tieto dve skupiny.

Pacienti s poškodením pečene
U osôb v Child-Pugh A (s ľahším poškodením pečene) a Child-Pugh B (so
stredným poškodením pečene) boli polčasy venlafaxínu a ODV predĺžené
v porovnaní so zdravými osobami. Orálny klírens venlafaxínu a ODV bol
znížený. Bol zaznamenaný vysoký stupeň interindividuálnej variability.
Dostupné sú len limitované údaje u pacientov s ťažkým poškodením pečene
(pozri časť 4.2).

Pacienti s poškodením obličiek
U dialyzovaných pacientov bol eliminačný polčas venlafaxínu predĺžený
približne do 180% a klírens redukovaný približne na 57% v porovnaní so
zdravými osobami, pričom eliminačný polčas ODV bol predĺžený približne do
142% a klírens redukovaný približne na 56%. U pacientov s ťažkým poškodením
obličiek a u pacientov vyžadujúcich hemodialýzu je potrebná úprava
dávkovania (pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie s venlafaxínom u potkanov a myší neodhalili žiaden dôkaz
o karcinogenéze. Venlafaxín nebol mutagénny v širokom rozsahu testov /in/
/vitro/ a /in vivo/.

Štúdie reprodukčnej toxicity na zvieratách zistili u potkanov zníženie
hmotnosti potomstva, zvýšenie mŕtvo narodeného potomstva a zvýšenie úmrtí
potomstva počas prvých 5 dní laktácie. Príčina týchto úmrtí je neznáma.
Tieto účinky sa objavili pri 30 mg/kg/deň, štvornásobku dennej dávky pre
ľudí 375 mg venlafaxínu (na základe mg/kg). Dávka bez účinku pre tieto
zistenia bola 1,3 násobkom dávky pre ľudí. Potenciálne riziko pre ľudí je
neznáme.
V štúdii, v ktorej boli samci aj samičky potkanov vystavení účinkom ODV, sa
pozorovalo zníženie fertility. Táto expozícia bola približne 1 až 2
násobkom dávky pre ľudí 375 mg/deň. Význam týchto zistení pre ľudí nie je
známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety:/
mikrokryštalická celulóza
povidón
mastenec
koloidný oxid kremičitý
magnéziumstearát

/Filmový obal tablety:/
etylcelulóza
kopovidón

/Kapsula:/
75 mg: čierny oxid železitý (E172)
červený oxid železitý (E172)
oxid titaničitý (E171)
želatína

/150 mg:/ červeň allura (E129)
oranžová žlť FCF (E110)
briliantová modrá FCF (E171)
oxid titaničitý (E171)
želatína

/Farebná potlač:/
75 mg: šelak, červený oxid železitý
/150 mg:/ šelak, oxid titaničitý

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

36 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C .

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blistrové balenie z nepriehľadného, bieleho PVC/Aclar filmu a hliníkovej
fólie; 10, 14, 28, 30, 50 a 100 kapsúl

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu na iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bluefish Pharmaceuticals AB
Torsgatan 11
SE-111 23 Štokholm
Švédsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Venlafaxine Bluefish XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním:
30/0612/09-S
Venlafaxine Bluefish XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním:
30/0613/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C81240
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06AX16 - venlafaxinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
SE -
Účinná látka:
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
1.68 € / 50.61 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
1.68 € / 50.61 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.21 € ÚP:4.49 € DP:2.72 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.73 € ÚP:0.00 € DP:17.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.18 € ÚP:0.00 € DP:19.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.93 € ÚP:0.00 € DP:16.93 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.94 € ÚP:0.00 € DP:34.94 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien