Detail:
Vasopentol 160 mg tbl flm 98x160 mg (blister)
Názov lieku:
Vasopentol 160 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 98x160 mg (blister)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/05372,
2009/05373
Príloha č.3 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/08715,
2009/08716

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Vasopentol 80 mg
Vasopentol 160 mg
filmom obalené tablety
Valsartan


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Vasopentol a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Vasopentol
3. Ako užívať Vasopentol
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Vasopentol
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE VASOPENTOL A NA ČO SA POUŽÍVA

Vasopentol patrí do skupiny liekov označovaných ako antagonisty receptora
angiotenzínu II, ktoré pomáhajú znižovať vysoký krvný tlak. Angiotenzín II
je látka v tele, ktorá spôsobuje zúženie ciev a tým vyvoláva zvýšenie
krvného tlaku. Vasopentol bráni účinku angiotenzínu II. Následkom je
uvoľnenie ciev a zníženie krvného tlaku.


Vasopentol 80 mg filmom obalené tablety sa môžu použiť na tri rôzne
ochorenia:
? na liečbu vysokého krvného tlaku. Vysoký krvný tlak zvyšuje pracovnú
záťaž srdca a tepien. Ak sa nelieči, môže poškodiť cievy mozgu, srdca,
a obličiek a môže vyústiť do mŕtvice a zlyhania srdca alebo obličiek.
Vysoký krvný tlak zvyšuje riziko srdcového infarktu. Zníženie krvného
tlaku na normálne hodnoty znižuje riziko vzniku týchto ochorení.
? na liečbu ľudí po nedávnom srdcovom infrakte (infarkt myokardu).
„Nedávny“ tu znamená pred 12 hodinami až 10 dňami.
? na liečbu symptomatického zlyhania srdca. Vasopentol sa používa
vtedy, keď nemožno použiť skupinu liekov nazvaných inhibítory enzýmu
konvertujúceho angiotenzín (inhibítory ACE) (skupina liekov na liečbu
zlyhania srdca), alebo sa môže použiť ako prídavná liečba
k inhibítorom ACE, keď nie je možné použiť betablokátory (iná skupina
liekov na liečbu zlyhania srdca).
Zlyhanie srdca sa prejavuje dýchavičnosťou a opuchom chodidiel
a dolných častí nôh následkom hromadenia tekutiny. Zlyhanie srdca
znamená, že srdcový sval nie je schopný prečerpávať toľko krvi, koľko
je potrebné na zásobovanie celého tela.


Vasopentol 160 mg filmom obalené tablety sa môžu použiť na tri rôzne
ochorenia:
? na liečbu vysokého krvného tlaku. Vysoký krvný tlak zvyšuje pracovnú
záťaž srdca a tepien. Ak sa nelieči, môže poškodiť cievy mozgu, srdca,
a obličiek a môže vyústiť do mŕtvice a zlyhania srdca alebo obličiek.
Vysoký krvný tlak zvyšuje riziko srdcového infarktu. Zníženie krvného
tlaku na normálne hodnoty znižuje riziko vzniku týchto ochorení.
? na liečbu ľudí po nedávnom srdcovom infrakte (infarkt myokardu).
„Nedávny“ tu znamená pred 12 hodinami až 10 dňami.
? na liečbu symptomatického zlyhania srdca. Vasopentol sa používa
vtedy, keď nemožno použiť skupinu liekov nazvaných inhibítory enzýmu
konvertujúceho angiotenzín (inhibítory ACE) (skupina liekov na liečbu
zlyhania srdca), alebo sa môže použiť ako prídavná liečba
k inhibítorom ACE, keď nie je možné použiť betablokátory (iná skupina
liekov na liečbu zlyhania srdca).
Zlyhanie srdca sa prejavuje dýchavičnosťou a opuchom chodidiel
a dolných častí nôh následkom hromadenia tekutiny. Zlyhanie srdca
znamená, že srdcový sval nie je schopný prečerpávať toľko krvi, koľko
je potrebné na zásobovanie celého tela.


2. SKÔR AKO UŽIJETE VASOPENTOL

Neužívajte Vasopentol:
? keď ste alergický (precitlivený) na valsartan, sójový olej, arašidový
olej alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Vasopentolu.
? keď máte závažné ochorenie pečene.
? keď ste viac ako 3 mesiace tehotná (je tiež lepšie vyhnúť sa
Vasopentolu v ranom štádiu tehotenstva – pozrite časť tehotenstvo).

Ak sa Vás niečo z uvedeného týka, Vasopentol neužívajte.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Vasopentolu :
? Ak máte ochorenie pečene
? Ak máte závažné ochorenie obličiek, alebo ak chodíte na dialýzu.
? Ak máte zúženú obličkovú tepnu.
? Ak Vám nedávno transplantovali obličku (dostali ste novú obličku).
? Ak sa liečite po srdcovom infarkte alebo pre zlyhanie srdca, Váš
lekár Vám možno vyšetrí funkciu obličiek.
? Ak máte závažné ochorenie srdca iné ako zlyhanie srdca alebo srdcový
infarkt.
? Ak užívate lieky, ktoré zvyšujú množstvo draslíka v krvi. Zahŕňa to
doplnky draslíka alebo náhrady soli obsahujúce draslík, lieky šetriace
draslík a heparín. Možno bude potrebné pravidelne kontrolovať množstvo
draslíka vo Vašej krvi.
? Ak máte hyperaldosteronizmus. To je ochorenie, pri ktorom
nadobličkové žľazy tvoria príliš veľa hormónu aldosterónu. Ak sa Vás
to týka, použitie Vasopentolu sa neodporúča.
? Ak ste stratili veľa tekutín (dehydratácia) hnačkou, vracaním alebo
vysokými dávkami liekov na odvodnenie (diuretiká).
? Užívanie Vasopentolu u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov)
sa neodporúča.
? Musíte upozorniť svojho lekára, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo
že môžete otehotnieť). Vasopentol sa neodporúča užívať na začiatku
tehotenstva a nesmie sa užívať po 3 mesiacoch tehotenstva, pretože
jeho užívanie v tomto období môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho
dieťaťa (pozrite časť Tehotenstvo a dojčenie).

Ak sa Vás to týka, povedzte o tom svojmu lekárovi skôr, ako užijete
Vasopentol.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Vasopentolu s niektorými inými liekmi môže ovplyvniť účinok
liečby. Možno bude potrebné zmeniť dávku, urobiť iné opatrenia alebo
v niektorých prípadoch ukončiť užívanie niektorého z liekov. Platí to
rovnako pre lieky s výdajom viazaným na lekársky predpis a pre
voľnopredajné lieky, a to zvlášť pre:

? iné lieky, ktoré znižujú krvný tlak, hlavne lieky na
odvodnenie (diuretiká).
? lieky, ktoré zvyšujú množstvo draslíka v krvi. Zahŕňa to doplnky
draslíka alebo náhrady soli obsahujúce draslík, lieky šetriace draslík
a heparín.
? určitý typ liekov proti bolesti, ktoré sa označujú ako nesteroidné
protizápalové lieky (NSAID).
? lítium, čo je liek na liečbu niektorých duševných chorôb.

Navyše:
? Ak sa liečite po srdcovom infarkte, neodporúča sa kombinácia
s inhibítormi ACE (skupina liekov na liečbu srdcového infarktu).
? Ak sa liečite pre srdcové zlyhanie, neodporúča sa trojkombinácia
s inhibítormi ACE a betablokátormi (skupiny liekov na liečbu zlyhania
srdca).

Užívanie Vasopentolu s jedlom alebo nápojmi
Vasopentol môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako užijete akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

. Musíte upozorniť svojho lekára, keď si myslíte, že ste tehotná (alebo že
môžete otehotnieť). Lekár Vás zvyčajne požiada, aby ste prestali užívať
Vasopentol ešte pred otehotnením, alebo ihneď, keď budete vedieť, že ste
tehotná, a odporučí Vám užívať namiesto Vasopentolu iný liek. Vasopentol
sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste
tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie
Vášho dieťaťa, keď sa užíva po 3. mesiaci tehotenstva.


. Upozornite svojho lekára, keď dojčíte alebo začínate dojčiť. Vasopentol
sa neodporúča pre dojčiace matky a ak chcete dojčiť, lekár Vám môže
vybrať iný liek. Platí to najmä vtedy, ak Vaše dieťa je novorodenec,
alebo ak sa narodilo predčasne.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Skôr, ako budete viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo vykonávať iné
činnosti, ktoré vyžadujú sústredenie, musíte vedieť, aké účinky má na Vás
Vasopentol. Tak ako mnohé iné lieky, ktoré sa používajú na liečbu vysokého
krvného tlaku, aj Vasopentol môže v zriedkavých prípadoch vyvolať závraty a
ovplyvniť sústredenie.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Vasopentolu
Vasopentol obsahuje laktózu. Ak Vám niekedy lekár povedal, že netolerujete
niektoré druhy cukrov, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete
užívať tento liek.
Vasopentol obsahuje sójový olej. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju
neužívajte tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ VASOPENTOL

Ak máte dosiahnuť čo najlepšie výsledky a znížiť riziko vedľajších účinkov,
vždy užívajte Vasopentol presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Ľudia, ktorí
majú vysoký krvný tlak, si často nevšimnú žiadne príznaky tohto
ochorenia. Mnohí sa môžu cítiť celkom normálne. Preto je veľmi dôležité,
aby ste chodili na dohodnuté lekárske vyšetrenia, aj keď sa budete cítiť
dobre.

Vysoký krvný tlak: Zvyčajná dávka je 80 mg denne. V niektorých prípadoch
Vám lekár môže predpísať vyššie dávky (napr. 160 mg alebo 320 mg). Môže
tiež kombinovať Vasopentol s ďalším liekom (napr. diuretikom).

Po nedávnom srdcovom infarkte: Liečba sa začína spravidla už 12 hodín po
srdcovom infarkte, zvyčajne nízkou dávkou 20 mg dvakrát denne. Dávku 20 mg
získate rozpolením 40 mg tablety. Váš lekár bude túto dávku počas
niekoľkých týždňov postupne zvyšovať najviac na 160 mg dvakrát
denne. Konečná dávka závisí od toho, ako budete znášať liečbu.
Vasopentol možno podávať spolu s inými liekmi na liečbu srdcového infarktu
a Váš lekár rozhodne, ktorá liečba je pre Vás vhodná.

Zlyhanie srdca: Liečba sa spravidla začína dávkou 40 mg dvakrát denne. Váš
lekár bude túto dávku počas niekoľkých týždňov postupne zvyšovať najviac na
160 mg dvakrát denne. Konečná dávka závisí od toho, ako budete znášať
liečbu.
Vasopentol možno podávať spolu s inými liekmi na liečbu srdcového zlyhania
a Váš lekár rozhodne, ktorá liečba je pre Vás vhodná.

Vasopentol môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Vasopentol zapite
pohárom vody.
Užívajte Vasopentol každý deň približne v rovnakom čase.

Ak užijete viac Vasopentolu ako máte
Ak sa u Vás vyskytnú silné závraty a/alebo mdloby, ľahnite si a ihneď sa
spojte so svojím lekárom. Ak ste nedopatrením užili príliš veľa tabliet,
spojte so svojím lekárom, lekárnikom alebo nemocnicou.

Ak zabudnete užiť Vasopentol
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si spomeniete. Ak je však už
takmer čas na ďalšiu dávku, vynechajte dávku, na ktorú ste zabudli.

Ak prestanete užívať Vasopentol
Ukončenie liečby Vasopentolom môže zhoršiť Vaše ochorenie. Neprerušte
užívanie lieku, kým Vám to neodporučí Váš lekár.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Vasopentol môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť s určitou častosťou, ktorá je
určená takto:
. veľmi časté: postihujú viac ako 1 z 10 používateľov
. časté: postihujú 1 až 10 zo 100 používateľov
. menej časté: postihujú 1 až 10 z 1 000 používateľov
. zriedkavé: postihujú 1 až 10 z 10 000 používateľov
. veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 z 10 000 používateľov
. neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov.

Niektoré príznaky vyžadujú okamžitú liečbu:
Môžu sa u Vás objaviť príznaky angioedému, napríklad
. opuch tváre, jazyka alebo hrdla
. ťažkosti pri prehĺtaní
. žihľavka a ťažkosti s dýchaním

Ak sa u Vás objaví niektorý z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekára.

Ďalšie vedľajšie účinky:

Časté:
. závraty, závraty pri vstávaní
. nízky tlak s príznakmi ako sú závraty,
. pokles funkcie obličiek (známky poškodenia obličiek)

Menej časté:
. alergická reakcia s príznakmi, ako sú vyrážky, svrbenie, závraty, opuch
tváre alebo pier alebo jazyka alebo hrdla, ťažkosti pri dýchaní alebo
prehĺtaní, závraty (príznaky angioedému)
. náhla strata vedomia
. pocit, že sa krúti okolie
. závažný pokles funkcie obličiek (známky akútneho zlyhania obličiek)
. svalové kŕče, abnormálny rytmus srdca (príznaky zvýšenej hladiny
draslíka v krvi)
. dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním poležiačky, opuchy chodidiel alebo nôh
(príznaky zlyhania srdca)
. bolesť hlavy
. kašeľ
. bolesť brucha
. nutkanie na vracanie
. hnačka
. únava
. slabosť

Neznáme
. vyrážky, svrbenie, spolu s niektorými ďalšími príznakmi alebo
prejavmi: horúčka, bolesť kĺbov, bolesť svalov, zdurené lymfatické
uzliny a/alebo príznaky podobné chrípke (príznaky sérovej choroby)
. purpurovočervené škvrny, horúčka, svrbenie (príznaky zápalu krvných
ciev, označovaného aj vaskulitída)
. neobvyklé krvácanie alebo podliatiny (príznaky nízkeho počtu krvných
doštičiek)
. bolesť svalov (myalgia)
. horúčka, bolesť v krku alebo vredy v ústach spôsobené infekciami
(príznaky nízkeho počtu bielych krviniek, označovaného aj neutropénia)
. zníženie hladiny hemoglobínu a zníženie percentuálneho podielu červených
krviniek v krvi (čo môže v závažných prípadoch viesť k anémii)
. zvýšenie hladiny draslíka v krvi (čo môže v závažných prípadoch vyvolať
svalové kŕče, poruchu srdcového rytmu)
. zvýšenie hodnôt funkčných testov pečene (čo môže naznačovať poškodenie
pečene) vrátane zvýšenia hladiny bilirubínu v krvi (čo môže v závažných
prípadoch vyvolať zožltnutie kože a očí)
? zvýšenie hladiny dusíka močoviny v krvi a zvýšenie hladiny sérového
kreatinínu (čo môže
naznačovať poruchu funkcie obličiek)

Frekvencia niektorých vedľajších účinkov sa môže meniť v závislosti od
Vášho stavu. Napríklad vedľajšie účinky ako sú závraty a pokles funkcie
obličiek sa pozorovali menej často u pacientov liečených na vysoký krvný
tlak ako u pacientov liečených pre srdcové zlyhanie alebo po nedávnom
srdcovom infarkte.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ VASOPENTOL

? PVC/PE/PVDC-Al blistre: Uchovávajte pri teplote do 30°C. Uchovávajte
v pôvodnom obale
na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
Polyetylénové fľaše: Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu
pred svetlom a vlhkosťou.
. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
. Nepoužívajte Vasopentol po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli, blistri
a fľaši ako EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v
mesiaci.
. Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým
odpadom. Nepoužitý liek vráťte
do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Vasopentol obsahuje

- Liečivo je valsartan.
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 80 mg valsartanu.
Jedna filmom obalená tableta obsahuje 160 mg valsartanu.
- Ďalšie zložky sú: jadro tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická
celulóza, sodná soľ
kroskarmelózy, povidón K29-K32, mastenec, magnéziumstearát,
koloidný oxid kremičitý
bezvodý; obal tablety: polyvinyl alkohol, makrogol 3350,
mastenec, lecitín (obsahuje sójový
olej) (E322), oxid titaničitý (E 171), žltý oxid železitý (E
172), červený oxid železitý (E 172).

Ako vyzerá Vasopentol a obsah balenia

Vasopentol 80 mg tablety: Ružové, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené
tablety, priemer 8 mm, s deliacou ryhou na oboch stranách a označením „V“
na jednej strane.
Vasopentol 160 mg tablety: Žlté, oválne, bikonvexné, filmom obalené
tablety, 15 x 6,5 mm, s deliacou ryhou na jednej strane a označením „V“ na
druhej strane.

/Veľkosti balenia/
PVC/PE/PVDC-Al blistre: 7, 14, 28, 30, 56, 98 a 280 tabliet
Polyetylénová liekovka: 7, 14, 28, 56, 98, 100 a 280 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko

Výrobca:
Actavis Ltd.
B16 Bulebel Industrial estate
Zejtun ZTN 08
Malta

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Island |Ramartan |
|Bulharsko |Sarteg 80 mg |
| |Sarteg 160 mg |
|Česká republika |Blessin 80 mg |
| |Blessin 160 mg |
|Poľsko |Tensart |
|Slovenská republika |Vasopentol 80 mg |
| |Vasopentol 160 mg |


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
novembri 2009.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/05372,
2009/05373
Príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/08715,
2009/08716

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Vasopentol 80 mg
Vasopentol 160 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 80 mg valsartanu.
Každá filmom obalená tableta obsahuje 160 mg valsartanu.

Pomocné látky:
Každá filmom obalená tableta Vasopentol 80 mg obsahuje 42,22 mg monohydrátu
laktózy a 0,252 mg
lecitínu (obsahuje sójový olej).
Každá filmom obalená tableta Vasopentol 160 mg obsahuje 84,44 mg
monohydrátu laktózy a 0,504 mg lecitínu (obsahuje sójový olej).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

Vasopentol 80 mg tablety: Ružové, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené
tablety, priemer 8 mm, s deliacou ryhou na oboch stranách a označením „V“
na jednej strane.
Vasopentol 160 mg tablety: Žlté, oválne, bikonvexné, filmom obalené
tablety, 15 x 6,5 mm, s deliacou ryhou na jednej strane a označením „V“ na
druhej strane.
Tablety sa môžu rozdeliť na dve rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Hypertenzia
Liečba esenciálnej hypertenzie.

Nedávny infarkt myokardu
Liečba klinicky stabilných pacientov so symptomatickým srdcovým zlyhaním
alebo asymptomatickou systolickou dysfunkciou ľavej komory po nedávnom
(pred 12 hodinami – 10 dňami) infarkte myokardu (pozri časti 4.4 a 5.1).

Zlyhanie srdca
Liečba symptomatického zlyhania srdca, keď nie je možné použiť inhibítory
enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE) alebo ako prídavná liečba
k inhibítorom ACE, keď nie je možné použiť betablokátory (pozri časti 4.4
a 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

/Dávkovanie/

Hypertenzia
Odporúčaná začiatočná dávka Vasopentolu je 80 mg raz denne.
Antihypertenzívny účinok sa v zásade dosiahne do 2 týždňov a maximálne
účinky sa dosahujú do 4 týždňov. U niektorých pacientov, ktorých krvný tlak
nie je primerane kontrolovaný, možno dávku zvýšiť na 160 mg a maximálne na
320 mg.
Vasopentol možno podávať aj s inými antihypertenzívami. Pridanie diuretika,
napr. hydrochlorotiazidu, u týchto pacientov krvný tlak ešte viac zníži.

Nedávny infarkt myokardu
U klinicky stabilných pacientov možno začať liečbu už 12 hodín po infarkte
myokardu. Po začiatočnej dávke 20 mg dvakrát denne sa má liečba valsartanom
titrovať počas nasledujúcich niekoľko týždňov na 40 mg, 80 mg a 160 mg
dvakrát denne. Na podanie začiatočnej dávky je určená 40 mg deliteľná
tableta. Cieľová maximálna dávka je 160 mg dvakrát denne. Všeobecne sa
odporúča, aby pacienti dosiahli dávku 80 mg dvakrát denne do dvoch týždňov
od začatia liečby a cieľovú maximálnu dávku 160 mg dvakrát denne do troch
mesiacov, podľa toho, ako pacient liečbu znáša. Ak sa vyskytne
symptomatická hypotenzia alebo porucha činnosti obličiek, má sa zvážiť
zníženie dávky.
Valsartan možno použiť u pacientov, ktorí dostávajú aj inú liečbu po
infarkte myokardu, napr. trombolytiká, kyselinu acetylsalicylovú,
betablokátory, statíny a diuretiká. Kombinácia s inhibítormi ACE sa
neodporúča (pozri časti 4.4 a 5.1).
Pri hodnotení stavu pacientov po infarkte myokardu sa má vždy vyšetriť
funkcia obličiek.

Zlyhanie srdca
Odporúčaná začiatočná dávka Vasopentolu je 40 mg dvakrát denne. Titrácia na
dávky 80 mg a 160 mg dvakrát denne sa má vykonať v intervaloch najmenej
dvoch týždňov na najvyššiu dávku, ktorú pacient znáša. Má sa uvážiť
zníženie dávky súčasne podávaných diuretík. Maximálna denná dávka podávaná
v klinických skúšaniach bola 320 mg rozdelená na čiastkové dávky.
Valsartan sa môže podávať s inou liečbou zlyhania srdca. Avšak
trojkombinácia inhibítora ACE, betablokátora a valsartanu sa neodporúča
(pozri časti 4.4 a 5.1).
Pri hodnotení stavu pacientov so zlyhaním srdca sa má vždy vyšetriť funkcia
obličiek.

/Spôsob podania/
Vasopentol sa môže užívať bez ohľadu na jedlo a má sa užívať s vodou.

/Ďalšie informácie o špeciálnych populáciách/

Starší pacienti
U starších pacientov úprava dávky nie je potrebná.

Poškodenie obličiek
Úprava dávky sa nevyžaduje u pacientov s klírensom kreatinínu >10 ml/min
(pozri časti 4.4 a 5.2).

Poškodenie funkcie pečene
U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene bez
cholestázy dávka valsartanu nemá prekročiť 80 mg. Vasopentol je
kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene a u pacientov
s cholestázou (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2).

Pediatrickí pacienti
Vasopentol sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov kvôli
chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.

4.3 Kontraindikácie
- Precitlivenosť na liečivo, sójový olej, arašidový olej alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1).
- Ťažké poškodenie funkcie pečene, biliárna cirhóza a cholestáza.
- Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Hyperkaliémia
Súbežné použitie s doplnkami draslíka, diuretikami šetriacimi draslík,
náhradami solí obsahujúcimi draslík alebo inými liekmi, ktoré môžu hladiny
draslíka zvyšovať (heparín, atď.) sa neodporúča. Podľa potreby sa má
monitorovať hladina draslíka.

Pacienti s depléciou sodíka a/alebo objemu
U pacientov so závažnou depléciou sodíka a/alebo objemu, napr. u takých,
ktorí dostávajú vysoké dávky diuretík, sa môže po začatí liečby valsartanom
v zriedkavých prípadoch vyskytnúť symptomatická hypotenzia. Deplécia sodíka
a/alebo objemu sa musí upraviť pred začiatkom liečby Vasopentolom, napr.
znížením dávky diuretika.

Stenóza renálnej artérie
Bezpečnosť používania Vasopentolu sa nestanovila u pacientov s obojstrannou
stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie pri solitárnej obličke..
Krátkodobé podávanie valsartanu dvanástim pacientom s renovaskulárnou
hypertenziou zapríčinenou jednostrannou stenózou renálnej artérie
nespôsobilo žiadne významné zmeny renálnej hemodynamiky, kreatinínu v sére,
alebo močoviny v krvi (BUN). Avšak iné lieky, ktoré ovplyvňujú systém
renín-angiotenzín, môžu zvýšiť močovinu v krvi a sérový kreatinín u
pacientov s jednostrannou stenózou renálnej artérie, preto sa odporúča
sledovanie funkcie obličiek pri liečbe pacientov valsartanom.

Transplantácia obličky
V súčasnosti nie sú skúsenosti s bezpečným použitím valsartanu u pacientov,
ktorým nedávno transplantovali obličku.

Primárny hyperaldosteronizmus
Pacienti s primárnym hyperaldosteronizmom nemajú byť liečení valsartanom,
pretože ich renín-angiotenzínový systém nie je aktivovaný.

Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická
kardiomyopatia
Tak ako pri všetkých ostatných vazodilatanciách, osobitná opatrnosť sa
vyžaduje u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou alebo obštrukčnou
hypertrofickou kardiomyopatiou (HOCM)..

Poškodenie funkcie obličiek
U pacientov s klírensom kreatinínu >10 ml/min sa úprava dávkovania
nevyžaduje. O bezpečnom použití u pacientov s klírensom kreatinínu <
10 ml/min a pacientov, ktorí podstupujú dialýzu, v súčasnosti nie sú
skúsenosti, preto sa valstartan má použiť u týchto pacientov opatrne (pozri
časti 4.2 a 5.2).

Poškodenie funkcie pečene
U pacientov s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene bez
cholestázy sa valsartan má používať opatrne (pozri časti 4.2 a 5.2).

Gravidita
Liečba antagonistami receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa nemá začať počas
gravidity. Ak sa nepretržitá liečba AIIRA nepovažuje za nevyhnutnú,
pacientky plánujúce graviditu je potrebné previesť na alternatívnu
antihypertenzívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri
použití počas gravidity. Ak sa potvrdí gravidita, liečba AIIRA sa má
okamžite ukončiť a ak je to potrebné, má sa začať alternatívna liečba
(pozri časť 4.3 a 4.6).

Nedávny infarkt myokardu
Kombinácia kaptoprilu a valsartanu neupreukázala žiadny ďalší klinický
prínos, naproti tomu sa zvýšilo riziko nežiaducich udalostí v porovnaní s
liečbou každým z týchto liekov (pozri časť 4.2 a 5.1). Preto sa kombinácia
valsartanu s inhibítorom ACE neodporúča.
Pri začatí liečby u pacientov po infarkte myokardu je potrebná opatrnosť.
Pri hodnotení stavu pacientov po infarkte myokardu sa má vždy vyšetriť
funkcia obličiek (pozri časť 4.2).
Použitie valsartanu u pacientov po infarkte myokardu má často za následok
určitý pokles krvného tlaku, prerušenie liečby pre pretrvávajúcu
symptomatickú hypotenziu však zvyčajne nie je potrebné, pokiaľ sa dodržujú
pokyny pre dávkovanie (pozri časť 4.2).

Zlyhanie srdca
U pacientov so zlyhaním srdca liečba trojkombináciou inhibítora ACE,
betablokátora a valsartanu nepreukázala žiadny klinický prínos (pozri časť
5.1). Táto kombinácia zjavne zvyšuje riziko nežiaducich udalostí, preto sa
neodporúča.
Pri začatí liečby u pacientov so zlyhaním srdca je potrebná opatrnosť. Pri
hodnotení stavu pacientov so srdcovým zlyhaním sa má vždy vyšetriť funkcia
obličiek (pozri časť 4.2).
Použitie valsartanu u pacientov so srdcovým zlyhaním má často za následok
určitý pokles krvného tlaku, prerušenie liečby pre pretrvávajúcu
symptomatickú hypotenziu však zvyčajne nie je potrebné, pokiaľ sa dodržujú
pokyny pre dávkovanie (pozri časť 4.2).
U pacientov, ktorých funkcia obličiek môže závisieť od aktivity systému
renín-angiotenzín (napr. pacientov s ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca),
liečba inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín bola spojená s
oligúriou a/alebo progredujúcou azotémiou a v zriedkavých prípadoch s
akútnym zlyhaním obličiek a/alebo smrťou. Keďže valsartan je antagonista
angiotenzínu II, nie je možné vylúčiť, že použitie valsartanu môže byť
spojené so zhoršením funkcie obličiek.

Galaktózová intolerancia, laponský deficit laktázy, glukózo-galaktózová
malabsorbcia
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorbcie nesmú
užívať tento liek.

Lecitín
Ak je pacient precitlivený na arašidy alebo sóju, nesmie užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Súbežné použitie sa neodporúča/

/Lítium/
Počas súčasného podávania s inhibítormi ACE sa zaznamenalo reverzibilné
zvýšenie sérových koncentrácií a toxicity lítia. Kvôli nedostatku
skúseností so súbežným použitím valsartanu a lítia sa táto kombinácia
neodporúča. Ak sa preukáže, že táto kombinácia je potrebná, odporúča sa
starostlivé sledovanie hladín lítia v sére.

/Diuretiká šetriace draslík, doplnky draslíka, náhrady solí s obsahom/
/draslíka a iné látky, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka/
Ak sa liek, ktorý ovplyvňuje hladiny draslíka, považuje za potrebný
v kombinácii s valsartanom, odporúča sa sledovanie hladín draslíka
v plazme.

/Súbežné použitie vyžadujúce opatrnosť/
/Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), vrátane selektívnych inhibítorov/
/COX-2, kyseliny acetylsalicylovej >3 g/deň), a neselektívne NSAID/
Pri antagonistoch angiotenzínu II podávaných súčasne s NSAID môže dôjsť
k oslabeniu antihypertenzívneho účinku. Okrem toho súčasné používanie
antagonistov angiotenzínu II a NSAID môže mať za následok väčšie riziko
zhoršovania funkcie obličiek a zvýšenie draslíka v sére. Preto sa odporúča
sledovanie funkcie obličiek na začiatku liečby, ako aj náležitá hydratácia
pacienta.

/Iné/
V liekových interakčných štúdiách s valsartanom sa nezistili žiadne
klinicky významné farmakokinetické interakcie s valsartanom alebo
s niektorou z nasledujúcich látok: cimetidín, warfarín, furosemid, digoxín,
atenolol, indometacín, hydrochlorotiazid, amlodipín, glibenklamid.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/

Použitie antagonistov receptora angiotenzínu II (AIIRA) sa neodporúča počas
prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie AIIRA je
kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti
4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii
inhibítorom ACE počas prvého trimestra gravidity neposkytli jednoznačné
závery, malé zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Zatiaľ čo nie sú
kontrolované epidemiologické údaje o riziku pri inhibítoroch receptorov
angiotenzínu II, podobné riziká pre túto skupinu liekov môžu existovať. Ak
sa nepretržitá liečba AIIRA nepovažuje za nevyhnutnú, pacientky plánujúce
graviditu je potrebné previesť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu,
ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pri použití počas gravidity. Keď sa
potvrdí gravidita, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť, a ak je to
potrebné, má sa začať alternatívna liečba.
Je známe, že expozícia AIIRA pri liečbe počas druhého a tretieho trimestra
vyvoláva u ľudí fetotoxické účinky (zníženie funkcie obličiek,
oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a toxické účinky u
novorodencov (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia); pozri tiež
časť 5.3 „Predklinické údaje o bezpečnosti“.
Ak by došlo k expozícii AIIRA od druhého trimestra tehotenstva, odporúča sa
ultrazvukové vyšetrenie obličiek a lebky.
Dojčatá, ktorých matky užívali AIIRA, je potrebné dôsledne sledovať pre
hypotenziu (pozri tiež časť 4.3 a 4.4).

/Laktácia/
Keďže nie sú dostupné informácie o použití valsartanu počas dojčenia,
Vasopentol sa neodporúča a vhodnejšie sú iné druhy liečby s lepšie
stanovenými bezpečnostnými profilmi počas dojčenia, najmä pri dojčení
novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosti viesť vozidlá. Pri
vedení vozidla alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že občas
sa môžu vyskytnúť závraty alebo únava.

4.8 Nežiaduce účinky

V kontrolovaných klinických skúšaniach s pacientmi s hypertenziou bola
celková incidencia nežiaducich reakcií (ADR) porovnateľná s placebom a
zhoduje sa s farmakologickými vlastnosťami valsartanu. Incidencia ADR
nemala vzťah k dávke alebo trvaniu liečby a nesúvisela ani s pohlavím,
vekom alebo rasou.

ADR hlásené z klinických štúdií, skúseností po uvedení na trh a
laboratórnych nálezov sú uvedené nižšie podľa tried orgánových systémov.

Nežiaduce udalosti sú zoradené podľa frekvencie, najčastejšie ako prvé,
pomocou nasledovnej konvencie: veľmi časté (? l/10); časté (? l/100 až <
l/10); menej časté (? l/1 000 až < 1/100); zriedkavé (? 1/10 000 až <
1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), vrátane ojedinelých
hlásení. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky
usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.
Pri všetkých ADR hlásených zo skúseností po uvedení na trh a laboratórnych
nálezov nie je možné použiť frekvenciu ADR, preto sú uvedené v tabuľke s
frekvenciou „neznáme“.

. Hypertenzia

|Poruchy krvi a lymfatického systému |
|Neznáme |Pokles hemoglobínu, pokles |
| |hematokritu, neutropénia, |
| |trombocytopénia |
|Poruchy imunitného systému |
|Neznáme |Precitlivenosť vrátane sérovej |
| |choroby |
|Poruchy metabolizmu a výživy |
|Neznáme |Zvýšenie hladiny draslíka v sére |
|Poruchy ucha a labyrintu |
|Menej časté |Vertigo |
|Poruchy ciev |
|Neznáme |Vaskulitída |
|Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína |
|Menej časté |Kašeľ |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|Menej časté |Bolesť brucha |
|Poruchy pečene a žlčových ciest |
|Neznáme |Zvýšenie hodnôt funkcie pečene |
| |vrátane zvýšenia hodnoty bilirubínu |
| |v sére |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |
|Neznáme |Angioedém, exantém, pruritus |
|Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva |
|Neznáme |Myalgia |
|Poruchy obličiek a močových ciest |
|Neznáme |Zlyhanie obličiek a poškodenie, |
| |zvýšenie hladiny kreatinínu v sére |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
|Menej časté |Únava |

Bezpečnostný profil pozorovaný v kontrolovaných klinických štúdiách u
pacientov po nedávnom infarkte myokardu a/alebo so srdcovým zlyhaním sa
líši od celkového bezpečnostného profilu pozorovaného u pacientov s
hypertenziou. Môže to súvisieť so základnou chorobou pacienta. ADR, ktoré
sa vyskytli u pacientov po nedávnom infarkte myokardu a/alebo so srdcovým
zlyhaním sú uvedené nižšie:

. Stav po nedávnom infarkte myokardu a/alebo srdcové zlyhanie

|Poruchy krvi a lymfatického systému |
|Neznáme |Trombocytopénia |
|Poruchy imunitného systému |
|Neznáme |Precitlivenosť vrátane sérovej |
| |choroby |
|Poruchy metabolizmu a výživy |
|Menej časté |Hyperkaliémia |
|Neznáme |Zvýšenie hladiny draslíka v sére |
|Poruchy nervového systému |
|Časté |Závraty, polohové závraty |
|Menej časté |Synkopa, bolesť hlavy |
|Poruchy ucha a labyrintu |
|Menej časté |Vertigo |
|Srdcové poruchy |
|Menej časté |Srdcové zlyhanie |
|Poruchy ciev |
|Časté |Hypotenzia, ortostatická hypotenzia |
|Neznáme |Vaskulitída |
|Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína |
|Menej časté |Kašeľ |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|Menej časté |Nauzea, hnačka |
|Poruchy pečene a žlčových ciest |
|Neznáme |Zvýšenie hodnôt funkcie pečene |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |
|Menej časté |Angioedém |
|Neznáme |Exantém, pruritus |
|Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva |
|Neznáme |Myalgia |
|Poruchy obličiek a močových ciest |
|Časté |Zlyhanie a poškodenie obličiek |
|Menej časté |Akútne zlyhanie obličiek, zvýšenie |
| |hladiny kreatinínu v sére |
|Neznáme |Zvýšenie dusíka močoviny v krvi |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
|Menej časté |Únava, malátnosť |

4.9 Predávkovanie

Symptómy
Predávkovanie Vasopentolom môže mať za následok výraznú hypotenziu, ktorá
môže viesť k poruchám vedomia, obehovému kolapsu a/alebo šoku.

Liečba
Terapeutické opatrenia závisia od času požitia a typu a závažnosti
symptómov, pričom prvoradý význam má stabilizovanie stavu cirkulácie.
Ak vznikne hypotenzia, pacienta je potrebné uložiť na chrbát a má sa mu
doplniť objem krvi.
Odstránenie valsartanu hemodialýzou nie je pravdepodobné.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisty angiotenzínu II, samotné, ATC kód:
C09CA03.

Valsartan je perorálne účinný, silne pôsobiaci a špecifický antagonista
receptorov angiotenzínu II (Ang II). Pôsobí selektívne na podtyp receptora
AT1, ktorý zodpovedá za známe účinky angiotenzínu II. Zvýšené plazmatické
hladiny angiotenzínu II po blokáde receptorov AT1 valsartanom môžu
stimulovať neblokovaný receptor AT2, čo zjavne vyvažuje účinok receptora
AT1.
Valsartan nemá žiadnu čiastočnú agonistickú aktivitu na receptore AT1 a má
mnohonásobne (asi 20 000-krát) väčšiu afinitu k receptoru AT1 ako k
receptoru AT2. O valsartane nie je známe, že by sa viazal alebo blokoval
iné receptory hormónov alebo iónové kanály, o ktorých sa vie, že sú
významné v kardiovaskulárnej regulácii. Valsartan neinhibuje ACE (známy
tiež ako kinináza II), ktorý premieňa angiotenzín I na angiotenzín II a
rozkladá bradykinín. Keďže neexistuje žiadny účinok na ACE a žiadne
potenciovanie bradykinínu ani substancie P, je nepravdepodobné, že by
antagonisty angiotenzínu II boli spojené s kašľom. V klinických skúšaniach
porovnávajúcich valsartan s inhibítorom ACE bola incidencia suchého kašľa
významne (P< 0,05) nižšia u pacientov liečených valsartanom ako u tých,
ktorí sa liečili inhibítorom ACE (2,6 % oproti 7,9 %). V klinickom skúšaní
s pacientmi s anamnézou suchého kašľa počas liečby inhibítormi ACE malo
kašeľ 19,5 % zúčastnených pacientov liečených valsartanom a 19,0 %
liečených tiazidovým diuretikom v porovnaní so 68,5 % liečených inhibítorom
ACE (P< 0,05).

Hypertenzia
Podávanie valsartanu pacientom s hypertenziou spôsobí zníženie krvného
tlaku bez ovplyvnenia srdcovej frekvencie.
U väčšiny pacientov po jednorazovom podaní perorálnej dávky nastupuje
antihypertenzívny účinok v priebehu 2 hodín a maximálne zníženie krvného
tlaku sa dosiahne počas 4 - 6 hodín. Antihypertenzívny účinok pretrváva
viac ako 24 hodín po podaní dávky. Počas opakovaného podávania
antihypertenzívny účinok je v zásade prítomný do 2 týždňov a maximálny
účinok sa dosahuje do 4 týždňov a pretrváva počas dlhodobej liečby. V
kombinácii s hydrochlorotiazidom sa dosahuje významné ďalšie zníženie
krvného tlaku. Náhle vysadenie valsartanu nebolo spojené s nárazovou
hypertenziou, ani ďalšími nežiaducimi klinickými udalosťami.
U pacientov s hypertenziou a s diabetom typu 2 a mikroalbuminúriou sa
preukázalo, že valsartan znižoval vylučovanie albumínu močom. Štúdia MARVAL
(Micro Albuminuria Reduction with Valsartan) hodnotila znižovanie
vylučovania albumínu močom (UAE) valsartanom (80–160 mg/raz denne) oproti
amlodipínu (5–10 mg/raz denne) u 332 pacientov s diabetom typu 2 (priemerný
vek: 58 rokov; 265 mužov) s mikroalbuminúriou (valsartan: 58 µg/min;
amlodipín: 55,4 µg/min), normálnym alebo vysokým krvným tlakom a zachovanou
funkciou obličiek (kreatinín v krvi <120 µmol/l). Po 24 týždňoch sa UAE
znížilo (p<0,001) o 42 % (–24,2 µg/min; 95 % CI: –40,4 až –19,1) pri
valsartane a asi o 3 % (–1,7 µg/min; 95 % CI: –5,6 až 14,9) pri amlodipíne,
napriek podobnej miere zníženia krvného tlaku v oboch skupinách.
Štúdia zníženia proteinúrie valsartanom (DROP) ďalej skúmala účinnosť
valsartanu pri znížení UAE u 391 pacientov s hypertenziou (TK =
150/88 mmHg), s diabetom typu 2, albuminúriou (priemer = 102 µg/min;
20–700 µg/min) a zachovanou funkciou obličiek (priemerný kreatinín v sére =
80 µmol/l). Pacienti boli randomizovaní na jednu z 3 dávok valsartanu (160,
320 a 640 mg/raz denne) a liečení 30 týždňov. Cieľom štúdie bolo stanovenie
optimálnej dávky valsartanu na zníženie UAE u pacientov s hypertenziou a
s diabetom typu 2. Po 30 týždňoch bola percentuálna zmena UAE oproti
východiskovej hodnote významne znížená o 36 % pri 160 mg valsartanu (95 %
CI: 22 až 47 %), a o 44 % pri 320 mg valsartanu (95 % CI: 31 až
54 %). Záverom štúdie bolo, že 160–320 mg valsartanu u pacientov
s hypertenziou a s diabetom typu 2 vyvolalo klinicky významné zníženie UAE.

Nedávny infarkt myokardu
VALsartan In Acute myocardial iNfarcTion trial (VALIANT) bolo
randomizované,
kontrolované, medzinárodné, dvojito zaslepené klinické skúšanie so 14 703
pacientmi s akútnym infarktom myokardu a príznakmi, prejavmi alebo
rádiologicky potvrdením kongestívneho zlyhania srdca a/alebo potvrdením
systolickej dysfunkcie ľavej komory (prejavujúcej sa ako ejekčná frakcia
?40% pri rádionuklidovej ventrikulografii alebo ?35% pri echokardiografii
alebo ventrikulárnej kontrastnej angiografii). Pacienti boli randomizovaní
v priebehu 12 hodín až 10 dní od nástupu symptómov infarktu myokardu do
skupín buď valsartanu, kaptoprilu alebo kombinácie oboch. Priemerné trvanie
liečby bolo 2 roky. Primárnym cieľovým ukazovateľom bola mortalita zo
všetkých príčin.
Valsartan bol pri znižovaní mortality zo všetkých príčin po infarkte
myokardu rovnako účinný ako kaptopril. Mortalita zo všetkých príčin bola
podobná v skupine valsartanu (19,9%), kaptoprilu (19,5%) a valsartanu +
kaptoprilu (19,3%). Kombinovanie valsartanu s kaptoprilom nezvýšilo prínos
liečby oproti samotnému kaptoprilu. Medzi valsartanom a kaptoprilom nebol
rozdiel v mortalite zo všetkých príčin v závislosti od veku, pohlavia,
rasy, základnej liečby alebo základného ochorenia. Valsartan bol tiež
účinný v predĺžení času do úmrtia z kardiovaskulárnych príčin a znížení
kardiovaskulárnej mortality, hospitalizácie pre srdcové zlyhanie, ďalšieho
infarktu myokardu, zastavenia srdca s resuscitáciou a nefatálnej cievnej
mozgovej príhody (sekundárny zložený cieľový ukazovateľ). Bezpečnostný
profil valsartanu bol zhodný s klinickým priebehom u pacientov liečených po
infarkte myokardu. Pokiaľ sa týka funkcie obličiek, zdvojnásobenie hodnoty
kreatinínu v sére sa pozorovalo u 4,2 % pacientov liečených valsartanom,
4,8 % pacientov liečených valsartanom + kaptoprilom a 3,4 % pacientov
liečených kaptoprilom. Prerušenie liečby pre rôzne typy dysfunkcie obličiek
sa vyskytlo u 1,1 % pacientov liečených valsartanom, 1,3 % pacientov
liečených valsartanom + kaptoprilom a 0,8 % pacientov liečených
kaptoprilom. Hodnotenie stavu pacientov po infarkte myokardu má zahŕňať
vyšetrenie funkcie obličiek.
Nebol rozdiel v mortalite zo všetkých príčin, kardiovaskulárnej mortalite
alebo morbidite, keď sa betablokátory podávali spolu s kombináciou
valsartanu + kaptoprilu, samotným valsartanom alebo samotným kaptoprilom.
Bez ohľadu na liečbu, mortalita bola nižšia v skupine pacientov, ktorí
dostávali betablokátor, čo naznačuje, že v tomto klinickom skúšaní sa
u tejto populácie zachoval známy prínos betablokátorov.

Zlyhanie srdca
Val-HeFT bolo randomizované, kontrolované, medzinárodné klinické skúšanie
porovnávajúce morbiditu a mortalitu pri valsartane a placebe u 5 010
pacientov so zlyhaním srdca triedy II podľa NYHA (62 %), III (36 %) a IV
(2 %), s LVEF < 40 % a vnútorným diastolickým priemerom ľavej komory
(LVIDD) > 2,9 cm/m2, ktorí dostávali zvyčajnú liečbu. Základná liečba
zahŕňala inhibítory ACE (93 %), diuretiká (86 %), digoxín (67 %)
a betablokátory (36 %). Priemerné následné sledovanie trvalo takmer 2
roky. Priemerná denná dávka valsartanu v štúdii Val-HeFT predstavovala 254
mg. Skúšanie malo dva primárne cieľové ukazovatele: mortalitu zo všetkých
príčin (čas úmrtia) a morbiditu súvisiaca so zlyhaním srdca (čas do prvej
chorobnej udalosti), definovanú ako úmrtie, náhle úmrtie s resuscitáciou,
hospitalizácia pre zlyhanie srdca alebo intravenózne podanie liekov s
inotropným alebo vazodilatačným účinkom počas štyroch alebo viac hodín bez
hospitalizácie.
Mortalita zo všetkých príčin bola podobná (p=NS) v skupinách valsartanu
(19,7 %) a placeba (19,4 %). Primárnym prínosom liečby bolo zníženie rizika
pre čas do prvej hospitalizácie pre zlyhanie srdca o 27,5 % (95 % CI: 17 až
37 %) (13,9 % oproti 18,5 %). Výsledky naznačujúce prínos placeba (zložená
mortalita a morbidita bola 21,9 % pri placebe oproti 25,4 % v skupine
valsartanu) sa pozorovali u pacientov, ktorí dostávali trojkombináciu
inhibítora ACE, betablokátora a valsartanu.
Prínos liečby vzhľadom na morbiditu bol najvyšší v podskupine pacientov,
ktorí nedostávali inhibítor ACE (n=366). V tejto podskupine sa mortalita zo
všetkých príčin valsartanom významne znížila v porovnaní s placebom, o 33 %
(95 % CI: –6 % až 58 %) (17,3 % pri valsartane oproti 27,1 % pri placebe) a
zložené riziko mortality a morbidity sa významne znížilo o 44 % (24,9 % pri
valsartane oproti 42,5 % pri placebe). U pacientov, ktorí dostávali
inhibítor ACE bez betablokátora, bola mortalita zo všetkých príčin podobná
(p=NS) v skupine valsartanu (21,8 %) a placeba (22,5 %). Zložené riziko
mortality a morbidity sa významne znížilo o 18,3 % (95 % CI: 8 % až 28 %)
pri valsartane v porovnávaní s placebom (31,0 % oproti 36,3 %).
V celkovej populácii klinického skúšania Val-HeFT sa u pacientov liečených
valsartanom preukázalo v porovnaní s palcebom významné zlepšenie triedy
NYHA a príznakov a prejavov zlyhania srdca vrátane dyspnoe, únavy, edémov a
šelestov. Pacienti liečení valsartanom mali v porovnaní s placebom lepšiu
kvalitu života, ako ukázala zmena skóre Minnesota Living with Heart Failure
Quality of Life v koncovom bode oproti východiskovej hodnote. U pacientov
liečených valsartanom sa v porovnaní s placebom významne zvýšila ejekčná
frakcia a významne sa znížil vnútorný diastolický priemer ľavej komory
(LVIDD) v koncovom bode oproti východiskovej hodnote.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia:/
Po perorálnom podaní samotného valsartanu sa maximálne koncentrácie
valsartanu v plazme dosahujú za 2–4 hodiny. Priemerná absolútna biologická
dostupnosť je 23 %. Jedlo znižuje expozíciu (meranú ako AUC) valsartanu asi
o 40 % a maximálnu koncentráciu v plazme (Cmax) asi o 50 %, hoci asi
8 hodín po podaní sú koncentrácie valsartanu v plazme podobné v skupinách,
ktoré ho užili s jedlom a nalačno. Toto zníženie AUC však nesprevádza
klinicky významné zníženie terapeutického účinku, a valsartan sa preto môže
podávať s jedlom alebo bez jedla.

/Distribúcia:/
Rovnovážny distribučný objem valsartanu po intravenóznom podaní je asi 17
litrov, čo naznačuje, že valsartan sa do tkanív významne
nedistribuuje. Vysoký podiel valsartanu sa viaže na bielkoviny séra
(94–97 %), predovšetkým na sérový albumin.

/Biotransformácia:/
Valsartan vo veľkej miere nepodlieha biotransformácii, keďže asi len 20 %
dávky sa nájde ako metabolity. V plazme sa identifikoval hydroxymetabolit
v nízkych koncentráciách (menej ako 10 % AUC valsartanu). Tento metabolit
nie je farmakologicky aktívny.

/Vylučovanie:/
Valsartan preukazuje multiexponenciálnu kinetiku rozkladu (t˝? <1 h a
t˝ß okolo 9 h). Valsartan sa eliminuje predovšetkým biliárnou exkréciou
stolicou (asi 83 % dávky) a renálne močom (asi 13 % dávky), hlavne ako
nezmenený liek. Po intravenóznom podaní je plazmatický klírens valsartanu
asi 2 l/hod a obličkový klírens je 0,62 l/hod (asi 30 % celkového
klírensu). Polčas valsartanu je 6 hodín.

U pacientov so zlyhaním srdca:
Priemerný čas do maximálnej koncentrácie a polčas eliminácie valsartanu
u pacientov so zlyhaním srdca sú podobné ako hodnoty pozorované u zdravých
dobrovoľníkov. Hodnoty AUC a Cmax valsartanu sú v rozmedzí klinických dávok
takmer úmerné zvyšujúcej sa dávke (40 až 160 mg dvakrát denne). Priemerný
faktor akumulácie je asi 1,7. Zdanlivý klírens valsartanu po perorálnom
podaní je približne 4,5 l/hod. Vek zdanlivý klírens u pacientov so zlyhaním
srdca neovplyvňuje.

/Osobitné populácie pacientov/

Starší pacienti
U niektorých starších osôb sa pozorovala o niečo vyššia systémová expozícia
valsartanu v porovnaní s mladšími osobami, hoci sa nepreukázal žiadny
klinický význam tohto zistenia.

Poškodenie funkcie obličiek
Ako sa dá predpokladať o látke, ktorej renálny klírens predstavuje iba 30 %
celkového plazmatického klírensu, nepozorovala sa žiadna korelácia medzi
funkciou obličiek a systémovou expozíciou valsartanu. Preto sa úprava dávky
u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu >10 ml/min)
nevyžaduje. V súčasnosti nie sú dostupné údaje o bezpečnom použití u
pacientov s klírensom kreatinínu <10 ml/min a u dialyzovaných pacientov,
preto sa valsartan má u týchto pacientov používať opatrne (pozri časti 4.2
a 4.4). Valsartan sa vo veľkej miere viaže na plazmatické bielkoviny a nie
je pravdepodobné, že by sa odstránil dialýzou.

Poškodenie funkcie pečene
Asi 70 % absorbovanej dávky sa eliminuje žlčou, prevažne v nezmenenej
forme. Valsartan neprechádza významnou biotransformáciou. Dvojitá expozícia
(AUC) bola pozorovaná u pacientov s miernym až stredným stupňom poškodenia
pečene v porovnaní so zdravými probandmi. Avšak nepozoroval sa žiaden
vzájomný vzťah medzi plazmatickou koncentráciou valsartanu a stupňom
hepatálnej dysfunkcie. Vasopentol sa neskúmal u pacientov s ťažkým
poškodením funkcie pečene (pozri časti 4.2, 4.3 a 4.4).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu
neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.
Maternálne toxické dávky u potkanov (600 mg/kg/deň) počas posledných dní
gestácie a laktácie viedli u potomkov k nižšiemu prežívaniu, nižšiemu
prírastku hmotnosti a oneskorenému vývoju (oddelenie vonkajšej chrupavkovej
časti ucha a otvorenie ušného kanála) (pozri časť 4.6). Tieto dávky u
potkanov (600 mg/kg/deň) sú približne 18-krát vyššie ako maximálna
odporúčaná dávka pre ľudí na mg/m2 (výpočty predpokladajú perorálnu dávku
320 mg/deň a pacienta s hmotnosťou 60 kg).
V neklinických štúdiách bezpečnosti vyvolali vysoké dávky valsartanu (200
až 600 mg/kg telesnej hmotnosti) u potkanov zníženie parametrov erytrocytov
(erytrocytov, hemoglobínu, hematokritu) a dokázané zmeny renálnej
hemodynamiky (mierne zvýšenie močoviny v plazme a hyperpláziu obličkových
tubulov a bazofíliu u samcov). Tieto dávky u potkanov (200 až
600 mg/kg/deň) sú približne 6 až 18-krát vyššie ako maximálna odporúčaná
dávka pre ľudí na mg/m2 (výpočty predpokladajú perorálnu dávku 320 mg/deň a
pacienta s hmotnosťou 60 kg).
Pri podobných dávkach u opíc kozmáčov boli zmeny podobné, hoci
závažnejšie, najmä v obličkách, kde sa vyvinuli do nefropatie zahrňujúcej
zvýšenie močoviny a kreatinínu.
U oboch druhov sa pozorovala aj hypertrofia obličkových juxtaglomerulárnych
buniek. Za príčinu všetkých zmien sa považoval farmakologický účinok
valsartanu, ktorý zvlášť u kozmáčov vyvoláva dlhodobú hypotenziu. Vzhľadom
na terapeutické dávky valsartanu u ľudí sa nezdá, že by hypertrofia
obličkových juxtaglomerulárnych buniek bola významná.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tabliet/
Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Sodná soľ kroskarmelózy
Povidón K29-K32
Mastenec
Magnéziumstearát
Koloidný oxid kremičitý bezvodý

/Obal tabliet/
Polyvinyl alkohol
Makrogol 3350
Mastenec
Lecitín (obsahuje sójový olej) (E322)
Oxid titaničitý (E 171)
Žltý oxid železitý (E 172)
Červený oxid železitý (E 172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky pre tablety balené v PVC/PE/PVDC-Al blistroch
3 roky pre tablety balené v polyetylénovej liekovke

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

PVC/PE/PVDC-Al blistre: Uchovávajte pri teplote do 30°C. Uchovávajte v
pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
Polyetylénové liekovky: Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred
svetlom a vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PE/PVDC-Al blister.
Veľkosť balenia: 7, 14, 28, 30, 56, 98 a 280 filmom obalených tabliet
Polyetylénová liekovka (PE liekovka).
Veľkosť balenia: 7, 14, 28, 56, 98, 100 a 280 filmom obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.
Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

EGIS Pharmaceuticals PLC
H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Vasopentol 80 mg: 58/0279/08-S
Vasopentol 160 mg: 58/0280/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

22.10.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2009[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C53680
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09CA03 - valsartanum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
Výrobca lieku:
EGIS Pharmaceuticals Ltd., Budapešť, MADARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
19.45 € / 585.95 SK
Úhrada poisťovňou:
19.45 € / 585.95 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.45 € ÚP:19.45 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.38 € ÚP:2.80 € DP:1.58 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.60 € ÚP:5.60 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.00 € ÚP:18.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.27 € ÚP:2.80 € DP:1.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.44 € ÚP:5.44 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien