Detail:
OLVION 50 mg tbl flm 4x50 mg (blis.PVC/Al)
Názov lieku:
OLVION 50 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 4x50 mg (blis.PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
OLVION 25 mg
OLVION 50 mg
OLVION 100 mg
filmom obalené tablety
sildenafiliumcitrát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.

. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.

. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.

. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je OLVION a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete OLVION
3. Ako užívať OLVION
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať OLVION
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE OLVION A NA ČO SA POUŽÍVA

OLVION patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú inhibítory
fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Mechanizmus účinku spočíva v napomáhaní
roztiahnutia krvných ciev vo Vašom penise, čo vedie k prítoku krvi do Vášho
penisu počas sexuálneho vzrušenia. OLVION Vám napomáha dosiahnuť erekciu
len vtedy, ak ste sexuálne stimulovaný. OLVION sa nemá užívať, ak nemáte
poruchu erekcie. OLVION nemajú užívať ženy.

OLVION sa používa na liečbu mužov s poruchami erekcie, ktorá sa niekedy
nazýva aj impotencia. Ide o stav, keď muž nemôže dosiahnuť alebo udržať
primeranú tvrdosť, erekciu pohlavného údu potrebnú na sexuálnu aktivitu.


2. SKÔR AKO UŽIJETE OLVION


Neužívajte OLVION

. keď užívate lieky nazývané nitráty, keďže kombinácia môže spôsobiť
potenciálne nebezpečný pokles Vášho krvného tlaku. Povedzte svojmu
lekárovi, ak užívate niektorý z týchto liekov, ktoré sa často
používajú na úľavu bolesti pri srdcovej angíne (alebo "bolesti na
hrudníku"). Ak si nie ste niečím istý, opýtajte sa svojho lekára alebo
lekárnika.

. keď používate niektorý z liekov známych ako donory oxidu dusnatého,
ako je amylnitrit ("afrodiziaká"), keďže kombinácia môže tiež viesť k
potenciálne nebezpečnému poklesu Vášho krvného tlaku.

. keď ste alergický (precitlivený) na sildenafil alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek OLVIONU.

. keď máte ťažké ochorenie srdca alebo pečene.

. keď ste nedávno prekonali náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo srdcový
záchvat, alebo keď máte nízky tlak krvi.

. keď máte niektoré zriedkavo sa vyskytujúce vrodené ochorenie očí (ako
je retinitis pigmentosa).

. keď ste niekedy mali stratu videnia v dôsledku nearteritickej prednej
ischemickej neuropatie zrakového nervu (non-arteritic anterior
ischaemic optic neuropathy, NAION).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní OLVIONU

Povedzte Vášmu lekárovi:

. ak máte kosáčikovitú anémiu (abnormalitu červených krviniek), leukémiu
(rakovinu krviniek), mnohonásobný myelóm (rakovinu kostnej drene)

. ak trpíte deformitou Vášho penisu alebo Peyronieho chorobu

. ak máte problémy so srdcom. Váš lekár musí v takomto prípade
starostlivo posúdiť, či Vaše srdce unesie ďalšiu záťaž vyplývajúcu zo
sexuálnej aktivity

. ak máte v súčasnosti žalúdočný vred alebo problémy s krvácaním (ako je
hemofília)

. ak u Vás dôjde k náhlemu zhoršeniu alebo strate videnia, prestaňte
užívať OLVION a ihneď kontaktujte Vášho lekára.

OLVION sa nemá užívať súčasne s inou perorálnou (ústami užívanou) alebo
lokálnou liečbou poruchy erekcie.


Liečba detí a mladistvých

OLVION sa nemá podávať osobám mladším ako 18 rokov.


Liečba pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene

Informujte Vášho lekára, ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou. Váš
lekár môže rozhodnúť o nižšej dávke pre Vás.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tablety OLVION môžu ovplyvňovať účinok iných liekov, najmä tých, ktoré sa
používajú na liečbu bolesti na hrudníku. V prípade, že potrebujete rýchlu
lekársku pomoc, vždy informujte ktoréhokoľvek zdravotníckeho pracovníka,
ktorý Vás ošetruje, že ste už užili OLVION a kedy ste ho užili. Neužívajte
OLVION spolu s inými liekmi, pokiaľ Vám to nepovolí Váš lekár.

OLVION nesmiete užívať, ak užívate lieky, ktoré sa nazývajú nitráty, keďže
kombinácia týchto liekov môže spôsobiť potenciálne nebezpečný pokles Vášho
krvného tlaku. Vždy povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate
niektorý z týchto liekov, ktoré sa často používajú na zmiernenie srdcovej
angíny (alebo "bolesti na hrudníku").

OLVION nesmiete užívať, ak užívate lieky známe ako donory oxidu dusnatého,
ako je amylnitrit ("afrodiziaká"), keďže kombinácia môže tiež viesť k
potenciálne nebezpečnému poklesu Vášho krvného tlaku.

Ak užívate lieky známe ako inhibítory proteáz, ktoré sa používajú na liečbu
HIV, Váš lekár Vás môže nastaviť na najnižšiu dávku OLVIONU (25 mg).

Niektorí pacienti, ktorí užívajú alfablokátory na liečbu vysokého tlaku
krvi alebo zväčšenej prostaty, môžu pociťovať závraty alebo stratu
rovnováhy, ktoré môžu byť spôsobené nízkym tlakom krvi pri rýchlom posadení
alebo vstávaní. Určití pacienti pociťovali tieto príznaky pri užívaní
OLVIONU s alfablokátormi. Najpravdepodobnejší čas ich výskytu je do 4 hodín
po užití OLVIONU. Aby sa znížila pravdepodobnosť, že sa tieto príznaky
vyskytnú, musíte pred začatím užívania OLVIONU užívať pravidelné denné
dávky Vášho alfablokátora. Váš lekár Vám môže určiť nižšiu úvodnú dávku (25
mg) OLVIONU.


Užívanie OLVIONU s jedlom a nápojmi

OLVION sa môže užívať spolu s jedlom alebo bez jedla. Avšak môže sa Vám
stať, že účinok OLVIONU nastúpi o niečo neskôr, ak ju užijete s ťažkým
jedlom.

Pitie alkoholu môže prechodne zhoršiť Vašu schopnosť dosiahnuť erekciu. Na
dosiahnutie maximálneho účinku Vášho lieku sa odporúča nepiť nadmerné
množstvo alkoholu pred užitím OLVIONU.

Tehotenstvo a dojčenie

OLVION nie je určený na použitie pre ženy.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

OLVION môže spôsobiť závrat a môže ovplyvniť videnie. Preto predtým, ako
budete viesť vozidlo alebo používať stroje, musíte vedieť, ako reagujete na
podanie OLVIONU.

Dôležité informácie o niektorých zložkách OLVIONU

Ak Vám Váš lekár povedal, že netolerujete niektoré cukry, ako je laktóza,
obráťte sa na svojho lekára predtým, než užijete OLVION.


3. AKO UŽÍVAŤ OLVION

Vždy užívajte OLVION presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná úvodná
dávka je 50 mg.


OLVION nesmiete užívať častejšie ako jedenkrát denne.

OLVION sa má užiť asi 1 hodinu predtým, ako plánujete mať pohlavný styk.
Tabletu prehltnite vcelku pohárom vody.

Ak máte dojem, že účinok OLVIONU je priveľmi silný alebo priveľmi slabý,
povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

OLVION Vám pomôže dosiahnuť erekciu iba vtedy, ak ste sexuálne stimulovaný.
Čas, ktorý je potrebný na dosiahnutie účinku OLVIONU sa u jednotlivcov
líši, ale normálne nastáva o pol až jednu hodinu po užití. Ak sa OLVION
užije spolu s ťažkým jedlom, jeho účinok sa môže dostaviť neskôr.

Ak Vám OLVION nepomôže dosiahnuť erekciu, alebo ak erekcia netrvá
dostatočne dlho na dokončenie sexuálneho styku, povedzte to Vášmu lekárovi.


Ak užijete viac OLVIONU, ako máte

Môžete zaznamenať vyšší výskyt vedľajších účinkov a ich závažnosti. Dávky
vyššie ako 100 mg nezvyšujú účinnosť.

Neužívajte viac tabliet, ako Vám povie Váš lekár.

Ak užijete viac tabliet, ako ste mali, kontaktujte Vášho lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj OLVION môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého. Vedľajšie účinky hlásené v súvislosti s používaním
OLVIONU sú zvyčajne mierne až stredne závažné a majú krátke trvanie.

Ak máte bolesti na hrudníku počas alebo po pohlavnom styku:

. Dajte sa do polosedu a pokúste sa uvoľniť.

. Neužívajte nitráty na liečbu Vašej bolesti na hrudníku.

. Kontaktujte ihneď Vášho lekára.

Všetky lieky vrátane OLVIONU môžu spôsobovať alergické reakcie. Musíte
ihneď kontaktovať Vášho lekára, ak sa u Vás po užití OLVIONU objaví
niektorý z nasledujúcich príznakov: náhly sipot, ťažkosti pri dýchaní alebo
závrat, opuch očných viečok, tváre, pier alebo hrdla.

Po užití OLVIONU boli hlásené predĺžené a niekedy bolestivé erekcie. Ak
máte erekciu, ktorá trvá viac ako 4 hodiny, kontaktujte okamžite svojho
lekára.

Ak u Vás nastane náhly pokles alebo strata videnia, prestaňte užívať OLVION
a ihneď kontaktujte svojho lekára.


Veľmi častý vedľajší účinok (pravdepodobnosť výskytu u viac ako 1 z 10
pacientov) je:

. bolesť hlavy


Časté vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u 1 až 10 pacientov zo 100)
zahŕňajú:

. sčervenanie tváre

. poruchu trávenia

. vplyv na videnie (vrátane zmeny farebného videnia, citlivosti na
svetlo, rozmazaného videnia alebo zníženej ostrosti videnia)

. plný nos

. závrat


Menej časté vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u 1 až 10 pacientov z
1 000) zahŕňajú:

. vracanie

. kožnú vyrážku

. krvácanie do očného pozadia

. podráždenie oka

. krvou podliate oči /červené oči

. bolesť v oku

. dvojité videnie

. abnormálne pocity v oku

. nepravidelný alebo zrýchlený pulz

. bolesť svalov

. pocit ospalosti

. zníženú citlivosť na dotyk

. pocit točenia (vertigo)

. zvonenie v ušiach

. nutkanie na vracanie

. sucho v ústach

. bolesť na hrudníku

. pocit únavy


Zriedkavé vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u 1 až 10 pacientov z
10 000) zahŕňajú:

. vysoký krvný tlak

. nízky krvný tlak

. mdlobu

. mŕtvicu

. krvácanie z nosa

. náhly pokles alebo stratu sluchu


Ďalšie vedľajšie účinky hlásené po uvedení lieku na trh zahŕňajú:

. búšenie srdca

. bolesť na hrudníku

. náhlu smrť

. srdcový záchvat

. prechodne znížené prekrvenie častí mozgu

Väčšina, ale nie všetci z týchto mužov už mali problémy so srdcom ešte
predtým, než užili tento liek. Preto nie je možné určiť, či tieto príhody
priamo súviseli s OLVIONOM. Tiež boli hlásené prípady kŕčov alebo záchvatov
a závažných kožných reakcií, ktoré sa prejavujú vyrážkou, pľuzgiermi,
odlupovaním kože a bolesťou a vyžadujú si okamžitú lekársku starostlivosť.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ OLVION

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte OLVION po dátume exspirácie, ktorý je uvedený obale. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo OLVION obsahuje

. Liečivo je sildenafil.

OLVION 25 mg: Každá tableta obsahuje sildenafilum 25 mg (vo forme
sildenafili citras).

OLVION 50 mg: Každá tableta obsahuje sildenafilum 50 mg (vo forme
sildenafili citras).

OLVION 100 mg: Každá tableta obsahuje sildenafilum 100 mg (vo forme
sildenafili citras).

. Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý
(bezvodý), sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát.

Filmová vrstva: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), laktóza, triacetín


Ako vyzerá OLVION a obsah balenia

OLVION 25 mg: Biele, obojstranne vypuklé oválne filmom obalené tablety,
z jednej strany hladké, na druhej strane s vyrazeným „B9“

OLVION 50 mg: Biele, obojstranne vypuklé oválne filmom obalené tablety,
z jednej strany hladké, na druhej strane s vyrazeným „C1“

OLVION 100 mg: Biele, obojstranne vypuklé oválne filmom obalené tablety
vysoké 5,0 mm, z jednej strany hladké, na druhej strane s vyrazeným „436“

Tablety sa dodávajú v blistrových baleniach obsahujúcich 2, 4, 8 alebo
12 tabliet v škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 06/2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

OLVION 25 mg

OLVION 50 mg

OLVION 100 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

OLVION 25 mg: Každá tableta obsahuje sildenafilum 25 mg (vo forme
sildenafili citras).

OLVION 50 mg: Každá tableta obsahuje sildenafilum 50 mg (vo forme
sildenafili citras).

OLVION 100 mg: Každá tableta obsahuje sildenafilum 100 mg (vo forme
sildenafili citras).

Pomocné látky: laktóza

OLVION 25 mg: Každá tableta obsahuje 1,8 mg monohydrátu laktózy.

OLVION 50 mg: Každá tableta obsahuje 3,6 mg monohydrátu laktózy.

OLVION 100 mg: Každá tableta obsahuje 7,2 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

OLVION 25 mg: Biele, bikonvexné oválne filmom obalené tablety vysoké 2,9
mm, dlhé 10,4 mm a široké 5,6 mm, z jednej strany hladké, na druhej strane
vyrazené „B9“

OLVION 50 mg: Biele, bikonvexné oválne filmom obalené tablety vysoké 3,8
mm, dlhé 12,8 mm a široké 7,4 mm, z jednej strany hladké, na druhej strane
vyrazené „C1“

OLVION 100 mg: Biele, bikonvexné oválne filmom obalené tablety vysoké 5,0
mm, dlhé 16,2 mm a široké 8,1 mm, z jednej strany hladké, na druhej strane
vyrazené „436“


4. KLINICKÉ ÚDAJE


1. TERAPEUTICKÉ INDIKÁCIE

Liečba erektilnej dysfunkcie u mužov, čo je neschopnosť dosiahnuť alebo
udržať dostatočnú erekciu penisu na vykonanie uspokojivého pohlavného
styku.

Aby bol OLVION účinný, je potrebná sexuálna stimulácia.


2. Dávkovanie a spôsob podávania

Na perorálne použitie.


Použitie u dospelých

Odporúčaná dávka je 50 mg užitá podľa potreby približne 1 hodinu pred
sexuálnou aktivitou. Podľa účinnosti a tolerancie sa môže dávka zvýšiť na
100 mg alebo znížiť na 25 mg. Maximálna odporúčaná dávka je 100 mg.
Maximálna odporúčaná frekvencia dávkovania je jedenkrát denne. Ak sa OLVION
užije spolu s jedlom, tak nástup účinku sa môže oneskoriť v porovnaní s
nástupom účinku po užití lieku nalačno (pozri časť 5.2).


Použitie u starších ľudí

U starších ľudí sa nevyžaduje úprava dávkovania.


Použitie u pacientov s poškodením funkcie obličiek

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek
(klírens kreatinínu = 30 - 80 ml/min) sa odporúča rovnaké dávkovanie, ako
je opísané v odstavci 'Použitie u dospelých'.

Keďže klírens sildenafilu je u pacientov s ťažkým poškodením funkcie
obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) znížený, má sa zvážiť dávka 25
mg. Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku zvýšiť na 50 mg a 100 mg.


Použitie u pacientov s poškodením funkcie pečene

Keďže klírens sildenafilu je u pacientov s poškodením funkcie pečene (napr.
s cirhózou) znížený, má sa zvážiť dávka 25 mg. Podľa účinnosti a tolerancie
je možné dávku zvýšiť na 50 mg a 100 mg.


Použitie u detí a adolescentov

OLVION nie je určený pre deti a mladistvých do 18 rokov.


Použitie u pacientov, ktorí užívajú iné lieky:

S výnimkou ritonaviru, kedy sa súčasné podávanie so sildenafilom neodporúča
(pozri časť 4.4), má sa u pacientov súčasne užívajúcich inhibítory CYP3A4
zvážiť úvodná dávka 25 mg (pozri časť 4.5).

Pacienti liečení alfablokátormi musia byť pred začatím liečby sildenafilom
stabilizovaní, aby sa minimalizovala možnosť vzniku posturálnej hypotenzie.
Navyše sa má zvážiť úvodná dávka sildenafilu 25 mg (pozri časti 4.4 a 4.5).


3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na sildenafil alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

V súlade so známym účinkom na metabolickú cestu oxidu dusnatého/cyklického
guanozínmonofosfátu (cGMP) (pozri časť 5.1) sa preukázalo, že sildenafil
potenciuje hypotenzívny účinok nitrátov, a preto jeho podanie spolu s
donormi oxidu dusnatého (ako je amylnitrit) alebo nitrátmi v akejkoľvek
forme je preto kontraindikované.

Látky určené na liečbu erektilnej dysfunkcie vrátane sildenafilu nemajú
používať muži, u ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča (napr. pacienti s
ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami, ako nestabilná angina pectoris alebo
ťažké srdcové zlyhávanie).

OLVION je kontraindikovaný u pacientov, ktorí stratili zrak v dôsledku
nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (non-
arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION), bez ohľadu na to, či
táto príhoda súvisela alebo nesúvisela s predchádzajúcou expozíciou
inhibítoru PDE5 (pozri časť 4.4).

Bezpečnosť sildenafilu sa neštudovala u nasledujúcich podskupín pacientov,
a preto jeho použitie je u týchto pacientov kontraindikované: ťažké
poškodenie funkcie pečene, hypotenzia (krvný tlak < 90/50 mmHg), nedávno
prekonaný infarkt myokardu alebo náhla cievna mozgová príhoda, hereditárne
degeneratívne ochorenia sietnice, ako retinitis pigmentosa (menšina z
týchto pacientov má genetickú poruchu retinálnej fosfodiesterázy).


4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Na stanovenie diagnózy erektilnej dysfunkcie a určenie jej možných príčin
má sa pred rozhodnutím o farmakologickej liečbe zistiť anamnéza a urobiť
fyzikálne vyšetrenie.

Pred začatím akejkoľvek liečby erektilnej dysfunkcie má lekár zohľadniť
kardiovaskulárny status pacienta, lebo sexuálna aktivita je spojená s istým
stupňom kardiálneho rizika. Sildenafil má vazodilatačné vlastnosti, ktoré
vedú k miernemu a prechodnému zníženiu tlaku krvi (pozri časť 5.1). Pred
predpísaním sildenafilu má lekár dôkladne zvážiť, či pacient netrpí takým
ochorením, ktorého priebeh by mohli uvedené vazodilatačné účinky
nepriaznivo ovplyvniť, najmä v kombinácii so sexuálnou aktivitou. Medzi
pacientov so zvýšenou citlivosťou pri podaní vazodilatátorov patria najmä
pacienti s obštrukciou výtoku z ľavej komory (napr. aortálna stenóza,
hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia) alebo pacienti so zriedkavým
syndrómom multisystémovej atrofie, ktorý sa manifestuje ako ťažké
poškodenie autonómnej kontroly krvného tlaku.

OLVION potenciuje hypotenzívny účinok nitrátov (pozri časť 4.3).

Po uvedení lieku na trh boli v časovej súvislosti s užitím OLVIONU hlásené
závažné kardiovaskulárne príhody vrátane infarktu myokardu, nestabilnej
angina pectoris, náhlej srdcovej smrti, komorovej arytmie, mozgovej
hemorágie, prechodného ischemického ataku, hypertenzie a hypotenzie.
U väčšiny týchto pacientov, ale nie u všetkých, boli prítomné preexistujúce
kardiovaskulárne rizikové faktory. Mnohé z týchto hlásených príhod vznikli
počas alebo krátko po sexuálnom styku a niekoľko z nich sa vyskytlo krátko
po užití OLVIONU, ale bez súvislosti so sexuálnou aktivitou. Nie je možné
určiť, či tieto príhody priamo súvisia s uvedenými alebo inými faktormi.

Látky na liečbu erektilnej dysfunkcie, vrátane sildenafilu, sa majú
používať s opatrnosťou u pacientov s anatomickou deformáciou penisu (ako
angulácia, kavernózna fibróza alebo Peyronieho choroba) alebo u pacientov s
ochoreniami, ktoré predisponujú k priapizmu (ako kosáčikovitá anémia,
mnohonásobný myelóm alebo leukémia).

Bezpečnosť a účinnosť kombinovania sildenafilu s inými liečebnými postupmi
na liečbu erektilnej dysfunkcie nebola študovaná. Preto sa použitie
takýchto kombinácií neodporúča.

V súvislosti s užitím sildenafilu a ostatných inhibítorov PDE5 boli hlásené
poruchy zraku a prípady nearteritickej prednej ischemickej neuropatie
zrakového nervu (NAION). Pacient má byť poučený, aby v prípade náhlej
poruchy videnia prestal užívať OLVION a ihneď sa poradil s lekárom (pozri
časť 4.3).

Súčasné podávanie sildenafilu a ritonaviru sa neodporúča (pozri časť 4.5).

Opatrnosť sa odporúča, keď sa sildenafil podáva pacientom užívajúcim
alfablokátory vzhľadom na to, že súčasné podávanie môže viesť u niektorých
citlivých jedincov k symptomatickej hypotenzii (pozri časť 4.5).
Najpravdepodobnejší čas jej výskytu je do 4 hodín po podaní sildenafilu.
Pacienti liečení alfablokátormi musia byť pred začatím liečby sildenafilom
hemodynamicky stabilizovaní, aby sa minimalizovala možnosť vzniku
posturálnej hypotenzie. Má sa zvážiť úvodná dávka sildenafilu 25 mg (pozri
časť 4.2). Pacientov je potrebné poučiť o tom, čo robiť v prípade príznakov
posturálnej hypotenzie.

Štúdie in vitro s humánnymi krvnými doštičkami naznačujú, že sildenafil
potenciuje antiagregačný účinok nitroprusidu sodného. Nie sú žiadne údaje o
bezpečnosti podania sildenafilu pacientom s poruchami zrážanlivosti krvi
alebo s aktívnym peptickým vredom. Preto sa má sildenafil u týchto
pacientov podávať iba po dôslednom zvážení prínosu a rizika liečby.

Filmový obal tablety OLVIONU obsahuje laktózu, preto nemá byť podávaný
pacientom so zriedkavou dedičnou intoleranciou galaktózy, lapónskym
deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou.

OLVION nie je indikovaný na použitie žien.


5. Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na sildenafil


Štúdie in vitro

Sildenafil je v rozhodujúcej miere metabolizovaný (CYP) izoenzýmami 3A4
(hlavná metabolická cesta) a 2C9 (vedľajšia metabolická cesta) cytochrómu
P-450 (CYP). Preto môžu inhibítory týchto izoenzýmov znížiť klírens
sildenafilu.


Štúdie /in vivo/

Populačná farmakokinetická analýza údajov z klinických štúdií zistila
zníženie klírensu sildenafilu pri súčasnom podaní s inhibítormi CYP3A4 (ako
sú ketokonazol, erytromycín, cimetidín).

Hoci sa u týchto pacientov nezaznamenalo žiadne zvýšenie výskytu
nežiaducich účinkov, aj napriek tomu, ak sa sildenafil podáva súčasne s
inhibítormi CYP3A4, má sa zvážiť úvodná dávka 25 mg.

Súčasné podávanie inhibítora HIV proteázy ritonaviru (500 mg 2x denne),
ktorý je veľmi účinný inhibítor P450, so sildenafilom (100 mg jednorazová
dávka) viedlo v rovnovážnom stave k 300 % (4-násobnému) vzostupu Cmax
sildenafilu a k 1 000 % (11-násobnému) vzostupu AUC sildenafilu v plazme.
Po uplynutí 24 hodín boli plazmatické koncentrácie sildenafilu ešte stále
približne 200 ng/ml, v porovnaní s približne 5 ng/ml, ak bol sildenafil
podaný samostatne. Tieto údaje sú v súlade s výraznými účinkami ritonaviru
na široké spektrum substrátov P450. Sildenafil neovplyvňuje farmakokinetiku
ritonaviru. Vzhľadom na tieto farmakokinetické výsledky, súčasné podávanie
sildenafilu a ritonaviru sa neodporúča (pozri časť 4.4) a v žiadnom prípade
maximálna dávka sildenafilu nesmie za žiadnych okolností prekročiť 25 mg za
48 hodín.

Súčasné podávanie inhibítora HIV proteázy sakvinaviru, inhibítora CYP3A4 v
rovnovážnom stave (1 200 mg trikrát denne) a sildenafilu (100 mg
jednorazová dávka) viedlo k 140 % vzostupu Cmax sildenafilu a k 210 %
vzostupu AUC sildenafilu. Sildenafil neovplyvňuje farmakokinetiku
sakvinaviru (pozri časť 4.2). Predpokladá sa, že silnejšie inhibítory
CYP3A4, ako sú ketonazol a itrakonazol, by mali výraznejšie účinky.

Pri súčasnom podaní jednorazovej dávky 100 mg sildenafilu spolu so
špecifickým inhibítorom CYP3A4 erytromycínom, došlo v rovnovážnom stave
(500 mg dvakrát denne 5 dní) k vzostupu systémovej expozície sildenafilu
(AUC) o 182 %. U zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia sa nedokázal
vplyv azitromycínu (500 mg denne počas 3 dní) na AUC, Cmax, tmax,
eliminačnú rýchlostnú konštantu alebo na následný polčas sildenafilu alebo
jeho hlavný cirkulujúci metabolit. Pri súčasnom podávaní cimetidínu (800
mg), čo je inhibítor cytochrómu P-450 a nešpecifický inhibítor CYP3A4, a
sildenafilu (50 mg) zdravým dobrovoľníkom viedlo k 56 % vzostup
plazmatických hladín sildenafilu.

Grapefruitová šťava je slabým inhibítorom CYP3A4 metabolizmu v črevnej
stene a môže vyvolať mierny vzostup plazmatických hladín sildenafilu.

Biologická dostupnosť sildenafilu nebola ovplyvnená podaním jednorazových
dávok antacíd (hydroxidu horečnatého/hydroxidu hlinitého).

Aj keď sa špecifické interakčné štúdie nerobili so všetkými liekmi,
populačná farmakokinetická analýza nepreukázala žiadny vplyv súčasne
podávaných liekov na farmakokinetiku sildenafilu, pokiaľ sa uvažovali
liekové skupiny ako inhibítory CYP2C9 (ako sú tolbutamid, warfarín,
fenytoín), inhibítory CYP2D6 (ako sú selektívne inhibítory spätného
vychytávania serotonínu, tricyklické antidepresíva), tiazidy a príbuzné
diuretiká, slučkové diuretiká a draslík šetriace diuretiká, ACE inhibítory,
blokátory vápnikových kanálov, antagonisty beta-adrenoreceptorov alebo
induktory metabolizmu CYP450 (ako sú rifampicín, barbituráty).

Nikorandil je hybrid aktivátora draslíkových kanálov a nitrátu. Vzhľadom na
nitrátovú zložku má potenciál pre závažné interakcie so sildenafilom.


Účinky sildenafilu na iné lieky


Štúdie in vitro

Sildenafil je slabým inhibítorom (IC50 > 150 ?mol/l) izoforiem 1A2, 2C9,
2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 cytochrómu P450. Je však nepravdepodobné, že by OLVION
ovplyvňoval klírens substrátov týchto izoenzýmov, keďže maximálna
plazmatická koncentrácia sildenafilu pri podávaní v odporúčaných dávkach je
približne 1 ?mol/l.

Nie sú žiadne údaje o interakcii sildenafilu s nešpecifickými inhibítormi
fosfodiesterázy, ako sú teofylín alebo dipyridamol.


Štúdie in vivo

V súlade so známym účinkom sildenafilu na metabolickú cestu oxid
dusnatý/cGMP (pozri časť 5.1) sa preukázalo, že sildenafil potenciuje
hypotenzívny účinok nitrátov, a preto je jeho súčasné podanie s donormi
oxidu dusnatého alebo nitrátmi v akejkoľvek forme kontraindikované (pozri
časť 4.3).

Súbežné podávanie sildenafilu pacientom užívajúcim alfablokátory môže viesť
u niektorých citlivých jedincov k symptomatickej hypotenzii.
Najpravdepodobnejší čas jej výskytu je do 4 hodín po podaní sildenafilu
(pozri časti 4.2 a 4.4). V troch špecifických liekových interakčných
štúdiách sa pacientom s benígnou hyperpláziou prostaty (BPH),
stabilizovaným na liečbe doxazosínom, súčasne podával alfablokátor
doxazosín (4 mg a 8 mg) a sildenafil (25 mg, 50 mg alebo 100 mg).

V týchto štúdiách sa u sledovanej populácie pozorovalo priemerné dodatočné
zníženie tlaku krvi v ľahu o 7/7 mmHg, 9/5 mmHg a 8/4 mmHg a priemerné
dodatočné zníženie tlaku krvi v stoji o 6/6 mmHg, 11/4 mmHg a 4/5 mmHg. Keď
sa sildenafil a doxazosín podávali súčasne pacientom stabilizovaným na
liečbe doxazosínom, hlásenia o výskyte symptomatickej posturálnej
hypotenzie u pacientov boli ojedinelé. Tieto hlásenia zahŕňali závraty a
stratu rovnováhy, ale nie synkopu.

Nezaznamenali sa žiadne signifikantné interakcie sildenafilu (50 mg) ani s
tolbutamidom (250 mg), ani s warfarínom (40 mg), liekmi, ktoré sú
metabolizované CYP2C9.

Sildenafil (50 mg) nepotencioval predĺženie času krvácania zapríčineného
kyselinou acetylsalicylovou (150 mg).

Sildenafil (50 mg) nepotencioval hypotenzívny účinok alkoholu u zdravých
dobrovoľníkov, ktorí mali priemernú maximálnu koncentráciu alkoholu v krvi
80 mg/dl.

Analýza výsledkov o podávaní s antihypertenzívami, ako sú diuretiká,
betablokátory, ACE inhibítory, antagonisty angiotenzínu II, iné
antihypertenzíva (vazodilatátory a centrálne pôsobiace), blokátory
adrenergných neurónov, blokátory vápnikových kanálov a alfablokátory,
nepreukázala žiadny rozdiel v profile nežiaducich účinkov medzi pacientmi,
ktorí užívali sildenafil, a pacientmi, ktorí užívali placebo. V špecifickej
interakčnej štúdii u pacientov s hypertenziou, ktorí súčasne užívali
amlodipín so sildenafilom (100 mg), sa zaznamenalo ďalšie zníženie
systolického tlaku krvi v ľahu o 8 mmHg. Zodpovedajúce ďalšie zníženie
diastolického tlaku krvi v ľahu bolo o 7 mmHg. Toto ďalšie zníženie tlaku
krvi malo podobný rozsah, ako keď sa sildenafil podával zdravým
dobrovoľníkom samostatne (pozri časť 5.1).

Sildenafil (100 mg) neovplyvnil farmakokinetiku inhibítorov HIV proteáz v
rovnovážnom stave, sakvinaviru a ritonaviru, ktoré sú oba substrátmi
CYP3A4.


6. Gravidita a laktácia

OLVION nie je indikovaný na použitie u žien.

V reprodukčných štúdiách u potkanov a králikov sa po perorálnom podávaní
sildenafilu nepozoroval žiaden relevantný nežiaduci účinok.


7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

Keďže závrat a zmenené videnie boli hlásené v klinických štúdiách so
sildenafilom, pacienti predtým, ako budú viesť vozidlá a obsluhovať stroje,
majú poznať, ako reagujú na podanie OLVIONU.


8. Nežiaduce účinky

Bezpečnostný profil OLVIONU je založený na 8 691 pacientoch, ktorí
dostávali odporúčaný dávkovací režim v rámci 67 placebom kontrolovaných
klinických štúdií. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie v klinických
štúdiách u pacientov liečených sildenafilom boli bolesť hlavy, návaly,
dyspepsia, poruchy videnia, nazálna kongescia, závraty a porucha farebného
videnia.

Nežiaduce reakcie po uvedení lieku na trh boli zhromaždené počas obdobia
približne > 9 rokov. Vzhľadom na to, že nie všetky nežiaduce reakcie sú
hlásené držiteľovi rozhodnutia o registrácii, a tým zahrnuté do
bezpečnostnej databázy, frekvencie týchto reakcií sa nedajú spoľahlivo
určiť.

V tabuľke nižšie sú všetky klinicky dôležité nežiaduce reakcie, ktoré sa
vyskytli v rámci klinických štúdií s incidenciou väčšou ako pri placebe,
uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie (veľmi časté (>
1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), menej časté (> 1/1 000 až < 1/100),
zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000).

Okrem toho je zahrnutá aj frekvencia klinicky dôležitých nežiaducich
reakcií hlásených po uvedení lieku na trh, uvedená ako neznáma.

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v
poradí klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 1: Klinicky dôležité nežiaduce reakcie hlásené v kontrolovaných
klinických štúdiách s incidenciou väčšou ako pri placebe a klinicky
dôležité nežiaduce reakcie hlásené v rámci sledovania po uvedení lieku na
trh

|Trieda orgánových systémov |Nežiaduce reakcie |
|Poruchy imunitného systému |
|Zriedkavé |hypersenzitívne reakcie |
|Poruchy nervového systému |
|Veľmi časté |bolesť hlavy |
|Časté |závrat |
|Menej časté |somnolencia, hypoestézia |
|Zriedkavé |cerebrovaskulárna príhoda, synkopa |
|Neznáme |tranzitórny ischemický atak, záchvat, |
| |recidíva záchvatov |
|Poruchy oka |
|Časté |poruchy videnia, porucha farebného videnia |
|Menej časté |ochorenia spojoviek, ochorenia oka, poruchy|
| |slzenia, iné ochorenia oka |
|Neznáme |nearteritická predná ischemická neuropatia |
| |zrakového nervu (NAION), oklúzia ciev |
| |sietnice, poruchy v zornom poli |
|Poruchy ucha a labyrintu |
|Menej časté |vertigo, tinnitus |
|Zriedkavé |hluchota* |
|Poruchy ciev | |
|Časté |návaly |
|Zriedkavé |hypertenzia, hypotenzia |
|Poruchy srdca a poruchy srdcovej činnosti |
|Menej časté |palpitácie, tachykardia |
|Zriedkavé |infarkt myokardu, fibrilácia predsiení |
|Neznáme |komorová arytmia, nestabilná angina |
| |pectoris, náhla srdcová smrť |
|Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína |
|Časté |nazálna kongescia |
|Zriedkavé |epistaxa |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|Časté |dyspepsia |
|Menej časté |vracanie, nauzea, sucho v ústach |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |
|Menej časté |kožná vyrážka |
|Neznáme |Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS), toxická |
| |epidermálna nekrolýza (TEN) |
|Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva |
|Menej časté |myalgia |
|Poruchy reprodukčného systému a prsníkov |
|Neznáme |priapizmus, prolongovaná erekcia |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
|Menej časté |bolesť na hrudníku, únava |
|Laboratórne a funkčné vyšetrenia |
|Menej časté |zvýšená srdcová frekvencia |


* Poruchy ucha: náhla hluchota. Po uvedení lieku na trh a v rámci
klinických štúdií pri použití všetkých PDE5 inhibítorov, vrátane
sildenafilu, bol hlásený malý počet prípadov náhleho zhoršenia alebo náhlej
straty sluchu.


9. Predávkovanie

V štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi boli po podaní jednorazovej dávky do
800 mg nežiaduce účinky podobné ako pri podaní nižších dávok, ale
vyskytovali sa častejšie a boli závažnejšie. Dávky 200 mg neviedli k väčšej
účinnosti, ale viedli k vyššiemu výskytu nežiaducich účinkov (bolesť hlavy,
návaly, závrat, dyspepsia, nazálna kongescia, zmena videnia).

V prípade predávkovania je potrebné zaviesť štandardné podporné opatrenia.
Keďže sildenafil je pevne viazaný na bielkoviny plazmy a neeliminuje sa
močom, nie je pravdepodobné, že by renálna dialýza mala urýchliť klírens
sildenafilu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


1. FARMAKODYNAMICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: lieky určené na liečbu erektilnej dysfunkcie,
ATC kód: G04BE03

Sildenafil je perorálna forma liečby erektilnej dysfunkcie. Za prirodzených
podmienok, t.j. po sexuálnej stimulácii, obnovuje narušenú erektilnú
funkciu zvýšením prítoku krvi do penisu.

Fyziologický mechanizmus, ktorý je zodpovedný za erekciu penisu, zahrňuje
uvoľňovanie oxidu dusnatého (NO) v kavernóznom telese penisu počas
sexuálnej stimulácie. Oxid dusnatý potom aktivuje enzým guanylátcyklázu, čo
nakoniec vedie ku zvýšeniu koncentrácie cyklického guanozínmonofosfátu
(cGMP) a relaxácii hladkých svalov v kavernóznom telese, čo umožní prítok
krvi.

Sildenafil je účinný a selektívny inhibítor cGMP špecifickej
fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) v kavernóznom telese, kde je PDE5 zodpovedná
za degradáciu cGMP. Účinok sildenafilu na erekciu je založený na periférnom
pôsobení. Sildenafil nemá priamy relaxačný účinok na izolované humánne
kavernózne teleso, ale účinne zvyšuje relaxačný účinok oxidu dusnatého (NO)
na toto tkanivo. Ak je aktivovaná metabolická cesta NO/cGMP, ako je to v
prípade sexuálnej stimulácie, tak inhibícia PDE5 účinkom sildenafilu vedie
k zvýšeniu koncentrácie cGMP v kavernóznom telese. Preto dochádza k
očakávanému priaznivému farmakologickému účinku sildenafilu iba v prípade
sexuálnej stimulácie.

Štúdie /in vitro/ preukázali, že sildenafil je selektívny pre PDE5, ktorá sa
podieľa na procese erekcie. Jeho účinok je výraznejší na PDE5 ako na
ostatné známe fosfodiesterázy. Sildenafil je 10-krát selektívnejší pre PDE5
ako pre PDE6, ktorá sa podieľa na fototransdukcii v retine. Pri maximálnych
odporučených dávkach má 80-krát vyššiu selektivitu pre PDE5 než pre PDE1 a
viac ako 700-krát vyššiu selektivitu pre PDE5 než pre PDE2, 3, 4, 7, 8, 9,
10 a 11. Obzvlášť, sildenafil má 4 000-krát vyššiu selektivitu pre PDE5 ako
pre PDE3, cAMP špecifickú izoformu fosfodiesterázy, ktorá sa podieľa na
kontrole kontraktility srdcového svalu.

Na zhodnotenie doby potrebnej na dosiahnutie erekcie pri adekvátnej
sexuálnej stimulácii boli uskutočnené dve klinické štúdie. V štúdii s
falopletyzmografiou (RigiScan) u pacientov pri podávaní sildenafilu nalačno
bol priemerný čas po dosiahnutie erekcie u tých, ktorí dosiahli erekciu so
60 % rigiditou (dostačujúci stupeň rigidity na vykonanie pohlavného styku)
25 minút (rozsah 12 - 37 minút). V druhej štúdii, v ktorej sa tiež používal
RigiScan, bol sildenafil schopný vyvolať erekciu ako odpoveď na sexuálnu
stimuláciu ešte 4 - 5 hodín po podaní dávky.

Sildenafil spôsobuje mierny a prechodný pokles tlaku krvi, vo väčšine
prípadov bez klinického významu. Priemerné maximálne zníženie systolického
tlaku krvi v ľahu po podaní 100 mg sildenafilu perorálne bolo 8,4 mmHg.
Korešpondujúca zmena diastolického tlaku krvi v ľahu bola 5,5 mmHg. Toto
zníženie hodnôt tlaku krvi je v súlade s vazodilatačným účinkom
sildenafilu, pravdepodobne v dôsledku zvýšenia cGMP v hladkých svaloch
ciev. Podávanie jednorazových dávok až do 100 mg u zdravých dobrovoľníkov
neviedlo k žiadnemu klinicky relevantnému účinku na EKG.

V štúdii zameranej na hemodynamické účinky jednorazovej perorálnej dávky
100 mg sildenafilu u 14 pacientov s ťažkou koronárnou artériovou chorobou
(CAD) (> 70 % stenóza aspoň jednej koronárnej artérie) poklesol stredný
kľudový systolický a diastolický krvný tlak o 7 % resp. o 6 % v porovnaní
s východiskovými hodnotami. Stredný pľúcny systolický tlak krvi poklesol o
9 %. Sildenafil nemal vplyv na srdcový výdaj a neviedol ku zhoršeniu
krvného prietoku cez stenózne koronárne artérie.

Pri porovnaní sildenafilu s placebom v dvojito-zaslepenej placebom
kontrolovanej klinickej skúške porovnávajúcej reakciu na fyzickú záťaž u
144 pacientov s erektilnou dysfunkciou a chronickou stabilnou angina
pectoris, ktorí pravidelne užívali antianginóznu terapiu (okrem nitrátov),
neboli preukázané klinicky významné rozdiely v čase do objavenia sa
príznakov angina pectoris.

U niektorých pacientov sa jednu hodinu po podaní dávky 100 mg sildenafilu
pri použití Farnsworth-Munsellovho testu so 100 farebnými odtieňmi
pozorovali mierne a prechodné rozdiely v rozlišovaní farieb (modrá/zelená).
Dve hodiny po podaní sa nezaznamenali už žiadne účinky. Možný mechanizmus
tejto zmeny v rozlišovaní farieb súvisí s inhibíciou PDE6, ktorý sa podieľa
na kaskáde prevodu svetla na sietnicu. Sildenafil neovplyvňuje ani ostrosť,
ani kontrast videnia. V placebom kontrolovanej štúdii s malým počtom
pacientov s dokumentovaným včasným štádiom vekom podmienenej makulárnej
degenerácie (n = 9) neboli vo vykonaných testoch videnia (ostrosť videnia,
Amslerova mriežka, rozlíšenie farieb pri simulovanom dopravnom osvetlení,
Humpreyho perimeter a fotostres) dokázané žiadne významné zmeny vplyvom
sildenafilu (jednorazová dávka 100 mg).

Po podaní jednorazovej perorálnej dávky 100 mg sildenafilu zdravým
dobrovoľníkom sa nezaznamenal žiaden vplyv na motilitu alebo na morfológiu
spermií.


Ďalšie informácie o klinických skúškach

V klinických skúškach sa sildenafil podával viac ako 8 000 pacientom vo
veku 19 - 87 rokov. Zastúpené boli nasledovné skupiny pacientov: starší
pacienti (19,9 %), pacienti s hypertenziou (30,9 %), diabetes mellitus
(20,3 %), ischemickou chorobou srdca (5,8 %), hyperlipidémiou (19,8 %),
poranením miechy (0,6 %), depresiou (5,2 %), transuretrálnou resekciou
prostaty (TURP) (3,7 %), pacienti po radikálnej prostatektómii (3,3 %).
Nasledovné skupiny neboli dostatočne zastúpené alebo boli vyradené z
klinických skúšok: pacienti po chirurgickom výkone v oblasti panvy,
pacienti po rádioterapii, pacienti s ťažkým poškodením funkcie obličiek
alebo pečene a pacienti s niektorými kardiovaskulárnymi poruchami (pozri
časť 4.3).

Podiel pacientov, ktorí v štúdiách s fixnými dávkami udávali, že liečba
viedla k zlepšeniu erekcie, bol 62 % pacientov s dávkou 25 mg, 74 %
pacientov s dávkou 50 mg a 82 % pacientov s dávkou 100 mg v porovnaní s 25
% u pacientov, ktorí užívali placebo.

V kontrolovaných klinických skúškach bolo prerušenie liečby sildenafilom
zriedkavé a v podobnej miere ako u pacientov, ktorí užívali placebo.

Zhrnutie údajov zo všetkých skúšok ukazuje, že podiel pacientov, ktorí
udávali zlepšenie po podaní sildenafilu bol nasledujúci: psychogénna
erektilná dysfunkcia (84 %), zmiešaná erektilná dysfunkcia (77 %),
organická erektilná dysfunkcia (68 %), staršie osoby (67 %), diabetes
mellitus (59 %), ischemická choroba srdca (69 %), hypertenzia (68 %), TURP
(61 %), radikálna prostatektómia (43 %), poranenie miechy (83 %), depresia
(75 %). Bezpečnosť a účinnosť sildenafilu bola preukázaná v dlhodobých
štúdiách.


2. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Sildenafil sa rýchlo vstrebáva. Maximálne plazmatické koncentrácie sa
dosahujú 30 - 120 minút (v priemere 60 minút) po perorálnom užití lieku
nalačno. Priemerná absolútna perorálna biologická dostupnosť je 41 %
(rozsah 25 - 63 %). AUC a Cmax sa po perorálnom podaní odporučených dávok
sildenafilu (25 - 100 mg) zvyšujú proporcionálne s dávkou.

Ak sa sildenafil užije súčasne s jedlom, tak sa rýchlosť absorpcie zníži,
pričom priemerné oneskorenie tmax je 60 minút a priemerné zníženie Cmax o
29 %.


Distribúcia

Priemerný distribučný objem (Vd) sildenafilu je 105 l, čo naznačuje
distribúciu do tkanív. Po jednorazovom perorálnom podaní dávky 100 mg
dosahuje priemerná maximálna celková plazmatická koncentrácia sildenafilu
približne 440 ng/ml (CV 40 %). Keďže sildenafil (a jeho hlavný cirkulujúci
N-desmetyl metabolit) sa viaže v 96 % na plazmatické bielkoviny, dosahuje
priemerná maximálna plazmatická koncentrácia voľného sildenafilu 18 ng/ml
(38 nmol). Väzba na bielkoviny nie je závislá od celkových koncentrácií
lieku.

U zdravých dobrovoľníkov, ktorí užili sildenafil (100 mg jednorazovú
dávku), bolo po 90 minútach v ejakuláte menej ako 0,0002 % užitej dávky
(priemerne 188 ng).


Metabolizmus

Sildenafil je metabolizovaný predovšetkým hepatálnymi mikrozomálnymi
izoenzýmami CYP3A4 (hlavná metabolická cesta) a CYP2C9 (vedľajšia
metabolická cesta). Hlavný cirkulujúci metabolit sildenafilu je výsledkom N-
demetylácie sildenafilu. Tento metabolit má profil selektivity na
fosfodiesterázu podobný sildenafilu a účinnosť in vitro na PDE5 približne
50 % v porovnaní s materským liečivom. Plazmatické koncentrácie tohto
metabolitu zodpovedajú približne 40 % koncentrácie sildenafilu. N-desmetyl
metabolit je ďalej metabolizovaný a terminálny polčas je približne 4 h.


Eliminácia

Celkový telový klírens sildenafilu je 41 l/h a terminálny fázový polčas 3 -
5 h. Tak po perorálnom, ako aj po intravenóznom podaní sa sildenafil
vylučuje vo forme metabolitov predovšetkým do stolice (približne 80 %
podanej perorálnej dávky) a v menšej miere do moču (približne 13 % podanej
perorálnej dávky).


Farmakokinetika v špeciálnych skupinách pacientov


Starší ľudia

U zdravých starších dobrovoľníkov (65-ročných a starších) bol znížený
klírens sildenafilu, čo viedlo k zvýšeniu plazmatických koncentrácií
sildenafilu a aktívneho N-desmetyl metabolitu o približne 90 % v porovnaní
s hodnotami u mladších zdravých dobrovoľníkov (18 - 45-ročných). Vzhľadom
na rozdiely vo väzbe na plazmatické bielkoviny, ktoré sú podmienené vekom,
bolo zodpovedajúce zvýšenie plazmatických koncentrácií voľného sildenafilu
približne 40 %.


Renálna insuficiencia

U dobrovoľníkov s miernym a stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek
(klírens kreatinínu = 30 - 80 ml/min) nebola zmenená farmakokinetika
sildenafilu po podaní jednorazovej perorálnej dávky 50 mg. Priemerná AUC a
Cmax N-desmetyl metabolitu sa zvýšila o 126 %, resp. o 73 % v porovnaní
s dobrovoľníkmi zodpovedajúceho veku bez poškodenia funkcie obličiek.
Vzhľadom na vysokú interindividuálnu variabilitu však tieto rozdiely neboli
štatisticky signifikantné. U dobrovoľníkov s ťažkým poškodením funkcie
obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) bol klírens sildenafilu znížený a
v porovnaní s dobrovoľníkmi rovnakého veku, ale bez poškodenia funkcie
obličiek, sa AUC zvýšila o 100 % a Cmax o 88 %. Okrem toho hodnoty AUC a
Cmax N-desmetyl metabolitu sa signifikantne zvýšili o 79 % a o 200 %.


Hepatálna insuficiencia

U dobrovoľníkov s miernou a stredne ťažkou cirhózou pečene (A a B podľa
Childa-Pugha) bol klírens sildenafilu znížený a v porovnaní s dobrovoľníkmi
rovnakého veku, ale bez poškodenia funkcie pečene, sa AUC zvýšila o 84 % a
Cmax o 47 %. Farmakokinetika sildenafilu u pacientov s ťažkým poškodením
funkcie pečene nebola študovaná.


3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a
reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


1. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

mikrokryštalická celulóza

hydrogénfosforečnan vápenatý (bezvodý)

sodná soľ kroskarmelózy

magnéziumstearát

hypromelóza

oxid titaničitý (E171)

monohydrát laktózy

triacetín


2. Inkompatibility

Neaplikovateľné


3. Čas použiteľnosti

2 roky


4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


5. Druh obalu a obsah balenia

PVC / Al blistre v škatuľke s 2, 4, 8 alebo 12 tabletami

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

83/0427/11-S
83/0428/11-S
83/0429/11-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C08690
Skupina ATC:
G04 - Urologiká
Skupina ATC:
G04BE03 - sildenafilum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CY Cyprus
Výrobca lieku:
Medochemie Ltd., Limassol, CYPRUS
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou (PAH) v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava a vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb, Košice. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Predajná cena:
0.00 € / 0.00 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:27.01 € ÚP:0.00 € DP:27.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:32.03 € ÚP:0.00 € DP:32.03 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:30.11 € ÚP:0.00 € DP:30.11 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:31.91 € ÚP:0.00 € DP:31.91 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.25 € ÚP:0.00 € DP:57.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.29 € ÚP:0.00 € DP:15.29 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:49.36 € ÚP:0.00 € DP:49.36 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.32 € ÚP:0.00 € DP:13.32 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien