Detail:
Anaprex 1mg tbl flm 28x1 mg
Názov lieku:
Anaprex 1mg
Doplnok názvu:
tbl flm 28x1 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Anaprex 1 mg
filmom obalené tablety

anastrozol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Anaprex a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Anaprex
3. Ako užívať Anaprex
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Anaprex
6 Ďalšie informácie


1. ČO JE ANAPREX A NA ČO SA POUŽÍVA

Anaprex obsahuje liečivo, ktoré sa nazýva anastrozol. Toto liečivo patrí do
skupiny liekov nazývanej inhibítory aromatáz. Anaprex sa používa na liečbu
rakoviny prsníka u žien po menopauze.

Anaprex účinkuje znižovaním množstva hormónu, ktorý sa nazýva estrogén,
tvoreného Vaším telom. Spôsobuje zablokovanie telu vlastnej látky (enzýmu)
nazývaného „aromatáza“.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ANAPREX

Neužívajte Anaprex, keď:
- ste alergická (precitlivená) na anastrozol alebo na ktorúkoľvek z ďalších
zložiek Anaprexu (pozri časť 6. Ďalšie informácie).
- ešte stále máte menštruáciu a ešte nie ste po menopauze
- máte mierne alebo stredne závažné problémy s pečeňou
- máte závažné problémy s obličkami
- užívate liečivo, ktoré sa nazýva tamoxifén alebo lieky, ktoré obsahujú
estrogén. (Pozri časť nazvanú „Užívanie iných liekov).
- ste tehotná alebo dojčíte (Pozri časť nazvanú „Tehotenstvo a dojčenie“).

Ak sa na Vás vzťahuje ktorékoľvek z vyššie uvedeného, neužívajte Anaprex.
Ak si nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom
skôr, ako užijete Anaprex.

Anaprex sa nesmie podávať deťom.

Buďte zvlášť opatrná pri užívaní Anaprexu
Skôr ako užijete Anaprex, overte si u svojho lekára alebo lekárnika, či:
- máte alebo ste niekedy mali stav, ktorý ovplyvňuje silu Vašich kostí
(osteoporóza)
- máte problémy s Vašou pečeňou alebo obličkami

Ak si nie ste istá, či sa Vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného,
porozprávajte so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako užijete Anaprex.

Ak pôjdete do nemocnice, povedzte nemocničnému personálu, že užívate
Anaprex.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Tieto lieky zahŕňajú aj lieky,
ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinné prípravky. Je
to kvôli tomu, že Anaprex môže ovplyvniť spôsob akým niektoré lieky
účinkujú a niektoré lieky môžu mať vplyv na účinok Anaprexu.

Anaprex neužívajte v prípade, ak už užívate ktorékoľvek z nasledujúcich
lieky:
- Tamoxifén. Je to kvôli tomu, že tamoxifén môže zastaviť správny účinok
Anaprexu.
- Lieky, ktoré obsahujú estrogén, ako napr. hormonálna substitučná liečba
(HSL).

Ak sa Vás to týka, poraďte sa svojím lekárom alebo lekárnikom.

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate nasledujúce:
- liek známy ako „analóg LHRH“. Patrí sem gonadorelín, boserelín,
goserelín, leuprorelín a triptorelín.

Tieto lieky sa používajú na liečbu rakoviny prsníka, pri určitých
zdravotných stavov u žien (v gynekológii) a pri neplodnosti.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Anaprex, ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak ste tehotná alebo
dojčíte, skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím
lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Je nepravdepodobné, že by Anaprex ovplyvňoval Vašu schopnosť viesť vozidlo
alebo obsluhovať akékoľvek nástroje alebo stroje. Niektorí ľudia však môžu
v zriedkavých prípadoch pociťovať slabosť a ospalosť počas užívania
Anaprexu. Ak sa Vám to stane, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Anaprexu
Anaprex obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré
cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ ANAPREX

Vždy užívajte Anaprex presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istá, overte si to u svojho lekára.

Anaprex sa nesmie podávať deťom.

Užívanie Anaprexu
- Zvyčajná dávka pre dospelých je jedna tableta raz denne.
- Snažte sa užiť Vašu tabletu v rovnakom čase každý deň.
- Tabletu prehltnite a zapite vodou.

Nie je dôležité, či užijete Anaprex pred, počas alebo po jedle.
V užívaní Anaprexu pokračujte tak dlho, ako Vám to povie lekár. Ide
o dlhodobú liečbu a môže byť potrebné, aby ste ju užívali počas niekoľkých
rokov.

Ak užijete viac Anaprexu, ako máte
Ak užijete viac Anaprexu, ako máte, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Ak zabudnete užiť Anaprex
- Ak zabudnete užiť dávku, jednoducho užite Vašu ďalšiu dávku ako zvyčajne.
- Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku

Ak prestanete užívať Anaprex
Neprestávajte užívať Vaše tablety, pokiaľ Vám to nepovie Váš lekár.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Anaprex môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Závažné alergické reakcie
Zavolajte rýchlu zdravotnú pomoc alebo okamžite navštívte lekára, ak sa
nastane nasledujúce – môžete potrebovať okamžitú lekársku pomoc:
. Opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla. Ten môže spôsobiť ťažkosti
s prehĺtaním alebo dýchaním (je zriedkavý, postihuje menej ako 1
z 1 000 ľudí).
. Veľmi závažná kožná reakcia s tvorbu pľuzgierov na koži. Táto je
reakcia je známa ako „Stevensov-Johnosonov syndróm“ (častosť tohto
vedľajšieho účinku je neznáma).

Účinky na pečeň (menej časté, postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí)
Príznaky môžu zahŕňať:
. Zožltnutie Vašej kože alebo očí, tmavo sfarbený moč a stratu chuti do
jedla a pocit nevoľnosti.
Ak toto u Vás nastane, okamžite navštívte lekára – môžu byť potrebné
lekárske vyšetrenia alebo liečba.

Ďalšie možné vedľajšie účinky (zvyčajne nie sú závažné):
Veľmi časté(postihujú viac ako 1 z 10 ľudí)
. návaly tepla,
. pocit slabosti,
. bolesť a stuhnutosť kĺbov,
. kožná vyrážka (tá môže zahŕňať typ vyrážky nazývaný „urtikária“ alebo
„žihľavka“,
. nutkanie na vracanie (nauzea),
. bolesť hlavy,
. zápal kĺbov (artritída)

Časté (postihujú menej ako 1 z 10 ľudí)
. suchá sliznica pošvy,
. krvácanie z pošvy (zvyčajne počas prvých týždňov liečby – ak krvácanie
pretrváva, porozprávajte sa so svojím lekárom).
. rednutie Vašich vlasov (vypadávanie vlasov),
. alergické reakcie.
. hnačka,
. stratu chuti do jedla,
. zvýšené alebo vysoké hladiny tukovitej látky známej ako cholesterol vo
Vašej krvi. Pozorovali by sa pri vyšetrení krvi.
. vracanie (dávenie),
. pocit ospalosti,
. syndróm karpálneho tunela (mravčenie, bolesť, chlad, slabosť
v niektorých častiach ruky),
. zmeny krvných testov, ktoré ukážu činnosť pečene,
. bolesť kostí.

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí):
. pokrivený prst (stav, pri ktorom je Váš prst alebo palec ohnutý),
. urtikária (žihlavka).

Zriedkavé (postihuje menej ako 1 zo 1000 ľudí)
. závažná vyrážka s pľuzgiermi, ktoré vyzerajú ako terčíky
(erythema multiforme)
. vážna alergická reakcia (anafylaxia)


Účinky na Vaše kosti
Anaprex znižuje vo Vašom tele množstvo hormónu, ktorý sa nazýva estrogén.
To môže znížiť obsah minerálov vo Vašich kostiach. Vaše kosti môžu byť
oslabené a môžu byť náchylnejšie na zlomeniny. Váš lekár bude riešiť tieto
riziká podľa liečebných pokynov pre zabezpečenie zdravých kostí u žien,
ktoré prešli menopauzou. Porozprávajte sa so svojím lekárom o rizikách
a možnostiach liečby.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ANAPREX

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Anaprex po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
a blistri po EXP:
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužítý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Anaprex obsahuje:


- Liečivo je anastrozol. Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg
anastrozolu.
- Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety:
Monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón K-30, mikrokryštalická
celulóza pH102, mastenec, sodná soľ karboxymetylškrobu typ A, koloidný
oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát (E572), mastenec.
/Obal tablety:/
Hypromelóza 5 cp (E464), makrogol 400, oxid titaničitý (E171),
mastenec.

Ako vyzerá Anaprex a obsah balenia

Anaprex sú biele, okrúhle, filmom obalené tablety s priemerom približne 6,6
mm.
Tablety sú balené do blistroch po 10 a 14 tabliet.

Veľkosť balenia:
20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 a 300 tabliet v papierovej škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
PHARMAGEN CZ s.r.o.
Křenova 7
162 00 Praha 6 - Veleslavín
Česká republika

Výrobca:
Remedica Ltd.
Limassol Industrial Estate, P.O Box 51706
CY-3508 Limassol, Cyprus

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy
schválená v 02/2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

Anaprex 1 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.

Pomocná látka: každá tableta obsahuje 65 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Biela okrúhla filmom obalená tableta s priemerom približne 6,6 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

Liečba pokročilého karcinómu prsníka u postmenopauzálnych žien. Účinnosť
Anaprexu nebola preukázaná u pacientok s negatívnymi estrogénovými
receptormi, pokiaľ v minulosti nezaznamenali pozitívnu klinickú odpoveď na
tamoxifén.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelé pacientky vrátane starších pacientok:
Užívať sa má jedna filmom obalená tableta s obsahom 1 mg raz denne.

Deti:
Kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti sa Anaprex neodporúča
užívať u detí (pozri časti 4.4 a 5.1).

Porucha činnosti obličiek:
U pacientok s miernou alebo stredne vážnou poruchou činnosti obličiek sa
neodporúča úprava dávky.

Porucha činnosti pečene:
U pacientok s miernou poruchou činnosti pečene sa neodporúča úprava dávky.

3. Kontraindikácie

Anaprex je kontraindikovaný u:
- u žien pred menopauzou,
- gravidných alebo dojčiacich žien,
- pacientok so závažnou poruchou činnosti obličiek (klírens kreatinínu
menej ako 20 ml/min),
- pacientok so stredne závažnými alebo závažnými ochoreniami pečene,
- pacientok so známou precitlivenosťou na anastrozol alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

S anastrozolom sa nemajú súbežne podávať liečby s obsahom estrogénu,
pretože estrogény majú nepriaznivý vplyv na farmakologický účinok
anastrozolu.

Súbežná liečba tamoxifénom (pozri 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Anaprex sa neodporúča používať u detí vzhľadom k tomu, že bezpečnosť
a účinnosť nebola stanovená v tejto skupine pacientov (pozri časť 5.1).

Anastrozol sa nesmie používať ako doplnková liečba k rastovému hormónu
u chlapcov s deficitom rastového hormónu. V pivotnej klinickej
štúdii nebola preukázaná účinnosť a nebola stanovená bezpečnosť (pozri
časť 5.1). Vzhľadom k tomu, že anastrozol znižuje hladiny estradiolu,
Anaprex sa nesmie používať ako doplnková liečba k liečbe rastovým hormónom
u dievčat s deficitom rastového hormónu. K dispozícii nie sú dlhodobé údaje
o bezpečnosti u detí a dospievajúcich.

U každej pacientky sa má v prípade pochybností o jej hormonálnom stave
stanoviť menopauza biochemicky.

Neexistujú žiadne údaje, ktoré by podporovali bezpečné užívanie Anaprexu u
pacientok so stredne závažnou alebo závažnou poruchou činnosti pečene alebo
u pacientok so závažnou poruchou činnosti obličiek (klírens kreatinínu
menej ako 20 ml/min).

Ženy s osteoporózou alebo s rizikom vzniku osteoporózy musia mať oficiálne
vyhodnotenú minerálnu denzitu kostí pomocou kostného denzitometra napr.
DEXA vyšetrenie na začiatku liečby a následne v pravidelných intervaloch.
Liečba alebo profylaxia osteoporózy sa má začať podľa potreby a má sa
pozorne sledovať.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o používaní anastrozolu s analógmi LHRH.
Táto kombinácia sa má používať len v rámci klinických štúdií.

Vzhľadom k tomu, že anastrozol znižuje hladiny cirkulujúceho estrogénu,
môže mať za následok zníženie minerálnej denzity kosti s možným následným
zvýšením rizika vzniku zlomeniny. Používanie bisfosfonátov u žien po
menopauze môže zastaviť ďalší úbytok minerálov z kosti v dôsledku
anastrozolu a ich užívanie sa môže vziať do úvahy.

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intorelancie, lapónskeho deficitu laktózy alebo glukózovo-
galaktózovej malabsorbcie nesmú užívať tento liek.

5. Liekové a iné interakcie

Interakčné klinické štúdie s fenazónom a cimetidínom naznačujú, že pri
súbežnom podávaní anastrozolu s inými liekmi je nepravdepodobné, že by
dochádzalo ku klinicky významným liekovým interakciám sprostredkovaným
prostredníctvom cytochrómu P450.

Pri kontrole databázy bezpečnosti klinickej štúdie nebol odhalený žiadny
dôkaz o klinicky signifikantnej interakcii u pacientok liečených
anastrozolom, ktoré zároveň dostávali iné bežne predpisované lieky.
S bisfosfonátmi sa nezaznamenali žiadny klinicky významné interakcie (pozri
časť 5.1).

Anaprex sa nesmie súbežne podávať s tamoxifénom, pretože to môže znížiť
farmakologický účinok anastrozolu (pozri časť 4.3).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Anaprex je kontraindikovaný u gravidných alebo dojčiacich žien.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Je nepravdepodobné, že by Anaprex u pacienta znižoval schopnosť viesť
vozidlo alebo obsluhovať stroje. Pre používaní anastrozolu sa však hlásila
asténia a somnolencia a pokiaľ takého príznaky pretrvávajú je potrebná
opatrnosť.

4.8 Nežiaduce účinky

|Frekvencia |Trieda orgánového |Nežiaduca reakcia |
| |systému | |
|Veľmi časté |Poruchy ciev |Návaly tepla, prevažne |
|(( 1/10) | |miernej alebo strednej |
| | |intenzity |
| |Celkové poruchy |Slabosť, prevažne |
| |a reakcie v mieste |miernej alebo strednej |
| |podania |intenzity |
| |Poruchy kostrovej a |Bolesť/stuhnutosť kĺbov,|
| |svalovej sústavy a |prevažne miernej alebo |
| |spojivového tkaniva |strednej intenzity |
| | |Arthritída |
| |Poruchy nervového |Bolesť hlavy, prevažne |
| |systému |miernej alebo strednej |
| | |intenzity |
| |Poruchy |Nauzea, prevažne miernej|
| |gastrointestinálneho |alebo strednej intenzity|
| |traktu | |
| |Poruchy kože |Vyrážka, prevažne |
| |a podkožného tkaniva |miernej alebo strednej |
| | |intenzity |
|Časté |Poruchy kože |Vypadávanie vlasov |
|(( 1/100 až |a podkožného tkaniva |(alopécia), prevažne |
|< 1/10) | |miernej alebo strednej |
| | |intenzity |
| | |Alergické reakcie |
| |Poruchy |Hnačka, prevažne miernej|
| |gastrointestinálneho |alebo strednej intenzity|
| |traktu | |
| | | |
| | |Vracanie, prevažne |
| | |miernej alebo strednej |
| | |intenzity |
| |Poruchy nervového |Somnolencia, prevažne |
| |systému |miernej alebo strednej |
| | |intenzity |
| | | |
| | |Syndróm karpálneho |
| | |tunela |
| |Poruchy pečene a |Zvýšenie hladiny |
| |žlčových ciest |alkalickej fosfatázy, |
| | |alanínaminotransferázy |
| | |a aspartátaminotransferá|
| | |zy |
| |Poruchy reprodukčného |Suchosť vaginálnej |
| |systému a prsníkov |sliznice, prevažne |
| | |miernej alebo strednej |
| | |intenzity |
| | | |
| | |Vaginálne krvácanie, |
| | |prevažne miernej alebo |
| | |strednej intenzity* |
| |Poruchy metabolizmu a |Anorexia, prevažne |
| |výživy |miernej alebo strednej |
| | |intenzity |
| | | |
| | |Hypercholesterolémia, |
| | |prevažne miernej až |
| | |strednej intenzity |
| |Poruchy kostrovej a |Bolesť kostí |
| |svalovej sústavy a | |
| |spojivového tkaniva | |
|Menej časté |Poruchy pečene |Zvýšenie hladín gamma GT|
|(( 1/1 000 až |a žlčových ciest |a bilirubínu |
|< 1/100) | | |
| | |Hepatitída |
| |Poruchy kože |Urtikária |
| |a podkožného tkaniva | |
| |Poruchy kostrovej a |Pokrivený prst |
| |svalovej sústavy a | |
| |spojivového tkaniva | |
|Veľmi zriedkavé |Poruchy kože |Erythema multiforme |
|(< 1/10 000) |a podkožného tkaniva |Anafylaktoidné reakcie |
|Neznáme |Poruchy kože |Stevensov-Johnsonov |
| |a podkožného tkaniva |syndróm |
| | |Angioedém |

* Počas prvým niekoľko týždňov po zmene z predchádzajúcej hormonálnej
liečby na anastrozol bolo často hlásené vaginálne krvácanie, prevažne
u pacientov s pokročilým karcinómom prsníka. Ak krvácanie pretrváva, má sa
zvážiť ďalšie zhodnotenie.

Nie je možné stanoviť ich z dostupných údajov.

Vzhľadom k tomu, že anastrozol znižuje hladiny cirkulujúceho estrogénu,
môže spôsobiť zníženie minerálnej denzity kosti, čo vystavuje niektoré
pacientky vyššiemu riziku vzniku zlomeniny (pozri časť 4.4).
Tabuľka nižšie uvádza frekvencie vopred špecifikovaných nežiaducich
udalostí v štúdii ATAC, bez ohľadu na kazuistiku, hlásené pacientkami
dostávajúcimi skúšobnú liečbu až do 14 dní po vysadení skúšobnej liečby.

|Nežiaduce udalosti |anastrozol |tamoxifén |
| |(n = 3092) |(n = 3094) |
|Návaly horúčavy |1 104 (35,7 %) |1 264 (40,9 %) |
|Bolesť/stuhnutosť |1 100 (35,6 %) |911 (29 4 %) |
|kĺbov | | |
|Poruchy nálady |597 (19,3 %) |554 (17,9 %) |
|Únava/asténia |575 (18,6 %) |544 (17,6 %) |
|Nauzea a vracanie |393 (12,7 %) |384 (12,4 %) |
|Zlomeniny |315 (10,2 %) |209 (6,8 %) |
|Zlomeniny chrbtice, |133 (4,3 %) |91 (2,9 %) |
|bedrového kĺbu alebo | | |
|zápästia/ kostí dlane | | |
|Zlomeniny zápästie/ |67 (2,2 %) |50 (1,6 %) |
|kostí dlane | | |
|Zlomeniny chrbtice |43 (1,4 %) |22 (0,7 %) |
|Zlomenina bedrového |28 (0,9 %) |26 (0,8 %) |
|kĺbu | | |
|Katarakta |182 (5,9 %) |213 (6,9 %) |
|Vaginálne krvácanie |167 (5,4 %) |317 (10,2 %) |
|Ischemická choroba |127 (4,1 %) |104 (3,4 %) |
|srdca | | |
|Angína pektoris |71 (2,3 %) |51 (1,6 %) |
|Infarkt myokardu |37 (1,2 %) |34 (1,1 %) |
|Porucha koronárnej |25 (0,8 %) |23 (0,7 %) |
|artérie | | |
|Myokardiálna ischémia |22 (0,7 %) |14 (0,5 %) |
|Vaginálny výtok |109 (3,5 %) |408 (13,2 %) |
|Akákoľvek žilová |87 (2,8 %) |140 (4,5 %) |
|tromboembolická | | |
|príhoda | | |
|Hĺbkové žilové |48 (1,6 %) |74 (2,4 %) |
|tromboembolické | | |
|príhody vrátane PE | | |
|Ischemické |62 (2,0 %) |88 (2,8 %) |
|cerebrovaskulárne | | |
|príhody | | |
|Rakovina endometria |4 (0,2 %) |13 (0,6 %) |

Miera výskytu fraktúr 22 na 1000 pacientskych rokov v skupine
s anastrozolom a 15 na 1000 pacientskych rokov v skupine s tamoxifénom bola
pozorovaná po priemernom 68-mesačnom období sledovania.

Pozorovaný výskyt fraktúr pri anastrozole je podobný ako výskyt hlásený
u postmenopauzálnej populácie žien rovnakého veku. Nebolo zistené, či
výskyt fraktúr a osteoporóza pozorované v štúdii ATAC u pacientok liečených
anastrozolom odrážajú protektívny účinok tamoxifénu, špecifický účinok
anastrozolu alebo obidva účinky.

Výskyt osteoporózy bol 10,5 % u pacientok liečených anastrozolom a 7,3 %
u pacientok liečených tamoxifénom.

4.9 Predávkovanie

S náhodným predávkovaním anastrozolom sú obmedzené skúsenosti. V štúdiách
na zvieratách, anastrozol preukázal nízku akútnu toxicitu. Klinické štúdie
boli vykonané s rôznymi dávkami anastrozolu až do 60 mg v jednorazovej
dávke podanej zdravým dobrovoľníkom a až do 10 mg denne u postmenopauzálnym
ženám s pokročilým karcinómom prsníka; tieto dávky boli dobre tolerované.
Doposiaľ nebola stanovená jednorazová dávka anastrozolu, ktorá by viedla k
ohrozeniu života. Neexistuje špecifické antidotum na liečbu predávkovania,
liečba musí byť symptomatická.

Pri liečbe predávkovania je potrebné zohľadniť možnosť, že mohli byť užité
viaceré liečivá. Ak je pacientka pri vedomí môže sa vyvolať vracanie.
Pomôcť môže dialýza, pretože anastrozol sa slabo viaže na bielkoviny.
Používa sa celková podporná starostlivosť, ktorá zahŕňa pravidelné
sledovanie vitálnych funkcií a dôkladné pozorovanie pacientky.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítory enzýmu, ATC kód: L02BG03

Anastrozol je silný a vysoko selektívny, nesteroidný inhibítor aromatázy. U
postmenopauzálnych žien sa estradiol tvorí hlavne konverziou androstendiónu
na estrón prostredníctvom aromatázového enzýmového komplexu v periférnych
tkanivách. Estrón sa následne premieňa na estradiol. Preukázalo sa, že
u žien s karcinómom prsníka sú prospešné znížené hladiny cirkulujúceho
estradiolu. Analýzou s vysokou citlivosťou bolo zistené, že u
postmenopauzálnych žien spôsobuje denná dávka 1 mg anastrozolu viac ako 80
% supresiu estradiolu.

Anastrozol nemá žiadny progestogénny, androgénny alebo estrogénny účinok.

Denné dávky anastrozolu do 10 mg, stanovené pred štandardným testom ATCH
stimulácie alebo po ňom, nemajú žiadny účinok na sekréciu kortizolu alebo
aldosterónu. Suplementácia kortikoidov nie je preto potrebná.

Deti a dospievajúci
Anastrozol nie je indikovaný na použitie u detí. Pri študovanej populácii
detí a dospievajúcich nebola stanovená účinnosť a bezpečnosť (pozri
nižšie). Počet liečených detí bol veľmi obmedzený na to, aby bolo možné
vykonať spoľahlivé závery o bezpečnosti. K dispozícii nie sú údaje
o možných dlhodobých účinkoch liečby anastrozolom u detí (pozri tiež časť
5.3).

Európska lieková agentúra zrušila povinnosť predkladať výsledky štúdií
anastrozolu v jednej alebo viacerých podsúboroch populácie detí
a dospievajúcich s nízkym vzrastom kvôli dôsledku nedostatku rastového
hormónu, testotoxikóze, gynekomastii a McCune-Albrightového syndrómu.

Nízky vzrast kvôli nedostatku rastového hormónu
Randomizovaná, dvojito zaslepená multicentrická štúdia hodnotila
52 chlapcov v puberte (vo veku 11 – 16 rokov) s nedostatkom rastového
hormónu liečených počas 12 až 36 mesiacov anastrozolom v dávke 1 mg/deň
alebo placebom v kombinácii s rastovým hormónom. 36 mesiacov ukončilo len
14 subjektov na anastrozole.

Po 3 rokoch sa zistilo, že u prepubertálnych chlapcov liečených rastovým
hormónom, anastrozol štatisticky signifikatne spomaľuje dozrievanie kosti.
Pri parametroch, ktoré súvisia s rastom ako je predikovaná výška dospelého,
výška, skóre smerodajnej odchýlky výšky (SDS) a rýchlosť rastu, neboli
zistené žiadne štatisticky signifikantné rozdiely v porovnaní s placebom.
Údaje o konečnej výške neboli k dispozícii. Vzhľadom k tomu, že počet
liečených detí bol príliš obmedzený pre vykonanie spoľahlivých záverov
o bezpečnosti, v skupine s anastrozolom sa v porovnaní s placebom objavil
zvýšený pomer zlomenín a tendencia k zníženiu minerálnej denzity kosti.

Testotoxikóza
Otvorená, nekomparatívna, multicentrická štúdia hodnotila 14 pacientov
mužského pohlavia (vo veku 2 – 9 rokov) s familiárnou predčasnou pubertou
obmedzenou na mužov, tiež známa ako testotoxikóza, ktorí boli liečení
kombináciou anastrozolu a bikalutamidu. Primárnym cieľom bolo posúdiť
účinnosť a bezpečnosť tohto kombinovaného režimu počas 12 mesiacov. Trinásť
pacientov zo 14 dokončilo 12 mesiacov kombinovanej liečby (jeden pacient
zanechal sledovanie). Po 12 mesiacoch liečby sa nepozoroval signifikantný
rozdiel v rýchlosti rastu, vzhľadom na rýchlosť rastu počas 6 mesiacov pred
začatím štúdie.

Štúdie gynekomastie
Štúdia 0006 bola randomizovaná, dvojito zaslepená, multicentrická štúdia
pubertálnych chlapcov (vo veku 11 a 18 rokov vrátane) s gynekomastiou
s trvaním viac ako 12 mesiacov, liečených anastrozolom v dávke 1 mg/deň
alebo placebom denne počas 6 mesiacov. Medzi skupinami liečenými
anastrozolom v dávke 1 mg a placebom nebol po 6 mesiacoch liečby pozorovaný
žiadny signifikantný rozdiel v počte pacientov s 50 % alebo vyšším znížením
celkového objemu prsníka.

Štúdia 0001 bola otvorenou, farmakokinetickou štúdiou opakovaných dávok
anastrozolu 1 mg/deň vykonanej na 36 pubertálnych chlapcoch s gynekomastiou
s trvaním menej ako 12 mesiacov. Sekundárnym cieľom bolo vyhodnotenie
podielu pacientov s znížením východzích hodnôt vypočítaného objemu
gynekomastie obidvoch pŕs dosahujúceho minimálne 50 % od 1. dňa do 6
mesiacov študovanej liečby, znášanlivosti a bezpečnosti.

V tejto štúdii bola vybraná farmakodynamická podskupina 25 chlapcov
s cieľom preskúmať potenciálny prínos anastrozolu. Po 6 mesiacoch bol 55,6
% chlapcov (merané utrazvukom) a u 77,8 % chlapcov (merané posuvným
meradlom) zaznamenaný pokles objemu prsníka dosahujúci 50 % alebo viac (len
observačné údaje, tieto výsledky neboli štatisticky analyzované).

Štúdia McCune-Albrightovho syndrómu
Štúdia 0046 bola medzinárodnou, multicentrickou, otvorenou vyhľadávajúcou
štúdiou anastrozolu vykonaná na 28 dievčatách (vo veku 2 a ? 10 rokov)
s McCune-Albrightovým syndrómom (MAS). Primárnym cieľom bolo vyhodnotenie
bezpečnosti a účinnosti anastrozolu v dávke 1 mg/deň v pacientok s MAS.
Účinnosť hodnotenej liečby bola založená na podiele pacientok spĺňajúcich
definované kritéria týkajúce sa vaginálneho krvácania, veku kostí
a rýchlosti rastu.

Nepozorovala sa žiadna signifikantne významná zmena v častosti dní
s vaginálnym krvácaním počas liečby. Nedošlo ku žiadnym klinicky významným
zmenám v Tannerovom štádiu, strednej hodnote objemu vaječníkov ani strednej
hodnote objemu maternice. Nepozorovala sa žiadna signifikantne významná
zmena v rýchlosti nárastu veku kosti počas liečby v porovnaní s východzími
hodnotami. Rýchlosť rastu (v cm/rok) bolo významne znížená (p ? 0,05)
z hodnôt pred liečbou medzi nultým a 12. Mesiacom a z hodnôt pred liečbou
do ďalších 6 mesiacov (7. až 12. mesiac). Medzi pacientkami s východzím
vaginálnym krvácaním došlo u 28 % k ? 50 % zníženiu počtu dní krvácania;
u 40 % došlo na 6 mesiacov k ukončeniu krvácania a u 12 0 došlo k ukončeniu
krvácania počas 12 mesiacov.

Celkové hodnotenie nežiaducich príhod u detí a mladších ako 18 rokov
neviedlo k žiadnym obavám, ktoré sa týkajú bezpečnosti a znášanlivosti.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia anastrozolu je rýchla a maximálne plazmatické koncentrácie sa
zvyčajne objavujú počas dvoch hodín dávkovania (pri zrýchlených
podmienkach). Anastrozol sa vylučuje pomaly s plazmatickým polčasom
eliminácie 40 až 50 hodín. Potrava mierne znižuje rýchlosť absorbcie, nie
však jej rozsah. Pri malej zmene v rýchlosti absorpcie sa nepredpokladá, že
má za následok klinicky signifikantný vplyv na rovnovážne plazmatické
koncentrácie Anaprexu pri dávkovaní raz denne. Po 7 denných dávkach
anastrozolu sa dosiahne plazmatická koncentrácia anastrozolu približne 90 –
95 % rovnovážnej koncentrácie. Neexistujú dôkazy o časovej alebo dávkovej
závislosti farmakokinetických parametrov anastrozolu.

Farmakokinetika anastrozolu nie je závislá od veku postmenopauzálnych žien.

U chlapcov s gynekomastiou v puberty sa anastrozol rýchlo vstrebával, bol
vo veľkej miere distribuovaný a bol pomaly vylučovaný s polčasom približne
2 dni. Klírens anastrozolu bol nižší u dievčat ako u chlapcov a expozícia
bola vyššia. Anastrozol sa u dievčat vo veľkej miere distribuoval a pomaly
vylučoval, s polčasom približne 0,8 dňa.

Len 40 % anastrozolu sa viaže na plazmatické protein.

Anastrozol sa u postmenopauzálnych žien metabolizuje vo veľkej miere s
menej ako 10 % dávky vylučovanej močom v nezmenenej forme v priebehu 72
hodín po podaní dávky. Metabolizmus anastrozolu pozostáva z N-dealkylácie,
hydroxylácie a glukuronidácie. Metabolity sa vylučujú hlavne močom.
Triazol, hlavný metabolit v plazme, neinhibuje aromatázu.

Klírens anastrozolu po perorálnom podaní dobrovoľníkom so stabilnou
cirhózou pečene alebo s poruchou činnosti obličiek bol v rozsahu, ktorý sa
pozoroval u zdravých dobrovoľníkov.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita
V štúdiách akútnej toxicity u hlodavcov, bola stredná letálna dávka
anastrozolu po perorálnom podaní vyššia ako 100 mg/kg/deň a vyššia ako
50 mg/kg/deň po intraperitoneálnom podaní. V štúdii akútnej toxicity u
psov, bola stredná letálna dávka po perorálnom podaní vyššia ako 45
mg/kg/deň.

Chronická toxicita
Štúdie toxicity po viacnásobnom podaní dávky sa vykonali na potkanoch
a psoch. V toxikologických štúdiách sa pri anastrozole nestanovovali
hladiny bez účinku, avšak tie účinky, ktoré sa pozorovali pri nízkych
dávkach (1 mg/kg/deň) a stredných dávkach (u psov 3 mg/kg/deň; u potkanov 5
mg/kg/deň) súviseli buď s farmakologickými alebo enzým indukujúcimi
vlastnosťami anastrozolu a neboli sprevádzané významnými toxickými alebo
degeneratívnymi zmenami.

Mutagenita
Genetické toxikologické štúdie s anastrozolom preukázali, že nie je
mutagénny alebo klastogénny.

Reprodukčná toxicita
V štúdiách fertility sa počas 10 týždňov podávalo samčím mláďatám potkana
50 alebo 400 mg/l anastrozolu do vody, ktorú pili. Stanovené priemerné
plazmatické koncentrácie boli 44,4 (± 14,7) ng/ml a 165 (± 90) ng/ml
v uvedenom poradí. Parametre párenia boli nežiaduco ovplyvnené v obidvoch
skupinách, zatiaľ čo pokles fertility bol zrejmý iba v skupine s dávkou 400
mg/l. Zníženie bolo dočasné ako aj všetky parametre párenia a fertility
boli podobné hodnotám v kontrolovanej skupine po 9-týždňovom období
zotavenia bez podávania liečby.

Perorálne podanie anastrozolu gravidným samiciam potkana a králika
spôsobovali vysokú mieru výskytu infertility pri dávke 1 mg/kg/deň
a zvýšenú preimplantačnú stratu pri dávke 0,2 mg/kg/deň. Tieto účinky sa
objavili pri klinicky relevantných dávkach. Účinok u ľudí nie je možné
vylúčiť. Tieto účinky súviseli s farmakologickými vlastnosťami liečiva
a boli úplne reverzibilné po 5-týždňovom období po vysadení liečiva.

Perorálne podávanie anastrozolu gravidným potkanom a králikom nemalo
teratogénne účinky pri dávkach do 1 a 0,2 mg/kg/deň v uvedenom poradí.
Účinky, ktoré sa pozorovali (zväčšenie placenty u potkanov a potrat
u potkanov), súviseli s farmakologickými vlastnosťami liečiva.

Miera prežívania mláďat, narodených u potkanov, ktoré dostávali anastrozol
v dávke 0,02 mg/kg/deň a viac (od 17.dňa gravidity do 22.dňa po pôrode),
bola znížená. Tieto účinky súviseli s farmakologickými účinkami anastrozolu
na pôrod. Neobjavili sa žiadne nežiaduce účinky na správanie sa alebo
reprodukčný výkon prvej generácie potomstva, ktoré by súviseli s liečbou
matiek anastrozolom.

Karcinogenita
Dvojročná štúdia onkogenity viedla k zvýšenému výskytu novotvarov pečene
a strómových polypov maternice u samíc a adenómov štítnej žľazy u samcov
iba pri vysokých dávkach (25 mg/kg/deň). Tieto zmeny sa objavili pri dávke,
ktorá predstavuje 100-násobne vyššiu expozíciu, ktoré sa objavujú pri
terapeutických dávkach a nepovažujú sa za klinicky významné pre liečbu
pacientok anastrozolom.

Dvojročná štúdia onkogenity u myší viedla k indukcii benígnych nádorov
ovária a k poruchám výskytu lymforetikulárnych novotvarov (menej
histiocytových sarkómov u samíc a viac prípadov úhynu ako následok
lymfómov). Tieto zmeny sa považujú za špecifické účinky inhibície aromatázy
u myší a nie sú klinicky významné pre pacientky liečené anastrozolom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety:/
Monohydrát laktózy
Kukuričný škrob
Povidón K-30
Mikrokryštalická celulóza pH 102
Sodná soľ karboxymetylškrobu typ A
Koloidný oxid kremičitý bezvodý
Magnéziunstearát (E572)
Mastenec

/Obal tablety:/
Hypromelózu 5cp (E464)
Makrogol 400
Oxid titaničitý (E171)
Mastenec

2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/hliníkové blistre.

Veľkosti balenia:
20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 a 300 tabliet v papierovej škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

PHARMAGEN CZ s.r.o.
Křenova 7
162 00 Praha 6 - Veleslavín
Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0436/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTUFebruár 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C52361
Skupina ATC:
L02 - Hormonálna liečba neoplastických ochorení
Skupina ATC:
L02BG03 - anastrozolum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
antigenum tegiminis hepatitidis b
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u postmenopauzálnych pacientiek s pozitívnymi estrogénovými alebo progesterónovými receptormi pri a) pokročilom karcinóme prsníka v prvej línii, b) pokročilom karcinóme prsníka po predchádzajúcej liečbe antiestrogénmi, c) adjuvantnej liečbe včasného karcinómu prsníka po predchádzajúcej štandardnej liečbe tamoxifénom trvajúcej tri roky, d) primárnej adjuvantnej liečbe karcinómu prsníka bez postihnutia regionálnych lymfatických uzlín.
Môže predpísať:
Klinická onkológia
Predajná cena:
7.30 € / 219.92 SK
Úhrada poisťovňou:
7.30 € / 219.92 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:52.16 € ÚP:0.00 € DP:52.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:82.89 € ÚP:0.00 € DP:82.89 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:51.18 € ÚP:9.52 € DP:41.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:78.51 € ÚP:0.00 € DP:78.51 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:23.46 € ÚP:23.46 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:25.80 € ÚP:9.52 € DP:16.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:90.35 € ÚP:90.35 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:76.76 € ÚP:25.82 € DP:50.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.38 € ÚP:0.00 € DP:9.38 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien