Detail:
Donepezil Mylan 10mg tbl flm 28x10 mg
Názov lieku:
Donepezil Mylan 10mg
Doplnok názvu:
tbl flm 28x10 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 1 k notifikácii, evid. č. 2009/09662, 2009/09663, 2009/11147
a 2009/11146


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Donepezil Mylan 5 mg
Donepezil Mylan 10 mg

Filmom obalené tablety

donepezil hydrochlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Donepezil Mylan a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Donepezil Mylan
3. Ako používať Donepezil Mylan
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Donepezil Mylan
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Donepezil Mylan A NA ČO SA POUŽÍVA

Liek na liečbu demencie. Donepezil Mylan (donepezil hydrochlorid) patrí do
skupiny liekov, nazývaných inhibítory acetylcholínesterázy. Používa sa na
liečbu príznakov miernej až stredne ťažkej demencie Alzheimerovho typu.
Alzheimerova demencia je ochorenie, ktoré ovplyvňuje spôsob, akým pracuje
mozog a vyskytuje sa často u starších ľudí. Príznaky zahŕňajú zhoršenie
straty pamäte, stupňujúcu sa zmätenosť, a zmeny v spôsobe Vášho správania,
čo sťažuje vykonávanie bežných každodenných činností. Je určený na použitie
len pre dospelých pacientov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Donepezil Mylan

Neužívajte Donepezil Mylan:
ak ste alergický (precitlivený) na donepezil hydrochlorid alebo na deriváty
piperidínu alebo na niektorú z ďalších zložiek Donepezilu Mylan, uvedených
v časti 6 tejto písomnej informácie.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Donepezilu Mylan:
Prosím, oznámte svojmu lekárovi, ak trpíte alebo ak ste niekedy trpeli
niektorým z nasledovných stavov:
. ochorenie srdca (najmä ak máte nepravidelný rytmus srdca, syndróm
chorého sínusu, alebo iné poruchy, ktoré ovplyvňujú rytmus srdca).
Donepezil Mylan môže spomaliť tep Vášho srdca.
. žalúdočné vredy alebo vredy dvanástnika, alebo ak užívate nesteroidné
protizápalové lieky (NSAID) (na liečbu bolesti alebo artritídy –
zápalu kĺbov).
. ťažkosti s močením.
. kŕče alebo záchvaty: Donepezil Mylan môže vyvolať kŕče alebo záchvaty.
Váš lekár bude sledovať Vaše príznaky.
. astma alebo iné pľúcne ochorenie.
. ochorenie pečene.

Prosím, informujte svojho lekára, ak máte podstúpiť operáciu, pri ktorej
bude potrebné použiť anestéziu, keďže môže byť nutné upraviť dávku liečiva
použitého na anestéziu.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


/Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektorý/
/z nasledovných liekov:/

. antidepresíva (na liečbu depresie, napr. fluoxetín)
. chinidín (pri poruchách srdcového rytmu)
. erytromycín (antibiotikum)
. rifampicín (na liečbu tuberkulózy)
. ketokonazol alebo itrakonazol (na liečbu plesňových ochorení)
. karbamazepín alebo fenytoín (na kontrolu epilepsie)
. betablokátory (lieky na liečbu srdcových potiaží)
. nesteroidné protizápalové lieky (na zmiernenie bolestí a liečbu artritídy
– zápalu kĺbov).

Donepezil Mylan sa nesmie užívať s inými liekmi, ktoré účinkujú rovnakým
spôsobom, t.j. zvyšovaním množstva acetylcholínu v mozgu tým, že zabránia
jeho rozpadu, ktorý je sprostredkovaný enzýmom acetylcholínesterázou (napr.
galantamín). Lieky, ktoré znižujú hladinu acetylcholínu môžu byť menej
účinné, ak sa užívajú spolu s Donepezilom Mylan. Ak si nie ste istý,
opýtajte sa Vášho lekára.

Povedzte Vášmu lekárovi, ak máte podstúpiť operáciu, keďže Donepezil Mylan
môže zvýšiť účinok myorelaxancia (lieku na uvoľnenie svalového napätia)
používaného pri anestézii.

Užívanie Donepezilu Mylan s jedlom a nápojmi
Pri požívaní alkoholu počas liečby Donepezilom Mylan je potrebná osobitná
opatrnosť, keďže alkohol môže znížiť účinok Donepezilu Mylan.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo sa pokúšate otehotnieť, neužívajte Donepezil Mylan
skôr, ako sa poradíte s Vaším lekárom. Donepezil Mylan sa má používať počas
tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch. Ženy užívajúce Donepezil Mylan
nesmú dojčiť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neveďte vozidlo ani nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje,
ak počas užívania Donepezilu Mylan máte závraty, ak sa cítite ospalý alebo
ak ste dostali kŕč do svalov. Alzheimerova choroba môže tiež narušiť Vašu
schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Tieto činnosti nesmiete
vykonávať, pokiaľ Vám Váš lekár nepovie, že je to bezpečné.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Donepezilu Mylan

Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že trpíte
neznášanlivosťou niektorých cukrov, kontaktujte svojho lekára predtým, ako
začnete užívať tento liek.


3. AKO POUŽÍVAŤ Donepezil Mylan

Vždy užívajte Donepezil Mylan presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Povedzte lekárovi meno svojho opatrovateľa. Váš opatrovateľ Vám pomôže
užívať Váš liek tak, ako Vám bol predpísaný.

Dospelí:
Zvyčajná začiatočná dávka je 5 mg Donepezilu Mylan užitá jedenkrát denne,
minimálne po dobu 1 mesiaca. Váš lekár Vám môže zvýšiť túto dávku na 10 mg
Donepezilu Mylan, užívanú jedenkrát denne. Maximálna odporúčaná denná dávka
je 10 mg. Ak zaznamenáte zvýšený výskyt vedľajších účinkov pri užívaní
10 mg každý deň, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

U dospelých s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene, Váš
lekár môže upraviť Vašu dávku. Ak máte problémy s funkciou obličiek, úprava
dávky nie je potrebná.

Spôsob podávania:
Donepezil Mylan užite večer tesne pred spaním, tabletu vložte do úst
a zapite vodou.

Váš lekár Vám povie, ako dlho máte pokračovať v užívaní tabliet. Svojho
lekára budete musieť pravidelne navštevovať, aby skontroloval Vašu liečbu
a zhodnotil Vaše príznaky.

Pediatrická populácia (deti a dospievajúci)
Donepezil Mylan sa odporúča na použitie len u dospelých.

Ak užijete viac Donepezilu Mylan, ako máte
Neužívajte viac ako jednu tabletu každý deň. Ihneď kontaktujte svojho
lekára alebo najbližšiu lekársku službu prvej pomoci. Zoberte si so sebou
obal lieku a zvyšné tablety.

Ak užijete viac Donepezilu Mylan, ako máte, môžu sa u Vás objaviť príznaky,
ako je závažná nevoľnosť, vracanie, slinenie, potenie, pomalý tep srdca
(bradykardia), nízky krvný tlak (hypotenzia), ťažkosti s dýchaním (útlm
dýchania), svalová slabosť (kolaps) a mimovoľné kontrakcie svalov (kŕče).
Môže sa u Vás vyskytnúť i zvýšená svalová slabosť, ktorá môže predstavovať
život ohrozujúci stav v prípade, ak sú postihnuté dýchacie svaly.

Ak zabudnete užiť Donepezil Mylan
Ak ste zabudli užiť tabletu, len užite 1 tabletu ďalší deň vo zvyčajnom
čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak zabudnete užiť Váš liek dlhšie ako jeden týždeň, kontaktujte Vášho
lekára predtým, ako užijete ďalšiu dávku lieku.

Ak prestanete užívať Donepezil Mylan
Po prerušení liečby sa pozitívne účinky Donepezilu Mylan budú postupne
oslabovať.
Neprestaňte užívať Váš liek bez predchádzajúceho rozhovoru s Vaším lekárom.


/Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu/
/lekárovi alebo lekárnikovi./


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Donepezil Mylan môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté (postihujúce viac ako 1 z 10 pacientov):
. hnačka
. pocit nevoľnosti
. bolesti hlavy

Časté (postihujúce menej ako 1 z 10 pacientov):
. nevoľnosť
. svalové kŕče
. pocit únavy
. nespavosť (ťažkosti so spaním)
. bežné prechladnutie
. anorexia (strata chuti do jedla)
. halucinácie (videnie alebo počutie vecí, ktoré nie sú skutočné)
. rozrušenie (agitácia)
. agresívne správanie
. mdloby
. pocit závratov
. bolesť brucha alebo ťažkosti v brušnej oblasti
. kožná vyrážka a svrbenie
. inkontinencia moču (neschopnosť zadržať moč)
. bolesť
. úrazy

Menej časté (postihujúce menej ako 1 zo 100 pacientov):
. kŕče
. pomalý tep srdca
. krvácanie alebo vredy žalúdka alebo čreva
. zvýšenie hladiny látky nazývanej kreatínkináza vo Vašej krvi, táto
látka sa zúčastňuje metabolizmu

Zriedkavé (postihujúce menej ako 1 z 1 000 pacientov):
. extrapyramidálne príznaky (EPS), ktoré zahŕňajú mimovoľné pohyby, tras
a stuhnutosť svalov, telesný nepokoj, kontrakcie svalov a zmeny
v rytme dýchania a v srdcovom rytme
. zmeny v srdcovom rytme
. problémy s funkciou pečene, vrátane hepatitídy (zápal pečene, ktorý je
charakteristický tmavým močom, bledou stolicou, žltačkou, pocitom
nevoľnosti a horúčkou)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Donepezil Mylan

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Donepezil Mylan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
obale a na blistri po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný
deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Donepezil Mylan obsahuje

Liečivo je donepezil hydrochlorid.
/Donepezil Mylan 5 mg:/ Každá tableta obsahuje 5 mg donepezil hydrochloridu
(čo zodpovedá 4,56 mg donepezilu).
/Donepezil Mylan 10 mg:/ Každá tableta obsahuje 10 mg donepezil hydrochloridu
(čo zodpovedá 9,12 mg donepezilu).

Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, hydroxypropylcelulóza,
mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.
Obal tablety: hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400.


Ako vyzerá Donepezil Mylan a obsah balenia

Váš liek je vo forme filmom obalených tabliet.

/Donepezil Mylan 5 mg:/ biele, okrúhle filmom obalené tablety s označením
„DL“ deliaca ryha „5“ na jednej strane a s označením „G“ na strane druhej.
/Donepezil Mylan 10 mg:/ biele, okrúhle filmom obalené tablety s označením
„DL“ deliaca ryha „10“ na jednej strane a s označením „G“ na strane druhej.

Deliaca ryha iba napomáha rozlomeniu na ľahšie prehĺtanie a neslúži pre
rozdelenie na rovnaké dávky.

/Donepezil Mylan 5 mg/ je dostupný v blistroch s obsahom po 7, 10, 28, 30,
56, 60, 84, 98, 100 filmom obalených tabliet, v kalendárnych baleniach s
obsahom 28 a 98 filmom obalených tabliet a v jednodávkovom balení v
blistroch po 50 x 1 filmom obalená tableta.
Donepezil Mylan 5 mg je tiež dostupný v obaloch na tablety s obsahom po 100
a 250 filmom obalených tabliet.

/Donepezil Mylan 10 mg/ je dostupný v blistroch s obsahom po 10, 28, 30, 56,
60, 84, 98, 100 filmom obalených tabliet, v kalendárnych baleniach s
obsahom 28 a 98 filmom obalených tabliet a v jednodávkovom balení v
blistroch po 50 x 1 filmom obalená tableta.
Donepezil Mylan 10 mg je tiež dostupný v obaloch na tablety s obsahom po
100 a 250 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Generics [UK] Ltd.
Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia

Výrobca
McDermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko
Merck S.L.
Poligono MERCK, E-08100 Mollet del Valles, Barcelona, Španielsko
Tjoa Pack Kft.
2040 Budaörs, Vasút u. 13, Maďarsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
MYLAN s.r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
Belgicko: Donepezil Mylan
Česká republika: Donepezil Mylan 5 mg / 10 mg
Dánsko: Donepezil Mylan
Fínsko: Donepezil Mylan
Francúzsko: Donepezil 5 mg / 10 mg Mylan, comprimé pelliculé
Grécko: Donepezil / Generics
Írsko: Aripil 5 mg / 10 mg Film-coated Tablets
Maďarsko: Donegen
Nemecko: Donepezil HCl dure 5 mg / 10 mg Filmtabletten
Nórsko: Donepezil Mylan
Poľsko: Donepezil Generics
Portugalsko: Donepezil Mylan
Rakúsko: Donepezil Arcana 5 mg / 10 mg - Filmtabletten
Slovenská republika: Donepezil Mylan 5 mg / 10 mg
Slovinsko: Donepezil Mylan 5 mg / 10 mg filmsko obložene tablete
Španielsko: Donepezilo Mylan 5 mg / 10 mg comprimidos recubiertos
con película
Švédsko: Donepezil Mylan
Taliansko: Donepezil Mylan Generics
Veľká Británia: Donepezil Hydrochloride 5 mg / 10 mg Film-coated
Tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v február
2010.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č. 2107/2241
a 2107/2242


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Donepezil Mylan 5 mg


Donepezil Mylan 10 mg

Filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

/Donepezil Mylan 5 mg:/
Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg donepezil hydrochloridu (čo
zodpovedá 4,56 mg donepezilu).

/Donepezil Mylan 10 mg:/
Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg donepezil hydrochloridu (čo
zodpovedá 9,12 mg donepezilu).

Pomocná látka: monohydrát laktózy.
Donepezil Mylan 5 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 87,15 mg
laktózy.
Donepezil Mylan 10 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 174,3 mg
laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.


/Donepezil Mylan 5 mg:/ biele, okrúhle filmom obalené tablety s označením
„DL“ deliaca ryha „5“ na jednej strane a s označením „G“ na strane druhej./Donepezil Mylan 10 mg:/ biele, okrúhle filmom obalené tablety s označením
„DL“ deliaca ryha „10“ na jednej strane a s označením „G“ na strane druhej.Deliaca ryha iba napomáha rozlomeniu na ľahšie prehĺtanie a neslúži pre
rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Donepezil Mylan je indikovaný na symptomatickú liečbu miernej až stredne
ťažkej Alzheimerovej demencie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


/Dospelí / Starší pacienti/

Donepezil Mylan sa má užívať perorálne, večer, tesne pred spaním.

Liečba začína dávkou 5 mg/deň (dávkovanie jedenkrát denne). S dávkou
5 mg/deň sa má pokračovať minimálne počas 1 mesiaca, aby bolo možné
stanoviť najskoršie klinické odpovede na liečbu a aby sa umožnilo
dosiahnutie stabilných („steady-state“) koncentrácií Donepezilu Mylan.
Následne po jednomesačnom klinickom hodnotení liečby pri dávkovaní 5 mg/deň
sa dávka Donepezilu Mylan môže zvýšiť na 10 mg/deň (dávkovanie jedenkrát
denne). Maximálna odporúčaná denná dávka je 10 mg. V klinických štúdiách
neboli skúmané denné dávky vyššie ako 10 mg.

Liečba sa má začať a vykonávať pod dohľadom lekára so skúsenosťami v
diagnostikovaní a liečbe Alzheimerovej demencie. Diagnózu je potrebné
stanoviť na základe prijatých smerníc (napr. DSM IV, ICD 10). Liečba
Donepezilom Mylan sa má začať len v prípade, ak je k dispozícii osoba,
ktorá bude pravidelne dohliadať na užívanie lieku pacientom. V udržiavacej
liečbe je možné pokračovať tak dlho, pokiaľ existuje terapeutický prínos
pre pacienta. Z toho dôvodu sa má klinický prínos Donepezilu Mylan
pravidelne prehodnocovať. V prípade, ak terapeutický účinok už nie je
dlhšie zrejmý, je potrebné zvážiť prerušenie liečby. Individuálnu reakciu
na Donepezil Mylan nie je možné predvídať.

Po prerušení liečby dochádza k postupnému oslabeniu pozitívnych účinkov
Donepezilu Mylan.

/Porucha funkcie obličiek a pečene/
U pacientov s poškodením funkcie obličiek je možné riadiť sa podobným
dávkovacím režimom, keďže klírens Donepezilu Mylan nie je ovplyvnený týmto
stavom.

Z dôvodu možnosti zvýšenej expozície pri miernej až strednej závažnej
poruche funkcie pečene (pozri časť 5.2) sa má dávka zvyšovať na základe
individuálnej tolerancie. K dispozícii nie sú žiadne údaje o pacientoch so
závažným poškodením funkcie pečene.


/Pediatrická populácia/

Donepezil Mylan sa odporúča na použitie len u dospelých.


4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na donepezil hydrochlorid, deriváty piperidínu alebo na
niektorú z pomocných látok lieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Použitie Donepezilu Mylan u pacientov s ťažkou Alzheimerovou demenciou,
iným typmi demencie alebo inými typmi poškodenia pamäte (napr. úbytok
kognitívnych schopností súvisiaci s vekom) nebolo skúmané.

Anestézia:
Donepezil ako inhibítor cholínesterázy pravdepodobne zosilní svalovú
relaxáciu sukcinylcholínového typu počas anestézie.

Vplyv na kardiovaskulárny systém:
Z dôvodu svojho farmakologického účinku môžu mať inhibítory cholínesterázy
vagotonické účinky na srdcovú frekvenciu (napr. bradykardia). Možnosť tohto
účinku môže byť obzvlášť dôležitá u pacientov so syndrómom „chorého sínusu“
(„sick sinus syndróm“) alebo inými supraventrikulárnymi poruchami vedenia,
ako je sínusoatriálna alebo atrioventrikulárna blokáda.

Zaznamenala sa synkopa a záchvaty. Pri vyšetrovaní takýchto pacientov je
potrebné zvážiť možnosť srdcovej blokády alebo dlhej sínusovej pauzy.


Vplyv na gastrointestinálny systém:
U pacientov so zvýšeným rizikom tvorby vredov, napríklad tých, ktorí majú
vredovú chorobu v anamnéze alebo tých, ktorí súbežne užívajú nesteroidné
protizápalové lieky (NSAID), je potrebné monitorovať symptómy. Klinické
štúdie s donepezilom však v porovnaní s placebom nepreukázali žiadne
zvýšenie incidencie vredovej choroby (peptického vredu) ani
gastrointestinálneho krvácania.

Vplyv na urogenitálny systém:
Cholinomimetiká môžu spôsobiť obštrukciu odtoku moču z močového mechúra,
hoci to nebolo pozorované v klinických štúdiách s donepezilom.

Vplyv na nervový systém:
Záchvaty: predpokladá sa, že cholinomimetiká majú určitý potenciál
spôsobovať generalizované kŕče. Aktivita záchvatov však môže byť aj
prejavom Alzheimerovej choroby.

Cholinomimetiká môžu mať potenciál zosilňovať alebo indukovať
extrapyramídové príznaky.

Vplyv na pľúcny systém:
Inhibítory cholínesterázy sa majú z dôvodu ich cholinomimetického pôsobenia
predpisovať pacientom s anamnézou astmy alebo obštrukčnej choroby pľúc s
opatrnosťou.

Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podaniu Donepezilu Mylan s inými
inhibítormi acetylcholínesterázy, agonistami alebo antagonistami
cholinergného systému.

Závažné poškodenie funkcie pečene:
K dispozícii nie sú žiadne údaje o pacientoch so závažným poškodením
funkcie pečene.


Tento liek obsahuje laktózu:

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie, nesmú
užívať tento liek.Mortalita v klinických štúdiách vaskulárnej demencie


Uskutočnili sa tri klinické štúdie v trvaní 6 mesiacov sledujúce
jednotlivcov, ktorí spĺňali kritériá NINDS-AIREN pre pravdepodobnú alebo
možnú cievnu demenciu (VaD). Kritériá NINDS-AIREN sú určené na
identifikovanie pacientov, u ktorých sa demencia zdá byť spôsobená iba
cievnymi príčinami, a na vylúčenie pacientov s Alzheimerovou chorobou. V
prvej štúdii bola mortalita 2/198 (1,0%) pri 5 mg donepezil hydrochloridu,
5/206 (2,4%) pri 10 mg donepezil hydrochloridu a 7/199 (3,5%) pri placebe.
V druhej štúdii bol výskyt mortality 4/208 (1,9%) pri 5 mg donepezil
hydrochloridu, 3/215 (1,4%) pri 10 mg donepezil hydrochloridu a 1/193
(0,5%) pri placebe. V tretej štúdii bola mortalita 11/648 (1,7%) pri 5 mg
donepezil hydrochloridu a 0/326 (0%) pri placebe. Výskyt mortality po
skombinovaní údajov z troch VaD štúdií bol v skupine donepezil
hydrochloridu (1,7%) číselne vyšší ako v skupine s placebom (1,1%), avšak
tento rozdiel nebol štatisticky významný. Zdá sa, že väčšina úmrtí u
pacientov, ktorí užívali buď donepezil hydrochlorid alebo placebo, bola
v dôsledku rôznych cievnych príčin, ktoré je u tejto staršej populácie so
základným vaskulárnym ochorením možné očakávať. Analýza všetkých závažnych
nefatálnych a fatálnych cievnych príhod nepreukázala žiaden rozdiel vo
frekvencii výskytu v skupine s donepezil hydrochloridom v porovnaní s
placebom.

V hromadných štúdiách Alzheimerovej choroby (n = 4146), a pri zlúčení
týchto štúdií Alzheimerovej choroby s inými štúdiami demencie, vrátane
štúdií vaskulárnej demencie (celkové n = 6888), mortalita v skupinách s
placebom číselne prevýšila výskyt mortality v skupinách užívajúcich
donepezil hydrochlorid.


4.5 Liekové a iné interakcie

Donepezil hydrochlorid a/alebo jeho metabolity neinhibujú metabolizmus
teofylínu, warfarínu, cimetidínu alebo digoxínu u ľudí. Metabolizmus
donepezil hydrochloridu nie je ovplyvnený súbežným podávaním digoxínu alebo
cimetidínu. Štúdie /in vitro/ preukázali, že izoenzýmy cytochrómu P450 3A4 a
do malej miery aj 2D6 sa zúčastňujú metabolizmu donepezil hydrochloridu.
Štúdie liekových interakcií vykonané /in vitro/ ukazujú, že ketokonazol,
inhibítor CYP 3A4, a chinidín, inhibítor CYP 2D6, inhibujú metabolizmus
donepezil hydrochloridu. Preto tieto a iné inhibítory CYP 3A4, ako je
itrakonazol a erytromycín, a inhibítory CYP 2D6, ako fluoxetín, môžu
inhibovať metabolizmus donepezil hydrochloridu. V štúdii so zdravými
dobrovoľníkmi ketokonazol zvyšoval priemerné koncentrácie donepezil
hydrochloridu približne o 30%. Induktory enzýmov, ako je rifampicín,
fenytoín, karbamazepín a alkohol, môžu znižovať hladiny donepezil
hydrochloridu. Keďže rozsah inhibičného alebo indukčného pôsobenia nie je
známy, takéto liekové kombinácie sa majú používať s opatrnosťou. Donepezil
hydrochlorid má potenciál interferovať s liekmi, ktoré majú anticholinergnú
aktivitu. Existuje i možnosť synergickej aktivity pri súbežnej liečbe,
ktorá zahŕňa lieky ako sukcinylcholín, iné neuromuskulárne blokátory alebo
cholinergných agonistov alebo beta-blokátory, ktoré majú vplyv na srdcový
prevod.


4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita :
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Donepezilu Mylan
u gravidných žien.

Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok, ale preukázali peri-
a post-natálnu toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u
ľudí.

Donepezil Mylan má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných
prípadoch.

Laktácia :
Donepezil Mylan sa vylučuje do mlieka potkanov. Nie je známe, či sa
Donepezil Mylan vylučuje do materského mlieka u ľudí a neexistujú žiadne
štúdie u dojčiacich žien. Preto ženy užívajúce Donepezil Mylan nesmú
dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Donepezil Mylan má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo
obsluhovať stroje.

Demencia môže narušiť schopnosť viesť vozidlo alebo znížiť schopnosť
obsluhovať stroje. Donepezil Mylan môže navyše spôsobiť únavu, závraty,
svalové kŕče, najmä na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky.
Ošetrujúci lekár má pravidelne posudzovať schopnosť pacientov, ktorí
užívajú Donepezil Mylan, naďalej viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať
zložité stroje.


4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie nežiaduce účinky sú hnačka, svalové kŕče, únava, nauzea,
vracanie a insomnia.

Nežiaduce účinky zaznamenané viac ako len v ojedinelom prípade sú uvedené
nižšie podľa triedy orgánových systémov a podľa frekvencie. Frekvencia
výskytu nežiaducich účinkov je zoradená podľa nasledujúcej konvencie: veľmi
časté (? 1/10); časté (? 1/100 až < 1/10); menej časté (? 1/1 000 až
< 1/100); zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé
(< 1/10 000), neznáme (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov).

|Trieda orgánových |Veľmi časté |Časté |Menej časté |Zriedkavé |
|systémov podľa | | | | |
|databázy MedDRA | | | | |
|Infekcie a nákazy | |bežná nádcha| | |
|Poruchy | |anorexia | | |
|metabolizmu a | | | | |
|výživy | | | | |
|Psychiatrické | |halucinácie | | |
|poruchy a | | | | |
|ochorenia | |agitácia | | |
| | |agresívne | | |
| | |správanie | | |
|Poruchy nervového | |synkopa |záchvaty |extrapyramíd|
|systému | |závraty | |ové príznaky|
| | |insomnia | | |
|Ochorenia srdca | | |bradykardia |sínusoatriál|
|a poruchy srdcovej| | | |na blokáda |
|činnosti | | | | |
| | | | |atrioventrik|
| | | | |ulárna |
| | | | |blokáda |
|Poruchy |hnačka |vracanie |gastrointesti| |
|a ochorenia |nauzea | |nálne | |
|gastrointestinálne| |abdominálne |krvácanie | |
|ho traktu | |ťažkosti | | |
| | | |žalúdočné | |
| | | |a dvanástniko| |
| | | |vé vredy | |
|Ochorenia pečene | | | |dysfunkcia |
|a žlčových ciest | | | |pečene, |
| | | | |vrátane |
| | | | |hepatitídy |
| | | | |* |
|Poruchy kože | |vyrážka | | |
|a podkožného | | | | |
|tkaniva | |pruritus | | |
|Poruchy kostrovej | |svalové kŕče| | |
|a svalovej sústavy| | | | |
|a spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy obličiek | |inkontinenci| | |
|a močovej sústavy | |a moču | | |
|Celkové ochorenia |bolesti hlavy|únava | | |
|a reakcie v mieste| | | | |
|podania | |bolesť | | |
|Abnormálne | | |mierne | |
|laboratórne | | |zvýšenie | |
|a funkčné | | |koncentrácie | |
|vyšetrenia | | |svalovej | |
| | | |kreatínkinázy| |
| | | |v sére | |
|Úrazy, otravy | |úrazy | | |
|a komplikácie | | | | |
|liečebného postupu| | | | |

* Pri vyšetrovaní pacientov z dôvodu synkopy alebo záchvatov je
potrebné zvážiť možnosť srdcovej blokády alebo dlhej sínusovej pauzy
(pozri časť 4.4).
Zaznamenané prípady halucinácií, agitácie a agresívneho správania
ustúpili po znížení dávky alebo prerušení liečby.
* V prípadoch neobjasnenej dysfunkcie pečene je potrebné zvážiť
prerušenie liečby donepezilom.


4.9 Predávkovanie

Donepezil Mylan je špecifický reverzibilný inhibítor acetylcholínesterázy.

Odhadovaná stredná letálna dávka Donepezilu Mylan po podaní jednorazovej
perorálnej dávky je 45 mg/kg u myší a 32 mg/kg u potkanov, alebo približne
225-násobok a 160- násobok maximálnej odporúčanej dávky u ľudí 10 mg denne.
U zvierat boli pozorované príznaky cholinergnej stimulácie závislé od dávky
a zahŕňali zníženú spontánnu pohyblivosť, polohu na bruchu, tackavú chôdzu,
slzenie, klonické kŕče, oslabené dýchanie, slinenie, miózu, fascikuláciu a
nižšiu teplotu povrchu tela.

Predávkovanie inhibítormi cholínesterázy môže vyústiť do cholinergnej
krízy, ktorá je charakteristická ťažkou nauzeou, vracaním, slinením,
potením, bradykardiou, hypotenziou, respiračným útlmom, kolapsom a kŕčmi.
Môže dôjsť k zvýšeniu svalovej slabosti, čo môže mať za následok smrť, ak
sú postihnuté dýchacie svaly.

Tak ako pri akomkoľvek predávkovaní, je potrebné vykonať všeobecné podporné
opatrenia. Pri predávkovaní Donepezilom Mylan sa ako antidotum môžu použiť
terciárne anticholinergiká, ako je atropín. Intravenózny atropíniumsulfát
sa odporúča titrovať až do nástupu účinku: počiatočná dávka 1,0 až 2,0 mg
podaná intravenózne s následnými dávkami na základe klinickej odpovede. Pri
iných cholinomimetikách sa zaznamenali atypické reakcie krvného tlaku a
srdcovej frekvencie, ak sa podávali súbežne s kvartérnymi
anticholinergikami ako glykopyrolát. Nie je známe, či Donepezil Mylan
a/alebo jeho metabolity je možné odstrániť dialýzou (hemodialýzou,
peritoneálnou dialýzou alebo filtráciou krvi).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: lieky na demenciu, anticholínesterázy, ATC
kód: N06DA02

Donepezil Mylan je špecifický a reverzibilný inhibítor
acetylcholínesterázy, dominantnej cholínesterázy v mozgu. Donepezil Mylan
je /in vitro/ viac ako 1000-krát silnejším inhibítorom tohto enzýmu ako
butyrylcholínesterázy, enzýmu, ktorý sa vyskytuje najmä mimo centrálnej
nervovej sústavy.

U pacientov s Alzheimerovou demenciou, ktorí boli zaradení do klinických
štúdií, spôsobilo podanie jednorazovej dennej dávky 5 mg alebo 10 mg
donepezilu ustálenú inhibíciu aktivity acetylcholínesterázy (meranú v
membránach erytrocytov) 63,6% pri dávke 5 mg a 77,3% pri dávke 10 mg,
merané po užití dávky. Ukázalo sa, že inhibícia acetylcholínesterázy (AChE)
v červených krvinkách donepezil hydrochloridom koreluje so zmenami v ADAS-
cog, citlivej škále, ktorá sleduje vybrané aspekty kognitívnych schopností.
Potenciál donepezil hydrochloridu ovplyvniť priebeh základnej
neuropatológie choroby nebol skúmaný. Preto nie je možné očakávať, že
Donepezil Mylan má akýkoľvek vplyv na progresiu choroby.

Účinnosť liečby donepezilom bola skúmaná v štyroch placebom kontrolovaných
štúdiách, a to v 2 štúdiách s trvaním 6 mesiacov a v 2 štúdiách s trvaním 1
rok.

V 6-mesačnej klinickej štúdii bola na záver liečby donepezil hydrochloridom
vykonaná analýza, ktorá použila kombináciu troch kritérií účinnosti: ADAS-
Cog (meranie výkonu kognitívnych schopností), hodnotiaci rozhovor lekára s
ošetrovateľom o zmene stavu pacienta (the Clinician Interview Based
Impression of Change with Caregiver Input - CIBIC) (hodnotenie celkovej
funkcie) a podstupnica aktivít každodenného života v rámci škály klinickej
stupnice demencie (the Activities of Daily Living Subscale of the Clinical
Dementia Rating Scale) (hodnotenie schopností v spoločenskej oblasti,
domácom prostredí, a v oblasti záľub a osobnej starostlivosti).

Pacienti, ktorí splnili nižšie uvedené kritériá, boli považovaní za osoby
reagujúce na liečbu.

Odpoveď = Zlepšenie ADAS-Cog minimálne o 4 body
Žiadne zhoršenie CIBIC
Žiadne zhoršenie aktivít každodenného života v rámci škály
klinickej stupnice demencie (ADL-CDRS)


| Skupina |% odpoveď |
| |Celkový počiatočný |Populácia, ktorú bolo |
| |súbor pacientov |možné zaradiť do |
| |(Intent to Treat) |hodnotenia |
| |n = 365 |n = 352 |
|Placebo |10% |10% |
|5 mg donepezilu |18% |18% |
|10 mg donepezilu |21% |22%* |


* p < 0,05
p < 0,01

Donepezil v závislosti od dávky viedol k štatisticky signifikantnému
zvýšeniu percenta pacientov, ktorí boli hodnotení ako jedinci reagujúci na
liečbu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia:/
Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú približne 3 až 4 hodiny po
perorálnom podaní. Plazmatické koncentrácie a plocha pod krivkou (AUC) sa
zvyšujú úmerne k dávke. Terminálny polčas rozpadu je približne 70 hodín,
takže podanie opakovaných jednorazových denných dávok vedie k postupnému
priblíženiu sa k ustálenému (steady-state) stavu. Približný ustálený stav
sa dosiahne v priebehu 3 týždňov po začatí liečby. Po dosiahnutí ustáleného
stavu, plazmatické koncentrácie donepezil hydrochloridu a príslušná
farmakodynamická aktivita vykazujú počas dňa malú variabilitu.

Jedlo neovplyvnilo absorpciu Donepezilu Mylan.

/Distribúcia:/
Donepezil Mylan je približne na 95% viazaný na ľudské plazmatické
bielkoviny. Väzba aktívneho metabolitu 6-O-desmetyldonepezilu na
plazmatické bielkoviny nie je známa. Distribúcia Donepezilu Mylan do
rôznych tkanív tela nebola definitívne preskúmaná. Avšak v štúdii
hmotnostnej rovnováhy vykonanej na zdravých mužských dobrovoľníkoch zostalo
po 240 hodinách po podaní jednorazovej 5 mg dávky 14C-značeného donepezil
hydrochloridu približne 28% značenej látky nevylúčenej. Toto naznačuje, že
Donepezil Mylan a/alebo jeho metabolity môžu pretrvávať v tele viac ako 10
dní.

/Metabolizmus / Vylučovanie/:
Donepezil Mylan sa vylučuje nezmenený do moču a aj sa metabolizuje
prostredníctvom systému cytochrómu P 450 na viacero metabolitov, z ktorých
nie všetky boli identifikované. Po podaní jednorazovej dávky 5 mg 14C-
značeného donepezil hydrochloridu bola rádioaktivita v plazme, vyjadrená
ako percento podanej dávky, prítomná predovšetkým ako nezmenený donepezil
hydrochlorid (30%), 6-O-desmetyldonepezil (11% - jediný metabolit, ktorý
vykazuje aktivitu podobnú donepezil hydrochloridu), donepezil-cis-N-oxid
(9%), 5-O-desmetyldonepezil (7%) a glukuronidový konjugát 5-O-
desmetyldonepezilu (3%). Približne 57% celkovej podanej rádioaktivity sa
vylúčilo močom (17% ako nezmenený donepezil), a 14,5% sa vylúčilo stolicou,
čo naznačuje, že biotransformácia a vylučovanie močom sú primárnymi cestami
eliminácie. Nie sú žiadne dôkazy naznačujúce enterohepatálnu recirkuláciu
donepezil hydrochloridu a/alebo niektorého z jeho metabolitov.

Plazmatické koncentrácie Donepezilu Mylan sa znižujú s polčasom približne
70 hodín.

Pohlavie, rasa a fajčenie v anamnéze nemajú klinicky významný vplyv na
plazmatické koncentrácie Donepezilu Mylan. Farmakokinetika donepezilu
nebola formálne skúmaná u zdravých starších jedincov alebo u pacientov
s Alzheimerovou alebo s cievnou demenciou. Avšak priemerné plazmatické
hladiny u pacientov sa približne zhodovali s tými, ktoré boli zaznamenané u
mladých zdravých dobrovoľníkov.

Pacienti s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene mali zvýšené
koncentrácie Donepezilu Mylan v ustálenom stave: priemernú hodnotu AUC o
48% a priemernú Cmax o 39% (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Rozsiahle testovanie na experimentálnych zvieratách preukázalo, že táto
látka spôsobuje málo účinkov, odlišných od očakávaných farmakologických
účinkov vyplývajúcich z jej aktivity ako cholinergného stimulátora (pozri
časť 4.9). Donepezil hydrochlorid nie je mutagénny v skúškach mutácií
v bunkách baktérií a cicavcov. /In vitro/ sa pozorovali niektoré klastogénne
účinky pri koncentráciách zjavne toxických pre bunky a pri koncentráciách
vyšších ako 3000-násobok plazmatických koncentrácií v ustálenom stave. Na
mikronukleárnom modeli myši neboli /in vivo/ pozorované žiadne klastogénne
ani iné genotoxické účinky. V dlhodobých štúdiách karcinogenicity
na potkanoch alebo na myšiach nebol preukázaný žiaden onkogénny potenciál.


Donepezil Mylan nemal žiaden vplyv na fertilitu potkanov a nebol
teratogénny u potkanov ani u králikov, ale mal mierny vplyv na počet
mŕtvonarodených mláďat a prežívanie mláďat krátko po narodení, ak bol
podaný gravidným samiciam potkanov v dávke 50-krát vyššej, ako je stanovená
dávka pre ľudí (pozri časť 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Monohydrát laktózy, kukuričný škrob, hydroxypropylcelulóza,
mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.

Obal tablety:
Hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400.


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti

2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


/Donepezil Mylan 5 mg/


PVC/PVdC/Al blistre s obsahom po 7, 10, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100 filmom
obalených tabliet.

Kalendárne balenia s obsahom 28 a 98 filmom obalených tabliet.
Jednodávkové balenie v blistroch po 50 x 1 filmom obalená tableta.

Polypropylénový obal na tablety s polyetylénovým viečkom s obsahom po 100 a
250 filmom obalených tabliet.


/Donepezil Mylan 10 mg/


PVC/PVdC/Al blistre s obsahom po 10, 28, 30, 56, 60, 84, 98, 100 filmom
obalených tabliet.

Kalendárne balenia s obsahom 28 a 98 filmom obalených tabliet.
Jednodávkové balenie v blistroch po 50 x 1 filmom obalená tableta.

Polypropylénový obal na tablety s polyetylénovým viečkom s obsahom po 100 a
250 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Generics [UK] Ltd.
Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO:


Donepezil Mylan 5 mg: 06/0410/08-S


Donepezil Mylan 10 mg: 06/0411/08-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C52194
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06DA02 - donepezilum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
epinephrini hydrochloridum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri ľahkom a stredne ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou Mini Mental State Examination (MMSE) rozsahom dosiahnutého skóre 13 až 24 bodov vrátane. Hradená liečba sa môže indikovať pri klinickom potvrdení demencie Alzheimerovho typu (vylúčenie systémového ochorenia ako príčiny demencie). Každé tri mesiace počas podávania AchE I sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií (MMSE) a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania. Ak skóre MMSE klesne pod 13 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Predajná cena:
20.28 € / 610.96 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
20.28 € / 610.96 SK
Posledná aktualizácia:
2014-01-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.58 € ÚP:13.58 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.56 € ÚP:13.66 € DP:0.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.16 € ÚP:4.55 € DP:3.61 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.87 € ÚP:39.87 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.61 € ÚP:13.61 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.16 € ÚP:0.00 € DP:13.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.47 € ÚP:0.00 € DP:39.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.24 € ÚP:14.24 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:42.71 € ÚP:42.71 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien