Detail:
MAALOX tbl 40
Názov lieku:
MAALOX
Doplnok názvu:
tbl 40
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Maalox žuvacie tablety
Hydroxid horečnatý
Hydroxid hlinitý


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás
dôležité informácie
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať
Maalox pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho
lekárnika.
3. Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 10
dňoch, musíte kontaktovať lekára.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Maalox a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Maalox
3. Ako užívať Maalox
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Maalox
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MAALOX A NA ČO SA POUŽÍVA

Maalox je liek proti nadmernej kyslosti žalúdkovej šťavy (antacidum).
Obsahuje liečivá, ktoré svojím silným neutralizačným účinkom na kyselinu
chlorovodíkovú, zodpovednú za kyslosť žalúdkového obsahu, túto kyslosť
znižujú.
Tento liek sa indikuje dospelým pacientom a deťom nad 15 rokov na pálenie
záhy a pri prenikaní kyslého žalúdkového obsahu späť do pažeráka
(gastroezofageálny reflux).


2. SKÔR AKO UŽIJETE MAALOX

Neužívajte Maalox
-keď ste precitlivený na ktorúkoľvek zložku lieku a pri závažnom ochorení
obličiek.
-keď trpíte neznášanlivosťoufruktózy (vzhľadom na prítomnosť sorbitolu
a sacharózy), glukózovou alebo galaktózovou poruchou vstrebávania a
trávenia alebo akýmkoľvek sacharázo-izomaltázovým nedostatkom.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Maaloxu
Bez odporúčania lekára neužívajte liek vtedy, ak:
- ak vaše ťažkosti súvisia s úbytkom hmotnosti,
- ak máte problémy pri prehĺtaní alebo pretrvávajúcu žalúdkovú nepohodu,
- ak sa ťažkosti tráviaceho traktu vyskytli po prvýkrát alebo sa nedávno
zmenili,
- ak trpíte ochorením obličiek.
Osoby trpiace ochorením obličiek, poruchami vyprázdňovania čriev (hnačka,
zápcha, zúženie hrubého čreva) alebo poruchami hladín fosforu a horčíka v
krvi môžu liek užívať len na základe výslovného odporúčania lekára.
Pre pacientov s porfýriou, ktorí sa podrobujú hemodialýze, môže byť
hydroxid hliníka nebezpečný.
U dlhodobo dialyzovaných pacientov alebo pri dlhodobej liečbe obličiek
treba zohľadniť obsah hliníka.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Účinky lieku Maalox a iných súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne
ovplyvňovať. Maalox môže znižovať vstrebávanie veľkej väčšiny súčasne
užívaných liekov (H2 antagonistov, atenololu, chlorochínu, cyklínov,
diflunisalu, digoxínu, bisfosfonátov, etambutolu, fluorochinolónov, sodnej
soli fluóru, glukokortikoidov, indometacínu, izoniazidu, kayexalátu,
ketokonazolu, linkozamidov, metoprololu, fenotiazínových neuroleptík,
penicilamínu, propranololu, solí železa.). Preto je vhodné dodržiavať medzi
dávkou Maaloxu a ďalších liekov časový odstup najmenej 2 hodiny (pri
fluorochinolónoch 4 hodiny).

Súčasné užívanie hydroxidu hliníka a citrátov môže zapríčiniť zvýšenú
hladinu hliníka najmä u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek.

Súčasné užívanie Maaloxu s chinidínmi môže zvýšiť sérovú hladinu chinidínu
a môže viesť k predávkovaniu chinidínom.

Užívanie Maaloxu s jedlom a nápojmi
Nie je vhodné zapíjať liek nápojmi z citrusových plodov.

Tehotenstvo a dojčenie
O vhodnosti užívania lieku v období ťarchavosti sa poraďte s lekárom.
Počas liečby možno v dojčení pokračovať.


3. AKO UŽÍVAŤ MAALOX

Liek sa užíva ústami. Keď lekár neurčí inak, užívajú dospelí a deti nad 15
rokov:
- 1 až 2 tablety na cmúľanie alebo žuvanie pri pálení záhy alebo refluxe.
- Maximálne možno užiť 6 dávok denne.

Denná dávka nesmie presiahnuť 12 tabliet denne.

Ak užijete viac Maaloxu, ako máte
Pri predávkovaní alebo pri náhodnom požití lieku sa poraďte s lekárom.

Osobitné upozornenia
Pokiaľ sa sila alebo frekvencia príznakov nezlepší počas 10 dňovej liečby,
nezvyšujte dávku, ale poraďte sa s lekárom alebo s lekárnikom.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Liek sa obvykle dobre znáša, ale môžu sa vyskytnúť poruchy vyprázdňovania
ako je zápcha alebo hnačka. Pri prekročení odporúčaného dávkovania sa môžu
tieto ťažkosti stupňovať. V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť
príznaky precitlivenosti vo forme kožnej vyrážky. Pri dlhodobom užívaní sa
môže znížiť vstrebávanie fosfátov zo zažívacieho traktu (prejaví sa v
laboratórnych hodnotách pri vyšetrení krvi, v závažnejších prípadoch môže
dôjsť k poruche ukladania vápnika a fosforu do kostí).
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MAALOX

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote 15 °C až 25 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Maalox po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli EXP
{skratka používaná pre dátum exspirácie}. Dátum exspirácie sa vzťahuje na
posledný deň v mesiaci>.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Maalox obsahuje
Liečivá: hydroxid horečnatý 400 mg, hydroxid hlinitý 400 mg v jednej
žuvacej tablete.
Pomocné látky: manitol, sorbitol, sodná soľ sacharínu, sacharóza
s kukuričným škrobom, mätová esencia, magnéziumstearát, sacharóza.


Ako vyzerá Maalox a obsah balenia
Papierová škatuľka obsahuje 40 žuvacích tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

Maalox


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

Liečivo:
- magnesii hydroxidum 400 mg
- aluminii hydroxidum 400 mg

v jednej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA

Žuvacie tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Tento liek sa indikuje dospelým pacientom a deťom nad 15 rokov na pálenie
záhy a gastroezofageálny reflux.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

LEN PRE DOSPELÝCH A DETI NAD 15 ROKOV.
- 1 až 2 tablety na cmúľanie alebo žuvanie pri pálení záhy alebo refluxe.
- Maximálne možno užiť 6 dávok denne.

Denná dávka nesmie presiahnuť 12 tabliet denne.

4.3. Kontraindikácie

- precitlivenosť na niektorú zložku lieku.
- ťažká renálna insuficiencia.

Vzhľadom na prítomnosť sorbitolu a sacharózy je tento liek kontraindikovaný
pri fruktózovej intolerancii, glukózovom alebo galaktózovom malasorpčnom
syndróme alebo akomkoľvek sacharázo-izomaltázovom deficite.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri podávaní

Pacienti sa musia poradiť s lekárom v týchto prípadoch:
- úbytok hmotnosti,
- ťažkosti pri prehĺtaní alebo pretrvávajúcej abdominálnej bolesti,
- zažívacie ťažkosti, ktoré sa objavili po prvýkrát alebo sa nedávno
zmenili,
- renálna insuficiencia.

U pacientov so zhoršenou renálnou funkciou sú plazmatické hladiny hliníka
a horčíka zvýšené. Dlhodobé vystavovanie týchto pacientov vysokým dávkam
solí hliníka a horčíka môže u nich spôsobiť encefalopatiu, demenciu,
mikrocytovú anémiu alebo zhoršenie dialýzou indukovanej osteomalácie.

Pre pacientov s porfýriou, ktorí sa podrobujú hemodialýze, môže byť
hydroxid hliníka nebezpečný.

V prípade diéty s obmedzením fosforu môže hydroxid hliníka spôsobiť deficit
fosforu.

Ak ťažkosti pretrvávajú viac ako 10 dní, alebo ak sa zhoršujú, treba urobiť
etiologický skríning a liečbu prehodnotiť.

Nie je vhodné zapíjať liek nápojmi z citrusových plodov.

4.5. Liekové a iné interakcie

Antacidá reagujú s niektorými perorálne podávanými liekmi.

Súčasné užívanie s chinidínmi môže zvýšiť sérovú hladinu chinidínu a môže
viesť k predávkovaniu chinidínom.

Antacidá obsahujúce hliník môžu zabraňovať správnej absorpcii
H2 antagonistov, atenololu, chlorochínu, cyklínov, diflunisalu, digoxínu,
bisfosfonátov, etambutolu, fluorochinolónov, sodnej soli fluóru,
glukokortikoidov, indometacínu, izoniazidu, kayexalátu, ketokonazolu,
linkozamidov, metoprololu, fenotiazínových neuroleptík, penicilamínu,
propranololu a solí železa.
Dodržanie časového odstupu pri užívaní lieku, ktorý reaguje s antacidom
a to najmenej 2 hodiny (pri fluorochinolónoch 4 hodiny) často pomôže
zabrániť nežiaducim liekovým interakciám.

Súčasné užívanie hydroxidu hliníka a citrátov môže zapríčiniť zvýšenú
hladinu hliníka najmä u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou.

4.6. Gravidita a laktácia

Gravidita:
Spoľahlivé údaje o teratogenéze u zvierat nejestvujú.
Do dnešného dňa neboli v klinickej praxi dokázané vyslovene malformačné
alebo fetotoxické účinky. Avšak na to, aby sme mohli vylúčiť akékoľvek
riziko, nebol monitorovaný dostatočne veľký počet gravidných žien
vystavených účinku tohto lieku. Preto tento liek sa má užívať počas
gravidity len vtedy, ak je to nevyhnutné.
Treba vziať do úvahy prítomnosť iónov hliníka a horčíka a ich citlivosť na
znížený tranzit:
- soli hydroxidu horečnatého môžu spôsobiť hnačku,
- soli hliníka spôsobujú zápchu a môžu exacerbovať zápchu, ktorá sa obvykle
vyskytuje počas gravidity.
Tento liek sa nemá užívať ani dlhodobo a ani vo vysokých dávkach.

Laktácia:
Počas liečby možno v dojčení pokračovať.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Liek neovplyvňuje pozornosť.

4.8. Nežiaduce účinky

Môžu sa vyskytnúť:
- prechodné poruchy (hnačka alebo zápcha),
- deplécia fosforu po dlhodobom užívaní vysokých dávok vzhľadom na
prítomnosť hliníka.
V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť príznaky precitlivenosti vo forme
kožnej vyrážky.

4.9. Predávkovanie

Liečba predávkovania magnéziom: rehydratácia, forsírovaná diuréza.
V prípade zlyhania obličiek je potrebné vykonať hemodialýzu alebo
peritoneálnu dialýzu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antacidá
kód ATC: A02AD

Maalox pôsobí protektívne na sliznicu pažeráka a gastroduodena a je RTG
nekontrastnou zlúčeninou.

V štúdii jednotkovej dávky pomocou Vattierovej metódy /in vitro/ bola
nameraná hodnota:
Celková antacidná kapacita (titrácia na pH 1): 14,71 mmol H+ iónov

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Hydroxid hlinitý a hydroxid horečnatý sa považujú za topické, nesystémové
antacidá a za normálnych podmienok užívania sa len pomaly absorbujú.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Neuvádzajú sa.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Mannitolum, sorbitolum, saccharinum natricum, saccharosum cum amylum, aroma
menthae pulveratum, magnesii stearas, saccharosum.

6.2. Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3. Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Liek sa má uchovávať na suchom mieste pri teplote 15 °C – 25 °C.

6.5. Druh obalu a obsah balenia

10 tabliet v jednom PVC/Al pretlačovacom balení (blister).
Veľkosť balenia: 40 tabliet (4 x 10 tabliet), písomná informácia pre
používateľov, papierová škatuľka.

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Bez špeciálnych upozornení.


7. DRžITEľ REGISTRAČNÉHO ROZHODNUTIA

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGITRAČNÉ ČÍSLO

09/0260/92-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE

8.4.1992


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C96854
Skupina ATC:
A02 - Antacidá, antiulceroza a antiflatulenciá
Skupina ATC:
A02AD - Kombinácie a komlexy hliníka, kalcia a magnézia
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Účinná látka:
mepivacaini hydrochloridum,allergena insectorum purificata adsorpta
Výrobca lieku:
RHONE-POULENC RORER, FRANCUZSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
2.95 € / 88.87 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
2.95 € / 88.87 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.22 € ÚP:0.00 € DP:4.22 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.95 € ÚP:0.00 € DP:2.95 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.08 € ÚP:0.00 € DP:5.08 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.85 € ÚP:0.00 € DP:2.85 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.28 € ÚP:0.00 € DP:2.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.21 € ÚP:0.00 € DP:2.21 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.31 € ÚP:0.00 € DP:1.31 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.25 € ÚP:0.00 € DP:2.25 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien