Detail:
Cognezil 5 mg tbl flm 98x5 mg (blis. PVC/Alu)
Názov lieku:
Cognezil 5 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 98x5 mg (blis. PVC/Alu)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Cognezil® 5 mg
Cognezil® 10 mg
filmom obalené tablety

donepezilchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Cognezil® a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Cognezil®
3. Ako užívať Cognezil®
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Cognezil®
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Cognezil® A NA ČO SA POUžÍVA

Cognezil® patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory
acetylcholínesterázy.

Cognezil® sa používa na liečbu príznakov demencie u ľudí s diagnostikovanou
miernou až stredne závažnou Alzheimerovou chorobou (senilnou demenciou).
Používa sa iba u dospelých pacientov.


2. SKÔR AKO UžIJETE Cognezil®

Neužívajte Cognezil®
. ak ste alergický (precitlivený) na donepezil, na príbuzné látky
(deriváty piperidínu) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Cognezilu®.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Cognezilu®
Overte si, či sa Vás týka alebo v minulosti sa Vás týkalo niektoré z nižšie
uvedených upozornení. Informujte svojho lekára:
. ak ste pred operáciou, pri ktorej bude potrebné použiť celkové
anestetikum. Cognezil® môže počas narkózy nadmerne zvýšiť svalovú
relaxáciu.
. ak máte alebo ste mali problémy so srdcom (konkrétne syndróm chorého
sínusu alebo podobný stav). Cognezil® môže spomaliť tep Vášho srdca.
. ak ste niekedy mali žalúdočné vredy alebo vredy dvanástnika alebo ak ste
užívali určitý typ lieku proti bolesti (nesteroidné protizápalové lieky
NSAID). Lekár bude sledovať Vaše príznaky.
. ak máte problémy s močením. Lekár bude sledovať Vaše príznaky.
. ak ste niekedy mali záchvat. Cognezil® môže spôsobiť nový záchvat. Lekár
bude sledovať Vaše príznaky.
. ak máte astmu alebo iné dlhodobé pľúcne ochorenie. Vaše príznaky by sa
mohli zhoršiť.
. ak ste niekedy mali vážne problémy s pečeňou. Neboli uskutočnené žiadne
štúdie, a preto nie sú k dispozícii žiadne informácie o bezpečnom
používaní Cognezilu® u pacientov s vážnymi problémami s pečeňou.
. ak Vás lekár informoval o Vašej intolerancii na niektoré cukry, ako je
napríklad laktóza.

Užívanie iných liekov
Iné lieky môžu byť ovplyvnené Cognezilom®. Môžu tiež ovplyvniť mieru
účinnosti Cognezilu®. Cognezil® môže vzájomne pôsobiť s:
. liekmi užívanými na kontrolu srdcového rytmu (kvinidín), antifungálnymi
liekmi (ketokonazol a itrakonazol), špecifickými typmi antibiotík
(erytromycín) a liekmi používanými na liečbu depresie (selektívne
inhibítory spätného vychytávania serotonínu, SSRI, ako je napríklad
fluoxetín). Tieto lieky môžu zintenzívniť účinok Cognezilu®.
. liekmi používanými na liečbu tuberkulózy (rifampicín), liekmi
používanými na liečbu epilepsie (fenytoín a karbamazepín). Tieto lieky
môžu znížiť účinok donepezilchloridu.
. liekmi používanými na krátkodobú svalovú relaxáciu pri anestézii
a intenzívnej starostlivosti (sukcinylcholín), inými svalovými
relaxanciami, liekmi stimulujúcimi istú časť nervového systému
(cholínergné agonisty) a určitými liekmi znižujúcimi krvný tlak
(betablokátory). Účinok oboch liekov je zvýšený.
. liekmi inhibujúcimi istú časť nervového systému (cholínergné
antagonisty).

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali akékoľvek vyššie uvedené
lieky alebo akékoľvek iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je
viazaný na lekársky predpis, oznámte to prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

Užívanie Cognezilu® s jedlom a nápojmi
Alkohol môže znížiť účinok Cognezilu®. Preto buďte opatrní pri súčasnom
užívaní alkoholu a Cognezilu®.

Tehotenstvo a dojčenie
Na zhodnotenie bezpečnosti Cognezilu® počas tehotenstva nie je k dispozícii
dostatok údajov. Neužívajte Cognezil® počas tehotenstva, pokiaľ Váš lekár
jednoznačne nepovie, že ho môžete užívať.

Na zhodnotenie bezpečnosti Cognezilu® počas dojčenia nie je k dispozícii
dostatok údajov. Počas užívania Cognezilu® nedojčite.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Alzheimerova choroba môže zhoršiť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo
obsluhovať stroje a pokiaľ Vám lekár nepovie, že je bezpečné vykonávať
tieto činnosti, nevykonávajte ich. Cognezil® môže okrem toho spôsobiť
únavu, závraty a svalové kŕče a ak nimi trpíte, nesmiete viesť vozidlo ani
obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Cognezilu®
Tablety Cognezilu® obsahujú laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate
niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UžÍVAť Cognezil®

Cognezil® vždy užívajte presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Povedzte
lekárovi alebo lekárnikovi meno Vášho ošetrovateľa. Váš ošetrovateľ Vám
pomôže, aby ste užívali liek podľa predpisu.

Sila tablety, ktorú užívate, sa môže zmeniť v závislosti od dĺžky času,
počas ktorého liek užívate a na základe odporúčania lekára.

Zvyčajná začiatočná dávka je 1 tableta Cognezilu® 5 mg (5 mg
donepezilchloridu) alebo polovica tablety Cognezilu® 10 mg (5 mg
donepezilchloridu) každú noc. Po jednom mesiaci Vám môže lekár povedať, aby
ste užívali 2 tablety Cognezil® 5 mg (10 mg donepezilchloridu) alebo 1
tabletu Cognezilu® 10 mg (10 mg donepezilchloridu) každú noc. Maximálna
odporúčaná dávka je 10 mg každý večer tesne pred spaním.

Ak máte problémy s obličkami, nie je potrebné upravovať dávkovanie.

V prípade miernych až stredne závažných problémov s pečeňou musí lekár
postupne a opatrne upravovať dávku podľa Vašich potrieb. V prípade vážnych
problémov s pečeňou buďte pri užívaní Cognezilu® maximálne opatrní (pozri
časť 2, Skôr ako užijete Cognezil®). V prípade nevysvetleného ochorenia
pečene sa Váš lekár môže rozhodnúť úplne zastaviť liečbu Cognezilom®.

Neodporúča sa používať tento liek u detí a mladistvých (mladších ako 18
rokov).

Tabletu Cognezil® užívajte večer tesne pred spaním, tabletu vložte do úst
a zapite vodou.

Váš lekár Vás bude informovať, ako dlho máte pokračovať v užívaní tabliet.
Bude potrebné, aby ste pravidelne navštevovali svojho lekára, ktorý bude
kontrolovať liečbu a hodnotiť príznaky.

Ak užijete viac Cognezilu®, ako máte
Neužívajte viac ako jednu tabletu každý deň. Ak užijete viac Cognezilu®,
ako máte, môžu sa objaviť príznaky ako nevoľnosť, vracanie, vylučovanie
slín (slinenie), potenie, pomalý tep srdca (bradykardia), nízky krvný tlak
(hypotenzia), ťažkosti s dýchaním (respiračná depresia), svalová slabosť
(kolaps), mimovoľné kontrakcie svalov (kŕče) ako aj zvýšená svalová
slabosť, ktorá môže predstavovať životu nebezpečný stav.

Ak ste užili väčšie množstvo, ako máte, okamžite kontaktujte svojho lekára
alebo lekárnika.

Ak zabudnete užiť Cognezil®
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.
Vynechajte zmeškanú dávku a užite ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase
nasledujúci deň. Ak zabudnete užiť liek dlhšie ako týždeň, zavolajte
lekárovi, kým užijete ďalšiu dávku lieku.

Ak prestanete užívať Cognezil®
Neprestávajte užívať tablety, aj keď sa cítite dobre, pokiaľ Vám to
nenariadi lekár.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Ako všetky lieky, aj Cognezil® môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky môžu byť:
- veľmi časté (vyskytujúce sa častejšie ako u 1 osoby spomedzi 10 ľudí
užívajúcich Cognezil®)
- časté (vyskytujúce sa častejšie ako u 1 osoby spomedzi 100 ľudí, no
menej ako u 1 osoby spomedzi 10 ľudí užívajúcich Cognezil®)
- menej časté (vyskytujúce sa častejšie ako u 1 osoby spomedzi 1000 ľudí,
no menej ako u 1 osoby spomedzi 100 ľudí užívajúcich Cognezil®)
- zriedkavé (vyskytujúce sa častejšie ako u 1 osoby spomedzi 10 000 ľudí,
no menej ako u 1 osoby spomedzi 1 000 ľudí užívajúcich Cognezil®)
- veľmi zriedkavé (vyskytujúce sa zriedkavejšie ako u 1 osoby spomedzi
10 000 ľudí užívajúcich Cognezil®).

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia
Menej časté: Malé zvýšenie koncentrácie istého svalového enzýmu
(kreatínkinázy) v plazme.

Srdce (ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti)
Menej časté: pomalý tep srdca (bradykardia).
Zriedkavé: určité poruchy srdcového prevodu vedúce k poruche srdcového
rytmu (sinoatriálny blok, atrioventrikulárny blok).

Nervový systém (poruchy nervového systému)
Časté: omdlievanie (synkopa), závraty, neschopnosť spať (nespavosť).
Menej časté: kŕč (záchvat).
Zriedkavé: nekontrolované pohyby tela alebo tváre (extrapyramídové
symptómy).

Žalúdok a črevá (Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu)
Veľmi časté: hnačka, nevoľnosť.
Časté: vracanie, abdominálne poruchy.
Menej časté: vnútorné krvácanie (gastrointestinálna hemorágia), vredy
(žalúdočné vredy a vredy dvanástnika).

Obličky (poruchy obličiek a močovej sústavy)
Časté: inkontinencia moču.

Koža (poruchy kože a podkožného tkaniva)
Časté: vyrážka, svrbenie (pruritus).

Svaly (poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva)
Časté: svalové kŕče.

Prijímanie potravy (poruchy metabolizmu a výživy)
Časté: strata chuti do jedla (anorexia).

Infekcie a (infekcie a nákazy)
Časté: bežné prechladnutie.

Úrazy a otravy
Časté: úraz.

Všeobecné (celkové ochorenia a reakcie v mieste podania)
Veľmi časté: bolesť hlavy.
Časté: únava, bolesť.

Pečeň (ochorenia pečene a žlčových ciest)
Zriedkavé: dysfunkcia pečene vrátane žltačky (hepatitídy).

Psychické problémy (psychiatrické poruchy a ochorenia)
Časté: predstavy nereálnych vecí (halucinácie), podráždenie, agresívne
správanie.
Váš lekár môže rozhodnúť o znížení dávky alebo zastavení Vašej liečby, aby
vyriešil tieto vedľajšie účinky.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAť Cognezil®

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Cognezil® nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na blistri a na
vonkajšej škatuľke za skratkou EXP. Prvé dve číslice označujú mesiac
a posledné štyri číslice označujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na
posledný deň v mesiaci.

Tento liek si nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo obsahuje Cognezil®

. Liečivo je donepezilchlorid

/Cognezil//®/ /5 mg/
Každá filmom obalená tableta obsahuje 5,22 mg monohydrátu
donepezilchloridu, čo zodpovedá 5 mg donepezilchloridu, čo zodpovedá 4,56
mg donepezilu.

/Cognezil//®/ /10 mg/
Každá filmom obalená tableta obsahuje 10,44 mg monohydrátu
donepezilchloridu, čo zodpovedá 10 mg donepezilchloridu, čo zodpovedá 9,12
mg donepezilu.

. Ďalšie zložky jadra tablety sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická
celulóza (E460), sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A),
hydroxypropylcelulóza (E463), magnéziumstearát (E572).
Zložky v obale tablety sú hypromelóza (E464), oxid železitý (E172) (iba
v tabletách Cognezil® 10 mg), monohydrát laktózy, makrogol 4000 a oxid
titaničitý (E171).

Ako vyzerá Cognezil® a obsah balenia

/Cognezil//®/ /5 mg/
Cognezil® 5 mg sú biele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety
s označením D9EI na jednej strane a 5 na druhej strane.

/Cognezil//®/ /10 mg/
Cognezil® 10 mg sú žlté, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety
s označením D9EI na jednej strane a 10 na druhej strane.

Sú k dispozícii v blistroch so 7, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 120
filmom obalenými tabletami a v blistroch s jednotkovými dávkami s 50 filmom
obalenými tabletami (len na použitie v nemocnici).

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
/Držiteľ rozhodnutia o registrácii:/
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká
republika

/Výrobca:/
Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Holandsko
Synthon Hispania S.L., Castelló 1, Polígono Las Salinas,08830 San Boi de
Lloregat, Španielsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Bulharsko |Cognezil 5 mg, ????????? ???????? |
| |Cognezil 10 mg, ????????? ???????? |
|Česká |Alzil 5 mg, potahovaná tableta |
|republika |Alzil 10 mg, potahovaná tableta |
|Nemecko |Donepezil Synthon 5 mg, Filmtabletten |
| |Donepezil Synthon 10 mg, Filmtabletten |
|Estónsko |Donepezil Synthon 5 mg, kaetud tablett |
| |Donepezil Synthon 10 mg, kaetud tablett |
|Grécko |Donepezil Synthon 5 mg, ??????v????? ?? ?????|
| |v????? ?????? |
| |Donepezil Synthon 10 mg, ??????v????? ?? |
| |????? v????? ?????? |
|Španielsko |Donepezil Synthon 5 mg, comprimido recubierto|
| |con película |
| |Donepezil Synthon 10 mg, comprimido |
| |recubierto con película |
|Fínsko |Avezil 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen |
| |Avezil 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen |
|Francúzsko |Donepezil Synthon 5 mg, Comprimé pelliculé |
| |Donepezil Synthon 10 mg, Comprimé pelliculé |
|Maďarsko |Cognezil 5 mg, filmtabletta |
| |Cognezil 10 mg, filmtabletta |
|Írsko |Donepezil Synthon 5 mg, film-coated tablets |
| |Donepezil Synthon 10 mg, film-coated tablets |
|Island |Donepezil Medical 5 mg, filmuhúđuđ tafla |
| |Donepezil Medical 10 mg, filmuhúđuđ tafla |
|Litva |Donepezil Synthon 5 mg, dengta tablet? |
| |Donepezil Synthon 10 mg, dengta tablet? |
|Lotyšsko |Donepezil Synthon 5 mg, apvalkot? tablete |
| |Donepezil Synthon 10 mg, apvalkot? tablete |
|Nórsko |Donepezil Synthon 5 mg, tablett, filmdrasjert|
| | |
| |Donepezil Synthon 10 mg, tablett, |
| |filmdrasjert |
|Poľsko |Cognezil 5 mg, tabletka powlekana |
| |Cognezil 10 mg, tabletka powlekana |
|Portugalsko |Donepezil Synthon 5 mg, comprimido revestido |
| |Donepezil Synthon 10 mg, comprimido revestido|
|Rumunsko |Cognezil 5 mg, Comprimat filmat |
| |Cognezil 10 mg, Comprimat filmat |
|Slovinsko |Donepezil Synthon 5 mg, filmsko obložena |
| |tableta |
| |Donepezil Synthon 10 mg, filmsko obložena |
| |tableta |
|Slovenská |Cognezil® 5 mg |
|republika |Cognezil® 10 mg |
|Veľká |Donepezil Synthon 5 mg, film-coated tablets |
|Británia |Donepezil Synthon 10 mg, film-coated tablets |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji
2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku

1. NÁZOV LIEKU

Cognezil 5 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5,22 mg monohydrátu
donepezilchloridu, čo zodpovedá 5 mg
donepezilchloridu, čo zodpovedá 4,56 mg donepezilu.

Pomocná látka: každá tableta obsahuje 91 mg laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Biele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s označením D9EI na
jednej strane a 5 na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Donepezilchlorid je určený na symptomatickú liečbu miernej až stredne
ťažkej Alzheimerovej demencie.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí/staršie osoby
Liečba začína 5 mg/deň (dávkovanie raz denne). Tablety donepezilchloridu sa
majú užívať orálne večer pred spaním. Dávkovanie 5 mg/deň je treba dodržať
minimálne jeden mesiac, aby bolo možné zhodnotiť prvé klinické reakcie na
liečbu a dosiahnuť stabilný stav koncentrácií donepezilchloridu. Po
mesačnom klinickom hodnotení liečby pri dávkovaní 5 mg/deň je možné zvýšiť
dávku donepezilchloridu na 10 mg/deň (dávkovanie raz denne). Maximálna
odporúčaná denná dávka je 10 mg. Dávky vyššie ako 10 mg/deň neboli
v klinických štúdiách predmetom skúmania.

V prípade nerealizovateľných/nedosiahnuteľných dávok s takouto silou sú
k dispozícii aj iné sily tohto lieku.
Liečbu musí začať a vykonávať nad ňou dohľad lekár so skúsenosťami
v diagnostikovaní a liečbe Alzheimerovej demencie. Diagnózu je potrebné
stanoviť v súlade so schválenými usmerneniami (napr. DSM IV, ICD 10).
Liečbu pomocou donepezilchloridu je možné začať iba v prípade, že je
k dispozícii ošetrovateľ, ktorý bude pravidelne monitorovať užívanie
lieku pacientom. V udržiavacej liečbe možno pokračovať tak dlho, kým
pretrváva terapeutický prínos pre pacienta. Z tohto dôvodu je potrebné
pravidelne prehodnocovať klinický prínos donepezilchloridu. V prípade, že
terapeutický účinok nie je zrejmý, zvážte prerušenie liečby. Individuálnu
reakciu na donepezilchlorid nie je možné predvídať.
Po prerušení liečby je pozorovateľné postupné zníženie priaznivých účinkov
donepezilchloridu.

Poškodenie obličiek a pečene
U pacientov s poškodením obličiek je možné dodržať podobný harmonogram
dávkovania, keďže klírens donepezilchloridu nie je týmto stavom ovplyvnený.

Z dôvodu možnej zvýšenej expozícii u pacientov s miernym až stredným
poškodením pečene (pozri časť 5.2) je potrebné zvyšovať dávku podľa
individuálnej tolerancie. V prípade pacientov so závažným poškodením pečene
nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Deti a mladiství
Neodporúča sa, aby deti a mladiství užívali donepezilchlorid.

4.3 Kontraindikácie

Liek je kontraindikovaný u pacientov precitlivených na donepezilchlorid,
deriváty piperidínu alebo na niektorú z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Užívanie donepezilchloridu u pacientov so závažnou Alzheimerovou demenciou,
inými typmi demencie alebo iným poškodením pamäte (napr. úbytok
kognitívnych schopností súvisiaci s vekom) nebol preskúmaný.

Anestézia
Počas anestézie donepezilchlorid ako inhibítor cholínesterázy pravdepodobne
príliš zvýši svalovú relaxáciu sukcinylcholínového typu.

Vplyv na kardiovaskulárny systém
Z dôvodu svojho farmakologického účinku môžu mať inhibítory cholínesterázy
vagotonické účinky na srdcový tep (napr. bradykardia). Potenciál tohto
účinku môže byť dôležitý predovšetkým pre pacientov so „syndrómom chorého
sínusu“(„sick sinus syndrome“) alebo pri iných supraventrikulárnych
srdcových poruchách vedenia ako napríklad sinoatriálny blok alebo
atrioventrikulárny blok.
Boli tiež hlásené mdloba a záchvaty. Pri vyšetrení takýchto pacientov je
potrebné dbať na srdcovú blokádu alebo dlhé sínusové pauzy.

Vplyv na gastrointestinálny systém
U pacientov so zvýšeným rizikom vzniku vredov, napr. s vredovou chorobou
v anamnéze, alebo u tých, ktorí súčasne užívajú nesteroidné antiflogistiká
(NSAID), je potrebné sledovať príznaky. Avšak klinické štúdie
s donepezilchloridom ukázali, že v porovnaní s placebom nedošlo
k častejšiemu výskytu ochorenia peptických vredov alebo
gastrointestinálneho krvácania.

Vplyv na urogenitálny systém
Aj keď pri klinických štúdiách donepezilchloridu neboli spozorované,
cholínomimetiká môžu spôsobiť obštrukciu odvodných močových ciest.

Vplyv na nervový systém
Záchvaty: cholínomimetiká môžu pravdepodobne spôsobovať generalizované
kŕče. Záchvaty však môžu byť prejavom aj Alzheimerovej choroby.
Cholínomimetiká pravdepodobne môžu zhoršiť alebo vyvolať extrapyramídové
príznaky.

Vplyv na pľúcny systém
Inhibítory cholínesterázy treba predpisovať pacientom s anamnézou astmy
alebo obštrukčnej choroby pľúc pre ich cholínomimetické účinky opatrne.
Donepezilchlorid nepodávajte súčasne s inými inhibítormi
acetylcholínesterázy a agonistmi alebo antagonistmi cholínergného systému.

Závažné poškodenie pečene
V prípade pacientov so závažným poškodením pečene nie sú k dispozícii
žiadne údaje.

Mortalita pri klinických štúdiách vaskulárnej demencie
Boli uskutočnené tri klinické štúdie v dĺžke 6 mesiacov, počas ktorých boli
skúmaní jednotlivci spĺňajúci kritéria NINDS –AIREN pre pravdepodobnú alebo
možnú vaskulárnu demenciu (VaD). Kritéria NINDS-AIREN sú určené na zistenie
pacientov, u ktorých sa zdá, že demencia je spôsobená iba vaskulárnymi
príčinami a na vylúčenie pacientov s Alzheimerovou chorobou. V prvej štúdii
bola pri 5 mg donepezilchloridu mortalita 2/198 (1,0%), pri 10 mg
donepezilchloridu 5/206 (2,4%) a v prípade placeba 7/199 (3,5%). V druhej
štúdii bola pri 5 mg donepezilchloridu mortalita 4/208 (1,9 %), pri 10 mg
donepezilchloridu 3/215 (1,4 %) a v prípade placeba 1/193 (0,5%). V tretej
štúdii bola mortalita pri 5 mg donepezilchloride 11/648 (1,7 %) a v prípade
placeba 0/326 (0%). Mortalita v troch štúdiách VaD kombinovaných v skupine
donepezilchloridu (1,7 %) dosiahla číselne vyššiu hodnotu ako v skupine
s placebom (1,1 %), avšak tento rozdiel nebol štatisticky významný. Zdá sa,
že väčšina úmrtí pacientov užívajúcich buď donepezilchlorid alebo placebo
bola výsledkom rôznych vaskulárnych príčin, ktoré sa u tejto populácie vo
vyššom veku so základnou vaskulárnou chorobou dali očakávať. Analýza
všetkých závažných nefatálnych a fatálnych vaskulárnych príhod neukázala
rozdiel vo frekvencii výskytu v skupine s donepezilchloridom v porovnaní so
skupinou s placebom.
V hromadných štúdiách Alzheimerovej choroby (n=4146) a pri zlúčení týchto
štúdií Alzheimerovej choroby s inými štúdiami demencie vrátane štúdií
vaskulárnej demencie (celkovo n=6888) bola mortalita číselne vyššia
v skupine s placebom oproti skupine s donepezilchloridom.

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Donepezilchlorid a/alebo jeho metabolity neinhibujú metabolizmus teofylínu,
warfarínu, cimetidínu alebo digoxínu u ľudí. Metabolizmus donepezilchloridu
nie je ovplyvnený súčasným podávaním digoxínu alebo cimetidínu.
Štúdie /in vitro/ dokázali, že izoenzýmy cytochrómu P450, 3A4 a v menšej
miere 2D6 sa podieľajú na metabolizme donepezilchloridu. Štúdie liekových
interakcií /in vitro/ dokázali, že ketokonazol (inhibítor CYP3A4) a chinidín
(inhibítor CYP2D6), inhibujú metabolizmus donepezilchloridu. Preto tieto,
ako aj iné inhibítory CYP3A4, ako sú itrakonazol a erytromycín, a
inhibítory CYP2D6 ako fluoxetín, by mohli inhibovať metabolizmus
donepezilchloridu.
V štúdii so zdravými dobrovoľníkmi ketokonazol zvyšoval priemerné
koncentrácie donepezilchloridu približne o 30 %.

Enzýmové induktory, ako sú rifampicín, fenytoín, karbamazepín a alkohol,
môžu znižovať hladinu donepezilchloridu. Keďže rozsah inhibičného ani
indukčného pôsobenia nie je známy, tieto liekové kombinácie je potrebné
indikovať opatrne.
Donepezilchlorid má potenciál interakcie s liekmi, ktoré majú
anticholínergický účinok. Rovnako je známy potenciál pre synergický účinok
pri súčasnej liečbe liekmi, ako sú sukcinylcholín, iné neuromuskulárne
blokátory alebo cholinergné agonisty, či betablokátory, ktoré ovplyvňujú
srdcový prevod.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
O užívaní donepezilchloridu tehotnými ženami neexistujú dostatočné údaje.
Štúdie u zvierat nepreukázali teratogénny účinok, no dokázali perinatálnu
a postnatálnu toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe možné riziko pre
ľudí.
Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, donepezilchlorid nesmie byť
užívaný počas tehotenstva.

Laktácia
Donepezilchlorid sa uvoľňuje do mlieka potkanov. Nie je známe, či sa
donepezilchlorid vylučuje do ľudského materského mlieka a neboli
uskutočnené žiadne štúdie dojčiacich žien. Preto ženy počas užívania
donepezilchloridu nesmú dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Donepezilchlorid má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.

Demencia môže spôsobiť zhoršenie výkonu pri vedení vozidla alebo znížiť
schopnosť obsluhovať stroje. Donepezilchlorid môže okrem toho spôsobiť
únavu, závraty a svalové kŕče, predovšetkým na začiatku dávkovania alebo
pri zvýšení dávky. Ošetrujúci lekár má vždy zhodnotiť schopnosť pacientov
užívajúcich donepezilchlorid naďalej viesť vozidlo alebo obsluhovať zložité
stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

K najčastejším nežiaducim účinkom patrí hnačka, svalové kŕče, únava,
nevoľnosť, vracanie a nespavosť.

Nežiaduce reakcie ohlásené vo viacerých ako ojedinelých prípadoch sú
uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a podľa frekvencie výskytu.

Frekvencie výskytu sú určené ako: veľmi časté (> 1/10) časté (> 1/100,
< 1/10), menej časté (> 1/1 000, < 1/100), zriedkavé (> 1/10 000, < 1/1
000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).

|Trieda |Veľmi | Časté |Menej časté |Zriedkavé |
|orgánových |časté | | | |
|systémov | | | | |
|Abnormálne | | |malé zvýšenie | |
|laboratórne | | |koncentrácie | |
|a funkčné | | |svalovej | |
|vyšetrenia | | |kreatínkinázy | |
| | | |v plazme | |
|Poruchy srdca a | | |bradykardia |sinoatriálny |
|srdcovej | | | |blok |
|činnosti | | | |atrioventrikulá|
| | | | |rny |
| | | | |blok |
|Poruchy | |mdloba |záchvat |extrapyramídové|
|nervového | |závraty | | |
|systému | |nespavosť | |príznaky |
|Poruchy |hnačka, |vracanie, |gastrointestiná| |
|gastrointestinál|nevoľnosť |abdominálne|lne | |
|neho traktu | | |krvácanie, | |
| | |poruchy |žalúdočné | |
| | | |a dvanástnikové| |
| | | | | |
| | | |vredy | |
|Poruchy obličiek| |inkontinenc| | |
|a močovej | |ia | | |
|sústavy | |moču | | |
|Poruchy kože a | |vyrážky, | | |
|podkožného | |pruritis | | |
|tkaniva | |(svrbenie) | | |
|Poruchy | |svalové | | |
|kostrovej a | |kŕče | | |
|svalovej sústavy| | | | |
|a spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | |anorexia | | |
|metabolizmu a | | | | |
|výživy | | | | |
|Infekcie a | |bežné | | |
|nákazy | |prechladnut| | |
| | |ie | | |
|Úrazy, otravy | |úraz | | |
|a komplikácie | | | | |
|liečebného | | | | |
|postupu | | | | |
|Celkové poruchy |bolesť |únava, | | |
|a reakcie |hlavy |bolesť | | |
|v mieste podania| | | | |
|Poruchy pečene | | | |porušená |
|a žlčových ciest| | | |funkcia |
| | | | |pečene vrátane |
| | | | |hepatitídy* |
|Psychické | |halucinácie| | |
|poruchy | |, | | |
| | |nepokoj, | | |
| | |agresívne | | |
| | |správanie| | |


* Pri vyšetrení pacientov na synkopu alebo kŕče je potrebné zvážiť
možnosť zástavy srdca alebo dlhých sínusových páuz (pozri časť 4.4).
Hlásené halucinácie, podráždenie a agresívne správanie vyriešilo
zníženie dávky alebo prerušenie liečby.
* V prípade nevysvetlenej porušenej funkcie pečene zvážte prerušenie
užívania donepezilchloridu.

4.9 Predávkovanie

Odhadovaná stredná hodnota smrteľnej dávky donepezilchloridu po podaní
jednorazovej orálnej dávky u myší je 45 mg/kg a u potkanov 32 mg/kg alebo
približne 225- a 160-násobok maximálnej odporúčanej ľudskej dávky 10 mg na
deň. U zvierat bola pozorovaná cholínergická stimulácia vrátane
redukovaného spontánneho pohybu, polohy na bruchu, tackavej chôdze,
slzenia, klonických kŕčov, oslabeného dýchania, slinenia, miózy,
fascikulácie a nižšej teploty povrchu tela.
Predávkovanie inhibítormi cholínesterázy môže viesť ku cholínergnej kríze s
príznakmi, ako sú závažná nevoľnosť, vracanie, slinenie, potenie,
bradykardia, hypotenzia, respiračný útlm, kolaps a kŕče. Môže dôjsť k
zvýšeniu svalovej slabosti, čo môže mať za následok smrť, ak sú postihnuté
dýchacie svaly.
Ako pri každom predávkovaní je potrebné vykonať všeobecné podporné
opatrenia. Ako protilátku pri predávkovaní donepezil hydochloridom možno
použiť terciárne anticholínergiká, napr. atropín. Odporúča sa titrovať
intravenózne aplikovaný atropíniumsulfát až do nástupu účinku nasledovne:
počiatočná dávka 1,0 až 2,0 mg intravenózne s následnými dávkami podľa
klinickej odpovede. Boli zaznamenané prípady atypických reakcií krvného
tlaku a srdcovej frekvencie pri podávaní iných cholínomimetík, ak sa
súčasne podávali s kvartérnymi anticholínergikami ako napríklad
glykopyrolát. Nie je známe, či donepezilchlorid a/alebo jeho metabolity
možno odstrániť dialýzou (hemodialýzou, peritoneálnou dialýzou alebo
hemofiltráciou).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: lieky na demenciu; anticholínesterázy
ATC kód: N06DA02

Donepezilchlorid je špecifický a reverzibilný inhibítor
acetylcholínesterázy, dominantnej cholínesterázy v mozgu. Donepezilchlorid
je /in vitro/ viac než 1000-násobne účinnejší inhibítor tohto enzýmu ako
butyrylcholínesterázy - enzýmu, ktorý je prítomný najmä mimo centrálnej
nervovej sústavy.

Alzheimerova demencia
U pacientov s Alzheimerovou demenciou, ktorí boli zaradení do klinických
štúdií, spôsobilo podanie dávky 5 mg alebo 10 mg donepezilchloridu v
jednorazovej dávke denne stabilizovanú inhibíciu účinku
acetylcholínesterázy (meranú v membránach erytrocytov), a to 63,6 % a 77,3
% (v uvedenom poradí) pri meraní po užití dávky. Inhibícia
acetylcholínesterázy (AChE) v červených krvinkách donepezilchloridom
korelovala so zmenami v ADAS-cog, v citlivej škále, ktorá hodnotí vybrané
aspekty kognitívnych schopností. Či môže potenciál donepezilchloridu
zásadne ovplyvniť priebeh základnej neuropatológie choroby nebolo skúmané.
Preto nemožno očakávať, že donepezilchlorid má akýkoľvek vplyv na progresiu
choroby.
Účinnosť liečby donepezilchloridom bola skúmaná v štyroch placebom
kontrolovaných klinických skúšaniach, a to v 2 skúšaniach s dĺžkou liečby 6
mesiacov a v 2 skúšaniach s dĺžkou liečby 1 rok.
V 6-mesačnej klinickej štúdii bola uskutočnená analýza v závere liečby
donepezilchloridom s kombináciou troch kritérií účinnosti: ADAS-Cog (ako
miera kognitívnych schopností), hodnotenie zmeny podľa klinického pohovoru
a podľa informácií od opatrovateľa (CIBIC) (ako miera celkovej funkcie)
a podstupnica aktivít každodenného života v rámci klinickej hodnotiacej
stupnice demencie (ADL-CDRS) (miera schopností v oblasti komunitných
záležitostí, domácej oblasti a oblasti záľub a osobnej starostlivosti).
Pacienti, ktorí splnili kritéria uvedené nižšie, boli považovaní za osoby
reagujúce na liečbu.
Reakcia = Zlepšenie ADAS-Cog najmenej v 4 bodoch
Bez výskytu zhoršenia CIBIC+
Žiadne zhoršenie na stupnici činností každodenného života v rámci klinickej
hodnotiacej stupnice demencie (ADL-CDRS).

| |Reakcia v % |
| | Celkový počiatočný |Populácia |
| |súbor pacientov |zaraditeľná do |
| |n = 365 |hodnotenia |
| | |n = 352 |
|Skupina s placebom |10% |10% |
|Skupina užívajúca |18% |18% |
|tablety | | |
|donepezilchlorid 5 | | |
|mg | | |
|Skupina užívajúca |21% |22%* |
|tablety | | |
|donepezilchlorid 10 | | |
|mg | | |


* p < 0,05
p < 0,01

Donepezilchlorid spôsobil v závislosti od dávky štatisticky významné
zvýšenie percenta pacientov, ktorí boli posúdení ako osoby reagujúce na
liečbu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Maximálna hladina v plazme je dosiahnutá približne 3 až 4 hodiny po
perorálnom podaní. Plazmatické koncentrácie a plocha pod krivkou sa zvyšujú
úmerne k dávke. Koncový dispozičný polčas je približne 70 hodín, z toho
dôvodu vedie viacnásobné podávanie jednorazovej dávky za deň k postupnému
približovaniu sa ustálenému stavu. Približný ustálený stav sa dosiahne
v priebehu 3 týždňov od začatia liečby. Po dosiahnutí ustáleného stavu
vykazujú plazmatické koncentrácie donepezilchloridu a súvisiaci
farmakodynamický účinok v priebehu dňa malú variabilitu.
Jedlo neovplyvnilo absorpciu donepezilchloridu.

Distribúcia
Donepezilchlorid je približne na 95 % viazaný na ľudské plazmatické
proteíny. Väzba aktívneho metabolitu 6-O-desmetyldonepezilu na plazmatické
proteíny nie je známa. Distribúcia donepezilchloridu v rôznych tkanivách
tela nebola definitívne preskúmaná. Avšak v štúdii hmotnostnej rovnováhy
uskutočnenej so zdravými dobrovoľníkmi, mužmi, zostalo 240 hodín po podaní
jednorazovej 5 mg dávky donepezilchloridu označeného 14C približne sa
nevylúčilo 28% označeného donepezilu. To naznačuje, že donepezilchlorid
a/alebo jeho metabolity môžu pretrvávať v tele viac ako 10 dní.

Metabolizmus/Vylučovanie
Donepezilchlorid sa vylučuje do moču nezmenený aj metabolizovaný
cytochrómovým systémom P-450 na viacero metabolitov, z ktorých zatiaľ
neboli všetky identifikované. Po podaní jednorazovej 5 mg dávky
donepezilchloridu označeného 14C bola plazmatická rádioaktivita vyjadrená
ako percento z podanej dávky prítomná predovšetkým ako nezmenený
donepezilchlorid (30 %), 6-O-desmetyldonepezil (11 % - jediný metabolit,
ktorý má podobný účinok ako donepezilchlorid), donepezil-cis-N-oxid (9 %),
5-O-desmetyldonepezil (7 %) a konjugát glukuronidu 5-O-desmetyldonepezilu
(3 %). Približne 57 % celkovej podanej rádioaktivity sa objavilo v moči (17
% ako nezmenený donepezilchlorid) a 14,5 % v stolici, z čoho sa dá
usudzovať, že biotransformácia a vylučovanie do moču sú hlavné spôsoby
eliminácie. Nie sú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že dochádza k
enterohepatálnej recirkulácii donepezilchloridu, a/alebo niektorého z jeho
metabolitov.
Plazmatické koncentrácie donepezilchloridu sa znižujú s polčasom približne
70 hodín.
Pohlavie, rasa a fajčenie nemajú klinicky významný vplyv na plazmatické
koncentrácie donepezilchloridu. Farmakokinetika donepezilchloridu nebola
zatiaľ metodicky sledovaná u zdravých starších osôb ani u pacientov
s Alzheimerovou alebo vaskulárnou demenciou. Avšak priemerné plazmatické
hladiny u pacientov boli veľmi blízke hladinám u mladých zdravých
dobrovoľníkov.

Pacienti s miernym až stredne ťažkým stupňom poškodenia pečene mali zvýšené
ustálené koncentrácie donepezilchloridu; priemernú hodnotu AUC o 48 % a
priemernú hodnotu Cmax o 39 % (pozri časť 4.2.).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Rozsiahle sledovanie na experimentálnych zvieratách ukázalo, že táto
zlúčenina spôsobuje málo účinkov odlišných od predpokladaných
farmakologických účinkov vyplývajúcich z jej aktivity ako cholinergného
stimulátora (pozri časť 4.9).
Donepezilchlorid nie je mutagénny podľa analyzovaných zmien v bunkách
baktérií a cicavcov. Určité klastogénne účinky boli pozorované /in vitro/ pri
koncentráciách zjavne toxických pre bunky a pri viac ako 3000-násobne
vyššej koncentrácii, ako sú ustálené plazmatické koncentrácie. Nezistili sa
klastogénne ani iné genotoxické účinky na mikronukleárnom modeli myši /in/
/vivo/. V dlhodobých štúdiách karcinogenicity na potkanoch a na myšiach nebol
preukázaný žiaden onkogénny potenciál.
Donepezilchlorid nemal žiaden vplyv na fertilitu potkanov a nemal
teratogénny účinok na potkany ani králiky, zistil sa však mierny účinok na
počet mŕtvonarodených mláďat a prežívanie mláďat krátko po narodení pri
podávaní gravidným samiciam potkanov v dávke 50-krát vyššej, ako je
stanovená dávka pre ľudí (pozri časť 4.6.)


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety
Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza (E460)
Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)
Hydroxypropylcelulóza (E463)
Magnéziumstearát (E572)470b

Filmová vrstva (obal tablety)
Hypromelóza (E464)
Monohydrát laktózy
Makrogol 4000
Oxid titaničitý (E171)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek si nevyžaduje žiadne osobitné podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Kartónové škatuľky obsahujúce blistre (PVC/hliník) so 7, 28, 30, 50, 56,
60, 84, 98, 100 alebo 120 tabletami a nemocničné blistre (blister
s jednotkovou dávkou) (PVC/hliník) s 50 tabletami.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká
republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

06/0061/08-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

19.3.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

August 2011



[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C47839
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06DA02 - donepezilum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
epinephrini hydrochloridum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri ľahkom a stredne ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou Mini Mental State Examination (MMSE) rozsahom dosiahnutého skóre 13 až 24 bodov vrátane. Hradená liečba sa môže indikovať pri klinickom potvrdení demencie Alzheimerovho typu (vylúčenie systémového ochorenia ako príčiny demencie). Každé tri mesiace počas podávania AchE I sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií (MMSE) a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania. Ak skóre MMSE klesne pod 13 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Predajná cena:
127.14 € / 3830.22 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
127.14 € / 3830.22 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.58 € ÚP:13.58 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.56 € ÚP:13.66 € DP:0.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.16 € ÚP:4.55 € DP:3.61 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.87 € ÚP:39.87 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.61 € ÚP:13.61 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.16 € ÚP:0.00 € DP:13.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.47 € ÚP:0.00 € DP:39.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.24 € ÚP:14.24 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:42.71 € ÚP:42.71 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien