Detail:
Glibezid 4 tbl 120x4 mg (blis.)
Názov lieku:
Glibezid 4
Doplnok názvu:
tbl 120x4 mg (blis.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č.: 2010/02926,
2010/02927PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Glibezid 4
Glibezid 6
tablety
/Glimepirid/

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Glibezid a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Glibezid
3. Ako užívať Glibezid
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Glibezid
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE GLIBEZID A NA ČO SA POUŽÍVA

Glibezid je liek na zníženie hladiny cukru (glukózy) v krvi (antidiabetický
liek užívaný perorálne – cez ústa).

Glibezid sa užíva pri určitej forme cukrovky (diabetes mellitus 2. typu),
ak samotná diéta, cvičenie a úbytok na hmotnosti nemajú primeraný účinok.

2. SKÔR AKO UŽIJETE GLIBEZID

Neužívajte Glibezid
- keď ste alergický (precitlivený) na glimepirid alebo iné liečivá
rovnakej skupiny (deriváty sulfonylmočoviny a sulfonamidy) alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Glibezidu,
- keď máte závažne poškodené obličkové alebo pečeňové funkcie,
- keď máte cukrovku závislú od inzulínu (diabetes 1. typu),
- keď máte vo Vašom organizme zvýšenú hladinu kyseliny (ketoacidóza),
- keď bývate ospanlivý a strácate vedomie z dôvodu výrazne zvýšenej
hladiny cukru v krvi (diabetická kóma).
V prípadoch závažných porúch obličkových a pečeňových funkcií je potrebný
prechod na inzulín.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Glibezidu
Počas liečby glimepiridom je potrebné pravidelné monitorovanie hladín cukru
v krvi. Váš lekár Vám môže tiež urobiť krvné testy na sledovanie krvného
obrazu a funkcie pečene.
Dodržiavajte liečebný plán predpísaný Vaším lekárom, aby boli dosiahnuté
vhodné hladiny cukru v krvi. To znamená, že okrem pravidelného užívania
tabliet, dodržiavajte stravovací režim, cvičte a pokiaľ je to potrebné,
znížte svoju hmotnosť. Dbajte tiež na to, aby ste si pravidelne dávali
kontrolovať hladiny cukru v krvi (prípadne aj v moči) tak, ako Vám to
predpísal lekár.


V prvých týždňoch liečby môže byť zvýšené riziko znížených hladín cukru v
krvi (hypoglykémia), preto je žiaduce, aby ste boli pozorne sledovaný Vaším
lekárom.

Znížené hladiny cukru v krvi sa môžu vyskytnúť, ak:
- sa nestravujete pravidelne alebo celkom vynechávate jedlá,
- hladujete,
- ste podvyživený,
- meníte spôsob Vášho stravovania,
- zvyšujete fyzickú aktivitu a prísun uhľovodíkov nie je dostatočný pre
toto zvýšenie,
- konzumujete alkohol, zvlášť v kombinácii s vynechávaním jedál,
- v rovnakom čase užívate iné lieky alebo prírodné liečivá,
- užívate vysokú dávku glimepiridu,
- trpíte ťažkosťami spôsobenými určitými hormónmi (funkčné poruchy
štítnej žľazy, hypofýzy alebo kôry nadobličiek),
- máte zníženú obličkovú funkciu,
- máte závažne zníženú pečeňovú funkciu,
- nedodržiavate pokyny Vášho lekára alebo tie, ktoré sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľov.

Prosím informujte Vášho lekára o týchto rizikách tak, aby mohol buď upraviť
dávku glimepiridu, alebo prehodnotiť celý liečebný plán a v prípade potreby
ho zmeniť.

Ak trpíte zníženou hladinou cukru v krvi (hypoglykémia), môžete mať
nasledujúce príznaky: bolesť hlavy, hlad, vyčerpanie, nevoľnosť, vracanie,
únava, ospanlivosť, ťažkosti so spánkom, nepokoj, agresivita, zhoršenie
schopnosti sústredenia, pozornosti a spomalenie reakcií, depresia,
zmätenosť, ťažkosti s rečou a videním, strata reči, chvenie, čiastočné
ochrnutie, poruchy zmyslov, závraty, bezradnosť. Môžu byť tiež prítomné
nasledujúce príznaky: potenie, lepkavá pokožka, úzkosť, intenzívnejší tlkot
srdca, vysoký krvný tlak, búšenie srdca, náhle silné bolesti v hrudníku,
ktoré sa môžu rozširovať do okolia (angína pectoris) a srdcové arytmie.

Ak hladiny cukru v krvi neustále klesajú, je možné, že máte značné príznaky
zmätenosti (delírium), rozvíjajúceho sa myšlienkového nepokoja, straty
sebakontroly, dýchanie môže byť plytké a tlkot srdca sa spomaľuje, môžete
upadnúť do bezvedomia. Klinický obraz závažného poklesu hladín cukru v krvi
môže pripomínať infarkt.

Príznaky zníženej hladiny cukru v krvi sa zväčša veľmi rýchlo vytratia, ak
skonzumujete v nejakej podobe cukor, napr. hroznový cukor, kocku cukru,
sladký džús, osladený čaj.
Preto by ste mali vždy nosiť so sebou cukor v nejakej podobe (hroznový
cukor, kocky cukru). Pamätajte na to, že sladidlá nie sú účinné. Prosím,
upovedomte Vášho lekára, alebo najbližšiu nemocnicu, ak Vám prijatý cukor
nepomáha, alebo sa príznaky vracajú.

Príznaky zníženej hladiny cukru v krvi môžu chýbať, môžu byť menej výrazné
alebo sa rozvíjať veľmi pomaly. Pokles hladiny Vášho cukru v krvi si
nemusíte uvedomiť dostatočne zavčasu. Toto sa môže stávať u starších
pacientov užívajúcich určité lieky (napr. tie, ktoré pôsobia na centrálny
nervový systém a betablokátory). Toto sa môže stať tiež vtedy, ak trpíte
určitými poruchami endokrinného systému (napr. určitými poruchami funkcie
štítnej žľazy a predného laloku hypofýzy alebo nedostatočnou funkciou kôry
nadobličiek). Zhoršená funkcia pečene môže pôsobiť na kontrareguláciu.

V stresových situáciách (napr. nehody, akútne operácie, infekcie v
spojení s horúčkou,atď.) môže byť indikovaný dočasný prechod na inzulín.


Príznaky zvýšenej hladiny cukru v krvi (hyperglykémia - môže sa vyskytnúť,
ak glimepirid ešte nedostatočne redukoval hladiny cukru, ak nedodržiavate
liečebný plán predpísaný Vašim lekárom, alebo v špeciálnych stresových
situáciách) môžu zahŕňať smäd, časté močenie, sucho v ústach a suchú
svrbivú pokožku, plesňové alebo kožné infekcie a zníženú výkonnosť.


V týchto prípadoch musíte kontaktovať Vášho lekára.


U pacientov s nedostatkom enzýmu glukóza-6-fosfát-dehydrogenáza môže
vzniknúť hemolytická anémia (zníženie koncentrácie hemoglobínu a rozpad
červených krviniek).

Užívanie iných liekov
Účinnosť a bezpečnosť tohto liečenia môžu byť ovplyvnené, ak je tento liek
užívaný v rovnakom čase ako určité iné lieky. Naopak, účinok iných liekov
môže byť ovplyvnený ak sa užívajú v rovnakom čase ako Glibezid.
Vplyv glimepiridu na zníženie hladiny cukru v krvi môže byť posilnený a
môžu sa vyskytnúť príznaky nízkej hladiny cukru v krvi ak je užívaný jeden
z nasledujúcich liekov:
- iné perorálne antidiabetické lieky (lieky na zníženie hladiny cukru v
krvi) a inzulín,
- antibiotiká (napr. chloramfenikol, chinolón, tetracyklíny,
sulfónamidy),
- lieky proti bolesti alebo antireumatiká (deriváty pyrazolónu, napr.
fenylbutazón, azapropazón, oxyfenbutazón),
- lieky proti bolesti (salicyláty),
- lieky na liečbu tuberkulózy (kyselina p-aminosalicylová),
- prípravky podporujúce rozvoj svalov (anaboliká a mužské pohlavné
hormóny),
- lieky potláčajúce zrážanie krvi (kumarín),
- lieky na liečbu plesňových infekcií (mikonazol, flukonazol),
- lieky znižujúce krvný tlak alebo tlkot srdca (ACE-inhibítory,
betablokátory, sympatolytiká),
- lieky povznášajúce náladu/antidepresíva (fluoxetín, MAO-inhibítory),
- lieky potláčajúce chuť do jedla (fenfluramín),
- lieky znižujúce zvýšené hladiny tukov v krvi (fibráty),
- určité lieky na liečbu rakoviny (cyklo-, tro- a ifosfamidy),
- lieky na liečbu alergií (tritokvalín),
- infúzie vysokej dávky liekov na zvýšenie prietoku krvi (pentoxifylín),
- lieky na liečbu dny (probenecid, alopurinol, sulfinpyrazón),
- určité lieky na liečbu nepravidelného srdcového rytmu (dizopyramid).


Vplyv glimepiridu na zníženie hladiny cukru v krvi môže byť zoslabený a
môžu sa vyskytnúť zvýšené hladiny cukru v krvi ak je užívaný jeden z
nasledujúcich liekov:
- ženské pohlavné hormóny (estrogény a progestagény),
- lieky podporujúce tvorbu moču (saluretiká, tiazidové diuretiká),
- hormóny štítnej žľazy,
- lieky potlačujúce zápal (glukokortikoidy),
- lieky na liečbu kŕčov alebo schizofrénie (fenytoín, deriváty
fenotiazínu),
- lieky znižujúce krvný tlak (diazoxid),
- lieky na liečbu tuberkulózy (rifampicín),
- lieky na liečbu nízkych hladín cukru (glukagón),
- tablety na spanie (barbituráty),
- lieky na liečbu určitých očných ochorení (acetazolamid),
- lieky na zvýšenie srdcového rytmu (adrenalín a sympatikomimetiká),
- lieky znižujúce zvýšené hladiny tukov v krvi (deriváty kyseliny
nikotínovej),
- dlhodobé užívanie prípravkov podporujúcich vyprázdňovanie (laxatíva).

Alkohol môže zosilňovať alebo zoslabovať schopnosť Glibezidu znižovať
hladiny cukru v krvi nepredvídateľným spôsobom.

Lieky na liečbu vredov žalúdka alebo dvanástnika (antagonisty H2 receptora)
alebo lieky znižujúce krvný tlak (betablokátory, klonidín a rezerpín) môžu
buď posilňovať alebo zoslabovať účinok glimepiridu znižujúci hladiny cukru
v krvi.
Lieky s účinkom na centrálny nervový systém (betablokátory, klonidín,
guanetidín, alebo rezerpín) môžu zastierať, alebo úplne potlačiť príznaky
zníženej hladiny cukru v krvi.


Glimepirid môže buď zosilniť alebo zoslabiť účinok liekov inhibujúcich
zrážanlivosť krvi (deriváty kumarínu).


Skontaktujte sa s Vaším lekárom pred užitím akéhokoľvek lieku.

Tehotenstvo
Glibezid sa nesmie užívať počas tehotenstva. Ak plánujete otehotnieť,
porozprávajte sa o liečebnom pláne s Vaším lekárom. Ak otehotniete počas
užívania glimepiridu, neodkladne informujte svojho lekára.

Dojčenie
Glibezid môže prechádzať do materského mlieka. Glibezid sa nesmie užívať
počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
V prípade, že sú hladiny cukru v krvi znížené (hypoglykémia) alebo zvýšené
(hyperglykémia) alebo sa ako výsledok takéhoto stavu objaví zhoršené
videnie, môže byť zhoršená Vaša schopnosť sústrediť sa a reagovať. Majte na
pamäti, že môžete ohroziť seba, alebo iných (napr. ak vediete vozidlo alebo
obsluhujete stroje). Prosím, poraďte sa so svojim lekárom, či môžete viesť
vozidlo, ak:
* máte časté príhody hypoglykémie,
* máte slabé alebo žiadne varovné signály hypoglykémie.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Glibezidu
Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate
niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom ešte predtým, ako užijete
tento liek.

3. AKO UŽÍVAŤ GLIBEZID

Dávkovanie
Dávku určí Váš lekár v závislosti od Vašich hladín cukru v krvi a v moči.
Zmena vonkajších faktorov (napr. zníženie hmotnosti, zmena životného štýlu,
stres) alebo zlepšenie ochorenia môže vyžadovať zmenu dávkovania
glimepiridu.
Zvyčajná štartovacia dávka pre dospelých je 1 mg glimepiridu denne. Ak sa
dosiahne dobrá regulácia hladín cukru v krvi, má sa použiť dávka určená pre
udržiavaciu liečbu. Dávky vyššie ako 4 mg glimepiridu denne dávajú lepšie
výsledky len vo výnimočných prípadoch. Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg
glimepiridu denne.

Je možné začať kombinovanú liečbu glimepiridom a metformínom alebo
glimepiridom a inzulínom. V takýchto prípadoch Váš lekár individuálne pre
Vás určí vhodnú dávku glimepiridu, metformínu, alebo inzulínu.

Glimepirid sa musí zapiť najmenej polovičným objemom vody v pohári.
Zvyčajne sa celá dávka užíva naraz priamo pred alebo počas výdatných
raňajok. Ak neraňajkujete, užívajte liek podľa harmonogramu určeného Vaším
lekárom. Keď užívate glimepirid, je dôležité, aby ste nevynechali žiadne
jedlo.

Vždy užívajte Glibezid presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Prosím poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak máte dojem, že
Glibezid účinkuje prisilno alebo nedostatočne.

Ak užijete viac Glibezidu ako máte
Ak sa stalo, že ste užili viac glimepiridu alebo dávku navyše, existuje
riziko nízkych hladín cukru v krvi, (príznaky hypoglykémie pozri v časti 2)
a preto okamžite skonzumujte dostatočné množstvo cukru (napr. malú časť
kociek hroznového cukru, kocky cukru, sladký džús, osladený čaj) a okamžite
informujte svojho lekára. Rovnako treba konať ak niekto, napr. dieťa, užil
liek neúmyselne. Osobám v bezvedomí sa nesmie podávať jedlo, ani nápoje.


Vzhľadom na to, že stav nízkych hladín cukru v krvi môže určitú dobu
pretrvávať, je veľmi dôležité, aby bol pacient pozorne sledovaný, až kým
nie je mimo nebezpečenstva. Môže byť nevyhnutné prijatie do nemocnice, ako
preventívne opatrenie. Závažné prípady nízkych hladín cukru v krvi
sprevádzané stratou vedomia a ťažkým neurologickým zlyhaním sú prípadmi pre
zdravotnú pohotovosť a vyžadujú si okamžité lekárske ošetrenie a prijatie
do nemocnice. Má byť zabezpečené, že nablízku je vždy dopredu informovaná
osoba, ktorá môže zavolať lekára v prípade núdze.

Ak zabudnete užiť Glibezid
Ak ste zabudli užiť dávku, neužívajte vynechanú dávku, jednoducho užite
ďalšiu dávku v určenom čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Glibezid
Ak prerušíte alebo zastavíte liečbu, musíte si uvedomiť, že sa nedosiahne
želaný účinok zníženia hladín cukru v krvi alebo, že sa ochorenie opäť
zhorší. Ak je potrebná akákoľvek zmena, je pre Vás absolútne dôležité
najprv sa poradiť s Vaším lekárom.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Glibezid môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Väčšina vedľajších účinkov lieku Glibezid je závislá od dávky a vymizne,
keď sa dávka zníži alebo keď sa liek prestane užívať.
Vedľajšie účinky sa najčastejšie vyskytujú na začiatku liečby.
Vedľajšie účinky sú vo všeobecnosti mierne a dočasné.

Frekvencia vedľajších účinkov:
Veľmi časté: viac ako 1 pacient z 10
Časté: viac ako 1 pacient zo 100 a menej ako 1 pacient z 10
Menej časté: viac ako 1 pacient z 1000 a menej ako 1 pacient zo
100
Zriedkavé: viac ako 1 pacient z 10000 a menej ako 1 pacient z 1000
Veľmi zriedkavé: menej ako 1 pacient z 10000


| |Veľmi |Časté |Menej |Zriedkavé |Veľmi zriedkavé |
| |časté | |časté | | |
|Poruchy krvi | | | |Zmeny | |
|a lymfatického | | | |v krvnom | |
|systému | | | |obraze 1) | |
|Poruchy | | | | |Mierne reakcie |
|imunitného | | | | |z precitlivenosti |
|systému | | | | |2) , alergický |
| | | | | |zápal ciev, |
| | | | | |skrížená alergická|
| | | | | |reakcia so |
| | | | | |sulfonylmočovinou,|
| | | | | |sulfonamidmi alebo|
| | | | | |podobnými látkami |
|Poruchy | | | |Nízka | |
|metabolizmu a | | | |hladina | |
|výživy | | | |cukru | |
| | | | |v krvi | |
| | | | |(hypoglykém| |
| | | | |ia) 3) | |
|Poruchy oka | | |Poruchy | | |
| | | |videnia | | |
| | | |4) | | |
|Gastrointestiná| | | | |Nevoľnosť, |
|lne poruchy | | | | |vracanie, hnačka, |
| | | | | |zväčšenie brucha, |
| | | | | |zažívacie ťažkosti|
| | | | | |a bolesti brucha |
| | | | | |5) |
|Poruchy pečene | | | |Zvýšená |Zlá funkcia pečene|
|a žlčových | | | |hladina |(napr. problémy |
|ciest | | | |pečeňových |s odtekaním žlče |
| | | | |enzýmov |a žltačkou), |
| | | | | |hepatitída |
| | | | | |a zlyhanie pečene |
|Poruchy kože | | | | |Kožné reakcie |
|a podkožného | | | | |z precitlivenosti |
|tkaniva | | | | |ako svrbenie, |
| | | | | |vyrážky |
| | | | | |a žihľavka, |
| | | | | |precitlivenosť na |
| | | | | |svetlo |
|Vyšetrenia | | | | |Znížená |
| | | | | |koncentrácia |
| | | | | |sodíka v krvi |


Po prerušení liečby zmenené hodnoty krvného obrazu vymiznú.

V izolovaných prípadoch sa môžu mierne reakcie (napr. na koži) rozvinúť do
život ohrozujúcich situácií s dýchacími ťažkosťami, zníženým krvným tlakom
a dokonca šokovou reakciou. Preto, ak spozorujete kožné reakcie,
bezodkladne informujte svojho lekára.

"Hypoglykemické reakcie" sú spôsobené nízkou hladinou cukru v krvi. Tieto
sa zvyčajne vyskytnú okamžite. Môžu byť nebezpečné a nie vždy ľahko
liečiteľné (pozri tiež časť 2 a časť 3).

Dočasné ťažkosti s videním sú spôsobené zmenami koncentrácie cukru v krvi a
vyskytujú sa zvlášť na začiatku liečby.

Gastrointestinálne (tráviace) ťažkosti len zriedka vedú k prerušeniu
liečby.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ GLIBEZID

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte v pôvodnom obale.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.
Nepoužívajte Glibezid po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po
EXP.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Čo Glibezid obsahuje

- Liečivo je glimepirid. Každá tableta obsahuje 4 mg alebo 6 mg
glimepiridu.
- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, sodná soľ
karboxymetylškrobu A, povidón, polysorbát 80, mastenec,
magnéziumstearát a žltý oxid železitý (E 172).

Ako vyzerá Glibezid a obsah balenia

Glibezid 4: žlté tablety kapsulového tvaru (10,7 x 5,5 mm) s deliacou ryhou
na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Glibezid 6: žlté tablety kapsulového tvaru (12,5 x 6,5 mm) s deliacou ryhou
na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Glibezid 4:
Blister:
10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 a 120 tabliet, 500 tabliet (klinické
balenie)
10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1, 120x1 tabliet

HDPE fľaša:
100 tablietGlibezid 6:
Blister:
10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 a 120 tabliet, 500 tabliet (klinické
balenie)
10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1, 120x1 tabliet

HDPE fľaša: 100 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
JELFA PHARMACEUTICAL COMPANY SA
Wincentego Pola 21
58-500 Jelenia Góra
Poľsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Glymexan 4 mg, Glymexan 6 mg
Maďarsko: Glibezid 4 mg tabletta, Glibezid 6 mg tabletta
Slovenská republika: Glibezid 4, Glibezid 6
Poľsko: Glibezid 4, Glibezid 6


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 01/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č.: 2010/02926,
2010/02927


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU


Glibezid 4
Glibezid 6


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Glibezid 4:
Jedna tableta obsahuje 4 mg glimepiridu.
Glibezid 6:
Jedna tableta obsahuje 6 mg glimepiridu.

Pomocné látky:
Glibezid 4: Každá tableta obsahuje 199,34 mg monohydrátu laktózy.
Glibezid 6: Každá tableta obsahuje 299,00 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.
Glibezid 4:
Žlto sfarbené neobalené tablety (10,7 x 5,5 mm) kapsulového tvaru so
zošikmenými hranami,
s deliacou ryhou na jednej strane.
Glibezid 6:
Žlto sfarbené neobalené tablety (12,5 x 6,5 mm) kapsulového tvaru so
zošikmenými hranami,
s deliacou ryhou na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie
Tablety Glibezid sú indikované na liečbu diabetes mellitus 2. typu v
prípade, že samotná diéta, fyzická aktivita a úbytok na hmotnosti nie sú
dostačujúce.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania
Na perorálne použitie.
Základom úspešnej liečby diabetu je vhodná diéta, pravidelná fyzická
aktivita, ako aj pravidelné vyšetrenie krvi a moču. Perorálne
antidiabetiká, alebo inzulín nemôžu kompenzovať stav, ak pacient
nedodržiava odporúčanú diétu.
Dávka sa urči z výsledkov stanovenia glukózy v krvi a v moči.
Úvodná dávka je 1 mg glimepiridu denne. Ak sa dosiahne dobrá regulácia,
táto dávka sa má dodržať aj v udržiavacej liečbe.
Pre rôzne dávkovacie schémy sú k dispozícii zodpovedajúce sily lieku.
Ak je regulácia neuspokojivá, dávka sa má zvýšiť, vychádzajúc z kontroly
glykémie, a to postupným spôsobom s 1 až 2 týždňovými intervalmi medzi
jednotlivými krokmi na 2, 3 alebo 4 mg glimepiridu denne.
Dávka vyššia ako 4 mg glimepiridu denne dáva lepšie výsledky len vo
výnimočných prípadoch. Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg glimepiridu
denne.

U pacientov, ktorí nie sú dostatočne regulovaní prostredníctvom maximálnej
dennej dávky metformínu, možno začať súbežnú liečbu glimepiridom.
Udržiavajúc dávku metformínu, liečba glimepiridom začína nízkou dávkou a
následne sa zvyšuje v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej
regulácie až do maximálnej dennej dávky. Kombinovaná liečba má byť
iniciovaná pod prísnym lekárskym dohľadom.
U pacientov, ktorí nie sú dostatočne regulovaní pomocou maximálnej dennej
dávky glimepiridu, možno v prípade potreby začať súbežnú liečbu inzulínom.
Udržiavajúc dávku glimepiridu, liečba inzulínom začína nízkou dávkou a
následne sa zvyšuje v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej
regulácie. Kombinovaná liečba má byť iniciovaná pod prísnym lekárskym
dohľadom.
Zvyčajne postačuje jedna denná dávka glimepiridu. Odporúča sa užiť túto
dávku krátko pred, alebo počas výdatných raňajok, alebo, ak sa nepodajú,
krátko pred, alebo počas prvého hlavného jedla. Ak sa na dávku zabudlo,
táto skutočnosť sa nesmie korigovať zvýšením nasledujúcej dávky. Tablety sa
majú prehltnúť celé a zapiť.
Ak má pacient hypoglykemickú reakciu na 1 mg glimepiridu denne, znamená to,
že v tomto prípade postačuje regulácia iba pomocou diéty.
V prípade liečby, kedy je zlepšená regulácia diabetu spojená s vyššou
citlivosťou na inzulín, môže zoslabnúť potreba glimepiridu. S cieľom vyhnúť
sa hypoglykémii je potrebné uvažovať o včasnom znížení dávky, alebo o
prerušení liečby. Zmena dávky môže byť tiež potrebná v prípade zmeny
hmotnosti, alebo životného štýlu pacienta, alebo v prípade iných
skutočnosti, ktoré zvyšujú riziko hypo alebo hyperglykémie.

Prechod z iných perorálnych hypoglykemických liekov na glimepirid
Vo všeobecnosti je možný prechod z iných perorálnych hypoglykemických
liekov na glimepirid. Pri prechode na glimepirid je potrebné vziať do úvahy
silu a polčas metabolizmu predchádzajúceho lieku. V niektorých prípadoch,
zvlášť v prípade antidiabetík s dlhým polčasom metabolizmu (napr.
chlorpropamid), sa odporúča niekoľkodňové čistiace obdobie s cieľom
minimalizovať riziko hypoglykemických reakcii v dôsledku aditívneho účinku.
Odporúčaná úvodná dávka glimepiridu je 1 mg denne.
Na základe odpovede je možné dávku glimepiridu postupne zvýšiť, ako už bolo
popísané.

Prechod z inzulínu na glimepirid
Vo výnimočných prípadoch, kedy sú pacienti s diabetom 2. typu regulovaní
pomocou inzulínu, možno indikovať prechod na glimepirid.
Prechod by mal byť uskutočnený pod prísnym lekárskym dohľadom.

Použitie pri renálnom, alebo hepatálnom poškodení
Pozri časť 4.3.

4.3 Kontraindikácie
Glimepirid je kontraindikovaný u pacientov s nasledujúcimi stavmi:
. hypersenzivita na glimepirid, iné deriváty sulfonylmočoviny alebo
sulfónamidy alebo na niektorú z pomocných látok,
. diabetes závislý od inzulínu,
. diabetická kóma,
. ketoacidóza,
. vážne poruchy renálnych a hepatálnych funkcií. V prípade závažných
porúch renálnych alebo hepatálnych funkcií je potrebný prechod na
inzulín.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Tablety Glibezidu sa musia užívať krátko pred jedlom alebo počas jedla.
Ak sa jedlá prijímajú nepravidelne, alebo celkom vynechávajú, liečba
glimepiridom môže viesť k hypoglykémii. Možné príznaky hypoglykémie
zahŕňajú: bolesť hlavy, nenásytný hlad, nevoľnosť, vracanie, únavu,
ospalosť, ťažkosti so spánkom, nepokoj, agresivitu, zhoršenie schopnosti
sústredenia, pozornosti a spomalenie reakcií, depresiu, zmätenosť, ťažkosti
s rečou a videním, afáziu, chvenie resp. trasenie, čiastočnú obrnu, poruchy
zmyslov, závraty, bezradnosť, stratu sebaovládania, delírium, cerebrálne
kŕče, somnolenciu a stratu vedomia až po a vrátane kómy, plytké dýchanie a
bradykardiu.

Navyše môžu byť prítomné známky adrenergickej kontraregulácie ako potenie,
lepkavá pokožka, úzkosť, tachykardia, hypertenzia, búšenie srdca, angína
pectoris a srdcová arytmia. Klinický obraz ťažkého záchvatu hypoglykémie
môže pripomínať infarkt.
Symptómy možno vždy včas zvládnuť okamžitým prísunom uhľovodíkov (cukru).
Umelé sladidla nemajú účinok.
Zo skúseností s inými derivátmi sulfonylmočoviny je známe, že napriek
včasným a úspešným protiopatreniam sa hypoglykémia môže vrátiť.
Závažná hypoglykémia, alebo predĺžená hypoglykémia, iba dočasne zvládnutá
pomocou zvyčajných dávok cukru, si vyžaduje okamžité lekárske ošetrenie a
niekedy hospitalizáciu.

Faktory napomáhajúce hypoglykémii sú:
- neochota, alebo (častejšie u starších pacientov) nedostatočná schopnosť
pacienta spolupracovať,
- podvýživa, nepravidelné stravovanie, alebo vynechávanie jedla, alebo
obdobia hladovania,
- nevyváženosť medzi fyzickou námahou a prísunom uhľovodíkov,
- zmeny v stravovaní,
- konzumácia alkoholu, zvlášť v kombinácii s vynechaním jedla,
- zhoršené obličkové funkcie,
- závažná pečeňová dysfunkcia,
- predávkovanie glimepiridom,
- určité kompenzačné poruchy endokrinného systému zahŕňajúce metabolizmus
uhľovodíkov, alebo kontrareguláciu hypoglykémie (napr. ako sú určité
poruchy tyroidálnej funkcie a pri nedostatočnosti predného laloku hypofýzy,
alebo adrenokortikoidnej nedostatočnosti),
- súbežné podávanie určitých iných liekov (pozri časť 4.5).

Pri liečbe glimepiridom je potrebné pravidelné kontrolovanie hladín glukózy
v krvi a v moči. Navyše sa odporúča stanovenie glykovaného hemoglobínu.
Počas liečby glimepiridom je potrebné pravidelné hematologické
monitorovanie (zvlášť leukocyty a trombocyty) a monitorovanie pečene.
V stresových situáciách (napr. úrazy, akútne operácie, horúčky infekčného
pôvodu, atď.) môže byť indikovaný dočasný prechod na inzulín.
Neboli získané žiadne skúsenosti s užívaním glimepiridu u pacientov so
závažným poškodením hepatálnych funkcií alebo u dialyzovaných pacientov. U
pacientov so závažným renálnym poškodením a funkčnými zmenami pečene je
indikovaný prechod na inzulín.
Tento liek obsahuje monohydrát laktózy.

Liečba pacientov s nedostatkom enzýmu glukóza-6-fosfát-dehydrogenáza
derivátmi sulfonylmočoviny môže viesť k hemolytickej anémii. Keďže
glimepiridy patria do triedy derivátov sulfonylmočoviny, má byť zvýšená
opatrnosť pri použití u pacientov s nedostatkom enzýmu glukóza-6-fosfát-
dehydrogenáza a má sa zvážiť alternatívna liečba bez použitia derivátov
sulfonylmočoviny.

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy.
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy,
deficiencie Lapp laktázy, alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú
užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie
Ak sa glimepirid podáva súbežne s určitými inými liekmi, môže sa vyskytnúť
nežiaduce zvýšenie alebo zníženie hypoglykemického účinku glimepiridu. Z
tohto dôvodu sa môžu iné lieky užívať len s vedomím (alebo na predpis)
lekára.
Glimepirid je metabolizovaný cytochrómom P450 2C9 (CYP2C9). Je známe, že
tento metabolizmus je ovplyvnený súbežným podávaním CYP2C9 induktorov
(napr. rifampicín) alebo inhibítorov (napr. flukonazol).
Výsledky interakčnej štúdie in-vivo uvádzané v literatúre ukazujú, že
oblasť AUC glimepiridu je približne dvojnásobne zväčšená vplyvom
flukonazolu, jedného z najsilnejších inhibítorov CYP2C9.
Na základe skúseností s glimepiridom a s inými derivátmi sulfonylmočoviny
sa musia spomenúť nasledujúce interakcie:
Posilnenie účinku znižujúceho hladiny glukózy v krvi a následne, v
niektorých prípadoch, riziko hypoglykémie pri užívaní jedného z
nasledujúcich liekov, napr.:
- fenylbutazón, azapropazón a oxyfenbutazón, sulfinpyrazón,
- inzulín a perorálne antidiabetické lieky, niektoré dlhodobo pôsobiace
sulfónamidy,
- metformín,
- tetracyklíny,
- salicyláty a kyselina p-aminosalicylová,
- MAO inhibítory,
- anabolické steroidy a mužské pohlavné hormóny,
- chinolónové antibiotiká,
- chloramfenikol,
- probenecid,
- kumarínové antikoagulanciá,
- mikonazol,
- fenfluramín,
- pentoxifylín (vysoká parenterálna dávka),
- fibráty,
- tritokvalín,
- ACE inhibítory,
- fluoxetín,
- alopurinol,
- sympatolytiká,
- cyklofosfamid, trofosfamid a ifosfamid,
- flukonazol,
- dizopyramid.

Zoslabenie účinku znižujúceho hladiny glukózy v krvi a následne možné
zvýšenie hladín glukózy v krvi sa môže vyskytnúť pri užívaní niektorého z
nasledujúcich liekov, napr.:
- estrogény a progestagény
- saluretiká, tiazidové diuretika,
- tyroidálne stimulačné činidla, glukokortikoidy,
- deriváty fenotiazinu, chlorpromazín,
- adrenalín a sympatomimetiká,
- kyselina nikotínová (vysoké dávky) a deriváty kyseliny nikotínovej,
- laxatíva (dlhodobé použitie),
- fenytoín, diazoxid,
- glukagón, barbituráty a rifampicín,
- acetazolamid.

Antagonisty H2 receptorov, betablokátory, klonidín a rezerpín môžu spôsobiť
zosilnenie, ako aj zoslabenie účinku zníženia hladiny glukózy v krvi.
Pod vplyvom sympatolytických liekov ako sú betablokátory, klonidín,
guanetidín a rezerpín, sa môžu zmierniť, alebo vymiznúť príznaky
adrenergnej kontraregulácie až hypoglykémie.
Konzumácia alkoholu môže zosilniť alebo zoslabiť hypoglykemický účinok
glimepiridu nepredvídateľným spôsobom.
Glimepirid môže buď posilniť alebo zoslabiť účinky derivátov kumarínu.

4.6 Gravidita a laktácia
Gravidita
Riziko súvisiace s diabetom
Abnormálne hladiny glukózy v krvi počas gravidity sú spojené s vyšším
výskytom kongenitálnych abnormalít a perinatálnou mortalitou. Vzhľadom na
to musia byť hladiny glukózy v krvi počas gravidity prísne monitorované,
aby sa predišlo teratogénnemu riziku. Za takýchto okolností sa vyžaduje
použitie inzulínu. Pacientky uvažujúce o gravidite musia informovať svojho
lekára.

Riziko súvisiace s glimepiridom
V súvislosti s užívaním glimepiridu u tehotných žien neexistujú
zodpovedajúce údaje. Štúdie
na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu, ktorá pravdepodobne súvisí s
farmakologickým
účinkom (hypoglykémia) glimepiridu (pozri časť 5.3).

V dôsledku toho sa glimepirid nesmie užívať počas celej gravidity.
V prípade liečby glimepiridom, ak pacientka plánuje otehotnieť, alebo, ak
sa zistí gravidita, podľa možnosti by sa malo čo najskôr prejsť na liečbu
inzulínom.

Laktácia
Vylučovanie do materského mlieka u ľudí nie je známe. Glimepirid sa
vylučuje do mlieka u potkana. Vzhľadom na to, že iné deriváty
sulfonylmočoviny sú vylučované do materského mlieka u ľudí a vzhľadom na
riziko hypoglykémie u dojčiat, počas liečby glimepiridom sa dojčenie
neodporúča.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Neuskutočnili sa žiadne štúdie, o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.
V dôsledku hypoglykémie, alebo hyperglykémie, alebo napríklad ako následok
zhoršeného videnia, sa môže zhoršiť schopnosť pacienta sústrediť sa a
reagovať. Táto skutočnosť môže byť príčinou rizika v situáciách, kde sú
tieto schopnosti dôležité (napríklad vedenie motorového vozidla, alebo
obsluha strojov).
Pacienti musia byť poučení, aby urobili všetky opatrenia s cieľom predísť
hypoglykémii počas vedenia motorového vozidla. Toto je dôležité zvlášť u
tých pacientov, ktorí majú zníženú, alebo chýbajúcu schopnosť spozorovať
varovné signály hypoglykémie, alebo u ktorých sú prípady hypoglykémie
časté. Malo by sa zvážiť, či je za takýchto okolností vhodné viesť motorové
vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky
Na základe skúseností s glimepiridom a inými derivátmi sulfonylmočoviny sa
musia spomenúť nasledujúce nežiaduce účinky.
Na klasifikáciu nežiaducich účinkov sa používa nasledovná konvencia:
Veľmi časté: ?1/10
Časté: ?1/100 a <1/10
Menej časté: ?1/1000 a <1/100
Zriedkavé: ?1/10 000 a <1/1000
Veľmi zriedkavé: <1/10 000 zahŕňajúci jednotlivé hlásenia

| |Veľmi |Časté |Menej |Zriedkavé |Veľmi zriedkavé |
| |časté | |časté | | |
|Poruchy krvi | | | |Hemolytické| |
|a lymfatického | | | |zmeny 1) | |
|systému | | | |(zmeny | |
| | | | |v krvi) | |
|Poruchy | | | | |Mierne reakcie |
|imunitného | | | | |z precitlivenosti |
|systému | | | | |2) , alergický |
| | | | | |zápal ciev, |
| | | | | |skrížená alergická|
| | | | | |reakcia so |
| | | | | |sulfonylmočovinou,|
| | | | | |sulfonamidmi alebo|
| | | | | |podobnými látkami |
|Poruchy | | | |Nízka | |
|metabolizmu a | | | |hladina | |
|výživy | | | |cukru | |
| | | | |v krvi | |
| | | | |(hypoglykém| |
| | | | |ia) 3) | |
|Ochorenia oka | | |Poruchy | | |
| | | |videnia | | |
| | | |4) | | |
|Gastrointestiná| | | | |Nevoľnosť, |
|lne poruchy | | | | |vracanie, hnačka, |
| | | | | |zväčšenie brucha, |
| | | | | |zažívacie ťažkosti|
| | | | | |a bolesti brucha |
| | | | | |5) |
|Poruchy pečene | | | |Zvýšená |Zlá funkcia pečene|
|a žlčových | | | |hladina |(napr. problémy |
|ciest | | | |pečeňových |s odtekaním žlče |
| | | | |enzýmov |a žltačkou), |
| | | | | |hepatitída |
| | | | | |a zlyhanie pečene |
|Poruchy kože | | | | |Kožné reakcie |
|a podkožného | | | | |z precitlivenosti |
|tkaniva | | | | |ako svrbenie, |
| | | | | |vyrážky |
| | | | | |a žihľavka, |
| | | | | |precitlivenosť na |
| | | | | |svetlo |
|Vyšetrenia | | | | |Znížená |
| | | | | |koncentrácia |
| | | | | |sodíka v krvi |

1) Môže sa vyskytnúť mierna až ťažká trombocytopénia, leukopénia,
erytrocytopénia, granulocytopénia, agranulocytóza, hemolytická anémia a
pancytopénia. Vo všeobecnosti sú tieto po prerušení liečby reverzibilné.
2) Mierne hypersenzitívne reakcie sa môžu rozvinúť do závažných spolu s
dyspnoe, poklesom tlaku krvi a niekedy so šokovou reakciou.
3) Tieto hypoglykemické reakcie sa prevažne vyskytnú okamžite, môžu byť
závažné a nie vždy sa dajú ľahko zvládnuť. Výskyt takýchto reakcií závisí,
ako v prípade iných typov hypoglykemickej liečby, od individuálnych
faktorov ako sú stravovacie návyky a dávka (pozri časť 4.4).
4) Najmä na začiatku liečby sa môžu v dôsledku zmien hladín krvného cukru
vyskytnúť prechodné poruchy zrakového vnímania.
5) Gastrointestinálne ťažkosti len zriedka vedú k prerušeniu liečby.

4.9 Predávkovanie
Po predávkovaní sa môže vyskytnúť hypoglykémia trvajúca 12 až 72 hodín a po
počiatočnom zvládnutí stavu sa môže vrátiť. Do 24 hodín po užití lieku sa
príznaky nemusia prejaviť. Vo všeobecnosti sa odporúča pozorovanie v
nemocnici. Môže sa vyskytnúť nevoľnosť, vracanie a bolesť v epigastriu.
Hypoglykémia môže byť vo všeobecnosti sprevádzaná neurologickými symptómami
ako nepokoj, triaška, poruchy videnia, problémy s koordináciou, ťažkosti so
spánkom, kóma a kŕče.
Liečba v prvom rade pozostáva z prevencie absorpcie podávaním aktívneho
uhlia (adsorbent) a sulfátu sodného (laxatívum). Ak boli užité veľké
množstvá, indikovaný je výplach žalúdka, po ktorom nasleduje aktívne uhlie
a síran sodný. V prípade (závažného) predávkovania je indikovaná
hospitalizácia na jednotke intenzívnej starostlivosti. Čo najskôr začnite s
podávaním glukózy, ak je to potrebné, formou bolusovej intravenóznej
injekcie 50 ml 50% roztoku, po ktorom nasleduje infúzia 10% roztoku za
prísneho monitorovania hladiny glukózy v krvi. Ďalšia liečba má byť
symptomatická.
Zvlášť pri liečbe hypoglykémie spôsobenej náhodným užitím tabliet
glimepiridu dojčatami a malými deťmi, musí byť podávaná dávka glukózy
starostlivo kontrolovaná, aby sa zabránilo možnosti vzniku nebezpečnej
hyperglykémie. Hladiny glukózy v krvi by mali byť prísne monitorované.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Perorálne lieky znižujúce hladinu glukózy v
krvi: Sulfónamidy, deriváty močoviny, ATC kód: A10BB12
Glimepirid je perorálna aktívna hypoglykemická substancia patriaca do
skupiny derivátov sulfonylmočoviny. Môže byť použitá u diabetes mellitus
nezávislého od inzulínu.
Glimepirid účinkuje prevažne stimuláciou uvoľňovania inzulínu z
pankreatických beta buniek. Ako v prípade iných derivátov sulfonylmočoviny,
je tento účinok založený na zvýšení citlivosti pankreatických beta buniek
na stimuly fyziologickej glukózy. Navyše sa zdá, že glimepirid má zreteľné
extrapankreatické účinky, ktoré boli prisúdené aj ostatným derivátom
sulfonylmočoviny.

Uvoľňovanie inzulínu
Deriváty sulfonylmočoviny regulujú sekréciu inzulínu uzatvorením ATP-
senzitívneho draslíkového kanála v membráne beta buniek. Uzatvorenie
draslíkového kanála indukuje depolarizáciu beta bunky a výsledkom je -
vplyvom otvorenia kalciových kanálov - zvýšený vstup kalcia do bunky.
Toto vedie k zvýšenému uvoľňovaniu inzulínu prostredníctvom exocytózy.
Glimepirid sa viaže vysokou výmennou rýchlosťou na proteín membrán beta
buniek, ktorý je asociovaný s ATP- senzitívnym draslíkovým kanálom, ale
ktorý sa líši od zvyčajného väzobného miesta sulfonylmočoviny.

Extrapankreatická aktivita
K extrapankreatickým účinkom patria napríklad zlepšená citlivosť
periférnych tkanív na inzulín a znížený príjem inzulínu pečeňou.
Príjem glukózy z krvi periférnymi svalmi a tukovým tkanivom sa deje
prostredníctvom špeciálnych transportných proteínov lokalizovaných v
bunkových membránach. Transport glukózy v týchto tkanivách je limitujúcim
krokom určujúcim rýchlosť spotrebovania glukózy. Glimepirid zvyšuje veľmi
rýchlo počet aktívnych molekúl transportujúcich glukózu v plazmatických
membránach svalových a tukových buniek, výsledkom čoho je stimuláciu príjmu
glukózy.
Glimepirid zvyšuje aktivitu glykozylfosfatidylinozitol-špecifickej
fosfolipázy C, ktorá môže byť vo vzájomnom vzťahu s liekom indukovanou
lipogenézou a glykogenézou v izolovaných tukových a svalových bunkách.
Glimepirid inhibuje produkciu glukózy v pečeni prostredníctvom zvýšenia
intracelulárnej koncentrácie fruktózo-2,6-bisfosfátu, čo na druhej strane
inhibuje glukoneogenézu.

Všeobecne
U zdravých osôb je minimálna účinná perorálna dávka približne 0,6 mg.
Účinok glimepiridu závisí od dávky a je reprodukovateľný. Fyziologická
odpoveď na intenzívne fyzické cvičenie, zníženú sekréciu inzulínu je stále
prítomná aj pri užívaní glimepiridu.
Nezaznamenal sa významný rozdiel v účinnosti v závislosti od toho, či sa
liek užil 30 minút pred alebo bezprostredne pred jedlom. V prípade
diabetických pacientov možno pomocou jednej dennej dávky dosiahnuť dobrú
metabolickú reguláciu počas 24 hodín.
Hoci hydroxy metabolit glimepiridu spôsobil malé, ale signifikantné
zníženie hladiny glukózy v sére u zdravých osôb, táto skutočnosť sa
považuje len za nepatrný podiel z celkového účinku lieku.

Kombinovaná liečba s metformínom
Jedna zo štúdií poukázala na zlepšenú metabolickú reguláciu pri súčasnej
liečbe glimepiridom v porovnaní s liečbou so samotným metformínom u
pacientov, ktorí neboli zodpovedajúco regulovaní s maximálnou dennou dávkou
metformínu.

Kombinovaná liečba s inzulínom
Údaje o kombinovanej liečbe s inzulínom sú obmedzené. U pacientov, ktorí
nie sú zodpovedajúco regulovaní pomocou maximálnej dávky glimepiridu, možno
iniciovať súčasne liečbu inzulínom. V dvoch štúdiách bola dosiahnutá lepšia
metabolická regulácia kombinovanou liečbou v porovnaní so samotným
inzulínom; avšak pri kombinovanej liečbe bola potrebná nižšia priemerná
dávka inzulínu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Absorpcia
Biologická dostupnosť glimepiridu po perorálnom podaní je úplná. Príjem
jedla nemá zásadný vplyv na absorpciu, iba rýchlosť absorpcie je mierne
znížená. Maximálne koncentrácie v sére (Cmax) sú dosiahnuté približne 2,5
hodiny po perorálnom užití (priemer 0,3 ?g/ml počas viacnásobného
dávkovania 4 mg denne) a medzi dávkou a Cmax ako aj AUC (plocha pod krivkou
zobrazujúcou závislosť čas/koncentrácia) je lineárny vzájomný vzťah.
Distribúcia
Glimepirid má veľmi malý distribučný objem (približne 8,8 litrov), čo
približne zodpovedá distribučnému priestoru albumínu, silnej väzbe na
proteíny (>99%) a nízkemu klírensu (približne 48 ml/min).
U zvierat sa glimepirid vylučuje do mlieka. Glimepirid prechádza do
placenty. Prestup krvi hematoencefalickou bariérou je malý.
Biotransformácia a eliminácia
Priemerný prevládajúci sérový polčas, ktorý je platný pre sérové
koncentrácie za podmienok viacnásobného dávkovania, je okolo 5 až 8 hodín.
Po vysokých dávkach boli zaznamenané mierne dlhšie polčasy.
Po jednej jedinej dávke rádioaktívne značeného glimepiridu sa 58%
rádioaktivity zistilo v moči a 35% v stolici. V moči nebola detegovaná
nezmenená substancia. V moči, ako aj v stolici, boli identifikované dva
metabolity - najpravdepodobnejšie výsledok pečeňového metabolizmu (hlavný
enzým je CYP2C9): hydroxyderivát a karboxyderivát. Po perorálnom podaní
glimepiridu predstavovali konečné polčasy 3 až 6 hodín a 5 až 6 hodín, v
tomto poradí.
Porovnanie jednorazového a opakovaného dávkovania raz denne neodhalilo
významné rozdiely vo farmakokinetike a intraindividuálna variabilita bola
veľmi nízka. Nezaznamenala sa žiadna významná akumulácia.
Farmakokinetika bola podobná u mužov, aj žien, rovnako ako aj u mladých a
starších (viac ako 65 rokov) pacientov. U pacientov s nízkym klírensom
kreatinínu sa zaznamenala tendencia zvýšenia klírensu glimepiridu a
zníženie priemerných sérových koncentrácií, najpravdepodobnejšie výsledkom
rýchlejšej eliminácie v dôsledku nižšej viazanosti na proteíny. Bola
zhoršená renálna eliminácia týchto dvoch metabolitov. Všeobecne sa
nepredpokladá prídavné riziko akumulácie u týchto pacientov.
Farmakokinetika u piatich nediabetických pacientov po operácii žlčovodov
bola podobná tej u zdravých osôb.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti
Pozorované predklinické účinky, ktoré sa vyskytli pri expozícii, ktorá bola
dostatočne vyššia ako maximálna humánna expozícia, indikujú nízku
relevanciu vo vzťahu ku klinickému použitiu, alebo boli spôsobené
farmakodynamickým účinkom (hypoglykémia) zlúčeniny. Toto zistenie je
založené na základe obvyklých štúdii farmakologickej bezpečnosti, toxicity
po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a
reprodukčnej toxicity. V neskorších štúdiách (zaoberajúcich sa
embryotoxicitou, teratogenicitou a vývojovou toxicitou) pozorované
nepriaznivé účinky boli považované za sekundárne ku hypoglykemickým účinkom
indukovaným liečivom u samíc a mláďat.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok
monohydrát laktózy
kukuričný škrob
sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)
povidón K30
polysorbát 80
mastenec
magnéziumstearát
žltý oxid železitý (E172)

6.2 Inkompability
Neaplikovateľné

6.3. Čas použiteľnosti

4 mg tablety: PVC/PVDC/AI blister: 2 roky
4 mg tablety: HDPE fľaša: 2 roky
6 mg tablety: PVC/PVDC/AI blister: 2 roky
6 mg tablety: HDPE fľaša: 2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie
4 mg tablety: PVC/PVDC/AI blistre: Uchovávajte v pôvodnom obale.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.
4 mg tablety: HDPE fľaša: Uchovávajte v pôvodnom obale. Uchovávajte pri
teplote neprevyšujúcej 30°C.
6 mg tablety: PVC/PVDC/AI blistre: Uchovávajte v pôvodnom obale.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.
6 mg tablety: HDPE fľaša: Uchovávajte v pôvodnom obale. Uchovávajte pri
teplote neprevyšujúcej 30°C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia
PVC/PVDC/AI blister, alebo HDPE fľaša s PP uzáverom.

4mg tablety
Blister:
10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 a 120 tabliet; 500 tabliet (klinické
balenie)
10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1, 120x1 tabliet
HDPE fľaša: 100 tabliet

6mg tablety
Blister:
10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 a 120 tabliet; 500 tabliet (klinické
balenie)
10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1, 120x1 tabliet
HDPE fľaša: 100 tabliet
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne upozornenia pre likvidáciu
Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PHARMACEUTICAL COMPANY JELFA SA
Wincentego Pola 21
58-500 Jelenia Góra
Poľsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Glibezid 4: 18/0421/06-S
Glibezid 6: 18/0422/06-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

18.10.2006

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Január 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C36653
Skupina ATC:
A10 - Antidiabetiká
Skupina ATC:
A10BB12 - glimepiridum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
herbarum extractum pro passit
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Diabetológia, poruchy látk.premeny a vyz., Geriatria, Vnútorne lekarstvo, Klinická farmakológia
Predajná cena:
12.54 € / 377.78 SK
Úhrada poisťovňou:
12.54 € / 377.78 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.79 € ÚP:10.79 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.91 € ÚP:3.30 € DP:1.61 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.41 € ÚP:3.15 € DP:1.26 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.81 € ÚP:2.07 € DP:0.74 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.88 € ÚP:0.00 € DP:2.88 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.54 € ÚP:12.54 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien