Detail:
PEGINTRON 120 mikrogramov prášok a rozp. na inj. r plv iol 6x120 ug (6x napl. skl. pero+ 6x ihla+ 12x čist. tampon)
Názov lieku:
PEGINTRON 120 mikrogramov prášok a rozp. na inj. r
Doplnok názvu:
plv iol 6x120 ug (6x napl. skl. pero+ 6x ihla+ 12x čist. tampon)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C34612
Skupina ATC:
L03 - Imunomodulátory
Skupina ATC:
L03AB10 - peginterferonum alfa-2B
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
BE -
Účinná látka:
polyhexamethylen biguanidum
Výrobca lieku:
SCHERING CORPORATION (SCHERING-PLOUGH), USA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u detí od 3 rokov veku a u dospelých pacientov s chronickou hepatitídou C. Iniciálna liečba: Liek sa podáva prevažne v kombinácii s ribavirínom, v monoterapii len, ak je ribavirín kontraindikovaný. Z verejného zdravotného poistenia sa uhrádza dávka 1,5 µg/kg hmotnosti jedenkrát týždenne (aj v monoterapii). Pri genotype 1 liečba trvá 48 týždňov a pri ostatných genotypoch 24 týždňov. Podmienkou hradenej liečby je vyhodnocovanie efektivity indikovanej liečby a zaznamenávanie jej výsledkov v zdravotnej dokumentácii pacienta v pravidelných trojmesačných intervaloch počas liečby a šesť mesiacov po ukončení liečby; podmienky schválenia a) pri trvale alebo intermitentne zvýšenej ALT trvajúcej najmenej šesť mesiacov pred začatím liečby (dĺžka trvania nie je rozhodujúca v prípadoch histologicky dokázanej chronickej hepatitídy C), b) pri normálnej aktivite ALT individuálne schválenie u pacientov s histologickým dôkazom chronickej hepatitídy(stupeň fibrózy 2), c) pri overenej replikácii vírusu vyšetrovaním HCV-RNA v sére metódou PCR, podľa výsledkov nie starších ako dva mesiace, d) pri náleze chronickej hepatitídy pri histologickom vyšetrení pečeňovej biopsie nie staršom ako jeden rok, ak nie je takéto vyšetrenie kontraindikované, e) pri neprítomnosti hepatálnej dekompenzácie. Opakovaná liečba: Po zlyhaní predchádzajúcej liečby interferónom alfa (pegylovaným alebo nepegylovaným) v monoterapii alebo kombinovanej liečby s ribavirínom; pri opakovanej liečbe je odporúčaná celková dĺžka liečby u všetkých genotypov 48 týždňov; u pacientov, ktorí nemajú v 12. týždni negatívne HCV –RNA (alebo menej ako 50 IU/ml) sa má liečba predčasne ukončiť; podmienky schválenia a) uplynutie min. 6 mesiacov od ukončenia predchádzajúcej liečby, u pacientov, ktorí reagovali na predchádzajúcu liečbu (v 12. týždni liečby došlo k poklesu HCV RNA >= 2 log), b) nie je prítomná závažná dekompenzácia pečene, c) z prostriedkov verejného zdravotného poistenia je hradená liečba pegylovaným interferónom v kombinácii s ribavirínom maximálne 2 krát, vrátane iniciálnej. Podmienkou hradenej iniciálnej aj opakovanej liečby u drogovo závislých pacientov je preukázanie aspoň šesť mesiacov trvajúcej abstinencie doloženej psychiatrickým vyšetrením a potvrdenie o abstinencii v trojmesačných intervaloch. Hradená liečba sa môže indikovať na týchto pracoviskách: a) infektologické pracoviská 1. Klinika infektológie a geografickej medicíny, Bratislava, 2. Infekčná klinika Univerzitnej nemocnice, Martin, 3. Infekčné oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, 4. Klinika pre infekčné choroby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice, 5. Detské infekčné oddelenie Detskej fakultnej nemocnice, Košice, 6. Infekčná klinika Fakultnej nemocnice Trnava, Trnava, 7. Infekčné oddelenie Nemocnice Poprad, a.s., Poprad, 8. Infekčná klinika Fakultnej nemocnice, Nitra, 9. Infekčné oddelenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n.o., Lučenec, 10. Oddelenie prenosných chorôb Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana, Prešov, b) hepatologické a gastroenterologické pracoviská 1. Hepatologická ambulancia, Ústav farmakológie a klinickej farmakológie SZU, Bratislava, 2. Hepatologická ambulancia, 1. interná klinika SZU a Univerzitnej nemocnice, Bratislava – Kramáre, 3. Hepatologická ambulancia, 3. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice, Bratislava – Kramáre, 4. Hepatologická ambulancia, Gastroenterologická klinika Univerzitnej nemocnice a SZU, Bratislava – Petržalka, 5. Gastroenterologicko - hepatologické centrum THALION, Bratislava, 6. Hepatologická ambulancia, Interné oddelenie Fakultnej nemocnice, Trenčín, 7. Hepatologická ambulancia, Klinika vnútorného lekárstva II Fakultnej nemocnice s poliklinikou, Nové Zámky, 8. Hepatologická ambulancia, KM Management spol s.r.o., Nitra, 9. Hepatologická ambulancia, Interná klinika Fakultnej nemocnice, Trnava, 10. Hepatologická ambulancia, Interná klinika Fakultnej nemocnice F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, 11. Gastroenterologická a hepatologická ambulancia, Oddelenie vnútorného lekárstva Všeobecnej nemocnice s poliklinikou n.o., Lučenec, 12. Hepatologická ambulancia, 1. interná klinika UNLP a Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice, 13. Gastroenterologická ambulancia, II. Klinika vnútorného lekárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov, 14. Gastroenterologická ambulancia, Detská fakultná nemocnica F.D.Roosevelta, Banská Bystrica (iba pre deti od veku 3 rokov), 15. Gastroenterologická ambulancia, Detská klinika Univerzitnej nemocnice Martin (iba pre deti od veku 3 rokov), 16. I. Detská klinika, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava (iba pre deti od veku 3 rokov), 17. Gastroenterologická a hepatologická ambulancia, ll. Detská klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice (iba pre deti od veku 3 rokov), 18. Hepatologická ambulancia, Nemocnica Poprad, a.s., Poprad, 19. Hepatologická ambulancia, 5. interná klinika, Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Predajná cena:
2004.56 € / 60389.37 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
2004.56 € / 60389.37 SK
Posledná aktualizácia:
2015-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:226.02 € ÚP:0.00 € DP:226.02 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien