Detail:
STADAMET 500 tbl flm 30x500 mg
Názov lieku:
STADAMET 500
Doplnok názvu:
tbl flm 30x500 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 2 K predĺženiu registrácie lieku, EV. Č. : 2107/5645
a 2107/5644

Písomná informácia pre používateľov

Informácia o použití, čítajte pozorne!

Vážený pacient, pacientka,
prečítajte si, prosím, pozorne túto informáciu pre použitie, pretože
obsahuje dôležité údaje, na ktoré musíte dbať pri užívaní tohto lieku.
S ďalšími otázkami sa obráťte na ošetrujúceho lekára alebo lekárnika.Stadamet 500

Stadamet 850

(metformini hydrochloridum)
filmom obalené tablety


DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel, Nemecko

Zloženie lieku:
Liečivo:
Stadamet 500:
metformini hydrochloridum (metformíniumchlorid) 500 mg v jednej filmom
obalenej tablete.
Stadamet 850:
metformini hydrochloridum (metformíniumchlorid) 850 mg v jednej filmom
obalenej tablete.

Pomocné látky:
Hypromellosum (hypromelóza), macrogolum 6 000 (makrogol 6000), magnesii
stearas (magnéziumstearát), povidonum (povidón), titanii dioxidum E 171
(oxid titaničitý).


Farmakoterapeutická skupina

Perorálne antidiabetikum, biguanid


Charakteristika

Metformín spomaľuje vstrebávanie glukózy z čreva a znižuje tvorbu glukózy
v pečeni. Je vhodný predovšetkým u obéznych diabetikov. Iba úplne výnimočne
spôsobuje významný nežiaduci nadmerný pokles cukru v krvi (hypoglykémiu).
Napomáha tiež využitiu inzulínu v svalovom a tukovom tkanive.
Stadamet je v kombinácii s vhodnou diétou určený na liečbu dospelých
diabetikov.


Indikácie

Liek sa užíva pri stredne ťažkej, nekomplikovanej cukrovke (DM II. typu) u
starších ľudí, hlavne obéznych, ktorá nemôže byť dostatočne kontrolovaná
diétou a cvičením. Stadamet sa môže tiež kombinovať s inými
antidiabetickými liekmi, prípadne s inzulínom (iné lieky na liečbu DM II.
typu) pri dodržaní všetkých kontraindikácií.


Kontraindikácie

/Kedy nesmiete Stadamet užívať?/
Stadamet sa nesmie použiť pri
- známej precitlivenosti na liečivo metformíniumchlorid alebo na inú
z ostatných zložiek lieku
- závažnej poruche obličkových funkcií
- závažnej poruche pečeňových funkcií
- strate kontroly nad hladinou cukru v krvi (ketoacidóza, prekóma,
diabetická kóma)
- ťažkých srdcových a cievnych poruchách (vrátane okluzívneho ochorenia
periférnych tepien)
- ochoreniach pľúc s poruchou pľúcnych funkcií (respiračná nedostatočnosť)
- zníženej dodávke kyslíka do tkanív organizmu (hypoxické stavy, napr. v
dôsledku anémie, gangrény,
kolapsu, šoku)
- ochorenia sietnice (horšie ako fáza I diabetickej retinopatie)
- katabolických stavoch, napr. pri nádore
- ťažkých chronických alebo akútnych infekciách
- alkoholizme


V nasledujúcich stavoch sa musí liečba liekom Stadamet prerušiť:
- pred plánovaným chirurgickým zákrokom v celkovom znecitlivení
- pred RTG vyšetrením s použitím intravenóznej kontrastnej látky
- pred začatím redukčnej diéty (s príjmom kalórií menej ako 1000 kcal alebo
4 200 kJ denne)
- u tehotných alebo u žien plánujúcich otehotnieť, prípadne u dojčiacich
matiek
Ak sa niektorý zo stavov vyskytuje u Vás, Váš lekár Vás prevedie na inú
liečbu znižujúcu hladinu cukru v krvi (inzulín).

Stadamet nie je určený na liečbu detí a dospievajúcich.

Stadamet nie je určený na liečbu
- pacientov s cukrovkou I. typu
- pacientov, u ktorých celkovo druhotne zlyhala liečba derivátmi
sulfonylmočoviny pri cukrovke II. typu

/Kedy môžete používať Stadamet až po porade s ošetrujúcim lekárom?/
Liečba metformínom je u starších pacientov nad 65 rokov spojená s určitým
rizikom. Starší pacienti majú väčšiu pravdepodobnosť poškodenia orgánov, a
s tým spojených ochorení, a vzhľadom k tomu, zvýšené riziko zvýšenia
hladiny laktátu v krvi (laktátovej acidózy) počas liečby liekom Stadamet.
Váš lekár rozhodne, či je u vás vhodná liečba liekom Stadamet.Nežiaduce účinky

/Aké nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť pri užívaní lieku Stadamet?/
U cca 5 - 20% pacientov sa môžu vyskytnúť črevné a žalúdočné príznaky ako
pocit na vracanie, vracanie, bolesť brucha, nadúvanie, úbytok hmotnosti,
hnačka a kovová chuť v ústach. Tieto nežiaduce účinky zvyčajne neznamenajú
nevyhnutne potrebu prerušiť liečbu, pretože odoznejú s pokračujúcou
liečbou, a to bez zníženia dávkovania. Ak pretrváva hnačka, táto vymizne s
prerušením liečby. Výskyt a intenzita gastrointestinálnych ťažkostí sa môže
znížiť postupným zvyšovaním dávky metformínu a užívaním metformínu počas
jedla; niekedy je však vhodné zvážiť možnosť zníženia dávok.

Príležitostne sa môže vyskytnúť bolesť hlavy, závraty a únava.

Existujú veľmi zriedkavé správy o kožných reakciách z precitlivenosti.

Zhoršené vstrebávanie vitamínu B12 a kyseliny listovej môže v jednotlivých
prípadoch viesť k nadmernému zníženiu počtu červených krviniek
(megaloblastická anémia). Z tohoto dôvodu je potrebné 1 krát ročne
kontrolovať krvný obraz a v prípade, že je počet červených krviniek príliš
nízky, je potrebné podávať vitamín B12.

Existujú zriedkavé údaje o laktátovej acidóze (zvýšený obsah kyslých látok
v krvi) v spojení s liečbou metformínom, ktorá môže vyústiť do stavu
ohrozujúceho život (kóma). Zvýšená hladina laktátu v krvi môže byť
spôsobená predávkovaním metformínom, alebo nedodržaním už vopred
existujúcich, alebo súčasne vzniknutých kontraindikácií . Z tohoto dôvodu
je potrebné prísne dodržiavať kontraindikácie a pravidelný stravovací
režim.

Príznaky začínajúcej laktátovej acidózy môžu byť podobné ako priame
metformínu na žalúdočný a črevný trakt: pocit na vracanie, vracanie, hnačka
a bolesť brucha. Plne rozvinutá laktátová acidóza so svalovými bolesťami a
kŕčmi, hlbokým a rýchlym dýchaním, poruchou vedomia a stratou vedomia sa
môže vyvinúť v priebehu hodín.

Z tohoto dôvodu, ak sa u Vás objaví akýkoľvek z týchto príznakov počas
liečby liekom Stadamet, ihneď navštívte lekára kvôli dôkladnému vyšetreniu
(čo môže zahŕňať i transport do nemocnice).

/Ak sa u Vás vyskytnú vyššie uvedené alebo iné nežiaduce účinky, ktoré nie/
/sú popísané v tejto písomnej informácii, informujte o tom ošetrujúceho/
/lekára alebo lekárnika./


Interakcie

/Účinky lieku Stadamet a iných súbežne podávaných liekov sa môžu vzájomne/
/ovplyvňovať. Ošetrujúci lekár by preto mal byť informovaný o všetkých/
/liekoch, ktoré v súčasnej dobe užívate alebo začnete užívať, a to na/
/lekársky predpis i bez neho. Skôr ako začnete súbežne s liekom Stadamet/
/užívať nejaký voľnopredajný liek, poraďte sa s ošetrujúcim lekárom./

/Počas liečby liekom/ Stadamet sa musí pred a po skončení súbežnej liečby
iným liekom skontrolovať hladina cukru v krvi.

Účinok metformínu, ktorý znižuje hladinu cukru v krvi, sa môže zvýšiť
súbežným použitím týchto liekov:
- inzulín, iné lieky znižujúce hladinu cukru v krvi (sulfonylmočovina,
akarbóza)
- protizápalové látky (salicyláty alebo pyrazolónové deriváty)
- antidepresíva (inhibítory MAO)
- niektoré antibiotiká (oxytetracyklín)
- lieky znižujúce krvný tlak (ACE inhibítory)
- lieky znižujúce hladinu cholesterolu v krvi (fibráty)
- lieky určené na liečbu nádorov (cyklofosfamid a látky typu
cyklofosfamidu)
tak, že môže dôjsť k prílišnému poklesu hladiny cukru v krvi.

Dlhodobé používanie liekov na liečbu vysokého krvného tlaku a ochorení
srdca (sympatolytických liekov ako klonidín, rezerpín a guanetidín) môže
znížiť hladinu cukru v krvi, ale väčší klinický význam má maskovanie
varovných príznakov nízkej hladiny cukru v krvi.

Lieky, ktoré predlžujú vylučovanie metformínu (napr. cimetidín), zvyšujú
riziko vzniku laktátovej acidózy.

Účinok metformínu znižujúci hladinu cukru v krvi sa môže znížiť súbežným
použitím týchto liekov:
- protizápalové steroidy (glukokortikoidy)
- lieky podporujúce činnosť srdca (adrenalín a iné sympatomimetiká)
- lieky obsahujúce hormóny (estrogény a progesterón, glukagón, hormóny
štítnej žľazy), perorálna
antikoncepcia
- močopudné lieky (tiazidové a kľučkové diuretiká)
- lieky znižujúce krvný tlak (diazoxid)
- niektoré vitamíny (nikotináty)
- deriváty fenotiazínov

Lieky, ktoré znižujú vstrebávanie metformínu (napr. galaktomanan guar alebo
cholestyramín) znižujú účinok lieku
Stadamet.

/Ako ovplyvňuje Stadamet účinok iných liekov?/

Vylučovanie látok znižujúcich zrážanie krvi (fenprokumonu a možno i iných
kumarínových derivátov) je zvýšené počas liečby liekom Stadamet. Na
začiatku alebo konci liečby liekom Stadamet u pacientov, ktorí užívajú
tieto lieky, treba starostlivo kontrolovať zrážanie krvi.

/Uvedomte si prosím, že toto platí i pre lieky, ktoré ste užívali v nedávnej/
/dobe./

/Akým potravinám, nápojom a iným látkam by ste sa mali vyvarovať počas/
/liečby liekom Stadamet?/

Ako pravidelné, tak aj príležitostné konzumovanie alkoholických nápojov je
rizikovým faktorom pre rozvoj poklesu hladiny cukru v krvi a nebezpečné
zvýšenie krvného laktátu.


Dávkovanie a spôsob podávania

/Doleuvedené pokyny platia, pokiaľ ošetrujúci lekár neodporučí iné/
/dávkovanie lieku Stadamet ./
Prosím, riaďte sa týmito pokynmi, aby bola liečba liekom /Stadamet účinná a/
/bezpečná./

Koľko a ako často máte /Stadamet užívať ?/


Stanovenie presnej dávky lieku Stadamet musí vždy určiť lekár, a to v
spojení s príslušnými diétnymi opatreniami.

Liečba sa zahajuje postupným zvyšovaním dávky; počiatočná dávka je 1 – 2
tablety Stadamet 500 denne (čo zodpovedá 0,5 – 1 g metformíniumchloridu
denne).
Pri použití Stadamet 850 mg sa podáva počiatočná dávka ˝ až 1 tableta
Stadamet 850
(čo zodpovedá 0,425 – 0,85 g metformíniumchloridu denne).

Ak je kontrola hladiny cukru v krvi nedostatočná, dávka sa postupne za
lekárskej kontroly zvyšuje v intervale niekoľkých dní až dvoch týždňov po
dosiahnutie liečebne účinnej dávky.

Priemerná odporúčaná denná dávka je 1 – 6 tabliet Stadamet 500 denne (čo
zodpovedá 0,5 až max. 3 g metformíniumchloridu), prípadne ˝ - 3˝ tablety
Stadamet 850 denne (čo zodpovedá 0,425 – 3 g metformíniumchloridu).

Denná dávka 1,5 g metformíniumchloridu je obvykle dostačujúca. Zvýšenie
dennej dávky na viac ako 3 a 1/2 tablety Stadamet 850 (čo zodpovedá viac
ako 2,975 g metformíniumchloridu) neprináša obvykle ďalšie zlepšenie.

/Ako a kedy máte Stadamet užívať ?/

Filmom obalené tablety sa užívajú celé, nerozhryzené, počas jedla a
zapíjajú sa pohárom vody.Vzhľadom k novej forme tablety (tableta s poliacou ryhou) sa tablety
Stadamet 850 ľahko a presne delia. Tableta sa môže rozpoliť obvyklým
spôsobom oboma rukami alebo umiestnením tablety na plochu s pevným povrchom
väčšou ryhou smerom nadol a zatlačením na tabletu palcom.

Ak je potrebná denná dávka 2 alebo viac tabliet denne, užívajú sa v dvoch
alebo troch rozdelených dávkach počas jedla. Rozdelenie dávok zlepšuje
znášanlivosť liečby metformínom.
Dĺžka liečby závisí od priebehu ochorenia.

/Čo robiť v prípade, že ste užili menej ako predpísanú dávku alebo ste/
/Stadamet zabudli užiť?/
/Nikdy neužívajte dvojnásobnú dávku, ale pokračujte ďalej v predpísanom/
/dávkovaní./

/Čo robiť v prípade, ak ste prerušili alebo ukončili užívanie lieku Stadamet/
/predčasne?/
Ak ste ukončili liečbu, s výnimkou ukončenia na odporučenie lekára, je
veľmi pravdepodobné, že sa u vás vyvinie nekontrolované nebezpečné zvýšenie
hladiny cukru v krvi a tiež neskoré komplikácie cukrovky - očné, obličkové
a cievne poškodenie počas niekoľkých rokov.


/Predávkovanie/

/Čo robiť, v prípade požitia nadmerných dávok lieku Stadamet (úmyselné alebo/
/náhodné predávkovanie)?/

Predávkovanie metformíniumchloridom nespôsobuje nadmerný pokles hladiny
cukru v krvi, ale skôr má za následok riziko vzniku laktátovej acidózy.
V prípade podozrenia na zvýšenú hladinu laktátu v krvi alebo pri príznakoch
predávkovania metformínom, i pri samovražednom úmysle, je potrebné pacienta
ihneď previesť do nemocnice.

Príznaky začínajúcej laktátovej acidózy zahŕňajú podobné účinky ako má
metformín na žalúdočný a črevný trakt - pocit na vracanie, vracanie,
hnačka, bolesť brucha. Plne vyvinutá laktátová acidóza so svalovou
bolesťou nasledovaná zrýchleným dýchaním, zastretým vedomím a bezvedomím sa
môže vyvinúť počas niekoľko hodín. Metformínom vyvolaná laktátová acidóza
je smrteľná v 50% prípadov. Hemodialýza je najúčinnejší spôsob odstránenia
laktátu a metformínu z krvného obehu. Ďalej treba zaistiť podporu obehu
a upraviť zloženie krvi.

Upozornenie
/Aké opatrenia musíte mať na pamäti, ak užívate Stadamet?/

Keďže riziko hromadenia metformíniumchloridu v organizme, a teda riziko
laktátovej acidózy, závisí predovšetkým od obličkových funkcií, je
preukázanie normálnych obličkových funkcií prvým predpokladom pre liečbu
metformínom.

Vyšetrenie obličkových funkcií (hladina sérového kreatinínu, a ak je
potrebné, napr. u starších pacientov tiež klírens kreatinínu) sa musí
urobiť pred začatím liečby a každých 6 mesiacov počas liečby metformínom
(prípadne častejšie napr. u pacientov s pridruženou infekciou alebo u
starších pacientov).

Takisto pečeňové testy je potrebné kontrolovať na začiatku a v priebehu
liečby liekom Stadamet, pretože porucha pečeňových funkcií ovplyvňuje
metabolizmus laktátu.

V jednotlivých prípadoch nemožno vylúčiť poruchu metabolizmu vitamínu B12,
preto je potrebné kontrolovať jedenkrát do roka u všetkých pacientov krvný
obraz.

Treba si uvedomiť, či sa u Vás akákoľvek z uvedených kontraindikácií
nevyskytla v minulosti.

Ak očakávate plánované RTG vyšetrenie s použitím intravenóznej kontrastnej
látky, liečbu liekom Stadamet treba ukončiť dva dni pred vyšetrením a opäť
začať dva dni po vyšetrení, aby sa vylúčil vznik akútneho obličkového
zlyhania.

Liečbu liekom Stadamet treba prerušiť dva dni pred a opäť obnoviť dva dni
po chirurgickom zákroku v celkovej anestéze.

Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť pri kombinácii s derivátmi
sulfonylmočoviny alebo pri použití iných liekov (pozri Interakcie)
k nadmernému poklesu hladiny cukru v krvi (k hypoglykémii). Varovné
príznaky sú náhle potenie, zimnica, zrýchlená činnosť srdca, nepokoj,
pocit hladu, brnenie v ústach, bledosť, bolesť hlavy, ospalosť, spánkové
poruchy, pocit úzkosti, nemotorné pohyby, podráždenosť a smutná nálada. V
dôsledku veľmi nízkej hladiny cukru v krvi môže dôjsť k strate vedomia.
Mierny pokles hladiny cukru v krvi sa môže ľahko odstrániť požitím cukru
alebo nápoja alebo potraviny obsahujúcej cukor. Ak príznaky nízkej hladiny
cukru v krvi nemôžu byť rýchlo odstránené, musíte neodkladne vyhľadať
lekársku pomoc.


Konzumácia alkoholu je rizikový faktor pre rozvoj glykémie a zvýšenej
hladiny laktátu v krvi. Nekonzumujte preto alkoholické nápoje počas liečby
liekom Stadamet.

/Na čo musíte dbať v cestnej premávke, pri práci so strojmi a vo výške?/
Metformín sám neznižuje schopnosť viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať
stroje. Ak je znížená schopnosť viesť motorové vozidlo, jedná sa
pravdepodobne o dôsledok nízkej hladiny cukru v krvi (hypoglykémia). Ak sa
metformín užíva v kombinácii s inými liekmi znižujúcimi hladinu cukru
v krvi, môžu epizódy s nízkou hladinou cukru v krvi znížiť schopnosť viesť
motorové vozidlo a obsluhovať stroje.

/Na čo musíte dbať v tehotenstve a počas dojčenia?/
Neexistujú dostatočné klinické skúsenosti s použitím metformínu u tehotných
žien. Keďže kontrola hladiny cukru v krvi pri použití liekov užívaných
ústami (ako je metformín) nie je taká spoľahlivá ako pri liečbe inzulínom,
lieky užívané ústami nie sú vhodné na liečbu cukrovky počas tehotenstva.
Liekom voľby na liečbu cukrovky v tehotenstve je inzulín. Pokiaľ je to
možné, liečba týmito liekmi sa preruší pred plánovaným tehotenstvom a
pacientka sa prevedie na inzulín.
Metformín sa vylučuje do materského mlieka. Hoci neboli popísané žiadne
nežiaduce účinky metformínu
v tomto zmysle, použitie metformínu počas dojčenia sa neodporúča.

/Na čo treba dbať u starších osôb?/
Stadamet nie je určený na liečbu diabetu I. typu. Neexistujú žiadne
klinické skúsenosti s použitím lieku Stadamet pri MODY (maturity onset
diabetes of young adults), forme cukrovky II. typu.

Keďže sa obličkové funkcie zhoršujú s vekom, a znížené obličkové funkcie sú
spojené s rizikom laktátovej acidózy, je potrebné u starších pacientov
kontrolovať obličkové funkcie (zistenie sérového kreatinínu a ak je
potrebné klírensu kreatinínu) a pokračovať v liečbe liekom Stadamet len pri
preukázaní normálnych obličkových funkcií. Dávku možno byť u starších
pacientov znížiť.


Varovanie

Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na
obale.
Liek uchovávajte mimo dosah a dohľadu detí.


Balenie

PVC/Al blister
Stadamet 500: 30, 60, 100, 120 tabliet
Stadamet 850: 30, 60, 100, 120 tabliet


Uchovávanie

Pri teplote 15-25 °C, v suchu.


Dátum poslednej revízie

Máj 2008[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 2 K predĺženiu registrácie lieku, EV. Č. : 2107/5645
a 2107/5644


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
1. NÁZOV LIEKU


Stadamet 500

Stadamet 850


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Stadamet 500: metformini hydrochloridum 500 mg v jednej filmom obalenej
tablete.
Stadamet 850: metformini hydrochloridum 850 mg v jednej filmom obalenej
tablete.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta
Vzhľad:
Stadamet 500: biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety.
Stadamet 850: biele, oválne filmom obalené tablety s poliacou ryhou na
každej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Non inzulín dependentný diabetes mellitus (NIDDM, DM II. typu) dospelých,
ktorý nie je možné dostatočne kontrolovať vhodnými diétnymi opatreniami a
cvičením, a to hlavne u obéznych pacientov. Stadamet sa môže tiež
kombinovať s inými antidiabetikami alebo inzulínom pri dodržaní všetkých
kontraindikácií.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Stanovenie presnej dávky lieku Stadamet musí byť vždy spojené s príslušnými
diétnymi opatreniami a musí sa stanoviť na základe laboratórnej kontroly
glykémie (hladina glukózy v krvi a moči).

Liečba sa začína postupným zvyšovaním dávky; počiatočná dávka je 0,5 – 1 g
metformíniumchloridu denne, čo zodpovedá 1 – 2 tabletám Stadamet 500 denne.
Pri použití lieku Stadamet 850 mg sa podáva počiatočná dávka ˝ až 1 tableta
Stadamet 850, čo zodpovedá 0,425 – 0,85 g metformí niumchloridu denne.

Ak kontrola glykémie nie je dostatočná, dávka sa postupne zvyšuje v
intervale niekoľkých dní až dvoch týždňov až po dosiahnutie terapeuticky
účinnej dávky.

Priemerná odporúčaná denná dávka je 0,5 až maximálne 3 g
metformíniumchloridu, čo zodpovedá 1 – 6 tabletám Stadamet 500 denne;
prípadne 0,425 – 3 g metformíniumchloridu, čo zodpovedá ˝ - 3 a ˝ tabletám
Stadamet 850 denne.

Denná dávka 1,5 g metformíniumchloridu býva obvykle dostačujúca. Zvýšenie
dennej dávky až na 3 g metformíniumchloridu zvyčajne neprináša ďalšie
zlepšenie.

Filmom obalené tablety sa užívajú celé, nerozhryzené, počas jedla a
zapíjajú sa pohárom vody.

Ak potrebná denná dávka predstavuje 2 alebo viac tabliet denne, užívajú sa
v dvoch alebo troch rozdelených dávkach počas jedla. Dĺžka liečby závisí od
priebehu ochorenia.

Doplnok pre Stadamet 850
Vzhľadom k novej forme tablety (tableta s poliacou ryhou), sa tablety
Stadamet 850 ľahko a presne delia.

4.3. Kontraindikácie

Stadamet sa nesmie použiť pri:
- známej precitlivenosti na liečivo metformíniumchlorid alebo na niektorú
z ostatných zložiek lieku,
- ťažkej poruche obličkových funkcií,
- ťažkej poruche pečeňových funkcií,
- strate kontroly nad glykémiou spojenou s acidózou, prekómou alebo
hyperosmolárnou, prípadne,
ketoacidotickou diabetickou kómou
- ťažkých kardiovaskulárnych poruchách, vrátane okluzívneho ochorenia
periférnych tepien,
- respiračnej nedostatočnosti,
- stavoch spojených s hypoxiou (napr. v dôsledku anémie, gangrény, kolapsu,
šoku),
vzostupnej fázy I diabetickej retinopatie,
- katabolických stavoch, napr. pri nádore,
- ťažkých chronických alebo akútnych infekciách,
- alkoholizme.

V nasledujúcich stavoch sa musí liečba liekom Stadamet prerušiť:
- pred plánovaným chirurgickým zákrokom v celkovej anestéze,
- pred RTG vyšetrením s použitím intravenóznej kontrastnej látky,
- pred začiatkom redukčnej diéty (s príjmom kalórií menej ako 1000 kcal
alebo 4 200 kJ denne),
- u gravidných žien alebo u žien plánujúcich otehotnieť; u dojčiacich
matiek.
Títo pacienti sa musia previesť na inú antidiabetickú liečbu (t.j.
inzulín).

Vek nad 65 rokov predstavuje relatívnu kontraindikáciu pre použitie lieku
Stadamet.
Starší pacienti majú väčšiu pravdepodobnosť poškodenia orgánov, poruchu
farmakokinetiky a/alebo mnohonásobné patológie, a vzhľadom k tomu zvýšené
riziko laktátovej acidózy počas liečby liekom Stadamet. V dôsledku toho sa
musia starší pacienti dôkladne vyšetriť a lekár musí zvážiť, či je ich
zdravotný stav vhodný pre liečbu liekom Stadamet.

4.4. Špeciálne upozornenia

Stadamet nie je určený na liečbu detí a dospievajúcich.

Stadamet nie je určený na liečbu
- pacientov s inzulín dependentným diabetes mellitus
- pacientov, u ktorých zlyhala sekundárna liečba sulfonylmočovinou pri non
inzulín dependentnom diabetes
mellitus.

Neexistujú žiadne klinické skúsenosti s použitím Stadamet pri MODY
(maturity onset diabetes of young adults).

Keďže riziko akumulácie metformíniumchloridu, a teda riziko laktátovej
acidózy, závisí predovšetkým od obličkových funkcií, je preukázanie
normálnych obličkových funkcií prvým predpokladom liečby metformínom.
Pozornosť sa musí venovať i pacientom s pečeňovou dysfunkciou, pretože u
nich existuje riziko zníženého laktátového klírensu.

Hladina sérového kreatinínu sa musí vyšetriť pred začiatkom liečby a
každých 6 mesiacov počas liečby metformínom (príp. častejšie napr. u
pacientov s interkurentnou infekciou alebo u starších pacientov).

Netreba zabúdať na to, že predovšetkým u starších pacientov nie je samotný
sérový kreatinín


vždy spoľahlivým ukazovateľom obličkových funkcií. Vzhľadom k tomu sa musí
zvážiť vyšetrenie klírens kreatinínu pred začiatkom liečby metformínom.

Takisto pečeňové testy sa musia kontrolovať pred začiatkom a počas liečby
metformínom.

V jednotlivých prípadoch sa nedá vylúčiť porucha metabolizmu vitamínu B12,
a preto sa musí jedenkrát ročne u všetkých pacientov kontrolovať krvný
obraz. V prípade, že počet červených krviniek je príliš nízky, musí sa
tento stav upraviť suplementáciou vitamínom B12.

Konzumácia alkoholu je rizikový faktor pre rozvoj hypoglykémie a laktátovej
acidózy. Preto musia byť pacienti poučení o tom, že počas liečby
metformínom sa nesmú konzumovať alkoholické nápoje.

4.5. Liekové a iné interakcie

Počas liečby liekom Stadamet sa musí pred a po skončení súbežnej liečby
iným liekom skontrolovať glykémia.

Účinok metformínu, znižujúci hladinu glykémie, môže byť zvýšený súbežným
použitím týchto liekov:
- inzulín, iné antidiabetické lieky (sulfonylmočovina, akarbóza)
- nesteroidové protizápalové látky (salicyláty alebo pyrazolónové deriváty)
- inhibítory MAO
- oxytetracyklín
- ACE inhibítory
- fibráty
- cyklofosfamid a cytostatiká typu cyklofosfamidu tak, že môže dôjsť k
hypoglykemickým epizódam.

Chronické užívanie betablokátorov alebo sympatolytických liekov, ako
klonidín, rezerpín a guanetidín, môže znížiť glykémiu, ale väčší klinický
význam má zníženie hormonálnej a nervovej kontraregulácie pri hypoglykémii
spolu s poruchou vnímania známok hypoglykémie.

Lieky, ktoré predlžujú vylučovanie metformínu, napr. cimetidín, zvyšujú
riziko vzniku laktátovej acidózy.

Účinok metformínu, znižujúci hladinu glykémie, sa môže znížiť súbežným
použitím týchto liekov:
- glukokortikoidy,
- adrenalín a iné sympatomimetiká,
- kombinované lieky obsahujúce estrogény a progesterón, perorálna
antikoncepcia,
- glukagón,
- tyreoidálne hormóny,
- tiazidové a kľučkové diuretiká,
- diazoxid,
- fenotiazínové deriváty,
- nikotináty.

Lieky, ktoré znižujú vstrebávanie metformínu, napr. galaktomanan guar alebo
cholestyramín, znižujú účinok lieku Stadamet.

Eliminácia fenprokumonu, a možno i iných kumarínových derivátov, je zvýšená
počas liečby liekom Stadamet. Na začiatku alebo konci liečby liekom
Stadamet u pacientov, ktorí užívajú kumarínové antikoagulanciá, sa musí
dôkladne monitorovať zrážanie krvi.

Akútne alebo chronické užívanie alkoholu môže nepredvídateľne zvýšiť
hypoglykemický alebo laktacidemický účinok metformínu.

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Neexistujú dostatočné klinické skúsenosti s použitím metformínu u tehotných
žien. Keďže kontrola glykémie pri použití perorálnych antidiabetík nie je
tak spoľahlivá, ako pri liečbe inzulínom, perorálne antidiabetiká nie sú
vhodné na liečbu diabetu počas gravidity. Liekom voľby na liečbu diabetu v
gravidite je inzulín. Pokiaľ je to možné, liečba perorálnymi
antidiabetikami sa preruší pred plánovanou graviditou a pacientka sa
prevedie na inzulín.
Metformín sa vylučuje do materského mlieka. Hoci neboli popísané žiadne
nežiaduce účinky metformínu v tomto zmysle, použitie metformínu počas
laktácie sa neodporúča.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Metformín sám neznižuje schopnosť viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať
stroje. U pacientov, ktorí mali zníženú schopnosť aktívne sa zúčastniť
cestnej premávky, išlo pravdepodobne o prejav hypoglykémie. Ak sa metformín
užíva v kombinácii s inými liekmi znižujúcimi hladinu glukózy v krvi, môžu
hypoglykemické epizódy znížiť schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať
stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Na začiatku liečby boli u 5 – 20% pacientov zaznamenané gastrointestinálne
príznaky ako nauzea, vracanie, abdominálna bolesť, nadúvanie, úbytok na
váhe, hnačka a kovová chuť v ústach. Tieto nežiaduce účinky zvyčajne
neznamenajú potrebu prerušiť liečbu, pretože odoznejú s pokračujúcou
liečbou, a to bez zníženia dávkovania. Ak pretrváva hnačka, táto vymizne s
prerušením liečby. Výskyt a intenzita gastrointestinálnych ťažkostí sa môže
znížiť postupným zvyšovaním dávky metformínu a užívaním metformínu počas
jedla; niekedy je však vhodné zvážiť možnosť zníženia dávok.

Príležitostne sa môže vyskytnúť bolesť hlavy, závraty a únava.

Veľmi zriedkavé sú správy o kožných reakciách z precitlivenosti.

Existuje jeden záznam o leukocytoblastickej vaskulitíde a pneumónii počas
liečby metformínom.

Zhoršené vstrebávanie vitamínu B12 a kyseliny listovej môže v jednotlivých
prípadoch viesť k poruche hematopoiézy a spôsobiť tak megaloblastickú
anémiu.

Existujú zriedkavé správy o laktátovej acidóze v spojení s liečbou
metformínom, ktorá môže vyústiť do život ohrozujúceho stavu (kóma). Takáto
plne rozvinutá, metformínom vyvolaná laktátová acidóza, je smrteľná v 50%
prípadov.

Odhliadnuc od predávkovania, môžu zapríčiniť laktátovú acidózu nasledujúce
faktory: renálna a/alebo hepatálna dysfunkcia, požitie alkoholu,
interkurentné ochorenie s vplyvom na kyslíkový metabolizmus, ako napr.
zlyhanie srdca alebo ťažké infekcie, katabolické stavy, liekové interakcie
(pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie), zle kompenzovaný diabetes,
prípadne predĺžené hladovanie.

Príznaky začínajúcej laktátovej acidózy môžu byť podobné ako priame účinky
metformínu na gastrointestinálny trakt - nauzea, vracanie, hnačka a
abdominálna bolesť. Plne rozvinutá laktátová acidóza so svalovými
bolesťami a kŕčmi, hyperventiláciou, poruchou vedomia a kómou sa môže
vyvinúť v priebehu hodín.

Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť v kombinácii so sulfonylmočovinou k
hypoglykémii. Varovné príznaky zahŕňajú náhle potenie, zimnicu, zrýchlenú
akciu srdca, nepokoj, pocit hladu, brnenie v ústach, bledosť, bolesť
hlavy, ospalosť, poruchy spánku, pocit úzkosti, nemotorné pohyby,
podráždenosť a smutnú náladu. V dôsledku rozvoja hypoglykémie môže pacient
stratiť vedomie.4.9. Predávkovanie

/a) príznaky predávkovania/
Predávkovanie metformíniumchloridom nespôsobuje hypoglykémiu, ale skôr má
za následok riziko vzniku laktátovej acidózy.

V prípade podozrenia na laktátovú acidózu alebo pri podozrení na
predávkovanie metformínom, napr. pri samovražednom úmysle, je potrebné
pacienta neodkladne previesť do nemocnice.

/b) liečba predávkovania/
Hemodialýza predstavuje najúčinnejší spôsob odstránenia laktátu a
metformínu z krvného obehu. Ďalej musí byť zaistená podpora obehu a musí
byť upravená acidóza a hypoxia. Diagnóza musí byť potvrdená vyšetrením
sérového laktátu a stanovením metformínu.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.Farmakodynamické vlastnosti
ATC kód: A10 BA 02
Farmakoterapeutická skupina: perorálne antidiabetikum, biguanid

Antihyperglykemický účinok metformínu je obmedzený na pacientov s non
inzulín dependentným diabetom (NIDDM, II. typ) a nemá žiadny vplyv na
euglykemické osoby.

Antihyperglykemický účinok metformínu je spôsobený niekoľkými mechanizmami
účinku, ktorých relatívna dôležitosť nie je úplne objasnená:
- zvýšenie utilizácie glukózy vďaka zvýšenému príjmu glukózy a oxidácie v
svaloch a v tukovom tkanive,
- zníženie hepatálnej produkcie glukózy, predovšetkým inhibíciou
glukoneogenézy,
- zníženie absorpcie glukózy v čreve.
Účinnosť metformíniumchloridu závisí od udržania minimálnej koncentrácie
inzulínu. Metformíniumchlorid môže mať slabý účinok na sekréciu inzulínu,
ale tento účinok je pravdepodobne klinicky nevýznamný.

Pravdepodobne nezávisle na svojom účinku na glukózový metabolizmus je
liečba metformínom spojená so znížením hladiny triglyceridov a s
antitrombotickým účinkom.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Metformín sa po perorálnom podaní vstrebáva čiastočne: biologická
dostupnosť z dávky 0,5 až
3,0 g je 40 - 60%.

Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne (cca 2 (g/ml čo je 15 (mol)
asi za 2 hodiny a absorpcia je skončená po 6 hodinách.

Väzba na plazmatické proteíny je zanedbateľne nízka.

Distribúcia metformínu je rýchla a distribučný objem je od 63 do 276
litrov. Distribúcia zodpovedá hlbokému, pomaly influxnému kompartmentu.
Akumulácia metformínu sa pozorovala v slinných žľazách, v črevách,
obličkách a pečeni.

Metformín sa v organizme nemetabolizuje a vylučuje sa výlučne obličkami.
Priemerný polčas eliminácie v plazme je od 1,5 do 4,5 hodín. Polčas
eliminácie kvantitatívne menšej časti – ktorá pravdepodobne zodpovedá
hlbokému kompartmentu – je 8,9 až 19 hodín. Renálny klírens je 350 až 550
ml/min, čo ukazuje na aktívnu tubulárnu sekréciu. Eliminačná kapacita
metformínu zodpovedá klírensu kreatinínu: akumulácia je pravdepodobná u
pacientov s poruchou renálnych funkcií.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie chronickej toxicity nepreukázali doposiaľ žiadny záznam o tom, že by
sa u ľudí mohli objaviť neznáme nežiaduce účinky.
Okrem toho štúdie /in vivo/ a /in vitro/ nepreukázali reprodukčný, mutagénny
alebo karcinogénny potenciál metformínu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Hypromellosum, macrogolum 6 000, magnesii stearas, povidonum, titanii
dioxidum E 171.

6.2. Inkompatibility

Nie sú známe žiadne inkompatibility.

6.3. Čas použiteľnosti

5 rokov.

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Pri teplote 15-25 °C, v suchu.

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka
Veľkosť balenia:
Stadamet 500: 30, 60, 100, 120 filmom obalených tabliet
Stadamet 850: 30, 60, 100, 120 filmom obalených tabliet


7. DRŽITEL ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Stadamet 500: 18/0281/02-S
Stadamet 850: 18/0282/02-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

27. 12. 2002


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Máj 2008

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C34288
Skupina ATC:
A10 - Antidiabetiká
Skupina ATC:
A10BA02 - metforminum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
mycophenolatum natricum
Výrobca lieku:
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe diabetes mellitus 2. typu s preukázaným nežiaducim účinkom na klasický metformín.
Predajná cena:
0.66 € / 19.88 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
0.66 € / 19.88 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.12 € ÚP:0.00 € DP:1.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.04 € ÚP:1.52 € DP:1.52 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.99 € ÚP:3.04 € DP:0.95 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.66 € ÚP:0.00 € DP:0.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.79 € ÚP:1.13 € DP:0.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.57 € ÚP:2.26 € DP:1.31 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.23 € ÚP:2.40 € DP:0.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.46 € ÚP:4.80 € DP:1.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.81 € ÚP:3.04 € DP:2.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.77 € ÚP:0.00 € DP:3.77 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien