Detail:
SIOFOR 850 tbl flm 120x850 mg
Názov lieku:
SIOFOR 850
Doplnok názvu:
tbl flm 120x850 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE EV. Č. 2007/11127

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Siofor® 500
500 mg, filmom obalené tablety
Liečivo: metformini hydrochloridum (metformín hydrochloridum)

Pre deti staršie ako 10 rokov a pre dospelých

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Siofor® 500 a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Siofor® 500
3. Ako užívať Siofor® 500
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Siofor® 500
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE SIOFOR® 500 A NA ČO SA POUŽÍVA

SIOFOR® 500 patrí do skupiny liekov na liečbu cukrovky nezávislej od
inzulínu (diabetes mellitus 2. typu) u dospelých pacientov a detí
starších ako desať rokov.

Siofor® 500 je liek, ktorý znižuje vysokú hladinu glukózy v krvi u
pacientov s cukrovkou (diabetes mellitus 2. typu); najmä u pacientov s
nadváhou, u ktorých sa nepodarilo dosiahnuť potrebné zníženie hladiny
glukózy v krvi diétou ani cvičením.

Dospelí

Lekár vám môže predpísať Siofor® 500 samostatne (monoterapia), alebo v
kombinácii s inými perorálnymi liekmi na zníženie krvnej hladiny
glukózy, či s inzulínom.

Deti a mladiství

Deťom starším ako 10 rokov a mladistvým môže lekár predpísať
Siofor® 500 ako monoterapiu, alebo v kombinácii s inzulínom.

Po neúspešných dietetických opatreniach u dospelých diabetických
pacientov s nadváhou (diabetes mellitus 2. typu) bolo možné pri liečbe
metformínom ako liečbe prvej voľby preukázať zníženie frekvencie
komplikácií súvisiacich s cukrovkou.

2. SKÔR AKO UźIJETE SIOFOR® 500Neužívajte Siofor® 500 keď

- ste alergický (hypersenzitívny) na metformín hydrochlorid alebo
ktorúkoľvek zložku Sioforu® 500;
- máte prekyslenie krvi pri cukrovke (diabetická ketoacidóza), alebo
extrémne vysokú hodnotu krvnej glukózy ako diabetickej prekómy;
- máte zlyhanie obličiek alebo poškodenú funkciu obličiek;
- máte práve (akútne) stavy, ktoré môžu viesť k poškodeniu funkcie
obličiek, napríklad
? strata tekutín spôsobená pretrvávajúcim vracaním alebo silnou
hnačkou,
? ťažká infekcia,
? obehové zlyhanie (šok)
- máte absolvovať vyšetrenia s podávaním kontrastných látok
obsahujúcich jód do krvného obehu. Siofor® 500 sa musí prestať
používať pred, počas a 48 hodín po vyšetrení
- máte akútne alebo chronické ochorenia, ktoré môžu viesť k
nedostatku kyslíka v telesných tkanivách (tkanivová hypoxia), ako je
? zlyhanie srdca alebo poškodenie funkcie pľúc,
? nedávny srdcový infarkt,
? obehové zlyhanie (šok)
- máte poškodenú funkciu pečene, alebo akútnu otravu alkoholom či
trpíte alkoholizmom
- dojčíte

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Siofor® 500

- keď máte poškodenie funkcie pečene

- informujte svojho lekára, ak máte bakteriálnu alebo vírusovú
infekciu (napr. chrípku, infekciu dýchacích ciest, infekciu močových
ciest);
- v situáciách, kedy môže dôjsť k poškodeniu funkcie obličiek (napr.
na začiatku liečby určitými liekmi na úpravu vysokého krvného tlaku
alebo liečby reumatických ochorení).

Riziko nežiaducej akumulácie a teda aj riziko prekyslenia krvi
kyselinou mliečnou (laktátová acidóza) je určené najmä funkciou
obličiek, preto je overenie normálnej funkcie obličiek nutným
predpokladom pre liečbu liekom Siofor® 500.

Posúdenie funkcie vašich obličiek na základe stanovenia hladiny
kreatinínu v sére sa preto musí zopakovať v intervale minimálne
jedenkrát ročne, ak je to možné aj častejšie. Ak je hladina vášho
kreatinínu v sére na hornej hranici normy, je potrebné vykonať
kontrolné vyšetrenie aspoň dva až štyrikrát ročne. Je nutné
upozorniť, že osobitne u starších pacientov samotná hodnota kreatinínu
v sére nie je vždy spoľahlivá; pred začatím liečby preto môže byť
potrebné stanoviť ďalší ukazovateľ funkcie obličiek, klírens
kreatinínu.

Počas vyšetrení s podávaním kontrastných látok obsahujúcich jód do
krvného obehu dochádza k riziku akútneho zlyhania obličiek. Vaša
liečba liekom Siofor® 500 sa má preto pred vyšetrením prerušiť a môže
sa opäť obnoviť dva dni po vyšetrení, ak nové vyšetrenie potvrdilo
normálnu funkciu obličiek.

Ak máte naplánovanú operáciu s celkovou alebo spinálnou anestézou,
liečba Sioforom® 500 musí byť tiež prerušená a môže pokračovať až dva
dni po zákroku, ak sa potvrdila normálna funkcia obličiek.

Deti a mladiství
Pred začatím liečby liekom Siofor® 500 u detí a mladistvých musí lekár
potvrdiť diagnózu diabetes druhého typu.


V rámci rok trvajúcich kontrolovaných klinických skúšok neboli
pozorované žiadne vplyvy metformínu na rast a dospievanie, nie sú však
k dispozícii dlhodobé výsledky.


Nakoľko v klinických skúškach bolo zaradených iba niekoľko detí vo
veku medzi 10 a 12 rokov, je pri liečbe detí tejto vekovej skupiny
liekom Siofor® 500 potrebná zvýšená opatrnosť.Starší pacienti

Vzhľadom na poruchu funkcie obličiek, ktorá je u starších pacientov
bežná, dávka lieku Siofor® 500 sa stanoví podľa miery funkčnosti
obličiek. Z týchto dôvodov lekár musí pravidelne sledovať hodnoty
funkcie obličiek.Špeciálne varovania

V prípade nežiaducej akumulácie môže metformín spustiť alebo uľahčiť
vznik prekyslenia krvi (laktátová acidóza), komplikácie, ktorá, ak nie
je bezodkladne riešená, môže nadobudnúť život ohrozujúci stav (napr.
kóma). Príčinou prekyslenia kyselinou mliečnou môže byť okrem
predávkovania aj ignorácia prítomnosti alebo výskytu kontraindikácií.
Preto sa kontraindikácie musia pozorne sledovať (pozri časť
„Neužívajte Siofor® 500 , ak:”).
Príznaky začínajúceho sa prekyslenia krvi kyselinou mliečnou
(laktátová acidóza) môžu pripomínať vedľajšie účinky metformínu na
tráviacu sústavu: nevoľnosť, vracanie, hnačku a bolesti brucha. Úplný
obraz s bolesťami svalov a kŕčmi, zrýchlením dýchania a zahmlievaním
vedomia s kómou sa môže vyvinúť v priebehu niekoľkých hodín a vyžaduje
okamžitý zákrok v nemocnici.Užívanie iných liekov
Informujte, prosím, svojho lekára alebo lekárnika o súčasnom užívaní
iných liekov alebo ich nedávnom užití, aj keď by sa jednalo o voľne
dostupné lieky. Počas dlhodobej liečby liekom Siofor® 500 začatie a
prerušenie ďalšej liečby môže ovplyvniť úpravu hladiny krvnej
glukózy.Siofor® 500 môže byť ovplyvnený nasledovne:

Zvýšený účinok až po zvýšenie rizika vedľajších účinkov

Niektoré lieky podávané pri liečbe vysokého tlaku (ACE inhibítory),
rovnako ako kontrastné látky pre RTG s obsahom jódu či lieky s obsahom
alkoholu.

Oslabenie účinku

Liečivá s obsahom kortizónu (kortikosteroidy), niektoré lieky
používané pri liečbe bronchiálnej astmy (ß-sympatomimetiká), lieky na
zvýšenie vylučovania moču (diuretiká).Užívanie Siofor® 500 s potravou a tekutinami
Pokračujte s diétou počas užívania Siofor® 500 a osobitne dbajte na
rovnomerné rozloženie príjmu uhľohydrátov počas dňa. Ak máte nadváhu,
mali by ste pokračovať s redukčnou diétou pod dohľadom lekára.

Počas liečby liekom Siofor® 500 sa vyvarujte pitiu alkoholických
nápojov a konzumácii potravín s obsahom alkoholu, nakoľko príjem
väčšieho množstva alkoholu predstavuje riziko zníženia krvnej glukózy
(hypoglykémia) a vzniku vážnych vedľajších účinkov lieku Siofor® 500
(laktátovej acidózy).Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom
alebo lekárnikom.


Tehotenstvo
Diabetické pacientky, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa
nemajú liečiť Sioforom® 500. V takýchto prípadoch sa má hladina krvnej
glukózy upraviť na normálne hodnoty inzulínom. Informujte o týchto
skutočnostiach svojho lekára, aby mohol zmeniť liečbu na inzulínovú.


Dojčenie

Počas dojčenia tento liek nesmiete užívať.


Riadenie vozidla a používanie strojov

Liečba samotným liekom Siofor® 500 nevedie k zníženiu krvnej glukózy
(hypoglykémii), preto nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo
alebo obsluhovať stroje.

V kombinácii s inými liekmi znižujúcimi krvnú glukózu (napr.
sulfonylmočovina, inzulín) vaša schopnosť viesť vozidlo alebo ovládať
strojné zariadenia či pracovať bez pevnej opory nôh môže byť
ovplyvnená prípadným znížením glukózy v krvi.
3. AKO UŽÍVAŤ SIOFOR® 500
Vždy užívajte Siofor® 500 presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Dávkovanie lieku Siofor® 500 musí určiť lekár pre každého pacienta
osobitne na základe hodnôt krvnej glukózy a lekárom pravidelne
kontrolované.


Pre individuálnu úpravu požadovanej udržiavacej dávky sú k dispozícii
filmom obalené tablety s obsahom účinnej látky 850 mg, ako aj
rozdeliteľné filmom obalené tablety s obsahom účinnej látky 1000 mg
metformín hydrochloridu.

Obvyklé dávkovanie:Dospelí


|Vek |Jednotlivá dávka |Celková denná dávka |
|Dospelí |1 filmom obalená |2 - 3 filmom obalené tablety |
| |tableta |(ekvivalentné 1000 - 1500 mg |
| |(ekvivalentná 500 mg |metformín hydrochloridu); |
| |metformín |maximum 6 filmom obalených |
| |hydrochloridu) |tabliet (ekvivalentné 3000 mg |
| | |metformín hydrochloridu) |Deti staršie ako 10 rokov a mladiství

Samostatne (monoterapia) alebo v kombinácii s liečbou inzulínom


|Vek |Jednotlivá dávka |Celková denná dávka |
|Deti nad 10 |1 filmom obalená |Spočiatku jedna filmom obalená|
|rokov a |tableta |tableta; |
|mladiství |(ekvivalentná 500 mg |dávku je možné zvýšiť |
| |metformín |maximálne na 4 filmom obalené |
| |hydrochloridu) |tablety (ekvivalentné 2000 mg |
| | |metformín hydrochloridu) |Prehltnite celú tabletu počas jedla alebo po jedle a zapite
dostatočným množstvom tekutiny (najvhodnejší je pohár pitnej vody
[200 ml]).

Ak užívate dve alebo viac tabliet, majú sa užiť rovnomerne počas dňa,
napr. jedna filmom obalená tableta po raňajkách a jedna po večeri.

Prosím, konzultujte so svojím lekárom, ak máte dojem, že účinok lieku
Siofor® 500 je príliš silný alebo príliš slabý.

Ak užijete viac Siofor® 500, ako máte

Informujte okamžite svojho lekára, ak ste užili väčšie množstvo lieku
Siofor® 500 ako ste mali.

Predávkovanie liekom Siofor® 500 nevedie k zníženej krvnej glukóze
(hypoglykémii), ale vyvoláva riziko prekyslenia krvi kyselinou
mliečnou (laktátová acidóza).

Príznaky začínajúceho sa prekyslenia krvi kyselinou mliečnou môžu
pripomínať uvedené vedľajšie účinky meftormínu na gastrointestinálny
trakt: nevoľnosť, vracanie, hnačka a bolesti brucha. Plne vykreslený
obraz s bolesťami svalov, kŕčmi, hlbokým, rýchlym dýchaním, ako aj
zahmlievaním vedomia a kómou sa môže vyvinúť v priebehu niekoľkých
hodín a vyžaduje okamžité naliehavé prijatie do nemocnice.


Ak zabudnete užiť Siofor® 500

Ak ste zabudli užiť Siofor® 500, užite predpísané množstvo v
najbližšom predpísanom čase a usilujte sa počas ďalšej liečby
dodržiavať inštrukcie. Nikdy nenahradzujte vynechanú dávku užitím
vyššieho počtu tabliet naraz.


Ak prestanete užívať Siofor® 500

Ak ste prerušili liečbu Sioforom® 500 bez toho, aby vám to odporučil
lekár, musíte očakávať nekontrolované zvýšenie hladiny glukózy v krvi,
a neskoršie v dlhodobom horizonte komplikácie cukrovky, akými je
poškodenie očí, obličiek a ciev.
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky, Siofor® 500 môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Na hodnotenie nežiaducich účinkov sa používajú nasledujúce početnosti
výskytu:

|Veľmi časté: Viac ako 1 z 10 liečených pacientov |
|Časté: Menej ako 1 z 10 ale viac ako 1 zo 100 liečených |
|pacientov |
|Menej časté: Menej ako 1 zo 100 ale viac ako 1 z 1000 liečených|
|pacientov |
|Zriedkavé: Menej ako 1 z 1000 ale viac ako 1 z 10000 liečených |
|pacientov |
|Veľmi zriedkavé: Menej ako 1 z 10000 liečených pacientov, |
|neznáme (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov) |Významné vedľajšie účinky alebo príznaky, ktorým by ste mali venovať
pozornosť a opatrenia pre prípad ich výskytu:Ak sa u vás vyskytli niektoré z uvedených vedľajších účinkov,
neužívajte ďalej Siofor® 500 a čo najskôr navštívte svojho lekára.

- Veľmi zriedkavé

Poruchy metabolizmu a výživy

Závažné metabolické poruchy v zmysle prekyslenia krvi kyselinou
mliečnou (laktátová acidóza). Príznakmi môže byť aj vracanie a
bolesti brucha, ktoré môžu byť sprevádzané svalovou bolesťou (pozri
časť "Špeciálne varovania").Poruchy kože a podkožného tkaniva

Kožné reakcie ako je erytém, svrbenie a žihľavka.

Poruchy funkcie pečene
Funkčný test pečene mimo normálnych hodnôt, alebo zápal pečene
(hepatitída), ktoré sú vratné po prerušení užívania lieku
Siofor® 500.


Ďalšie možné vedľajšie účinky

- Veľmi časté

Gastrointestinálne poruchy

Nevoľnosť, dávenie a hnačka, bolesti brucha, strata chuti do jedla.
Tieto sa obvykle prejavia na začiatku liečby a vo väčšine prípadov
spontánne vymiznú. Z hľadiska prevencie týchto ťažkostí sa odporúča
užívanie Siofor® 500 počas alebo po jedle v podobe dvoch alebo troch
samostatných dávok. Ak ťažkosti pretrvávajú dlhší čas, prestaňte
užívať Siofor® 500 a poraďte sa s lekárom.


- Časté

Poruchy nervovej sústavy

Zmena chuti.


- Veľmi zriedkavé

Poruchy metabolizmu a výživy

Znížené vstrebávanie vitamínu B12 so znížením sérových hladín bolo
pozorované u pacientov dlhodobo liečených metformínom. Toto je možné
považovať za možnú príčinu u pacientov s megaloblastickou anémiou
(málokrvnosťou).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ SIOFOR® 500

Uchovávajte pri teplote 15 - 30 ?C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neužívajte Siofor® 500 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli za skratkou EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný
deň v mesiaci.
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Siofor® 500 obsahuje

Filmom obalené tablety.

Liečivo je metformini hydrochloridum (metformín hydrochlorid).

1 filmom obalená tableta obsahuje 500 mg metformín hydrochloridu.

Ďalšie zložky sú hypromellosum (hypromelóza), povidonum K 25 (povidón
K25), magnesii stearas (magnézium stearát), macrogolum 6000 (makrogol
6000), titanii dioxidum (E 171) (oxid titaničitý).
Ako vyzerá Siofor® 500 a obsah balenia

Biele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety, uložené v blistri
z PVC/PVDC/hliníka.

Deliaca ryha slúži na rozdelenie tablety pre ľahšie prehltnutie, nie
na rozdelenie tablety na rovnaké dávky.

Balenie s 30, 60, 120 filmom obalenými tabletami.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlín
Nemecká spolková republika
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste
2008

PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE EV. Č. 2007/11127

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Siofor® 850
850 mg, filmom obalené tablety
Liečivo: metformini hydrochloridum (metformín hydrochloridum)

Pre deti staršie ako 10 rokov a pre dospelých

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Siofor® 850 a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Siofor® 850
3. Ako užívať Siofor® 850
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Siofor® 850
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE SIOFOR® 850 A NA ČO SA POUŽÍVA

SIOFOR® 850 patrí do skupiny liekov určených na liečbu cukrovky
nezávislej od inzulínu (diabetes mellitus 2. typu) u dospelých
pacientov a detí starších ako desať rokov.

Siofor® 850 je liek, ktorý slúži na zníženie vysokých hladín glukózy v
krvi u pacientov s cukrovkou (diabetes mellitus 2. typu); najmä u
pacientov s nadváhou, u ktorých sa nepodarilo dosiahnuť potrebné
zníženie hladiny glukózy v krvi diétou ani cvičením.

Dospelí

Lekár vám môže predpísať Siofor® 850 samostatne (monoterapia), alebo v
kombinácii s inými perorálnymi liekmi na zníženie krvnej hladiny
glukózy, či s inzulínom.

Deti a mladiství

Deťom starším ako 10 rokov a mladistvým môže lekár predpísať
Siofor® 850 ako monoterapiu, alebo v kombinácii s inzulínom.

Po neúspešných dietetických opatreniach u dospelých diabetických
pacientov s nadváhou (diabetes mellitus 2. typu) bolo možné pri liečbe
metformínom ako liečbe prvej voľby preukázať zníženie frekvencie
komplikácií súvisiacich s cukrovkou.

2. SKÔR AKO UźIJETE SIOFOR® 850Neužívajte Siofor® 850 keď

- ste alergický (hypersenzitívny) na metformín hydrochlorid alebo
ktorúkoľvek zložku Sioforu® 850
- máte prekyslenú krv pri cukrovke (diabetická ketoacidóza), alebo
extrémne vysokú hodnotu krvnej glukózy ako diabetickej prekómy
- máte zlyhanie obličiek alebo máte poškodenú funkciu obličiek
- máte práve (akútne) stavy, ktoré môžu viesť k poškodeniu funkcie
obličiek, napríklad
? strata tekutín spôsobená pretrvávajúcim vracaním alebo silnou
hnačkou,
? ťažká infekcia,
? obehové zlyhanie (šok)
- máte absolvovať vyšetrenia s podávaním kontrastných látok
obsahujúcich jód do krvného obehu. Siofor® 850 sa musí prestať
používať pred, počas a 48 hodín po vyšetrení
- máte akútne alebo chronické ochorenia, ktoré môžu viesť k
nedostatku kyslíka v telesných tkanivách (tkanivová hypoxia), ako je
? zlyhanie srdca alebo poškodenie funkcie pľúc,
? nedávny srdcový infarkt,
? obehové zlyhanie (šok)
- máte poškodenú funkciu pečene, alebo akútnu otravu alkoholom či
trpíte alkoholizmom
- keď dojčíte

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Siofor® 850

- keď máte poškodenú funkciu pečene;

- informujte svojho lekára, ak máte bakteriálnu alebo vírusovú
infekciu (napr. chrípku, infekciu dýchacích ciest, infekciu močových
ciest);
- v situáciách, kedy môže dôjsť k poškodeniu funkcie obličiek (napr.
na začiatku liečby určitými liekmi na úpravu vysokého krvného tlaku
alebo liečby reumatických ochorení).

Riziko nežiaducej akumulácie a teda aj riziko prekyslenia krvi
kyselinou mliečnou (laktátová acidóza) je určené najmä funkciou
obličiek, preto je overenie normálnej funkcie obličiek nutným
predpokladom pre liečbu liekom Siofor® 850.

Posúdenie funkcie vašich obličiek na základe stanovenia hladiny
kreatinínu v sére sa preto musí zopakovať v intervale minimálne
jedenkrát ročne, ak je to možné aj častejšie. Ak je hladina vášho
kreatinínu v sére na hornej hranici normy, vykonajte kontrolné
vyšetrenie aspoň dva až štyrikrát ročne. Je nutné upozorniť, že
osobitne u starších pacientov samotná hodnota kreatinínu v sére nie je
vždy spoľahlivá; pred začatím liečby preto môže byť potrebné stanoviť
ďalší ukazovateľ funkcie obličiek, klírens kreatinínu.

Počas vyšetrení s podávaním kontrastných látok obsahujúcich jód do
krvného obehu dochádza k riziku akútneho zlyhania obličiek. Vaša
liečba liekom Siofor® 850 sa má preto vyšetrením prerušiť a môže sa
opäť obnoviť dva dni po zákroku, ak nové vyšetrenie potvrdilo
normálnu funkciu obličiek.

Ak máte naplánovanú operáciu s celkovou alebo spinálnou anestézou,
liečba Sioforom® 850 musí byť tiež prerušená dva dni pred operáciou a
môže pokračovať až dva dni po operácii, ak sa potvrdila normálna
funkcia obličiek.

Deti a mladiství
Pred začatím liečby liekom Siofor® 850 u detí a mladistvých musí lekár
potvrdiť diagnózu diabetes druhého typu.


V rámci rok trvajúcich kontrolovaných klinických skúšok neboli
pozorované žiadne vplyvy metformínu na rast a dospievanie, nie sú však
k dispozícii dlhodobé výsledky.


Nakoľko v klinických skúškach bolo zaradených iba niekoľko detí vo
veku medzi 10 a 12 rokov, je pri liečbe detí tejto vekovej skupiny
liekom Siofor® 850 potrebná zvýšená opatrnosť.Starší pacienti

Vzhľadom na poruchu funkcie obličiek, ktorá je u starších pacientov
bežná, dávka lieku Siofor® 850 sa stanoví podľa miery funkčnosti
obličiek. Z týchto dôvodov lekár musí pravidelne sledovať hodnoty
funkcie obličiek.Špeciálne varovania

V prípade nežiaducej akumulácie môže metformín spustiť alebo uľahčiť
vznik prekyslenia krvi (laktátová acidóza), komplikácie, ktorá, ak nie
je bezodkladne riešená, môže nadobudnúť život ohrozujúci stav (napr.
kómu). Príčinou prekyslenia kyselinou mliečnou môže byť okrem
predávkovania aj ignorácia prítomnosti alebo výskytu kontraindikácií.
Preto sa kontraindikácie musia pozorne sledovať (pozri časť
„Neužívajte Siofor® 850 , ak:”).
Príznaky začínajúceho sa prekyslenia krvi kyselinou mliečnou
(laktátová acidóza) môžu pripomínať vedľajšie účinky metformínu na
tráviacu sústavu: nevoľnosť, vracanie, hnačka a bolesti brucha. Úplny
obraz s bolesťami svalov a kŕčmi, zrýchlením dýchania a zahmlievaním
vedomia s kómou sa môže vyvinúť v priebehu niekoľkých hodín a vyžaduje
okamžitý zákrok v nemocnici.

Užívanie iných liekov
Informujte, prosím, svojho lekára alebo lekárnika o súčasnom užívaní
iných liekov alebo ich nedávnom užívaní, aj keď by sa jednalo o voľne
dostupné lieky. Počas dlhodobej liečby liekom Siofor® 850 začatie
alebo prerušenie ďalšej liečby môže ovplyvniť úpravu hladiny krvnej
glukózy.Siofor® 850 môže byť ovplyvnený nasledovne:

Zvýšený účinok až po zvýšenie rizika vedľajších účinkov

Niektoré lieky podávané pri liečbe vysokého tlaku (ACE inhibítory),
rovnako ako kontrastné látky pre RTG s obsahom jódu či liečivá s
obsahom alkoholu.
Oslabenie účinku

Liečivá s obsahom kortizónu (kortikosteroidy), niektoré lieky
používané pri liečbe bronchiálnej astmy (ß-sympatomimetiká), lieky na
zvýšenie vylučovania moču (diuretiká).Užívanie Siofor® 850 s potravou a tekutinami
Pokračujte s diétou počas užívania Siofor® 850 a osobitne dbajte na
rovnomerné rozloženie príjmu uhľohydrátov počas dňa. Ak máte nadváhu,
mali by ste pokračovať s redukčnou diétou pod dohľadom lekára.

Počas liečby liekom Siofor® 850 sa vyvarujte pitiu alkoholických
nápojov a konzumácii potravín s obsahom alkoholu, nakoľko príjem
väčšieho množstva alkoholu predstavuje riziko zníženia krvnej glukózy
(hypoglykémia) a vzniku vážnych vedľajších účinkov lieku Siofor® 850
(laktátovej acidózy).Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom
alebo lekárnikom.


Tehotenstvo
Diabetické pacientky, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť sa
nemajú liečiť Sioforom® 850. V takýchto prípadoch sa má hladina krvnej
glukózy upraviť na normálne hodnoty inzulínom. Informujte o týchto
skutočnostiach vášho lekára, aby mohol zmeniť liečbu na inzulínovú.


Dojčenie

Počas dojčenia tento liek nesmiete užívať.


Riadenie vozidla a používanie strojov

Liečba samotným liekom Siofor® 850 nevedie k zníženiu krvnej glukózy
(hypoglykémii), preto nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo
alebo obsluhovať stroje.

V kombinácii s inými liekmi znižujúcimi krvnú glukózu (napr.
sulfonylmočovina, inzulín) vaša schopnosť viesť vozidlo alebo ovládať
strojné zariadenia či pracovať bez pevnej opory nôh môže byť
ovplyvnená prípadným znížením glukózy v krvi.
3. AKO UŽÍVAŤ SIOFOR® 850
Vždy užívajte Siofor® 850 presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie lieku Siofor® 850 musí určiť lekár pre každého pacienta
osobitne na základe hodnôt krvnej glukózy a lekárom pravidelne
kontrolované.

Pre individuálnu úpravu požadovanej udržiavacej dávky sú k dispozícii
filmom obalené tablety s obsahom účinnej látky 500 mg, ako aj
rozdeliteľné filmom obalené tablety s obsahom účinnej látky 1000 mg
metformín hydrochloridu.

Obvyklé dávkovanie:Dospelí


|Vek |Jednotlivá dávka |Celková denná dávka |
|Dospelí |1 filmom obalená |2 - 3 filmom obalené tablety |
| |tableta |(ekvivalentné 1700 - 2550 mg |
| |(ekvivalentná 850 mg |metformín hydrochloridu); |
| |metformín |maximum 3 filmom obalené |
| |hydrochloridu) |tablety (ekvivalentné 2550 mg |
| | |metformín hydrochloridu) |Deti staršie ako 10 rokov a mladiství

Samostatne (monoterapia) alebo v kombinácii s liečbou inzulínom


|Vek |Jednotlivá dávka |Celková denná dávka |
|Deti nad 10 |1 filmom obalená |Spočiatku jedna filmom obalená|
|rokov a |tableta |tableta; |
|mladiství |(ekvivalentná 850 mg |dávku je možné zvýšiť |
| |metformín |maximálne na 2 filmom obalené |
| |hydrochloridu) |tablety (ekvivalentné 1700 mg |
| | |metformín hydrochloridu) |Prehltnite celú tabletu počas jedla alebo po jedle a zapite
dostatočným množstvom tekutiny (najvhodnejší je pohár pitnej vody
[200 ml]).

Ak užívate dve alebo viac filmom obalených tabliet, musia byť užité
rovnomerne počas dňa, napr. jedna filmom obalená tableta po raňajkách
a jedna po večeri.

Prosím konzultujte s vaším lekárom, ak máte dojem, že účinok lieku
Siofor® 850 je príliš silný alebo príliš slabý.

Ak užijete viac Siofor® 850, ako máte

Informujte okamžite svojho lekára, ak ste užili väčšie množstvo lieku
Siofor® 850 ako ste mali.

Predávkovanie liekom Siofor® 850 nevedie k zníženej krvnej glukóze
(hypoglykémii), ale vyvoláva riziko prekyslenia krvi kyselinou
mliečnou (laktátová acidóza).

Príznaky začínajúceho sa prekyslenia krvi kyselinou mliečnou môžu
pripomínať uvedené vedľajšie účinky meftorminu na gastrointestinálny
trakt: nevoľnosť, vracanie, hnačka a bolesti brucha. Plne vykreslený
obraz s bolesťami svalov, kŕčmi, hlbokým, rýchlym dýchaním, ako aj
zahmlievaním vedomia a kómou sa môže vyvinúť v priebehu niekoľkých
hodín a vyžaduje okamžité prijatie do nemocnice.


Ak zabudnete užiť Siofor® 850

Ak ste zabudli užiť Siofor® 850, užite predpísané množstvo v
najbližšom predpísanom čase a usilujte sa počas ďalšej liečby
dodržiavať inštrukcie. Za žiadnych okolností sa nepokúšajte nahradiť
vynechanú dávku užitím vyššieho počtu filmom obalených tabliet naraz.


Ak prestanete užívať Siofor® 850

Ak ste prerušili liečbu Sioforom® 850 bez toho, aby Vám to odporučil
lekár, musíte očakávať nekontrolovaný nárast hladiny glukózy, a
neskoršie v dlhodobom horizonte komplikácie cukrovky, akými je
poškodenie očí, obličiek a ciev.
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky, Siofor® 850 môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Na hodnotenie nežiaducich účinkov sa používajú nasledujúce početnosti
výskytu:

|Veľmi časté: Viac ako 1 z 10 liečených pacientov |
|Časté: Menej ako 1 z 10 ale viac ako 1 zo 100 liečených |
|pacientov |
|Menej časté: Menej ako 1 zo 100 ale viac ako 1 z 1000 liečených|
|pacientov |
|Zriedkavé: Menej ako 1 z 1000 ale viac ako 1 z 10000 liečených |
|pacientov |
|Veľmi zriedkavé: Menej ako 1 z 10000 liečených pacientov, |
|neznáme (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov) |Významné vedľajšie účinky alebo príznaky, ktorým by ste mali venovať
pozornosť a opatrenia pre prípad ich výskytu:Ak sa u vás vyskytli niektoré z vedľajších účinkov uvedených nižšie,
neužívajte ďalej Siofor® 850 a čo najskôr navštívte svojho lekára.

- Veľmi zriedkavé

Poruchy metabolizmu a výživy

Závažné metabolické poruchy v zmysle prekyslenia krvi kyselinou
mliečnou (laktátová acidóza). Príznakmi môže byť aj vracanie a
bolesti brucha, ktoré môžu byť sprevádzané svalovou bolesťou (pozri
časť "Špeciálne varovania").Poruchy kože a podkožného tkaniva

Kožné reakcie ako je erytém, svrbenie a žihľavka.Poruchy funkcie pečene
Funkčný test pečene mimo normálnych hodnôt, alebo zápal pečene
(hepatitída), ktoré sú vratné po prerušení užívania lieku
Siofor® 850.


Ďalšie možné vedľajšie účinky

- Veľmi časté

Gastrointestinálne poruchy

Nevoľnosť, vracanie a hnačka, bolesti brucha, strata chuti do jedla.
Tieto sa obvykle prejavia na začiatku liečby a vo väčšine prípadov
spontánne vymiznú. Z hľadiska prevencie týchto ťažkostí sa odporúča
užívanie Siofor® 850 počas alebo po jedle v podobe dvoch alebo troch
samostatných dávok. Ak ťažkosti pretrvávajú počas dlhšieho časového
obdobia, prestaňte užívať Siofor® 850 a poraďte sa s vaším lekárom.


- Časté

Poruchy nervovej sústavy

Zmena chute.


- Veľmi zriedkavé

Poruchy metabolizmu a výživy

Znížené vstrebávanie vitamínu B12 so znížením sérových hladín bolo
pozorované u pacientov dlhodobo liečených metformínom. Toto je možné
považovať za prípadnú príčinu u pacientov s megaloblastickou anémiou
(málokrvnosťou).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ SIOFOR® 850

Uchovávajte pri teplote 15 - 30 ?C.

Uchovávajte mimo dosah a dohľadu detí.

Neužívajte Siofor® 850 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli za skratkou EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Siofor® 850 obsahuje

Filmom obalené tablety.

Liečivo je metformini hydrochloridum (metformín hydrochlorid).

1 filmom obalená tableta obsahuje 850 mg metformín hydrochloridu.

Ďalšie zložky sú hypromellosum (hypromelóza), povidonum K 25 (povidón
K25), magnesii stearas (magnézium stearát), macrogolum 6000 (makrogol
6000), titanii dioxidum (E 171) (oxid titaničitý).

Ako vyzerá Siofor® 850 a čo obsahuje balenie

Biele, podlhovasté, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na
obidvoch stranách, uložené v blistri z alebo PVC/PVDC/hliníka.

Deliaca ryha umožňuje rozdelenie tablety pre ľahšie prehltnutie, nie
však na jej rozdelenie na rovnocenné dávky.

Balenie s 30, 60, 120 filmom obalenými tabletami.Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Nemecká spolková republika
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste
2008

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE EV. Č. 2007/11127


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Siofor® 500
500 mg filmom obalené tablety
Siofor® 850
850 mg filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
1 filmom obalená tableta obsahuje:
Siofor® 500 - 500 mg metformini hydrochloridum, ekv. 390 mg metformínu


Siofor® 850 - 850 mg metformini hydrochloridum, ekv. 662,9 mg metformínu


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA


Siofor® 500
filmom obalená tableta
Biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety


Siofor® 850
filmom obalená tableta
Biele, podlhovasté, filmom obalené tablety so zlomovou ryhou na obidvoch
stranách. Deliaca ryha slúži na rozdelenie tablety pre ľahšie
prehltnutie, nie na jej rozdelenie na rovnocenné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4. 1. Terapeutické indikácie


Liečba diabetes mellitus 2. typu u dospelých, hlavne u obéznych
pacientov, ak sa nedosiahne uspokojivá regulácia glykémie diétou a
cvičením.


- U dospelých môže byť Siofor® 500 / 850 použitý buď v monoterapii alebo
v kombinácii s inými perorálnymi antidiabetikami alebo s inzulínom.


- U detí nad 10 rokov a u mladistvých môže byť Siofor® 500 / 850 použitý
buď v monoterapii alebo v kombinácii s inzulínom.

Použitie metformínu ako lieku prvej voľby u dospelých obéznych pacientov
s diabetom 2. typu po zlyhaní diéty znižuje výskyt diabetických
komplikácií (pozri časť 5.1).

4. 2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí pacienti


Monoterapia a kombinácia s inými perorálnymi antidiabetickými liečivami

Zvyčajná počiatočná dávka je 1 filmom obalená tableta 2- alebo 3-krát
denne podaná počas jedla alebo po jedle.


Po 10 až 15 dňoch je potrebné dávku upraviť na základe stanovenia hladiny
glukózy v krvi. Pomalé zvýšenie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu
znášanlivosť liečiva.


Maximálna odporúčaná dávka metformín hydrochloridu je 3 g denne.


V prípade, ak sa plánuje prechod z iných perorálnych antidiabetických
liečiv, prerušte liečbu inými liečivami a začnite liečbu metformín
hydrochloridom v dávke popísanej vyššie.


Kombinácia s inzulínom


Metformín hydrochlorid a inzulín môžu byť použité v kombinovanej terapii
za účelom dosiahnutia lepšej regulácie glukózy v krvi. Metformín
hydrochlorid je podávaný vo zvyčajnej počiatočnej dávke: jedna filmom
obalená tableta 2 - 3 krát denne, zatiaľ čo dávka inzulínu je
prispôsobená na základe meraní hladín glukózy v krvi.

Starší pacienti

Z dôvodu možnej zníženej renálnej funkcie u starších pacientov je
potrebné upraviť dávkovanie metformín hydrochloridu na základe funkcie
obličiek. Je potrebné pravidelné posúdenie funkcie obličiek (pozri časť
4.4.).

Deti staršie ako 10 rokov a mladiství

Monoterapia a kombinovaná terapia s inzulínom:
Počiatočná dávka všeobecne spočíva v podaní jednej filmom obalenej
tablety raz denne počas jedla alebo po jedle.


Po 10 až 15 dňoch je potrebné dávku upraviť v závislosti na hodnotách
krvnej glukózy. Postupné zvýšenie dávkovania má pozitívny účinok na
gastrointestinálnu znášanlivosť voči liečivu.


Maximálna odporúčaná denná dávka je 2 g metformín hydrochloridu denne,
užitá v 2 alebo 3 jednotlivých dávkach.


4. 3. Kontraindikácie


- Hypersenzitivita na metformín hydrochlorid alebo na ktorúkoľvek
zložku lieku.
- Diabetická ketoacidóza, diabetická prekóma.
- Renálne zlyhanie alebo renálna dysfunkcia (klírens kreatinínu < 60
ml/min).
- Akútne stavy s možnosťou zmeny renálnej funkcie
. dehydratácia,
. ťažká infekcia,
. šok.
- Intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok (pozri časť
4.4.).
- Akútne alebo chronické ochorenie, ktoré môže spôsobiť tkanivovú
hypoxiu ako sú:
. kardiálna alebo respiračná insuficiencia,
. nedávny infarkt myokardu,
. šok.
- Hepatálna insuficiencia, akútna intoxikácia alkoholom, alkoholizmus.
- Laktácia.

4. 4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaníLaktátová acidóza

Laktátová acidóza je zriedkavá, ale vážna metabolická komplikácia, ktorá
sa môže vyskytnúť v prípade kumulácie metformínu (vysoká mortalita
v prípade neposkytnutia rýchleho ošetrenia). Prípady laktátovej acidózy,
ktoré sa doteraz vyskytli u pacientov, ktorí užívali metformín
hydrochlorid, sa vyskytli hlavne u diabetických pacientov s vážnym
zlyhaním obličiek. Výskyt laktátovej acidózy môže a má byť redukovaný
vyhodnotením ďalších súvisiacich rizikových faktorov ako je nedostatočne
kompenzovaný diabetes, ketóza, dlhodobé hladovanie, nadmerné požívanie
alkoholu, insuficiencia pečene a stavy spojené s hypoxiou.


Diagnóza:
Laktátová acidóza je charakteristická acidotickým dyspnoe, abdominálnou
bolesťou a hypotermiou, po ktorých nasleduje kóma. Diagnostické
laboratórne nálezy sú znížená hodnota pH krvi, hladiny plazmového laktátu
vyššie ako 5 mmol/l a zvýšený anión gap (aniónová medzera) a pomer
laktát/pyruvát. V prípade podozrenia na metabolickú acidózu musí sa
podávanie metformín hydrochloridu prerušiť a pacient musí byť ihneď
hospitalizovaný (pozri časť 4.9).Funkcia obličiekNakoľko sa metformín vylučuje obličkami, je potrebné stanoviť hladiny
kreatinínu v sére pred začatím liečby a potom pravidelne:
- aspoň raz ročne u pacientov s normálnou funkciou obličiek
- aspoň dva až štyrikrát ročne u pacientov s hladinami sérového
kreatinínu na hornom limite normálu a u starších pacientov.


Znížená funkcia obličiek u starších pacientov je častá a asymptomatická.
Zvláštna pozornosť je potrebná v situáciách, pri ktorých môže dôjsť
k narušeniu renálnej funkcie, napríklad pri začatí antihypertenznej
terapie alebo diuretickej terapie a pri začatí terapie nesteroidovými
protizápalovými liekmi (NSAID).Podávanie jódových kontrastných látok

Nakoľko intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok v rámci
röntgenového vyšetrenia môže viesť k zlyhaniu obličiek, je potrebné
terapiu metformín hydrochloridom prerušiť pred alebo počas vyšetrenia
a nezačínať ju skôr ako 48 hodín po vyšetrení a to len v prípade, ak bola
vyšetrená renálna funkcia a bol zistený normálny stav.


Chirurgické výkony
Liečbu metformín hydrochloridom treba prerušiť 48 hodín pred chirurgickým
výkonom v celkovej, spinálnej alebo peridurálnej anestézii. V liečbe sa
nemá pokračovať skôr ako 48 hodín po chirurgickom výkone alebo po
obnovení orálnej výživy a to len v prípade, ak boli funkcie obličiek v
norme.


Deti a mladiství
Diagnóza diabetu 2. typu musí byť potvrdená pred začiatkom liečby
metformínom.


Počas jednoročných kontrolovaných klinických skúšok nebol pozorovaný
žiadny vplyv metformínu na rast a vývin, avšak v súčasnosti neexistujú
žiadne výsledky dlhodobého sledovania. Odporúča sa preto dôsledné
skúmanie možných účinkov metformínu na tieto ukazovatele.


Deti vo veku 10 až 12 rokov
Len 15 osôb z vekovej skupiny medzi 10. a 12. rokom bolo zahrnutých do
kontrolovaných klinických štúdií. Hoci účinnosť a bezpečnosť metformínu
u detí mladších ako 12 rokov sa nelíši od účinnosti a bezpečnosti lieku
u starších detí, odporúča sa zvláštna opatrnosť pri predpisovaní
metformínu deťom medzi 10. a 12. rokom.


Iné upozornenia:
- Všetci pacienti majú pokračovať v diéte s pravidelne rozdeleným denným
príjmom sacharidov. Obézni pacienti majú pokračovať v nízko -energetickej
diéte.
- Majú byť vykonávané pravidelné zvyčajné laboratórne testy pre
monitorovanie diabetu.
- Metformín hydrochlorid samotný nikdy nevyvoláva hypoglykémiu; je však
potrebné zvýšiť opatrnosť, ak sa podáva s inzulínom alebo
sulfonylmočovinou.4. 5. Liekové a iné interakcie

Súčasné užívanie, ktoré sa neodporúča:


Alkohol
Zvýšené riziko laktátovej acidózy pri akútnej intoxikácii alkoholom,
hlavne v prípade:
- hladovania alebo malnutrície,
- hepatálnej insuficiencie
Je potrebné sa vyhnúť konzumácii alkoholu a liečiv s obsahom alkoholu.


Jódové kontrastné látky
Intravaskulárne podanie jódových kontrastných látok môže viesť k zlyhaniu
obličiek, čo má za následok akumuláciu metformínu a riziko vzniku
laktátovej acidózy. Podávanie metformín hydrochloridu má byť prerušené
pred alebo počas vyšetrenia a nemá byť znova podávaný skôr ako po 48
hodinách po vyšetrení a to len v prípade, ak bola vyšetrená funkcia
obličiek a nález bol v norme.


Súčasné užívanie, ktoré vyžaduje opatrnosť


Glukokortikoidy (systémové a lokálne podanie), beta-2 blokátory
a diuretiká majú vlastnú hyperglykemickú aktivitu. Pacient musí byť
informovaný a treba vykonať častejšiu kontrolu hladiny glukózy v krvi,
hlavne na začiatku liečby. V prípade potreby má byť upravené dávkovanie
antidiabetických liekov počas liečby inými liekmi a po jej ukončení.


ACE-inhibítory môžu znižovať hladiny glukózy v krvi. V prípade potreby má
byť upravené dávkovanie antidiabetických liekov počas liečby inými
liekmi a po jej ukončení.


4.6. Gravidita a laktácia

Používanie počas tehotenstva
Doteraz nie sú k dispozícii žiadne relevantné epidemiologické údaje.
Skúšky na zvieratách nenaznačujú škodlivé účinky vzhľadom na tehotenstvo,
embryonálny alebo fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri
časť 5.3.).


Pri plánovaní tehotenstva a počas tehotenstva nemá byť diabetes liečený
metformín hydrochloridom, ale na udržanie hladiny glukózy v krvi čo
najbližšie k normálu má byť použitý inzulín s cieľom znížiť riziko
fetálnych malformácií súvisiacich s abnormálnymi hladinami glukózy v
krvi.

Používanie počas dojčenia
Metformín v období laktácie u potkanov prestupuje do mlieka. Podobné
údaje nie sú k dispozícii u ľudí a je potrebné zvážiť, či sa preruší
dojčenie alebo liečba metformín hydrochloridom, berúc do úvahy dôležitosť
užívania lieku pre matku.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Monoterapia metformín hydrochloridom nezapríčiňuje hypoglykémiu, a preto
nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Avšak pacient má byť upozornený na riziko hypoglykémie, ak sa metformín
hydrochlorid užíva v kombinácii s inými antidiabetickými liečivami
(sulfonylmočovina, inzulín, repaglinid).

4.8. Nežiaduce účinky

Nasledovné frekvencie výskytu sú použité pri hodnotení nežiaducich
účinkov:


Veľmi časté (? 1/10)


Časté (? 1/100 až < 1/10)


Menej časté (? 1/1 000 až < 1/100)


Zriedkavé (? 1/10 000 až <1 /1 000)


Veľmi zriedkavé (< 1/10 000) neznáme (nedajú sa stanoviť z dostupných
údajov)

Pri liečbe metformínom sa môžu vyskytnúť nasledovné nežiaduce účinky:


Gastrointestinálne poruchy
Veľmi časté:
Nauzea, vracanie, hnačka, abdominálne bolesti a strata chuti do jedla.
Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú najčastejšie na začiatku terapie a vo
väčšine prípadov spontánne vymiznú. Na ich prevenciu sa odporúča
rozdeliť dennú dávku metformín hydrochloridu na 2 – 3 dávky počas jedla
alebo po jedle. Pomalé zvyšovanie dávky tiež môže upraviť
gastrointestinálnu znášanlivosť.
Poruchy nervového systému
Časté:
Zmena chuti.


Poruchy kože a podkožného tkaniva
Veľmi zriedkavé:
Kožné reakcie ako erytém, svrbenie, žihľavka.


Poruchy metabolizmu a výživy
Veľmi zriedkavé:
Bola pozorovaná znížená absorpcia vitamínu B12 spolu s poklesom sérových
hladín u pacientov dlhodobo liečených metformínom. Toto treba zvážiť ako
možnú príčinu u pacientov s megaloblastickou anémiou.


Veľmi zriedkavé:
Laktátová acidóza (0,03 prípadov / 1000 pacientorokov; pozri časť 4.4.).


Hepatobiliárne poruchy
Veľmi zriedkavé:
Abnormálne výsledky pečeňových testov alebo hepatitída, ktoré sú
reverzibilné po ukončení liečby metformín hydrochloridom.


Obmedzené údaje preukázali podobný nežiaduci účinok u detí a mladistvých
ako u dospelých.

4.9. Predávkovanie


Pri dávke metformínu do 85 g hypoglykémia nebola pozorovaná, aj keď sa za
takýchto okolností vyskytla laktátová acidóza. Výrazné predávkovanie
alebo rizikové faktory môžu viesť k laktátovej acidóze. Laktátová acidóza
je urgentný stav a pacient musí byť ošetrený v nemocnici. Najúčinnejšou
metódou odstránenia laktátu a metformínu je hemodialýza.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Perorálne antidiabetiká


/Farmakoterapeutická skupina/: liečivá znižujúce hladinu glukózy v krvi,
okrem inzulínov, biguanidy


ATC kód: A10BA02


Metformín je biguanid s antihyperglykemickými účinkami, znižujúci bazálnu
aj postprandiálnu plazmovú glukózu. Nestimuluje sekréciu inzulínu,
a preto nespôsobuje hypoglykémiu.


Metformín pravdepodobne pôsobí prostredníctvom 3 mechanizmov:
1. Redukciou produkcie glukózy v pečeni inhibíciou glukoneogenézy
a glykogenolýzy;
2. Zvýšením citlivosti na inzulín vo svaloch, zlepšením periférneho
vychytávania a využitia glukózy;
3. Predĺžením intestinálnej absorpcie glukózy.


Metformín stimuluje syntézu intracelulárneho glykogénu pôsobením na
glykogén-syntetázu. Metformín zvyšuje transportnú kapacitu všetkých typov
membránových transportérov glukózy (GLUT).


U ľudí, nezávisle od jeho vplyvu na glykémiu, má metformín priaznivé
účinky na lipidový metabolizmus. Toto bolo preukázané pri terapeutických
dávkach v riadených strednodobých alebo dlhodobých klinických skúškach:
metformín znižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu
a triglyceridov.


Klinická účinnosť
Prospektívna randomizovaná skúška (UKPDS) potvrdila dlhodobý priaznivý
vplyv intenzívnej regulácie glukózy v krvi pri diabete 2. typu.


Analýza výsledkov u obéznych pacientov liečených metformín hydrochloridom
po zlyhaní diéty dokázala:
- signifikantné zníženie absolútneho rizika akejkoľvek komplikácie
súvisiacej s diabetom v skupine metformín hydrochloridu (29,8
prípadov/1000 pacientorokov) oproti skupine liečenej diétou samotnou
(43,3 prípadov/1000 pacientorokov), p = 0,0023, a oproti skupine
s monoterapiou sulfonylmočovinou a inzulínom (40,1 prípadov/1000
pacientorokov), p = 0,0034;
- signifikantné zníženie absolútneho rizika mortality súvisiacej
s diabetom: metformín hydrochlorid 7,5 prípadov/1000 pacientorokov,
diéta samotná 12,7 prípadov/1000 pacientorokov, p = 0,017;
- signifikantné zníženie absolútneho rizika celkovej mortality;
metformín hydrochlorid 13,5 prípadov/1000 pacientorokov (p=0,011),
a oproti skupinám kombinovanej terapie sulfonylmočovinou a inzulínom
18,9 prípadov/1000 pacientorokov (p = 0,021);
- signifikantné zníženie absolútneho rizika infarktu myokardu: metformín
hydrochlorid 11 prípadov/1000 pacientorokov, diéta samotná 18
prípadov/1000 pacientorokov (p = 0,01).


Pre metformín hydrochlorid použitým ako liek druhej voľby, v kombinácii
so sulfonylmočovinou, nebol preukázaný prínos s ohľadom na klinický
výsledok.


U diabetu 1. typu bola použitá kombinácia metformín hydrochloridu
a inzulínu u vybratých pacientov, ale klinický prínos tejto kombinácie
nebol formálne potvrdený.


Kontrolované jednoročné klinické skúšanie na limitovanom počte pacientov
vo veku 10 až 16 rokov preukázali podobný účinok na reguláciu glukózy
v krvi, aký bol pozorovaný u dospelých pacientov.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Po perorálnom podaní metformínu sa Tmax dosiahne za 2,5 hodiny. Absolútna
biologická dostupnosť tablety metformín hydrochloridu 500 mg alebo 850 mg
je približne 50 – 60 % u zdravých jedincov. Po perorálnom podaní bola
v stolici zistená 20 – 30 % neabsorbovaná frakcia.
Po perorálnej aplikácii je absorpcia metformín hydrochloridu
saturovateľná a nekompletná. Predpokladá sa, že farmakokinetika absorpcie
metformínu nie je lineárna.


Pri bežných dávkach metformínu a pri bežnej schéme jeho dávkovania sa
dosiahnu ustálené koncentrácie v plazme za 24 až 48 hodín a sú všeobecne
nižšie ako 1 µg/ml. V kontrolovaných klinických štúdiách maximálne
plazmové hladiny metformínu (Cmax) nepresahovali 4 µg/ml dokonca ani pri
maximálnej dávke.


Potrava znižuje rozsah a mierne spomaľuje absorpciu metformínu. Po podaní
dávky 850 mg metformín hydrochloridu bola pozorovaná o 40 % nižšia
maximálna koncentrácia v plazme, 25 % pokles AUC (plocha pod krivkou)
a 35 minútové predĺženie času potrebného na dosiahnutie maximálnej
koncentrácie v plazme. Klinická relevancia týchto znížení nie je známa.


Distribúcia
Väzba na proteíny v plazme je nepatrná. Metformín preniká do erytrocytov.
Najvyššia hladina v krvi je nižšia ako v plazme a maximum sa dosiahne
približne v rovnakom čase. Erytrocyty s veľkou pravdepodobnosťou
predstavujú druhý kompartment distribúcie. Priemerná hodnota Vd sa
pohybovala medzi 63 až
276 l.


Metabolizmus
Metformín sa nezmenený vylučuje močom. Žiadne metabolity sa u ľudí
nezistili.


Vylučovanie
Renálny klírens metformínu je > 400 ml/min., čo svedčí o jeho vylučovaní
glomerulárnou filtráciou a tubulárnou exkréciou. Po perorálnej dávke je
zdanlivý konečný polčas eliminácie približne 6,5 hodiny.
Keď je renálna funkcia zhoršená, renálny klírens klesá priamo úmerne
s klírensom kreatinínu, preto sa polčas eliminácie predĺži, čo vedie
k zvýšeným hladinám metformínu v plazme.
Deti
Skúška s jednorazovou dávkou: Po jednej dávke 500 mg metformín
hydrochloridu preukazovali pediatrickí pacienti rovnaký farmakokinetický
profil, aký bol pozorovaný u zdravých dospelých pacientov.
Skúška s opakovanou dávkou: Po opakovanom podaní 500 mg metformínu
dvakrát denne počas 7 dní bola priemerná maximálna plazmatická
koncentrácia (Cmax) znížená približne o 33 % a systémový príjem (AUC)
približne o 40 %, v porovnaní s dospelými diabetikmi, ktorí dostávali
opakovanú dávku 2 x 500 mg počas 14 dní. Keďže dávka bola individuálne
titrovaná v závislosti na regulácii glukózy v krvi, majú tieto údaje iba
obmedzený klinický význam.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje založené na konvenčných skúškach farmakologickej
bezpečnosti, toxicity opakovanej dávky, genotoxicity, karcinogénneho
potenciálu a reprodukčnej toxicity nepreukázali žiadne špeciálne
nebezpečenstvo pre ľudí.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Hypromellosum (hypromelóza)
Povidonum K25 (povidón K 25)
Magnesii stearas (Ph. Eur) (magnéziumstearát)
Macrogolum 6000 (makrogol 6000)
Titanii dioxidum (E 171) (oxid titaničitý)

6.2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti

3 roky


Nepoužívať po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote 15 - 30 ?C.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/hliníkový blister.
30, 60, 120 filmom obalených tabliet.


Nemocničné balenie - 600 (20 x 30) filmom obalených tabliet.


Nie všetky balenia musia byť uvedené na trh.

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetky nespotrebované produkty alebo odpadové materiály majú byť
likvidované v súlade s lokálnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlín
Nemecká spolková republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

18/0931/96-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


17. december 1996


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

August 2008

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C24519
Skupina ATC:
A10 - Antidiabetiká
Skupina ATC:
A10BA02 - metforminum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
mycophenolatum natricum
Výrobca lieku:
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Berlín, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe diabetes mellitus 2. typu s preukázaným nežiaducim účinkom na klasický metformín.
Predajná cena:
5.81 € / 175.03 SK
Úhrada poisťovňou:
3.04 € / 91.58 SK
Doplatok pacienta:
2.77 € / 83.45 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.12 € ÚP:0.00 € DP:1.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.04 € ÚP:1.52 € DP:1.52 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.99 € ÚP:3.04 € DP:0.95 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.66 € ÚP:0.00 € DP:0.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.79 € ÚP:1.13 € DP:0.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.57 € ÚP:2.26 € DP:1.31 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.23 € ÚP:2.40 € DP:0.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.46 € ÚP:4.80 € DP:1.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.81 € ÚP:3.04 € DP:2.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.77 € ÚP:0.00 € DP:3.77 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien