Detail:
Amlessa 8 mg/5 mg tbl 30x8 mg/5 mg
Názov lieku:
Amlessa 8 mg/5 mg
Doplnok názvu:
tbl 30x8 mg/5 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2010/03494,
2010/03495, 2010/03496, 2010/03497


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Amlessa 4 mg/5 mg tablety
Amlessa 4 mg/10 mg tablety
Amlessa 8 mg/5 mg tablety
Amlessa 8 mg/10 mg tablety
erbumínová soľ perindoprilu/amlodipín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
0. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
1. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
2. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Amlessa a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Amlessu
3. Ako užívať Amlessu
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Amlessu
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE AMLESSA A NA ČO SA POUŽÍVA

Amlessa sa predpisuje na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie)
a/alebo stabilnej ischemickej choroby srdca (stav, pri ktorom je
zásobovanie srdca krvou znížené alebo blokované).
Pacienti, ktorí už užívajú perindopril a amlodipín v dvoch samostatných
tabletách, môžu namiesto toho užívať jednu tabletu Amlessy, ktorá
obsahuje obidve liečivá.

Amlessa je kombináciou dvoch liečiv, perindoprilu a amlodipínu. Perindopril
je ACE inhibítor (inhibítor angiotenzín konvertujúceho enzýmu).
Amlodipín je antagonista vápnika (patrí do skupiny liečiv nazývaných
dihydropyridíny). Spoločne spôsobujú rozšírenie a uvoľnenie krvných
ciev, čo má za následok zníženie krvného tlaku. Krv môže ľahšie prúdiť
v tele a srdce nemusí tak ťažko pracovať.


2. SKÔR AKO UŽIJETE AMLESSU

Neužívajte Amlessu
- keď ste alergický (precitlivený) na erbumínovú soľ perindoprilu alebo
na ktorýkoľvek iný ACE inhibítor, na amlodipín besilát alebo
na ktorékoľvek iné dihydropyridíny alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok Amlessy (zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6),
3. keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (Taktiež je lepšie vynúť sa
užívaniu Amlessy v rannom štádiu tehotenstva – pozri časť
o tehotenstve.),
4. keď sa u Vás pri predchádzajúcej liečbe ACE inhibítorom vyskytli
príznaky ako sipot, opuchnutie tváre alebo jazyka, silné svrbenie
alebo závažné kožné vyrážky alebo keď sa tieto príznaky vyskytli u Vás
alebo člena Vašej rodiny za akýchkoľvek iných okolností (stav nazývaný
angioedém),
5. ak máte kardiogénny šok (keď srdce nie je schopné dostatočne zásobovať
telo krvou), stenózu aorty (zúženie hlavnej cievy vedúcej zo srdca)
alebo nestabilnú angínu (bolesť na hrudi, ktorá sa môže objaviť
v kľude),
6. ak máte veľmi nízky krvný tlak (závažná hypotenzia),
7. ak trpíte srdcovým zlyhaním (srdce prestáva dostatočne pumpovať krv, čo
má za následok dýchavičnosť alebo periférny edém, ako sú opuchy nôh,
členkov alebo chodidiel) po akútnom infarkte myokardu.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Amlessy
8. keď máte hypertrofickú kardiomyopatiu (chorobu srdcového svalu) alebo
stenózu renálnej tepny (zúženie tepny zásobujúcej obličku krvou),
9. keď máte akékoľvek iné problémy so srdcom,
10. keď máte narušenú funkciu pečene,
11. keď máte problémy s obličkami alebo keď podstupujete dialýzu,
12. keď trpíte kolagénovým vaskulárnym ochorením (choroba spojivového
tkaniva), ako je systémový lupus erythematosus alebo sklerodermia,
13. keď máte cukrovku,
14. keď ste na diéte s obmedzeným príjmom soli alebo používate soľné
náhrady obsahujúce draslík (dobre vyvážená hladina draslíka v krvi je
dôležitá).

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli byť tehotná), musíte to
povedať Vášmu lekárovi. Amlessa sa neodporúča v počiatočnom štádiu
tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace,
pretože môže vážne poškodiť Vaše dieťa ak sa bude užívať v tomto období
(pozri časť o tehotenstve).

Informujte svojho lekára alebo zdravotnícky personál, že užívate Amlessu aj
v tom prípade:
15. keď máte podstúpiť celkovú anestéziu a/alebo väčší chirurgický zákrok,
16. keď ste nedávno trpeli hnačkou alebo vracaním (nevoľnosťou),
17. keď máte podstúpiť LDL aferézu (odstránenie cholesterolu z Vašej krvi
pomocou prístroja),
18. keď máte podstúpiť desenzibilizačnú liečbu na zníženie alergických
prejavov na včelie alebo osie žihadlo.

Amlessa sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím,
oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vyhnite sa užívaniu Amlessy spolu s:
19. lítiom (používa sa na liečbu mánie alebo depresie),
20. estramustínom (používa sa na liečbu rakoviny),
21. draslík šetriacimi diuretikami (spironolaktón, triamterén), doplnkami
draslíka alebo soľnými náhradami s obsahom draslíka.

Liečba Amlessou môže byť ovplyvnená inými liekmi. Určite Vášmu lekárovi
povedzte, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, pretože môže byť
potrebná zvláštna opatrnosť:
22. iné lieky na vysoký krvný tlak, vrátane diuretík (lieky, ktoré zvyšujú
množstvo moču vytváraného v obličkách),
23. nesteroidné protizápalové lieky (napr. ibuprofén) na úľavu od bolesti
alebo vysoké dávky kyseliny acetylsalicylovej,
24. lieky na liečbu cukrovky (napr. inzulín),
25. lieky na liečbu psychických porúch ako sú depresia, pocit úzkosti,
schizofrénia, atď. (napr. tricyklické antidepresíva, antipsychotiká,
antidepresíva podobné imipramínu, neuroleptiká),
26. imunosupresíva (lieky, ktoré potláčajú obranné mechanizmy tela)
používané na liečbu autoimunitných ochorení alebo po transplantácii
(napr. cyklosporín),
27. alopurinol (na liečbu dny),
28. prokaínamid (na liečbu nepravidelného srdcového tepu),
29. vazodilatanciá, vrátane nitrátov (prípravky, ktoré rozširujú cievy),
30. heparín (liek na riedenie krvi),
31. efedrín, noradrenalín a adrenalín (lieky používané na liečbu nízkeho
krvného tlaku, šoku a astmy),
32. baklofén používaný na liečbu svalovej stuhnutosti pri ochoreniach ako
skleróza multiplex,
33. niektoré antibiotiká ako napr. rifampicín,
34. antiepileptiká, ako napr. karbamazepín, fenobarbital, fenytoín,
fosfenytoín, primidon,
35. itrakonazol, ketokonazol (lieky na liečbu plesňových infekcií),
36. alfa-blokátory, používané na liečbu zväčšenej prostaty ako napr.
prazosín, alfuzosín, doxazosín, tamsulosín, terazosín,
37. amifostín (používaný na prevenciu alebo zníženie vedľajších účinkov
spôsobených inými liekmi alebo rádioterapiou pri liečbe rakoviny),
38. kortikosteroidy (používané na liečbu rôznych stavov vrátane závažnej
astmy a reumatoidnej artritídy),
39. soli zlata, najmä pri vnútrožilovom podaní (používajú sa na liečbu
symptómov reumatoidnej artritídy).

Užívanie Amlessy s jedlom a nápojmi
Amlessa sa má užívať pred jedlom.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo
lekárnikom.

/Tehotenstvo/
Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte to
povedať Vášmu lekárovi. Lekár Vám pravdepodobne povie, aby ste Amlessu
prestali užívať ešte skôr, ako otehotniete alebo ihneď potom, ako
zistíte, že ste tehotná a namiesto Amlessy Vám odporučí užívanie iného
lieku. Užívanie Amlessy sa neodporúča v počiatočnom štádiu tehotenstva
a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože
užívanie po treťom mesiaci tehotenstva môže vážne poškodiť Vaše dieťa.

/Dojčenie/
Povedzte Vášmu lekárovi, ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť. Amlessa
sa pre dojčiace matky neodporúča a ak chcete dojčiť, Váš lekár Vám môže
vybrať inú liečbu, najmä ak je Vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo
predčasne.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Amlessa nemá vplyv na bdelosť, ale môžete pociťovať závraty alebo slabosť
v dôsledku nízkeho krvného tlaku, čo môže ovplyvniť Vašu schopnosť viesť
vozidlo alebo obsluhovať stroje. Neodporúčame Vám viesť vozidlo a
obsluhovať stroje, kým nebudete vedieť ako Vás Amlessa ovplyvňuje.


3. AKO UŽÍVAŤ AMLESSU

Vždy užívajte Amlessu presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tabletu prehltnite a zapite pohárom vody, najlepšie každý deň v rovnakom
čase, ráno a pred jedlom. Váš lekár rozhodne, aká dávka je pre Vás
správna. Zvyčajná dávka je jedna tableta raz denne.
Amlessa sa zvyčajne predpisuje pacientom, ktorí už užívajú perindopril
a amlodipín v samostatných tabletách.

Ak užijete viac Amlessy, ako máte
Ak užijete príliš veľa tabliet, kontaktujte ihneď pohotovostné oddelenie
najbližšej nemocnice alebo svojho lekára. Najpravdepodobnejším prejavom
v prípade predávkovania je nízky krvný tlak, z čoho môžete pociťovať
závraty alebo mdloby. Ak sa to stane, môže pomôcť, ak si ľahnete tak,
aby ste mali zdvihnuté nohy.

Ak zabudnete užiť Amlessu
Je dôležité, aby ste Váš liek užívali každý deň, pretože pravidelná liečba
je účinnejšia. Ak však zabudnete užiť dávku Amlessy, ďalšiu dávku užite
v zvyčajnom čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Amlessu
Keďže liečba Amlessou je obyčajne celoživotná, predtým ako tento liek
prestanete užívať, poraďte sa o tom so svojím lekárom.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Amlessa môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Nežiaduce účinky sú podľa frekvencie rozdelené do týchto skupín:
|Veľmi časté: |Postihujú viac ako 1 pacienta z 10 |
|Časté: |Postihujú 1 až 10 pacientov zo 100 |
|Menej časté: |Postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000 |
|Zriedkavé: |Postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000 |
|Veľmi |Postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000 |
|zriedkavé: | |
|Neznáme: |Frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov |


Ak sa u Vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, ihneď prestaňte
liek užívať a oznámte to svojmu lekárovi:
40. príznaky alergickej reakcie, ako sú opuch tváre, pier, úst, jazyka
alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním,
41. závažné závraty alebo mdloby,
42. nezvyčajne rýchly alebo nepravidelný srdcový tep.

Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:

- Časté vedľajšie účinky (objavujú sa u menej ako 1 z 10 užívajúcich, ale
viac ako u 1 zo 100 užívajúcich):
bolesť hlavy, závraty, mdloby, mravčenie, somnolencia (ospalosť), poruchy
videnia, tinnitus (hučanie v ušiach), palpitácie (búšenie srdca),
začervenanie tváre (pocit horúčavy alebo tepla na Vašej tvári), točenie
hlavy v dôsledku nízkeho krvného tlaku, kašeľ, namáhavé dýchanie, nauzea
(nutkanie na vracanie), vracanie, bolesť brucha, poruchy chuti, dyspepsia
alebo problémy s trávením, hnačka, zápcha, alergické reakcie (ako napr.
kožné vyrážky, svrbenie), svalové kŕče, pocit únavy, edém (opuch nôh
a členkov),


- Menej časté vedľajšie účinky (objavujú sa u menej ako 1 zo
100 užívajúcich, ale viac ako u 1 z 1000 užívajúcich):
náhle zmeny nálady, poruchy spánku, triaška, synkopa (náhle prechodné
bezvedomie), strata pociťovania bolesti, rinitída (upchatý nos alebo
nachladnutie), poruchy činnosti čriev, vypadávanie vlasov, červené alebo
svetlé škvrny na koži, bolesti chrbta, svalov a kĺbov, bolesti hrude,
zvýšená potreba močenia predovšetkým v noci, malátnosť (celkový pocit
nevoľnosti), bronchospazmus (stiahnutie hrude, sipot a namáhavé
dýchanie), sucho v ústach, angioedém (symptómy ako sipot, opuch tváre
alebo jazyka), obličkové problémy, impotencia, zvýšené potenie, zväčšenie
prsníkov u mužov, zvýšenie alebo zníženie hmotnosti,


- Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (objavujú sa u menej ako 1 z 10 000
užívajúcich):
zmätenosť, kardiovaskulárne poruchy (nepravidelný tep, angina pectoris,
infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda), eozinofilná pneumónia
(zriedkavý typ zápalu pľúc), multiformný erytém (kožné vyrážky, ktoré
často začínajú ako červené svrbiace škvrny na tvári, ramenách alebo
nohách), poruchy krvi, pankreasu, žalúdka alebo pečene, periférna
neuropatia (ochorenie, ktoré spôsobuje stratu citlivosti, bolesti,
neschopnosť svalovej kontroly), hypertónia (abnormálne zvýšenie svalového
napätia), vaskulitída (zápal kožných ciev), opuch ďasien, vysoká hladina
cukru v krvi.

U pacientov užívajúcich Amlessu boli taktiež hlásené nasledovné vedľajšie
účinky: hypoglykémia (veľmi nízka hladina cukru v krvi), vaskulitída (zápal
ciev).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ AMLESSU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Amlessu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke
a obale na tablety. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale, na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Amlessa obsahuje

- Liečivá sú erbumínová soľ perindoprilu a amlodipín.
Amlessa 4 mg/5 mg tablety
Každá tableta obsahuje 4 mg erbumínovej soli perindoprilu (zodpovedá
3,34 mg perindoprilu) a 5 mg amlodipínu (vo forme besilátu).
Amlessa 4 mg/10 mg tablety
Každá tableta obsahuje 4 mg erbumínovej soli perindoprilu (zodpovedá
3,34 mg perindoprilu) a 10 mg amlodipínu (vo forme besilátu).
Amlessa 8 mg/5 mg tablety
Každá tableta obsahuje 8 mg erbumínovej soli perindoprilu (zodpovedá
6,68 mg perindoprilu) a 5 mg amlodipínu (vo forme besilátu).
Amlessa 8 mg/10 mg tablety
Každá tableta obsahuje 8 mg erbumínovej soli perindoprilu (zodpovedá
6,68 mg perindoprilu) a 10 mg amlodipínu (vo forme besilátu).
- Ďalšie zložky sú hydrogénuhličitan sodný, mikrokryštalická celulóza
(E460), kukuričný škrob predželatínovaný, sodná soľ karboxymetylškrobu
(typ A), koloidný oxid kremičitý bezvodý a magnéziumstearát (E572).

Ako vyzerá Amlessa a obsah balenia

Amlessa 4 mg/5 mg tablety sú biele až takmer biele, okrúhle, mierne
bikonvexné tablety so skosenými hranami.
Amlessa 4 mg/10 mg tablety sú biele až takmer biele, bikonvexné tablety
v tvare kapsuly s deliacou ryhou na jednej strane. Deliaca ryha iba pomáha
rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké
dávky.
Amlessa 8 mg/5 mg tablety sú biele až takmer biele, okrúhle, bikonvexné
tablety so skosenými hranami.
Amlessa 8 mg/10 mg tablety sú biele až takmer biele, okrúhle, bikonvexné
tablety so skosenými hranami a deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa
môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Tablety sú dostupné v škatuľkách s 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90
a 100 tabletami v blistri.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobca
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str.5, 27472 Cuxhaven, Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
|Členský štát |Názov lieku |
|Česká republika, Lotyšsko, |Amlessa |
|Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, | |
|Rumunsko, Slovensko, Slovinsko | |
|Holandsko |Perindopril |
| |tert-butylamine/Amlodipine Krka |
|Litva |Dalnessa |
|Španielsko |Perindopril/Amlodipine Krka |
|Taliansko |Perindopril e Amlodipina Krka |
|Spojené kráľovstvo |Perindopril/Amlodipine |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni
2011.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2010/03494,
2010/03495, 2010/03496, 2010/03497


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Amlessa 4 mg/5 mg tablety
Amlessa 4 mg/10 mg tablety
Amlessa 8 mg/5 mg tablety
Amlessa 8 mg/10 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

Amlessa 4 mg/5 mg tablety
Každá tableta obsahuje 4 mg erbumínovej soli perindoprilu (zodpovedá
3,34 mg perindoprilu) a 5 mg amlodipínu (vo forme besilátu).

Amlessa 4 mg/10 mg tablety
Každá tableta obsahuje 4 mg erbumínovej soli perindoprilu (zodpovedá
3,34 mg perindoprilu) a 10 mg amlodipínu (vo forme besilátu).

Amlessa 8 mg/5 mg tablety
Každá tableta obsahuje 8 mg erbumínovej soli perindoprilu (zodpovedá
6,68 mg perindoprilu) a 5 mg amlodipínu (vo forme besilátu).

Amlessa 8 mg/10 mg tablety
Každá tableta obsahuje 8 mg erbumínovej soli perindoprilu (zodpovedá
6,68 mg perindoprilu) a 10 mg amlodipínu (vo forme besilátu).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

4 mg/5 mg: Biele až takmer biele, okrúhle, mierne bikonvexné tablety so
skosenými hranami.
4 mg/10 mg: Biele až takmer biele, bikonvexné tablety v tvare kapsuly s
deliacou ryhou na jednej strane. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu
na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.
8 mg/5 mg: Biele až takmer biele, okrúhle, bikonvexné tablety so skosenými
hranami.
8 mg/10 mg: Biele až takmer biele, okrúhle, bikonvexné tablety so skosenými
hranami a deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na
rovnaké polovice.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Amlessa je indikovaná ako substitučná terapia na liečbu hypertenzie a/alebo
stabilnej ischemickej choroby srdca u pacientov, ktorí sú už kontrolovaní
perindoprilom a amlodipínom podávanými súbežne v rovnakých dávkových
hladinách

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na vnútorné použitie.
Jedna tableta denne, užitá ako jednotlivá dávka, pokiaľ možno ráno, pred
jedlom.

Fixná kombinácia dávok nie je vhodná ako začiatočná terapia.
Ak je potrebná zmena dávkovania, má sa vykonávať individuálnou titráciou
jednotlivých zložiek lieku.

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek a starší pacienti (pozri časti 4.4/
/a 5.2)/
U pacientov s poškodením funkcie obličiek a starších pacientov je znížená
eliminácia perindoprilátu. Preto bude bežné lekárske sledovanie zahŕňať
časté monitorovanie kreatinínu a draslíka.
Amlessa sa môže podávať pacientom s CLcr ?60 ml/min a nie je vhodná pre
pacientov s CLcr <60 ml/min. U týchto pacientov sa odporúča individuálna
titrácia dávky zložkami lieku.
Zmeny v plazmatických koncentráciách amlodipínu nie sú v priamom vzťahu so
stupňom poškodenia obličiek.

/Pacienti s poškodením funkcie pečene: pozri časti 4.4 a 5.2/
Pre pacientov s poškodením funkcie pečene nebol stanovený dávkovací režim.
Preto sa má Amlessa podávať s opatrnosťou.

/Deti a dospievajúci/
Amlessa sa nemá používať u detí a dospievajúcich, pretože účinnosť
a znášanlivosť perindoprilu a amlodipínu samotných alebo v kombinácii sa
u detí a dospievajúcich nestanovovala.


4.3 Kontraindikácie

/Súvisiace s perindoprilom:/
- Precitlivenosť na perindopril alebo na iný ACE inhibítor.
- Angioedém spojený s predchádzajúcou liečbou ACE inhibítormi v anamnéze.
- Dedičný alebo idiopatický angioedém.
- Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

/Súvisiace s/ /amlodipínom:/
- Závažná hypotenzia.
- Precitlivenosť na amlodipín alebo na ktorékoľvek iné dihydropyridíny.
- Šok, vrátane kardiogénneho šoku.
- Obštrukcia prietoku ľavej srdcovej komory (napr. vysoký stupeň
aortálnej stenózy).
- Hemodynamicky nestabilné srdcové zlyhanie po akútnom infarkte myokardu.

/Súvisiace s Amlessou:/
Všetky kontraindikácie súvisiace s jednotlivými liečivami uvedené vyššie
platia aj pre fixnú kombináciu Amlessy.
- Precitlivenosť na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všetky upozornenia týkajúce sa každého liečiva, ako sú uvedené ďalej,
platia aj pre fixnú kombináciu Amlessy.

/Súvisiace s perindoprilom:/
/Osobitné upozornenia/

/Precitlivenosť/angioedém:/
U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu, boli zriedkavo
zaznamenané prípady angioedému tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka,
hlasiviek a/alebo hrtana (pozri časť 4.8). Toto sa môže vyskytnúť
kedykoľvek počas liečby. V takýchto prípadoch sa musí liečba Amlessou
okamžite prerušiť a má sa začať primerané monitorovanie, ktoré má
pokračovať až do úplného vymiznutia symptómov. V takých prípadoch, kde sa
opuch obmedzil na oblasť tváre a pier, sa stav zvyčajne upravil bez liečby,
hoci antihistaminiká boli pri zmierňovaní symptómov užitočné.
Angioedém spojený s edémom hrtana môže byť fatálny. V prípadoch, kedy je
postihnutý jazyk, hlasivky alebo hrtan, čo môže spôsobiť obštrukciu
dýchacích ciest, sa musí okamžite poskytnúť pohotovostná liečba. Tá môže
zahŕňať podanie adrenalínu a/alebo zabezpečenie priechodnosti dýchacích
ciest. Pacient má byť pod starostlivým lekárskym dohľadom do úplného
a trvalého vymiznutia symptómov.
U pacientov s anamnézou angioedému nesúvisiaceho s liečbou ACE inhibítormi
môže byť riziko angioedému počas užívania ACE inhibítorov zvýšené (pozri
časť 4.3).
U pacientov liečených ACE inhibítormi bol zriedkavo zaznamenaný
intestinálny angioedém. Títo pacienti mali bolesti brucha (s alebo bez
nauzey alebo vracania); v niektorých prípadoch bez predchádzajúceho
angioedému tváre, pričom hladiny C-1 esterázy boli v norme. Angioedém bol
diagnostikovaný prostredníctvom vyšetrení zahŕňajúcich CT brucha alebo
ultrazvuk alebo pri chirurgickom zákroku a symptómy ustúpili po zastavení
podávania ACE inhibítorov.

Intestinálny angioedém má byť zahrnutý do diferenciálnej diagnózy pacientov
s bolesťou brucha, ktorí užívajú ACE inhibítory (pozri časť 4.8).

/Anafylaktoidné reakcie počas aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL):/
Zriedkavo sa u pacientov užívajúcich ACE inhibítory počas aferézy
lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) síranom dextránu vyskytli život
ohrozujúce anafylaktoidné reakcie. Týmto reakciám sa predišlo dočasným
vysadením liečby ACE inhibítormi pred každou aferézou.

/Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie:/
U pacientov užívajúcich ACE inhibítory sa počas desenzibilizačnej liečby
(napr. jedom blanokrídlovcov) vyskytli anafylaktoidné reakcie. U týchto
pacientov sa týmto reakciám predišlo dočasným vysadením liečby ACE
inhibítormi, opäť sa však objavili po ich náhodnom užití.

/Neutropénia/agranulocytóza/trombocytopénia/anémia/
Neutropénia, agranulocytóza, trombocytopénia a anémia boli zaznamenané u
pacientov užívajúcich ACE inhibítory. U pacientov s normálnou funkciou
obličiek a bez ďalších komplikujúcich faktorov sa neutropénia vyskytuje
zriedkavo. Perindopril má byť používaný s najvyššou opatrnosťou u pacientov
s kolagénovým vaskulárnym ochorením, u pacientov užívajúcich
imunosupresívnu liečbu, ktorí sú liečení alopurinolom alebo prokaínamidom,
alebo pri kombinácii týchto komplikujúcich faktorov, najmä ak je známe
preexistujúce poškodenie funkcie obličiek. U niektorých pacientov sa
vyvinuli závažné infekcie, ktoré v ojedinelých prípadoch neodpovedali na
intenzívnu antibiotickú liečbu. Ak sa u takýchto pacientov používa
perindopril, odporúča sa pravidelne monitorovať počet leukocytov a
pacientov poučiť, aby oznámili akúkoľvek známku infekcie (napr. bolesť
hrdla, horúčka).

/Gravidita:/
ACE inhibítory sa nemajú začať podávať počas gravidity. Ak je však
pokračovanie v liečbe ACE inhibítormi považované za nevyhnutné, pacientkam
plánujúcim graviditu sa má liečba zmeniť na alternatívnu antihypertenznú
liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Po
potvrdení gravidity sa má liečba ACE inhibítormi okamžite ukončiť a, ak je
to vhodné, začať s alternatívnou liečbou (pozri časť 4.3 a 4.6).

/Upozornenia pri užívaní/

/Hypotenzia:/
ACE inhibítory môžu spôsobiť pokles tlaku krvi. Symptomatická hypotenzia je
zriedkavá u pacientov s nekomplikovanou hypertenziou a s väčšou
pravdepodobnosťou k nej môže dôjsť u pacientov s hypovolémiou spôsobenou
napr. liečbou diuretikami, obmedzením príjmu soli v potrave, dialýzou,
hnačkou alebo vracaním, alebo u pacientov so závažnou renín-dependentnou
hypertenziou (pozri časti 4.5 a 4.8). U pacientov so zvýšeným rizikom
symptomatickej hypotenzie sa musí počas liečby Amlessou dôsledne
monitorovať krvný tlak, renálne funkcie a hladiny draslíka v sére.
Podobná pozornosť sa vyžaduje u pacientov s ischemickou chorobou srdca
alebo cerebrovaskulárnym ochorením, u ktorých by nadmerný pokles tlaku krvi
mohol mať za následok infarkt myokardu alebo cerebrovaskulárnu príhodu.

Ak dôjde k hypotenzii, pacient sa má uložiť do polohy ležmo, a ak je to
nutné, má sa mu aplikovať intravenózna infúzia roztoku chloridu sodného
9 mg/ml (0,9 %). Prechodná hypotenzná odpoveď nie je kontraindikáciou
na podávanie ďalších dávok, ktoré je možné podať zvyčajne bez ťažkostí, keď
sa tlak krvi po zväčšení objemu zvýši.

/Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne/hypertrofická kardiomyopatia:/
Rovnako ako aj iné ACE inhibítory, perindopril sa má podávať opatrne
pacientom so stenózou mitrálnej chlopne a obštrukciou prietoku ľavej
komory, ako je aortálna stenóza alebo hypertrofická kardiomyopatia.

/Poškodenie funkcie obličiek:/
V prípadoch poškodenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu <60 ml/min) sa
odporúča individuálna titrácia dávky zložkami lieku (pozri časť 4.2).
U pacientov s poškodením funkcie obličiek je rutinné monitorovanie kaliémie
a hladín kreatinínu súčasťou bežnej lekárskej praxe (pozri časť 4.8).
U niektorých pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo
stenózou artérie solitérnej obličky, ktorí boli liečení ACE inhibítormi,
boli zaznamenané zvýšené hladiny urey v krvi a hladiny sérového kreatinínu,
ktoré boli zvyčajne reverzibilné po ukončení liečby. K tomuto môže dôjsť
pravdepodobne najmä u pacientov s renálnou insuficienciou. Pri súčasnej
renovaskulárnej hypertenzii je riziko vzniku závažnej hypotenzie a renálnej
insuficiencie zvýšené. U niektorých hypertonikov bez zjavného
preexistujúceho renovaskulárneho ochorenia došlo k zvýšeniu hladín urey
v krvi a sérového kreatinínu, ktoré bolo zvyčajne mierne a prechodné, a to
najmä, ak bol perindopril podávaný súbežne s diuretikom. K tomu môže dôjsť
s väčšou pravdepodobnosťou u pacientov s preexistujúcim poškodením funkcie
obličiek.

/Hepatálne zlyhanie:/
Užívanie ACE inhibítorov bolo zriedkavo spojené so vznikom syndrómu, ktorý
sa začínal cholestatickou žltačkou a progredoval do fulminantnej hepatálnej
nekrózy a (niekedy) úmrtia. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy.
Pacienti užívajúci ACE inhibítory, u ktorých sa rozvinie žltačka, alebo
u ktorých dôjde k výraznému zvýšeniu hepatálnych enzýmov, musia ukončiť
užívanie ACE inhibítora a musia zostať pod náležitým lekárskym dohľadom
(pozri časť 4.8).

/Etnické rozdiely:/
ACE inhibítory spôsobujú vyššie percento angioedému u pacientov čiernej
rasy, než u pacientov iných rás.
Podobne ako iné ACE inhibítory, aj perindopril môže byť menej účinný v
znižovaní tlaku krvi u pacientov čiernej rasy v porovnaní s inými rasami,
možno z dôvodu vyššej prevalencie stavov s nízkou hladinou renínu
v hypertenznej černošskej populácii.

/Kašeľ:/
Pri používaní ACE inhibítorov bol zaznamenaný kašeľ. Tento kašeľ je
zvyčajne neproduktívny, pretrvávajúci a ustupuje po ukončení liečby. Kašeľ
vyvolaný ACE inhibítorom má byť považovaný za súčasť diferenciálnej
diagnostiky kašľa.

/Operácia/anestézia:/
U pacientov, ktorí sa podrobujú závažnému chirurgickému zákroku, alebo
počas anestézie látkami vyvolávajúcimi hypotenziu, môže Amlessa blokovať
sekundárnu tvorbu angiotenzínu II po kompenzačnom uvoľnení renínu. Liečba
sa má vysadiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom. Ak sa vyskytne
hypotenzia, ktorá je považovaná za dôsledok tohto mechanizmu, je možné ju
korigovať zvýšením cirkulujúceho objemu.

/Hyperkaliémia:/
Zvýšenie hladiny draslíka v sére bolo pozorované u niektorých pacientov
liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu. Medzi pacientov s rizikom
rozvoja hyperkaliémie patria pacienti s renálnou insuficienciou,
s poškodením obličiek, s vyšším vekom (>70 rokov), s diabetom mellitus, s
pridruženými udalosťami, najmä dehydratáciou, akútnou srdcovou
dekompenzáciou, metabolickou acidózou alebo pacienti súčasne užívajúci
draslík šetriace diuretiká (napr. spironolaktón, eplerenon, triamterén
alebo amilorid), doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka,
ako aj pacienti užívajúci iné lieky, ktoré sú spojené so zvýšením draslíka
v sére (napr. heparín). Užívanie doplnkov draslíka, draslík šetriacich
diuretík alebo soľných náhrad s obsahom draslíka môže, najmä u pacientov s
poruchou funkcie obličiek, viesť k významnému zvýšeniu hladiny draslíka v
sére. Hyperkaliémia môže spôsobiť vážne, niekedy i fatálne arytmie. Ak sa
súčasné použitie perindoprilu a niektorých vyššie uvedených látok považuje
za potrebné, majú sa používať s opatrnosťou a má sa často kontrolovať
hladina draslíka v sére (pozri časť 4.5).

/Diabetickí pacienti/
U pacientov s diabetom, liečených perorálnymi antidiabetikami alebo
inzulínom, musí byť počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom starostlivo
monitorovaná glykémia (pozri časť 4.5).

/Súvisiace s/ /amlodipín//om:/
/Osobitné upozornenia/

/Pacienti s poruchou funkcie pečene:/
Rovnako ako u všetkých antagonistov vápnika, je polčas amlodipínu predĺžený
u pacientov s poruchou funkcie pečene. Preto musí byť týmto pacientom liek
podávaný opatrne a za dôsledného monitorovania hepatálnych enzýmov.

/Pacienti so srdcovým zlyhaním:/
Pacienti so srdcovým zlyhaním sa majú liečiť s opatrnosťou.
V dlhodobej štúdii zahrňujúcej pacientov so závažným srdcovým zlyhaním
(NYHA III a IV) bol zaznamenaný vyšší výskyt pľúcneho edému v skupine
liečenej amlodipínom ako v placebo skupine, čo však nenaznačovalo zhoršenie
srdcového zlyhania (pozri časť 5.1).

/Súvisiace s Amlessou:/
/Osobitné upozornenia/

/Interakcie/
Súčasné užívanie Amlessy s lítiom, draslík šetriacimi diuretikami alebo
doplnkami draslíka sa neodporúča (pozri časť 4.5).


4.5 Liekové a iné interakcie

/Súvisiace s perindoprilom/

/Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča:/

/Draslík šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom/
/draslíka:/ U niektorých pacientov liečených perindoprilom sa môže vyskytnúť
hyperkaliémia, hoci sérové hladiny draslíka zostávajú zvyčajne v normálnych
limitoch. Draslík šetriace diuretiká (napr. spironolaktón, triamterén alebo
amilorid), doplnky draslíka alebo soľné náhrady s obsahom draslíka môžu
viesť k signifikantnému zvýšeniu hladiny draslíka v sére. Preto sa
kombinácia perindoprilu s vyššie uvedenými liekmi neodporúča (pozri časť
4.4). Ak je ich súbežné použitie indikované z dôvodu potvrdenej
hypokaliémie, majú sa používať s opatrnosťou a pri častom monitorovaní
hladín draslíka v sére.

/Lítium:/
Počas súbežného podávania ACE inhibítorov boli zaznamenané reverzibilné
zvýšenia sérových koncentrácií lítia a jeho toxicity (závažná
neurotoxicita). Kombinácia perindoprilu s lítiom sa neodporúča. Ak sa
potvrdí, že táto kombinácia je nutná, odporúča sa starostlivo monitorovať
hladiny lítia v sére (pozri časť 4.4).

/Estramustín:/
Riziko zvýšených nežiaducich účinkov, ako je angioneurotický edém
(angioedém).

/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje osobitnú pozornosť:/

/Nesteroidové antiflogistiká (NSA) vrátane kyseliny acetylsalicylovej/
/(3 g/deň:/
Keď sa ACE inhibítory podávajú súčasne s nesteroidovými antiflogistikami
(napr. kyselina acetylsalicylová v protizápalovom dávkovacom režime, COX-2
inhibítory a neselektívne nesteroidové antiflogistriká), môže sa vyskytnúť
zoslabenie antihypertenzného účinku. Súčasné užívanie ACE inhibítorov a NSA
môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnych funkcií, vrátane možnosti
akútneho renálneho zlyhania, a k zvýšeniu sérových hladín draslíka,
predovšetkým u pacientov s preexistujúcim oslabením renálnych funkcií. Táto
kombinácia by sa mala podávať opatrne, najmä u starších pacientov. Pacienti
majú byť primerane hydratovaní a malo by sa zvážiť monitorovanie renálnych
funkcií po začatí súbežnej liečby a potom v pravidelných intervaloch.

/Antidiabetká (//inzulín, hypoglykemizujúce sulfónamidy//):/
Používanie ACE inhibítorov môže zvýšiť hypoglykemizujúci účinok
u diabetikov liečených inzulínom alebo hypoglykemizujúcimi sulfónamidmi.
Vznik hypoglykemických epizód je veľmi zriedkavý (pravdepodobne zlepšenie
glukózovej tolerancie vedie k zníženiu potreby inzulínu).

/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje pozornosť:/

/Diuretiká:/
U pacientov užívajúcich diuretiká a najmä u tých, ktorí trpia depléciou
objemu a/alebo solí, môže dôjsť po začatí liečby ACE inhibítorom
k nadmernému zníženiu tlaku krvi. Možnosť hypotenzných účinkov sa dá znížiť
vysadením diuretika, zvýšením objemu alebo príjmu solí pred začatím liečby
nízkymi a postupne zvyšovanými dávkami perindoprilu.

/Sympatomimetiká:/
Sympatomimetiká môžu oslabiť antihypertenzné účinky ACE inhibítorov.

/Zlato:/
Nitritoidné reakcie (symptómy zahŕňajú sčervenanie tváre, nauzeu, vracanie
a hypotenziu) boli zriedkavo hlásené u pacientov liečených injekčným zlatom
(aurotiomalát sodný) a súbežne ACE inhibítormi vrátane perindoprilu.

/Súvisiace s/ /amlodipínom/

/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje osobitnú pozornosť:/

/Inhibítory CYP3A4:/
Súbežné užívanie inhibítora CYP3A4 erytromycínu u mladých pacientov a
diltiazemu u starších pacientov preukázala, že erytromycín zvyšuje
plazmatickú koncentráciu amlodipínu o 22% a diltiazem o 50%. Napriek tomu
je klinická závažnosť tohto zistenia neistá. Nedá sa vylúčiť, že iné
inhibítory CYP3A4 (napr. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) tiež zvyšujú
plazmatickú koncentráciu amlodipínu viac ako diltiazem. Opatrnosť je
potrebná pri kombinácii amlodipínu s inhibítormi CYP3A4. Napriek tomu
neboli pri tomto vzájomnom pôsobení hlásené žiadne nežiaduce účinky.

/CYP3A4 induktory (rifampicín, ľubovník bodkovaný, antikonvulzíva, ako napr./
/karbamazepín, fenobarbitál, fenytoín, fosfenytoín, primidon):/
Súbežné užívanie induktorov CYP3A4 môžu znižovať plazmatickú koncentráciu
amlodipínu z dôvodu zrýchlenia metabolizmu amlodipínu v pečeni
zapríčineného týmito induktormi. Amlodipín sa má používať s opatrnosťou
s induktormi CYP3A4 a, ak je to potrebné, dávkovanie amlodipínu sa môže
upraviť.

/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje pozornosť:/
/Beta-blokátory používané pri srdcovom zlyhaní (bisoprolol, karvedilol,/
/metoprolol):/
U pacientov so skrytým alebo nekontrolovaným srdcovým zlyhaním je riziko
hypotenzie a srdcovej slabosti (adícia negatívne inotropného účinku). Okrem
toho môžu beta-blokátory minimalizovať reflex sympatika v prípade
neprimeranej hemodynamickej odozvy.

/Iné kombinácie:/
Amlodipín je ako monoterapia bezpečne podávaný s tiazidovými diuretikami,
beta-blokátormi, ACE inhibítormi, dlhodobo pôsobiacimi nitrátmi,
sublingválnym nitroglycerínom, digoxínom, warfarínom, atorvastatínom,
sildenafilom, antacidami (gél hydroxidu hlinitého, hydroxid horečnatý,
simetikon), cimetidínom, nesteroidnými antiflogistikami, antibiotikami
a perorálnymi antidiabetikami.

Špecifické štúdie vykonané s niektorými liekmi neukázali žiadny vplyv na
amlodipín:
1. Súbežné podávanie amlodipínu s cimetidínom nemenilo farmakokinetiku
amlodipínu.
2. Ak sa podal amlodipín v kombinácii so sildenafilom, každá látka
nezávisle vykazovala vlastný antihypertenzívny účinok.
3. Grepová šťava: súčasné podávanie 240 ml grepovej šťavy s jednou
perorálnou dávkou 10 mg amlodipínu 20 dospelým dobrovoľníkom nemalo
signifikantný účinok na farmakokinetiku amlodipínu.

Špecifické štúdie vykonané s niektorými látkami taktiež ukázali, že
amlodipín nemá vplyv na ich farmakokinetické parametre:
4. Atorvastatín: súčasné podávanie opakovaných 10 mg dávok amlodipínu
s 80 mg atorvastatínu neviedlo k signifikantnej zmene rovnovážneho
stavu farmakokinetických parametrov atorvastatínu.
5. Digoxín: súčasné podávanie amlodipínu s digoxínom nemenilo u zdravých
dobrovoľníkov sérovú hladinu digoxínu ani renálny klírens digoxínu.
6. Warfarín: súčasné podávanie s amlodipínom u zdravých dobrovoľníkov
mužského pohlavia nemenilo signifikantne účinok warfarínu na
protrombínový čas. Súčasné podávanie amlodipínu s warfarínom nemenilo
warfarínový protrombínový čas.
7. Cyklosporín: farmakokinetické štúdie s cyklosporínom ukázali, že
amlodipín signifikantne nemení farmakokinetiku cyklosporínu.

/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje osobitnú pozornosť:/
Baklofén. Zosilnenie antihypertenzného účinku. Monitorovanie krvného tlaku
a renálnych funkcií, a v prípade potreby úprava dávky antihypertenzíva.

/Súbežné použitie, ktoré vyžaduje pozornosť:/
8. Antihypertenzíva (ako napr. beta-blokátory) a vazodilatanciá: súbežné
použitie týchto látok môže zvýšiť hypotenzný účinok perindoprilu
a amlodipínu.
9. Súbežné použitie s nitroglycerínom a inými nitrátmi alebo inými
vazodilatanciami môže spôsobiť ďalšie zníženie krvného tlaku a preto je
potrebné ho starostlivo zvážiť.
10. Kortikosteroidy, tetrakosaktid: zníženie antihypertenzného účinku
(retencia solí a vody spôsobená kortikosteroidmi).
11. Alfa-blokátory (prazosín, alfuzosín, doxazosín, tamsulosín, terazosín):
zvýšený antihypertenzný účinok a zvýšené riziko ortostatickej
hypotenzie.
12. Amifostín: môže zosilniť antihypertenzný účinok amlodipínu.
13. Tricyklické antidepresíva/antipsychotiká/anestetiká: zvýšený
antihypertenzný účinok a zvýšené riziko ortostatickej hypotenzie.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Berúc do úvahy účinky jednotlivých zložiek tohto kombinovaného lieku na
graviditu a laktáciu:
Amlessa sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity. Amlessa je
kontraindikovaná počas druhého a tretieho trimestra gravidity.
Amlessa sa neodporúča počas laktácie. Preto sa treba rozhodnúť, či prerušiť
laktáciu, pričom treba vziať v úvahu dôležitosť liečby pre matku.

/Gravidita:/

/Súvisiace s perindoprilom/
|Použitie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity |
|(pozri časť 4.4). Použitie ACE inhibítorov je kontraindikované počas |
|druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4). |

Neexistujú presvedčivé epidemiologické údaje ohľadne rizika teratogenity po
expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity; malé zvýšenie
rizika však nemožno vylúčiť. Pokiaľ sa pokračovanie v terapii ACE
inhibítormi nepovažuje za nevyhnutné, pacientky plánujúce tehotenstvo majú
prejsť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má dokázaný
bezpečnostný profil pre použitie počas tehotenstva. Pokiaľ je
diagnostikované tehotenstvo, terapia ACE inhibítormi sa má okamžite
prerušiť a prípadne začať alternatívna liečba.
Je známe, že vystavenie účinku ACE inhibítorov počas druhého a tretieho
trimestra vyvoláva humánnu fetotoxicitu (znížené renálne funkcie,
oligohydramnión, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu
(renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3). Ak by došlo
k vystaveniu ACE inhibítorom od druhého trimestra gravidity, odporúča sa
vykonať ultrazvukovú kontrolu renálnych funkcií a lebky. Deti, ktorých
matky užívali ACE inhibítory, by mali byť starostlivo sledované pre možnosť
hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).

/Súvisiace s amlodipínom/
Bezpečnosť amlodipínu u žien sa počas gravidity nestanovovala.
Údaje z limitovaného počtu gravidít s expozíciou amlodipínom nenaznačujú,
že by amlodipín alebo iný antagonista kalciového receptora mal škodlivý
účinok na zdravie plodu. Môže však existovať riziko protrahovaného pôrodu.
V štúdiách na zvieratách sa pozorovala reprodukčná toxicita pri vysokých
dávkach (pozri časť 5.3).
Použitie počas gravidity sa preto odporúča iba vtedy, ak nie je
bezpečnejšia alternatívy a ak ochorenie samotné predstavuje pre matku a
plod zvýšené riziko.

/Laktácia:/

/Súvisiace s perindoprilom/
Keďže nie sú k dispozícii žiadne údaje o užívaní perindoprilu počas
laktácie, užívanie Amlessy sa neodporúča a je vhodnejšie použiť
alternatívnu liečbu s lepšie zavedeným bezpečnostným profilom počas
laktácie, najmä pri starostlivosti o novorodenca alebo predčasne narodené
dieťa.

/Súvisiace s amlodipínom/
Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka. Podobné
blokátory kalciového kanála dihydropyridínového typu sa do materského
mlieka vylučujú.
Pri rozhodovaní o pokračovaní/prerušení dojčenia a o pokračovaní/prerušení
liečby amlodipínom sa majú vziať do úvahy výhody dojčenia pre dieťa
a výhody liečby amlodipínom pre matku.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch Amlessy na schopnosť viesť
vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhovaní strojov
sa má brať do úvahy, že príležitostne sa môžu vyskytnúť závraty alebo
únava.

4.8 Nežiaduce účinky

Počas liečby perindoprilom alebo amlodipínom boli pozorované nasledujúce
nežiaduce účinky, ktoré sú udávané oddelene a zoradené v súlade s MedDRA
terminológiou podľa orgánových systémov a podľa nasledujúcej frekvencie:
14. Veľmi časté (?1/10)
15. Časté (?1/100 až <1/10)
16. Menej časté (?1/1 000 až <1/100)
17. Zriedkavé (?1/10 000 až <1/1000)
18. Veľmi zriedkavé (<1/10 000)
19. Neznáme (z dostupných údajov)

|Trieda |Nežiaduce účinky |Frekvencia |
|orgánových | | |
|systémov podľa | | |
|databázy MedDRA | | |
| | |amlodipín |perindopril|
|Poruchy krvi |Leukopénia/neutropénia (pozri |Veľmi |Veľmi |
|a lymfatického |časť 4.4) |zriedkavé |zriedkavé |
|systému | | | |
| |Agranulocytóza alebo | |Veľmi |
| |pancytopénia (pozri časť 4.4) | |zriedkavé |
| |Trombocytopénia (pozri časť 4.4)|Veľmi |Veľmi |
| | |zriedkavé |zriedkavé |
| |Hemolytická anémia u pacientov | |Veľmi |
| |s vrodenou deficienciou G-6PDH | |zriedkavé |
| |(pozri časť 4.4) | | |
| |Zníženie hemoglobínu a | |Veľmi |
| |hematokritu | |zriedkavé |
|Poruchy |Alergická reakcia: urtikária |Veľmi |Menej časté|
|imunitného | |zriedkavé | |
|systému | | | |
|Poruchy |Hyperglykémia |Veľmi | |
|metabolizmu a | |zriedkavé | |
|výživy | | | |
| |Prírastok hmotnosti |Menej časté| |
| |Zníženie hmotnosti |Menej časté| |
| |Hypoglykémia | |Neznáme |
|Psychické |Nespavosť |Menej časté| |
|poruchy | | | |
| |Zmeny nálad |Menej časté|Menej časté|
| |Poruchy spánku | |Menej časté|
|Poruchy |Somnolencia |Časté | |
|nervového | | | |
|systému | | | |
| |Závraty |Časté |Časté |
| |Bolesť hlavy |Časté |Časté |
| |Tremor |Menej časté| |
| |Hypoestézia |Menej časté| |
| |Parestézia |Menej časté|Časté |
| |Zvýšený svalový tonus |Veľmi | |
| | |zriedkavé | |
| |Periférna neuropatia |Veľmi | |
| | |zriedkavé | |
| |Vertigo | |Časté |
| |Zmätenosť | |Veľmi |
| | | |zriedkavé |
|Poruchy oka |Poruchy videnia |Menej časté|Časté |
|Poruchy ucha a |Tinnitus |Menej časté|Časté |
|labyrintu | | | |
|Poruchy srdca |Palpitácie |Časté | |
|a srdcovej | | | |
|činnosti | | | |
| |Synkopa |Menej časté| |
| |Anginózna bolesť |Zriedkavé | |
| |Angina pectoris | |Veľmi |
| | | |zriedkavé |
| |Infarkt myokardu pravdepodobne |Veľmi |Veľmi |
| |sekundárny v dôsledku nadmernej |zriedkavé |zriedkavé |
| |hypotenzie u vysokorizikových | | |
| |pacientov (pozri časť 4.4) | | |
| |Arytmia (vrátane bradykardie, |Veľmi |Veľmi |
| |ventrikulárnej tachykardie |zriedkavé |zriedkavé |
| |a atriálnej fibrilácie) | | |
|Cievne poruchy |Sčervenanie |Časté | |
| |Hypotenzia (a účinky súvisiace |Menej časté|Časté |
| |s hypotenziou) | | |
| |Cievna mozgová príhoda, | |Veľmi |
| |pravdepodobne sekundárna | |zriedkavé |
| |v dôsledku nadmernej hypotenzie | | |
| |u vysokorizikových pacientov | | |
| |(pozri časť 4.4) | | |
| |Vaskulitída |Veľmi |Neznáme |
| | |zriedkavé | |
|Poruchy dýchacej|Dýchavičnosť |Menej časté|Časté |
|sústavy, | | | |
|hrudníka a | | | |
|mediastína | | | |
| |Rinitída |Menej časté|Veľmi |
| | | |zriedkavé |
| |Kašeľ |Veľmi |Časté |
| | |zriedkavé | |
| |Bronchospazmus | |Menej časté|
| |Eozinofilná pneumónia | |Veľmi |
| | | |zriedkavé |
|Poruchy |Hyperplázia gingívy |Veľmi | |
|gastrointestinál| |zriedkavé | |
|neho traktu | | | |
| |Bolesť brucha, nauzea |Časté |Časté |
| |Vracanie |Menej časté|Časté |
| |Dyspepsia |Menej časté|Časté |
| |Porucha činnosti čriev |Menej časté| |
| |Sucho v ústach |Menej časté|Menej časté|
| |Dysgeúzia | |Časté |
| |Zmeny chuti |Menej časté| |
| |Hnačka, zápcha | |Časté |
| |Pankreatitída |Veľmi |Veľmi |
| | |zriedkavé |zriedkavé |
| |Gastritída |Veľmi | |
| | |zriedkavé | |
|Poruchy pečene |Hepatitída, cholestatická |Veľmi | |
|a žlčových ciest|žltačka |zriedkavé | |
| |Cytolytická alebo cholestatická | |Veľmi |
| |hepatitída (pozri časť 4.4) | |zriedkavé |
|Poruchy kože |Quinckeho edém |Veľmi | |
|a podkožného | |zriedkavé | |
|tkaniva | | | |
| |Angioedém tváre, končatín, pier,| |Menej časté|
| |slizníc, jazyka, hlasiviek | | |
| |a/alebo hrtana (pozri časť 4.4).| | |
| |Multiformný erytém |Veľmi |Veľmi |
| | |zriedkavé |zriedkavé |
| |Vypadávanie vlasov |Menej časté| |
| |Purpura |Menej časté| |
| |Zmeny sfarbenia pokožky |Menej časté| |
| |Zvýšené potenie |Menej časté| |
| |Potenie | |Menej časté|
| |Svrbenie |Menej časté|Časté |
| |Vyrážka |Menej časté|Časté |
| |Stevensov-Johnsonov syndróm |Veľmi | |
| | |zriedkavé | |
|Poruchy |Bolesť kĺbov a svalov |Menej časté| |
|kostrovej | | | |
|a svalovej | | | |
|sústavy | | | |
|a spojivového | | | |
|tkaniva | | | |
| |Svalové kŕče |Menej časté|Časté |
| |Bolesť chrbta |Menej časté| |
|Poruchy obličiek|Poruchy močenia, nočné močenie, |Menej časté| |
|a močových ciest|časté močenie | | |
| |Poškodenie obličiek | |Menej časté|
| |Akútne zlyhanie obličiek | |Veľmi |
| | | |zriedkavé |
|Poruchy |Impotencia |Menej časté|Menej časté|
|reprodukčného | | | |
|systému a | | | |
|prsníkov | | | |
| |Gynekomastia |Menej časté| |
|Celkové poruchy |Edém, periférny edém |Časté | |
|a reakcie | | | |
|v mieste podania| | | |
| |Únava |Časté | |
| |Bolesť na hrudníku |Menej časté| |
| |Asténia |Menej časté|Časté |
| |Bolesť |Menej časté| |
| |Nevoľnosť |Menej časté| |
|Laboratórne |Zvýšenie hepatálnych enzýmov: |Veľmi | |
|a funkčné |ALT, AST (väčšinou zhodné |zriedkavé | |
|vyšetrenia |s cholestázou) | | |
| |Zvýšenie sérového bilirubínu | |Zriedkavé |
| |a pečeňových enzýmov | | |
| |Zvýšenie hladiny urey v krvi | |Neznáme |
| |a kreatinínu v sére, | | |
| |hyperkaliémia (pozri časť 4.4) | | |

Ďalšie informácie súvisiace s amlodipínom
V súvislosti s blokátormi kalciového kanála boli výnimočne hlásené prípady
extrapyramídových syndrómov.

4.9 Predávkovanie

Nie sú žiadne informácie o predávkovaní Amlessou u ľudí.

Sú len obmedzené skúsenosti s úmyselným predávkovaním amlodipínom u ľudí.
Výrazné predávkovanie môže vyústiť do masívnej periférnej vazodilatácie s
následnou výraznou a pravdepodobne dlhšie trvajúcou systémovou hypotenziou.
Každá systémová hypotenzia vyvolaná predávkovaním amlodipínom si vyžaduje
monitorovanie na kardiologickej jednotke intenzívnej starostlivosti. Pri
obnove vaskulárneho tonusu a krvného tlaku môže byť vhodné použitie lieku
s vazokonstrikčným účinkom, za predpokladu, že jeho použitie nie je
kontraindikované. Na zvrátenie blokujúceho účinku na kalciového kanály môže
byť prínosom intravenózne podanie kalciumglukonátu.
Amlodipín sa nedá odstrániť dialýzou.


Pre perindopril sú dostupné obmedzené údaje o predávkovaní u ľudí. Medzi
symptómy spojené s predávkovaním ACE inhibítormi patrí hypotenzia, obehový
šok, poruchy elektrolytov, zlyhanie obličiek, hyperventilácia, tachykardia,
palpitácie, bradykardia, závraty, úzkosť a kašeľ.
Odporúčanou terapiou predávkovania je intravenózna infúzia fyziologického
roztoku. Ak nastane hypotenzia, pacient má byť uložený do protišokovej
polohy. Ak je k dispozícii, môže sa tiež zvážiť terapia infúziou
angiotenzínu II a/alebo intravenózne podanie katecholamínov. Perindopril je
možné odstrániť zo systémovej cirkulácie pomocou hemodialýzy (pozri časť
4.4). Kardiostimulačná terapia je indikovaná pri bradykardii rezistentnej
na liečbu. Nepretržite musia byť monitorované životne dôležité funkcie,
sérové elektrolyty a koncentrácie kreatinínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Liečivá ovplyvňujúce renín – angiotenzínový
systém, inhibítory ACE a blokátory kalciového kanála, ATC kód: C09BB04

/Perindopril/
Perindopril je inhibítor enzýmu, ktorý konvertuje angiotenzín I na
angiotenzín II (angiotenzín-konvertujúci enzým, ACE). Tento konvertujúci
enzým alebo kináza je exopeptidáza, ktorá umožňuje konverziu angiotenzínu I
na vazokonstrikčný angiotenzín II a zároveň spôsobuje rozpad
vazodilatačného bradykinínu na neaktívny heptapeptid. Inhibícia ACE vedie
k redukcii angiotenzínu II v plazme, čo vedie k zvýšenej aktivite
plazmatického renínu (inhibíciou negatívnej spätnej väzby uvoľnenia renínu)
a zníženej sekrécii aldosterónu. Keďže ACE inaktivuje bradykinín, inhibícia
ACE vedie zároveň k zvýšenej aktivite obehového a lokálneho kalikreín-
kinínového systému (a tým aj k aktivácii prostaglandínového systému). Je
možné, že tento mechanizmus prispieva k účinku ACE inhibítorov na zníženie
tlaku krvi a čiastočne je zodpovedný za ich niektoré vedľajšie účinky
(napr. kašeľ).

Perindopril pôsobí prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu,
perindoprilátu. Ostatné metabolity nemajú /in vitro/ žiadnu ACE inhibičnú
aktivitu.

Hypertenzia:
Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie: miernej, stredne
ťažkej, ťažkej; spôsobuje zníženie systolického a diastolického krvného
tlaku v polohe ležmo aj v stoji.

Perindopril znižuje periférnu cievnu rezistenciu, čo vedie k zníženiu tlaku
krvi. Dôsledkom toho sa zvyšuje periférny prietok krvi bez ovplyvnenia
srdcovej frekvencie.

Spravidla sa zvyšuje prietok krvi obličkami, kým rýchlosť glomerulárnej
filtrácie (GFR) sa zvyčajne nemení.
Antihypertenzný účinok je maximálny medzi 4 a 6 hodinou po podaní
jednorazovej dávky a pretrváva najmenej 24 hodín: účinok v čase minimálnej
účinnosti predstavuje približne 87–100 % účinku v čase maximálnej
účinnosti.
K zníženiu tlaku krvi dochádza rýchlo. U reagujúcich pacientov sa
normalizácia tlaku dosiahne v priebehu jedného mesiaca a pretrváva bez
výskytu tachyfylaxie.
Ukončenie liečby nevedie k /rebound/ efektu.

Perindopril redukuje hypertrofiu ľavej komory.

U ľudí boli potvrdené vazodilatačné vlastnosti perindoprilu. Perindopril
zlepšuje elasticitu veľkých artérií a znižuje pomer média:lúmen malých
artérií.

Pacienti so stabilnou koronárnou chorobou srdca:
Štúdia EUROPA bola multicentrická, medzinárodná, randomizovaná, dvojito
slepá, placebom kontrolovaná klinická štúdia, ktorá trvala 4 roky.
Dvanásťtisícdvestoosemnásť (12 218) pacientov vo veku nad 18 rokov bolo
randomizovaných na 8 mg /terc/-butylamínovej soli perindoprilu
(ekvivalentných s 10 mg perindopril arginínu) (n=6 110) alebo placebo
(n=6 108).
Populácia v štúdii mala potvrdenú koronárnu chorobu srdca bez klinických
známok srdcového zlyhania. Celkovo 90 % pacientov prekonalo v minulosti
infarkt myokardu a/alebo boli po koronárnej revaskularizácii. Väčšine
pacientov bol skúšaný produkt pridaný ku konvenčnej liečbe zahŕňajúcej
antiagregačné látky, hypolipidemiká a beta-blokátory.
Hlavné hodnotiace kritérium účinnosti bol kompozit kardiovaskulárnej
mortality, nefatálneho infarktu myokardu a/alebo zastavenia srdca
s úspešnou resuscitáciou. Liečba 8 mg /terc/-butylamínovej soli perindoprilu
(ekvivalentných s 10 mg perindopril arginínu) raz denne viedla
k signifikantnému absolútnemu zníženiu primárneho cieľa o 1,9 % (zníženie
relatívneho rizika o 20 %, 95 % CI [9,4; 28,6] – p<0,001).
U pacientov s infarktom myokardu a/alebo revaskularizáciou v anamnéze bolo
v porovnaní s placebom pozorované absolútne zníženie primárneho cieľa
o 2,2 %, zodpovedajúce zníženiu relatívneho rizika (RRR) o 22,4 % (95 %CI
[12,0; 31,6] – p<0,001).

/Amlodipín/
Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov z dihydropyridínovej skupiny
a inhibuje transmembránový vstup kalciových iónov do hladkých svalov srdca
a ciev. Mechanizmom antihypertenzívneho účinku amlodipínu je priamy
relaxačný vplyv na hladké svaly ciev. Presný mechanizmus, ktorým amlodipín
vyvoláva úľavu symptómov anginy pectoris nie je úplne známy, ale je určený
nasledujúce dve akcie:

1. Amlodipín dilatuje periférne arterioly a znižuje teda celkovú periférnu
rezistenciu (afterload), proti ktorej pracuje srdce. Keďže frekvencia
srdca ostáva stabilná, táto menšia záťaž srdca znižuje spotrebu energie
v myokarde a potrebu kyslíka.
2. Mechanizmus účinku amlodipínu pravdepodobne tiež zahŕňa aj dilatáciu
hlavných koronárnych artérií a koronárnych arteriol v normálnych aj
ischemických oblastiach. Táto dilatácia zvyšuje dodávku kyslíka
myokardu u pacientov so spazmom koronárnych artérií (Prinzmetalova
alebo variantná angína pectoris).
U pacientov s hypertenziou vedie dávkovanie jedenkrát denne ku klinicky
signifikantnému zníženiu tlaku krvi v ľahu aj v stoji počas celého
24 hodinového intervalu.

U pacientov s angínou pektoris dávkovanie amlodipínu jedenkrát denne
predlžuje celkový čas záťaže, časový interval do vzniku anginóznych
ťažkostí a čas do objavenia sa 1-milimetrovej depresie ST segmentu a
znižuje frekvenciu anginóznych záchvatov, ako aj potrebu užívania
nitroglycerínu.

Amlodipín nie je spojený so žiadnymi metabolickými nežiaducimi účinkami
alebo so zmenami v plazmatických hladinách lipidov a je vhodný na použitie
u pacientov s astmou, cukrovkou alebo dnou.

Na porovnanie liečby miernej až stredne ťažkej hypertenzie novšími liekmi
(amlodipín alebo ACE inhibítor ako liek prvej voľby) a tiazidovými
diuretikami sa vykonalo klinické skúšanie s názvom ALLHAT (The
Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack
Trial). Neboli zistené žiadne významné kardiovaskulárne rozdiely medzi
liečbou založenou na amlodipíne a liečbou založenou na tiazidových
diuretikách.

Deti a dospievajúci
V štúdii zahŕňajúcej 268 detí vo veku 6-17 rokov s prevažne sekundárnou
hypertenziou porovnanie 2,5 mg dávky a 5,0 mg dávky amlodipínu s placebom
preukázalo, že obe dávky znižovali systolický krvný tlak vo väčšej miere
ako placebo. Rozdiel medzi dvoma dávkami nebol štatisticky významný.
Dlhodobý účinok amlodipínu na rast, dospievanie a celkový vývoj sa
nesledoval. Taktiež sa nestanovovala dlhodobá účinnosť liečby amlodipínom
v detstve na zníženie kardiovaskulárnej morbidity a mortality v dospelosti.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Rýchlosť a miera absorpcie perindoprilu a amlodipínu z Amlessy nie sú
významne rozdielne v porovnaní s rýchlosťou a mierou absorpcie perindoprilu
a amlodipínu zo samostatných tabletových foriem.

/Perindopril/
Po perorálnom podaní je absorpcia perindoprilu rýchla a maximálna
koncentrácia sa dosiahne v priebehu 1 hodiny. Plazmatický polčas
perindoprilu je 1 hodina.

Perindopril je prodrug. Dvadsaťsedem percent podanej dávky perindoprilu sa
dostane do krvného obehu ako aktívny metabolit perindoprilát. Okrem
aktívneho perindoprilátu poskytuje perindopril ďalších päť metabolitov,
ktoré sú všetky neaktívne. Maximálna plazmatická koncentrácia
perindoprilátu sa dosiahne v priebehu 3 až 4 hodín.

Keďže požitie jedla znižuje premenu na perindoprilát, a tým aj
biodostupnosť, má sa perindopril podávať perorálne v jednorazovej dennej
dávke ráno pred jedlom.

Medzi dávkou perindoprilu a jeho expozíciou v plazme bol dokázaný lineárny
vzťah.

Distribučný objem neviazaného perindoprilátu je približne 0,2 l/kg. Väzba
perindoprilátu na plazmatické bielkoviny je 20 %, prevažne na angiotenzín-
konvertujúci enzým, ale je závislá od koncentrácie. Perindoprilát sa
eliminuje močom a konečný polčas neviazanej frakcie je približne 17 hodín,
takže rovnovážny stav sa dosiahne v priebehu 4 dní.

Vylučovanie perindoprilátu je znížené u starších osôb, a tiež u pacientov
so srdcovým alebo renálnym zlyhaním (pozri časť 4.2). Preto je súčasťou
bežnej lekárskej praxe časté monitorovanie kreatinínu a draslíka.

Dialyzačný klírens perindoprilátu je 70 ml/min.
Kinetika perindoprilu je modifikovaná u pacientov s cirhózou: hepatálny
klírens pôvodnej molekuly je znížený o polovicu. Množstvo vytvoreného
perindoprilátu však nie je znížené, a preto nie je nutná úprava dávkovania
(pozri časti 4.2 a 4.4).

/Amlodipín/
Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín dobre vstrebáva a
vrcholové plazmatické koncentrácie sa dosiahnu za 6-12 hodín po užití
dávky. Absolútna biologická dostupnosť je v rozpätí 64-80 %. Distribučný
objem je približne 21 l/kg. Jeho biologická dostupnosť nie je ovplyvnená
súčasným príjmom potravy. Štúdie /in vitro/ ukázali, že približne 97,5 %
cirkulujúceho amlodipínu je viazaného na plazmatické bielkoviny.

Terminálny plazmatický polčas eliminácie je v rozpätí 35-50 hodín a
umožňuje podávanie amlodipínu v jednej dennej dávke.
Amlodipín sa extenzívne metabolizuje v pečeni na neúčinné metabolity. Asi
60 % podanej dávky sa vylúči močom, 10 % ako nezmenený amlodipín.

Použitie u starších pacientov: Čas po dosiahnutie vrcholovej plazmatickej
koncentrácie amlodipínu u starších i mladých ľudí je podobný. Klírens
amlodipínu má tendenciu k zníženiu, čo vedie k zväčšeniu plochy pod krivkou
(AUC) a predĺženiu polčasu eliminácie u starších pacientov. Odporúčané
dávkovanie pre starších pacientov je rovnaké, zvyšovanie dávky by sa však
malo robiť opatrne.

Použitie u pacientov s renálnym zlyhaním: pozri časť 4.2.

Použitie u pacientov s poruchou hepatálnych funkcií: Polčas amlodipínu je
u pacientov s poškodenou funkciou pečene predĺžený, tak ako u všetkých
antagonistov kalcia.

Deti a dospievajúci
Populačná farmakokinetická štúdia hodnotila výsledky u 74 hypertenzných
detí vo veku od 12 mesiacov do 17 rokov (pričom 34 pacientov bolo vo veku
od 6 do 12 rokov a 28 pacientov bolo vo veku od 13 do 17 rokov), ktorým bol
podávaný amlodipín v rozmedzí 1,25-20 mg jedenkrát alebo dvakrát t denne. U
detí od 6 do 12 rokov a u dospievajúcich od 13 do 17 rokov bol typický
perorálny klírens (CL/F) 22,5 a 27,4 l/h u chlapcov a 16,4 a 21,3 l/h u
dievčat. Medzi jednotlivcami bola v expozícii pozorovaná veľká variabilita.
Údaje získané u detí mladších ako 6 rokov sú obmedzené.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Perindopril/
V štúdiách chronickej perorálnej toxicity (na potkanoch a opiciach) sú
cieľovým orgánom obličky s reverzibilným poškodením.

V /in vitro/, ani v /in vivo/ štúdiách nebola pozorovaná mutagenita.

Reprodukčné toxikologické štúdie (na potkanoch, myšiach, králikoch
a opiciach) nepreukázali žiadne známky embryotoxicity alebo teratogenity.
Pri inhibítoroch angiotenzín-konvertujúceho enzýmu ako skupine sa však
potvrdilo, že vyvolávajú nežiaduce účinky na neskorý vývoj plodu, čo pri
hlodavcoch a králikoch vedie k úmrtiu plodu a vrodeným defektom: boli
pozorované renálne lézie a zvýšenie peri- a postnatálnej mortality.
V dlhodobých štúdiách na potkanoch a myšiach nebola pozorovaná
karcinogenita.

/Amlodipín/
Karcinogenéza, mutagenéza, poruchy plodnosti
U potkanov a myší, ktorým bol v potrave dva roky podávaný amlodipín, v
koncentráciách zabezpečujúcich dennú dávku 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/deň sa
nedokázala karcinogenita. Najvyššia dávka (pre myši, rovnako ako pre
potkany dvojnásobok* maximálnej odporúčanej klinickej dávky 10 mg v
mg/m2 povrchu tela) sa približovala k maximálnej tolerovanej dávke u myší,
nie však u potkanov.

Štúdie mutagenity neodhalili žiadny vplyv lieku na úrovni génov alebo
chromozómov.

Reprodukčné štúdie preukázali, že antagonisty vápnika majú embryotoxické
a/alebo teratogénne účinky na niektoré druhy, spôsobujú predovšetkým
malformácie distálneho skeletu.

U potkanov, ktorým bol podávaný amlodipín (samcom 64 dní a samiciam 14 dní
pred párením) v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8-násobok maximálnej
odporúčanej terapeutickej dávky u ľudí 10 mg v mg/m2 povrchu tela) sa
neprejavil účinok na fertilitu. V inej štúdii s potkanmi, v ktorej bol
počas 30 dní podávaný samcom potkanov amlodipín besilát v dávkach
porovnateľných s dávkami u ľudí, prepočítanými na mg/kg, boli zistené
pokles plazmatických koncentrácií folikuly stimulujúceho hormónu a
testosterónu, ako aj pokles počtu spermií a počtu zrelých spermatíd a
Sertoliho buniek.

Reprodukčné štúdie na potkanoch a myšiach preukázali predĺženie gravidity,
predĺžené trvanie pôrodu a pokles počtu prežitých mláďat pri dávkach
približne 50-krát vyšších je odporúčané dávkovanie pre ľudí v mg/kg.

*Prerátané na pacienta s hmotnosťou 50 kg


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Hydrogénuhličitan sodný
Mikrokryštalická celulóza (E460)
Kukuričný škrob, predželatínovaný
Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)
Koloidný oxid kremičitý bezvodý
Magnéziumstearát (E572)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale, na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister (OPA/Al/PVC//Al): 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 a 100
tabliet v škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Nepoužitý liek alebo odpad musí byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi
požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO/A

Amlessa 4 mg/5 mg tablety: 58/0440/11-S
Amlessa 4 mg/10 mg tablety: 58/0441/11-S
Amlessa 8 mg/5 mg tablety: 58/0442/11-S
Amlessa 8 mg/10 mg tablety: 58/0443/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C08733
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09BB04 -
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
SI -
Výrobca lieku:
KRKA d.d., Novo Mesto, SLOVINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
6.43 € / 193.71 SK
Úhrada poisťovňou:
4.05 € / 122.01 SK
Doplatok pacienta:
2.38 € / 71.70 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:28.63 € ÚP:13.05 € DP:15.58 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien