Detail:
DICLOREUM tbl plg 20x100 mg
Názov lieku:
DICLOREUM
Doplnok názvu:
tbl plg 20x100 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2011/03722


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUžÍVATEľOV

DICLOREUM retard
tablety s predĺženým uvoľňovaním
sodná soľ diklofenaku 100 mg

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Dicloreum retard a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Dicloreum retard
3. Ako užívať Dicloreum retard
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Dicloreum retard
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE DICLOREUM RETARD A NA ČO SA POUžÍVA

Čo je Dicloreum retard
Liečivo v tabletách s predĺženým uvoľňovaním Dicloreum retard je (sodná soľ
diklofenaku).

Na čo sa používa Dicloreum retard
Dicloreum retard patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové
protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na liečbu bolesti a zápalu.


Dicloreum retard možno použiť na liečbu nasledujúcich ochorení:
- Reumatická bolesť kĺbov (artritída).
- Bolesť chrbta, meravosť ramenného kĺbu, tenisový lakeť a iné druhy
reumatizmu.
- Vyvrtnutia kĺbov, natiahnutia svalov a iné poranenia.
- Bolesť a opuch po chirurgickom zákroku.
- Bolestivé zápalové stavy v gynekológii vrátane bolestivej menštruácie.

Ako Dicloreum retard účinkuje
Dicloreum retard zmierňuje prejavy zápalu, ako je opuch a bolesť, a tiež
znižuje horúčku. Neovplyvňuje príčiny zápalu alebo horúčky.

Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako Dicloreum retard účinkuje alebo prečo
Vám predpísali tento liek, obráťte sa na svojho lekára.


2. SKÔR AKO UžIJETE DICLOREUM RETARD

Dôsledne dodržujte všetky pokyny Vášho lekára alebo lekárnika, aj keď sa
líšia od všeobecných údajov v tejto písomnej informácii pre
používateľov.

Neužívajte Dicloreum retard
- Keď ste alergický (precitlivený) na diklofenak alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Dicloreum retard, ktorých zoznam je na konci tejto
písomnej informácie pre používateľov.
- Keď ste niekedy v minulosti mali alergickú reakciu po užití liekov na
liečbu zápalu alebo bolesti (napríklad kyselina acetylsalicylová,
diklofenak alebo ibuprofén). Takouto reakciou môže byť astma, výtok
z nosa, kožné vyrážky alebo opuch tváre. Ak si myslíte, že môžete byť
alergický, poraďte sa so svojím lekárom.
- Keď máte vred žalúdka.
- Keď máte alebo ste v minulosti mali vred čreva.Keď krvácate do žalúdka
alebo čriev, čoho príznakom môže byť krv v stolici alebo čierna
stolica.
- Keď ste v minulosti mali po užití liekov na liečbu zápalu alebo bolesti
krvácanie do žalúdka alebo čriev. Keď máte závažné ochorenie obličiek
alebo pečene.
- Keď trpíte závažným zlyhávaním srdca.
- Keď ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.
Ak sa Vás týka niektorá z uvedených možností, povedzte o tom svojmu
lekárovi a neužite Dicloreum retard. Váš lekár rozhodne, či je tento liek
pre Vás vhodný.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Dicloreum retard
- Ak užívate Dicloreum retard súčasne s inými protizápalovými liekmi
vrátane kyseliny acetylsalicylovej, kortikosteroidov, liekov
znižujúcich zrážavosť krvi alebo niektorých liekov na liečbu depresie
(pozri „Používanie iných liekov“).
- Ak máte astmu alebo sennú nádchu (sezónnu alergickú nádchu).
- Ak ste niekedy v minulosti mali ťažkosti so žalúdkom alebo črevami,
napríklad žalúdkový vred, krvácanie alebo čiernu stolicu, alebo ste
mali nepríjemné pocity v žalúdku alebo pálenie záhy po užití
protizápalových liekov.
- Ak máte zápalové ochorenie čriev (ulceróznu kolitídu alebo Crohnovu
chorobu).
- Ak máte alebo ste v minulosti mali ťažkosti so srdcom alebo vysoký tlak
krvi.
- Ak máte ťažkosti s pečeňou alebo obličkami.
- Ak môžete byť odvodnený (napríklad pri vracaní, hnačke, pred alebo po
väčšom chirurgickom zákroku).
- Ak máte opuch dolných častí nôh.
- Ak máte poruchu zrážavosti krvi alebo iné ochorenia krvi vrátane
zriedkavého ochorenia pečene nazvaného porfýria.
Ak sa Vás týka niektorá z uvedených možností, povedzte o tom svojmu
lekárovi pred užitím Dicloreum retard.

Dicloreum retard môže oslabiť prejavy infekcie (napríklad bolesť hlavy,
horúčku) a môže tak sťažiť zistenie a primeranú liečbu infekcie. Ak sa
cítite chorý a navštívite lekára, nezabudnite mu spomenúť, že užívate
Dicloreum retard.

Tak ako iné protizápalové lieky, Dicloreum retard môže vo veľmi zriedkavých
prípadoch vyvolať závažné alergické kožné reakcie (napríklad kožné
vyrážky). Preto ihneď informujte svojho lekára, ak sa u Vás vyskytnú
takéto reakcie.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je zvlášť dôležité, aby ste svojmu lekárovi povedali o užívaní
nasledujúcich liekov:
- Lítium alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu
(SSRI) (lieky používané na liečbu niektorých druhov depresie).
- Digoxín (liek používaný pri ťažkostiach so srdcom).
- Diuretiká (lieky používané na zvýšenie vylučovania moču).
- Inhibítory ACE alebo betablokátory (skupiny liekov používaných na
liečbu vysokého tlaku krvi a zlyhávania srdca).
- Iné protizápalové lieky, napríklad kyselina acetylsalicylová alebo
ibuprofén.
- Kortikosteroidy (lieky používané na zmiernenie zápalu).
- Lieky brániace vzniku krvných zrazenín.
- Lieky používané na liečbu cukrovky, okrem inzulínu.
- Metotrexát (liek používaný na liečbu niektorých druhov rakoviny alebo
artritídy).
- Cyklosporín (liek používaný hlavne u pacientov po transplantácii).
- Niektoré lieky používané proti infekciám (chinolónové protibakteriálne
liečivá).
- Sulfínpyrazón (liek používaný na liečbu dny) alebo vorikonazol (liek
používaný na liečbu hubových infekcií).
- Fenytoín (liek používaný na liečbu epileptických záchvatov).
- Cholestipol a cholestyramín (lieky používané na zníženie hladín tukov
v krvi).

Lieky ako je Dicloreum retard môžu byť spojené s malým zvýšením rizika
srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri
vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo
dĺžku liečby.

Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku, alebo ak si myslíte, že máte
riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú
hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar), poraďte sa o Vašej liečbe so
svojím lekárom alebo lekárnikom.

Starší ľudia
Starší pacienti môžu byť citlivejší na účinky lieku Dicloreum retard ako
iní dospelí. Preto majú zvlášť starostlivo dodržiavať pokyny lekára a
užívať najmenší počet tabliet, ktorým sa zmiernia prejavy ich ochorenia. U
starších pacientov je mimoriadne dôležité, aby nežiaduce účinky okamžite
hlásili svojmu lekárovi.

Deti a dospievajúci
Kvôli množstvu liečiva sa nesmú podávať tablety s predĺženým uvoľňovaním
Dicloreum retard deťom a dospievajúcim mladším ako 18-ročným.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, povedzte o tom
svojmu lekárovi. Neužívajte Dicloreum retard v tehotenstve, pokiaľ to nie
je úplne nevyhnutné. Ak užívate Dicloreum retard v prvých šiestich
mesiacoch tehotenstva, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo
najkratšia.

Tak ako iné protizápalové lieky, Dicloreum retard nesmiete užívať
v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože to môže poškodiť plod a
spôsobiť ťažkosti pri pôrode.

Upozornite lekára, ak dojčíte.
Nedojčite, ak užívate Dicloreum retard, pretože to môže uškodiť Vášmu
dieťaťu.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

/Ženy v plodnom veku/
Dicloreum môže sťažiť otehotnenie. Neužívajte Dicloreum retard, pokiaľ to
nie je nevyhnutné, keď plánujete otehotnieť alebo máte ťažkosti
s otehotnením.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pacienti užívajúci Dicloreum retard môžu v zriedkavých prípadoch pociťovať
vedľajšie účinky ako poruchy videnia, závraty alebo ospalosť. Ak si
všimnete takéto účinky, nemáte viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo
vykonávať iné činnosti, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť. Čo najskôr
upozornite svojho lekára, ak sa u Vás vyskytnú takéto účinky.

3. AKO UžÍVAť DICLOREUM RETARD

Vždy používajte Dicloreum retard presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak
si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Neprekročte odporúčanú dávku a trvanie liečby.

Koľko tabliet lieku Dicloreum retard užiť
Neužívajte viac ako odporúčanú dávku. Je dôležité, aby ste užívali
najnižšiu dávku, ktorá zmierni Vašu bolesť, a aby ste neužívali
Dicloreum retard dlhšie, ako je potrebné.

Váš lekár Vám presne povie, koľko tabliet Dicloreum retard máte užívať.
V závislosti od Vašej odpovede na liečbu Váš lekár môže navrhnúť
zvýšenie alebo zníženie dávky.

/Dospelí/
Začiatočná aj udržiavacia dávka je 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním
Dicloreum retard raz denne.

Kedy a ako užívať Dicloreum retard
Ak sú prejavy ochorenia najsilnejšie v noci alebo ráno, Dicloreum retard je
najlepšie užívať večer.

Tablety s predĺženým uvoľňovaním Dicloreum retard sa prehĺtajú celé a
zapíjajú sa pohárom vody alebo inej tekutiny. Odporúča sa užívať tablety
počas jedla. Tablety nelámte a nehryzte.

Ako dlho užívať Dicloreum retard
Presne dodržujte pokyny svojho lekára.

Ak užívate Dicloreum retard dlhšie ako len niekoľko týždňov, mali by ste
chodiť na pravidelné lekárske vyšetrenia, aby sa overilo, že netrpíte
nežiaducimi účinkami, ktoré ste si nevšimli.

Ak zabudnete užiť Dicloreum retard
Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, keď si spomeniete. Ak je však už
takmer čas na ďalšiu dávku, jednoducho užite ďalšiu tabletu vo zvyčajnom
čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak užijete viac tabliet lieku Dicloreum retard, ako máte
Ak omylom užijete priveľa tabliet lieku Dicloreum retard, okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Dicloreum retard môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré zriedkavé alebo veľmi zriedkavé vedľajšie účinky môžu byť závažné:
/Tieto účinky postihnú pravdepodobne menej ako 1 až 10 z každých 10 000/
/pacientov/
- Nezvyčajné krvácanie alebo podliatiny.
- Vysoká horúčka alebo pretrvávajúca bolesť hrdla.
- Alergická reakcia s opuchom tváre, pier, úst, jazyka alebo krku, čo
môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní a často býva spojené s kožnými
vyrážkami alebo svrbením, pokles krvného tlaku, mdloby. Sípavý dych
alebo pocit zvierania v hrudníku (príznaky astmy).
- Bolesť v hrudníku (príznak srdcového infarktu).
- Náhla a silná bolesť hlavy, nutkanie na vracanie, závraty, otupenosť,
neschopnosť hovoriť alebo ťažkosti pri hovorení, ochrnutie (príznaky
mŕtvice).
- Meravosť šije (príznaky vírusového zápalu mozgu).
- Kŕče.
- Vysoký tlak krvi.
- Červená alebo purpurová koža (možné príznaky zápalu krvných ciev),
kožné vyrážky a pľuzgiere, vznik pľuzgierov na perách, očiach a ústach,
zápal kože sprevádzaný šupinatosťou alebo olupovaním.
- Silná bolesť žalúdka, krv v stolici alebo čierna stolica. Vracanie
krvi.
- Zožltnutie kože alebo očí (príznaky zápalu pečene/zlyhania pečene).
- Krv v moči, zvýšené množstvo bielkovín v moči, závažné zníženie tvorby
moču (príznak poruchy funkcie obličiek).

Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto účinkov, okamžite o tom povedzte
svojmu lekárovi.

Niektoré vedľajšie účinky sú časté:
/Postihnú pravdepodobne 1 až 10 z každých 100 pacientov/
Bolesť hlavy, závraty, nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka, poruchy
trávenia, bolesť brucha, plynatosť, strata chuti do jedenia, zmeny funkcie
pečene (napríklad zvýšenie aminotransferáz), kožné vyrážky.

Niektoré vedľajšie účinky sú zriedkavé:
/Postihnú pravdepodobne 1 až 10 z každých 10 000 pacientov/
Ospalosť, bolesť žalúdka, opuch ramien, rúk, lýtok a dolných častí nôh.

Niektoré vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé:
/Postihnú pravdepodobne menej ako 1 z každých 10 000 pacientov/
Strata orientácie, depresia, nespavosť, zlé sny, podráždenosť, duševná
porucha, mravčenie alebo znížená citlivosť v rukách alebo nohách, zhoršenie
pamäti, úzkosť, chvenie, poruchy vnímania chuti,
poruchy zraku alebo sluchu, zápcha, bolestivé miesta v ústach, vred
pažeráka, zrýchlený tep srdca, vypadávanie vlasov, sčervenanie, opuch
a vznik pľuzgierov na koži (následkom zvýšenej citlivosti na slnečné
svetlo).

Lieky ako je Dicloreum retard môžu byť spojené s malým zvýšením rizika
srdcového infarktu alebo mozgovej porážky.

Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto účinkov, povedzte o tom svojmu
lekárovi.

Ak užívate Dicloreum retard dlhšie ako len niekoľko týždňov, mali by ste
chodiť na pravidelné lekárske vyšetrenia, aby sa overilo, že netrpíte
nežiaducimi účinkami, ktoré ste si nevšimli.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAť DICLOREUM RETARD

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 şC. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu
pred svetlom a vlhkosťou.

Neužívajte Dicloreum retard po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo tablety s predĺženým uvoľňovaním Dicloreum retard obsahujú
- Liečivo je sodná soľ diklofenaku. Jedna tableta obsahuje 100 mg sodnej
soli diklofenaku.
- Ďalšie zložky sú: mastenec, etylcelulóza, povidón,
hydroxypropylcelulóza, dietylftalát, oxid titaničitý (E 171).

Ako vyzerajú tablety s predĺženým uvoľňovaním Dicloreum retard a obsah
balenia
Dicloreum retard sú okrúhle biele mierne vypuklé tablety so zrezanými
hranami.
Balenie obsahuje 20 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Alfa Wassermann S.p.A., Alanno, Taliansko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 04/2012.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2011/03722


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

DICLOREUM retard


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivo je sodná soľ diklofenaku

Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním Dicloreum retard obsahuje 100 mg
sodnej soli diklofenaku.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

Liečba
- zápalových a degeneratívnych foriem reumatizmu: reumatoidnej artritídy,
ankylozujúcej spondylitídy, osteoartrózy a spondylartritídy,
bolestivých syndrómov chrbtice, mimokĺbového reumatizmu.
- poúrazovej a pooperačnej bolesti, zápalu a opuchu, napr. po
chirurgických zákrokoch v stomatológii alebo ortopédii.
- bolestivých a/alebo zápalových stavov v gynekológii, napr. primárnej
dysmenorey alebo adnexitídy.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky
počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri
časť 4.4).

Tablety sa majú prehĺtať celé a zapiť tekutinou, najlepšie pri jedle.
Tablety sa nesmú lámať alebo hrýzť.

/Dospelí/
Odporúčaná denná dávka je 100 mg (1 tableta Dicloreum retard). Ak sú
symptómy najvýraznejšie v noci alebo ráno, je najlepšie užiť Dicloreum
retard večer.

/Deti a dospievajúci/
Vzhľadom na dávku liečiva sa použitie tabliet s predĺženým uvoľňovaním
Dicloreum retard neodporúča u detí a dospievajúcich.

3. Kontraindikácie

- Známa precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
- Aktívny vred žalúdka alebo dvanástnika, krvácanie alebo perforácia.
- Gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia v spojitosti s predošlou
liečbou nesteroidnými antiflogistikami v anamnéze. Anamnéza alebo
aktívny peptický vred/krvácanie (dve alebo viac zreteľných epizód s
preukázanou ulceráciou alebo krvácaním).
- Posledný trimester gravidity (pozri časť 4.6).
- Závažné zlyhávanie pečene alebo obličiek (pozri časť 4.4).
- Závažné zlyhávanie srdca (pozri časť 4.4).
- Tak ako iné nesteroidové antiflogistiká (NSAID), Dicloreum je
kontraindikovaný aj u pacientov, u ktorých kyselina acetylsalicylová
alebo iné NSAID vyvolali záchvaty astmy, urtikáriu alebo akútnu
rinitídu.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


/Upozornenia/

Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť
smrteľné, boli hlásené pri všetkých NSAID vrátane diklofenaku, a môžu sa
vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, s varovnými symptómami alebo závažnými
gastrointestinálnymi udalosťami v anamnéze, alebo bez nich. Všeobecne
mávajú závažnejšie následky u starších pacientov. Ak sa gastrointestinálne
krvácanie alebo ulcerácia vyskytnú u pacientov, ktorí dostávajú Dicloreum,
liek sa má vysadiť.

Závažné kožné reakcie, niektoré smrteľné, vrátane exfoliatívnej
dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej
nekrolýzy, boli veľmi zriedkavo hlásené v súvislosti s použitím NSAID
vrátane diklofenaku (pozri časť 4.8). Zdá sa, že najvyššie riziko týchto
reakcií je u pacientov na začiatku liečby, vo väčšine prípadov nastupuje
reakcia počas prvého mesiaca liečby. Dicloreum sa má vysadiť pri prvom
objavení sa kožnej vyrážky, slizničných lézií alebo akéhokoľvek iného
príznaku precitlivenosti.

Tak ako pri iných NSAID, v zriedkavých prípadoch môžu vzniknúť alergické
reakcie vrátane anafylaktických/anafylaktoidných reakcií aj bez predošlej
expozície diklofenaku.

Tak ako iné NSAID, diklofenak môže vzhľadom na svoje farmakodynamické
vlastnosti potlačiť príznaky a prejavy infekcie.
/Bezpečnostné opatrenia/

Všeobecné
Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky
počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri
časť 4.2 a GI a kardiovaskulárne riziko nižšie).

Je potrebné vyhnúť sa súčasnému použitiu diklofenaku a systémových NSAID
vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2, pretože nie sú žiadne
dôkazy o ich synergických prospešných účinkoch a je možnosť ich aditívnych
nežiaducich účinkov.

Z principiálnych medicínskych dôvodov sa vyžaduje opatrnosť u starších
pacientov. Predovšetkým chorľavým starším pacientom alebo pacientom s
nízkou telesnou hmotnosťou sa odporúča podávať najnižšiu účinnú dávku.

Existujúca astma
U pacientov s astmou, sezónnou alergickou nádchou, zdurením nosovej
sliznice (t.j. nosovými polypmi), chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
alebo chronickými infekciami dýchacej sústavy (najmä ak sú spojené so
symptómami podobnými alergickej nádche), sú reakcie na NSAID ako
exacerbácie astmy (tzv. intolerancia na analgetiká/aspirínová astma),
angioneurotický edém alebo urtikária častejšie ako u iných pacientov. Preto
sa u takýchto pacientov odporúčajú osobitné bezpečnostné opatrenia
(pripravenosť na urgentný zásah). Platí to aj pre pacientov s alergickými
reakciami na iné látky, napr. s kožnými reakciami, pruritom alebo
urtikáriou.

Gastrointestinálne účinky
Tak ako pri všetkých NSAID, vrátane diklofenaku, je nevyhnutné starostlivé
sledovanie a mimoriadne opatrný prístup, keď sa diklofenak predpisuje
pacientom so symptómami poukazujúcimi na gastrointestinálne ochorenia alebo
s anamnestickými údajmi naznačujúcimi ulceráciu žalúdka alebo dvanástnika,
krvácanie alebo perforáciu (pozri časť 4.8). Riziko gastrointestinálneho
krvácania je vyššie pri zvyšujúcich sa dávkach NSAID a u pacientov s vredom
v anamnéze, najmä ak bol komplikovaný krvácaním alebo perforáciou .
U starších ľudí je zvýšená frekvencia nežiaducich účinkov na NSAID, najmä
gastrointestinálne krvácanie a perforácia, ktoré môžu byť fatálne.

Na zníženie rizika gastrointestinálnej toxicity u pacientov s vredom
v anamnéze, najmä ak bol komplikovaný krvácaním alebo perforáciou,
a u starších ľudí je potrebné liečbu začať a udržiavať na najnižšej účinnej
dávke.

Kombinovaná liečba s protektívnymi látkami (napr. inhibítormi protónovej
pumpy alebo misoprostolom) sa má uvážiť u týchto pacientov, ako aj
u pacientov, ktorí potrebujú súčasne užívať lieky obsahujúce nízke dávky
kyseliny acetylsalicylovej (ASA), alebo iné lieky, ktoré pravdepodobne
zvyšujú gastrointestinálne riziko.

Pacienti s gastrointestinálnou toxicitou v anamnéze, najmä starší, majú
ohlásiť akékoľvek nezvyčajné príznaky v bruchu (zvlášť gastrointestinálne
krvácanie). Opatrnosť sa odporúča u pacientov súčasne používajúcich lieky,
ktoré môžu zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania, napr. systémové
kortikosteroidy, antikoagulanciá, antitrombocytárne látky alebo selektívne
inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (pozri časť 4.5).

Starostlivý lekársky dohľad a opatrnosť sa vyžadujú aj u pacientov s
ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou, pretože môže dôjsť
k exacerbácii ich ochorenia (pozri časť 4.8).

Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky
Vhodné monitorovanie a usmernenie sa vyžaduje u pacientov s hypertenziou
a/alebo miernym až stredne závažným zlyhávaním srdca, pretože v súvislosti
s terapiou NSAID boli hlásené edémy a retencia tekutín.

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že
užívanie diklofenaku, obzvlášť liečba vysokými dávkami (150 mg/deň) a
dlhodobá liečba môže byť spojená s malým zvýšením rizika arteriálnej
trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda).

Pacienti s neliečenou hypertenziou, kongestívnym zlyhávaním srdca,
potvrdenou ischemickou chorobou srdca, s ochoreniami periférnych artérií
a/alebo cerebrovaskulárnymi ochoreniami môžu byť liečení diklofenakom iba
po starostlivom zvážení. Takéto zváženie je potrebné urobiť pred začiatkom
dlhodobej liečby pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne
príhody (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).

Účinky na pečeň
Starostlivý lekársky dohľad sa vyžaduje pri predpisovaní diklofenaku
pacientom so zhoršenou funkciou pečene, pretože môže dôjsť k exacerbácii
ich ochorenia.

Tak ako pri iných NSAID, aj pri diklofenaku sa môžu sa zvýšiť hodnoty
jedného alebo viacerých pečeňových enzýmov. Pri dlhodobej liečbe
diklofenakom sa ako preventívne opatrenie odporúča pravidelne kontrolovať
funkciu pečene. Ak pretrvávajú alebo sa zhoršujú abnormálne hodnoty testov
funkcie pečene, ak vzniknú klinické príznaky alebo prejavy poukazujúce na
ochorenie pečene, alebo ak sa vyskytnú iné prejavy (napr. eozinofília,
exantém), diklofenak sa má vysadiť. Hepatitída môže vzniknúť pri použití
diklofenaku bez prodromálnych symptómov.

Opatrnosť je potrebná pri podaní diklofenaku pacientom s hepatickou
porfýriou, pretože Dicloreum môže vyvolať záchvat.

Účinky na obličky
Pretože sa v súvislosti s liečbou NSAID, vrátane diklofenaku, zaznamenali
retencia tekutiny a edémy, mimoriadna opatrnosť sa vyžaduje u pacientov so
zhoršenou funkciou srdca alebo obličiek, hypertenziou v anamnéze, u
starších pacientov, u pacientov súčasne liečených diuretikami alebo liekmi,
ktoré môžu významne ovplyvniť funkciu obličiek, a u pacientov s podstatným
znížením extracelulárneho objemu akejkoľvek etiológie, napr. pred alebo po
veľkých chirurgických zákrokoch (pozri časť 4.3). Keď sa diklofenak podáva
v takýchto prípadoch, odporúča sa ako preventívne opatrenie monitorovať
funkciu obličiek. Po ukončení liečby zvyčajne nasleduje zotavenie na stav
pred liečbou.

Hematologické účinky
Tak ako pri iných NSAID, pri dlhodobej liečbe diklofenakom sa odporúča
monitorovanie krvného obrazu.

Tak ako iné NSAID, diklofenak môže dočasne inhibovať agregáciu trombocytov.
Pacientov s poruchami zrážavosti krvi je potrebné starostlivo sledovať.

5. Liekové a iné interakcie

Nasledujúce interakcie zahŕňajú interakcie pozorované pri tabletách s
predĺženým uvoľňovaním a/alebo iných liekových formách diklofenaku.

/Lítium:/ Pri súčasnom použití môže diklofenak zvýšiť koncentrácie lítia
v plazme. Odporúča sa monitorovať sérovú hladinu lítia.

/Digoxín:/ Pri súčasnom použití môže diklofenak zvýšiť koncentrácie digoxínu
v plazme. Odporúča sa monitorovať sérovú hladinu digoxínu.

/Diuretiká a antihypertenzíva:/ Tak ako iné NSAID, diklofenak pri súčasnom
použití s diuretikami alebo antihypertenzívami (napr. betablokátormi,
inhibítormi ACE) môže zoslabiť ich antihypertenzívny účinok. Preto je pri
podávaní tejto kombinácie potrebná opatrnosť a u pacientov, zvlášť
starších, sa má pravidelne kontrolovať krvný tlak. Pacienti majú byť
primerane hydratovaní a vzhľadom na zvýšené riziko nefrotoxicity sa má
uvážiť monitorovanie funkcie obličiek po začatí súbežnej liečby a neskôr
v pravidelných intervaloch najmä pri diuretikách a inhibítoroch ACE.
Súčasné podávanie s liekmi šetriacimi draslík môže zvýšiť hladinu draslíka
v sére, preto je potrebné ju často kontrolovať (pozri časť 4.4).

/Iné NSAID a kortikosteroidy:/ Súčasné podávanie diklofenaku a iných
systémových NSAID alebo kortikosteroidov môže zvýšiť výskyt
gastrointestinálnych nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4).

/Antikoagulanciá a antitrombocytárne látky:/ Odporúča sa opatrnosť, pretože
súčasné podávanie môže zvýšiť riziko krvácania (pozri časť 4.4). Hoci
klinické sledovania nenaznačujú, že by diklofenak ovplyvňoval účinok
antikoagulancií, sú ojedinelé hlásenia o zvýšenom riziku krvácania u
pacientov, ktorým sa súčasne podávali diklofenak a antikoagulanciá. Preto
sa odporúča starostlivé sledovanie takýchto pacientov.

/Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI):/ Súčasné
podávanie systémových NSAID vrátane diklofenaku a SSRI môže zvýšiť riziko
gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).

/Antidiabetiká:/ Klinické štúdie ukázali, že diklofenak sa môže podávať
súčasne s perorálnymi antidiabetikami bez toho, aby to ovplyvnilo ich
klinický účinok. Ojedinele však boli hlásené hypoglykemické aj
hyperglykemické účinky, ktoré si vyžiadali zmenu dávkovania antidiabetík
počas liečby diklofenakom. Preto sa ako bezpečnostné opatrenie počas
súčasnej liečby odporúča monitorovať hladinu glukózy v krvi.

/Metotrexát:/ Diklofenak môže inhibovať v tubuloch obličiek klírens
metotrexátu a tým zvýšiť jeho hladinu. Odporúča sa opatrnosť, keď sa NSAID
vrátane diklofenaku podávajú menej ako 24 hodín pred alebo po liečbe
metotrexátom, pretože koncentrácie metotrexátu v krvi môžu stúpnuť a môže
sa zvýšiť jeho toxicita.

/Cyklosporín:/ Diklofenak, tak ako iné NSAID, môže účinkom na obličkové
prostaglandíny zvýšiť nefrotoxicitu cyklosporínu. Preto sa má podávať
v nižších dávkach, ako sa používajú u pacientov, ktorí nedostávajú
cyklosporín.

/Chinolónové protibakteriálne liečivá:/ Vyskytli sa ojedinelé hlásenia o
záchvatoch kŕčov, ktoré mohli byť vyvolané súčasným použitím chinolónov
a NSAID.

/Účinné inhibítory CYP2C9:/ Opatrnosť sa odporúča pri súbežnom predpisovaní
diklofenaku s účinnými inhibítormi CY2C9 (napr. sulfínpyrazónom
a vorikonazolom), ktoré môže mať za následok významné zvýšenie maximálnych
koncentrácií v plazme a zvýšenie expozície diklofenaku vyvolané inhibíciou
metabolizmu diklofenaku.

/Fenytoín:/ Pri súbežnom použití fenytoínu s diklofenakom sa odporúča
monitorovanie koncentrácie fenytoínu v plazme vzhľadom na očakávané
zvýšenie expozície fenytoínu.

/Cholestipol a cholestyramín/: Tieto liečivá môžu spôsobiť oneskorenú alebo
zníženú absorpciu
diklofenaku. Diklofenak sa preto odporúča podávať jednu hodinu pred alebo 4
– 6 hodín po podaní
cholestipolu/cholestyramínu.

6. Fertilita, gravidita a laktácia

/Gravidita/
Inhibícia syntézy prostaglandínov môže mať nežiaduci vplyv na graviditu
a/alebo vývoj embrya/ plodu. Údaje z epidemiologických štúdii naznačujú
zvýšené riziko potratu a malformácii srdca a gastroschízy po užívaní
inhibítorov syntézy prostaglandínov v počiatočnom štádiu gravidity.
Absolútne riziko malformácii srdca bolo zvýšené z menej ako 1 % na
približne 1,5 %.
Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou liečby. U zvierat
bolo preukázané, že podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov malo za
následok zvýšené pre- a post-implantačné straty a embryo-fetálnu úmrtnosť.

Okrem toho bola po podaní inhibítorov syntézy prostaglandínov zvieratám
v období organogenézy zaznamenaná zvýšená incidencia viacerých malformácii,
vrátane kardiovaskulárnych. Počas prvého a druhého trimestra gravidity sa
má diklofenak podať iba ak je to nevyhnutné. Pokiaľ diklofenak užíva žena,
ktorá sa pokúša otehotnieť, alebo je v prvom a druhom trimestri gravidity,
dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia.

Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy
prostaglandínov zapríčiniť u plodu:
- srdcovo-pľúcnu toxicitu (s predčasným uzatvorením /ductus/
/arteriosus/ a pľúcnou hypertenziou);
- poruchu činnosti obličiek, ktorá môže progredovať do zlyhania obličiek
s oligohydramniónom;
Na konci gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov
zapríčiniť u matky a novorodenca:
- možné predĺženie doby krvácania, protidoštičkový účinok sa môže
vyskytnúť aj pri veľmi nízkych dávkach.
- inhibíciu kontrakcií maternice majúcej za následok oneskorený alebo
predĺžený pôrod.
Diklofenak je preto počas tretieho trimestra gravidity kontraindikovaný.

/Laktácia/
Tak ako iné NSAID, diklofenak v malých množstvách prestupuje do materského
mlieka. Preto sa diklofenak nemá podávať v období dojčenia, aby sa
zabránilo nežiaducim účinkom na dojča.

/Fertilita/
Tak ako iné NSAID, použitie diklofenaku môže zhoršiť fertilitu žien
a neodporúča sa podávať ho ženám, ktoré sa pokúšajú otehotnieť. U žien,
ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo podstupujú vyšetrenia pre
infertilitu, sa má zvážiť vysadenie lieku Dicloreum.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacienti, u ktorých sa počas používania lieku Dicloreum vyskytnú poruchy
videnia, závraty, vertigo, somnolencia alebo iné poruchy CNS, nemajú viesť
vozidlo alebo obsluhovať stroje.

8. Nežiaduce účinky

V súvislosti s používaním NSAID boli hlásené edémy, hypertenzia a
zlyhávanie srdca.

Nežiaduce reakcie (tabuľka 1) sú zoradené podľa frekvencie, najčastejšie
ako prvé, do nasledujúcich skupín: veľmi časté (>1/10), časté (?1/100 až
<1/10), menej časté (?1/1 000 až <1/100), zriedkavé (?1/10 000 až
<1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Nasledujúce nežiaduce účinky zahŕňajú nežiaduce účinky hlásené pri
tabletách diklofenaku s predĺženým uvoľňovaním a/alebo iných liekových
formách diklofenaku, pri krátkodobom alebo dlhodobom používaní.

Tabuľka 1
|Poruchy krvi a lymfatického systému |
| |Veľmi zriedkavé: |Trombocytopénia, leukopénia, anémia (vrátane |
| | |hemolytickej a aplastickej anémie), |
| | |agranulocytóza |
|Poruchy imunitného systému |
| |Zriedkavé: |Precitlivenosť, anafylaktické/anafylaktoidné |
| | |reakcie (vrátane hypotenzie a šoku) |
| |Veľmi zriedkavé: |Angioneurotický edém (vrátane edému tváre) |
|Psychické poruchy |
| |Veľmi zriedkavé: |Dezorientácia, depresia, nespavosť, zlé sny, |
| | |podráždenosť, psychotické poruchy |
|Poruchy nervového systému |
| |Časté: |Bolesť hlavy, závraty |
| |Zriedkavé: |Somnolencia |
| |Veľmi zriedkavé: |Parestézie, zhoršenie pamäti, kŕče, úzkosť, |
| | |tremor, aseptická meningitída, poruchy chuti, |
| | |cerebrovaskulárna príhoda |
|Poruchy oka |
| |Veľmi zriedkavé: |Poruchy videnia, neostré videnie, diplopia |
|Poruchy ucha a labyrintu |
| |Časté: |Vertigo |
| |Veľmi zriedkavé: |Tinnitus, zhoršenie sluchu |
|Poruchy srdca a srdcovej činnosti |
| |Veľmi zriedkavé: |Palpitácie, bolesť na hrudi, zlyhanie srdca, |
| | |infarkt myokardu |
|Poruchy ciev |
| |Veľmi zriedkavé: |Hypertenzia, vaskulitída |
|Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína |
| |Zriedkavé: |Astma (vrátane dyspnoe) |
| |Veľmi zriedkavé: |Pneumonitída |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
| |Časté: |Nauzea, vracanie, hnačka, dyspepsia, bolesť |
| | |brucha, flatulencia, nechutenstvo |
| |Zriedkavé: |Gastritída, gastrointestinálne krvácanie, |
| | |hemateméza, krvavá hnačka, meléna, vred |
| | |žalúdka alebo dvanástnika (s krvácaním alebo |
| | |perforáciou alebo bez nich) |
| |Veľmi zriedkavé: |Kolitída (vrátane hemoragickej kolitídy a |
| | |exacerbácie ulceróznej kolitídy alebo |
| | |Crohnovej choroby), zápcha, stomatitída |
| | |(vrátane ulceróznej stomatitídy), glositída, |
| | |ezofágové poruchy, pablanovité črevné |
| | |striktúry, pankreatitída |
|Poruchy pečene a žlčových ciest |
| |Časté: |Zvýšenie hodnôt aminotransferáz |
| |Zriedkavé: |Hepatitída, žltačka, porucha funkcie pečene |
| |Veľmi zriedkavé: |Fulminantná hepatitída, nekróza pečene, |
| | |zlyhanie pečene |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |
| |Časté: |Exantém |
| |Zriedkavé: |Urtikária |
| |Veľmi zriedkavé: |Bulózne erupcie, ekzém, erytém, multiformný |
| | |erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická |
| | |epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), |
| | |exfoliatívna dermatitída, vypadávanie vlasov, |
| | |reakcie z fotosenzitivity, purpura, alergická |
| | |purpura, pruritus |
|Poruchy obličiek a močových ciest |
| |Veľmi zriedkavé: |Akútne zlyhanie obličiek, hematúria, |
| | |proteinúria, nefrotický syndróm, |
| | |intersticiálna nefritída, nekróza obličkovej |
| | |papily |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
| |Zriedkavé: |Edém |

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že
užívanie diklofenaku, obzvlášť vysoké dávkovanie (150 mg/deň) a dlhodobá
liečba, môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej
príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda) (pozri časť 4.4).

9. Predávkovanie

/Symptómy/
Predávkovanie diklofenakom nevyvoláva typický klinický obraz. Predávkovanie
môže vyvolať symptómy ako vracanie, gastrointestinálne krvácanie, hnačka,
závraty, tinnitus alebo kŕče. Pri závažnej otrave je možné akútne zlyhanie
obličiek a poškodenie pečene.

/Terapeutické opatrenia/
Liečba akútnej otravy NSAID, vrátane diklofenaku, pozostáva predovšetkým z
podporných opatrení a symptomatickej liečby. Podporné opatrenia
a symptomatická liečba sú indikované pri komplikáciách ako hypotenzia,
zlyhanie obličiek, kŕče, gastrointestinálne poruchy a útlm dýchania.

Mimoriadne opatrenia ako nútená diuréza, dialýza alebo hemoperfúzia
pravdepodobne nepomáhajú pri eliminácii NSAID, vrátane diklofenaku,
vzhľadom na ich vysoký podiel viazaný na bielkoviny a rozsiahly
metabolizmus.

Podanie aktívneho uhlia možno uvážiť po požití potenciálne toxickej vysokej
dávky a dekontamináciu žalúdka (napr. vyvolanie vracania, výplach žalúdka)
po požití vysokej dávky potenciálne ohrozujúcej život.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiflogistiká a antireumatiká, nesteroidové,
deriváty kyseliny octovej a príbuzné látky, ATC kód: M01AB05
Mechanizmus účinku

Dicloreum obsahuje sodnú soľ diklofenaku, nesteroidovú zlúčeninu s
výraznými antireumatickými, antiflogistickými, analgetickými a
antipyretickými vlastnosťami. Experimentálne dokázaná inhibícia biosyntézy
prostaglandínov sa považuje za základnú zložku jeho mechanizmu účinku.
Prostaglandíny zohrávajú dôležitú úlohu pri patogenéze zápalu, bolesti a
horúčky.

Sodná soľ diklofenaku /in vitro/ nepotláča biosyntézu proteoglykanov v
chrupavke v koncentráciách, ktoré sa dosahujú v ľudskom organizme.
Farmakodynamické účinky

Pri reumatických ochoreniach vyvolávajú protizápalové a analgetické
vlastnosti diklofenaku klinickú odpoveď, pre ktorú je charakteristické
výrazné zmiernenie príznakov a prejavov, ako je bolesť v kľude a bolesť pri
pohybe, ranná stuhnutosť a opuch kĺbov, ako aj zlepšenie funkcie.

Pri poúrazových a pooperačných zápalových stavoch diklofenak rýchlo
zmierňuje bolesť v kľude aj bolesť pri pohybe a zmenšuje zápalový opuch a
edém rany.

Tablety s predĺženým uvoľňovaním Dicloreum retard sú zvlášť vhodné na
liečbu pacientov, u ktorých vzhľadom na klinický obraz postačuje denná
dávka 100 mg. Možnosť podávať liek v jednorazovej dennej dávke podstatne
zjednodušuje dlhodobú liečbu a pomáha zabraňovať prípadným chybám v
dávkovaní.

2. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Podľa množstva nezmeneného diklofenaku a jeho hydroxylovaných metabolitov
nájdených v moči možno usudzovať, že z tabliet s predĺženým uvoľňovaním
a z gastrorezistentných tabliet sa uvoľňuje a absorbuje rovnaké množstvo
diklofenaku. Systémová dostupnosť diklofenaku z tabliet s predĺženým
uvoľňovaním Diklofenak však predstavuje priemerne 82 % systémovej
dostupnosti, ktorá sa dosahuje rovnakou dávkou diklofenaku podaného vo
forme gastrorezistentných tabliet (pravdepodobne je to dôsledok metabolizmu
pri prvom prechode pečeňou, ktorý závisí od rýchlosti uvoľňovania).
Následkom pomalšieho uvoľňovania liečiva z tabliet s predĺženým uvoľňovaním
sú dosiahnuté maximálne koncentrácie nižšie, než aké sa pozorujú po podaní
gastrorezistentných tabliet.

Priemerné maximálne koncentrácie 0,5 (g/ml alebo 0,4 (g/ml (1,6 (mol/l
alebo 1,25 (mol/l) sa dosiahnu v priemere 4 hodiny po požití jednej 100 mg
alebo 75 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním.

Jedlo nemá klinicky významný vplyv na absorpciu a systémovú dostupnosť
tabliet diklofenaku s predĺženým uvoľňovaním.

Naproti tomu priemerné plazmatické koncentrácie 13 ng/ml (40 nmol/l) možno
zaznamenať 24 hodín po podaní 100 mg tabliet diklofenaku s predĺženým
uvoľňovaním . Absorbované množstvo je lineárne úmerné liekovej sile.

Pretože asi polovica diklofenaku sa metabolizuje počas prvého prechodu
pečeňou, plocha pod krivkou koncentrácie (AUC) po perorálnom alebo
rektálnom podaní je asi polovičná ako po ekvivalentnej parenterálnej dávke.


Farmakokinetické vlastnosti sa nemenia po opakovanom podávaní. K akumulácii
liečiva nedochádza, ak sa dodržujú odporúčané intervaly medzi dávkami.

Minimálne koncentrácie sú približne 22 ng/ml alebo 25 ng/ml (70 nmol/l
alebo 80 nmol/l) počas liečby 100 mg tabletami s predĺženým uvoľňovaním
Dicloreum raz denne.
Distribúcia

99,7 % diklofenaku sa viaže na sérové bielkoviny, hlavne na albumín
(99,4 %). Vypočítaný zdanlivý distribučný objem je 0,12 až 0,17 l/kg.

Diklofenak preniká do synoviálnej tekutiny, kde sa maximálne koncentrácie
namerajú 2 až 4 hodiny po dosiahnutí maximálnych hladín v plazme. Zdanlivý
polčas eliminácie zo synoviálnej tekutiny je 3 až 6 hodín. Dve hodiny po
dosiahnutí maximálnych hladín v plazme sú koncentrácie liečiva už vyššie v
synoviálnej tekutine ako v plazme a zostávajú vyššie až 12 hodín.
Biotransformácia

Biotransformácia diklofenaku prebieha čiastočne ako glukuronidácia
neporušenej molekuly, ale hlavne ako jednorazová a viacnásobná hydroxylácia
a metoxylácia, čím vzniká niekoľko fenolických metabolitov (3´-hydroxy-, 4´-
hydroxy, 5-hydroxy-, 4´,5-dihydroxy- a 3´-hydroxy-4´-metoxydiklofenak), z
ktorých sa väčšina premieňa na glukuronidové konjugáty. Dva z týchto
fenolických metabolitov sú biologicky aktívne, ale v oveľa menšej miere ako
diklofenak.
/Eliminácia/

Celkový systémový klírens diklofenaku z plazmy je 263 ( 56 ml/min
(priemerná hodnota ( SD). Konečný polčas v plazme je 1 až 2 hodiny. Štyri
metabolity, vrátane dvoch aktívnych, majú tiež kratšie plazmatické polčasy,
a to 1 až 3 hodiny. Jeden metabolit, 3´-hydroxy-4´-metoxydiklofenak, má
oveľa dlhší plazmatický polčas. Tento metabolit je však prakticky
neaktívny.

Približne 60 % podanej dávky sa vylúči močom ako glukuronidový konjugát
intaktnej molekuly a ako metabolity, z ktorých väčšina sa tiež premieňa na
glukuronidové konjugáty. Menej ako 1 % sa vylúči ako nezmenená látka.
Zvyšok dávky sa vylúči ako metabolity žlčou do stolice.
Charakteristika u osobitných skupín pacientov

Nepozorovali sa významné rozdiely v absorpcii, metabolizme a vylučovaní
závislé od veku.

U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek nemožno usudzovať z kinetiky po
jednorazovom podaní pri obvyklej dávkovacej schéme na akumuláciu
nezmeneného liečiva. Pri klírense kreatinínu nižšom ako 10 ml/min sú
vypočítané rovnovážne hladiny hydroxymetabolitov v plazme asi 4-krát vyššie
ako u zdravých jedincov. Metabolity sa však napokon vylúčia žlčou.

U pacientov s chronickou hepatitídou alebo kompenzovanou cirhózou pečene sú
kinetika a metabolizmus diklofenaku rovnaké ako u pacientov bez ochorenia
pečene.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané zo štúdií akútnej a chronickej toxicity, ako aj
zo štúdií genotoxicity, mutagenity a karcinogenity diklofenaku nepreukázali
pri predpokladaných terapeutických dávkach osobitné riziko pre ľudí. Nie sú
dôkazy o teratogénnom potenciále u myší, potkanov alebo králikov.

Diklofenak nemal vplyv na fertilitu potkanov. Neovplyvnil prenatálny,
perinatálny a postnatálny vývoj ich potomstva.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

Mastenec, etylcelulóza, magnéziumstearát, povidón, hydroxypropylcelulóza,
dietylftalát, oxid titaničitý.

2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

3. Čas použiteľnosti

5 rokov

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

5. Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.
Veľkosť balenia: 20 x 100 mg.

6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Alfa Wassermann S.p.A., Alanno (Pescara), Taliansko.


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

29/0338/94-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

28.6.1994/ bez časového obmedzenia.


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C97596
Skupina ATC:
M01 - Antireumatiká a antiflogistiká
Skupina ATC:
M01AB05 - diclofenac
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
IT -
Účinná látka:
dinatrii pamidronas
Výrobca lieku:
Alfa Wassermann S.p.A., Alanno, TALIANSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
4.53 € / 136.47 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
4.53 € / 136.47 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.34 € ÚP:0.00 € DP:6.34 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:40.00 € ÚP:0.00 € DP:40.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.60 € ÚP:0.00 € DP:5.60 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien