Detail:
Karesol 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Názov lieku:
Karesol 10 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 100x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2010/04880

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Karesol 10 mg filmom obalené tablety

solifenacíniumsukcinát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je KaresolKaresol a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete KaresolKaresol
3. Ako užívať KaresolKaresol
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať KaresolKaresol
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE KARESOLKARESOL A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivo lieku KaresolKaresol patrí do skupiny anticholinergík. Tieto lieky
sa používajú na zníženie aktivity príliš aktívneho močového mechúra.
Výsledkom je, že dokážete vydržať dlhšie, pokým budete mať potrebu ísť na
toaletu a Váš močový mechúr bude schopný udržať väčšie množstvo moču.

KaresolKaresol sa používa na liečbu príznakov stavu nazývaného hyperaktívny
močový mechúr. Tieto príznaky zahŕňajú: silnú a náhlu nutkavú potrebu močiť
bez predchádzajúceho varovného signálu, častú potrebu močiť alebo únik moču
v prípade, že ste nestihli dôjsť včas na toaletu.


2. SKÔR AKO UŽIJETE KARESOLKARESOL

Neužívajte liek Karesol
- keď nie ste schopný močiť alebo úplne vyprázdniť močový mechúr
(retencia moču).
- keď máte závažné žalúdočné alebo črevné problémy (vrátene toxického
megakolónu, komplikácie spojenej so zápalom hrubého čreva (ulcerózna
kolitída)).
- keď trpíte ochorením svalov nazývaným myasténia gravis, ktorá môže
spôsobiť extrémne ochabnutie niektorých svalov.
- keď trpíte vysokým vnútroočným tlakom s postupnou stratou zraku (zelený
zákal).
- ak ste alergický (precitlivený) na solifenacín sukcinát alebo na
ktorúkoľvek zo zložiek lieku Karesol.
- keď podstupujete dialýzu.
- keď trpíte závažným ochorením pečene.
- keď trpíte závažným ochorením obličiek alebo stredne závažným ochorením
pečene A súbežne užívate lieky, ktoré môžu znížiť vylučovanie lieku
Karesol z tela (napr. ketokonazol). Váš lekár alebo lekárnik Vás bude o
tom informovať.
- keď sa Vás týka alebo v minulosti týkal niektorý zo stavov uvedených
vyššie, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať liek
Karesol.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Karesol
- ak máte ťažkosti s vyprázdnením močového mechúra (obštrukcia močového
mechúra) alebo máte problémy s močením, napr. slabý prúd moču. Je u Vás
značne zvýšené riziko hromadenia moču v mechúre.
- ak máte ťažkosti s priechodnosťou tráviaceho traktu (zápcha).
- ak sa u Vás vyskytuje riziko zníženej aktivity tráviaceho traktu
(pohyby žalúdka a čriev). Váš lekár Vás bude o tom informovať.
- ak máte závažné ochorenie obličiek.
- ak máte stredne závažné ochorenie pečene.
- ak máte časť žalúdka vysunutú cez bránicu do hrudníka (hiátová prietrž)
alebo pálenie záhy.
- ak máte nervovú poruchu nazývanú autonómna neuropatia.

Ak sa Vás týka alebo v minulosti týkal niektorý zo stavov uvedených vyššie,
povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať liek Karesol.
Pred začiatkom liečby liekom Karesol Vás lekár vyšetrí, aby zistil, či nie
sú iné príčiny Vášho častého močenia, napríklad srdcové zlyhávanie alebo
ochorenie obličiek. Ak máte infekciu močových ciest, Váš lekár Vám predpíše
antibiotikum (liek proti určitým bakteriálnym infekciám).

Deti a dospievajúci
Karesol sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, oznámte to, prosím,
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Je mimoriadne dôležité, aby ste oznámili svojmu lekárovi, ak užívate:
- iné anticholinergické lieky, pretože účinky a vedľajšie účinky oboch
liekov sa môžu znásobiť. Prosím, spýtajte sa svojho lekára, či liek,
ktorý užívate, patrí do tejto skupiny.
- cholinergiká, ktoré môžu znižovať účinok lieku Karesol. Prosím,
spýtajte sa svojho lekára, či liek, ktorý užívate, patrí do tejto
skupiny.
- liečivá, ako metoklopramid a cisaprid, ktoré urýchľujú pohyb potravy
tráviacim traktom. Karesol môže znižovať ich účinok.
- liečivá, ako ketokonazol, itrakonazol (liečivá na liečbu plesňových
infekcií), ritonavir, nelfinavir (liečivá na liečbu infekcie HIV) a
verapamil, diltiazem (liečivá na liečbu vysokého krvného tlaku a
ochorenia srdca). Tieto lieky znižujú rýchlosť, ktorou sa liek Karesol
odstraňuje z tela.
- liečivá, ako rifampicín (liečivá na liečbu tuberkulózy a ďalších
bakteriálnych infekcií) a fenytoín, karbamazepín (liečivá na liečbu
epilepsie). Tieto lieky zvyšujú rýchlosť, ktorou sa liek Karesol
odstraňuje z tela.
- liečivá, ako sú bisfosfonáty, ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť zápal
pažeráka (ezofagitída). Prosím, spýtajte sa svojho lekára, či liek,
ktorý užívate, patrí do tejto skupiny.

Užívanie lieku Karesol s jedlom a nápojmi
Karesol môžete užívať podľa Vášho uváženia s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná, nemáte užívať Karesol, pokiaľ to Váš lekár nepovažuje za
výslovne nevyhnutné. Keďže solifenacín môže prechádzať do materského
mlieka, neužívajte liek Karesol, ak dojčíte.
Skôr ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Karesol môže spôsobovať rozmazané videnie a niekedy ospalosť alebo únavu.
Ak sa u Vás vyskytnú tieto vedľajšie účinky, neveďte vozidlo a ani
neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Karesol
Karesol obsahuje mliečny cukor (laktózu). Ak Vám Váš lekár povedal, že
neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto
lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ KARESOL

Pokyny na správne užívanie
Vždy užívajte liek Karesol presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Tableta sa má prehltnúť vcelku a zapiť tekutinou, napr. pohárom vody.
Môžete ju užívať podľa vlastného uváženia – s jedlom alebo bez jedla.
Tablety nedrvte.

Dávkovanie
Odporúčaná dávka je 5 mg raz denne, pokiaľ Vám lekár nepredpíše dávku 10 mg
raz denne.

Použitie u detí a dospievajúcich
Karesol sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Ak užijete viac lieku Karesol, ako máte
Ak ste užili príliš mnoho lieku Karesol alebo ak náhodne užije Karesol
dieťa, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Príznakmi predávkovania môžu byť: bolesť hlavy, sucho v ústach, závrat,
ospalosť a rozmazané videnie, vnímanie vecí, ktoré v skutočnosti nie sú
(halucinácie), výrazné podráždenie, záchvat (kŕče), problémy s dýchaním,
zrýchlený pulz (tachykardia), hromadenie moču v močovom mechúre (retencia
moču), rozšírenie zreníc (mydriáza).

Ak zabudnete užiť liek Karesol
Ak ste zabudli užiť tabletu vo zvyčajnom čase, užite ju hneď, ako si
spomeniete, ale nie v prípade, ak je už čas na užitie ďalšej dávky. Nikdy
neužívajte viac ako jednu dávku denne. V prípade pochybností sa vždy
opýtajte svojho lekára alebo lekárnika.

Ak prestanete užívať liek Karesol
Ak prestanete užívať liek Karesol, príznaky hyperaktívneho močového mechúra
sa môžu znova objaviť alebo zhoršiť Vždy sa poraďte so svojím lekárom, ak
uvažujete o ukončení liečby.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Karesol môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Karesol môže spôsobovať:

Veľmi časté vedľajšie účinky (možný výskyt u viac ako 1 z 10 pacientov)
- sucho v ústach.
Časté vedľajšie účinky (možný výskyt u 1 až 10 zo 100 pacientov)
- rozmazané videnie,
- zápcha, nutkanie na vracanie, poruchy trávenia s príznakmi ako pocit
plnosti žalúdka, bolesť brucha, grganie, nevoľnosť, pálenie záhy
(dyspepsia), nepríjemný pocit v bruchu.
Menej časté vedľajšie účinky (možný výskyt u 1 až 10 z 1 000 pacientov)
- infekcia močových viest, infekcia močového mechúra,
- ospalosť,
- porucha vnímania chuti (dysgeúzia),
- suché (podráždené) oči,
- suché nosné dutiny,
- refluxná choroba (mimovoľný návrat kyslého obsahu žalúdka do pažeráka),
- sucho v hrdle,
- suchá pokožka,
- ťažkosti s močením,
- únava,
- hromadenie tekutiny v spodnej časti nôh (opuch).
Zriedkavé vedľajšie účinky (možný výskyt u 1 až 10 z 10 000 pacientov)
- hromadenie veľkého množstva stvrdnutej stolice v hrubom čreve (zápcha).
- hromadenie moču v močovom mechúre v dôsledku sťaženého vyprázdňovania
(retencia moču).
Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (možný výskyt u menej ako 1 z 10 000
pacientov)
- halucinácie, zmätenosť,
- závrat, bolesť hlavy,
- zmeny v elektrickej aktivite srdca (EKG), nepravidelný srdcový tep
(torsades de pointes),
- vracanie,
- svrbenie, vyrážka, alergická vyrážka.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ KARESOL

PVC/PVDC-hliníkové blistre a OPA/Al/PVC/hliníkové blistre:
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
PVC/ACLAR-hliníkové blistre:
Uchovávajte pri teplote do 30°C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Karesol po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nepoužívajte žiadne balenie Karesol, ak je poškodené alebo vykazuje známky
manipulácie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo liek Karesol obsahuje

- Liečivo je solifenacíniumsukcinát.
Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg solifenacíniumsukcinátu.
- Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: kukuričný škrob, monohydrát laktózy, hypromelóza (E464),
magnéziumstearát (E572)
Filmový obal: hypromelóza (E464), makrogol 8000, mastenec (E553b), oxid
titaničitý (E171) a červený oxid železitý (E172)


Ako vyzerá liek Karesol a obsah balenia

Karesol 10 mg filmom obalené tablety sú okrúhle svetloružové tablety
označené kódom „391“ na jednej strane.
Karesol 10 mg filmom obalené tablety sa dodávajú v blistroch v balení po
10, 30 alebo 100 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Helm AG
Nordkanalstr. 28
20097 Hamburg
Nemecko
Výrobca:
Sanitas AB
Veiveriu g. 134B
46352 Kaunas
Litva

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Malta: Karesol 10 mg pillola miksija b’rita
Česká republika Karesol 10 mg potahované tablety
Slovenská republika Karesol 10 mg filmom obalené tablety

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 11/2011

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2010/04879,
2010/04880

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Karesol 5 mg filmom obalené tablety
Karesol 10 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta Karesol 5 mg obsahuje 5 mg
solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 3,8 mg solifenacínu.
Každá filmom obalená tableta Karesol 10 mg obsahuje 10 mg
solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 7,5 mg solifenacínu.

Pomocné látky: monohydrát laktózy 107,5 mg 102,5 mg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Každá 5 mg tableta je okrúhla svetložltá tableta veľkosti približne 8 mm,
označená nápisom „390“ na jednej strane tablety.
Každá 10 mg tableta je okrúhla svetloružová tableta veľkosti približne 8
mm, označená nápisom „391“ na jednej strane tablety

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Karesol je indikovaný u dospelých na symptomatickú liečbu urgentnej
inkontinencie a/alebo zvýšenej frekvencie močenia a nutkania na močenie,
ktorá sa môže vyskytnúť u pacientov so syndrómom hyperaktívneho močového
mechúra.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčaná dávka je 5 mg solifenacíniumsukcinátu jedenkrát denne. V prípade
potreby sa dávka môže zvýšiť na 10 mg solifenacíniumsukcinátu jedenkrát
denne. Môže sa užívať s alebo bez jedla.

Osobitné skupiny pacientov

/Starší pacienti/

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania.

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/

U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek
(klírens kreatinínu > 30 ml/min) nie je potrebná úprava dávkovania.
Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30
ml/min) sa majú podrobovať liečbe opatrne a užívať nie viac ako 5 mg
jedenkrát denne (pozri časť 5.2).

/Pacienti s poškodením funkcie pečene/

U pacientov s miernym poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava
dávkovania. Pacienti so stredne závažným poškodením funkcie pečene (Childvo-
Pughovo skóre 7 až 9) sa majú podrobovať liečbe opatrne a užívať nie viac
ako 5 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.2).
Pacienti liečení silnými inhibítormi cytochrómu P450 3A4
Maximálna dávka lieku Karesol sa má obmedziť na 5 mg v prípade, ak je
pacient súčasne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných
silných inhibítorov CYP3A4, akými sú ritonavir, nelfinavir, itrakonazol
(pozri časť 4.5).

/Deti a dospievajúci/

Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nebola
doteraz stanovená. Liek Karesol sa preto nemá používať u detí a
dospievajúcich.

Spôsob podania

Karesol je určený na perorálne užitie a liek sa má prehltnúť celý a zapiť
tekutinou.

4.3 Kontraindikácie

- Solifenacín je kontraindikovaný u pacientov s retenciou moču, so
závažnými gastrointestinálnymi poruchami (vrátane toxického
megakolónu), myasténiou gravis alebo glaukómom s úzkym uhlom a u
pacientov s rizikom výskytu týchto stavov.
- Pacienti precitlivení na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok.
- Pacienti liečení hemodialýzou (pozri časť 5.2).
- Pacienti so závažným poškodením funkcie pečene (pozri časť 5.2).
- Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek alebo stredne závažným
poškodením funkcie pečene a ktorí sú liečení silnými inhibítormi
CYP3A4, napr. ketokonazolom (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pred začatím liečby liekom Karesol sa majú zhodnotiť ďalšie príčiny častého
močenia (zlyhávanie srdca alebo ochorenie obličiek). V prípade výskytu
infekcie močovej sústavy sa má začať príslušná antibakteriálna liečba.

Karesol sa má podávať opatrne u pacientov s:
- klinicky významnou obštrukciou vývodu z močového mechúra s možným
rizikom retencie moču.
- gastrointestinálnou obštrukčnou poruchou.
- rizikom zníženej gastrointestinálnej motility.
- závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min;
pozri časť 4.2 a 5.2), u týchto pacientov dávka nemá presiahnuť 5 mg.
- stredne závažným poškodením funkcie pečene (Child-Pughovo skóre 7 až 9;
pozri časť 4.2 a 5.2), u týchto pacientov dávka nemá presiahnuť 5 mg.
- súbežným užívaním silného inhibítora CYP3A4, napr. ketokonazolu (pozri
časť 4.2 a 4.5).
- hiátovou prietržou/gastroezofageálnym refluxom a/alebo u pacientov,
ktorí súčasne užívajú lieky (napr. bisfosfonáty), ktoré môžu spôsobiť
alebo zhoršiť ezofagitídu.
- autonómnou neuropatiou.

U pacientov s neurogénnou príčinou hyperaktivity detruzora sa bezpečnosť a
účinnosť tohto lieku zatiaľ nestanovila.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo s glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú
užívať tento liek.

Maximálny účinok lieku Karesol je možné stanoviť najskôr po uplynutí 4
týždňov od začiatku jeho užívania.

4.5 Liekové a iné interakcie

Farmakologické interakcie
Súčasná liečba inými liekmi s anticholinergickými vlastnosťami môže vyústiť
do výraznejších terapeutických účinkov a nežiaducich účinkov. Medzi
ukončením liečby liekom Karesol a iniciáciou liečby iným anticholinergickým
liekom má uplynúť približne jeden týždeň. Liečebný účinok solifenacínu sa
môže znížiť pri súčasnom podávaní agonistov cholinergných receptorov.
Solifenacín môže znížiť účinok liekov, ktoré stimulujú motilitu
gastrointestinálneho traktu, akými sú napríklad metoklopramid a cisaprid.

Farmakokinetické interakcie

Štúdie /in vitro/ dokázali, že solifenacín pri terapeutických koncentráciách
neinhibuje CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 alebo 3A4 - získaných z mikrozómov
ľudskej pečene. Preto je nepravdepodobné, že by solifenacín menil klírens
liekov metabolizovaných pomocou týchto CYP enzýmov.

Účinok iných liekov na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu

Solifenacín sa metabolizuje pomocou CYP3A4. Súbežné podanie silného
inhibítora CYP3A4 ketokonazolu (200 mg/denne) viedlo k dvojnásobnému
zvýšeniu AUC solifenacínu, zatiaľ čo podanie ketokonazolu v dávke 400
mg/deň viedlo k trojnásobnému zvýšeniu AUC solifenacínu. Preto má byť
maximálna dávka lieku Karesol obmedzená na 5 mg v prípade, ak je pacient
súčasne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných
inhibítorov CYP3A4 (napr. ritonavir, nelfinavir, itrakonazol) (pozri časť
4.2). Súčasná liečba solifenacínom a silným inhibítorom CYP3A4 je
kontraindikovaná u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek alebo
stredne závažným poškodením funkcie pečene.
Účinky enzýmovej indukcie na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu a
jeho metabolitov neboli predmetom štúdie, rovnako ako ani účinok substrátov
s vyššou afinitou k CYP3A4 na účinok solifenacínu. Keďže solifenacín sa
metabolizuje prostredníctvom CYP3A4, farmakokinetické interakcie s inými
substrátmi s vyššou afinitou k CYP3A4 (napr. verapamil, diltiazem) a
induktormi CYP3A4 (napr. rifampicín, fenytoín, karbamazepín) sú možné.
Účinok solifenacínu na farmakokinetické vlastnosti iných liekov
/Perorálne kontraceptíva/
Užívanie lieku Karesol nevykázalo žiadnu farmakokinetickú interakciu
solifenacínu s kombinovanými perorálnymi kontraceptívami
(etinylestradiol/levonorgestrel).

/Warfarín/
Užívanie lieku Karesol nezmenilo farmakokinetické vlastnosti R-warfarínu
alebo S warfarínu alebo ich účinok na protrombínový čas.

/Digoxín/
Užívanie lieku Karesol nevykázalo žiaden vplyv na farmakokinetické
vlastnosti digoxínu.

/Lieky, ktoré stimulujú motilitu gastrointestinálneho traktu/
Solifenacín môže znížiť účinok liekov, ktoré stimulujú motilitu
gastrointestinálneho traktu, akými sú napríklad metoklopramid a cisaprid.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití solifenacínu u gravidných žien.
Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky z
hľadiska reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3). Ako preventívne opatrenie
je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu lieku Karesol počas gravidity.

Laktácia
Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u zvierat preukázali
vylučovanie solifenacínu/metabolitov do mlieka (pre podrobné informácie
pozri 5.3). Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. Karesol nemá
byť užívaný počas laktácie.

Fertilita
Nie sú k dispozícii žiadne údaje o možných účinkoch lieku Karesol na
fertilitu mužov a žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame škodlivé
účinky z hľadiska fertility. Možné riziko pre človeka nie je známe. V rámci
bezpečnostných opatrení je lepšie sa vyhnúť užívaniu lieku Karesol u
pacientov plánujúcich graviditu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Keďže solifenacín, tak ako aj iné anticholinergiká, môže spôsobovať
rozmazané videnie a menej často ospalosť a únavu (pozri časť 4.8 Nežiaduce
účinky), môže mať negatívny vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať
stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

a. Súhrnný bezpečnostný profil

Vzhľadom na farmakologické účinky solifenacínu môže liek spôsobiť
anticholinergické nežiaduce účinky (obvykle) miernej alebo strednej
závažnosti. Frekvencia anticholinergických nežiaducich účinkov je závislá
od dávky. Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia pri užívaní solifenacínu
bola sucho v ústach. K tejto reakcii došlo u 11 % pacientov, ktorí užívali
dávku 5 mg jedenkrát denne, u 22 % pacientov, ktorí užívali dávku 10 mg
jedenkrát denne a u 4 % pacientov, ktorí užívali placebo. Závažnosť sucha v
ústach bola obvykle mierna a len občas viedla k prerušeniu liečby.
Compliance lieku bola obvykle veľmi vysoká (približne 99 %) a približne 90
% pacientov liečených solifenacínom ukončilo celú štúdiu v trvaní 12
týždňov.

b. Prehľadná tabuľka nežiaducich účinkov

|Frekvencia |Veľmi |Časté |Menej časté |Zriedkavé |Veľmi |Neznáme |
| |časté |?1/100 |?1/1 000 až |?1/10 000 |zriedkavé |z |
| |?1/10 |až <1/10|<1/100 |až <1/1 000|<1/10,000 |dostupný|
| | | | | | |ch |
| | | | | | |údajov |
|Trieda | | | | | | |
|orgánových | | | | | | |
|systémov | | | | | | |
|podľa | | | | | | |
|databázy | | | | | | |
|MedDRA | | | | | | |
|Infekcie a | | |infekcia | | | |
|nákazy | | |močových | | | |
| | | |ciest, | | | |
| | | |cystitída | | | |
|Psychické | | | | |halucináci| |
|poruchy | | | | |e*, | |
| | | | | |stavy | |
| | | | | |zmätenosti| |
| | | | | |* | |
|Poruchy | | |somnolencia,| |závrat,* | |
|nervového | | | | |bolesť | |
|systému | | |poruchy | |hlavy | |
| | | |chuti | | | |
|Poruchy oka | |rozmazan|suché oči | | | |
| | |é | | | | |
| | |videnie | | | | |
|Poruchy srdca| | | | | |predĺžen|
|a srdcovej | | | | | |ie |
|činnosti | | | | | |interval|
| | | | | | |u QT * |
| | | | | | | |
| | | | | | |Komorová|
| | | | | | |tachykar|
| | | | | | |dia typu|
| | | | | | |Torsade |
| | | | | | |de |
| | | | | | |Pointes |
|Poruchy | | |sucho v nose| | | |
|dýchacej | | | | | | |
|sústavy, | | | | | | |
|hrudníka a | | | | | | |
|mediastína | | | | | | |
|Poruchy |sucho |zápcha, |gastroezofag|obštrukcia |vracanie* | |
|gastrointerst|v | |eálny |hrubého | | |
|inálneho |ústach|nauzea, |reflux, |čreva, | | |
|traktu | | |sucho v |porucha | | |
| | |dyspepsi|hrdle |vyprázdňova| | |
| | |a, | |nia hrubého| | |
| | |bolesť | |čreva | | |
| | |brucha | | | | |
|Poruchy kože | | |suchá | |multiformn| |
|a podkožného | | |pokožka | |ý erytém*,| |
|tkaniva | | | | | | |
| | | | | |pruritus*,| |
| | | | | | | |
| | | | | |vyrážka*, | |
| | | | | |urtikária*| |
|Poruchy | | |dysuria |retencia | | |
|obličiek a | | | |moču | | |
|močových | | | | | | |
|ciest | | | | | | |
|Celkové | | |únava, | | | |
|poruchy a | | |periférny | | | |
|reakcie v | | |edém | | | |
|mieste | | | | | | |
|podania | | | | | | |


* pozri časť c.

c. Popis vybraných nežiaducich účinkov

Halucinácie, stavy zmätenosti, závrat, bolesť hlavy, multiformný erytém,
pruritus, vyrážka a urtikária sú nežiaduce účinky, ktoré boli pozorované až
po uvedení na trh.
Predĺženie intervalu QT a komorové tachykardie typu Torsade de Pointes
boli hlásené v spojitosti s užívaním solifenacínu vo svete po jeho uvedení
na trh. Keďže tieto účinky boli hlásené spontánne počas užívania lieku po
jeho uvedení na trh vo svete, frekvenciu výskytu a vplyv solifenacínu na
ich výskyt nie je možné spoľahlivo stanoviť.

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie solifenacíniumsukcinátom môže viesť k ťažkým
anticholinergickým účinkom. Najvyššia dávka solifenacíniumsukcinátu podaná
ľudským dobrovoľníkom bolo 100 mg jednorazovo. Pri tejto dávke boli
najčastejšie sa vyskytujúcimi nežiaducimi účinkami bolesť hlavy (mierna),
sucho v ústach (mierne závažné), závrat (mierne závažný), ospalosť (mierna)
a rozmazané videnie (mierne závažné). Najvyššia dávka
solifenacíniumsukcinátu podaná jednému pacientovi bola 280 mg počas 5 hodín
a mala za následok zmeny duševného stavu, ktoré nevyžadovali
hospitalizáciu.
V prípade predávkovania solifenacíniumsukcinátom sa má pacient liečiť
adsorpčným uhlím. Výplach žalúdka pomôže, ak sa vykoná do 1 hodiny, ale
nemá sa vyvolávať vracanie.

Iné anticholinergické symptómy sa môžu liečiť nasledovne:

- Závažné centrálne anticholinergické účinky, ako napr. halucinácie alebo
výrazná excitácia: liečba fyzostigmínom alebo karbacholom.
- Kŕče alebo výrazná excitácia: liečba benzodiazepínmi.
- Respiračná nedostatočnosť: liečba umelou ventiláciou
- Tachykardia: liečba beta-blokátormi.
- Retencia moču: liečba katetrizáciou.
- Mydriáza: liečba pilokarpínovými očnými kvapkami a/alebo umiestnenie
pacienta do tmavej miestnosti.

Tak ako pri ostatných antimuskarinikách sa má v prípade predávkovania
venovať zvláštna pozornosť pacientom so známym rizikom predĺženia
intervalu QT (t.j. pri hypokaliémii, bradykardii a súčasnom užívaní
liekov, u ktorých je známe, že predlžujú interval QT) a pacientom s
existujúcim ochorením srdca (t.j. s ischémiou myokardu, arytmiou,
kongestívnym zlyhávaním srdca).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: iné urologiká, vrátane spazmolytík, močové
spazmolytikum, ATC kód: G04B D08.

Spôsob účinku
Solifenacín je kompetitívny špecifický antagonista cholinergných
receptorov.

Farmakodynamické účinky
Močový mechúr je inervovaný parasympatickými cholinergnými nervami.
Acetylcholín kontrahuje hladký sval detruzora prostredníctvom muskarínových
receptorov, predovšetkým podtypom M3. Farmakologické štúdie /in vitro/ a /in/
/vivo/ naznačujú, že solifenacín je kompetitívny inhibítor muskarínového
receptora podtypu M3. Ukázalo sa, že solifenacín je aj špecifickým
antagonistom muskarínových receptorov - vykazuje nízku alebo žiadnu afinitu
vo vzťahu k rôznym iným testovaným receptorom a testovaným iónovým kanálom.

Klinická účinnosť a bezpečnosť
Liečba solifenacínom v dávkach 5 mg a 10 mg denne bola predmetom niekoľkých
dvojito zaslepených, randomizovaných, kontrolovaných klinických štúdií,
ktorých sa zúčastnili muži a ženy s hyperaktívnym močovým mechúrom.
Podľa nižšie uvedenej tabuľky obe dávky 5 mg a 10 mg solifenacínu spôsobili
štatisticky významné zlepšenia primárnych a sekundárnych ukazovateľov v
porovnaní s placebom. Účinnosť lieku sa prejavila do jedného týždňa od
začatia liečby a stabilizuje sa v priebehu 12 týždňov. Dlhodobá otvorená
štúdia dokázala, že účinnosť pretrvávala najmenej počas 12 mesiacov. Po 12
týždňoch liečby u približne 50 % pacientov, ktorí pred liečbou trpeli
inkontinenciou, došlo k vymiznutiu inkontinencie a 35 % pacientov dosiahlo
zníženie frekvencie močenia na menej než 8-krát za deň. Liečenie príznakov
hyperaktívneho močového mechúra malo prínos i s ohľadom na hodnotenie
kvality života, napríklad na celkové vnímanie zdravia, vnímanie
inkontinencie, funkčné obmedzenia, fyzické obmedzenia, spoločenské
obmedzenia, emócie, závažnosť symptómov, úroveň závažnosti a
spánok/vitalitu.

Výsledky (súhrn údajov) štyroch kontrolovaných štúdií 3. fázy s dĺžkou
trvania liečby 12 týždňov
| |Placebo |Solifenac|Solifenací|Tolterodín |
| | |ín |n | |
| | |5 mg |10 mg |2 mg |
| | |jedenkrát|jedenkrát |dvakrát |
| | |denne |denne |denne |
|Počet močení/24 hod. |
|Priemerná hodnota pri |11,9 |12,1 |11,9 |12,1 |
|úvodnom vyšetrení | | | | |
|Priemerné zníženie v |1,4 |2,3 |2,7 |1,9 |
|porovnaní s úvodným | | | | |
|vyšetrením |(12 %) |(19 %) |(23 %) |(16 %) |
|% zmena v porovnaní s | | | | |
|úvodným vyšetrením |1138 |552 |1158 |250 |
|počet | |<0,001 |<0,001 |0,004 |
|hodnota p* | | | | |
|Počet epizód urgencie/24 hod. |
|Priemerná hodnota pri |6,3 |5,9 |6,2 |5,4 |
|úvodnom vyšetrení | | | | |
|Priemerné zníženie v |2,0 |2,9 |3,4 |2,1 |
|porovnaní s úvodným | | | | |
|vyšetrením | | | | |
|% zmena v porovnaní s |(32 %) |(49 %) |(55 %) |(39 %) |
|úvodným vyšetrením | |548 |1151 |250 |
|počet |1124 |<0,001 |<0,001 |0,031 |
|hodnota p* | | | | |
|Počet epizód inkontinencie/24 hod. |
|Priemerná hodnota pri |2,9 |2,6 |2,9 |2,3 |
|úvodnom vyšetrení | | | | |
|Priemerné zníženie v |1,1 |1,5 |1,8 |1,1 |
|porovnaní s úvodným | | | | |
|vyšetrením |(38 %) |(58 %) |(62 %) |(48 %) |
|% zmena v porovnaní s | | | | |
|úvodným vyšetrením |781 |314 |778 |157 |
|počet | |<0,001 |<0,001 |0,009 |
|hodnota p* | | | | |
|Počet epizód nočného močenia/24 hod. |
|Priemerná hodnota pri |1,8 |2,0 |1,8 |1,9 |
|úvodnom vyšetrení | | | | |
|Priemerné zníženie v |0,4 |0,6 |0,6 |0,5 |
|porovnaní s úvodným | | | | |
|vyšetrením |(22 %) |(30 %) |(33 %) |(26 %) |
|% zmena v porovnaní s | | | | |
|úvodným vyšetrením |1005 |494 |1035 |232 |
|počet | |0,025 |<0,001 |0,199 |
|hodnota p* | | | | |
|Vymočený objem/močenie |
|Priemerná hodnota pri |166 ml |146 ml |163 ml |147 ml |
|úvodnom vyšetrení | | | | |
|Priemerné zníženie v |9 ml |32 ml |43 ml |24 ml |
|porovnaní s úvodným | | | | |
|vyšetrením |(5 %) |(21 %) |(26 %) |(16 %) |
|% zmena v porovnaní s | | | | |
|úvodným vyšetrením |1135 |552 |1156 |250 |
|počet | |<0,001 |<0,001 |<0,001 |
|hodnota p* | | | | |
|Počet vložiek/24 hod. |
|Priemerná hodnota pri |3,0 |2,8 |2,7 |2,7 |
|úvodnom vyšetrení | | | | |
|Priemerné zníženie v |0,8 |1,3 |1,3 |1,0 |
|porovnaní s úvodným | | | | |
|vyšetrením |(27 %) |(46 %) |(48 %) |(37 %) |
|% zmena v porovnaní s | | | | |
|úvodným vyšetrením |238 |236 |242 |250 |
|počet | |<0,001 |<0,001 |0,010 |
|hodnota p* | | | | |


Poznámka: V 4 pivotných štúdiách boli použité filmom obalené tablety s 10
mg solifenacínu a placebo. V 2 zo 4 štúdií sa použili taktiež filmom
obalené tablety s 5 mg solifenacínu a v jednej štúdii bol použitý
tolterodín 2 mg dvakrát denne.

V každej jednotlivej štúdii neboli hodnotené všetky parametre a liečené
skupiny. Preto sa uvedený počet pacientov môže v závislosti od parametrov a
od liečených skupín líšiť.
* Hodnota P znamená párové porovnanie s placebom

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Všeobecná charakteristika

/Absorpcia/
Po užití tabliet Karesoldosiahne solifenacín maximálnu koncentráciu v
plazme (Cmax) po 3 až 8 hodinách. tmax nezávisí od dávky. Cmax a plocha pod
krivkou (AUC) rastie proporcionálne s dávkou v rozmedzí 5 až 40 mg.
Absolútna biologická dostupnosť je približne 90 %. Príjem potravy
neovplyvňuje Cmax ani AUC solifenacínu.

/Distribúcia/
Zdanlivý distribučný objem solifenacínu po intravenóznom podaní dosahuje
približnú hodnotu 600 l. Solifenacín sa značne (približne z 98 %) viaže na
plazmatické bielkoviny, najmä na ?1 kyslý glykoproteín.

/Metabolizmus/
Solifenacín sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni, primárne
prostredníctvom cytochrómu P450 3A4 (CYP3A4). Okrem toho existujú aj
alternatívne cesty metabolizácie, ktoré môžu prispieť k metabolizmu
solifenacínu. Systémový klírens solifenacínu je približne 9,5 l/h a
terminálny polčas solifenacínu je 45 – 68 hodín. Po perorálnom užití bol
okrem solifenacínu v plazme identifikovaný jeden farmakologicky aktívny (4R-
hydroxysolifenacín) a tri inaktívne metabolity (N-glukuronid, N-oxid a 4R-
hydroxy-N-oxid solifenacínu).

/Vylučovanie/
Po jednorazovom podaní 10 mg solifenacínu označeného [14 C] sa zistil v
priebehu 26 dní 70 %-ný výskyt izotopom značenej látky v moči a 23 %- ný
výskyt izotopom značenej látky v stolici. V moči sa približne 11 % izotopom
značenej látky vyskytovalo vo forme nezmenenej aktívnej látky; približne 18
% vo forme metabolitu N-oxid, 9 % vo forme metabolitu 4R-hydroxy-N-oxid a 8
% vo forme 4R-hydroxy metabolitu (aktívny metabolit).

/Lineárnosť/nelineárnosť/
Farmakokinetika je v rozsahu terapeutických dávok lineárna.

Charakteristiky u pacientov

/Vek/
Nie je potrebná úprava dávkovania v závislosti od veku pacientov. Štúdie u
starších pacientov dokázali, že pôsobenie solifenacínu, vyjadrené vo forme
AUC, po podaní solifenacíniumsukcinátu (5 mg a 10 mg jedenkrát denne) bolo
podobné u zdravých starších jedincov (vo veku 65 až 80 rokov) a u zdravých
mladých jedincov (vo veku do 55 rokov). Stredná hodnota rýchlosti absorpcie
vyjadrená ako tmax bola u starších jedincov mierne pomalšia a biologický
polčas bol u starších jedincov približne o 20 % dlhší. Tieto mierne
odchýlky sa nepovažujú za klinicky významné.
U detí a dospievajúcich sa farmakokinetické vlastnosti solifenacínu
nestanovili.

/Pohlavie/
Pohlavie nemá vplyv na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu.

/Rasa/
Rasa nemá vplyv na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu.

/Poškodenie funkcie obličiek/
AUC a Cmax solifenacínu nemali u pacientov s miernym a stredne závažným
poškodením funkcie obličiek významne odlišné hodnoty v porovnaní so
zdravými dobrovoľníkmi. U pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek
(klírens kreatinínu <30 ml/min) bola expozícia solifenacínu významne vyššia
než u kontrolnej skupiny, pričom došlo k nárastu Cmax o približne 30 %, AUC
o viac než 100 % a t1/2 o viac než 60 %. Štatisticky významný vzťah bol
zistený medzi klírensom kreatinínu a klírensom solifenacínu.
Farmakokinetické vlastnosti u hemodialyzovaných pacientov neboli predmetom
štúdie (pozri časť 4.2 a 4.3).

/Poškodenie funkcie pečene/
U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie pečene (Childvo-Pughovo
skóre 7 až 9) nebola hodnota Cmax ovplyvnená, avšak hodnota AUC sa zvýšila
o 60 % a hodnota t1/2 sa zdvojnásobila. Farmakokinetické vlastnosti
solifenacínu u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene neboli
predmetom štúdie (pozri časť 4.2 a 4.3).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií
bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, fertility, embryofetálneho
vývoja, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné
riziko pre ľudí. Štúdia pre- a postnatálneho vývoja myší odhalila, že
podávanie solifenacínu matke počas laktácie spôsobilo klinicky významné od
dávky závislé zníženie miery prežitia po narodení, nižšiu hmotnosť mláďat a
pomalší fyzický rozvoj mláďat.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Kukuričný škrob
Monohydrát laktózy
Hypromelóza (E464)
Magnéziumstearát (E 572)

Filmový obal:
Karesol 5 mg
Hypromelóza (E464)
Makrogol 8000/
mastenec (E553b)
Oxid titaničitý (E171)
Žltý oxid železitý (E 172)

Karesol 10 mg
Hypromelóza (E464)
Makrogol 8000/
mastenec (E553b)
Oxid titaničitý (E171)
Červený oxid železitý (E 172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

PVC/PVDC-hliníkové blistre a OPA/Al/PVC/hliníkové blistre:
18 mesiacov
PVC/ACLAR-hliníkové blistre:
15 mesiacov

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

PVC/PVDC-hliníkové blistre a OPA/Al/PVC/hliníkové blistre:
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

PVC/ACLAR-hliníkové blistre:
Uchovávajte pri teplote do 30°C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Obal:
Tablety sú balené v PVC/PVDC-hliníkových blistroch, PVC(ACLAR-hliníkových
blistroch alebo OPA/Al/PVC/hliníkových blistroch s obsahom 10 tabliet na
jeden blister. Blistre sú balené v škatuľke.

Veľkosť balenia:
10, 30 alebo 100 tabliet (nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na
trh).

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Helm AG
Nordkanalstr. 28
20097 Hamburg
Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Karesol 5 mg: 73/0760/11-S
Karesol 10 mg: 73/0761/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

11/2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C30323
Skupina ATC:
G04 - Urologiká
Skupina ATC:
G04BD08 - solifenacinum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
DE -
Výrobca lieku:
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri hyperaktívnom (nestabilnom) močovom mechúre s príznakmi nutkania na močenie, častého močenia alebo naliehavej inkontinencie u pacientov, ktorí netolerujú liečbu perorálnym oxybutynínom, propiverínom, alebo chloridom trospia. Ak po troch mesiacoch liečby nedôjde k zlepšeniu klinického stavu pacienta, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Môže predpísať:
Gynekológia, porodníctvo, aj detská gyn., Urológia aj detská
Predajná cena:
86.10 € / 2593.85 SK
Úhrada poisťovňou:
86.10 € / 2593.85 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.56 € ÚP:19.20 € DP:0.36 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:65.19 € ÚP:64.00 € DP:1.19 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:32.11 € ÚP:25.86 € DP:6.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:107.08 € ÚP:86.20 € DP:20.88 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.56 € ÚP:19.20 € DP:0.36 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:65.19 € ÚP:64.00 € DP:1.19 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:33.47 € ÚP:25.86 € DP:7.61 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:86.10 € ÚP:86.10 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:31.38 € ÚP:0.00 € DP:31.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:106.86 € ÚP:0.00 € DP:106.86 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien