Detail:
TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MG tbl flm 90x250 mg
Názov lieku:
TICLOPIDIN-RATIOPHARM 250 MG
Doplnok názvu:
tbl flm 90x250 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 K OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2010/06365


Písomná informácia pre používateľov


Ticlopidin-ratiopharm® 250 mg
(ticlopidini hydrochloridum)
filmom obalené tablety

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecko

Zloženie
/Liečivo:/
ticlopidini hydrochloridum (tiklopidin hydrochlorid) 250 mg v 1 filmom
obalenej tablete.
/Pomocné látky:/
cellulosum microcrystallisatum (mikrokryštalická celulóza), maidys amylum
(kukuričný škrob),
hydroxypropylmethylcellulosum (hydroxypropylmetylcelulóza), magnesii
stearas (magnéziumstearát),
titanii dioxidum (oxid titaničitý), povidonum K 25 (povidón), silica
collolidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý), macrogolum 6000 (makrogol
6000).


Farmakoterapeutická skupina


Antikoagulanciá.Charakteristika

Tiklopidín zabraňuje zhlukovaniu krvných doštičiek a tým vzniku krvných
zrazenín v cievach.


Indikácie

Inhibítor agregácie trombocytov:
- na zabránenie agregácie trombocytov, najmä u pacientov počas
hemodialýzy s možnými
komplikáciami v kontakte s umelou cievkou, pri neznášanlivosti na
lieky s obsahom kyseliny
acetylsalicylovej
- primárna a sekundárna prevencia ischemických mozgových príhod
- prevencia infarktu myokardu u pacientov s nestabilnou anginou pectoris
- diabetická retinopatia
- prevencia reoklúzie pri angioplastikách s alebo bez stentu


Kontraindikácie

Liek sa nesmie užívať pri precitlivenosti na účinnú látku alebo niektorú
inú zložku lieku, alebo pri ochoreniach so sklonom ku krvácaniu (žalúdočný
alebo dvanástnikový vred, krvácajúca cievna mozgová príhoda), ako aj
v prípadoch, ak v minulosti bol zistený pokles počtu bielych krviniek či
krvných doštičiek. O užívaní lieku pri ochoreniach pečene rozhodne lekár.
V gravidite a počas dojčenia sa liek nesmie používať.


Nežiaduce účinky

Liek sa zvyčajne dobre znáša. Počas prvých troch mesiacov liečby sa môžu
vyskytnúť nevoľnosť, hnačka, zriedkavo vyrážky a svrbenie, tieto príznaky
však v priebehu 1 – 2 týždňov spontánne odznievajú. V krvnom obraze sa môže
vyskytnúť počas prvých troch mesiacov pokles bielych krviniek, prípadne
pokles počtu krvných doštičiek, čo sa prejaví zvýšenou teplotou, bolesťami
v krku, poškodením sliznice ústnej dutiny, svetlou alebo tmavou stolicou,
predĺženým nezvyčajným krvácaním a pod. Tiež sa môže vyskytnúť zvýšenie
hodnôt pečeňových enzýmov a sérového cholesterolu. Preto sú potrebné počas
prvých troch mesiacov pravidelné lekárske vyšetrenia.


Interakcie

Účinky lieku Ticlopidin-ratiopharm® 250 mg a iných liekov užívaných súčasne
sa môžu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár má byť preto informovaný o všetkých
liekoch, ktoré v súčasnosti užívate, alebo ktoré začnete užívať počas
liečby liekom Ticlopidin-ratiopharm® 250 mg, a to na lekársky predpis aj
bez neho. Ak vám ďalší lekár bude predpisovať nejaký iný liek, informujte
ho, že už užívate Ticlopidin-ratiopharm® 250 mg.
S liekom Ticlopidin-ratiopharm® 250 mg by sa súčasne nemali užívať lieky
podporujúce sklon ku krvácavosti (napr. perorálne antikoagulanciá, heparín,
kyselina salicylová, nesteroidné antireumatiká). Ak je nutné ich súčasné
podávanie, vyžaduje sa prísne sledovať pacientov.


Dávkovanie

O dávkovaní rozhodne lekár. Zvyčajne sa užíva dvakrát denne 1 tableta
(zodpovedá 500 mg tiklopidín hydrochloridu).


Spôsob podávania

Na zabránenie nežiaducich účinkov, ako napr. nevoľnosť, nutkanie na
vracanie, sa liek užíva počas jedla.
Dĺžka liečby závisí od priebehu ochorenia.


Upozornenie

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku Ticlopidin-ratiopharm® 250 mg
deťmi, prípadne dospelými, sa poraďte s lekárom.
Liek môže najmä na začiatku liečby nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu
zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie (napr.
riadenie vozidiel, obsluha strojov, práce vo výškach). Táto činnosť sa môže
vykonávať len s výslovným súhlasom lekára.


Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


Varovanie

Liek sa nesmie užívať po uplynutí použiteľnosti (exspirácia) uvedenej na
obale.
Uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Balenie
20, 30, 90 filmom obalených tabliet.

Dátum poslednej revízie
Apríl 2011

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2010/06365

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Ticlopidin-ratiopharm( 250 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE LIEKU

Ticlopidini hydrochloridum 250 mg v 1 filmom obalenej tablete.


3. LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalené tablety.

/Vzhľad lieku:/
Biele až takmer biele slabo konvexné filmom obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Inhibítor agregácie trombocytov:
- na zabránenie agregácie trombocytov, najmä u pacientov počas hemodialýzy
s možnými komplikáciami v kontakte s umelou cievkou, pri neznášanlivosti na
prípravky s obsahom kyseliny
acetylsalicylovej
- primárna a sekundárna prevencia ischemických mozgových príhod
- prevencia infarktu myokardu u pacientov s nestabilnou anginou pectoris
- diabetická retinopatia
- prevencia reoklúzie pri angioplastikách s alebo bez stentu

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí užívajú dvakrát denne jednu tabletu (zodpovedá 500 mg tiklopidín
hydrochloridu).
Na zabránenie možných gastrointestinálnych nežiaducich účinkov, ako
napríklad nevoľnosť (nutkanie na vracanie), sa má denná dávka užiť
rozdelená na niekoľko dávok podávaných počas jedenia.

Dĺžka liečby sa riadi podľa priebehu ochorenia. Väčšinou je potrebná
dlhodobá liečba.

4.3. Kontraindikácie

Ticlopidin-ratiopharm( 250 mg sa nesmie užívať pri hemoragických diatézach,
ochoreniach s predĺženým časom krvácania, ako aj pri orgánových léziách so
sklonom ku krvácavosti, ako sú napr. akútne žalúdočné vredy.
Tiež pri precitlivenosti na ticlopidín, ako aj pri existujúcich alebo z
anamnézy vyplývajúcich zmien krvného obrazu, ako napr. neutropénia alebo
trombocytopénia, sa Ticlopidin-ratiopharm( 250 mg nesmie užívať.
Užívanie u detí sa neodporúča.

/Upozornenie:/
Keďže tiklopidín sa metabolizuje predovšetkým v pečeni, u pacientov s
ochoreniami pečene by sa mal Ticlopidin-ratiopharm( 250 mg užívať zvlášť
opatrne.
Pri klinických príznakoch hepatitídy alebo ikteru sa má Ticlopidin-
ratiopharm( 250 mg vysadiť.
Pacientov so zvýšeným sklonom ku krvácavosti, napr. po traumách, operáciách
alebo iných patologických stavoch, treba starostlivo sledovať. Pri
operačných zákrokoch, i jednoduchších (napr. pri extrakcii zuba), treba
sledovať čas krvácania. Ak pred zvoleným zákrokom nie je žiaduci účinok
lieku Ticlopidin-ratiopharm( 250 mg, 1 týždeň pred operáciou treba liečbu
vysadiť. Po prerušení liečby sa odporúča kontrolovať dôsledky pôsobenia
lieku Ticlopidin-ratiopharm( 250 mg na hemostázu (čas krvácania).

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Keďže boli zaznamenané ťažké hematologické a hemoragické nežiaduce účinky,
je bezpodmienečne potrebné prísne dbať na dodržiavanie upozornení v tejto
informácii v oblasti používania, kontraindikácie a nežiaducich účinkov.

4.5. Liekové a iné interakcie

Liek sa nesmie užívať súčasne s inými liekmi podporujúcimi sklon ku
krvácavosti (napr. perorálne antikoagulanciá, heparín, kyselina salicylová,
nesteroidné antireumatiká).
Ak nemožno predísť kombinovanej liečbe s týmito liekmi, sú potrebné časté
laboratórne kontroly hemostázy. Pri zmene lieku obsahujúceho kyselinu
acetylsalicylovú za liek Ticlopidin-ratiopharm( 250 mg treba dbať na to, že
ešte jestvujúci účinok kyseliny acytylsalicylovej môže byť zosilnený liekom
Ticlopidin-ratiopharm( 250 mg.

Podanie lieku Ticlopidin-ratiopharm( 250 mg po antacidách vedie k 20 až 30
% poklesu hladiny tiklopidínu v plazme. Časté podávanie cimetidínu výrazne
zvyšuje hladinu tiklopidínu v plazme.

Polčas uvoľňovania antipyrínu z plazmy, ktorý metabolizuje cez mikrozomálny
hepatálny enzymatický systém (systém cytochróm-P450), sa terapeutickými
dávkami tiklopidínu predĺži o 25 %.

Pri liečivách, ktorých metabolizmus je podobný (napríklad niektoré
upokojujúce prostriedky alebo prostriedky na spanie), možno očakávať
analogický účinok. Rovnako aj u pacientov s poškodenou pečeňou treba rátať
s predĺžením plazmatického uvoľňovania. V týchto prípadoch treba
prispôsobiť dávkovanie tak, aby sa vytvoril optimálny terapeutický krvný
obraz.

Pri súčasnom podávaní lieku Ticlopidin-ratiopharm( 250 mg a teofylínu
dochádza k signifikantnému vzostupu eliminačného polčasu uvoľňovania
teofylínu z plazmy z 8,6 na 12,2 h a k zníženiu celkového vylučovania
teofylínu z plazmy. Kvôli riziku predávkovania treba prispôsobiť dávkovanie
teofylínu počas aj po skončení liečby liekom Ticlopidin-ratiopharm( 250 mg.


Klinicky relevantné interakcie s betareceptormi, antagonistami vápnika a
diuretikami sa doteraz nepozorovali. Interakcie s liečivami, ktoré vykazujú
rovnako vysokú schopnosť väzby s bielkovinami, ako napríklad propanolol
alebo fenytoín, sa pri skúškach /in vitro/ nevyskytujú. Keďže vplyv
tiklopidínu a jeho metabolitov na väzbu fenytoínu na plazmatické bielkoviny
zatiaľ nebol preskúmaný /in vivo/, súčasná liečba s fenytoínom a tiklopidínom
by sa mala vykonávať len s veľkou opatrnosťou. Eventuálne by sa mala určiť
a prispôsobiť hladina fenytoínu v plazme.

4.6. Gravidita a laktácia

Tiklopidín preniká cez placentu a dostáva sa do materského mlieka. Skúšky
na experimentálnych zvieratách neposkytli nijaké údaje o teratogénnych
účinkoch tiklopidínu. Nie sú však k dispozícii dostatočné skúsenosti s
užívaním lieku Ticlopidin-ratiopharm( 250 mg u ľudí. Preto sa liek
Ticlopidin-ratiopharm( 250 mg nesmie užívať počas gravidity a laktácie.

4.7. Ovplyvňovanie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Tento liek môže natoľko ovplyvniť reakčnú schopnosť, že obmedzí schopnosť
aktívnej účasti v cestnej premávke alebo pri obsluhe strojov. To platí vo
zvýšenej miere, ak sa užíva súčasne s alkoholom.

4.8. Nežiaduce účinky

Zriedkavo možno pozorovať zmeny krvného obrazu, ako neutropénia alebo
agranulocytóza. Tieto zmeny možno pozorovať už počas prvých 3 mesiacov po
začatí liečby a nie vždy sa vyskytujú v kombinácii s príznakmi infekcie
alebo s inými klinickými symptómami. Typické je, že kostná dreň vykazuje
zníženie myeloidných buniek. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytli
medulárne aplázie.
Zriedkavo sa vyskytne izolovane alebo v kombinácii s hemolytickou anémiou
trombocytopénia,
pancytopénia a vo veľmi zriedkavých prípadoch tromboticko-
trombocytopenická purpura
(Moschoowitzov syndróm).

Pred začiatkom a počas prvých 3 mesiacov liečby liekom Ticlopidin-
ratiopharm( 250 mg sú na včasné rozoznanie začínajúcich zmien krvného
obrazu potrebné kontroly krvného obrazu a počtu trombocytov v 14-dňových
intervaloch. Ak počet neutrofilov klesne pod 1 500/mm3, treba okamžite
vykonať ďalšie vyšetrenie krvi. Po potvrdení laboratórnych vyšetrení o
výskyte neutropénie (< 1500 neutrofilných granulocytov/mm3) alebo
trombopénie (< 100 000 trombocytov/mm3) liečbu liekom Ticlopidin-
ratiopharm( 250 mg treba prerušiť. Prerušenie liečby obyčajne vedie k
normalizácii krvného obrazu (kontrola krvného obrazu, až kým sa opäť
neznormalizuje počet neutrofilov, príp. trombocytov).

Každému pacientovi, ktorý užíva liek Ticlopidin-ratiopharm( 250 mg/,/ lekár
musí zaznamenať symptómy, ktoré môžu byť signálom neutropénie (horúčka,
zápal hrdla, vred v ústach), trombocytopénie alebo porušenej hemostázy
(predĺžené alebo nezvyčajné krvácania, hematómy, purpury, čierna dechtovitá
stolica). Pri výskyte týchto symptómov by sa mala ihneď vykonať kontrola
krvného obrazu. Ošetrujúci lekár potom rozhodne, či liečbu liekom
Ticlopidin-ratiopharm( 250 mg treba prerušiť alebo v nej pokračovať. Ak sa
liečba liekom Ticlopidin-ratiopharm/(/ 250 mg v priebehu prvých 3 mesiacov
preruší z iných dôvodov, 14 dní po ukončení liečby treba vykonať kontrolu
krvného obrazu.

/Upozornenia:/
Sú známe hematologické a hemoragické nežiaduce účinky s ťažkým priebehom.
Ťažké formy priebehu hematologických alebo hemoragických nežiaducich
účinkov sa vyskytujú obzvlášť vtedy, ak:
- neboli správne vykonané kontrolné vyšetrenia,
- diagnóza bola stanovená príliš neskoro a na liečbu boli prijaté zlé
opatrenia,
- sa súčasne užívajú antikoagulanciá, kyselina acetylsalicylová alebo
nesteroidné antireumatiká.

Gastrointestinálne poruchy (napr. diarea, nauzea, vracanie atď.) treba
sledovať so zvýšenou pozornosťou. Tieto väčšinou mierne sprievodné
príznaky vyskytujúce sa predovšetkým v prvých 3 mesiacoch spontánne
odznievajú v priebehu liečby počas 1 - 2 týždňov. Pri ťažkých formách
priebehu liečby je nevyhnutné liečbu prerušiť. V prípade ťažkej diarey
treba, ak je to potrebné, vykonať rehydratáciu.

Zriedkavo dochádza k alergickým reakciám kože (napr. exantémy, pruritus
alebo urtikária). V prípade, že sa vyskytnú tieto nežiaduce účinky, sú
viditeľné zvyčajne počas prvých 3 mesiacoch liečby asi 11 dní. Keď sa
liečba preruší, symptómy sa za niekoľko dní stratia. Ojedinele boli
zaznamenané veľmi výrazné kožné vyrážky.

V zriedkavých prípadoch boli zaznamenané imunologické reakcie s rôznymi
príznakmi, ako napr. vaskulitída, lupus erythematoides alebo nefritída,
ako aj ťažká diarea s kolitídou.

Počas prvých mesiacov liečby občas dochádza k poruchám funkcie pečene, ako
napr. hepatitída a cholestatický ikterus. Prevláda cholestatická
symptomatika, často so silným nárastom alkalických fosfatáz (AP) a
konjugovaného bilirubínu, zatiaľ čo transaminázy sa vo všeobecnosti zvyšujú
len mierne. Najvyššie hodnoty boli namerané počas prvých 4 mesiacov liečby.
Pri podozrení na poruchy funkčnosti pečene by sa hodnoty pečene mali
kontrolovať, najmä počas prvých 4 mesiacov liečby.

Pacientovi by mali byť vysvetlené symptómy žltačky (svetlá stolica, tmavý
moč); Rovnako aj pacient by mal príslušné symptómy oznámiť lekárovi.

Dlhodobá liečba tiklopidínom vedie k zvýšeným hodnotám cholesterolu a
triglyceridov HDL, LDL, VLDL v sére. 1 až 4 mesiace od začiatku liečby sú
sérologické obrazy o 8 - 10 % vyššie než počiatočné hodnoty. Ďalší vzostup
sa v priebehu pokračujúcej liečby nezaznamenal. Pomer HDL k LDL zostáva
nezmenený. Ako ukazujú klinické štúdie, tento účinok nie je v korelácii s
vekom, pohlavím, požitím alkoholu ani diabetom.

Zriedkavo sa vyskytnú závraty, bolesti hlavy, príp. bolesti inej
lokalizácie, ako asténia alebo anorexia. Zriedkavo boli zaznamenané poruchy
zdravotného stavu najrôznejšieho druhu, ako chudorľavosť, malátnosť,
tinitus, búšenie srdca, nervozita, nespavosť, potenie, poruchy vnímavosti,
porucha chuti alebo depresívne stavy, náladovosť, mrzutosť.

4.9. Predávkovanie

Predávkovanie liekom Ticlopidin-ratiopharm( 250 mg doteraz nebolo opísané.
Pri zosilnených farmakodynamických účinkoch sa neočakávajú nijaké dodatočné
vplyvy na hemostázu. Pri sledovaní
účinkov na experimentálnych zvieratách sa pri predávkovaní občas pozorovali
ťažké gastrointestinálne poruchy.

Pri predávkovaní sa okrem starostlivého monitorovania pacientov odporúča aj
vyvolať vracanie, urobiť výplach žalúdka a iné podporné opatrenia.

Dávka Desmopresinu alebo transfúzia trombocytov môže v prípade krvácania
tiež prispieť k zvýšeniu účinku tiklopidínu.
Tiklopidín nie je dialyzovateľný.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: antikoagulanciá, antitrombotiká.

ATC kód: B01AC05

Tiklopidín je ADP antagonizujúci inhibítor agregácie krvných platničiek.
Pri perorálnom užívaní liečivo spôsobuje dávkovo a časovo závislú inhibíciu
agregácie krvných platničiek, ako aj uvoľňovanie doštičkových faktorov a
predĺženie času krvácania. Liečivo nemá nijakú signifikantnú účinnosť /in/
/vitro/, doteraz nebol u človeka dokázaný nijaký aktívny metabolit.

Tiklopidín zasahuje do funkcie doštičkovej platničkovej membrány tým, že
blokuje väzbu fibrinogénu na krvné platničky indukovanú ADP a vzájomnú
interakciu medzi krvnými doštičkami platničkami.
Presný mechanizmus účinku nie je celkom objasnený; ale na rozdiel od
kyseliny acetylsalicylovej tiklopidín neúčinkuje ovplyvňovaním
prostacyklíntromboxanového antagonizmu. Rovnako sa zdá, že ani koncentrácia
cAMP v doštičkách nemá nijaký vplyv na účinok tiklopidínu.

Účinok tiklopidínu na funkciu doštičiek je ireverzibilný.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po jednorazovom perorálnom podaní terapeutickej dávky tiklopidín chloridu
nasleduje okamžitá, takmer úplná resorpcia. Najvyššie hodnoty plazmy sa
ukážu asi 2 hodiny po podaní lieku. Užitím lieku Ticlopidin-ratiopharm
( 250 mg po jedle sa zlepší biodostupnosť liečiva.

Hladina plazmy „steady-state“ sa dosiahne po 7 - 10 dňoch pri dennom
dávkovaní 2 x 250 mg tiklopidín hydrochloridu. Priemerné terminálne hodnoty
eliminačného polčasu uvoľňovania pri steady state sa rovnajú približne 30 –
50 h. Inhibícia agregácie doštičiek však nekoreluje s hodnotami liečiva v
plazme.

Tiklopidín sa reverzibilne viaže (do 98 %) na plazmatické proteíny,
prevažne na sérový albumín a lipoproteíny. Väzba na tieto proteíny nie je
úplná kvôli veľkému rozsahu koncentrácie. Naproti tomu väzba na kyslý
(1-glykoproteín je nasýtená. Niektoré z metabolitov sú kovalentne viazané
na plazmatické proteíny.

Tiklopidín sa metabolizuje najmä v pečeni. V moči je tiklopidín dokázateľne
nezmenený. Po perorálnom podaní radioaktívne označeného tiklopidínu sa v
moči znova našlo 50 – 60 % rádioaktivity a 23 – 30 % vo výkaloch
(enterohepatálny obeh).

Pacienti s poruchami funkčnosti pečene majú po jednorazovom a opakovanom
podaní vyššiu hladinu nezmeneného tiklopidínu v plazme než zdraví probandi.

Inhibícia agregácie doštičiek je dokázateľná o 2 dni po podávaní 2 x 250 mg
tiklopidín hydrochloridu/deň. Maximálny účinok sa začína po 5 - 8-dňovej
liečbe týmto liekom s dennou dávkou 2-krát 250 mg.

Pri terapeutickej dávke sa agregácia doštičiek indukovaná ADP v
koncentrácii 2,5 (mol/l inhibuje na 50 - 70 %. Nižšie dávky majú primerane
nižší inhibujúci účinok.

Čas krvácania určený metódou Simplate-Template sa pri tlaku manžety 40 mmHg
v porovnaní so začiatočnými hodnotami dvojnásobne predĺži.

Po prerušení liečby liekom Ticlopidin-ratiopharm ( 250 mg sa čas krvácania
znormalizuje v priebehu jedného týždňa. Pri odporúčaných terapeutických
dávkach - okrem inhibície funkčnosti krvných doštičiek - tiklopidín nemá
nijaký iný signifikantný farmakologický účinok.


3. Predklinické štúdie o bezpečnosti

/( Akútna toxicita/
V skúškach akútnej toxicity sa po perorálnom podaní našli LD50 hodnoty
medzi 600 - 860 mg (pri myšiach), resp. 1 500 – 1 938 mg tiklopidín
hydrochloridu/kg telesnej hmotnosti (pri potkanoch). Pri paviánovi sa
udáva perorálna hodnota LD50 vyše 5 g/kg telesnej hmotnosti. Presná hodnota
sa kvôli výraznému emetickému účinku pri tomto druhu zvierat nedá zistiť.
Symptómy, ktoré vedú k úmrtiu, sa so zvyšujúcou dávkou prejavujú ako
nervové poruchy.


/( Chronická toxicita/
Štúdie chronickej toxicity na paviánoch a potkanoch potvrdili, že
predovšetkým pečeň je postihnutým orgánom. Výsledky skúšok na zvieratách
(pri potkanoch a paviánoch: prírastok hmotnosti pečene, zvýšenie cytochrómu
P450 s účinkom mierne inhibujúcim jeho činnosť; pri potkanoch okrem toho
aj: nadbytok cholesterolu, hypertrofia hepatocytov, proliferácia ER) sa
však podľa všetkého na človeka neprenášajú.

/( Mutagenita/kancerogenita/
Nevyskytli sa nijaké údaje o mutagénnom alebo kancerogénnom potenciáli
tiklopidínu.

/( Reprodukčná toxicita/
Skúšky na reprodukčnú toxicitu na potkanoch, myšiach a králikoch neposkytli
nijaké údaje o teratogénnom účinku tiklopidínu. Najvyššia denná dávka
podaná myšiam (200 mg tiklopidín hydrochloridu/kg telesnej hmotnosti) a
maternaltoxické denné dávky podané potkanom (400 mg/kg) viedli pri oboch
druhoch zvierat k príznakom fetotoxicity (prírastok fetálnych resorpcií,
znižovanie fetálneho rastu, poruchy osifikácie). Maternaltoxické denné
dávky 200 mg tiklopidín hydrochloridu/kg telesnej hmotnosti nemali na
králiky nijaký vplyv. Neboli pozorované nijaké poruchy fertility.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok
Cellulosum microcrystallisatum, maidys amylum,
hydroxypropylmethylcellulosum, magnesii stearas, titanii dioxidum,
povidonum K 25, silica colloidalis anhydrica, macrogolum 6000.


2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3. Čas použiteľnosti

36 mesiacov.

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

6.5. Druh obalu a obsah balenia
Al/PVC – blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.


Obsah balenia: 20, 30 a 90 filmom obalených tabliet.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

16/0175/00-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

4.05.2000/

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Apríl 2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C14625
Skupina ATC:
B01 - Antitrombotiká
Skupina ATC:
B01AC05 - ticlopidinum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
vigabatrinum
Výrobca lieku:
Merckle GmbH, Ulm, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
11.00 € / 331.39 SK
Úhrada poisťovňou:
4.68 € / 140.99 SK
Doplatok pacienta:
6.32 € / 190.40 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.00 € ÚP:0.00 € DP:21.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.15 € ÚP:0.00 € DP:7.15 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.94 € ÚP:0.00 € DP:6.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.34 € ÚP:0.00 € DP:13.34 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.62 € ÚP:0.00 € DP:2.62 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.38 € ÚP:3.12 € DP:4.26 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien