Detail:
TRENTAL 400 tbl fc 50x400 mg
Názov lieku:
TRENTAL 400
Doplnok názvu:
tbl fc 50x400 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev.č. 2009/08383

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUžÍVATEľOV


Trental 400
/(pentoxifylín)/

filmom obalené tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Nycomed GmbH,
Byk Gulden Strasse 2
D-78467 Konstanz, Nemecko


Zloženie lieku
/Liečivo:/ jedna filmom obalená tableta obsahuje 400 mg liečiva
/pentoxifyllinum/ (pentoxifylín).
/Pomocné látky/: povidon 25, hyetelóza, mastenec, magnéziumstearát,
hypromelóza, makrogol 8000, oxid titaničitý (E 171), erytrozín (E 127).

Farmakoterapeutická skupina
Vazodilatans, reologikum

Charakteristika
Trental 400 zlepšuje prietokové vlastnosti krvi tým, že ovplyvňuje
patologicky zhoršenú deformabilitu červených krviniek, potláča zhlukovanie
krvných doštičiek a znižuje viskozitu krvi. Následkom toho sa zlepšuje
mikrocirkulácia a výživa v oblastiach so zhoršeným prietokom krvi.
Z Trentalu 400 sa liečivo uvoľňuje pomaly počas 10 až 12 hodín, jeho
hladina v krvi je v tomto čase stála.
Užívaním Trentalu 400 sa oslabujú príznaky cievnych porúch v mozgu. Pri
liečbe okluzívnych chorôb periférnych tepien (napr. claudicatio
intermittens) prejde pacient pri chôdzi dlhšiu vzdialenosť, v pokoji nemá
bolesti a pociťuje úľavu pri nočných kŕčoch v lýtkach.

Indikácie
Okluzívna choroba periférnych tepien a arteriovenózne poruchy
artériosklerotického alebo diabetického pôvodu (napr. claudicatio
intermittens alebo bolesť v pokoji), trofické poruchy (vredy na dolných
končatinách a gangréna).
Mozgové cirkulačné poruchy (následky mozgovej artériosklerózy ako sú
poruchy sústredenosti, závrat, zhoršenie pamäti), ischemické stavy a stavy
po mozgovej príhode.
Cirkulačné poruchy oka alebo vnútorného ucha s degeneratívnymi procesmi na
cievach a so zhoršeným zrakom či sluchom.

Kontraindikácie
Trental 400 sa nesmie podávať pacientom:
- s precitlivenosťou na pentoxifylín, iné metylxantíny alebo na niektorú z
pomocných látok (pozri "Zloženie lieku"),
- so silným krvácaním (riziko zosilnenia krvácania),
- s rozsiahlym krvácaním do sietnice (riziko zosilnenia krvácania).


Gravidita a laktácia

S užívaním Trentalu 400 počas gravidity sa nezískali dostatočné skúsenosti,
preto sa počas gravidity nemá užívať.
Pentoxifylín prechádza v malých množstvách do materského mlieka. Nakoľko sa
nezískali dostatočné skúsenosti, lekár musí starostlivo zvážiť možné riziká
a výhody a až potom predpísať Trental 400 dojčiacim matkám.

Nežiaduce účinky
Pomerne často sa môžu objaviť návaly (sčervenanie kože a pocit tepla),
gastrointestinálne ťažkosti, ako sú tlak v žalúdku, pocit plnosti,
nevoľnosť, dávenie alebo hnačka. Niekedy sa môžu objaviť srdcové arytmie
(napr. tachykardia).
Občas sa môže prejaviť svrbenie, sčervenanie kože a žihľavka, v ojedinelých
prípadoch vážne anafylaktické/ anafylaktoidné reakcie spojené napr. s
angioneurotickým edémom, bronchospazmom, niekedy až so zlyhaním obehu
(šok). Pri prvých príznakoch anafylaktickej/ anafylaktoidnej reakcie sa
musí užívanie Trentalu 400 prerušiť a je potrebné informovať o tom lekára.
Príležitostne sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy, závrat, nepokoj a poruchy
spánku, v ojedinelých prípadoch intrahepatálna cholestáza, zvýšenie
transamináz a aseptická meningitída.
Zriedkavo sa môže vyvinúť srdcová angína, zníženie krvného tlaku a
krvácanie, najmä u pacientov so zvýšeným sklonom ku krvácaniu (napr. na
pokožke alebo na slizniciach, v žalúdku alebo v čreve, v ojedinelých
prípadoch aj trombocytopénia).

/Ak zistíte akýkoľvek z nežiaducich účinkov uvedených v tejto písomnej/
/informácii pre používateľa alebo akékoľvek iné nežiaduce účinky, či/
/neočakávané zmeny, poraďte sa s lekárom./

Pretože niektoré nežiaduce účinky (napr. vážne anafylaktické alebo
anafylaktoidné reakcie) môžu za určitých okolností ohroziť život, je
dôležité, aby ste informovali lekára ihneď ako sa objavia náhle alebo vážne
reakcie a neužívali liek ďalej bez povolenia lekára.

Interakcie
Trental 400 môže zvýšiť účinok antihypertenzných prípravkov (napr.
inhibítorov ACE) a iných liečiv znižujúcich krvný tlak (napr. nitrátov).
Tiež sa môže zvýšiť účinok inzulínu alebo perorálnych antidiabetík (zvýšené
riziko hypoglykémie). Pacientov liečených súbežne na diabetes mellitus
preto treba starostlivo sledovať.
U niektorých pacientov môže súbežné podávanie pentoxifylínu a teofylínu
zvýšiť hladiny teofylínu. To môže zosilniť nežiaduce účinky teofylínu.

Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie a spôsob podávania závisí od typu a závažnosti obehových
ťažkostí a individuálnej znášanlivosti liečiva. Dávkovanie určuje lekár
podľa individuálnych potrieb a vo všeobecnosti sa riadi nasledujúcimi
zásadami:
Bežná dávka je jedna tableta Trentalu 400 dva až trikrát denne. Tablety sa
majú prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (asi 1/2 pohára)
počas jedla alebo krátko po ňom.
U pacientov so zhoršenou činnosťou obličiek (klírens kreatinínu pod 30
ml/min) je potrebné znížiť dávku na 2 alebo 1 tabletu denne. Presné určenie
dávky v tomto prípade závisí od toho, ako pacient liek znáša.
Pacientom so závažnou poruchou pečeňovej funkcie treba dávku znížiť podľa
toho, ako pacient liek znáša.
Hypotenzným pacientom, pacientom s nestabilným obehom a pacientom, pre
ktorých by bolo zníženie krvného tlaku veľkým rizikom (napr. pacientom s
vážnou koronárnou srdcovou chorobou alebo so stenózou ciev zásobujúcich
mozog) treba zahájiť liečbu nízkymi dávkami a zvyšovať ich len postupne.
Pri zrýchlenej gastrointestinálnej pasáži (spôsobenej napr. užívaním
preháňadiel, hnačkou alebo chirurgickým skrátením čreva) sa môžu
príležitostne vylučovať zvyšky tabliet. V takomto prípade treba vyhľadať
lekára.

Osobitné upozornenia
Zvlášť starostlivé sledovanie sa vyžaduje u pacientov:
- s ťažkými srdcovými arytmiami (riziko zhoršenia arytmií),
- s infarktom myokardu (zvýšenie už predtým existujúceho rizika srdcových
arytmií a poklesu krvného tlaku),
- s nízkym krvným tlakom (riziko ďalšieho zníženia tlaku, pozri "Dávkovanie
a spôsob podávania"),
- so zhoršenou obličkovou funkciou (klírens kreatinínu pod 30 ml/min), u
ktorých hrozí riziko predávkovania a zvýšenie rizika nežiaducich účinkov
(pozri tiež "Dávkovanie spôsob podávania "),
- so závažnou poruchou pečene (riziko predávkovania a zvýšenie rizika
nežiaducich účinkov, pozri tiež "Dávkovanie a spôsob podávania"),
- so zvýšeným sklonom ku krvácaniu, napr. pri antikoagulačnej liečbe alebo
pri poruche koagulácie (riziko vážnejšieho krvácania). Čo sa týka
krvácania pozri tiež "Kontraindikácie".
S podávaním Trentalu 400 u detí nie sú skúsenosti.


Predávkovanie

Predávkovanie si vyžaduje lekársku liečbu. Ak máte podozrenie na
predávkovanie, upovedomte svojho lekára.
Počiatočným príznakom akútneho predávkovania pentoxifylínom môže byť
nevoľnosť, závrat, tachykardia alebo pokles krvného tlaku. Ďalej sa môžu
vyskytnúť nasledujúce príznaky: horúčka, podráždenosť, návaly, strata
vedomia, chýbanie reflexov, tonicko- klonické kŕče a gastrointestinálne
krvácanie s dávením.
Špecifické antidotum pentoxifylínu nie je známe. Ak sa predávkovanie zistí
včas, treba sa pokúsiť o primárnu elimináciu toxínu (napr. výplachom
žalúdka ) alebo spomalenie jeho vstrebávania (napr. živočíšnym uhlím), aby
sa predišlo ďalšiemu vstrebávaniu liečiva.
Liečba akútneho predávkovania a prevencia komplikácií si vyžaduje celkové a
špecializované intenzívne lekárske sledovanie a liečebné opatrenia.

Varovanie
Liek sa nesmie užívať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na
obale.

Uchovávanie
Uchovávajte pri teplote od +10°C do +25 °C, na suchom mieste.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Balenie
20, 50 a 100 filmom obalených tabliet.


Dátum poslednej revízie

September 2009

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k rozhodnutiu o prevode registrácie, ev.č. 2009/08383


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Trental 400


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 400 mg liečiva /pentoxifyllinum/.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Okluzívna choroba periférnych tepien (PAOD) artériosklerotického alebo
diabetického pôvodu (napr. claudicatio intermittens a bolesť v pokoji).
Trofické poruchy (vredy na dolných končatinách a gangréna).
Cerebrálno – vaskulárne ochorenia.
Cirkulačné poruchy oka v spojení s degeneratívnymi vaskulárnymi poruchami.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie a spôsob podávania závisí od typu a závažnosti cirkulačných
porúch a od individuálnej tolerancie lieku.

Všeobecné zásady:
Obvyklé dávkovanie je 400 mg pentoxifylínu 2 až 3 krát denne.
Tablety sa majú prehltnúť celé počas jedla alebo hneď po jedle a zapiť
dostatočným množstvom vody (asi 1/2 pohára).

Pacientom so zhoršenou renálnou funkciou (klírens kreatinínu pod 30 ml/min)
treba znížiť dávku približne o 30% až 50% (na dve alebo jednu tabletu
denne) - v závislosti od individuálnej tolerancie.
Pacientom s ťažkou poruchou pečeňovej funkcie treba taktiež v závislosti od
tolerancie znížiť dávku.
Hypotenzívnym pacientom, pacientom s nestabilnou cirkuláciou, ako aj
pacientom, ktorí majú riziko zníženia krvného tlaku (napr. pacienti
s vážnou koronárnou srdcovou chorobou alebo relevantnou stenózou ciev
zásobujúcich mozog) treba zahájiť liečbu malými dávkami a zvyšovať ich len
postupne.

4.3 Kontraindikácie

Trental 400 nesmú užívať:

- pacienti s precitlivenosťou na pentoxifylín, iné metylxantíny alebo
niektorú pomocnú látku,
- pacienti so silným krvácaním (riziko zosilnenia krvácania),
- pacienti s rozsiahlym krvácaním do sietnice (riziko zosilnenia
krvácania).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Zvlášť starostlivé sledovanie sa vyžaduje u pacientov:

- s ťažkými srdcovými arytmiami (riziko zhoršenia arytmií),
- s infarktom myokardu (zvýšenie už predtým jestvujúceho rizika srdcových
arytmií a poklesu krvného tlaku,
- s nízkym krvným tlakom (riziko ďalšieho zníženia tlaku, pozri “Dávkovanie
a spôsob podávania”),
- so zhoršenou renálnou funkciou (klírens kreatinínu pod 30 ml/min), u
ktorých hrozí riziko predávkovania a zvýšenia rizika nežiaducich účinkov
(pozri tiež “Dávkovanie a spôsob podávania”),
- so závažnou poruchou pečene (riziko predávkovania a zvýšenia rizika
nežiaducich účinkov, pozri tiež “Dávkovanie a spôsob podávania”),
- so zvýšeným sklonom ku krvácaniu, napr. pri antikoagulačnej liečbe alebo
pri poruche koagulácie (riziko vážnejšieho krvácania). Čo sa týka
krvácania pozri tiež časť 4.3.

S užívaním Trentalu 400 u detí nie sú žiadne skúsenosti.

4.5 Liekové a iné interakcie

Trental môže zvýšiť účinok antihypertenzívnych látok (napr. inhibítorov
ACE) a iných liečiv znižujúcich krvný tlak (napr. nitrátov).

Tiež sa môže zvýšiť účinok inzulínu alebo perorálnych antidiabetík (zvýšené
riziko hypoglykémie). Pacientov liečených súbežne na diabetes mellitus
preto treba starostlivo sledovať.

U niektorých pacientov môže súbežné podávanie pentoxifylínu a teofylínu
zvýšiť hladiny teofylínu, čím sa môžu zosilniť nežiaduce účinky teofylínu.

4.6 Gravidita a laktácia

S používaním Trentalu 400 počas gravidity sa nezískali dostatočné
skúsenosti, preto sa jeho podávanie počas gravidity neodporúča.

Pentoxifylín prechádza v malých množstvách do materského mlieka. Keďže niet
dostatok skúseností, lekár musí starostlivo zvážiť možné riziká a
prospešnosť a až potom predpísať Trental 400 dojčiacim matkám.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je známe.

4.8 Nežiaduce účinky

Najmä pri podávaní vysokých dávok Trentalu sa môžu vyskytnúť nasledujúce
nežiaduce účinky:
Časté bývajú návaly tepla, gastrointestinálne ťažkosti, ako tlak v žalúdku,
pocit plnosti, dávenie alebo hnačka. Príležitostne sa môžu objaviť srdcové
arytmie (napr. tachykardia).
Ďalej sa môže príležitostne vyskytnúť svrbenie, sčervenanie kože a
žihľavka, v ojedinelých prípadoch vážne anafylaktické/anafylaktoidné
reakcie spojené napr. s angioneurotickým edémom, bronchospazmom, niekedy až
šokom.
Pri prvých príznakoch anafylaktickej/anafylaktoidnej reakcie sa musí
okamžite prerušiť užívanie Trentalu 400 a informovať o tom lekára.
Príležitostne sa môžu objaviť bolesti hlavy, závrat, agitácia a poruchy
spánku, v ojedinelých prípadoch intrahepatálna cholestáza, zvýšenie
transamináz a aseptická meningitída.
Zriedkavo sa môže vyvinúť srdcová angína, zníženie krvného tlaku a
krvácanie, najmä u pacientov so zvýšeným sklonom ku krvácaniu (napr. na
pokožke alebo na slizniciach, v žalúdku alebo v čreve), v ojedinelých
prípadoch aj trombopénia.

4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania

Počiatočným príznakom akútneho predávkovania pentoxifilínom môže byť
nevoľnosť, závrat, tachykardia alebo pokles krvného tlaku. Ďalej sa môžu
vyskytnúť nasledujúce príznaky: horúčka, agitácia, návaly horúčavy, strata
vedomia, areflexia, tonicko-klonické kŕče a kávovo sfarbené dávenie ako
prejav gastrointestinálneho krvácania.

Liečba predávkovania
Nie je známe žiadne špecifické antidotum. Ak predsa dôjde k predávkovaniu
treba vykonať opatrenia na zabránenie ďalšej systémovej absorbcii liečiva
primárnou elimináciou toxínu (napr. výplach žalúdka) alebo spomalenie jeho
absorbcie (napr. aktívne živočíšne uhlie).
Liečba akútneho predávkovania a prevencia komplikácií môže vyžadovať
celkové a špecializované intenzívne lekárske sledovanie a liečebné
opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: periférne vazodilatátory.
ATC kód: C04AD03.

Pentoxifylín zvyšuje zhoršenú deformabilitu erytrocytov, potláča
zhlukovanie erytrocytov, znižuje zhlukovanie krvných doštičiek, znižuje
hladinu fibrinogénu, znižuje priľnavosť leukocytov k endotelu, znižuje
aktiváciu leukocytov a následné poškodenie endotelu a znižuje viskozitu
krvi.
Pentoxifylín teda podporuje mikrocirkulačnú perfúziu zlepšením fluidity
krvi ako aj antitrombotickým účinkom.

Pri podávaní vysokých dávok pentoxifylínu alebo pri rýchlej infúzii sa môže
mierne znížiť periférna rezistencia. Pentoxifylín má mierny pozitívny
inotropný účinok na srdce.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní je absorbcia pentoxifylínu rýchla a takmer úplná.

Pentoxifylín sa po podaní Trentalu® 400 uvoľňuje pomaly počas 10 – 12
hodín, takže konštatné plazmové hladiny sa udržujú približne 12 hodín.

Po takmer úplnej absorbcii podlieha pentoxifylín “prvofázovému”
metabolizmu. Absolútna biologická dostupnosť materskej zlúčeniny je 20-30%.
Hlavný účinný metabolit 1-(5-hydroxyhexyl)-3,7-dimethyl-xantín (metabolit
I) dosahuje v plazme dvojnásobok koncentrácie pôvodného liečiva a je s ním
v reverzibilnej biochemickej rovnováhe. Z tohoto dôvodu sa považuje
pentoxifylín a metabolit I za aktívnu jednotku a biologická dostupnosť
liečiva je preto výrazne väčšia.

Polčas eliminácie pentoxifylínu po perorálnom alebo intravenóznom podaní je
približne 1,6 hodín.

Pentoxifylín sa úplne metabolizuje a viac než 90% sa vylúči renálnou cestou
vo forme nekonjugovaných polárnych metabolitov rozpustných vo vode. U
pacientov s ťažkým poškodením renálnej funkcie je exkrécia metabolitov
spomalená.

U pacientov so zhoršenou pečeňovou funkciou sa polčas vylučovania
pentoxifylínu predlžuje a absolútna biologická dostupnosť sa zvýši.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti.


Akútna toxicita

Štúdie akútnej toxicity u myší ukázali hodnoty LD50 195 mg/kg telesnej
hmotnosti po intravenóznom a 1385 mg/kg telesnej hmotnosti po perorálnom
podaní. U potkanov boli hodnoty LD50 230 mg/kg telesnej hmotnosti po
intravenóznom a 1770 mg/kg telesnej hmotnosti po perorálnom podaní. To
znamená, že toxicita pentoxifylínu je nízka.

Chronická toxicita
Štúdie chronickej toxicity nepreukázali súvislosť medzi látkou a toxickým
poškodením orgánov po podaní pentoxifylínu v priebehu jedného roka u
potkanov pri denných dávkach do 1000 mg/kg telesnej hmotnosti a psov pri
denných dávkach do 100 mg/kg telesnej hmotnosti. V jednej štúdii, v ktorej
sa podávali psom počas 1 roka dávky 320 mg/kg telesnej hmotnosti alebo
vyššie, sa u niekoľkých zvierat prejavila nedostatočná koordinácia,
zlyhanie obehu, krvácanie, pľúcny edém alebo gigantické bunky
v semenníkoch.

Reprodukčná toxicita
U potkanov sa pri extrémne vysokých dávkach pozoroval zvýšený počet
vnútromaternicových úmrtí. Naproti tomu reprodukčné štúdie myší, potkanov,
králikov a psov nezistili výskyt teratogenity, embryotoxicity ani
akéhokoľvek zhoršenia fertility alebo perinatálneho vývoja.

Mutagenita
Testovanie mutagenity (Amesov test, mikronukleárny test, UDS test)
neukázalo výskyt mutagénneho účinku.

Karcinogenita
U myší sa pri perorálnom podávaní pentoxifylínu v dávkach do 450 mg/kg
telesnej hmotnosti počas 18 mesiacov nezistili žiadne karcinogénne účinky.
U samíc potkanov sa pri perorálnom podávaní pentoxifylínu v dávkach do 450
mg telesnej hmotnosti počas 18 mesiacov pozoroval zvýšený výskyt benígnych
prsníkových fibroadenómov. Benígne prsníkové fibroadenómy sa však často
objavujú u starších potkanov spontánne.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Hyetellosum, povidonum 25, talcum, magnesii stearas, hypromellosum, titanii
dioxidum (E 171), macrogolum 8000, erythrosinum (E 127).

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote od +10°C do + 25(C, na suchom mieste.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/ALU pretlačovacie balenie (blister), písomná informácia pre
používateľov, papierová škatuľka.
20, 50 a 100 filmom obalených tabliet.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Nycomed GmbH,
Byk Gulden Strasse 2
D-78467 Konstanz, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

83/0130/95-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

10.3.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

September 2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C24025
Skupina ATC:
C04 - Periférna vazodilatanciá
Skupina ATC:
C04AD03 - pentoxifyllinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Účinná látka:
polysorbatum 80
Výrobca lieku:
Hoechst-Biotika spol. s r.o., Martin, SLOVENSKA REPUBLIKA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
6.04 € / 181.96 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
6.04 € / 181.96 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.48 € ÚP:0.00 € DP:16.48 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.47 € ÚP:0.00 € DP:2.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.04 € ÚP:0.00 € DP:6.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.09 € ÚP:0.00 € DP:11.09 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:84.80 € ÚP:0.00 € DP:84.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:406.00 € ÚP:0.00 € DP:406.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.47 € ÚP:0.00 € DP:2.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.31 € ÚP:0.00 € DP:2.31 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien