Detail:
Imecitin 500 mg/500 mg plv ifo 1x500 mg (liek. inj.skl)
Názov lieku:
Imecitin 500 mg/500 mg
Doplnok názvu:
plv ifo 1x500 mg (liek. inj.skl)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPríloha č.1 k notifikácii, ev. č.: 2010/04293PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Imecitin 500 mg/500 mg
Prášok na infúzny roztok
(Imipeném/Cilastatín)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
zdravotnú sestru.
- Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Imecitin a na čo sa používa
2. Skôr ako Vám podajú Imecitin
3. Ako sa Imecitin podáva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Imecitin
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE IMECITIN A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivo v lieku Imecitin je imipeném a cilastatín.

Imipeném patrí do skupiny liekov nazývaných „betalaktámové“ antibiotiká.
Imipeném dokáže usmrtiť široké spektrum baktérií. Baktérie sú choroboplodné
zárodky, ktoré môžu vyvolať infekciu v rôznych častiach tela. Účinkovaniu
imipenému môže zabrániť (urobiť ho neúčinným) chemická reakcia, ku ktorej
dochádza v obličkách. Cilastatín zabraňuje tomu, aby k tejto reakcii
došlo. Imipeném sa zvyčajne podáva so sodnou soľou cilastatínu (ako je
Imecitin), aby sa zvýšili hladiny „účinného“ imipenému dostupné v tele,
ktoré usmrcujú baktérie spôsobujúce infekcie.

Imecitin sa používa na liečbu nasledujúcich závažných bakteriálnych
infekcií, ktoré postihujú:
- močové cesty,
- pľúca (pneumónia),
- brucho (žalúdok),

2. SKÔR AKO VÁM PODAJÚ IMECITIN

Nepoužívajte Imecitin
- keď ste alergický (precitlivený) na imipeném alebo cilastatín alebo
na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Imecitinu. Pre zoznam pomocných látok
pozri časť 6 tejto písomnej informácie pre používateľov.
- keď ste mali závažnú alergickú reakciu na iné karbapenémy, penicilíny
alebo cefalosporíny (používané na liečbu infekcií)

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Imecitinu

- ak ste mali alergickú reakciu na Imecitin alebo podobné antibiotiká,
vrátane penicilínu alebo cefalosporínov.
- ak máte zápal čriev, najmä kolitídu.
- ak máte problémy s obličkami.
- ak ste na dialýze Váš lekár zhodnotí, či je to vhodný liek pre Vás.
- ak trpíte problémami nervového systému, ako je tras alebo kŕče
(záchvaty).
- ak máte myastheniu gravis (nervové ochorenie, ktorá spôsobuje slabosť
svalov tela). Porozprávajte sa, prosím, so svojím lekárom, ak si
myslíte, že máte svalovú slabosť, alebo ak si tým nie ste istý.

Imecitin môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov
ovplyvňujúcich Váš nervový systém, ako sú záchvaty. To je viac
pravdepodobné, ak máte ochorenie obličiek alebo Vám bolo podané väčšie
množstvo Imecitinu ako je odporúčané. Ak máte záchvaty, Váš lekár Vám podá
liek na zastavenie záchvatov a zníži alebo okamžite zastaví podávanie
Imecitinu.

Ak sa Vás niektoré z vyššie uvedeného týka, alebo ak si nie ste istý,
obráťte sa na svojho lekára skôr, ako dostanete Imecitin.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Oznámte, prosím, Vášmu lekárovi ak užívate:
- Ganciklovir alebo valganciklovir, používa sa na liečbu niektorých
vírusových infekcií. Užívanie Imecitinu s ganciklovirom alebo
valganciklovirom môže viesť k zvýšenému riziku kŕčov.
- Probenecid, používaný na liečbu dny alebo hyperurikémie
(zvýšenej hladiny kyseliny
močovej v tele).
- Theofilín, ktorý sa používa na liečbu astmy a niektorých ďalších
ochorení dýchacieho ústrojenstva.
- Kyselina valproová, ktorá sa používa na liečbu kŕčov. Imecitin
sa nemá používať, pretože môže znížiť účinok kyseliny valproovej.

U niektorých pacientov sa môžu zistiť pozitívne výsledky Coombsovho testu,
ktorý ukazuje na prítomnosť protilátok, ktoré môžu zničiť červené krvinky.
Váš lekár sa s Vami o tomto porozpráva.

Použitie u detí
Imecitin sa neodporúča používať u detí mladších ako 3 roky alebo u detí s
poruchou funkcie obličiek, kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a
účinnosti.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Oznámte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť skôr ako
začnete užívať Imecitin. Imecitin by nemal byť užívaný počas tehotenstva,
pokiaľ lekár nerozhodne, že potenciálny prospech prevyšuje potenciálne
riziko pre nenarodené dieťa.

Informujte svojho lekára, ak dojčíte, alebo ak máte v úmysle dojčiť, skôr
ako začnete užívať Imecitin. Imecitin nemá byť používaný počas dojčenia,
pokiaľ Váš lekár nerozhodne, že potenciálny prospech prevyšuje potenciálne
riziko pre dieťa.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neboli vykonané žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.
Nevykonávajte činnosti, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť (napr.
vedenie vozidla alebo obsluha nebezpečných strojov), kým nebudete vedieť,
ako znášate svoj liek.
Niektoré vedľajšie účinky, ako sú závraty, psychické poruchy, zmätenosť a
kŕče, môžu mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Imecitinu
/Imecitin 500 mg/500 mg prášok na infúzny roztok/
Tento liek obsahuje 1,6 mmol sodíka (37,6 mg) v jednej dávke. Pacienti na
diéte s kontrolovaným obsahom sodíka to musia vziať do úvahy.


3. AKO SA IMECITIN PODÁVA

Imecitin bude vždy pripravovaný a podaný lekárom alebo zdravotnou sestrou.
Má byť podávaný len do žily (intravenózna infúzia trvajúca 20 – 30 minút).
Počet infúzií, ktoré budete potrebovať, bude závisieť na Vašom zdravotnom
stave.

Liečba infekcií: Zvyčajná dávka pre dospelých pacientov s hmotnosťou vyššou
ako 70 kg je 500 mg každých šesť alebo osem hodín. Ak je infekcia
závažnejšia, môže byť každých šesť alebo osem hodín
podaných 1000 mg (1 g).

Nemá sa prekročiť maximálna denná dávka 4 g.

U dospelých pacientov s hmotnosťou nižšou ako 70 kg sa má dávka úmerne
znížiť.

Pacienti s ochorením obličiek:
Ak máte problémy s obličkami Váš lekár môže znížiť dávku Imecitinu.

Pacienti, ktorí podstupujú hemodialýzu:
Zvyčajná dávka pre dospelých je 250 až 500 mg ihneď po hemodialýze a pri 12-
hodinových intervaloch. Ak ste na dialýze, máte byť starostlivo sledovaný
lekárom alebo zdravotníkom.

Použitie u detí:
Imecitin sa nemá používať u detí mladších ako tri roky, alebo u detí s
poruchou funkcie obličiek.

Ak dieťa váži menej ako 40 kg dávka je určená na základe jeho hmotnosti a
obvykle je 15 mg/kg každých šesť hodín tak, aby sa dosiahla denná dávka 60
mg / kg. Maximálna denná dávka pre deti nemá presiahnuť 2 g.

Ak dieťa váži viac ako 40 kg, má dostávať dávky pre dospelých.

Ak dostanete viac Imecitinu, ako ste mali
Je nepravdepodobné, že dostanete viac Imecitinu, ako ste mali, keďže čas,
v ktorom Vám bude podávaná infúzia, stanoví zdravotnícky pracovník. Ak si
myslíte, že Vám pravdepodobne podali priveľkú dávku, ihneď to povedzte
svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Príznaky predávkovania sú tras (chvenie), napínanie na vracanie (nauzea),
vracanie, nízky krvný tlak (hypotenzia) a spomalený srdcový tlkot alebo
ťažkosti s dýchaním.

Ak Vám zabudli podať Imecitin

Váš lekár určí čas, kedy máte dostať tento liek Ak si myslíte, že ste
možno vynechali dávku, mali by ste čo najskôr informovať svojho lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte
sa svojho lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Imecitin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Nasledujúce vedľajšie účinky sa hlásili s uvedenou približnou frekvenciou
(častosťou výskytu):
/Veľmi časté vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov/
Časté vyskytujú sa u menej ako 1 z 10, ale u viac ako 1 zo 100
pacientov
Menej časté vyskytujú sa u menej ako 1 zo 100, ale u viac ako 1 z 1
000 pacientov
Zriedkavé vyskytujú sa u menej ako 1 z 1 000, ale u viac ako 1 z 10
000 pacientov
Veľmi zriedkavé vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov
Neznáme výskyt nie je možné odhadnúť z dostupných údajov

Prestaňte užívať Imecitin a okamžite vyhľadajte svojho lekára ak
spozorujete príznaky zriedkavého nežiaduceho účinku - angioedému, ako
napríklad:
• opuch tváre, jazyka alebo hltana
• ťažkosti s prehĺtaním
• žihľavka a ťažkosti s dýchaním

Tiež prestaňte užívať Imecitin a navštívte svojho lekára okamžite, ak
spozorujete príznaky menej častého vedľajšieho účinku - pseudomembranóznej
kolitídy:
• závažná hnačka obsahujúca krv a / alebo hlien.

Časté:
• zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov (sérovej transaminázy, bilirubínu
a / alebo sérovej alkalickej fosfatázy);
• zvýšenie počtu niektorých bielych krviniek (eozinofilov) a / alebo
krvných doštičiek v krvi
(trombocytóza);
• nevoľnosť, vracanie, hnačka;
• vyrážka;
• lokálna bolesť a stvrdnutie tkaniva v mieste aplikácie, zápal žily v
mieste podania.

Menej časté:
• pozitívny priamy Coombsov test (krvný test na zistenie protilátok);
• zvýšenie odpadových produktov (kreatinínu a močoviny) v krvi;
• zníženie hemoglobínu (transportér kyslíka v červených krvinkách) a
predĺženie doby zrážanlivosti krvi, znížený počet bielych krviniek a /
alebo krvných doštičiek v krvi;
• nízky krvný tlak (hypotenzia);
• bolesť hlavy, zmätenosť, závraty, vertigo, ospalosť, psychické
poruchy vrátane halucinácie, kŕče;
• sfarbenie zubov a / alebo jazyka;
• závažná hnačka obsahujúca krv a / alebo hlien (pseudomembranózna
kolitída), ktorá sa veľmi zriedkavo môže vyvinúť do život ohrozujúcich
komplikácií;
• akútne zlyhanie obličiek;
• sčervenanie, žihľavka, svrbenie, začervenanie kože;
• horúčka.

Zriedkavé:
• nízka úroveň určitého typu bielych krviniek (neutrofilov), medzi
príznaky patria vysoké teploty a vredy v ústach a krku;
• ťažká anémia (zníženie počtu červených krviniek), nízky počet krvných
doštičiek a nízky počet bielych krviniek;
• mravčenie, ochorenie mozgu, fokálne záchvaty, zášklby alebo
nekontrolované pohyby časti tela;
• poruchy chuti;
• strata sluchu;
• abnormálne znížené vylučovanie alebo zvýšené množstvo vody, alebo
neschopnosť močenia;
• alergická reakcia, symptómy môžu byť začervenanie opuch kože, jazyka,
pier alebo tváre, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, kolaps;
• rozsiahle zápaly kože charakterizované šúpaním a podlievaním kože a
zvyčajne sprevádzané začervenaním, léziami a začervenaním v okolí lézie,
akútne ochorenia kože a slizníc;
• superinfekcie od rezistentných mikroorganizmov vrátane kvasiniek,
napríklad Candida spp. spôsobuje afty;
• zlyhanie pečene, zápal pečene spôsobuje žltnutie kože alebo očí.

Veľmi zriedkavé:
• silný alebo rýchly srdcový rytmus;
• útlm kostnej drene;
• pocit slabosti (sténia) a nedostatok svalovej sily (vrátane zhoršenia
myasténie gravis);
• hyperventilácia (dýchanie rýchlejšie), dýchacie ťažkosti, nepríjemné
pocity na hrudníku;
• neškodné červenkasté sfarbenie moču, najmä u detí, porucha funkcie
obličiek, obličkové zlyhanie;
• ťažkou forma kožnej reakcie (Stevensov-Johnsonov syndróm);
• zápal niekoľkých kĺbov;
• ťažká a rýchla deštrukcia pečene (fulminantná hepatitída).

Frekvencia neznáma:
• pocit, pri ktorom ste si vedomý nepravidelného srdcového rytmu
(palpitácie);
• zvonenie v ušiach;
• bolesť hrudnej chrbtice;
• gastroenteritída vrátane hemoragickej kolitídy (príznaky môžu byť
strata chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie, hnačka, náhle ťažké
žalúdočné kŕče spolu s vodnatou hnačkou, ktorá obsahuje krv);
• červený opuch jazyka, premnoženie bežných výrastkov dávajúce jazyku
„chlpatý“ vzhľad;
• pálenie záhy, bolesť hrdla, zvýšenie produkcie slín;
• modrasté zafarbenie kože, nadmerné potenie, zmeny textúry kože;
• u žien svrbenie vulvy;
• plesňové infekcie (afty), ktoré môžu nastať v ústach (príznaky môžu
byť smotanovo biele bolestivé škvrny v ústach), u žien v pošve (príznaky
môžu byť svrbenie alebo podráždenie pošvy a vulvy a biely výtok z pošvy
), alebo u mužov na penise (príznaky môžu byť bolesti alebo podráždenie
na konci penisu a občas mierny výtok z penisu).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
zdravotnej sestre.


5. AKO UCHOVÁVAŤ IMECITIN

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Imecitin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke
a na injekčnej liekovke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný
deň v danom mesiaci.

Injekčná liekovka so suchým Imecitinom nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky
na uchovávanie.
Rekonštituovaný roztok musí byť ihneď použitý.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do
lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Imecitin obsahuje

Liečivá sú imipeném (vo forme monohydrátu imipenému) a cilastatín (vo forme
sodnej soli
cilastatínu.

Každá injekčná liekovka obsahuje 500 mg imipenému (vo forme 530 mg
monohydrátu imipenému) a
500 mg cilastatínu (vo forme 530 mg sodnej soli cilastatínu).

Ďalšie zložka je hydrogenuhličitan sodný.

Ako vyzerá Imecitin a obsah balenia
Imecitin v sile 500 mg je k dispozícii v injekčných liekovkách z
bezfarebného skla typu III s objemom 20 ml uzatvorené brómbutylovou gumovou
zátkou s priemerom 20 mm a hliníkovým vyklápacím viečkom.

Veľkosť balenia:
1 x 500 mg injekčná liekovka
10 x 500 mg injekčná liekovka

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Actavis Group PTC ehf.
Rezkjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
Island

Výrobca
Anfarm Hellas S.A.
Schimatari,
Viotia
Grécko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko Imipenem/Cilastatine Actavis 500mg/500mg poeder voor
oplossing voor infusie
Bulharsko Imecitin
Česká republika Imecitin
Dánsko Imipenem/Cilastin-Actavis 500 mg/500mg Pulver zur
Herstellung einer Infusionslösung
Španielsko Imipenem/Cilastatina Actavis 250 mg/250 mg polvo para
solución para perfusión EFG
Estónsko Imipenem/Cilastatina Actavis 500 mg/500 mg polvo para
solución para perfusión EFG
Maďarsko Cilax
Taliansko Imecitin
Lotyšsko Ciatanem 500 mg/ 500 mg milteliai infuziniam tirpalui
Luxembursko Imipenem/Cilastatine Actavis 500mg/500mg poudre pour
solution pour perfusion
Litva Ciatanem
Poľsko Imecitin
Portugalsko Imipenem + Cilastatina Actavis
Rumnsko Imecitin 250mg/250 mg pulbere pentru solutie perfuzabila
Imecitin 500mg/500 mg pulbere pentru solutie perfuzabila
Slovinsko Imipenem/Cilastatin Actavis 500mg/500mg prašek za
raztopino za infundiranje
Slovenská republika Imecitin
Ukrajina(RMS) Imipenem/Cilastatin 250mg/250mg powder for solution
for infusion

Ukrajina (RMS) Imipenem/Cilastatin 500mg/500mg powder for solution for
infusion

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli
2011.

----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

Príprava intravenózneho roztoku
Nasledujúca tabuľka je poskytnutá ako návod na prípravu roztoku Imecitin na
intravenóznu infúziu.

|Sila |Odporúčaný objem |Približná koncentrácia |
| |pridaného rozpúšťadla |imipenému (mg/ml) |
| |(ml) | |
|Imecitin 250 mg |50 |5 |
|Imecitin 500 mg |100 |5 |

Rekonštitúcia Imecitinu 250 mg:
Obsah injekčných liekoviek sa musí suspendovať a preniesť do vhodného
infúzneho roztoku, aby sa dosiahol konečný objem 50 ml

Navrhovaným postupom je pridať do injekčnej liekovky približne 10 ml
vhodného infúzneho roztoku (pozri „Kompatibilita a stabilita“). Obsah sa
musí dôkladne pretrepať a výsledná suspenzia sa musí preniesť do vaku s
infúznym roztokom.
UPOZORNENIE: SUSPENZIA NIE JE URČENÁ NA PRIAME INFÚZNE PODANIE.
Do suspenzie pridajte ďalších 10 ml infúzneho roztoku, aby sa zabezpečil
úplný prenos obsahu injekčnej liekovky do vaku s infúznym roztokom.
Preneste do 50,0 s rovnakým infúznym roztokom. Výsledná zmes sa musí
pretrepať, kým sa nezíska číry roztok.

Rekonštitúcia Imecitinu 500 mg:
Obsah injekčných liekoviek sa musí suspendovať a preniesť do vhodného
infúzneho roztoku, aby sa dosiahol konečný objem 100 ml

Navrhovaným postupom je pridať do injekčnej liekovky približne 10 ml
vhodného infúzneho roztoku (pozri „Kompatibilita a stabilita“). Obsah sa
musí dôkladne pretrepať a výsledná suspenzia sa musí preniesť do vaku s
infúznym roztokom.
UPOZORNENIE: SUSPENZIA NIE JE URČENÁ NA PRIAME INFÚZNE PODANIE.
Do suspenzie pridajte ďalších 10 ml infúzneho roztoku, aby sa zabezpečil
úplný prenos obsahu injekčnej liekovky do vaku s infúznym roztokom.
Preneste do 100,0 s rovnakým infúznym roztokom. Výsledná zmes sa musí
pretrepať, kým sa nezíska číry roztok.

Pred podaním nesmie pripravený roztok obsahovať viditeľné častice a nesmie
mať zmenenú farbu. Pripravený roztok Imecitinu je číry a bezfarebný až
žltý. Variácia farieb v tomto rozmedzí nemá vplyv na účinnosť výrobku.
Roztok je určený len na jednorazové použitie.

Kompatibilita a stabilita
Roztok sa musí použiť ihneď.
Imecitin môže byť rekonštituovaný v WFI alebo v roztoku chloridu sodného s
koncentráciou 9 mg/ml (0,9 %).

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuPríloha č.1 k notifikácii, ev. č.: 2010/04290

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Imecitin 500 mg/500 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá injekčná liekovka obsahuje 500 mg imipenému (vo forme 530 mg
monohydrátu imipenému) a 500 mg cilastatínu (vo forme 530 mg sodnej soli
cilastatínu).

Imecitin 500 mg/500 mg prášok na infúzny roztok obsahuje 20 mg
hydrogénuhličitanu sodného.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na infúzny roztok.

Biely až takmer biely alebo svetložltý prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Imecitin je indikovaný na liečbu nasledujúcich ťažkých infekcií vyvolaných
citlivými mikroorganizmami (pozri časť 4.4 a 5.1):

- Nozokomiálna pneumónia alebo komplikovaná pneumónia získaná v
komunite vyžadujúca hospitalizáciu
- Komplikované intraabdominálne infekcie
- Komplikované urogenitálne infekcie

Do úvahy sa má vziať oficiálne usmernenie o náležitom používaní
antibakteriálnych látok.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Návod na nariedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

Celková denná dávka a spôsob podania Imecitinu sa má určiť podľa typu alebo
závažnosti infekcie a s ohľadom na stupeň citlivosti patogénu (patogénov),
funkciu obličiek a telesnú hmotnosť.
Uvedené dávky sú určené pre pacientov s telesnou hmotnosťou (70 kg.
Celková denná dávka sa má podať rozdelená na rovnaké dávky.

Nasledujúce odporúčania pre dávkovanie špecifikujú množstvo imipenému,
ktoré sa má podať. Zároveň sa podáva rovnaké množstvo cilastatínu.

Tento liek sa musí podávať len intravenózne.

/Dospelí (na základe telesnej hmotnosti ? 70 kg)/
Zvyčajná denná dávka pre dospelých je 1,5 – 2 g podané v 3-4 rovnomerných
dávkach (pozri nižšie uvedenú tabuľku). Pri infekciách vyvolaných menej
citlivými mikroorganizmami sa denná dávka môže zvýšiť na maximálnu dávku 50
mg/kg/deň (nesmú sa prekročiť 4 g denne).

Každá 250 mg alebo 500 mg dávka sa má podať intravenóznou infúziou
trvajúcou 20 - 30 minút. Každá 1 000 mg dávka sa má podať infúziou
trvajúcou 40 - 60 minút. U pacientov, u ktorých sa počas podávania infúzie
objaví nauzea, sa môže rýchlosť podávania infúzie spomaliť.

|Intravenózne podanie |
|Závažnosť infekcie |Dávka |Interval |Celková denná|
| | |medzi dávkami|dávka |
|Stredne ťažká |500 mg |6-8 hodín |1,5 – 2,0 g |
|Ťažká úplne citlivá |500 mg |6 hodín |2,0 g |
|Ťažké a/alebo život |1000 mg |8 hodín |3,0 g |
|ohrozujúce infekcie | | | |
|Vyvolané menej |1000 mg |6 hodín |4,0 g |
|citlivými | | | |
|mikroorganizmami | | | |
|(predovšetkým kmeňmi P.| | | |
|aeruginosa) | | | |


/Použitie u starších pacientov/
Vek zvyčajne nemá vplyv na znášanlivosť a účinnosť Imecitinu.

/Pacienti s renálnou insuficienciou/
Tak ako u pacientov s normálnou funkciou obličiek, dávka sa má určiť podľa
závažnosti infekcie. Maximálna dávka pre pacientov s rôznym stupňom poruchy
funkcie obličiek je uvedená v nasledujúcej tabuľke. Uvedené dávky sú určené
pre pacientov s telesnou hmotnosťou 70 kg.
U pacientov s nižšou telesnou hmotnosťou sa má podávaná dávka úmerne
znížiť.

|Maximálna dávka v súvislosti s funkciou obličiek |
|Funkcia obličiek|Klírens |Dávka (mg) |Interval |Maximálna |
| |kreatinínu | |medzi |celková |
| |(ml/min) | |dávkami |denná |
| | | |(hodiny) |dávka* (g) |
|Mierna porucha |31-70 |500 |6 – 8 |1,5 - 2 |
|Stredne ťažká |21-30 |500 |8 – 12 |1 – 1,5 |
|porucha | | | | |
|Ťažká porucha |6-20 |250-500 |12 |0,5 – 1,0 |


* Vyššia dávka sa má podávať iba pri infekciách vyvolaných menej citlivými
mikroorganizmami.
Pacienti s klírensom kreatinínu 6-20 ml/min sa majú liečiť 250 mg (alebo
3,5 mg/kg, podľa toho, ktoré z nich je nižšie) každých 12 hodín pri väčšine
patogénov. Keď sa u týchto pacientov použije 500 mg dávka, môžu mať zvýšené
riziko kŕčov.

Pacientom s klírensom kreatinínu ( 5 ml/min sa nemá Imecitin podať, pokiaľ
sa do 48 hodín po podaní nezačne hemodialýza.

Imecitin sa odstraňuje hemodialýzou. Pacientom sa má Imecitin podať tesne
po hemodialýze a následne v 12 hodinových intervaloch. Dialyzovaní
pacienti, najmä pacienti so základným ochorením CNS, sa majú starostlivo
sledovať; hemodialyzovaným pacientom sa má Imecitin podávať len vtedy, ak
prínos liečby prevažuje možné riziko kŕčov (pozri časť 4.4).

V súčasnosti nie sú k dispozícii dostatočné údaje, aby bolo možné odporúčať
použitie Imecitin u pacientov liečených peritoneálnou dialýzou.

|Dávkovanie pre deti |
|Vek |Dávka |Interval medzi|Celková denná |
| | |dávkami |dávka |
|3 a viac rokov (s |15 mg/kg |6 hodín |60 mg/kg |
|telesnou hmotnosťou | | | |
|nižšou ako 40 kg) | | | |

Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 2 g.

Deťom a mladistvým s telesnou hmotnosťou vyššou ako 40 kg sa má podávať
dávka pre dospelých.

Nie sú k dispozícii dostatočné klinické údaje, aby bolo možné odporúčať
optimálnu dávku pre deti mladšie ako 3 roky alebo pre dojčatá a deti s
poruchou funkcie obličiek.

Imecitin sa neodporúča na liečbu meningitídy. Pri podozrení na meningitídu
sa má použiť vhodné antibiotikum.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Precitlivenosť na akékoľvek iné karbapenemové antibiotikum.
Závažná precitlivenosť (napr. anafylaktická reakcia, ťažká kožná reakcia)
na iný typ beta-laktámového antibiotika (napr. penicilíny alebo
cefalosporíny).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Upozornenie/
Niektoré klinické a laboratórne údaje preukazujú čiastočnú skríženú
alergenitu medzi imipenemom a inými betalaktámovými antibiotikami (napr.
penicilínmi a cefalosporínmi). Ťažké reakcie (vrátane anafylaxie) boli
hlásené pri väčšine betalaktámových antibiotík.

Pred začatím liečby Imecitinom sa má zostaviť podrobná anamnéza týkajúca sa
predchádzajúcich reakcií z precitlivenosti na betalaktámové antibiotiká. Ak
dôjde k alergickej reakcii na Imecitin, podávanie tohto lieku sa musí
ukončiť a musia sa zaviesť náležité opatrenia.

Prakticky pri všetkých antibiotikách sa hlásila pseudomembranózna kolitída,
ktorej závažnosť sa môže pohybovať od miernej až po život ohrozujúcu.
Imecitin sa má predpisovať opatrne pacientom, ktorí majú v anamnéze
ochorenie gastrointestinálneho traktu, najmä kolitídu. Pri výskyte hnačky
súvisiacej s liečbou sa má vždy uvažovať o možnosti tejto diagnózy. Hoci
štúdie naznačujú, že jedným z hlavných príčin kolitídy súvisiacej s
podávaním antibiotík je toxín, ktorý produkuje /Clostridium difficile/, musia
sa vziať do úvahy aj iné príčiny. Po potvrdení diagnózy pseudomembranóznej
kolitídy sa musí podávanie Imecitinu okamžite zastaviť a musí byť zahájená
vhodná liečba.

/Použitie u detí/
Klinické údaje preukazujúce účinnosť a bezpečnosť imipenému/cilastatínu u
detí sú značne obmedzené. Účinnosť a znášanlivosť u detí mladších ako 3
roky sa zatiaľ nestanovila, a preto sa Imecitin neodporúča používať u detí
mladších ako 3 roky.

Účinnosť a znášanlivosť u detí s poruchou funkcie obličiek sa zatiaľ
nestanovila

/Centrálny nervový systém:/
Poznámka: Imecitin nie je indikovaný na použitie pri infekciách centrálneho
nervového systému.

U pacientov s poruchami CNS (s léziami mozgu alebo s anamnézou kŕčov)
a/alebo s oslabenou funkciou obličiek (môže dôjsť ku kumulácii Imecitin) sa
vyskytli vedľajšie účinky na CNS, najmä pri prekročení dávok odporúčaných
na základe telesnej hmotnosti a funkcie obličiek. Preto sa odporúča prísne
dodržiavať schémy dávkovania Imecitin a pokračovať v zavedenej
antikonvulzívnej liečbe.

Ak sa vyskytne lokalizovaný tremor, myoklónia alebo kŕče, pacientovi sa má
urobiť neurologické vyšetrenie a nasadiť antikonvulzívna liečba, ak ešte
nebola zavedená. Ak príznaky pretrvávajú, má sa dávka Imecitin znížiť alebo
sa má tento liek úplne vysadiť.

Použitie u pacientov s renálnou insuficienciou: Pacientom s klírensom
kreatinínu ( 5 ml/min sa Imecitin nemá podať, pokiaľ do 48 hodín po podaní
nezačne hemodialýza. U hemodialyzovaných pacientov sa podávanie Imecitin
odporúča len vtedy, ak prínos liečby prevažuje možné riziko kŕčov.

Pri dlhodobej liečbe treba pravidelne kontrolovať funkciu pečene a obličiek
ako aj krvné parametre.

Môže dôjsť k myasténii a k zhoršeniu myasthenie gravis. Preto je pri
výskyte akéhokoľvek príznaku svedčiaceho o zhoršení mysthenie gravis nutná
konzultácia s lekárom.

Súbežné užívanie imipenemu a kyseliny valproovej / natrium-valproátu sa
neodporúča (pozri časť 4.5).

/Imecitin 250 mg/250 mg prášok na infúzny roztok/
Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke, to
znamená že je v podstate bez sodíka.

/Imecitin 500 mg/500 mg prášok na infúzny roztok/
Tento liek obsahuje 1,6 mmol sodíka (37,6 mg) v jednej dávke. Pacienti na
diéte s kontrolovaným obsahom sodíka to musia vziať do úvahy.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Ganciklovir/
U pacientov, ktorým sa podával ganciklovir a Imecitin, sa hlásili
generalizované epileptické záchvaty. Tieto lieky sa nesmú podávať súbežne,
pokiaľ možný prínos neprevažuje riziko.
Prekurzor valganciklovir môže taktiež vyvolať epileptické záchvaty, keď sa
podáva v kombinácii s imipenémom/cilastatínom.

/Probenecid/
Zistilo sa, že súbežné podávanie probenecidu vedie k dvojnásobnému zvýšeniu
plazmatickej hladiny a polčasu cilastatínu, ale nemá žiaden vplyv na jeho
vylučovanie močom.
Zistilo sa, že súbežné podávanie probenecidu vedie iba k minimálnemu
zvýšeniu plazmatickej hladiny a polčasu imipenému, pričom vylučovanie
účinného imipenému močom je znížené približne na 60 % podanej dávky.

/Teofylín/
Pri súbežnom užívaní teofylínu a imipenemu boli v niekoľkých málo prípadoch
zaznamenané záchvaty. Teoreticky, mechanizmus interakcie môže byť zvýšená
citlivosť na nežiaduce účinky na CNS.

/Kyselina valproová/
Po súbežnom podávaní karbapenémových látok sa pozorovali znížené
plazmatické koncentrácie kyseliny valproovej vedúce k 60-100% poklesu
hladiny kyseliny valproovej v priebehu približne dvoch dní. Vzhľadom k
rýchlemu nástupu a poklesu objemu, súbežné podávanie kyseliny valproovej
s karbapenemovými antibiotikami, nie je považované za zvládnuteľné, a preto
je potrebné sa mu vyhnúť (pozri časť 4.4).

U niektorých pacientov sa môžu zistiť pozitívne výsledky Coombsovho testu.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/:
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití imipenému/cilastatínu u
gravidných žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie
je známe potenciálne riziko u ľudí.

Preto sa tento liek nemá používať počas gravidity, pokiaľ predpokladaný
prínos pre matku neprevažuje možné riziko pre plod.

/Laktácia/:
Imipeném a cilastatín sa do materského mlieka vylučujú v malých množstvách.
Preto je nepravdepodobné vystavenie dojčaťa významným množstvám. Ak sa
použitie tohto lieku považuje za nevyhnutné, prínos dojčenia pre dieťa sa
má zvážiť oproti možnému riziku pre dieťa.

/Plodnosť/:
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o účinkoch imipenem / cilastatin na
plodnosť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.
Niektoré vedľajšie účinky na CNS, ako napríklad závraty, psychické poruchy,
zmätenosť a epileptické záchvaty, však môžu ovplyvniť schopnosť viesť
vozidlá alebo obsluhovať stroje (pozri časť 4.8).

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie nežiaduce účinky sú lokálne reakcie po intravenóznom podaní.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené v klinických štúdiách alebo po
uvedení imepenem / cilastatinu na trh.

Hodnotenie nežiaducich reakcií je založené na nasledujúcej definícii
frekvencie:
Veľmi časté (? 1/10)
Časté (? 1/100 až < 1/10)
Menej časté (? 1/1 000 až < 1/100)
Zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000)
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)
Neznáme (z dostupných údajov).

|Laboratórne a funkčné vyšetrenia |
|Menej časté: |môže sa vyvinúť pozitívny priamy Coombsov test. |
| |Zvýšenie sérového kreatinínu a močoviny v krvi, |
| |zníženie hemoglobínu a predĺženie protrombínového |
| |času. |
|Poruchy srdca a srdcovej činnosti |
|Menej časté: |hypotenzia. |
|Veľmi zriedkavé: |tachykardia (neznámy kauzálny vzťah). |
|Neznáme: |palpitácie. |
|Poruchy krvi a lymfatického systému |
|Časté: |eozinofília, trombocytóza. |
|Menej časté: |leukopénia, trombocytopénia. |
|Zriedkavé: |neutropénia vrátane agranulocytózy, pancytopénia, |
| |medulárna aplázia. |
|Veľmi zriedkavé: |útlm kostnej drene. |
|Neznáme: |hemolytická anémia. |
|Poruchy nervového systému |
|Menej časté: |psychické poruchy vrátane halucinácií, vertigo, |
| |závraty, ospalosť, bolesť hlavy. stavy zmätenosti |
| |alebo kŕče. |
|Zriedkavé: |myoklonická aktivita, parestézia, encefalopatia, |
| |fokálne záchvaty, porucha vnímania chuti. |
|Veľmi zriedkavé: |hypotónia. |
|Poruchy ucha a labyrintu |
|Zriedkavé: |strata sluchu. |
|Neznáme: |tinitus. |
|Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína |
|Veľmi zriedkavé: |Hyperventilácia, dyspnoe., nevoľnosť v hrudníku |
| |(neznámy kauzálny vzťah). |
|Neznáme: |Thoraická bolesť chrbtice. |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|Časté: |nauzea, zvracanie (zrejme častejšie vyskytujú u |
| |pacientov granulocytopéniou), hnačka. |
|Menej časté: |zafarbenie zubov a/alebo jazyka, pseudomembranózna |
| |kolitída. |
|Neznáme: |hemoragická kolitída, gastroenteritída, bolesti |
| |brucha, glositída, papilárna hypertrofia jazyka, |
| |pálenie záhy, bolesti hltana, zvýšené slinenie. |
|Poruchy obličiek a močových ciest |
|Menej časté: |akútne zlyhanie obličiek. |
|Zriedkavé: |oligúria, anúria, polyúria. |
|Veľmi zriedkavé: |neškodná zmena sfarbenia moču, ktorá sa pozorovala u |
| |detí, sa nemá zamieňať s hematúriou, zhoršená funkcia |
| |obličiek, pre-renálna urémia. |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |
|Časté: |vyrážka. |
|Menej časté: |sčervenanie, žihľavka, svrbenie. |
|Zriedkavé: |angioedém, exfoliatívna dermatitída, multiformný |
| |erytém, toxická epidermálna nekrolýza. |
|Veľmi zriedkavé: |Stevensov-Johnsonov syndróm. |
|Neznáme: |cyanóza, nadmerné potenie, zmeny textúry pokožky, |
| |svrbenie vonkajšej časti ženských genitálií |
|Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva |
|Veľmi zriedkavé: |polyartralgia (neznáma príčinná súvislosť), asténia a |
| |zhoršenie myasténie gravis. |
|Infekcie a nákazy |
|Zriedkavé: |superinfekcie vyvolané rezistentnými patogénmi (napr. |
| |Stenotrophomonas maltophilia, Candida spp.). |
|Neznáme: |kandidóza. |
|Poruchy ciev |
|Časté: |bolesť alebo tromboflebitída, erytém alebo indurácia v|
| |mieste podania. |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: |
|Menej časté: |Horúčka vrátane liekovej horúčky. |
|Poruchy imunitného systému |
|Zriedkavé: |anafylaktické reakcie, precitlivenosť s okamžitým |
| |nástupom. |
|Poruchy pečene a žlčových ciest |
|Časté: |vzostup hodnôt sérových transamináz, bilirubínu |
| |a/alebo sérovej alkalickej fosfatázy |
|Zriedkavé: |zlyhanie pečene, hepatitída. |
|Veľmi zriedkavé: |fulminantná hepatitída. |


4.9 Predávkovanie

Nie sú k dispozícii žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania s
Imecitin.

Príznaky predávkovania, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú tremor, nauzea,
vracanie, hypotenzia a bradykardia. Môže sa vyskytnúť bronchospazmus.

Imipeném a sodná soľ cilastatínu sú hemodialyzovateľné. Užitočnosť tejto
procedúry pri predávkovaní však nie je známa.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriálne látky na systémové použitie.
ATC kód: J01D H51

Mechanizmus účinku
Imipeném je betalaktámová antibakteriálna látka zo skupiny karbapenémov.
Viaže sa na proteíny viažuce penicilín, narúša syntézu bakteriálnej
bunkovej steny, a spôsobuje úmrtia citlivých mikroorganizmov.

Sodná soľ cilastatínu je kompetitívny, reverzibilný a špecifický inhibítor
dehydropeptidázy I, obličkového enzýmu, ktorý metabolizuje a inaktivuje
imipeném. Sodná soľ cilastatínu nevykazuje žiaden antibakteriálny účinok
a neovplyvňuje antibakteriálnu aktivitu imipenému.

Vzťah medzi farmakokinetikou/farmakodynamikou
Účinnosť závisí hlavne od času, počas ktorého je koncentrácia (MIC) nad
minimálnou inhibičnou koncentráciou (T) patogén (patogény).

Mechanizmus rezistencie
Imipeném je stabilný voči hydrolýze väčšinou tried betalaktamáz, okrem
karbapenemáz, ktoré môžu byť serínovými enzýmami alebo metaloenzýmami.
Prevalencia týchto enzýmov pri gramnegatívnych patogénnych baktériách
narastá a zvyčajne vyvolávajú rezistenciu na všetky ostatné karbapenémy.
Rezistencia na imipeném, či už so (skríženou) rezistenciou na niektoré
alebo všetky karbapenémy a iné betalaktámové látky alebo bez nej, môže byť
taktiež následkom zmien v penicilín viažucich proteínoch, v efluxných
pumpách a/alebo v nepriepustnosti vonkajšej membrány gramnegatívnych
baktérií.

Medzi imipenémom a nebetalaktámovými antibakteriálnymi látkami nie je
skrížená rezistencia na podklade zmeny cieľovej molekuly. Baktérie však
môžu vykazovať rezistenciu na viac než jednu skupinu antibakteriálnych
látok, keď mechanizmus rezistencie súvisí s efluxnou pumpou alebo s
nepriepustnosťou membrány.

Prevalencia rezistencie sa môže pri vybraných druhoch geograficky a časovo
meniť a je potrebné získať lokálne informácie o rezistencii, najmä pri
liečbe ťažkých infekcií. Nižšie uvedené informácie sú len približným
vodítkom o pravdepodobnosti, či mikroorganizmus bude citlivý na imipenem
alebo nie.

Podľa EUCAST sú klinické hraničné hodnoty imipenému nasledujúce:
| |Citlivé |Odolné |
|Enterobacteriaceae1 |(2 mg/l |>8 mg/l |
|Pseudomonas2 |(4 mg/l |>8 mg/l |
|Acinetobacter |(2 mg/l |>8 mg/l |
|Staphylococcus |3 |3 |
|Enterococcus2 |(4 mg/l _ |>8 mg/l |
|Streptococcus spp. |(2 mg/l |>2 mg/l |
|(Group A, B, C, G)4 | | |
|Streptococcus |(2 mg/l |>2 mg/l |
|pneumoniae4,5 | | |
|Other streptococci4 |(2 mg/l |>2 mg/l |
|Haemophilus |(2 mg/l |>2 mg/l |
|influenzae4,5 | | |
|Moraxella catarrhalis4,5|(2 mg/l |>2 mg/l |
|Gram-negative anaerobes |(2 mg/l |>8 mg/l |
|Gram-positive anaerobes |(2 mg/l |>8 mg/l |
|Non-species related |(2 mg/l |>8 mg/l |
|breakpoints | | |


/1//Proteus/ a /Morganella/ sú druhy považované za slabé ciele imipenemu.
/2/Hraničná hodnota imipenemu pre /Pseudomonas a Enterococcus/ sa zvýšil z 2 až
4 mg / l, aby sa zabránilo deleniu divokého typu distribúcie MIC. Hraničné
hodnoty pre /Pseudomonas/ sa vzťahujú k častej liečbe vysokými dávkami.
/3/ Citlivosť stafylokokov na karbapenémy je odvodená z citlivosti
meticilínu.
4 Kmene s hodnotami MIC nad S / I hraničnou hodnotou sú zriedkavé alebo
neboli zatiaľ hlásené. Testy identifikácie a antimikrobiálnej citlivosti na
takejto izolácii sa musia opakovať, a ak je výsledok potvrdený izolácie
poslať do referenčného laboratória. Pokiaľ neexistujú dôkazy o klinickej
odpovedi pre izoláty s MIC nad súčasnou hraničnou hodnotou (kurzívou), mali
by sa považované za odolné.
5 len meropenem sa používa pre meningitídu. Pri meningitíde, hraničné
hodnoty meropenemu pre /Streptococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae/ sú
0,25 / 1 mg / l.

|Obvykle citlivé druhy |
|Aeróbne grampozitívne |
|Enterococcus faecalis |
|Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín |
|Staphylococcus coagulase negative (citlivý na |
|meticilín) |
|Streptococcus agalactiae |
|Streptococcus pneumoniae |
|Streptococcus pyogenes |
|Streptokoky skupiny „Viridans (vrátane alfa |
|a gama hemolytických kmeňov) |
|Aeróbne gramnegatívne |
|Acinetobacter baumannii |
|Citrobacter freundii |
|Enterobacter aerogenes |
|Enterobacter cloacae |
|Eschericia coli |
|Haemophilus influenzae (vrátane beta-laktamázu|
|produkujúcich kmeňov) |
|Klebsiella oxytoca |
|Klebsiella pneumoniae |
|Moraxella catarrhalis |
|Serratia marcescens |
|Anaeróbne grampozitívne: |
|Clostridium spp (okrem Clostridium difficile) |
|Peptococcus spp. |
|Peptostreptococcus spp. |
|Anaeróbne gramnegatívne: |
|Bacteroides fragilis |
|Fusobacterium spp. |
|Prevotella spp |
|Veillonella spp |
|Druhy, pri ktorých môže byť problémom získaná |
|rezistencia |
|Aeróbne grampozitívne: |
|Enterococcus faecium+ |
|Aeróbne gramnegatívne: |
|Pseudomonas aeruginosa |
|Inherentne rezistentné mikroorganizmy |
|Aeróbne grampozitívne: |
|methicillin-resistant staphylococci |
|Aeróbne gramnegatívne: |
|Stenotrophomonas maltophilia |
|Anaeróbne grampozitívne |
|Clostridium difficile |
|Iné |
|Chlamydia spp. |
|Chlamydophila spp. |
|Mycoplasma spp. |
|Legionella pneumophila |
|Ureaplasma urealyticum |


+ Druhy, pri ktorých bola v niektorých európskych krajinách pozorovaná
vysoká miera rezistencie (> 50 %).

Bakteriológia
Imecitin pôsobí baktericídne voči širokému spektru patogénov. Imecitin má
rovnaké spektrum účinnosti voči gramnegatívnym druhom ako novšie
cefalosporíny a penicilíny; Imecitin vykazuje vysokú antibakteriálnu
účinnosť voči grampozitívnym druhom, ktorú v minulosti mali len
betalaktámové antibiotiká s úzkym spektrom a cefalosporíny prvej generácie.

In vitro testy ukazujú, že imipeném účinkuje synergicky s
aminoglykozidovými antibiotikami proti niektorým izolátom /Pseudomonas/
/aeruginosa/.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Imipeném sa po perorálnom podaní významne neabsorbuje. Po i.v. podaní 500
mg sa dosiahnu maximálne plazmatické hladiny asi 36 µg/ml. Opakované
podávanie nemá vplyv na farmakokinetiku imipenému ani cilastatínu a
nepozorovala sa kumulácia imipenému/cilastatínu.

/Distribúcia:/
Imipeném sa viaže na plazmatické bielkoviny asi z 20 % a cilastatín asi zo
40 %. Distribučný objem je u oboch liečiv približne 10 l.

/Metabolizmus:/
Imipeném sa metabolizuje hlavne v proximálnych tubuloch obličiek
prostredníctvom dehydropeptidázy I na neúčinný metabolit s otvoreným
kruhom, čo má za následok relatívne nízke koncentrácie imipenému v moči.
Systémový metabolizmus imipenému zodpovedá približne 30 %. Cilastatín,
inhibítor tohto enzýmu, účinne zabraňuje metabolizmu imipenému v obličkách,
čo má za následok vyššie koncentrácie imipenému v moči.

Cilastatín sa v obličkách čiastočne metabolizuje na N acetyl cilastatín.

/Eliminácia/:
Plazmatický klírens imipenému je 225 ml/min a cilastatínu asi 200 ml/min.
Súbežné podanie má za následok pokles plazmatického klírensu imipenému asi
na 195 ml/min a zvýšenie renálneho klírensu, množstva vylúčeného močom a
koncentrácií v moči. Plazmatický klírens cilastatínu nie je ovplyvnený.
Eliminačný polčas imipenému ako aj cilastatínu je asi 1 hod. Močom sa v
nezmenenej forme vylúči približne 70 % podanej dávky imipenému a približne
70-80 % dávky cilastatínu.

/Osobitné skupiny pacientov:/

/Starší pacienti:/
U zdravých starších dobrovoľníkov (vo veku 65 až 75 rokov s normálnou, veku
zodpovedajúcou funkciou obličiek) sa farmakokinetika jednorazovej dávky
imipenému 500 mg a cilastatínu 500 mg podávanej intravenózne počas 20 minút
zhoduje s farmakokinetikou predpokladanou u jedincov s miernou poruchou
funkcie obličiek, pri ktorej nie je potrebná žiadna úprava dávky.

/Pacienti s poruchou funkcie obličiek:/
Plazmatický klírens imipenému je znížený približne o 40 % u jedincov so
stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek a až o 70 % u pacientov s ťažkou
poruchou funkcie obličiek. Okrem toho sa eliminačný polčas predĺži
približne na 2,5 hodiny. Hemodialyzovaní pacienti majú eliminačný polčas
asi 3,4 hodiny.
Klírens cilastatínu je znížený približne o 50 % u jedincov so stredne
ťažkou poruchou funkcie obličiek a až o 80 % u pacientov s ťažkou poruchou
funkcie obličiek. Okrem toho sa eliminačný polčas predĺži približne na 4
hodiny. Hemodialyzovaní pacienti majú eliminačný polčas asi 12 hodín.
Počas hemodialýzy dochádza k vyššiemu klírensu imipenému a cilastatínu.

/Deti:/
Distribučný objem imipenému a cilastatínu je u detí mierne vyšší ako u
dospelých. Eliminačný polčas imipenému je asi 1 hod a cilastatínu asi 40
min. Močom sa vylúči 50-70 % podanej dávky imipenému/cilastatínu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Neklinické dáta nepoukazujú na žiadne osobitné riziko pre ľudí na základe
obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom
podávaní a mutagenity.

Štúdie na gravidných myšiach a potkanoch neodhalili reprodukčnú toxicitu.
Podanie imipenému cilastatínu formou bolusovej injekcie gravidným opiciam
rodu Cynomolgus malo za následok toxické účinky na matku, vrátane emézy,
hnačky, potratov a úmrtí. Keď sa imipeném cilastatín podali gravidným
opiciam v dávkach a rýchlosťou intravenóznej infúzie, ktoré boli podobné
ako pri klinickom použití, u matky došlo k minimálnej neznášanlivosti, ale
pozorovalo sa zvýšenie embryonálnych strát.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Hydrogenuhličitan sodný ( na úpravu pH).6.2 Inkompatibility

Imecitin je chemicky inkompatibilný s mliečnanom a nesmie sa rekonštituovať
pomocou rozpúšťadiel obsahujúcich mliečnan.

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v
časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti

36 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Injekčná liekovka so suchým Imecitinom nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky
na uchovávanie.
Rekonštituovaný roztok musí byť ihneď použitý.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Imecitin 500 mg je k dispozícii v injekčných liekovkách z bezfarebného skla
typu III s objemom 20 ml uzatvorené brómbutylovou gumovou zátkou s
priemerom 20 mm a hliníkovým vyklápacím viečkom.

Veľkosť balenia:
1 x 250 mg injekčná liekovka
10 x 250 mg injekčná liekovka
1 x 500 mg injekčná liekovka
10 x 500 mg injekčná liekovka

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Príprava intravenózneho roztoku
Nasledujúca tabuľka je poskytnutá ako návod na prípravu roztoku Imecitin na
intravenóznu infúziu.

|Sila |Odporúčaný objem |Približná koncentrácia |
| |pridaného rozpúšťadla |imipenému (mg/ml) |
| |(ml) | |
|Imecitin 250 mg |50 |5 |
|Imecitin 500 mg |100 |5 |

Rekonštitúcia Imecitinu 250 mg:
Obsah injekčných liekoviek sa musí suspendovať a preniesť do vhodného
infúzneho roztoku, aby sa dosiahol konečný objem 50 ml

Navrhovaným postupom je pridať do injekčnej liekovky približne 10 ml
vhodného infúzneho roztoku (pozri „Kompatibilita a stabilita“). Obsah sa
musí dôkladne pretrepať a výsledná suspenzia sa musí preniesť do vaku s
infúznym roztokom.
UPOZORNENIE: SUSPENZIA NIE JE URČENÁ NA PRIAME INFÚZNE PODANIE.
Do suspenzie pridajte ďalších 10 ml infúzneho roztoku, aby sa zabezpečil
úplný prenos obsahu injekčnej liekovky do vaku s infúznym roztokom.
Preneste do 50,0 s rovnakým infúznym roztokom. Výsledná zmes sa musí
pretrepať, kým sa nezíska číry roztok.

Rekonštitúcia Imecitinu 500 mg:
Obsah injekčných liekoviek sa musí suspendovať a preniesť do vhodného
infúzneho roztoku, aby sa dosiahol konečný objem 100 ml

Navrhovaným postupom je pridať do injekčnej liekovky približne 10 ml
vhodného infúzneho roztoku (pozri „Kompatibilita a stabilita“). Obsah sa
musí dôkladne pretrepať a výsledná suspenzia sa musí preniesť do vaku s
infúznym roztokom.
UPOZORNENIE: SUSPENZIA NIE JE URČENÁ NA PRIAME INFÚZNE PODANIE.
Do suspenzie pridajte ďalších 10 ml infúzneho roztoku, aby sa zabezpečil
úplný prenos obsahu injekčnej liekovky do vaku s infúznym roztokom.
Preneste do 100,0 s rovnakým infúznym roztokom. Výsledná zmes sa musí
pretrepať, kým sa nezíska číry roztok.

Pred podaním nesmie pripravený roztok obsahovať viditeľné častice a nesmie
mať zmenenú farbu. Pripravený roztok Imecitinu je číry a bezfarebný až
žltý. Variácia farieb v tomto rozmedzí nemá vplyv na účinnosť výrobku.
Roztok je určený len na jednorazové použitie.

Kompatibilita a stabilita
Roztok sa musí použiť ihneď.
Imecitin môže byť rekonštituovaný v WFI alebo v roztoku chloridu sodného s
koncentráciou 9 mg/ml (0,9 %) infúzny roztok.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

15/0617/10-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

07/2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C22567
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
IS Island
Výrobca lieku:
Actavis hf.
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
21.08 € / 635.06 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
21.08 € / 635.06 SK
Posledná aktualizácia:
2015-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien