Detail:
Bicalutamide Pharmevid 150 mg tbl flm 90x150 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
Názov lieku:
Bicalutamide Pharmevid 150 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 90x150 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Bicalutamide Pharmacenter 150 mg
filmom obalené tablety
Liečivo: bikalutamid

|Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete |
|užívať Váš liek. |
|Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste |
|si ju znovu prečítali. |
|Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo |
|lekárnika. |
|Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu |
|uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy. |
|Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak |
|spozorujete |
|vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii |
|pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo |
|lekárnikovi. |

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Bicalutamide Pharmacenter 150 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Bicalutamide Pharmacenter 150 mg
3. Ako užívať Bicalutamide Pharmacenter 150 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Bicalutamide Pharmacenter 150 mg
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE BICALUTAMIDE PHARMACENTER 150 mg A NA ČO SA POUŽÍVA

Bikalutamid je jedným zo skupiny liekov známych ako nesteroidné
antiandrogény. Liečivo bikalutamid blokuje nežiaduci účinok mužských
pohlavných hormónov (androgénov), a tým zabraňuje rastu buniek prostaty.

Bikalutamid sa používa u dospelých mužov na liečbu rakoviny prostaty bez
metastáz, u ktorých je vysoké riziko postupovania rakoviny. Môže sa
používať samostatne alebo v kombinácii s inými liečebnými metódami, ako je
chirurgické odstránenie prostaty alebo rádioterapia (liečba ožarovaním).


2. SKÔR AKO UŽIJETE BICALUTAMIDE PHARMACENTER 150 mg

Neužívajte Bicalutamide Pharmacenter 150 mg

- keď ste alergický (precitlivený) na bikalutamid alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Bicalutamidu Pharmacenter 150 mg (pozri časť 6,
Ďalšie informácie).
- keď ste žena
- keď ste dieťa alebo dospievajúci
- keď užívate terfenadín alebo astemizol, ktoré sa používajú na liečbu
alergií alebo cisaprid, ktorý sa používa na liečbu pálenia záhy a
refluxu kyseliny (únik žalúdkovej kyseliny do pažeráka).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Bicalutamidu Pharmacenter 150 mg
. ak trpíte ochorením pečene (stredne závažnou alebo závažnou poruchou
funkcie pečene). V takom prípade sa má liek užívať len po starostlivom
posúdení možných prínosov a rizík Vaším lekárom. Ak ide o tento
prípad, lekár Vám bude pravidelne vykonávať krvné vyšetrenia na
kontrolu, či Vaša pečeň funguje správne. Ak sa vyvinú závažné poruchy
pečeňovej funkcie, liečba bikalutamidom sa má ukončiť.

Ak sa Vás to týka a ešte ste sa o tom nerozprávali so svojím lekárom, pred
užitím týchto tabliet sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

. ak máte v krvi stále vysoké hladiny bielkoviny, ktorá sa používa na
zisťovanie rakoviny prostaty (t.j. zvýšená hodnota PSA) a ochorenie sa
stále zhoršuje. Ak ide o tento prípad, liečbu bikalutamidom bude možno
potrebné ukončiť.

Užívanie iných liekov
Ak užívate Bicalutamide Pharmacenter spolu s jedným z nasledujúcich liekov,
účinok bikalutamidu, rovnako ako aj ďalšieho lieku môže byť ovplyvnený.

Pred užitím bikalutamidu oznámte svojmu lekárovi, ak užívate alebo ste
nedávno užívali ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:
. cyklosporín (používaný na potlačenie imunitného systému na prevenciu
a liečbu odvrhnutia transplantovaného orgánu alebo kostnej drene). Je
to preto, lebo bikalutamid môže zvýšiť koncentráciu látky nazývanej
kreatinín vo Vašej plazme a lekár Vám môže odobrať vzorky krvi na
sledovanie koncentrácie kreatinínu.
. midazolam (liek, ktorý sa používa na uvoľnenie úzkosti pred
chirurgickým zákrokom alebo niektorými zákrokmi alebo ako anestetikum
pred chirurgickým zákrokom a počas neho). Ak máte podstúpiť operačný
zákrok alebo máte byť hospitalizovaný v nemocnici, musíte informovať
svojho lekára alebo zubného lekára o tom, že užívate bikalutamid.
. terfenadín alebo astemizol, ktoré sa používajú na liečbu alergií alebo
cisaprid, ktorý sa používa na liečbu pálenia záhy a refluxu kyseliny
(pozri časť 2, Neužívajte Bicalutamide Pharmacenter 150 mg).
. typ lieku nazývaný blokátor vápnikového kanála, napr. diltiazem alebo
verapamil. Používajú sa na liečbu problémov so srdcom, angíny
a vysokého krvného tlaku.
. lieky na zriedenie krvi, napr. warfarín.
. cimetidín na reflux kyseliny alebo vredy žalúdka.
. ketokonazol, liek proti plesniam.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ktorýkoľvek z liekov
uvedených vyššie alebo iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je
viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

Užívanie Bicalutamidu Pharmacenter 150 mg s jedlom a nápojmi
Tablety sa nemusia užívať s jedlom, musia sa však prehĺtať celé a zapiť
pohárom vody.

Tehotenstvo a dojčenie
Tento liek nesmú nikdy užívať ženy.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Tento liek neovplyvňuje Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať
stroje, niektorí ľudia sa však môžu cítiť ospalí pri užívaní tohto lieku.
Ak pociťujete závrat alebo ospalosť, najlepšie urobíte, keď nebudete
vykonávať takéto činnosti. Ak aj napriek tomu vediete vozidlo alebo
obsluhujete stroje, mali by ste byť mimoriadne opatrní. Ak si myslíte, že
Váš liek u Vás vyvoláva ospalosť, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom ešte pred vedením vozidla a obsluhou strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Bicalutamidu Pharmacenter 150 mg
Bicalutamide Pharmacenter 150 mg obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár
povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím
tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ BICALUTAMIDE PHARMACENTER 150 mg

Vždy užívajte bikalutamid presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka tohto lieku je jedna tableta jedenkrát denne. Tableta sa
musí prehltnúť celá a zapiť pohárom vody a môže sa užívať s jedlom alebo
bez jedla. Snažte sa liek užívať každý deň približne v rovnakom čase.

Deti a dospievajúci:
Tento liek sa neodporúča pre pacientov mladších ako 18 rokov.

Ak užijete viac Bicalutamidu Pharmacenter 150 mg, ako máte
Ak si myslíte, že ste užili viac tabliet, ako ste mali, kontaktujte čo
najskôr svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu. Vezmite si so sebou
zvyšné tablety alebo obal, aby lekár mohol určiť, čo ste užili. Lekár sa
môže rozhodnúť, že bude sledovať Vaše telesné funkcie, až kým účinky
bikalutamidu neustúpia.

Ak zabudnete užiť Bicalutamide Pharmacenter 150 mg
Ak si myslíte, že ste vynechali dávku bikalutamidu, oznámte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili
vynechanú dávku. Jednoducho užite obvyklú dávku v zvyčajnom čase.

Ak prestanete užívať Bicalutamide Pharmacenter 150 mg
Neprestaňte užívať tento liek, aj keď sa cítite dobre, pokiaľ Vám to
neodporučí Váš lekár.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj bikalutamid môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, povedzte to
okamžite svojmu lekárovi alebo choďte na pohotovosť do najbližšej
nemocnice. Sú to veľmi závažné vedľajšie účinky.

. Závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje opuch tváre, pier, jazyka
a/alebo hrdla, čo môže zapríčiniť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním
alebo závažné svrbenie kože s tvorbou hrčiek.

. Závažná dýchavičnosť alebo náhle zhoršenie dýchavičnosti, eventuálne
s kašľom alebo horúčkou. U niektorých pacientov užívajúcich
Bicalutamide Pharmacenter sa objavil zápal pľúc nazývaný intersticiálna
choroba pľúc.

. Zožltnutie kože alebo očných bielkov zapríčinené problémami s pečeňou
(vrátane zlyhania pečene).

Ďalšie možné vedľajšie účinky lieku sú:

Veľmi časté: postihujú viac ako 1 pacienta z 10:
. vyrážka
. bolestivosť prsníkov
. rast prsníkov u mužov
. pocit slabosti

Časté: postihujú 1 až 10 pacientov zo 100:
. návaly horúčavy
. nízke počty červených krviniek (anémia)
. nechutenstvo
. menšia sexuálna túžba
. depresia
. závrat
. ospanlivosť
. bolesť v žalúdku alebo na hrudi
. zápcha a vetry
. porucha trávenia súvisiaca s kyselinou
. nevoľnosť
. zmeny vo funkcii pečene, vrátane zvýšených hladín pečeňových enzýmov,
zastavenia odtoku žlče (cholestáza) alebo zožltnutia kože a očných
bielkov (žltačka)
. vypadávanie vlasov
. nadmerný rast vlasov
. suchá koža
. svrbenie kože
. prítomnosť krvi v moči (hematúria)
. ťažkosti s dosiahnutím erekcie
. opuch rúk, chodidiel, ramien alebo nôh (edém)
. prírastok na hmotnosti

Menej časté: postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000:
. alergické reakcie (hypersenzitívne reakcie). Medzi príznaky môže
patriť: kožná vyrážka, svrbenie, žihľavka, olupovanie kože, tvorba
pľuzgierov alebo chrást na koži, opuch tváre alebo krku, pier, jazyka
alebo hrdla, ktorý môže zapríčiniť ťažkosti s dýchaním alebo
prehĺtaním
. zápal pľúc nazývaný intersticiálna choroba pľúc. Medzi príznaky môže
patriť závažná dýchavičnosť s kašľom alebo horúčkou

Zriedkavé: postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000:
. zlyhanie pečene

Okrem toho sa v klinických skúšaniach počas liečby bikalutamidom
v kombinácii s analógom LHRH zaznamenalo zlyhanie srdca.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ BICALUTAMIDE PHARMACENTER 150 mg

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte bikalutamid po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri
a škatuli po „EXP“. Prvé dve číslice označujú mesiac a posledné štyri
číslice označujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v
mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Bicalutamide Pharmacenter 150 mg obsahuje

. Liečivo je bikalutamid. Jedna tableta obsahuje 150 mg bikalutamidu.
. Ďalšie zložky v jadre tablety sú: monohydrát laktózy,
magnéziumstearát, krospovidón, povidón K-29/32, nátriumlaurylsulfát.
Zložky v obale tablety sú: monohydrát laktózy, hypromelóza, makrogol
4000, oxid titaničitý (E 171).

Ako vyzerá Bicalutamide Pharmacenter 150 mg a obsah balenia

Tablety sú biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s označením
BCM150 na jednej strane.

Sú dostupné v kartónových škatuliach, ktoré obsahujú blistre s 5, 7, 10,
14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200, 280 tabletami.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Pharmacenter Europe Ltd.
Zápor utca 1., 2089 Telki, Maďarsko
office@pharmacentereurope.hu

Výrobcovia:
Synthon BV
Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Holandsko

Synthon Hispania, S.L.
Castelló, 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Španielsko

Cemelog Kft.
Vasút u 13, 2040 Budaörs, Maďarsko

Cemelog-BRS Ltd.
Vasút u 13, 2040 Budaörs, Maďarsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Bicalutamide Pharmacenter 150 mg, potahované tablety
Slovenská republika: Bicalutamide Pharmacenter 150 mg

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 10/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Bicalutamide Pharmacenter 150 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tableta obsahuje 150 mg bikalutamidu.

Pomocné látky: jedna tableta obsahuje 181 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Biela, okrúhla, bikonvexná filmom obalená tableta s označením BCM 150 na
jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikácie

Bicalutamide Pharmacenter 150 mg je indikovaný buď ako monoterapia alebo
ako adjuvantná liečba k radikálnej prostatektómii alebo rádioterapii
u pacientov s lokálne pokročilým karcinómom prostaty s vysokým rizikom
progresie ochorenia (pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí muži, vrátane starších pacientov: dávkovanie je jedna 150 mg
tableta jedenkrát denne, s jedlom alebo bez jedla, vždy v rovnakom čase
(zvyčajne ráno alebo večer).

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť tekutinou.

Bicalutamide Pharmacenter 150 mg sa má užívať nepretržite minimálne po dobu
2 rokov alebo až do progresie ochorenia.

Deti a dospievajúci:
Bikalutamid nie je indikovaný u detí alebo dospievajúcich.

Porucha funkcie obličiek
U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná žiadna úprava
dávky. Nie sú dostupné žiadne skúsenosti s používaním bikalutamidu u
pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu
< 30 ml/min).

Porucha funkcie pečene
U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava
dávky. U pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene
môže dôjsť ku kumulácii lieku (pozri časť 4.4).


3. Kontraindikácie

Bikalutamid je kontraindikovaný u žien a detí.

Bikalutamid je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na liečivo
alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Súbežné podávanie terfenadínu, astemizolu alebo cisapridu s bikalutamidom
je kontraindikované (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liečba sa má začínať pod priamym dohľadom odborníka.

Bikalutamid sa v značnej miere metabolizuje v pečeni. Údaje naznačujú, že
eliminácia bikalutamidu môže byť pomalšia u osôb so závažnou poruchou
funkcie pečene, a to by mohlo viesť k zvýšenej kumulácii bikalutamidu.
Preto sa má bikalutamid používať s opatrnosťou u pacientov so stredne
závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene.

Kvôli možným zmenám pečene sa má zvážiť pravidelné vyšetrenie funkcie
pečene. Predpokladá sa, že väčšina zmien sa objaví v priebehu prvých 6
mesiacov liečby bikalutamidom.

Zriedkavo boli v súvislosti s bikalutamidom pozorované závažné zmeny pečene
a zlyhanie pečene (pozri časť 4.8). Ak sú zmeny závažné, liečba
bikalutamidom sa má ukončiť.

U pacientov, ktorí majú objektívnu progresiu ochorenia spolu so zvýšeným
PSA, má sa zvážiť ukončenie liečby bikalutamidom.

Preukázalo sa, že bikalutamid inhibuje cytochróm P450 (CYP 3A4), preto pri
súbežnom podávaní s liečivami, ktoré sú metabolizované predovšetkým CYP
3A4, je potrebná opatrnosť (pozri časti 4.3 a 4.5).

Bicalutamide Pharmacenter 150 mg obsahuje laktózu.
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
vrodeného deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú
užívať tento liek.

5. Liekové a iné interakcie

/In vitro/ štúdie preukázali, že R-bikalutamid je inhibítorom CYP 3A4 so
slabšími inhibičnými účinkami na aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.

Hoci klinické štúdie s antipyrínom ako markerom aktivity cytochrómu P450
(CYP) nepreukázali žiadny dôkaz o liekovej interakcii s bikalutamidom,
priemerná expozícia (AUC) midazolamu sa zvýšila až o 80 % po súbežnom
podávaní s bikalutamidom počas 28 dní. Pre liečivá s úzkym terapeutickým
indexom by mohlo byť takéto zvýšenie dôležité. Súbežné používanie
terfenadínu, astemizolu a cisapridu je ako také kontraindikované (pozri
časť 4.3) a pri súbežnom podávaní bikalutamidu s látkami, ako je
cyklosporín a blokátory vápnikových kanálov, je potrebná opatrnosť.
U týchto liečiv, predovšetkým ak existuje dôkaz o silnejšom alebo
nežiaducom účinku liečiva, môže byť potrebné zníženie dávkovania. Pre
cyklosporín sa odporúča starostlivo sledovať plazmatické koncentrácie
a klinický stav, a to na začiatku liečby bikalutamidom alebo po jej
ukončení.

Opatrnosť je potrebná pri predpisovaní bikalutamidu s inými liekmi, ktoré
môžu inhibovať oxidáciu liečiva, napr. s cimetidínom a ketokonazolom.
Teoreticky by to mohlo mať za následok zvýšené plazmatické koncentrácie
bikalutamidu, ktoré by teoreticky mohli viesť k zvýšeniu vedľajších
účinkov.

/In vitro/ štúdie preukázali, že bikalutamid môže vytesňovať kumarínové
antikoagulans, warfarín, z jeho proteínového väzbového miesta. Preto sa
odporúča starostlivo sledovať protrombínový čas, ak sa bikalutamid začína
podávať pacientom, ktorí už užívajú kumarínové antikoagulanciá.

4.6 Gravidita a laktácia


Bikalutamid je kontraindikovaný u žien a nesmie sa podávať gravidným ženám
alebo dojčiacim matkám.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Je nepravdepodobné, že by bikalutamid narušoval schopnosť pacientov viesť
vozidlá alebo obsluhovať stroje. Je však potrebné poznamenať, že sa môže
príležitostne vyskytnúť ospalosť. Všetci takto ovplyvnení pacienti majú byť
opatrní.

4.8 Nežiaduce účinky

V tejto časti sú definované nežiaduce účinky, a to nasledovne: veľmi časté
(( 1/10); časté (( 1/100 až < 1/10); menej časté (( 1/1 000 až < 1/100);
zriedkavé (( 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme
(nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

Tabuľka 1: frekvencia nežiaducich reakcií
|Trieda orgánových |Frekvencia |Bicalutamide |
|systémov | |Pharmacenter 150 mg |
| | |(monoterapia) |
|Poruchy krvi |Časté |Anémia |
|a lymfatického systému | | |
|Poruchy imunitného |Menej časté |Hypersenzitívne reakcie |
|systému | |(vrátane |
| | |angioneurotického edému |
| | |a urtikárie) |
|Poruchy metabolizmu a |Časté |Anorexia |
|výživy | | |
|Psychické poruchy |Časté |Znížené libido, depresia|
|Poruchy nervového |Časté |Závrat, ospalosť |
|systému | | |
|Poruchy ciev |Časté |Návaly horúčavy |
|Poruchy dýchacej |Menej časté |Intersticiálna choroba |
|sústavy, hrudníka | |pľúc |
|a mediastína | | |
|Poruchy |Časté |Bolesť brucha, zápcha, |
|gastrointestinálneho | |dyspepsia, flatulencia, |
|traktu | |nauzea |
|Poruchy pečene |Časté |Zmeny pečene (vrátane |
|a žlčových ciest | |zvýšených hladín |
| | |transamináz, cholestázy,|
| | |žltačky)/poruchy pečene |
| | |a žlčových ciesta |
| |Zriedkavé | |
| | |Zlyhanie pečeneb |
|Poruchy kože |Veľmi časté |Vyrážka |
|a podkožného tkaniva | | |
| |Časté |Alopécia, |
| | |hirzutizmus/opätovný |
| | |rast vlasov, suchá koža,|
| | |pruritus |
|Poruchy obličiek |Časté |Hematúria |
|a močových ciest | | |
|Poruchy reprodukčného |Veľmi časté |Gynekomastia a citlivosť|
|systému a prsníkov | |prsníkovc |
| | | |
| |Časté |Impotencia |
|Celkové poruchy |Veľmi časté |Asténia |
|a reakcie v mieste | | |
|podania |Časté |Bolesť na hrudi, edém |
|Laboratórne a funkčné |Časté |Prírastok na hmotnosti |
|vyšetrenia | | |

a Zmeny pečene sú zriedkavo závažné a boli často prechodné, pri pokračovaní
v liečbe alebo po jej skončení ustúpili alebo sa zmiernili.
b Zlyhanie pečene sa vyskytovalo zriedkavo u pacientov liečených
bikalutamidom, ale príčinná súvislosť sa s určitosťou nestanovila. Je
potrebné zvážiť pravidelné vyšetrenie funkcie pečene (pozri tiež časť 4.4).
c U väčšiny pacientov užívajúcich 150 mg bikalutamidu v monoterapii sa
vyskytovala gynekomastia a/alebo bolesť prsníka. V štúdiách sa tieto
symptómy považovali za závažné u 5 % pacientov. Gynekomastia nemusí po
skončení liečby spontánne ustúpiť, najmä po dlhodobej liečbe.

Okrem toho sa v klinických skúšaniach (ako možná nežiaduca lieková reakcia
podľa názoru skúšajúcich, s frekvenciou > 1 %) zaznamenalo srdcové zlyhanie
počas liečby bikalutamidom súbežne s LHRH analógom. Neexistuje žiadny dôkaz
o príčinnom vzťahu s liečbou týmto liekom.

4.9 PredávkovanieS predávkovaním u ľudí nie sú k dispozícii žiadne skúsenosti. Neexistuje
žiadne špecifické antidotum; liečba má byť symptomatická. Dialýza nemusí
byť prospešná, pretože bikalutamid sa vo veľkej miere viaže na bielkoviny
a nevylučuje sa močom v nezmenenej forme. Indikovaná je všeobecná podporná
starostlivosť, vrátane častého sledovania vitálnych znakov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiandrogény,
ATC kód: L02BB03.

Bikalutamid je nesteroidný antiandrogén, ktorý nevykazuje inú endokrinnú
aktivitu. Viaže sa na nepravidelný alebo regulárny androgénový receptor bez
aktivácie génovej expresie, a tak inhibuje androgénny stimul. Výsledkom
tejto inhibície je regresia tumorov prostaty. Klinicky môže mať vysadenie
bikalutamidu u podskupiny pacientov za následok „syndróm z vysadenia
antiandrogénu“.

Bicalutamide Pharmacenter 150 mg sa skúmal ako liečba pre pacientov s
lokalizovaným (T1-T2, N0 alebo NX, M0) alebo lokálne pokročilým (T3-T4,
každé štádium N, M0; T1-T2, N+, M0) nemetastázujúcim karcinómom prostaty v
kombinovanej analýze 3 placebom kontrolovaných, dvojito zaslepených štúdií
u 8 113 pacientov, v ktorých sa bikalutamid podával ako okamžitá hormonálna
terapia alebo ako adjuvantná terapia k radikálnej prostatektómii alebo
rádioterapii (predovšetkým radiácia s externým žiarením). V mediáne
sledovania 7,4 rokov sa u 27,4 % zo všetkých pacientov užívajúcich
bikalutamid a u 30,7 % pacientov užívajúcich placebo prejavila objektívna
progresia ochorenia.

Zníženie rizika objektívnej progresie ochorenia sa pozorovalo u väčšiny
skupín pacientov, avšak najzreteľnejšie bolo u pacientov s najvyšším
rizikom progresie ochorenia. Lekári sa preto môžu rozhodnúť, že optimálnou
liečebnou stratégiou pre pacienta s nízkym rizikom progresie ochorenia,
predovšetkým pri adjuvantnej terapii po radikálnej prostatektómii, môže byť
odloženie hormonálnej liečby dovtedy, kým sa neobjavia príznaky progresie
ochorenia.

Nepozoroval sa žiadny celkový rozdiel v prežívaní v mediáne sledovania 7,4
rokov s mortalitou 22,9 % (HR = 0,99; 95 % IS 0,91 až 1,09). Niektoré
tendencie však boli zjavné vo výskumných analýzach podskupín.

Prežívanie bez progresie ochorenia a údaje o celkovom prežívaní u pacientov
s lokálne pokročilým ochorením sú zhrnuté v nasledujúcich tabuľkách:

Tabuľka 1: Prežívanie bez progresie ochorenia u lokálne pokročilého
ochorenia podľa liečebnej podskupiny

|Populácia analýzy |Udalosti (%) |Udalosti (%) |Pomer rizika |
| |u pacientov |u pacientov |(95 % IS) |
| |užívajúcich |užívajúcich | |
| |bikalutamid |placebo | |
|Dôkladné sledovanie |193/335 (57,6) |222/322 (68,9)|0,60 (0,49 až |
| | | |0,73) |
|Rádioterapia |66/161 (41,0) |86/144 (59,7) |0,56 (0,40 až |
| | | |0,78) |
|Radikálna |179/870 (20,6) |213/849 (25,1)|0,75 (0,61 až |
|prostatektómia | | |0,91) |

Tabuľka 2: Celkové prežívanie u pacientov s lokálne pokročilým ochorením
podľa liečebnej podskupiny

|Populácia analýzy |Úmrtia (%) |Úmrtia (%) |Pomer rizika |
| |u pacientov |u pacientov |(95 % IS) |
| |užívajúcich |užívajúcich | |
| |bikalutamid |placebo | |
|Dôkladné sledovanie |164/335 (49,0)|183/322 (56,8)|0,81 (0,66 až |
| | | |1,01) |
|Rádioterapia |49/161 (30,4) |61/144 (42,4) |0,65 (0,44 až |
| | | |0,95) |
|Radikálna |137/870 (15,7)|122/849 (14,4)|1,09 (0,85 až |
|prostatektómia | | |1,39) |

U pacientov s lokalizovaným ochorením užívajúcich samotný bikalutamid sa
nepozoroval žiadny významný rozdiel v prežívaní bez progresie ochorenia.
U týchto pacientov bola navyše tendencia k zníženému prežívaniu v porovnaní
s pacientmi užívajúcimi placebo (HR = 1,16; 95 % IS 0,99 až 1,37). Vzhľadom
k tomu sa profil prínosu a rizika pre používanie bikalutamidu u tejto
skupiny pacientov nepovažuje za priaznivý.

Účinnosť bikalutamidu v dávke 150 mg v liečbe pacientov s lokálne
pokročilým nemetastázujúcim karcinómom prostaty, u ktorých bola indikovaná
primárna liečba hormónmi, sa hodnotila samostatne pomocou meta-analýzy
dvoch štúdií zahŕňajúcich 480 predtým neliečených pacientov
s nemetastázujúcim (M0) karcinómom prostaty. Medzi skupinou liečenou 150 mg
bikalutamidu a skupinou liečenou kastráciou sa nezistil žiadny významný
rozdiel v prežívaní (HR = 1,05 [IS 0,81 až 1,36], p = 0,669) ani
v intervale do progresie (HR = 1,20 (IS 0,96 až 1,51), p = 0,107).
Pozoroval sa celkový trend v súvislosti s kvalitou života v prospech 150 mg
bikalutamidu v porovnaní s kastráciou; u podskupín, ktoré poskytli tieto
údaje, sa preukázala významne vyššia sexuálna žiadostivosť (p = 0,029)
a fyzická zdatnosť (p = 0,046).

V kombinovanej analýze 2 klinických štúdií zahŕňajúcich 805 predtým
neliečených pacientov s metastázujúcim karcinómom prostaty s predpokladanou
mortalitou 43 % sa dokázalo, že liečba bikalutamidom v dávke 150 mg je
menej účinná ako kastrácia, čo sa týka doby prežívania (HR = 1,30 [interval
spoľahlivosti 1,04 až 1,65]). Odhadovaný rozdiel je 42 dní, zatiaľ čo
priemerná doba prežívania 2 roky.

Bikalutamid je racemát, ktorého antiandrogénny účinok spočíva takmer
výlučne v R-enantiomére.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Bikalutamid sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva. Neexistuje žiadny
dôkaz o akomkoľvek klinicky významnom vplyve jedla na biologickú
dostupnosť.
S-enantiomér sa rýchlo vylučuje v porovnaní s R-enantiomérom, ktorého
polčas plazmatickej eliminácie je približne 1 týždeň.

Pri pravidelnom dennom podávaní bikalutamidu je koncentrácia R-enantioméru
v plazme približne desaťnásobná v porovnaní s S-enantiomérom, čo je
spôsobené jeho zdĺhavým polčasom eliminácie.

Pri denných dávkach 150 mg bikalutamidu dosahujú rovnovážne plazmatické
koncentrácie R-enantioméru približne 22 mikrogramov/ml. Z celkového počtu
enantiomérov prítomných v plazme v rovnovážnych podmienkach tvorí 99 % R-
enantiomér, ktorý má dominantný podiel na terapeutickom účinku.

Farmakokinetiky R-enantioméru nie sú ovplyvnené vekom, poruchou funkcie
obličiek ani miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene.
Preukázalo sa, že R-enantiomér sa eliminuje z plazmy pomalšie u pacientov
so závažnou poruchou funkcie pečene.

Bikalutamid sa vo veľkej miere viaže na proteíny (racemát 96 %, R-
bikalutamid 99,6 %) a v značnej miere sa metabolizuje (oxidáciou a
glukuronidáciou): jeho metabolity sa približne rovnakým dielom vylučujú
obličkami a žlčou.

V klinickej štúdii bola priemerná koncentrácia R-bikalutamidu v semene
mužov užívajúcich 150 mg bikalutamidu 4,9 mikrogramov/ml. Množstvo
bikalutamidu potenciálne odovzdané partnerke počas pohlavného styku je
nízke a zodpovedá približne 0,3 mikrogramom/kg. Toto množstvo je nižšie ako
množstvo potrebné na vyvolanie zmien u potomstva laboratórnych zvierat.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bikalutamid je čistým a silným antagonistom androgénneho receptora
u experimentálnych zvierat aj u ľudí. Hlavným sekundárnym farmakologickým
účinkom je indukcia oxidáz so zmiešanou funkciou závislých na CYP450 v
pečeni. Indukcia enzýmu sa u ľudí nepozorovala. Zmeny cieľových orgánov,
vrátane indukcie tumoru (Leydigove bunky, štítna žľaza, pečeň), u zvierat
jednoznačne súvisia s primárnym a sekundárnym farmakologickým účinkom
bikalutamidu. Indukcia enzýmov sa u človeka nepozorovala a žiadne z týchto
zistení sa nepovažuje za dôležité pre liečbu pacientov s karcinómom
prostaty. U všetkých skúmaných druhov sa pozorovala atrofia semenotvorných
kanálikov a ide o predpokladaný skupinový účinok antiandrogénov. Úplný
zvrat testikulárnej atrofie sa pozoroval 24 týždňov po 12- mesačnej štúdii
toxicity po opakovanom podávaní dávky u potkanov, hoci funkčný zvrat
v reprodukčných štúdiách sa prejavil 7 týždňov po skončení 11 týždňového
dávkovacieho obdobia. U mužov je treba počítať s obdobím subfertility alebo
infertility.

Štúdie genotoxicity neodhalili žiadny mutagénny potenciál bikalutamidu.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Monohydrát laktózy
Povidón K-29/32
Krospovidón (typ A)
Nátriumlaurylsulfát
Magnéziumstearát

Filmový obal:
Monohydrát laktózy
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 4000

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PE/PVDC/Al blistrové balenie, škatuľka.

Balenie obsahuje 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100,
140, 200, 280 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pharmacenter Europe Ltd., Telki, Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0600/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

30. 08. 2010

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C22315
Skupina ATC:
L02 - Hormonálna liečba neoplastických ochorení
Skupina ATC:
L02BB03 - bicalutamidum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pacientom s lokálne pokročilým karcinómom prostaty s vysokým rizikom progesie (klinické štádium T2c a vyššie, alebo Gleason skóre 8-10, alebo PSA viac ako 20ng/ml) bez prítomnosti metastáz samostatne, alebo po radikálnej prostatektómii, ak sa histologicky potvrdí karcinóm s vysokým rizikom progresie a pozitívnymi chirurgickými okrajmi. Bikalutamid v dávke 150 mg sa môže použiť ako súčasť maximálnej androgénovej blokády u pacientov s biochemickou progresiou ochorenia v rámci vývinu kastračne rezistentného karcinómu prostaty.
Môže predpísať:
Klinická onkológia, Urológia aj detská
Predajná cena:
133.73 € / 4028.75 SK
Úhrada poisťovňou:
133.73 € / 4028.75 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.62 € ÚP:4.20 € DP:1.42 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:111.23 € ÚP:111.23 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:43.11 € ÚP:0.00 € DP:43.11 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:153.97 € ÚP:123.65 € DP:30.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:133.73 € ÚP:0.00 € DP:133.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:44.58 € ÚP:0.00 € DP:44.58 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:41.60 € ÚP:41.60 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:145.61 € ÚP:145.61 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien