Detail:
Losartan +pharma 100 mg tbl flm 28x100 mg (blister PVC/PVDC/Al)
Názov lieku:
Losartan +pharma 100 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 28x100 mg (blister PVC/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA č/. 3 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV. Č.: 2011/04357/PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVLosartan +pharma 50 mg
Losartan +pharma 100 mg

filmom obalené tablety
draselná soľ losartanu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
0. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
1. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
2. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete
vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov,
povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Losartan +pharma a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Losartan +pharma
3. Ako užívať Losartan +pharma
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Losartan +pharma
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE LOSARTAN +PHARMA A NA ČO SA POUžÍVA


Losartan patrí do skupiny antagonistov receptorov angiotenzínu II.
Angiotenzín II je látka produkovaná v tele, ktorá sa viaže na receptory v
krvných cievach, a tým spôsobí ich stiahnutie (konstrikciu). Výsledkom je
vzostup krvného tlaku. Losartan zabraňuje naviazaniu angiotenzínu II na
tieto receptory, čo vedie k relaxácii krvných ciev a k následnému zníženiu
krvného tlaku. Losartan spomaľuje zníženie funkcie obličiek u pacientov s
vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu.


Losartan +pharma sa používa:
. pri liečbe pacientov s vysokým krvným tlakom (hypertenziou)
. pri liečbe pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu, ktorí
majú
laboratórne potvrdené poškodené funkcie obličiek a proteinúriu ? 0,5 g
denne (stav, pri ktorom moč obsahuje abnormálne množstvo bielkovín).


2. SKÔR AKO UžIJETE LOSARTAN +PHARMA

Neužívajte Losartan +pharma
. ak ste alergický (precitlivený) na losartan alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek
Losartanu +pharma
. ak máte závažné poškodenie pečeňových funkcií
. ak ste tehotná viac ako 3 mesiace (je tiež lepšie vyhnúť sa Losartanu
+pharma na začiatku tehotenstva – pozri časť Tehotenstvo).Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Losartanu +pharma

Pred tým, ako užijete Losartan +pharma, je dôležité informovať svojho
lekára

. ak ste mali v minulosti angioedém (opuch tváre, pier, hrdla a/alebo
jazyka) (pozri taktiež časť 4 “Možné vedľajšie účinky“)
. ak trpíte nadmerným vracaním alebo hnačkami, ktoré vedú k nadmernej
strate tekutín a/alebo solí vo Vašom tele
. ak užívate diuretiká (lieky, ktoré zvyšujú množstvo vody, ktorú vylúčite
obličkami) alebo držíte diétu s obmedzeným množstvom soli, ktorá vedie k
výraznej strate tekutín a soli vo Vašom tele (pozri časť 3 ‘Dávkovanie u
špeciálnych skupín pacientov’)
. ak máte zúženie alebo blokádu krvných ciev, ktoré vedú do obličiek alebo
ste po nedávnej transplantácii obličky
. ak máte poškodené funkcie pečene (pozri časť 2 "Neužívajte
Losartan +pharma" a 3 ‘Dávkovanie u špeciálnych skupín pacientov’)
. ak ste prekonali zlyhanie srdca s alebo bez poškodenia obličiek alebo
sprievodnú závažnú život ohrozujúcu srdcovú arytmiu. Ak ste súbežne
liečený beta-blokátorom, je potrebná osobitná opatrnosť.
. ak máte problémy so srdcovými chlopňami alebo srdcovým svalom
. ak máte koronárnu chorobu srdca (spôsobenú redukovaným krvným obehom v
srdcových cievach) alebo mozgovo-cievne ochorenie (spôsobené redukovanou
cirkuláciou krvi v mozgu)
. ak máte primárny hyperaldosteronizmus (syndróm spojený so zvýšenou
sekréciou hormónu aldosterónu nadobličkou, spôsobenou abnormalitou v
žľaze).
. ak si myslíte, že ste tehotná (alebo že môžete otehotnieť). Losartan
+pharma sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať po 3.
mesiaci, pretože jeho použitie v tehotenstve môže mať škodlivé účinky na
dieťa.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Treba venovať zvýšenú pozornosť pri užívaní nasledujúcich liekov, ak ich
užívate spolu s Losartanom +pharma:
. iné hypotenzíva (lieky na zníženie krvného tlaku), ktoré môžu ešte viac
znížiť krvný tlak. Krvný tlak môže znížiť aj niektorý z nasledujúcich
liekov/niektorá z liekových skupín: tricyklické antidepresíva,
antipsychotiká, baklofén, amifostín.
. lieky, ktoré zadržiavajú draslík alebo môžu zvýšiť hladinu draslíka
(napr. doplnky draslíka, náhrady solí obsahujúce draslík, alebo draslík
šetriace lieky ako niektoré diuretiká (amilorid, triamterén,
spironolaktón) alebo heparín)
. nesteroidné protizápalové lieky ako indometacín, vrátane COX-2-
inhibítorov (lieky, ktoré tlmia zápal a môžu sa použiť na úľavu od
bolesti), lebo môžu znížiť účinok losartanu


Ak máte poškodenú funkciu obličiek, užívanie týchto liekov môže viesť k
zhoršeniu funkcie obličiek. Lieky obsahujúce lítium by nemali byť
užívané v kombinácii s losartanom bez starostlivého dohľadu lekára.
Je vhodné absolvovať špeciálne vyšetrenia (napr. krvné testy).


Užívanie Losartanu +pharma s jedlom a nápojmi
Losartan +pharma môže byť užívaný s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Tehotenstvo
Musíte upozorniť svojho lekára, keď si myslíte, že ste tehotná (alebo že
môžete otehotnieť). Lekár Vás zvyčajne požiada, aby ste prestali užívať
Losartan +pharma ešte pred otehotnením, alebo ihneď, keď budete vedieť, že
ste tehotná a odporučí Vám užívať namiesto Losartanu +pharma iný liek.
Losartan +pharma sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa
užívať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné
poškodenie Vášho dieťaťa, keď sa užíva po 3. mesiaci tehotenstva.

Dojčenie

Musíte upozorniť svojho lekára, keď dojčíte alebo začínate dojčiť. Losartan
+pharma sa neodporúča pre dojčiace matky a ak chcete dojčiť, lekár Vám môže
vybrať iný liek. Platí to najmä vtedy, ak Vaše dieťa je novorodenec, alebo
ak sa narodilo predčasne.

Použitie u detí
Losartan sa pozoroval u detí. Pre ďalšie informácie sa obráťte na svojho
lekára.

Vedenie vozidla a obsluha strojov


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch lieku na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Losartan pravdepodobne neovplyvňuje schopnosť viesť
motorové vozidlá alebo obsluhu strojov. Avšak, tak ako veľa iných liekov,
ktoré sa používajú pri vysokom krvnom tlaku, losartan môže u niektorých
ľudí spôsobovať závraty alebo ospalosť. O týchto alebo akýchkoľvek iných
nezvyčajných príznakoch ihneď informujte svojho lekára.


3. AKO UžÍVAť LOSARTAN +PHARMA

Vždy užívajte Losartan +pharma presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
O vhodnej dávke Losartanu +pharma rozhodne lekár na základe Vášho ochorenia
a toho, či užívate iné lieky.

Pacienti s vysokým krvným tlakom
Liečba zvyčajne začína dávkou 50 mg losartanu (jedna tableta Losartanu
+pharma 50 mg) raz denne. Maximálny účinok na zníženie krvného tlaku sa má
dosiahnuť 3-6 týždňov po začatí liečby. U niektorých pacientov je možné
neskôr dávku zvýšiť na 100 mg losartanu (dve tablety Losartanu +pharma
50 mg) raz denne.


/Pacienti s vysokým krvným tlakom a cukrovkou 2. typu/
Liečba sa zvyčajne začína 50 mg losartanu (1 tableta Losartanu +pharma 50
mg) jedenkrát denne. Dávka sa môže neskôr zvýšiť na 100 mg losartanu (2
tablety Losartanu +pharma 50 mg) jedenkrát denne v závislosti od odpovede
hodnôt krvného tlaku.

Tablety Losartanu +pharma môžu byť podávané s ďalšími liekmi, ktoré znižujú
krvný tlak (napr. diuretikami, blokátormi kalciových kanálov, alfa-alebo
beta-blokátormi a centrálne pôsobiacimi liekmi) tak isto aj s inzulínom a
inými bežne používanými liekmi, ktoré znižujú hladinu glukózy v krvi (napr.
sulfonylureázy, glitazóny a inhibítory glukozidáz).

Pacienti so srdcovým zlyhaním
Liečba sa zvyčajne začína dávkou 12,5 mg losartanu raz denne. Všeobecne sa
má dávka zvyšovať týždenne krok po kroku (napr. 12,5 mg denne prvý
týždeň, 25 mg denne druhý týždeň, 50 mg denne tretí týždeň) až po zvyčajnú
udržiavaciu dávku 50 mg losartanu (1 tableta Losartanu +pharma 50 mg) raz
denne podľa Vášho stavu.

Pri liečbe srdcového zlyhania sa losartan zvyčajne kombinuje s diuretikom
(liek, ktorý zvyšuje množstvo vody, prechádzajúce Vašimi obličkami) a/alebo
digitalisom (liek, ktorý pomáha, aby srdce bolo silnejšie a výkonnejšie)
a/alebo betablokátorom.

Dávkovanie u špeciálnych skupín pacientov
Lekár môže odporučiť nižšiu dávku, hlavne na začiatku liečby u pacientov
liečených vysokými dávkami diuretík, u pacientov s poškodením pečene,
alebo u pacientov nad 75 rokov. Použitie losartanu sa neodporúča u
pacientov so závažným poškodením pečene (pozri časť "Neužívajte Losartan
+pharma").

Použitie u detí
Pre deti a dospievajúcich, ktorí vážia viac od 20 kg do 50 kg, je
odporúčaná dávka 25 mg raz denne. Vo výnimočných prípadoch môže byť dávka
zvýšená na maximálne 50 mg raz denne.

Pre deti a dospievajúcich, ktorí vážia viac ako 50 kg, je zvyčajná dávka 50
mg raz denne. Vo výnimočných prípadoch môže byť dávka zvýšená na maximálne
100 mg raz denne.

Podávanie
Tablety sa majú prehltnúť a zapiť pohárom vody. Snažte sa užívať svoju
dennú dávku približne v rovnakom čase každý deň. Je dôležité, aby ste
pokračovali v užívaní Losartanu +pharma, pokiaľ Vám lekár nepovie inak.


Ak užijete viac Losartanu +pharma ako máte
Ak ste náhodou užili príliš veľa tabliet, alebo nejaké prehltlo dieťa,
ihneď kontaktujte lekára. Príznaky predávkovania sú nízky krvný tlak,
búšenie srdca, alebo zníženie pulzovej frekvencie.


Ak zabudnete užiť Losartan +pharma
Ak ste náhodou zabudli užiť dennú dávku, užite ďalšiu dávku ako obyčajne.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.

Ak prestanete užívať Losartan +pharma
Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní Losartanu +pharma tak dlho, ako
Vám ho predpisuje Váš lekár s cieľom udržať Váš krvný tlak pod kontrolou.
Ak máte pocit, že účinok Losartanu +pharma je príliš silný alebo príliš
slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Losartan +pharma môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u Vás vyskytne nasledovné, prestaňte užívať Losartanom +pharma
a okamžite sa spojte so svojím lekárom alebo navštívte pohotovostné
oddelenie v najbližšej nemocnici:

ťažká alergická reakcia (vyrážka, svrbenie, opuch tváre, pier, úst alebo
hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní).

Toto je závažný, ale zriedkavý vedľajší účinok, ktorý postihuje viac ako 1
z 10 000 pacientov, ale menej ako 1 z 1 000 pacientov. Môže byť potrebná
rýchla lekárska pomoc alebo hospitalizácia.

Vedľajšie účinky liekov sú klasifikované nasledovne:

veľmi časté: vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 pacientov,
časté: vyskytujúce sa u 1 zo 100 až 1 z 10 pacientov,
menej časté: vyskytujúce sa u 1 z 1 000 až 1 zo 100 pacientov,
zriedkavé: vyskytujúce sa u 1 z 10 000 až 1 z 1 000 pacientov,
veľmi zriedkavé: vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov,
neznáme: (z dostupných údajov sa nedá stanoviť).

S Losartanom +pharma boli zaznamenané nasledovné vedľajšie účinky :


/Časté:/
. závrat,
. nízky krvný tlak,
. slabosť,
. únava,
. príliš málo cukru v krvi (hypoglykémia),
. príliš veľa draslíka v krvi (hyperkaliémia).

/Menej časté:/
. ospanlivosť,
. bolesť hlavy,
. poruchy spánku,
. pocit zvýšeného srdcového tepu (palpitácie),
. ťažká bolesť na hrudníku (angina pectoris),
. nízky krvný tlak (najmä po nadmernom úbytku vody z organizmu v krvných
cievach, napr. u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním alebo pri liečbe
vysokou dávkou diuretík),
. ortostatické účinky súvisiace s dávkou, ako je zníženie krvného tlaku
vyskytujúce sa po vstávaní z ľahu alebo zo sedu,
. dýchavičnosť (dyspnoe),
. bolesť brucha,
. zápcha,
. hnačka,
. nutkanie na vracanie,
. vracanie,
. žihľavka (urtikária),
. svrbenie (pruritus),
. vyrážka,
. lokalizovaný opuch (edém).

/Zriedkavé//:/
. zápal krvných ciev (vaskulitída vrátane Henochovej-Schönleinovej
purpury),
. pocit znecitlivenia alebo tŕpnutia (parestézia),
. mdloby (synkopa),
. veľmi rýchly a nepravidelný srdcový tep (atriálna fibrilácia), mozgová
príhoda (mŕtvica),
. zápal pečene (hepatitída),
. zvýšenie hladín alanínaminotransferázy (ALT) v krvi, ktoré sa zvyčajne
upraví po prerušení liečby.


/Neznáme:/
. znížené množstvo červených krviniek (anémia),
. znížené množstvo trombocytov,
. migréna,
. kašeľ,
. abnormality funkcie pečene,
. bolesť svalov a kĺbov,
. zmeny vo funkcii obličiek (môžu byť vratné po prerušení liečby) vrátane
zlyhania obličiek,
. príznaky podobné chrípke,
. zvýšenie močoviny v krvi,
. zvýšenie kreatinínu a draslíka v sére u pacientov so srdcovým zlyhaním,
. bolesť chrbta a infekcia močových ciest.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov,
povedzte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAť LOSARTAN +PHARMA

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Losartan +pharma po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


/50 mg a 100 mg blistrové balenie:/
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale
na ochranu pred svetlom.

HDPE fľaša:
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo Losartan +pharma obsahuje

. Liečivo je draselná soľ losartanu
Každá tableta obsahuje 50 mg draselnej soli losartanu.
Každá tableta obsahuje 100 mg draselnej soli losartanu.


. Ďalšie zložky sú:
/Jadro tablety:/ manitol, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy,
povidón K29/32, magnéziumstearát.
/Filmový obal tablety:/ Hypromelóza 6, oxid titaničitý (E171), mastenec,
propylénglykol.

Ako vyzerá Losartan +pharma a obsah balenia

/Vzhľad tabliet:/
Losartan +pharma 50 mg sú biele, okrúhle obojstranne vypuklé a filmom
obalené tablety, so zárezom, označené nápisom 3L (priemer 10 mm)
Losartan +pharma 100 mg sú biele, oválne obojstranne vypuklé
a filmom obalené tablety, so zárezom, označené nápisom 4L (priemer 9,2 x
18,3 mm).

/Balenie:/
Blistrové balenie: 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100, 210
tabliet
Nemocničné balenia: 280 tabliet.

HDPE fľaša:
100, 250 filmom obalených tabliet

Nie všetky balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
/Držiteľ registračného rozhodnutia/
+pharma arzneimittel gmbh, Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, Rakúsko


/Výrobca/
Actavis hf., Reykjavíkurvegur 78, 220 Hafnarfjordur, Island
Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H, Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, Rakúsko
Balkanpharma – Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Str., Dupnitsa 2600, Bulharsko

Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho
priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Dánsko: Losartankalium Actavis
Rakúsko: Losartan Actavis Filmtabletten
Česká republika: Losartan +pharma
Nemecko: Losartan-Actavis 12,5 mg Filmtabletten, Losartan-Actavis 25 mg
Filmtabletten, Losartan-Actavis 50 mg Filmtabletten, Losartan-
Actavis 100 mg Filmtabletten
Estónsko: Losartan Actavis
Maďarsko: Rasoltan
Taliansko: Losartan Actavis
Litva: Losartan-Actavis 12,5 mg plčvele dengtos tabletčs, Losartan-Actavis
25 mg plčvele dengtos tabletčs, Losartan-Actavis 50 mg plčvele dengtos
tabletčs, Losartan-Actavis 100 mg plčvele dengtos tabletčs
Lotyšsko: Losartan Actavis
Holandsko: Kaliumlosartan 12,5 mg, filmomhulde tabletten, Kaliumlosartan 25
mg, filmomhulde tabletten, Kaliumlosartan 50 mg, filmomhulde tabletten,
Kaliumlosartan 100 mg, filmomhulde tabletten
Nórsko: Losartan Actavis
Poľsko: Rasoltan
Portugalsko: Losartan Actavis
Švédsko: Losartan Actavis
Slovinsko: Rasoltan
Slovenská republika: Losartan +pharma
Veľká Británia: Losartan Film-Coated Tablets

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 10/2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁĆII LIEKU, EV. Č.: 2011/04357

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
1. NÁZOV LIEKU

Losartan +pharma 50 mg

Losartan +pharma 100 mgfilmom obalené tablety2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg draselnej soli losartanu.
/Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg/ draselnej soli losartanu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


50 mg: Biele, okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety so zárezom,
označené nápisom 3L
(priemer 10 mm)
100 mg: Biele, oválne bikonvexné filmom obalené tablety so zárezom,
označené nápisom 4L
(priemer 9.2 x 18.3 mm)


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

. Liečba esenciálnej hypertenzie
. Liečba ochorenia obličiek u pacientov s hypertenziou a diabetom mellitus
2. typu s proteinúriou ? 0,5 g/denne spolu s antihypertenznou liečbou

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Losartan +pharma treba prehltnúť a zapiť pohárom vody.
Losartan +pharma sa môže užívať s jedlom aj bez jedla.

Hypertenzia
Zvyčajná počiatočná a udržiavacia dávka je pre väčšinu pacientov 50 mg
jedenkrát denne. Maximálny antihypertenzný účinok sa dosiahne za 3-6
týždňov po začiatku liečby. U niektorých pacientov môže byť dodatočne
prospešné zvýšenie dávky na 100 mg jedenkrát denne (ráno). Losartan +pharma
sa môže podávať s inými antihypertenzívami, hlavne s diuretikami (napr.
hydrochlorotiazidom).

Použitie u pediatrických pacientov
U detí a adolescentov vo veku 6-16 rokov sú k dispozícii obmedzené údaje
o účinnosti a bezpečnosti losartanu pri liečbe hypertenzie (pozri časť
5.1). U hypertenzných detí starších ako jeden mesiac sú dostupné obmedzené
farmakokinetické údaje (pozri časť 5.2).

Odporúčaná dávka u pacientov s hmotnosťou >20 až <50 kg, ktorí dokážu
prehltnúť tablety, je 25 mg raz denne. Vo výnimočných prípadoch je možné
dávku zvýšiť na maximálne 50 mg raz denne. Dávkovanie sa má upraviť podľa
odpovede krvného tlaku.

U pacientov s telesnou hmotnosťou >50 kg je zvyčajná dávka 50 mg raz denne.
Vo výnimočných prípadoch je možné dávku upraviť maximálne na 100 mg raz
denne. Dávky vyššie ako 1,4 mg/kg (alebo prekračujúce 100 mg) denne sa
u pediatrických pacientov neskúmali.

Losartan sa neodporúča na použitie u detí mladších ako 6 rokov, keďže
u týchto skupín pacientov sú k dispozícii obmedzené údaje.

Losartan sa neodporúča u detí s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie
<30 ml/min/1,73 m2, keďže nie sú k dispozícii žiadne údaje (pozri tiež časť
4.4).

Losartan sa neodporúča ani u detí s hepatálnym poškodením (pozri tiež časť
4.4).

Hypertenzní pacienti s diabetes mellitus 2. typu s proteinúriou ?0,5 g/deň
Zvyčajná počiatočná dávka je 50 mg jedenkrát denne. Dávka sa môže po
mesiaci od začatia liečby zvýšiť na 100 mg jedenkrát denne podľa odpovede
hodnoty tlaku krvi. Losartan +pharma sa môže podávať s inými
antihypertenzívami (napr. diuretikami, blokátormi kalciového kanála, alfa-
alebo beta-blokátormi a centrálne pôsobiacimi látkami) ako aj s inzulínom a
inými bežne používanými hypoglykemizujúcimi látkami (napr. sulfonylureami,
glitazónmi a inhibítormi glukozidázy).

Použitie u pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu:
U pacientov s depléciou intravaskulárneho objemu (napr. u tých, ktorí sú
liečení vysokými dávkami diuretík) sa má zvážiť počiatočná dávka 25 mg
jedenkrát denne (pozri časť 4.4).

Použitie u pacientov s poruchou renálnej funkcie a u hemodialyzovaných
pacientov:
U pacientov s poruchami obličiek a u hemodialyzovaných pacientov nie je
potrebné upraviť počiatočnú dávku.

Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene
U pacientov s poruchou funkcie pečene v anamnéze je potrebné zvážiť
zníženie dávkovania. Nie sú známe žiadne skúsenosti s liečbou u pacientov
so závažným poškodením pečene. Preto je podávanie losartanu u pacientov so
závažnou poruchou funkcie pečene kontraindikované. (pozri časti 4.3 a
4.4).

Použitie u starších pacientov
Hoci sa má u pacientov vo veku nad 75 rokov zvážiť začatie liečby s 25 mg,
u starších pacientov zvyčajne nie je potrebná úprava dávkovania.

3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri
časť 4.4 a 6.1).
2. a 3. trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).
Závažné poškodenie pečene.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Precitlivenosť:
/Angioedém:/
Pacienti s angioedémom v anamnéze (opuch tváre, pier, hrdla, a/alebo
jazyka) sa majú starostlivo sledovať (pozri časť 4.8).

Hypotenzia a nerovnováha elektrolytov/tekutín/:/
U pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka následkom prudkej terapie
diuretikami, dietetického obmedzenia soli, hnačky alebo vracania sa môže
vyskytnúť symptomatická hypotenzia, hlavne po prvej dávke a po zvýšení
dávky. Takéto stavy sa majú upraviť pred podaním Losartanu +pharma, alebo
sa má použiť nižšia počiatočná dávka (pozri časť 4.2). Toto odporúčanie sa
vzťahuje aj na deti.

Nerovnováhy elektrolytov/:/
Nerovnováhy elektrolytov sú časté u pacientov s renálnym poškodením
s diabetom alebo bez diabetu a majú sa liečiť. V klinickej štúdii vykonanej
u pacientov s diabetom 2. typu s nefropatiou bola v porovnaní s placebovou
skupinou incidencia hyperkaliémie vyššia v skupine liečenej losartanom
(pozri časť 4.8, „Hypertenzia a diabetes 2. typu s renálnym ochorením –
Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia“ a „Skúsenosti po uvedení lieku
do obehu - Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia“). Preto sa majú
pozorne sledovať plazmatické koncentrácie draslíka a hodnoty klírensu
kreatinínu, obzvlášť starostlivo majú byť monitorovaní pacienti so srdcovým
zlyhaním a klírensom kreatinínu medzi 30-50 ml/min.
Súbežné užívanie kálium šetriacich diuretík, suplementov draslíka a náhrad
solí obsahujúcich draslík s losartanom sa neodporúča (pozri časť 4.5).

Poškodenie funkcie pečene
Na základe farmakokinetických údajov, ktoré poukazujú na signifikantne
zvýšené koncentrácie losartanu v plazme u pacientov s cirhózou pečene, sa u
pacientov s poškodením pečene v anamnéze má zvážiť nižšia dávka. Nie sú
známe žiadne terapeutické skúsenosti s losartanom u pacientov s ťažkou
poruchou funkcie pečene. Preto sa losartan nesmie podávať pacientom s
ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časti 4.2, 4.3 a 5.2).
Losartan sa tiež neodporúča u detí s hepatálnym poškodením (pozri časť
4.2).

Poškodenie funkcie obličiek
V dôsledku inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému boli hlásené
zmeny vo funkcii obličiek vrátane zlyhania obličiek (hlavne u pacientov, u
ktorých funkcia obličiek závisí od renín-angiotenzín-aldosterónového
systému, ako sú pacienti s ťažkou srdcovou nedostatočnosťou alebo pacienti
s už existujúcou dysfunkciou obličiek).
Tak ako u iných liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový
systém, boli tiež hlásené zvýšenia močoviny v krvi a kreatinínu v sére u
pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie
solitárnej obličky; tieto zmeny funkcie obličiek môžu byť reverzibilné po
prerušení liečby. Losartan sa má opatrne užívať u pacientov s bilaterálnou
stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitérnej obličky.

/Použitie u pediatrických pacientov s poruchou funkcie obličiek/
Losartan sa neodporúča u detí s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie
<30 ml/min/1,73 m2, keďže nie sú k dispozícii žiadne údaje (pozri časť
4.2).
Počas liečby losartanom sa má pravidelne sledovať funkcia obličiek, keďže
môže dôjsť k jej zhoršeniu. To sa vzťahuje najmä na prípady, keď sa
losartan podáva pri prítomnosti ďalších ochorení (horúčka, dehydratácia),
pri ktorých je pravdepodobnosť zhoršenia funkcie obličiek.

Súbežné použitie losartanu a ACE inhibítorov viedlo k zhoršeniu funkcie
obličiek. Preto sa ich súbežné použitie neodporúča.

Transplantácia obličky
Nie sú žiadne skúsenosti s použitím u pacientov po nedávnej transplantácii
obličiek.

Primárny hyperaldosteronizmus
Pacienti s primárnym aldosteronizmom všeobecne nereagujú na
antihypertenzíva, ktoré pôsobia prostredníctvom inhibície renín-
angiotenzínového systému. Preto sa užívanie losartanu u takýchto pacientov
neodporúča.

Koronárne ochorenie srdca a cerebrovaskulárne ochorenie/:/
Tak ako aj u iných antihypertenzív, závažné zníženie tlaku krvi u pacientov
s ischemickým kardiovaskulárnym a cerebrovaskulárnym ochorením môže viesť
k infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhode.

Srdcové zlyhanie/:/
U pacientov so srdcovým zlyhaním, s poškodením alebo bez poškodenia
obličiek, je – rovnako ako u iných liekov, ktoré účinkujú na renín-
angiotenzínový systém – riziko vzniku ťažkej arteriálnej hypotenzie a
(často akútneho) poškodenia obličiek.
Nie sú k dispozícii žiadne dostatočné skúsenosti s liečbou losartanom u
pacientov so srdcovým zlyhaním a sprievodným závažným poškodením obličiek,
u pacientov so závažným srdcovým zlyhaním (NYHA trieda IV), tak isto ako u
pacientov so srdcovým zlyhaním a symptomatickou život ohrozujúcou arytmiou
srdca. Preto sa má losartan užívať u týchto pacientov s opatrnosťou.
Kombinácia losartanu s beta-blokátorom sa má používať s opatrnosťou (pozri
časť 5.1).

Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická
kardiomyopatia
Tak ako pri iných vazodilatanciách, zvýšená opatrnosť sa vyžaduje u
pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou alebo obštrukčnou
hypertrofickou kardiomyopatiou.

Gravidita
AIIRAs (angiotenzín II receptor antagonisty) sa nemá začať užívať počas
gravidity. Pokiaľ nie je pokračujúca liečba AIIRAs považovaná za
nevyhnutnú, pacientky plánujúce otehotnieť majú prejsť na alternatívnu
antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil na použitie
v gravidite. Ak je už gravidita diagnostikovaná, terapia AIIRAs sa má
okamžite prerušiť a ak je to vhodné, má sa nasadiť alternatívna liečba
(pozri časti 4.3 a 4.6).

Iné varovania a upozornenia
Podľa pozorovaní inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín, losartan
a iní antagonisty angiotenzínu sú očividne menej účinní pri znižovaní
krvného tlaku u pacientov čiernej pleti ako u ľudí s inou farbou pleti,
potenciálne z dôvodu vyššej prevalencie nízkych hladín renínu v populácii
hypertenzných pacientov čiernej pleti.

4.5 Liekové a iné interakcie


Iné antihypertenzíva môžu zvýšiť hypotenzný účinok losartanu. Iné
antihypertenzíva môžu zvýšiť hypotenzívny účinok losartanu. Iné látky
vyvolávajúce hypotenziu, ako sú tricyklické antidepresíva, antipsychotiká,
baklofén, amifostín: súbežné použitie s týmito liekmi, ktoré znižujú krvný
tlak ako hlavný alebo vedľajší účinok, môže zvýšiť riziko hypotenzie.

Losartan je metabolizovaný predovšetkým cytochrómom P450 (CYP) 2C9 na
aktívny metabolit kyselinu karboxylovú. V klinickej štúdii sa zistilo, že
flukonazol (inhibítor CYP2C9) znižuje expozíciu aktívneho metabolitu o
približne 50%. Zistilo sa, že súčasná liečba losartanu s rifampicínom
(induktor metabolických enzýmov) viedla k 40% redukcii koncentrácie
aktívneho metabolitu v plazme. Klinický význam tohoto účinku je neznámy.
Pri súčasnej liečbe s fluvastatínom (slabý inhibítor CYP2C9) nebol
zaznamenaný žiadny rozdiel v expozícii.

Tak ako pri iných liekoch, ktoré blokujú angiotenzín II alebo jeho účinky,
súčasné užívanie iných liekov, ktoré zadržiavajú draslík (napr. draslík
šetriace diuretiká: amilorid, triamterén, spironolaktón) alebo môžu zvýšiť
hladinu draslíka (napr. heparín), doplnky draslíka alebo náhrady solí
obsahujúce draslík, môžu viesť k zvýšeniu draslíka v sére. Súčasná liečba
sa neodporúča.

Počas súbežného podávania lítia s ACE inhibítormi boli hlásené reverzibilné
zvýšenia koncentrácií lítia v sére a toxicita. Veľmi zriedkavo boli tiež
hlásené prípady s antagonistami receptorov angiotenzínu II. Súbežné
podávanie lítia a losartanu sa má vykonávať s opatrnosťou. Ak sa táto
kombinácia preukáže ako nevyhnutná, počas súbežného používania sa odporúča
monitorovať hladiny lítia v sére.

Keď sa antagonisti angiotenzínu II podávajú zároveň s nesteroidovými
protizápalovými liekmi (NSA, t.j. selektívnymi inhibítormi COX-2, kyselinou
acetylsalicylovou v protizápalových dávkach a neselektívnymi NSA), môže
dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku. Súbežné použitie antagonistov
angiotenzínu II alebo diuretík a NSA môže viesť k zvýšenému riziku
zhoršenia renálnej funkcie vrátane možného akútneho renálneho zlyhania
a zvýšenia draslíka v sére, obzvlášť u pacientov s preexistujúcou slabou
renálnou funkciou. Táto kombinácia sa má podávať s opatrnosťou, zvlášť
u starších pacientov. Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní a po
nasadení súbežnej liečby a následne v pravidelných intervaloch sa má zvážiť
monitorovanie renálnej funkcie.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/


|Podávanie AIIRAs sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri|
|časť 4.4). Použitie AIIRAs je kontraindikované počas 2. a 3. trimestra|
|gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4). |

Epidemiologický dôkaz rizika teratogenity po expozícii ACE inhibítorom
počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, avšak malé zvýšenie
rizika nemožno vylúčiť. Hoci neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické
údaje o riziku pri inhibítoroch receptora angiotenzínu II (AIIRA), pre túto
skupinu liekov môžu existovať podobné riziká. Pokiaľ nie je pokračujúca
liečba blokátorom receptora angiotenzínu II (ARB) považovaná za nevyhnutnú,
pacientky plánujúce otehotnieť majú prejsť na alternatívnu antihypertenznú
liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre použitie v gravidite.
Ak je už gravidita diagnostikovaná, terapia AIIRAs sa má okamžite prerušiť
a ak je to vhodné, má sa nasadiť alternatívna terapia.

Je známe, že expozícia AIIRAs počas druhého a tretieho trimestra gravidity
spôsobuje u ľudí fetotoxicitu (zníženie renálnej funkcie, oligohydramnión,
retardáciu osifikácie lebky) a toxicitu u novorodenca (zlyhanie obličiek,
hypotenziu, hyperkaliémiu) (pozri tiež časť 5.3). Ak sa expozícia AIIRAs
vyskytovala od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvuková
kontrola funkcie obličiek a lebky.
Dojčatá, ktorých matky užívali AIIRAs, sa majú starostlivo sledovať pre
možnosť hypotenzie (pozri tiež časti 4.3 a 4.4).

/Laktácia/
Pretože nie sú k dispozícii informácie týkajúce sa použitia losartanu počas
laktácie, losartan sa neodporúča použiť a uprednostňuje sa alternatívna
liečba s lepšie preukázateľným bezpečnostným profilom najmä pri laktácii
novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch lieku na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Treba mať však na pamäti, že pri antihypertenznej
liečbe sa príležitostne môžu vyskytnúť závrate alebo ospalosť, hlavne na
začiatku liečby, alebo pri zvýšení dávky.

8. Nežiaduce účinky

Frekvencia doleuvedených nežiaducich účinkov je stanovená podľa
nasledujúcich konvencií :
Veľmi časté (? 1/10); časté (? 1/100 až <1/10); menej časté (? 1/1000 až
1/100); zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000),
neznáme (z dostupných údajov sa nedá odhadnúť).

V kontrolovaných klinických štúdiách esenciálnej hypertenzie
s hypertenznými pacientmi s hypertrofiou ľavej komory, chronickým srdcovým
zlyhaním ako aj hypertenziou a diabetom II. typu s ochorením obličiek, boli
najčastejším nežiaducim účinkom závraty.

Hypertenzia
V kontrolovaných klinických štúdiách esenciálnej hypertenzie liečenej
losartanom boli zaznamenané nasledujúce nežiaduce účinky:

/Poruchy nervového systému:/
Časté: závrat, vertigo
Menej časté: somnolencia, bolesť hlavy, poruchy spánku

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti:/
Menej časté: palpitácie, angina pectoris

/Poruchy ciev:/
Menej časté: symptomatická hypotenzia (hlavne u pacientov s poklesom
intravaskulárneho objemu, napr. pacienti s ťažkým srdcovým zlyhaním alebo
pacienti liečení vysokými dávkami diuretík), ortostatický účinok v
závislosti od dávky, vyrážka

/Poruchy gastroinestinálneho traktu:/
Menej časté: bolesť brucha, zápcha

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
Menej časté: asténia, únava, edém

Hypertenzní pacienti s hypertrofiou ľavej komory
V kontrolovanej klinickej skúške u hypertenzných pacientov s hypertrofiou
ľavej komory boli hlásené nasledovné nežiaduce účinky:

/Poruchy nervového systému:/
Časté: závrat.

/Poruchy ucha a labyrintu:/
Časté: vertigo.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
Časté: asténia/únava.

Chronické srdcové zlyhanie
V kontrolovanej klinickej skúške u pacientov so srdcovou nedostatočnosťou
boli hlásené nasledovné nežiaduce účinky:

/Poruchy nervového systému:/
Menej časté: závrat, bolesť hlavy,
Zriedkavé: parestézia.

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti:/
Zriedkavé: synkopa, atriálna fibrilácia, cerebrovaskulárna príhoda.

/Poruchy ciev:/
Menej časté: hypotenzia vrátane ortostatickej hypotenzie.

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
Menej časté: dyspnoe.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Menej časté: hnačka, nauzea, vracanie.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
Menej časté: urtikária, pruritus, vyrážka.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
Menej časté: asténia/únava.

Hypertenzia a diabetes 2. typu s ochorením obličiek
V kontrolovanej klinickej štúdii u pacientov s diabetom II. typu s
proteinúriou (RENAAL štúdia, pozri časť 5.1) boli najčastejšie nežiaduce
účinky súvisiace s užívaním lieku zaznamenané nasledovné:

/Poruchy nervového systému/
Časté: závrat

/Poruchy ciev:/
Časté: hypotenzia

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
Časté: asténia/únava

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia:/
Časté: hypoglykémia, hyperkaliémia

Nasledovné nežiaduce účinky boli zaznamenané častejšie u pacientov
liečených losartanom ako u pacientov liečených placebom:

/Poruchy krvi a lymfatického systému:/
Neznáme: anémia

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti:/
Neznáme: synkopa, palpitácie

/Poruchy ciev:/
Neznáme: ortostatická hypotenzia

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Neznáme: hnačky

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:/
Neznáme: bolesť chrbta

/Poruchy obličiek a močových ciest:/
Neznáme: infekcie močových ciest

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
neznáme: symptómy podobné chrípke

Postmarketingové skúsenosti

Nasledujúce nežiaduce účinky boli zaznamenané v postmarketingových
skúsenostiach:

/Poruchy krvi a lymfatického systému:/
Neznáme: anémia, trombocytopénia

/Poruchy imunitného systému:/
Zriedkavé: hypersenzitivita: anafylaktické reakcie, angioedém vrátane
opuchu hrtana a hlasiviek s následnou obštrukciou dýchacích ciest a/alebo
opuch tváre, pier, hltana, a/alebo jazyka; u niektorých pacientov bol
angioedém zaznamenaný v minulosti pri užívaní iných liekov, vrátane ACE
inhibítorov; vaskulitída, vrátane Henochovej-Schönleinovej purpury.

/Poruchy nervového systému:/
Neznáme: migréna

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
Neznáme: kašeľ

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Neznáme: hnačky

/Poruchy pečene a žlčových ciest:/
Zriedkavé: hepatitída
Neznáme: abnormality funkcie pečene

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
Neznáme: urtikária, pruritus, vyrážka

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:/
Neznáme: bolesti svalov, kĺbov

Poruchy obličiek:
Následkom inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému boli
zaznamenané zmeny vo funkcii obličiek vrátane zlyhania obličiek
u rizikových pacientov. Tieto zmeny môžu byť reverzibilné po prerušení
liečby (pozri časť 4.4).

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia:/
V kontrolovaných klinických štúdiách boli zriedkavo zaznamenané klinicky
závažné zmeny v štandardných laboratórnych parametroch v súvislosti s
užívaním losartanu. Zriedka boli zaznamenané zvýšené hladiny ALT a zvyčajne
sa upravili po prerušení liečby. Hyperkaliémia (hladina draslíka v sére
>5,5 mmol/l) sa vyskytla u 1,5% pacientov v klinických štúdiách
hypertenzie. V klinickej štúdii, do ktorej boli zaradení pacienti s
diabetom II. typu s nefropatiou malo hyperkaliémiu 9,9% pacientov liečených
losartanom >5,5 mEq/l a 3,4% pacientov liečených placebom (pozri časť 4.4,
‘Nerovnováhy elektrolytov’).
V kontrolovanej klinickej štúdii u pacientov so srdcovou nedostatočnosťou
bolo zaznamenané zvýšenie močoviny v krvi, kreatinínu a draslíka v sére.

Profil nežiaducich účinkov u pediatrických pacientov sa zdá byť podobný
profilu pozorovanému u dospelých pacientov. Údaje v pediatrickej populácii
sú obmedzené.

9. Predávkovanie

/Príznaky intoxikácie/
Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania u ľudí. Najpravdepodobnejšie
symptómy,
v závislosti od rozsahu predávkovania, sú hypotenzia, tachykardia, možno
bradykardia.

/Liečba intoxikácie/
Opatrenia závisia od času užitia lieku a od druhu a závažnosti príznakov.
V prvom rade treba zabezpečiť stabilizáciu obehového systému. Po
perorálnom užití sa podá dostatočná dávka živočíšneho uhlia. Následne sa
majú dôsledne monitorovať vitálne parametre, ktoré je nutné v prípade
potreby upraviť.
Losartan ani jeho aktívny metabolit sa nedajú odstrániť hemodialýzou.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antagonisti angiotenzínu II, ATC kód: C09CA01

Losartan je syntetický perorálny antagonista receptoru angiotenzín-II (typ
AT1). Angiotenzín II, silný vazokonstriktor, je primárny aktívny hormón
renín-angiotenzínového systému a dôležitý determinant patofyziológie
hypertenzie. Angiotenzín II sa viaže na AT1 receptor, ktorý sa nachádza v
mnohých tkanivách (napr. hladký sval ciev, nadoblička, obličky a srdce) a
vyvoláva niekoľko dôležitých biologických účinkov, vrátane vazokonstrikcie
a uvoľňovania aldosterónu. Angiotenzín II tiež stimuluje proliferáciu
buniek hladkého svalu.

Losartan selektívne blokuje AT1 receptor. /In vitro/ a /in vivo/ losartan a
jeho farmakologicky aktívny metabolit - karboxylová kyselina E-3174 blokujú
všetky fyziologicky relevantné účinky angiotenzínu II, bez ohľadu na jeho
zdroje alebo spôsob syntézy.

Losartan nemá agonistický účinok, ani neblokuje iné hormonálne receptory
alebo iónové kanály dôležité v kardiovaskulárnej regulácii. Okrem toho
losartan neinhibuje ACE (kinináza II), enzým, ktorý rozkladá bradykinín.
Preto nedochádza k zosilneniu nežiaducich účinkov sprostredkovaných
bradykinínom.

Odstránenie negatívnej spätnej väzby angiotenzínu II na sekréciu renínu
vedie počas podávania losartanu ku zvýšeniu plazmatickej renínovej aktivity
(PRA). Zvýšenie PRA vedie k zvýšeniu hladiny angiotenzínu II v plazme.
Napriek tomuto nárastu, antihypertenzná aktivita a supresia koncentrácie
aldosterónu v plazme sú zachované, čo vedie k efektívnej blokáde receptoru
angiotenzínu II. Po prerušení liečby losartanom, hodnoty PRA a angiotenzín
II klesnú na východiskovú hodnotu do troch dní.

Losartan aj jeho hlavný aktívny metabolit majú oveľa väčšiu afinitu k
AT1 receptoru ako k AT2 receptoru. Na základe porovnania hmotností je
aktívny metabolit je 10- až 40-krát účinnejší ako losartan.

Štúdie hypertenzie
V kontrolovaných klinických štúdiách viedlo užívanie losartanu jedenkrát
denne u pacientov s miernou až stredne ťažkou esenciálnou hypertenziou ku
štatisticky významnému poklesu systolického a diastolického krvného tlaku.
Merania krvného tlaku 24 hodín po užití dávky v porovnaní s meraním po 5-
6 hodinách preukázali zníženie krvného tlaku počas 24 hodín; prirodzený
denný rytmus bol zachovaný. Zníženie krvného tlaku na konci dávkovacieho
intervalu bolo približne 70-80% oproti účinku pozorovanom po 5-6 hodinách
po užití dávky.

Prerušenie liečby losartanom u pacientov s hypertenziou neviedlo k
prudkému zvýšeniu krvného tlaku (rebound fenomén). Napriek výraznému
zníženiu krvného tlaku, losartan nemal klinicky významný účinok na srdcový
rytmus.

Losartan je rovnako účinný u mužov a žien a u mladších (pod 65 rokov) a
starších pacientov s hypertenziou.

/Štúdia LIFE/
Štúdia LIFE (Losartan Intervention For Endpoint Reduction in Hypertension)
bola randomizovaná, trojito zaslepená, aktívne kontrolovaná štúdia u 9193
pacientov s hypertenziou vo veku 55 až 80 rokov s hypertrofiou ľavej komory
dokumentovanou na EKG. Pacienti boli randomizovaní tak, aby užívali
losartan 50 mg jedenkrát denne alebo atenolol 50 mg jedenkrát denne. Ak
nebol dosiahnutý požadovaný tlak krvi (<140/90 mmHg), najprv bol do liečby
pridaný hydrochlorotiazid (12,5 mg), neskôr, ak to bolo potrebné, bola
dávka losartanu alebo atenololu zvýšená na 100 mg jedenkrát denne. Do
liečby sa pridali podľa potreby aj iné antihypertenzíva, s výnimkou ACE
inhibítorov, antagonistov angiotenzín II alebo beta-blokátorov.

Priemerná dĺžka sledovania bola 4,8 roka.

Primárnym cieľovým ukazovateľom bola kompozitná kardiovaskulárna morbidita
a mortalita hodnotená znížením kombinovanej incidencie kardiovaskulárnej
smrti, cievnej mozgovej príhody a infarktu myokardu. V oboch skupinách
došlo k signifikantnému zníženiu krvného tlaku na porovnateľné hodnoty.
Výsledky preukázali, že u pacientov, ktorí dosiahli primárny cieľový
ukazovateľ mala liečba losartanom v porovnaní s atenololom za následok 13,0
% zníženie rizika (p = 0,021 , 95 % interval spoľahlivosti 0,77-0,98).
Toto sa dá pripísať hlavne zníženiu incidencie cievnej mozgovej príhody.
Liečba losartanom znížila riziko vzniku cievnej mozgovej príhody v
porovnaní s atenololom o 25% (p=0,001, 95% interval spoľahlivosti 0,63-
0,89). Výskyt kardiovaskulárneho úmrtia a infarktu myokardu nebol
signifikantne rozdielny medzi liečenými skupinami.

/Štúdia RENAAL/
Štúdia RENAAL (The Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II
Receptor Antagonist Losartan) bola kontrolovaná klinická celosvetová štúdia
u 1513 pacientov s diabetom II. typu s proteinúriou, s hypertenziou alebo
bez hypertenzie. 751 pacientov bolo liečených losartanom.
Cieľom tejto štúdie bolo okrem prínosu zníženia krvného tlaku preukázať
nefroprotektívny účinok draselnej soli losartanu.
Pacienti s proteinúriou a kreatinínom v sére 1,3-3,0 mg/dl boli
randomizovaní do skupín, v ktorých dostávali losartan 50 mg jedenkrát
denne, v prípade potreby titrovaní tak, aby sa dosiahla odpoveď krvného
tlaku alebo dostávali placebo, a to na pozadí konvenčnej antihypertenznej
liečbe okrem inhibítorov ACE a antagonistov angiotenzínu II.
Skúšajúci boli inštruovaní, aby titrovali dávku sledovaného lieku, ak bolo
potrebné, na 100 mg jedenkrát denne; 72% pacientov užívalo 100 mg denne
väčšinu času. Iné antihypertenzíva (diuretiká, kalciový antagonisti, alfa a
beta-blokátory a centrálne pôsobiace antihypertenzíva) boli podávané ako
doplnková liečba podľa potreby v obidvoch skupinách. Pacienti boli
sledovaní až do 4,6 roka (priemerne 3,4 roka).
Primárnym cieľovým ukazovateľom štúdie bol kompozitný cieľový ukazovateľ
zdvojnásobenia sérového kreatinínu, terminálne štádium obličkového zlyhania
(s potrebou dialýzy alebo transplantácie) alebo smrť.

Výsledky ukázali, že liečba losartanom (327 prípadov) v porovnaní s
placebom (359 prípadov) mala za následok 16,1% redukciu rizika (p=0,022) u
pacientov pri dosahovaní
primárneho kompozitného cieľového ukazovateľa.
V nasledujúcich jednotlivých alebo kombinovaných zložkách primárneho
cieľového ukazovateľa výsledky tiež preukázali 25,3% signifikantnú redukciu
rizika zdvojenia sérového kreatinínu (p=0,006); 28,6% redukcii rizika pri
koncovom štádiu zlyhania obličiek (p=0,002); 19,9% redukcii rizika pri
koncovom štádiu zlyhania obličiek alebo smrti (p=0,009), 21,0% redukcii
rizika zdvojnásobenia kreatinínu v sére alebo pri koncovom štádiu zlyhania
obličiek (p=0,01).

Počet úmrtí z akejkoľvek príčiny nebol medzi dvoma liečenými skupinami
signifikantne rozdielny.

V tejto štúdii bol losartan všeobecne dobre tolerovaný, prerušenie liečby
pre nežiaduce účinky bolo porovnateľné s placebo skupinou.

/Štúdie ELITE-I a ELITE-II/
V štúdii ELITE uskutočnenej počas 48 týždňov u 722 pacientov so srdcovým
zlyhaním (II.-IV. trieda NYHA) nebol medzi pacientmi liečenými losartanom
a pacientmi liečenými kaptoprilom pozorovaný žiaden rozdiel týkajúci sa
primárneho cieľového ukazovateľa – dlhodobej zmeny v renálnej funkcii.
Pozorovanie v štúdii ELITE, že v porovnaní s kaptoprilom losartan znížil
riziko úmrtia, sa nepotvrdilo v následnej štúdii ELITE II, ktorá je opísaná
nižšie.

V štúdii ELITE-II sa porovnával losartan 50 mg jedenkrát denne (počiatočná
dávka 12,5 mg, zvýšená na 25 mg, neskôr na 50 mg jedenkrát denne) s
kaptoprilom 50 mg trikrát denne (počiatočná dávka 12,5 mg, zvýšená na
25 mg, neskôr na 50 mg trikrát denne). Primárnym cieľom tejto prospektívnej
štúdie bola celková mortalita.
V tejto štúdii bolo 3152 pacientov so srdcovým zlyhaním trieda II-IV (NYHA)
sledovaných takmer 2 roky (priemer: 1,5 roka) v snahe určiť, či losartan
viac redukuje celkovú mortalitu, v porovnaní s kaptoprilom. Nebol dokázaný
žiadny štatisticky signifikantný rozdiel v redukcii celkovej mortality
medzi losartanom a kaptoprilom.

V obidvoch porovnávacích kontrolovaných klinických štúdiách
(nekontrolovaných placebom) u pacientov so srdcovým zlyhaním, tolerancia
losartanu v porovnaní s kaptoprilom bola lepšia, vzhľadom na nižší výskyt
prerušenia liečby pre nežiaduce účinky a na významne nižší výskyt kašľa.

V malej podskupine pacientov (22 % všetkých pacientov so srdcovým zlyhaním)
užívajúcich pri vstupe do štúdie beta-blokátory sa v štúdii ELITE II
pozorovala zvýšená mortalita.

Pediatrická hypertenzia
Antihypertenzný účinok losartanu sa preukázal v klinickej štúdii
zahŕňajúcej 177 hypertenzných pediatrických pacientov vo veku 6 až 16 rokov
s hmotnosťou >20 kg a rýchlosťou glomerulárnej filtrácie
>30 ml/min/1,73 m2. Pacienti, ktorí vážili >20 kg a <50 kg dostávali buď
2,5; 25 alebo 50 mg losartanu denne a pacienti s hmotnosťou >50 kg
dostávali buď 5, 50 alebo 100 mg losartanu denne. Podávanie losartanu
jedenkrát denne znížilo na konci tretieho týždňa minimálny krvný tlak
v závislosti od veľkosti dávky.

Celkovo došlo k odpovedi v závislosti od dávky. Vzťah dávka-odpoveď bol
veľmi zreteľný pri porovnaní skupiny s nízkou dávkou so skupinou
so strednou dávkou (I. obdobie: -6,2 mmHg oproti -11,65 mmHg), ale oslabený
pri porovnaní skupiny so strednou dávkou a skupiny s vysokou dávkou (I.
obdobie: -11,65 mmHg oproti -12,21 mmHg). Najnižšie skúmané dávky 2,5 mg
a 5 mg, korešpondujúce s priemernou dennou dávkou 0,07 mg/kg nevykazovali
schopnosť poskytnúť súvislú antihypertenznú účinnosť.
Tieto výsledky sa potvrdili počas II. obdobia štúdie, kde boli pacienti po
troch týždňoch liečby randomizovaní na pokračovanie s losartanom alebo
placebom. Rozdiel vo vzostupe krvného tlaku bol v porovnaní s placebom
vyšší v skupine so strednou dávkou (6,70 mmHg pri strednej dávke oproti
5,38 mmHg pri vysokej dávke). Zvýšenie minimálneho diastolického krvného
tlaku bolo u pacientov užívajúcich placebo a pacientov pokračujúcich
v liečbe losartanom v najnižšej dávke v každej skupine rovnaké, čo znova
poukazuje na to, že v každej skupine nemala najnižšia dávka signifikantný
antihypertenzný účinok.

Dlhodobé účinky losartanu na rast, pubertu a celkový vývoj sa neskúmali.
Dlhodobá účinnosť antihypertenznej terapie losartanom v detskom veku na
zníženie kardiovaskulárnej morbidity a mortality tiež nebola stanovená.

2. Farmakokinetické vlastnosti.

Absorpcia
Po perorálnom podaní sa losartan dobre absorbuje a podlieha metabolizmu
prvého prechodu, počas ktorého sa vytvára aktívny metabolit karboxylová
kyselina a iné neaktívne metabolity. Systémová biologická dostupnosť
losartanu draselného je približne 33%. Priemerné maximálne koncentrácie
losartanu sa dosahujú za 1 hodinu a jeho aktívneho metabolitu za 3-
4 hodiny.

Distribúcia
Losartan aj jeho aktívny metabolit sa v (99% viažu na plazmatické
bielkoviny, hlavne na albumín. Distribučný objem losartanu je 34 litrov.

Biotransformácia
Približne 14% intravenózne alebo perorálne podanej dávky losartanu sa mení
na jeho aktívny metabolit. Po perorálnom a intravenóznom podaní 14C
-značenej draselnej soli losartanu sa cirkulujúca rádioaktivita v plazme
pripisuje predovšetkým losartanu a jeho aktívnemu metabolitu.
Približne u jedného percenta sledovaných jedincov sa pozorovala minimálna
premena losartanu na jeho aktívny metabolit.

Okrem aktívneho metabolitu sa tvoria aj neaktívne metabolity.

Eliminácia
Plazmatický klírens losartanu je približne 600 ml/minútu a jeho aktívneho
metabolitu je 50 ml/minútu.

Renálny klírens losartanu je približne 74 ml/min a jeho aktívneho
metabolitu 26 ml/min. Po perorálnom podaní losartanu sa približne 4 % dávky
vylúčia v nezmenenej forme v moči a približne 6 % dávky sa vylúči v moči
vo forme aktívneho metabolitu.

Pri perorálnych dávkach draselnej soli losartanu až do 200 mg je
farmakokinetika losartanu a jeho aktívneho metabolitu lineárna.

Po perorálnom podaní klesajú plazmatické koncentrácie losartanu a jeho
aktívneho metabolitu polyexponenciálne s konečným polčasom približne
2 hodiny pre losartan a 6-9 hodín pre jeho aktívny metabolit. Pri dávkovaní
100 mg jedenkrát denne sa ani losartan ani jeho aktívny metabolit v plazme
signifikantne nekumulujú.

Na eliminácii losartanu a jeho metabolitov sa podieľa vylučovanie žlčou
aj močom. Po perorálnej dávke/intravenóznom podaní 14C-značeného losartanu
u človeka sa približne 35 %/43 % rádioaktivity vylúči v moči a 58 %/50 %
v stolici.

/Charakteristiky u pacientov/
U starších pacientov s hypertenziou sa koncentrácia losartanu a jeho
aktívneho metabolitu v plazme v zásade nelíši od koncentrácie u mladých
pacientov s hypertenziou.

U žien s hypertenziou sú hladiny losartanu v plazme až dvojnásobné v
porovnaní s mužskými pacientmi, zatiaľ čo hladina aktívneho metabolitu v
plazme je u mužov aj žien rovnaká.

U pacientov s miernou až stredne závažnou pečeňovou cirhózou indukovanou
alkoholom boli po perorálnom užití hladiny losartanu a jeho aktívneho
metabolitu v plazme 5 a 1,7 krát vyššie ako u mladých dobrovoľníkov (pozri
časti 4,2 a 4,4).

Koncentrácie losartanu v plazme nie sú zmenené u pacientov s klírens
kreatinínom nad 10 ml/minútu. V porovnaní s pacientmi s normálnou funkciou
obličiek, hodnota AUC pre losartan je približne dvakrát vyššia u
hemodialyzovaných pacientov.

Koncentrácie aktívneho metabolitu v plazme nie sú zmenené u pacientov s
poškodením obličiek alebo u hemodialyzovaných pacientov.

Ani losartan, ani jeho aktívny metabolit sa nedajú odstrániť hemodialýzou.

Farmakokinetika u pediatrických pacientov

Farmakokinetika losartanu sa skúmala u 50 hypertenzných pediatrických
pacientov vo veku >1 mesiac do <16 rokov po perorálnom podaní približne
0,54 až 0,77 mg/kg losartanu (priemerné dávky) jedenkrát denne.

Výsledky ukázali, že vo všetkých vekových skupinách sa losartan pretvára na
aktívny metabolit. Výsledky ukázali zhruba podobné farmakokinetické
parametre losartanu po perorálnom podaní u dojčiat a batoliat, detí
predškolského veku, školopovinných detí a adolescentov. Farmakokinetické
parametre metabolitu sa medzi vekovými skupinami líšili vo väčšej miere.
Pri porovnaní detí predškolského veku s adolescentmi boli tieto rozdiely
štatisticky významné. Expozícia u dojčiat/batoliat bola relatívne vysoká.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziká
pre ľudí. V štúdiách toxicity s opakovanými dávkami vyvolalo podanie
losartanu pokles parametrov červených krviniek (erytrocyty, hemoglobín,
hematokrit), zvýšenie dusíka močoviny v sére a občasné zvýšenia kreatinínu
v sére, zníženie hmotnosti srdca (bez histologického korelátu)
a gastrointestinálne zmeny (lézie na sliznici, vredy, erózie, hemorágie).
Ako ostatné látky, ktoré priamo ovplyvňujú renín angiotenzínový
systém, nežiaduce účinky losartanu môžu mať vplyv na neskorý vývoj plodu,
čo môže vyústiť do smrti plodu alebo malformácií plodu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Manitol
Mikrokryštalická celulóza
Sodná soľ kroskarmelózy
Povidón K29/32
Magnéziumstearát


Filmový obal:
Hypromelóza 6
Oxid titaničitý (E171)
Mastenec
Propylénglykol


2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.


3. Čas použiteľnosti

3 roky

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

/Blister:/
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25şC. Uchovávajte v pôvodnom obale
na ochranu pred svetlom.

/HDPE fľaša/:
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

5. Druh obalu a obsah balenia

Blistre (Al/PVC/PVDC)
Balenia:
7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100, 210 filmom obalených
tabliet
Klinické balenie: 280 filmom obalených tabliet.

HDPE fľaša s LDPE uzáverom:
100, 250 filmom obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

+pharma arzneimittel gmbh, Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Losartan +pharma 50 mg 58/0098/07-S

Losartan +pharma 100 mg 58/0099/07-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE

31.5.200710. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C39074
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09CA01 - losartanum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
AT -
Účinná látka:
mebeverini hydrochloridum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
5.19 € / 156.35 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
5.19 € / 156.35 SK
Posledná aktualizácia:
2017-02-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.65 € ÚP:0.00 € DP:3.65 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.01 € ÚP:0.00 € DP:5.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.78 € ÚP:0.00 € DP:14.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.26 € ÚP:0.00 € DP:1.26 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien