Detail:
DEXAMED inj 100x2 ml/8 mg
Názov lieku:
DEXAMED
Doplnok názvu:
inj 100x2 ml/8 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Písomná informácia pre používateľov
DEXAMED

(dexamethasoni natrii phosphas)

Injekčný roztokDržiteľ rozhodnutia o registrácii

MEDOPHARM, s.r.o., Praha, Česká republika

Zloženie lieku

Liečivo

Dexamethasoni natrii phosphas (dinátrium dexametazónfosfát) 8,75 mg,
ekvivalent dexamethasoni phosphas 8 mg.

Pomocné látky

Natrii hydrogenophosphas (hydrogénfosforečnan sodný), methylparabenum
(metylparabén), propylparabenum (propylparabén), natrii chloridum (chlorid
sodný), dinatrii edetas (edetan disodný), natrii citras dihydricus
(dihydrát citrónanu sodného), natrii disulfis (disiričitan sodný), aqua ad
iniectabilia (voda na injekciu).

Farmakoterapeutická skupina

Hormón, glukokortikoid

Charakteristika

Dexametazón je syntetický steroid so základnými glukokortikoidnými
účinkami. Patrí k najúčinnejším látkam z tejto skupiny. Je približne 25–30-
krát účinnejší ako hydrokortizón. Pri použití dávok, ktoré majú
porovnateľný protizápalový účinok ako hydrokortizón a jemu príbuzné látky,
dexametazón nevyvoláva nátrium retenčný účinok. DEXAMED je hlavne využívaný
pre silný protizápalový účinok pri rôznych orgánových poškodeniach a pre
imunosupresívne pôsobenie.

Farmakokinetické vlastnosti

Vo všeobecnosti sa kortikoidy dobre absorbujú z gastrointestinálneho
traktu. Po podaní sa dinátrium-dexametazónfosfát rýchle hydrolyzuje na
dexametazón. U dospelých má plazmatický polčas 190 minút. Po intravenóznom
podaní sa dosahuje rýchly nástup účinku, ale s krátkym trvaním. Pri
intramuskulárnom podaní je účinok pomalší s dlhším trvaním. Preto je
intravenózne podanie metódou voľby pri úvodných dávkach pri život
ohrozujúcich situáciách, ako udržiavacia liečba je vhodnejšie
intramuskulárne podanie.

Kortikosteroidy sa rýchle distribuujú do všetkých telových tkanív,
prechádzajú placentárnou membránou a v malom množstve sa vylučujú do
materského mlieka. V cirkulácii sa silne viažu na plazmatické bielkoviny,
hlavne na globulín (vysoká afinita, nízka kapacita) a menej na albumín
(nízka afinita, vysoká kapacita). Väzbovosť závisí na dávke, vo veľmi
vysokých dávkach je väčšina nenaviazaná. Pri hypoalbuminémii je množstvo
neviazaného dexametazónu zvýšené.

Metabolizuje sa hlavne pečeňou, ale tiež obličkami, vylučuje sa hlavne
močom ako nekonjugovaný steroid. Poškodené obličkové funkcie nevplývajú
signifikantne na vylučovanie dexametazónu, ale pri výraznom zhoršení
pečeňových funkcií sa predĺži eliminačný polčas.

Indikácie

Injekcie sú indikované pre použitie vo všetkých formách celkovej alebo
lokálnej glukokortikoidnej injekčnej liečby a v akútnych prípadoch, kde
podanie liečby glukokortikoidmi môže byť život zachraňujúce.

Pre systémové podanie intravenóznej alebo intramuskulárnej injekcie:

Endokrinné ochorenia

Primárna alebo sekundárna adrenokortikálna insuficiencia (prvá voľba je
hydrokortizón alebo kortizón, ale ak je to vhodné, môže byť použitý
syntetický analóg spolu s mineralokortikoidmi, v detstve je
mineralokortikoidná suplementácia výnimočne dôležitá), kongenitálna
adrenálna hyperplázia.

Neendokrinné ochorenia

Neendokrinné stavy odpovedajúce na použitie kortikosteroidov sú:

Alergia a anafylaxia: angioneurotický edém a anafylaxia, akútne alergické
stavy (po predchádzajúcej aplikácii adrenalínu).

Gastrointestinálne: Crohnova choroba, ulcerózna kolitída.

Infekcie (s príslušnou chemoterapiou): miliárna tuberkulóza a endotoxínový
šok.

Neurologické ochorenia: zvýšený vnútrolebečný tlak spôsobený mozgovým
tumorom, traumou, operáciou, prípadne radiáciou a kŕče dojčiat.

Respiračné: bronchiálna astma a aspiračná pneumonitída, edém laryngu
rôzneho pôvodu.

Renálne ochorenia: nefrotický syndróm.

Kožné ochorenia: toxická epidermálna nekrolýza, ťažké akútne dermatózy.

Šok: hlavne šok anafylaktický, iniciálne fáza šoku septicko-toxického a
traumatického, prídavná liečba, kde sú potrebné vysoké farmakologické
dávky.

Liečba je prídavná, nie substitučná, sú potrebné špecifické a podporné
opatrenia.

Dexametazón sa ukázal byť účinný v skorom štádiu liečby šoku, hoci nemusí
mať vplyv na celkové prežívanie.

Pomocná liečba pri hypoglykemickej kóme, akútnej hyperkalciémii, syndróme
malígnej hypertenzie, uštipnutí jedovatými hadmi, nebezpečnom pichnutí
hmyzom.

Lokálne podávanie

Je vhodné na intraartikulárne podanie alebo podanie do mäkkých tkanív,
krátkodobé ako prídavná liečba pri:

Ochorenie mäkkých tkanív: syndróm karpálneho tunela, tendosynovitída.

Intraartikulárne ochorenia: reumatoidná artritída a osteoartritída so
zápalovou zložkou.

Môže byť podaný injekčne do lézii pri kožných ochoreniach, ako sú cystické
akné vulgaris, lokalizovaný lichen simplex a keloidy.

Kontraindikácie

Precitlivenosť na jednotlivé zložky lieku. Systémové infekcie, ak sa
zároveň nepodáva špecifická antiinfekčná liečba. Je kontraindikovaný pri
bakterémii, systémovej hubovej infekcii, nestabilných kĺboch, infekcii
v mieste vpichu (napr. septická artritída spôsobená kvapavkou alebo
tuberkulózou), pri podozrení na náhlu brušnú príhodu, čerstvé črevné
anastomózy, amébové infekcie, akútny glaukóm, herpes simplex ophtalmicus,
herpes zoster, kiahne, akútne štádium vredovej choroby žalúdka alebo
duodena, metabolicky dekompenzovaný diabetes mellitus, všeobecne 2 týždne
pred a 1 týždeň po akomkoľvek očkovaní, pri lymfadenitíde po očkovaní po
TBC (BCG), pri akútnej psychóze.

Na kontraindikácie sa nemusí brať ohľad, ak použitie glukokortikoidov môže
zachrániť život.

Nežiaduce účinky

Frekvencia predpokladaných nežiaducich účinkov, vrátane supresie hypotalamo-
hypofýzovo-nadobličkovej osi, závisí od dávky, účinnosti lieku, načasovania
dávky a trvania liečby (pozri tiež časť Upozornenie).

V súvislosti s podávaním injekcie sa vyskytujú lokálne nežiaduce účinky,
ktoré zahŕňajú postinjekčné začervenanie, bezbolestnú deštrukciu kĺbu
(podobnú Charkotovej artropatii), hlavne pri opakovaných intraartikulárnych
podaniach. Lokálne podané injekcie môžu mať systémový efekt.

Poruchy metabolizmu a výživy

hirzutizmus, impotencia, supresia hypotalamo-hypofýzovo-nadobličkovej osi,
supresia rastu (ranný detský vek, detstvo, adolescencia), nepravidelná
menštruácia a amenorea, Cushingoidná tvár, predčasné uzatváranie
epifýzových štrbín, zvýšenie hmotnosti, porucha glukózovej tolerancie
a zvýšené požiadavky na antidiabetickú terapiu, zvýšená chuť do jedla,
negatívna kalciová a dusíková rovnováha, retencia sodíka, retencia vody,
hypertenzia, hypokaliemická alkalóza a straty draslíka.

Infekcie a nákazy

zvýšená náchylnosť a závažnosť infekcií s potlačením klinických príznakov,
znovuobjavenie latentnej tuberkulózy a oportúnnych infekcií. Zníženie
odpovede na vakcináciu a kožné testy (pozri tiež časť Upozornenie).

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

osteoporóza, zlomeniny dlhých kostí a stavcov, avaskulárna osteonekróza,
ruptúra šliach a proximálna myopatia.

Poruchy nervového systému

zhoršenie schizofrénie, depresia, insomnia a psychická závislosť. U detí,
zvyčajne po ukončení liečby zvýšený intrakraniálny tlak s edémom papily
(pseudotumor cerebri). Zhoršenie epilepsie. Psychické poruchy môžu kolísať
od eufórie až po otvorenú psychotickú manifestáciu.

Poruchy oka

zvýšenie vnútroočného tlaku, glaukóm, edém papily, stenčenie korney a
skléry, zadná subkapsulárna katarakta , zhoršenie očných vírusových
a hubových infekcií.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

dyspepsia, peptické ulcerácie (s perforáciou a hemorágiou), akútna
pankreatitída, kandidóza, nafúknutie a vracanie.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

akné, tvorba modrín, zhoršené hojenie, atrofia kože, strie,
teleangiektázia.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

precitlivenosť - vrátane anafylaxie, leukocytóza a tromboembolizmus,
vaskulitídy (aj po ukončení liečby).

Príznaky a prejavy z prerušenia sa môžu objaviť po dlhotrvajúcej liečbe.
Príliš rýchla redukcia dávky kortikosteroidov môže spôsobiť akútnu
nadobličkovú insuficienciu, hypotenziu a smrť. Príznaky z prerušenia
terapie zahŕňajú: artralgie, konjunktivitídu, horúčku, bolesti svalov,
bolestivé a svrbiace kožné noduly, rinitídu a stratu hmotnosti.

Interakcie

Metabolizmus kortikosteroidov je zvýšený aminoglutetimidom, karbamazepínom,
efedrínom, fenobarbitalom, fenylbutazónom, fenytoínom, primidonom,
rifabutínom a rifampicínom, preto sa ich terapeutický účinok môže znížiť.
Kortikosteroidy znižujú žiaduci účinok antihypertenzív, diuretík
a hypoglykemizujúcich liekov (vrátane inzulínu). Hypokaliemizujúci účinok
acetazolamidu, karbenoxolónu, kľučkových diuretík a tiazidových diuretík je
zosilnený kortikosteroidmi. Súčasná liečba kortikosteroidmi môže zosilniť
účinok kumarínových antikoagulancií, preto je nevyhnutné starostlivé
sledovanie INR a protrombínového času. Kortikosteroidy zvyšujú renálny
klírens salicylátov, po ukončení liečby steroidmi sa môže objaviť
salicylátová toxicita.

Je nevyhnutné starostlivé sledovanie nesteroidnej protizápalovej liečby
kvôli výskytu a/alebo závažnosti gastrointestinálnych ulcerácií.

Súčasné užívanie diuretík (hlavne saluretík) zvyšuje exkréciu draslíka a
nedostatok draslíka zvyšuje účinok a eventuálnu toxicitu glykozidových
kardiotoník.

Tuberkulostatiká (rifampicín), antiepileptiká (fenytoín), hypnotiká
(barbituráty) znižujú účinok kortikoidov.

Kontraceptíva obsahujúce estrogény: zosilňujú účinok kortikoidov.

Praziquantel: je možná znížená koncentrácia praziquantelu v krvi.

Dávkovanie a spôsob podávania

POZOR: Dávky sú vyjadrené v mg dexametazónfosfátu. 4 mg dexametazónfosfátu
zodpovedá približne 3,33 mg dexametazónu.

Dávka glukokortikoidu vo všeobecnosti závisí od odpovede pacienta
a závažnosti jeho ochorenia. Pri určitých podmienkach, ako je zmena
klinickej prognózy alebo pri strese, môže byť potrebný extra dávkovací
režim.

Liečba glukokortikoidmi sa má prerušiť, ak sa po dvoch dňoch nedosiahne
priaznivá terapeutická odpoveď.

Dospelí

Dávkovanie sa musí individualizovať podľa pacienta a ochorenia. Na
zvládnutie ochorenia musí byť použitá najnižšia možná dávka, aby sme
minimalizovali vedľajšie účinky. Zvyčajné parenterálne rozpätie dávky je
jedna tretina až polovica perorálnej dávky, podávaná každých dvanásť hodín.
Zvyčajná úvodná dávka je 0,5 mg až 20 mg (0,125 ml–5 ml) denne. Úvodná
dávka sa môže ponechať alebo upravovať, pokiaľ sa dosiahne uspokojivá
odpoveď. Keď sa dosiahne priaznivá odpoveď, efektívnu udržiavaciu dávku
možno získať znižovaním dávky vo vhodných intervaloch a jej malým zvýšením
na získanie najnižšej dávky s uspokojivou klinickou odpoveďou. Chronická
dávka nemá presiahnuť ekvivalent 0,5 mg dexametazónu denne (ekvivalent 0,6
mg dexametazónfosfátu, 0,15 ml injekcie). Ak po dlhšom ako niekoľkodňovom
podávaní má byť liečba prerušená, treba dávku znižovať postupne.

Šok (pôvod chirurgický, traumatický alebo hemoragický)

Zvyčajne 2–6 mg/kg telesnej hmotnosti ako jednotlivá intravenózna injekcia.
Ak šokový stav pretrváva, môže sa dávka zopakovať po dvoch až šiestich
hodinách. Vysoké dávky sa majú podávať do stabilizácie pacientovho stavu,
zvyčajne nie dlhšie ako 48 až 72 hodín.

Anafylaktický šok

Najskôr sa aplikuje intravenózne adrenalínová injekcia: dospelí 1 mg, u
detí 10 mikrogramov/kg telesnej hmotnosti obvykle komerčne pripraveného
roztoku adrenalínu 1:1000 zriedeného 10 ml fyziologického roztoku alebo
krvou, injikujeme pod lekárskou kontrolou. Dávku injikujeme pomaly - pozor
na poruchu srdcového rytmu - potom jednorazovou injekciou aplikujeme
DEXAMED inj. v dávke 100 mg (u detí 32–40 mg). Injekcie sa môžu v prípade
potreby opakovať (aj znížené dávky). Spoločne s adrenalínom nemôže byť
aplikovaný vápnik, digitális alebo strofantínové lieky! Ďalej pripojíme
infúzie náhradných roztokov a podporujeme dýchanie.

Status asthmaticus

Čo najrýchlejšie 40–80 mg dexametazónu i.v., podľa potreby sa pokračuje v
daných prípadoch vo viachodinových intervaloch v nižších dávkach. Súčasne
môžeme pridať aminofylín a sekretolytiká, najlepšie i.v. v infúzii.

Akútne dermatózy

Iniciálne 16–40 mg dexametazónu, ďalej pokračujeme orálnou terapiou
kortikoidmi v klesajúcich dávkach.

Ťažké infekčné choroby

40–100 mg dexametazónu (spoločne s antibiotickou terapiou).

Akútne ochorenia v detskom veku

U ťažko prebiehajúcich foriem ihneď 4–8 mg dexametazónu i.v. alebo i.m.
eventuálne sa opakuje po 2–3 hodinách.

Šok u polytráum (profylaxia šokových pľúc)

Bolus 40–300 mg (deti 40 mg) dexametazónu i.v., opakovanie dávky po 12–16
hodinách alebo 40 mg po 6 hodinách po dobu 2–3 dní.

Mozgový edém

Subakútne a chronické formy: 8–12 mg intravenózne s následným podaním 4 mg
intramuskulárne každých šesť hodín do ústupu symptómov. Odpoveď sa dosiahne
zvyčajne do 12–24 hodín, potom po 2–4 dňoch môže byť dávka redukovaná
a postupne po 5–7 dňoch ukončená.

Pri život ohrozujúcom mozgovom edéme sú odporučené na úvod krátkotrvajúcej
intenzívnej liečby vysoké injekčné dávky. Dávka sa postupne znižuje,
eventuálne redukuje na nulu, počas 7 až 10 dňového obdobia, pozri tabuľku.
Ak sa vyžaduje udržiavacia dávka, má byť čím skôr nahradená tabletami.

Odporúčaná vysokodávková terapia pri mozgovom edéme

Dospelí

|Úvodná dávka |40–100 mg intravenózne |
|1. deň |4–8 mg intravenózne pomaly alebo intramuskulárne |
| |každé 2–4 hodiny |
|2. deň |8 mg intravenózne pomaly alebo intramuskulárne |
| |každé 2–4 hodiny |
|3. deň |8 mg intravenózne pomaly alebo intramuskulárne |
| |každé 2–4 hodiny |
|4. deň |4 mg intravenózne pomaly alebo intramuskulárne |
| |každé 2–4 hodiny |
|5.–8. deň |4 mg intravenózne pomaly alebo intramuskulárne |
| |každé 2–4 hodiny |
|následne |denné zníženie o 4 mg |


Deti

Úvodná dávka je 16–40 mg intravenózne a ďalej 4–8 mg každých 6 hodín.

Injekcie intraartikulárne/ intraburzálne/ do mäkkých tkanív

Používa sa len ak je poškodený jeden alebo dva kĺby. Lokálna a infiltračná
liečba väčšinou 4–8 mg, pri aplikácii do malých kĺbov sa podáva 2 mg.

Odporučené dávkovania:

|Miesto injekcie |Dexametazónfosfát |
|Veľký kĺb |2 mg–4 mg (0,5 ml–1 ml) |
|Malý kĺb |0,8 mg–1 mg (0,2 ml–0,25 ml) |
|Burzy |2 mg–3 mg (0,5 ml–0,75 ml) |
|Šľachové puzdro |0,4 mg–1 mg (0,1 ml–0,25 ml) |
|Infiltrácia mäkkých |2 mg–6 mg (0,5 ml–1,5 ml) |
|tkanív | |
|Ganglia |1 mg–2 mg (0,25 ml–0,5 ml) |


Injekcie sa môžu podávať jedenkrát každých 3–5 dní každé dva až tri týždne,
v závislosti od odpovede pacienta.

Deti

Dávka sa má obmedziť na jedno podanie každý druhý deň za účelom
minimalizovania supresie hypotalamo-hypofýzovo-nadobličkovej osi.

Starší pacienti

Pri liečbe, najmä dlhodobej, je potrebné zvážiť závažnejšie následky
bežných nežiaducich účinkov vo vyššom veku. Zvláštna pozornosť sa musí
venovať osteoporóze, diabetes mellitus, hypokaliémii, hypertenzii,
vnímavosti na infekcie a atrofii kože. Vyžaduje sa prísny lekársky dohľad.

Upozornenie

Nežiaduce účinky možno minimalizovať pri použití minimálneho množstva
liečiva počas čo najkratšieho obdobia a pri podaní dennej dávky ráno alebo
ak je to možné, rannej dávky obdeň. Pacientov treba pravidelne sledovať a
upravovať ich dávku vzhľadom k základnému ochoreniu.

Počas dlhodobej liečby sa vyvíja atrofia kôry nadobličiek. Môže pretrvávať
aj roky po ukončení liečby. Ukončenie liečby kortikoidmi po dlhodobej
liečbe musí byť vždy postupné, aby sa predišlo akútnemu zlyhaniu
nadobličiek. Dávky sa musia znižovať počas týždňov alebo mesiacov
v závislosti od dávky a trvania liečby. Ak je liečba dlhodobá každé
sprievodné ochorenie, chirurgický zákrok alebo úraz si vyžaduje dočasné
zvýšenie dávky. Pokiaľ dlhodobá terapia končí, môže byť potrebné dočasné
opätovné nasadenie kortikoidov.

Je potlačená zápalová schopnosť a imunitné funkcie, vzrastá vnímavosť
a závažnosť infekcií. Klinické prejavy infekcie môžu byť netypické
a závažnosť infekcií (napr. tuberkulózy, septikémie) môže byť latentná
a tieto ochorenia môžu dosiahnuť pokročilé štádium pred stanovením
diagnózy. Zodpovedajúca antimikrobiálna liečba môže byť sprevádzaná liečbou
glukokortikoidmi, ak je to nevyhnutné. Zvláštna pozornosť sa musí venovať
ovčím kiahňam, pretože toto nezávažné ochorenie môže byť u pacientov
s potlačenou imunitou smrteľné. Pacientov alebo rodičov detí, ktorí nemajú
v anamnéze ovčie kiahne, treba varovať, aby sa vyhli kontaktu s osobami s
ovčími kiahňami alebo herpes zoster. Ak ku kontaktu príde, musí byť
pacientovi venovaná zvýšená lekárska pozornosť. Expozícia neimúnnych
pacientov systémovej kortikoterapii alebo tých, ktorí ich užívali
predchádzajúce tri mesiace, vyžaduje ich pasívnu imunizáciu imunoglobulínom
varicella zoster, tento by sa mal podať do 10 dní od expozície. V prípade
potvrdenia diagnózy ovčích kiahní je nevyhnutná špeciálna starostlivosť
a rýchla liečba. Liečba kortikosteroidmi sa nesmie ukončiť a môže byť
nevyhnutné zvýšenie dávky.

Osobám s poškodenou imunitnou odpoveďou sa nesmú podávať živé vakcíny
a protilátková odpoveď na ostatné vakcíny môže byť znížená.

Ak sa uvažuje o systémovej liečbe kortikosteroidmi u pacientov
s nasledujúcimi ochoreniami, je potrebné im venovať špeciálnu pozornosť
a tiež je nevyhnutné ich časté sledovanie:

. osteoporóza, treba brať do úvahy, že menopauzálne pacientky sú
čiastočne vždy rizikové

. existujúca alebo predchádzajúca anamnéza afektívnych porúch, najmä
steroidných psychóz

. glaukóm alebo rodinná anamnéza glaukómu

. obličková nedostatočnosť

. peptický vred

. parazitárna infekcia, najmä amébiáza

. pacienti s Cushingovým syndrómom

. hypertenzia a kongestívne zlyhanie srdca

. diabetes mellitus alebo rodinná diagnóza diabetu

. pečeňové zlyhanie

. epilepsia

. migréna

. neúplné dokončenie rastu, dlhodobé podávanie glukokortikoidov
urýchľuje uzavretie rastových štrbín

. tuberkulóza v anamnéze, terapia je možná len pri súčasnom podaní
antituberkulotík.

U detí kortikosteroidy spôsobujú v závislosti od dávky poruchu rastu
v rannom detstve, v detstve a aj v puberte. Môže ísť o ireverzibilné
poškodenie. Rast a vývoj v rannom detstve/ u detí počas dlhodobej liečby
kortikosteroidmi sa musí starostlivo sledovať.

U starších pacientov, najčastejšie nežiaduce účinky systémovej
kortikosteroidovej liečby môžu byť spojené so závažnejšími následkami,
najmä so zreteľom na osteoporózu, hypokaliémiu, hypertenziu, diabetes,
atrofiu kože a vnímavosti na infekcie. U tejto skupiny pacientov je
nevyhnutná starostlivá klinická kontrola a pozorovanie.

Pri lokálnej injekčnej liečbe ochorení, ako tendinitída alebo
tendosynovitída, sa musí venovať zvýšená pozornosť, aby sa injekcia podala
do priestoru medzi šľachou a puzdro šľachy, pretože sa zaznamenali ruptúry
šliach.

Najmä u pacientov s anamnézou alergie, sa objavili vážne anafylaktické
reakcie po podaní glukokortikoidov. Sem patrí opuch hlasiviek,
bronchospazmus a urtikária. Ak sa objaví anafylaktická reakcia, odporúča sa
neodkladné podanie pomalej intravenóznej injekcie 0,1–0,5 ml roztoku
adrenalínu v pomere 1:1 000 (0,1 mg–0,5 mg adrenalínu v závislosti od
váhy), aminofylín intravenózne, a ak je to potrebné treba zaistiť aj umelú
pľúcnu ventiláciu.

Varovanie

Liek nesmie byť používaný po uplynutí doby použiteľnosti, ktorá je
vyznačená na obale.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Balenie

Ampulka z hnedého skla, PVC zásobník uzavretý PE fóliou, papierová škatuľka

Veľkosť balenia: 10 x 2 ml, 100 x 2 ml

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh..

Uchovávanie

Doba použiteľnosti je 3 roky.

Uchovávajte pri teplote 15°C–25°C, na suchom mieste, chránenom pred
svetlom.

Dátum poslednej revízie

Marec 2012


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
1. NÁZOV LIEKU

DEXAMED

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 AMPULka (= 2 ml) obsahuje dexamethasoni natrii phosphas 8,75 mg,
ekvivalent dexamethasoni phosphas 8 mg.

3. LIEKOVÁ FORMA

INJEKČNÝ ROZTOK NA INTRAVENÓZNE, INTRAMUSKULÁRNE, INTRAARTIKULÁRNE ALEBO
INTRABURZÁLNE PODANIE.

Tekutina číra, bezfarebná alebo takmer bezfarebná.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. TERAPEUTICKÉ INDIKÁCIE

Injekcie sú indikované pre použitie vo všetkých formách celkovej alebo
lokálnej glukokortikoidnej injekčnej liečby a v akútnych prípadoch, kde
podanie liečby glukokortikoidmi môže byť život zachraňujúce.

Pre systémové podanie intravenóznej alebo intramuskulárnej injekcie:

Endokrinné ochorenia

Primárna alebo sekundárna adrenokortikálna insuficiencia (prvá voľba je
hydrokortizón alebo kortizón, ale ak je to vhodné, môže byť použitý
syntetický analóg spolu s mineralokortikoidmi, v detstve je
mineralokortikoidná suplementácia výnimočne dôležitá), kongenitálna
adrenálna hyperplázia.

Neendokrinné ochorenia

Neendokrinné stavy odpovedajúce na použitie kortikosteroidov sú:

Alergia a anafylaxia: angioneurotický edém a anafylaxia, akútne alergické
stavy (po predchádzajúcej aplikácii adrenalínu).

Gastrointestinálne: Crohnova choroba, ulcerózna kolitída.

Infekcie (s príslušnou chemoterapiou): miliárna tuberkulóza a endotoxínový
šok.

Neurologické ochorenia: zvýšený vnútrolebečný tlak spôsobený mozgovým
tumorom, traumou, operáciou, príp. radiáciou a kŕče dojčiat.

Respiračné: bronchiálna astma a aspiračná pneumonitída, edém laryngu
rôzneho pôvodu.

Renálne ochorenia: nefrotický syndróm.

Kožné ochorenia: toxická epidermálna nekrolýza, ťažké akútne dermatózy.

Šok: hlavne šok anafylaktický, iniciálna fáza šoku septicko-toxického a
traumatického, prídavná liečba, kde sú potrebné vysoké farmakologické
dávky.

Liečba je prídavná, nie substitučná, sú potrebné špecifické a podporné
opatrenia.

Dexametazón sa ukázal byť účinný v skorom štádiu liečby šoku, hoci nemusí
mať vplyv na celkové prežívanie.

Pomocná liečba pri hypoglykemickej kóme, akútnej hyperkalciémii, syndróme
malígnej hypertenzie, uštipnutí jedovatými hadmi, nebezpečnom pichnutí
hmyzom.

Lokálne podávanie

Je vhodné na intraartikulárne podanie alebo podanie do mäkkých tkanív,
krátkodobé ako prídavná liečba pri:

Ochorenie mäkkých tkanív: syndróm karpálneho tunela, tendosynovitída.

Intraartikulárne ochorenia: reumatoidná artritída a osteoartritída so
zápalovou zložkou.

Môže byť podaný injekčne do lézií pri kožných ochoreniach, ako sú cystické
akné vulgaris, lokalizovaný lichen simplex a keloidy.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

POZOR: Dávky sú vyjadrené v mg dexametazónfosfátu. 4 mg dexametazónfosfátu
zodpovedá približne 3,33 mg dexametazónu.

Dávka glukokortikoidu vo všeobecnosti závisí od odpovede pacienta
a závažnosti jeho ochorenia. Pri určitých podmienkach, ako je zmena
klinickej prognózy alebo pri strese, môže byť potrebný extra dávkovací
režim.

Liečba glukokortikoidmi sa má prerušiť, ak sa po dvoch dňoch nedosiahne
priaznivá terapeutická odpoveď.

Dospelí

Dávkovanie sa musí individualizovať podľa pacienta a ochorenia. Na
zvládnutie ochorenia musí byť použitá najnižšia možná dávka, aby sme
minimalizovali vedľajšie účinky. Zvyčajné parenterálne rozpätie dávky je
jedna tretina až polovica perorálnej dávky, podávaná každých dvanásť hodín.
Zvyčajná úvodná dávka je 0,5 mg až 20 mg (0,125 ml–5 ml) denne. Úvodná
dávka sa môže ponechať alebo upravovať, pokiaľ sa dosiahne uspokojivá
odpoveď. Keď sa dosiahne priaznivá odpoveď, efektívnu udržiavaciu dávku
možno získať znižovaním dávky vo vhodných intervaloch a jej malým zvýšením
na získanie najnižšej dávky s uspokojivou klinickou odpoveďou. Chronická
dávka nemá presiahnuť ekvivalent 0,5 mg dexametazónu denne (ekvivalent 0,6
mg dexametazónfosfátu, 0,15 ml injekcie). Ak po dlhšom ako niekoľkodňovom
podávaní má byť liečba prerušená, treba dávku znižovať postupne.

Šok (pôvod chirurgický, traumatický alebo hemoragický)

Zvyčajne 2–6 mg/kg telesnej hmotnosti ako jednotlivá intravenózna injekcia.
Ak šokový stav pretrváva, môže sa dávka zopakovať po dvoch až šiestich
hodinách. Vysoké dávky sa majú podávať do stabilizácie pacientovho stavu,
zvyčajne nie dlhšie ako 48 až 72 hodín.

Anafylaktický šok

Najskôr sa aplikuje intravenózne adrenalínová injekcia: dospelí 1 mg, u
detí 10 mikrogramov/kg telesnej hmotnosti obvykle komerčne pripraveného
roztoku adrenalínu 1:1000 zriedeného 10 ml fyziologického roztoku alebo
krvou, injikujeme pod lekárskou kontrolou. Dávku injikujeme pomaly - pozor
na poruchu srdcového rytmu - potom jednorazovou injekciou aplikujeme
DEXAMED inj. v dávke 100 mg (u detí 32–40 mg). Injekcie sa môžu v prípade
potreby opakovať (aj znížené dávky). Spoločne s adrenalínom nemôže byť
aplikované kalcium, digitális alebo strofantínové lieky! Ďalej pripojíme
infúzie náhradných roztokov a podporujeme dýchanie.

Status asthmaticus

Čo najrýchlejšie 40–80 mg dexametazónu i.v., podľa potreby sa pokračuje v
daných prípadoch vo viachodinových intervaloch v nižších dávkach. Súčasne
môžeme pridať aminofylín a sekretolytiká, najlepšie i.v. v infúzii.

Akútne dermatózy

Iniciálne 16–40 mg dexametazónu, ďalej pokračujeme orálnou terapiou
kortikoidmi v klesajúcich dávkach.

Ťažké infekčné choroby

40–100 mg dexametazónu (spoločne s antibiotickou terapiou).

Akútne ochorenia v detskom veku

U ťažko prebiehajúcich foriem ihneď 4–8 mg dexametazónu i.v. alebo i.m.
eventuálne sa opakuje po 2–3 hodinách.

Šok u polytráum (profylaxia šokových pľúc)

Bolus 40–300 mg (deti 40 mg) dexametazónu i.v., opakovanie dávky po 12–16
hodinách alebo 40 mg po 6 hodinách po dobu 2–3 dní.

Mozgový edém

Subakútne a chronické formy: 8–12 mg intravenózne s následným podaním 4 mg
intramuskulárne každých šesť hodín do ústupu symptómov. Odpoveď sa dosiahne
zvyčajne do 12–24 hodín, potom po 2 -4 dňoch môže byť dávka redukovaná
a postupne po 5–7 dňoch ukončená.

Pri život ohrozujúcom mozgovom edéme sú odporučené na úvod krátkotrvajúcej
intenzívnej liečby vysoké injekčné dávky. Dávka sa postupne znižuje,
eventuálne redukuje na nulu, počas 7 až 10 dňového obdobia, pozri tabuľku.
Ak sa vyžaduje udržiavacia dávka, mala by byť čím skôr nahradená tabletami.

Odporúčaná vysokodávková terapia pri mozgovom edéme

Dospelí

|Úvodná dávka |40–100 mg intravenózne |
|1. deň |4–8 mg intravenózne pomaly alebo intramuskulárne |
| |každé 2–4 hodiny |
|2. deň |8 mg intravenózne pomaly alebo intramuskulárne |
| |každé 2–4 hodiny |
|3. deň |8 mg intravenózne pomaly alebo intramuskulárne |
| |každé 2–4 hodiny |
|4. deň |4 mg intravenózne pomaly alebo intramuskulárne |
| |každé 2–4 hodiny |
|5.–8. deň |4 mg intravenózne pomaly alebo intramuskulárne |
| |každé 2–4 hodiny |
|následne |denné zníženie o 4 mg |


Deti

Úvodná dávka je 16–40 mg intravenózne a ďalej 4–8 mg každých 6 hodín.

Injekcie intraartikulárne/ intraburzálne/ do mäkkých tkanív

Používa sa len ak je poškodený jeden alebo dva kĺby. Lokálna a infiltračná
liečba väčšinou 4–8 mg, pri aplikácii do malých kĺbov sa podáva 2 mg.

Odporučené dávkovania:

|Miesto injekcie |Dexametazónfosfát |
|Veľký kĺb |2 mg–4 mg (0,5 ml–1 ml) |
|Malý kĺb |0,8 mg–1 mg (0,2 ml–0,25 ml) |
|Burzy |2 mg–3 mg (0,5 ml–0,75 ml) |
|Šľachové puzdro |0,4 mg–1 mg (0,1 ml–0,25 ml) |
|Infiltrácia mäkkých |2 mg–6 mg (0,5 ml–1,5 ml) |
|tkanív | |
|Ganglia |1 mg–2 mg (0,25 ml–0,5 ml) |


Injekcie sa môžu podávať jedenkrát každých 3–5 dní každé dva až tri týždne,
v závislosti od odpovede pacienta.

Deti

Dávka sa má obmedziť na jedno podanie každý druhý deň za účelom
minimalizovania supresie hypotalamo-hypofýzovo-nadobličkovej osi.

Starší pacienti

Pri liečbe, najmä dlhodobej, je potrebné zvážiť závažnejšie následky
bežných nežiaducich účinkov vo vyššom veku. Zvláštna pozornosť sa musí
venovať osteoporóze, diabetes mellitus, hypokaliémii, hypertenzii,
vnímavosti na infekcie a atrofii kože. Vyžaduje sa prísny lekársky dohľad.

3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na jednotlivé zložky lieku. Systémové infekcie, ak sa
zároveň nepodáva špecifická antiinfekčná liečba. Je kontraindikovaný pri
bakterémii, systémovej hubovej infekcii, nestabilných kĺboch, infekcii
v mieste vpichu (napr. septická artritída spôsobená kvapavkou alebo
tuberkulózou), pri podozrení na náhlu brušnú príhodu, čerstvé črevné
anastomózy, amébové infekcie, akútny glaukóm, herpes simplex ophtalmicus,
herpes zoster, kiahne, akútne štádium vredovej choroby žalúdka alebo
duodena, metabolicky dekompenzovaný diabetes mellitus, všeobecne 2 týždne
pred a 1 týždeň po akomkoľvek očkovaní, pri lymfadenitíde po očkovaní po
TBC (BCG), pri akútnej psychóze.

Na kontraindikácie sa nemusí brať ohľad, ak použitie glukokortikoidov môže
zachrániť život.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nežiaduce účinky možno minimalizovať pri použití minimálneho množstva
liečiva počas čo najkratšieho obdobia a pri podaní dennej dávky ráno alebo
ak je to možné, rannej dávky obdeň. Pacientov treba pravidelne sledovať a
upravovať ich dávku vzhľadom k základnému ochoreniu.

Počas dlhodobej liečby sa vyvíja atrofia kôry nadobličiek. Môže pretrvávať
aj roky po ukončení liečby. Ukončenie liečby kortikoidmi po dlhodobej
liečbe musí byť vždy postupné, aby sa predišlo akútnemu zlyhaniu
nadobličiek. Dávky sa musia znižovať počas týždňov alebo mesiacov
v závislosti od dávky a trvania liečby. Ak je liečba dlhodobá, každé
sprievodné ochorenie, chirurgický zákrok alebo úraz si vyžaduje dočasné
zvýšenie dávky. Pokiaľ dlhodobá terapia končí, môže byť potrebné dočasné
opätovné nasadenie kortikoidov.

Je potlačená zápalová schopnosť a imunitné funkcie, vzrastá vnímavosť
a závažnosť infekcií. Klinické prejavy infekcie môžu byť netypické
a závažnosť infekcií (napr. tuberkulózy, septikémie) môže byť latentná
a tieto ochorenia môžu dosiahnuť pokročilé štádium pred stanovením
diagnózy. Zodpovedajúca antimikrobiálna liečba môže byť sprevádzaná liečbou
glukokortikoidmi, ak je to nevyhnutné. Zvláštna pozornosť sa musí venovať
ovčím kiahňam, pretože toto nezávažné ochorenie môže byť u pacientov
s potlačenou imunitou smrteľné. Pacientov alebo rodičov detí, ktorí nemajú
v anamnéze ovčie kiahne, treba varovať, aby sa vyhli kontaktu s osobami s
ovčími kiahňami alebo herpes zoster. Ak ku kontaktu príde, musí byť
pacientovi venovaná zvýšená lekárska pozornosť. Expozícia neimúnnych
pacientov systémovej kortikoterapii alebo tých, ktorí ich užívali
predchádzajúce tri mesiace, vyžaduje ich pasívnu imunizáciu imunoglobulínom
varicella zoster, tento by sa mal podať do 10 dní od expozície. V prípade
potvrdenia diagnózy ovčích kiahní je nevyhnutná špeciálna starostlivosť
a rýchla liečba. Liečba kortikosteroidmi sa nesmie ukončiť a môže byť
nevyhnutné zvýšenie dávky.

Osobám s poškodenou imunitnou odpoveďou sa nesmú podávať živé vakcíny
a protilátková odpoveď na ostatné vakcíny môže byť znížená.

Ak sa uvažuje o systémovej liečbe kortikosteroidmi u pacientov
s nasledujúcimi ochoreniami, je potrebné im venovať špeciálnu pozornosť
a tiež je nevyhnutné ich časté sledovanie:

. osteoporóza, treba brať do úvahy, že menopauzálne pacientky sú
čiastočne vždy rizikové

. existujúca alebo predchádzajúca anamnéza afektívnych porúch, najmä
steroidných psychóz

. glaukóm alebo rodinná anamnéza glaukómu

. obličková nedostatočnosť

. peptický vred

. parazitárna infekcia, najmä amébiáza

. pacienti s Cushingovým syndrómom

. hypertenzia a kongestívne zlyhanie srdca

. diabetes mellitus alebo rodinná diagnóza diabetu

. pečeňové zlyhanie

. epilepsia

. migréna

. neúplné dokončenie rastu, dlhodobé podávanie glukokortikoidov
urýchľuje uzavretie rastových štrbín

. tuberkulóza v anamnéze, terapia je možná len pri súčasnom podaní
antituberkulotík.

U detí kortikosteroidy spôsobujú v závislosti od dávky poruchu rastu
v rannom detstve, v detstve a aj v puberte. Môže ísť o ireverzibilné
poškodenie. Rast a vývoj v rannom detstve/ u detí počas dlhodobej liečby
kortikosteroidmi sa musí starostlivo sledovať.

U starších pacientov, najčastejšie nežiaduce účinky systémovej
kortikosteroidovej liečby môžu byť spojené so závažnejšími následkami,
najmä so zreteľom na osteoporózu, hypokaliémiu, hypertenziu, diabetes,
atrofiu kože a vnímavosti na infekcie. U tejto skupiny pacientov je
nevyhnutná starostlivá klinická kontrola a pozorovanie.

Pri lokálnej injekčnej liečbe ochorení, ako tendinitída alebo
tendosynovitída, sa musí venovať zvýšená pozornosť, aby sa injekcia podala
do priestoru medzi šľachou a puzdro šľachy, pretože sa zaznamenali ruptúry
šliach.

Najmä u pacientov s anamnézou alergie, sa objavili vážne anafylaktické
reakcie po podaní glukokortikoidov. Sem patrí opuch hlasiviek,
bronchospazmus a urtikária. Ak sa objaví anafylaktická reakcia, odporúča sa
neodkladné podanie pomalej intravenóznej injekcie 0,1–0,5 ml roztoku
adrenalínu v pomere 1:1 000 (0,1 mg–0,5 mg adrenalínu v závislosti od
hmotnosti), aminofylín intravenózne, a ak je to potrebné treba zaistiť aj
umelú pľúcnu ventiláciu.

5. Liekové a iné interakcie

Metabolizmus kortikosteroidov je zvýšený aminoglutetimidom, karbamazepínom,
efedrínom, fenobarbitalom, fenylbutazónom, fenytoínom, primidonom,
rifabutínom a rifampicínom, preto sa ich terapeutický účinok môže znížiť.
Kortikosteroidy znižujú žiaduci účinok antihypertenzív, diuretík
a hypoglykemizujúcich liekov (vrátane inzulínu). Hypokaliemizujúci účinok
acetazolamidu, karbenoxolónu, kľučkových diuretík a tiazidových diuretík je
zosilnený kortikosteroidmi. Súčasná liečba kortikosteroidmi môže zosilniť
účinok kumarínových antikoagulancií, preto je nevyhnutné starostlivé
sledovanie INR a protrombínového času. Kortikosteroidy zvyšujú renálny
klírens salicylátov, po ukončení liečby steroidmi sa môže objaviť
salicylátová toxicita.

Je nevyhnutné starostlivé sledovanie nesteroidnej protizápalovej liečby
kvôli výskytu a/alebo závažnosti gastrointestinálnych ulcerácií.

Súčasné užívanie diuretík (hlavne saluretík) zvyšuje exkréciu draslíka a
nedostatok draslíka zvyšuje účinok a eventuálnu toxicitu glykozidových
kardiotoník.

Tuberkulostatiká (rifampicín), antiepileptiká (fenytoín), hypnotiká
(barbituráty) znižujú účinok kortikoidov.

Kontraceptíva obsahujúce estrogény: zosilňujú účinok kortikoidov.

Praziquantel: je možná znížená koncentrácia praziquantelu v krvi.

6. Gravidita a laktácia

U zvierat je zjavný škodlivý účinok počas tehotenstva, intrauterinné
spomalenie rastu, malý nárast vzniku rázštepu podnebia. U novorodencov sa
môže objaviť hypoadrenalizmus.

Ak je potrebné tento liek podávať tehotným ženám s normálnym priebehom
gravidity, treba ich pravidelne sledovať. Prísne sledovanie je nevyhnutné
u pacientok s preeklampsiou alebo retenciou tekutín.

Malé množstvo kortikosteroidov sa vylučuje do materského mlieka. Deti
matiek liečených farmakologickými dávkami je nutné starostlivo sledovať pre
možnú prítomnosť symptómov adrenálnej supresie. Matky, ktoré sú liečené
vysokými dávkami glukokortikoidov, nemajú dojčiť.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neboli popísané žiadne účinky.

8. Nežiaduce účinky

Frekvencia predpokladaných nežiaducich účinkov, vrátane supresie hypotalamo-
hypofýzovo-nadobličkovej osi, závisí od dávky, účinnosti lieku, načasovania
dávky a trvania liečby (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri
používaní).

V súvislosti s podávaním injekcie sa vyskytujú lokálne nežiaduce účinky,
ktoré zahŕňajú postinjekčné začervenanie, bezbolestnú deštrukciu kĺbu
(podobnú Charkotovej artropatii), hlavne pri opakovaných intraartikulárnych
podaniach. Lokálne podané injekcie môžu mať systémový efekt.

Poruchy metabolizmu a výživy

hirzutizmus, impotencia, supresia hypotalamo-hypofýzovo-nadobličkovej osi,
supresia rastu (ranný detský vek, detstvo, adolescencia), nepravidelná
menštruácia a amenorea, Cushingoidná tvár, predčasné uzatváranie
epifýzových štrbín, zvýšenie hmotnosti, porucha glukózovej tolerancie
a zvýšené požiadavky na antidiabetickú terapiu, zvýšená chuť do jedla,
negatívna kalciová a dusíková rovnováha, retencia sodíka, retencia vody,
hypertenzia, hypokaliemická alkalóza a straty draslíka.

Infekcie a nákazy

zvýšená náchylnosť a závažnosť infekcií s potlačením klinických príznakov,
znovuobjavenie latentnej tuberkulózy a oportúnnych infekcií. Zníženie
odpovede na vakcináciu a kožné testy (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a
opatrenia pri používaní).

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

osteoporóza, fraktúry dlhých kostí a stavcov, avaskulárna osteonekróza,
ruptúra šliach a proximálna myopatia.

Poruchy nervového systému

zhoršenie schizofrénie, depresia, insomnia a psychická závislosť. U detí,
zvyčajne po ukončení liečby, zvýšený intrakraniálny tlak s edémom papily
(pseudotumor cerebri). Zhoršenie epilepsie. Psychické poruchy môžu kolísať
od eufórie až po otvorenú psychotickú manifestáciu.

Poruchy oka

zvýšenie vnútroočného tlaku, glaukóm, edém papily, stenčenie korney a
skléry, zadná subkapsulárna katarakta, zhoršenie očných vírusových
a hubových infekcií.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

dyspepsia, peptické ulcerácie (s perforáciou a hemorágiou), akútna
pankreatitída, kandidóza, nafúknutie a vomitus.

Poruchy kože a podkožného tkaniva akné, tvorba modrín, zhoršené hojenie,
atrofia kože, strie, teleangiektázie.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

precitlivenosť - vrátane anafylaxie, leukocytóza a tromboembolizmus,
vaskulitídy (aj po ukončení liečby).

Príznaky a prejavy z prerušenia sa môžu objaviť po dlhotrvajúcej liečbe.
Príliš rýchla redukcia dávky kortikosteroidov môže spôsobiť akútnu
nadobličkovú insuficienciu, hypotenziu a smrť. Príznaky z prerušenia
terapie zahŕňajú: artralgie, konjunktivitídu, horúčku, bolesti svalov,
bolestivé a svrbiace kožné noduly, rinitídu a stratu hmotnosti.

9. Predávkovanie

Definícia predávkovania je ťažká, pretože terapeutická dávka široko kolíše
podľa indikácie a odpovede pacienta. Pri predávkovaní sa predpokladá, že
nežiaduce účinky kortikoidov budú závažnejšie a rozsiahlejšie. Odporúča sa
symptomatická a podporná liečba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. FARMAKODYNAMICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: hormóny, glukokortikoidy,

ATC kód: H02AB02

Dexametazón je syntetický glukokortikoid s protizápalovou účinnosťou
sedemnásobne vyššou ako prednizolón. Ako iné glukokortikoidy, dexametazón
má tiež antialergické, antipyretické, antiedematózne, protizápalové
a imunosupresívne vlastnosti, nemá účinky mineralokortikoidné.

Účinkuje na HPA cez špecifické receptory na plazmatickej membráne.
Difunduje cez celulárnu membránu a viaže sa na špecifický cytoplazmatický
receptor, vstupuje do bunkového jadra a stimuluje syntézu proteínov.

Prakticky neretinuje vodu a soli, preto sa môže používať u pacientov
s kardiálnym zlyhávaním a hypertenziou. Dlhý biologický polčas (36–54
hodín) umožňuje použiť ho v podmienkach vyžadujúcich kontinuálny
glukokortikoidný účinok.

2. Farmakokinetické vlastnosti

Vo všeobecnosti sa kortikoidy dobre absorbujú z gastrointestinálneho
traktu. Po podaní sa dinátrium-dexametazónfosfát rýchlo hydrolyzuje na
dexametazón. U dospelých má plazmatický polčas 190 minút. Po intravenóznom
podaní sa dosahuje rýchly nástup účinku, ale s krátkym trvaním. Pri
intramuskulárnom podaní je účinok pomalší s dlhším trvaním. Preto je
intravenózne podanie metódou voľby pri úvodných dávkach pri život
ohrozujúcich situáciách, ako udržiavacia liečba je vhodnejšie
intramuskulárne podanie.

Kortikosteroidy sa rýchle distribuujú do všetkých telových tkanív,
prechádzajú placentárnou membránou a v malom množstve sa vylučujú do
materského mlieka. V cirkulácii sa silne viažu na plazmatické bielkoviny,
hlavne na globulín (vysoká afinita, nízka kapacita) a menej na albumín
(nízka afinita, vysoká kapacita). Väzbovosť závisí na dávke, vo veľmi
vysokých dávkach je väčšina nenaviazaná. Pri hypoalbuminémii je množstvo
neviazaného dexametazónu zvýšené.

Metabolizuje sa hlavne pečeňou, ale tiež obličkami, vylučuje sa hlavne
močom ako nekonjugovaný steroid. Poškodené obličkové funkcie nevplývajú
signifikantne na vylučovanie dexametazónu, ale pri výraznom zhoršení
pečeňových funkcií sa predĺži eliminačný polčas.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Neuvádzajú sa.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Methylparabenum, propylparabenum, natrii chloridum, natrii
hydrogenophosphas, natrii citras dihydricus, natrii disulfis, dinatrii
edetas, aqua ad iniectabilia.

2. Inkompatibility

Nie sú známe.

3. Čas použiteľnosti

3 roky

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote 15°C–25°C, na suchom mieste, chránenom pred
svetlom.

5. Druh obalu a obsah balenia

Ampulka z hnedého skla , PVC zásobník uzavretý PE fóliou, papierová
škatuľka.

Veľkosť balenia: 10 x 2 ml, 100 x 2 ml.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Ako rozpúšťadlo používajte len chlorid sodný alebo glukózu. Infúzny roztok
musí byť podaný do 24 hodín.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MEDOPHARM, s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

56/0199/02-S

9.DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

1.10.2002/ bez časového obmedzenia1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2012


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C15463
Skupina ATC:
H02 - Kortikosteroidy na systémové použitie
Skupina ATC:
H02AB02 - dexamethasonum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
CY Cyprus
Účinná látka:
dihydralazini mesilas
Výrobca lieku:
Medochemie Ltd., Limassol, CYPRUS
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
35.01 € / 1054.71 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
35.01 € / 1054.71 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.36 € ÚP:18.36 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:35.01 € ÚP:0.00 € DP:35.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.70 € ÚP:4.70 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien