Detail:
DEXA-RATIOPHARM 4 inj 3x1 ml/4 mg
Názov lieku:
DEXA-RATIOPHARM 4
Doplnok názvu:
inj 3x1 ml/4 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č.: 2107/11427

Písomná informácia pre používateľov

Dexa-ratiopharm® 4
(dexamethasoni natrii phosphas)
injekčný roztok

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecko

Zloženie:
/Liečivo:/
dexamethasoni natrii phosphas (sodná soľ dexametazónfosfátu), 4,37 mg
(zodpovedá 4 mg fosfátu dexametazónu)
/Pomocné látky:/
dinatrii edatas (edetan disodný), propylenglycolum (propylénglykol), natrii
chloridum (chlorid sodný), natrii hydroxidum (hydroxid sodný), aqua pro
injectione (voda na injekciu) ad 1 ml, resp. 2 ml v jednej ampulke

Farmakoterapeutická skupina:
HORMÓNY

Charakteristika:
Dexametazón je syntetický fluorovaný kortikoid s nevýrazným
mineralokortikoidným účinkom. Liek Dexa-ratiopharm® 4 je vhodné na
intravenóznu aj intramuskulárnu aplikáciu i na subkonjunktiválne a
intraartikulárne použitie.
Signifikantné hladiny liečiva nastupujú 1 hodinu po i. m. aplikácii a
pretrvávajú 12 hodín. Eliminačný polčas je 2,8 - 6,1 hodín. V prvých 24
hodinách po podaní sa vylučuje močom 70 % nezmeneného liečiva a jeho
metabolitov.
Dexametazón prestupuje hematoencefalickou bariérou a placentou.

Indikácie:
Liek Dexa-ratiopharm® 4 je vhodný na systémovú liečbu mozgového edému,
ktorý vznikol na podklade mozgových nádorov (i metastáz), traumy,
operatívnej a radiačnej liečby. Ďalej je liek Dexa-ratiopharm® 4 vhodný na
liečbu ochorení, pri ktorých je indikovaná parenterálna aplikácia
kortikoidov, napr. pri šokových stavoch (najmä anafylaktický šok a
iniciálna fáza septicko-toxického a traumatického šoku), pri akútnych
alergických stavoch vrátane astmy bronchiale (najmä status asthmaticus),
pri alergických poliekových reakciách, pri potransfúznych reakciách,
Quinckeho edéme, sérovej chorobe a iných. Systémovo možno liek podávať tiež
pri tzv. pulzovej liečbe závažných kolagenóz, pri nefrotickom syndróme, pri
niektorých krvných malignitách, pri ťažkých akútnych dermatózach, pri edéme
laryngu rôzneho pôvodu, ďalej ako pomocnú liečbu pri hypoglykemickej kóme a
akútnej hyperkalciémii, pri syndróme malígnej hypertermie, pri poštípaní
jedovatými hadmi a pri nebezpečnom bodnutí hmyzom. Injekčné podávanie
Dexametazónu sa indikuje tiež pri stavoch, kde nie je možné perorálne
podávanie kortikoidu. Liek nie je vhodný na liečbu akútnej
adrenokortikálnej insuficiencie, pretože mu chýba mineralokortikoidná
aktivita.
Liek Dexa-ratiopharm® 4 je lokálne vhodný:
- na intraartikulárnu aplikáciu pri reumatoidnej alebo traumatickej
artritíde, pri iritovaných artrózach,
- na infiltráciu búrz, šliach a periartikulárnych tkanív pri burzitídach,
periartritídach, pri poškodeniach periartikulárnych tkanív, pri
epikondilitídach, tunelových syndrómoch, tendinitídach, fibrozitídach,
šľachových fibrózach, entezitídach a iných,
- na epidurálnu infiltráciu pri koreňových syndrómoch,
- na perineurálnu infiltráciu pri neuritídach, alergických syndrómoch a
iných.
Liek Dexa-ratiopharm® 4 možno aplikovať tiež subkonjunktiválne pri
zápalových ochoreniach oka, napr. pri konjunktivitíde, skleritíde,
iridocyklitíde a uveitíde (iba Dexa-ratiopharm® 4).

Kontraindikácie:
Liek Dexa-ratiopharm® 4 nemožno použiť lokálne pri infekcii v postihnutej
oblasti. Na lokálne použitie Dexa-ratiopharm® 4 do atrofického tkaniva po
opakovanom podávaní kortikoidov, pri aplikácii do kĺbu pri disekujúcej
artritíde a osteonekrotických zmenách musia byť zvlášť závažné dôvody.
Liek Dexa-ratiopharm® 4 nemožno systémovo použiť pri podozrení na náhlu
brušnú príhodu, pri čerstvej črevnej anastomóze, gastroduodenálnych
vredoch, pri akútnych psychózach, akútnom glaukóme, pri neliečených
infekčných chorobách vrátane TBC a bakteriálnej andokarditídy, pri
systémových mykózach, herpes simplex opthalmicus, herpes zoster, amébových
infekciách, pri stavoch po vakcinácii a pri dekompenzovanej cukrovke.
Na systémovú aplikáciu Dexa-ratiopharm® pri kardiálnej dekompenzácii,
renálnej insuficiencii, ťažšej hypertenzii, tromboembolickej chorobe v
anamnéze, pri pokročilej ischemickej srdcovej chorobe a osteoporóze musia
byť zvlášť závažné dôvody.
Na použitie lieku Dexa-ratiopharm® 4 v prvom trimestri gravidity musia byť
tiež závažné dôvody.
Na použitie vo vitálnej indikácii sú všetky kontraindikácie len relatívne.

Nežiaduce účinky:
Pri krátkodobom podávaní sú nežiaduce účinky vzácne.
Pri dlhodobej systémovej aplikácii môže dôjsť:
- k potlačeniu imunitných reakcií so zvýšenou náchylnosťou na infekcie, k
spomalenému hojeniu rán, k atrofii kože a podkožia,
- k vzniku myopatie, osteoporózy a aseptickej kostnej nekrózy,
- k hyperglykémii, resp. dekompenzácii diabetu,
- k exacerbácii vredovej choroby gastroduodena s chudobnou klinickou
symptomatológiou, ku
krvácaniu do tráviacej sústavy, k zastretiu príznakov náhlej brušnej
príhody a k indukcii akútnej
pankreatitídy,
- k vzniku hypertenzie, kardiomyopatie, poruchám srdcového rytmu na
podklade hypokaliémie, k
náchylnosti na tromboembolickú chorobu, na hyperlipidémiu,
- k nespavosti, motorickému nepokoju, cefalee, k psychotickým stavom,
- k indukcii glaukómu,
- k centripetálnej obezite, útlmu osi hypotalamus-hypofýza-kôra
nadobličiek, amenoree a k poklesu
potencie,
- k útlmu rastu detí.
Pri pulzovej terapii vysokými dávkami môže dôjsť:
- k vzniku komorových dysrytmií vplyvom hypokaliémie,
- k hyperglykémii s možnosťou vyvolať diabetickú ketoacidózu až kómu,
- k povrchovej hemoragickej ulcerácii žalúdočnej sliznice,
- k aktivácii latentných infekcií,
- ku kardiálnej insuficiencii vplyvom myorelaxačného účinku,
- k provokácii kortikoidnej psychózy,
- k akútnej pankreatitíde,
- k prechodnej zmene krvného tlaku v zmysle hypertenzie i hypotenzie,
- k poruchám zraku,
- k poruche chuti,
- k prechodnej artralgii,
- ku flushu so svrbením a pálením na mukokutánnych prechodoch,
- ku kostnému infarktu.
Pri lokálnom, intramuskulárnom a intraartikulárnom podávaní lieku Dexa-
ratiopharm® môže dôjsť
- k atrofii tkaniva (trofické zmeny na chrupkách, ruptúry šliach a svalov),
- k prechodnej bolestivosti v mieste vpichu po intraartikulárnej aplikácii,
k vzniku sterilného abscesu, k zmenám pigmentácie, lokálnej osteoporóze v
okolí kĺbu až osteonekróze.
Ani pri lokálnej aplikácii nemožno vylúčiť systémové pôsobenie.

Interakcie:
Pri súčasnom podávaní lieku Dexa-ratiopharm® 4 a iných liekov môže dôjsť:
- k potenciácii vylučovania kália pri súčasnom podávaní saluretík,
- k zvýšeniu toxicity srdcových glykozidov (vzhľadom na hypokaliémiu),
- k zoslabeniu efektu antidiabetík a kumarínových derivátov,
- k zvýšenému riziku gastroduodenálneho krvácania najmä pri súčasnom
podávaní nesteroidných antireumatík,
- k zoslabeniu efektu lieku Dexa-ratiopharm® 4 pri kombinácii s
barbiturátmi, fenytoínom a rifampicínom.Dávkovanie a spôsob použitia:
Celkové podávanie:
Vo väčšine akútnych indikácií sa podávajú 4 - 20 mg 3 – 4-krát denne, pri
pulzovej liečbe sú dávky vyššie: až 200 mg denne. Parenterálna liečba je
väčšinou krátkodobá (1 - 3 dni) a ak je potrebné pokračovať v liečbe
glukokortikoidmi, prechádza sa na perorálne užívanie.

Lokálne podávanie:
Na miestnu aplikáciu sa pri liečbe chorôb pohybového aparátu zvyčajne
podáva dávka 0,4 - 4,0 mg liečiva, napr. pri infiltrácii mäkkých tkanív 2 -
4 mg, intraartikulárne do malých kĺbov 0,4 - 1,0 mg, do veľkých kĺbov 2 - 4
mg, do búrz 2 - 3 mg. Podľa klinického stavu možno injekciu opakovať o 1 -
3 týždne.

Upozornenie:
Aplikácia lieku Dexa-ratiopharm® 4 na bakteriálne a mykotické infekcie je
prípustná len pri ich súčasnej kauzálnej liečbe.
Aplikácia lieku pri diabetes mellitus je možná len pri starostlivých
kontrolách glykémie s prípadnou úpravou liečby, pri gastroduodenálnej
vredovej chorobe (i v anamnéze) s použitím H2 blokátorov, antacíd a ev. v
akútnej fáze (ak je vitálna indikácia) omeprazolu, u chorých s psychózami
(i v anamnéze) pri zaistení neuroleptikami a u chorých s osteoporózou pri
dostatočnom prívode kalcia a vitamínu D.

Spôsob podávania:
Liek sa aplikuje pomaly intravenózne (4 - 5 minút) alebo formou infúzie vo
fyziologickom roztoku alebo 5 % glukóze, ďalej intramuskulárne,
intraarteriálne, resp. subkonjunktiválne. V prípade ampuliek lieku Dexa-
ratiopharm® 4 ide o tzv. OPC ampulky (one-point-cut). Ich výhodou je, že
ampulku nie je treba pred rozlomením napíliť. V mieste farebného bodu v
oblasti krčka ampulky ju možno rozlomiť. Ampulku uchopte medzi prsty
obidvoch rúk tak, že farebný bod bude uprostred medzi palcami a rozlomte.

Uchovávanie:
Uchovávajte ampulky vo vonkajšom obale.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Varovanie:
Liek sa nesmie používať po uplynutí použiteľnosti (exspirácie) uvedenej na
obale.

Balenie :
3 x 1ml

Dátum poslednej revízie: február 2008

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č.: 2107/11426
PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č.: 2107/11427


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU
Dexa-ratiopharm® 4

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Liečivo:
dexamethasoni natrii phosphas (sodná soľ dexametazónfosfátu) 4,37 mg
(zodpovedá 4 mg fosfátu dexametazónu).

3. LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie
. Systémové používanie
- edém mozgu, vyvolaný mozgovým nádorom, úrazové poškodenie lebky a
mozgu,
- ťažké alergické a anafylaktické reakcie,
- status asthmaticus,
- parenterálna začiatočná liečba pokročilých akútnych ťažkých kožných
chorôb (erytrodermia,
pemphigus vulgaris, akútne ekzémy),
- ťažké infekčné choroby, toxické stavy (týfus) ako doplnok k
protiinfekčnej terapii.

. Miestna terapia
Intraartikulárne injekcie:
- perzistujúci zápal v jednom alebo v niektorých kĺboch po všeobecnej
terapii chronických zápalových
ochorení kĺbov,
- aktívna artróza,
- akútne formy periarthropathia humeroscapularis.


Infiltračná terapia (prísna indikácia):
- nebakteriálna tendovaginitis a bursitis,
- periarthropathie,
- zápaly šľachových úponov.


Oftalmológia:
- subkonjuktiválne používanie pri neinfekčných keratokonjunktivis,
skleritis, iridocyklitis, uveitis.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania
Vo všeobecnosti sa podávajú v rámci terapie podľa potreby vysoké dávky
intravenózne.
V závislosti od indikácie a závažnosti ochorenia sa niekoľko dní ponechá
začiatočná dávka, pomaly sa zníži alebo sa zredukuje až na potrebnú
udržiavaciu dávku, prípadne sa prejde na perorálnu terapiu.

Systémová terapia:
- mozgový edém:
iniciálne pri akútnych formách 40 - 100 mg fosfátu dexametazónu
intravenózne, následne 4 - 8 mg fosfátu dexametazónu intravenózne v 2 – 4-
hodinových odstupoch počas asi 8 dní, prípadne ďalšia liečba perorálne.
Pri menej akútnych formách počiatočne 8 - 12 mg fosfátu dexametazónu
intravenózne, nakoniec 4 mg fosfátu dexametazónu intravenózne každých 6
hodín.
- status asthmaticus:
najskôr 8 - 20 mg fosfátu dexametazónu intravenózne, následne jednorazová
injekcia 8 mg fosfátu dexametazónu intravenózne každé 4 hodiny.
Deti: 1,2 mg fosfátu dexametazónu/kg ako bolus,
potom 0,3 mg/kg fosfátu dexametazónu každých 4 - 6 hodín.
Pri status asthmaticus sa odporúča súčasne podávať bronchodilatanciá.

- akútne kožné choroby:
podľa druhu a rozšírenia ochorenia, denné dávky od 8 - 40 mg fosfátu
dexametazónu
intravenózne, v jednotlivých prípadoch do 100 mg fosfátu dexametazónu,
nakoniec podávanie v zníženom dávkovaní.

- ťažké infekčné choroby (iba v spojení s
antibiotikami/chemoterapeutikami):
4 - 20 mg fosfátu dexametazónu intravenózne/deň alebo perorálne niekoľko
dní a iba po antiinfekčnej terapii, v jednotlivých prípadoch (napr. týfus)
s iniciálnymi dávkami až do 200 mg fosfátu dexametazónu intravenózne, potom
dávku pozvoľna znižovať.

Miestne používanie:
Dávkovanie sa určuje individuálne, riadi sa podľa závažnosti symptomatiky a
napr. podľa veľkosti kĺbu. Väčšinou sa podáva pri lokálnej infiltrácii a
intraartikulárnej injekcii 4 - 8 mg fosfátu dexametazónu pri malých kĺboch
a pri subkonjuktiválnej aplikácii stačí 2 mg fosfátu dexametazónu.

Spôsob a dĺžka užívania
Na intravenóznu, intrasvalovú, intraartikulárnu a subkonjunktiválnu
injekciu.

Kompatibilita s infúznymi roztokmi
Injekčný roztok Dexa-ratiopharm® 4 by sa mal podľa možnosti aplikovať
intravenózne alebo infúznou súpravou.
Injekčný roztok je kompatibilný s nasledujúcimi infúznymi roztokmi (250 a
500 ml) a má sa použiť do 24 hodín:
- 5 % roztok glukózy,
- izotonický roztok kuchynskej soli (0,9 % NaCl - roztok, fyziologický
roztok),
- Ringerov roztok.

Pri kombinácii s infúznymi roztokmi je potrebné dodržiavať informácie
výrobcov o infúznych roztokoch, kompatibilite, vedľajších účinkoch a
kontraindikáciách.

Intraartikulárne injekcie sa posudzujú ako otvorené zásahy do kĺbov a majú
sa vykonávať za prísne aseptických podmienok! Spravidla stačí jedna
jednorazová intraartikulárna injekcia na úspešné zmierňovanie symptómu. Ak
je potrebná ďalšia injekcia, malo by to byť najskôr po 3 - 4 týždňoch,
počet injekcií na 1 kĺb sa obmedzí na 3 - 4. Zvlášť po opakovanej injekcii
sa musí robiť lekárska prehliadka liečeného kĺba.
Infiltrácia:
Liek sa infiltruje do oblasti najsilnejšej bolesti, prípadne do šliach.
Intratendinózna injekcia rovnako ako injekcie sa nemajú injikovať v
krátkych intervaloch. Tiež pri infiltrácii sa má prísne dbať na
aseptické podmienky.

Intramuskulárna aplikácia glukokortikoidov by mala nasledovať výnimočne.

4.3 Kontraindikácie
Liek sa nesmie používať:
- pri známej precitlivenosti na dexametazón alebo iné zložky lieku.

Pri krátkodobom užívaní pri vitálnej indikácii nie sú žiadne
kontraindikácie. Očakávaný terapeutický úspech sa musí zvážiť voči možným
nežiaducim účinkom.

Pri dlhodobej terapii platia nasledujúce kontraindikácie:
- žalúdočno-dvanástnikový vred,
- ťažká osteoporóza,
- psychiatrická anamnéza,
- akútne vírusové infekcie (varicela/herpes zoster, herpes simplex),
- HBsAG-pozitívna chronicko-aktívna hepatitída,
- približne 8 týždňov pred a 2 týždne po ochranných očkovaniach,
- mykózy a parazitózy,
- poliomyelitis,
- lymphadenitis po BCG-očkovaní,
- glaukóm.

Kontraindikáciou intraartikulárneho podávania sú:
- vnútrokĺbové zápaly alebo zápaly v bezprostrednej blízkosti liečeného
kĺbu,
- bakteriálne zápaly kĺbov,
- nestabilita ošetrovaného kĺba,
- náchylnosť na krvácanie,
- periartikulárna kalcifikácia,
- nevaskulárna kostná nekróza,
- pretrhnutie šliach,
- Charcotov kĺb.

Subkonjuktiválne používanie injekčného roztoku Dexa-ratiopharm® 4 je
kontraindikované pri vírusových, bakteriálnych a plesňami vyvolaných očných
ochoreniach ako i poraneniach a vredových procesoch očnej rohovky.

Pokyny:
Pretože injekčný roztok Dexa-ratiopharm® 4 môže vo veľmi zriedkavých
prípadoch, zvlášť u pacientov so sklonom k alergiám (napr. pri astme
bronchiale), vyvolať alergické reakcie vedúce až k anafylaktickému šoku,
pre prípade potreby musí byť zabezpečený napr. adrenalín, infúzia, riadené
dýchanie.
Pri jestvujúcich infekčných chorobách by sa mali tieto lieky užívať iba pri
súčasnej, špecifickej, antiinfekčnej terapii. Pri výskyte tuberkulózy
v anamnéze (reaktivizácia) môže byť liečba indikovaná iba za súčasnej
liečby antituberkulotikami.

Počas užívania Dexa- ratiopharm® 4
sa má u diabetikov zohľadňovať prípadná väčšia spotreba inzulínu alebo
perorálnych antidiabetík. Odporúča sa preto kontrola hodnôt cukru v krvi.

U pacientov s ťažko nastaviteľným vysokým tlakom je potrebná pravidelná
kontrola krvného tlaku.

Indikovanosť užívania Dexa-ratiopharm® 4 v období dospievania sa podrobuje
prísnemu lekárskemu rozhodovaniu. U starších pacientov by sa mal zvážiť
pomer prospešnosti liečby a rizika vzniku osteoporózy.
Možná je:
- lokálna neznášanlivosť a úbytok tkaniva tukovej vrstvy, svalová atrofia,
- neistota v dávkovaní: iniciálne predávkovanie, neskôr neodôvodnené
predávkovanie dávky, následne
nedostatočný účinok,
- diskrepancia medzi dĺžkou želateľného terapeutického efektu a blokovaním
hypotalamo-hypofyziálnej
osi.
Intraartikulárne podávanie glukokortikoidov zvyšuje nebezpečenstvo infekcie
kĺbov.
Dlhodobé a opakované užívanie glukokortikoidov môže spôsobiť pri nosných
kĺboch zhoršenie opotrebovateľnosti kĺbov. Príčinou je preťaženie kĺbu po
odznení bolesti alebo iných symptómov.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Obzvlášť sa musí rátať so zníženou tvorbou glukokortikoidov, ak
- sa podávajú vysoké dávky dlhší čas,
- sa neužíva pravidelne ráno, ale sa strieda.
Takto liečení pacienti sú v stresových situáciách počas liečby, ako i
nasledujúce mesiace po liečbe ohrození, pretože nevykazujú žiadnu vlastnú
produkciu glukokortikoidov.
Môžu sa ocitnúť v chorobnom stave, pod obrazom Addisonovej krízy a môže sa
odstrániť len okamžitým podávaním glukokortikoidov.

Náhle vysadenie po približne 10-dňovej liečbe môže viesť k výskytu akútnej
nadobličkovej insufiencie, preto je potrebné pri vysadení dávku pomaly
znižovať.

Pri terapii vysokými dávkami treba dávať pozor na elektrolytovú rovnováhu,
vytváranie edémov, prípadne zvyšovanie krvného tlaku, zlyhanie srdca,
poruchy srdcového rytmu alebo kŕče.

Špeciálne vírusové ochorenia (ovčie kiahne, osýpky) môžu u pacientov, ktorí
sa liečia glukortikoidmi prebiehať obzvlášť ťažko.
Mimoriadne sú ohrozené deti a osoby so zoslabeným imunitným systémom, ktoré
doteraz nemali ovčie kiahne a osýpky. Ak majú osoby, ktoré sa liečia
injekčným roztokom Dexa-ratiopharm® 4 kontakt
s osobami, čo majú ovčie kiahne a osýpky, mali by sa ihneď obrátiť na
lekára, ktorý v danom prípade začne preventívnu liečbu.

4.5 Liekové a iné interakcie
Pri súčasnom užívaní salicylátov, indometacínu a iných nesteroidných
antiflogistík sa môže zvýšiť nebezpečenstvo gastrointestinálnych ulcerácií
a krvácaní. Znižuje sa účinok perorálnych antidiabetík a inzulínu.
Induktori enzýmov (napr. barbituráty, phenytoin, primidon, rifampicin)
znižujú účinok glukokortikoidov.
Perorálne antikoagulanciá (kumarínové deriváty) majú znížený účinok. Pri
súčasnom užívaní je potrebné prispôsobiť dávkovanie antikoagulancií.
Estrogény (napr. inhibítori ovulácie) môžu zosilniť klinické pôsobenie
dexametazónu.

Nie je vylúčené dodatočné zvyšovanie vnútroočného tlaku pri súčasnom
užívaní Dexa-ratiopharm® 4
a atropínu, ako aj iných anticholínergík.

Srdcové glykozidy môžu mať zosilnený účinok vzhľadom na nedostatok
draslíka.

Pri súčasnom podávaní saluretík dochádza k dodatočnému zvýšenému
vylučovaniu draslíka. Tiež laxatívami sa môže zvýšiť strata draslíka.

Kortikosteroidmi je pri súčasnom užívaní praziquantelu možný pokles
koncentrácie praziquantelov v krvi.
Súčasným podávaním ACE-inhibítorov sa môže zvýšiť riziko vzniku zmeny
krvného obrazu.

Súčasným podávaním chlorochínu, hydroxychlorochínu alebo meflochínu je
zvýšené riziko vzniku myopatií a kardiomyopatií.
Dlhodobým užívaním sa môže znížiť účinok somatotropínu.

Zvýšenie TSH sa môže znížiť pri súčasnom podávaní protirelinu.

4.6 Gravidita a laktácia
Počas gravidity, zvlášť v prvých 3 mesiacoch, by sa mala prospešnosť voči
riziku starostlivo zvážiť. Užívanie u ľudí doteraz nepreukázalo podozrenie
poškodenia plodu. Pokusy na zvieratách vykázali vznik vývojových chýb plodu
a iné embryologické pôsobenie.
Tieto fakty sú u ľudí bezvýznamné.
Pri dlhodobej terapii sa nedajú vylúčiť intrauterinné poruchy rastu. Pri
liečbe ku koncu tehotenstva je pre plod nebezpečenstvo artrofie
nadobličiek, ktoré si vyžaduje následnú substitučnú terapiu u novorodenca.
Glukokortikoidy prechádzajú do materinského mlieka. Pri užívaní väčších
dávok alebo pri dlhšej terapii by sa malo prestať dojčiť.

4.7 Ovplyvňovanie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Žiadne.

4.8 Nežiaduce účinky
Nebezpečenstvo nežiaducich účinkov pri krátkodobom užívaní je nepatrné.
Výnimku tvorí parenterálna, vysokodávkovaná terapia, pri ktorej sa musí aj
pri krátkodobom podávaní rátať s klinickými prejavmi infekcií. Pri dlhšom
používaní sa dajú očakávať nežiaduce účinky v rozdielnych prejavoch.

Elektrolyty, látková výmena, hormonálny systém:
Najväčšími rizikami dlhodobej terapie je adrenálna supresia a indukcia
symptomatiky Cushing (mesiačikovitá tvár, chorobná chuť do jedla) .
Dexametazón potláča ACTH a CRF sekréciu až do 72 hodín v závislosti od
dĺžky terapie, spôsobu užívania a veľkosti dávkovania.

Ďalej môže vzniknúť:
- spomalenie rastu u detí,
- porucha sexuálno-hormónovej sekrécie (amenorrhea, hirsutismus,
impotencia),
- znížená tolerancia glukózy, diabetes mellitus,
- retencia sodíka s vytvorením edémov, zvýšené vylučovanie draslíka (pozor:
poruchy rytmu!).

Pokožka:
Striae rubrae, atrofia, petechie, ekchymózy, spomalené hojenie rán,
periorálna dermatitída.

Svalstvo a kostra:
Svalová atrofia, osteoporóza (tiež krátkodobé používanie nižších dávok môže
spôsobiť rednutie kostí), aseptické kostné nekrózy (hlavica ramennej a
stehennej kosti).


Psychika:

Depresie, podráždenosť, zvýšená chuť do jedla a pudovosti, pseudotumor
cerebri, vznik latentnej epilepsie.

Gastrointestinálny trakt:
Žalúdkovo-črevný vred, gastrointestinálne krvácanie, pankreatitída.

Krvný obeh:
Hypertónia, zvýšenie rizika artériosklerózy a trombózy, zápaly ciev
(vaskulitída, tiež ako zápalový syndróm po dlhodobom užívaní).

Krv, imunitný systém:
Mierna leukocytóza, eozinopénia, polyglobúlia, oslabenie imunitného
systému, maskovanie infekcií.

Oči:
Katarakta, glaukóm. Pri subkonjuktiválnom použití injekčného roztoku Dexa-
ratiopharm® 4 dodatočne vznik herpes-simplex - keratitis, candida albicans
- mykóza, agravácia bakteriálnych infekcií rohovky, ptózia, mydriáza,
chemóza, atrogénna perforácia skléry, zriedkavo reverzibilný exophthalmus.

Miestne použitie:
Pri intramuskulárnej, prípadne intraartikulárnej injekcii môžu vzniknúť
miestne podráždenia a reakcie neznášanlivosti (pocit návalu horúčavy,
pálenie, dlhšie pretrvávajúce bolesti). Nedá sa vylúčiť vznik straty
tkaniva (atrofia) na pokožke a podkožnom väzive, keď sa injekčný roztok
Dexa-ratiopharm® 4 starostlivo neinjikuje do kĺbovej štrbiny.

Pokyny:
Po rýchlom podaní veľkej intravenóznej dávky môžu vzniknúť krátkodobé
bezvýznamné kožné reakcie v podobe svrbenia, pálenia a dráždenia (zvlášť v
oblasti perianálnej a genitálií).
Na základe obsahu propylénglykolu je možné miestne dráždenie a
precitlivenosť pri subkonjuktiválnej a intramuskulárnej injekcii.


4.9 Predávkovanie
Akútne intoxikácie s dexametazónom nie sú známe. Pri predávkovaní sa má
rátať so silnejšími vedľajšími účinkami (pozri Nežiaduce účinky).
Antidotum nie je známe.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: hormón, glukokortikoid.
ATC-kód: H02AB02

Dexametazón je monofluorovaný glukokortikoid a pôsobí silne protizápalovo,
protialergicky a protiproliferatívne. Zvyšuje látkovú výmenu uhľohydrátov,
spôsobuje katabolizmus bielkovín, nešpecificky antitoxicky
membránostabilizačne a podporuje mikrocirkuláciu.
Dexametazón má asi 7,5-krát silnejšie glukokortikoidné pôsobenie ako
prednisolon a prednison, v porovnaní s hydrocortizónom je pôsobenie 30-krát
silnejšie a chýba mineralokortikoidný účinok.
Cushingova dávka je 1,5 mg/deň. S biologickým polčasom 36 hodín patrí
dexametazón k dlhodobo pôsobiacim glukokortikoidom. Na základe dlhodobého
pôsobenia môže viesť kontinuálne denné dávkovanie dexametazónu ku
kumulácii a predávkovaniu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Dexametazón v závislosti od dávky je viazaný na plazmatický albumín. Pri
veľmi vysokých dávkach cirkuluje najväčší podiel voľne v krvi.
Pri hypoalbuminémii sa zvyšuje podiel neviazaného (pôsobiaceho) kortikoidu.
Po intravenóznej aplikácii rádioaktívne značeného dexametazónu bola u ľudí
nameraná po 4 hodinách maximálna hladina dexametazónu v likvore, ktorá bola
asi 1/6 aktuálnej koncentrácie v plazme. Polčas eliminácie dexametazónu v
sére je u dospelých v priemere asi 250 min. (+ 80 min.). Vylučovanie je z
väčšej časti renálne, vo forme voľného dexametazónu-alkoholu. Z časti
metabolizácie sa metabolity vylučujú ako glukuronáty, prípadne ako sulfáty,
hlavne obličkami. Poruchy funkcie obličiek neovplyvňujú podstatne
elimináciu dexametazónu. Naproti tomu sa predlžuje polčas eliminácie pri
ťažkých ochoreniach pečene.


Závislosť od placenty:

Dexametazón môže ako všetky glukokortikoidy prechádzať placentou.

. Prechod do materského mlieka:
Pre dexametazón nie sú žiadne údaje. Glukokortikoidy prechádzajú v malých
množstvách do materského mlieka. Zaťaženie dojčaťa je pritom menšia ako
1/100 systémovej dávky, ktorú má matka, ktorá dojčí. Z opatrnosti by sa
napriek tomu pri užívaní väčších dávok alebo pri dlhšej liečbe malo
prestať dojčiť.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti
Žiadne.

Toxikologické vlastnosti
. Akútna toxicita:
LD50 pre dexametazón je po jednorazovej perorálnej aplikácii do 7 dní pri
myšiach 16 g/kg a pri potkanoch 3 g/kg. Po jednorazovej subkutánnej
aplikácii je LD50 pri myšiach viac ako 700 mg/kg a pri potkanoch 120
mg/kg v prvých 7 dňoch.
Pri pozorovaní 21 dní sa tieto hodnoty posúvajú do nižších oblastí,
v dôsledku ťažkých infekčných chorôb, spôsobených hormónmi, ktoré
podmieňujú imunosupresíva.

. Chronická toxicita:
Pre chronickú toxicitu u človeka a pri zvieratách nemáme žiadne poznatky.
Otrava kortikoidmi nie je známa. Pri dlhodobej terapii s dávkami v hornej
oblasti Cushing-prahu (1,5 mg/deň) sa musí rátať s výraznými vedľajšími
účinkami .

. Mutagenita.
Mutagénne účinky dexametazónu nie sú dostatočne vyšetrené. Existujú
predbežné dôkazy o jeho možnom mutagénnom pôsobení. Relevancia týchto
dôkazov doteraz nie je jasná. Dlhodobé prieskumy na zvieratách
nepotvrdili zvýšený potenciál kancerogenity.


. Reprodukčná toxicita:
Dexametazón vyvolal v experimentoch na zvieratách u myší, potkanov,
škrečkov, zajacov a psov rozštep podnebia a v malom rozsahu iné vývojové
chyby.
U človeka podľa doteraz publikovaných výsledkov nenachádzame zvýšené
riziko chýb. Množstvo údajov je doteraz také malé, že riziko sa nedá
s istotou vylúčiť.
Doterajšie klinické skúsenosti s glukokortikoidmi v 1. trimestri
tehotenstva nevykázali podozrenie na zvýšené riziko. Pri dlhodobej
terapii počas tehotenstva sa nedajú vylúčiť intrauterínne poruchy rastu.
Pri liečbe na konci tehotenstva predstavuje pre plod nebezpečenstvo
artrofia nadobličiek, ktorá si vyžaduje následnú substitučnú terapiu u
novorodenca.

. Lokálna tolerancia:
Prieskumy na lokálnu toleranciu nevykazujú žiadne podozrenie na toxické
pôsobenie. Prevažne bol spozorovaný bezprostredne po injekcii ľahký tlak
v oblasti injekčného miesta.
Parenterálne podávanie lieku Dexa-ratiopharm® 4 môže vyvolať
komplikácie, napr. vnútrosvalový absces, ktorý môže byť zastretý
protizápalovým pôsobením glukokortikoidu.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok
Dinatrii edetas, propylenglycolum, natrii chloridum, natrii hydroxidum,
aqua pro injectione.

6.2 Inkompatibility
Inkompatibility s inými liekmi sa v každom prípade nemôžu vylúčiť. Injekčný
roztok Dexa-ratiopharm® 4 by sa nemal miešať s inými injekčnými roztokmi.
Informácie k špeciálnym kompatibilitným otázkam dostanete na: ratiopharm
GmbH, Abteilung Medizinische Wissenschaft, 89070 Ulm, telefón:(07 31)02 52
91.

6.3 Čas použiteľnosti
36 mesiacov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie
Uchovávajte ampulky vo vonkajšom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia
Ampulky z hnedého skla s farebným kódom, rozdeľovník z plastu, písomná
informácia pre používateľov, papierová škatuľka.
/Veľkosť balenia:/
3 x 1ml

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom
Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
56/0134/93-S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/PREDĹžENIA REGISTRÁCIE
10.9.1993

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Február 2008

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C27534
Skupina ATC:
H02 - Kortikosteroidy na systémové použitie
Skupina ATC:
H02AB02 - dexamethasonum
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - bez doplatku
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
dihydralazini mesilas
Výrobca lieku:
Merckle GmbH, Ulm, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
2.36 € / 71.10 SK
Úhrada poisťovňou:
2.36 € / 71.10 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.36 € ÚP:18.36 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:35.01 € ÚP:0.00 € DP:35.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.70 € ÚP:4.70 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien