Detail:
Lamotrigin Orion 100 mg tbl dsp 30x100 mg
Názov lieku:
Lamotrigin Orion 100 mg
Doplnok názvu:
tbl dsp 30x100 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.:
2010/00331, 2010/00332, 2010/00333, 2010/00335


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Lamotrigin Orion 25 mg
Lamotrigin Orion 50 mg
Lamotrigin Orion 100 mg
Lamotrigin Orion 200 mg
dispergovateľné tablety
Lamotrigín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Lamotrigin Orion a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Lamotrigin Orion
3. Ako užívať Lamotrigin Orion
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Lamotrigin Orion
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE LAMOTRIGIN ORION A NA ČO SA POUŽÍVA

Lamotrigin Orion patrí medzi liečivá nazývané /antiepileptiká/. Používa sa na
liečbu dvoch ochorení – epilepsie a bipolárnej poruchy.

Lamotrigin Orion lieči epilepsiu blokovaním signálov v mozgu, ktoré
spúšťajú epileptické záchvaty (kŕče).
. U dospelých a detí vo veku 13 rokov a viac, lamotrigín sa môže užívať
samostatne alebo s inými liekmi na liečbu epilepsie. Lamotrigín sa môže
tiež užívať s ostatnými liekmi na liečbu záchvatov vyskytujúcich sa
počas stavu, ktorý sa nazýva Lennoxov-Gastautov syndróm.
. U detí vo veku medzi 2 až 12 rokov, sa môže užívať lamotrigín s inými
liekmi na liečbu týchto ochorení. Samostatne môže byť užívaný na liečbu
určitého typu epilepsie nazývaného záchvaty typu absencie.

Lamotrigin Orion lieči tiež bipolárnu poruchu
Ľudia s bipolárnou poruchou (niekedy nazývanou /maniodepresívna psychóza/)
majú extrémne zmeny nálady s obdobiami mánie (vzrušenia alebo eufórie)
striedajúcimi sa s obdobiami depresie (hlboký smútok a beznádej). U detí vo
veku 18 rokov a viac, sa môže lamotrigín používať samostatne alebo s inými
liekmi na predchádzanie obdobia depresie, ktoré sa objavuje pri bipolárnej
poruche. Zatiaľ nie je známe ako lamotrigín v mozgu pôsobí a ako vyvoláva
tento účinok.


2. SKÔR AKO UŽIJETE LAMOTRIGIN ORION

Neužívajte Lamotrigin Orion:

. keď ste alergický (/precitlivený/) na lamotrigín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek lieku
(uvedených v časti 6).

Ak sa to vzťahuje na Vás:
> Oznámte to svojmu lekárovi a neužívajte Lamotrigin Orion.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Lamotriginu Orion

Pred tým ako užijete Lamotrigin Orion, Váš lekár potrebuje vedieť:
. či máte problémy s obličkami
. ak ste niekedy spozorovali vyrážku, keď ste užívali lamotrigín alebo iné
lieky na liečbu epilepsie
. ak už užívate liek obsahujúci lamotrigín.

Ak sa Vás niečo z uvedeného týka:
> Oznámte to svojmu lekárovi, ktorý môže rozhodnúť o znížení Vašej
dávky alebo o vhodnosti liečby Lamotriginom Orion pre Vás.

Venujte pozornosť dôležitým príznakom
Ak po začatí užívania Lamotriginu Orion spozorujete niektorý z týchto
príznakov, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc:
. nezvyčajná kožná reakcia ako začervenanie alebo vyrážky
. bolesť v ústach alebo bolesť očí
. vysoká teplota (horúčku) príznaky podobné chrípke alebo ospanlivosť
. opuchnutie Vašej tváre, alebo zväčšené uzliny na krku, v podpazuší alebo
v slabinách
. neočakávané krvácanie alebo modrina, alebo ak Vám zmodrejú prsty
. bolesť hrdla, alebo častejšie infekcie (ako nádcha) ako zvyčajne.

Tieto príznaky sú viac pravdepodobné počas prvých mesiacov liečby
s Lamotriginom Orion, najmä ak začnete užívať príliš vysoké dávky alebo je
Vaša dávka zvýšená príliš rýchlo alebo ak užívate Lamotrigin Orion s iným
liečivom nazývaným /valproát./ Deti sú náchylnejšie ako dospelí.

Príznaky uvedené vyššie môžu vyústiť do oveľa závažnejších problémov ako
orgánové zlyhanie alebo veľmi závažné kožné stavy, ak nie sú liečené. Ak
spozorujete niektorý z týchto príznakov:
> Čo najskôr navštívte lekára. Váš lekár môže rozhodnúť o vyšetrení
Vašej pečene, obličiek alebo krvi a môže Vám povedať, aby ste prestali
užívať Lamotrigin Orion.


Myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu


Ľudia s bipolárnou poruchou môžu mať niekedy myšlienky na sebapoškodzovanie
alebo spáchanie samovraždy. Ak trpíte bipolárnou poruchou, pravdepodobne
môžete mať takéto myšlienky:

. ak liečbu začínate prvýkrát
. ak ste v minulosti mali myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu
. ak máte menej ako 25 rokov.

Ak máte úzkostné myšlienky alebo zážitky, alebo ste spozorovali, že sa
cítite zle alebo sa u Vás vyskytli nové príznaky počas užívania Lamotriginu
Orion:

> Čo najskôr navštívte lekára alebo vyhľadajte pomoc v najbližšej
nemocnici.


Ak užívate Lamotrigin Orion na liečbu epilepsie
Záchvaty u niektorých typov epilepsie sa počas užívania Lamotriginu Orion
môžu občas zhoršiť alebo vyskytovať častejšie. Niektorí pacienti môžu mať
ťažké záchvaty, ktoré môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy. Ak sa u Vás
vyskytujú záchvaty častejšie, alebo ak máte ťažké záchvaty počas užívania
Lamotriginu Orion:
> Čo najskôr navštívte lekára.

Lamotrigin Orion sa na liečbu bipolárnej poruchy nesmie podávať ľuďom
mladším ako 18 rokov.
Lieky na liečbu depresie a iných problémov duševného zdravia zvyšujú riziko
samovražedných myšlienok alebo správania u detí a dospievajúcich mladších
ako 18 rokov.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, alebo ak
začínate užívať nové lieky – zahrňujúce rastlinné lieky alebo lieky, ktoré
nie sú viazané na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

Je potrebné, aby Váš lekár skontroloval dávkovanie Lamotriginu Orion, ak
užívate niektoré lieky. Sú to tieto lieky:
. oxkarbazepín, felbamát, gabapentín, levetiracetám, pregabalín,
topiramát alebo zonisamid, používané na liečbu epilepsie.
. lítium, používané na liečbu problémov duševného zdravia
. bupropion, používaný na liečbu problémov duševného zdravia alebo na
odvykanie od fajčenia
> Ak užívate tieto lieky, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.

Niektoré lieky sa navzájom ovplyvňujú s Lamotriginom Orion alebo zvyšujú
pravdepodobnosť, že sa u Vás prejavia vedľajšie účinky. Medzi tieto lieky
patrí:
. valproát, používaný na liečbu epilepsie a problémov duševného zdravia
. karbamazepín, používaný na liečbu epilepsie a problémov duševného
zdravia
. fenytoín, primidón alebo fenobarbital, používaný na liečbu epilepsie
. olanzapín, používaný na liečbu problémov duševného zdravia
. risperidón, používaný na liečbu problémov duševného zdravia
. rifampicín, ktorý je antibiotikum
. kombinácia lopinaviru a ritonaviru, používaná na liečbu HIV infekcie
. hormonálna antikoncepcia ako sú „antikoncepčné tabletky“ (pozri
nižšie)
> Ak užívate, začali ste užívať alebo ste prestali užívať ktorýkoľvek z
týchto liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.

Hormonálna antikoncepcia (ako sú „antikoncepčné tabletky“) môže ovplyvniť
spôsob akým Lamotrigin Orion účinkuje
Váš lekár Vám môže odporučiť, aby ste používali konkrétny typ hormonálnej
antikoncepcie alebo iný spôsob antikoncepcie ako je prezervatív, pesar
alebo vnútromaternicové teliesko. Ak užívate hormonálnu antikoncepciu vo
forme tabliet, Váš lekár Vám môže odobrať vzorku krvi pre kontrolu hladiny
Lamotriginu Orion. Ak plánujete začať užívať hormonálnu antikoncepciu:
> Informujte svojho lekára, ktorý sa s Vami porozpráva o vhodných
antikoncepčných metódach.

Lamotrigin Orion môže tiež ovplyvniť spôsob, akým účinkuje hormonálna
antikoncepcia, aj keď nie je pravdepodobné, že zníži jej účinnosť. Ak
užívate hormonálnu antikoncepciu a spozorujete akúkoľvek zmenu vo Vašom
menštruačnom cykle, ako medzimenštruačné krvácanie alebo špinenie medzi
cyklami:
> Informujte svojho lekára. Môžu to byť príznaky toho, že Lamotrigin
Orion ovplyvňuje spôsob, akým Vaša antikoncepcia účinkuje.

Tehotenstvo a dojčenie
> Informujte svojho lekára ak ste tehotná, myslíte si, že môžete byť
tehotná alebo plánujete otehotnieť.

Nesmiete ukončiť liečbu Vašej epilepsie pokiaľ ste tehotná. Avšak riziko
poškodenia detí, ktorých matky užívali Lamotrigin Orion počas tehotenstva
je zvýšená. Tieto poškodenia zahŕňajú rázštep pery alebo rázštep podnebia.
Váš lekár Vám môže odporučiť užívať navyše kyselinu listovú ak plánujete
otehotnieť alebo pokiaľ ste tehotná.
Tehotenstvo môže taktiež meniť účinok Lamotriginu Orion, Váš lekár Vám teda
môže odobrať vzorku krvi pre kontrolu hladiny Lamotriginu Orion a môže
upraviť Vašu dávku.

> Informujte svojho lekára, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť. Účinná
látka Lamotriginu Orion prestupuje do materského mlieka a môže
ovplyvniť Vaše dieťa. Váš lekár s Vami prekonzultuje riziká a výhody
pokiaľ užívate Lamotrigin Orion a bude pravidelne kontrolovať Vaše
dieťa, ak sa rozhodnete dojčiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Lamotrigin Orion môže spôsobiť závraty a dvojité videnie.
> Neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, pokiaľ si nie ste istý, že Vás
liek neovplyvňuje.

Ak máte epilepsiu, o vedení vozidla a obsluhe strojov sa poraďte so svojím
lekárom.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Lamotrigin Orion

Tento liek obsahuje aspartám. Aspartám obsahuje zdroj fenylalanínu a môže
byť škodlivý pre ľudí s fenylketonúriou.


3. AKO UŽÍVAŤ LAMOTRIGIN ORION

Vždy užívajte Lamotrigin Orion presne podľa pokynov svojho lekára. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Akú dávku Lamotriginu Orion užívať
Môže chvíľu trvať kým sa pre Vás stanoví najvhodnejšia dávka Lamotriginu
Orion. Dávka, ktorú užijete závisí od:
. vášho veku
. či užívate Lamotrigin Orion s inými liekmi
. či máte problémy s obličkami alebo pečeňou.

Váš lekár začne liečbu nízkymi dávkami a postupne zvýši dávku počas
niekoľkých týždňov pokiaľ nedosiahnete dávku, ktorá u Vás účinkuje
(nazývaná ako /účinná dávka/). Nikdy neužívajte viac Lamotriginu Orion ako
Vám predpíše Váš lekár.

Zvyčajná účinná dávka Lamotriginu Orion pre dospelých a deti nad 12 rokov
veku je medzi 100 mg a 400 mg každý deň.

Pre deti od 2 do 12 rokov veku, účinná dávka závisí od ich telesnej
hmotnosti – zvyčajne je medzi 1 mg a 15 mg na každý kilogram telesnej
hmotnosti dieťaťa do maximálne 400 mg denne.

Ako užiť dávku Lamotriginu Orion

. Užite dávku Lamotriginu Orion jeden alebo dvakrát denne ako Vám to Váš
lekár odporučil. Môžete ju užiť s alebo bez jedla. Tablety užívajte
tak dlho ako je to možné, vždy v rovnaký čas každý deň.Vždy užite celú
dávku ako to predpísal Váš lekár.

Váš lekár Vám môže odporučiť začať alebo prestať užívať iné lieky,
v závislosti od ochorenia na ktoré sa liečite a aká je odpoveď na liečbu.

Lamotrigin Orion tablety môžete rozpustiť v malom množstve vody alebo požuť
alebo prehltnúť celé s dostatočným množstvom vody.

Ak užijete viac Lamotriginu Orion, ako máte
Ak niekto užije príliš veľa Lamotriginu Orion:
> Ihneď vyhľadajte lekára alebo lekárnika. Ak je to možné ukážte im
balenie Lamotriginu Orion.

Ak niekto užije príliš veľa Lamotriginu Orion môže mať tieto príznaky:
. rýchly, nekontrolovaný pohyb očí (/nystagmus/)
. nemotorná a nedostatočná súhra pohybov, postihujúca rovnováhu (/ataxia/)
. strata vedomia alebo kóma.

Ak zabudnete užiť Lamotrigin Orion
Neužívajte viac tabliet alebo dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú
dávku.

Ak zabudnete užiť Lamotrigin Orion:
> Poraďte sa so svojim lekárom ako znovu začať užívanie. Je dôležité,
aby ste tak urobili.

Neprestávajte užívať Lamotrigin Orion bez odporúčania lekára
Užívajte Lamotrigin Orion tak dlho ako Vám to odporučí Váš lekár.
Neprestaňte ho užívať, pokiaľ Vám to neodporučí Váš lekár.

Ak užívate Lamotrigin Orion na liečbu epilepsie
Pre ukončenie liečby Lamotriginom Orion je dôležité, aby sa dávka znižovala
postupne počas približne 2 týždňov. Ak prestanete užívať Lamotrigin Orion
náhle, Vaša epilepsia sa môže vrátiť alebo zhoršiť.

Ak užívate Lamotrigin Orion na liečbu bipolárnej poruchy
Môže trvať určitý čas, kým Lamotrigin Orion začne pôsobiť, a preto sa
pravdepodobne nebudete cítiť lepšie ihneď. Pri ukončovaní užívania
Lamotriginu Orion, Vaša dávka sa bude musieť znižovať postupne. Najskôr sa
však porozprávajte so svojím lekárom, ak chcete Lamotrigin Orion prestať
užívať.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Lamotrigin Orion môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Alergická reakcia alebo možná závažná kožná reakcia: ihneď vyhľadajte
lekársku pomoc
U malého počtu ľudí užívajúcich lamotrigín sa vyskytuje alergická reakcia
alebo možná závažná kožná reakcia, ktorá môže vyústiť do vážnejších až
život ohrozujúcich problémov, ak nie je liečená. Príznaky týchto rekcií
zahrňujú:
. kožné vyrážky a začervenanie
. bolesť v ústach a bolesť očí
. vysoká teplota (horúčka), príznaky podobné chrípke alebo ospanlivosť
. opuch tváre alebo zväčšené uzliny na krku, v podpazuší alebo v slabinách
. neočakávané krvácanie alebo modrina alebo ak Vám zmodrejú prsty
. bolesť hrdla alebo častejšie infekcie (ako je prechladnutie) ako
zvyčajne.

V mnohých prípadoch tieto príznaky budú prejavmi menej závažných vedľajších
účinkov. Musíte však mať na pamäti, že môžu byť závažné – a preto, ak
spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov:
> Čo najskôr navštívte lekára. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vyšetrí
Vašu pečeň, obličky alebo krv a môže Vám povedať, aby ste prestali užívať
lamotrigín.

Veľmi časté vedľajšie účinky
Môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí:
. bolesť hlavy
. pocit závratu
. pocit ospanlivosti alebo únavy
. nemotornosť a nedostatočná súhra pohybov (ataxia)
. dvojité videnie alebo rozmazané videnie
. nevoľnosť (nutkanie na vracanie) alebo vracanie
. kožná vyrážka.

Časté vedľajšie účinky
Môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí:
. agresivita a podráždenosť
. rýchle, nekontrolované pohyby očí (nystagmus)
. chvenie alebo trasenie
. problémy so spánkom
. hnačka
. sucho v ústach
. pocit únavy
. bolesť chrbta alebo kĺbov alebo inej časti tela.

Zriedkavé vedľajšie účinky
Môžu postihnúť až 1 z 1000 ľudí:
. svrbenie očí s výtokom a chrastavými očnými viečkami (konjunktivitída)
. zriedkavé kožné ochorenie so závažnými pľuzgiermi a krvácaním z pier,
očí, úst, nosa a pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
Môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí:
. halucinácie (videnie alebo počutie vecí, ktoré nie sú skutočné)
. zmätenosť alebo nepokoj
. pocit neistoty alebo nestability pri chôdzi
. nekontrolovateľné pohyby (tiky), nekontrolovateľné kŕče postihujúce
svaly očí, hlavy a trupu (choreatetóza) alebo iné nezvyčajné pohyby
tela ako zášklby, triaška alebo stuhnutosť
. závažná kožná reakcia, ktorá sa začne bolestivým začervenaním, potom
sa vytvoria veľké pľuzgiere a následne sa odlupujú vrstvy kože
(toxická epidermálna nekrolýza).
. u ľudí ktorý už trpia epilepsiou sa záchvaty vyskytujú častejšie
. zmeny vo funkcii pečene, ktoré sa preukážu v krvných vyšetreniach
alebo zlyhanie pečene
. zmeny, ktoré sa môžu ukázať v krvných vyšetreniach – zahrňujúce
znížený počet červených krviniek (anémia), znížený počet bielych
krviniek (leukopénia, neutropénia, agranulocytóza), znížený počet
krvných doštičiek (trombocytopénia), znížený počet všetkých druhov
krvných buniek (pancytopénia) a porucha kostnej drene nazývaná
aplastická anémia.
. porucha zrážania krvi, ktorá môže spôsobiť nečakané krvácanie alebo
tvorbu krvných podliatin (diseminovaná intravaskulárna koagulácia)
. vysoká teplota (horúčka)
. opuch tváre (edém) alebo opuchnuté uzliny na krku, v podpazuší alebo
v slabinách (lymfadenopatia)
. zhoršenie parkinsonovských príznakov u ľudí, ktorí už majú
Parkinsonovu chorobu.

Ak začnete pociťovať vedľajšie účinky
> Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LAMOTRIGIN ORION

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Lamotrigin Orion obsahuje

- Liečivo je lamotrigín. Jedna dispergovateľná tableta obsahuje 25 mg, 50
mg, 100 mg a 200 mg lamotrigínu.
- Ďalšie zložky sú krospovidón, povidón K-30, manitol (E 421),
silicifikovaná mikrokryštalická celulóza, aspartám (E951), sodná soľ
kroskarmelózy, príchuť čiernych ríbezlí a magnéziumstearát (E 470b).

Ako vyzerá Lamotrigin Orion a obsah balenia

Lamotrigin Orion sú biele až takmer biele, okrúhle, ploché tablety so
skosenými hranami, s priemerom približne 5,5 mm (25 mg tablety), 7 mm
(50 mg tablety), 8,5 mm (100 mg tablety) alebo 12 mm (200 mg tablety).

Lamotrigin Orion 25 a 50 mg: 30 alebo 50 tabliet v balení.
Lamotrigin Orion 100 mg: 30, 50 alebo 100 tabliet v balení.
Lamotrigin Orion 200 mg: 50 alebo 100 tabliet v balení.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Výrobca

Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP)pod nasledovnými názvami:

Fínsko, Česká republika, Maďarsko, Nórsko a Slovenská republika: Lamotrigin
Orion 25, 50, 100 a 200 mg dispergovateľné tablety

Poľsko: Lamozor 25, 50, 100 a 200 mg dispergovateľné tablety

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 04/2011.

Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku ev.č.
2108/10607.,2108/10608.,2108/10609.,2108/10610PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Lamotrigin Orion 25 mg
Lamotrigin Orion 50 mg
Lamotrigin Orion 100 mg
Lamotrigin Orion 200 mg
dispergovateľné tablety
Lamotrigín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Lamotrigin Orion a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Lamotrigin Orion
3. Ako užívať Lamotrigin Orion
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Lamotrigin Orion
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE LAMOTRIGIN ORION A NA ČO SA POUŽÍVA

Lamotrigin Orion sa používa na liečbu rôznych typov epilepsie u dospelých a
dospievajúcich.

Lamotrigin Orion sa používa aj na prevenciu epizód depresívnych nálad,
spojených s bipolárnou poruchou u pacientov starších ako 18 rokov.

Presný mechanizmus lamotrigínu, ktorým lamotrigín pôsobí preventívne proti
záchvatom pri epilepsii a epizódam depresívnych nálad u bipolárnej poruchy
nie je známy.

K epileptickým záchvatom dochádza, keď je náhle narušená normálna
elektrická aktivita v mozgu. Nervové bunky posielajú impulzy
prostredníctvom chemických látok, ako napríklad glutamát. Lamotrigin Orion
brzdí uvoľňovanie glutamátu, a toto môže byť mechanizmus ktorým pôsobí
preventívne proti epileptickým záchvatom.


2. SKÔR AKO UŽIJETE LAMOTRIGIN ORION

Neužívajte Lamotrigin Orion

- keď ste alergický (precitlivený) na lamotrigín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek lieku.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Lamotrigin Orion

- keď máte ochorenie pečene alebo obličiek
- keď užívate iné lieky na liečbu epilepsie alebo bipolárnej poruchy
(váš lekár musí upraviť Vašu dávku v závislosti od iných liekov, ktoré
užívate)
- keď užívate antikoncepčné tablety
- keď ste mali v minulosti vyrážku v čase, keď ste užívali lamotrigín
- keď ste mali v minulosti vyrážku v čase, keď ste užívali iné
antiepileptiká (ako je fenytoín a karbamazepín)

Ak sa u Vás počas liečby Lamotriginom Orion objavia vyrážky, horúčka, opuch
tváre alebo chrípke
podobné príznaky, bezodkladne sa spojte so svojím lekárom (viď „Možné
vedľajšie účinky“). Riziko kožných reakcií vyžadujúcich hospitalizáciu je
vyššie u detí ako u dospelých.

Náhle prerušenie liečby epilepsie môže viesť k zvýšenému riziku záchvatov
(viď „Ak prestanete užívať Lamotrigin Orion“).

U malého počtu pacientov liečených antiepileptikami akým je Lamotrigin
Orion sa vyskytli
myšlienky na samopoškodenie alebo samovraždu. Ak sa kedykoľvek u Vás
vyskytnú takéto
myšlienky,okamžite kontaktujte svojho lekára.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, bylinných
liečiv a prírodných produktov, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.

Lamotrigin Orion môže ovplyvniť účinky niektorých liečiv alebo tieto
liečivá môžu ovplyvniť jeho účinok, keď sa užívajú súčasne. Medzi
takéto lieky patria napríklad:
4. iné antiepileptiká (fenytoín, karbamazepín, fenobarbital, primidón,
valproát),
5. rifampicín (antibiotikum)
6. sertralín (antidepresívum)
7. perorálna antikoncepcia.

Ak už užívate alebo plánujete, že začnete užívať hormonálnu antikoncepciu
(tablety proti počatiu), je dôležité, aby ste sa o tom poradili so svojim
lekárom, lebo lamotrigín môže znížiť účinnosť antikoncepcie. Vášho lekára
musíte okamžite informovať o akýchkoľvek zmenách vo Vašom menštruačnom
cykle, ako sú krvácanie mimo cyklus a špinenie. Možno by ste mali zvážiť
použitie iných foriem antikoncepcie. V prípade, že si prajete začať alebo
ukončiť užívanie antikoncepcie, Váš lekár bude musieť zmeniť Vašu dávku
lamotrigínu.

Nezabudnite pri ďalšej návšteve informovať Vášho lekára o tom, že užívate
Lamotrigin Orion.

Užívanie Lamotriginu Orion s jedlom a nápojmi

Lamotrigin Orion sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa môžu
rozpustiť v malom množstve vody, rozžuť alebo prehltnúť v celku s
dostatočným množstvom vody.

Vyhnite sa požívaniu alkoholu, pretože pri súčasnom užívaní Lamotriginu
Orion a pití alkoholu sa môžu zintenzívniť účinky na centrálny nervový
systém.

Tehotenstvo a dojčenie

Je možné, že budete môcť pokračovať v užívaní lamotrigínu aj počas
tehotenstva a dojčenia. Keď otehotniete alebo plánujete otehotnieť alebo
dojčiť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Lamotrigín môže znížiť Vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Vedeniu vozidla a obsluhe strojov sa musíte vyhnúť dovtedy než si budete
istí, ako tento liek pôsobí na Vás.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Lamotrigin Orion

Tento liek obsahuje aspartam. Aspartam obsahuje zdroj fenylalanínu a môže
byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.


3. AKO UŽÍVAŤ LAMOTRIGIN ORION

Vždy užívajte Lamotrigin Orion presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár začne Vašu liečbu s nízkou dávkou a pomaly ju bude zvyšovať na
najnižšiu hodnotu potrebnú na kontrolu epilepsie, alebo epizód depresívnych
nálad pri bipolárnej poruche. Počiatočná dávka a režim zvyšovania dávok
závisí od iných liekov, ktoré užívate. Počiatočná dávka (12,5 mg až 25 mg
denne) sa v priebehu štyroch týždňov zvyšuje minimálne dokiaľ sa nedosiahne
udržiavacia dávka (zvyčajne 100 mg až 400 mg denne). Lamotrigin Orion sa
užíva raz alebo dvakrát denne. Pokiaľ to je možné, majú sa tablety užívať
každý deň vždy v rovnakú dennú dobu.

Ak sa domnievate, že účinok lieku Lamotrigin Orion je príliš silný nebo
príliš slabý, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Bez
predchádzajúcej konzultácie s lekárom si dávku nemeňte.

Tablety Lamotrigin Orion sa môžu rozpustiť vo vode. Potom je dôležité vypiť
všetku tekutinu. Tablety sa môžu tiež prehltnúť celé a zapiť vodou alebo
rozhrýzť.

Ak užijete viac Lamotrigin Orion, ako máte

Ak ste naraz vy alebo niekto iný užili nadmerné množstvo lieku, vždy
kontaktujte svojho lekára alebo zdravotnícke zariadenie.

Ak zabudnete užiť Lamotrigin Orion

Ak do ďalšej dávky zostáva viac ako 12 hodín, užite zabudnutú dávku čo
najskôr. Ak však do ďalšej dávky zostáva menej ako 12 hodín, zabudnutú
dávku vynechajte. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú
dávku.

Uistite sa, že máte dostatočnú zásobu liekov pre prípad dovolenky
a cestovania.

Ak prestanete užívať Lamotrigin Orion

Sami si nemeňte dávku lieku ani náhle neukončujte liečbu. Náhle ukončenie
liečby môže mať za následok vyššiu frekvenciu záchvatov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky aj Lamotrigin Orion môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Frekvencie sú definované ako:
Veľmi časté (u viac ako 1 pacienta z 10)
Časté (u viac ako 1 pacienta zo 100, a menej ako u 1 pacienta zo 10)
Menej časté (u viac ako 1 pacienta 1000, a menej ako u 1 pacienta zo 100)
Zriedkavé (u viac ako 1 pacienta 10 000, a menej ako 1 pacienta z 1000)

Veľmi časté: vyrážka, bolesť hlavy, závrat, dvojité videnie, rozmazané
videnie.

Časté: podráždenosť, ospalosť, nespavosť, únava, tremor (triaška), ataxia
(neschopnosť koordinovať pohyby svalov), mimovoľné pohyby očí, poruchy
trávenia (nevoľnosť, vracania, hnačka).
Časté len u pacientov s bipolárnou poruchou: bolesti chrbta a bolesti
kĺbov.

Menej časté: agresivita.

Zriedkavé: konjunktivitída, Stevens-Johnsonov syndróm (závažné kožné
reakcie).

Veľmi zriedkavé: vplyv na krvné a pečeňové testy, porucha funkcie pečene,
reakcie precitlivenosti, kožné reakcie (toxická epidermálna nekrolýza,
reakcie podobné lupus), trhavé pohyby, halucinácie, zmätenosť, nepokoj,
neposednosť, zhoršenie symptómov existujúcej Parkinsonovej choroby (ako
tras rúk a nôh, krúživé pohyby očí alebo žuvacie pohyby úst),
extrapyramídové účinky (napr. samovoľné pohyby, tras, stuhnutosť, nepokoj
tela, kontrakcie svalov, zmeny dýchania a srdcového rytmu), zvýšenie
frekvencie záchvatov.

V priebehu prvých 8 týždňov liečby lamotrigínom sa môže objaviť kožná
vyrážka. Ak sa u Vás počas liečby Lamotriginom Orion objavia vyrážky,
horúčka, opuch tváre alebo chrípke podobné príznaky, okamžite kontaktujte
lekára.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LAMOTRIGIN ORION

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Lamotrigin Orion obsahuje

- Liečivo je lamotrigín. Jedna dispergovateľná tableta obsahuje 25 mg, 50
mg, 100 mg a 200 mg lamotrigínu.
- Ďalšie zložky sú krospovidón, povidón K-30, manitol (E 421),
silicifikovaná mikrokryštalická celulóza, aspartám (E951), sodná soľ
kroskarmelózy, príchuť čiernych ríbezlí a magnéziumstearát (E 470b).

Ako vyzerá Lamotrigin Orion a obsah balenia

Lamotrigin Orion sú biele až takmer biele, okrúhle, ploché tablety so
skosenými hranami, s priemerom približne 5,5 mm (25 mg tablety), 7 mm
(50 mg tablety), 8,5 mm (100 mg tablety) alebo 12 mm (200 mg tablety).

Lamotrigin Orion 25 a 50 mg: 30 alebo 50 tabliet v balení.
Lamotrigin Orion 100 mg: 30, 50 alebo 100 tabliet v balení.
Lamotrigin Orion 200 mg: 50 alebo 100 tabliet v balení.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Výrobca

Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP)pod nasledovnými názvami:

Fínsko, Česká republika, Maďarsko, Nórsko s Slovenská republika: Lamotrigin
Orion 25, 50, 100 a 200 mg dispergovateľné tablety

Poľsko: Lamozor 25, 50, 100 a 200 mg dispergovateľné tablety

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v Januári
2009.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č.: 2010/00331,
2010/00332, 2010/00333, 2010/00335


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Lamotrigin Orion 25 mg
Lamotrigin Orion 50 mg
Lamotrigin Orion 100 mg
Lamotrigin Orion 200 mg
dispergovateľné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna dispergovateľná tableta obsahuje 25 mg, 50 mg, 100 mg a 200 mg
lamotrigínu.

Pomocná látka: Aspartam (1,88 mg (25 mg tableta), 3,75 mg (50 mg tableta),
7,5 mg (100 mg tableta) a 15 mg (200 mg tableta)).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Dispergovateľná tableta.
Lamotrigin Orion je biela až takmer biela, okrúhla, plochá tableta so
skosenými hranami, s priemerom približne 5,5 mm (25 mg tableta), 7 mm
(50 mg tableta), 8,5 mm (100 mg tableta) alebo 12 mm (200 mg tableta).


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Epilepsia

/Dospelí a dospievajúci vo veku nad 13 rokov a viac/
. Prídavná terapia alebo monoterapia parciálnych alebo generalizovaných
záchvatov, vrátane tonicko-klonických kŕčov.
. Záchvaty spojené s Lennoxovým-Gastautovým syndrómom. Lamotrigin sa
podáva ako prídavná terapia, ale pri Lennoxovom-Gastautovom syndróme
môže byt iniciálnym antiepileptickým liekom.

/Deti a dospievajúci vo veku 2 až 12 rokov/
. Prídavná liečba parciálnych a generalizovaných záchvatov, vrátane
tonicko-klonických kŕčov a záchvatov pri Lennoxovom-Gastautovom
syndróme.
. Monoterapia záchvatov typu absencie.

Bipolárna porucha

/Dospelí vo veku 18 rokov a viac/
. Prevencia depresívnych epizód u pacientov s bipolárnou poruchou typu I,
trpiacich prevažne depresívnymi epizódami (pozri časť 5.1).

Lamotrigin Orion nie je indikovaný na akútnu liečbu manických alebo
depresívnych epizód.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Lamotrigin Orion sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa môžu
rozpustiť v malom množstve vody, rozžuť alebo prehltnúť v celku s
dostatočným množstvom vody. Pokiaľ to je možné, majú sa tablety užívať
každý deň vždy v rovnakú dennú dobu.

Ak sa vypočítaná dávka lamotrigínu (napr. na liečbu detí s epilepsiou alebo
u pacientov s poruchou funkcie pečene) nedá prepočítať na celé tablety, má
sa podávať dávka, ktorá zodpovedá menšiemu počtu celých tabliet.

Ak sa požadujú nižšie dávky než 25 mg, majú sa použiť iné lieky
s lamotrigínom ako liečivom.

Opätovné začatie liečby

Predpisujúci lekári majú posúdiť potrebu zvyšovania udržiavacej dávky pri
opätovnom začatí liečby Lamotriginom Orion u pacientov, ktorí prerušili
užívanie lamotriginu z akéhokoľvek dôvodu, pretože riziko závažnej vyrážky
je spojené s vysokými počiatočnými dávkami a s prekročením odporúčaného
zvyšovania lamotrigínu (pozri časť 4.4). Čím je časový odstup od
predchádzajúcej dávky väčší, tým dôkladnejšie zváženie sa musí venovať
zvyšovaniu udržiavacej dávky. Keď časový odstup od prerušenia liečby
lamotrigínom presahuje päť polčasov (pozri časť 5.2), dávka lamotriginu sa
zvyčajne má zvyšovať na udržiavaciu dávku podľa príslušnej schémy.

Liečbu lamotriginom sa neodporúča znovu začať u pacientov, ktorí ju
prerušili z dôvodu vyrážky súvisiacej s predošlou liečbou lamotrigínom,
pokiaľ potenciálny prínos jasne neprevažuje riziko.

Epilepsia

Odporúčané zvyšovanie dávky a udržiavacie dávky pre dospelých a
dospievajúcich vo veku 13 rokov a viac (Tabuľka 1) a pre deti
a dospievajúcich vo veku od 2 do 12 rokov (Tabuľka 2) sú uvedené nižšie.
Kvôli riziku vyrážky sa počiatočná dávka aj jej ďalšie zvyšovanie nemá
prekračovať (pozri časť 4.4).

Keď sa súbežne podávané antiepileptiká vysadia alebo keď sa iné
antiepileptiká/lieky pridajú k liečebným režimom obsahujúcim lamotrigín, má
sa vziať do úvahy, aký vplyv to môže mať na farmakokinetiku lamotrigínu
(pozri časť 4.5).

/Tabuľka 1: Dospelí a mladiství vo veku 13 rokov a viac – odporúčaný režim/
/liečby epilepsie/

|Režim liečby |1. a 2. týždeň |3. a 4. týždeň |Zvyčajná |
| | | |udržiavacia dávka |
| | | | |
|Monoterapia: |25 mg/deň |50 mg/deň |100 – 200 mg/deň |
| |(jedenkrát denne|(jedenkrát denne|(jedenkrát denne |
| |) |) |alebo rozdelené do |
| | | |dvoch dávok). |
| | | | |
| | | |Na dosiahnutie |
| | | |udržiavacej dávky, |
| | | |môžu byť dávky |
| | | |zvýšené najviac |
| | | |o 50 - 100 mg každý|
| | | |týždeň až každé dva|
| | | |týždne až do |
| | | |dosiahnutia |
| | | |optimálnej |
| | | |odpovede. |
| | | | |
| | | |Niektorí pacienti |
| | | |vyžadujú na |
| | | |dosiahnutie |
| | | |požadovanej |
| | | |odpovede |
| | | |500 mg/deň. |
|Prídavná liečba S valproátom (inhibítor glukuronidácie lamotrigínu – |
|pozri časť 4.5): |
| | | | |
|Táto dávkovacia |12,5 mg/ deň |25 mg/deň |100-200 mg/deň |
|schéma sa má |(podaných ako 25|(jedenkrát |(jeden krát denne |
|použiť |mg každý druhý |denne) |alebo rozdelené do |
|s valproátom bez |deň) | |dvoch dávok). |
|ohľadu na ďalšie | | | |
|súbežne podávané | | |Na dosiahnutie |
|lieky | | |udržiavacej dávky, |
| | | |môžu byť dávky |
| | | |zvýšené najviac |
| | | |o 25 – 50 mg každý |
| | | |týždeň až každé dva|
| | | |týždne až do |
| | | |dosiahnutia |
| | | |optimálnej |
| | | |odpovede. |
|Prídavná liečba BEZ valproátu a S induktormi glukuronidácie lamotrigínu |
|(pozri časť 4.5) |
| | | | |
|Táto dávkovacia |50 mg/deň |100 mg /deň |200 - 400 mg/deň |
|schéma sa má |(jedenkrát |(rozdelených do |(rozdelených do |
|použiť bez |denne) |dvoch dávok) |dvoch dávok) |
|valproátu, ale s: | | | |
| | | |Na dosiahnutie |
|fenytoínom | | |udržiavacej dávky, |
|karbamazepínom | | |môžu byť dávky |
|fenobarbitalom | | |zvýšené najviac |
|primidonom | | |o 100 mg každý |
|rifampicínom | | |týždeň až každé dva|
|lopinavirom/ritona| | |týždne až do |
|virom | | |dosiahnutia |
| | | |optimálnej odpovede|
| | | | |
| | | | |
| | | |Niektorí pacienti |
| | | |vyžadujú na |
| | | |dosiahnutie |
| | | |požadovanej |
| | | |odpovede 700 mg/deň|
|Prídavná liečba BEZ valproátu a BEZ induktorov glukuronidácie |
|lamotrigínu (pozri časť 4.5) |
| | | | |
|Táto dávkovacia |25 mg/deň |50 mg/deň |100 – 200 mg/deň |
|schéma sa má |(jedenkrát |(jedenkrát |(jedenkrát denne |
|použiť s inými |denne) |denne) |alebo rozdelených |
|liekmi, ktoré | | |do dvoch dávok) |
|významne | | | |
|neinhibujú ani | | |Na dosiahnutie |
|neindukujú | | |udržiavacej dávky, |
|glukuronidáciu | | |môžu byť dávky |
|lamotrigínu | | |zvýšené najviac |
| | | |o 50 - 100 mg každý|
| | | |týždeň až každé dva|
| | | |týždne do |
| | | |dosiahnutia |
| | | |optimálnej |
| | | |odpovede. |
|U pacientov užívajúcich lieky, u ktorých farmakokinetické interakcie |
|s lamotrigínom nie sú v súčasnosti známe (pozri časť 4.5), sa má použiť |
|režim liečby, ktorý je odporúčaný pre lamotrigín podávaný v kombinácii |
|s valproátom. |

/Tabuľka 2: Deti a dospievajúci vo veku od 2 do 12 rokov - odporúčaný režim/
/liečby epilepsie (celková denná dávka v mg/kg telesnej hmotnosti/deň)/

|Režim liečby |1. a 2. týždeň |3. a 4. týždeň |Zvyčajná |
| | | |udržiavacia dávka |
| | | | |
|Monoterapia |0,3 mg/kg/deň |0,6 mg/kg/deň |1 - 10 mg/kg/deň, |
|záchvatov typu |(jedenkrát denne|(jedenkrát denne|aj keď niektorí |
|absencie |alebo |alebo |pacienti vyžadujú |
| |rozdelených do |rozdelených do |na dosiahnutie |
| |dvoch dávok) |dvoch dávok) |požadovanej |
| | | |odpovede vyššie |
| | | |dávky |
| | | |(do 15 mg/kg/deň) |
| | | |(jedenkrát denne |
| | | |alebo rozdelených |
| | | |do dvoch dávok) |
| | | | |
| | | |Potrebnú |
| | | |udržiavaciu dávku |
| | | |možno dosiahnuť |
| | | |zvyšovaním dávky |
| | | |najviac |
| | | |o 0,6 mg/kg/deň raz|
| | | |za jeden až dva |
| | | |týždne až do |
| | | |dosiahnutia |
| | | |optimálnej odpovede|
|Prídavná liečba S valproátom (inhibítor glucuronidácie lamotrigínu – |
|pozri časť 4.5): |
| | | | |
|Táto dávkovacia |0,15 mg/kg/deň* |0,3 mg/kg/deň |1 – 5 mg/kg/deň |
|schéma sa má |(jedenkrát |(jedenkrát |(jedenkrát denne |
|použiť |denne) |denne) |alebo rozdelené do |
|s valproátom bez | | |dvoch dávok) |
|ohľadu na ďalšie | | | |
|súbežne podávané | | |Na dosiahnutie |
|lieky | | |udržiavacej dávky, |
| | | |môžu byť dávky |
| | | |zvýšené najviac |
| | | |o 0,3 mg/kg/ každý |
| | | |týždeň až každé dva|
| | | |týždne až do |
| | | |dosiahnutia |
| | | |optimálnej odpovede|
| | | |a do maximálnej |
| | | |udržiavacej dávky |
| | | |200 mg/deň |
|Prídavná liečba BEZ valproátu a S induktormi glukuronidácie lamotrigínu |
|(pozri časť 4.5): |
| | | | |
|Táto dávkovacia |0,6 mg/kg/deň |1,2 mg/kg/deň |5 - 15 mg/kg/deň |
|schéma sa má |(rozdelených do |(rozdelených do |(jedenkrát denne |
|použiť bez |dvoch dávok) |dvoch dávok) |alebo rozdelených |
|valproátu, ale s: | | |do dvoch dávok) |
| | | | |
|fenytoínom | | |Na dosiahnutie |
|karbamazepínom | | |udržiavacej dávky, |
|fenobarbitalom | | |môžu byť dávky |
|primidonom | | |zvýšené najviac |
|rifampicínom | | |o 1,2 mg/kg každý |
|lopinavirom/ritona| | |týždeň až každé dva|
|virom | | |týždne až do |
| | | |dosiahnutia |
| | | |optimálnej odpovede|
| | | |a do maximálnej |
| | | |udržiavacej dávky |
| | | |400 mg/deň |
|Prídavná liečba BEZ valproátu a BEZ induktorov glukuronidácie |
|lamotrigínu (pozri časť 4.5) |
| | | | |
|Táto dávkovacia |0,3 mg/kg/deň |0,6 mg/kg/deň |1 – 10 mg/kg/deň |
|schéma sa má |(jedenkrát denne|(jedenkrát denne|(jedenkrát denne |
|použiť s inými |alebo |alebo |alebo rozdelených |
|liekmi, ktoré |rozdelených do |rozdelených do |do dvoch dávok) |
|významne |dvoch dávok) |dvoch dávok) | |
|neinhibujú ani | | |Na dosiahnutie |
|neindukujú | | |udržiavacej dávky, |
|glukuronidáciu | | |môžu byť dávky |
|lamotrigínu | | |zvýšené najviac |
| | | |o 0,6 mg/kg každý |
| | | |týždeň až každé dva|
| | | |týždne až do |
| | | |dosiahnutia |
| | | |optimálnej odpovede|
| | | |a do maximálnej |
| | | |udržiavacej dávky |
| | | |200 mg/deň |
|U pacientov užívajúcich lieky, ktorých farmakokinetické interakcie |
|s lamotrigínom nie sú v súčasnosti známe (pozri časť 4.5), sa má použiť |
|režim liečby, ktorý je odporúčaný pre lamotrigín podávaný v kombinácii |
|s valproátom. |

Aby sa zaistilo udržanie terapeutickej dávky, je nutné sledovať telesnú
hmotnosť dieťaťa a pri výskyte zmien telesnej hmotnosti dávku prehodnotiť.
Je pravdepodobné, že pacienti vo veku od dvoch do šiestich rokov budú
vyžadovať udržiavaciu dávku pri hornej hranici odporúčaného dávkovania.

Keď sa pri prídavnej liečbe dosiahne kontrola epilepsie, súbežne podávané
antiepileptiká sa môžu vysadiť a pacienti môžu pokračovať v monoterapii
lamotriginom.

/Deti mladšie ako 2 roky/
K dispozícii sú obmedzené údaje o účinnosti a bezpečnosti lamotrigínu ako
prídavnej terapie parciálnych záchvatov u detí vo veku 1 mesiac až 2 roky
(pozri časť 4.4). Nie sú k dispozícii žiadne údaje u detí mladších ako
1 mesiac. Preto sa Lamotrigin Orion neodporúča podávať deťom mladším ako 2
roky. Ak sa na základe klinickej potreby napriek tomu prijme rozhodnutie o
liečbe, pozri časti 4.4, 5.1 a 5.2.

Bipolárna porucha

Odporúčané zvyšovanie dávky a udržiavacie dávky pre dospelých vo veku 18 a
viac rokov sú uvedené nižšie v tabuľkách. Prechodný režim obsahuje
zvyšovanie dávky lamotrigínu na udržiavaciu stabilizačnú dávku počas
šiestich týždňov (Tabuľka 3), po ktorej sa môže prerušiť podávanie iných
psychotropných liekov a/alebo antiepileptík, ak je to klinicky indikované
(Tabuľka 4). Úpravy dávky po pridaní iných psychotropných liekov a/alebo
antiepileptík sú taktiež poskytnuté nižšie (Tabuľka 5). Kvôli riziku
výskytu vyrážky sa počiatočná dávka aj jej ďalšie zvyšovanie nemá
prekračovať (pozri časť 4.4).

/Tabuľka 3: Dospelí vo veku 18 a viac rokov – odporúčané zvyšovanie dávky až/
/do udržiavacej celkovej dennej stabilizačnej dávky pri liečbe bipolárnej/
/poruchy/.

|Režim liečby |1. a 2. |3. a 4. |5. týždeň |Cieľová stabilizačná|
| |týždeň |týždeň | |dávka |
| | | | |(6. týždeň)* |
|Monoterapia s lamotrigínom ALEBO prídavná liečba BEZ valproátu a BEZ |
|induktorov glukuronidácie lamotrigínu (pozri časť 4.5): |
| | | | | |
|Táto dávkovacia|25 mg/deň |50 mg/deň |100 mg/deň |200 mg/deň - zvyčajn|
|schéma sa má |(jedenkrát |(jedenkrát |(jedenkrát |á cieľová dávka na |
|použiť s inými |denne) |denne alebo|denne alebo |dosiahnutie |
|liekmi, ktoré | |rozdelených|rozdelených |optimálnej odpovede |
|významne | |do dvoch |do dvoch |(jedenkrát denne |
|neinhibujú ani | |dávok) |dávok) |alebo rozdelených do|
|neindukujú | | | |dvoch dávok) |
|glukuronidáciu | | | | |
|lamotrigínu | | | |V klinických |
| | | | |štúdiách boli |
| | | | |použité dávky |
| | | | |v rozsahu |
| | | | |100 - 400 mg/deň |
|Prídavná liečba S valproátom (inhibítor glukuronidácie lamotrigínu - |
|pozri časť 4.5): |
| | | | | |
|Táto dávkovacia|12,5 mg/deň|25 mg/deň |50 mg/deň |100 mg/deň - zvyčajn|
|schéma sa má |(podaných |(jedenkrát |(jedenkrát |á cieľová dávka na |
|použiť |ako 25 mg |denne) |denne alebo |dosiahnutie |
|s valproátom |každý druhý| |rozdelených |optimálnej odpovede |
|bez ohľadu na |deň) | |do dvoch |(jedenkrát denne |
|ďalšie súbežne | | |dávok) |alebo rozdelených do|
|podávané lieky | | | |dvoch dávok) |
| | | | | |
| | | | |Môže sa použiť |
| | | | |maximálna dávka |
| | | | |200 mg/deň, a to |
| | | | |v závislosti od |
| | | | |klinickej odpovede |
|Prídavná liečba BEZ valproátu a S induktormi glukuronidácie lamotrigínu |
|(pozri časť 4.5): |
| | | | | |
|Táto dávkovacia|50 mg/deň |100 mg /deň|200 mg/deň |300 mg/deň v 6. |
|schéma sa má |(jedenkrát |(rozdelenýc|(rozdelených |týždni, podľa |
|použiť bez |denne) |h do dvoch |do dvoch |potreby zvýšených |
|valproátu, ale | |dávok) |dávok) |na zvyčajnú cieľovú|
|s: | | | |dávku 400 mg/deň |
| | | | |v 7. týždni, aby sa|
|fenytoínom | | | |dosiahla optimálna |
|karbamazepínom | | | |odpoveď |
|fenobarbitalom | | | |(rozdelených do |
|primidonom | | | |dvoch dávok) |
|rifampicínom | | | | |
|lopinavirom/ | | | | |
|ritonavirom | | | | |
|U pacientov užívajúcich lieky, u ktorých farmakokinetická interakcia |
|s lamotrigínom nie je v súčasnosti známa (pozri časť 4.5), sa má použiť |
|zvýšenie dávky, ktoré je odporúčané pre lamotrigín podávaný v kombinácii |
|s valproátom. |

*Cieľová stabilizačná dávka bude zmenená v závislosti od klinickej
odpovede.

/Tabuľka 4: Dospelí vo veku 18 a viac rokov – udržiavacia stabilizačná/
/celková denná dávka po vysadení súbežne podávaných liekov pri liečbe/
/bipolárnej poruchy/

Po dosiahnutí cieľovej dennej udržiavacej stabilizačnej dávky sa môžu iné
lieky vysadiť, ako je uvedené nižšie.

|Režim liečby |Súčasná |1. týždeň |2. týždeň |Od 3. týždňa* |
| |stabilizačn|(počínajúc | | |
| |á dávka |vysadením) | | |
| |lamotrigínu| | | |
| |(pred | | | |
| |vysadením | | | |
| |iných | | | |
| |liekov) | | | |
|Vysadenie valproátu (inhibítor glukuronidácie lamotrigínu – pozri časť |
|4.5.) v závislosti od pôvodnej dávky lamotrigínu. |
| | | | |
|Po vysadení |100 mg/deň |200 mg/deň |Udržiavajte túto dávku |
|valproátu je | | |(200 mg/deň) |
|potrebné | | |(rozdelených do dvoch dávok) |
|zdvojnásobiť | | | |
|stabilizačnú | | | |
|dávku, tak aby | | | |
|zvýšenie | | | |
|neprekročilo | | | |
|viac ako | | | |
|100 mg/týždeň | | | |
| |200 mg/deň |300 mg/deň |400 mg/deň |Udržiavajte túto |
| | | | |dávku (400 mg/deň) |
|Vysadenie induktorov glukuronidácia lamotrigínu (pozri časť 4.5) |
|v závislosti od pôvodnej dávky lamotrigínu |
| | | | | |
|Táto dávkovacia|400 mg/deň |400 mg/deň |300 mg/deň |200 mg/deň |
|schéma sa má | | | | |
|použiť, keď sa | | | | |
|vysadia |300 mg/deň |300 mg/deň |225 mg/deň |150 mg/deň |
|nasledovné: | | | | |
| | | | | |
|fenytoín |200 mg/deň |200 mg/deň |150 mg/deň |100 mg/deň |
|karbamazepín | | | | |
|fenobarbital | | | | |
|primidon | | | | |
|rifampicín | | | | |
|lopinavir/ | | | | |
|ritonavir | | | | |
|Vysadenie liekov, ktoré významne NEINHIBUJÚ ani NEINDUKUJÚ glukuronidáciu|
|lamotrigínu (pozri časť 4.5): |
| | |
|Táto dávkovacia|Udržiavajte cieľovú dávku dosiahnutú pri zvyšovaní dávky |
|schéma sa má |(200 mg/deň; rozdelených do dvoch dávok)(rozsah dávok |
|použiť, keď sa |100 - 400 mg/deň) |
|vysadia iné | |
|lieky, ktoré | |
|významne | |
|neinhibujú ani | |
|neindukujú | |
|glukuronidáciu | |
|lamotrigínu | |
|U pacientov užívajúcich lieky, ktorých farmakokinetická interakcia |
|s lamotrigínom nie je v súčasnosti známa (pozri časť 4.5), sa má použiť |
|liečebný režim, ktorý je odporúčaný pre lamotrigín podávaný v kombinácii |
|s valproátom. |

* V prípade potreby môže byť dávka zvýšená do 400 mg/deň.

/Tabuľka 5: Dospelí vo veku 18 rokov a viac – úprava dennej dávky/
/lamotrigínu po pridaní iných liekov pri liečbe bipolárnej poruchy/

Nie sú klinické skúsenosti s upravovaním dennej dávky lamotrigínu po
pridaní iných liekov. Na základe štúdií skúmajúcich interakcie s inými
liekmi sa však môže odporúčať nasledovné:

|Režim liečby |Súčasná |1. týždeň |2. týždeň |Od 3. týždňa* |
| |stabilizačn|(počínajúc | | |
| |á dávka |pridaním) | | |
| |lamotrigínu| | | |
| |(pred | | | |
| |pridaním) | | | |
|Pridanie valproátu (inhibítor glukuronidácie lamotrigínu – pozri časť |
|4.5) v závislosti od pôvodnej dávky lamotrigínu. |
| | | | |
|Táto dávkovacia|200 mg/deň |100 mg/deň |Udržiavajte túto dávku |
|schéma sa má | | |(100 mg/deň) |
|použiť po | | | |
|pridaní |300 mg/deň |150 mg/deň | |
|valproátu bez | | |Udržiavajte túto dávku |
|ohľadu na | | |(150 mg/deň) |
|ďalšie súbežne |400 mg/deň |200 mg/deň | |
|podávané lieky | | | |
| | | |Udržiavajte túto dávku |
| | | |(200 mg/deň) |
|Pridanie induktorov glukuronidácie lamotrigínu u pacientov, ktorí |
|NEUŽÍVAJÚ valproát (pozri časť 4.5), v závislosti od pôvodnej dávky |
|lamotrigínu |
| | | | | |
|Táto dávkovacia|200 mg/deň |200 mg/deň |300 mg/deň |400 mg/deň |
|schéma sa má | | | | |
|použiť bez | | | | |
|valproátu, ak |150 mg/deň |150 mg/deň |225 mg/deň |300 mg/deň |
|sa pridajú | | | | |
|nasledovné: | | | | |
| |100 mg/deň |100 mg/deň |150 mg/deň |200 mg/deň |
|fenytoín | | | | |
|karbamazepín | | | | |
|fenobarbital | | | | |
|primidon | | | | |
|rifampicín | | | | |
|lopinavir/ | | | | |
|ritonavir | | | | |
|Pridanie liekov, ktoré významne NEINHIBUJÚ ani NEINDUKUJÚ glukuronidáciu |
|lamotrigínu (pozri časť 4.5): |
| | |
|Táto dávkovacia|Udržiavajte cieľovú dávku dosiahnutú pri zvyšovaní dávky |
|schéma sa má |(200 mg/deň; ,rozsah dávok 100 - 400 mg/deň) |
|použiť po | |
|pridaní iných | |
|liekov, ktoré | |
|významne | |
|neinhibujú ani | |
|neindukujú | |
|glukuronidáciu | |
|lamotrigínu | |
|U pacientov užívajúcich lieky, u ktorých farmakokinetická interakcia |
|s lamotrigínom nie je v súčasnosti známa (pozri časť 4.5), sa má použiť |
|režim liečby, ktorý je odporúčaný pre lamotrigín podávaný súčasne |
|s valproátom. |

/Vysadenie lamotriginu u pacientov s bipolárnou poruchou/
V klinických štúdiách nenastalo žiadne zvýšenie vo výskyte, závažnosti ani
type nežiaducich reakcií po náhlom ukončení podávania lamotrigínu oproti
placebu. Pacienti preto môžu ukončiť užívanie lamotriginu bez postupnej
redukcie dávky.

/Deti a dospievajúci do 18 rokov/
Lamotrigin sa neodporúča užívať u detí do 18 rokov, kvôli nedostatku údajov
o bezpečnosti a účinnosti (pozri časť 4.4).

Všeobecné odporúčania pre dávkovanie Lamotriginu Orion u osobitných skupín
pacientov.

/Ženy užívajúce hormonálne kontraceptíva/
Použitie kombinácie etinylestradiolu/levonorgestrelu (30 (g/150 (g) zvyšuje
klírens lamotrigínu približne dvojnásobne, čo vedie k zníženým hladinám
lamotrigínu. Po titrácii môžu byť potrebné vyššie udržiavacie dávky
lamotrigínu (až dvojnásobné) na dosiahnutie maximálnej terapeutickej
odpovede. Počas týždňa inaktívnej liečby (bez antikoncepčných tabliet) sa
pozorovalo dvojnásobné zvýšenie hladín lamotrigínu. Nie je možné vylúčiť
nežiaduce účinky súvisiace s dávkou. Z tohto dôvodu sa má v prvej línii
liečby zvážiť použitie antikoncepcie, ktoré nezahŕňa týždeň bez
antikoncepčných tabliet (napríklad kontinuálna hormonálna antikoncepcia
alebo nehormonálne metódy; pozri časti 4.4 a 4.5).

/Nasadenie hormonálnej antikoncepcie u pacientok, ktoré už užívajú/
/udržiavacie dávky lamotrigínu a NEUŽÍVAJÚ induktory glukuronidácie/
/lamotrigínu/
Vo väčšine prípadov bude potrebné zvýšiť udržiavaciu dávku lamotrigínu až
dvojnásobne (pozri časti 4.4 a 4.5). Odporúča sa, aby sa v období od
nasadenia hormonálnej antikoncepcie dávka lamotrigínu zvyšovala o 50 až
100 mg/deň raz za týždeň, podľa individuálnej klinickej odpovede.
Zvyšovanie dávky sa nemá prekračovať, pokiaľ klinická odpoveď nepodporuje
väčšie zvýšenia. Môže sa zvážiť stanovenie koncentrácií lamotrigínu v sére
pred a po nasadení hormonálnej antikoncepcie, aby sa potvrdilo udržanie
východiskovej koncentrácie lamotrigínu. V prípade potreby sa má dávka
upraviť. U žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu, ktorá zahŕňa jeden
týždeň inaktívnej liečby (bez antikoncepčných tabliet), sa má kontrola
hladiny lamotrigínu v sére vykonať počas týždňa aktívnej liečby, t.j. v 15.
až 21. deň cyklu užívania tabliet. Z tohto dôvodu sa má v prvej línii
liečby zvážiť použitie antikoncepcie, ktoré nezahŕňa týždeň inaktívnej
liečby (napríklad kontinuálna hormonálna antikoncepcia alebo nehormonálne
metódy; pozri časti 4.4 a 4.5).

/Vysadenie hormonálnej antikoncepcie u pacientok, ktoré už užívajú/
/udržiavacie dávky lamotrigínu a NEUŽÍVAJÚ induktory glukuronidácie/
/lamotrigínu/
Vo väčšine prípadov bude potrebné znížiť udržiavaciu dávku lamotrigínu až
o 50 % (pozri časti 4.4 a 4.5). Odporúča sa postupné znižovanie dennej
dávky lamotrigínu o 50 - 100 mg raz za týždeň (najviac o 25 % celkovej
dennej dávky týždenne) počas obdobia 3 týždňov, pokiaľ to klinická odpoveď
nevyžaduje inak. Môže sa zvážiť stanovenie koncentrácií lamotrigínu v sére
pred a po vysadení hormonálnej antikoncepcie, aby sa potvrdilo udržanie
východiskovej koncentrácie lamotrigínu. U žien, ktoré chcú ukončiť užívanie
hormonálnej antikoncepcie, ktorá zahŕňa jeden týždeň inaktívnej liečby
(týždeň bez antikoncepčných tabliet), sa má kontrola hladiny lamotrigínu
v sére vykonať počas 3 týždňa aktívnej liečby, t.j. v 15. až 21. deň cyklu
užívania tabliet. Vzorky na stanovenie hladín lamotrigínu po trvalom
vysadení antikoncepčných tabliet sa nemajú odoberať počas prvého týždňa po
vysadení antikoncepčných tabliet.

/Nasadenie lamotrigínu u pacientok, ktoré už užívajú hormonálnu/
/antikoncepciu/
Zvyšovanie dávky sa má riadiť zvyčajným odporúčaným dávkovaním uvedeným v
tabuľkách.

/Nasadenie a vysadenie hormonálnej antikoncepcie u pacientok, ktoré už/
/užívajú udržiavacie dávky lamotrigínu a UŽÍVAJÚ induktory glukuronidácie/
/lamotrigínu/
Úprava odporúčanej udržiavacej dávky lamotrigínu nemusí byť potrebná.

/Starší pacienti (>65 rokov)/
Nie je potrebná úprava odporúčaného dávkovania. Farmakokinetika lamotrigínu
v tejto vekovej skupine sa signifikantne nelíši od farmakokinetiky
u mladších dospelých pacientov (pozri časť 5.2).

/Porucha funkcie obličiek/
Opatrnosť sa vyžaduje pri podávaní Lamotriginu Orion pacientom s renálnym
zlyhaním. U pacientov v konečnom štádiu renálneho zlyhania majú počiatočné
dávky lamotrigínu vychádzať z pacientových súbežne podávaných liekov; u
pacientov so závažným funkčným poškodením obličiek môžu byť účinné znížené
udržiavacie dávky (pozri časti 4.4 a 5.2)/./

/Porucha funkcie pečene/
Počiatočné dávkovanie, zvyšovanie a udržiavanie dávok sa má vo všeobecnosti
zredukovať približne o 50 % u pacientov so stredne závažnou (stupeň B
Childovej-Pughovej klasifikácie) a o 75 % u pacientov so závažnou poruchou
funkcie pečene (stupeň C Childovej-Pughovej klasifikácie). Zvyšovanie a
udržiavanie dávok sa má upraviť podľa klinickej odpovede (pozri časť 5.2).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na lamotrigín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Kožná vyrážka

Počas liečby lamotrigínom boli hlásené nežiaduce kožné reakcie, ktoré sa
zvyčajne objavili počas prvých 8 týždňov liečby lamotrigínom. Väčšina
kožných vyrážok má mierny a ohraničený priebeh, avšak boli hlásené aj
závažné kožné vyrážky vyžadujúce hospitalizáciu a vysadenie lamotrigínu.
Tieto zahŕňali potenciálne život ohrozujúce vyrážky ako Stevensov-Johnsonov
syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu (pozri časť 4.8).

U dospelých, ktorí sa zúčastnili v štúdiách využívajúcich súčasné
odporúčania pre dávkovanie lamotrigínu, je výskyt závažných kožných vyrážok
približne 1 na 500 u epileptických pacientov. Približne polovica z týchto
prípadov bola hlásená ako Stevensov-Johnsonov syndróm (1 na 1 000).
V klinických štúdiách je výskyt závažnej vyrážky u pacientov s bipolárnou
poruchou približne 1 na 1 000.

Riziko závažných kožných vyrážok je u detí vyššie ako u dospelých. Dostupné
údaje z niekoľkých štúdií naznačujú, že výskyt vyrážok spojených
s hospitalizáciou u detí s epilepsiou je v rozsahu od 1 na 300 do 1 na 100.

U detí sa môže počiatočná prítomnosť vyrážky nesprávne považovať za
infekciu, lekári preto majú zvážiť možnosť reakcie na liečbu lamotrigínom u
detí, u ktorých sa vyvinú príznaky vyrážky a horúčka počas prvých ôsmich
týždňov liečby.

Okrem toho sa zdá, že celkové riziko vyrážky silne súvisí:
. s vysokými počiatočnými dávkami lamotrigínu a prekračovaním
odporúčaného zvyšovania dávky v liečbe lamotrigínom (pozri časť 4.2)
. so súbežným užívaním valproátu (pozri časť 4.2).

Opatrnosť je potrebná aj pri liečbe pacientov s anamnézou alergie alebo
vyrážky po užití iných antiepileptikík, keďže frekvencia nezávažnej vyrážky
po liečbe lamotrigínom bola u týchto pacientov približne trojnásobne vyššia
ako u pacientov bez takejto anamnézy.

Je potrebné okamžite vyšetriť všetkých pacientov (dospelých a deti), u
ktorých sa vyvinie vyrážka, a ihneď prerušiť podávanie Lamotriginu Orion,
okrem prípadov, kedy vyrážka jednoznačne nesúvisí s liečbou lamotrigínom.
Liečbu Lamotriginom Orion sa neodporúča znovu začať u pacientov, ktorí ju
prerušili z dôvodu vyrážky súvisiacej s predošlou liečbou lamotrigínom,
pokiaľ potenciálny prínos jasne neprevažuje riziko.

Vyrážka bola taktiež hlásená ako súčasť syndrómu precitlivenosti, ktorý mal
rôzne kombinácie celkových príznakov zahrňujúcich horúčku, lymfadenopatiu,
opuch tváre a abnormality krvi a pečene (pozri časť 4.8). Tento syndróm
preukazuje široké spektrum klinickej závažnosti a zriedkavo môže viesť
k diseminovanej intravaskulárnej koagulácii a multiorgánovému zlyhaniu. Je
dôležité uvedomiť si, že včasné prejavy precitlivenosti (napríklad horúčka,
lymfadenopatia) môžu byť prítomné napriek tomu, že vyrážka nie je prítomná.
Ak sú takého znaky a príznaky prítomné, je potrebné pacienta ihneď vyšetriť
a prerušiť podávanie Lamotriginu Orion, ak nie je možné stanoviť
alternatívnu príčinu.

Klinické zhoršenie a riziko suicidity

Pri viacerých indikáciách boli pozorované u pacientov liečených
antiepileptikami suicidálne myšlienky a správanie. Meta-analýza
randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií antiepileptík tiež poukazujú
na malé zvýšené riziko suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus
tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného
rizika u lamotrigínu.
Preto majú byť pacienti sledovaný na príznaky suicidálnych myšlienok
a správania a je potrebné zvážiť vhodnú liečbu. Pacientom (a opatrovateľom
pacientov) je potrebné odporučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa
u nich objavia príznaky suicidálnych myšlienok alebo správania.

U pacientov s bipolárnou poruchou môže dôjsť k zhoršeniu depresívnych
symptómov a/alebo k objaveniu sa suicidality bez ohľadu na to, či užívajú
alebo neužívajú lieky na bipolárnu poruchu, vrátane Lamotriginu Orion.
Pacienti užívajúci Lamotrigin Orion na bipolárnu poruchu sa preto musia
starostlivo sledovať kvôli zhoršeniu klinického stavu (vrátane vzniku
nových symptómov) a suicidalite, hlavne na začiatku liečby alebo v čase
zmien dávky. Niektorí pacienti, ako sú pacienti so samovražedným správaním
alebo samovražednými myšlienkami v anamnéze, mladí dospelí a pacienti,
u ktorých sa pred začatím liečby prejavuje významná miera samovražedných
predstáv, môžu byť vystavení väčšiemu riziku samovražedných myšlienok
alebo pokusov o samovraždu, a preto sa musia počas liečby starostlivo
sledovať.

U pacientov, u ktorých dôjde k zhoršeniu klinického stavu (vrátane vzniku
nových symptómov) a/alebo k objaveniu sa samovražedných predstáv/správania,
sa má zvážiť zmena režimu liečby, vrátane možnosti vysadiť liek, najmä ak
sú tieto príznaky ťažké, vzniknú náhle, alebo ak neboli súčasťou
doterajších symptómov pacienta.

Hormonálne kontraceptíva

/Vplyv hormonálnej antikoncepcie na účinnosť lamotrigínu/
Použitie kombinácie etinylestradiolu/levonorgestrelu (30 (g/150 (g) zvyšuje
klírens lamotrigínu približne dvojnásobne, čo vedie k zníženým hladinám
lamotrigínu (pozri časť 4.5). Pokles hladín lamotrigínu bol spojený so
stratou kontroly epileptických záchvatov. Po titrácii budú vo väčšine
prípadov potrebné vyššie udržiavacie dávky lamotrigínu (až dvojnásobné) na
dosiahnutie maximálnej terapeutickej odpovede. Po vysadení hormonálnej
antikoncepcie sa klírens lamotrigínu môže znížiť na polovicu. Zvýšenie
koncentrácií lamotrigínu môže byť spojené s nežiaducimi účinkami
súvisiacimi s dávkou. Z tohto dôvodu sa majú pacientky sledovať.

U žien, ktoré ešte neužívajú induktor glukuronidácie lamotrigínu a užívajú
hormonálnu antikoncepciu, ktorá zahŕňa jeden týždeň inaktívnej liečby
(napríklad týždeň bez antikoncepčných tabliet), sa počas týždňa inaktívnej
liečby vyskytnú postupné prechodné vzostupy hladín lamotrigínu (pozri
časť 4.2). Zmeny hladín lamotrigínu takéhoto rozsahu môžu byť spojené
s nežiaducimi účinkami. Z tohto dôvodu sa má v prvej línii liečby zvážiť
použitie antikoncepcie, ktorá nezahŕňa týždeň inaktívnej liečby (napríklad
kontinuálna hormonálna antikoncepcia alebo nehormonálne metódy).

Interakcia medzi inou perorálnou antikoncepciou alebo liekmi hormonálnej
substitučnej terapie (HRT) a lamotrigínom nebola skúmaná, aj keď môžu
ovplyvniť farmakokinetické parametre lamotrigínu podobným spôsobom.

/Vplyv lamotrigínu na účinnosť hormonálnej antikoncepcie/
Interakčná štúdia u 16 zdravých dobrovoľníčok ukázala, že keď sa lamotrigín
a hormonálna antikoncepcia podávajú v kombinácii (kombinácia
etinylestradiolu/levonorgestrelu), dochádza k miernemu vzostupu klírensu
levonorgestrelu a zmenám hodnôt FSH a LH v sére (pozri časť 4.5). Vplyv
týchto zmien na ovulačnú aktivitu vaječníkov nie je známy. Nie je však
možné vylúčiť možnosť, že tieto zmeny budú u niektorých pacientok
užívajúcich hormonálne lieky s lamotrigínom viesť k zníženej účinnosti
antikoncepcie. Pacientky musia byť preto poučené o tom, aby okamžite
hlásili zmeny v charaktere menštruačného krvácania, t.j. medzimenštruačné
krvácanie.

Dihydrofolátreduktáza

Lamotrigín je slabý inhibítor dihydrofolátreduktázy a preto je počas
dlhodobej liečby možná interferencia s metabolizmom kyseliny listovej
(pozri časť 4.6). Počas prolongovaného dávkovania u ľudí však lamotrigín
nevyvolal významné zmeny v koncentrácii hemoglobínu, v strednom objeme
erytrocytu alebo v koncentráciách folátu v sére alebo červených krvinkách
až po dobu 1 roku alebo zmeny v koncentráciách folátu v červených krvinkách
až po dobu 5 rokov.

Renálne zlyhanie

V štúdiách jednorazovej dávky u jedincov v konečnom štádiu renálneho
zlyhania sa plazmatické koncentrácie lamotrigínu významne nezmenili. Je
však možné očakávať nahromadenie glukuronidového metabolitu; preto je v
liečbe pacientov s renálnym zlyhaním nutná opatrnosť.

Pacienti užívajúci iné lieky obsahujúce lamotrigín

Lamotrigin Orion sa nemá podávať pacientom, ktorí sú súbežne liečení iným
liekom obsahujúcim lamotrigín bez odporúčania lekára.


Pomocná látka tabliet Lamotrigin Orion

Lamotrigin Orion obsahuje aspartam. Aspartam obsahuje zdroj fenylalanínu a
môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.

Vývoj u detí

Nie sú k dispozícii údaje o vplyve lamotrigínu na rast, pohlavné
dospievanie a kognitívny, emocionálny a behaviorálny vývoj u detí

Upozornenia týkajúce sa epilepsie

Tak ako u iných antiepileptík, náhle prerušenie podávania Lamotriginu Orion
môže vyprovokovať epileptické záchvaty. Pokiaľ si znepokojenia ohľadom
bezpečnosti (napr. vyrážka) vyžadujú náhle prerušenie liečby, dávka
Lamotriginu Orion sa má postupne znižovať počas obdobia dvoch týždňov.

Podľa literárnych zdrojov môžu závažné konvulzívne záchvaty, vrátane status
epilepticus, viesť k rabdomyolýze, multiorgánovej dysfunkcii a
diseminovanej intravaskulárnej koagulácii, niekedy s následkom smrti.
Podobné prípady sa vyskytli v súvislosti s použitím lamotrigínu.

Je možné, že namiesto zlepšenia sa spozoruje klinicky významné zhoršenie
frekvencie epileptických záchvatov. U pacientov s viac ako jedným typom
epileptických záchvatov sa má pozorovaný prínos pre zvládnutie jedného typu
epileptických záchvatov zvážiť oproti akémukoľvek pozorovanému zhoršeniu
iného typu epileptických záchvatov.

Liečba lamotrigínom môže zhoršiť myoklonické záchvaty.

Údaje poukazujú na to, že odpoveď na liečbu je pri používaní kombinácie s
induktormi enzýmov
menšia ako pri používaní kombinácie s antiepileptikami, ktoré neindukujú
enzýmy. Príčina tohoto je neznáma.

U detí, ktoré užívajú lamotrigín na liečbu záchvatov typu absencie sa
účinok nemusí udržať u všetkých pacientov.

Upozornenia týkajúce sa bipolárnej poruchy

/Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov/
U detí a dospievajúcich s ťažkou depresiou a inými psychickými poruchami je
liečba antidepresívami spojená so zvýšeným rizikom samovražedného myslenia
a správania.

4.5 Liekové a iné interakcie

Štúdie interakcií sa uskutočnili len u dospelých

UDP – glukuronyltransferázy boli identifikované ako enzýmy zodpovedné za
metaboliznus lamotrigínu. Neexistujú dôkazy, že lamotrigín spôsobuje
klinicky signifikantnú indukciu alebo inhibíciu pečeňových oxidačných
enzýmov metabolizujúcich lieky a interakcie medzi lamotrigínom a liekmi
metabolizovanými enzýmami cytochrómu P450 sú nepravdepodobné. Lamotrigín
môže indukovať svoj vlastný metabolizmus, ale účinok je mierny a závažné
klinické následky sú nepravdepodobné.

/Tabuľka 6: Účinok iných liečiv na glukuronidáciu lamotrigínu/

|Lieky, ktoré výrazne |Liečivá, ktoré výrazne |Liečivá, ktoré výrazne |
|inhibujú glukuronidáciu|indukujú glukuronidáciu|neinhibujú alebo |
|lamotrigínu |lamotrigínu |neindukujú |
| | |glukuronidáciu |
| | |lamotrigínu |
|valproát |fenytoín | |
| |Karbamazepín |Oxkarbazepín |
| |Fenobarbital |Felbamát |
| |Primidón |Gabapentín |
| |Rifampicín |Levetiracetám |
| |Lopinavir/ritonavir |Pregabalín |
| |Kombinácia |Topiramát |
| |etinylestradiol/levonor|Zonisamid |
| |gestrel* | |
| | |Lítium |
| | |Bupropión |
| | |Olanzapín |

* Liečba inými perorálnymi kontraceptívami a HRT sa neštudovala,
predpokladá sa, že môžu podobným spôsobom ovplyvniť farmakokinetické
parametre lamotrigínu (pozri časť 4.2 a 4.4).

Interakcie zahrňujúce antiepileptiká

Valproát, ktorý inhibuje glukuronidáciu lamotrigínu, znižuje metabolizmus
lamotrigínu a zvyšuje priemerný biologický polčas lamotrigínu takmer
dvojnásobne. U pacientov súbežne liečených s valproátom, sa má použiť
vhodný liečebný režim (pozri časť 4.2).

Niektoré antiepileptiká (ako fenytoín, karbamazepín, fenobarbital
a primidón), ktoré indukujú pečeňové enzýmy metabolizujúce lieky, indukujú
glukuronidáciu lamotrigínu a zvyšujú metabolizmus lamotrigínu. U pacientov
súbežne liečených s fenytoínom, karbamazepínom, fenobarbitalom alebo
primidónom sa má použiť vhodný liečebný režim (pozri časť 4.2).

U pacientov užívajúcich karbamazepín a začínajúcich následne užívať
lamotrigín, boli hlásené prípady nežiaducich účinkov na centrálny nervový
systém zahrňujúcich závraty, ataxiu, diplopiu, rozmazané videnie a nauzeu.
Tieto účinky zvyčajne vymiznú po znížení dávky karbamazepínu. Podobný
účinok bol pozorovaný počas štúdie lamotrigínu a oxkarbazepínu u zdravých
dospelých dobrovoľníkov, zníženie dávky sa však nepozorovalo.

V literárnych zdrojoch sa uvádzajú údaje o znížených hladinách lamotrigínu,
keď bol lamotrigín podávaný v kombinácii s oxkarbazepínom. Avšak
v prospektívnej štúdii u zdravých dobrovoľníkov úžívajúcich dávky 200 mg
lamotrigínu a 1200 mg oxkarbazepínu, oxkarbazepín nezmenil metabolizmus
lamotrigínu a lamotrigín nezmenil metabolizmus oxkarbazepínu. Preto
u pacientov súbežne užívajúcich oxkarazepín sa má použiť liečebný režim pre
prídavnú liečbu lamotrigínom bez valproátu a bez induktorov glukuronidácie
lamotrigínu (pozri časť 4.2).

V štúdii zdravých dobrovoľníkov, súbežné podávanie felbamátu (1200 mg
dvakrát denne) s lamotrigínom (100 mg dvakrát denne počas 10 dní) zrejme
nemalo klinicky významný účinok na farmokokinetiku lamotrigínu.

Na základe retrospektívnej analýzy plazmatických hladín u pacientov, ktorí
užívali lamotrigín s gabapentínom ako aj bez gabepentínu, gabapentín zrejme
nemení zdanlivý klírens lamotrigínu.

Potenciálne interakcie medzi levetiracetámom a lamotrigínom boli hodnotené
pomocou stanovenia sérových koncentrácií oboch liečiv počas placebom
kontrolovaných klinických štúdií. Tieto údaje dokazujú, že lamotrigín nemá
vplyv na farmakokinetiku levetiracetámu a že levetiracetám nemá vplyv na
farmakokinetiku lamotrigínu.

Rovnovážne minimálne plazmatické koncentrácie lamotrigínu neboli ovplyvnené
súbežným podávaným pregabalínom (200 mg 3-krát denne). Neexistujú
farmakokinetické interakcie medzi lamotrigínom a pregabalínom.

Topiramát neviedol k zmene plazmatických koncentrácií lamotrigínu.
Podávanie lamotrigínu viedlo k 15 % zvýšeniu koncentrácie topiramátu.

V štúdii u pacientov s epilepsiou nemalo súbežné podávanie zonisamidu
(200 až 400 mg/deň) s lamotrigínom (150 až 500 mg/deň) počas 35 dní
významný vplyv na farmakokinetiku lamotrigínu.

Hoci boli hlásené zmeny plazmatických koncentrácií iných antiepileptík,
kontrolované štúdie ukázali, že lamotrigín ovplyvňuje plazmatické
koncentrácie súbežne podávaných antiepileptík. Dôkazy zo štúdií /in/
/vitro/ dokazujú, že lamotrigín nevytesňuje iné antiepileptiká z väzby na
plazmatické bielkoviny.

Interakcie zahrňujúce iné psychoaktívne liečivá

Farmakokinetiky lítia sa po podaní 2 g bezvodého glukonátu lítia 2-krát
denne počas 6 dní 20 zdravým jedincom pri súbežnom podaní 100 mg/deň
lamotrigínu nezmenili.

Opakované perorálne dávky bupropiónu nemali štatisticky významný vplyv na
farmakokinetiky lamotrigínu po podaní jednorazovej dávky 12 jedincom
a spôsobili len mierny nárast AUC glukuronidu lamotrigínu.

V štúdii u zdravých dospelých dobrovoľníkov, 15 mg olanzapínu znížilo AUC
lamotrigínu v priemere o 24 % a Cmax v priemere o 20 %. Účinok takéhoto
stupňa sa vo všeobecnosti nepovažuje za klinicky relevantný. Lamotrigín
v dávke 200 mg neovplyvnil farmakokinetiky olanzapínu.

Opakované perorálne dávky 400 mg lamotrigínu denne nemali klinicky významný
vplyv na farmakinetiku jednorazovej 2 mg dávky risperidónu u 14 zdravých
dospelých dobrovoľníkov. Po súbežnom podaní 2 mg risperidónu
s lamotrigínom, 12 zo 14 dobrovoľníkov hlásili somnolenciu v porovnaní s 1
z 20 dobrovoľníkov, u ktorých bol risperidón podávaný samotný, a žiadna
sa nevyskytla, keď bol lamotrigín podávaný samostatne.

Pokusy /in vitro/ ukázali, že tvorba primárneho metabolitu lamotrigínu, 2-N-
glukuronidu, bola koinkubáciou s amitriptylínom, bupropiónom, klonazepamom,
haloperidolom alebo lorazepamom ovplyvnená len minimálne. Tieto pokusy
taktiež dokazujú, že ovplyvnenie metabolizmu lamotrigínu klozapínom,
fluoxetínom, fenelzinom, risperidónom, sertralínom alebo trazodonom je
nepravdepodobné. Navyše štúdia metabolizmu buforalolu s použitím mikrozómu
ľudskej pečene poukázala na to, že lamotrigín zrejme neznižuje klírens
liekov metabolizovaných predovšetkým prostredníctvom CYP2D6.

Interakcie zahrňujúce hormonálne kontraceptíva

Účinok hormonálnych kontraceptív na metabolizmus lamotrigínu
V štúdii so 16 dobrovoľníčkami, podanie spolu s 30 µg etinylestradiolu/150
µg levonorgestrelu v kombinovanej perorálnej antikoncepčnej tablete
spôsobilo približne dvojnásobný vzostup klírensu perorálneho lamotrigínu,
čo viedlo k zníženiu AUC lamotrigínu v priemere o 52 % a Cmax lamotrigínu
v priemere o 39 %. Sérové koncentrácie lamotrigínu sa počas týždňa
inaktívnej liečby (zahrňujúcej týždeň bez antikoncepčných tabliet) postupne
zvýšili, pričom koncentrácie pred podaním dávky na konci týždňa inaktívnej
liečby boli v priemere dvojnásobne vyššie ako počas súbežnej liečby (pozri
časť 4.4). Nie sú potrebné žiadne úpravy odporúčaného zvyšovania dávky
lamotrigínu zakladajúce sa výhradne na užívaní hormonálnej antikoncepcie,
ale vo väčšine prípadov bude potrebné zvýšiť alebo znížiť udržiavaciu dávku
lamotrigínu po nasadení alebo vysadení hormonálnej antikoncepcie (pozri
časť 4.2).

/Účinok lamotrigínu na farmakokinetiku hormonálnych kontraceptív/
V štúdii u 16 dobrovoľníčok dávka 300 mg lamotrigínu v rovnovážnom stave
nemala žiadny vplyv na farmakokinetiku etinylestradiolovej zložky
v kombinovaných perorálnych kontraceptívach. Pozorovalo sa mierne zvýšenie
celkového klírensu levonorgestrelovej žložky, vedúce k priemernému 19 %
zníženiu AUC levonorgestrelu a 12 % zníženiu Cmax. Merania sérového FSH, LH
a estradiolu počas štúdie naznačili určité zníženie supresie ovariálnej
hormonálnej aktivity u niektorých žien, hoci meranie progesterónu v sére
poukázalo na to, že u žiadnej zo 16 žien sa nevyskytli hormonálne známky
ovulácie. Vplyv mierneho zvýšenia klírensu levonorgestrelu a zmeny
v hladinách FSH a LH v sére na ovulačnú aktivitu ovárií nie sú známe (pozri
časť 4.4). Účinok iných dávok lamotrigínu ako je 300 mg/deň sa neštudoval
a štúdie s inými ženskými hormonálnymi liekmi sa neuskutočnili.

Interakcie zahrňujúce iné lieky

V štúdii u 10 mužských dobrovoľníkov podávanie rifampicínu zvýšilo klírens
lamotrigínu a znížilo biologický polčas lamotrigínu v dôsledku indukcie
pečeňových enzýmov zodpovedných za glukuronidáciu. U pacientov liečených
rifampicínom sa má použíť vhodný režim liečeby (pozri časť 4.2).

V štúdii zdravých dobrovoľníkov podávanie lopinaviru/ritonaviru znížilo
plazmatické koncentrácie lamotrigínu približne na polovicu, pravdepodobne
v dôsledku indukcie glukuronidácie. U pacientov súbežne liečených
lopinavirom/ritonavirom sa má použiť vhodný režim liečeby (pozri časť 4.2).

4.6 Gravidita a laktácia

Všeobecné riziko spojené s antiepileptikami

Ženám vo fertilnom veku má byť poskytnutá pomoc špecialistu. Ak žena
plánuje otehotnieť, je potrebné prehodnotiť antiepileptickú liečbu. U žien
liečených na epilepsiu je potrebné vyhnúť sa náhlemu ukončeniu
antiepileptickej liečby, pretože môže spôsobiť vzplanutie záchvatov
s možnými vážnymi dopadmi na ženu i nenarodené dieťa.

Riziko vrodených malformácií plodov matiek, ktoré užívajú antiepileptiká,
sa zvyšuje 2 až 3 násobne v porovnaní s predpokladaným výskytom
malformácií v celej populácii, ktorý je približne 3 %. Najčastejšie hlásené
defekty sú rázštep pery, kardiovaskulárne malformácie a defekty nervovej
trubice. Liečba viacerými antiepileptikami sa spája s vyšším rizikom
vrodených malformácií ako monoterapia, a preto sa vždy, keď je to možné, má
použiť monoterapia.

Riziko súvisiace s lamotrigínom

/Gravidita/
Epidemiologické štúdie zahŕňajúce spolu približne 2000 žien, ktoré užívali
lamotrigín v monoterapii počas tehotenstva, nemôžu vylúčiť zvýšené riziko
vrodených malformácií. V jednom registri sa zaznamenal zvýšený výskyt
rázštepov tváre. Iné súbory údajov toto zistenie nepotvrdili. Štúdie na
zvieratách ukázali na vývojovú toxicitu (pozri časť 5.3).


V prípade, že sa terapia Lamotriginom Orion počas tehotenstva zhodnotí ako
nevyhnutná, odporúča sa najnižšia možná terapeutická dávka.


Lamotrigín je slabým inhibítorom dihydrofolátreduktázy, a preto môže
teoreticky viesť k zvýšenému riziku embryofetálneho poškodenia znížením
hladín kyseliny listovej. Pred plánovanou graviditou a na začiatku
gravidity je vhodné zvážiť podávanie kyseliny listovej.


Fyziologické zmeny počas gravidity môžu ovplyvniť hladiny lamotrigínu
a/alebo terapeutický účinok. Počas gravidity boli hlásené znížené
plazmatické hladiny lamotrigínu a potenciálne riziko straty kontroly
epileptických záchvatov. Po pôrode sa môžu hladiny lamotrigínu rýchlo
zvýšiť s rizikom nežiaducich účinkov súvisiacich s dávkou. Koncentrácie
lamotrigínu v sére sa preto majú kontrolovať pred, počas a po gravidite
ako aj krátko po pôrode. V prípade potreby sa má dávka upraviť tak, aby sa
koncentrácia lamotrigínu v sére udržala na rovnakej úrovni ako pred
graviditou, alebo sa má upraviť podľa klinickej odpovede. Okrem toho sa po
pôrode majú sledovať nežiaduce účinky súvisiace s dávkou.

/Laktácia/
Údaje poukazujú na to, že lamotrigín prechádza do materského mlieka.
U niektorých dojčených detí dosiahli sérové koncentrácie lamotrigínu
hodnoty, pri ktorých sa môžu objaviť farmakologické účinky.

Možný prínos dojčenia má prevyšovať možné riziko nežiaducich účinkov, ktoré
sa vyskytujú u dojčiat. Ak sa žena rozhodne dojčiť počas liečby
lamotrigínom, dojča sa má sledovať kvôli nežiaducim účinkom.

/Fertilita/
Experimenty na zvieratách neodhalili narušenie fertility pôsobením
lamotrigínu (pozri časť 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Keďže odpoveď na liečbu antiepileptikami je individuálna, pacienti
užívajúci Lamotrigin Orion na liečbu epilepsie sa majú poradiť s lekárom
o špecifikách týkajúcich sa vedenia vozidiel a epilepsie.

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Dve štúdie na dobrovoľníkoch ukázali, že účinok
lamotrigínu na jemnú motorickú koordináciu, pohyby očí, telesný balans
a subjektívne sedatívne účinky sa nelíšil od placeba. V klinických štúdiách
s lamotrigínom boli zaznamenané neurologické nežiaduce účinky, ako sú
závraty a dvojité videnie. Preto pred vedením vozidla a obsluhovaním
strojov majú pacienti zistiť ako u nich Lamotrigin Orion účinkuje.

4.8 Nežiaduce účinky

Na základe súčasne dostupných údajov boli nežiaduce účinky rozdelené do
epileptických a bipolárnych špecifických častí. Avšak pri zvážení celkového
bezpečnostného profilu lamotrigínu je potrebné zaoberať sa oboma časťami.

Na klasifikáciu nežiaducich účinkov sa využila nasledovná konvencia:
Veľmi časté (? 1/10), časté (? 1/100 až < 1/10), menej časté (? 1/1000 až
< 1/100), zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 00).

V rámci jednotlivých orgánových skupín sú nežiaduce účinky usporiadané
v klesajúcej závažnosti.

Epilepsia

/Poruchy krvi a lymfatického systému/
Veľmi zriedkavé: hematologické abnormality zahrňujúce neutropéniu,
leukopéniu, anémiu
trombocytopéniu, pancytopéniu, aplastickú anémiu,
agranulocytózu.

Hematologické abnormality môžu a nemusia súvisieť so syndrómom
precitlivenosti (pozri Poruchy imunitného systému).

/Poruchy imunitného systému/
Veľmi zriedkavé: syndróm precitlivenosti(vrátane symptómov, ako je
horúčka, lymfadenopatia, opuch tváre, abnormality krvi
a pečene, diseminovaná intravaskulárka koagulácia,
multiorgánové zlyhanie).

Vyrážka bola taktiež hlásená ako súčasť syndrómu precitlivenosti
s rôznymi systémovými príznakmi vrátane horúčky, lymfadenopatie, opuchu
tváre a abnormalít krvi a pečene. Syndróm preukazuje široké spektrum
klinickej závažnosti a zriedkavo môže viesť k diseminovanej
intravaskulárnej koagulácii a multiorgánovému zlyhaniu. Je dôležité
uvedomiť si, že včasné prejavy precitlivenosti (napríklad horúčka,
lymfadenopatia) môže byť prítomné napriek tomu, že vyrážka nie je prítomná.
Ak sú takéto znaky a príznaky prítomné, je potrebné pacienta ihneď vyšetriť
a prerušiť podávanie, ak nie je možné stanoviť alternatívnu príčinu.

/Psychické poruchy/
Časté: agresivita, podráždenosť.
Veľmi zriedkavé: zmätenosť, halucinácie, tiky.

/Poruchy nervového systému/
Počas klinických štúdií monoterapie:
Veľmi časté: bolesť hlavy
Časté: ospalosť, závraty, tremor, insomnia.
Menej časté: ataxia.
Zriedkavé: nystagmus.

Počas iných klinických skúseností:
Veľmi časté: ospalosť, ataxia, závraty, bolesť hlavy.
Časté: nystagmus, tremor, insomnia.
Veľmi zriedkavé: agitácia, labilita, notorický nepokoj, zhoršenie
Parkinsonovej choroby,
extrapyramídové symptómy, choreatetóza, zvýšenie frekvencie
epileptických záchvatov.

Vyskytli sa hlásenia, že lamotrigín môže zhoršiť parkinsonovské symptómy
u pacientov, u ktorých Parkinsonova choroba existovala skôr a takisto
jednotlivé hlásenia extrapyramídových účinkov a choreatetózy u pacientov
bez takéhoto východiskového stavu.

/Poruchy oka/
Počas klinických štúdií monoterapie:
Menej časté: diplopia, rozmazané videnie.

Počas iných klinických skúseností:
Veľmi zriedkavé: diplopia, rozmazané videnie.
Zriedkavé: konjuktivitída.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Počas klinických štúdií monoterapie:
Časte: nauzea, vracanie, hnačka.

Počas iných klinických skúseností:
Veľmi časté: nauzea, vracanie.
Časté: hnačka.

/Poruchy pečene a žlčových ciest/
Veľmi zriedkavé: zlyhanie pečene, hepatálna dysfunkcia, zvýšenie
hodnoôt funkčných testov
pečene.

Hepatálna dysfunkcia sa zvyčajne vyskytuje v súvislosti s reakciami
z precitlivenosti, ale boli hlásené aj jednotlivé prípady bez zjavných
znakov precitlivenosti.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Veľmi časté: kožná vyrážka.
Zriedkavé: Stevensov-Johnsonov syndróm.
Veľmi zriedkavé: toxická epidermálna nekrolýza.

V dvojito zaslepených klinických štúdiách overujúcich prídavnú liečbu
u dospelých sa kožné vyrážky vyskytli až u 10 % pacientov, ktorí užívali
lamotrigín a u 5 % pacientov, ktorí užívali placebo. Kožné vyrážky viedli
k prerušeniu liečby lamotrigínom u 2 % pacientov. Vyrážka, zvyčajne
makulopapulózneho charakteru, sa obvykle objavila do ôsmich týždňov od
začiatku liečby a po vysadení Lamotriginu Orion sa stav upravil (pozri časť
4.4).

Boli hlásené závažné, potenciálne život ohrozujúce kožné vyrážky zahrňujúce
Stevensov-Johnsonov syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu (Lyellov
syndróm). Aj keď u vačšiny pacientov nastane po vysadení liečby
lamotrigínom uzdravenie, niektorí pacienti majú skúsenosť s tvorbou
ireverzibilných jaziev a vyskytli sa aj zriedkavé prípady úmrtí (pozri časť
4.4).

Zdá sa, že celkové riziko vyrážky silne súvisí:
. s vysokými počiatočnými dávkami lamotrigínu a prekračovaním
odporúčaného zvyšovania dávky v liečbe lamotrigínom (pozri časť 4.2)
. so súbežným užívaním valproátu (pozri časť 4.2).

Vyrážka sa vyskytla ako súčasť syndrómu precitlivenosti, ktorý mal rôzne
kombinácie celkových príznakov (pozri Poruchy imunitného systému).

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Veľmi zriedkavé: reakcie podobné lupusu.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
Časté: únava.

Bipolárna porucha

Pre celkový bezpečnostný profil lamotrigínu sa majú zvážiť nižšie uvedené
nežiaduce účinky spolu s nežiaducimi účinkami pozorovanými pri epilepsii.

/Poruchy nervového systému/
Počas klinických štúdií bipolárnej poruchy:
Veľmi časté: bolesť hlavy.
Časté: agitácia, ospalosť, závraty.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Počas klinických štúdií bipolárnej poruchy:
Časté: sucho v ústach.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Počas klinických štúdií bipolárnej poruchy:
Veľmi časté: kožná vyrážka.
Zriedkavé: Stevensov-Johnsonov syndróm.

Pri zvážení všetkých štúdií s lamotrigínom zaoberajúcich sa bipolárnou
poruchou (kontrolovaných a nekontrolovaných) sa kožná vyrážka vyskytla
u 12 % pacientov užívajúcich lamotrigín. Zatiaľ čo v kontrolovaných
klinických štúdiách u pacientov s bipolárnou poruchou sa kožná vyrážka
vyskytla u 8 % pacientov užívajúcich lamotrigín a u 6 % pacientov
užívajúcich placebo.

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Počas klinických štúdií bipolárnej poruchy:
Časté: artralgia.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
Počas klinických štúdií bipolárnej poruchy:
Časté: bolesť, bolesť chrbta.


4.9 Predávkovanie

Symptómy a príznaky

Bolo hlásené akútne užitie lieku v dávkach 10- až 20-krát vyšších, ako je
maximálna terapeutická dávka. Výsledkom predávkovania boli príznaky
zahŕňajúce nystagmus, ataxiu, poruchu vedomia a kómu.

Liečba

V prípade predávkovania má byť pacient hospitalizovaný a liečený podpornou
terapiou. Má sa vykonať terapia zameraná na zníženie absorpcie (aktívne
uhlie, laxatíva alebo výplach žalúdka) ak je to indikované. Nie sú
skúsenosti s hemodialýzou ako liečbou predávkovania. U 6 pacientov
s renálnym zlyhaním bola vykonaná dialýza trvajúca 4 hodiny, pri ktorej sa
z tela odstránilo 20 % lamotrigínu (pozri časť 5.2).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Iné antiepileptiká, ATC kód: N03AX09.

Mechanizmus účinku

Výsledky farmakologických štúdií ukazujú, že lamotrigín je na použití a na
napätí závislý blokátor napäťovo riadených sodíkových kanálov. Inhibuje
pretrvávajúce opakované výboje neurónov a inhibuje uvoľňovanie glutamátu (
neurotransmitera, ktorý má kľúčovú úlohu pri vzniku epileptických
záchvatov).. Tieto účinky pravdepodobne prispievajú k antikonvulzívnym
vlastnostiam lamotrigínu.

Naproti tomu, mechanizmy, ktorými lamotrigín vykazuje terapeutický účinok
pri bipolárnej poruche však nie sú objasnené, aj keď pravdepodobne je
dôležitá interakcia s napäťovo riadenými sodíkovými kanálmi.

Farmakodynamické účinky
V testoch, ktoré hodnotia účinok liekov na centrálny nervový systém sa
výsledky po podaní 240 mg lamotrigínu podaných zdravým dobrovoľníkom
nelíšili od placeba, zatiaľ čo podanie 1 000 mg fenytoínu a 10 mg diazepamu
významne ovplyvnilo jemnú motorickú koordináciu a pohyby očí, zhoršilo
pocit rovnováhy a vyvolalo subjektívne sedatívne účinky.

V inej štúdii podanie jednorazovej perorálnej 600 mg dávky karbamazepínu
významne ovplyvnilo jemnú motorickú koordináciu a pohyby očí, zhoršilo
pocit rovnováhy a zvýšilo tepovú frekvenciu, zatiaľ čo výsledky po podaní
150 mg a 300 mg lamotrigínu sa nelíšili od placeba.

Klinická účinnosť a bezpečnosť u detí vo veku od 1 do 24 mesiacov

Účinnosť a bezpečnosť prídavnej terapie parciálnych záchvatov u pacientov
vo veku od 1 do 24 mesiacov bola hodnotená v malej, dvojito zaslepenej,
placebom kontrolovanej štúdii overujúcej predčasné ukončenie liečby. Liečba
sa začala u 177 jedincov so schémou titrácie dávky podobnou ako u detí vo
veku od 2 do 12 rokov. Vzhľadom na to, že 2 mg tablety lamotrigínu sú
najnižšou dostupnou silou, štandardná schéma dávkovania bola v niektorých
prípadoch počas fázy titrácie dávky upravená (napríklad sa podávala 2 mg
tableta každý druhý deň, keď bola vypočítaná dávka nižšia ako 2 mg). Sérové
hladiny sa merali na konci 2. týždňa titrácie a následná dávka sa buď
znížila, alebo sa nezvýšila, ak koncentrácia prekračovala 0,41 µg/ml, čo je
v danom čase očakávaná koncentrácia u dospelých. Na konci 2. týždňa bolo u
niektorých pacientov potrebné znížiť dávku až o 90 %. Tridsaťosem pacientov
odpovedajúcich na liečbu (> 40 % zníženie frekvencie epileptických
záchvatov) bolo náhodne priradených buď do skupiny s placebom, alebo do
skupiny, ktorá pokračovala v liečbe lamotrigínom. Podiel jedincov so
zlyhaním liečby bol 84 % (16/19 jedincov) v skupine s placebom a 58 %
(11/19 jedincov) v skupine s lamotrigínom. Rozdiel nebol štatisticky
významný: 26,3 %, 65 %, IS 95 % -2,6 % <> 50,2 %, p=0,07.

Celkovo bolo 256 jedincov vo veku od 1 do 24 mesiacov vystavených pôsobeniu
lamotrigínu v rozsahu dávky od 1 do 15 mg/kg/deň počas 72 týždňov.
Bezpečnostný profil lamotrigínu u detí vo veku od 1 mesiaca do 2 rokov bol
podobný ako u starších detí, s výnimkou klinicky významného zhoršenia
epileptických záchvatov (>=50 %), ktoré bolo hlásené častejšie u detí
mladších ako 2 roky (26 %) v porovnaní so staršími deťmi (14 %).

Klinická účinnosť a bezpečnosť pri Lennoxovom-Gastautovom syndróme

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o monoterapii epileptických záchvatov
súvisiacich s Lennoxovým-Gaustatovým syndrómom.

Klinická účinnosť v prevencii epizód zmien nálady u pacientov s bipolárnou
poruchou

Účinnosť lamotrigínu v prevencii epizód zmien nálady u pacientov
s bipolárnou poruchou I. typu bola hodnotená v dvoch štúdiách.

Štúdia SCAB2003 bola multicentrická, dvojito zaslepená, „double-dummy“,
placebom a lítiom kontrolovaná, randomizovaná, s pevne stanovenou dávkou
lamotrigínu hodnotiaca dlhodobú prevenciu relapsov a rekurencie výskytu
depresií a/alebo výskytu prejavov mánie u pacientov s bipolárnou poruchou
I. typu, ktorí mali nedávno alebo práve epizódu veľkej depresie.
Po stabilizovaní s použitím monoterapie alebo prídavnej liečby lamotrigínom
boli pacienti náhodne priradení do jednej z piatich liečebných skupín:
lamotrigín (50, 200, 400 mg/deň), lítium (sérové hladiny od
0,8 do 1,1 mmol/l) alebo placebo, po dobu maximálne 76 týždňov
(18 mesiacov). Primárny koncový ukazovateľ bol „Čas na intervenciu do
epizódy zmeny nálady (TIME)“, pričom intervenciou bola ďalšia
farmakoterapia alebo elektrokonvulzívna liečba (ECT). Štúdia SCAB2006 mala
podobné usporiadanie ako štúdia SCAB2003, ale od štúdie SCAB2003 sa líšila
v tom, že hodnotila flexibilnú dávku lamotrigínu (100 až 400 mg/deň) a
zahŕňala pacientov s bipolárnou poruchou I. typu, ktorí mali nedávno alebo
práve epizódu mánie. Výsledky sú uvedené v Tabuľke 7.

/Tabuľka 7: Súhrn výsledkov zo štúdií skúmajúcich účinok lamotrigínu/
/v prevencii epizód zmeny nálady u pacientov s bipolárnou poruchou I. typu/

|Podiel pacientov bez epizódy zmeny nálady v 76. týždni |
| |Štúdia SCAB2003 |Štúdia SCAB2006 |
| |Bipolárna porucha typu I |Bipolárna porucha typu I|
|Kritéria pre |Veľká depresívna epizóda |Veľká manická epizóda |
|zaradenie | | |
| |Lamotrigí|Lítium |Placebo|Lamotrigí|Lítium|Placebo|
| |n | | |n | | |
|Bez intervencie |0,22 |0,21 |0,12 |0,17 |0,24 |0,04 |
|p-hodnota Log rank |0,004 |0,006 |- |0,023 |0,006 |- |
|testu | | | | | | |
| | | | | | | |
|Bez depresie |0,51 |0,46 |0,41 |0,82 |0,71 |0,40 |
|p-hodnota Log rank |0,047 |0,209 |- |0,015 |0,167 |- |
|testu | | | | | | |
| | | | | | | |
|Bez mánie |0,70 |0,86 |0,67 |0,53 |0,64 |0,37 |
|p-honota Log rank |0,339 |0,026 |- |0,280 |0,006 |- |
|testu | | | | | | |

V podporných analýzach časového obdobia do prvej depresívnej epizódy
a časového obdobia do prvej manicko/hypomanickej alebo zmiešanej epizódy,
mali pacienti liečení lamotrigínom signifikantne dlhšie časové obdobie do
prvej depresívnej epizódy ako pacienti liečení placebom a liečebný rozdiel
týkajúci sa časového obdobia do manicko/hypomanickej alebo zmiešanej
epizódy nebol štatisticky významný.

Účinnosť lamotrigínu v kombinácii so stabilizátormi nálady nebola
dostatočne skúmaná.

Analýza suicidality

Výskyt suicidálnych myšlienok a správania sa hodnotil v súhrnnej analýze z
placebom kontrolovaných klinických skúšaní s lamotrigínom zahŕňajúcich
celkovo 6 467 pacientov z mnohými indikáciami.

V podskupine klinických skúšaní s bipolárnou poruchou bol výskyt udalostí
numericky, no nie štatisticky významne vyšší pri lamotrigíne (29/1212
[2,4%]) v porovnaní s placebom (19/1054 [1,8%]). V súhrnnej analýze
psychiatrických indikácií boli udalosti častejšie počas prvého mesiaca
liečby u pacientov, ktorí užívali lamotrigín. Behaviorálne udalosti boli
častejšie u mužov.

V podskupine klinických skúšaní s epilepsiou neboli štatisticky významné
rozdiely vo výskyte udalostí medzi lamotrigínom a placebom. I keď bol počet
udalostí suicidálnych myšlienok a správania príliš malý (6/1073 [0,6%] pri
lamotrigíne a 2/805 [0,3%] pri placebe), aby umožnil konečné porovnanie
medzi liečebnými skupinami, relatívny výskyt udalostí v tejto analýze
lamotrigínu je zhodný s hlásenými skupinovými účinkami antiepileptík (pozri
časť 4.4).

Štúdia účinku lamotrigínu na vodivosť srdcových vzruchov

Štúdia na zdravých dobrovoľníkoch hodnotila efekt opakovanej dávky
lamotrigínu (do 400 mg/deň) na vedenie srdcových vzruchov hodnotený
prostredníctvom 12-zvodového EKG. Nezistil sa klinicky významný účinok
lamotrigínu na QT interval v porovnaní s placebom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Lamotrigín sa z čreva rýchlo a úplne absorbuje a nepodlieha výraznému
metabolizmu prvého prechodu pečeňou. Maximálna plazmatická hladina sa
dosahuje asi po 2,5 hodinách po perorálnom podaní lamotrigínu. Čas
dosiahnutia maximálnej hladiny sa mierne predlžuje ak sa podáva po jedle,
ale rozsah absorpcie zostáva nezmenený. Maximálne plazmatické koncentrácie
v rovnovážnom stave vykazujú značnú interindividuálnu variabilitu, ale
intraindividuálne koncentrácie podliehajú iba zriedka zmenám.

Distribúcia

Väzba na plazmatické bielkoviny je približne 55 %. Toxicita spôsobená
vytesnením z tejto väzby je veľmi nepravdepodobná. Distribučný objem je
0,92-1,22 l/kg.

Metabolizmus

Za metabolizmus lamotrigínu sú zodpovedné UDP-glukuronyltransferázy.
Lamotrigín v závislosti od dávky mierne indukuje svoj vlastný metabolizmus.
Avšak neexistuje dôkaz, že lamotrigín ovplyvňuje farmakokinetiku ostatných
antiepileptík a údaje dokazujú, že interakcie medzi lamotrigínom a liekmi
metabolizujúcimi sa prostredníctvom enzýmov cytochrómu P450 sú
nepravdepodobné.

Eliminácia

U zdravých jedincov je zdanlivý plazmatický klírens približne 30 ml/min.
Klírens lamotrigínu je predovšetkým metabolický, s následným vylučovaním
glukuronidovaných metabolitov do moču. Do moču sa vylúči menej ako 10 %
nezmenenej látky. Asi iba 2 % látok súvisiacich s lamotrigínom sa vylúčia
stolicou.

Klírens a polčas nie sú závislé od dávky. Priemerný plazmatický polčas
eliminácie u zdravých dospelých je približne 33 hodín (rozpätie 14 až 103
hodín). V štúdii s jedincami s Gilbertovým syndrómom bol priemerný klírens
znížený o 32 % v porovnaní so zdravými kontrolami, ale hodnoty boli v
rozsahu zdravej populácie.

Polčas lamotrigínu významne ovplyvňujú súbežne podávané lieky. Pri podávaní
liečiv indukujúcich glukuronidáciu ako karbamazepín alebo fenytoín je
priemerný polčas skrátený približne na 14 hodín a pri podávaní so samotným
valproátom sa predlžuje asi na 70 hodín (pozri časť 4.2).

Linearita

Farmakokinetika lamotrigínu je lineárna do 450 mg, čo je najvyššia
testovaná jednorazová dávka.

Osobitné skupiny pacientov

/Deti/

Klírens prepočítaný na telesnú hmotnosť je vyšší u detí ako u dospelých
s najvyššími hodnotami u detí mladších ako päť rokov. Polčas lamotrigínu je
zvyčajne kratší u detí ako u dospelých s priemernou hodnotou približne 7
hodín keď je podávaný s liekmi indukujúcimi enzýmy, ako je karbamazepín
a fenytoín a zvýšený na priemerné hodnoty 45-50 hodín pri súbežnom podaní
so samotným valproátom (pozri časť 4.2).

/Dojčatá vo veku 2 až 26 mesiacov/
U 143 pediatrických pacientov vo veku 2 až 26 mesiacov s telesnou
hmotnosťou 3-16 kg bol klírens znížený v porovnaní so starším dieťaťom
s rovnakou hmotnosťou užívajúcim podobné perorálne dávky na kg telesnej
hmotnosti ako deti staršie ako 2 roky. Priemerný polčas bol odhadnutý na 23
hodín u detí mladších ako 26 mesiacov liečených liekmi indukujúcimi enzýmy,
136 hodín pri súbežnej liečbe valproátom a 38 hodín u jedincov liečených
bez induktorov/inhibítorov enzýmov. Interindividuálna variabilita
perorálneho klírensu bola v skupine pediatrických pacientov vo veku od 2 do
26 mesiacov vysoká (47 %). Predpokladané sérové koncentrácie u detí vo veku
od 2 do 26 mesiacov boli zvyčajne v rovnakom rozsahu hodnôt ako u starších
detí, aj keď u niektorých detí s telesnou hmotnosťou nižšou ako 10 kg sa
pravdepodobne zistia vyššie hodnoty Cmax

/Starší pacienti/
Výsledky analýzy farmakokinetiky populácie vrátane mladších a starších
pacientov s epilepsiou zaradených do tých istých štúdií ukázali, že klírens
lamotrigínu sa signifikantne nemení. Po jednorazovom podaní klesol
predpokladaný klírens o 12%, z 35 ml/min pri veku 20 rokov na 31 ml/min pri
veku 70 rokov. Pokles po 48 týždňoch liečby bol 10%, z 41 na 37 ml/min
medzi skupinou mladších a skupinou starších pacientov. Farmakokinetiky
lamotrigínu sa študovali u 12 zdravých starších jedincov po jednorazovej
dávke 150 mg. Priemerný klírens u starších pacientov (0,39 ml/min/kg) sa
pohybuje v rámci rozsahu priemerných hodnôt klírensov (od 0,31 do
0,65 ml/min/kg) získaných z 9 štúdií s mladšími dospelými po jednorazových
dávkach od 30 do 450 mg.

/Porucha funkcie obličiek/
U 12 dobrovoľníkov s chronickým renálnym zlyhaním a ďalších 6 jedincov
podstupujúcich hemodialýzu bola každému podávaná jednotlivá 100 mg dávka
lamotrigínu. Priemerný klírens bol 0,42 ml/min/kg (chronické renálne
zlyhanie), 0,33 ml/min/kg (medzi hemodialýzou) a 1,57 ml/min/kg (počas
hemodialýzy), v porovnaní s 0,58 ml/min/kg u zdravých dobrovoľníkov.
Priemerné plazmatické polčasy boli 42,9 hodín (chronické zlyhávanie
obličiek), 57,4 hodiny (medzi hemodialýzami) a 13,0 hodín (počas
hemodialýzy) v porovnaní s 26,2 hodinami u zdravých dobrovoľníkov.
V priemere, približne 20 % (rozmedzie = 5,6 -35,1) množstva lamotrigínu
prítomného v tele bolo eleminovaných počas 4 hodín hemodialýzou. Pre túto
populáciu pacientov má počiatočná dávka lamotrigínu vychádzať z liekov
užívaných súbežne, znížené udržiavacie dávky môžu byť účinné u pacientov so
signifikantným funkčným poškodením obličiek (pozri časti 4.2 a 4.4).

/Porucha funkcie pečene/
Farmakokinetická štúdia jednorazovej dávky sa uskutočnila u 24 pacientov
s rôznymi stupňami poruchy funkcie pečene a u 12 zdravých kontrolných
jedincov. Priemerná hodnota klírensu lamotrigínu bola 0,31 ml/min
u pacientov so stupňom A, 0,24 ml/min u pacientov so stupňom B a
0,10 ml/min u pacientov si stupňom C poruchy funkcie pečene (Child-Pughova
klasifikácia) v porovnaní s 0,34 ml/min u zdravých kontrol. U pacientov
so stredne ťažkým alebo ťažkým poškodením funkcie pečene sa majú
počiatočné, zvyšujúce a udržiavacie dávky lamotrigínu znížiť (pozri časť
4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity
po opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili
žiadne riziko pre ľudí.

V štúdiách reprodukčnej a vývojovej toxicity na hlodavcoch a králikoch sa
po expozícii dávkam na úrovni nižšej alebo podobnej ako je očakávaná
klinická expozícia nepozorovali žiadne teratogénne účinky, no zistilo sa
zníženie hmotnosti plodu a spomalenie osifikácie kostí. Keďže vyššie
hladiny expozície nebolo možné na zvieratách testovať kvôli materskej
toxicite, teratogénny potenciál lamotrigínu vo vyšších ako klinických
dávkach sa nezistil.


U potkanov sa pozorovala zvýšená fetálna ako aj postnatálna mortalita, keď
sa lamotrigín podával počas neskorej gravidity a počas skorého
postnatálneho obdobia. Tieto účinky sa pozorovali pri predpokladanej
klinickej expozícii.

U juvenilných potkanov sa pri expozícii približnej dvojnásobne vyššej ako
sú terapeutické expozície u dospelých ľudí pozoroval vplyv na učenie
v Bielovom vodnom bludisku, mierne oneskorenie v oddelení žaluďa
a predkožky a otvorení vagíny a pokles prírastku postnatálnej telesnej
hmotnosti u zvierat F1 generácie.

Experimenty na zvieratách neodhalili žiadne poškodenie fertility
lamotrigínom. Lamotrigín u potkanov znižoval hladiny kyseliny listovej
plodu. Predpokladá sa, že deficit kyseliny listovej sa spája so zvýšeným
rizikom kongenitálnych malformácií u zvierat, ako aj u ľudí.

Lamotrigín vyvolal na dávke závislú inhibíciu oneskoreného prúdu
draslíkových kanálov hERG v ľudských embryonálnych obličkových bunkách.
Hodnota IC50 bola približne deväťnásobne vyššia ako je maximálna
terapeutická koncentrácia neviazaného lamotrigínu. Lamotrigín u zvierat
nevyvolal predĺženie QT intervalu, a to pri expozíciách približne až
dvojnásobne vyšších ako je maximálna terapeutická koncentrácia neviazaného
lamotrigínu. V klinickej štúdii nemal lamotrigín klinicky významný vplyv na
QT interval u zdravých dospelých dobrovoľníkov (pozri časť 5.1).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Krospovidón
Povidón K-30
Manitol (E 421)
Silicifikovaná mikrokryštalická celulóza
Aspartám (E 951)
Sodná soľ kroskarmelózy
Príchuť čiernych ríbezlí S4468
Magnéziumstearát (E 470b).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

30 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Priehľadný PVC/PVDC/Al blister.

Lamotrigin Orion 25 mg a 50 mg: 30 a 50 tabliet.
Lamotrigin Orion 100 mg: 30, 50 a 100 tabliet.
Lamotrigin Orion 200 mg: 50 a 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Lamotrigin Orion 25 mg dispergovateľné tablety: 21/0167/07-S
Lamotrigin Orion 50 mg dispergovateľné tablety: 21/0168/07-S
Lamotrigin Orion 100 mg dispergovateľné tablety: 21/0169/07-S
Lamotrigin Orion 200 mg dispergovateľné tablety: 21/0170/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2011
Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku ev.č.
2108/10607.,2108/10608.,2108/10609.,2108/10610SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Lamotrigin Orion 25 mg
Lamotrigin Orion 50 mg
Lamotrigin Orion 100 mg
Lamotrigin Orion 200 mg
dispergovateľné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna dispergovateľná tableta obsahuje 25 mg, 50 mg, 100 mg a 200 mg
lamotrigínu.

Pomocná látka: Aspartam (1,88 mg (25 mg tableta), 3,75 mg (50 mg tableta),
7,5 mg (100 mg tableta) a 15 mg (200 mg tableta)).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Dispergovateľná tableta.
Lamotrigin Orion je biela až takmer biela, okrúhla, plochá tableta so
skosenými hranami, s priemerom približne 5,5 mm (25 mg tableta), 7 mm
(50 mg tableta), 8,5 mm (100 mg tableta) alebo 12 mm (200 mg tableta).


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Epilepsia

/Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov:/

Monoterapia
. parciálnej epilepsie s generalizáciou alebo bez nej
. primárnej generalizovanej epilepsie

Prídavná terapia pri epilepsii:
. parciálne záchvaty
. generalizované záchvaty:
- primárne záchvaty
- sekundárne tonicko-klonické záchvaty
. záchvaty spojené s Lennox-Gastaudovým syndrómom, ak kombinovaná liečba s
ostatnými dostupnými antiepileptikami zlyhala.


Bipolárna porucha

/Dospelí vo veku nad 18 rokov/


Prevencia epizód depresívnych nálad u pacientov s bipolárnou afektívnou
poruchou.

Liečebné odporúčanie: Len na liečbu iniciovanú špecialistom - neurológom
alebo pediatrickým neurológom, psychiatrom alebo lekárom špecializovaným na
poruchy vývoja a epilepsiu, alebo sa má podávať na špecializovaných
oddeleniach neurológie, psychiatrie a oddelení vývojových porúch.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Lamotrigin Orion sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa môžu
rozpustiť v malom množstve vody, rozžuť alebo prehltnúť v celku s
dostatočným množstvom vody. Pokiaľ to je možné, majú sa tablety užívať
každý deň vždy v rovnakú dennú dobu.

Epilepsia

V prípade, že sa vypočítaná dávka lamotrigínu (na použitie u pacientov s
poškodenou funkciou pečene) nerovná celej tablete, má sa podaná dávka
rovnať nižšiemu počtu celých tabliet.

Ak sa vysadzujú súbežne podávané antiepileptiká, aby sa dosiahla
monoterapia liekom Lamotrigin Orion, alebo sa k liečebnému režimu
obsahujúcemu Lamotrigin Orion pridávajú iné antiepileptické lieky (AEDs),
je treba zvážiť vplyv, ktorý to môže mať na farmakokinetiku lamotrigínu
(pozri časť 4.5).

/Dávkovanie v monoterapii:/

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov:

Počiatočná dávka Lamotriginu Orion v monoterapii je 25 mg raz denne počas
prvých dvoch týždňov, nasledovaná dávkou 50 mg raz denne počas ďalších
dvoch týždňov. Potom sa dávka má zvyšovať maximálne o 50 - 100 mg každé 1 -
2 týždne až do dosiahnutia optimálnej odpovede. Zvyčajná udržiavacia dávka
potrebná na dosiahnutie optimálnej odpovede je 100 - 200 mg/deň podaných
raz denne alebo v dvoch rozdelených dávkach. U niektorých pacientov je na
dosiahnutie žiadanej odpovede potrebných 500 mg lamotrigínu/deň.

Tabuľka 1: Denná dávka u dospelých a dospievajúcich nad 12 rokov v
monoterapii epilepsie:
|Týždne 1 + 2 |Týždne 3 + 4 |Udržiavacia dávka |
|25 mg |50 mg |100 - 200 mg |
| | | |
|(raz denne) |(raz denne) |(raz denne alebo v dvoch |
| | |rozdelených dávkach) |
| | | |
| | |Na dosiahnutie udržiavacej terapie|
| | |sa dávkovanie môže zvyšovať o 50 -|
| | |100 mg každé jeden až dva týždne |

Aby sa minimalizovalo riziko kožnej vyrážky, sa počiatočná dávka aj jej
ďalšie zvyšovanie sa nemá prekračovať (pozri časť 4.4).

/Dávkovanie v prídavnej terapii:/

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov:

U pacientov užívajúcich valproát, inhibítor glukuronidácie lamotrigínu
(pozri časť 4.5), s / bez iných antiepileptických liekov (AED) je
počiatočná dávka lamotrigínu 25 mg každý druhý deň počas dvoch týždňov,
následne 25 mg raz denne počas ďalších dvoch týždňov. Potom sa dávka
zvyšuje maximálne o 25 - 50 mg každé 1-2 týždne až do dosiahnutia
optimálnej odpovede. Zvyčajná udržiavacia dávka potrebná na dosiahnutie
optimálnej odpovede je 100 - 200 mg/deň raz denne alebo v dvoch rozdelených
dávkach.

U pacientov užívajúcich antiepileptické lieky indukujúce glukuronidáciu
lamotrigínu (pozri časť 4.5)
s / bez iných antiepileptických liekov (okrem valproátu): počiatočná dávka
lamotrigínu je 50 mg raz denne počas prvých dvoch týždňov, následne 50 mg
dvakrát denne ďalšie dva týždne. Potom sa dávka zvyšuje maximálne o 100 mg
každý 1 - 2 týždne až do dosiahnutia optimálnej odpovede. Zvyčajná
udržiavacia dávka potrebná na dosiahnutie optimálnej odpovede je 200 - 400
mg/deň podaných v dvoch rozdelených dávkach. Niektorí pacienti vyžadujú na
dosiahnutie požadovanej odpovede 700 mg lamotrigínu/deň.

U pacientov užívajúcich oxkarbazepín bez akýchkoľvek induktorov alebo
inhibítorov glukuronidácie lamotrigínu (pozri časť 4.5), je počiatočná
dávka lamotrigínu 25 mg raz denne počas dvoch týždňov, následne 50 mg raz
denne počas dvoch týždňov. Potom sa dávka zvyšuje maximálne o 50 - 100 mg
každé 1 až 2 týždne, až do dosiahnutia optimálnej odpovede. Zvyčajná
udržiavacia dávka potrebná na dosiahnutie optimálnej odpovede je 100 - 200
mg/deň raz denne alebo v dvoch rozdelených dávkach.

U pacientov užívajúcich antiepileptické lieky, ktorých farmakokinetické
interakcie s lamotrigínom nie sú v súčasnosti známe (pozri časť 4.5), sa
použije zvyšovanie dávok odporúčané pre lamotrigín so súčasne podávaným
valproátom.

Tabuľka 2: Zvyšovanie dávky lamotrigínu v prídavnej terapii u dospelých a
dospievajúcich nad 12 rokov.
| |Týždne 1 + 2 |Týždne 3 + 4 |Udržiavacia dávka |
|Valproát s / bez iných |12,5 mg |25 mg |100 - 200 mg |
|antiepileptických liekov| | | |
|(AED) |(25 mg každý |(raz denne) |(raz denne alebo v|
| |druhý deň) | |dvoch rozdelených |
| | | |dávkach) |
| | | | |
| | | |Na dosiahnutie |
| | | |udržiavacej dávky |
| | | |sa dávky môžu |
| | | |zvyšovať o 25-50 |
| | | |mg každý jeden až |
| | | |dva týždne. |
|AED* indukujúce enzýmy s|50 mg |100 mg |200 - 400 mg |
|/ bez iných AED (okrem | | | |
|valproátu) |(raz denne) |(dve |(dve rozdelené |
| | |rozdelené |dávky) |
| | |dávky) | |
| | | |Na dosiahnutie |
| | | |udržiavacej dávky |
| | | |sa dávky môžu |
| | | |zvyšovať o 100 mg |
| | | |každý jeden až dva|
| | | |týždne. |
|Oxkarbazepín bez iných |25 mg |50 mg |100 - 200 mg |
|induktorov alebo | | | |
|inhibítorov enzýmu |(raz denne) |(raz denne) |(raz denne alebo v|
|(pozri časť 4.5) | | |2 |
| | | |rozdelených |
| | | |dávkach) |
| | | | |
| | | |Na dosiahnutie |
| | | |udržiavacej dávky |
| | | |sa dávky môžu |
| | | |zvyšovať o 50-100 |
| | | |mg každý jeden až |
| | | |dva týždne. |
|* napr. fenytoin, karbamazepín, fenobarbital a primidón, alebo iné súčasne|
|podávané induktory glukuronidácie lamotrigínu (pozri časť 4.5). |
| |
|U pacientov užívajúcich antiepileptické lieky, ktorých farmakokinetické |
|interakcie s lamotrigínom nie sú v súčasnosti známe, sa použije zvyšovanie|
|dávok odporúčané pre lamotrigín so súčasne podávaným valproátom. |

Aby sa minimalizovalo riziko kožnej vyrážky, sa počiatočná dávka aj jej
ďalšie zvyšovanie nemá prekračovať (pozri časť 4.4).

Deti mladšie ako 12 rokov:

Lamotrigin Orion sa neindikuje u detí. U pacientov mladších ako 12 rokov sa
majú použiť iné liekové formy vhodné pre podávanie deťom.

Bipolárna porucha

Dospelí (nad 18 rokov)

Aby sa minimalizovalo riziko kožnej vyrážky, sa počiatočná dávka aj jej
ďalšie zvyšovanie nemá prekračovať (pozri časť 4.4).

Na prevenciu depresívnych epizód pri prechode na liečbu lamotrigínom sa má
dodržiavať nasledujúce odporúčané dávkovanie. Odporúčanie obsahuje
zvyšovanie dávky lamotrigínu na udržiavaciu úroveň počas šiestich týždňov
(pozri Tabuľku 3). Potom sa podávanie iných psychotropných a/alebo
antiepileptických liekov môže prerušiť, ak je to klinicky indikované (pozri
Tabuľku 4).

Keďže účinnosť lamotrigínu na prevenciu mánie nebola stanovená, je potrebné
zvážiť prídavnú terapiu na prevenciu manických epizód.

Tabuľka 3: Odporúčané zvyšovanie dávky na dosiahnutie udržiavacej
stabilizačnej dávky u dospelých (nad 18 rokov) s bipolárnou poruchou
|Kombinácia liekov |1. – 2. |3. – 4. |5. týždeň|Cieľová |
| |týždeň |týždeň | |udržiavacia |
| | | | |dávka |
| | | | |(6. týždeň) |
|a) Prídavná terapia |12,5 mg |25 mg |50 mg |100 mg |
|s inhibítormi | | | | |
|glukuronidácie |(25 mg |(raz |(raz |maximálna |
|lamotrigínu, napr. |podaných|denne) |denne |denná dávka |
|valproátom |každý | |alebo |200 mg |
| |druhý | |v dvoch | |
| |deň) | |rozdelený|(raz denne |
| | | |ch |alebo v dvoch |
| | | |dávkach) |rozdelených |
| | | | |dávkach) |
|b) Prídavná terapia |50 mg |100 mg |200 mg |300 mg (6. |
|s induktormi | | | |týždeň), podľa|
|glukuronidácie |(raz |(dve |(dve |potreby |
|lamotrigínu (bez |denne) |rozdelené|rozdelené|zvýšených na |
|valproátu) | |dávky) |dávky) |400 mg/deň |
|Režim dávkovania sa | | | |(7. týždeň) |
|používa s: | | | | |
|fenytoinom | | | |(dve rozdelené|
|karbamazepínom | | | |dávky) |
|fenobarbitalom | | | | |
|primidónom | | | | |
|alebo s inými induktormi | | | | |
|glukuronidácie | | | | |
|lamotrigínu (pozri časť | | | | |
|4.5) | | | | |
|c) Monoterapia |25 mg |50 mg |100 mg |200mg |
|lamotrigínom | | | | |
|alebo |(raz |(raz |(raz |Rozmedzie |
|Prídavná terapia s |denne) |denne |denne |dávok 100 – |
|lítiom, bupropiónom, | |alebo |alebo |400 mg |
|olanzapínom, | |v dvoch |v dvoch | |
|oxkarbazepínom alebo s | |rozdelený|rozdelený|(raz denne |
|inými liekmi, ktoré nie | |ch |ch |alebo |
|sú známe svojou výraznou | |dávkach) |dávkach) |v dvoch |
|indukciou alebo | | | |rozdelených |
|inhibíciou glukuronidácie| | | |dávkach) |
|lamotrigínu | | | | |
|U pacientov užívajúcich psychotropné lieky, ktorých farmakokinetické |
|interakcie s lamotrigínom nie sú v súčasnosti známe, sa použije |
|zvyšovanie dávok odporúčané pre lamotrigín so súčasne podávaným |
|valproátom. |

Cieľová udržiavacia dávka sa mení v závislosti od klinickej odpovede.

a) Prídavná terapia s inhibítormi glukuronidácie lamotrigínu napr.
valproátom

U pacientov, ktorí súbežne užívajú inhibítory glukuronidácie, ako valproát,
je počiatočná dávka lamotrigínu 25 mg každý druhý deň po dobu dvoch
týždňov, po ktorých nasleduje 25 mg raz denne po dobu ďalších dvoch
týždňov. V 5. týždni sa má dávka zvýšiť na 50 mg raz denne (alebo v dvoch
rozdelených dávkach). Stredná cieľová dávka potrebná na dosiahnutie
optimálnej odpovede je 100 mg raz denne alebo v dvoch rozdelených dávkach.
Dávka sa môže zvýšiť až na 200 mg/deň, v závislosti od klinickej odpovede.

b) Prídavná terapia s induktormi glukuronidácie lamotrigínu bez valproátu

Toto dávkovanie sa odporúča pri súčasnom podávaní s fenytoinom,
karbamazepínom, fenobarbitalom, primidónom alebo s inými induktormi
glukuronidácie lamotrigínu (pozri časť 4.5).

U pacientov, ktorí užívajú lieky indukujúce glukuronidáciu lamotrigínu ale
neužívajú valproát, je počiatočná dávka lamotrigínu 50 mg raz denne po dobu
dvoch týždňov, po ktorých nasleduje denná dávka 100 mg podávaná v dvoch
rozdelených dávkach po dobu ďalších dvoch týždňov. V 5. týždni sa má dávka
zvýšiť až na 200 mg/deň v dvoch rozdelených dávkach. V 6. týždni sa dávka
môže zvýšiť až na 300 mg/deň v dvoch rozdelených dávkach. Bežná cieľová
dávka potrebná na dosiahnutie optimálnej odpovede je však 400 mg/deň
v dvoch rozdelených dávkach, ktoré sa môžu podávať od 7. týždňa.

c) Monoterapia lamotrigínom alebo prídavná terapia s lítiom, bupropiónom,
olanzapínom, oxkarbazepínom alebo s inými liekmi, ktoré nie sú známe svojou
výraznou indukciou alebo inhibíciou glukuronidácie lamotrigínu.

U pacientov, ktorí súčasne užívajú lítium, bupropión, olanzapín alebo
oxkarbazepín a neužívajú induktory ani inhibítory glukuronidácie
lamotrigínu, alebo užívajú lamotrigín v monoterapii, je počiatočná dávka 25
mg raz denne po dobu dvoch týždňov. Potom nasleduje 50 mg raz denne (alebo
v dvoch rozdelených dávkach) po dobu ďalších dvoch týždňov. V 5. týždni sa
má dávka zvýšiť až na 100 mg/deň. Bežná cieľová dávka potrebná na
dosiahnutie optimálnej odpovede je 200 mg/deň podaných raz denne alebo
v dvoch rozdelených dávkach. V klinických skúškach bol použitý rozsah 100 -
400 mg.

Po dosiahnutí cieľovej udržiavacej dávky sa môže podávanie ostatných
psychotropných liekov prerušiť podľa nižšie uvedenej tabuľky (pozri Tabuľku
4).

Tabuľka 4: Prerušenie súčasne podávaných psychotropných liekov pri
bipolárnej poruche, keď bola dosiahnutá stabilizačná udržiavacia dávka.
|Kombinácia liekov |1. týždeň |2. |Počínajúc |
| | |týždeň |3. týždňom* |
|a) Prerušenie liekov, ktoré |Stabilizačná |Pokračovať s dávkou |
|inhibujú glukuronidáciu |dávka je |(200 mg/deň) |
|lamotrigínu, napr. valproát |zdvojnásobená| |
| |, |(v dvoch rozdelených |
| |neprekračuje |dávkach) |
| |100 mg | |
| |prírastok/týž| |
| |deň. | |
| | | |
| |napr. cieľová| |
| |stabilizačná | |
| |dávka | |
| |100 mg/deň sa| |
| |v 1. týždni | |
| |zvyšuje na | |
| |200 mg/deň. | |
|b) Prerušenie liekov, ktoré |400 mg |300 mg |200 mg |
|indukujú glukuronidáciu | | | |
|lamotrigínu v závislosti od | | | |
|pôvodnej dávky. | | | |
|Režim dávkovania sa používa s: | | | |
|fenytoinom | | | |
|karbamazepínom | | | |
|fenobarbitalom | | | |
|primidónom | | | |
|alebo s inými induktormi | | | |
|glukuronidácie lamotrigínu (pozri | | | |
|časť 4.5) | | | |
| |300 mg |225 mg |150 mg |
| |200 mg |150 mg |100 mg |
|c) Prerušenie liekov, ktoré |Pokračovať s cieľovou dávkou, |
|výrazne neindukujú ani neinhibujú |dosiahnutou počas zvyšovania dávky |
|glukuronidáciu lamotrigínu (napr. |(200 mg/deň) (v dvoch rozdelených |
|lítium, bupropión, olanzapín, |dávkach) |
|oxkarbazepín). | |
| |(rozmedzie dávok 100 – 400 mg) |
|U pacientov vysadzujúcich psychotropné lieky, ktorých farmakokinetické|
|interakcie s lamotrigínom nie sú v súčasnosti známe, sa dávka môže |
|podľa potreby upraviť na základe klinickej odpovede. |
| |
|* Dávka sa môže v prípade nutnosti zvýšiť na 400 mg/deň |

a) Prerušenie liekov, ktoré inhibujú glukuronidáciu lamotrigínu, napr.
valproát

Dávka lamotrigínu sa má zvýšiť dvojnásobne, v porovnaní s pôvodnou cieľovou
stabilizačnou dávkou, a udržať sa na tejto úrovni po prerušení podávania
valproátu/./

b) Prerušenie liekov, ktoré indukujú glukuronidáciu lamotrigínu napr.
karbamazepín v závislosti od pôvodnej dávky

Toto dávkovanie sa odporúča u pacientov užívajúcich fenytoin, karbamazepín,
fenobarbital, primidón alebo iné induktory glukuronidácie lamotrigínu
(pozri časť 4.5). Dávka lamotrigínu sa má po vysadení liekov indukujúcich
glukuronidáciu lamotrigínu počas 3 týždňov postupne znižovať.

c) Prerušenie liekov, ktoré nemajú výrazné farmakokinetické interakcie s
lamotrigínom napr. lítium, bupropión, olanzapín, oxkarbazepín

Po prerušení podávania iných súčasne podávaných liekov sa má udržať cieľová
dávka dosiahnutá počas zvyšovania dávky/./

Úprava dennej dávky lamotrigínu u pacientov s bipolárnou poruchou po
pridaní iných psychotropných liekov:

Na základe štúdií liekových interakcií sa môže odporúčať nasledovné (pozri
Tabuľku 5).

Tabuľka 5: Úprava dennej dávky lamotrigínu u pacientov s bipolárnou
poruchou po pridaní iných psychotropných liekov:
|Kombinácia liekov |Súčasná |1. |2. |Počínajúc |
| |stabilizačná |týždeň|týždeň| |
| |dávka | | |3. |
| |lamotrigínu | | |týždňom* |
| |(mg/deň) | | | |
|a) Pridanie liekov, ktoré |200 mg |100 mg|Pokračovať s |
|inhibujú glukuronidáciu | | |touto dávkou |
|lamotrigínu, napr. | | |(100 mg/deň) |
|valproátu, v závislosti od | | | |
|pôvodnej dávky lamotrigínu | | | |
| |300 mg |150 mg|Pokračovať s |
| | | |touto dávkou |
| | | |(150 mg/deň) |
| |400 mg |200 mg|Pokračovať s |
| | | |touto dávkou |
| | | |(200 mg/deň) |
|b) Pridanie lieku, ktorý |200 mg |200 mg|300 mg|400 mg |
|indukuje glukuronidáciu | | | | |
|lamotrigínu, bez súčasne | | | | |
|užívaného valproátu, v | | | | |
|závislosti od pôvodnej | | | | |
|dávky. | | | | |
|Režim dávkovania sa používa | | | | |
|s: | | | | |
|fenytoinom | | | | |
|karbamazepínom | | | | |
|fenobarbitalom | | | | |
|primidónom | | | | |
|alebo s inými induktormi | | | | |
|glukuronidácie lamotrigínu | | | | |
|(pozri časť 4.5) | | | | |
| |150 mg |150 mg|225 mg|300 mg |
| |100 mg |100 mg|150 mg|200 mg |
|c) Pridanie liekov, ktoré |Pokračovať s cieľovou dávkou dosiahnutou|
|nemajú výrazné |pri zvyšovaní dávky (200 mg/deň) |
|farmakokinetické interakcie | |
|s lamotrigínom napr. lítium,|(rozmedzie dávok 100 – 400 mg) |
|bupropión, olanzapín, | |
|oxkarbazepín. | |
|POZNÁMKA: U pacientov začínajúcich liečbu s takými psychotropnými |
|liekmi, ktorých farmakokinetické interakcie s lamotrigínom nie sú v |
|súčasnosti známe, sa dávka lamotrigínu možno bude musieť upraviť tak|
|ako sa to odporúča pre lamotrigín so súčasne podávaným valproátom a |
|potom sa dávka môže podľa potreby upraviť na základe klinickej |
|odpovedi. |

Vysadenie lamotrigínu u pacientov s bipolárnou poruchou:

V klinických skúškach nenastala po náhlom ukončení podávania lamotrigínu
žiadna zmena v početnosti výskytu, závažnosti alebo druhu nežiaducich
účinkov v porovnaní so skupinou užívajúcou placebo.

Deti a dospievajúci (do 18 rokov):
Nie sú žiadne údaje o bezpečnosti a účinnosti lamotrigínu pri liečbe
bipolárnej poruchy v tejto vekovej skupine. Z tohto dôvodu nie sú dané
žiadne odporúčania pre dávkovanie.

Všeobecné odporúčania pre dávkovanie lamotrigínu/ Epilepsia a bipolárna
porucha

/Starší pacienti (nad 65 rokov)/

Neodporúča sa žiadne upravovanie dávok mimo odporučenej schémy.
Farmakokinetika lamotrigínu sa v tejto vekovej skupine signifikantne
neodlišuje od mladšej dospelej populácie.

/Porucha funkcie pečene/

Počiatočná dávka, zvyšovanie dávok a udržiavacie dávky sa vo všeobecnosti
majú zredukovať približne o 50 % u pacientov s miernou (Child-Pugh stupeň
B) a 75 % u pacientov so závažnou (Child -Pugh stupeň C) poruchou
funkcie pečene. Zvyšovanie dávok a udržiavacie dávky sa majú upraviť podľa
klinickej odpovede.

V závislosti od dávky sa u pacientov s poruchou funkcie pečene nemusí dať
nastaviť odporúčaná dávka so súčasne dostupnými silami tohto lieku (pozri
časť 5.2).


/Porucha funkcie obličiek/


Odporúčania pre zahájenie liečby sú rovnaké ako pre ostatných pacientov,
ale udržiavacia dávka je u pacientov s poruchou funkcie obličiek nižšia
(pozri časť 4.4 a 5.2). Pri podávaní lamotrigínu pacientom so zlyhaním
funkcie obličiek sa vyžaduje opatrnosť.

/Ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu/

a) Zahájenie liečby lamotrigínom u pacientiek už užívajúcich hormonálne
kontraceptíva

Hoci sa preukázalo, že jedno perorálne kontraceptívum zvýšilo klírens
lamotrigínu (pozri časti 4.4 a 4.5), nie je potrebná žiadna úprava
odporúčaného režimu zvyšovania dávok lamotrigínu.

Zvyšovanie dávok sa má riadiť danými odporúčaniami s ohľadom na to, či je
lamotrigín podávaný súčasne s liekmi, ktoré inhibujú glukuronidáciu
lamotrigínu (napr. valproát), s liekmi, ktoré indukujú glukuronidáciu
lamotrigínu (napr. karbamazepín, fenytoin, fenobarbital, primidón alebo
rifampicín) alebo či sa lamotrigín podáva bez niektorého z vyššie uvedených
liekov.

b) Zahájenie podávania hormonálnych kontraceptív u pacientok užívajúcich
lamotrigín bez iných liekov indukujúcich alebo inhibujúcich glukuronidáciu
lamotrigínu.

Udržiavaciu dávku lamotrigínu môže byť potrebné až dvojnásobne zvýšiť podľa
klinickej odpovede (pozri časti 4.4 a 4.5).

c) Ukončenie podávania hormonálnych kontraceptív u pacientok užívajúcich
udržiavacie dávky lamotrigínu a neužívajúcich lieky indukujúce alebo
inhibujúce glukuronidáciu lamotrigínu.

Udržiavaciu dávku lamotrigínu môže byť potrebné znížiť až o 50% podľa
klinickej odpovede (pozri časti 4.4 a 4.5).

Opakované zahájenie liečby

Lekári, ktorí predpisujú lieky majú posúdiť potrebu zvyšovania dávky na
udržiavaciu dávku pri opakovanom zahájení liečby lamotrigínom u pacientov,
ktorí liečbu lamotrigínom z nejakého dôvodu prerušili, nakoľko riziko
závažnej vyrážky sa spája s vysokými úvodnými dávkami a prekračovaním
odporúčaného zvyšovania dávok lamotrigínu (pozri časť 4.4). Čím dlhší čas
uplynul od predchádzajúcej dávky, tým väčšiu pozornosť treba venovať
zvyšovaniu na udržiavaciu dávku. Ak interval od prerušenia liečby
lamotrigínom presiahne dobu piatich polčasov (pozri časť 5.2), má sa
všeobecne dávka lamotrigínu zvyšovať na udržiavaciu dávku podľa vyššie
uvedených odporúčaní.

Liečba lamotrigínom sa nemá opakovane zahajovať u pacientov, ktorí
prerušili predchádzajúcu liečbu z dôvodu vyrážky, pokiaľ očakávaný prínos
liečby zreteľne neprevyšuje možné riziká.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na lamotrigín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Vyrážka / nežiaduce kožné reakcie

Boli hlásené nežiaduce kožné reakcie, ktoré sa všeobecne vyskytli počas
prvých 8 týždňov po zahájení liečby lamotrigínom. Väčšina kožných vyrážok
má mierny a ohraničený priebeh, avšak boli hlásené aj závažné kožné
vyrážky, spojené s hospitalizáciou a prerušením užívania lamotrigínu.
Niektoré kožné vyrážky boli potenciálne život ohrozujúce, vrátane Stevens-
Johnsonovho syndrómu (SJS) a toxickej epidermálnej nekrolýzy (TEN).
Približná incidencia výskytu závažných kožných vyrážok je u dospelých 0,3 %
a tých, ktoré sú hlásené ako SJS je 0,1 % (pozri časť 4.8).

Riziko u detí je vyššie ako u dospelých. Údaje dostupné z niekoľkých štúdií
naznačujú, že približná incidencia výskytu kožných vyrážok vyžadujúcich
hospitalizáciu je u detí 1 %.

U detí a dospievajúcich sa môže počiatočná prítomnosť kožných vyrážok
nesprávne považovať za infekciu. Lekári majú zvážiť možnosť liekovej
reakcie u detí a dospievajúcich, u ktorých sa vyvinú príznaky kožných
vyrážok a horúčka počas prvých ôsmich týždňov terapie.

Okrem toho sa celkové riziko kožných vyrážok zdá byť silne spojené s:
- Vysokými počiatočnými dávkami lamotrigínu a prekračovaním odporúčaného
zvyšovania dávky v terapii lamotrigínom (pozri časť 4.2).
- Súbežným užívaním valproátu. Valproát predlžuje polčas lamotrigínu
takmer dvojnásobne (pozri časť 4.2 a 4.5).
- Anamnézou vyrážky spôsobenej iným antiepileptickým liekom.

Všetkých pacientov (dospelých, dospievajúcich a deti), u ktorých sa vyvinie
kožná vyrážka, je potrebné okamžite vyšetriť a ihneď prerušiť podávanie
lamotrigínu, okrem prípadov, kedy kožná vyrážka jednoznačne nesúvisí
s užívaním liekov.

Vyrážka bola hlásená aj ako súčasť syndrómu z precitlivenosti spájaného s
rôznymi modelmi systémových príznakov vrátane horúčky, lymfadenopatie,
opuchu tváre a krvných a pečeňových abnormalít. Syndrómy vykazujú široké
spektrum klinickej závažnosti a zriedkavo môžu viesť k diseminovanej
intravaskulárnej koagulácii (DIC) a multiorgánovému zlyhaniu. Je dôležité
pripomenúť, že včasné prejavy precitlivenosti (napr. horúčka,
lymfadenopatia) sa môžu prejaviť aj bez výskytu vyrážky. Ak sa tieto
prejavy alebo príznaky vyskytnú, je nutné pacienta bezodkladne vyšetriť, a
vysadiť Lamotrigin Orion, ak nie je možné stanoviť alternatívnu etiológiu.

Opakované zahájenie liečby

Liečba lamotrigínom sa nemá opakovane zahajovať u pacientov, ktorí
prerušili predchádzajúcu liečbu z dôvodu vyrážky, pokiaľ očakávaný prínos
liečby zreteľne neprevyšuje možné riziká. Ak bolo rozhodnuté o opakovanom
zahájení liečby u pacienta, ktorý prerušil liečbu lamotrigínom, je treba
zvážiť potrebu pomalšieho opakovaného zahajovania, ako je odporúčané
vyššie. Pacienta je treba bedlivo sledovať a lamotrigín vysadiť po prvých
známkach vyrážky, alebo príznakoch naznačujúcich imunologickú reakciu.

Metabolizmus kyseliny listovej

Lamotrigín je slabý inhibítor dihydrofolátreduktázy, a preto je počas
dlhodobej liečby možná interferencia s metabolizmom folátu. Počas
prolongovaného dávkovania u ľudí však lamotrigín nevyvolal signifikantné
zmeny v koncentrácii hemoglobínu, v priemernom korpuskulárnom objeme alebo
v koncentráciách folátu v sére alebo červených krvinkách ani zmeny v
koncentráciách folátu v červených krvinkách až po dobu 5 rokov.

Použitie v kombinácii s perorálnymi kontraceptívami

Ukázalo sa, že kombinácia etinylestradiolu a levonorgestrelu (30 ?g/150 ?g)
znižuje hladiny lamotrigínu výrazným zvýšením jeho klírensu (pozri časť
4.5). Preto sa môže vyžadovať úprava dávky lamotrigínu (pozri časť 4.2).

Pri súčasnom podávaní s lamotrigínom sa pozorovalo mierne zvýšenie klírensu
levonorgestrelu a sérových koncentrácií FSH a LH (pozri časť 4.5). Možnosť
poklesu účinnosti antikoncepcie sa nedá
vylúčiť. Pacientky je preto treba vyzvať, aby bezodkladne hlásili zmeny vo
svojom menštruačnom
cykle.

Porucha funkcie obličiek

Pri liečbe pacientov so zlyhaním obličiek je potrebná opatrnosť, nakoľko v
prípade vážnej poruchy funkcie obličiek môže dôjsť k predĺženiu polčasu
lamotrigínu. Dá sa tiež očakávať akumulácia glukuronidového metabolitu.

Porucha funkcie pečene

Pri liečbe pacientov s poruchou funkcie pečene je potrebná opatrnosť,
nakoľko v prípade vážnej poruchy funkcie pečene môže dôjsť k predĺženiu
polčasu lamotrigínu. Dá sa tiež očakávať akumulácia glukuronidového
metabolitu.

Pacienti s epilepsiou

Náhle prerušenie podávania Lamotriginu Orion môže vyprovokovať spontánne
záchvaty. Pokiaľ náhle prerušenie liečby nevyžadujú bezpečnostné dôvody
(napr. vyrážka), dávka Lamotriginu Orion sa má postupne znižovať počas
obdobia 2 týždňov.

Podobne ako u iných antiepileptík môže Lamotrigin Orion vyprovokovať
spontánne záchvaty.

V literatúre sa uvádza, že silné epileptické záchvaty vrátane status
epilepticus môžu viesť k rabdomyolýze, multiorgánovému zlyhaniu a
diseminovanej intravaskulárnej koagulácii (DIC), niekedy s následkom smrti.
Podobné prípady sa vyskytli aj počas liečby lamotrigínom.

Pacienti s bipolárnou poruchou

Bipolárna porucha často súvisí s rizikom samovraždy. Pacienti, u ktorých sa
toto riziko predpokladá, musia byť počas liečby lamotrigínom starostlivo
sledovaní.

Antiepileptiká a suicidálne správanie

Pri liečbe antiepileptikami v niekoľkých indikáciách boli u pacientov
hlásené suicidálne myšlienky a správanie. Metaanalýza randomizovaných
placebom kontrolovaných štúdií s antiepileptikami ukázala malé zvýšenie
rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je
známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u lamotrigínu.

Pacientov je preto potrebné sledovať na príznaky a symptómy suicidálnych
myšlienok a správania a je potrebné zvážiť vhodnú liečbu .Pacientom (a
opatrovateľom pacientov) je potrebné odporučiť, aby vyhľadali lekársku
pomoc, ak sa objavia príznaky suicidálnych myšlienok alebo správania.

Aspartam

Lamotrigin Orion obsahuje aspartam. Aspartam obsahuje zdroj fenylalanínu a
môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Vplyv lamotrigínu na farmakokinetiku iných liečiv/

Lamotrigín nespôsobuje klinicky závažnú indukciu alebo inhibíciu pečeňových
oxidačných enzýmov metabolizujúcich lieky. Lamotrigín môže indukovať svoj
vlastný metabolizmus, ale účinok je mierny a závažné klinické následky sú
nepravdepodobné.

Hoci boli hlásené zmeny v plazmatických koncentráciách iných antiepileptík,
v kontrolovaných štúdiách sa nepotvrdil vplyv lamotrigínu na plazmatické
koncentrácie súčasne podávaných antiepileptík.

Výsledky /in-vitro/ štúdií naznačujú, že lamotrigín nevytláča iné
antiepileptiká z väzobných miest na proteínoch.

Hormonálne kontraceptíva
V štúdii so 16 dobrovoľníčkami nemalo súčasné podávanie 300 mg lamotrigínu
žiadny vplyv na
farmakokinetiku etinylestradiolovej zložky kombinovanej perorálnej
antikoncepčnej tablety. Bolo pozorované mierne zvýšenie klírensu
levonorgestrelovej zložky. Merania sérového folikulus-stimulujúceho hormónu
(FSH), luteinizačného hormónu (LH) a estradiolu počas štúdie naznačili isté
zníženie supresie vaječníkovej hormonálnej aktivity, avšak meranie sérového
progesterónu ukázalo, že u žiadnej z 16 žien neexistuje hormonálny dôkaz o
prítomnosti ovulácie. Dopad tohto mierneho zvýšenia klírensu
levonorgestrelu a zmeny v sérových FSH a LH na ovulačnú aktivitu vaječníkov
nie je známy (pozri časť 4.4). Neboli skúmané účinky iných dávok
lamotrigínu ako 300 mg/deň a štúdie s inými ženskými hormonálnymi
prípravkami sa nevykonali.

Farmakokinetika lítia po podaní 2 g bezvodého glukonátu litného 20 zdravým
osobám dvakrát denne po dobu šiestich dní, nebola zmenená súbežným
podávaním lamotrigínu 100 mg/deň.

/Vplyv iných liečiv na farmakokinetiku lamotrigínu/

Antiepileptiká, ktoré indukujú lieky metabolizujúce enzýmy (ako fenytoín,
karbamazepín, fenobarbital
a primidon) zvyšujú metabolizmus lamotrigínu a môžu zvýšiť požiadavky na
dávku (pozri Tabuľku 6 a časť 4.2).

Viacnásobné perorálne dávky bupropionu nemali štatisticky významné účinky
na farmakokinetiku jednotlivej dávky lamotrigínu u 12 osôb a spôsobili len
mierne zvýšenie v AUC glukuronidu lamotrigínu.

Valproát znižuje metabolizmus lamotrigínu a zvyšuje stredný polčas takmer
dvojnásobne (pozri časti 4.2 a 4.4). Polčas lamotrigínu sa predlžuje na 70
hodín, u detí do 12 rokov na 45-55 hodín.

Tabuľka 6: Účinky iných liečiv na glukuronidáciu lamotrigínu
|Liečivá, ktoré významne|Liečivá, ktoré významne|Liečivá, ktoré významne|
|inhibujú glukuronidáciu| | |
| |indukujú glukuronidáciu|neinhibujú ani |
|lamotrigínu | |neindukujú |
| |lamotrigínu |glukuronidáciu |
| | |lamotrigínu |
|Valproát |Karbamazepín |Lítium |
| |Fenytoín |Bupropión |
| |Primidon |Olanzapín |
| |Fenobarbital |Oxkarbazepín |
| |Rifampicín | |
| |Kombinácia | |
| |etinylestradiol/levonor| |
| |gestrel* | |

* Iné hormonálne kontraceptíva a hormonálna substitučná liečba neboli
skúmané, hoci môžu mať podobný vplyv na farmakokinetické parametre
lamotrigínu.

V štúdii s 10 zdravými mužmi zvýšil rifampicín klírens lamotrigínu a
skrátil jeho polčas.

U pacientov užívajúcich karbamazepín boli po zavedení lamotrigínu do liečby
hlásené nežiaduce príznaky týkajúce sa centrálneho nervového systému
vrátane bolesti hlavy, nevoľnosti, rozmazaného videnia, závratov, diplopie
a ataxie. Tieto účinky po znížení dávky karbamazepínu obvykle ustúpia.

/In vitro/ štúdie naznačujú, že amitriptylín, haloperidol a klonazepam majú
len slabý účinok na metabolizmus lamotrigínu. Považuje sa za
nepravdepodobné, že by klozapín, fluoxetín, fenelzín, risperidon a trazodon
mali vplyv na klírens lamotrigínu.

Podľa prípadových štúdií môže sertralín zvyšovať toxicitu lamotrigínu
zvyšovaním jeho plazmatických hladín.

Lamotrigín a paracetamol zdieľajú rovnakú metabolickú cestu,
glukuronidáciu. V štúdii, v ktorej bol paracetamol podaný pred a po podaní
lamotrigínu, boli zistené zmeny v metabolizme lamotrigínu.

Peorálne kontraceptíva
Podľa prípadových štúdií malo zahájenie súčasného užívania perorálnych
kontraceptív za následok zníženie systémových koncentrácií lamotrigínu a
zníženú kontrolu nad záchvatmi. Boli zaznamenané aj prípady, kde boli
zistené toxické príznaky a výrazné zvýšenie plazmatických hladín
lamotrigínu po vysadení perorálnych kontraceptív.

Ak je liečebný účinok lamotrigínu slabý napriek úprave dávok, je potrebné
zvážiť nehormonálnu metódu antikoncepcie.

Ženy užívajúce lamotrigín je treba poučiť aby informovali svojho lekára, ak
plánujú zahájiť alebo prerušiť užívanie perorálnej antikoncepcie alebo
iného hormonálneho lieku. Pacientky je treba vyzvať, aby pri súbežnom
užívaní lamotrigínu a perorálnej antikoncepcie svojmu lekárovi bezodkladne
hlásili zmeny vo svojom menštruačnom cykle.

Ženy, ktoré začínajú alebo končia užívanie hormonálnej antikoncepcie v
priebehu liečby lamotrigínom majú byť starostlivo sledované lekárom.

Kyselina listová

Interakcie s metabolizmom kyseliny listovej (pozri časti 4.4 a 4.6).
Počas dlhodobého podávania lamotrigínu ľuďom nedošlo k významným zmenám v
koncentrácii
hemoglobínu, strednom korpuskulárnom objeme, ani koncentráciách kyseliny
listovej v sére alebo v
červených krvinkách do 1 roka, či v koncentráciách kyseliny listovej
červených krvinkách do 5 rokov.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita

/Riziko spojené s epilepsiou a antiepileptikami všeobecne/

Je známe, že u novorodencov matiek, užívajúcich antiepileptiká, alebo
častejšie trpiacich epilepsiou, sa častejšie rozvíjajú poruchy, ako sú
srdcové abnormality a kranio-faciálne poruchy, ako u iných detí. Liečba
viacerými antiepileptikami počas tehotenstva môže zvýšiť riziko malformácií
plodu, a preto je potrebné sa jej vyhnúť, pokiaľ sa nepotvrdí jej
oprávnenosť po vyhodnotení pomeru prínosov a rizík.

/Riziko spojené s lamotrigínom/

Lamotrigín prechádza placentou, keďže u niektorých novorodencov boli
zistené plazmatické koncentrácie v terapeutických hladinách.
Epidemiologické štúdie zahŕňajúce celkovo približne 2000 žien, vystavených
monoterapii lamotrigínom počas tehotenstva, nemôžu vylúčiť zvýšené riziko
kongenitálnych malformácií. Jeden register hlásil zvýšený výskyt rázštepov
tváre. Iné údaje toto zistenie nepotvrdili.

Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénne účinky (pozri časť 5.3).

Lamotrigín sa nemá podávať v tehotenstve, pokiaľ potenciálny prínos liečby
pre matku neprevýši akékoľvek možné riziko pre vývoj plodu. Redukcia alebo
prerušenie profylaxie záchvatov môže prinášať značné riziko, ako pre matku
tak pre plod, ktoré môže byť pravdepodobne vyššie ako akékoľvek riziko
malformácií. Ak sa liečba lamotrigínom počas gravidity považuje za
nevyhnutnú, odporúča sa použiť najnižšiu možnú terapeutickú dávku.

Lamotrigín má mierny inhibičný účinok na reduktázu kyseliny listovej a môže
preto teoreticky viesť k zvýšenému riziku embryofetálneho poškodenia
znížením hladín kyseliny listovej. V prípade plánovaného tehotenstva alebo
v jeho počiatočnom štádiu je treba zvážiť podávanie kyseliny listovej.

Okrem toho je dôležité, aby tehotné ženy a ženy v reprodukčnom veku boli
liečené monoterapiou, ak
je to možné.

Fyziologické zmeny počas tehotenstva môžu ovplyvniť hladiny lamotrigínu
a/alebo terapeutický
účinok. Počas tehotenstva boli hlásené znížené hladiny lamotrigínu. Pre
tehotné ženy je počas liečby
lamotrigínom potrebné zabezpečiť príslušný klinický manažment.

Plazmatické hladiny lamotrigínu je potrebné sledovať pred, počas aj po
skončení gravidity ako aj počas pôrodu. Ak je nutné, dávka sa má upraviť,
aby udržiavacie plazmatické koncentrácie lamotrigínu ostali na rovnakých
hladinách ako pred graviditou. Okrem toho treba monitorovať od dávky
závislé nežiaduce účinky po pôrode.

Laktácia

Lamotrigín sa vylučuje do materského mlieka a u dojčeného dieťaťa môže
dosiahnuť sérové koncentrácie, ktoré sú v bežnom terapeutickom rozsahu
dávkovania matky. Matky by preto mali dojčiť iba po dôslednom zvážení
prínosu a rizika pre dieťa. Ak je dieťa dojčené, treba u neho sledovať
možné nežiaduce účinky.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Dve štúdie na dobrovoľníkoch ukázali, že účinok lamotrigínu na jemnú
vizuálnu motorickú koordináciu, pohyby očí, pohybovú istotu a subjektívne
sedatívne účinky sa nelíšil od placeba.
V klinických štúdiách s lamotrigínom sa opísali nežiaduce účinky
neurologického rázu ako závraty a diplopia. Keďže existuje individuálna
variabilita v odpovedi na liečbu antiepileptikami, pacienti sa
musia poradiť so svojim lekárom o špecifických problémoch vedenia vozidiel
a epilepsie.

4.8 Nežiaduce účinky

Veľmi časté (>1/10), Časté (>1/100, <1/10), Menej časté (>1/1000, <1/100),
Zriedkavé (>1/10 000, <1/1000), Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z
dostupných údajov).

| |Veľmi |Časté |Menej |Zriedkavé |Veľmi zriedkavé |
| |časté | |časté | | |
|Poruchy krvi| | | | |Hematologické |
|a lymfatické| | | | |abnormality, |
|ho systému | | | | |napr. |
| | | | | |neutropénia, |
| | | | | |leukopénia, |
| | | | | |anémia, |
| | | | | |trombocytopénia,|
| | | | | |pancytopénia, |
| | | | | |aplastická |
| | | | | |anémia, |
| | | | | |agranulocytóza |
| | | | | |(pozri „Ďalšie |
| | | | | |informácie“). |
|Poruchy | | | | |Syndróm |
|imunitného | | | | |hypersenzitivity|
|systému | | | | |(vrátane |
| | | | | |príznakov ako |
| | | | | |horúčka, |
| | | | | |lymfadenopatia, |
| | | | | | |
| | | | | |opuch tváre, |
| | | | | |krvné a pečeňové|
| | | | | |abnormality, |
| | | | | |diseminovaná |
| | | | | |intravaskulárna |
| | | | | |koagulácia |
| | | | | |(DIC), |
| | | | | |multiorgánové |
| | | | | |zlyhanie. (pozri|
| | | | | |„Kožná vyrážka“)|
|Psychické | |Dráždivos|Agresivit| |Fascikulácie, |
|poruchy | |ť |a | |halucinácie, |
| | | | | |zmätenosť |
|Poruchy |Bolesť |Ospalosť,|Ataxia | |Agitovanosť, |
|nervového |hlavy |insomnia,| | |motorický |
|systému | |závraty, | | |nepokoj, |
| | |tremor, | | |pohybové |
| | |nystagmus| | |ťažkosti, |
| | |, | | |zhoršenie |
| | |zmätenosť| | |symptómov |
| | |pri | | |Parkinsonovej |
| | |bipolárne| | |choroby, |
| | |j poruche| | |extrapyramídové |
| | | | | |účinky, |
| | | | | |choreoatetóza, |
| | | | | |zvýšenie |
| | | | | |frekvencie |
| | | | | |záchvatov (pozri|
| | | | | |„Ďalšie |
| | | | | |informácie“). |
|Poruchy oka |Diplópia| | |Konjuktivi| |
| |, | | |tída | |
| |rozmazan| | | | |
| |é | | | | |
| |videnie | | | | |
|Poruchy | |Nauzea a | | | |
|gastrointest| |poruchy | | | |
|inál-neho | |trávenia,| | | |
|traktu | |vrátane | | | |
| | |vracania | | | |
| | |a hnačky.| | | |
|Poruchy | | | | |Zvýšené hodnoty |
|pečene | | | | |funkčných |
|a žlčových | | | | |pečeňových |
|ciest | | | | |testov, |
| | | | | |hepatálna |
| | | | | |dysfunkcia, |
| | | | | |zlyhanie pečene |
| | | | | |(pozri „Ďalšie |
| | | | | |informácie“). |
|Poruchy kože|Kožné | | |Stevens- |Toxická |
|a podkožného|vyrážky | | |Johnsonov |epidermálna |
|tkaniva | | | |syndróm |nekrolýza |
|Poruchy | |Artralgia| | |Reakcie podobné |
|kostrovej a | |u | | |lupus |
|svalovej | |pacientov| | | |
|sústavy a | |s | | | |
|spojivového | |bipolárno| | | |
|tkaniva | |u | | | |
| | |poruchou | | | |
|Celkové | |Únava, | | | |
|poruchy a | |bolesť | | | |
|reakcie v | |chrbta u | | | |
|mieste | |pacientov| | | |
|podania | |s | | | |
| | |bipolárno| | | |
| | |u | | | |
| | |poruchou | | | |

/Kožná vyrážka/

V dvojito zaslepených klinických štúdiách overujúcich prídavnú liečbu sa
kožné vyrážky vyskytli až u 10% pacientov, ktorí užívali lamotrigín a u 5%
pacientov, ktorí užívali placebo. Kožné vyrážky viedli k prerušeniu liečby
lamotrigínom u 2% pacientov. Kožné vyrážky, obvykle makulopapulárneho
vzhľadu sa všeobecne objavili do 8 týždňov od začiatku liečby a po
prerušení liečby lamotriginom sa stav upravil (pozri časť 4.4).

Závažné kožné vyrážky sú časté u detí (1 %) a menej časté u dospelých (0,3
%). Vyrážky sú častejšie, keď sa lamotrigín užíva súčasne s inými
antiepileptikami.

Zriedkavo boli hlásené závažné, potenciálne život ohrozujúce kožné vyrážky,
vrátane Stevens- Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy
(Lyellov syndróm). Aj keď u väčšiny pacientov nastane po vysadení lieku
uzdravenie, u niektorých pacientov môže dôjsť k tvorbe ireverzibilných
jaziev a vyskytli sa aj zriedkavé prípady s liečbou spojených úmrtí (pozri
časť 4.4).

Okrem toho sa celkové riziko kožných vyrážok zdá byť silne spojené s:
- Vysokými počiatočnými dávkami lamotrigínu a prekračovaním odporúčaného
zvyšovania dávky v terapii lamotrigínom (pozri časť 4.2).
- Súbežným užívaním valproátu (pozri časť 4.2).
- Anamnézou vyrážky spôsobenej iným antiepileptickým liekom.

Vyrážka bola hlásená aj ako súčasť syndrómu z precitlivenosti spájaného s
rôznymi modelmi systémových príznakov vrátane horúčky, lymfadenopatie,
opuchu tváre a krvných a pečeňových abnormalít. Syndróm vykazuje široké
spektrum klinickej závažnosti a zriedkavo môžu viesť k diseminovanej
intravaskulárnej koagulácii (DIC) a multiorgánovému zlyhaniu. Je dôležité
pripomenúť, že včasné prejavy precitlivenosti (napr. horúčka,
lymfadenopatia) sa môžu prejaviť aj bez výskytu vyrážky. Ak sa tieto
prejavy alebo príznaky vyskytnú, je nutné pacienta bezodkladne vyšetriť, a
vysadiť Lamotrigin Orion, ak nie je možné stanoviť alternatívnu etiológiu.

/Ďalšie informácie/

Hematologické abnormality môžu a nemusia súvisieť so syndrómom
precitlivenosti.

Vyskytli sa hlásenia, že lamotrigín môže zhoršiť parkinsonovské symptómy u
pacientov, u ktorých
Parkinsonova choroba existovala skôr, a izolované hlásenia o
extrapyramídových účinkoch a choreoatetóze u pacientov bez Parkinsonovej
choroby.

Hepatálna dysfunkcia sa obvykle vyskytuje v súvislosti s reakciami
precitlivenosti, ale boli hlásené
aj izolované prípady bez zjavných znakov precitlivenosti.

Stále sú k dispozícii len obmedzené údaje o účinkoch lamotrigínu na rast,
vývin a kognitívne funkcie detí a dospievajúcich.

4.9 Predávkovanie

/Príznaky/

Boli hlásené prípady akútneho požitia dávok presahujúcich 10 – 20-násobok
maximálnej terapeutickej dávky. Následkom predávkovania boli príznaky
zahŕňajúce nystagmus, ataxiu, znížené vedomie a kómu. Môžu sa vyskytnúť
zmeny EKG (malé rozšírenie QRS komplexu a predĺženie PR intervalu).

/Liečba/

V prípade predávkovania treba pacienta hospitalizovať a zahájiť primeranú
podpornú liečbu. Ak je to indikované, má sa vykonať výplach žalúdka a
liečba aktívnym uhlím pre podozrenie z otravy. S použitím hemodialýzy na
liečbu predávkovania nie sú skúsenosti. U 6 pacientov so zlyhaním obličiek,
ktorí boli dialyzovaní počas 4 hodín, bolo odstránených z tela 20% obsahu
lamotrigínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Iné antiepileptiká, ATC kód: N03AX09

Výsledky farmakologických štúdií naznačujú, že lamotrigín je frekvenčne
závislý blokátor napäťovo riadených sodíkových kanálov. Spôsobom závislým
na frekvencii a napätí blokuje rýchlo opakované výboje akčných potenciálov
na neurónoch v tkanivovej kultúre a inhibuje patologické uvoľňovanie
glutamátu (aminokyselina, ktorá hrá kľúčovú úlohu pri generovaní
epileptických záchvatov), rovnako ako inhibuje glutamátom evokované salvy
akčných potenciálov.

V testoch, ktoré hodnotia účinok liekov na centrálny nervový systém, sa
výsledky získané po podaní 240 mg lamotrigínu zdravým dobrovoľníkom
nelíšili od placeba.

Klinická účinnosť v prevencii depresívnych epizód u pacientov s bipolárnou
poruchou bola prezentovaná v dvoch randomizovaných, kontrolovaných, dvojito
zaslepených štúdiách. Čas do prvej depresívnej epizódy vyžadujúcej inú
liečbu bol dlhší u pacientov užívajúcich lamotrigín ako v skupine s
placebem (p-hodnoty 0,047 a 0,015). Rozdiel týkajúci sa času do prvej
mánickej/ hypománickej alebo zmiešanej epizódy vyžadujúcej inú liečbu nebol
štatisticky významný. Pacienti pred štúdiou prešli depresívnou periódou.
Kaplan Meierova analýza vykonaná po 18 mesiacoch od zahájenia ukázala, že
41 % pacientov v skupine s placebom a 51 % pacientov v skupine s
lamotrigínom nemalo novú depresívnu epizódu (Long-Rank test: p<0,05). 12 %
pacientov s placebom a 22 % pacientov s lamotrigínom bolo bez príznakov
týkajúcich sa ako manických, tak depresívnych epizód počas celého
sledovaného obdobia. Na začiatku druhej štúdie prešli pacienti manickou
periódou. Kaplan Meierova analýza vykonaná po 18 mesiacoch od zahájenia
ukázala, že 40 % pacientov v skupine s placebom a 82 % pacientov v skupine
s lamotrigínom nemalo novú depresívnu epizódu (Long-Rank test: p<0,015).

4 % pacientov s placebom a 17 % pacientov s lamotrigínom bolo bez príznakov
týkajúcich sa ako manických, tak depresívnych epizód počas celého
sledovaného obdobia.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


/Absorpcia/


Lamotrigín sa z čreva rýchlo a úplne resorbuje a nepodlieha výraznému first-
pass metabolizmu. Maximálna plazmatická hladina sa dosahuje asi 2,5 hodiny
po perorálnom podaní. Čas do dosiahnutia maximálnej koncentrácie sa mierne
odďaľuje príjmom potravy, ale rozsah absorpcie nie je ovplyvnený.
Farmakokinetiky sú lineárne až do 450 mg, čo je najvyššia testovaná
jednotlivá dávka. Existuje značná interindividuálna variabilita maximálnych
koncentrácií v stabilizovanom stave, ale v rámci individuálnych
koncentrácií sa odlišujú len veľmi málo.


/Distribúcia/


Väzba na plazmatické bielkoviny je asi 55%. Toxicita spôsobená vytesnením z
väzby na plazmatické bielkoviny je veľmi nepravdepodobná. Distribučný objem
je 0,92 až 1,22 l/kg.


/Metabolizmus/


UDP-glukuronyl transferázy boli identifikované ako enzýmy zodpovedné za
metabolizmus lamotrigínu. Lamotrigín v závislosti od dávky mierne indukuje
svoj vlastný metabolizmus. Nie je však dokázané, že lamotrigín ovplyvňuje
farmakokinetiku iných antiepileptík a dáta naznačujú, že výskyt interakcií
medzi lamotrigínom a liekmi metabolizovanými enzýmami závislými na
cytochróme P450 sú nepravdepodobné.


/Eliminácia/


Priemerný klírens v stabilizovanom stave je u zdravých dobrovoľníkov 39 (
14 ml/min. Klírens lamotrigínu je primárne metabolický, po ktorom nasleduje
eliminácia glukuronovaných metabolitov
v moči. Menej ako 10% sa vylúči nezmenených močom. Približne len 2%
metabolitov sa vylučujú stolicou. Klírens a polčas nie sú závislé od dávky.
Stredný polčas eliminácie u zdravých dospelých je 24 až 35 hodín. V štúdii
s jedincami s Gilbertovým syndrómom bol v porovnaní s kontrolnou skupinou
zjavný priemerný klírens znížený o 32%, avšak hodnoty boli v rámci
normálneho rozsahu u bežnej populácie.

Polčas lamotrigínu je do veľkej miery ovplyvnený súčasnou liečbou. Pri
súčasnom podávaní liekov
indukujúcich enzýmy ako karbamazepín alebo fenytoín je stredný polčas
znížený asi na 14 hodín, a je
zvýšený na stredné hodnoty približne 70 hodín, ak sa súčasne podáva samotný
valproát (pozri časť 4.2).


/Deti/


Klírens prepočítaný na telesnú hmotnosť je vyšší u detí, ako u dospelých.
Polčas lamotrigínu je celkovo kratší u detí, ako u dospelých s priemernou
hodnotou približne 7 hodín, keď je podávaný s liekmi indikujúcimi enzýmy,
ako karbamazepín a fenytoín a zvýšením priemerných hodnôt na 45 - 50 hodín,
keď je spolu podávaný len s nátriumvalproátom (pozri časť 4.2).

/Starší pacienti/

Výsledky populačnej farmakokinetickej analýzy zahŕňajúcej mladých aj
starších pacientov ukázali, že klírens lamotrigínu nebol v klinicky
významnom rozsahu ovplyvnený vekom. Po jednotlivých dávkach sa
predpokladaný klírens znížil o 12% z 35 ml/min u 20-ročných na 31 ml/min u
70-ročných. Zníženie po 48 týždňoch liečby bolo 10% z 41 na 37 ml/min medzi
mladšími aj staršími skupinami.

Farmakokinetické štúdie lamotrigínu boli vykonané u 12 zdravých starších
dobrovoľníkoch po jednorazovej dávke 150 mg. Priemerný klírens u starších
jedincov (0,39 ml/min/kg) leží v rozsahu stredných hodnôt klírensu (0,31 až
0,65 ml/min/kg) – priemerná hodnota je získaná v 9 štúdiách s mladšími
dospelými jedincami po jednorazových dávkach 30 až 450 mg.


/Pacienti s poruchou funkcie obličiek/


S liečbou lamotrigínom u pacientov so zlyhaním obličiek nie sú skúsenosti.
Farmakokinetické štúdie s jednorazovými dávkami u osôb so zlyhaním obličiek
naznačujú, že farmakokinetika lamotrigínu je mierne ovplyvnená, ale
plazmatické koncentrácie hlavného glukuronidového metabolitu vzrástli vďaka
zníženému obličkovému klírensu takmer 8 násobne.


/Pacienti s poruchou funkcie pečene/


Farmakokinetická štúdia s jednorázovou dávkou bola vykonaná na 24 jedincoch
s rôznym stupňom poškodenia pečene a 12 zdravých jedincoch slúžiacich ako
kontrola. Stredná hodnota predpokladaného klírens lamotrigínu bola 0,31,
0,24 a 0,1 ml/min/kg u pacientov s A, B alebo C stupňom (Child-Pughova
klasifikácia) poruchy funkcie pečene, v porovnaní s 0,34 ml/min/kg u
zdravej kontroly. U pacientov so stupňom B a C poruchy funkcie pečene sa
majú všeobecne podávať znížené dávky (pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

U potkanov, myší a králikov neindukoval lamotrigín v dávkach prevyšujúcich
maximálne terapeutické
udržiavacie dávky teratogenicitu. U potkanov a myší dávky toxické pre matku
znižovali hmotnosť plodu a spomaľovali osifikáciu kostí.

U potkanov bola pozorovaná zvýšená fetálna a postnatálna mortalita, ak sa
lamotrigín podával neskôr
počas gestácie (deň 15-20).

Štúdie na zvieratách neodhalili poruchu plodnosti lamotrigínom.

Lamotrigín redukoval hladiny kyseliny listovej u potkanov. Predpokladá sa,
že nedostatok kyseliny listovej sa spája so zvýšeným rizikom vrodených
malformácií u zvierat aj u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Krospovidón
Povidón K-30
Manitol (E 421)
Silicifikovaná mikrokryštalická celulóza
Aspartam (E 951)
Sodná soľ kroskarmelózy
Príchuť čiernych ríbezlí S4468
Magnéziumstearát (E 470b).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

30 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Transparentný PVC/PVDC/Al blister.

Lamotrigin Orion 25 mg a 50 mg: 30 a 50 tabliet.
Lamotrigin Orion 100 mg: 30, 50 a 100 tabliet.
Lamotrigin Orion 200 mg: 50 a 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Lamotrigin Orion 25 mg dispergovateľné tablety: 21/0167/07-S
Lamotrigin Orion 50 mg dispergovateľné tablety: 21/0168/07-S
Lamotrigin Orion 100 mg dispergovateľné tablety: 21/0169/07-S
Lamotrigin Orion 200 mg dispergovateľné tablety: 21/0170/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C39749
Skupina ATC:
N03 - Antiepileptiká
Skupina ATC:
N03AX09 - lamotriginum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
FI -
Účinná látka:
lynestrenolum
Výrobca lieku:
Orion Corporation, Espoo, FINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu môže indikovať a) neurológ u pacientov, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná, b) psychiater u pacientov s bipolárnou poruchou.
Môže predpísať:
Neurológia aj detská, Psychiatria aj detská
Predajná cena:
7.82 € / 235.59 SK
Úhrada poisťovňou:
6.15 € / 185.27 SK
Doplatok pacienta:
1.67 € / 50.31 SK
Posledná aktualizácia:
2015-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.41 € ÚP:3.65 € DP:1.76 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.43 € ÚP:0.00 € DP:3.43 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.36 € ÚP:0.00 € DP:7.36 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.24 € ÚP:20.50 € DP:1.74 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.00 € ÚP:0.00 € DP:20.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.49 € ÚP:20.49 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien