Detail:
SERDOLECT 4 mg tbl flm 100x4 mg
Názov lieku:
SERDOLECT 4 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 100x4 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k notifikácii zmeny, ev. č 2012/00143; 2011/08558Písomná informácia pre používateľa

Serdolect® 4 mg
Serdolect® 12 mg
Serdolect® 16 mg
Serdolect® 20 mg
(Sertindolum)
Filmom obalené tablety

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať
tento liek , pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako Vy.
4. Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho
lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Serdolect a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Serdolect
3. Ako užívať Serdolect
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Serdolect
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Serdolect a na čo sa používaAko Serdolect účinkuje

Serdolect patrí do skupiny liekov - antipsychotiká. Tieto lieky napomáhajú
upraviť chemické nerovnováhy v mozgu. Dvaja, prirodzene sa nachádzajúci,
chemickí „poslovia“ v mozgu sa nazývajú dopamín a serotonín. Príliš veľa
dopamínu a príliš málo serotonínu može zapríčiniť príznaky duševnej
choroby. Hlavnou účinnou látkou lieku Serdolect je sertindol, ktorý znižuje
aktivitu oboch chemických látok a upravuje ich nerovnováhu.

Na čo sa Serdolect používa
Serdolect sa používa na liečbu schizofrénie.

Opýtajte sa svojho lekára, ak máte akékoľvek otázky, prečo Vám bol
Serdolect predpísaný.2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Serdolect
Neužívajte Serdolect:
. ak ste alergický (precitlivený) na sertindol alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Serdolectu (uvedených v časti 6),
. ak máte narušenú rovnováhu vody alebo solí (nízku hladinu draslíka alebo
horčíka v krvi) a nie ste liečený s cieľom úpravy tohto stavu,
. ak máte vážne srdcovocievne ochorenie, ako napríklad srdcovú
nedostatočnosť, hypertrofiu srdca (zhrubnutie srdcového svalu), arytmiu
(poruchy srdcového rytmu) alebo neprimerane pomalú činnosť srdca (<50
úderov za minútu),
. ak vyšetrenie Vášho srdca meraním EKG (elektrokardiogramu) ukázalo, že
jedna časť záznamu, ktorá má názov QT interval, je predĺžená. Takéto
predĺženie QT intervalu môže byť vrodené alebo získané,
. ak máte ťažkú poruchu funkcie pečene,
. ak užívate lieky, ktoré môžu predĺžiť QT-interval alebo ovplyvniť
množstvo lieku Serdolect v krvi. Príklady takýchto liekov sú:
- niektoré lieky používané na liečbu srdcových arytmií (obsahujúce
liečivá napr. chinidín, amiodarón, sotalol, dofetilid),
- niektoré iné antipsychotiká (obsahujúce liečivá napr. tioridazín),
- niektoré lieky zo skupiny antibiotík, ktorá má názov makrolidy
(obsahujúce liečivá napr. erytromycín, klaritromycín),
- niektoré lieky zo skupiny antiobiotík, ktorá má názov chinolóny
(obsahujúce liečivá napr. gatifloxacín, moxifloxacín),
- niektoré antihistaminiká (lieky proti sennej nádche), obsahujúce
liečivá napr. terfenadín, astemizol,
- azolové antimykotiká, (používané na liečbu rôznych plesní
a kvasiniek,obsahujúce liečivá napr. ketokonazol, itrakonazol),
- lieky známe ako blokátory kalciových kanálov, ktoré sa používajú na
liečbu vysokého krvného tlaku alebo bolestí v hrudníku (napr.
diltiazem, verapamil),
- liečivá, ako napr. lítium (používa sa na liečbu mániodepresívnych
stavov), cisaprid (používa sa na liečbu rôznych žalúdočných
problémov), cimetidín (používa sa na liečbu žalúdočných vredov)
a indinavir (používa sa proti vírusu HIV, ktorý spôsobuje AIDS).

Upozornenia a opatrenia
- ak sa u Vás alebo u členov Vašej rodiny vyskytla tvorba krvných
zrazenín, pretože lieky z tejto skupiny môžu ovplyvňovať tvorbu
krvných zrazenín.

Predtým, ako užijete Serdolect, povedzte svojmu lekárovi ak:
- ste nedávno alebo niekedy v minulosti mali epileptické kŕče. V takom
prípade je potrebná zvýšená opatrnosť pri liečbe Serdolectom.

Váš zdravotný stav a Serdolect
Pred začiatkom liečby a počas nej Vám Váš lekár urobí niektoré vyšetrenia,
aby sa potvrdilo, že liečba Serdolectom je pre Vás bezpečná. Tieto
vyšetrenia môžu zahŕňať:

. elektrokardiogram (EKG) na potvrdenie toho, že nemáte predĺžený QT-
interval. Toto vyšetrenie sa zvyčajne zopakuje približne po 3 týždňoch
alebo keď dosiahnete dennú dávku 16 mg. Vyšetrenie sa môže zopakovať aj
vtedy, ak sa zvýši Vaše dávkovanie lieku Serdolect alebo ak sa zmení
dávkovanie niektorého iného lieku, ktorý užívate;
. odobratie krvi na kontrolu hladiny draslíka a horčíka. Ak bude ich
hladina v krvi nízka, Váš lekár bude tento stav liečiť;
. sledovanie Vášho krvného tlaku.

Bolo zaznamenané zvýšené riziko náhlej mozgovej príhody u pacientov s
demenciou užívajúcich antipsychotické lieky. U týchto pacientov sa má
Serdolect používať s opatrnosťou. Ak máte cukrovku, takisto je potrebná
zvláštna starostlivosť pri sledovaní vášho zdravotného stavu.


Iné lieky a Serdolect
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, povedzte to
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky môžu ovplyvniť množstvo Serdolectu v krvi. Z tohto dôvodu
treba byť obzvlášť opatrný pri kombinácii lieku Serdolect a nasledujúcich
liečiv (pozri „Neužívajte Serdolect/“/ v časti 2).

. dopamínoví agonisty (používaní na liečbu Parkinsonovej choroby), nakoľko
ich efekt môže byť znížený niektorými antipsychotikami,

. fluoxetín a paroxetín (lieky zo skupiny SSRI, ktoré sa používajú na
liečbu depresií) môžu zvýšiť množstvo Serdolectu vo Vašom tele nad
zvyčajnú úroveň,

. karbamazepín, fenytoín a fenobarbital (lieky sa používajú na liečbu
epilepsie) ako aj rifampicín (antibiotikum zvyčajne používané na liečbu
tuberkulózy), môžu znížiť účinnosť lieku Serdolect.

Ak Vám Váš lekár zmení dávkovanie akéhokoľvek lieku, ktorý užívate, možno
bude musieť upraviť aj dávkovanie Serdolectu a urobiť Vám vyšetrenie EKG.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak
plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom
predtým, než začnete užívať tento liek.. Bezpečnosť liečby Serdolectom
v priebehu tehotenstva nebola doteraz stanovená, preto sa Serdolect nemá
užívať počas tehotenstva. Ak uvažujete o tehotenstve alebo ak otehotniete
počas užívania lieku Serdolect, poraďte sa so svojím lekárom.

Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky
v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Serdolect:
trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy
s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u Vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek
z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.

Ak dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete
užívať akékoľvek lieky.
Sertindol (liečivo Serdolectu) sa vylučuje do materského mlieka. Ak je
liečba liekom Serdolect nutná, je potrebné dojčenie ukončiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Serdolect nespôsobuje ospalosť, ale tak ako pri užívaní každého nového
lieku, buďte opatrný pri vedení vozidla a obsluhe strojov dovtedy, kým
zistíte, ako na Vás liek pôsobí.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Serdolectu

Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o Vašej neznášanlivosti
niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom skôr ako užijete
Serdolect.


3. Ako užívať Serdolect

Serdolect sa užíva jedenkrát denne ako jednorázová denná dávka. Serdolect
sa môže užiť s jedlom alebo bez jedla, avšak užitie s jedlom Vám pomôže
zapamätať si približne rovnaký čas užívania tablety každý deň. Tablety
zapite vodou.

Dávkovanie
Vždy užívajte Serdolect presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej
informácii o lieku alebo ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím
istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

/Úvodná fáza:/
Zvyčajná úvodná dávka je 4 mg denne.
Dávka sa postupne zvyšuje o 4 mg každých 4-5 dní až po dosiahnutie
udržiavacej dávky.

/Udržiavacia fáza:/
Zvyčajná udržiavacia dávka Serdolectu je 12 až 20 mg denne. Udržiavacia
dávka závisí od Vašej odpovede na liek. Len vo výnimočných prípadoch sa
Váš lekár rozhodne predpísať Vám maximálnu dávku 24 mg.

/Starší pacienti:/
Je dosť pravdepodobné, že Vám Váš lekár bude zvyšovať dávkovanie počas
dlhšej doby ako sa zvyčajne odporúča a možno Vám aj predpíše nižšiu
udržiavaciu dávku.

/Deti a dospievajúci (do 18 rokov):_/
Serdolect sa zvyčajne nepodáva deťom a dospievajúcim.

/Pacienti so zvláštnym rizikom:/
Ak máte mierne alebo stredné poškodenie funkcie pečene, Váš lekár Vás môže
chcieť dôkladnejšie sledovať a pravdepodobne Vám bude zvyšovať dávkovanie
počas dlhšej doby ako sa zvyčajne odporúča. Možno Vám aj predpíše nižšiu
udržiavaciu dávku.

Serdolect sa môže podávať v bežných dávkach pacientom s poškodenou funkciou
obličiek.


Ako dlho užívať Serdolect

Užívajte liek tak dlho, ako Vám to odporučil Váš lekár.
Neprestaňte užívať Serdolect bez toho, aby ste sa najskôr poradili so
svojím lekárom. Ak sa Váš lekár rozhodne, že je možné ukončiť liečbu
Serdolectom, najpravdepodobnejšie Vám bude postupne znižovať dávku
a zabezpečí, aby ste naďalej dostávali vhodnú liečbu.
Nikdy nemeňte dávkovanie lieku bez toho, aby ste sa najskôr poradili so
svojím lekárom.

Ak užijete viac Serdolectu, ako máte
Typické príznaky nadmerného užitia tabliet Serdolectu môžu byť:
. zvýšená únava,
. nejasná artikulácia,
. zrýchlený pulz krvi,
. zníženie krvného tlaku.

Ak si myslíte, že ste Vy alebo niekto iný užili príliš veľa tabliet
Serdolectu, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika, prípadne
choďte ihneď na pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice. Urobte to aj
vtedy, ak sa neprejavia príznaky nevoľnosti. Keď pôjdete k lekárovi alebo
do nemocnice, vezmite so sebou škatuľku Serdolectu.

Ak zabudnete užiť Serdolect
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak ste zabudli užiť Vašu dennú dávku Serdolectu, kontaktujte svojho
lekára, ktorý zabezpečí, aby ste obnovili svoju liečbu správnym spôsobom.

Ak prestanete užívať Serdolect
Váš lekár Vám odporučí kedy a ako ukončíte liečbu, aby predišiel
nepríjemným príznakom, ktoré sa môžu objaviť po náhlom vysadení.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého. Na začiatku liečby Serdolectom sa môžu objaviť
vedľajšie nežiaduce účinky, ktoré zvyčajne ustúpia v priebehu ďalšej
liečby.

V začiatkoch liečby Serdolectom môžete mať závraty pri vstávaní z postele
alebo pri postavení sa. Tieto pocity sa v priebehu ďalšej liečby stratia.
Váš lekár zníži riziko závratov tým, že začne Vašu liečbu nízkymi dávkami
lieku, ktoré bude postupne zvyšovať v priebehu viacerých týždňov.

Ak sú vedľajšie účinky nepríjemné alebo pretrvávajú viac ako jeden alebo
dva týždne, oznámte to svojmu lekárovi. Ak začnete pociťovať akýkoľvek
vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré
nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli pri liečbe Serdolectom, sú:

Veľmi časté (u viac ako 1 z 10 pacientov):
. nádcha (opuch nosovej sliznice)

Časté (u menej ako 1 z 10 pacientov):
. závraty alebo závraty pri vstávaní
. sucho v ústach
. prírastok telesnej hmotnosti
. skrátený dych
. opuchy rúk alebo nôh
. nepríjemné vnemy na koži, „mravčenie“
. znížený objem ejakulátu
. predĺžený QT-interval (zmena na EKG zázname)
. zvýšenie počtu červených a bielych krviniek v moči

Menej časté (u menej ako 1 zo 100 pacientov)
. vysoký obsah cukru v krvi
. mdloby, epileptické záchvaty alebo kŕče – kontaktujte svojho lekára. Váš
lekár Vás dôkladne vyšetrí a vykoná EKG.
. nezvyčajné pohyby tela alebo úst a jazyka (môže ísť o tardívnu dyskinézu)-
kontaktujte svojho lekára okamžite. Vašu dávku bude potrebné znížiť
alebo liečbu Serdolectom ukončiť.
. špeciálny typ arytmie známy ako /Torsades de pointes/

Zriedkavé (u menej ako 1 z 1000 pacientov)
. vysoká horúčka, nezvyklé stuhnutie svalov a porucha vedomia, potenie
a zvýšená frekvencia srdca (neuroleptický malígny syndróm- kontaktujte
svojho lekára okamžite. Vaša liečba Serdolectom sa pravdepodobne ukončí.

Neznáme:
. Krvné zrazeniny zo žíl hlavne v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť
a sčervenanie nohy) sa môžu krvným obehom dostať do pľúc a spôsobovať
bolesť na hrudi a ťažkosti s dýchaním. Ak zaznamenáte niektorý
z uvedených príznakov, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontaktujte svojho lekára ak vraciate, alebo máte hnačku, alebo ak užívate
lieky nazývané diuretiká (odvodňujúce tablety). Tieto lieky sa zvyčajne
používajú pri liečbe vysokého krvného tlaku alebo opuchov (keď telo
zadržiava veľa vody). Váš lekár Vám môže zmerať hladinu draslíka v krvi.

5. Ako uchovávať Serdolect

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek
vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Serdolect obsahuje
Liečivo je sertindolum (sertindol).
Každá filmom obalená tableta Serdolectu obsahuje 4 mg, 12 mg, 16 mg alebo
20 mg sertindolum (sertindolu).

Ďalšie zložky sú :
Jadro tablety: kukuričný škrob, monohydrát laktózy, hyprolóza,
mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát.

Obal tablety: hypromelóza, makrogol 400, oxid titaničitý E171 a :
4 mg: žltý oxid železitý (E172)
12 mg: žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)
16 mg: červený oxid železitý (E172)
20 mg: žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), čierny oxid
železitý (E172)

Ako vyzerá Serdolect a obsah balenia

Serdolect je dostupný ako 4 mg, 12 mg, 16 mg a 20 mg filmom obalené
tablety.Opis

4 mg tablety sú oválne žlté obojstranne vypuklé filmom obalené tablety
označené „S4“ na jednej strane
12 mg tablety sú oválne béžové obojstranne vypuklé filmom obalené tablety
označené „S12“ na jednej strane
16 mg tablety sú oválne tmavoružové obojstranne vypuklé filmom obalené
tablety označené „S16“ na jednej strane
20 mg tablety sú oválne ružové obojstranne vypuklé filmom obalené tablety
označené „S20“ na jednej strane

Dostupné veľkosti balení:
4 mg 30 tabliet v blistri
100 tabliet v polypropylénovom obale
100 tabliet v polyetylénovom obale.
12 mg: 28 tabliet v blistri
100 tabliet v polypropylénovom obale
100 tabliet v polyetylénovom obale.
16 mg: 28 tabliet v blistri
100 tabliet v polypropylénovom obale
100 tabliet v polyetylénovom obale.
20 mg: 28 tabliet v blistri
100 tabliet v polypropylénovom obale
100 tabliet v polyetylénovom obale.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Kodaň
Dánsko


Zastúpenie

Lundbeck Slovensko, s. r. o.
Zvolenská 19
821 09 Bratislava 2
Tel: 00421 2 53 41 42 18

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná
v apríli 2012.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k notifikácii zmeny, ev. č 2012/00143; 2011/08558


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Serdolect 4 mg
Serdolect 12 mg
Serdolect 16 mg
Serdolect 20 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá 4 mg filmom obalená tableta obsahuje: sertindolum 4 mg
Každá 12 mg filmom obalená tableta obsahuje: sertindolum 12 mg
Každá 16 mg filmom obalená tableta obsahuje: sertindolum 16 mg
Každá 20 mg filmom obalená tableta obsahuje: sertindolum 20 mg

Pomocné látky:
Každá 4 mg filmom obalená tableta obsahuje 57,74 mg laktózy.
Každá 12 mg filmom obalená tableta obsahuje 80,29 mg laktózy.
Každá 16 mg filmom obalená tableta obsahuje 90,32 mg laktózy.
Každá 20 mg filmom obalená tableta obsahuje 112, 90 mg laktózy.
Pozri časť 4.4.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalené tablety

Popis tabliet:
4 mg: Oválne žlté bikonvexné filmom obalené tablety (tbl flm) označené
„S4“ na jednej strane
12 mg: Oválne béžové bikonvexné filmom obalené tablety (tbl flm) označené
„S12“ na jednej strane
16 mg: Oválne tmavoružové bikonvexné filmom obalené tablety (tbl flm)
označené „S16“ na jednej strane
20 mg: Oválne ružové bikonvexné filmom obalené tablety (tbl flm) označené
„S20“ na jednej strane


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Sertindol je indikovaný na liečbu schizofrénie.

Z dôvodu kardiovaskulárnej bezpečnosti má byť sertindol použitý len
u pacientov, ktorí sú intolerantní najmenej na jeden iný antipsychotický
liek.

Sertindol nie je vhodný na rýchle zvládnutie symptómov u akútne zmätených
pacientov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podania

Sertindol sa podáva perorálne jedenkrát denne s jedlom alebo bez jedla.
Pacientom, u ktorých je nutná sedácia, môžu byť súčasne podávané
benzodiazepíny.

|Poznámka: EKG monitorovanie je nutné pred liečbou a v priebehu liečby |
|sertindolom (pozri časť 4.4). Klinické štúdie ukázali, že sertindol |
|predlžuje QT interval viac ako niektoré iné antipsychotiká. Sertindol má |
|byť preto použitý len u pacientov, ktorí sú intolerantní najmenej na |
|jeden iný antipsychotický liek. |
|Predpisujúci lekár má konať úplne v zhode s požadovanými bezpečnostnými |
|opatreniami (pozri časť 4.3 a 4.4). |


Titrácia

Úvodná dávka sertindolu má byť u všetkých pacientov 4 mg sertindolu denne.
Dávka sa má zvyšovať po 4 mg každých 4-5 dní až po dosiahnutie optimálnej
dennej udržiavacej dávky v rozmedzí 12-20 mg. Vzhľadom na to, že sertindol
blokuje (1 receptory, v priebehu úvodnej titračnej periódy sa môžu objaviť
príznaky ortostatickej hypotenzie. Úvodná dávka 8 mg alebo rýchle
zvyšovanie dávky zvyšuje riziko výskytu ortostatickej hypotenzie.


Udržiavacia liečba

S prihliadnutím na individuálnu odpoveď pacienta môže byť dávka zvýšená na
20 mg/deň. Maximálna dávka 24 mg/deň má byť zvažovaná iba vo výnimočných
prípadoch, pretože klinické štúdie nepotvrdili jednoznačne zvýšenú účinnosť
nad 20 mg a v hornej časti rozsahu dávkovania sa môže zvýšiť výskyt
predĺženia QT intervalu.
Počas titračnej fázy a pri dosiahnutí udržiavacej dávky je potrebné
monitorovať krvný tlak pacienta.


Starší pacienti

Vo farmakokinetických štúdiách sa nezistili žiadne rozdiely medzi mladými
a staršími pacientmi. Množstvo údajov z klinických štúdií o pacientoch nad
65 rokov je však limitované. Liečbu je možné začať až po dôkladnom
kardiovaskulárnom vyšetrení. U starších pacientov je vhodná pomalšia
titrácia a nižšie udržiavacie dávky (pozri časť 4.4).


Deti a dospievajúci do 18 rokov

Serdolect sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich kvôli chýbajúcim
údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Pacienti so zníženou funkciou obličiek

Sertindol môže byť podávaný v bežných dávkach pacientom s poruchami funkcie
obličiek (pozri časť 4.3). Farmakokinetika sertindolu nie je ovplyvnená
hemodialýzou.


Pacienti so zníženou funkciou pečene

Pacienti s ľahkým/stredne ťažkým poškodením funkcie pečene vyžadujú
pomalšiu titráciu a nižšie udržiavacie dávky.

Opakovaná titrácia sertindolu u pacientov, u ktorých bola prerušená liečba
Ak vynechanie lieku bolo kratšie ako jeden týždeň, pri opakovanom nasadení
sertindolu nie je nutná ďalšia titrácia a udržiavacia dávka môže byť
nasadená v rovnakej výške, aká bola pri vysadení. V ostatných prípadoch má
byť dodržaná schéma na titráciu dávky lieku. Pred opakovanou titráciou má
byť urobené EKG.


Prechod z liečby inými antipsychotikami

Liečba sertindolom môže začať dávkami podľa odporúčanej titračnej schémy
súčasne s vynechávaním iných orálnych antipsychotík. Pre pacientov
liečených depotnými antipsychotikami platí, že sertindol sa môže začať
podávať odo dňa, kedy mala byť podaná nasledujúca injekcia depotného
antipsychotika.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na sertindol alebo na niektorú z pomocných látok. Sertindol
je kontraindikovaný u pacientov s neupravenou hypokaliémiou alebo
hypomagneziémiou.

Sertindol je kontraindikovaný u pacientov s klinicky významným
kardiovaskulárnym ochorením v anamnéze, kongestívnym srdcovým zlyhaním,
hypertrofiou srdca, arytmiou alebo bradykardiou (< 50 úderov za minútu).

Okrem toho sertindol nemá byť podávaný pacientom s vrodeným syndrómom
predĺženého QT intervalu alebo s týmto ochorením v anamnéze, alebo
u pacientov so známym získaným predĺžením QT intervalu (QTc nad 450 msek
u mužov a nad 470 msek u žien).

Sertindol je kontraindikovaný u pacientov, ktorí sú liečení liekmi,
o ktorých je známe, že signifikantne predlžujú QT interval.
Skupiny týchto liekov zahŕňajú:
- antiarytmiká skupín Ia a III (napríklad chinidín, amiodarón, sotalol,
dofetilid)
- niektoré antipsychotiká (napr. tioridazín)
- niektoré makrolidy (napr. erytromycín)
- niektoré antihistaminiká (napr. terfenadín, astemizol)
- niektoré chinolónové antibiotiká (napr. gatifloxacín, moxifloxacín)

Vyššie uvedený zoznam nie je kompletný. Kontraindikované sú aj ostatné
lieky, o ktorých je známe, že signifikantne predlžujú QT interval (napr.
cisaprid, lítium).

Podávanie sertindolu je kontraindikované pri súčasnej liečbe liekmi,
o ktorých je známe, že výrazne inhibujú pečeňové enzýmy cytochrómu P450 3A
(pozri časť 4.5). Medzi takéto lieky patria:
- tzv. „azolové“ antimykotiká (napr. ketokonazol, itrakonazol) pri
systémovej liečbe
- makrolidové antibiotiká (napr. erytromycín, klaritromycín)
- inhibítory HIV proteázy (napr. indinavir)
- niektoré kalciové blokátory (napr. diltiazem, verapamil)

Vyššie uvedený zoznam nie je kompletný. Kontraindikované sú aj ďalšie
lieky, ktoré výrazne inhibujú CYP3A enzýmy (napr. cimetidín).

Sertindol je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením pečene.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Kardiovaskulárne upozornenie

Klinické štúdie ukázali, že sertindol predlžuje QT interval viac ako
niektoré iné antipsychotiká. Priemerné predĺženie QT intervalu je väčšie na
hornej hranici odporúčaného dávkovania (20 a 24 mg). Predĺženie QT
intervalu je u niektorých liekov spojené s možnosťou vyvolania arytmie typu
/Torsade de Pointes/ (potenciálne fatálna ventrikulárna tachykardia) a náhlej
smrti. Na základe klinických a neklinických údajov sa však nedá potvrdiť,
či je sertindol viac arytmogénny ako iné antipsychotiká. Sertindol preto
má byť použitý len u pacientov, ktorí netolerovali minimálne jedno iné
antipsychotikum .

|Predpisujúci lekár má konať úplne v zhode s požadovanými bezpečnostnými|
|opatreniami |
| |
|EKG monitoring: |
|monitorovanie EKG je povinné pred liečbou a v priebehu liečby |
|sertindolom, |
|sertindol je kontraindikovaný, ak je na začiatku liečby QTc interval |
|dlhší ako 450 msek u mužov alebo 470 msek u žien, |
|vyšetrenie EKG musí byť vykonané na začiatku liečby, pri dosiahnutí |
|ustáleného stavu približne po 3 týždňoch alebo vtedy, keď sa dosiahne |
|denná dávka 16 mg a zopakované po 3 mesiacoch liečby, |
|počas udržiavacej liečby sa vyšetrenie EKG vyžaduje každé 3 mesiace, |
|počas udržiavacej liečby sa má vyšetrenie EKG vykonať pred a po každom|
|zvýšení dávkovania, |
|EKG vyšetrenie sa odporúča po pridaní alebo zvýšení dávky súbežne |
|podávaného lieku, ktorý môže zvyšovať koncentráciu sertindolu (pozri |
|časť 4.5), |
|ak sa počas liečby sertindolom zistí hodnota QTc intervalu väčšia ako |
|500 msek, liečba sertindolom sa musí ukončiť, |
|u pacientov so symptómami, ktoré môžu indikovať prítomnosť arytmií, ako|
|sú palpitácie, kŕče alebo synkopy, má predpisujúci lekár ihneď |
|zabezpečiť vyšetrenie pacienta, vrátane EKG, |
|EKG je vhodné monitorovať ráno a na výpočet QTc sa odporúča vzorec |
|podľa Bazetta alebo Fridericia. |

Riziko predĺženia QT je zvýšené u pacientov, ktorí sú súčasne so
sertindolom liečení aj liekmi, ktoré predlžujú QTc interval alebo liekmi,
ktoré inhibujú metabolizmus sertindolu (pozri časť 4.3).

U pacientov s rizikom výraznej elektrolytovej nerovnováhy sa majú pred
začiatkom liečby sertindolom zistiť sérové hladiny draslíka a horčíka.
Znížené hladiny draslíka a horčíka musia byť pred začiatkom liečby
sertindolom korigované. Zisťovanie hladiny sérového draslíka a horčíka sa
odporúča u pacientov, ktorí vracajú, majú hnačku, sú liečení diuretikami
znižujúcimi hladinu draslíka alebo majú iné elektrolytové poruchy.

V priebehu úvodnej titrácie dávky sertindolom sa môžu vyskytnúť symptómy
ortostatickej hypotenzie vzhľadom na vlastnosť sertindolu blokovať (1
receptory.

Antipsychotiká môžu inhibovať efekt dopamínových agonistov. U pacientov
s Parkinsonovou chorobou sa musí sertindol používať s opatrnosťou.

Niektoré lieky zo skupiny SSRI, ako napríklad fluoxetín a paroxetín (silné
CYP2D6 inhibítory), môžu zvyšovať plazmatické koncentrácie sertindolu dva
až trikrát. Sertindol, súčasne s týmito liekmi, má byť preto užívaný
s mimoriadnou opatrnosťou a len vtedy, ak možný prínos tejto kombinácie
preváži nad rizikom pre pacienta. Pri tejto kombinácii môže byť potrebné
znížiť udržiavaciu dávku sertindolu a dodržiavať dôsledné monitorovanie EKG
pred nasadením a po akejkoľvek zmene dávkovania týchto liekov (pozri časť
4.5).

U pacientov s pomalým metabolizmom izoenzýmu CYP2D6 má sertindol byť
podávaný s opatrnosťou (pozri časť 4.5).

Vo veľmi zriedkavých prípadoch bola počas liečby sertindolom hlásená
hyperglykémia alebo zhoršenie už existujúceho diabetu. Odporúča sa
primerané klinické monitorovanie pacientov s diabetom a pacientov s
rizikovými faktormi pre rozvoj diabetu.


Starší pacienti

Sertindol nie je schválený na liečbu psychóz spojených s demenciou a/alebo
na liečbu porúch správania a neodporúča sa používať u starších pacientov s
demenciou.

Riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov
Pri liečbe niektorými atypickými antipsychotikami v populácii pacientov s
demenciou bolo v randomizovaných placebom kontrolovaných klinických
štúdiách pozorované približne trojnásobne vyššie riziko cerebrovaskulárnych
nežiaducich účinkov. Mechanizmus vzniku tohto zvýšeného rizika nie je
známy. Zvýšené riziko sa nedá vylúčiť ani u ostatných antipsychotík alebo v
iných populáciách pacientov. Sertindol sa má používať s opatrnosťou u
pacientov s rizikovými faktormi pre mozgovú príhodu.
Pre zvýšené riziko výskytu vážnejších kardiovaskulárnych ochorení vo vyššom
veku sa sertindol musí u pacientov vo veku nad 65 rokov používať opatrne.
Liečbu je možné začať až po dôkladnom kardiovaskulárnom vyšetrení..

Boli hlásené prípady žilovej trombembólie pri užívaní antipsychotík.
Pretože pacienti liečení antipsychotikami často získajú rizikové faktory
pre žilovú trombembóliu, všetky možné rizikové faktory pre žilovú
trombembóliu majú byť určené pred a počas liečby sertindolom a majú sa
vykonať preventívne opatrenia.

Znížená funkcia pečene
Pacienti s ľahkou alebo stredne ťažkou pečeňovou dysfunkciou musia byť
pozorne sledovaní. Odporúčaná je pomalšia titrácia a nižšie udržiavacie
dávky.

Tardívna dyskinéza
Predpokladá sa, že tardívna dyskinéza je spôsobená hypersenzitivitou
dopamínových receptorov v bazálnych gangliách následkom dlhotrvajúcej
blokády receptorov antipsychotikami. V klinických štúdiách sa v priebehu
liečby sertindolom zaznamenal nízky výskyt extrapyramídových symptómov,
ktorý bol na úrovni placeba. Napriek tomu je dlhodobá liečba
antipsychotikami (najmä vo vysokých dávkach) spojená s rizikom výskytu
tardívnej dyskinézy. Ak sa objavia príznaky tardívnej dyskinézy, má sa
zvážiť zníženie dávky, prípadne ukončenie liečby.


Kŕče

U pacientov s kŕčmi v anamnéze je potrebná opatrnosť pri podávaní
sertindolu.

Neuroleptický malígny syndróm
Potencionálne fatálne končiaci komplex príznakov pod názvom „neuroleptický
malígny syndróm“ sa dáva do súvislosti s podávaním antipsychotík.
Zvládnutie tohto syndrómu zahŕňa okamžité vysadenie antipsychotík.


Ukončenie liečby

Akútne symptómy z náhleho ukončenia liečby vrátane nevoľnosti, vracania,
zvýšeného potenia a nespavosti boli popísané po náhlom ukončení liečby
antipsychotikami. Môže dôjsť k rekurencii psychotických symptómov a bol
hlásený aj výskyt porúch spojených s mimovoľnými pohybmi ako sú akatízie,
dystónie a dyskinézy. Odporúča sa preto postupné ukončenie liečby.

Pomocné látky
Tablety obsahujú monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými vrodenými
problémami galaktózovej intolerancie, s Lapónskym deficitom laktázy alebo
s glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú tento liek užívať.

4.5 Liekové a iné interakcie

Predĺženie QT intervalu liečbou sertindolom môže byť zhoršené súčasným
podávaním iných liekov, o ktorých je známe, že signifikantne predlžujú QT
interval. Súčasné podávanie takýchto liekov je preto kontraindikované
(pozri časť 4.3). Takáto interakcia môže nastať napr. medzi chinidínom
a sertindolom. Okrem vplyvu na predĺženie QT intervalu (pozri časť 4.3),
izoenzým CYP2D6 je výrazne inhibovaný chinidínom.

Sertindol je prevažne metabolizovaný prostredníctvom izoenzýmov CYP2D6
a CYP3A cytochrómového systému P450. CYP2D6 je polymorfický v populácii
a obidva izoenzýmy môžu byť inhibované množstvom psychotropných a aj iných
látok (pozri časť 4.4).

/CYP2D6/
U pacientov, ktorí súčasne užívajú fluoxetín alebo paroxetín (silné
inhibítory CYP2D6) sa plazmatická koncentrácia sertindolu zvyšuje dva až
trikrát, a preto sa má sertindol užívať súčasne s týmito liekmi alebo inými
inhibítormi CYP2D6 s mimoriadnou opatrnosťou. Môže byť potrebné znížiť
udržiavaciu dávku sertindolu a dodržiavať dôsledné monitorovanie EKG pred
nasadením a po akejkoľvek zmene dávkovania týchto liekov (pozri časť 4.4).

/CYP3A/
Menšie zvýšenie plazmatických koncentrácií sertindolu (do 25 %) sa zistilo
u makrolidových antibiotík (napr. erytromycín, inhibítor CYP3A) a
kalciových blokátorov (diltiazem, verapamil). Ale u jedincov so slabým
metabolizmom izoenzýmu CYP2D6 môžu byť dôsledky väčšie, nakoľko dôjde k
ovplyvneniu eliminácie sertindolu prostredníctvom CYP2D6 a CYP3A. Keďže nie
je možné bežne identifikovať pacientov so slabým metabolizmom
izoenzýmu CYP2D6, súčasné podávanie inhibítorov CYP3A a sertindolu je
kontraindikované, nakoľko môže viesť k signifikantnému zvýšeniu hladín
sertindolu (pozri časť 4.3).

Induktory izoenzýmov CYP môžu významne urýchliť metabolizáciu sertindolu.
Predovšetkým rifampicín, karbamazepín, fenytoín a fenobarbital môžu znížiť
plazmatickú koncentráciu sertindolu dva až trikrát. Znížený antipsychotický
účinok u pacientov liečených týmito liekmi alebo inými látkami, ktoré
indikujú CYP izoenzýmy, môže mať za následok nutnosť úpravy dávky
sertindolu na hornú hranicu dávkovania.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť použitia sertindolu v gravidite nebola stanovená.

Sertindol nebol teratogénny v reprodukčných štúdiách na zvieratách.
Perinatálne a postnatálne štúdie u potkanov ukázali zníženú plodnosť
potomstva pri podávaní dávok v terapeutickom rozmedzí pre klinickú prax
(pozri časť 5.3).

Sertindol nemá byť užívaný v priebehu gravidity.

Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane Serdolectu) počas
tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov
vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré
môžu byť premenlivé čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli
hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti,
dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť
novorodenci starostlivo sledovaní.
Laktácia

Štúdie u dojčiacich matiek neboli vykonané, ale predpokladá sa, že
sertindol je vylučovaný do materského mlieka.

Ak je liečba sertindolom nutná, je potrebné odporúčať ukončenie dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Sertindol nemá sedatívny účinok, ale napriek tomu je vhodné odporučiť
pacientom, aby neriadili vozidlo ani neobsluhovali stroje do tej doby, než
sa zistí ich individuálna citlivosť na liek.

4.8 Nežiaduce účinky

Vedľajšie účinky
Nežiaduce účinky, spojené s užívaním sertindolu, ktoré sa v klinických
štúdiách objavili vo viac ako 1 % prípadov a ktorých výskyt je významnejší
ako pri užívaní placeba sú (zoradené podľa klesajúceho výskytu):
rinitída/opuch nosovej sliznice, abnormálna ejakulácia (znížený objem
ejakulátu), závraty, suchosť v ústach, ortostatická hypotenzia, prírastok
telesnej hmotnosti, periférny edém, dyspnoe, parestézie a predĺženie QT
intervalu (pozri časť 4.4).

Extrapyramídové symptómy (EPS)
Výskyt extrapyramídových nežiaducich účinkov u pacientov užívajúcich
sertindol zodpovedal ich výskytu u pacientov užívajúcich placebo.
V placebom kontrolovaných klinických štúdiách bolo percento pacientov
liečených sertindolom a vyžadujúcich liečbu extrapyramídových príznakov
rovnaké ako percento pacientov užívajúcich placebo a vyžadujúcich liečbu
týchto príznakov.

Niektoré nežiaduce účinky lieku sa objavia na začiatku liečby a vymiznú
v priebehu ďalšej liečby, napríklad ortostatická hypotenzia.

Ďalej uvedené nežiaduce účinky sú rozdelené podľa orgánových systémov
a frekvencie výskytu:
Veľmi časté (( 1/10)
Časté (( 1/100 až < 1/10)
Menej časté (( 1/1000 až < 1/100)
Zriedkavé (( 1/10000 až < 1/1000)
Veľmi zriedkavé (< 1/10000)
neznáme (z dostupných údajov)
/Laboratórne a funkčné vyšetrenia/


Časté prírastok telesnej hmotnosti, predĺženie QT intervalu, moč pozitívny
na červené krvinky, moč pozitívny na biele krvinky


/Poruchy/ /srdca a srdcovej činnosti/

Časté periférny edém
Menej časté /Torsade de Pointes/ (pozri časť 4.4)
/Poruchy nervového systému/
Časté závraty, parestézie
Menej časté synkopa, kŕče, pohybové ochorenia (najčastejšie tardívna
dyskinéza, pozri časť 4.4)
Zriedkavé v súvislosti so sertindolom boli hlásené prípady
neuroleptického malígneho syndrómu (NMS) (pozri časť 4.4)
/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/
Veľmi časté rinitída/opuch nosovej sliznice
Časté dyspnoe
/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Časté suchosť v ústach
/Poruchy metabolizmu a výživy/
Menej časté hyperglykémia
/Poruchy ciev/
Časté ortostatická hypotenzia (pozri časť 4.4)
Veľmi zriedkavé trombembólia
Neznáme boli hlásené prípady žilovej trombembólie, vrátane prípadov
pľúcnej embólie a prípadov hlbokej žilovej trombózy
hlásených v súvislosti s antipsychotikami
/Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období/
Neznáme Novorodenecký syndróm z vysadenia (pozri časť 4.6)
/Poruchy/ /reprodukčného systému a prsníkov/
Časté abnormálna ejakulácia (znížený objem ejakulátu)

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

4.9 Predávkovanie

Skúsenosti s predávkovaním sertindolom sú obmedzené. Vyskytli sa aj fatálne
prípady. Na druhej strane však aj pacienti, ktorí užili dávku okolo 840 mg
sa zotavili bez následkov. Hlásené príznaky a symptómy predávkovania boli
somnolencia, nezrozumiteľná reč, tachykardia, hypotenzia a prechodné
predĺženie QTc intervalu. Boli pozorované aj prípady arytmie typu /Torsade/
/de Pointes,/ často v kombinácii s inými liekmi, o ktorých je známe, že
indukujú TdP.


Liečba

V prípade akútneho predávkovania je nutné zabezpečiť priechodnosť dýchacích
ciest a dostatočný prívod kyslíka.

Je potrebné ihneď začať stále monitorovanie EKG a životných funkcií. Ak je
predĺžený QTc interval, odporúča sa stále monitorovanie až do normalizácie
QTc intervalu. Je potrebné brať do úvahy biologický polčas sertindolu,
ktorý je dva až štyri dni.

Treba zabezpečiť prístup do žily a zvážiť podávanie aktívneho uhlia
s laxatívami. Je potrebné brať do úvahy možnosť, že pacient užil viacero
liekov.

Neexistuje žiadne špecifické antidotum sertindolu. Sertindol sa nedá
dialyzovať. Preto pri predávkovaní je nutná primeraná podporná liečba.
Hypotenziu a kolaps krvného obehu je potrebné zabezpečiť vhodnými
opatreniami, ako je podávanie roztokov intravenózne. Ak sa na zlepšenie
obehových funkcií podávajú sympatomimetiká, je potrebná opatrnosť pri
adrenalíne a dopamíne, pretože (-stimulácia v kombinácii s (1-antagonizmom
spôsobeným sertindolom môže zhoršiť hypotenziu.

Pri nasadení farmakologickej antiarytmickej liečby je potrebné vziať do
úvahy, že niektoré látky, ako je napríklad chinidín, disopyramid
a prokaínamid môžu potencovať predĺženie QT intervalu, ktorý mohol byť
spôsobený sertindolom.

V prípadoch výskytu závažných extrapyramídových symptómov je potrebné
nasadiť anticholinergiká. Pacient musí byť pod lekárskym dohľadom až do
ústupu príznakov.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotikum selektívne pôsobiace na
limbický systém
ATC-kód: N05AE03

Predpokladá sa, že neurofarmakologický profil sertindolu, ako
antipsychotického lieku, je odvodený z jeho selektívneho inhibičného efektu
na mezolimbické dopaminergné neuróny a súčasne z vyváženého inhibičného
účinku na centrálne dopamínové D2, serotonínové 5HT2 a (1-adrenergné
receptory.

Vo farmakologických štúdiách na zvieratách sertindol spontánne inhiboval
aktívne dopamínové neuróny v prednej tegmentálnej časti mezolimbického
systému s viac ako 100 násobne vyššou selektivitou v porovnaní s inhibíciou
dopamínových neurónov v substantia nigra pars compacta. Inhibícia aktivity
v substantia nigra pars compacta je spájaná so vznikom extrapyramídového
syndrómu pri liečbe antipsychotikami.

O antipsychotikách je známe, že zvyšujú hladiny sérového prolaktínu cestou
blokády dopamínu. Pacienti, ktorí užívali sertindol, mali počas krátkodobej
aj dlhodobej (jeden rok) liečby normálne hodnoty prolaktínu.

Sertindol neovplyvňuje muskarínové a histamínové H1 receptory. Potvrdzuje
to neprítomnosť anticholinergných a sedatívnych účinkov, ktoré vznikajú v
dôsledku pôsobenia na tieto receptory.

Ďalšie informácie o klinických štúdiach:
Štúdia „Sertindole Cohort Prospective Study (SCoP)” bola vykonávaná v
mnohých krajinách ako jednoduchá štúdia s bežnými podmienkami pre užívanie,
porovnávajúca (všetky príčiny mortality)/celkovú mortalitu, kardiálnu
bezpečnosť a samovraždy (u sertindolu oproti risperidónu) medzi sertindolom
a risperidónom. Štúdia bola navrhnutá ako prospektívna, randomizovaná,
čiastočne zaslepená štúdia s dvoma paralelnými skupinami pacientov,
liečených sertindolom (n=4930) alebo risperidónom (n=4928) s dĺžkou
liečby do 4 rokov.

Celková mortalita (hlavný cieľ hodnotenia) bola podobná pre obidve skupiny.
Príčiny smrti boli rozdielne u oboch liečených skupín. Hlavná príčina smrti
u pacientov liečených sertindolom bola srdcovej povahy, so signifikantne
vyšším rizikom mortality ako v risperidónovej skupine. Znížené riziko
samovrážd bolo pozorované u pacientov liečených sertindolom, i keď riziko
ukončených samovrážd nebolo jednoznačne rozdielne u oboch skupín.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Sertindol sa metabolizuje v pečeni s priemerným polčasom eliminácie tri
dni. Klírens sertindolu sa znižuje po opakovanom podávaní na priemernú
hodnotu okolo 14 l/hod (ženy majú priemerne o 20 % nižší klírens ako muži,
aj keď hodnoty klírensu prepočítané na telesnú hmotnosť bez tuku sú
porovnateľné). Preto po opakovaných dávkach dochádza k vyššej akumulácii
ako by sa predpokladalo na základe jednej dávky a to vzhľadom na zvýšenie
systémovej biologickej dostupnosti. Po dosiahnutí rovnovážneho stavu je
klírens nezávislý od dávky a plazmatické koncentrácie sú úmerné k dávke. Vo
farmakokinetike sertindolu existuje mierna interindividuálna variabilita,
ktorá je spôsobená polymorfizmom v cytochróme P450 2D6 (CYP2D6). Pacienti,
ktorí majú deficit tohto pečeňového enzýmu, majú polovičné až tretinové
hodnoty klírensu sertindolu v porovnaní s extenzívnymi CYP2D6
metabolizérmi. Títo slabí metabolizéri (okolo 10 % populácie) budú preto
mať plazmatické hladiny dva až trikrát vyššie. Koncentrácia sertindolu
nepredikuje terapeutický efekt u jednotlivých pacientov a preto je
najlepšie ustáliť individuálnu dávku u pacienta na základe terapeutického
efektu a tolerability.


Absorpcia

Sertindol sa dobre absorbuje. Po perorálnom podaní dosahuje sertindol
maximálne hladiny približne po 10 hodinách (tmax = 10 hodín). Látka je v
jednotlivých silách lieku bioekvivalentná. Potrava a hlinito-horečnaté
antacidá nemajú klinicky významný vplyv na stupeň a rozsah absorpcie
sertindolu.


Distribúcia

Distribučný objem (V(/F) sertindolu po opakovanej dávke je asi 20 l/kg.
Sertindol sa v 99,5 % viaže na plazmatické proteíny, primárne na albumín
a na kyslý (1-glykoproteín. U pacientov, ktorí boli liečení odporúčanými
dávkami, sa 90 % nameraných koncentrácií pohybovalo pod 140 ng/ml (~320
nmol/l). Sertindol preniká do červených krviniek v pomere krv/plazma = 1,0.
Sertindol prechádza hematoencefalickou a placentárnou bariérou.


Biotransformácia

V ľudskej plazme boli identifikované dva metabolity: dehydrosertindol
(vzniká oxidáciou imidazolidinónového kruhu) a norsertindol (vzniká N-
dealkyláciou). Koncentrácie dehydrosertindolu a norsertindolu sú priemerne
80 % a 40 % pôvodnej látky v rovnovážnom stave. Účinok sertindolu je
spôsobený pôvodnou látkou a nepredpokladá sa, že by metabolity mali u ľudí
signifikantný farmakologický efekt.


Eliminácia

Sertindol a jeho metabolity sa vylučujú veľmi pomaly, za 14 dní po per os
podaní izotopom označenej dávky sa úplne vylúči 50-60 %. Priemerne 4 %
dávky sú vylúčené močom ako pôvodná látka a jej metabolity. Pôvodnej látky
je menej ako 1 % z celkovej podanej látky. Sertindol a jeho metabolity sa
vylučujú predovšetkým stolicou.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách na zvieratách bolo na EKG pozorované predĺženie QT intervalu
pravdepodobne spôsobené inhibíciou pomalých draslíkových kanálov (IKr,
HERG). U sertindolu je absencia včasnej after-depolarizačnej fázy srdcových
Purkyňových vláken u králikov a psov. Včasné after-depolarizácie sa
považujú za najdôležitejšie pri vzniku arytmií typu /Torsade de Pointes/.
Sertindol neindukuje vznik komorových arytmií /Torsade de/
/Pointes/ v predsieňovo-komorovom uzle v králičom srdci, napriek
experimentálne navodenej ťažkej hypokaliémii (1,5 mmol) a bradykardii.
U ľudí je potrebné opatrne zohľadňovať výsledky z experimentov na
zvieratách ohľadom predĺženia QT intervalu a arytmií vzhľadom na možné
významné medzidruhové rozdiely.

Akútna toxicita sertindolu je nízka. V štúdiách chronickej toxicity (dávky
tri až päťkrát vyššie ako klinické) boli u potkanov a psov pozorované
niektoré účinky, ktoré vo všeobecnosti zodpovedali farmakologickým
vlastnostiam liečiva.

Reprodukčné štúdie na zvieratách nepreukázali žiaden teratogénny efekt.
Perinatálne a postnatálne štúdie u potkanov ukázali zníženú plodnosť
potomstva pri podávaní dávok v terapeutickom rozmedzí pre klinickú prax
(0,2 mg/kg/deň). Pri vyšších dávkach bolo pozorované znížené prežívanie
mláďat v počiatočnej laktačnej fáze, znížený nárast hmotnosti a oneskorený
vývoj mláďat pri dávkach, ktoré boli pre matku toxické.

Párenie a plodnosť boli ovplyvnené u dospelých potkanov-samcov v dávkach
0,14 mg/kg/deň a vyšších. Poruchy plodnosti dospelých zvierat boli
reverzibilné a pripisujú sa farmakologickému profilu sertindolu.

Sertindol nebol toxický v /in vitro/ a /in vivo/ štúdiách genotoxicity. Štúdie
karcinogenicity u myší a potkanov neukázali tvorbu tumorov, ktorá by bola
významná pre klinické použitie sertindolu.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
maydis amylum,
lactosum monohydricum,
hyprolosum,
cellulosum microcristallinum,
croscarmellosum natricum,
magnesii stearas

Obal tablety:
macrogolum 400,
hypromellosum,
titanii dioxidum E171 a
4 mg: ferri oxidum flavum (E172)
12 mg: ferri oxidum flavum (E172), ferri oxidum rubrum (E172)
16 mg: ferri oxidum rubrum (E172)
20 mg: ferri oxidum flavum (E172), ferri oxidum rubrum (E172), ferri oxidum
nigrum (E172).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Hliníkový blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa
Veľkosť balenia: 30 x 4 mg, 28 x 12 mg, 28 x 16 mg, 28 x 20 mg.

Polypropylénový obal na 100 tabliet, písomná informácia pre používateľa
uložená v uzávere nádobky.

Veľko-kapacitný polyetylénový obal (HDPE) na 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
Dánsko

Zastúpenie
Lundbeck Slovensko, s.r.o.
Zvolenská 19
821 09 Bratislava 2
Tel: 00421 2 53 41 42 18

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

68/0516/97-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 06.11.1997
Dátum posledného predĺženia registrácie: 22.06.2007 – bez časového
obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2012[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C13043
Skupina ATC:
N05 - Psycholeptiká
Skupina ATC:
N05AE03 - sertindolum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
DK Dánsko
Účinná látka:
terebinthinae etheroleum
Výrobca lieku:
LUNDBECK H & CO.,A/S, SVEDSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) ako ďalšia voľba pri nedostatočnej účinnosti alebo výskyte nežiadúcich účinkov po predchádzajúcej antipsychotickej liečbe perorálnym risperidónom, b) ak je liečba perorálnym risperidónom nevhodná podľa údajov v súhrne charakteristických vlastností lieku.
Predajná cena:
142.94 € / 4306.21 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
142.94 € / 4306.21 SK
Posledná aktualizácia:
2014-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.67 € ÚP:23.65 € DP:1.02 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:142.94 € ÚP:0.00 € DP:142.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:128.16 € ÚP:0.00 € DP:128.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:523.66 € ÚP:0.00 € DP:523.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:89.41 € ÚP:88.09 € DP:1.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:476.67 € ÚP:0.00 € DP:476.67 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:68.60 € ÚP:68.60 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:428.81 € ÚP:0.00 € DP:428.81 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien