Detail:
CO-PRENESSA 4 mg/1,25 mg tbl 28x4 mg/1,25 mg(PVC/PE/PVDC/Al)
Názov lieku:
CO-PRENESSA 4 mg/1,25 mg
Doplnok názvu:
tbl 28x4 mg/1,25 mg(PVC/PE/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.:
2011/00388

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg
tablety
terc-butylamínová soľ perindoprilu/indapamid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Co-Prenessa a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Co-Prenessu 4 mg/1,25 mg
3. Ako užívať Co-Prenessu 4 mg/1,25 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Co-Prenessu 4 mg/1,25 mg
6. Ďalšie informácie1. ČO JE CO-PRENESSA A NA ČO SA POUŽÍVA

Tento liek je určený na liečbu vysokého krvného tlaku, ak perindopril sám
nie je dostatočne účinný.

Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg obsahuje dve liečivá: perindopril a indapamid.

Perindopril patrí do skupiny liečiv nazývaných inhibítory angiotenzín-
konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory).

Indapamid je diuretikum, t.j. liek, ktorý zvyšuje tvorbu moču.


2. SKÔR AKO UŽIJETE CO-PRENESSU 4 mg/1,25 mg

Neužívajte Co-Prenessu 4 mg/1,25 mg
- keď ste precitlivený (alergický) na perindopril alebo iný ACE inhibítor
alebo na sulfónamidy (najmä diuretiká tiazidového typu a sulfa-
antibiotiká) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Co-Prenessy;
- keď sa u Vás po užití ACE inhibítorov už vyskytol angioneurotický edém
(precitlivenostná reakcia s náhlym opuchnutím pier a tváre, hrdla,
taktiež s možným opuchom rúk a nôh, so sťaženým dýchaním alebo
zachrípnutím);
- keď niekto z Vašich pokrvných príbuzných mal angioneurotický edém alebo
keď ste Vy mali angioneurotický edém z akéhokoľvek iného dôvodu;
- keď máte závažné ochorenie obličiek alebo ste dialyzovaný;
- keď máte závažné ochorenie pečene alebo trpíte hepatálnou encefalopatiou
(ochorenie mozgu spôsobené poškodením funkcie pečene);
- keď máte hypokaliémiu (nezvyčajne nízku hladinu draslíka v krvi);
- keď máte neliečené dekompenzované srdcové zlyhanie (závažné zadržiavanie
vody v tele, ťažkosti s dýchaním);
- keď ste tehotná viac ako 3 mesiace (Je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu Co-
Prenessy na začiatku tehotenstva – pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Co-Prenessy 4 mg/1,25 mg
- keď ste mali nedávno úporné hnačky alebo ste vracali;
- keď máte aterosklerózu (kôrnatenie tepien);
- keď máte aortálnu stenózu (zúženie hlavnej tepny vedúcej zo srdca) alebo
hypertrofickú kardiomyopatiu (ochorenie srdcového svalu) alebo stenózu
renálnej artérie (zúženie tepny, ktorá zásobuje obličku krvou);
- keď trpíte na ochorenie kolagénu, ako napr. systémový lupus erythematosus
(zvláštna forma chronického zápalu) alebo sklerodermia (ochorenie
spojivového tkaniva);
- keď máte cukrovku;
- keď máte dnu;
- keď máte nízky krvný tlak;
- keď ste na diéte s obmedzeným príjmom soli alebo užívate náhrady solí
obsahujúce draslík;
- keď trpíte inými problémami so srdcom alebo obličkami;
- keď máte ochorenie pečene;
- keď ste starší;
- keď sa zvažuje liečba na zmiernenie precitlivenosti na osí alebo včelí
jed;
- keď podstupujete hemodialýzu alebo LDL-cholesterolovú aferézu
(odstránenie cholesterolu z Vášho tela pomocou prístroja);
- keď máte podstúpiť anestéziu (narkózu) a/alebo chirurgický zákrok.

Váš lekár pravdepodobne zabezpečí v pravidelných intervaloch laboratórnu
kontrolu, aby sledoval Vašu liečbu.

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu
lekárovi. Co-Prenessa sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa
užívať, keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť vážne
poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa užíva v tomto štádiu tehotenstva (pozri
časť „Tehotenstvo a dojčenie“).

Športovci si musia byť vedomí, že tento liek obsahuje liečivo (indapamid),
ktorý môže spôsobiť pozitívny výsledok dopingových testov.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, najmä ak ide o nasledovné lieky:
- iné lieky určené na liečbu vysokého krvného tlaku a/alebo srdcového
zlyhania, vrátanie liekov, ktoré zvyšujú objem moču (draslík šetriace
diuretiká, ako napr. amilorid, spironolaktón a triamterén);
- lieky používané na problémy so srdcovým rytmom (napr. digoxín, digitális,
chinidín, hydrochinidín, dizopyramid, amiodarón, bretýlium a sotalol);
- lieky, ktoré môžu spôsobiť srdcovú arytmiu (napr. astemizol, bepridil,
intravenózny erytromycín, halofantrín, pentamidín, sultoprid, terfenadín,
vinkamín);
- lieky proti cukrovke (napr. inzulín alebo perorálne (ústami užívané)
hypoglykemizujúce látky, také ako metformín);
- baklofén (na liečbu svalovej stuhnutosti, ktorá sa vyskytuje pri
ochoreniach, ako napr. skleróza multiplex);
- alopurinol (na liečbu dny);
- kortikosteroidy používané na liečbu rôznych stavov vrátane závažnej astmy
alebo reumatoidnej artritídy;
- tetrakosaktid (na liečbu Crohnovej choroby);
- imunosupresíva používané na liečbu ochorení autoimunity alebo po
transplantačnom zákroku (napr. cyklosporín);
- lieky na liečbu rakoviny;
- lítium (na liečbu depresií);
- nesteroidové protizápalové lieky (na zmiernenie bolesti, horúčky
a reumatických problémov – také ako ibuprofén, indometacín, diklofenak
alebo vysoké dávky kyseliny acetylsalicylovej);
- amfotericín B (liek proti plesňovým ochoreniam);
- niektoré antidepresíva (napr. imipramín) a lieky používané na liečbu
psychických ochorení;
- lieky obsahujúce draslík, soľné náhrady obsahujúce draslík;
- soli vápnika;
- niektoré laxatíva ("preháňadlá");
- jódované kontrastné látky (látky, ktoré zviditeľňujú orgány, ako obličky
alebo žalúdok, pod Röntgenovými lúčmi);
- anestetiká (lieky používané v chirurgii pri narkóze).

Ak si nie ste istý, aké sú to lieky, opýtajte sa Vášho lekára.

Tehotenstvo a dojčenie
/Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo/
/lekárnikom./

/Tehotenstvo/
Musíte povedať svojmu lekárovi, keď ste (alebo môžete byť) tehotná.
Zvyčajne Vám Váš lekár odporučí, aby ste ukončili užívanie Co-Prenessy pred
tým ako otehotniete alebo ihneď po tom, ako zistíte, že ste tehotná
a odporučí Vám iný liek namiesto Co-Prenessy. Co-Prenessa sa neodporúča
užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak tehotenstvo trvá viac
ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa po
treťom mesiaci tehotenstva.

/Dojčenie/
Oznámte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť. Co-Prenessa sa
neodporúča u matiek, ktoré dojčia a Váš lekár Vám môže vybrať inú liečbu,
ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je Vaše dieťa novorodenec alebo sa narodilo
predčasne.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
U niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť individuálne reakcie súvisiace so
zníženým krvným tlakom (napr. závrat alebo slabosť) a môžu ovplyvniť ich
schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Co-Prenessy 4 mg/1,25 mg
Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg obsahuje aj monohydrát laktózy. Ak Vám niekedy
lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred
užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ CO-PRENESSU 4 mg/1,25 mg

Vždy užívajte Co-Prenessu 4 mg/1,25 mg presne tak, ako Vám povedal Váš
lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.

Zvyčajná dávka je 1 tableta denne, najlepšie ráno, pred raňajkami.

Tabletu prehltnite a zapite plným pohárom vody.
Dĺžku liečby určí lekár.
Účinnosť a bezpečnosť liečby u detí a mladistvých nebola vyhodnotená. Preto
sa Co-Prenessa neodporúča deťom a mladistvým do 18 rokov.

Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užijete viac Co-Prenessy 4 mg/1,25 mg ako máte
Najčastejším príznakom predávkovania je výrazný pokles krvného tlaku
(hypotenzia). Taktiež sa môžu objaviť: nevoľnosť, vracanie, svalové kŕče,
závrat, ospanlivosť, zmätenosť, problémy s močením.
V takomto prípade si ľahnite tak, aby ste nemali pod hlavou položený vankúš
a skontaktujte sa s lekárom alebo pohotovostnou službou.

Ak zabudnete užiť Co-Prenessu 4 mg/1,25 mg
Ak zabudnete užiť jednu alebo viac dávok, užite ju hneď, ako to zistíte
a potom pokračujte podľa predpisu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste
nahradili tú vynechanú.

Ak prestanete užívať Co-Prenessu 4 mg/1,25 mg
Ak prestanete užívať Co-Prenessu, Váš krvný tlak sa môže opäť zvýšiť, a to
môže zvýšiť s tým súvisiace riziko (srdcové, mozgové a obličkové
komplikácie).

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Co-Prenessa môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.
Frekvencia výskytu vedľajších účinkov:
/Veľmi časté/ – vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 pacientov;
/Časté/ – vyskytujúce sa u viac ako 1, ale u menej ako 10 zo 100 pacientov;
/Menej časté/ – vyskytujúce sa u viac ako 1, ale u menej ako 100 z
1 000 pacientov;
/Zriedkavé/ – vyskytujúce sa u viac ako 1, ale u menej ako 1 000 z
10 000 pacientov;
/Veľmi zriedkavé/, vrátane ojedinelých výskytov – pozorované u menej ako 1
z 10 000 pacientov.

/Časté:/ suchý kašeľ vyskytujúci sa počas liečby, ktorý prestane po prerušení
liečby, problémy s trávením (zápcha, sucho v ústach, nevoľnosť, bolesť
brucha, nechutenstvo a zmenená chuť).

/Menej časté:/ bolesť hlavy, slabosť, závraty, kolísanie nálady, poruchy
spánku, nízky krvný tlak, precitlivenostné reakcie (najmä u alergických
a astmatických pacientov), zápalovitá pľuzgierikovitá vyrážka na pokožke,
početné drobné podkožné krvácanie, zhoršenie už existujúceho lupus
erythematosus (ochorenie súvisiace s ochorením kolagénu), vyrážka, svalové
kŕče, zmeny citlivosti.

/Zriedkavé:/ zvýšené hladiny vápnika v krvi.

/Veľmi zriedkavé:/ hematologické abnormality (úbytok krvných doštičiek
a bielych krviniek), niektoré druhy anémie (častejšie u pacientov s
transplantovanou obličkou a u hemodialyzovaných pacientov), pankreatitída
(zápal pankreasu), poškodenie mozgu spôsobené poruchou pečene (hepatálna
encefalopatia), angioneurotický edém (precitlivenostná reakcia s náhlym
opuchom pier, tváre a hrdla (a niekedy aj rúk a nôh) s pocitom dusenia
alebo zachrípnutím.

Počas liečby sa môžu objaviť nasledovné laboratórne abnormality:
(prechodné) zvýšenie alebo zníženie hladiny draslíka v krvnom sére;
zníženie hladiny sodíka v krvnom sére (môže viesť k hypovolémii - zníženiu
objemu telesných tekutín, dehydratácii a k zníženiu krvného tlaku),
zvýšenie glukózy, močovinového dusíka v krvi a hladín kreatinínu.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CO-PRENESSU 4 mg/1,25 mg

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Co-Prenessu 4 mg/1,25 mg po dátume exspirácie, ktorý je
uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Co-Prenessa 4 mg/0,625 mg obsahuje

- Liečivá sú terc-butylamínová soľ perindoprilu a indapamid. Každá
tableta obsahuje 4 mg terc-butylamínovej soli perindoprilu, čo
zodpovedá 3,34 mg perindoprilu, a 1,25 mg indapamidu.
- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy,
hydrogenuhličitan sodný, koloidný oxid kremičitý bezvodý,
magnéziumstearát.

Ako vyzerá Co-Prenessa a obsah balenia
Biele, podlhovasté, mierne obojstranne vypuklé tablety so skosenými
hranami.

PVC/PE/PVDC/Al blistre so 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 alebo
100 tabletami v škatuľke.
OPA/Al/PVC/Al blistre so 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 alebo 100 tabletami
v škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh .

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
KRKA Polska Sp.z.o.o., ul. Równolegla 5, 02-235 Varšava, Poľsko

Výrobca
KRKA Polska Sp.z.o.o, ul. Równolegla 5, 02-235 Varšava, Poľsko
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EPH) pod nasledovnými názvami:

Dánsko, Fínsko, Slovensko: Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg
Bulharsko: Perindopril/Indapamide 4 mg/1,25 mg
Česko, Litva, Lotyšsko, Estónsko: Prenewel 4 mg/1,25 mg
Rumunsko: Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg comprimate
Poľsko: Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg tabletki

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v
01/2012.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.:
2011/00388


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg
tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 4 mg terc-butylamínovej soli perindoprilu, čo
zodpovedá 3,34 mg perindoprilu, a 1,25 mg indapamidu.

Pomocné látky:
Každá tableta obsahuje 67,48 mg laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

Biele, podlhovasté, mierne bikonvexné tablety so skosenými hranami.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

Liečba esenciálnej hypertenzie u pacientov, ktorých krvný tlak nie je
dostatočne kontrolovaný perindoprilom samotným.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Tento liek je určený na vnútorné použitie.

Ak je to možné, má sa urobiť titrácia dávok oboch zložiek, aby sa
individualizovala ich odporúčaná účinná dávka.

Bežná dávka je jedna tableta Co-Prenessy 4 mg/1,25 mg jedenkrát denne,
prednostne užitá ráno a pred jedlom.

/Dávkovanie pri poškodení obličiek/ (pozri časť 4.4):
U pacientov s ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) je
Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg kontraindikovaná.

U pacientov so stredne ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu
30–60 ml/min) nesmie maximálna denná dávka perindoprilu prekročiť 2 mg.
Preto sa odporúča začať liečbu s primerane nízkymi dávkami jednotlivých
liečiv samostatne.

Ak je klírens kreatinínu vyšší ako 60 ml/min, nie je potrebná úprava dávky.

Sledovanie stavu pacienta má zahŕňať časté monitorovanie sérového draslíka
a hladín kreatinínu (napr. raz za dva mesiace).

/Pacienti s poškodením pečene/ (pozri časti 4.3, 4.4 a 5.2)
Pri ťažkom poškodení pečene je liečba kontraindikovaná.
U pacientov so stredne ťažkým poškodením pečene nie je potrebná úprava
dávkovania.

/Deti a dospievajúci/
U detí a dospievajúcich do 18 rokov sa účinnosť a bezpečnosť Co-Prenessy
4 mg/1,25 mg nestanovovala. Preto sa neodporúča používanie v tejto vekovej
skupine.

/Starší pacienti/
Liečba sa má začať s nízkymi dávkami jednotlivých zložiek lieku alebo ak je
to možné jednou tabletou Co-Prenessy 2 mg/0,625 mg jedenkrát denne,
najlepšie ráno, pred jedlom. Ak je to nevyhnutné, dávka perindoprilu sa
môže s opatrnosťou po jednom mesiaci liečby zvýšiť na 4 mg/denne (pozri
časť 4.4).

3. Kontraindikácie

/Kontraindikácie súvisiace s perindoprilom:/
- precitlivenosť na perindopril alebo ktorýkoľvek iný ACE inhibítor;
- anamnéza angioneurotického edému (Quinckeho edém) súvisiaceho s
predchádzajúcou liečbou ACE inhibítorom;
- dedičný/idiopatický angioneurotický edém;
- druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

/Kontraindikácie súvisiace s indapamidom:/
- precitlivenosť na indapamid alebo sulfónamidy;
- závažné renálne zlyhanie (klírens kreatinínu <30 ml/min);
- hepatálna encefalopatia;
- závažné poškodenie funkcie pečene;
- hypokaliémia;
- laktácia (pozri časť 4.6).

/Kontraindikácie súvisiace s perindoprilom a indapamidom:/
- precitlivenosť na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Pre nedostatok adekvátnych terapeutických skúseností sa Co-Prenessa nemá
používať u:
- dialyzovaných pacientov;
- pacientov s neliečeným dekompenzovaným srdcovým zlyhaním.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Osobitné upozornenia

/Súvisiace s/ /Co-//Prenessou 4 mg/1,25 mg/
Pri užívaní Co-Prenessy v nízkych dávkach (2 mg/0,625 mg) nebolo v
porovnaní s najnižšími schválenými dávkami jednotlivých zložiek pozorované
významné zníženie výskytu nežiaducich účinkov lieku, s výnimkou
hypokaliémie (pozri časť 4.8).
Nedá sa vylúčiť zvýšený výskyt idiosynkratických reakcií, ak je pacient
súčasne vystavený dvom rozdielnym antihypertenzným látkam, ktoré ešte pred
tým neužíval. Na minimalizovanie tohto rizika je potrebné pacienta
starostlivo monitorovať.

Lítium:
Lítium v kombinácii s perindoprilom a indapamidom sa zvyčajne neodporúča
(pozri časť 4.5).

/Súvisiace s perindoprilom//:/
/Neutropénia/agranulocytóza/trombocytopénia/anémia/
Výskyt neutropénie sa zdá byť závislý od typu a dávky ACE inhibítora, ako
aj od klinického stavu pacienta. Zriedkavo sa pozoruje v nekomplikovaných
prípadoch, môže však postihnúť pacientov s kolagénovým vaskulárnym
ochorením (napr. systémový lupus erythematosus, sklerodermia)
a s pridruženou renálnou dysfunkciou alebo s prebiehajúcou liečbou
imunosupresívami. Prerušenie liečby ACE inhibítormi symptómy eliminuje.
Najlepší spôsob, ako zabrániť týmto účinkom je presné dodržiavanie určenej
dávky. Ak sa však plánuje ACE inhibítor podať tomuto typu pacientov, treba
dôkladne prehodnotiť riziká a prínosy.
U pacientov s kongenitálnou G6-PD nedostatočnosťou bol hlásený sporadický
výskyt hemolytickej anémie.

/Angioneurotický edém (Quinckeho edém)/
U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu, bol zriedkavo
zaznamenaný angioneurotický edém tváre, končatín, pier, slizníc, jazyka,
hlasiviek a/alebo hrtana. V týchto prípadoch sa musí liečba perindoprilom
okamžite ukončiť a pacient musí byť pod dohľadom (ak je to potrebné, musí
sa zabezpečiť primeraná liečba) až do úplného vymiznutia symptómov. Opuch
postihujúci iba tvár a pery zvyčajne ustúpi bez liečby, avšak na zmiernenie
týchto príznakov sa môžu použiť antihistaminiká. Angioneurotický edém
spojený s edémom hrtana môže byť fatálny, pretože postihnutie jazyka,
hlasiviek alebo hrtana môže viesť k obštrukcii dýchacích ciest. V takýchto
prípadoch sa musí okamžite podať 0,3–0,5 ml roztoku epinefrínu (1:1 000)
subkutánnou injekciou a musia sa prijať ďalšie primerané opatrenia. U
týchto pacientov sa má ukončiť liečba ACE inhibítormi (pozri časť 4.3).
Pacienti s anamnézou Quinckeho edému, ktorý nesúvisel s užívaním ACE
inhibítora, majú pri podávaní ACE inhibítora zvýšené riziko vzniku
Quinckeho edému.
Angioneurotický edém vyvolaný ACE inhibítormi je častejší u pacientov
s čiernou farbou pleti v porovnaní s inými rasami.
Angioneurotický edém inej etiológie v anamnéze môže mať súvislosť so
zvýšeným rizikom angioneurotického edému vyvolaného ACE inhibítormi.

/Anafylaktoidné reakcie počas desenzibilizácie/
Boli zaznamenané jednotlivé hlásenia o pacientoch, u ktorých sa vyskytli
život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie pri užívaní ACE inhibítorov počas
desenzibilizačnej liečby jedom blanokrídlovcov (včely, osy). Preto sa ACE
inhibítory majú používať s opatrnosťou u alergických pacientov liečených
desenzibilizáciou, a ich používaniu sa treba vyhnúť u tých, ktorí sa
podrobujú imunoterapii jedom. Týmto anafylaktoidným reakciám sa dá predísť
dočasným prerušením liečby ACE inhibítormi 24 hodín pred desenzibilizáciou.

/Anafylaktoidné reakcie pri kontakte s membránami/
Boli zaznamenané hlásenia o pacientoch, u ktorých sa vyskytli
pretrvávajúce, život ohrozujúce anafylaktoidné reakcie pri užívaní ACE
inhibítorov počas dialýzy s vysokopriepustnými membránami alebo počas LDL-
aferézy s dextrán sulfátom. U týchto pacientov sa má ACE inhibítorom
vyhnúť. Avšak u pacientov vyžadujúcich liečbu ACE inhibítormi spolu s LDL
aferézou sa dá anafylaktoidným reakciám predísť dočasným prerušením
podávania ACE inhibítora 24 hodín pred liečbou.

/Draslík šetriace diuretiká, soli draslíka/
Kombinácia perindoprilu a draslík šetriacich diuretík a solí draslíka sa
zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).

/Gravidita/
ACE inhibítory sa nemajú začať podávať počas gravidity. Ak však
pokračovanie v liečbe ACE inhibítormi nie je považované za nevyhnutné,
pacientkam plánujúcim graviditu sa má liečba zmeniť na alternatívnu
antihypertenznú liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie
v gravidite. Po potvrdení gravidity sa má liečba ACE inhibítormi okamžite
ukončiť a, ak je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou (pozri časti 4.3
a 4.6).

/Súvisiace s indapamidom/
U pacientov s poškodením funkcie pečene môžu tiazidové diuretiká
a diuretiká tiazidového typu (tiazidom príbuzné diuretiká) spôsobiť
hepatálnu encefalopatiu. V takomto prípade sa musí podávanie diuretík ihneď
ukončiť.

/Sultoprid/
Kombinácia indapamidu a sultopridu sa zvyčajne neodporúča (pozri časť 4.5).

Osobitné opatrenia pri používaní
/Súvisiace s/ /Co-//Prenessou 4 mg/1,25 mg/
/Renálne poškodenie/
Pri ťažkej renálnej insuficiencii (klírens kreatinínu <30 ml/min) je Co-
Prenessa kontraindikovaná. U hypertenzných pacientov bez predošlého
zjavného obličkového ochorenia, u ktorých renálne krvné testy ukazujú
renálnu dysfunkciu, sa musí liečba prerušiť. Po upravení renálnych funkcií
môže liečba znovu začať podávaním len jednej zložky lieku.
U týchto pacientov sa majú hladiny sérového kreatinínu a draslíka
monitorovať po dvoch týždňoch liečby a potom každé dva mesiace. Renálne
zlyhanie bolo hlásené hlavne u pacientov so závažným srdcovým zlyhaním
alebo s renálnym zlyhaním spôsobeným základným ochorením obličiek (napr.
stenóza renálnej artérie).
Liek sa zvyčajne neodporúča v prípade bilaterálnej stenózy renálnej artérie
alebo pri solitérnej funkčnej obličke.

/Hypotenzia, nerovnováha vody a elektrolytov/
U pacientov s pre- existujúcou depléciou elektrolytov a/alebo objemovou
depléciou (zvlášť u pacientov so stenózou renálnej artérie) sa môže
hypotenzia objaviť náhle. Preto sa má u týchto pacientov vykonávať
systematické sledovanie príznakov a symptómov deplécie vody a elektrolytov
(napr. pri hnačke alebo vracaní) a majú sa monitorovať hladiny
elektrolytov.
Ak sa vyvinie výrazná hypotenzia, má sa intravenózne podať infúzia
fyziologického roztoku.
Prechodná hypotenzia vopred nevylučuje pokračovanie v liečbe. Po
normalizácii krvného tlaku a opätovnom dosiahnutí adekvátneho objemu sa
môže liečba znova začať nižšou dávkou alebo podávaním len jednej zložky
lieku.

/Hypokaliémia/
Perindopril, ako súčasť kombinácie, nezabraňuje vzniku iniciálnej
hypokaliémie vyvolanej indapamidom (riziko je obzvlášť vysoké pri diabete
mellitus alebo pri renálnom zlyhaní). Preto sa majú v priebehu liečby Co-
Prenessou tak, ako pri ktoromkoľvek antihypertenzíve v kombinácii
s diuretikom, pravidelne monitorovať hladiny plazmatického draslíka.

/Osobitné upozornenia o pomocných látkach/
/Laktóza/
Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so
zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, lapónskou
deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy nemajú
tento liek užívať.

/Súvisiace s perindoprilom/
/Kašeľ/
Pri používaní ACE inhibítorov sa môže často objaviť suchý, neproduktívny
kašeľ, ktorý po prerušení liečby vymizne. V prípade výskytu tohto symptómu
sa má zvažovať aj iatrogénna etiológia. Ak je liečba ACE inhibítorom
nevyhnutná, pokračovanie liečby sa má zvážiť.

/Riziko náhlej hypotenzie a/alebo akútnej renálnej insuficiencie (pri/
/srdcovom zlyhaní, ako aj u pacientov s depléciou elektrolytov a/alebo/
/objemu)/
Bola pozorovaná výrazná stimulácia renín-angiotenzín-aldosterónového
systému obzvlášť u pacientov s depléciou elektrolytov a/alebo tekutín
(zapríčinenou napr. diétou s obmedzeným príjmom soli, predchádzajúcou
terapiou diuretikami, profúznym vracaním alebo hnačkou), so stenózou
renálnej artérie, u pacientov s iniciálne nízkym krvným tlakom, pri
kongestívnom srdcovom zlyhaní, ako aj pri cirhóze pečene s edémom
a ascitom. Za týchto podmienok môže podanie ACE inhibítorov vyvolať náhly
pokles krvného tlaku, zvýšenie hladín sérového kreatinínu a funkčnú
obličkovú nedostatočnosť – najmä po prvej dávke a počas prvých dvoch
týždňov liečby. Renálne zlyhanie sa môže vyskytnúť náhle (hoci zriedka)
alebo sa môže vyvinúť postupne. V takýchto prípadoch je vhodné začať liečbu
perindoprilom s nižšími dávkami a následne postupne dávky zvyšovať.

/Deti a dospievajúci/
Nie je k dispozícii dostatok klinických údajov týkajúcich sa účinnosti
a znášanlivosti perindoprilu podávaného v monoterapii alebo v kombinácii
deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov.

/Starší pacienti/
Pred začatím liečby sa majú vyšetriť renálne funkcie a hladiny draslíka.
Dávka perindoprilu sa má upraviť na základe zmien krvného tlaku, aby sa
zabránilo hypotenzii zapríčinenej liečbou. U pacientov s depléciou
elektrolytov a tekutín sa na úvod odporúča nízka dávka.

/Pacienti s aterosklerózou/
Hoci riziko hypotenzie existuje u všetkých pacientov, zvláštna opatrnosť sa
vyžaduje u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo cerebrovaskulárnym
ochorením. V týchto prípadoch sa má liečba začať s najnižšou možnou dávkou.

/Renovaskulárna hypertenzia/
Liečbou pre renovaskulárnu hypertenziu je revaskularizácia. Avšak
u pacientov s renovaskulárnou hypertenziou čakajúcich na chirurgickú
korekciu alebo aj u pacientov, u ktorých nie je korekcia možná, môžu byť
inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu benefitom. V prípade známej
alebo suspektnej stenózy renálnej artérie sa má liečba začať v nemocničnom
zariadení nízkou dávkou a musia sa neustále monitorovať renálne funkcie
a hladiny draslíka. U niektorých pacientov môže dôjsť k funkčnému renálnemu
zlyhaniu, ktoré je zvyčajne reverzibilné (po zastavení liečby).

/Ďalšie rizikové skupiny pacientov/
Liečba pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním (NYHA klasifikácia IV) alebo
pacientov s inzulín-dependentným diabetom mellitus (spojeného so spontánnou
tendenciou k zvýšeným hladinám draslíka) sa musí liečba začať pod prísnym
lekárskym dohľadom nízkou počiatočnou dávkou. Pri začatí liečby ACE
inhibítormi nie je potrebné u hypertenzných pacientov a u pacientov s
koronárnou insuficienciou prerušiť liečbu beta-blokátormi.

/Anémia/
Anémia sa môže vyskytnúť u pacientov liečených po transplantácii obličky
alebo u hemodialyzovaných pacientov. Zníženie hladín hemoglobínu je
výraznejšie u pacientov s vysokými začiatočnými hodnotami. Tento efekt nie
je závislý od dávky, môže však súvisieť s mechanizmom účinku ACE
inhibítorov.
Toto mierne zníženie hladiny hemoglobínu sa vyskytuje počas prvých
6 mesiacov liečby ACE inhibítormi a potom zostáva stabilné. Po ukončení
liečby sa hladiny hemoglobínu vrátia do normálu. Liečba môže pokračovať,
ale odporúča sa pravidelná kontrola hematologických parametrov.

/Chirurgické zákroky/
ACE inhibítory môžu počas anestézie spôsobovať hypotenziu, najmä ak je
podaným anestetikom látka s hypotenzným potenciálom. Preto, ak je to možné,
odporúča sa prerušiť liečbu perindoprilom alebo ACE inhibítormi 2 dni pred
chirurgickým zákrokom.

/Aortálna stenóza/hypertrofická kardiomyopatia/
ACE inhibítory sa majú používať s opatrnosťou pri aortálnej stenóze a pri
hypertrofickej kardiomyopatii s nízkym srdcovým výdajom (obštrukciou
výtokovej časti ľavej komory).

/Zlyhanie pečene/
Zriedkavo sa ACE inhibítory spájali so syndrómom, ktorý začína
cholestatickou žltačkou a vyvíja sa do prudkej hepatickej nekrózy
a (niekedy) končí smrťou. Mechanizmus tohto syndrómu nie je známy. U
pacientov liečených ACE inhibítormi, u ktorých sa objaví žltačka alebo
výrazné zvýšenie hladín hepatálnych enzýmov, sa má liečba ACE inhibítormi
prerušiť a má sa im venovať primeraná lekárska starostlivosť (pozri časť
4.8).

/Hyperkaliémia/
U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane perindoprilu,
bolo pozorované zvýšenie sérového draslíka. Medzi pacientov s rizikom
vývinu hyperkaliémie patria pacienti s renálnou insuficienciou,
nekontrolovaným diabetom mellitus alebo tí, ktorí súčasne užívajú draslík-
šetriace diuretiká, doplnky draslíka alebo soľné náhrady obsahujúce draslík
alebo tí pacienti, ktorí užívajú iné lieky spôsobujúce nárast sérového
draslíka (napr. heparín). Pri súčasnom užívaní vyššie uvedených látok sa
považuje za potrebné pravidelné monitorovanie sérového draslíka. V prípade
zvýšených hladín draslíka v krvnej plazme sa liek zvyčajne neodporúča.

/Súvisiace s indapamidom/
/Rovnováha vody a elektrolytov/
Hladina sérového sodíka:
Hladina sérového sodíka má byť stanovená pred začatím liečby, potom
kontrolovaná v pravidelných intervaloch. Všetky diuretiká môžu spôsobiť
hyponatriémiu, niekedy s vážnymi následkami. Pokles hladín sodíka môže byť
spočiatku asymptomatický. Preto je nevyhnutná pravidelná kontrola a má byť
častejšia u starších pacientov a u pacientov s cirhózou pečene (pozri časti
4.8 a 4.9).

Hladina sérového draslíka:
Deplécia draslíka vedúca k hypokaliémii je hlavný nežiaduci účinok spojený
s tiazidmi a tiazidom príbuznými diuretikami. Vzniku hypokaliémie
(?3,4 mmol/l) sa má zabrániť u vysoko rizikových skupín, ako sú starší
pacienti a/alebo podvyživené osoby, cirhotickí pacienti s opuchmi
a ascitom, pacienti s ochorením koronárnych artérií a pacienti so srdcovým
zlyhaním – či už dostávajú súbežnú liečbu alebo nie.
V takýchto prípadoch hypokaliémia zvyšuje kardiotoxicitu digitalisových
glykozidov a riziko arytmií.
U pacientov s predĺženým QT intervalom je aj riziko arytmie, bez ohľadu na
etiológiu (kongenitálna alebo iatrogénna). Hypokaliémia a bradykardia sú
predispozičné faktory pre vznik závažných, potenciálne fatálnych arytmií,
obzvlášť /torsades de pointes/.
Počas prvých dvoch týždňov liečby, tak ako aj následne, treba zabezpečiť
dostatočne časté monitorovanie hladín sérového draslíka. Ak sa zistí
hypokaliémia, musí sa korigovať.

Sérový vápnik:
Tiazidy a tiazidom príbuzné diuretiká môžu znížiť vylučovanie vápnika v
moči a spôsobiť mierne a prechodné zvýšenie plazmatických hladín vápnika.
Významne zvýšené hladiny vápnika môžu byť spojené s nediagnostikovaným
hyperparatyreoidizmom. V takomto prípade má byť liečba zastavená a má sa
vyšetriť funkcia prištítnych teliesok.

Glukóza v krvi:
Monitorovanie glukózy v krvi je dôležité u diabetikov, najmä ak je prítomná
hypokaliémia.

Kyselina močová:
U hyperurikemických pacientov môže byť zvýšená tendencia k vzniku záchvatov
dny.

/Renálna funkcia a diuretiká/
Tiazidy a tiazidom príbuzné diuretiká sú plne účinné len pri normálnej
alebo len mierne zníženej renálnej funkcii (hladiny kreatinínu nižšie ako
približne 25 mg/l, t.j. <220 ?mol/l u dospelých). U starších pacientov majú
byť hodnoty plazmatických hladín kreatinínu upravené berúc do úvahy vek,
telesnú hmotnosť a pohlavie pacienta, podľa Cockroftovho vzorca:
Clcr = (140 – vek) x telesná hmotnosť / 0,814 x plazmatická hladina
kreatinínu
(kde je vek vyjadrený v rokoch, telesná hmotnosť v kg a plazmatická hladina
kreatinínu v ?mol/l).

Tento vzorec platí u starších mužov. Pre ženy sa hodnota vyráta vynásobením
tohto vzorca koeficientom 0,85.

Hypovolémia, ktorá je výsledkom straty vody a sodíka spôsobenej diuretikom
na začiatku liečby, spôsobuje zníženie glomerulárnej filtrácie. Toto môže
neskôr viesť k zvýšeniu močoviny v krvi a hladín kreatinínu. Táto prechodná
funkčná renálna insuficiencia nemá žiadne nežiaduce následky pre pacientov
s normálnou renálnou funkciou, môže však zhoršiť už existujúcu renálnu
insuficienciu.

Športovci:
Športovci si musia uvedomiť, že tento liek obsahuje liečivo, ktoré môže
vyvolať pozitívnu reakciu dopingových testov.

5. Liekové a iné interakcie

/Možné interakcie súvisiace s perindoprilom a indapamidom:/
/Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:/
/Lítium/
V priebehu súčasného podávania lítia a ACE inhibítorov bol hlásený
ireverzibilný nárast koncentrácií sérového lítia a toxicity. Súčasné
užívanie tiazidových diuretík môže ešte viac zvýšiť hladiny lítia
a zosilniť riziko toxicity lítia s ACE inhibítormi. Užívanie perindoprilu
v kombinácii s indapamidom a lítiom sa neodporúča, ale ak sa kombinácii ACE
inhibítora a lítia nedá vyhnúť, je potrebné prísne monitorovanie hladín
lítia a úprava jeho dávky (pozri časť 4.4).

/Kombinácie vyžadujúce osobitnú opatrnosť:/
/Baklofén/
Táto látka môže zosilňovať antihypertenzný účinok. Má sa monitorovať krvný
tlak a renálne funkcie, a ak je to nevyhnutné, má sa upraviť dávka
antihypertenzíva.

/Nesteroidové protizápalové lieky (systémové podanie); vysoké dávky kyseliny/
/acetylsalicylovej/
Tieto lieky môžu u niektorých pacientov znižovať diuretický, natriuretický
antihypertenzný účinok. U starších a dehydrovaných pacientov sa môže
vyvinúť akútne renálne zlyhanie. U pacienta sa musí obnoviť rovnováha
tekutín a majú sa sledovať renálne funkcie.


/Kombinácie vyžadujúce určitú opatrnosť:/
/Neuroleptiká, antidepresíva imipramínového typu (tricyklické)/
Súčasné užívanie týchto liekov je spojené so zvýšeným antihypertenzným
účinkom a zvýšeným rizikom posturálnej hypotenzie.

/Kortikosteroidy, tetrakosaktid/
Znížený antihypertenzný účinok (kortikosteroidy môžu spôsobiť retenciu solí
a vody).

/Iné antihypertenzné látky/
Iné antihypertenzíva zosilňujú hypotenzný účinok perindoprilu a indapamidu.

/Možné interakcie súvisiace s perindoprilom:/
/Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:/
/Draslík šetriace diuretiká (spironolaktón, triamterén, samotné alebo v/
/kombinácii), doplnky draslíka a soľné náhrady obsahujúce draslík/
ACE inhibítory zmierňujú stratu draslíka spôsobenú diuretikom. Užívanie
draslík šetriacich diuretík, ako napr. spironolaktónu, triamterénu alebo
amiloridu, doplnkov draslíka alebo soľných náhrad obsahujúcich draslík môže
viesť k výraznému nárastu draslíka v krvnej plazme (potenciálne letálne).
Ak je súčasná liečba indikovaná na základe zdokumentovanej hypokaliémie,
tieto lieky sa majú užívať s opatrnosťou a súčasne má byť pacient často
monitorovaný stanovovaním hodnôt sérového draslíka a kontrolou EKG.

/Kombinácie vyžadujúce osobitnú opatrnosť:/
/Antidiabetiká (inzulín, hypoglykemizujúce látky sulfónamidového typu):/
ACE inhibítory (kaptopril a enalapril) môžu zosilniť hypoglykemický účinok
inzulínu a perorálnych hypoglykemizujúcich látok (derivátov sulfonylurey)
zlepšením glukózovej tolerancie a znížením požiadavky na inzulín. Avšak
hypoglykemické epizódy nie sú známe.

/Kombinácie vyžadujúce určitú opatrnosť:/
/Anestetiká/
ACE inhibítory môžu zosilniť hypotenzné účinky niektorých anestetík.

/Alopurinol, cytotoxické alebo imunosupresívne látky, kortikosteroidy/
/(systémové použitie) alebo prokaínamid/
Súbežné podávanie s ACE inhibítormi zvyšuje riziko leukopénie.

/Diuretiká (tiazidy alebo slučkové diuretiká)/
Predchádzajúca liečba vysokými dávkami diuretík na začiatku liečby
perindoprilom môže mať za následok depléciu objemu a riziko vzniku
hypotenzie.

/Možné interakcie súvisiace s indapamidom:/
/Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:/
/Sultoprid/
Zvýšené riziko ventrikulárnej arytmie, najmä /torsades se/
/pointes/ (hypokaliémia podporuje výskyt tohto nežiaduceho účinku) (pozri
časť 4.4).

/Kombinácie vyžadujúce osobitnú opatrnosť:/
/Lieky vyvolávajúce torsades de pointes/
Z dôvodu rizika hypokaliémie by mal byť indapamid podávaný s opatrnosťou,
ak sa podáva s liekmi vyvolávajúcimi /torsades de pointes/, takými ako:
- antiarytmiká triedy IA (chinidín, hydrochinidín, dizopyramid);
- antiarytmiká triedy III (amiodarón, dofetilid, ibutilid, bretýlium,
sotalol);
- niektoré neuroleptiká (chlórpromazín, cyamemazín, levomepromazín,
tioridazín, trifluoperazín);
- benzamidy (amisulprid, sulpirid, tiaprid);
- butyrofenóny (droperidol, haloperidol);
- iné neuroleptiká (pimozid);
- iné látky, také ako bepridil, cisaprid, difemanil, intravenózny
erytromycín, halofantrín, mizolastín, moxifloxacín, pentamidín,
sparfloxacín, intravenózny vinkamín, metadón, astemizol, terfenadín.
Odporúča sa predchádzanie a korekcia nízkych hladín draslíka a ak je to
potrebné, monitorovanie QT intervalu.

/Draslík šetriace lieky (intravenózny amfotericín B, systémové gluko-/
/a mineralokortikoidy, tetrakosaktid, stimulujúce laxatíva)/
Zvýšené riziko hypokaliémie (aditívny účinok). Hladiny draslíka sa majú
monitorovať a ak je to potrebné, upravovať. Osobitnú opatrnosť si vyžadujú
pacienti užívajúci digitalisové glykozidy.

/Kardioglykozidy/
Hypokaliémia môže zvýšiť toxický účinok kardioglykozidov. Majú sa
monitorovať plazmatické hladiny draslíka a EKG a v prípade potreby sa má
liečba prehodnotiť.

/Kombinácie vyžadujúce určitú opatrnosť:/
/Metformín/
Funkčné renálne zlyhanie zapríčinené diuretikami (najmä slučkovými
diuretikami) môže zvýšiť riziko laktátovej acidózy vyvolanej metformínom.
Treba sa vyhnúť podávaniu metformínu, ak plazmatické hladiny kreatinínu
prekročia 15 mg/l (135 µmol/l) u mužov a 12 mg/l (110 µmol/l) u žien.

/Jódované kontrastné látky/
V prípade dehydratácie spôsobenej diuretikami existuje zvýšené riziko
vzniku akútneho renálneho zlyhania, najmä ak sú použité vysoké dávky
jódovaných kontrastných látok. Pred podaním jódových zlúčenín má byť
pacient rehydratovaný.

/Vápnik (soli)/
Riziko hyperkalciémie v dôsledku zníženého vylučovania vápnika do moču.


/Cyklosporín/
Môže sa zvýšiť hladina sérového kreatinínu bez zmeny hladiny cirkulujúceho
cyklosporínu, dokonca aj bez deplécie solí a vody.

6. Gravidita a laktácia

Gravidita
Užívanie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity
(pozri časť 4.4). Užívanie ACE inhibítorov je kontraindikované počas 2.
a 3. trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po expozícii ACE
inhibítorom počas prvého trimestra gravidity neboli presvedčivé; napriek
tomu nemožno vylúčiť malé zvýšenie rizika. Ak sa však pokračovanie liečby
ACE inhibítormi nepovažuje za nevyhnutné, pacientkam, ktoré plánujú
graviditu sa má liečba zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá
má preukázaný bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Po potvrdení
gravidity sa má liečba ACE inhibítormi okamžite ukončiť a, ak je to vhodné,
má sa začať s alternatívnou liečbou.
Je známe, že dlhodobejšie vystavenie plodu ACE inhibítorom v druhom
a treťom trimestri spôsobuje humánnu fetotoxicitu (zníženie obličkových
funkcií, oligohydramnion, spomalenie osifikácie lebky) a neonatálnu
toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri tiež časť
5.3).
Ak by došlo k expozícii ACE inhibítorom od druhého trimestra gravidity,
odporúča sa ultrazvuková kontrola obličkových funkcií a lebky plodu.
Novorodenci, ktorých matky užívali ACE inhibítory, majú byť pozorne
sledovaní kvôli hypotenzii (pozri tiež časti 4.3 a 4.4).
Dlhodobé vystavenie plodu účinku tiazidu počas tretieho trimestra gravidity
môže znížiť plazmatický objem matky, ako aj uteroplacentárny tok krvi, čo
môže spôsobiť fetoplacentárnu ischémiu a spomalenie rastu plodu. Okrem toho
boli hlásené zriedkavé prípady hypoglykémie a trombocytopénie
u novorodencov po vystavení účinku na konci gravidity.

Laktácia
Nie je známe, či sa perindopril vylučuje do materského mlieka.
Indapamid sa vylučuje do materského mlieka. Indapamid je látka príbuzná
tiazidovým diuretikám, ktoré boli počas dojčenia spojené s poklesom, alebo
až potlačením vylučovania mlieka. Môže sa vyskytnúť precitlivenosť na
deriváty sulfónamidov, hypokaliémia a jadrový ikterus.

Keďže nie sú dostupné informácie o užívaní Co-Prenessy počas laktácie,
užívanie Co-Prenessy sa neodporúča a vhodnejšia je alternatívna liečba
s lepšie preukázaným bezpečnostným profilom počas laktácie a to najmä
v prípade dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Súvisiace s perindoprilom, indapamidom a ich kombináciou
Tieto dve liečivá, samostatne alebo kombinované, neovplyvňujú schopnosť
viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak u niektorých pacientov sa môžu
vyskytnúť individuálne reakcie súvisiace s nízkym tlakom krvi, najmä na
začiatku liečby alebo pri kombinácii s iným antihypertenzívom. Dôsledkom
toho môže byť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje znížená.

8. Nežiaduce účinky

Perindopril inhibuje renín-angiotenzín-aldosterónový systém a znižuje
straty draslíka spôsobené indapamidom. V klinických štúdiách sa u 2 %
pacientov liečených kombináciou 2 mg/0,625 mg perindoprilu a indapamidu
a u 4 % pacientov liečených kombináciou 4 mg/1,25 mg perindoprilu
a indapamidu vyskytla hypokaliémia (sérové hladiny draslíka <3,4 mmol/l).

Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas liečby kombináciou
perindoprilu a indapamidu sú podľa frekvencie výskytu klasifikované do
nasledovných skupín:

- Veľmi časté ((1/10)
- Časté ((1/100 až <1/10)
- Menej časté ((1/1 000 až <1/100)
- Zriedkavé ((1/10 000 až <1/1 000)
- Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia:/
Zníženie hladín draslíka s obzvlášť závažnou hypokaliémiou u niektorých
rizikových skupín pacientov (pozri časť 4.4).
Hyponatriémia s hypovolémiou, dehydratácia a posturálna hypotenzia.
Počas liečby sa môžu zvýšiť hladiny kyseliny močovej a glukózy.
Mierne zvýšenie hladín močoviny a sérových hladín kreatinínu je
reverzibilné po zastavení liečby. Toto zvýšenie je častejšie v prípade
stenózy renálnej artérie a pri arteriálnej hypertenzii liečenej
diuretikami.
Hyperkaliémia (zvyčajne prechodná).

Zriedkavé:
- Hyperkalciémia.

/Poruchy krvi a lymfatického systému:/
Veľmi zriedkavé:
- Trombocytopénia, leukopénia, agranulocytóza, aplastická anémia,
hemolytická anémia.
- Anémia (pozri časť 4.4) bola zaznamenaná počas liečby ACE inhibítormi
(častejšie u pacientov liečených po transplantácii obličky alebo u
hemodialyzovaných pacientov).

/Poruchy nervového systému:/
Menej časté:
- Bolesti hlavy, asténia, závraty, poruchy nálady a/alebo poruchy spánku,
parestézia.

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
Časté:
- Liečbu ACE inhibítormi zvyčajne sprevádza suchý neproduktívny kašeľ,
ktorý po vysadení liečby vymizne. Pri výskyte tohoto symptómu sa má
uvažovať o iatrogénnej etiológii.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Časté:
- Zápcha, sucho v ústach, nauzea, bolesť v epigastriu, anorexia, bolesti
brucha, poruchy chuti.
Veľmi zriedkavé:
- Pankreatitída.
- U pacientov s poškodením pečene (pozri časti 4.3 a 4.4) sa môže vyvinúť
hepatálna encefalopatia.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
Menej časté:
- U pacientov s predispozíciou na alergické a astmatické prejavy sa môžu
vyskytnúť precitlivenostné reakcie.
- Makulopapulárne vyrážky, purpura, možné zhoršenie už existujúceho
akútneho diseminovaného lupus erythematosus.
- Kožné vyrážky.
Veľmi zriedkavé:
- Angioneurotický edém (Quinckeho edém) (pozri časť 4.4).

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:/
Menej časté:
- Svalové kŕče.

/Poruchy ciev:/
Menej časté:
- Hypotenzia (posturálna alebo nesúvisiaca so vstávaním) (pozri časť 4.4).

9. Predávkovanie

Najpravdepodobnejším prejavom predávkovania je hypotenzia. Môže byť
sprevádzaná nauzeou, vracaním, svalovými kŕčmi, závratmi, ospalosťou,
zmätenosťou, oligúriou, ktorá sa môže vyvinúť do anúrie (v dôsledku
hypovolémie). Môžu sa vyskytnúť poruchy rovnováhy elektrolytu a objemová
nerovnováha (hyponatriémia a hypokaliémia).

Liečba: Výplach žalúdka a/alebo podanie aktívneho uhlia spolu s obnovou
rovnováhy tekutín a elektrolytov. Ak nastane výrazná hypotenzia, pacient sa
má uložiť do polohy ležmo so zníženou hlavou a má sa mu podať intravenózna
infúzia fyziologického roztoku alebo môže byť použitá iná metóda doplnenia
zníženého objemu. Perindoprilát môže byť odstránený dialýzou (pozri časť
5.2).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: perindopril a diuretiká, ATC kód: C09BA04

Co-Prenessa je kombinácia terc-butylamínovej soli perindoprilu, inhibítora
angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, a indapamidu, chlorosulfamoylového
diuretika. Jeho farmakologické vlastnosti vychádzajú z vlastností každej
tejto zložky branej oddelene, ako aj z aditívneho synergického účinku
týchto dvoch liekov po ich kombinácii.

/Farmakologický mechanizmus účinku/
Súvisiaci s Co-Prenessou
Co-Prenessa vytvára aditívnu synergiu antihypertenzných účinkov jej dvoch
zložiek.
Súvisiaci s perindoprilom
Perindopril je inhibítor angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítor),
ktorý mení angiotenzín I na angiotenzín II, vazokonstrikčnú látku.
ACE inhibícia znižuje hladiny angiotenzínu II v krvnej plazme a tým zvyšuje
sérovú aktivitu renínu (inhibíciou negatívnej spätnej väzby uvoľňovania
renínu) a tlmí sekréciu aldosterónu. Toto má za následok pokles celkovej
periférnej rezistencie s preferenčným účinkom na cievne riečisko v svale
a obličke, bez sprievodnej retencie solí a vody alebo reflexnej tachykardie
pri dlhodobej liečbe.
Keďže ACE inaktivuje bradykinín, ACE inhibícia má taktiež za následok
zvýšenú aktivitu cirkulačného a kallikrein-kinínového systému (a tým
aktivuje prostaglandínový systém). Je možné, že tento mechanizmus
spolupôsobí s účinkom ACE inhibítorov, znižujúcim krvný tlak, a je
čiastočne zodpovedný za ich vedľajšie účinky (napr. kašeľ).

Antihypertenzný účinok perindoprilu sa taktiež objavuje u ľudí nízkymi
alebo normálnymi koncentráciami renínu.

Perindopril je účinný prostredníctvom svojho aktívneho metabolitu,
perindoprilátu. Ostatné metabolity sú neaktívne.
Perindopril znižuje prácu srdca:
- vazodilatačným účinkom na žily, pravdepodobne spôsobeným zmenami
v metabolizme prostaglandínov: zníženie /pre-loadu/,
- znížením celkovej periférnej rezistencie: zníženie /after-loadu/.

Štúdie uskutočnené na pacientoch so srdcovou insuficienciou preukázali:
- pokles plniacich tlakov ľavej a pravej komory,
- zníženie celkovej periférnej cievnej rezistencie,
- zvýšenie srdcového výdaja a zlepšenie srdcového indexu,
- zvýšenie regionálneho prietoku krvi v svale.
Výsledky záťažových testov tiež ukázali zlepšenie.

Súvisiaci s indapamidom
Indapamid je sulfónamidový derivát s indolovým kruhom, farmakologicky
príbuzný s tiazidovou skupinou diuretík. Indapamid inhibuje re-absorpciu
sodíka v kortikálnom dilučnom segmente. Zvyšuje vylučovanie sodíka
a chloridov močom a v menšej miere aj vylučovanie draslíka a horčíka, čím
zvyšuje objem tvoreného moču a pôsobí antihypertenzne.

/Charakteristika antihypertenzného účinku/
Súvisiaca s Co-Prenessou
U hypertenzných pacientov, nezávisle od veku, vykazuje liek od dávky
závislý antihypertenzný účinok na diastolický a systolický arteriálny tlak
v ľahu i v stoji. Jeho antihypertenzný účinok pretrváva 24 hodín. Zníženie
krvného tlaku sa dosiahne za menej ako 1 mesiac bez tachyfylaxie; ukončenie
liečby nesprevádza /rebound/ fenomén. Počas klinických štúdií vytvorilo
súbežné podávanie perindoprilu a indapamidu synergický antihypertenzný
účinok vo vzťahu ku každému lieku podávanému samostatne.
Účinok nízko-dávkovej kombinácie perindoprilu a indapamidu na
kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu nebol sledovaný.
V multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, aktívne
kontrolovanej štúdii (PICXEL) bol echograficky vyhodnocovaný účinok
kombinácie perindoprilu s indapamidom na hypertrofiu ľavej komory (LVH)
v porovnaní s enalaprilom v monoterapii. V PICXEL štúdii boli náhodne
vyberaní hypertenzní pacienti s LVH (definované ako index masy ľavej komory
(left ventricular mass index, LVMI) >120 g/m2 u mužov a >100 g/m2 u žien)
na liečbu kombináciou perindoprilu a indapamidu (2 mg/0,625 mg) alebo
enalaprilom (10 mg) raz denne po dobu jedného roku. Dávky boli zvyšované na
základe kontrol hodnôt krvného tlaku až do 8 mg perindoprilu a 2,5 mg
indapamidu alebo 40 mg enalaprilu raz denne. Iba 34 % pacientov zotrvalo
v liečbe s 2 mg perindoprilu/0,625 mg indapamidu (v porovnaní s 20 %
pacientov s 10 mg enalaprilu).
Na konci liečby sa LVMI výrazne viac znížil u indapamid/perindoprilovej
skupiny (-10,1 g/m2) v porovnaní s enalaprilovou skupinou (-1,1 g/m2)
v celej náhodne vybranej populácii pacientov. Rozdiel v LVMI medzi
skupinami bol -8,3 (95 % Cl (-11,5, -5,0), p<0,0001).
Lepší účinok na LVMI bol dosiahnutý s vyššími perindopril/indapamid dávkami
ako s dávkami licencovanými pre Prelectal a BiPrelectal.
Čo sa týka krvného tlaku, odhadované hlavné rozdiely medzi skupinami
v randomizovanej populácii boli -5,8 mmHg (95 % Cl (-7,9, -3,7), p<0,0001)
pre systolický krvný tlak a -2,3 mmHg (95 % Cl (-3,6, -0,9), p<0,0004) pre
diastolický krvný tlak v prospech skupiny perindopril/indapamid.

Súvisiaca s perindoprilom
Perindopril je účinný pri všetkých stupňoch hypertenzie (miernej, stredne
ťažkej a ťažkej). Zníženie systolického a diastolického arteriálneho tlaku
je pozorované v ľahu i v stoji. Antihypertenzný účinok po jednotlivej dávke
je maximálny medzi 4. až 6. hodinou a udrží sa počas 24 hodín. Stupeň ACE
inhibície je približne 80 % dokonca aj po 24 hodinách. U respondentov sa
normálny krvný tlak dosiahne v priebehu jedného mesiaca a udrží sa bez
tachyfylaxie.

Vysadenie liečby nemá na hypertenziu /rebound/ efekt.

Perindopril má vazodilatačné účinky a obnovuje elasticitu hlavných
arteriálnych kmeňov, upravuje histomorfometrické zmeny v rezistencii
artérií a spôsobuje zmenšenie hypertrofie ľavej komory. V prípade potreby
vedie pridanie tiazidového diuretika k aditívnej synergii.

Kombinácia inhibítora angiotenzín konvertujúceho enzýmu s tiazidovým
diuretikom znižuje riziko hypokaliémie, ktoré je spojené so samotným
diuretikom.

Súvisiaca s indapamidom
Indapamid, v monoterapii, má antihypertenzný účinok, ktorý trvá 24 hodín.
Tento účinok nastáva pri dávkach, pri ktorých sú diuretické vlastnosti
minimálne.
Jeho antihypertenzný účinok je proporcionálny zlepšeniu arteriálnej
compliance a zníženiu celkovej cievnej rezistencie a periférnej cievnej
rezistencie arteriol. Indapamid zmenšuje hypertrofiu ľavej komory.
Ak sa dávka tiazidového diuretika a tiazidom príbuzného diuretika prekročí,
antihypertenzný účinok dosiahne plató, kým nežiaduce účinky sa ďalej
zhoršujú. Ak je liečba neúčinná, dávka sa nemá zvyšovať.
Okrem toho bolo preukázané, že z krátko-, stredne- a dlhodobého hľadiska u
hypertenzných pacientov indapamid:
- neovplyvňuje metabolizmus tukov: triglyceridy, LDL-cholesterol a HDL-
cholesterol,
- neovplyvňuje metabolizmus cukrov, ani u diabetických hypertenzných
pacientov.

2. Farmakokinetické vlastnosti

Súvisiace s Co-Prenessou
Spoločné podávanie perindoprilu a indapamidu nemení ich farmakokinetické
vlastnosti v porovnaní s ich oddeleným podávaním.

Súvisiace s perindoprilom
Perindopril je po perorálnom podaní rýchlo absorbovaný, maximálna
koncentrácia sa dosiahne po 1 hodine. Plazmatický polčas perindoprilu sa
rovná 1 hodine.
Perindopril je prodrug. 27 % podanej dávky perindoprilu prichádza do
krvného riečiska vo forme aktívneho metabolitu, perindoprilátu. Okrem
aktívneho perindoprilátu sa perindopril metabolizuje na päť ďalších
metabolitov, ktoré sú neaktívne. Maximálna plazmatická koncentrácia
perindoprilátu sa dosiahne po 3-4 hodinách.
Keďže príjem potravy znižuje konverziu na perindoprilát, a tým aj jeho
biodostupnosť, terc- butylaminová soľ perindoprilu sa má užívať perorálne
v jednotlivej dávke ráno pred jedlom. Medzi dávkou perindoprilu a jeho
množstvom v plazme bol dokázaný lineárny vzťah. Distribučný objem
neviazaného perindoprilátu je približne 0,2 l/kg. Väzba perindoprilátu na
plazmatické proteíny je 20 %, predovšetkým na angiotenzín konvertujúci
enzým, ale závisí od koncentrácie.
Perindoprilát sa vylučuje v moči a terminálny polčas neviazanej frakcie je
približne 17 hodín a rovnovážny stav sa dosiahne do 4 dní.
Eliminácia perindoprilátu sa u starších ľudí znižuje, ako aj u pacientov so
srdcovým a renálnym zlyhaním. Pri poškodení funkcie obličiek je dávku
potrebné upraviť podľa stupňa poškodenia (klírens kreatinínu).
Klírens perindoprilátu pri dialýze je 70 ml/min.
U cirhotických pacientov je kinetika perindoprilu zmenená: hepatálny
klírens materskej molekuly je znížený o polovicu. Avšak množstvo
vytvoreného perindoprilátu nie je znížené a úprava dávky nie je preto
potrebná (pozri časti 4.2 a 4.4).

Súvisiace s indapamidom
Indapamid sa rýchlo a úplne absorbuje z tráviaceho traktu.
Maximálna plazmatická hladina sa u ľudí dosiahne približne jednu hodinu po
perorálnom podaní lieku. Väzba na plazmatické proteíny je 79 %.
Eliminačný polčas je 14 až 24 hodín (priemer 18 hodín). Opakované podávanie
nevedie k akumulácii. Eliminácia je prevažne močom (70 % dávky) a stolicou
(22 %) vo forme neaktívnych metabolitov.
Farmakokinetické parametre sa u pacientov s renálnou insuficienciou
nemenia.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Kombinácia perindoprilu a indapamidu má oproti svojím jednotlivým zložkám
mierne zvýšenú toxicitu. Nezdá sa, že by boli renálne prejavy u potkanov
potencované. Avšak kombinácia vyvoláva gastrointestinálnu toxicitu u psov
a maternotoxické účinky sa zdajú byť zvýšené u potkanov (v porovnaní s
perindoprilom).
Aj napriek tomu sa tieto nežiaduce účinky prejavili až v dávkových
hladinách blízkych hraniciam bezpečnosti v porovnaní s používanými
terapeutickými dávkami.
Predklinické štúdie robené samostatne s perindoprilom a indapamidom
nepreukázali ich genotoxický, karcinogénny alebo teratogénny potenciál.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

Mikrokryštalická celulóza
Monohydrát laktózy
Hydrogenuhličitan sodný
Koloidný oxid kremičitý bezvodý
Magnéziumstearát.

2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

3. Čas použiteľnosti

3 roky.

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

5. Druh obalu a obsah balenia

Blistre (PVC/PE/PVDC/Al) so 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 alebo
100 tabletami v škatuľke.
Blistre (OPA/Al/PVC/Al) so 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 alebo
100 tabletami v škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA Polska Sp.z.o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Varšava, Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

58/0436/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE

14.11.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Január 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C46276
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09BA04 - perindoprilum, indapamidum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
PL Polsko
Výrobca lieku:
KRKA d.d., Novo Mesto, SLOVINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
5.48 € / 165.09 SK
Úhrada poisťovňou:
4.06 € / 122.31 SK
Doplatok pacienta:
1.42 € / 42.78 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:29.77 € ÚP:13.05 € DP:16.72 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien