Detail:
Levetiracetam Orion 500 mg tbl flm 50x500 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
Názov lieku:
Levetiracetam Orion 500 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 50x500 mg (blis. PVC/PE/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2010/05619,
2010/05620, 2010/05621, 2010/05622PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Levetiracetam Orion 250 mg
Levetiracetam Orion 500 mg
Levetiracetam Orion 750 mg
Levetiracetam Orion 1000 mg
filmom obalené tablety
levetiracetam

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov,
povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Levetiracetam Orion a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Levetiracetam Orion
3. Ako užívať Levetiracetam Orion
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Levetiracetam Orion
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE LEVETIRACETAM ORION A NA ČO SA POUŽÍVA

Levetiracetam Orion filmom obalené tablety je liek proti epilepsii (liek
používaný na liečbu epileptických záchvatov).

Levetiracetam Orion sa používa:
- samostatne u pacientov vo veku od 16 rokov s novodiagnostikovanou
epilepsiou na liečbu
parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej.
- ako prídavná liečba k iným antiepileptikám na liečbu:
. parciálnych záchvatov s generalizáciou alebo bez nej u pacientov vo
veku od jedného
mesiaca
. myoklonických záchvatov u pacientov vo veku od 12 rokov s juvenilnou
myoklonickou
epilepsiou
. primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov u pacientov
vo veku od
12 rokov s idiopatickou generalizovanou epilepsiou


2. SKÔR AKO UŽIJETE LEVETIRACETAM ORION

Neužívajte Levetiracetam Orion
- Keď ste alergický (precitlivený) na levetiracetam alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek lieku
Levetiracetamu Orion.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Levetiracetamu Orion
- Keď máte ťažkosti s obličkami, dbajte na pokyny lekára. Lekár rozhodne,
či sa má Vaša dávka
upraviť.
- Keď spozorujete akékoľvek spomalenie rastu alebo neočakávaný rozvoj
puberty u dieťaťa, kontaktujte, prosím, svojho lekára.
- Ak spozorujete zvýšenú závažnosť záchvatov (napr. zvýšený výskyt),
povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi.
- U niekoľkých osôb liečených antiepileptikami, ako je Levetiracetam
Orion, sa vyskytli myšlienky na
sebapoškodzovanie alebo samovraždu. Pokiaľ sa u Vás objaví akýkoľvek
príznak depresie
a/alebo samovražedných myšlienok, obráťte sa, prosím, na svojho lekára.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je
viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

Užívanie Levetiracetamu Orion s jedlom a nápojmi
Levetiracetam Orion môžete užívať s jedlom alebo bez jedla. Z
bezpečnostných dôvodov neužívajte Levetiracetam Orions alkoholom.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Ak ste tehotná alebo sa domnievate, že by ste mohli byť tehotná, prosím,
informujte o tom svojho
lekára. Levetiracetam Orion sa má užívať počas tehotenstva iba v
nevyhnutných prípadoch. Možné riziko pre nenarodené dieťa nie je známe. V
štúdiách na zvieratách Levetiracetam Orion ukázal neželané účinky na
rozmnožovanie pri vyšších hladinách dávok než sú potrebné na kontrolu
záchvatov.
Počas liečby sa neodporúča dojčiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Levetiracetam Orion môže narušiť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo
obsluhovať akékoľvek nástroje alebo stroje, pretože Levetiracetam Orion
môže spôsobovať ospalosť. Pravdepodobnosť je vyššia na začiatku liečby
alebo po zvýšení dávky. Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, kým sa
nestanoví, že Vaša schopnosť vykonávať takéto činnosti nie je ovplyvnená.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Levetiracetamu Orion
Levetiracetam Orion 750 mg filmom obalené tablety obsahuje farbivo oranžovú
žlť E110, ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


3. AKO UŽÍVAŤ LEVETIRACETAM ORION

Vždy užívajte Levetiracetam Orion presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak
si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.
Levetiracetam Orion sa musí užívať dvakrát denne, jedenkrát ráno a
jedenkrát večer, každý deň približne
v rovnakom čase.
Užívajte toľko tabliet, koľko Vám predpísal lekár.

/Monoterapia/
Dávka u dospelých a dospievajúcich (vo veku od 16 rokov):
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg a 3 000 mg každý deň.
Ak začínate užívať Levetiracetam Orion po prvýkrát, lekár Vám predpíše
nižšiu dávku po dobu 2 týždňov
pred podaním najnižšej zvyčajnej dávky.

/Prídavná liečba/
Dávka u dospelých a dospievajúcich (12 až 17 rokov) s hmotnosťou 50 kg
alebo vyššou:
Zvyčajná dávka: medzi 1 000 mg a 3 000 mg každý deň.

Dávka u dojčiat (6 až 23 mesiacov), detí (2 až 11 rokov) a dospievajúcich
(12 až 17 rokov)
s hmotnosťou nižšou ako 50 kg:
Zvyčajná dávka: medzi 20 mg na kg telesnej hmotnosti a 60 mg na kg telesnej
hmotnosti každý deň.
Levetiracetam Orion sa musí užívať dvakrát denne, jedenkrát ráno a
jedenkrát večer, každý deň približne
v rovnakom čase.
Lekár Vám predpíše najvhodnejšiu liekovú formu Levetiracetamu Orion podľa
hmotnosti a dávky.

Spôsob podania:
Tablety Levetiracetam Orion sa zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny
(napr. pohárom vody).

Dĺžka liečby:
Levetiracetam Orion sa používa na dlhodobú liečbu. V liečbe Levetiracetamom
Orion máte pokračovať tak dlho, ako Vám povedal lekár.

Ak užijete viac Levetiracetamu Orion, ako máte:
Možné vedľajšie účinky predávkovania Levetiracetamom Orion sú ospalosť,
motorický nepokoj, agresivita, zníženie ostražitosti, útlm dýchania a kóma.
Pokiaľ ste užili viac tabliet, než ste mali, vyhľadajte svojho lekára.
Lekár určí najlepšiu možnú
liečbu predávkovania.

Ak zabudnete užiť Levetiracetam Orion:
Pokiaľ ste zabudli jednu alebo viacero dávok, vyhľadajte svojho lekára.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Levetiracetam Orion:
Liečbu neukončujte bez dohody s lekárom, pretože to môže zosilniť
záchvaty. Ak sa lekár rozhodne ukončiť Vašu liečbu Levetiracetamom Orion,
poučí Vás, ako Levetiracetam Orion postupne vysadzovať.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Levetiracetam Orion môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Povedzte svojmu lekárovi, pokiaľ máte čokoľvek z nasledovného.

Niektoré vedľajšie účinky ako je ospalosť, únava a závrat sa môžu
vyskytovať častejšie na začiatku
liečby alebo pri zvýšení dávky. Tieto účinky sa však majú časom znižovať.

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 pacienta z 10):
- somnolencia (ospalosť);
- asténia/únava (vyčerpanosť).

Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100):
- infekcia, nazofaryngitída (zápal nosohltana)
- znížený počet krvných doštičiek
- anorexia (strata chuti do jedla), nárast telesnej hmotnosti
- motorický nepokoj, depresia, emocionálna labilita/zmena nálady,
nepriateľstvo alebo agresivita
- nespavosť, nervozita alebo podráždenosť, poruchy osobnosti (problémy
so správaním)
- abnormálne myslenie (pomalé myslenie, neschopnosť sústrediť sa)
- závrat (pocit nerovnováhy), kŕče, bolesť hlavy, hyperkinéza
(zvýšená pohybová aktivita), ataxia
(porušená koordinácia pohybu), trasenie (mimovoľné chvenie), amnézia
(strata pamäti),
porucha rovnováhy, narušená pozornosť (strata koncentrácie), porucha
pamäti (zábudlivosť)
- diplopia (zdvojené videnie), rozmazané videnie
- vertigo (pocit točenia)
- kašeľ (zhoršenie existujúceho kašľa)
- bolesť brucha, nutkanie na vracanie, dyspepsia (tráviace
ťažkosti), hnačka, vracanie
- vyrážka, ekzém, svrbenie
- myalgia (bolesť svalov)
- náhodné úrazy.

Neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov):
- znížený počet červených krviniek a/alebo bielych krviniek
- strata telesnej hmotnosti
- abnormálne správanie, zúrivosť, úzkosť, zmätenosť, halucinácie,
duševné poruchy, samovražda,
pokus o samovraždu a samovražedné myšlienky
- parestézia (mravčenie)
- pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy), zlyhanie pečene,
hepatitída (žltačka), abnormálne
funkčné pečeňové testy
- vypadávanie vlasov, pľuzgiere na koži, v ústach, v oblasti očí a
pohlavných orgánov, kožná
vyrážka.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte
to, prosím, svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LEVETIRACETAM ORION

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Levetiracetam Orion po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
blistri, obale na tablety alebo škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa
vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Levetiracetam Orion obsahuje

- Liečivo je levetiracetam.
/250 mg:/ Každá filmom obalená tableta obsahuje 250 mg levetiracetamu.
/500 mg:/ Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg levetiracetamu.
/750 mg:/ Každá filmom obalená tableta obsahuje 750 mg levetiracetamu.
/1000 mg:/ Každá filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg levetiracetamu.

- Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: kukuričný škrob, koloidný bezvodý oxid kremičitý,
povidón (K30), mastenec, magnéziumstearát.
Obaľovacia vrstva:
/250 mg:/ Hypromelóza, makrogol 4000, oxid titaničitý (E 171),
indigokarmínový hliníkový lak (E 132)
/500 mg:/ Hypromelóza, makrogol 4000, oxid titaničitý (E 171),
žltý oxid železitý (E 172)
/750 mg:/ Hypromelóza, makrogol 4000, oxid titaničitý (E 171),
indigokarmínový hliníkový lak (E 132), oranžová žlť (E110),
červený oxid železitý (E 172)
/1000 mg:/ Hypromelóza, makrogol 4000, oxid titaničitý (E 171)


Ako vyzerá Levetiracetam Orion a obsah balenia

/250 mg:/ Modré bikonvexné filmom obalené tablety oválneho tvaru s vyrytou
hlbokou deliacou ryhou oddeľujúcou „E” a „10” na jednej strane a na strane
druhej ploché. Priemerná veľkosť tablety je 14,7 x 6,9 mm. Tableta sa môže
rozdeliť na rovnaké polovice.

/500 mg:/ Žlté bikonvexné filmom obalené tablety oválneho tvaru s vyrytou
hlbokou deliacou ryhou oddeľujúcou „E” a „11” na jednej strane a na strane
druhej ploché. Priemerná veľkosť tablety je 18,3 x 8,0 mm. Tableta sa môže
rozdeliť na rovnaké polovice.

/750 mg:/ Oranžové bikonvexné filmom obalené tablety oválneho tvaru s vyrytou
hlbokou deliacou ryhou oddeľujúcou „E” a „12” na jednej strane a na strane
druhej ploché. Priemerná veľkosť tablety je 19,8 x 9,2 mm. Tableta sa môže
rozdeliť na rovnaké polovice.

/1000 mg:/ Biele až takmer biele bikonvexné filmom obalené tablety
modifikovaného oválneho tvaru s vyrytou deliacou ryhou oddeľujúcou „E” a
„13” na jednej strane a na strane druhej ploché. Priemerná veľkosť tablety
je 22,5 x 10,7 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Veľkosti balení:
- 20, 30, 50, 60, 100 a 200 filmom obalených tabliet v priehľadných
PVC/PE/PVdC – hliníková fólia blistroch
- 30, 100, 200 a 500 filmom obalených tabliet v HDPE nádobe na tablety.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Výrobca

Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 9/2011.
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku

Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2010/05619,
2010/05620, 2010/05621, 2010/05622


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Levetiracetam Orion 250 mg
Levetiracetam Orion 500 mg
Levetiracetam Orion 750 mg
Levetiracetam Orion 1000 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

/250 mg:/ Každá filmom obalená tableta obsahuje 250 mg levetiracetamu.
/500 mg:/ Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg levetiracetamu.
/750 mg:/ Každá filmom obalená tableta obsahuje 750 mg levetiracetamu.
/1000 mg:/ Každá filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg levetiracetamu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

/750 mg:/ Pomocné látky:
Hliníkový lak oranžovej žlti (E110) 0,117 mg


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

/250 mg:/ Modré bikonvexné filmom obalené tablety oválneho tvaru s vyrytou
hlbokou deliacou ryhou oddeľujúcou „E” a „10” na jednej strane a na strane
druhej ploché. Priemerná veľkosť tablety je 14,7 x 6,9 mm. Tableta sa môže
rozdeliť na rovnaké polovice.

/500 mg:/ Žlté bikonvexné filmom obalené tablety oválneho tvaru s vyrytou
hlbokou deliacou ryhou oddeľujúcou „E” a „11” na jednej strane a na strane
druhej ploché. Priemerná veľkosť tablety je 18,3 x 8,0 mm. Tableta sa môže
rozdeliť na rovnaké polovice.

/750 mg:/ Oranžové bikonvexné filmom obalené tablety oválneho tvaru s vyrytou
hlbokou deliacou ryhou oddeľujúcou „E” a „12” na jednej strane a na strane
druhej ploché. Priemerná veľkosť tablety je 19,8 x 9,2 mm. Tableta sa môže
rozdeliť na rovnaké polovice.

/1000 mg:/ Biele až takmer biele bikonvexné filmom obalené tablety
modifikovaného oválneho tvaru s vyrytou deliacou ryhou oddeľujúcou „E” a
„13” na jednej strane a na strane druhej ploché. Priemerná veľkosť tablety
je 22,5 x 10,7 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Levetiracetam Orion je indikovaný ako monoterapia pri liečbe parciálnych
záchvatov s alebo bez sekundárnej generalizácie u pacientov od veku 16
rokov s práve diagnostikovanou epilepsiou.

Levetiracetam Orion je indikovaný ako prídavná terapia
. pri liečbe parciálnych záchvatov s alebo bez sekundárnej generalizácie
u dospelých, detí a
dojčiat vo veku od 1 mesiaca s epilepsiou.
. pri liečbe myoklonických záchvatov u dospelých a dospievajúcich od
veku 12 rokov s juvenilnou
myoklonickou epilepsiou.
. pri liečbe primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov u
dospelých a
dospievajúcich od veku 12 rokov s idiopatickou generalizovanou
epilepsiou.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Monoterapia u dospelých a dospievajúcich od veku 16 rokov

Odporúčaná úvodná dávka je 250 mg dvakrát denne, ktorú je možné po dvoch
týždňoch zvýšiť na
začiatočnú terapeutickú dávku 500 mg dvakrát denne. Dávku je možné ďalej
zvyšovať o 250 mg
dvakrát denne každé dva týždne v závislosti od klinickej odpovede.
Maximálna dávka je 1500 mg
dvakrát denne.

Prídavná liečba u dospelých (? 18 rokov) a dospievajúcich (12 až 17 rokov)
s hmotnosťou 50 kg
alebo vyššou

Začiatočná terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denne. S touto dávkou možno
začať v prvý deň
liečby.
V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti možno dennú dávku zvýšiť
až na 1500 mg dvakrát
denne. Dávku je možné zvyšovať alebo znižovať o 500 mg dvakrát denne každé
dva až štyri týždne.

Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti (65 rokov a starší)
U starších pacientov so zhoršenou funkciou obličiek (pozri nižšie „Pacienti
s poruchou funkcie obličiek“
) sa odporúča úprava dávky.

Porucha funkcie obličiek
Denná dávka sa musí upraviť individuálne podľa funkcie obličiek.
Pre dospelých pacientov použite nasledovnú tabuľku a dávku upravte
zodpovedajúcim spôsobom. Pri
použití tejto tabuľky na dávkovanie je potrebné stanoviť klírens kreatinínu
(CLcr) pacienta v ml/min.
U dospelých a dospievajúcich s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je možné CLcr
v ml/min stanoviť
z merania kreatinínu v sére (mg/dl) pomocou nasledovnej rovnice.

|CLcr (ml/min) = |[140-vek (roky)] x hmotnosť |(x 0,85 u žien) |
| |(kg) | |
| |72 x kreatinín v sére | |
| |(mg/dl) | |


CLcr sa potom prepočíta podľa nasledovného vzorca na plochu povrchu tela
(body surface area,
BSA):

|CLcr (ml/min/1,73 m2)|CLcr (ml/min) |x 1,73 |
|= | | |
| | BSA pacienta| |
| |(m˛) | |

Úprava dávky u dospelých a dospievajúcich pacientov s hmotnosťou vyššou ako
50 kg
s poruchou funkcie obličiek
|Skupina |Klírens kreatinínu |Dávkovanie a frekvencia|
| |(ml/min/1,73 m2) | |
|Normálna |> 80 |500 až 1500 mg dvakrát |
| | |denne |
|Mierna |50-79 |500 až 1000 mg dvakrát |
| | |denne |
|Stredne závažná |30-49 |250 až 750 mg dvakrát |
| | |denne |
|Závažná |< 30 |250 až 500 mg dvakrát |
| | |denne |
|Dialyzovaní pacienti v |- |500 až 1000 mg |
|terminálnom | |jedenkrát denne (2) |
|štádiu zlyhania | | |
|obličiek (1) | | |


(1) V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča podať úvodnú dávku 750
mg.
(2) Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 250 až 500 mg.

U detí s poruchou funkcie obličiek je potrebné upraviť dávku levetiracetamu
podľa funkcie obličiek,
pretože klírens levetiracetamu závisí od funkcie obličiek. Toto odporúčanie
je založené na štúdii
s dospelými pacientmi s poruchou funkcie obličiek.

CLcr v ml/min/1,73 m˛ je možné odhadnúť zo stanoveného sérového kreatinínu
(mg/dl) pre mladých
dospievajúcich, deti s použitím nasledovného vzorca (Schwartzov vzorec):

|CLcr (ml/min/1,73 m2)| Výška (cm) x ks | |
|= | | |
| | Sérový kreatinín | |
| |(mg/dl) | |

ks = 0,45 pre donosené dojčatá vo veku do 1 roka; ks = 0,55 pre deti
mladšie ako 13 rokov
a dospievajúce dievčatá; ks = 0,7 pre dospievajúcich chlapcov

Úprava dávky pre dojčatá, deti a dospievajúcich pacientov s hmotnosťou
nižšou ako
50 kg s poruchou funkcie obličiek

|Skupina |Klírens |Dávkovanie a frekvencia |
| |kreatinínu | |
| |(ml/min/1,73 | |
| |m2) | |
| | |Dojčatá od 1 do menej|Dojčatá od 6 do 23 |
| | |ako 6 mesiacov |mesiacov, deti a |
| | | |dospievajúci |
| | | |s hmotnosťou do 50 kg |
|Normálna |> 80 |7 až 21 mg/kg dvakrát|10 až 30 mg/kg dvakrát |
| | |denne |denne |
|Mierna |50-79 |7 až 14 mg/kg dvakrát|10 až 20 mg/kg dvakrát |
| | |denne |denne |
|Stredne |30-49 |3,5 až 10,5 mg/kg |5 až 15 mg/kg dvakrát |
|závažná | |dvakrát denne |denne |
|Závažná |< 30 |3,5 až 7 mg/kg |5 až 10 mg/kg dvakrát |
| | |dvakrát denne |denne |
|Dialyzovaní |-- |7 až 14 mg/kg |10 až 20 mg/kg |
|pacienti | |jedenkrát denne |jedenkrát denne |
|v | |(1) (3) |(2) (4) |
|terminálnom | | | |
|štádiu | | | |
|zlyhania | | | |
|obličiek | | | |


(1) V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča úvodná dávka 10,5 mg/kg.
(2) V prvý deň liečby levetiracetamom sa odporúča úvodná dávka 15 mg/kg.
(3) Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 3,5 až 7 mg/kg.
(4) Po dialýze sa odporúča dodatočná dávka 5 až 10 mg/kg.

Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene nie je
potrebná žiadna úprava
dávky. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene môže klírens
kreatinínu podhodnocovať
insuficienciu obličiek. Preto sa pri klírense kreatinínu < 60 ml/min/1,73
m2 odporúča znížiť dennú
udržiavaciu dávku o 50 %.

Deti a dospievajúci

Lekár má predpísať najvhodnejšiu liekovú formu a silu podľa telesnej
hmotnosti a dávky.

Monoterapia

Bezpečnosť a účinnosť levetiracetamu u detí a dospievajúcich vo veku do 16
rokov ako monoterapia neboli stanovené.
K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Prídavná liečba pre dojčatá vo veku 6 až 23 mesiacov, deti (2 až 11 rokov)
a dospievajúcich (12 až 17
rokov) s hmotnosťou nižšou ako 50 kg

Začiatočná terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denne.
V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti možno dávku zvýšiť až na
30 mg/kg dvakrát denne.
Zmeny dávky nemajú prekročiť zvýšenie alebo zníženie o 10 mg/kg dvakrát
denne každé dva týždne.
Má sa použiť najnižšia účinná dávka. Dávkovanie u detí s hmotnosťou 50 kg
alebo vyššou je rovnaká ako u dospelých.

Odporúčané dávkovanie pre dojčatá vo veku od 6 mesiacov, deti a
dospievajúcich:

|Hmotnosť |Začiatočná dávka: |Maximálna dávka: |
| |10 mg/kg dvakrát |30 mg/kg dvakrát |
| |denne |denne |
|6 kg(1) |60 mg dvakrát |180 mg dvakrát |
| |denne |denne |
|10 kg(1) |100 mg dvakrát |300 mg dvakrát |
| |denne |denne |
|15 kg(1) |150 mg dvakrát |450 mg dvakrát |
| |denne |denne |
|20 kg(1) |200 mg dvakrát |600 mg dvakrát |
| |denne |denne |
|25 kg |250 mg dvakrát |750 mg dvakrát |
| |denne |denne |
|Od 50 kg(2) |500 mg dvakrát |1 500 mg dvakrát |
| |denne |denne |


(1) Deti s hmotnosťou 20 kg alebo nižšou majú prednostne začať liečbu
perorálnym roztokom.
(2) Dávka u detí a dospievajúcich s hmotnosťou 50 kg alebo vyššou je
rovnaká ako u dospelých.

Prídavná liečba pre dojčatá vo veku 1 až 6 mesiacov

Tabletová forma sa nedá prispôsobiť pre používanie u dojčiat vo veku do 6
mesiacov. Pre používanie
u dojčiat je určená lieková forma perorálny roztok.

Levetiracetam Orion nie je vhodný pre dávky < 250 mg/deň. Sú dostupné iné
lieky s levetiracetamom, ako je perorálny roztok.

Spôsob podania

Filmom obalené tablety sa musia užívať perorálne, prehĺtať s dostatočným
množstvom tekutiny a
možno ich užívať s jedlom alebo bez jedla. Denná dávka sa podáva v dvoch
rovnakých čiastkových
dávkach.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na levetiracetam alebo na iné deriváty pyrolidónu alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Vysadenie
Ak sa musí Levetiracetam Orion vysadiť, podľa súčasnej klinickej praxe sa
odporúča vysadzovať ho postupne (napr. u dospelých a dospievajúcich s
hmotnosťou vyššou ako 50 kg: znižovanie o 500 mg dvakrát denne každé dva až
štyri týždne, u dojčiat starších ako 6 mesiacov, detí a dospievajúcich
s hmotnosťou do 50 kg: nemá zníženie dávky prekročiť pokles 10 mg/kg
dvakrát denne každé dva týždne;

Renálna insuficiencia
Podávanie Levetiracetamu Orion pacientom s poruchou funkcie obličiek si
môže vyžadovať úpravu dávky. U pacientov so závažnou poruchou funkcie
pečene sa pred stanovením dávky odporúča posúdiť funkciu obličiek (pozri
časť 4.2).

Samovražda
U pacientov liečených antiepileptikami (vrátane levetiracetamu) sa hlásili
prípady samovraždy,
pokusy o samovraždu, samovražedné myšlienky a správanie. Metaanalýza
randomizovaných,
placebom kontrolovaných klinických skúšaní s antiepileptikami preukázala
malé zvýšenie rizika samovražedných myšlienok a správania. Mechanizmus
vzniku tohto rizika nie je známy.

Z tohto dôvodu sa majú u pacientov sledovať znaky depresie a/alebo
samovražedných myšlienok a
správania a má sa zvážiť vhodná liečba. Pacientom (a ich opatrovateľom) sa
má odporučiť,
aby v prípade výskytu znakov depresie a/alebo samovražedných myšlienok
alebo správania,
okamžite vyhľadali lekársku pomoc.

Deti a dospievajúci
Tabletová lieková forma nie je prispôsobená na používanie u dojčiat
mladších ako 6 mesiacov.
Dostupné údaje u detí nenaznačili vplyv na rast a pubertu. Dlhodobé účinky
u detí na schopnosť
učiť sa, inteligenciu, rast, endokrinnú funkciu, pubertu a plodnosť sú však
naďalej neznáme.

Bezpečnosť a účinnosť levetiracetamu sa nehodnotila dôkladne u dojčiat s
epilepsiou mladších ako
1 rok. Len 35 dojčiat mladších ako 1 rok s parciálnymi záchvatmi bolo
exponovaných v klinických
štúdiách, z nich len 13 bolo mladších ako 6 mesiacov.

Levetiracetam Orion 750 mg filmom obalené tablety obsahujú farbivo
hliníkový lak oranžovej žlti (E110), ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie

Antiepileptiká
Údaje pred uvedením lieku na trh z klinických štúdií vykonaných
s dospelými ukazujú, že levetiracetam nemal vplyv na sérové koncentrácie už
podávaných antiepileptík (fenytoín, karbamazepín, kyselina
valproová, fenobarbital, lamotrigín, gabapentín a primidon) a že tieto
antiepileptiká neovplyvnili
farmakokinetiku levetiracetamu.

Rovnako ako u dospelých, ani u detských pacientov užívajúcich až do 60
mg/kg/deň levetiracetamu
nie je žiadny dôkaz klinicky významných liekových interakcií.
Retrospektívne hodnotenie farmakokinetických interakcií u detí a
dospievajúcich s epilepsiou (4 až
17 rokov) potvrdilo, že prídavná liečba s perorálne podávaným
levetiracetamom neovplyvnila sérové
koncentrácie v rovnovážnom stave súbežne podávaného karbamazepínu a
valproátu. Údaje však
naznačujú o 20 % vyšší klírens levetiracetamu u detí užívajúcich enzýmy
indukujúce antiepileptiká.
Úprava dávkovania sa nevyžaduje.

Probenecid
Zistilo sa, že probenecid (500 mg štyrikrát denne), blokátor renálnej
tubulárnej sekrécie, inhibuje
renálny klírens primárneho metabolitu, nie však levetiracetamu.
Koncentrácia uvedeného metabolitu
však zostáva nízka. Možno očakávať, že ostatné lieky vylučované aktívnou
tubulárnou sekréciou by
tiež mohli znižovať renálny klírens metabolitu. Účinok levetiracetamu na
probenecid sa nezisťoval a
účinok levetiracetamu na ďalšie aktívne vylučované lieky, napr. NSAID,
sulfónamidy a metotrexát nie
je známy.

Perorálne kontraceptíva a iné farmakokinetické interakcie
Levetiracetam v dávke 1000 mg denne nemal vplyv na farmakokinetiku
perorálnych kontraceptív
(etinylestradiol a levonorgestrel); endokrinné parametre (luteinizačný
hormón a progesterón) sa
nezmenili. Levetiracetam v dávke 2000 mg denne nemal vplyv na
farmakokinetiku digoxínu
a warfarínu; protrombínové časy sa nezmenili. Súbežné podávanie s
digoxínom, perorálnymi
kontraceptívami a warfarínom neovplyvnilo farmakokinetiku levetiracetamu.

Antacída
Nie sú k dispozícií žiadne údaje o vplyve antacíd na vstrebávanie
levetiracetamu.

Jedlo a alkohol
Jedlo neovplyvnilo rozsah vstrebávania levetiracetamu, no rýchlosť
vstrebávania sa mierne znížila.
Nie sú k dispozícií žiadne údaje o interakcii levetiracetamu s alkoholom.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití levetiracetamu u gravidných
žien. Štúdie na zvieratách
preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne
riziko u ľudí.

Levetiracetam sa neodporúča počas gravidity a u žien vo fertilnom veku,
ktoré nepoužívajú antikoncepciu, pokiaľ to nie jednoznačne nevyhnutné.

Rovnako ako pri iných antiepileptikách, fyziologické zmeny počas gravidity
môžu ovplyvniť koncentráciu
levetiracetamu. Počas gravidity sa pozoroval pokles plazmatickej
koncentrácie levetiracetamu.
Tento pokles je výraznejší počas prvého trimestra (do 60 % východiskovej
hodnoty koncentrácie pred
graviditou). Pre gravidnú ženu liečenú levetiracetamom sa má zabezpečiť
adekvátny klinický manažment. Vysadenie antiepileptickej liečby môže viesť
k exacerbácii ochorenia, ktoré môže poškodiť matku a plod.

Laktácia
Levetiracetam sa vylučuje do materského mlieka. Dojčenie sa preto
neodporúča. V prípade, že
je však liečba levetiracetamom počas dojčenia potrebná má sa zvážiť pomer
prínosu liečby voči rizikám liečby vzhľadom na význam dojčenia.

Fertilita
V štúdiách na zvieratách sa nezistil žiadny vplyv na fertilitu (pozri časť
5.3). Nie sú k dispozícii žiadne
klinické údaje, nie je známe potenciálne riziko u ľudí.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.
Vzhľadom na možnú rozdielnu individuálnu citlivosť niektorí pacienti môžu
najmä na začiatku liečby
alebo po zvýšení dávky pociťovať ospalosť alebo iné symptómy v súvislosti s
centrálnym nervovým
systémom. Preto sa u týchto pacientov odporúča opatrnosť pri vykonávaní
náročných aktivít, napr. pri
vedení vozidiel alebo pri obsluhe strojov. Pacientom sa neodporúča viesť
vozidlá ani obsluhovať
stroje, kým sa nestanoví, že ich schopnosť vykonávať takéto činnosti nie je
ovplyvnená.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Súhrnné údaje bezpečnosti z klinických štúdií vykonaných s perorálnymi
formami levetiracetamu s dospelými pacientmi s parciálnymi záchvatmi
ukázali, že sa nežiaduce reakcie vyskytli u 46,4 %
pacientov liečených levetiracetamom a u 42,2 % pacientov v skupine s
placebom. Závažné nežiaduce reakcie sa vyskytli u 2,4 % pacientov liečených
levetiracetamom a u 2,0 % pacientov v skupine s placebom. Najčastejšie
zaznamenanými nežiaducimi reakciami boli somnolencia, asténia a závrat. Pri
analýze súhrnnej bezpečnosti sa nezistil jednoznačný vzťah dávka-odpoveď,
no výskyt a závažnosť
nežiaducich reakcií v súvislosti s centrálnym nervovým systémom sa časom
znižovala.

V monoterapii sa u 49,8 % jedincov vyskytla minimálne jedna nežiaduca
reakcia súvisiaca s liekom.
Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami boli únava a ospalosť.

Štúdia vykonaná s dospelými a dospievajúcimi s myoklonickými záchvatmi (12
až 65 rokov) ukázala,
že u 33,3 % pacientov v skupine s levetiracetamom a u 30,0 % pacientov v
skupine s placebom sa prejavili
nežiaduce reakcie, o ktorých sa usudzuje, že súvisia s liečbou.
Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie
boli bolesť hlavy a ospalosť. Incidencia nežiaducich reakcií u pacientov s
myoklonickými záchvatmi
bola nižšia ako u dospelých pacientov s parciálnym nástupom záchvatov (33,3
% oproti 46,4 %).

Štúdia vykonaná u dospelých a detí (4 až 65 rokov) s idiopatickou
generalizovanou epilepsiou
s primárnymi generalizovanými tonicko-klonickými záchvatmi potvrdila, že u
39,2 % pacientov
v skupine s levetiracetamom a u 29,8 % pacientov v skupine s placebom sa
prejavili nežiaduce reakcie, o
ktorých sa usudzuje, že súvisia s liečbou. Najčastejšie hlásená nežiaduca
reakcia bola únava.

Zvýšenie frekvencie záchvatov o viac ako 25 % sa zaznamenalo u 14 %
dospelých a detských
pacientov (vo veku 4 až 16 rokov) s parciálnymi záchvatmi liečených
levetiracetamom a u 26 %
dospelých a 21% detských pacientov liečených placebom. Ak sa levetiracetam
použil na liečbu primárne generalizovaných tonicko-klonických záchvatov
u dospelých a dospievajúcich s idiopatickou generalizovanou epilepsiou,
nemalo to žiaden vplyv na frekvenciu absencií.

Zoznam nežiaducich reakcií zoradených do tabuľky
Nežiaduce reakcie hlásené v klinických štúdiách (u dospelých,
dospievajúcich, detí
) a zo skúseností po uvedení lieku na trh sú uvedené v nasledovnej tabuľke
podľa tried
orgánových systémov a podľa frekvencie. Pre klinické skúšania sa frekvencia
definuje nasledovne: veľmi
časté (> 1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); menej časté (> 1/1000 až <
1/100); zriedkavé (? 1/10 000 až
< 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).
Údaje zo skúseností po uvedení lieku na trh nie sú dostatočné na podporu
odhadu ich výskytu v liečenej populácii.

. Infekcie a nákazy
Časté: infekcia, nazofaryngitída

. Poruchy krvi a lymfatického systému
Časté: trombocytopénia
Neznáme: leukopénia, neutropénia, pancytopénia (so supresiou kostnej drene
zistenou v niektorých
prípadoch)

. Poruchy metabolizmu a výživy
Časté: anorexia, nárast telesnej hmotnosti.
Neznáme: zníženie telesnej hmotnosti

. Psychické poruchy
Časté: agitovanosť, depresia, emocionálna labilita/výkyvy nálady,
hostilita/agresivita, insomnia,
nervozita/podráždenosť, poruchy osobnosti, abnormálne myslenie
Neznáme: abnormálne správanie, zúrivosť, úzkosť, zmätenosť, halucinácia,
psychotické poruchy,
samovražda, samovražedný pokus a samovražedné myšlienky

. Poruchy nervového systému
Veľmi časté: somnolencia
Časté: amnézia, ataxia, záchvat, závrat, bolesť hlavy, hyperkinéza, tras,
porucha rovnováhy, narušená
pozornosť, porucha pamäti.
Neznáme: parestézia

. Poruchy oka
Časté: diplopia, rozmazané videnie

. Poruchy ucha a labyrintu
Časté: vertigo

. Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Časté: zhoršenie kašľa

. Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, nauzea, vracanie
Neznáme: pankreatitída

. Poruchy pečene a žlčových ciest
Neznáme: zlyhanie pečene, hepatitída, abnormálne funkčné pečeňové testy

. Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté: vyrážka, ekzém, pruritus
Neznáme: toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm,
multiformný erytém a
alopécia

. Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Časté: myalgia

. Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Veľmi časté: asténia/únava

. Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu
Časté: náhodné úrazy

Popis vybraných nežiaducich reakcií
Riziko anorexie je vyššie, keď sa topiramát podáva súbežne s
levetiracetamom.
V niekoľkých prípadoch alopécie sa po vysadení levetiracetamu pozorovala
úprava stavu.

Deti a dospievajúci
Štúdia vykonaná s detskými pacientmi (vo veku 4 až 16 rokov) s parciálnymi
záchvatmi preukázala, že
u 55,4 % pacientov v skupine liečenej levetiracetamom a u 40,2 % pacientov
v skupine s placebom sa vyskytli nežiaduce reakcie. Závažné nežiaduce
reakcie sa nevyskytovali u žiadneho pacienta v skupine liečenej
levetiracetamom a u 1,0 % pacientov v skupine s placebom. Najčastejšie
zaznamenanými nežiaducimi reakciami u detí a dospievajúcich boli
somnolencia, hostilita, nervozita, emočná labilita, agitovanosť, anorexia,
asténia a bolesť hlavy. Výsledky bezpečnosti u detských pacientov sa
zhodovali
s bezpečnostným profilom levetiracetamu u dospelých, s výnimkou
behaviorálnych a psychiatrických
nežiaducich reakcií, ktoré sa častejšie vyskytli u detí než u dospelých
(38,6 % voči 18,6 %). Relatívne
riziko však bolo u detí a dospelých podobné.

Štúdia uskutočnená s detskými pacientmi (vo veku 1 mesiac až menej ako 4
roky) s parciálnymi
záchvatmi ukázala, že u 21,7 % pacientov v skupine liečenej levetiracetamom
a 7,1 % pacientov v skupine
liečenej placebom sa vyskytli nežiaduce reakcie. U pacientov v skupine
liečenej levetiracetamom ani v
skupine liečenej placebom sa nevyskytli žiadne závažné nežiaduce reakcie.
Počas štúdie N01148 dlhodobým následným sledovaním boli vo vekovej skupine
1 mesiac až < 4 roky najčastejšími nežiaducimi reakciami v súvislosti s
liečbou podráždenosť (7,9 %), kŕče (7,2 %), somnolencia (6,6 %),
psychomotorická hyperaktivita (3,3 %), porucha spánku (3,3 %) a agresivita
(3,3 %). Výsledky týkajúce sa bezpečnosti u detských pacientov boli v
súlade s bezpečnostným profilom levetiracetamu u starších detí vo veku 4 až
16 rokov.

Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná pediatrická štúdia bezpečnosti s
non-inferiórnym dizajnom
hodnotila kognitívne a neuropsychologické účinky levetiracetamu u detí vo
veku 4 až 16 rokov s parciálnymi záchvatmi. Bolo konštatované, že
levetiracetam sa neodlišoval (nebol inferiórny) od placeba, pokiaľ ide o
zmenu z východiskového stavu v skóre Leiter-R na pozornosť a pamäť,
zloženom skóre k hodnoteniu pamäti (Leiter-R Attention and Memory, Memory
Screen Composite score) v skupine pacientov spĺňajúcej protokol štúdie.
Výsledky týkajúce sa behaviorálneho a emočného fungovania naznačovali u
pacientov liečených levetiracetamom zhoršenie, pokiaľ ide o agresívne
správanie, čo sa meralo štandardizovaným a systematickým spôsobom s
použitím overeného nástroja (CBCL -Achenbach
Child Behavior Checklist; Achenbachov kontrolný zoznam správania detí). U
jedincov, ktorí
užívali levetiracetam v dlhodobej nezaslepenej následnej štúdii, však
nedošlo v priemere k zhoršeniu
behaviorálneho a emočného fungovania; najmä miery agresívneho správania
neboli horšie oproti
východiskovému stavu.

4.9 Predávkovanie

Symptómy

Po predávkovaniach levetiracetamom sa pozorovala somnolencia, nepokoj,
agresia, znížený stupeň vedomia, depresia dýchania a kóma.

Manažment predávkovania

Po akútnom predávkovaní možno vyprázdniť žalúdok výplachom žalúdka alebo
vyvolaním vracania.
Neexistuje žiadne špecifické antidotum levetiracetamu. Liečba predávkovania
má byť symptomatická
a môže zahŕňať hemodialýzu. Účinnosť vylučovania levetiracetamu dialýzou je
60 % a primárneho
metabolitu 74 %.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptiká, iné antiepileptiká, ATC kód:
N03AX14.
Liečivo levetiracetam je pyrolidónový derivát (S-enantiomér alfa-etyl-2-oxo-
1-pyrolidín acetamid),
chemicky nesúvisiaci s liečivami súčasných antiepileptík.

Mechanizmus účinku

Mechanizmus účinku levetiracetamu nie je doposiaľ celkom objasnený, zdá sa
však, že je odlišný od
účinkov ostatných v súčasnosti používaných antiepileptík. Pokusy /in vitro/ a
/in vivo/ napovedajú, že
levetiracetam neovplyvňuje ani základné charakteristiky buniek ani normálny
prenos nervových
vzruchov.
/In vitro/ štúdie ukazujú, že levetiracetam ovplyvňuje hladinu Ca2+ v
neurónoch čiastočnou inhibíciou
kalciových kanálov typu N a znížením uvoľňovania Ca2+ z intracelulárnych
zásob v neurónoch.
Levetiracetam okrem toho čiastočne antagonizuje zníženie aktivity GABA- a
glycínových kanálov
spôsobené zinkom a ß-karbolínmi. Okrem toho sa levetiracetam v /in vitro/
štúdiách viaže na špecifické
väzbové miesto v mozgovom tkanive hlodavcov. Špecifickým väzbovým miestom
je synaptický
vezikulárny proteín 2A, ktorý sa považuje za súčasť procesov fúzie a
exocytózy vezikúl s neurotransmitermi. Levetiracetam a jeho analógy majú
rôznu afinitu k väzbe na synaptický
vezikulárny proteín 2A, ktorá koreluje s ich potenciálom k zábrane vzniku
záchvatov na audiogénnych
modeloch myší. Uvedené nálezy napovedajú, že interakcia medzi
levetiracetamom a synaptickým
vezikulárnym proteínom 2A by mohla prispievať k antiepileptickému
mechanizmu účinku lieku.

Farmakodynamické účinky

Levetiracetam poskytuje ochranu pred záchvatmi na veľkom počte modelov
zvierat parciálnych a
primárne generalizovaných záchvatov bez toho, že by mal pro-konvulzívny
účinok. Primárny
metabolit je neaktívny. Účinok pri parciálnej i generalizovanej epilepsii
(epileptiformný výboj /fotoparoxyzmálna odpoveď) u ľudí potvrdil široké
spektrum stanoveného farmakologického profilu levetiracetamu.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

/Prídavná terapia na liečbu parciálnych záchvatov s alebo bez sekundárnej/
/generalizácie u dospelých,/
dospievajúcich, detí a dojčiat vo veku od 1 mesiaca s epilepsiou:

U dospelých sa účinnosť levetiracetamu dokázala v 3 dvojito-zaslepených
placebom kontrolovaných
štúdiách pri 1000 mg, 2000 mg alebo 3000 mg/deň podávaných v 2 rozdelených
dávkach s dĺžkou
liečby do 18 týždňov. V sumárnej analýze bolo percento pacientov, ktorí
dosiahli 50 % alebo
významnejšie zníženie frekvencie parciálnych záchvatov na týždeň v
porovnaní s východiskovým
stavom pri stabilnej dávke (12/14 týždňov), 27,7 %, 31,6 % a 41,3 % u
pacientov s 1000, 2000 alebo
3000 mg levetiracetamu a 12,6 % u pacientov s placebom.

/Deti a dospievajúci/

U pediatrických pacientov (vek 4 až 16 rokov) sa účinnosť levetiracetamu
stanovila v dvojito-zaslepenej
placebom kontrolovanej štúdii, do ktorej bolo zaradených 198 pacientov a
malo dĺžku liečby 14 týždňov. V tejto štúdii pacienti užívali levetiracetam
vo fixnej dávke 60 mg/kg/deň (s dávkovaním dvakrát denne).
44,6 % pacientov liečených levetiracetamom a 19,6 % pacientov s placebom
malo 50 % alebo
významnejšie zníženie frekvencie parciálnych záchvatov za týždeň v
porovnaní s východiskovým
stavom. Pri dlhodobom pokračovaní v liečbe 11,4 % pacientov nemalo záchvaty
minimálne
6 mesiacov a 7,2 % nemalo záchvat minimálne 1 rok.

U detí (vo veku 1 mesiac až 4 roky) sa stanovila účinnosť levetiracetamu
v dvojito-zaslepenej,
placebom kontrolovanej štúdii, do ktorej bolo zaradených 116 pacientov a
liečba trvala 5 dní. V tejto štúdii dostávali pacienti dennú dávku 20
mg/kg, 25 mg/kg, 40 mg/kg alebo 50 mg/kg perorálneho roztoku
na základe titračného rozpisu podľa veku. V tejto štúdii bola použitá dávka
20 mg/kg/deň titrovaná na
40 mg/kg/deň pre dojčatá vo veku jeden mesiac až 6 mesiacov, a dávka 25
mg/kg/deň titrovaná na
50 mg/kg/deň pre deti vo veku 6 mesiacov až 4 roky. Celková denná dávka
bola podávaná dvakrát
denne.
Primárnym ukazovateľom účinnosti bola miera odpovede na liečbu (percento
pacientov s ? 50 %
poklesom priemernej dennej frekvencie parciálnych záchvatov z
východiskového stavu), ktorá bola
hodnotená zaslepene centrálnym hodnotiteľom s použitím 48-hodinového video
EEG záznamu.
Analýza účinnosti zahŕňala 109 pacientov, ktorí mali najmenej 24 hodín
video EEG záznamu
v obidvoch obdobiach, východiskovom aj testovacom. 43,6 % pacientov
liečených levetiracetamom a
19,6 % pacientov liečených placebom boli považovaných za odpovedajúcich na
liečbu. Výsledky sa zhodujú naprieč vekovými skupinami. Pri dlhodobom
pokračovaní v liečbe 8,6 % pacientov nemalo záchvaty minimálne 6 mesiacov a
7,8 % bolo bez záchvatov minimálne 1 rok.

/Monoterapia na liečbu parciálnych záchvatov s alebo bez sekundárnej/
/generalizácie u pacientov od/
veku 16 rokov s novo diagnostikovanou epilepsiou.

Účinnosť levetiracetamu v monoterapii sa preukázala v dvojito-zaslepenej
noninferiórnej štúdii pri porovnaní s karbamazepínom s riadeným uvoľňovaním
(CR) s paralelnými skupinami s 576 pacientmi vo veku 16 rokov alebo
staršími s novo alebo nedávno diagnostikovanou epilepsiou. U pacientov sa
mohli
vyskytovať len nevyprovokované parciálne záchvaty alebo generalizované
tonicko-klonické záchvaty.
Pacienti boli randomizovaní na liečbu karbamazepínom CR 400 – 1200 mg/deň
alebo levetiracetamom
1000 - 3000 mg/deň, dĺžka liečby bola do 121 týždňov v závislosti od
reakcie.
Šesťmesačné obdobie bez výskytu záchvatov sa dosiahlo u 73,0 % pacientov
liečených
levetiracetamom a 72,8 % pacientov liečených karbamazepínom CR; upravená
absolútna diferencia
medzi liečbami bola 0,2 % (95 % CI: -7,8 8,2). Viac ako polovica jedincov
nemala záchvaty
12 mesiacov (56,6 % jedincov s levetiracetamom a 58,5 % s karbamazepínom
CR).

V štúdii odrážajúcej klinickú prax bolo možné na obmedzenom počte
pacientov, ktorí reagovali na
prídavnú liečbu levetiracetamom (36 dospelých pacientov zo 69), vysadiť
súbežnú antiepileptickú
liečbu.

/Prídavná terapia na liečbu myoklonických záchvatov u dospelých a/
/dospievajúcich od veku 12 rokov/
s juvenilnou myoklonickou epilepsiou.

Účinnosť levetiracetamu sa preukázala v dvojito-zaslepenej placebom
kontrolovanej štúdii s trvaním 16 týždňov s pacientmi vo veku 12 rokov a
staršími, ktorí mali idiopatickú generalizovanú epilepsiu s myoklonickými
záchvatmi s rôznymi syndrómami. Väčšina pacientov mala výskyt juvenilnej
myoklonickej epilepsie.
V tejto štúdii bola dávka levetiracetamu 3000 mg/deň podávaná v 2
rozdelených dávkach.
58,3 % pacientov liečených levetiracetamom a 23,3 % pacientov s placebom
malo minimálne 50 %
zníženie denných myoklonických záchvatov na týždeň. Pri dlhodobom
pokračovaní v liečbe 28,6 %
pacientov nemalo myoklonické záchvaty minimálne 6 mesiacov a 21,0 % nemalo
myoklonické
záchvaty minimálne 1 rok.

/Prídavná terapia na liečbu primárnych generalizovaných tonicko-klonických/
/záchvatov u dospelých/
a dospievajúcich od veku 12 rokov s idiopatickou generalizovanou
epilepsiou.

Účinnosť levetiracetamu bola preukázaná v 24-týždňovej dvojito-zaslepenej
placebom kontrolovanej
štúdii, do ktorej boli zaradení dospelí, dospievajúci a obmedzený počet
detí, ktorí mali idiopatickú
generalizovanú epilepsiu s primárnymi generalizovanými tonicko-klonickými
(PGTC) záchvatmi
s rôznymi syndrómami (juvenilná myoklonická epilepsia, juvenilná absencia
epilepsie, absencia
epilepsie v detstve alebo epilepsia s Grand Mal záchvatmi pri prebudení). V
tejto štúdii bola dávka
levetiracetamu 3000 mg/deň pre dospelých a dospievajúcich alebo 60
mg/kg/deň pre deti podávaná v 2
rozdelených dávkach.
72,2 % pacientov liečených levetiracetamom a 45,2 % pacientov s placebom
malo 50 % alebo
významnejšie zníženie frekvencie PGTC záchvatov na týždeň. Pri dlhodobom
pokračovaní v liečbe
47,4 % pacientov nemalo tonicko-klonické záchvaty minimálne 6 mesiacov a
31,5 % nemalo tonicko-klonické záchvaty minimálne 1 rok.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Levetiracetam je vysoko rozpustná látka s vysokou schopnosťou prieniku.
Farmakokinetický profil je
lineárny pri nízkej intra- i interindividuálnej variabilite. Pri opakovanom
podávaní sa nemení klírens.
Nie sú žiadne dôkazy o akejkoľvek príslušnej variabilite medzi pohlaviami,
rasami alebo cirkadiálnej
variabilite. Farmakokinetický profil zdravých dobrovoľníkov a pacientov s
epilepsiou je porovnateľný.

Vzhľadom na úplné a lineárne vstrebávanie možno predvídať plazmatické
hladiny z perorálnej dávky
levetiracetamu, vyjadrenej v mg/kg telesnej hmotnosti. Plazmatické hladiny
levetiracetamu teda nie je
potrebné monitorovať.

Preukázala sa významná korelácia medzi koncentráciami v slinách a v plazme
u dospelých a detí
(pomer koncentrácií v slinách/v plazme sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 1,7
pre perorálnu tabletu
a 4 hodiny po dávke pre perorálny roztok).

Dospelí a dospievajúci

Absorpcia

Levetiracetam sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje. Absolútna
biologická dostupnosť po
perorálnom užití sa blíži ku 100 %.
Maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) sa dosiahnu 1,3 hodiny po podaní
dávky. Rovnovážny
stav sa dosiahne po dvoch dňoch pri dávkovacom režime dvakrát denne.
Maximálne koncentrácie (Cmax) sú zvyčajne 31 ?g/ml po jednorazovej dávke
1000 mg a 43 ?g/ml po
opakovanej dávke 1000 mg dvakrát denne.

Rozsah vstrebávania nezávisí od dávky a nie je ovplyvnený podaním jedla.

Distribúcia

Nie sú dostupné žiadne údaje o distribúcii v tkanivách ľudí.
Levetiracetam a ani jeho primárny metabolit sa vo významnej miere neviažu
na bielkoviny v plazme
(< 10 %). Distribučný objem levetiracetamu je približne 0,5 až 0,7 l/kg, čo
je hodnota blízka celkovému objemu vody v organizme.

Biotransformácia

Levetiracetam sa u ľudí extenzívne nemetabolizuje. Hlavnou metabolickou
cestou (24 % dávky) je
enzýmová hydrolýza acetamidovej skupiny. Izoenzýmy pečeňového cytochrómu
P450 nepodporujú
vznik primárneho metabolitu ucb L057. Hydrolýza acetamidovej skupiny sa
merala vo veľkom počte
tkanív vrátane krviniek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neúčinný.

Stanovili sa tiež dva menej významné metabolity. Jeden sa získal
hydroxyláciou pyrolidónového
kruhu (1,6 % dávky) a druhý otvorením pyrolidónového kruhu (0,9 % dávky).
Ďalšie neidentifikované
zložky predstavovali iba 0,6 % dávky.

/In vivo/ sa nezistila žiadna enantiomerová interkonverzia pri levetiracetame
ani pri jeho primárnom
metabolite.

/In vitro/ sa zistilo, že levetiracetam a jeho primárny metabolit neinhibujú
hlavné izoformy ľudského
pečeňového cytochrómu P450 (CYP3A4, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2),
aktivitu glukuronylových
transferáz (UGT1A1 a UGT1A6) a epoxidovej hydroxylázy. Okrem toho
levetiracetam neovplyvňuje
/in vitro/ glukuronidáciu kyseliny valproovej.
V kultúrach ľudských hepatocytov mal levetiracetam minimálny alebo žiadny
účinok na CYP1A2,
SULT1E1 alebo UGT1A1. Levetiracetam spôsoboval miernu indukciu CYP2B6 a
CYP3A4. /In vitro/
a /in vivo/ údaje o interakcii s perorálnymi kontraceptívami, digoxínom a
warfarínom ukazujú, že /in/
vivo sa neočakáva žiadna významná indukcia enzýmov. Preto je interakcia
levetiracetamu s inými liečivami alebo naopak nepravdepodobná.

Eliminácia

Plazmatický polčas u dospelých bol 7±1 hodina a nelíšil sa ani podľa dávky,
spôsobu podania ani pri
opakovanom podávaní. Priemerný celkový systémový klírens bol 0,96
ml/min/kg.

Hlavnou cestou vylučovania bol moč, ktorým sa vylučovalo priemerne 95 %
dávky (približne 93 %
dávky sa vylúčilo do 48 hodín). Stolicou sa vylúčilo len 0,3 % dávky.
Kumulatívne vylučovanie levetiracetamu močom počas prvých 48 hodín dosiahlo
66 % dávky; v
prípade jeho primárneho metabolitu 24 % dávky.
Renálny klírens levetiracetamu je 0,6 ml/min/kg a pre ucb L057 je 4,2
ml/min/kg, čo ukazuje, že
levetiracetam sa vylučuje glomerulárnou filtráciou s následnou tubulárnou
reabsorpciou a že primárny
metabolit sa okrem glomerulárnej filtrácie vylučuje aj aktívnou tubulárnou
sekréciou.
Vylučovanie levetiracetamu koreluje s klírensom kreatinínu.

Starší pacienti

U starších pacientov je polčas predĺžený približne o 40 % (10 až 11 hodín).
Súvisí to so znížením
funkcie obličiek u tejto skupine pacientov (pozri časť 4.2).

Porucha funkcie obličiek

Zdanlivý systémový klírens levetiracetamu a jeho primárneho metabolitu
koreluje s klírensom
kreatinínu. Preto sa odporúča upraviť udržiavaciu dennú dávku
levetiracetamu podľa klírensu kreatinínu u
pacientov so stredne závažnou a závažnou poruchou funkcie obličiek (pozri
časť 4.2).

U anurických dospelých jedincov s terminálnym štádiom zlyhania obličiek bol
polčas medzi dialýzami
približne 25 hodín a počas dialýzy približne 3,1 hodiny.
Frakčné vylučovanie levetiracetamu počas typickej 4-hodinovej dialýzy
tvorilo 51 %.

Porucha funkcie pečene

U jedincov s miernou a stredne závažnou poruchou funkcie pečene
nedochádzalo k žiadnej významnej
zmene klírensu levetiracetamu. U väčšiny jedincov so závažnou poruchou
funkcie pečene bol klírens
levetiracetamu znížený o viac ako 50 % v dôsledku sprievodnej poruchy
funkcie obličiek (pozri časť 4.2).

Deti a dospievajúci

Deti (4 až 12 rokov)

Po podaní jednorazovej perorálnej dávky (20 mg/kg) deťom s epilepsiou (6-12
rokov) bol polčas
levetiracetamu 6 hodín. Zdanlivý systémový klírens bol približne o 30 %
vyšší než u dospelých s
epilepsiou.

Po podaní opakovaných perorálnych dávok (20 až 60 mg/kg/deň) deťom s
epilepsiou (4 až 12 rokov)
sa levetiracetam rýchlo absorboval. Maximálna plazmatická koncentrácia sa
pozorovala 0,5 až
1 hodinu po podaní. Pozorovalo sa lineárne a dávkovo úmerné zvýšenie
maximálnych plazmatických
koncentrácií a plochy pod krivkou. Eliminačný polčas bol približne 5 hodín.
Zdanlivý telesný klírens
bol 1,1 ml/min/kg.

Dojčatá a deti (1 mesiac až 4 roky)

Po jednorazovom podaní dávky (20 mg/kg) 100 mg/ml perorálneho roztoku deťom
s epilepsiou (1
mesiac až 4 roky) sa levetiracetam rýchlo absorboval a maximálne
plazmatické koncentrácie sa
pozorovali približne 1 hodinu po podaní. Farmakokinetické výsledky ukazujú
kratší eliminačný polčas
(5,3 hodiny) ako u dospelých (7,2 hodiny) a rýchlejší zdanlivý telesný
klírens (1,5 ml/min/kg) ako
u dospelých (0,96 ml/min/kg).

V populačnej farmakokinetickej analýze uskutočnenej s pacientmi vo veku od
1 mesiaca do 16 rokov
telesná hmotnosť významne korelovala so zdanlivým klírensom (klírens sa
zvyšoval so zvýšením
telesnej hmotnosti) a so zdanlivým distribučným objemom. Na obidva
parametre mal vplyv aj vek.
Tento účinok sa zvýraznil u mladších dojčiat a ustupoval so zvyšujúcim sa
vekom, pričom okolo
4. roku veku sa stal zanedbateľným.

V oboch populačných farmakokinetických analýzach došlo k asi 20 % zvýšeniu
zdanlivého klírensu
levetiracetamu, keď sa levetiracetam podával spolu s antiepileptikami,
ktoré indukujú enzýmy.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií
bezpečnosti, genotoxicity,
karcinogenicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.
Nežiaduce účinky nepozorované v klinických štúdiách, ale zistené u
potkanov, a v menšom rozsahu u
myší, pri expozícii v podobných hladinách ako boli expozičné hladiny u ľudí
a s potenciálnym
významom pre použitie v klinickej praxi, boli pečeňové zmeny naznačujúce
adaptívnu odpoveď, ako
je zvýšená hmotnosť a centrilobulárna hypertrofia, infiltrácia tuku a
zvýšené pečeňové enzýmy v
plazme.

U potkanov sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo
reprodukčnú výkonnosť
samcov alebo samičiek pri dávkach až do 1 800 mg/kg/deň (6-násobok
maximálnej dennej dávky
odporúčanej pre ľudí prepočítanej na mg/m2 alebo expozíciu) u rodičov a
generácie F1.

Uskutočnili sa dve štúdie embryo-fetálneho vývoja (EFV štúdie) u potkanov s
dávkami 400, 1 200 a
3 600 mg/kg/deň. Pri dávke 3 600 mg/kg/deň došlo len v jednej z týchto
dvoch EFV štúdií
k nepatrnému zníženiu fetálnej hmotnosti, spojenému s hraničným nárastom
počtu kostných
zmien/menších anomálií. Nedošlo k žiadnemu ovplyvneniu mortality embryí ani
k zvýšeniu výskytu
malformácií. NOAEL (hladina bez pozorovaných nežiaducich účinkov) bola
3 600 mg/kg/deň pre
gravidné samice potkanov (12-násobok maximálnej dennej dávky odporúčanej
pre ľudí prepočítanej
na mg/m2 plochy povrchu tela) a 1 200 mg/kg/deň pre plody.

Uskutočnili sa štyri štúdie embryo-fetálneho vývoja u králikov s dávkami
200, 600, 800, 1 200 a
1 800 mg/kg/deň. Dávka 1 800 mg/kg/deň viedla k značnej toxicite u samíc-
matiek a k zníženiu
fetálnej hmotnosti, spojenému so zvýšeným výskytom plodov s
kardiovaskulárnymi/kostrovými
anomáliami. NOAEL bola < 200 mg/kg/deň pre samice- matky a 200 g/kg/deň pre
plody (rovnajúca sa
maximálnej dennej dávke odporúčanej pre ľudí prepočítanej na mg/m2 plochy
povrchu tela).
Štúdia perinatálneho a postnatálneho vývoja bola realizovaná na potkanoch s
dávkami levetiracetamu
70, 350 a 1 800 mg/kg/deň. NOAEL bola ? 1 800 mg/kg/deň pre samice F0,
rovnako ako na prežitie,
rast a vývoj mláďat F1 až do odstavenia (6-násobok maximálnej dennej dávky
odporúčanej pre ľudí
prepočítanej na mg/m2 plochy povrchu tela).

Štúdie s novorodencami a mláďatami u potkanov a psov nepreukázali žiadne
nežiaduce účinky pri
štandardných koncových ukazovateľoch vývoja a dozrievania v dávkach až do
1 800 mg/kg/deň (6 až
17-násobok maximálnej dennej dávky odporúčanej pre ľudí prepočítanej na
mg/m2 plochy povrchu
tela).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Kukuričný škrob
Koloidný bezvodý oxid kremičitý
Povidón (K30)
Mastenec
Magnéziumstearát

Obaľovacia vrstva pre 250 mg:
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E 171)
Makrogol 4000
Indigokarmínový hliníkový lak (E 132)

Obaľovacia vrstva pre 500 mg:
Hypromelóza
Makrogol 4000
Oxid titaničitý (E 171)
Žltý oxid železitý (E 172)

Obaľovacia vrstva pre 750 mg:
Hypromelóza
Makrogol 4000
Oxid titaničitý (E 171)
Indigokarmínový hliníkový lak (E 132)
Hliníkový lak oranžovej žlti (E110)
Červený oxid železitý (E 172)

Obaľovacia vrstva pre 1000 mg:
Hypromelóza
Makrogol 4000
Oxid titaničitý (E 171)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Priehľadné PVC/PE/PVdC – hliníková fólia blistre: 20, 30, 50, 60, 100 a 200
filmom obalených tabliet.
HDPE nádoba na tablety z polypropylénovým uzáverom: 30, 100, 200 a 500
filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Levetiracetam Orion 250 mg: 21/0511/11-S
Levetiracetam Orion 500 mg: 21/0512/11-S
Levetiracetam Orion 750 mg: 21/0513/11-S
Levetiracetam Orion 1000 mg: 21/0514/11-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C10853
Skupina ATC:
N03 - Antiepileptiká
Skupina ATC:
N03AX14 - levetiracetamum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
FI -
Výrobca lieku:
Orion Corporation, Espoo, FINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná.
Predajná cena:
42.21 € / 1271.62 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
42.21 € / 1271.62 SK
Posledná aktualizácia:
2015-01-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:43.88 € ÚP:0.00 € DP:43.88 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:26.07 € ÚP:26.07 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.04 € ÚP:4.00 € DP:1.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.33 € ÚP:0.00 € DP:13.33 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:85.63 € ÚP:0.00 € DP:85.63 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:38.95 € ÚP:38.95 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.08 € ÚP:0.00 € DP:20.08 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:39.77 € ÚP:0.00 € DP:39.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.78 € ÚP:0.00 € DP:10.78 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:78.90 € ÚP:0.00 € DP:78.90 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien