Detail:
Etoposid Ebewe 100 mg sol inf 1x100 mg/5 ml
Názov lieku:
Etoposid Ebewe 100 mg
Doplnok názvu:
sol inf 1x100 mg/5 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č: 2010/02420

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Etoposid "Ebewe" 50 mg
Etoposid "Ebewe" 100 mg
Etoposid "Ebewe" 200 mg
Etoposid "Ebewe" 400 mg
infúzny roztok
etopozid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Etoposid "Ebewe" a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Etoposid "Ebewe"
3. Ako používať Etoposid "Ebewe"
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Etoposid "Ebewe"
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Etoposid "Ebewe" A NA ČO SA POUŽÍVA

Etoposid "Ebewe" patrí do skupiny liekov nazývaných cytostatiká, ktoré sa
používajú na liečbu rakoviny.

Etoposid "Ebewe" sa používa samostatne alebo v kombinácii s inými
cytostatikami na liečbu nasledujúcich zhubných nádorových ochorení:
rakovina semenníkov
choriokarcinóm (zhubný nádor z placentárneho tkaniva)
rakovina vaječníkov
malobunkový a nemalobunkový nádor pľúc
Hodgkinov a non-Hodgkinov lymfóm (typ rakoviny lymfatického systému)
rakovina krvi (akútna myeloblastická leukémia)
rakovina žalúdka.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Etoposid "Ebewe"

Nepoužívajte Etoposid "Ebewe"
keď ste alergický (precitlivený) na etopozid alebo na ktorúkoľvek z ďalších
zložiek Etoposidu "Ebewe"
keď máte porušenú činnosť pečene
keď máte porušenú činnosť obličiek
keď Vaša kostná dreň nevytvára dostatočné množstvo krviniek
keď ste tehotná alebo dojčíte.

Etoposid "Ebewe" sa nesmie podávať injekciou do tepny alebo do telesných
dutín (napr. do brušnej dutiny).

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Etoposidu "Ebewe"
ak podstupujete liečbu ožarovaním alebo liečbu inými liekmi proti rakovine,
s liečbou sa má začať až keď dôjde k zotaveniu Vašej kostnej drene a k
tvorbe dostatočného množstva krviniek
budú Vám kontrolovať krvný obraz a činnosť pečene. Na základe výsledkov sa
Váš ošetrujúci lekár môže rozhodnúť, že liečbu na chvíľu preruší.
ak máte infekciu, tá sa musí pred začiatkom liečby vyliečiť
môžu sa u Vás objaviť alergické reakcie, ako napr. pocit horúčavy, rýchly
tlkot srdca a problémy s dýchaním
môžete pociťovať nutkanie na vracanie alebo môžete vracať. Na zabránenie
tohto Vám môže Váš ošetrujúci lekár predpísať lieky.
Váš ošetrujúci lekár sa môže rozhodnúť zmeniť liečbu, ak:
22. ste v minulosti podstúpili liečbu ožarovaním alebo inými liečivami
proti rakovine
23. je tlkot Vášho srdca nepravidelný alebo ste mali srdcový infarkt
24. Vaše obličky alebo pečeň nepracujú dostatočne dobre
25. pociťujete mravčenie alebo svrbenie v rukách alebo nohách
26. trpíte epilepsiou
27. trpíte zápalom alebo vredmi v ústach
počas liečby Etoposidom "Ebewe" sa u Vás môže vyskytnúť špeciálny typ
rakoviny krvi
zapamätajte si, prosím, že Etoposid "Ebewe" obsahuje alkohol
ak ste muž, počas liečby a minimálne 6 mesiacov po ukončení liečby nesmiete
splodiť dieťa. Existuje možnosť trvalej neplodnosti; porozprávajte sa,
prosím, so svojím lekárom o možnosti konzervácie spermií.
ak Vaša pokožka príde do kontaktu s Etoposidom "Ebewe", dôkladne si ju
umyte vodou.

Etoposid "Ebewe" môžu podávať len zdravotnícki pracovníci so skúsenosťami
s používaním protirakovinovej liečby.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak podstupujete liečbu ožarovaním alebo liekmi, ktoré majú škodlivý účinok
na Vašu kostnú dreň, škodlivý účinok Etoposidu "Ebewe" na kostnú dreň sa
môže zvýšiť.
Ak užívate cyklosporín (používa sa napr. u pacientov po transplantácii
orgánu), škodlivý účinok Etoposidu "Ebewe" sa môže zvýšiť.

Ak užívate lieky proti zrážaniu krvi (antikoagulanciá), povedzte to,
prosím, svojmu lekárovi, pretože môže byť potrebné dávku upraviť.

Lieky, ktoré obsahujú fenylbutazón, salicylan sodný alebo kyselinu
acetylsalicylovú (často sa používa na liečbu bolesti) sa môžu vzájomne
ovplyvňovať s Etoposidom "Ebewe".

Počas liečby Etoposidom "Ebewe" sa nesmiete dať zaočkovať živou očkovacou
látkou (napr. proti žltej zimnici).

Ak užívate liek s obsahom disulfirámu (používa sa na liečbu závislosti na
alkohole), povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, pretože Etoposid "Ebewe"
obsahuje alkohol.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Etoposid "Ebewe" sa nesmie používať počas tehotenstva, pretože môže
poškodiť Vaše dieťa. Preto sa nemá používať dovtedy, pokiaľ Váš lekár
nerozhodne, že prínos liečby pre Vás je vyšší ako riziko pre Vaše dieťa.
Pokiaľ sa liečite Etoposidom "Ebewe", musíte prestať dojčiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje krátko po ukončení liečby
Etoposidom "Ebewe", pretože sa môžete cítiť veľmi ospalo alebo na krátky
čas môžete stratiť zrak.


3. AKO POUŽÍVAŤ Etoposid "Ebewe"

Tento liek Vám podá zdravotnícky pracovník; nepodávajte si ho sami.

Dávka sa pre Vás individuálne vypočíta a bude závisieť od typu rakoviny, či
sa Etoposid "Ebewe" použije osamote alebo v kombinácii a od Vášho celkového
stavu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak dostanete viac Etoposidu "Ebewe", ako máte
Po predávkovaní sa pozorovala závažne znížená činnosť kostnej drene a zápal
slizníc. Na liečbu predávkovania nie je známa žiadna špeciálna protilátka.
Liečba predávkovania zahrňuje liečbu príznakov:

nutkanie na vracanie – lieči sa podávaním liekov proti vracaniu
(antiemetikami)
alergické reakcie – prerušenie infúzie etopozidu, podanie protizápalových
liekov (kortikosteroidy), liekov proti alergii (antihistaminiká), liekov
s účinkom na periférny nervový systém (sympatomimetiká) a náhrad krvnej
plazmy
ťažkosti s dýchaním – podanie aminofylínu a kortikosteroidov
nízky tlak krvi – prerušenie infúzie etopozidu a podanie náhrad krvnej
plazmy
zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi – podanie alopurinolu.

Ak Vám zabudnú podať Etoposid "Ebewe"
Ak máte pocit, že ste vynechali dávku, čo najskôr kontaktujte svojho
lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Etoposid "Ebewe" môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

/Poruchy krvi a lymfatického systému/
potlačenie činnosti kostnej drene (zníženie počtu bielych krviniek a
krvných doštičiek)
pokles hemoglobínu (krvného farbiva)
ojedinele sa vyskytuje rakovina krvi (akútna leukémia)

/Infekcie a nákazy/
v dôsledku závažného potlačenia činnosti kostnej drene môže dochádzať
k infekcii alebo krvácaniam

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
nutkanie na vracanie a vracanie
nechutenstvo
hnačka
zápal sliznice v ústach
zápal pažeráka (ezofagitída)
zriedkavo sa pozorovalo sťažené a bolestivé prehĺtanie, bolesť brucha
a zápcha

/Poruchy pečene a žlčových ciest/
porucha činnosti pečene

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/
prechodný pokles tlaku krvi po rýchlom podaní infúzie
poruchy srdcového rytmu a infarkt myokardu

/Poruchy nervového systému/
mravčenie a svrbenie rúk a nôh (periférna neuropatia)
vyčerpanosť a ospalosť

/Poruchy imunitného systému/
- reakcie z precitlivenosti spojené so zimnicou, horúčkou, zrýchleným
tlkotom srdca, ťažkosťami s dýchaním, dýchavičnosťou a poklesom krvného
tlaku
začervenanie kože podobné tomu pri anafylaktoidnom záchvate, opuch tváre
alebo hlasiviek, kašeľ, potenie, zblednutie pokožky, kŕč hltana, kŕče a
zvýšený tlak krvi
zápal kože
reakcie z precitlivenosti na benzylalkohol (pomocná látka v lieku)
náhle zastavenie dýchania (apnoe), ktoré sa po prerušení infúzie upraví na
pôvodný stav

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
kožná vyrážka
žihľavka
zafarbenie pokožky
svrbenie
po ožarovaní a následnej liečbe etopozidom sa u jedného pacienta objavil
zápal, svrbenie a začervenanie ožarovanej oblasti
závažné kožné reakcie (Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna
nekrolýza)
vypadávanie vlasov

/Poruchy metabolizmu a výživy/
zvýšené hladiny kyseliny močovej v krvi

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
počas podávania etopozidu formou bolusovej intravenóznej injekcie sa
pozorovali zriedkavé prípady zápalu žily

/Ostatné vedľajšie účinky/
porucha vnímania chuti
horúčka
typ zápalu pľúc (intersticiálna pneumónia)
ochorenie pľúc (fibróza pľúc)
prechodná strata zraku a zápal očného nervu
zápal v celej ústnej dutine.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Etoposid "Ebewe"

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 (C.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte Etoposid "Ebewe" po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nepoužívajte Etoposid "Ebewe" ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia
lieku.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Etoposid "Ebewe" obsahuje

Liečivo je etopozid. 1 ml infúzneho roztoku obsahuje 20 mg etopozidu.
Jedna 2,5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg etopozidu.
Jedna 5 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg etopozidu.
Jedna 10 ml injekčná liekovka obsahuje 200 mg etopozidu.
Jedna 20 ml injekčná liekovka obsahuje 400 mg etopozidu.
Ďalšie zložky sú benzylalkohol, etanol, polysorbát 80, makrogol 300,
bezvodá kyselina citrónová.

Ako vyzerá Etoposid "Ebewe" a obsah balenia

Etoposid "Ebewe" je číry bezfarebný alebo slabo žltkastý roztok.

Veľkosti balenia:
Etoposid "Ebewe" 50 mg: jedna 2,5 ml injekčná liekovka.
Etoposid "Ebewe" 100 mg: jedna 5 ml injekčná liekovka.
Etoposid "Ebewe" 200 mg: jedna 10 ml injekčná liekovka.
Etoposid "Ebewe" 400 mg: jedna 20 ml injekčná liekovka.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
Mondseestrasse 11
4866 Unterach
Rakúsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 09/2010.

(------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

Osobitné pokyny pre likvidáciu a manipuláciu s liekom
S liekom zaobchádzajte podľa štandardných pokynom pre cytostatiká.

Podobne ako pri manipulácii s inými cytostatikami, aj pri manipulácii s
etopozidom sa vyžaduje opatrnosť. Ak dôjde ku kontaminácii, postihnuté
miesta sa musia okamžite umyť vodou a mydlom.
Etopozid sa inaktivuje 5 % roztokom chlórnanu sodného (NaClO) počas 24
hodín alebo zahriatím na 1000 °C.

Používajte len čerstvo pripravený, bezfarebný a číry roztok.

S cytostatikami nesmú manipulovať tehotné zdravotnícke pracovníčky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
národnými požiadavkami.

Inkompatibility
Kvôli možnej tvorbe zrazenín sa Etoposid "Ebewe" nesmie riediť tlmivými
roztokmi s pH > 8.

Dávkovanie a spôsob podávania
Vo všeobecnosti sa môžu použiť dva dávkovacie režimy:

1. dávka 60 – 120 mg/m2/deň počas piatich po sebe nasledujúcich dňoch s
opakovaním liečebného cyklu po 3 – 4 týždňoch

alebo

2. dávka 120 – 150 mg/m2 1., 3. a 5. deň liečby s opakovaním liečebného
cyklu po
2 – 3 týždňoch.

Na základe úpravy hematologických parametrov (leukocyty, trombocyty) sa
interval bez liečby individuálne prispôsobí, zvyčajne sú to 3 – 4 týždne.

Na základe odpovede a znášanlivosti je možné dávku pre ďalší liečebný
cyklus upraviť a prispôsobiť.

Etoposid "Ebewe" sa smie podávať len pod stálym dohľadom lekára, ktorý má
skúsenosti s liečbou cytostatikami a len vtedy, ak potenciálny prínos
liečby etopozidom preváži možné riziká.

Etoposid "Ebewe" sa používa len parenterálne vo forme intravenóznej
infúzie po nariedení fyziologickým roztokom (0,9 % roztok chloridu sodného)
alebo 5 % roztokom glukózy v pomere 1:50 až 1:100. Dĺžka trvania infúzie je
30 minút až 2 hodiny.

Paravazálne podanie môže spôsobiť tvorbu vredov a nekrózu. Príznakom príliš
rýchleho podania infúzie je sčervenanie tváre.

Používajte len čerstvo pripravený, bezfarebný a číry roztok.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2010/02420

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Etoposid "Ebewe" 50 mg
Etoposid "Ebewe" 100 mg
Etoposid "Ebewe" 200 mg
Etoposid "Ebewe" 400 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml infúzneho roztoku obsahuje 20 mg etopozidu.

Jedna 2,5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg etopozidu.
Jedna 5 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg etopozidu.
Jedna 10 ml injekčná liekovka obsahuje 200 mg etopozidu.
Jedna 20 ml injekčná liekovka obsahuje 400 mg etopozidu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny roztok

Číry bezfarebný alebo slabo žltkastý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Etoposid "Ebewe" sa v monoterapii alebo pri kombinovanej liečbe s inými
cytostatikami používa na liečbu nasledovných malígnych neoplastických
ochorení:
- karcinóm semenníkov
- choriokarcinóm
- karcinóm vaječníkov
- malobunkový a nemalobunkový karcinóm pľúc
- Hodgkinov a non-Hodgkinov lymfóm
- akútna myeloblastická leukémia
- karcinóm žalúdka.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Vo všeobecnosti sa môžu použiť dva dávkovacie režimy:

1. dávka 60 – 120 mg/m2/deň počas piatich po sebe nasledujúcich dní s
opakovaním liečebného cyklu po 3 – 4 týždňoch

alebo

2. dávka 120 – 150 mg/m2 1., 3. a 5. deň liečby s opakovaním liečebného
cyklu po 2 – 3 týždňoch.

Na základe úpravy hematologických parametrov (leukocyty, trombocyty) sa
interval bez liečby individuálne prispôsobí, zvyčajne sú to 3 – 4 týždne.

Na základe odpovede a znášanlivosti je možné dávku pre ďalší liečebný
cyklus upraviť a prispôsobiť.

Etoposid "Ebewe" sa smie podávať len pod stálym dohľadom lekára, ktorý má
skúsenosti s liečbou cytostatikami a len vtedy, ak potenciálny prínos
liečby etopozidom preváži možné riziká.

Etoposid "Ebewe" sa používa len parenterálne vo forme intravenóznej
infúzie po nariedení fyziologickým roztokom (0,9 % roztok chloridu sodného)
alebo 5 % roztokom glukózy v pomere 1:50 až 1:100. Dĺžka trvania infúzie je
30 minút až 2 hodiny.

Paravazálne podanie môže spôsobiť tvorbu vredov a nekrózu. Príznakom príliš
rýchleho podania infúzie je sčervenanie tváre.

Používajte len čerstvo pripravený, bezfarebný a číry roztok.

4.3 Kontraindikácie

Etoposid "Ebewe" sa nesmie používať pri:
- známej precitlivenosti na etopozid, podofylotoxín a deriváty
podofylotoxínu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
- závažnom poškodení činnosti pečene a/alebo obličiek.

Etoposid "Ebewe" sa nesmie podávať intrapleurálne, intraperitoneálne,
intralumbálne alebo intratekálne.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Etoposid "Ebewe" sa v prípade rizika infarktu myokardu a zníženej rezervy
kostnej drene má používať len s mimoriadnou opatrnosťou.

Liečebné cykly s Etoposidom "Ebewe" sa smú uskutočniť len v prípade
fyziologickej činnosti obličiek a pečene. V prípade poruchy činnosti pečene
alebo obličiek sa Etoposid "Ebewe" smie používať len vtedy, ak je príčinou
poruchy základné ochorenie. Navyše, liečebné cykly s Etoposidom "Ebewe" sa
smú uskutočniť len v prípade, ak je činnosť periférneho nervového systému
v rámci fyziologického rozsahu.

Ak sa vyskytne leukopénia a/alebo trombocytopénia, ako výsledok
antineoplastickej liečby, ďalšia liečba etopozidom sa má uskutočniť len
v tom prípade, ak dôjde k úprave krvného obrazu (počet leukocytov > 4 x
109/l, počet trombocytov > 100 x 109/l. Po liečbe etopozidom sa hlásil
výskyt myelosupresie s fatálnym koncom.

U pacientov s nízkymi hladinami albumínu v sére sa môže zvýšiť riziko
toxicity spôsobenej etopozidom.

Pred začiatkom liečby, počas liečby a pred každým liečebným cyklom sa musí
skontrolovať krvný obraz (leukocyty, trombocyty a hemoglobín), činnosť
pečene a obličiek a musia sa vyšetriť neurologické funkcie.

V prípade možného výskytu anafylaktoidných reakcií spojených so zimnicou,
horúčkou, tachykardiou, bronchospazmom, dyspnoe a hypotenziou, sa má
infúzia okamžite prerušiť a majú sa podať sympatomimetiká, kortikosteroidy,
antihistaminiká alebo náhrady krvnej plazmy.

Musí sa zabezpečiť, aby bolo možné rýchlo a účinne liečiť závažné infekcie
a/alebo epizódy krvácania. Pred začiatkom liečby Etoposidom "Ebewe" sa majú
existujúce infekcie vyliečiť.

Etoposid "Ebewe" obsahuje alkohol (etanol). Ak sa odporúčania pre
dávkovanie dôkladne dodržiavajú, tak počas jedného podania sa pacientovi
s plochou povrchu tela 1,6 m2 dodá 3,1 g alkoholu. Riziko ohrozenia zdravia
sa okrem iných vyskytuje aj u pacientov s hepatopatiou, u alkoholikov, u
pacientov s epilepsiou, cerebropatiou alebo u pacientov s poškodením
činnosti mozgu, ako aj u gravidných žien a u detí. Môže sa ovplyvniť účinok
iných liekov.

Kvôli obsahu benzylalkoholu sa Etoposid "Ebewe" nesmie používať
u novorodencov, najmä nie u tých, u ktorých sa vyskytujú príznaky
nezrelosti, ako aj u dojčiat a malých detí vo veku do 3 rokov.

Etopozid môže mať genotoxický účinok. Mužom, ktorí sa liečia Etoposidom
"Ebewe" sa preto odporúča, aby počas liečby a minimálne 6 mesiacov po
ukončení liečby nesplodili dieťa a aby sa pred začiatkom liečby poradili
s lekárom o konzervácii spermií kvôli možnej ireverzibilnej neplodnosti po
liečbe Etoposidom "Ebewe".

4.5 Liekové a iné interakcie

Z dôvodu podávania ďalších látok s myeolosupresívnym účinkom, ako je napr.
mechlóretamín, cyklofosfamid, karmustín (BCNU), lomustín (CCNU), 5-
fluorouracyl (5-FU), vinblastín, adriamycín, cisplatina a iné, sa účinok
Etoposidu "Ebewe" a/alebo ďalších predpísaných liekov na kostnú dreň môže
zvýšiť.

/In vitro/ je väzba na plazmatické bielkoviny 97 %. Fenylbutazón, salicylan
sodný a kyselina acetylsalicylová môžu etopozid vytesniť z väzby na
plazmatickej bielkovine. Etopozid môže vytesniť kumaríny (warfarín) z ich
väzby na plazmatickej bielkovine, a tým zosilniť antikoagulačný účinok (bol
hlásený jeden prípad).

Medzi antracyklínmi a etopozidom bola experimentálne dokázaná skrížená
rezistencia.

Súbežné podávanie cyklosporínu (> 2 000 ng/ml) a etopozidu viedlo
v porovnaní s etopozidom v monoterapii k 80 % zvýšeniu hodnôt AUC a k 38 %
zníženiu klírensu etopozidu.

4.6 Gravidita a laktácia

Etoposid "Ebewe" sa nesmie používať počas gravidity.

V prípade vitálnej indikácie na liečbu gravidnej pacientky sa má zvážiť
riziko spojené s liečbou, týkajúce sa škodlivých účinkov na dieťa. Počas
liečby Etoposidom "Ebewe" nesmú ženy otehotnieť.

Ak počas liečby dôjde k otehotneniu, je potrebné využiť možnosť poradenstva
v oblasti genetiky.

Počas liečby sa musí prerušiť dojčenie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Liečba Etoposidom "Ebewe" môže spôsobiť nauzeu a vracanie, ako aj akútne
hypersenzitívne reakcie spojené s hypotenziou a priamo tým ovplyvniť
schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Poruchy krvi a lymfatického systému
Najdôležitejším a dávku limitujúcim nežiaducim účinkom je reverzibilná
myelosupresia, ktorej závažnosť závisí od dávky.

U 61 – 91 % pacientov bolo pozorované zníženie počtu leukocytov, u 7 – 71 %
pacientov závažné zníženie počtu leukocytov (menej ako 1 x 109/l, u 28 –
41 % pacientov zníženie počtu trombocytov a u 4 – 20 % pacientov závažné
zníženie počtu trombocytov (menej ako 500 x 109/l. Najnižšia hodnota
leukocytov sa dosiahla po 7 – 14 dňoch, v prípade trombocytov po 9 – 16
dňoch.

Pokles hemoglobínu bol pozorovaný u približne 40 % pacientov.

Približne po 20 dňoch sa krvný obraz opäť znormalizoval. Účinok etopozidu
na kostnú dreň nie je kumulatívny.

Závažná forma myelosupresie môže viesť k infekcii alebo hemorágiám.

V ojedinelých prípadoch bol hlásený výskyt akútnej leukémie ako neskorý
účinok po liečbe etopozidom, najmä pri kombinácii s inými
antineoplastickými liekmi. Riziko vzniku sekundárnej leukémie po liečbe
etopozidom je u pacientov s germinómom približne 1 %. Tento typ leukémie je
charakteristický relatívne krátkym obdobím latencie (v priemere 35
mesiacov), monocytickým alebo myelomonocytickým FAB subtypom,
chromozomálnymi anomáliami na 11q23 a v približne 50 % prípadov
s uspokojivou odpoveďou na chemoterapiu. Celková kumulatívna dávka
> 2 g/m2 etopozidu sa spája so zvýšením rizika.

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Nauzea a vracanie sa vyskytujú vo frekvencii 31 – 43 % a môžu sa zvyčajne
zvládnuť liečbou antiemetikami.

Bolo pozorované nechutenstvo s frekvenciou výskytu 10 – 13 % a hnačka
s frekvenciou výskytu
1 – 13 %. Vyskytuje sa mukozitída, ako aj ezofagitída.

Zriedkavo sa pozorovala dysfágia, abdominálna bolesť a zápcha.

Stomatitída
U približne 1 – 6 % pacientov sa môže vyskytnúť stomatitída; vyžaduje sa
osobitná hygiena úst.

Poruchy pečene a žlčových ciest
Boli pozorované poruchy činnosti pečene s incidenciou do 3 %. Vysoké dávky
Etoposidu "Ebewe" môžu spôsobiť zvýšenie hodnôt bilirubínu, AST
a alkalickej fosfatázy v sére.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Po rýchlom intravenóznom podaní sa zriedkavo pozoroval prechodný pokles
tlaku krvi. Tejto komplikácii je možné vo veľkej miere predísť
intravenóznou infúziou, ktorá trvá 30 – 60 minút.

V jednotlivých prípadoch sa popisovala arytmia a jeden prípad infarktu
myokardu; avšak súvislosť s etopozidom nie je preukázaná.

Poruchy nervového systému
Boli pozorované periférne neuropatie s incidenciou 0,7 % a nežiaduce účinky
na centrálny nervový systém (vyčerpanosť, somnolencia) s incidenciou do
3 %.

Poruchy imunitného systému
S frekvenciou 0,7 – 12 % boli pozorované hypersenzitívne reakcie spojené so
zimnicou, horúčkou, tachykardiou, bronchospazmom, dyspnoe a poklesom
krvného tlaku, ktoré si vyžadovali liečebné opatrenia (podanie adrenalínu,
antihistaminík, glukokortikoidov).

Anafylaktoidné reakcie sa môžu objaviť počas prvého intravenózneho podania.

Bolo pozorované apnoe a opätovná spontánna úprava dýchania po prerušení
infúzie.

U detí dostávajúcich infúzie v koncentráciách vyšších ako sú odporúčané,
boli častejšie pozorované anafylaktoidné reakcie. Nie je preukázané, či
úlohu zohráva koncentrácia alebo trvanie infúzie. Pozorovalo sa tiež
začervenanie kože, podobné ako pri anafylaktickom záchvate, edémy tváre
alebo hlasiviek, kašeľ, diaforéza, cyanóza, laryngospazmus, kŕče, ako
aj vzostup krvného tlaku. Krvný tlak sa zvyčajne upraví na fyziologickú
hodnotu počas niekoľkých hodín po ukončení infúzie.

Etoposid "Ebewe" obsahuje polysorbát 80. U predčasne narodených detí sa
injekčné používanie liekov s obsahom vitamínu E a polysorbátu 80 spájalo so
život ohrozujúcim syndrómom so zlyhávaním pečene a obličiek, exacerbáciou
infekcie pľúc, trombocytopéniou a ascitom.
Kvôli obsahu polysorbátu 80 sa u pacientov s touto predispozíciou môže
vyskytnúť podráždenie, ako je napr. dermatitída.

Zriedkavo sa môžu vyskytnúť reakcie z precitlivenosti kvôli obsahu
benzylalkoholu.

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Exantém, urtikária, zafarbenie pokožky (pigmentácia) a pruritus.

Po rádioterapii a následnej liečbe etopozidom sa u jedného pacienta objavil
zápal, svrbenie a začervenanie ožarovanej oblasti. Navyše sa pozoroval
Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza (jeden smrteľný
prípad); súvislosť s etopozidom sa však nepreukázala.

Vyskytuje sa reverzibilné, niekedy úplné vypadanie vlasov s incidenciou do
66 %.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
/Zvýšené hladiny kyseliny močovej v krvi/
V dôsledku rýchleho rozpadu jadra sa počas liečby Etoposidom
"Ebewe" vyskytuje zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi, ktorá sa môže
liečiť podaním alopurinolu. To sa má vziať do úvahy najmä u pacientov
s dnou v anamnéze.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Počas podávania etopozidu formou bolusovej intravenóznej injekcie sa
pozorovali zriedkavé prípady flebitídy. Tomuto nežiaducemu účinku je možné
predchádzať intravenóznou infúziou s trvaním 30 - 60 minút.

Po extravazácii sa príležitostne objavilo podráždenie mäkkých tkanív ako aj
zápal; vznik vredov sa zvyčajne nepozoroval.

Ostatné nežiaduce účinky:
Zriedkavo bola pozorovaná dysgeuzia, pyrexia, intersticiálna
pneumónia/fibróza pľúc (príležitostne v súvislosti s alergickými
reakciami), prechodná centrálne spôsobená strata zraku a zápal očného
nervu, ktoré sa však nemôžu plne pripisovať lieku.

4.9 Predávkovanie

/Príznaky intoxikácie/
Predávkovanie môže spôsobiť závažnú formu myelosupresie počas 1 – 2
týždňov. K dispozícii nie je žiadne špecifické antidotum.

Poznámka
Celkové dávky od 2,4 do 3,5 g etopozidu/m2 plochy telesného povrchu,
podávané intravenózne počas 3 dní viedli k mukozitíde a myelotoxicite.

U pacientov, ktorí dostávali vyššie dávky etopozidu ako sú odporúčané, sa
pozorovala metabolická acidóza a závažná hepatotoxicita.

/Liečba intoxikácie/
Symptomatická liečba má zahŕňať transfúziu chýbajúcich zložiek krvi,
profylaxiu a liečbu infekcií.

/Liečba ostatných nežiaducich účinkov:/

Nauzea a vracanie
Tieto nežiaduce účinky je možné zvládnuť antiemetikami.

Alergické reakcie
Etoposid "Ebewe" sa má vysadiť. Podanie kortikosteroidov, sympatomimetík,
antihistaminík, prípadne náhrad plazmy.

Bronchospazmus
Podanie aminofylínu, kortikosteroidov.

Hypotenzia
Etoposid "Ebewe" sa má vysadiť. V prípade potreby sa má doplniť objem; pri
ďalšom podaní sa má infúzia podávať pomaly.

Zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi
Môže sa liečiť alopurinolom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cytostatiká. ATC kód: L01CB01

Etopozid je lipofilný polosyntetický derivát podofylotoxínu, ktorý sa
používa na liečbu určitých neoplastických ochorení.

Jeho mechanizmus účinku je založený na indukcii zlomov jednoduchého a
dvojitého vlákna DNA, tvorbe voľných radikálov vo vnútri bunky a interakcii
s enzýmom topoizomeráza II. Účinnosť je špecifická pre bunkový cyklus,
konkrétne sa maximálny účinok pozoroval v S-fáze a G2-fáze. Cytotoxický
účinok na bunky v pokojovej fáze sa pozoroval iba po veľmi vysokých
dávkach.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po podaní dávky sú plazmatické hladiny etopozidu lineárne, ich dvojfázový
priebeh s polčasom distribúcie približne 1,5 hodiny a s terminálnym
polčasom eliminácie 3 až 12 hodín nie je závislý od dávky.

Etopozid sa metabolizuje v pečeni. U pacientov s poškodenou činnosťou
pečene a obličiek je zhoršený plazmatický klírens. /In vitro/ je väzba na
plazmatické bielkoviny približne 97 %. V cerebrospinálnom moku boli zistené
nerovnovážne koncentrácie (v rozmedzí 0,5 až 14 %).

Etopozid sa vylučuje prevažne obličkami (44 - 60 %) a 2/3 sa vylučujú v
nezmenenom stave. Stolicou sa vylučuje približne 16 % a približne 6 % sa
vylučuje žlčou. V kombinácii s cisplatinou sa nezaznamenali žiadne zmeny v
testovaných farmakokinetických parametroch.

Biologická dostupnosť perorálne podaného roztoku je približne 50 %, nie je
závislá od toho, či sa podá formou roztoku alebo vo forme mäkkej kapsuly.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Mutagenita/
Pri pokusoch na bunkách cicavcov mal etopozid mutagénny a genotoxický
účinok. V ľudských bunkách zodpovedných za krvotvorbu spôsobuje
štrukturálne i numerické chromozómové aberácie.

/Teratogenita/
Pri dávkach, ktoré zodpovedajú 1 – 3 % klinických dávok vykazuje etopozid
u myší a potkanov teratogénny a embryotoxický účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Benzylalkohol
Etanol
Polysorbát 80
Makrogol 300
Bezvodá kyselina citrónová

6.2 Inkompatibility

Kvôli možnej tvorbe zrazenín sa Etoposid "Ebewe" nesmie riediť tlmivými
roztokmi s pH > 8.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 (C.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Injekčná liekovka z hnedého skla - hydrolytickej triedy I s gumovou zátkou
a hliníkovým uzáverom s plastovým krytom.

Veľkosti balenia:
Etoposid "Ebewe" 50 mg: jedna 2,5 ml injekčná liekovka.
Etoposid "Ebewe" 100 mg: jedná 5 ml injekčná liekovka.
Etoposid "Ebewe" 200 mg: jedna 10 ml injekčná liekovka.
Etoposid "Ebewe" 400 mg: jedna 20 ml injekčná liekovka.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Podobne ako pri manipulácii s inými cytostatikami, aj pri manipulácii s
etopozidom sa vyžaduje opatrnosť. Ak dôjde ku kontaminácii, postihnuté
miesta sa musia okamžite umyť vodou a mydlom.
Etopozid sa inaktivuje 5 % roztokom chlórnanu sodného (NaClO) počas 24
hodín alebo zahriatím na 1 000 °C.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
Mondseestrasse 11
4866 Unterach
Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0149/98-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


31.03.1998 / 19.09.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

September 2010[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C12669
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01CB01 - etoposidum
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - bez doplatku
Krajina pôvodu:
AT -
Účinná látka:
ferrati natrii citras
Výrobca lieku:
EBEWE Pharma GmbH, Nfg.KG, Unterach, RAKUSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Môže predpísať:
Hematológia a transfuziológia, Klinická onkológia
Predajná cena:
10.11 € / 304.57 SK
Úhrada poisťovňou:
10.11 € / 304.57 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.37 € ÚP:21.37 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.11 € ÚP:0.00 € DP:10.11 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.22 € ÚP:0.00 € DP:20.22 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:46.26 € ÚP:46.26 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien