Detail:
Glucophage XR tbl plg 60x500mg
Názov lieku:
Glucophage XR
Doplnok názvu:
tbl plg 60x500mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č.: 2010/04026PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVGlucophage XR


Glucophage XR 750 mg


Glucophage XR 1000 mg


tablety s predĺženým uvoľňovaním


metformíniumchloridPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Glucophage XR a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Glucophage XR
3. Ako užívať Glucophage XR
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Glucophage XR
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE GLUCOPHAGE XR A NA ČO SA POUŽÍVA

Čo je Glucophage XR
Glucophage XR obsahuje metformín, liek na liečbu cukrovky. Patrí do skupiny
liečiv, ktoré sa nazývajú biguanidy.

Inzulín je hormón produkovaný podžalúdkovou žľazou, ktorý podporuje
vychytávanie glukózy (cukru) z krvi do orgánov Vášho tela. Vaše telo
využíva glukózu na tvorbu energie alebo ju ukladá pre budúce využitie.
Ak máte cukrovku, Vaše telo nie je schopné vytvárať dostatočné množstvo
inzulínu alebo nevie správne využívať už vytvorený inzulín. To spôsobuje
vysokú koncentráciu glukózy vo Vašej krvi. Glucophage XR pomáha znížiť
koncentráciu glukózy vo Vašej krvi čo najbližšie k normálnym hodnotám.

Ak ste dospelý a máte nadváhu, dlhodobé užívanie lieku Glucophage XR Vám
tiež pomôže znížiť riziko komplikácií spojených s cukrovkou. Glucophage XR
pomáha udržiavať stabilnú váhu alebo ju mierne znižuje.


Na čo sa Glucophage XR používa

Glucophage XR sa používa na liečbu pacientov trpiacich cukrovkou 2. typu
(tiež nazývaná od inzulínu nezávislá cukrovka), u ktorých diétne opatrenia
a cvičenie nestačí na udržanie normálnej koncentrácie glukózy v krvi.
Používa sa najmä u pacientov s nadváhou.
Dospelí môžu užívať Glucophage XR samotný alebo spolu s inými liekmi na
liečbu cukrovky (lieky podávané ústami alebo inzulín).


2. SKÔR AKO UŽIJETE GLUCOPHAGE XR

Neužívajte Glucophage XR
. keď ste alergický (precitlivený) na metformín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek tohto lieku (pozri „Čo Glucophage XR obsahuje“
v časti 6),
. keď máte problémy s obličkami alebo pečeňou,
. keď máte nekontrolovanú cukrovku, napr. s veľmi vysokou hladinou
glukózy v krvi, s napínaním na vracanie, vracaním, dehydratáciou,
prudkým poklesom telesnej hmotnosti alebo ketoacidózou. Ketoacidóza je
stav, počas ktorého sa v krvi hromadia látky nazývané ketóny a ktorá
môže viesť ku vzniku diabetickej pre-kómy. Medzi príznaky patrí bolesť
žalúdka, rýchle a hlboké dýchanie, ospalosť alebo nezvyčajný ovocný
zápach dychu.
. keď ste stratili priveľa vody z organizmu (dehydratácia), napríklad
pri dlhotrvajúcej alebo závažnej hnačke, alebo keď ste vracali
niekoľkokrát za sebou. Dehydratácia môže spôsobiť problémy
s obličkami, a tak zvýšiť riziko laktátovej acidózy (pozri nižšie
“Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Glucophage XR“).
. keď máte závažnú infekciu, napríklad infekciu postihujúcu Vaše pľúca,
priedušky alebo obličky. Ťažká infekcia môže spôsobiť problémy
s obličkami, a tak zvýšiť riziko laktátovej acidózy (pozri nižšie
“Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Glucophage XR“).
. keď sa liečite na zlyhanie srdca alebo ste nedávno prekonali srdcový
infarkt, máte závažné problémy s krvným obehom (ako napr. šok) alebo
dýchacie ťažkosti. To môže viesť k nedostatočnému zásobeniu tkanív
kyslíkom, a tým k zvýšeniu rizika laktátovej acidózy (pozri nižšie
„Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Glucophage XR“).
. keď pijete veľké množstvo alkoholu.
Ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov, povedzte to svojmu
lekárovi skôr, než začnete užívať tento liek.

Poraďte sa so svojím lekárom, keď
. sa chystáte podstúpiť röntgenové vyšetrenie alebo iné zobrazovacie
vyšetrenie vyžadujúce si podanie jódovej kontrastnej látky do krvného
obehu,
. sa chystáte na veľký chirurgický výkon.
Určitý čas pred a po vyšetrení alebo operácii nesmiete Glucophage XR
užívať. Váš lekár rozhodne, či potrebujete počas tohto obdobia náhradnú
liečbu. Je dôležité, aby ste presne dodržali pokyny svojho lekára.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Glucophage XR

Prosím, všimnite si nasledovné informácie o osobitnom riziku vzniku
laktátovej acidózy.
Glucophage XR môže spôsobiť veľmi zriedkavú, ale závažnú komplikáciu, ktorá
sa nazýva laktátová acidóza a vzniká najmä vtedy, ak Vaše obličky nepracujú
správne. Riziko laktátovej acidózy je zvýšené tiež pri nekontrolovanej
cukrovke, dlhodobom hladovaní alebo príjme alkoholu. Príznakom laktátovej
acidózy je vracanie, bolesť brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi,
celkový pocit, že ste chorý s ťažkou únavou a problémy s dýchaním. Ak sa
Vám to stane, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, keďže
laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Ihneď ukončite liečbu Glucophagom XR
a okamžite kontaktujte lekára.

Glucophage XR samotný nespôsobuje hypoglykémiu (koncentrácia glukózy v krvi
je priveľmi nízka). Ak však užívate Glucophage XR spolu s inými liekmi na
liečbu cukrovky, ktoré môžu vyvolať hypoglykémiu (ako sú sulfonylurey,
inzulín, glinidy), existuje riziko hypoglykémie. Ak pociťujete príznaky
hypoglykémie, napríklad slabosť, závrat, zvýšené potenie, zrýchlený pulz
srdca, poruchy zraku a problémy s koncentráciou, je vhodné zjesť alebo
vypiť niečo s obsahom cukru.


Užívanie iných liekov

Ak Vám musí byť podaná injekcia s jódovou kontrastnou látkou do krvného
obehu, napríklad pri röntgenovom alebo inom zobrazovacom vyšetrení, musíte
prestať užívať Glucophage XR na určitý čas pred a po vyšetrení (pozri
vyššie „Poraďte sa so svojím lekárom, keď“).
Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledovných liečiv súbežne
s liekom
Glucophage XR. Možno budete potrebovať častejšie kontroly koncentrácie
glukózy v krvi alebo Vám Váš lekár upraví dávkovanie lieku Glucophage XR:
. diuretiká (používané na odstránenie vody z Vášho tela zvýšením tvorby
moču),
. beta2-agonisty ako salbutamol alebo terbutalín (používané na liečbu
astmy),
. kortikosteroidy (používané na liečbu širokého spektra ochorení,
napríklad ťažkých zápalov kože alebo astmy).

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Glucophage XR s jedlom a nápojmi

Nepite alkohol, ak užívate tento liek. Alkohol zvyšuje riziko laktátovej
acidózy, najmä ak máte problémy s pečeňou alebo ak ste podvyživený. Týka sa
to tiež liekov, ktoré obsahujú alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Počas tehotenstva budete na liečbu cukrovky potrebovať inzulín. Oznámte
svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná,
alebo tehotenstvo plánujete, aby mohol zmeniť Vašu liečbu. Tento liek sa
neodporúča, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť svoje dieťa.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Glucophage XR samotný nespôsobuje hypoglykémiu (koncentrácia glukózy v krvi
je priveľmi nízka). To znamená, že neovplyvní Vašu schopnosť viesť vozidlo
alebo obsluhovať stroje.

Opatrnosť je však potrebná, ak užívate Glucophage XR spolu s inými liekmi
na liečbu cukrovky, ktoré môžu spôsobiť hypoglykémiu (napríklad
sulfonylurey, inzulín, meglitinidy).Príznaky hypoglykémie sú slabosť, závraty, zvýšené potenie,
zrýchlený srdcový pulz, poruchy zraku a problémy s koncentráciou. Neveďte
vozidlo a neobsluhujte stroje, ak začnete tieto príznaky pociťovať.


3. AKO UŽÍVAŤ GLUCOPHAGE XR

Vždy užívajte Glucophage XR presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Glucophage XR nedokáže nahradiť prínosy zdravého životného štýlu.
Pokračujte v dodržiavaní diétnych opatrení, ktoré Vám odporučil lekár
a pravidelne cvičte.

Dospelí:
Tablety sa majú užívať raz denne počas večere. Tablety vždy užívajte spolu
s jedlom.
Tablety sa užívajú celé, nedrvia sa a ani nehryzú.

Glucophage XR:
Obvyklá počiatočná dávka je jedna tableta Glucophage XR raz denne.
Po 10 až 15 dňoch užívania tabliet Glucophage XR Vám Váš lekár
pravdepodobne stanoví hladinu cukru v krvi a podľa výsledkov dávku
prispôsobí. Najvyššia denná dávka je 2000 mg (4 tablety Glucophage XR).

Glucophage XR 750 mg:
Obvyklá počiatočná dávka je jedna tableta Glucophage XR 750 mg raz denne.
Po 10 až 15 dňoch užívania tabliet Glucophage XR 750 mg Vám Váš lekár
pravdepodobne stanoví hladinu cukru v krvi a podľa výsledkov dávku
prispôsobí. Najvyššia denná dávka sú 3 tablety Glucophage XR 750 mg.

Glucophage XR 1000 mg:
Obvyklá denná dávka je jedna tableta Glucophage XR 1000 mg raz denne.
Po 10 až 15 dňoch užívania tabliet Glucophage XR 1000 mg Vám Váš lekár
pravdepodobne stanoví hladinu cukru v krvi a podľa výsledkov dávku
prispôsobí.
Najvyššia denná dávka sú 2 tablety Glucophage XR 1000 mg.

Ak si podávate aj inzulín, Váš lekár Vám povie ako užívať Glucophage XR.

Deti: Deťom sa užívanie Glucophage XR neodporúča.


Sledovanie

. Váš lekár Vám bude pravidelne robiť krvné testy na hladinu glukózy a
prispôsobí dávku lieku Glucophage XR koncentrácii glukózy vo Vašej
krvi. Pravidelne sa informujte u svojho lekára. Je to obzvlášť dôležité
ak ste starší človek.
. Minimálne raz ročne Vám Váš lekár skontroluje funkcie obličiek.
Častejšie kontroly budete potrebovať, ak ste starší pacient alebo Vaše
obličky nepracujú normálne.


Ako užívať Glucophage XR

Tablety sa majú užívať raz denne počas večere. Tablety sa užívajú celé,
nesmú sa drviť ani rozhrýzť.
Každú tabletu zapite pohárom vody. Tablety vždy užívajte spolu s jedlom
alebo po jedle. Vyhnete sa tak nežiaducim účinkom, ktoré postihujú Váš
tráviaci systém.
V stolici môžu byť prítomné zvyšky tabliet, neznepokojujte sa tým, je to
normálne.

Ak máte po určitom čase dojem, že je účinok Glucophage XR priveľmi silný
alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac lieku Glucophage XR, ako máte

Ak ste užili viac lieku Glucophage, ako ste mali, môže u Vás vzniknúť
laktátová acidóza. Príznaky laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha
(abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit nepohody s ťažkou
únavou, problémy s dýchaním. Ak sa Vám to stane, budete potrebovať okamžitú
liečbu v nemocnici, keďže laktátová acidóza môže viesť ku kóme. Okamžite
kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Glucophage XR

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite
ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Glucophage XR môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého. Môžu sa vyskytnúť nasledovné nežiaduce
účinky:

Veľmi časté vedľajšie účinky (u viac ako 1 z 10 ľudí)
. tráviace problémy ako pocit nevoľnosti (napínanie na vracanie),
vracanie, hnačka, bolesť brucha (abdominálna bolesť) a strata chuti do
jedla. Tieto vedľajšie účinky sa najčastejšie vyskytujú na začiatku
liečby liekom Glucophage XR. Pomáha, ak užívate liek vo viacerých
denných dávkach a ak užívate Glucophage XR s jedlom alebo hneď po
jedle. Keď príznaky pretrvávajú, prestaňte Glucophage XR užívať
a informujte svojho lekára.

Časté vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 10 ľudí, ale viac ako 1 zo 100
ľudí)
. zmeny chuti.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 10 000 ľudí)
. Laktátová acidóza. Je to veľmi zriedkavá, ale závažná komplikácia,
ktorá vzniká najmä, ak Vaše obličky nepracujú správne.
Príznaky laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha (abdominálna
bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit slabosti s ťažkou únavou
a problémy s dýchaním. Ak sa Vám to stane, budete potrebovať okamžitú
liečbu v nemocnici, keďže laktátová acidóza môže viesť ku kóme.
Okamžite kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu.
. Abnormality vo výsledkoch pečeňových testov alebo hepatitída (zápal
pečene, ktorý môže spôsobiť únavu, stratu chuti do jedla, zníženie
telesnej hmotnosti, s alebo bez zožltnutia pokožky alebo očného
bielka). Ak sa to stane, ukončite liečbu Glucophagom XR a okamžite to
oznámte svojmu lekárovi.
. Kožné reakcie ako sčervenenie kože (erytém), svrbenie alebo svrbiaca
vyrážka (žihľavka).
. Nízka koncentrácia vitamínu B12 v krvi.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ GLUCOPHAGE XR

Uchovávajte Glucophage XR mimo dosahu a dohľadu detí.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Glucophage XR po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli a na blistri po EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Glucophage XR obsahuje
Liečivo je metformíniumchlorid.
Glucophage XR: jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 500 mg
metformíniumchloridu, čo zodpovedá 390 mg metformínu.
Ďalšie zložky sú: magnéziumstearát, sodná soľ karmelózy, hypromelóza a
mikrokryštalická celulóza.
Glucophage XR 750 mg: jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 750
mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 585 mg metformínu.
Ďalšie zložky sú: magnéziumstearát, sodná soľ karmelózy, hypromelóza.
Glucophage XR 1000 mg: jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1000
mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 780 mg metformínu.
Ďalšie zložky sú: magnéziumstearát, sodná soľ karmelózy, hypromelóza.

Ako vyzerá Glucophage XR
Glucophage XR tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až sivobiele
bikonvexné tablety v tvare kapsuly, na jednej strane tablety je vyrazené
,,500“.
Glucophage XR 750 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až sivobiele
bikonvexné tablety v tvare kapsuly, na jednej strane tablety je vyrazené
,,750“ a na druhej strane ,,Merck“.
Glucophage XR 1000 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele až
sivobiele bikonvexné tablety v tvare kapsuly, na jednej strane tablety je
vyrazené ,,1000“ a na druhej strane ,,Merck“.

Glucophage XR je dostupný v PVC/PE/Al alebo PVC/PVDC/Al blistrových
baleniach po 30, 60 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.
Glucophage XR 750 mg je dostupný v PVC/Al alebo PVC/PVDC/Al blistrových
baleniach po 30, 60, 90, 120 a 180 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.
Glucophage XR 1000 mg je dostupný v PVC/Al alebo PVC/PVDC/Al blistrových
baleniach po 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120 a 180
tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Merck Santé s.a.s.,Lyon, Francúzsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 12/2011.

Užitočné rady
. Ak fajčíte, skúste prestať.
. Cvičte pravidelne.
. Alkohol pite čo najmenej.
. Venujte starostlivosť svojim nohám. Informujte sa o nej v ambulancii
alebo v nemocnici.
. Noste kartičku, náramok alebo disk s oznámením, že ste diabetik.
. Pravidelne navštevujte svojho diabetológa alebo lekára.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2010/04026


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Glucophage XR


Glucophage XR 750 mg


Glucophage XR 1000 mg2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIEGlucophage XR

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 500 mg
metformíniumchloridu, čo zodpovedá 390 mg metformínu.

Glucophage XR 750 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 750 mg
metformíniumchloridu, čo zodpovedá
585 mg metformínu.

Glucophage XR 1000 mg

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1000 mg
metformíniumchloridu, čo zodpovedá
780 mg metformínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta s predĺženým uvoľňovaním.Glucophage XR tablety s predĺženým uvoľňovaním
sú biele až sivobiele bikonvexné tablety v tvare
kapsuly, na jednej strane tablety je vyrazené
,,500“.
Glucophage XR 750 mg tablety s predĺženým
uvoľňovaním sú biele až sivobiele bikonvexné
tablety v tvare kapsuly, na jednej strane
tablety je vyrazené ,,750“ a na druhej strane
,,Merck“.
Glucophage XR 1000 mg tablety s predĺženým
uvoľňovaním sú biele až sivobiele bikonvexné
tablety v tvare kapsuly, na jednej strane
tablety je vyrazené ,,1000“ a na druhej strane
,,Merck“.
4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Liečba diabetes mellitus 2. typu u dospelých,
hlavne u obéznych pacientov, ak diétnymi
opatreniami a telesným cvičením nebola
dosiahnutá adekvátna kontrola glykémie.
Glucophage XR

môže byť indikovaný buď v monoterapii alebo v
kombinácii s inými perorálnymi antidiabetikami
alebo s inzulínom.

Použitie metformínu ako lieku prvej voľby u
obéznych dospelých pacientov s diabetom 2. typu
po zlyhaní diéty znižuje výskyt diabetických
komplikácií (pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

/Monoterapia a kombinácia s inými perorálnymi/
/antidiabetikami/

- Zvyčajná počiatočná dávka je 1 tableta
Glucophage XR 500 mg alebo 1 tableta
Glucophage XR 750 mg raz denne. Po 10 až 15 dňoch môže byť dávka
upravená na základe hodnôt glykémie. Postupné zvyšovanie dávky môže
zlepšiť gastrointestinálnu toleranciu.
Maximálna odporúčaná dávka je 2000 mg denne.
- Dávka sa má zvyšovať po častiach o 500 mg každý
10. až 15. deň, maximálne na 2000 mg raz denne
večer s jedlom.
- Ak sa nedosiahne kontrola glykémie pri dávke 4
tablety Glucophage XR 500 mg alebo
3 tablety Glucophage XR 750 mg alebo 2 tablety Glucophage XR 1000 mg
raz denne, môže sa liečba nahradiť metformínom s okamžitým
uvoľňovaním v dávke 3000 mg denne.
- U pacientov už liečených metformínom, počiatočná
dávka Glucophage XR musí byť ekvivalentná dennej
dávke tabliet metformínu s nepredĺženým účinkom.
- V prípade náhrady iného perorálneho
antidiabetika metformínom sa predchádzajúca
terapia ukončí a nahradí sa Glucophage XR vo
vyššie uvedených dávkach./Kombinácia s inzulínom/


Metformín a inzulín použitý v kombinácii,
umožnia dosiahnuť lepšiu kontrolu glykémie.


Obvyklá počiatočná dávka je 1 tableta Glucophage
XR 500 mg alebo Glucophage XR 750 mg raz denne.

Súčasne sa dávkovanie inzulínu upraví na základe
výsledkov kontroly glykémie.


/Starší pacienti/

Vzhľadom na možnosť zníženia renálnej funkcie u
dospelých, dávkovanie metformínu

sa upravuje na základe výsledkov renálnych funkcií. Pravidelné sledovanie
renálnych funkcií je
nevyhnutné (pozri časť 4.4).

/Deti a dospievajúci/
Pre nedostatok údajov sa Glucophage XR nemá
podávať deťom.
4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na metformín alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok.
- Diabetická ketoacidóza, diabetická prekóma.
- Zlyhanie funkcie obličiek alebo dysfunkcia
obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min).
- Akútne ochorenia s rizikom poruchy renálnych funkcií:
dehydratácia, závažné infekcie, šok.
- Akútne alebo chronické ochorenia, ktoré môžu vyvolať hypoxiu:
srdcové alebo respiračné zlyhanie, nedávny infarkt myokardu,
šok.
- Insuficiencia pečene, akútna otrava alkoholom, chronický
alkoholizmus.4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri
používaní


Laktátová acidóza

Laktátová acidóza je zriedkavá ale závážna
(vysoká úmrtnosť v prípade absencie rýchlej
terapie) metabolická komplikácia, vyvolaná
kumuláciou metformínu. Prípady laktátovej
acidózy u pacientov, ktorí užívajú metformín sa
vyskytli hlavne u pacientov so závažným
poškodením funkcie obličiek.
Incidencia laktátovej acidózy môže a má byť
redukovaná prísnym monitorovaním
rizikových faktorov, ako je zle kompenzovaný
diabetes, ketóza, dlhodobé hladovanie,
nadmerné požívanie alkoholu, poškodenie funkcie
pečene a stavy spojené s hypoxiou.
/Diagnóza/
Riziko laktátovej acidózy sa musí zvážiť
v prípade nešpecifických príznakov ako sú
svalové kŕče, tráviace poruchy, abdominálna
bolesť a tažká asténia.
Môže nasledovať acidotické dyspnoe, abdominálna
bolesť, hypotermia a kóma.
Medzi laboratórne diagnostické nálezy patrí:
znížená hodnota pH krvi, hladina laktátu v sére
viac ako 5 mmol/l a zvýšená aniónová medzera
(anion gap) a zvýšenie pomeru laktát/pyruvát.
Ak existuje podozrenie na metabolickú acidózu,
liečba metformínom sa musí ukončiť a
pacient má byť ihneď hospitalizovaný (pozri časť
4.9).
Lekár má upozorniť pacienta na riziko a na symptómy laktátovej acidózy.


Renálne funkcie
Keďže sa metformín vylučuje obličkami, klírens
kreatinínu (tento sa dá stanoviť z koncentrácie
sérového kreatinínu použitím Cockcroftovho-
Gaultovho vzorca) má byť stanovený pred začatím
liečby a pravidelne počas liečby:
- najmenej jedenkrát ročne u pacientov s normálnou
funkciou obličiek,
- najmenej 2 až 4-krát za rok u pacientov
s klírensom kreatinínu na dolnej hranici normy
a u starších pacientov.
Znížená funkcia obličiek u starších pacientov je
častá a asymptomatická. Zvláštnu pozornosť treba
venovať situáciám, v ktorých môže dôjsť k
zhoršeniu funkcie obličiek, napr. na začiatku
antihypertenzívnej alebo diuretickej terapie a
na začiatku terapie s NSAID.
Podávanie jódových kontrastných látok
Intravenózne podanie jódových kontrastných látok
pri rádiologických vyšetreniach môže viesť k
zlyhaniu obličiek. To môže indukovať akumuláciu
metformínu a vystaviť pacienta riziku laktátovej
acidózy.
Je potrebné pred vyšetrením alebo počas vyšetrenia liečbu metformínom
prerušiť a nepokračovať v nej najmenej počas 48 hodín od skončenia
vyšetrenia. Liečba môže pokračovať až po opätovnom zhodnotení renálnych
funkcií a zistení, že nález je v norme (pozri časť 4.5).

Chirurgické výkony
Metformín sa má vysadiť 48 hodín pred plánovaným chirurgickým výkonom v
celkovej, spinálnej alebo epidurálnej anestézii. Liečba môže pokračovať
najskôr 48 hodín po chirurgickom výkone, alebo po návrate na perorálnu
stravu a to iba v prípade obnovenia normálnych funkcií obličiek.


Ďalšie upozornenia
Všetci pacienti majú dodržiavať diétu s
pravidelne rozdeleným denným príjmom cukrov.
Obézni pacienti majú pokračovať v redukčnej
diéte.
Pravidelne sa majú vykonávať laboratórne testy a
monitorovanie diabetu.
Metformín samotný nevyvoláva hypoglykémiu, je
však potrebné zvýšiť opatrnosť, ak je podávaný
spolu s inzulínom alebo s inými perorálnymi
antidiabetikami (napr. deriváty sulfonylmočoviny
alebo meglitinidy).
V stolici môžu byť prítomné zvyšky tabliet.
Pacienti majú byť upozornení, že je to normálne,
je to zvyšok matrice tablety, z ktorej sa
uvoľňuje liečivo.


4.5 Liekové a iné interakcie/Súbežne sa neodporúča užívať/

/Alkohol/

Pri akútnej alkoholovej intoxikácii sa zvyšuje
riziko vzniku laktátovej acidózy, hlavne pri
hladovaní alebo podvýžive a pri hepatálnej
insuficiencii.

Vyvarujte sa konzumácii alkoholických nápojov a
liekov s obsahom alkoholu.
/Jódové kontrastné látky/
Intravenózna aplikácia jódových kontrastných
látok môže viesť k poškodeniu funkcie obličiek,
čo
má za následok kumuláciu metformínu a zvýšené
riziko laktátovej acidózy.
Liečbu metformínom je potrebné pred vyšetrením alebo počas vyšetrenia
prerušiť a nepokračovať v nej najmenej počas 48 hodín od skončenia
vyšetrenia. Liečba môže pokračovať až po opätovnom zhodnotení renálnych
funkcií ak sú v norme (pozri časť 4.4)./Kombinácie vyžadujúce opatrnosť/

/Lieky s vnútornou hyperglykemickou aktivitou/
/(napr. glukokortikoidy podávané systémovo/
/a lokálne) a sympatomimetiká/
Môže byť potrebné vykonávať častejšie glykemické
kontroly, najmä na začiatku liečby. Ak je to
potrebné, upravte dávkovanie metformínu počas
liečby a po jej skončení.
/Diuretiká, najmä kľučkové diuretiká/
Môžu zvyšovať riziko laktátovej acidózy v dôsledku možnosti zníženia
renálnych funkcií.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita
Nekontrolovaný diabetes počas gravidity
(gestačný alebo trvalý) je spojený so zvýšeným
rizikom kongenitálnych abnormalít a perinatálnej
mortality.
Obmedzené množstvo údajov o používaní metformínu
u gravidných žien nepoukazuje na zvýšené riziko
kongenitálnych abnormalít.
Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivý vplyv
na graviditu, embryonálny alebo fetálny vývoj,
na pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť
5.3).
Ak pacientka plánuje otehotnieť a počas
gravidity, neodporúča sa užívať metformín,
diabetes sa odporúča liečiť inzulínom, aby sa
znížilo riziko malformácie plodu.
Laktácia
Metformín sa vylučuje do materského mlieka.
Neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky
u dojčených novorodencov/detí. Keďže je dostupné
limitované množstvo údajov, dojčenie počas
liečby metformínom sa neodporúča. Pri
rozhodovaní, či prerušiť dojčenie, je potrebné
zohľadniť prínos dojčenia a možné riziko
nežiaduceho účinku na dieťa.
Fertilita
Štúdie na potkanoch v dávkach vyšších ako 600
mg/kg/deň, ktoré sú približne trikrát vyššie ako
je maximálna odporúčaná denná dávka pre ľudí na
základe plochy povrchu tela, nemalo žiaden
negatívny vplyv na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a
obsluhovať stroje


Monoterapia metformínom nespôsobuje hypoglykémiu
a teda nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Pacientov je však potrebné
upozorniť na riziko hypoglykémie pri užívaní
metformínu v kombinácii s inými antidiabetickými
liekmi (napr. sulfonylurey, inzulín alebo
meglitinidy).


4.8 Nežiaduce účinky

Na začiatku liečby sú najčastejšími nežiaducimi
účinkami nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha
a strata chuti do jedla, ktoré vo väčšine
prípadov spontánne ustúpia. Na zabránenie ich
vzniku sa odporúča pomalé zvyšovanie dávok.
Pri liečbe metformínom sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky.
Frekvencia výskytu je definovaná nasledovne:
Veľmi časté (? 1/10), časté (? 1/100 až < 1/10), menej časté (? 1/1000 až <
1/100), zriedkavé
(1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000 ).
V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú
nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej


závažnosti.
Poruchy metabolizmu a výživy
/Veľmi zriedkavé:/ laktátová acidóza (pozri časť
4.4).
Zníženie absorpcie vitamínu B12 s poklesom
sérových hladín počas dlhodobej liečby
metformínom.
Odporúča sa zvážiť túto etiológiu v prípade, že
pacient má megaloblastickú anémiu.
Poruchy nervového systému
/Časté:/ porucha chuti.
Poruchy gastrointestinálneho traktu
/Veľmi časté:/ gastrointestinálne ťažkosti ako
nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha a strata
chuti do jedla. Tieto nežiaduce účinky sa
vyskytujú najčastejšie na začiatku liečby a vo
väčšine prípadov spontánne ustúpia.
Pomalé zvyšovanie dávky môže zlepšiť
gastrointestinálnu znášanlivosť lieku.
Poruchy pečene a žlčových ciest
/Veľmi zriedkavé:/ izolované hlásenia abnormálnych
výsledkov pečeňových testov alebo hepatitída,
ktoré ustúpili po prerušení liečby metformínom.
Poruchy kože a podkožného tkaniva
/Veľmi zriedkavé/: kožné reakcie ako erytém,
pruritus, urtikária.


4.9 Predávkovanie


Hypoglykémia sa nepozorovala ani pri dávkach do
85 g metformíniumchloridu, hoci laktátová
acidóza sa za takýchto okolností vyskytla.
Závažné predávkovanie metformínom alebo súbežné
riziká môžu viesť k laktátovej acidóze.
Laktátová acidóza je urgentný stav a pacient
musí byť hospitalizovaný. Najúčinnejšou metódou
odstránenia laktátu a metformínu je hemodialýza.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: liečivá znižujúce
hladinu glukózy v krvi, biguanidy.
ATC kód: A10BA02


Metformín je biguanid s antihyperglykemickými
účinkami, znižujúci bazálnu aj postprandiálnu
glykémiu. Nestimuluje sekréciu inzulínu, preto
nevyvoláva hypoglykémiu.
Metformín môže pôsobiť pomocou 3 mechanizmov:
(1) znížením produkcie glukózy v pečeni
inhibíciou glukoneogenézy a glykogenolýzy,
(2) zvýšením citlivosti na inzulín vo
svaloch, zlepšením periférneho vychytávania
a utilizácie glukózy,
(3) spomalením vstrebávania glukózy v
črevách.
Metformín stimuluje syntézu intracelulárneho
glykogénu posôbením na glykogénsyntetázu.
Metformín zvyšuje transportnú kapacitu všetkých
doteraz známych typov membránových prenášačov
glukózy (GLUTs).
V klinických skúšaniach je užívanie metformínu
spojené buď s udržiavaním stabilnej váhy alebo
ju mierne znižuje.
Nezávisle od účinku na glykémiu má metformín
u ľudí priaznivý vplyv na lipidový metabolizmus.
Tento vplyv bol preukázaný pri terapeutických
dávkach v kontrolovaných strednodobých alebo
dlhodobých klinických skúšaniach: metformín
znižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL
cholesterolu a triacylglycerolov.
Klinická účinnosť
Prospektívna randomizovaná štúdia (UKPDS) potvrdila dlhodobý priaznivý
vplyv intenzívnej
kontroly glykémie u dospelých pacientov
s diabetom 2. typu.
Analýza výsledkov pacientov s nadváhou liečených metformínom po zlyhaní
diéty dokázala:
- významný pokles absolútneho rizika diabetických
komplikácií v skupine liečenej metformínom (29,8
prípadov/1000 pacientorokov) oproti skupine
liečenej diétou (43,3 prípadov na 1000
pacientorokov), p = 0,0023, a oproti skupinám
liečených kombináciou sulfonylurey a inzulínom v
monoterapii (40,1 prípadov na 1000
pacientorokov), p = 0,0034;
- významný pokles absolútneho rizika s diabetom
súvisiacej mortality: metformín 7,5 prípadov na
1000 pacientorokov, diéta samotná 12,7 prípadov
na 1000 pacientorokov, p = 0,017;
- významný pokles absolútneho rizika celkovej
mortality: metformín 13,5 prípadov na 1000
pacientorokov, oproti diéte samotnej 20,6
prípadov na 1000 pacientorokov (p=0,011) a
oproti skupinám kombinovanej terapie
sulfonylurea a inzulín v monoterapii 18,9
prípadov na 1000 pacientorokov (p=0,021);
- významný pokles absolútneho rizika infarktu myokardu: metformín 11
prípadov na 1000 pacientorokov, diéta samotná 18 prípadov na 1000
pacientorokov (p=0,01).


Prínos klinickej účinnosti metformínu
používaného ako liek druhej voľby v kombinácii
so sulfonylureou nie je dokázaný.
Kombinácia metformínu s inzulínom sa použila
u vybraných pacientov s diabetom 1. typu, no
klinický prínos tejto kombinácie sa formálne
nepotvrdil.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


/Absorpcia/
Po perorálnej dávke tablety s predĺženým
uvoľňovaním je absorpcia metformínu významne
spomalená v porovnaní s tabletou s okamžitým
uvoľňovaním, tmax sa dosiahne v priebehu 7.
hodiny (tmax pre tabletu s okamžitým uvoľňovaním
je 2,5 hod.).
Po perorálnom podaní jednorazovej dávky 1500 mg
Glucophage XR 750 mg po jedle je maximálna
plazmatická koncentrácia 1 193 ng/ml dosiahnutá
priemerne do 5 hodín s rozpätím 4 až 12 hodín.
Bolo dokázané, že Glucophage XR 750 mg je
bioekvivalentný s Glucophage XR 500 mg pri dávke
1500 mg s ohľadom na Cmax a AUC podaný
u zdravých dobrovoľníkov po jedle a nalačno.
Po jednorazovom perorálnom podaní 1 tablety
Glucophage XR 1000 mg po jedle je maximálna
plazmatická koncentrácia 1 214 ng/ml dosiahnutá
priemerne do 5 hodín s rozpätím 4 až 10 hodín.
Bolo dokázané, že Glucophage XR 1000 mg je
bioekvivalentný s Glucophage XR 500 mg pri dávke
1000 mg s ohľadom na Cmax a AUC, podaný
u zdravých dobrovoľníkov po jedle a nalačno.
V ustálenom stave, rovnako ako u tabliet s
okamžitým uvoľňovaním, Cmax a AUC nestúpajú
proporcionálne s podanou dávkou. AUC po
jednorazovom podaní 2000 mg tabliet metformínu s


predĺženým uvoľňovaním je podobné AUC
pozorovanému po podaní 1000 mg tabliet
metformínu
s okamžitým uvoľňovaním.
Variabilita Cmax a AUC metformínu s predĺženým
uvoľňovaním je porovnateľná s Cmax
a AUC pozorovanými pri tabletách metformínu s
okamžitým uvoľňovaním.
Pri podaní 2 tabliet 500 mg metformínu s
predĺženým uvoľňovaním po jedle sa AUC zvýšila
asi o
70 % ( Cmax sa zvýšila o 18% a tmax sa mierne
predĺžila, asi o 1 hodinu) oproti podaniu
nalačno.
Pri podaní 1 tablety 1000 mg metformínu s
predĺženým uvoľňovaním po jedle sa AUC zvýšila
asi o
77 % ( Cmax sa zvýšila o 26% a tmax sa mierne
predĺžila, asi o 1 hodinu) oproti podaniu
nalačno.
I keď AUC klesne asi o 30 % v prípade, že sa
tablety s predĺženým uvoľňovaním podávajú
nalačno, Cmax a tmax ostanú nezmenené.
Absorpcia metformínu s predĺženým uvoľňovaním
nie je ovplyvnená zložením jedla.
Nepozorovala sa akumulácia po opakovanom podaní
až do 2000 mg metformínu v tabletách
s predĺženým uvoľňovaním.


/Distribúcia/
Väzba na plazmatické bielkoviny je zanedbateľná.
Metformín prechádza do erytrocytov.
Maximálne hladiny v krvi sú nižšie ako maximálne
hladiny v plazme a dosiahnu sa približne
v rovnakom čase. Erytrocyty predstavujú s
najväčšou pravdepodobnosťou sekundárny
distribučný kompartment. Priemerný distribučný
objem Vd sa pohybuje od 63 do 276 l.


/Metabolizmus/
Metformín sa vylučuje v nezmenenej forme močom.
U človeka neboli identifikované žiadne
metabolity.
/Eliminácia/
Renálny klírens metformínu je ( 400 ml/min, čo
naznačuje, že metformín sa vylučuje
glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou.
Ukazuje sa, že po perorálnom podaní
je zdanlivý eliminačný polčas približne 6,5
hodiny.
Pri poruche funkcie obličiek je renálny klírens
znížený v porovnaní s kreatinínom, a preto je
eliminačný polčas predĺžený, čo vedie k zvýšeným
hladinám metformínu v plazme.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje nepoukazujú na žiadne
špeciálne riziko pre ľudí, vyplývajúce z
obvyklých
štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po
opakovanom podaní, genotoxicity,
karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej
toxicity.
6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Glucophage XR: magnéziumstearát, sodná soľ
karmelózy, hypromelóza a mikrokryštalická
celulóza.
Glucophage XR 750 mg a Glucophage XR 1000 mg:
magnéziumstearát, sodná soľ
karmelózy, hypromelóza.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky
na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Glucophage XR je dostupný v PVC/PE/Al alebo
PVC/PVDC/Al blistrových baleniach po 30, 60
tabliet s predĺženým uvoľňovaním.
Glucophage XR 750 mg je dostupný v PVC/Al alebo
PVC/PVDC/Al blistrových baleniach po 30, 60, 90,
120 a 180 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.
Glucophage XR 1000 mg je dostupný v PVC/Al
alebo PVC/PVDC/Al blistrových baleniach po 14,
20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120 a
180 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na
trh.
7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Merck Santé s.a.s. Lyon, Francúzsko
8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Glucophage XR: 18/0290/04-S
Glucophage XR 750 mg: 18/0515/06-S
Glucophage XR 1000 mg: 18/0150/10-S
9. DÁTUM REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE


Glucophage XR: 13.12.2004/05.05.2010 bez
obmedzenia platnosti
Glucophage XR 750 mg: 20.12.2006/05.05.2010 bez
obmedzenia platnosti
Glucophage XR 1000 mg: 19.03.2010
10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


12/2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C42154
Skupina ATC:
A10 - Antidiabetiká
Skupina ATC:
A10BA02 - metforminum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
FR -
Účinná látka:
mycophenolatum natricum
Výrobca lieku:
Merck Santé s.a.s, Francúzko
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe diabetes mellitus 2. typu s preukázaným nežiaducim účinkom na klasický metformín.
Môže predpísať:
Diabetológia, poruchy látk.premeny a vyz.
Predajná cena:
8.39 € / 252.76 SK
Úhrada poisťovňou:
3.57 € / 107.55 SK
Doplatok pacienta:
4.82 € / 145.21 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.12 € ÚP:0.00 € DP:1.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.04 € ÚP:1.52 € DP:1.52 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.99 € ÚP:3.04 € DP:0.95 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.66 € ÚP:0.00 € DP:0.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.79 € ÚP:1.13 € DP:0.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.57 € ÚP:2.26 € DP:1.31 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.23 € ÚP:2.40 € DP:0.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.46 € ÚP:4.80 € DP:1.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.81 € ÚP:3.04 € DP:2.77 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.77 € ÚP:0.00 € DP:3.77 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien