Detail:
Femgin 150 mg cps dur 4x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Názov lieku:
Femgin 150 mg
Doplnok názvu:
cps dur 4x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Femgin 50 mg
Femgin 100 mg
Femgin 150 mg
Femgin 200 mg
tvrdé kapsuly

Flukonazol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Femgin a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Femgin
3. Ako užívať Femgin
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Femgin
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE FEMGIN A NA ČO SA POUŽÍVAFemgin patrí do skupiny liekov nazývaných antimykotiká a je určený na
liečbu rôznych plesňových a kvasinkových infekcií. Zabraňuje hubám vytvárať
normálne bunkové steny, takže rast huby je potláčaný a infekcia zanikne.
Femgin ovplyvňuje iba huby vyvolávajúce ochorenia a nie normálnu
bakteriálnu flóru.

Femgin sa používa na liečbu:


- Akútnych a recidivujúcich (opakovaných) hubových infekcií v pošve.
- Hubových infekcií kože (napr. rozkrok, nohy alebo iné časti tela),
slizníc, úst, tráviaceho traktu a pľúc.
- Hubových infekcií v močovom trakte u ľudí so zníženou imunitnou
odpoveďou.
- Systémových mykotických infekcií (šírených prostredníctvom krvi).
- Prevencia mykóz u pacientov s neutropéniou (nízky počet niektorých
typov bielych krviniek), napr. u pacientov s AIDS alebo po
transplantácii kostnej drene.
- Liečbu a udržiavaciu liečbu u pacientov s istým typom meningitídy
(spôsobenej baktériami Cryptococcus) a ktorí majú zníženú imunitnú
odpoveď.


2. SKÔR AKO UŽIJETE FEMGIN

Neužívajte Femgin
- Ak ste alergický (precitlivený) na flukonazol (liečivo), na iné látky
rovnakej liekovej skupiny (azolové deriváty) alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Femginu.
- súbežne s liekmi obsahujúcimi:
- cisaprid (používaný na stimuláciu čriev)
- astemizol (na alergiu)
- pimozid (na liečbu psychických porúch)
- chinidín (na liečbu srdcových arytmií)
- terfenadín (na alergiu)

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Femginu
- Ak máte zníženú funkciu pečene. Flukonazol môže v zriedkavých
prípadoch spôsobiť poškodenie pečeňového tkaniva, toto zvyčajne pominie
po ukončeení liečby
- Ak sa u Vás objavia závažné kožné reakcie s vyrážkou, ťažkým lúpaním
kože alebo pľuzgiere. Váš lekár musí zvážiť možnosť ukončenia liečby
- Ak máte problémy so srdcom, ako je nepravidelný srdcový rytmus,
znížené funkcie srdca, pomalý pulz, rozšírenie srdcového svalu a
srdcové zlyhanie
- Ak máte nízku hladinu solí v krvi (draslík, vápnik a horčík)
- Ak máte zníženú funkciu obličiek
- Ak ste žena v plodnom veku. Mali by ste používať vhodnú antikoncepciu
počas dlhodobej liečby Femginom
- Ak sa liečite flukonazolom v dávkach pod 400 mg denne a súčasne
dostvate terfenadín (pri alergiách). Budete musieť byť pozorne sledovaní
lekárom
- Ak ste súčasne liečený warfarínom (liek na riedenie krvi) alebo
fenytoínom (liek na liečbu epilepsie), pozri časť "Užívanie iných liekov".

Prestaňte užívať Femgin a ihneď kontaktujte lekára, ak sposorujete niektoré
z nasledujúcich príznakov:
- Opuch tváre, jazyka a / alebo hrdla
- Ťažkosti s prehĺtaním
- Žihľavka a ťažké dýchanie.
Toto môžu byť príznaky závažnej alergickej reakcie (anafylaxia).

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte flukonazol súbežne s nasledujúcimi liekmi:
- Cisaprid (liek stimulujúci črevá)
- Terfenadín (na alergie), ak dostávate flukonazol v denných dávkach
400 mg alebo vyššou.
- Astemizol (na alergie)
- Chinidín (na liečbu nepravidelného srdcového rytmu)
- Pimozid (pre psychiatrické poruchy)

Iné lieky, ktoré môžu ovplyvniť účinok flukonazolu:
- Didanozín (liek na HIV)
- Hydrochlorotiazid (diuretikum, napríklad na zníženie krvného tlaku)
- Rifampicín (antibiotikum)
- Erytromycín (antibiotikum)

Iné lieky, ktorých účinok môže byť ovplyvnený flukonazolom:
- Alfentanil, fentanyl, metadón (podobne ako morfín, silné lieky proti
bolesti)
- Amfotericín B (liek na liečbu plesňových infekcií)
- Amitriptylín, nortriptylín (lieky na liečbu depresie)
- Niektoré benzodiazepíny, ako je midazolam a triazolam (sedatíva)
- Atorvastatín, simvastatín a fluvastatín (liek na zníženie hladiny
cholesterolu v krvi)
- Blokátor kalciového kanála (napr. liek na angínu pectoris, vysoký
krvný tlak a niektorých druhov nepravidelného srdcového rytmu), napr
nifedipín, isradipín, nikardipín, amlodipín a felodipín
- Karbamazepín, fenytoín (lieky na liečbu epilepsie)
- Celekoxib (liek proti bolesti)
- Cyklosporín (liek, ktorý znižuje imunitnú odpoveď)
- Námeľové alkaloidy (napr. na liečbu migrény)
- Halofantrín (liek používaný na liečbu malárie)
- Nesteroidné protizápalové lieky, ako napr. ibuprofen, flurbiprofenem,
naproxen, lornoxicam, meloxicam a diklofenak (na liečbu bolesti, horúčky
a zápalu)
- Cyklofosfamid (liek na liečbu niektorých typov rakoviny)
- Losartan (liek na vysoký krvný tlak)
- Antikoncepčné pilulky, kombinovaného typu (antikoncepčné pilulky
obsahujúce viac ako jeden hormón)
- Prednizón (kortikoid)
- Rifabutín (používa sa pre určitý typ baktérie, ktorá spôsobuje
napríklad tuberkulózu)
- Sachinavir, ziduvudin (lieky na liečbu HIV)
- Deriváty sulfonylmočoviny (liek na liečbu cukrovky typu 2), ako sú
glibenklamid, gliklazid, glimpepirid, glipizid, chlórpropamid a
tolbitamid
- Takrolimus, sirolimus (zabraňuje odmietnutia orgánu po transplantácii
orgánu)
- Teofylín (liek na astmatickú bronchitídu)
- Trimetrexát (ovplyvňuje imunitný systém)
- Vitamín A
- Vinkristín a vinblastín (protirakovinové lieky)
- Warfarín (liek na riedenie krvi)

Užívanie Femginu s jedlom a nápojmi
Femgin môžete užívať s jedlom alebo bez jedla a pitia.


Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Tehotenstvo:
Flukonazol nesmie byť používaný počas tehotenstva, okrem prípadov po
dôkladnom lekárskom uvážení alebo ak existuje akútne ohrozenie života.

Ženy v plodnom veku majú používať spoľahlivú formu antikoncepcie počas
dlhodobej liečby flukonazolom.

Dojčenie:
Flukonazol prechádza do materského mlieka. Dojčenie môže pokračovať po
jednej dávke 200 mg flukonazolu alebo menej. U vyšších dávok alebo pri
opakovaných dávkach flukonazolu musí byť dojčenie prerušené.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nepredpokladá sa, že by Femgin narušil vašu schopnosť viesť vozidlo alebo
obsluhovať stroje. Avšak, použitie flukonazolu môže spôsobiť nežiaduce
účinky (závraty a kŕče), ktoré by mohli mať vplyv na schopnosť pohybovať sa
bezpečne v premávke alebo ovplyvniť bezpečnosť práce.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Femginu
Femgin obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré
cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ FEMGIN

Vždy užívajte Femgin presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Denná dávka závisí od typu a závažnosti infekcie. Obvyklá dávka sa pohybuje
od 50 do 400 mg denne. Pri niektorých infekciách je obvyklá dávka v prvý
deň 800 mg.

Kapsuly sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa polovicou pohára tekutiny. Nie je
potrebné užívať kapsuly s jedlom.

Dospelí:
Hubové infekcie pošvy: 150 mg flukonazolu v jednej dávke.

Hubové ochorenia kože: dávka 150 mg flukonazolu raz týždenne po dobu 4 až 6
týždňov.

Hubové infekcie slizníc (napr. v ústach, tráviacom trakte alebo v
pľúcach): 50 až 100 mg flukonazolu denne po dobu 2 až 4 týždne.

Hubové infekcie močových ciest u pacientov so zníženou imunitnou odpoveďou:
50 mg flukonazolu denne po dobu 2 až 4 týždne. V závažných prípadoch môže
byť dávka zvýšená na 100 mg denne.

Systémové hubové infekcie (šírenie prostredníctvom krvi): obvyklá
počiatočná dávka je 400 až 800 mg flukonazolu v prvý deň a ďalej 200 až 400
mg denne. Dĺžka liečby závisí od účinku.

Prevencia hubových infekcií u pacientov s neutropéniou (nízky počet
určitého typu bielych krviniek): 400 mg flukonazolu jedenkrát denne. Dĺžka
liečby závisí na krvnom obraze a množstve krvných buniek. Na základe tohto
lekár rozhodne o trvaní liečby.

Liečba a udržiavacia liečba kryptokokovej meningitídy u pacientov so
zníženou imunitnou odpoveďou:
Počiatočná dávka je 400 mg flukonazolu v prvý deň, potom 200 až 400 mg
flukonazolu denne po dobu aspoň 6 až 8 týždňov. Na prevenciu recidívy
kryptokokovej infekcie je zvyčajná denná dávka 100 až 200 mg flukonazolu.

Deti:
Flukonazol môže byť k dispozícii v iných formách, napríklad tekutej forme,
pre deti do 5-6 rokov.
Zvyčajná dávka pre deti sa pohybuje od 3 do 12 mg / kg telesnej hmotnosti
za deň. Maximálna denná dávka pre deti je 400 mg flukonazolu. Dĺžka liečby
závisí od typu a závažnosti infekcie.

Starší pacienti:
Pacienti bez zníženej funkcie obličiek obvykle dostávajú normálne
dávkovanie.

Znížená funkcia obličiek u detí a dospelých:
Úprava dávkovania nie je potrebná pri liečbe jednorazovými dávkami.
Pri viacnásobných dávkach lekár upraví dávku v závislosti na funkcii
obličiek.

Ak užijete viac Femginu ako máte
Kontaktujte svojho lekára, pohotovosť alebo lekárnika, ak ste užili viac
kapsúl Femginu ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo viac ako
Vám predpísal lekár. Príznaky predávkovania môžu byť zmätenosť a neobvyklé
myšlienky a správanie.

Ak zabudnete užiť Femgin
Užite zabudnutú dávku hneď ako si spomeniete. Ak je takmer čas pre ďalšiu
dávku, vynechajte zabudnutú dávku a pokračujte v pravidelnom dávkovaní.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Femgin
Je dôležité pokračovať v liečbe až do vymiznutia príznakov a kým
laboratórne testy ukážu, že aktívna plesňová infekcie zmizla. Príliš krátka
doba liečby môže viesť k relapsu (obnoveniu choroby) .

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa užívania tohto lieku, opýtajte
sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Femgin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Frekvencie vedľajších účinkov sú uvedené nižšie podľa nasledujúcej
definície:

Veľmi časté: postihujú viac než 1 používateľa z 10
Časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100
Menej časté: postihuje 1 až 10 používateľov z 1000
Zriedkavé: postihujú 1 až 10 užívateľov z 10 000
Veľmi zriedkavé: postihuje menej ako 1 z 10 000
Neznáme: z dostupných údajov

Časté:
• Bolesť hlavy
• Bolesť žalúdka, hnačka, nevoľnosť, vracanie
• Zvýšenie pečeňových enzýmov (pečeňové testy)
• Vyrážka

Menej časté:
• Anémia (nízky počet červených krviniek)
• Strata chuti do jedla
• Nízka hladina draslíka v krvi
• Závraty, kŕče, poruchy hmatu, tras, pocit točenia alebo krúživý pohyb
(vertigo), ospalosť, poruchy chuti
• Nespavosť
• Sucho v ústach, zápcha, poruchy trávenia, nadúvanie
• Žltačka, hromadenie žlče v pečeni, poškodenie pečene, zvýšená hladina
žlčového farbiva v krvi
• Svrbenie, vyrážky, zvýšené potenie
• Svalová bolesť
• Únava, nevoľnosť, slabosť, horúčka

Zriedkavé:
• Nedostatok počtu bielych krviniek (všetky typy) a krvných doštičiek
• Zvýšený obsah tuku v krvi
• Reakcie z precitlivenosti, ktoré môžu byť závažné s opuchom tváre,
jazyka a / alebo krku a dýchacie ťažkosti
• Nepravidelnosť srdcového rytmu
• Liekmi indukované poškodenia pečene (hepatotoxicita), zlyhanie
pečene, hepatitída, degenerácia pečeňových buniek
• Ťažké alergické reakcie (angioedém) s opuchom v tvári (napr. pery a
očné viečka), jazyka, rúk a nôh a ťažkosti s dýchaním, vypadávanie
vlasov, závažné kožné reakcie s vyrážkou, závažné olupovanie a /
alebo pľuzgieriky a horúčka.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ FEMGIN

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Femgin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po
„Exp“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Femgin obsahuje
Liečivo je flukonazol
Každá tvrdá kapsula obsahuje 50 mg flukonazolu.
Každá tvrdá kapsula obsahuje 100 mg flukonazolu.
Každá tvrdá kapsula obsahuje 150 mg flukonazolu.
Každá tvrdá kapsula obsahuje 200 mg flukonazolu.

Ďalšie zložky sú:
Obsah kapsuly:
Monohydrát laktózy, predželatínový kukuričný škrob, koloidný oxid kremičitý
bezvodý, magnéziumstearát.

Obal kapsuly:
/Femgin 50 mg, Femgin 100 mg:/
Želatina, oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132).
/Femgin 150 mg:/
Želatina, oxid titaničitý (E171).
/Femgin 200 mg:/
Želatina, oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132), žltý oxid železitý
(E172), čierny oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Femgin a obsah balenia
Tvrdé kapsule.

Vzhľad:
/Femgin 50 mg:/ tvrdé želatínové kapsuly so svetlo modrým viečkom a bielym
telom, naplnené bielym práškom.
/Femgin 100 mg:/ tvrdé želatínové kapsuly so svetlo modrým viečkom a bielym
telom, naplnené bielym práškom.
/Femgin 150 mg/: tvrdé želatínové kapsuly s bielym viečkom a bielym telom,
naplnené bielym práškom.
/Femgin 200 mg:/ tvrdé želatínové kapsuly s modrým viečkom a bielym telom,
naplnené bielym práškom.

Veľkosti balenia:
1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 60, 90,100 kapsúl v
blistrovom balení.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur, Iceland

Výrobca
Actavis hf.
Reykjavíkurvegur 76-78
220 Hafnarfjördur
Island

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
|Dánsko |Flucamed |
|Rakúsko |Fluconazol Actavis 50/100/150/200 mg |
| |Kapseln |
|Cyprus |Candizol |
|Česká republika |Fluconazol Actavis 50/100/150/200 mg |
|Nemecko |Fluconazol-Actavis 50/100/150/200 mg |
| |Hartkapseln |
|Estónsko |Fluconazol Actavis |
|Grécko |Fluconazole/Actavis |
|Maďarsko |Femgin |
|Írsko |Fluconazole Actavis |
|Lotyšsko |Fluconazole Actavis 50/100/150/200 mg |
| |kietos kapsul?s |
|Litva |Fluconazole Actavis 50/150 mg ciet?s |
| |kapsulas |
|Malta |Candizol |
|Holandsko |Fluconazol Actavis 50/100/150/200 mg |
|Poľsko |Flukonazol Actavis |
|Pirtugalsko |Fluconazol Sivatca |
|Rumunsko |Fluconazol Actavis 50mg, 100mg, 150mg, |
| |200mg capsule |
|Slovenská republika |Femgin 50/100/150/200 mg |
|Švédsko |Fluconazol Actavis |
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 08/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Femgin 50 mg
Femgin 100 mg
Femgin 150 mg
Femgin 200 mg
tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tvrdá kapsula obsahuje 50 mg flukonazolu.
Jedna tvrdá kapsula obsahuje 100 mg flukonazolu.
Jedna tvrdá kapsula obsahuje 150 mg flukonazolu.
Jedna tvrdá kapsula obsahuje 200 mg flukonazolu.

Pomocné látky:
/Femgin 50 mg/: Každá tvrdá kapsula obsahuje 41 mg monohydrátu laktózy.
/Femgin 100 mg:/ Každá tvrdá kapsula obsahuje 82 mg monohydrátu laktózy.
/Femgin 150 mg/: Každá tvrdá kapsula obsahuje 123 mg monohydrátu laktózy.
/Femgin 200 mg/: Každá tvrdá kapsula obsahuje 164 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdá kapsula.

Femgin 50 mg: tvrdé želatínové kapsuly so svetlo modrým viečkom a bielym
telom, veľkosť "3", naplnené bielym práškom.
Femgin 100 mg: tvrdé želatínové kapsuly so svetlo modrým viečkom a bielym
telom, veľkosť "2", naplnené bielym práškom.
Femgin 150 mg: tvrdé želatínové kapsuly s bielym viečkom a bielym telom,
veľkosť "1", naplnené bielym práškom.
Femgin 200 mg: tvrdé želatínové kapsuly s modrým viečkom a bielym telom,
veľkosť "0", naplnené bielym práškom.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Femgin je indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií spôsobených hubami,
o ktorých je známe, že sú citlivé alebo pravdepodobne citlivé na
flukonazol:

- akútna alebo opakovaná vaginálna kandidóza, keď sa systémová liečba
považuje za vhodnú.

- Overené plesňové infekcie kože, ako tinea corporis / tinea cruris /
tinea pedis (spôsobené dermatofytmi), tinea versicolor alebo
kandidóza, keď je miestna liečba neúspešná alebo je považovaná za
nedostatočnú. Flukonazol môže byť používaný na liečbu tinea versicolor, len
keď je infekcia rezistentná na liečbu prvej voľby, alebo keď je
pacient imunokompromitovaný.

- Slizničné kandidózy, vrátane orofaryngeálnej, ezofageálnej,
mukokutánnej a neinvazívnej bronchopulmonárnej kandidózy.

- Kandidúria u imunokompromitovaných pacientov.

- Systémová kandidóza (kandidémia, diseminovaná hlboká kandidóza,
peritonitída) u pacientov bez neutropénie.

- Profylaxia infekcií spôsobených plesňami rodu /Candida/ u pacientov s
neutropéniou (napr. v dôsledku AIDS alebo transplantácie kostnej drene).

- Liečba a udržiavacia liečba na prevenciu relapsu kryptokokovej
meningitídy u imunokompromitovaných pacientov.

/Použitie u detí a dospievajúcich/
Femgin sa nesmie používať pre tinea capitis.
Nie všetky indikácie sú použiteľné pre deti a dospievajúcich, pozri
podrobnosti v časti 4.2.

Je potrebné vziať do úvahy oficiálne odporúčania na vhodné použitie
antimykotík.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Denná dávka flukonazolu závisí od charakteru a závažnosti plesňových
infekcií. Liečba infekcií vyžadujúcich viacnásobné dávky má pokračovať
pokiaľ klinické parametre alebo laboratórne testy nenaznačujú zmiernenie
aktívnych plesňových infekcií. Nedostatočná dĺžka liečby môže viesť k
opakovanému výskytu aktívnej infekcie.

Závažnosť choroby a klinický stav pacientov si môže vyžadovať intravenózne
podanie.
Pri prechode z intravenózneho podania na perorálne podanie nie je potrebná
úprava dennej dávky flukonazolu.

Dospelí:
/Vaginálna kandidóza:/ 150 ako jednorazová dávka.

/Overené plesňové infekcie kože/: Tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis,
tinea versicolor: 150 mg raz týždenne po dobu 4 - 6 týždňov.

/Slizničná kandidóza/: Orofaryngeálna kandidóza: Normálna dávka je 50-100 mg
denne počas 7 až 14 dní. Dĺžka liečby závisí od klinickej odpovede.
Ezofageálna, mukokutánna a neinvazívna bronchopulmonárna kandidóza:
Normálna dávka je 50 mg denne po dobu 14 až 30 dní. V závažných prípadoch,
a najmä pri opakovanom výskyte môže byť dávka zvýšená na 100 mg.

/Candiuria u imunokompromitovaných pacientov:/
Normálna dávka je 50 mg denne po dobu 14 až 30 dní. V závažných prípadoch
možno dennú dávku zvýšiť na 100 mg flukonazolu.

/Systémová kandidóza:/
Dávka pri kandidémii a iných invazívnych kandidových infekciách je 400 až
800 mg prvý deň a následne 200 až 400 mg denne. Dávka závisí od typu a
závažnosti infekcie. Vo väčšine prípadov môže byť vhodnejšia nárazová dávka
800 mg prvý deň a následne 400 mg denne. Dĺžka liečby, často až niekoľko
týždňov, sa určuje podľa klinickej odpovede.

/Profylaxia infekcií spôsobených plesňami rodu Candida u pacientov s/
/neutropéniou/
400 mg jedenkrát denne. Liečba musí byť zahájená niekoľko dní pred
očakávanou neutropéniou. Liečba má pokračovať 7 dní po zvýšení počtu
neutrofilov na hodnotu > 1 x 109/l.

/Liečba a udržiavacia liečba na prevenciu relapsu kryptokokovej meningitídy/
/u imunokompromitovaných pacientov:/
Počiatočná dávka 400 mg v prvý deň a následne 200-400 mg raz denne. Dĺžka
liečby kryptokokovej infekcie je závislá od klinickej odpovede, ale obvykle
trvá najmenej 6-8 týždňov pri kryptokokovej meningitíde.
Čítať foneticky

Denná dávka 200 mg sa odporúča na zabránenie opakovania kryptokokovou
meningitídy.
Dĺžka udržiavacej liečby u pacientov s AIDS musí byť starostlivo odôvodnená
vzhľadom na vysoké riziko rezistencie na flukonazol.

Použitie u detí a dospievajúcich:
Pre deti mladšie ako 5-6 rokov, ktoré nemôžu užívať perorálnu liečbu, nie
sú kapsuly vhodné. Tak ako v prípade podobných infekcií u dospelých, dĺžka
liečby je závislá od klinickej a mykologickej odpovede. Flukonazol sa
podáva raz denne.

U detí s poruchou funkcie obličiek, pozri dávkovanie v časti "Pacienti
(dospelí a deti) s poruchou funkcie obličiek".

/Deti staršie ako 4 týždne/
Odporúčaná dávka flukonazolu pri slizničnej kandidóze je 3 mg / kg telesnej
hmotnosti denne. Prvý deň sa môže podať úvodná dávka 6 mg/kg na rýchlejšie
dosiahnutie stabilizovaného stavu.
Pri liečbe systémovej kandidózy a kryptokokovej infekcie je odporúčaná
dávka 6 -12 mg / kg telesnej hmotnosti jedenkrát denne, v závislosti od
závažnosti ochorenia.
Pre prevenciu mykóz u imunokompromitovaných pacientov rizikových v dôsledku
neutropénie po cytotoxickej chemoterapii alebo rádioterapii, musí byť dávka
3 - 12 mg / kg telesnej hmotnosti denne, v závislosti od rozsahu a dĺžky
trvania indukovanej neutropénie (pozri dávkovanie pre dospelých).

U detí nesmie byť prekročená najvyššia denná dávka 400 mg denne.

/Deti vo veku štyroch týždňov a mladšie/
Novorodenci vylučujú flukonazol pomaly. V prvých dvoch týždňov života musí
byť použité rovnaké dávkovanie v mg / kg ako u starších detí, ale podávané
každých 72 hodín.
Počas 3. a 4. týždňa života, musí byť rovnaká dávka podáva každých 48
hodín. Existuje len veľmi málo PK údajov na podporu tohto dávkovania u
novorodencov (pozri časť 5.2).

Maximálna dávka 12 mg / kg každých 72 hodín nesmie byť prekročená u detí v
prvých dvoch týždňoch života. Pre deti od 3 do 4 týždňov života nesmie byť
prekročená dávka 12 mg / kg každých 48 hodín.

Starší pacienti:
Pacienti bez poruchoy funkcie obličiek zvyčajne dostávajú normálne
dávkovanie. Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek (klírens
kreatinínu <50 ml / min) je uvedené nižšie.

Pacienti (dospelí a deti a dospievajúci) s poruchou funkcie obličiek:
Flukonazol sa vylučuje v nezmenenej forme hlavne močom. Zmena jednorazového
režimu dávkovania nie je nutná. Pacientom s poruchou funkcie obličiek,
ktorí užívali viacnásobné dávky 50 - 400 mg, musí byť podaná odporúčaná
dávka pre indikáciu v prvý deň. Následne po tejto dávke sa denná dávka
(závislá od terapeutickej indikácie) určuje podľa nasledujúcej tabuľky:

|Klírens kreatínu (ml/min)|Odporúčaná dávka (%) |
|> 50 |100 % |
|< 50 (žiadna dialýza) |50 % |
|pravidelná dialýza |100 % po každej dialýze |

Farmakokinetika flukonazolu nebola u detí s renálnou insuficienciou
skúmaná.

/Spôsob podávania/
Kapsuly sa musia prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny (napr.
pohárom vody) a môžu sa užívať nezávisle na jedle.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na flukonazol, na iné azolové deriváty alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok.
- Súbežné podávanie s liečivami, ktoré predlžujú QT-interval a sú
metabolizované CYP3A4, ako je cisaprid, astemizol, terfenadín, pimozid
a chinidín (pozri časť 4.4 a 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Je potrebné sa riadiť miestnymi predpismi pre používanie antimykotík (pozri
bod 4.1 a 5.1).

Zaznamenali sa zriedkavé prípady závažnej hepatotoxicity, vrátane smrti
predovšetkým u pacientov trpiacich závažným základným ochorením.
Nepozoroval sa žiadny súvis hepatotoxicity s celkovou dennou dávkou
flukonazolu, dĺžkou liečby, pohlavím alebo vekom.

Pacienti, u ktorých sa počas liečby objavia abnormálne hodnoty pečeňových
testov alebo výrazne zvýšenie pôvodne abnormálnych hladín, musia byť
starostlivo sledovaní. U pacientov, u ktorých sa počas liečby flukonazolom
zvýšia hodnoty pečeňových enzýmov, sa musia zhodnotiť prínosy liečby voči
riziku výskytu závažného poškodenia pečene.
Flukonazol treba prestať podávať, ak klinické znaky a príznaky zodpovedajú
rozvoju ochorenia pečene a ktoré možno pripísať liečbe flukonazolom. Vo
väčšine prípadov bola hepatotoxicita po prerušení liečby reverzibilná.

Počas liečby flukonazolom sa u pacientov zriedkavo zaznamenali prípady
exfoliatívnych kožných reakcií ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická
epidermálna nekrolýza. Pacienti s AIDS sú počas užívania liekov náchylnejší
na výskyt závažných kožných reakcií. Ak sa u pacienta liečeného na
povrchovú plesňovú infekciu objaví exantém, ktorý súvisí s užívaním
flukonazolu, ďalšia liečba týmto liekom sa má prerušiť. Ak sa vyskytne
exantém pri liečbe invazívnej/systémovej plesňovej infekcie, pacienti majú
byť starostlivo sledovaní a liečba flukonazolom sa má prerušiť v prípade,
ak sa vyskytnú bulózne lézie alebo erythema multiforme.

Tak ako pri iných azoloch, v zriedkavých prípadoch sa hlásili anafylaktické
reakcie (pozri časť 4.8).

Niektoré azoly, vrátane flukonazolu, sa spájajú s predĺžením QT-intervalu.
Počas liečby flukonazolom sa zaznamenali zriedkavé prípady predĺženia QT a
torsade de pointes. Hoci sa úplne nepotvrdil vzťah medzi flukonazolom a
predĺžením QT-intervalu, flukonazol sa má požívať s opatrnosťou u pacientov
s potenciálne proarytmickými stavmi ako sú:
- Vrodené alebo získané predĺženie QT-intervalu
- Kardiomyopatia, obzvlášť pri zlyhaní srdca
- Sínusová bradykardia
- Už existujúca symptomatická arytmia
- Elektrolytové poruchy, hlavne hypokaliémia a hypomagneziémia
- Súbežne podávanie liekov, ktoré nie sú metabolizované CYP3A4, ale
predlžujú QT-interval (pozri časť 4.5).


Elektrolytové poruchy ako sú hypokaliémia a hypomagneziémia a hypokalciémia
sa musia pred liečbou flukonazolom upraviť.

Dávka flukonazolu sa musí znížiť v prípade, keď klírens kreatínu je nižší
ako 50 ml/min (pozri časť 4.2).

V prípade dlhodobej liečby sa u žien v plodnom veku majú zvážiť vhodné
antikoncepčné opatrenia (pozri časť 4.6).

Pacientov liečených flukonazolom v dávkach nižších ako 400 mg za deň a
terfenadínom je potrebné pozorne sledovať (pozri časť 4.3 a časť 4.5).

Flukonazol je silným inhibítorom izoenzýmu 2C9 cytochrómu P450 (CYP) a
miernym inhibítorom CYP3A4. Pacienti užívajúci flukonazol súbežne s
liečivami, ktoré majú úzky terapeutický interval (napr. warfarín a
fenytoín), a ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP2C9 alebo CYP3A4 sa
musia starostlivo sledovať (pozri časť 4.5).

Kapsuly Femgin obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými
poruchami galaktózovej intolerancie, laponským nedostatkom laktázy alebo
malabsorpciou glukózogalaktózy tento liek nesmú užívať.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Nasledujúce kombinácie s flukonazolom sú kontraindikované:/

Cisaprid: (CYP3A4 substrát):
U pacientov užívajúcich súbežne flukonazol a cisaprid sa hlásali prípady
srdcových príhod vrátane torsades de pointes. Z výsledkov kontrolovanej
štúdie bolo zistené, že súbežné podávanie flukonazolu 200 mg 1-krát denne a
cisapridu 20 mg 4-krát denne viedlo k významnému nárastu plazmatických
koncentrácií cisapridu a k predĺženiu QT intervalu. Súbežná liečba
flukonazolu a cisapridu je kontraindikovaná.

Terfenadín (CYP3A4 substrát) s dávkou flukonazolu 400 mg alebo vyššou:
Boli pozorované ťažké srdcové arytmie sekundárne k predĺženiu QTc intervalu
u pacientov liečených azolovými prípravkami súbežne s terfenadínom.
V jednej štúdii s dennou dávkou 200 mg flukonazolu súbežne s liečbou
terfenadínom sa nepotvrdilo predĺženie QTc-intervalu.
V ďalšej štúdii s dennou dávkou 400 mg a 800 mg flukonazolu sa dokázalo, že
flukonazol v dávke 400 mg denne alebo viac signifikantne zvyšuje
plazmatické hladiny terfenadínu. Súbežná liečba terfenadínu a flukonazolu v
dávke 400 mg alebo viac je kontraindikovaná.
Pri dávkach flukonazolu nižších ako 400 mg musia byť pacienti starostlivo
sledovaní.

Astemizol (CYP3A4 substrát):
Súbežné podávanie flukonazolu s astemizolom môže znížiť klírens astemizolu.
Z toho vyplývajúce zvýšené plazmatické koncentrácie astemizolu môžu viesť k
predĺženiu QT intervalu a závažnej ventrikulárnej arytmii, torsade de
pointes a zástave srdca. Súbežná liečba flukonazolu a astemizolu je
kontraindikovaná v dôsledku potenciálne závažných, dokonca fatálnych
účinkov na srdce.

Chinidín (CYP3A substrát):
Flukonazol môže inhibovať metabolizmus chinidínu, čo vedie k zvýšeniu
plazmatických koncentrácií, a tým riziku predĺženia QT intervalu.

Pimozid (CYP3A4 substrát):
Súbežné podanie flukonazolu s pimozidom môže vyústiť do inhibície
metabolizmu pimozidu, aj keď sa to neštudovalo in vitro alebo in vivo.
Zvýšené plazmatické koncentrácie pimozidu môžu viesť k predĺženiu QT
intervalu a zriedkavému výskytu torsade de pointes. Súbežné podanie
flukonazolu a pimozidu je kontraindikované.

/Súbežné použitie nasledovných ďalších liekov sa neodporúča:/

Erytromycín:
Súbežné použitie flukonazolu a erytromycínu má potenciál zvyšovať riziko
kardiotoxicity (predĺžený QT interval, torsade de pointes) a následne náhlu
srdcovú smrť. Tejto kombinácii sa treba vyhnúť.

/Súbežné použitie nasledovných ďalších liekov si vyžaduje opatrenia a úpravu/
/dávky:/

Liečivá ovplyvňujúce metabolizmus flukonazolu:

Hydrochlorotiazid
Vo farmakokinetickej interakčnej štúdii súbežné podávanie opakovanej dávky
hydrochlorotiazidu zdravým dobrovoľníkom užívajúcim flukonazol spôsobilo
zvýšenie plazmatickej koncentrácie flukonazolu o 40%. Toto zvýšenie nie je
dôvodom pre zmenu dávkovacieho režimu flukonazolu u osôb súbežne
užívajúcích diuretiká, ale predpisujúci lekár má zvážiť tento fakt.

Rifampicín (CYP450 induktor)
Súbežne podávanie flukonazolu a rifampicínu viedlo k zníženiu AUC
flukonazolu o 25% a skráteniu jeho polčasu o 20% spôsobenému indukciou
hepatálnych enzýmov. U pacientov, ktorí súbežne užívajú rifampicín sa má
zvážiť zvýšenie dávky flukonazolu.

Didanozín
Aj keď súbežné podávanie didanozínu a flukonazolu má zjavne len malý vplyv
na farmakokinetiku didanozínu alebo na jeho účinnosť, odpoveď na flukonazol
sa musí monitorovať. Môže byť prospešné podať flukonazol pred didanozínom.

Účinky flukonazolu na metabolizmus iných liečiv:

Flukonazol je silným inhibítorom izoenzýmu 2C9 cytochrómu P450 (CYP) a
miernym inhibítorom CYP3A4. Okrem pozorovaných/zdokumentovaných interakcií,
ktoré sú uvedené nižšie, existuje riziko zvýšených plazmatických
koncentrácií iných liečiv, ktoré sa súbežne podávajú s flukonazolom a sú
metabolizované CYP2C9 alebo CYP3A4 (napr. ergotalkaloidy, chinidín). Preto
sa u pacientov užívajúcich tieto kombinácie má vždy vziať do úvahy ich
starostlivé sledovanie.
V dôsledku dlhého polčasu flukonazolu môže enzým-inhibujúci účinok
flukonazolu pretrvávať 4-5 dní po ukončení liečby flukonazolom.

Alfentanil (CYP3A4 substrát):
V štúdii sa zaznamenal pokles klírensu a distribučného objemu ako aj
prolongácie t1/2 alfentanilu pri súčasnom podaní flukonazolu. Možný
mechanizmus účinku je inhibícia CYP3A4 flukonazolom. Úprava dávkovania
alfentanilu môže byť nevyhnutná.

Amitriptylín, nortriptylín:
Flukonazol zvyšuje účinok amitriptylínu a nortriptylínu. S-nortriptylín a
/alebo A-amitriptylín sa môžu vyšetriť na začiatku kombinovanej liečby a po
jednom týždni. Dávkovanie amitriptylínu/nortriptylínu sa má v prípade
potreby upraviť.

Antikoagulanciá (CYP2C substrát):
V interakčnej štúdii flukonazol po podaní warfarínu predlžoval
protrombínový čas (12%) u zdravých mužov. V post-marketingovej praxi,
podobne ako pri iných azolových antimykotikách, boli hlásené krvácavé
príhody (podliatiny, epistaxa, krvácanie do gastrointestinálneho traktu,
hematúria a melena) v súvislosti s predĺžením protrombínového času u
pacientov užívajúcich flukonazol spolu s warfarínom. U pacientov liečených
súčasne flukonazolom a kumarinovými antikoagulanciami je potrebné pozorne
monitorovať protrombinový čas. Môže byť nevyhnutná úprava dávky warfarínu.

Benzodiazepíny (s krátkym účinkom) (CYP3A4):
Po perorálnom podaní midazolamu, flukonazol spôsobil značné zvýšenia
koncentrácie midazolamu a psychomotorické účinky. Zdá sa, že tento účinok
na midazolam je zretelnejší po perorálnom podaní flukonazolu ako po
intravenóznom podaní flukonazolu. Ak je nevyhnutná súbežná liečba
benzodiazepínmi u pacientov liečených flukonazolom, má sa zvážiť zníženie
dávkovania benzodiazepínov a pacientov treba dostatočne monitorovať.

Flukonazol zvyšuje AUC triazolamu (jednorazová dávka) približne o 50%, Cmax
o 20-32% a nárast t1/2 o 25-50% v dôsledku inhibície metabolizmu
triazolamu. Môže byť nevyhnutná úprava dávky triazolamu.

Antagonisty vápnikových kanálov (CYP3A4 substrát):
Niektoré dihydropiridínové antagonisty vápnikových kanálov (nifedipín,
isradipín, nikardipín, amlodipín a felodipín) sú metabolizované
prostredníctvom CYP3A4. Literárne údaje zdokumentovali značné periférne
edémy a/alebo zvýšené sérové koncentrácie antagonistov vápnikových kanáloch
počas súbežného užívania itrakonazolu a felodipínu, isradipínu alebo
nifedipínu. Takáto interakcia sa môže vyskytnúť aj s flukonazolom.

Karbamazepín
Flukonazol inhibuje metabolizmus karbamazepínu a pozorovalo sa zvýšenie
sérového karbamazepínu o 30%. Existuje tu riziko vzniku karbamazepínovej
toxicity. Úprava dávkovania karbamazepínu môže byť nevyhnutná v závislosti
od výsledkov koncentrácii/účinku.

Celekoxib (CYP2C substrát):
V klinickej štúdii súbežná liečba flukonazolom v dávke 200 mg denne a
celekoxibom v dávke 200 mg viedla k 68% zvýšeniu Cmax a 134% zvýšeniu AUC.
Predpokladá sa, že interakcia je spôsobená inhibíciou metabolizmu
celekoxibu sprostredkovaného cytochrómom P450 2C9. U pacientov súbežne
liečených flukonazolom a celekoxibom sa odporúča zníženie dávky celekoxibu
na polovicu.

Cyklosporín (CYP3A4 substrát):
Klinicky významné interakcie s cyklosporínom sa dokázali u flukonazolu pri
dávkach 200 mg a vyšších. Vo farmakokinetickej štúdii u pacientov s
transplantáciou obličiek užívajúcich flukonazol v dávke 200 mg denne a
cyklosporín v dávke 2,7 mg/kg/deň sa pozorovalo u cyklosporínu 1,8-násobné
zvýšenie AUC a 55% zníženie klírensu. Odporúča sa sledovať plazmatické
koncentrácie cyklosporínu u pacientov liečených flukonazolom.

Cyklofosfamid:
Kombinovaná liečba cyklofosfamidom a flukonazolom vedie k zvýšeniu
bilirubínu a kreatinínu v sére. Táto kombinácia sa môže používať len za
dôsledného zváženia rizika zvýšeného bilirubínu v sére a kreatinínu v sére.

Fentanyl:
Flukonazol môže zvýšiť koncentrácie fentanylu, a tým riziko intoxikácie
opioidmi. Mechanizmus účinku je pravdepodobne inhibícia CYP3A4
flukonazolom. Bol hlásený jeden fatálny prípad možnej interakcie
flukonazolu a fentanylu. Autor zhodnotil, že pacient umrel na intoxikáciu
fentanylom. Naviac sa v randomizovanej crossover štúdii s dvanástimi
zdravými dobrovoľníkmi ukázalo, že flukonazol signifikantne oneskoruje
vylučovanie fentanylu. Zvýšené koncentrácie fentanylu môžu viesť do útlmu
dýchania. Zníženie davky fentanylu môže byť nevyhnutné.

Halofantrín (CYP3A4 substrát):
Liečivá, ktoré inhibujú CYP3A4 vedú k inhibícii metabolizmu halofantrínu.

Inhibítory (CYP2C9 alebo CYP3A4 substráty) HMG-CoA reduktázy:
Riziko myopatie sa zvyšuje pri súbežnom podávaní flukonazolu s inhibítormi
HMG-CoA reduktázy, ktoré sú metabolizované prostredníctvom CYP3A4, ako je
atorvastatín a simvastatín, alebo prostredníctvom CYP2C9 ako je
fluvastatín. Ako výsledok interakcie medzi fluvastatínom a flukonazolom sa
môže vyskytnúť individuálne zvýšenie plochy pod krivkou (AUC) až do 200 %.
Pri súbežnom podávaní flukonazolu a inhibítorov HMG-CoA reduktázy je
potrebná opatrnosť. Táto kombinácia si môže vyžadovať zníženie dávky
inhibítorov HMG-CoA reduktázy. Pacienti sa majú sledovať pre známky a
príznaky myopatie alebo rabdomyolýzy a hladín kreatínkinázy (CK). Liečba
HMG-CoA sa má prerušiť, ak CK hladiny sú zvýšené alebo ak sa diagnostikuje
alebo existuje podozrenie na vznik rabdomyolýzy alebo myopatie.

Losartan (CYP2C9 substrát):
Flukonazol inhibuje metabolizmus losartanu na jeho aktívny metabolit (E-
3174), ktorý je z veľkej časti zodpovedný za antagonizmus receptorov
angiotenzínu II, ktorý sa vyskytuje počas liečby losartanom. Súbežná liečba
s flukonazolom môže viesť k zvýšeným koncentráciám losartanu a zníženým
koncentráciám jeho účinného metabolitu. U pacientov užívajúcich túto
kombináciu sa odporúča sledovať zvýšený krvný tlak.

Metadón:
Flukonazol môže zvyšovať sérové koncentrácie metadónu. Môže byť nevyhnutná
úprava dávkovania metadónu.

Nesteroidné protizápalové lieky:
Pri súčasnom podaní flukonazolu sa Cmax a AUC flurbiprofénu zvýšila o 23% a
18% v porovnaní s podaním samotného flurbiprofénu. Podobne Cmax a AUC
farmakologicky aktívneho izoméru [S-(+)-ibuprofénu]sa zvýšila o 15% a 82%,
keď sa flukonazol súčasne podával s racemickým ibuprofénom (400 mg) v
porovaní s podaním samotného racemického ibuprofénu.
Aj keď sa to bližšie neštudovalo, flukonazol má potenciál zvyšovať
systémovú expozíciu iných NSAID, ktoré sa metabolizujú prostredníctvom
CYP2C9 (napr. naproxén, lornoxikam, meloxikam, diklofenak). Odporúča sa
časté monitorovanie nežiaducich účinkov a NSAID toxicity. Môže byť
nevyhnutná úprava dávky NSAIDs.

Perorálne antikonceptíva:
Boli vykonané dve farmakokinetické štúdie s kombinovanými perorálnymi
antikonceptívami a flukonazolom s opakovaným podávaním. Nezistili sa žiadne
relevantné účinky na hladinu hormónov pri 50 mg flukonazole, zatiaľ čo pri
200 mg dávke denne boli zvýšené AUC pre etinylestradiol o 40% a pre
levonorgestrel o 24%. Je teda nepravdepodobné, že by opakované podávanie
týchto dávok flukonazolu malo vplyv na účinnosť kombinovanej perorálnej
antikoncepcie.

Fenytoín (CYP2C9 substrát):
Flukonazol inhibuje metabolizmus fenytoínu v pečeni. Súbežné podávanie
flukonazolu v dávke 200 mg a intravenózne podávaného fenytoínu v dávke 250
mg zvyšuje AUC fenytoínu o 75% a Cmin o 128%. Ak je ich súbežné podávanie
nevyhnutné, musia sa kontrolovať koncentrácie fenytoínu a musí sa upraviť
dávkovanie fenytoínu za účelom vyhnutia sa toxickým koncentráciám.

Prednizon (CYP3A4 substrát):
Bol nahlásený prípad, že u pacienta po transplantácii pečene liečeného
prednizónom, sa rozvinula akútna adrenálna insuficiencia, keď sa prerušila
3-mesačná liečba flukonazolom. Vysadenie flukonazolu pravdepodobne
spôsobilo zvýšenú CYP3A4 aktivitu, čo viedlo k zvýšeniu metabolizmu
prednizónu. Pacienti pri dlhodobej liečbe flukonazolom a prednizonom majú
byť pri vysadení flukonazolu starostlivo sledovaní za účelom výskytu
príznakov insuficiencie nadobličiek.

Rifabutín (CYP3A4 substrát):
Flukonazol zvyšuje sérové koncentrácie rifabutínu, čo vedie k nárastu AUC
rifabutínu o 80%. U pacientov liečených súbežne flukonazolom a rifabutínom
sa zaznamenala uveitída. Pri kombinovanej liečbe sa majú zvážiť príznaky
toxicity spôsobenej rifabutínom.

Saquinavir:
Flukonazol zvyšuje AUC saquinaviru o približne 50%, Cmax o približne 55% a
znižuje klírens saquinaviru o približne 50% v dôsledku inhibície
metabolizmu saquinaviru v pečeni prostredníctvom CYP3A4 a inhibíciou P-
glykoproteínu. Môže byť nevyhnutná úprava dávkovania saquinaviru na základe
hodnotenia účinku/koncentrácie.

Sulfonylmočovina (CYP2C9 substrát):
Flukonazol zvyšuje plazmatické koncentrácie glybenklamidu, gliklazidu,
glimpepiridu, glypizidu, chlórpropamidu a tolbutamidu pri súbežnom
podávaní. Flukonazol a perorálne podávané deriváty sulfonylmočoviny sa môžu
súbežne podávať s diabetikami, ale musí sa pamätať na možnosť vzniku
hypoglykémie a hladiny glukózy v krvi sa musia starostlivo sledovať.

Takrolimus a sirolimus (CYP3A4 substráty):
Súbežné podávanie flukonazolu a takrolimu v dávke 0,15 mg/kg 2-krát denne
zvyšuje Cmin takrolimu 1,4- krát pri dávke flukonazolu 100 mg a 3,1-krát
pri dávke flukonazolu 200 mg. U pacientov súbežne užívajúcich flukonazol a
takrolimus sa zaznamenala renálna toxicita. Flukonazol môže zvyšovať sérové
koncentrácie perorálne podaného takrolimu až na 5-násobok v dôsledku
inhibície metabolizmu takrolimu cez CYP3A4 v črevách. Nepozorovali sa
žiadne signifikantné farmakokinetické zmeny, keď sa takrolimus podával
intravenózne. Dávkovanie perorálne podaného takrolimu sa má znížiť na
základe koncentrácii takrolimu. Hoci neboli vykonané žiadne interakčné
štúdie s flukonazolom a sirolimom, podobné interakcie ako s takrolimom sa
môžu očakávať. Pacienti súbežne užívajúci flukonazol s takrolimom alebo
sirolimom sa musia starostlivo sledovať v dôsledku toxicity
takrolimových/sirolimových plazmatických hladín.

Teofylín:
V placebom kontrolovanej interakčnej štúdii viedlo podanie 200 mg
flukonazolu denne počas 14 dní k 18% poklesu priemerného plazmatického
klírensu teofylínu. Pacienti, ktorí užívajú vysoké dávky teofylínu alebo
ktorí majú zvýšené riziko teofylínovej toxicity, musia byť pri podávaní
flukonazolu pozorne sledovaní pre známky teofylínovej toxicity. Pri rozvoji
známok toxicity je potrebné liečbu upraviť.

Vinca alkaloidy:
Aj keď sa to neštudovalo, flukonazol môže zvyšovať hladiny vinca alkaloidov
v plazme (napr. vinkristín a vinblastín) a viesť k neurotoxicite, ktorá
vzniká pravdepodobne v dôsledku inhibičného efektu na CYP3A4.

Trimetrexát:
Flukonazol môže inhibovať metabolizmus trimetrexátu, čo vedie k zvýšeniu
plazmatických koncentrácii trimetrexátu. Ak sa tejto kombinácii nemožno
vyhnúť, sérové hladiny trimetrexátu a toxicita sa musia starostlivo
sledovať.

Vitamín A:
Na základe prípadovej štúdie ("case-report") sa u jedného pacienta na
kombinovanej liečbe s all-trans kyselinami odvodenými od vitaminu A (kyslá
forma vitamínu A) a flukonazolom rozvinuli CNS nežiaduce účinky vo forme
pseudotumor cerebri, ktorý vymizol po vysadení liečby flukonazolom. Táto
kombinácia sa môže používať, ale treba mať na zreteli výskyt CNS
nežiaducich účinkov.

Zidovudín:
Flukonazol zvyšuje Cmax a AUC zidovudínu o 85% a 75%, v dôsledku približne
45% zníženia perorálneho klírensu zidovudínu. Polčas zidovudínu bol rovnako
predĺžený o asi 128% po kombinovanej liečbe s flukonazolom. Pacienti
užívajúci túto kombináciu sa musia sledovať na nežiaduce reakcie v
súvislosti so zidovudínom. Môže sa zvážiť zníženie dávkovania zidovudínu.

Farmakodynamické interakcie

Liečivá predlžujúce QT-interval:
Hlásenia indikujú, že flukonazol môže mať potenciál vyvolať predĺženie QT-
intervalu, ktorý vedie k závažnej srdcovej arytmii. Pacienti liečení
súbežne s flukonazolom a inými liečivami, ktoré predlžujú QT-interval,
musia byť starostlivo sledovaní, keďže sa nemôže vylúčiť aditívny účinok.

Amfotericín B:
V /in vitro/ a /in vivo/ štúdiách na zvieratách sa zistil antagonizmus medzi
amfotericínom B a azolovými derivátmi. Mechanizmom účinku imidazolov je
inhibícia syntézy ergosterolu vo fungálnych bunkových membránach.
Amfotericín B účinkuje tak, že sa viaže na steroly v bunkových membránach a
mení ich permeabilitu. Dodnes nie sú známe klinické účinky tohto
antagonizmu. Podobné účinky sa môžu vyskytnúť s amfotericín B cholesteryl
sulfátovým komplexom.

Interakčné štúdie dokázali, že pri perorálnom podaní flukonazolu spolu s
jedlom, cimetidínom, antacidami alebo po radiačnej terapii celého organizmu
v súvislosti s transplantáciou kostnej drene nedochádza k žiadnej klinicky
významnej zmene v absorpcii flukonazolu.

4.6. Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Štandardné dávky flukonazolu (<200 mg / deň) a krátkodobá liečba sa nesmie
podávať počas gravidity, pokiaľ prínos nepreváži riziko pre plod.
Vysoké dávky flukonazolu a / alebo dlhodobá liečba by mala byť poskytnutá v
priebehu tehotenstva len pri život ohrozujúcich infekciách.

Údaje od niekoľkých stoviek tehotných žien liečených štandardnými dávkami
(<200 mg/deň)
flukonazolu podaným vo forme jednorazového alebo opakovaného dávkovania
v prvom trimestri neukázali žiadne nežiaduce účinky na plod.

Opísali sa prípady viacnásobných kongenitálnych abnormalít (zahŕňajúc
brachycefaliu, dyspláziu uší,
/giant anterior fontanelle/, ohnutie stehennej kosti, rádio-humerálnu
synostózu) u detí, ktorých matky sa liečili tri a viac mesiacov vysokými
dávkami (400 - 800 mg/deň) flukonazolu na kokcidioidomykózu. Súvislosť
flukonazolu s týmito prípadmi nie je však jasná.

Štúdie na zvieratách preukázali teratogénne účinky (pozri časť 5.3).

Dojčenie
Flukonazol sa vylučuje do materského mlieka, kde dosahuje nižšie
koncentrácie ako sú v plazme.
Dojčenie môže pokračovať po podaní jednorazovej dávky pri štandardnej dávke
200 mg flukonazolu a menej. Pri opakovanom použití flukonazolu alebo pri
vysokých dávkach flukonazolu sa dojčenie má prerušiť.

Fertilita
Údaje neuvádzajú nežiaduce účinky na plodnosť u mužov alebo žien. Bolo
preukázané, že príjem 50 mg flukonazolu denne po dobu až 28 dní nemá vplyv
na plazmatické koncentrácie testosterónu u mužov ani koncentrácie
steroidných hormónov u žien v plodnom veku. 200 až 400 mg flukonazolu denne
nemá žiadny klinický účinok na endogénne hladiny steroidov alebo na ACTH
stimulovanú reakciu u zdravých, mužských dobrovoľníkov.

Ženy vo fertilnom veku by mali používať vhodnú antikoncepciu počas
dlhodobej liečby flukonazolom.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Flukonazol nemá alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Avšak pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov sa má
vziať do úvahy možný výskyt závratov alebo záchvatov.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú uvedené nižšie podľa orgánových systémov a podľa
frekvencie.

Nasledujúce kategórie frekvencie sa používajú pre klasifikáciu nežiaducich
účinkov:
Veľmi časté (? 1 / 10)
Časté (? 1 / 100 až <1 / 10)
Menej časté (? 1 / 1 000 až <1 / 100)
Zriedkavé (? 1 / 10 000 až <1 / 1 000)
Veľmi zriedkavé (<1 / 10 000)
Neznáme (z dostupných údajov).
|Trieda orgánového systému |Nežiaduce účinky |
|Poruchy krvi a lymfatického systému | |
|Menej časté (? 1 / 1 000 až <1 / 100) |Anémia |
| | |
|Zriedkavé (? 1 / 10 000 až <1 / 1 000)|Agranulocytóza, leukopénia, |
| |neutropénia, trombocytopénia |
|Poruchy imunitného systému | |
|Zriedkavé (? 1 / 10 000 až <1 / 1 000)|Anafylaxia |
| | |
|Poruchy metabolizmu a výživy | |
|Menej časté (? 1 / 1 000 až <1 / 100) |Anorexia, hypokaliémia |
| | |
|Zriedkavé (? 1 / 10 000 až <1 / 1 000)|Hypertriglyceridémia, |
| |hypercholesterolémia |
|Psychiatrické poruchy | |
|Menej časté (? 1 / 1 000 až <1 / 100) |Insomnia |
|Poruchy nervového systému | |
|Časté (? 1 / 100 až <1 / 10) |Bolesti hlavy |
| | |
|Menej časté (? 1 / 1 000 až <1 / 100) |Záchvaty, závrat, paraestézia, |
| |triaška, vertigo, somnolecia, |
| |poruchy chuti |
|Poruchy srdca a srdcovej činnosti | |
|Zriedkavé (? 1 / 10 000 až <1 / 1 000)|Torsade de pointes, predĺženie QT|
| |(pozri časť 4.4) |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu | |
|Časté (? 1 / 100 až <1 / 10) |Abdominálna bolesť, hnačka, |
| |nauzea, vracanie |
|Menej časté (? 1 / 1 000 až <1 / 100) |Dyspepsia, flatulencia, sucho |
| |v ústach, zápcha |
|Poruchy pečene a žlčových ciest | |
|Časté (? 1 / 100 až <1 / 10) |Zvýšená alkalická fosfatáza, AST,|
| |ALT |
|Menej časté (? 1 / 1 000 až <1 / 100) | |
| |Cholestáza, žltačka, |
|Zriedkavé (? 1 / 10 000 až <1 / 1 000)|hepatocelulárne poškodenie, |
| |zvýšený bilirubín |
| |Hepatotoxicita (zriedkavo |
| |fatálna), Zlyhanie pečene, |
| |hepatocelulárna nekróza, |
| |hepatitída |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva | |
|Časté (? 1 / 100 až <1 / 10) |Vyrážka |
| | |
|Menej časté (? 1 / 1 000 až <1 / 100) |Pruritus, urtikária, zvýšené |
| |potenie |
|Zriedkavé (? 1 / 10 000 až <1 / 1 000)| |
| |Angioedém, alopécia, opuch |
| |tváre, exfoliatívne kožné |
| |ochorenie vrátane erythema |
| |multiforme, Stevensov-Johnsonov |
| |syndróm a toxická epidermálna |
| |nekrolýza |
|Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a| |
|spojivového tkaniva | |
|Menej časté (? 1 / 1 000 až <1 / 100) |Myalgia |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste | |
|podania Menej časté (? 1 / 1 000 až <1|Únava, malátnosť, asténia, |
|/ 100) |horúčka |

Deti a dospievajúci
Výskyt nežiaducich účinkov a laboratórnych abnormalít hlásený počas
pediatrických klinických skúšaní bol porovnateľný s dospelými.

4.9 Predávkovanie

Boli hlásené prípady predávkovania flukonazolom.

Príznaky:
V jednom ojedinelom prípade u 42-ročného pacienta infikovaného vírusom HIV
po užití 8 200 mg flukonazolu boli opísané halucinácie a paranoidné
správanie. Pacient bol hospitalizovaný a stav sa upravil po 48 hodinách.

Liečba:
Symptomatická a podporná liečba, ak je to nevyhnutné, výplach žalúdka.
Flukonazol sa prevažne vylučuje močom. Jeho eliminácia sa pravdepodobne dá
urýchliť forsírovanou diurézou. Trojhodinová hemodialýza zníži plazmatické
hladiny asi o 50 %.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antimykotikum na systémové použitie,
triazolové deriváty
ATC kód: J02AC01

Flukonazol je triazolovým derivátom s fungistatickým účinkom, ktorý
špecificky inhibuje ergosterolovú syntézu v hubách a spôsobuje defekty
bunkových membrán. Flukonazol je vysoko špecifický pre enzýmy fungálneho
cytochrómu P-450. Pri podávaní flukonazolu v dávkach 50 mg denne počas 28
dní sa nedokázal vplyv na sérové hladiny testosterónu u mužov alebo
koncentrácie steroidných hormónov u žien vo fertilnom veku.

Spektrum aplikácie zahŕňa množstvo patogénov vrátane druhov /Candida/
/albicanus/ a /nonCandida albicanus, Cryptococcus spp a/ dermatofytov. Druh
/Candida krusei/ je rezistentný voči flukonazolu. 40% /Candida glabrata/ sú
primárne rezistentné voči flukonazolu. Infekcie spôsobené druhmi
/Aspergillus/ sa nemajú liečiť flukonazolom.

Účinnosť flukonazolu v liečbe tinea capitis sa skúmala v 2 randomizovaných
kontrolovaných štúdiách u celkového počtu 878 pacientov, ktoré porovnávali
flukonazol s griseofulvínom. Flukonazol v dávke 6 mg/kg/deň počas 6 týždňov
nevykazoval lepšie výsledky ako griseofulvín, ktorý sa podával 6 týždňov v
dávke 11 mg/kg/deň. Celková úspešnosť liečby v 6. týždni bola nízka
(flukonazol 6 týždňov: 18,3 %; flukonazol 3 týždne: 14,7 %; griseofulvín:
17,8 %) vo všetkých liečených skupinách. Tieto výsledky neodporujú
prirodzenému priebehu tinea capitis bez liečby.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické vlastnosti flukonazolu sú podobné po intravenóznom podaní
alebo po perorálnom podaní.

Absorpcia:
Perorálne podávaný flukonazol sa dobre absorbuje. Absolútna biodostupnosť
dosahuje viac ako 90%. Perorálne podanie flukonazolu spolu s jedlom
neovplyvní jeho absorpciu. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu
medzi 0,5 a 1,5 hodinou po podaní nalačno. 90 % hladiny rovnovážneho stavu
sa pri opakovanom dávkovaní v jednej dennej dávke dosiahne za 4 - 5 dní.


Plazmatické koncentrácie sú úmerné dávke.
Po podaní 200 mg flukonazolu, Cmax je približne 4,6 mg / l a koncentrácia v
plazme v rovnovážnom stave po 15 dňoch je približne 10 mg / l.
Po podaní 400 mg flukonazolu, Cmax je približne 9 mg / l a plazmatická
koncentrácia v rovnovážnom stave po 15 dňoch je približne 18 mg / l.

Podaním počiatočnej dávky (prvý deň liečby) vo výške dvojnásobku bežnej
dennej dávky sa 90% rovnovážnej hladiny dosiahne už na druhý deň.

Distribúcia:
Distribučný objem sa približuje objemu celkovej vody v tele. Väzba na
plazmatické proteíny je slabá (11-12%).

Flukonazol preniká do všetkých telesných tekutín. Hladiny flukonazolu v
spúte korešpondujú s plazmatickými hladinami. Hladiny flukonazolu v
mozgomiechovom moku u pacientov s mykotickou meningitídou predstavujú
približne 80% príslušných plazmatických hladín.


Vysoké koncentrácie v koži, vyššie než koncentrácie v sére, dosahuje
flukonazol v stratum corneum, epidermis, dermis a tiež vo vylučovanom pote.
Flukonazol sa akumuluje v stratum corneum. Pri dávke 150 mg raz týždenne
bola na 7.deň koncentrácia flukonazolu v stratum corneum 23,4 ?g/g a 7 dní
po druhej dávke stále 7,1 ?g/g.


Eliminácia:
Hlavnou cestou eliminácie je vylučovanie obličkami. Približne 80% podanej
dávky sa vylučuje močom v nezmenenej forme. Klírens flukonazolu je priamo
úmerný klírensu kreatínu. Cirkulujúce metabolity neboli dokázané.

Priemerný plazmatický eliminačný polčas je približne 30 hodín. Dlhý
plazmatický polčas eliminácie tvorí základ liečby jednorazovou dávkou u
vaginálnej kandidózy a dávkovanie raz denne v ostatných indikáciách.

Bolo preukázané, že príjem 50 mg flukonazolu denne po dobu až 28 dní nemá
vplyv na plazmatické koncentrácie testosterónu u mužov ani koncentrácie
steroidných hormónov u žien v plodnom veku. 200 až 400 mg flukonazolu denne
nemá žiadny klinický účinok na hladiny endogénnych steroidov alebo ACTH
stimulovanú reakciu u zdravých, mužských dobrovoľníkov.


Farmakokinetika u detí:
Farmakokinetické údaje boli vyhodnotené u 113 pediatrických pacientov z 5
štúdií; 2 štúdií s jednorazovou dávkou, 2 štúdií s opakovanými dávkami a
jednej štúdie s predčasne narodenými novorodencami. Údaje z jednej štúdie
sa nedali interpretovať vzhľadom na čiastočné zmeny v zložení lieku počas
štúdie. Ďalšie údaje sa získali zo štúdie, kde sa podával liek z
humanitárnych dôvodov (“compassionate use”).
Po podaní 2 - 8 mg/kg flukonazolu deťom vo veku medzi 9 mesiacmi až 15
rokmi sa zistila AUC asi 38 µg.h/ml na každú 1 mg/kg dávku. Priemerný
plazmatický eliminačný polčas flukonazolu kolísal medzi 15 a 18 hodinami a
distribučný objem bol po opakovaných dávkach približne 880 ml/kg. Po
jednorazovej dávke sa zistil vyšší eliminačný polčas flukonazolu, a to
približne 24 hodín. Toto je porovnateľné s plazmatickým eliminačným
polčasom flukonazolu po jednorazovom podaní 3 mg/kg /i.v./ deťom vo veku 11
dní - 11 mesiacov. Distribučný objem v tejto vekovej skupine bol asi 950
ml/kg.

Skúsenosti s flukonazolom u novorodencov sú limitované na farmakokinetické
štúdie u predčasne narodených novorodencov. Priemerný vek pri podaní prvej
dávky u 12 predčasne narodených novorodencov s priemerným gestačným vekom
okolo 28 týždňov bol 24 hodín (rozsah 9 - 36 hodín) a priemerná pôrodná
hmotnosť bola 0,9 kg (rozsah 0,75 - 1,10 kg). Liečbu dokončilo 7 pacientov;
pacientom sa každých 72 hodín podávalo maximálne 5 intravenóznych infúzií v
dávke 6 mg/kg. Priemerný polčas (v hodinách) bol prvý deň 74 (v rozmedzí 44
- 185), ktorý postupne klesal na priemerný polčas 53 (30 - 131) na siedmy
deň a na 47 (27 - 68) na trinásty deň. Plocha pod krivkou (mg.h/ml) bola 1.
deň 271 (v rozmedzí 173 - 385), pričom postupne narastala a na 7. deň bola
jej priemerná hodnota 490 (292 - 734) a na 13. deň poklesla na priemernú
hodnotu 360 (167 - 566). Distribučný objem (ml/kg) bol 1. deň 1 183 (v
rozmedzí 1 070 - 1 470) a postupne narastal na priemernú hodnotu 1184 (510
- 2 130) na 7. deň a 1 328 (1 040 - 1 680) na 13. deň.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom
podávaní, celkovej toxicity, genotoxicity alebo karcinogénneho potenciálu
neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí okrem toho, ktoré je už
zohľadnené v iných častiach SPC.

V štúdiách reprodukčnej toxicity na potkanoch sa zaznamenala zvýšená
incidencia hydronefrózy, rozšírenie obličkovej panvičky a zvýšenie
embryonálnej letality. Zaznamenalo sa zvýšenie anatomických zmien a
oneskorená osifikácia ako aj predĺženie pôrodu a dystokia. V štúdiách
reprodukčnej toxicity na králikoch sa zaznamenali potraty.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Obsah kapsuly:
Monohydrát laktózy
Predželatinový kukuričný škrob
Koloidny oxid kremičitý, bezvodý
Magnéziumstearát

Obal kapsuly:
/Femgin 50 mg:/
Želatína
Oxid titaničitý (E171),
Indigokarmín (E172)

/Femgin 100 mg:/
Želatína
Oxid titaničitý (E171),
Indigokarmín (E172)

/Femgin 150 mg:/
Želatína
Oxid titaničitý (E171),

/Femgin 200 mg:/
Želatína
Oxid titaničitý (E171),
Indigokarmín (E172)
Žltý oxid železitý (E172)
Čierny oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PVDC-Al blister
/Veľkosť balenia:/ 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 60, 90, 100
kapsúl

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
Island

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA
Femgin 50 mg: 26/0484/11-S
Femgin 100 mg: 26/0485/11-S
Femgin 150 mg: 26/0486/11-S
Femgin 200 mg: 26/0487/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIR


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C10109
Skupina ATC:
J02 - Antimykotiká na systémové použitie
Skupina ATC:
J02AC01 - fluconazolum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
IS Island
Výrobca lieku:
Actavis hf.
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať krátkodobo na základe kultivačného alebo mikroskopického vyšetrenia pri a) vaginálnych mykózach nereagujúcich na lokálne aplikované antimykotiká, b) recidívach vaginálnych mykóz. Viacdenná hradená liečba sa môže indikovať na základe kultivácie alebo mikroskopického vyšetrenia pri a) systémových mykózach u imunokompromitovaných pacientov, b) dermatomykózach, c) liečbe orálnej, alebo oesophageálnej kandidózy, d) profylaxii u imunokompromitovaných pacientov a u pacientov pred vykonaním transplantácie. Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii u imunokompromitovaných pacientov a u pacientov pred vykonaním transplantácie.
Predajná cena:
6.25 € / 188.29 SK
Úhrada poisťovňou:
2.30 € / 69.29 SK
Doplatok pacienta:
3.95 € / 119.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.21 € ÚP:2.30 € DP:13.91 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.62 € ÚP:0.58 € DP:4.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.33 € ÚP:1.15 € DP:8.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:27.06 € ÚP:0.00 € DP:27.06 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.45 € ÚP:0.00 € DP:11.45 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.12 € ÚP:0.58 € DP:2.54 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.56 € ÚP:1.73 € DP:6.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.68 € ÚP:0.00 € DP:12.68 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:29.89 € ÚP:8.06 € DP:21.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:58.39 € ÚP:14.40 € DP:43.99 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien