Detail:
Bleomedac 15000 IU plv ino 10x15000 IU (liek.inj.skl.)
Názov lieku:
Bleomedac 15000 IU
Doplnok názvu:
plv ino 10x15000 IU (liek.inj.skl.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


príloha č.3 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII LIEKU, EV.Č.:2011/05025PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Bleomedac 15000 IU
prášok na injekčný roztok
Bleomycíniumsulfát

Skôr než začnete používať tento liek, pozorne si prečítajte celú túto
písomnú informáciu.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste
si ju znova prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Bleomedac a na čo sa používa
2. Skôr ako Vám bude podaný Bleomedac
3. Ako Vám bude podaný Bleomedac
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Bleomedac
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE BLEOMEDAC A NA ČO SA POUŽÍVA

Bleomedac obsahuje liečivo bleomycíniumsulfát. Bleomedac patrí do skupiny
liekov nazývaných cytostatiká. Tieto lieky sú protinádorové lieky, niekedy
nazývané ako chemoterapia. Napádajú rakovinové bunky a bránia ich deleniu.
Bleomedac sa spravidla používa s ďalšími protinádorovými liekmi alebo
rádioterapiou.
Bleomedac sa používa na liečbu:

rakoviny hlavy a krku, krčka maternice a vonkajších pohlavných
orgánov
Hodgkinovej choroby a non-Hodgkinových lymfómov (rakovina
lymfatických uzlín)
rakoviny semenníkov
nahromadenia tekutiny v pľúcach v dôsledku rakoviny


2. SKÔR AKO POUŽIJETE BLEOMEDAC

Nepoužívajte Bleomedac
ak ste alergický (precitlivený) na bleomycín. Alergická reakcia môže
zahŕňať vyrážky, svrbenie, sťažené dýchanie alebo opuchnutie tváre,
pier, hrdla alebo jazyka (pozri časť 4).
keď máte pľúcnu infekciu alebo iné problémy s pľúcami.
ak ste mali určité vedľajšie účinky na pľúca, ktoré (pravdepodobne)
spôsobil bleomycín.
keď máte ataxia teleangiectasia (veľmi zriedkavé dedičné ochorenie,
ktoré spôsobuje problémy s pohybmi a rizikom infekcie).
ak dojčíte.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Bleomedac, ak trpíte nasledujúcimi
stavmi
Porucha funkcie obličiek alebo pečene.
Pľúcne ochorenie.
Ak ste sa podrobili ožarovaniu pľúc pred začatím liečby alebo ak ste
sa podrobili rádioterapii počas liečby bleomycínom.
Ak dostávate kyslík.
Ak máte viac ako 60 rokov.

Hore uvedené skupiny pacientov sú náchylnejšie na škodlivé účinky
bleomycínu na pľúca.

Počas liečby bleomycínom musíte pravidelne podstupovať vyšetrenie funkcie
pľúc, aby sa zistili možné škodlivé účinky bleomycínu na pľúca.
Ak trpíte kašľom a/alebo namáhavým dýchaním, môže to svedčiť o škodlivých
účinkoch bleomycínu na pľúca. V tomto prípade čo najskôr informujte svojho
ošetrujúceho lekára.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate alebo ste užívali niektoré z nasledujúcich liekov, musíte to
povedať svojmu lekárovi, pretože môžu vzájomne pôsobiť s Bleomedacom:
karmustín, mitomycín C, cyklofosfamid a metotrexát (liečivo, ktoré sa
používa na liečbu niektorých foriem rakoviny, reumatizmu a závažných
kožných ochorení). Hrozí zvýšená možnosť poškodenia pľúc.
alkaloidy z rodu Vinca (vinkristín, vinblastín; skupina liečiv, ktoré
sa používajú na liečbu niektorých foriem rakoviny); môže dojsť
k poruchám zásobovania krvou prstov na rukách, prstov na nohách
a nosa). Vo veľmi závažných prípadoch môžu tieto časti tela odumrieť
(nekróza).
cisplatina (liečivo proti rakovine) a iných liečiv poškodzujúcich
obličky; hrozí zvýšené riziko vedľajších účinkov bleomycínu.
digoxín (na liečbu srdcových ochorení); existuje riziko zníženého
účinku digoxínu.
fenytoín (na liečbu epilepsie).
živé očkovacie látky; môže dôjsť k závažným a smrteľným infekciám.

Hore uvedené lieky možno poznáte pod inými názvami, často ide o ich
obchodné názvy. Vždy si starostlivo prečítajte text na vonkajšom balení
alebo v písomnej informácii pre používateľov lieku, kde sú uvedené liečivá,
ktoré obsahuje. Upozorňujeme, že odkazy na hore uvedené lieky môžu znamenať
aj lieky, ktoré ste užívali nedávno alebo na lieky, ktoré budete používať
v budúcnosti.

Povedzte svojmu lekárovi:
ak ste absolvovali alebo budete absolvovať liečbu ožarovaním
hrudníka; riziko vedľajších účinkov na pľúca a/alebo pokožku je zvýšené
bude Vám podávaný kyslík, ak dostávate kyslík počas narkózy, hrozí
väčšie riziko pľúcnej toxicity
Aj napriek tomu však môže byť ešte v poriadku ak budete dostávať Bleomedac.
Váš lekár sa môže rozhodnúť, čo je pre Vás vhodné.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako užijete akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Na posúdenie možných škodlivých účinkov nie je dostatok klinických údajov
o lieku Bleomedac. V skúškach na zvieratách sa však zistilo, že Bleomycín
pôsobí škodlivo na plody.
Nesmiete užívať Bleomedac, ak ste tehotná, ak to nie je výslovne
nevyhnutné.
Ak počas liečby Bleomedacom dôjde k otehotneniu, musíte sa poradiť
s lekárom o rizikách pre nenarodené dieťa a musíte byť starostlivo
monitorovaná.
Ak zvažujete tehotenstvo po terapii, mali by ste najprv absolvovať
genetické poradenstvo.

Musia sa používať opatrenia na zabránenie počatiu.
Musíte používať adekvátne opatrenia na zabránenie počatia počas liečby
a najmenej 3 mesiace po liečbe Bleomedacom. Ak ste muž, mali by ste
vyhľadať poradenstvo o konzervovaní spermie, pretože hrozí možnosť, že Vaše
spermie sa stanú nevratne neplodnými touto liečbou.

Dojčenie
Nie je známe, či sa bleomycín alebo metabolicky rozštiepené látky vylučujú
do mlieka, avšak keďže existuje možnosť, že bleomycín je škodlivý pre Vaše
dieťa, počas liečby Bleomedacom by ste nemali dojčiť. Bleomedac môže mať
škodlivé účinky na dieťa.


Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje. Bleomedac môže spôsobiť napínanie
na vracanie a vracanie, čo môže mať vplyv na Vašu schopnosť viesť vozidlo.


3. AKO POUŽÍVAŤ BLEOMEDAC

Vždy používajte Bleomedac presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak spozorujete, že účinok Bleomedacu je príliš silný alebo príliš slabý,
poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Zvyčajná dávka je
Dávka (celková dávka) závisí od indikácie, veku, funkcie obličiek
a kombinácie s inými protinádorovými liekmi. V dôsledku toho môže byť
potrebná napr. jedna alebo dve injekcie týždenne. Váš lekár určí dávku
bleomycínu, dĺžku liečby a počet cyklov liečby. Toto sa u jednotlivých
pacientov môže líšiť.

Existuje riziko závažnej reakcie z precitlivenosti, a to najmä u pacientov
s lymfómom, ktorá sa môže prejaviť ihneď po podaní lieku alebo po uplynutí
určitého času po podaní. Z tohto dôvodu Vám lekár pred začiatkom prvej
liečby bleomycínom podá skúšobnú dávku a 4 hodiny Vás bude sledovať.

Spôsob podania
Váš lekár Vám bleomycín podá ako infúziu (pomalú injekciu) alebo injekciu
do žily alebo tepny, pod kožu, do priestoru obklopujúceho pľúca
(intrapleurálne), do dutiny brušnej (intraperitoneálne), do svalu alebo
priamo do nádoru.

Ak dostanete viac Bleomedacu, ako ste mali
Po podaní príliš veľkej dávky Bleomedacu sa môžu vyskytnúť tieto príznaky:
znížený krvný tlak, horúčka, zrýchlený pulz a šok. Ak máte podozrenie, že
ste dostali príliš veľkú dávku, ihneď na to upozornite svojho lekára.
Podávanie lieku sa musí ihneď zastaviť.

Ak nedostanete Bleomedac vtedy, keď máte
Ak vynecháte injekciu, poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom o tom, či
a ako je potrebné nahradiť vynechanú injekciu.

Ak prestanete používať Bleomedac
Ak bez odporúčania lekára náhle prestanete používať Bleomedac, znovu sa
môžu objaviť príznaky, ktoré ste mali pred začiatkom liečby.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Bleomedac môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Závažné vedľajšie účinky
Bezodkladne oznámte svojmu lekárovi, ak spozorujete niektorý
z nasledujúcich vedľajších účinkov.
Kašeľ
Namáhavé dýchanie
Praskajúci alebo explodujúci zvuk pri dýchaní

Vaša liečba možno bude musieť byť zastavená.

Boli hlásené aj nasledujúce nežiaduce účinky:

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov)
Pneumónia (zápal pľúc). Môže spôsobiť trvalé poškodenie pľúc a môže
mať smrteľné následky. Okamžite informujte svojho lekára, ak trpíte
kašľom alebo dýchavičnosťou (pozri aj časť „Buďte zvlášť opatrný pri
užívaní Bleomedacu“).
Zápal sliznice ústnej dutiny (stomatitída). Zápal alebo tvorba vredov
na slizniciach sa môže zhoršiť, ak sa tento liek používa v kombinácii
s ožarovaním alebo s inými liekmi, ktoré sú škodlivé pre sliznice.
Zápal sliznice ústnej dutiny je zriedkavo závažný a po ukončení liečby
zvyčajne ustúpi.
Napínanie na vracanie, vracanie, nechutenstvo, úbytok telesnej
hmotnosti.
Vyrážky, svrbenie, zhrubnutie a stvrdnutie kože. Citlivosť a opuch
končekov prstov na rukách, pajazvičky (strie), pľuzgiere, zmeny
nechtov, opuch kože v miestach citlivých na tlak ako sú lakte,
vypadávanie vlasov, červená šupinatá koža spolu s horúčkou, kožnými
problémami na rukách a nohách, ako je začervenanie kože a vyrážky sú
závažné len v zriedkavých prípadoch a zvyčajne ustúpia po ukončení
liečby.
Bolesť svalov a končatín
Počas a tesne po chemoterapii bleomycínom sa môžu vyskytnúť
abnormálne spermie (aneuploidné zmeny spermií).

Časté (postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov)
Závažné reakcie precitlivenosti. Tieto reakcie sa môžu prejaviť
okamžite, alebo o niekoľko hodín po podaní prvej alebo druhej
dávky. Okamžite informujte svojho lekára, ak pocítite dýchavičnosť,
ťažkosti s dýchaním, opuch viečok, tváre alebo pier, vyrážky alebo
svrbenie (postihujúce najmä celé telo).
Šteklivosť, svrbenie alebo pálenie bez príčiny (parestézia),
alergické reakcie.
Nízky krvný tlak, zápal krvných ciev (tromboflebitída), zatváranie
krvných ciev, znížené prekrvenie prstov na rukách, na nohách, špičky
nosa (Raynaudov fenomén).
Horúčka (2 až 6 hodín po prvej injekcii), bolesť v oblasti nádoru,
bolesť v mieste vpichu a bolesť hlavy.

Menej časté (postihujú 1 až 10 z 1000 pacientov)
Zmeny v krvi si možno všimnúť podľa nečakaného krvácania alebo
modrín. Po ukončení liečby tieto zmeny ustupujú.
Zmeny v počte bielych krviniek (môže to zistiť krvný rozbor vykonaný
lekárom).
Zhrubnutie cievnych stien

Zriedkavé (postihujú 1 až 10 z 10 000 pacientov)
Srdcový infarkt, poruchy srdcových ciev.
Bola hlásená nedostatočná periférna cirkulácia krvi (šok), zvýšená
teplota a smrť súvisiaca s podaním Bleomycínu do priestoru
obklopujúceho pľúca (intrapleurálne podanie).
• Pri vyšších ako odporúčané dávky boli hlásené akútne reakcie so
zvýšenými teplotami a závažné nežiaduce účinky súvisiace so srdcom
a dýchaním.
Poškodenie krvných ciev (napr. poruchy prietoku krvi v mozgu, zápal
krvných ciev v mozgu a závažná porucha obličiek a krvi (takzvaný
hemolyticko-uremický syndróm).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ BLEOMEDAC

Uchovávajte Bleomedac mimo dosahu a dohľadu detí.

Za správne uchovávanie, používanie a likvidáciu Bleomedacu zodpovedá Váš
lekár alebo nemocničný farmaceut. Bleomedac sa má uchovávať v pôvodnom
obale v chladničke pri teplote 2 – 8 °C.
Po rozpustení/nariedení sa roztok musí podať okamžite. Bola preukázaná
chemická a fyzikálna stabilita po rozpustení počas 24 hodín pri teplote 2 –
8 °C a 72 hodín pri teplote 25 °C. Z hľadiska mikrobiologickej bezpečnosti
sa má liek použiť ihneď. Ak sa nepoužije okamžite, zodpovednosť za časy
uchovávania pred použitím a za stav pred použitím nesie používateľ.

Nesmie sa použiť po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a na
injekčnej liekovke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Bleomedac 15000 IU (Eur. liekopis) nepoužívajte, ak spozorujete akékoľvek
viditeľné znaky znehodnotenia lieku alebo injekčnej liekovky, napríklad
zmenu sfarbenia kompaktnej hmoty, poškodenie injekčnej liekovky, zátky
alebo viečka.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Bleomedac obsahuje
Liečivo je bleomycíniumsulfát.
Liečivo je bleomycín (vo forme bleomycíniumsulfátu). Jedna injekčná
liekovka 10 ml obsahuje 15000 IU (Eur. liekopis.) bleomycínu (ako
bleomycíniumsulfát). 1 ml pripraveného roztoku obsahuje 1500 – 2000 IU
bleomycínu.

Neobsahuje žiadne ďalšie zložky.

Ako vyzerá Bleomedac a obsah balenia
Bleomedac je balený vo vonkajšom balení s 1 alebo 10 10 ml injekčnými
liekovkami obsahujúcimi 150000 IU (Eur. liekopis) sublimačne sušeného
(lyofilizovaného) bleomycíniumsulfátu.

Nie všetky veľkosti balenia sa môžu uvádzať na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
medac
Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Fehlandtstr. 3
20354 Hamburg
Nemecko
Tel.: +49 4103 8006-0
Fax: +49 4103 8006-100

Výrobná prevádzka:
Theaterstr. 6
22880 Wedel
Nemecko
Tel.: +49 4103 8006-0
Fax: +49 4103 8006-100

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledujúcimi názvami:
Bulharsko ????????? ????? 15 000 IU (Ph. Eur.), ???? ?? ???????????
???????
Česká republika Bleomedac 15000 IU
Estónsko Bleomycin medac 15000 RÜ süstelahuse pulber
Holandsko Bleomedac 15000 IU (Ph. Eur.), poeder voor oplossing voor
injectie
Litva Bleomycin medac 15000 TV milteliai injekciniam tirpalui
Lotyšsko Bleomycin medac 15000 SV pulveris injekciju š??duma
pagatavošanai
Poľsko Bleomedac
Rumunsko Bleomycin medac 15 000 UI (Ph. Eur.), pulbere pentru soluţie
injectabilă
Slovenská republika Bleomedac 15000 IU
Slovinsko Bleomicin medac 15.000 i.e. (Ph. Eur.), prašek za raztopino za
injiciranje

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 04/2012.

----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov alebo zdravotníckych
pracovníkov (pozri aj časť 3)

Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Spôsob podania

Intramuskulárna a subkutánna injekcia: rozpustite potrebnú dávku
v maximálne 5 ml vhodného rozpúšťadla, akým je 0,9 % roztok chloridu
sodného. Ak sa v mieste vpichu vyskytne bolesť, do vhodného injekčného
roztoku sa môže pridať lokálne anestetikum (1 % roztok lidokaínu).

Intravenózne podanie: rozpustite potrebnú dávku v 5 - 1 000 ml 0,9 %
roztoku chloridu sodného a podávajte pomalou injekciou alebo pridajte do
tečúcej infúzie.

Intraarteriálne podanie: používa sa pomalá infúzia s fyziologickým
roztokom.

Intrapleurálna injekcia: rozpustite 60 x 10ł IU v 100 ml 0,9 % roztoku
chloridu sodného.

Lokálne/intranádorové injekcie: bleomycín sa rozpustí v 0,9 % roztoku
chloridu sodného na roztok s koncentráciou 1 – 3 x 10ł IU/ml.

Pri príprave a podávaní cytostatík sú potrebné zvyčajné preventívne
opatrenia. Pri likvidácii odpadu a bezpečnej manipulácii sa musia
dodržiavať odporúčania týkajúce sa bezpečného zaobchádzania
s antineoplastickými liekmi.
Prípravu musí vykonať školený odborný personál. Gravidné ženy musia byť
upozornené, aby sa vyhli zaobchádzaniu s cytostatikami. Príprava sa musí
vykonať za aseptických podmienok. Má sa vykonať vo vyhradenej miestnosti.
V tejto miestnosti je zakázané fajčiť, jesť alebo piť. Medzi ochranné
opatrenia patrí používanie rukavíc, masky, bezpečnostných ochranných
okuliarov a ochranného odevu. Odporúča sa používanie digestora s laminárnym
prúdením vzduchu (LAF). Pri podávaní sa majú používať rukavice. Postupy
likvidácie musia prihliadať na cytotoxický charakter tejto látky. Musí sa
vylúčiť priamy kontakt s pokožkou, očami a sliznicami. Pri priamom kontakte
okamžite dôkladne umyte vodou. Na čistenie pokožky môže byť použité mydlo.
Zvýšená opatrnosť je potrebná pri manipulácii s exkrétmi a zvratkami.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade
s národnými požiadavkami.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.:2011/05025

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Bleomedac 15000 IU
prášok na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna injekčná liekovka 10 ml obsahuje 15000 IU (Eur. liekopis) bleomycínu
(ako bleomycíniumsulfát).
1 mg suchej hmotnosti prášku zodpovedá 1500 až 2000 IU (Eur. liekopis).
1 ml pripraveného roztoku obsahuje 1500 až 2000 IU (Eur. liekopis)
1 U (Liekopis USA) zodpovedá 1000 IU (Eur. liekopis)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný roztok. Kompaktná hmota je tvorená bielym alebo
žltkastým práškom v uzavretých injekčných liekovkách.4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Bleomycín sa takmer vždy podáva v kombinácii s inými cytostatickými
liečivami a/alebo s rádioterapiou.

Bleomycín je určený na liečbu:
- Skvamocelulárneho karcinómu (squamous cell carcinoma, SCC) hlavy
a krku, vonkajších genitálií a krčka maternice.
- Hodgkinov lymfóm.
- NonHodgkinov lymfóm stredného a vysokého stupňa malignity
u dospelých.
- Karcinómu semenníkov (seminómu a neseminomatózneho nádoru).
- Intrapleurálnu liečbu malígneho pleurálneho výpotku.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Varovanie: Pri všetkých terapeutických indikáciách je dávkovanie uvedené
v IU a nie v mg. Niektoré liečebné protokoly môžu uvádzať „mg“ namiesto
jednotiek (U alebo IU). Takáto hodnota mg sa vzťahuje na mg v zmysle
účinnosti a nie na mg v zmysle množstva suchej látky, čo predstavuje rôzne
hodnoty.
Naším odporúčaním je ignorovať takéto dávkovanie v mg a v skutočnosti
použiť dávkovanie v medzinárodných jednotkách (IU), ako je uvedené v tomto
SmPC pri príslušných terapeutických indikáciách.
Pripomíname, že 1 mg suchej látky zodpovedá približne 1500 – 2000 IU (pozri
aj časť 2). I tak však rozhodne odporúčame nepoužívať tento prevod, keďže
to môže viesť k predávkovaniu kvôli rozdielom medzi mg v zmysle účinnosti
a mg v zmysle množstva suchej látky. Preto sa má tento liek predpisovať len
v medzinárodných jednotkách (IU).

Bleomycín sa má používať iba pod najprísnejším dohľadom lekára
špecializovaného na podávanie onkolytík, najlepšie v nemocnici, v ktorej sú
skúsenosti s takýmito terapiami.

Bleomycín sa môže podávať intravenózne, intramuskulárne, intrapleurálne,
intraperitoneálne, intraarteriálne alebo subkutánne. Občas môže byť
indikovaná lokálna injekcia priamo do nádoru.

Dávka a intervaly medzi podaním injekcií závisia od indikácie, spôsobu
podávania, veku a stavu pacienta. Odporúča sa upraviť dávku podľa telesného
povrchu pacienta.

Skvamocelulárny karcinóm
- Intramuskulárna alebo intravenózna injekcia 10 – 15 x 10ł IU/m˛
jedenkrát alebo dvakrát týždenne. V liečbe sa môže pokračovať počas po
sebe nasledujúcich týždňov, alebo, čo je častejšie, v 3- až 4-
týždňových intervaloch, až do celkovej kumulatívnej dávky 400 x 10ł IU.
- Intravenózna infúzia 10 – 15 x 10ł IU/m˛ denne trvajúca 6 – 24 hodín
počas 4 až 7 po sebe nasledujúcich dní raz za 3 až 4 týždne. Výskyt
stomatitídy je najtypickejším ukazovateľom individuálnej znášanlivosti
s ohľadom na maximálnu dávku.

Karcinóm semenníkov
- Intramuskulárna alebo intravenózna injekcia 10 – 15 x 10ł IU/m˛
jedenkrát alebo dvakrát týždenne. V liečbe sa môže pokračovať počas po
sebe nasledujúcich týždňov, alebo, čo je častejšie, v 3 až 4 týždňových
intervaloch, až do celkovej kumulatívnej dávky 400 x 10ł IU.
- Intravenózna infúzia 10 – 15 x 10ł IU/m˛ denne trvajúca 6 – 24 hodín
počas 5 až 6 po sebe nasledujúcich dní raz za 3 až 4 týždne. Výskyt
stomatitídy je najtypickejším ukazovateľom individuálnej znášanlivosti
s ohľadom na maximálnu dávku.

Malígne lymfómy (Hodgkinove, nonHodgkinove)
- Pri použití lieku v monoterapii sa odporúča dávka 5 – 15 x 10ł IU
jedenkrát až dvakrát týždenne, až do celkovej dávky 225 x 10ł IU.
Vzhľadom na zvýšené riziko anafylaktickej reakcie sa liečba pacientov
s lymfómom má začať nižšími dávkami (napríklad 2 x 10ł IU).
Ak sa v priebehu 4 hodinového sledovania nevyskytnú žiadne akútne reakcie,
je možné riadiť sa zvyčajnou dávkovacou schémou.

Intrapleurálna liečba malígnych pleurálnych výpotkov
Bleomycín v monoterapii formou jednorazovej dávky do 60 x 10ł IU
intrapleurálne. Ďalšie podrobné informácie možno nájsť v aktuálnej
literatúre.

Po drenáži pleurálnej dutiny sa 60 x 10ł IU bleomycínu, rozpustených
v 100 ml fyziologického roztoku, podáva infúziou cez drenážnu ihlu alebo
kanylu. Po podaní sa drenážna ihla alebo kanyla vytiahne. Podanie sa môže
v prípade potreby zopakovať.
Absorbuje sa približne 45 % podanej dávky bleomycínu, čo sa musí vziať do
úvahy pri celkovej dávke (plocha telesného povrchu, funkcia obličiek,
funkcia pľúc).

Kombinovaná liečba
Podrobné informácie o schémach používaných pri špecifických indikáciách sa
uvádzajú v aktuálnej literatúre.

Pri používaní bleomycínu v kombinovanej liečbe môže byť potrebná úprava
dávky.

Pri používaní bleomycínu v kombinácii s rádioterapiou sa zvyšuje riziko
poškodenia slizníc. Z tohto dôvodu môže byť potrebné znížiť dávku
bleomycínu.
Bleomycín sa často používa ako súčasť polychemoterapeutických režimov
(napríklad pri skvamocelulárnom karcinóme, karcinóme semenníkov a lymfóme).
Pri výbere a dávkovaní liekov s podobnou toxicitou sa má vziať do úvahy
slizničná toxicita bleomycínu, keď sa takéto lieky používajú
v kombinovaných liečebných režimoch.

Pacienti vo vyššom veku
Celková dávka bleomycínu sa má u starších pacientov znížiť nasledovne:

|Vek (v rokoch) |Celková dávka (IU) |Dávka na týždeň (IU) |
|? 80 |100 x 10ł IU |15 x 10ł IU |
|70-79 |150-200 x 10ł IU |30 x 10ł IU |
|60-69 |200-300 x 10ł IU |30-60 x 10ł IU |
|< 60 |400 x 10ł IU |30-60 x 10ł IU |

Deti
Pokiaľ nebude k dispozícii viac informácií, bleomycín sa má podávať deťom
iba vo výnimočných prípadoch a v špecializovaných centrách. Dávka má
vychádzať z odporúčanej dávky pre dospelých a má byť upravená podľa
telesného povrchu a telesnej hmotnosti.

Znížená funkcia obličiek
Pri poruche funkcie obličiek, najmä pri klírense kreatinínu < 35 ml/min, sa
spomaľuje vylučovanie bleomycínu. K dispozícii však nie je žiaden konkrétny
návod na úpravu dávkovania u takýchto pacientov, ale možno odporúčať
nasledovné:
Pacientom so stredne ťažkým zlyhaním obličiek (GFR 10 až 50 ml/min) sa má
podať 75 % zvyčajnej dávky, ktorá sa podáva v obvyklom dávkovacom intervale
a pacientom so závažným zlyhaním obličiek (GFR pod 10 ml/min) sa má podať
50 % zvyčajnej dávky, ktorá sa podáva v obvyklom dávkovacom intervale.
U pacientov s GFR nad 50 ml/min nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.

Spôsob podania
Intramuskulárna a subkutánna injekcia: rozpustite potrebnú dávku
v maximálne 5 ml vhodného rozpúšťadla, akým je 0,9 % roztok chloridu
sodného. Ak sa v mieste vpichu vyskytne bolesť, do vhodného injekčného
roztoku sa môže pridať lokálne anestetikum (1 % roztok lidokaínu).

Intravenózne podanie: rozpustite potrebnú dávku v 5 - 1 000 ml 0,9 %
roztoku chloridu sodného a podávajte pomalou injekciou alebo pridajte do
tečúcej infúzie.

Intraarteriálne podanie: používa sa pomalá infúzia s fyziologickým
roztokom.

Intrapleurálna injekcia: rozpustite 60 x 10ł IU v 100 ml 0,9 % roztoku
chloridu sodného.

Lokálne/intranádorové injekcie: bleomycín sa rozpustí v 0,9 % roztoku
chloridu sodného na roztok s koncentráciou 1 – 3 x 10ł IU/ml.

4.3 Kontraindikácie

Bleomycin je kontraindikovaný:
- u pacientov, ktorí sú precitlivení na bleomycín,
- u pacientov s akútnou pľúcnou infekciou alebo so závažne zníženou
funkciou pľúc,
- u pacientov s pľúcnou toxicitou súvisiacou s bleomycínom alebo so
zníženou funkciou pľúc, ktorá môže svedčiť o pľúcnej toxicite
súvisiacej s bleomycínom,
- u pacientov s ataxiou-telangiektáziou,
- u dojčiacich pacientok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

U pacientov, ktorí sú liečení bleomycínom, sa má pravidelne vykonávať
vyšetrenie funkcie pľúc ako aj röntgenové vyšetrenie hrudníka. Vo
vykonávaní týchto vyšetrení sa má pokračovať ešte 8 týždňov po ukončení
liečby.
Pri súčasnej rádioterapii hrudníka sa má vyšetrenie hrudníka alebo
röntgenové vyšetrenie hrudníka prípadne vykonávať častejšie. Vyšetrenie
funkcie pľúc, konkrétne vyšetrenie difúznej kapacity pľúc pre oxid
uhoľnatý a vitálnej kapacity pľúc, často umožňuje včasnú diagnózu pľúcnej
toxicity.

Ak sa vyskytne nevysvetliteľný kašeľ, dyspnoe, bazálne krepitácie
(praskoty) alebo difúzna sieťovitá kresba na röntgene hrudníka, podávanie
bleomycínu sa musí ihneď prerušiť, a to až dovtedy, kým sa nevylúči
toxicita bleomycínu ako možná príčina. Odporúča sa podávať antibiotiká a v
prípade potreby aj kortikosteroidy (napríklad 100 mg hydrokortizónu
intramuskulárne vo forme nátriumsukcinátu denne, počas 5 dní, po ktorých sa
následne podáva 10 mg prednizolónu 2-krát denne).
V prípade poškodenia pľúc v dôsledku liečby bleomycínom sa bleomycín už
viac nemá podávať (pozri časť 4.3).

Aj keď sa výskyt pľúcnej toxicity bleomycínu zjavne zvyšuje pri
kumulatívnej dávke 400 U, môže sa vyskytnúť aj pri podstatne nižšej dávke,
hlavne u starších pacientov, pacientov so zníženou funkciou pečene alebo
obličiek, s už jestvujúcou pľúcnou chorobou, po predchádzajúcom ožarovaní
pľúc a u pacientov, ktorým sa podáva kyslík. V týchto prípadoch je prítomný
rizikový faktor pľúcnej toxicity.
U pacientov liečených bleomycínom sa nemajú používať funkčné vyšetrenia
pľúc so 100 % kyslíkom. Odporúčajú sa funkčné vyšetrenia pľúc s 21 %
kyslíkom.

Vzhľadom na účinky bleomycínu na pľúcne tkanivo sú pacienti, ktorým sa
tento liek podal, vystavení zvýšenému riziku vzniku pľúcnej toxicity, keď
sa im počas operácie podáva kyslík. Je známe, že dlhotrvajúca expozícia
veľmi vysokým koncentráciám kyslíka spôsobuje poškodenie pľúc, ale po
podaní bleomycínu môže dôjsť k poškodeniu pľúc pri nižších koncentráciách
kyslíka než koncentrácie zvyčajne považované za bezpečné. Optimálna
starostlivosť počas operácie si preto vyžaduje podanie najnižšej frakcie
inspirovaného kyslíka (FIO2) zodpovedajúcej dostatočnej oxygenácii (pozri
časť 4.5 a 4.8).
Bleomycín sa má používať s mimoriadnou opatrnosťou u pacientov s karcinómom
pľúc, keďže u týchto pacientov sa zistil zvýšený výskyt pľúcnej toxicity.

Citlivosť na bleomycín sa zvyšuje u starších ľudí.

Keďže 2/3 podanej dávky bleomycínu sa vylúči v nezmenenej forme močom,
rýchlosť vylučovania je vo veľkej miere ovplyvnená funkciou obličiek.
Pri podávaní zvyčajných dávok pacientom s poruchou funkcie obličiek sa
plazmatické koncentrácie výrazne zvýšia.

Tento liek sa nemá podávať gravidným pacientkam ani dojčiacim ženám. Štúdie
na zvieratách preukázali, že tak ako väčšina cytostatík i bleomycín môže
mať teratogénne a mutagénne vlastnosti. Preto majú muži aj ženy používať
účinný spôsob antikoncepcie ešte tri mesiace po ukončení liečby (pozri časť
4.6).

Pľúcna toxicita bleomycínu zrejme závisí od podanej dávky a výrazne sa
zvyšuje pri celkovej dávke nad 400 x 10ł IU. Celkové dávky nad 400 x 10ł IU
sa musia podávať s mimoriadnou opatrnosťou.

4.5 Liekové a iné interakcie

/Digoxín:/ Hlásili sa prípady zníženého účinku digoxínu v dôsledku zníženej
perorálnej biologickej dostupnosti, keď sa podával v kombinácii
s bleomycínom.

/Fenytoín a fosfofenytoín:/ Pri podávaní v kombinácii s bleomycínom sa
hlásili prípady znížených hladín fenytoínu. Existuje riziko exacerbácie
kŕčov následkom zníženej absorpcie fenytoínu v tráviacom trakte vyvolanej
cytotoxickým liekom alebo riziko zvýšenej toxicity alebo straty účinnosti
cytotoxického lieku následkom zvýšeného hepatálneho metabolizmu vyvolaného
fenytoínom.
Súbežné použitie sa neodporúča.

/Alkaloidy z rodu Vinca:/ U pacientov s karcinómom semenníkov, ktorí boli
liečení kombináciou bleomycínu a alkaloidov z rodu Vinca, sa zaznamenal
syndróm pripomínajúci Raynaudov fenomén: ischémia periférnych častí tela,
ktorá môže viesť k nekróze (prsty na rukách, prsty na nohách, nos).

/Živé očkovacie látky:/ Očkovanie živými očkovacími látkami, napríklad
očkovacou látkou proti žltej zimnici, spôsobilo závažné a fatálne infekcie,
keď sa použilo v kombinácii s imunosupresívnymi chemoterapeutikami. Toto
riziko je zvýšené u osôb už postihnutých imunosupresiou spôsobenou ich
ochorením. Pokiaľ je k dispozícii, treba použiť inaktivovanú očkovaciu
látku (napríklad proti poliomyelitíde).
Táto kombinácia sa nesmie použiť.

/Nefrotoxické látky, ako je napríklad cisplatina:/ Poškodenie obličiek
vyvolané cisplatinou môže viesť k zníženiu klírensu bleomycínu.
U pacientov, ktorí dostávali bleomycín a cisplatinu, bola hlásená zvýšená
pľúcna toxicita, v niektorých prípadoch smrteľná.

/Kyslík:/ Podávanie kyslíka počas anestézie môže spôsobiť pľúcnu fibrózu.
Pacienti liečení bleomycínom sú vystavení zvýšenému riziku pľúcnej
toxicity, ak sa im počas operácie podáva čistý kyslík. Odporúča sa znížiť
koncentráciu kyslíka počas operácie a v pooperačnom období (pozri časť 4.4
a 4.8).

/Rádioterapia:/ Súbežná rádioterapia môže zvýšiť riziko výskytu pľúcnej
a dermatologickej toxicity.
Predchádzajúca alebo sprievodná rádioterapia hrudníka je dôležitým
faktorom, ktorý môže zvýšiť výskyt a závažnosť pľúcnej toxicity.

Zvýšené riziko pľúcnej toxicity sa zaznamenalo pri súčasnom podávaní iných
liečiv vyvolávajúcich pľúcnu toxicitu, napr. karmustínu, mitomycínu C,
cyklofosfamidu a metotrexátu.

/Cyklosporín, takrolimus:/ Existuje nadmerná imunosupresia s rizikom
lymfoproliferácie.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispozícii dostatočné zdokumentované údaje o použití bleomycínu
u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu
(pozri časť 5.3). Na základe výsledkov štúdií na zvieratách
a farmakologického účinku lieku existuje potenciálne riziko embryonálnych
a fetálnych abnormalít.
Preto bleomycín sa nemá používať počas gravidity, iba v nevyhnutných
prípadoch.
Ak dôjde ku gravidite v priebehu liečby, pacientka musí byť informovaná
o rizikách pre nenarodené dieťa a musí byť starostlivo sledovaná. Treba
zvážiť prípadné genetické poradenstvo. Genetické poradenstvo sa odporúča aj
pre pacientky, ktoré chcú otehotnieť po liečbe.

Ženy vo fertílnom veku a antikoncepcia
Muži aj ženy by mali používať účinný spôsob antikoncepcie ešte tri mesiace
po ukončení liečby. Pred liečbou je potrebné poradiť sa o konzervácii
spermy kvôli možnosti ireverzibilnej neplodnosti spôsobenej liečbou
bleomycínom.

Laktácia
Nie je známe, či sa bleomycín alebo jeho metabolity vylučujú do
materského mlieka. Vzhľadom na to, že sú možné veľmi škodlivé účinky na
dojča, dojčenie je počas liečby bleomycínom kontraindikované.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Niektoré vedľajšie účinky, akými sú nauzea, vracanie a únava, môžu mať
nepriamy vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Veľmi časté (? 1/10)
Časté (od ? 1/100 do < 1/10)
Menej časté (? 1/1000 až < 1/100);
Zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1000),
Veľmi zriedkavé (< 1/10,000),
neznáme (z dostupných údajov).

Tak ako väčšina cytostatík, aj bleomycín môže mať akútny i oneskorený
toxický účinok.
Akútne príznaky: anorexia, únava, nauzea a horúčka.

Poruchy krvi a lymfatického systému
Menej časté
Bleomycín spôsobuje mierny útlm kostnej drene. Môže sa vyskytnúť mierna
trombocytopénia, ktorá po ukončení liečby rýchlo ustúpi. Je dôsledkom
zvýšenej spotreby krvných doštičiek a ne možno ju pripisovať zníženej
tvorbe trombocytov.

Poruchy imunitného systému
Časté
Závažné reakcie z precitlivenosti/idiosynkratické reakcie, podobné
klinickým prejavom anafylaxie, sa pozorovali približne u 1 % pacientov,
predovšetkým u pacientov s lymfómom.
Anafylaktické reakcie sa môžu vyskytnúť ihneď, alebo až po niekoľkých
hodinách, a zvyčajne sa vyskytujú po podaní prvej alebo druhej dávky.
Anafylaktická reakcia zahŕňa hypotenziu, duševnú zmätenosť, horúčku,
zimnicu, pískavé dýchanie a môže byť smrteľná. Liečba je symptomatická
a zahŕňa zväčšenie objemu telových tekutín, podanie vazopresív,
antihistaminík a kortikosteroidov.

Poruchy nervového systému
Bola hlásená parestézia a hyperestézia.

Srdcové poruchy
Zriedkavé
Srdcový infarkt, koronárna choroba srdca.

Poruchy ciev
Prípady hypotenzie sa zaznamenali u pacientov s Hodgkinovou chorobou, ktorí
boli liečení vysokými úvodnými dávkami. Po intravenóznom podaní môže dôjsť
k artériovej hypotenzii, lokálnej tromboflebitíde a venóznej oklúzii.
Hlásil sa syndróm pripomínajúci Raynaudov fenomén, t.j. ischémia, ktorá
môže viesť k nekróze periférnych častí tela.

Zriedkavé
Poškodenie krvných ciev (napríklad srdcový infarkt, koronárna choroba
srdca, poruchy prietoku krvi v mozgu, zápal krvných ciev v mozgu, takzvaný
hemolyticko-uremický syndróm).

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Veľmi časté
Najzávažnejší vedľajší účinok je intersticiálna pneumónia, ktorá sa
vyskytuje počas liečby bleomycínom, alebo, v ojedinelých prípadoch, po nej.
Intersticiálna pneumónia sa vyskytuje u približne 10 % pacientov liečených
bleomycínom. Pneumónia spôsobená bleomycínom môže v ojedinelých prípadoch
viesť k pľúcnej fibróze a spôsobila smrť u približne 1 % pacientov
liečených bleomycínom.
Riziko pľúcnej toxicity sa zvyšuje s kumulatívnymi dávkami. Pľúcna toxicita
sa však môže vyskytnúť aj pri veľmi nízkych kumulatívnych dávkach
u starších pacientov, u pacientov ktorým bol ožarovaný hrudník alebo ktorí
dostávajú kyslík.
Zistilo sa, že pacienti, ktorým sa bleomycín podal pred operáciou, boli
vystavení zvýšenému riziku vzniku pľúcnej toxicity. Odporúča sa znížiť
podávanú koncentráciu kyslíka počas operácie a po nej, ak sa používa viac
ako 21 % kyslík (pozri časť 4.4 a 4.5).
Dochádza k cievnym zmenám v pľúcach, ktoré čiastočne postihujú elasticitu
cievnej steny.
Ak sa vyskytne nevysvetliteľný kašeľ, dyspnoe, bazálne krepitácie
(praskoty) alebo difúzna sieťovitá kresba na röntgene hrudníka,
každý z týchto príznakov je dôvodom na prerušenie podávania bleomycínu,
a to až dovtedy, kým sa ako príčina nevylúči toxicita bleomycínu. Nie je
známa žiadna špecifická liečba pľúcnej toxicity súvisiacej s bleomycínom.
V niektorých prípadoch sa dosiahol priaznivý účinok po liečbe
kortikosteroidmi.

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Veľmi časté
U väčšiny pacientov (až 50 % pacientov), ktorí dokončili celú liečbu
bleomycínom, vzniklo poškodenie slizníc alebo kože (pozri podčasť Poruchy
kože a podkožného tkaniva v časti 4.8). Pri podávaní bleomycínu
v kombinácii s ožarovaním alebo inými liekmi, ktoré sú toxické pre
sliznice, môže dôjsť k zvýšenej tvorbe vredov na slizniciach.
Môžu sa vyskytnúť gastrointestinálne vedľajšie účinky, akými sú nauzea,
vracanie, nechutenstvo, úbytok telesnej hmotnosti a zápal slizníc
(mukozitída, stomatitída), predovšetkým pri vysokých dávkach. V takýchto
prípadoch môžu byť užitočné antiemetiká. Stomatitída je zriedkavo závažná
a zvyčajne ustúpi po dokončení liečby.

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Veľmi časté
U väčšiny pacientov (až 50 % pacientov), ktorí dokončili celú liečbu
bleomycínom, vzniklo poškodenie kože alebo slizníc (pozri podčasť Poruchy
gastrointestinálneho traktu v časti 4.8). Tieto vedľajšie účinky sa
zvyčajne vyskytujú v druhom alebo treťom týždni liečby a zvyčajne, ale nie
vždy, sú reverzibilné.
Pruhovitá pigmentácia je forma lokalizovanej kožnej hyperpigmentácie, ktorá
sa vyskytuje u 8 až 38 % pacientov liečených bleomycínom. Lézie sú závislé
od dávky a prejavujú sa vo forme lineárnej hyperpigmentácie sprevádzanej
pruritom. Zhrubnutie kože, hyperkeratóza, začervenanie, citlivosť a opuch
končekov prstov, erytém a exantém predovšetkým na rukách a nohách, strie,
pľuzgiere, zmeny nechtov, opuch na miestach citlivých na tlak ako sú lakte,
a vypadávanie vlasov sú zriedkavo závažné a zvyčajne ustúpia po dokončení
liečby.
U pacientov liečených bleomycínom bola hlásená aj skleroderma.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Bolesť svalov a končatín.

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
Počas chemoterapie bleomycínom a krátko po nej sa môžu vyskytnúť
aneuploidné zmeny spermií.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Časté
Horúčka sa môže vyskytnúť v priebehu 2 až 6 hodín po prvej injekcii (pozri
podčasť Poruchy imunitného systému v časti 4.8). V prípade pretrvávajúcej
horúčky môže byť nevyhnuté podať lieky znižujúce horúčku. Výskyt horúčky sa
pri podávaní nasledujúcich injekcií znižuje.

Po intravenóznom alebo intrakavitárnom podaní sa môže vyskytnúť
bolesť v mieste vpichu alebo v oblasti nádoru.

Pri používaní bleomycínu ako súčasti polychemoterapeutického režimu sa
toxicita bleomycínu má vziať do úvahy pri výbere a dávkovaní iných
cytostatík s podobnou toxicitou.

Pri podávaní iných cytostatík môžu byť potrebné úpravy a zmeny dávky.

Po intravenóznych injekciách vyšších ako odporúčaných dávok sa hlásili
akútne reakcie s hyperpyrexiou a kardiorespiračným kolapsom.

Zriedkavé
Po intrakavitárnom podaní bleomycínu sa hlásili zriedkavé prípady
hypotenzie, hyperpyrexie a úmrtia súvisiaceho s liečbou.

4.9 Predávkovanie

Nie je k dispozícii žiadne špecifické antidotum. Akútne reakcie po
predávkovaní zahŕňajú hypotenziu, horúčku, zrýchlený pulz a celkové
príznaky šoku. Liečba je symptomatická a spojená s dôkladným monitorovaním
funkcie pľúc a hematologických parametrov.
V prípade dýchacích ťažkostí má byť pacient liečený
kortikosteroidmi a širokospektrálnymi antibiotikami. Pľúcne reakcie na
predávkovanie (fibróza) zvyčajne nie sú reverzibilné, pokiaľ nie sú
diagnostikované v skorej fáze. Bleomycín nie je dialyzovateľný.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická kategória: iné cytostatické antibiotiká. Kód ATC: L01DC
01.

Bleomycín patrí medzi cytostatické antibiotiká: je to zmes štrukturálne
príbuzných, zásaditých, vo vode rozpustných, glykopeptidových
antibiotík s cytostatickým účinkom. Účinok bleomycínu spočíva
v interkalácii do jednovláknovej a dvojvláknovej DNA, čo má za následok
jednovláknové a dvojvláknové zlomy, ktoré inhibujú delenie a rast buniek
a syntézu DNA v bunkách.
Bleomycín v menšej miere ovplyvňuje aj syntézu RNA a bielkovín.
Najdôležitejší faktor v tkanivovej selektivite bleomycínu je rozdiel
v intercelulárnej inaktivite. Najcitlivejšie sú bunky vo fáze G2 a M
bunkového cyklu. V poslednom desaťročí sa však zhromaždilo čoraz viac
dôkazov, ktoré poukazujú na RNA ako na iný možný molekulárny cieľ.
Skvamózne bunky, v ktorých dochádza k veľmi malému stupňu hydrolýzy
bleomycínu, vykazujú vysokú citlivosť na bleomycín. V citlivých tkanivách,
ako aj v normálnych neoplastických tkanivách, často dochádza
k chromozómovým abnormalitám, akými sú fragmentácia, chromatidové zlomy
a translokácie.

Dobre diferencované nádory zvyčajne reagujú lepšie ako anaplastické nádory.

K enzymatickému rozkladu bleomycínu dochádza predovšetkým v plazme, pečeni
a iných orgánoch a v menšej miere v koži a pľúcach.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Bleomycín sa podáva parenterálne. Po intrapleurálnom alebo
intraperitoneálnom podaní sa bleomycín absorbuje systémovo. Po
intrapleurálnom podaní sa približne 45 % absorbuje do krvného obehu.
U ľudí sa po podaní intramuskulárnej injekcie 15 x 10ł IU dosiahla
maximálna plazmatická koncentrácia 1 IU/ml do 30 minút po podaní. U ľudí sa
po podaní intravenóznej injekcie 15 x 10ł IU/m˛ dosiahla maximálna
plazmatická koncentrácia 1 - 10 IU/ml.
Po kontinuálnej infúzii 30 x 10ł IU bleomycínu denne počas 4 až 5 dní sa
dosiahla priemerná rovnovážna plazmatická koncentrácia 1 až 3 IU/ml.

Distribúcia
Bleomycín sa po parenterálnom podaní distribuuje predovšetkým do kože,
pľúc, obličiek, peritonea a lymfy. V kostnej dreni sa nachádzajú iba nízke
koncentrácie. V prípade neporušených meningov bleomycín nedokáže prejsť
hematoencefalickou bariérou. Distribučný objem je približne 17,5 l/m˛.
Bleomycín prechádza placentou.

Väzba bleomycínu na plazmatické bielkoviny je veľmi nízka.

Biotransformácia
Biotransformácia nie je úplne objasnená.
K inaktivácii bleomycínu dochádza prostredníctvom enzymatického
rozkladu, a to pomocou hydrolýzy bleomycínu predovšetkým v plazme, pečeni
a iných orgánoch a v menšej miere v koži a pľúcach.

Vylučovanie
Po intravenóznom podaní bolusovej injekcie je klírens rýchly a dochádza
k dvojfázovej eliminácii. Po krátkej počiatočnej fáze (t1/2?; 24 min)
nasleduje dlhšia konečná fáza (t1/2?; 2 – 4 hodiny). Po i.v. bolusovej
injekcii 15 x 10ł IU/m˛ je maximálna plazmatická koncentrácia 1 až
10 ?g/ml. Po kontinuálnej i.v. infúzii sa môže eliminačný polčas predĺžiť
približne na 9 hodín.
Približne 2/3 podaného množstva bleomycínu sa vylúčia v nezmenenej forme
močom. Rýchlosť vylučovania je vo veľkej miere ovplyvnená funkciou
obličiek.
Pri podávaní zvyčajných dávok pacientom s poruchou funkcie obličiek sa
plazmatické koncentrácie výrazne zvýšia.
Bleomycín nie je dobre dialyzovateľný.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Na základe svojich farmakologických vlastností má bleomycín mutagénne,
karcinogénne a teratogénne účinky, ktoré bolo možné preukázať na
príslušných experimentálnych systémoch.
Mutagénne účinky sa u ľudí očakávajú pri klinicky významných hladinách
expozície.
Pokiaľ ide o reprodukčnú toxicitu, u myší a potkanov boli sledované rôzne
toxické účinky. U králikov sa teratogenita nepozorovala. U myší boli
samičie reprodukčné bunky citlivejšie na cytotoxické a mutagénne účinky
bleomycínu ako samčie bunky.
V ľudských bunkách kostnej drene sa pozorovali chromozómové abnormality.
Význam týchto zistení pre embryonálny/fetálny vývoj u ľudí nie je známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Nemá.

6.2 Inkompatibility

Roztoky Bleomedacu sa nemajú miešať s roztokmi, ktoré obsahujú esenciálne
aminokyseliny, riboflavín, kyselinu askorbovú, dexametazón, aminofylín,
furosemid, karindacilín, sodnú soľ cefalotínu, terbutalín, hydrokortizón,
karbenicilín, nafcilín, benzylpenicilín, cefazolín, metotrexát a mitomycín,
kvôli chemickým farmaceutickým alebo fyzikálnym inkompatibilitám.
Látky sulfhydrylového typu (napr. glutatión) eliminujú účinky bleomycínu.
Keďže bleomycín vytvára chelát s dvojmocnými a trojmocnými katiónmi, nemá
sa miešať s roztokmi, ktoré obsahujú takéto ióny (hlavne meď).
Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené
v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.
Chemická a fyzikálna stabilita po rozpustení v injekčnej liekovke bola
preukázaná počas 24 hodín pri teplote 2 – 8 °C a 72 hodín pri teplote
25 °C.
Chemická a fyzikálna stabilita bola po zriedení preukázaná počas 72 hodín
pri teplote 25 °C v sklenených fľašiach a v polypropylénových injekčných
striekačkách.
Z hľadiska mikrobiologickej bezpečnosti sa má liek ihneď použiť. Ak sa
nepoužije okamžite, za čas uskladnenia a podmienky skladovania zodpovedá
užívateľ a nemajú byť zvyčajne dlhšie ako 24 hodín pri 2 až 8 şC, pokiaľ sa
rozpustenie / riedenie nevykonalo pri kontrolovaných a platných aseptických
podmienkach.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 °C až 8 °C.
Podmienky na uchovávanie rozpusteného a nariedeného lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

10 ml injekčné liekovky z bezfarebného skla typu I uzavreté
brómbutylkaučukovou zátkou, hliníkovou obrubou a polypropylénovými kotúčmi.

Veľkosť balenia: 1 alebo 10 injekčných liekoviek. Nie všetky veľkosti
balenia sa môžu uvádzať na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom
Iba na jedno použitie. Nepoužitú časť zničte.

Intravenózna injekcia
Obsah injekčnej liekovky rozpustite v 5 – 10 ml 0,9 % roztoku chloridu
sodného.

Intravenózna infúzia
Obsah injekčnej liekovky rozpustite v 200 – 1000 ml 0,9 % roztoku chloridu
sodného.

Intramuskulárna a subkutánna injekcia
Obsah injekčnej liekovky rozpustite v 1 – 5 ml 0,9 % roztoku chloridu
sodného. Ak sa v mieste vpichu vyskytne bolesť, do vhodného injekčného
roztoku sa môže pridať lokálne anestetikum.

Intraarteriálne podanie
Používa sa pomalá infúzia s 0,9 % roztokom chloridu sodného.

Intrapleurálne podanie
60 x 10ł IU bleomycínu sa rozpustí v 100 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného.

Lokálne/intranádorové injekcie
Bleomycín sa rozpustí v 0,9 % roztoku chloridu sodného na koncentráciu 1 –
3 x 10ł IU/ml.

Bezpečné zaobchádzanie
Pri príprave a podávaní cytostatík sú potrebné zvyčajné preventívne
opatrenia. Pri likvidácii odpadu a bezpečnej manipulácii sa musia
dodržiavať odporúčania týkajúce sa bezpečného zaobchádzania
s antineoplastickými liekmi.
Prípravu musí vykonať školený odborný personál. Gravidné ženy sa musia
upozorniť, aby sa vyhli zaobchádzaniu s cytostatikami. Príprava sa musí
vykonať za aseptických podmienok. Má sa vykonať vo vyhradenej miestnosti.
V tejto miestnosti je zakázané fajčiť, jesť alebo piť. Medzi ochranné
opatrenia patrí používanie rukavíc, masky, bezpečnostných ochranných
okuliarov a ochranného odevu. Odporúča sa používanie digestora s laminárnym
prúdením vzduchu (LAF). Pri podávaní sa majú používať rukavice. Postupy
likvidácie musia prihliadať na cytotoxický charakter tejto látky. Musí sa
vylúčiť priamy kontakt s pokožkou, očami a sliznicami. Pri priamom kontakte
okamžite dôkladne umyte vodou. Na čistenie pokožky môže byť použité mydlo.
Zvýšená opatrnosť je potrebná pri manipulácii s exkrétmi a zvratkami.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade
s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


medac


Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Fehlandtstr. 3
20354 Hamburg
Nemecko
Tel.: +49 4103 8006-0
Fax: +49 4103 8006-100
E-mail: dra@medac.de


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0165/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

22/09/2010

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

04/2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C06499
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
DE -
Výrobca lieku:
Medac GmbH, D
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
391.49 € / 11794.03 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
391.49 € / 11794.03 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.30 € ÚP:30.61 € DP:26.69 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien