Detail:
Ropison 0,25 mg tbl flm 210x0,25 mg
Názov lieku:
Ropison 0,25 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 210x0,25 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2108/08497,
2108/08498, 2108/08499, 2108/08500PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Ropison 0,25 mg
Ropison 0,5 mg
Ropison 1 mg
Ropison 2 mg
filmom obalené tablety
ropinirol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Ropison a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Ropison
3. Ako užívať Ropison
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Ropison
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ROPISON A NA ČO SA POUŽÍVA

Ropison patrí do skupiny liekov nazývaných agonisty dopamínu. Agonisty
dopamínu účinkujú podobne ako chemická látka, ktorá sa prirodzene vyskytuje
vo Vašom mozgu a nazýva sa dopamín.

Ropison sa používa na liečbu Parkinsonovej choroby. Parkinsonova choroba je
spôsobená nedostatkom látky dopamínu v mozgu. Ropison sa používa samostatne
alebo v kombinácii s ďalšími liekmi na liečbu Parkinsonovej choroby za
účelom zvýšenia účinnosti liečby.

Ropison sa tiež používa na liečbu stredne ťažkého až závažného
idiopatického syndrómu nepokojných nôh. Syndróm nepokojných nôh je stav,
ktorý sa vyznačuje neodolateľným nutkaním pohybovať nohami a niekedy
rukami, zvyčajne sprevádzaný nepríjemnými pocitmi, ako je brnenie, pálenie
alebo tŕpnutie. Tieto pocity sa vyskytujú v čase odpočívania alebo
nečinnosti, ako napríklad pri sedení alebo ležaní, najmä v posteli, a
zhoršujú sa večer alebo v noci. Úľava sa zvyčajne dosiahne iba prechádzaním
alebo pohybom postihnutých končatín, čo často vedie k problémom so spánkom.
Ropison poskytuje úľavu od nepohodlia a zmierňuje nutkanie hýbať
končatinami, ktoré ruší nočný spánok.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ROPISON

Neužívajte Ropison
- keď ste alergický (precitlivený) na liečivo ropinirol alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Ropisonu
- keď máte poškodenie funkcie pečene
- keď máte závažné poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu
<30ml/min).
Ak si nie ste niečím istý, je dôležité aby ste si to overili u svojho
lekára.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Ropisonu

Predtým, ako začnete užívať tento liek, oznámte svojmu lekárovi ak máte:
- závažné problémy so srdcom
- závažné duševné zdravotné problémy
- nutkanie hrať hazardné hry (chorobné hráčstvo) alebo nadmernú potrebu
sexuálnej aktivity.


Ak sa v priebehu liečby syndrómu nepokojných nôh zhoršia Vaše príznaky,
začnú skôr počas dňa alebo krátko počas oddychu, alebo postihnú iné časti
Vášho tela, napr. ruky, musíte kontaktovať Vášho lekára, ktorý upraví
dávkovanie Vášho lieku Ropison, ktorý užívate.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím,
oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov
z liečivých rastlín.

Účinok Ropisonu môže byť zvýšený alebo znížený inými liekmi alebo naopak.
Sú to lieky:
. ciprofloxacín (antibiotikum používané na liečbu infekcií)
. enoxacín (antibiotikum používané na liečbu infekcií)
. fluvoxamín (používaný na liečbu depresie)
. hormonálna substitučná terapia (nazývaná tiež HST, používaná na liečbu
príznakov menopauzy)
. lieky používané na liečbu psychických porúch a iné lieky, ktoré blokujú
účinok dopamínu v mozgu (napr. sulpirid alebo metoklopramid).


Oznámte svojmu lekárovi, že užívate Ropison, ak Vám ide predpísať iný liek.
Užívanie Ropisonu s jedlom a nápojmi

Ropison sa má užívať s jedlom, pretože to môže znížiť pravdepodobnosť
pocitu nevoľnosti alebo vracanie. Nie sú dostupné informácie o užívaní
Ropisonu s alkoholom, preto počas liečby sa alkohol nemá užívať.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Ropison sa neodporúča, ak ste tehotná, pokiaľ Váš lekár nerozhodne, že
prínos užívania Ropisonu pre Vás je väčší ako riziko pre Vaše
nenarodené dieťa.
Ropison sa neodporúča, ak dojčíte, pretože môže ovplyvňovať tvorbu mlieka.

Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak ste tehotná, ak si myslíte, že by ste
mohli byť tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť. Poraďte sa so svojím
lekárom aj v prípade, že dojčíte alebo plánujete dojčiť. Váš lekár Vám
možno doporučí prestať užívať Ropison.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Ropison môže ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje,
nakoľko môže spôsobiť závrat alebo pocity točenia.
Taktiež môže spôsobiť nadmernú ospalosť (spavosť) a príhody náhleho nástupu
spánku.
Ak trpíte týmito účinkami, nesmiete viesť vozidlo ani dostať seba do
situácie, kedy by Vás mohla ospalosť alebo zaspanie vystaviť riziku
závažného poranenia alebo smrti (napríklad obsluha strojov), pokiaľ
tieto príhody neustúpia.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Ropisonu
Ropison obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že trpíte na
neznášanlivosť niektorých cukrov, pred podaním lieku sa obráťte na svojho
lekára.

3. AKO UŽÍVAŤ ROPISON

Vždy užívajte Ropison presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ropison sa užíva odlišne v závislosti od ochorenia.

Parkinsonova choroba
Zvyčajná počiatočná dávka je 0,25 mg ropinirolu trikrát denne počas prvého
týždňa. Potom Vám bude Váš lekár postupne zvyšovať dávku nasledovne:
1.týždeň: 0,25 mg ropinirolu 3-krát denne
2.týždeň: 0,5 mg ropinirolu 3-krát denne
3.týždeň: 0,75 mg ropinirolu 3-krát denne
4.týždeň: 1 mg ropinirolu 3-krát denne

Ďalej Vám môže Váš lekár postupne zvyšovať alebo znižovať dávku, až kým
nebudete užívať dávku, ktorá je pre Vás najlepšia. Zvyčajná dávka je
1 mg až 3 mg trikrát denne (celková denná dávka 3 mg až 9 mg), ale až
sa nedosiahne dostačujúci účinok, celková denná dávka sa môže postupne
zvýšiť na 24 mg.
Ropison sa môže užívať v kombinácii s inými liekmi na liečbu Parkinsonovej
choroby.
Ak užívate aj iné lieky na liečbu Parkinsonovej choroby, Váš lekár Vám môže
dávky znížiť.

Syndróm nepokojných nôh
Užívajte Ropison jedenkrát denne, každý deň v rovnakom čase. Ropison sa
zvyčajne užíva bezprostredne pred spaním, ale môže sa užiť najskôr 3
hodiny pred spaním.
Presná dávka Ropisonu u rôznych ľudí môže byť odlišná, Váš lekár rozhodne,
akú dávku potrebujete každý deň, preto postupujte podľa pokynov lekára.
Ak začínate užívať liek po prvýkrát, dávka Vám bude zvyšovaná postupne.

Zvyčajná počiatočná dávka je 0,25 mg jedenkrát denne. Po dvoch dňoch Vám
Váš lekár pravdepodobne zvýši dávku na 0,5 mg jedenkrát denne po zvyšok
prvého týždňa liečby. Potom Vám môže Váš lekár zvýšiť dávku o 0,5 mg
týždenne počas troch týždňov na dávku 2 mg denne. U niektorých
pacientov s nedostatočným zlepšením sa môže dávka postupne zvýšiť až na
maximálne 4 mg denne. Po troch mesiacoch liečby Ropisonom Vám môže Váš
lekár upraviť dávku alebo prerušiť liečbu v závislosti od Vašich
príznakov a od toho, ako sa cítite.

Užívanie Ropisonu
Užívajte tablety Ropisonu celé a zapite s vodou. Tablety nežujte.
Ropison môžete užívať s jedlom, alebo bez jedla.
Užívanie Ropisonu spolu s jedlom môže znížiť pocit nevoľnosti, ktorý je
možným vedľajším účinkom ropinirolu.

Deti a mladiství
Ropison sa neodporúča používať u detí a mladistvých mladších ako 18 rokov.

Ak užijete viac Ropisonu, ako máte
Niekto, kto užil nadmernú dávku, môže mať akýkoľvek z týchto príznakov:
napínanie na vracanie (nevoľnosť), vracanie (dávenie), závrat (pocit
točenia), pocit ospalosti, únava (duševná alebo telesná vyčerpanosť),
bolesti brucha, mdloba alebo nervozita.

Ak užijete viac Ropisonu, ako máte, alebo ak užil Váš liek niekto iný,
okamžite to oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ukážte im obal.

Ak zabudnete užiť Ropison
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak
zistíte, že ste zabudli užiť dávku Ropisonu, vynechajte ju úplne
a užite nasledujúcu dávku v normálnom čase.
/Parkinsonova choroba/
Ak ste vynechali užívanie Ropisonu jeden alebo viac dní, poraďte sa so
svojím lekárom o opätovnom začatí užívania Ropisonu.
/Syndróm nepokojných nôh/
Ak ste vynechali užívanie Ropisonu viac dní, poraďte sa so svojím lekárom
o opätovnom začatí užívania Ropisonu.

Ak prestanete užívať Ropison
V liečbe s Ropisonom by ste mali pokračovať aj keď sa necítite dobre, môže
trvať niekoľko týždňov kým liek začne účinkovať.
Ak máte pocit, že účinok lieku je veľmi silný alebo slabý, povedzte to
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Neužívajte viac tabliet ako Vám
odporučil Váš lekár.
Ak si prajete ukončiť liečbu, liečba sa má ukončiť postupne znižovaním
počtu denných dávok. Neprestávajte užívať Ropison bez konzultácie
s lekárom. Ak u Vás po ukončení užívania Ropisonu dôjde k zhoršeniu
príznakov, skontaktujte sa so svojím lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Ropison môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Oznámte svojmu lekárovi, ak sa u Vás objaví niektorý z vedľajších účinkov
a bude Vám robiť starosti. Častejšie vedľajšie účinky Ropisonu sú
obvykle mierne a zvyčajne sa vyskytujú u pacientov, ktorí začínajú
liečbu po prvýkrát a/alebo pri zvyšovaní dávky.

Parkinsonova choroba
Ak sa užíval Ropison na liečbu Parkinsonovej choroby, boli hlásené
nasledujúce nežiaduce účinky:
/Veľmi časté, vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 osôb/
. nevoľnosť
. pocit ospalosti
. porucha schopnosti pohybu (diskinézia)
. mdloba
. extrémna ospalosť.


/Časté, vyskytujú sa u menej ako 1 osoby z 10, ale u viac ako jednej osoby/
/zo 100/
. mdloba, pocit na omdletie, závraty hlavne pri vstávaní
. halucinácie
. pocit zmätenosti
. závrat alebo pocit točenia
. vracanie, pálenie záhy, bolesť brucha alebo problémy so žalúdkom s
poruchou trávenia alebo plynatosťou
. opuch nôh.


/Menej časté, vyskytujú sa u menej ako 1 osoby zo 100, ale u viac ako jednej/
/osoby z 1 000/
. náhly nástup spánku (náhle zaspanie bez pocitu ospalosti predtým)
. iné duševné reakcie ako sú halucinácie, závažná zmätenosť (delírium),
iracionálne myšlienky (prelud), iracionálna podozrievavosť (paranoja)
. nízky krvný tlak.


/Veľmi zriedkavé, vyskytujúce sa u menej ako jednej osoby z 10 000/
. účinky na pečeň, zvýšené hodnoty krvných testov a pečeňových enzýmov.


/Neznáma frekvencia/
. u niektorých pacientov s Parkinsonovou chorobou, liečených s liekmi
tejto skupiny (agonisty dopamínu), bolo hlásené chorobné nutkanie hrať
hazardné hry alebo nadmerná potreba sexuálnej aktivity. Tieto účinky sú
zvyčajne reverzibilné po znížení dávky alebo po ukončení liečby.
. reakcie z precitlivenosti (napr. opuch, žihľavka, svrbenie, vyrážka).

Syndróm nepokojných nôh
Ak sa užíval Ropison na liečbu syndrómu nepokojných nôh, boli hlásené
nasledujúce nežiaduce účinky:

/Veľmi časté,vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 osôb/
. pocit nevoľnosti alebo vracanie.

/Časté, vyskytujúce sa vyskytujú sa u menej ako 1 osoby z 10, ale u viac ako/
/jednej osoby zo 100/
. nervozita
. závrat (alebo pocit točenia)
. mdloba
. nadmerná ospalosť
. únava (mentálna a fyzická vyčerpanosť)
. bolesti brucha.

/Menej časté, vyskytujú sa u menej ako 1 osoby zo 100, ale u viac ako jednej/
/osoby z 1 000/
. pokles krvného tlaku pri postavení sa, ktorý spôsobuje závraty, alebo
mdlobu
. halucinácie.

Počas liečby Ropisonom môžete pociťovať nezvyčajné zhoršenie príznakov
(napr. príznaky sa zhoršia, začínajú skoro ráno alebo po kratšom čase
oddychu, postihujú iné časti Vášho tela, ako sú Vaše ruky). Ak sa to
u Vás vyskytne oznámte to svojmu lekárovi.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, okamžite svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ROPISON

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Ropison po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
blistri/fľaši a na vonkajšom obale (škatuľke) po skratke Exp. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.
Blistre: uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Fľaše: uchovávajte dôkladne uzatvorené na ochranu pred vlhkosťou.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Ropison obsahuje
- Liečivo je ropinirol. Každá tableta obsahuje ropiniroliumchlorid, čo
zodpovedá 0,25 mg, 0,5 mg,
1 mg a 2 mg ropinirolu.

Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: bezvodá laktóza, monohydrát laktózy, mikrokryštalická
celulóza (E460), bezvodá
kyselina citrónová (E330), sodná soľ kroskarmelózy (E468),
magnéziumstearát (E572).
Obal tablety
- 0,25 mg: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400,
mastenec (E553b).
- 0,5 mg: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400,
mastenec (E553b), žltý oxid železitý (E172), indigokarmínový hlinitý
lak (E132), červený oxid železitý (E172).
- 1 mg: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400,
mastenec (E553b), žltý oxid železitý (E172), indigokarmínový hlinitý
lak (E132), čierny oxid železitý (E172).
- 2 mg: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400,
mastenec (E553b), červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Ropison a obsah balenia

Filmom obalená tableta
Ropison 0,25 mg: biela až sivobiela , okrúhla, so skoseným okrajom
bikonvexná, filmom obalená tableta, s vyrazeným ‘253’ na jednej strane a
‘G’ na druhej strane.
Ropison 0,5 mg: svetložltá až žltá, okrúhla, so skoseným okrajom
bikonvexná, filmom obalená tableta,
s vyrazeným ‘254’ na jednej strane a ‘G’ na druhej strane.
Ropison 1 mg: svetlozelená až zelená, okrúhla, so skoseným okrajom
bikonvexná, filmom obalená tableta, s vyrazeným ‘255’ na jednej strane a
‘G’ na druhej strane.
Ropison 2 mg: svetloružová až ružová, okrúhla, so skoseným okrajom
bikonvexná, filmom obalená tableta, s vyrazeným ‘256’ na jednej strane a
‘G’ na druhej strane.

Tablety sú balené buď v hladkých, bielych, nepriehľadných Alu/Alu blistroch
alebo v Triplex PVC/PE/Aclar/Alu blistroch. Takisto môžu byť dodávané v
bielych, nepriehľadných HDPE fľašiach s polypropylénovým poistným uzáverom
pred deťmi.

Veľkosti balenia
Ropison 0,25 mg filmom obalené tablety
Blistre: 2, 12, 21, 30, 84, 126 a 210 filmom obalených tabliet
Fľaše: 84 a 1000 filmom obalených tabliet

Ropison 0,5 mg filmom obalené tablety
Blistre: 21, 28, 30 a 84 filmom obalených tabliet
Fľaše: 84 a 1000 filmom obalených tabliet

Ropison 1 mg filmom obalené tablety
Blistre: 21, 28, 30 a 84 filmom obalených tabliet
Fľaše: 84 a 1000 filmom obalených tabliet

Ropison 2 mg filmom obalené tablety
Blistre: 21, 28, 30 a 84 filmom obalených tabliet
Fľaše: 84 a 1000 filmom obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká
republika

Výrobca
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká
republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko Ropison 0,25 mg/0,5 mg/1 mg/2 mg
Česká republika Ropison 0,25 mg/0,5 mg/1 mg/2 mg
Estónsko Ropison 0,25 mg/0,5 mg/1 mg/2 mg
Holandsko Ropison 0,25 mg/0,5 mg/1 mg/2 mg Filmomhulde Tabletten
Maďarsko Ronipod 0,25 mg/0,5 mg/1 mg/2 mg
Lotyšsko Paropen 0,25 mg/0,5 mg/1 mg/2 mg apvalkot?s tabletes
Litva Ropison 0,25 mg/0,5 mg/1 mg/2 mg pl?v?le dengtos
tablet?s
Poľsko PARISEN
Portugalsko Ropison
Rumunsko Ropison 0,25 mg/0,5 mg/1 mg/2 mg comprimate filmate
Slovinsko Ropinirol Glenmark 0,25 mg/0,5 mg/1 mg/2 mg filmsko
obložene tablete
Slovenská republika Ropison 0,25 mg/0,5 mg/1 mg/2 mg|Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2010. |


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii lieku ev.č.: 2108/08497,
2108/08498, 2108/08499, 2108/08500


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Ropison 0,25 mg
Ropison 0,5 mg
Ropison 1 mg
Ropison 2 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje ropiniroliumchlorid, čo zodpovedá
0,25 mg/0,5 mg/1 mg/2 mg ropinirolu.
Ropison 0,25 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje ropiniroliumchlorid, čo zodpovedá
0,25 mg ropinirolu.
Pomocná látka: 72,97 mg laktózy (ako monohydrát laktózy a bezvodá laktóza).

Ropison 0,5 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje ropiniroliumchlorid, čo zodpovedá 0,5
mg ropinirolu.
Pomocná látka: 72,68 mg laktózy (ako monohydrát laktózy a bezvodá laktóza).

Ropison 1 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje ropiniroliumchlorid, čo zodpovedá 1
mg ropinirolu.
Pomocná látka: 72,11 mg laktózy (ako monohydrát laktózy a bezvodá laktóza).

Ropison 2 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje ropiniroliumchlorid, čo zodpovedá 2
mg ropinirolu.
Pomocná látka: 70,97 mg laktózy (ako monohydrát laktózy a bezvodá laktóza).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta
0,25 mg: biela až sivobiela, okrúhla, so skoseným okrajom bikonvexná,
filmom obalená tableta,
s vyrazeným ‘253’ na jednej strane a ‘G’ na druhej strane.

0,5 mg: svetložltá až žltá, okrúhla, so skoseným okrajom bikonvexná, filmom
obalená tableta,
s vyrazeným ‘254’ na jednej strane a ‘G’ na druhej strane.

1 mg: svetlozelená až zelená, okrúhla, so skoseným okrajom bikonvexná,
filmom obalená tableta,
s vyrazeným ‘255’ na jednej strane a ‘G’ na druhej strane.

2 mg: svetloružová až ružová, okrúhla, so skoseným okrajom bikonvexná,
filmom obalená tableta,
s vyrazeným ‘256’ na jednej strane a ‘G’ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba Parkinsonovej choroby za nasledujúcich podmienok:
. úvodná liečba vo forme monoterapie, aby sa oddialil začiatok
liečby levodopou
. v kombinácii s levodopou, v priebehu ochorenia, keď sa účinok levodopy
skracuje alebo sa stáva neúplným a keď dochádza k fluktuáciám
terapeutického účinku (fluktuácie typu „end of dose alebo „on-off“)
alebo
na symptomatickú liečbu stredne ťažkého až ťažkého idiopatického
syndrómu nepokojných nôh (pozri časť 5.1).

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Perorálne použitie.

/Liečba idiopatickej Parkinsonovej choroby/
Dospelí
Odporúča sa individuálna titrácia dávky na základe účinnosti a
znášanlivosti.
Ropison sa má užívať trikrát denne, najlepšie s jedlom, aby sa zlepšila
gastrointestinálna tolerancia
pacientov.

/Začiatok liečby/
Počiatočná dávka má byť 0,25 mg trikrát denne počas 1 týždňa. Potom sa môže
dávka, ktorá sa podáva trikrát denne, zvyšovať o 0,25 mg podľa nasledujúcej
schémy:

| |Týždeň |
| |1 |2 |3 |4 |
|Jednotlivá dávka |0,25 |0,5 |0,75 |1,0 |
|(mg) ropinirolu | | | | |
|Celková denná dávka |0,75 |1,5 |2,25 |3,0 |
|(mg) ropinirolu | | | | |

Liečebná schéma
Po období úvodnej titrácie sa môže dávka, ktorá sa podáva trikrát denne,
zvyšovať týždenne o 0,5 mg až 1 mg (1,5 až 3 mg/deň).

Terapeutická odpoveď sa môže pozorovať pri dávke v rozmedzí 3 až 9 mg/deň.
Ak sa nedosiahne alebo neudrží dostatočná kontrola príznakov, dávka
ropinirolu sa môže zvýšiť až na 24 mg/deň.

Dávky nad 24 mg/deň sa neskúmali.

Ak sa liečba preruší na jeden alebo viac dní, má sa zvážiť opätovné začatie
liečby s titráciou dávky (pozri časť vyššie).

Ak sa Ropison podáva ako prídavná liečba k levodope, súbežná dávka levodopy
sa môže postupne znižovať podľa symptomatickej odpovede. V klinických
štúdiách sa dávka levodopy znižovala postupne o približne 20 % u pacientov
liečených Ropisonom ako prídavnou liečbou.
U pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou, ktorí užívajú ropinirol
v kombinácii s levodopou
sa môže vyskytnúť počas úvodnej titrácie ropinirolu dyskinézia.
V klinických skúšaniach bolo preukázané, že znížením dávok levodopy sa môže
dyskinézia zlepšiť (pozri časť 4.8).

Pri prechode z liečby iným agonistom dopamínu na ropinirol, pred začatím
liečby ropinirolom sa majú dodržiavať pokyny držiteľa rozhodnutia o
registrácii týkajúce sa ukončenia liečby.

Tak ako v prípade iných agonistov dopamínu, je potrebné ukončovať liečbu
ropinirolom postupne so znižovaním počtu denných dávok počas obdobia
jedného týždňa.

/Syndróm nepokojných nôh/
Perorálne použitie.


Dospelí
Odporúča sa individuálna titrácia dávky podľa účinnosti a znášanlivosti.
Ropinirol sa má užívať bezprostredne pred spaním, avšak dávka sa môže užiť
do 3 hodín pred uložením k spánku. Ropinirol sa môže užívať s jedlom, aby
sa zlepšila gastrointestinálna znášanlivosť.

/Začatie liečby (1. týždeň)/
Odporúčaná počiatočná dávka je 0,25 mg jedenkrát denne (podávaná podľa
popisu uvedeného vyššie) počas prvých 2 dní. Ak je táto dávka dobre
znášaná, má sa zvýšiť na 0,5 mg jedenkrát denne počas zostávajúcich 5 dní
1. týždňa.

/Terapeutický režim (od 2. týždňa)/
Po začatí liečby sa má denná dávka zvyšovať, až kým sa nedosiahne optimálna
terapeutická odpoveď. Priemerná dávka v klinických štúdiách u pacientov so
stredne ťažkým až ťažkým syndrómom nepokojných nôh bola 2 mg jedenkrát za
deň.

Počas 2. týždňa sa môže dávka zvyšovať až o 1 mg jedenkrát denne. Počas
nasledujúcich dvoch týždňov sa môže dávka ďalej zvyšovať o 0,5 mg za týždeň
až po dávku 2 mg jedenkrát denne.
U niektorých pacientov na dosiahnutie optimálnej účinnosti sa dávka môže
zvyšovať postupne až po maximálnu dávku 4 mg jedenkrát denne. V klinických
štúdiách sa dávka zvyšovala o 0,5 mg každý týždeň až po dávku 3 mg
jedenkrát denne a potom o 1 mg po maximálnu odporúčanú dávku 4 mg jedenkrát
denne, ako je to uvedené v tabuľke 1.
Dávky nad 4 mg jedenkrát denne neboli skúmané u pacientov so syndrómom
nepokojných nôh (SNN).

Tabuľka 1 – titrácia dávky

|Týždeň |2 |3 |4 |5 |6 |7* |
|Dávka |1 |1,5 |2 |2,5 |3 |4 |
|(mg)/jedenkrát | | | | | | |
|denne | | | | | | |


* Na dosiahnutie optimálneho zlepšenia u niektorých pacientov.

Odpoveď pacienta na ropinirol sa má vyhodnocovať po 3 mesiacoch liečby
(pozri časť 5.1). V tomto čase sa má zvážiť predpísaná dávka a potreba
pokračovania v liečbe. Ak sa liečba preruší na viac než niekoľko dní, má sa
začať znova titráciou dávky, ako je to uvedené vyššie.

Deti a mladiství
Ropinirol sa neodporúča používať u detí a mladistvých mladších ako
18 rokov, pretože u tejto skupiny pacientov chýbajú údaje o jeho
bezpečnosti a účinnosti.

Starší pacienti
Klírens ropinirolu je znížený u pacientov starších ako 65 rokov. Dávka sa
má zvyšovať postupne
a titrovať podľa symptomatickej odpovede.

Poškodenie funkcie obličiek
U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek
(klírens kreatinínu
30 –50 ml/min) nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Závažné poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min).
Poškodenie funkcie pečene.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Vzhľadom na farmakologický účinok ropinirolu a riziko hypotenzie, sa
pacienti so závažným kardiovaskulárnym ochorením (najmä koronárnou
insuficienciou) majú liečiť s opatrnosťou.

Súbežné podávanie ropinirolu s antihypertenzívami a antiarytmikami sa
neskúmalo. Pri podávaní týchto liekov súčasne s ropinirolom je potrebná
opatrnosť, pretože nie je známa pravdepodobnosť výskytu hypotenzie,
bradykardie alebo iných arytmií.

Ropinirol sa nemá používať na liečbu akatízie spôsobenej neuroleptikami,
tazikinézie (neuroleptikami vyvolaná kompulzívna tendencia chodiť) alebo
sekundárneho syndrómu nepokojných nôh (spôsobeného napr. zlyhaním obličiek,
anémiou z dôvodu nedostatku železa alebo graviditou).

Počas liečby ropinirolom môže byť pozorované paradoxné zhoršenie príznakov
syndrómu nepokojných nôh, vyskytujúcich sa so skorším nástupom
(zvýraznenie) a opätovný výskyt príznakov v skorých ranných hodinách (skorý
ranný návrat príznakov). V takomto prípade sa má liečba prehodnotiť a môže
sa zvážiť úprava dávkovania alebo ukončenie liečby.

U pacientov s Parkinsonovou chorobou bolo podávanie ropinirolu menej často
spojené so somnolenciou a epizódami náhleho nástupu spánku (pozri časť
4.8), avšak u syndrómu nepokojných nôh bol tento výskyt veľmi zriedkavý.
Napriek tomu pacienti musia byť o tejto skutočnosti informovaní
a upozornení, aby boli počas liečby ropinirolom pri vedení vozidiel
a obsluhe strojov opatrní. Pacienti, u ktorých sa vyskytla somnolencia
a/alebo epizódy náhleho nástupu spánku, nesmú viesť vozidlo alebo
obsluhovať stroje. Okrem toho sa môže zvážiť zníženie dávkovania alebo
ukončenie terapie.

Pacienti s veľkými psychotickými poruchami sa majú liečiť agonistami
dopamínu len vtedy, ak možné prínosy prevažujú riziká. U pacientov s
Parkinsonovou chorobou liečených agonistami dopamínu vrátane ropinorolu,
bolo hlásené patologické hráčstvo, zvýšené libido a hypersexualita. Tieto
poruchy sa hlásili najmä pri užívaní vysokých dávok a po znížení dávky
alebo ukončení liečby boli zvyčajne reverzibilné.
Tieto rizikové faktory sa vyskytli v niektorých prípadoch, u ktorých bola v
anamnéze porucha správania (pozri časť 4.8).
Ropinirol sa má podávať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov so stredne
ťažkým poškodením funkcie pečene a nežiaduce účinky sa majú starostlivo
monitorovať.
Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, vrodenej deficiencie laktázy alebo malabsorpcie
glukózo-galaktózy, nemajú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neuroleptiká a iný centrálne pôsobiaci antagonisty dopamínu, ako je
sulpirid alebo metoklopramid, môžu znižovať účinnosť ropinirolu, a preto sa
treba vyhýbať súbežnému užívaniu takýchto liekov
s ropinirolom.

Medzi ropinirolom a levodopou alebo domperidónom sa nepozorovala žiadna
farmakokinetická interakcia, ktorá by si vyžadovala úpravu dávkovania
niektorého z týchto liečiv.

U pacientok liečených vysokými dávkami estrogénov sa pozorovali zvýšené
plazmatické koncentrácie ropinirolu. U pacientok, u ktorých už bola
zahájená hormonálna substitučná terapia (HST), sa liečba ropinirolom môže
začať obvyklým spôsobom. Ak sa však HST ukončí alebo začne počas liečby
ropinirolom, môže byť potrebná úprava dávky ropinirolu.

Nie sú dostupné informácie o možnej interakcii medzi ropinirolom
a alkoholom. Tak ako pri iných centrálne pôsobiacich liekoch, pacientov
treba upozorniť, aby neužívali ropinirol s alkoholom.

Ropinirol je metabolizovaný hlavne izoenzýmom CYP1A2 cytochrómu P450. Vo
farmakokinetickej štúdii (s 2 mg dávkou ropinirolu, trikrát denne) sa
zistilo, že ciprofloxacín zvýšil Cmax ropinirolu
o 60% a AUC o 84%, s potenciálnym rizikom nežiaducich účinkov. Z toho
dôvodu môže byť u pacientov, ktorí sú už liečení ropinirolom, nutná úprava
dávky ropinirolu, pokiaľ im boli nasadené alebo vysadené lieky známe tým,
že inhibujú CYP1A2, napr. ciprofloxacín, enoxacín alebo fluvoxamín.

Štúdia zameraná na farmakokinetické interakcie medzi ropinirolom (pri dávke
2 mg trikrát denne) a teofylínom, substrátom CYP1A2, neodhalila žiadnu
zmenu vo farmakokinetike ropinirolu, ani teofylínu. Z tohto dôvodu sa
neočakáva, že by ropinirol konkuroval s metabolizmom iných liekov, ktoré sú
metabolizované CYP1A2.

Na základe údajov /in vitro/ má ropinirol v terapeutických dávkach malý
potenciál inhibovať cytochróm P450. Preto nie je pravdepodobné, že by
ropinirol ovplyvnil farmakokinetiku iných liekov prostredníctvom mechanizmu
cytochrómu P450.

Je známe, že fajčenie indukuje metabolizmus CYP1A2 a preto môže byť
potrebná úprava dávkovania, ak pacienti počas liečby ropinirolom prestanú
alebo začnú fajčiť.
Medzi ropinirolom a domperidónom (liek, ktorý sa používa na liečbu nauzey a
vracania) sa nepozorovala žiadna farmakokinetická interakcia, ktorá by si
vyžadovala úpravu dávkovania niektorého z týchto liekov. Domperidón
antagonizuje dopamínergné účinky ropinirolu periférne a neprechádza cez
hematoencefalickú bariéru. Preto má význam ako antiemetikum u pacientov
liečených centrálne pôsobiacimi agonistami dopamínu.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití ropinirolu u gravidných
žien.

Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).
Keďže potenciálne riziko pre ľudí nie je známe, odporúča sa, aby sa
ropinirol nepoužíval počas gravidity, pokiaľ možný prínos pre pacienta
neprevýši možné riziko pre plod.

Ropinirol sa nemá používať u dojčiacich matiek, pretože môže inhibovať
laktáciu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacientov, ktorí sú liečení ropinirolom a u ktorých sa vyskytla ospalosť
a/alebo epizódy náhleho spánku, treba informovať, aby sa vyhýbali vedeniu
vozidiel alebo vykonávaniu činností, pri ktorých by porucha pozornosti
mohla ich samotných alebo iné osoby vystaviť riziku závažného poranenia
alebo úmrtia (napr. obsluha strojov) až dovtedy, pokiaľ takéto účinky
neustúpia (pozri tiež časť 4.4).

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú vymenované nižšie podľa tried orgánových systémov
a frekvencie. Frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté ((1/10),
časté ((1/100 až <1/10), menej časté ((1/1 000 až <1/100), zriedkavé
((1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nemožno
odhadnúť z dostupných údajov).
V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

Použitie ropinirolu na Parkinsonovu chorobu
Je vyznačené, či tieto nežiaduce účinky boli hlásené z klinických štúdií
ako monoterapia alebo ako prídavná liečba s levodopou.

Poruchy imunitného systému
Neznáme: hypersenzitívne reakcie (zahŕňajúce urtikáriu, angioedém, vyrážky
a svrbenie).

Psychické poruchy
Časté: halucinácie.
Menej časté: psychotické reakcie (s výnimkou halucinácií), vrátane delíria,
paranoje, preludu.

U pacientov s Parkinsonovou chorobou liečených agonistami dopamínu vrátane
ropinorolu, boli hlásené prejavy patologického hráčstva, zvýšené libido
a hypersexualita. Tieto poruchy sa hlásili najmä pri užívaní vysokých dávok
a po znížení dávky alebo ukončení liečby boli zvyčajne reverzibilné.

/Použitie s prídavnou liečbou/
Časté: zmätenosť.

Poruchy nervového systému
Veľmi časté: ospalosť.
Časté: závraty, (vrátane vertiga).
Menej časté: nadmerná somnolencia počas dňa a náhly nástup spánku.
Ropinirol podporuje somnolenciu a je menej často spojený s výskytom
nadmernej somnolencie počas dňa a náhlym nástupom spánku.

/Použitie v monoterapii/
Veľmi časté: synkopa.

/Použitie s prídavnou liečbou/
Veľmi časté: dyskinézia.
U pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou sa môže vyskytnúť počas
úvodnej titrácie ropinirolu dyskinézia. V klinických skúšaniach bolo
preukázané, že znížením dávok levodopy sa môže dyskinézia zlepšiť(pozri
časť 4.2).

Poruchy ciev
Menej časté: posturálna hypotenzia, hypotenzia.
Posturálna hypotenzia alebo hypotenzia je zriedka ťažká.

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Veľmi časté: nauzea.
Časté: pálenie záhy.

/Použitie v monoterapii/
Časté: vracanie, bolesti brucha.

Poruchy pečene a žlčových ciest
Neznáme: hepatálne reakcie, hlavne zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov.

Celkové poruchy
/Použitie v monoterapii/
Časté: opuch dolných končatín.

Použitie ropinirolu pri syndróme nepokojných nôh
V klinických štúdiách pri syndróme nepokojných nôh boli najčastejšie
nežiaduce liekové reakcie nevoľnosť (približne u 30% pacientov). Nežiaduce
účinky boli obvykle mierne až stredne závažné a vyskytovali sa na začiatku
liečby alebo po zvýšení dávky a iba niekoľko pacientov ukončilo klinickú
štúdiu z dôvodu nežiaducich účinkov.

V nižšie uvedenej tabuľke sú vymenované nežiaduce liekové reakcie hlásené
pre ropinirol v 12-týždňových klinických štúdiách s frekvenciou o ?1,0%
vyššou ako pri placebe alebo nežiaduce účinky hlásené menej často, ale o
ktorých je známe, že súvisia s ropinirolom.

Nežiaduce liekové reakcie hlásené v 12-týždňových klinických štúdiách pri
syndróme nepokojných nôh (ropinirol n=309, placebo n=307)


|Psychické poruchy |
|Časté |Nervozita |
|Menej časté |Zmätenosť |
|Poruchy nervového systému |
|Časté |Synkopa, somnolencia, závrat (vrátane|
| |vertiga) |
|Poruchy ciev |
|Menej časté |Posturálna hypotenzia, hypotenzia |
|Poruchy gastrointestinálneho traktu |
|Veľmi časté |Vracanie, nevoľnosť |
|Časté |Bolesť brucha |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste podania |
|Časté |Únava |

V otvorených dlhodobých štúdiách boli halucinácie hlásené menej často.
Počas liečby ropinirolom sa môže pozorovať paradoxné zhoršenie príznakov
syndrómu nepokojných nôh vyskytujúcich sa so skorším nástupom (zvýraznenie)
a opätovný výskyt príznakov v skorých ranných hodinách (skorý ranný návrat
príznakov).

Liečba nežiaducich účinkov
Ak sa u pacientov vyskytnú významné nežiaduce účinky, má sa zvážiť zníženie
dávky. Ak nežiaduci účinok ustúpi, môže sa znova začať postupná titrácia
smerom nahor. V prípade potreby sa môžu použiť lieky na nevoľnosť, ktoré
nie sú centrálne pôsobiacimi antagonistami dopamínu, ako napríklad
domperidón.

Postmarketingové hlásenia
Reakcie z precitlivenosti (zahŕňajúce urtikáriu, angioedém, vyrážku,
pruritus).
Boli hlásené psychotické reakcie (iné ako halucinácie) zahŕňajúce delírium,
prelud, paranoju.
U pacientov s Parkinsonovou chorobou liečených agonistami dopamínu vrátane
ropinorolu, boli hlásené prejavy patologického hráčstva, zvýšené libido
a hypersexualita. Tieto poruchy sa hlásili najmä pri užívaní vysokých dávok
a po znížení dávky alebo ukončení liečby boli zvyčajne reverzibilné.

U Parkinsonovej choroby je ropinirol spojený so somnolenciou a menej často
(>1/1000, <1/100) sa spájal s nadmernou somnolenciou počas dňa a epizódami
náhleho nástupu spánku, avšak u syndrómu nepokojných nôh je tento fenomén
veľmi zriedkavý (<1/10 000).
Po liečbe ropinirolom bola menej často (>1/1000, <1/100) hlásená posturálna
hypotenzia alebo hypotenzia, v zriedkavých prípadoch ťažká.
Hlásené boli veľmi zriedkavé prípady hepatálnych reakcií (<1/10 000),
hlavne zvýšená hladina pečeňových enzýmov.

4.9 Predávkovanie

Predpokladá sa, že príznaky predávkovania ropinirolom budú súvisieť s jeho
dopamínergnou aktivitou. Tieto príznaky môžu byť zmiernené zodpovedajúcou
liečbou antagonistami dopamínu, ako sú neuroleptiká alebo metoklopramid.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Agonisty dopamínu, ATC kód: N04BC04.

Mechanizmus účinku
Ropinirol je neergolínový agonista dopamínu D2/D3, ktorý stimuluje
dopamínové receptory v striate.

Parkinsonova choroba
Parkinsonova choroba sa vyznačuje výrazným nedostatkom dopamínu
v nigrostriatálnom systéme. Ropinirol zmierňuje tento nedostatok
stimuláciou dopamínových receptorov v striate.

Ropinirol účinkuje v hypotalame a hypofýze, kde inhibuje sekréciu
prolaktínu.

Syndróm nepokojných nôh
Ropinirol sa má predpisovať iba pacientom so stredne závažným až závažným
idiopatickým syndrómom nepokojných nôh. Stredne závažný až závažný
idiopatický syndróm nepokojných nôh sa zvyčajne vyskytuje u pacientov,
ktorí trpia nespavosťou alebo závažným nepríjemným pocitom v končatinách.

V štyroch 12-týždňových štúdiách účinnosti boli pacienti so syndrómom
nepokojných nôh randomizovaní pre ropinirol alebo placebo a účinky na skóre
IRLS škály v 12. týždni boli porovnávané s východiskovými hodnotami.
Priemerná dávka ropinirolu pre pacientov so stredne závažným až závažným
syndrómom bola 2,0 mg/deň. V kombinovanej analýze pacientov so stredne
závažným až závažným syndrómom nepokojných nôh zo štyroch 12-týždňových
štúdií bol upravený rozdiel liečby pre zmenu z východiskovej hodnoty
celkového skóre IRLS škály v 12. týždni podľa LOCF (Last Observation
Carried Forward) v populácii so zámerom liečiť (Intention To Treat) -4,0
bodov (95% CI -5,6, -2,4, p<0,0001; východisková hodnota a priemerné body
IRLS v 12. týždni LOCF: ropinirol 28,4 a 13,5; placebo 28,2 a 17,4).

12-týždňová placebom kontrolovaná polysomnografická štúdia u pacientov so
syndrómom nepokojných nôh skúmala účinok liečby ropinirolom na pravidelné
pohyby nôh počas spánku. Štatisticky významný rozdiel v pravidelnom pohybe
nôh počas spánku bol pozorovaný medzi ropinirolom a placebom od
východiskovej hodnoty po 12. týždeň.
Aj keď nie sú dostupné dostatočné údaje, ktoré by primerane dokazovali
dlhodobú účinnosť ropinirolu pri syndróme nepokojných nôh (pozri časť 4.2),
v 36-týždňovej štúdii sa u pacientov, ktorí pokračovali v užívaní
ropinirolu, dokázala výrazne nižšia miera relapsu v porovnaní s pacientmi
randomizovanými pre placebo (33% oproti 58%, p=0,0156).

Kombinovaná analýza údajov od pacientov so stredne závažným až závažným
syndrómom nepokojných nôh v štyroch 12-týždňových placebom kontrolovaných
štúdiách naznačila, že pacienti liečení ropinirolom hlásili významné
zlepšenie v porovnaní s placebom, čo sa týka parametrov škály „Medical
Outcome Study Sleep Scale“ (skóre v rozsahu 0–100 s výnimkou kvantity
spánku). Upravené rozdiely liečby medzi ropinirolom a placebom boli:
porucha spánku (-15,2, 95% CI -19,37, -10,94; p<0,0001), kvantita spánku
(0,7 hodiny, 95% CI 0,49, 0,94); p<0,0001), adekvátnosť spánku (18,6, 95%
CI 13,77, 23,45; p<0,0001) a ospalosť cez deň (-7,5, 95% CI -10,86, -4,23;
p<0,0001).

Rebound fenomén po skončení liečby ropinirolom (obnovenie príznakov po
skončení liečby) sa nedá vylúčiť. Hoci priemerné celkové skóre IRLS 7-10
dní po ukončení liečby bolo v klinických štúdiách vyššie u pacientov
liečených ropinirolom ako u pacientov liečených placebom, závažnosť
príznakov po skončení liečby zvyčajne nepresiahla východiskové posúdenie u
pacientov liečených ropinirolom.
V klinických štúdiách väčšina pacientov boli belosi.

Štúdia vplyvu ropinirolu na repolarizáciu srdca
Cielená štúdia zameraná na QT interval vykonaná u zdravých dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok, ktorým sa podávali filmom obalené tablety (s okamžitým
uvoľňovaním) ropinirolu v dávke 0,5 mg, 1 mg, 2 mg a 4 mg jedenkrát denne
preukázala maximálne predĺženie QT intervalu o 3,46 milisekúnd (bodový
odhad) pri 1 mg dávke oproti placebu. Horná hranica jednostranného 95 %
intervalu spoľahlivosti pre najväčší priemerný vplyv bola menej ako
7,5 milisekúnd. Vplyv ropinirolu pri vyšších dávkach sa systematicky
nehodnotil.
Dostupné klinické údaje získané z cielenej štúdie zameranej na QT interval
nepoukazujú na riziko predĺženia QT intervalu pri dávkach ropinirolu do
4 mg/deň.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Biologická dostupnosť ropinirolu je približne 50% (36% až 57%), pričom
Cmax sa dosahuje priemerne 1,5 hodiny po dávke. Zvýšenie systémovej
expozície ropinirolu (Cmax a AUC) je približne úmerné rozsahu
terapeutických dávok.
Jedlo s vysokým obsahom tuku spomaľuje rýchlosť absorpcie ropinirolu, o čom
svedčí predĺženie strednej hodnoty Tmax o 2,6 hodiny a pokles Cmax v
priemere o 25 %.

Distribúcia
Väzba ropinirolu na plazmatické proteíny je nízka (10 - 40%). Ropinirol
vykazuje veľký distribučný objem (približne 7 l/kg), čo je v zhode s jeho
vysokou lipofilitou.

Metabolizmus
Ropinirol sa z organizmu odstraňuje predovšetkým prostredníctvom enzýmu
CYP1A2 cytochrómu P450 a jeho metabolity sa vylučujú najmä močom. Hlavný
metabolit je na zvieracích modeloch dopamínergnej funkcie najmenej 100-krát
menej účinný ako ropinirol.

Eliminácia
Ropinirol sa zo systémovej cirkulácie odstraňuje s priemerným polčasom
eliminácie 6 hodín. Po jednorazovom a opakovanom podaní perorálnej dávky sa
nepozorovala žiadna zmena perorálneho klírensu ropinirolu. Vo
farmakokinetických parametroch sa pozorovala značná interindividuálna
variabilita.

Linearita
Farmakokinetika ropinirolu je vcelku lineárna (Cmax a AUC) v terapeutickom
rozsahu medzi 0,25 mg
a 4 mg, po jednorazovej dávke a po opakovanom dávkovaní.

Charakteristiky týkajúce sa populácií
U pacientov starších ako 65 rokov je možné zníženie systémového klírensu
ropinirolu približne
o 30%. U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek
(klírens kreatitínu medzi 30 a 50 ml/min) nie je pozorovaná žiadna zmena vo
farmakokinetike ropinirolu. K dispozícii nie sú žiadne údaje od pacientov s
ťažkou poruchou funkcie obličiek.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikológia
Toxikologický profil je určený hlavne farmakologickým pôsobením ropinirolu:
zmeny správania, hypoprolaktinémia, zníženie krvného tlaku a srdcovej
frekvencie, ptóza a salivácia. V dlhodobej štúdii bola po najvyššej dávke
(50 mg/kg/deň) pozorovaná degenerácia sietnice len u bielych potkanov
a pravdepodobne súvisela so zvýšenou expozíciou svetla.

Genotoxicita
Vo zvyčajnom súbore testov /in vitro/ a /in vivo/ nebol zistený žiadny
genotoxický potenciál.

Karcinogenita
V dvojročných štúdiách vykonaných na myšiach a potkanoch s dávkami až do 50
mg/kg/deň sa u myší nezistili žiadne dôkazy o karcinogénnom účinku. U
potkanov boli jedinými léziami súvisiacimi s ropinirolom hyperplázia
Leydigových buniek a testikulárny adenóm, ktoré boli dôsledkom
hypoprolaktinemického účinku ropinirolu. Tieto lézie sa pokladajú za
druhovo špecifický jav
a nepredstavujú nebezpečenstvo pre klinické používanie ropinirolu.

Reprodukčná toxicita
Podávanie ropinirolu gravidným potkanom v dávkach toxických pre matku
viedlo k zníženej fetálnej hmotnosti po dávke 60 mg/kg/deň (približne 15-
násobok AUC pri maximálnej dávke u ľudí), k zvýšenému počtu úmrtí plodu po
dávke 90 mg/kg/deň (približne 25-násobok AUC pri maximálnej dávke u ľudí) a
k malformáciám prstov po dávke 150 mg/kg/deň (približne 40-násobok AUC pri
maximálnej dávke u ľudí). Po dávke 120 mg/kg/deň (približne 30-násobok AUC
pri maximálnej dávke u ľudí) nebol u potkanov pozorovaný žiadny teratogénny
účinok a u králikov sa nezistila žiadna známka ovplyvnenia vývoja.
Farmakologické štúdie bezpečnosti
/In vitro/ štúdie preukázali, že ropinirol inhibuje prestup draslíka
sprostredkovaného hERG kanálom. Hodnota IC50 je minimálne 30-násobne vyššia
ako predpokladaná maximálna plazmatická koncentrácia u pacientov liečených
najvyššou odporúčanou dávkou (4 mg/deň), pozri časť 5.1.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety: bezvodá laktóza, monohydrát laktózy, mikrokryštalická
celulóza (E460), bezvodá kyselina citrónová (E330), sodná soľ kroskarmelózy
(E468), magnéziumstearát (E572).

Obal tablety
0,25 mg: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400,
mastenec (E553b).
0,5 mg: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, mastenec
(E553b), žltý oxid železitý (E172), indigokarmínový hlinitý lak (E132),
červený oxid železitý (E172).
1 mg: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, mastenec
(E553b), žltý oxid železitý (E172), indigokarmínový hlinitý lak (E132),
čierny oxid železitý (E172).
2 mg: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, mastenec,
červený oxid železitý (E172).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

Ropison 0,25 mg: 21 mesiacov
Ropison 0,5 mg/1 mg/2 mg: 2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.
Blistre: uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Fľaše: uchovávajte dôkladne uzatvorené na ochranu pred vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blistre: hladký, biely, nepriehľadný Alu/Alu blister.
Triplex: PVC/PE/Aclar/Alu blister.
Fľaše: biela, nepriehľadná HDPE fľaša s polypropylénovým poistným uzáverom
pred deťmi.

Veľkosti balenia
Ropison 0,25 mg filmom obalené tablety
Blistre: 2, 12, 21, 30, 84, 126 a 210 filmom obalených tabliet
Fľaše: 84 a 1000 filmom obalených tabliet

Ropison 0,5 mg filmom obalené tablety
Blistre: 21, 28, 30 a 84 filmom obalených tabliet
Fľaše: 84 a 1000 filmom obalených tabliet

Ropison 1 mg filmom obalené tablety
Blistre: 21, 28, 30 a 84 filmom obalených tabliet
Fľaše: 84 a 1000 filmom obalených tabliet


Ropison 2 mg filmom obalené tablety
Blistre: 21, 28, 30 a 84 filmom obalených tabliet
Fľaše: 84 a 1000 filmom obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká
republika8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Ropison 0,25 mg 27/0070/10-S
Ropison 0,5 mg 27/0071/10-S
Ropison 1 mg 27/0072/10-S
Ropison 2 mg 27/0073/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C86217
Skupina ATC:
N04 - Antiparkinsoniká
Skupina ATC:
N04BC04 - ropinirolum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
stannosi sulfas
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
25.92 € / 780.87 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
25.92 € / 780.87 SK
Posledná aktualizácia:
2014-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:85.11 € ÚP:85.11 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:50.66 € ÚP:50.66 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.07 € ÚP:34.07 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.89 € ÚP:57.89 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.92 € ÚP:24.92 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.91 € ÚP:12.91 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:23.25 € ÚP:0.00 € DP:23.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.59 € ÚP:0.00 € DP:2.59 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:25.92 € ÚP:0.00 € DP:25.92 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:117.68 € ÚP:117.68 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien