Detail:
Sandostatin LAR 20 mg plv iul 1x20 mg (liek.skl.)+1xstriek.inj.napl.+nástavec+1xbezp.ihla
Názov lieku:
Sandostatin LAR 20 mg
Doplnok názvu:
plv iul 1x20 mg (liek.skl.)+1xstriek.inj.napl.+nástavec+1xbezp.ihla
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č .
2011/06963PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Sandostatin® LAR® 10 mg
Sandostatin® LAR® 20 mg
Sandostatin® LAR® 30 mg
octreotidum
prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako Vám podajú
Sandostatin® LAR®
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Sandostatin LAR a na čo sa používa
2. Skôr ako Vám podajú Sandostatin LAR
3. Ako sa podáva Sandostatin LAR
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Sandostatin LAR
6. Ďalšie informácie
7. Informácia pre zdravotníckych pracovníkov


1. ČO JE SANDOSTATIN LAR A NA ČO SA POUžÍVA

Sandostatin LAR je syntetická zlúčenina odvodená od somatostatínu.
Somatostatín je látka prirodzene sa vyskytujúca v ľudskom organizme, ktorá
potláča uvoľňovanie niektorých hormónov, napríklad rastového hormónu.
Výhodou Sandostatinu LAR oproti somatostatínu je to, že jeho účinok je
silnejší a trvá dlhšie.

Sandostatin LAR je depotná injekcia s dlhodobým účinkom.


Sandostatin LAR sa používa

? na liečbu akromegálie.
? na zmiernenie príznakov spojených s nadmernou tvorbou určitých hormónov
a iných príbuzných látok v žalúdku, črevách a podžalúdkovej žľaze,
? na liečbu neuroendokrinných nádorov čreva (napr. slepého čreva, tenkého
čreva alebo hrubého čreva).

Akromegália je ochorenie, pri ktorom telo vytvára priveľa rastového
hormónu. Za normálnych okolností rastový hormón kontroluje rast tkanív,
orgánov a kostí. Priveľa rastového hormónu zapríčiňuje zväčšenie objemu
kostí a tkanív, najmä na rukách a nohách. Sandostatin LAR výrazne potláča
príznaky akromegálie, medzi ktoré patria bolesti hlavy, nadmerné potenie,
tŕpnutie rúk a nôh, únava a bolesti kĺbov. Vo väčšine prípadov je nadmerná
tvorba rastového hormónu zapríčinená zväčšením podmozgovej žľazy (adenómom
hypofýzy). Liečba Sandostatinom LAR môže zmenšiť veľkosť adenómu.


Sandostatin LAR sa používa na liečbu pacientov s akromegáliou
? keď sa preukázala účinnosť liečby inou formou Sandostatinu, ktorá sa
podáva každý deň ako injekcia pod kožu (subkutánne). Prechod na Sandostatin
LAR znamená, že injekcie sa budú podávať oveľa zriedkavejšie.
? keď iné druhy liečby akromegálie (chirurgická liečba alebo rádioterapia)
nie sú vhodné alebo účinné.
? po rádioterapii na preklenutie dočasného obdobia, kým rádioterapia začne
byť plne účinná.

Nadmernú tvorbu určitých hormónov a iných príbuzných prirodzených látok
môžu zapríčiniť niektoré zriedkavé ochorenia žalúdka, čriev alebo
podžalúdkovej žľazy. To narúša prirodzenú rovnováhu hormónov v organizme,
čo vedie k mnohým prejavom, napríklad návalom tepla a sčervenaniu, hnačke,
nízkemu krvnému tlaku, vyrážkam a chudnutiu. Liečba Sandostatinom LAR
pomáha potláčať tieto príznaky. Tento liek sa spravidla podáva ľuďom
s dobrou odpoveďou na liečbu podkožným Sandostatinom.

Neuroendokrinné nádory sú zriedkavé nádory, ktoré sa môžu nachádzať v
rôznych častiach tela. Sandostatin LAR sa tiež používa na obmedzenie rastu
týchto nádorov, ak sa nachádzajú v čreve (napr. v slepom čreve, tenkom
čreve alebo hrubom čreve).


2. SKÔR AKO VÁM PODAJÚ SANDOSTATIN LAR

Dôsledne dodržujte všetky pokyny, ktoré ste dostali od svojho lekára. Môžu
sa odlišovať od tejto písomnej informácie pre používateľov.
Prečítajte si nasledujúce vysvetľujúce poznámky skôr, ako začnete dostávať
Sandostatin LAR.

Nepoužívajte Sandostatin LAR
? Keď ste alergický (precitlivený) na oktreotid alebo na niektorú z ďalších
zložiek Sandostatinu LAR uvedených na konci tejto písomnej informácie pre
používateľov.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Sandostatinu LAR
( Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate lieky na úpravu krvného tlaku
(betablokátory alebo blokátory kalciových kanálov) alebo lieky na úpravu
rovnováhy tekutín a elektrolytov. Možno bude potrebné zmeniť ich
dávkovanie.
? Ak viete, že máte žlčové kamene, alebo ak ste ich mali v minulosti,
povedzte o tom svojmu lekárovi. Dlhodobé podávanie Sandostatinu LAR môže
mať za následok vznik žlčových kameňov. Lekár Vám možno bude pravidelne
vyšetrovať žlčník.
? Povedzte svojmu lekárovi, ak viete, že máte cukrovku, pretože Sandostatin
LAR môže ovplyvňovať hladinu cukru v krvi. Ak máte cukrovku, je potrebné
pravidelne sledovať hladinu cukru v krvi.
? Ak ste v minulosti mali nedostatok vitamínu B12, lekár Vám možno bude
pravidelne kontrolovať hladinu tohto vitamínu.
? Ak dostávate dlhodobú liečbu Sandostatinom LAR, lekár Vám možno bude
pravidelne kontrolovať funkciu štítnej žľazy.

Sandostatin LAR a deti
S podávaním Sandostatinu LAR deťom je málo skúseností.

Sandostatin LAR a starší pacienti
Skúsenosti s podávaním Sandostatinu LAR pacientom vo veku 65 rokov a viac
ukazujú, že nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.


Tehotné ženy

Sandostatin LAR sa má podávať tehotným ženám len v naliehavých prípadoch.
Oznámte lekárovi, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť.


Ženy v plodnom veku

Ženy, ktoré môžu otehotnieť, majú počas liečby používať účinnú
antikoncepciu.


Dojčiace matky

Nie je známe, či Sandostatin LAR prechádza do materského mlieka.
S podávaním Sandostatinu LAR dojčiacim ženám nie sú žiadne skúsenosti.
Počas liečby Sandostatinom LAR nedojčite.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie sú údaje o vplyve Sandostatinu LAR na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Spravidla je možné naďalej užívať iné lieky počas liečby Sandostatinom LAR.
Podávanie Sandostatinu LAR však môže ovplyvniť účinok niektorých liečiv,
napríklad cimetidínu, cyklosporínu a bromokriptínu.
Ak máte cukrovku, možno bude potrebné, aby Vám lekár upravil liečbu
cukrovky.


3. AKO SA PODÁVA SANDOSTATIN LAR

Sandostatin LAR sa musí vždy podávať ako injekcia do sedacieho svalu. Pri
opakovanom podávaní sa má striedať ľavá a pravá strana sedacej časti.

Začiatočná dávka je zvyčajne 20 mg Sandostatinu LAR, ktorá sa podáva v 4-
týždňových intervaloch. Približne po prvých 3 mesiacoch liečby
Sandostatinom LAR lekár pravdepodobne bude chcieť vyhodnotiť Vašu liečbu.
V takom prípade Vám stanovia hladinu rastového hormónu a iných hormónov
v krvi. V závislosti od výsledkov a od toho, ako sa cítite, možno bude
potrebné zmeniť dávku Sandostatinu LAR. Dávka lieku v jednej injekcii sa
môže znížiť na 10 mg, alebo ak liečba nie je dostatočne účinná, dávka sa
môže zvýšiť na 30 mg. Keď sa zistí veľkosť dávky, ktorá je pre Vás
najvhodnejšia, lekár bude pravdepodobne vyhodnocovať liečbu približne
každých 6 mesiacov.

Ak predtým u Vás liečba podkožným Sandostatinom prebiehala uspokojivo,
môžete ihneď začať liečbu Sandostatinom LAR tak, ako je to opísané vyššie.
Ak ste sa predtým podkožným Sandostatinom neliečili, potom pred začatím
liečby Sandostatinom LAR krátkodobo vyskúšate podkožnú liečbu
Sandostatinom, aby sa zistilo, ako na ňu reaguje.

V závislosti od ochorenia, pre ktoré dostávate Sandostatin LAR, možno bude
potrebné, aby ste pokračovali v liečbe podkožným Sandostatinom ešte asi 2
týždne po prvej injekcii Sandostatinu LAR.

Ak dostanete Sandostatin LAR na liečbu neuroendokrinného nádoru
lokalizovaného v čreve, obvyklá dávka je 30 mg v 4-týždňových intervaloch.
Lekár rozhodne, ako dlho budete liečení Sandostatinom LAR.


Informácia pre zdravotníckych pracovníkov

Pokyny na podávanie intramuskulárnej injekcie Sandostatinu LAR sú uvedené
na konci tejto písomnej informácie pre používateľov.

Ak Vám podajú viac Sandostatinu LAR, ako máte dostať
Neboli hlásené žiadne reakcie ohrozujúce život po predávkovaní Sandostatinu
LAR.
Príznakmi predávkovania sú návaly horúčavy a sčervenanie, časté močenie,
únava, depresia, úzkosť a nedostatočná sústredenosť.

Ak si myslíte, že u Vás došlo k predávkovaniu a pociťujete tieto príznaky,
vyhľadajte lekára.

Ak zabudnete na dávku Sandostatinu LAR
Ak zabudnete na injekciu, odporúča sa, aby Vám ju podali ihneď, ako si na
vynechanie dávky spomeniete, a aby ste potom pokračovali v liečbe ako
zvyčajne. Ak dostanete dávku lieku o niekoľko dní neskôr, neuškodí Vám to,
ale mohli by sa u Vás dočasne znova objaviť niektoré príznaky, kým sa
účinok liečby obnoví.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Sandostatin LAR môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého. Ak sa u Vás niektorý z nich vyskytne,
povedzte o tom svojmu lekárovi.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a vyžadujú si neodkladnú
lekársku pomoc.

Niektoré sú veľmi časté /(postihujú viac než 1 z 10 pacientov):/
? Žlčové kamene spôsobujúce náhle bolesti v chrbte.
? Vysoká hladina cukru v krvi.

Niektoré sú časté /(postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov):/
? Nedostatočná činnosť štítnej žľazy (hypotyreóza), čo spôsobuje zmeny
srdcovej frekvencie, chuti do jedenia alebo telesnej hmotnosti; únava,
pocit chladu alebo opuch prednej časti krku.
? Zmeny v testoch funkcie štítnej žľazy.
? Zápal žlčníka (cholecystitída).
? Nízka hladina cukru v krvi.
? Zhoršená znášanlivosť glukózy.
? Pomalý tep srdca.

Niektoré sú menej časté /(postihujú menej než 1 zo 100 pacientov, ale viac/
/než 1 z 1 000 pacientov):/
? Smäd, znížený objem vylučovaného moču, tmavý moč, suchá sčervenená koža.
? Rýchly tep srdca.


Ďalšie závažné vedľajšie účinky

Ak spozorujete niektoré z nich, ihneď to oznámte lekárovi:
? Reakcie z precilivenosti (alergické reakcie) vrátane kožných vyrážok.
? Druh alergickej reakcie (anafylaxia), ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním
alebo závraty.
? Zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída).
? Zápal pečene (hepatitída); k príznakom patrí zožltnutie kože a očí
(žltačka), nutkanie na vracanie a vracanie, strata chuti do jedenia,
celková nevoľnosť, svrbenie, svetlý moč.
? Nepravidelný tep srdca.

Ďalšie vedľajšie účinky
Vedľajšie účinky uvedené nižšie sú zvyčajne mierne a obvykle ustupujú pri
pokračujúcej liečbe.

Niektoré sú veľmi časté /(postihujú viac než 1 z 10 pacientov):/
? Hnačka.
? Bolesť brucha.
? Nutkanie na vracanie.
? Zápcha.
? Nadúvanie.
? Bolesť hlavy.
? Bolesť v mieste vpichu injekcie.

Niektoré sú časté /(postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov):/
? Pocit ťažoby v žalúdku po jedle (dyspepsia).
? Vracanie.
? Pocit plnosti žalúdka.
? Mastná stolica.
? Riedka stolica.
? Zmenená farba stolice.
? Závraty.
? Strata chuti do jedenia.
? Zmeny v testoch funkcie pečene.
? Vypadávanie vlasov.
? Dýchavičnosť.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAť SANDOSTATIN LAR

? Nepoužívajte Sandostatin LAR po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
? Uchovávajte pri teplote 2 °C až 8 °C (v chladničke). Neuchovávajte
v mrazničke. Uchovávajte vo vonkajšej papierovej škatuľke na ochranu pred
svetlom.
? Sandostatin LAR môže byť uchovávaný pri teplote do 25 °C v deň podania
injekcie, ale musí zostať vo vonkajšej papierovej škatuľke na ochranu pred
svetlom. Suspenzia sa musí pripraviť až bezprostredne pred podaním
injekcie.
? Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
? Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie


6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo Sandostatin LAR obsahuje
Liečivo Sandostatinu LAR je octreotidum (oktreotid) prítomný ako
octreotidum acetas (oktreotidacetát) v prášku (mikrosférach) na injekčnú
suspenziu.
Ďalšie zložky v mikrosférach sú polyglactinum (polyester kyseliny
glykolovej s kyselinou mliečnou) a mannitolum (manitol).
Pred použitím sa prášok musí suspendovať v špeciálnej tekutine (disperzné
prostredie), ktorá sa dodáva spolu s liečivom. Disperzné prostredie
obsahuje sodnú soľ karboxymetylcelulózy, manitol, poloxamér 188 (iba
súprava s nástavcom na liekovku a bezpečnou ihlou) a vodu na injekciu.

Tento liek obsahuje menej než 1 mmol (23 mg) sodíka v jednej dávke, t.j.
prakticky „neobsahuje sodík“.

Ako vyzerá Sandostatin LAR a obsah balenia
Súprava bez nástavca na liekovku/bezpečnej ihly
Balenie Sandostatinu LAR sa skladá zo sady, ktorú tvorí:
? jedna injekčná liekovka, ktorá obsahuje 10, 20 alebo 30 mg oktreotidu,
? jedna naplnená injekčná striekačka, ktorá obsahuje 2,5 ml tekutiny na
suspendovanie prášku,
? dve ihly (40 mm, hrúbka 19).

Súprava s bezpečnou ihlou
Balenie Sandostatinu LAR sa skladá zo sady, ktorú tvorí:
? jedna injekčná liekovka, ktorá obsahuje 10, 20 alebo 30 mg oktreotidu,
? jedna naplnená injekčná striekačka, ktorá obsahuje 2,5 ml tekutiny na
suspendovanie prášku,
? jedna štandardná ihla (40 mm, hrúbka 19) na prípravu lieku,
? jedna bezpečná injekčná ihla (40 mm, hrúbka 19).

Súprava s nástavcom na liekovku a bezpečnou ihlou
Balenie Sandostatinu LAR sa skladá zo sady, ktorú tvorí:
? jedna injekčná liekovka, ktorá obsahuje 10, 20 alebo 30 mg oktreotidu,
? jedna naplnená injekčná striekačka, ktorá obsahuje 2 ml tekutiny na
suspendovanie prášku,
? jeden nástavec na liekovku používaný na prenesenie tekutiny z naplnenej
striekačky do liekovky bez použitia ihly,
? jedna bezpečná injekčná ihla (40 mm, hrúbka 20).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


7. INFORMÁCIA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV


Pokyny na podanie Sandostatinu LAR intramuskulárnou injekciou


Súprava bez nástavca na liekovku/bezpečnej ihly:


|LEN NA PODANIE HLBOKOU INTRAGLUTEÁLNOU INJEKCIOU! |
|Obsah balenia: |
| |
| |
|[pic] |
| |
| |
| |
| |
| |
|Dôsledne dodržujte pokyny na prípravu injekčnej suspenzie, aby sa |
|zabezpečilo úplné nasýtenie prášku a jeho rovnomerné rozptýlenie |
|pred podaním i.m. injekcie. |
| |
|Suspenzia Sandostatinu LAR sa smie pripraviť až bezprostredne pred |
|podaním. Sandostatin LAR má podať len školený zdravotnícky |
|pracovník. |
| | |
| |Nechajte injekčnú liekovku so Sandostatinom |
| |LAR a injekčnú striekačku s vehikulom zohriať|
| |na izbovú teplotu. |
| | |
| |Odstráňte uzáver z injekčnej liekovky so |
| |Sandostatinom LAR. Zľahka poklepte na |
| |injekčnú liekovku, aby sa prášok usadil na |
| |jej dne. |
| | |
| |Odstráňte uzáver z injekčnej striekačky s |
| |vehikulom. Nasaďte jednu z priložených ihiel |
| |na injekčnú striekačku. |
| | |
| |Dezinfikujte gumenú zátku injekčnej liekovky |
| |tampónom napusteným alkoholom. |
| | |
| |Zaveďte ihlu cez stred gumenej zátky do |
| |injekčnej liekovky so Sandostatinom LAR. |
| | |
| |Opatrne, aby ste nezvírili prášok |
| |Sandostatinu LAR, injikujte všetko vehikulum |
| |do injekčnej liekovky tak, aby stekalo po jej|
| |vnútornej stene. Neinjikujte vehikulum priamo|
| |do prášku. Vytiahnite ihlu z injekčnej |
| |liekovky. |
| [pic] |Nepotriasajte injekčnú liekovku, kým |
| |vehikulum úplne nezvlhčí prášok Sandostatin |
| |LAR (približne 2 – 5 min.). Bez prevracania |
| |injekčnej liekovky skontrolujte prášok na jej|
| |stenách a dne. Ak sú v prášku ešte suché |
| |miesta, počkajte do ich zvlhčenia. Zároveň |
| |pripravte pacienta na podanie injekcie. |
| [pic] |Po úplnom zvlhčení prášku injekčnou liekovkou|
| |jemne krúžte po dobu 30 – 60 sekúnd, kým sa |
| |vytvorí homogénna mliečnobiela suspenzia. |
| |Nepotriasajte prudko injekčnú liekovku, |
| |pretože by to mohlo spôsobiť vyvločkovanie |
| |suspenzie, ktorá sa potom už nedá použiť. |
| |Okamžite znovu zaveďte ihlu cez gumenú zátku |
|[pic] |a potom, pri zošikmenej hladine a injekčnej |
| |liekovke naklonenej s uhlom asi 45°, pomaly |
| |nasajte obsah injekčnej liekovky do injekčnej|
| |striekačky. Neprevráťte injekčnú liekovku pri|
| |plnení injekčnej striekačky, pretože to môže |
| |ovplyvniť odobraté množstvo. |
| | |
| |Malé množstvo suspenzie obvykle zostane na |
| |stenách a dne injekčnej liekovky. Skutočný |
| |obsah injekčnej liekovky je vyšší o toto |
| |nadstavené množstvo. |
| | |
| | |
| |Okamžite nasaďte novú ihlu (z balenia). |
| | |
| |Injekčná suspenzia sa musí podať |
| |bezprostredne po jej príprave. Podľa potreby |
| |jemne obracajte injekčnú striekačku, aby |
| |suspenzia zostala homogénna. Vytlačte z |
| |injekčnej striekačky vzduch. |
|[pic] |Dezinfikujte miesto podania tampónom |
| |napusteným alkoholom. Zaveďte ihlu do pravého|
| |alebo ľavého sedacieho svalu a potiahnite |
| |piest, aby ste sa uistili, že nedošlo k |
| |prepichnutiu krvnej cievy. Pomaly a pri |
| |stálom tlaku na piest striekačky podajte |
| |suspenziu i.m. hlbokou intragluteálnou |
| |injekciou. Ak sa ihla upchá, použite novú |
| |ihlu s rovnakým priemerom (40 mm, hrúbka 19).|
| | |
| | |
| |Sandostatin LAR sa smie podať len hlbokou |
| |intragluteálnou injekciou, nikdy i.v. Ak |
| |dôjde k prepichnutiu krvnej cievy, použite |
| |novú ihlu a podajte injekciu do iného miesta.|
| | |


Súprava s bezpečnou ihlou:


LEN NA PODANIE HLBOKOU INTRAGLUTEÁLNOU INJEKCIOU!


Obsah balenia:

[pic]
|a |1 injekčná liekovka s práškom na injekčnú suspenziu Sandostatin |
| |LAR |
|b |1 naplnená injekčná striekačka obsahujúca disperzné prostredie na |
| |rekonštitúciu (vehikulum) |
|c |1 štandardná ihla (40 mm, hrúbka 19) na prípravu rekonštitúcie |
|d |1 bezpečná injekčná ihla (40 mm, hrúbka 19) |_

Dôsledne dodržujte pokyny na prípravu injekčnej suspenzie, aby sa
zabezpečilo úplné nasýtenie prášku a jeho rovnomerné rozptýlenie pred
podaním i.m. injekcie.

Suspenzia Sandostatinu LAR sa smie pripraviť až bezprostredne pred podaním.
Sandostatin LAR má podať len školený zdravotnícky pracovník.

_

_


|Krok č.1 |[pic] |
|Pred manipuláciou nechajte injekčnú liekovku | |
|so Sandostatinom LAR a injekčnú striekačku s | |
|vehikulom zohriať na izbovú teplotu a umyte si| |
|ruky mydlom a teplou vodou. | |
| | |
|Balenie položte na čistý a rovný povrch. | |
| | |
|Odstráňte uzáver z injekčnej liekovky so | |
|Sandostatinom LAR. Zľahka poklepte na injekčnú| |
|liekovku, aby sa prášok usadil na jej dne. | |
|Krok č.2 |[pic] |
|Odstráňte uzáver z injekčnej striekačky | |
|s vehikulom a nasaďte štandardnú ihlu „c“ | |
|určenú na rekonštitúciu. | |
| | |
|Poznámka: Dbajte na to, aby ste nenasadili | |
|bezpečnú injek- čnú ihlu. | |
|Krok č.3 |[pic] |
|Očistite gumenú zátku injekčnej liekovky | |
|tampónom napusteným alkoholom. | |
| | |
|Zaveďte ihlu cez stred gumenej zátky do | |
|injekčnej liekovky so Sandostatinom LAR. | |
|Krok č.4 |[pic] |
|Opatrne, aby ste nezvírili prášok Sandostatin | |
|LAR, injikujte všetko vehikulum do injekčnej | |
|liekovky tak, aby stekalo po jej vnútornej | |
|stene. Neinjikujte vehikulum priamo do prášku.| |
| | |
| | |
|Vytiahnite ihlu z injekčnej liekovky. Aby ste | |
|zabránili kontaminácii, dbajte na to, aby sa | |
|ihla nedostala do kontaktu s | |
|iným povrchom. | |
|Krok č.5 |[pic] |
|Nepotriasajte injekčnú liekovku, kým vehikulum| |
|úplne nezvlhčí prášok Sandostatin LAR | |
|(približne 2 – 5 min.). Bez prevracania | |
|injekčnej liekovky skontrolujte prášok na jej | |
|stenách a dne. Ak sú v prášku ešte suché | |
|miesta, počkajte do ich zvlhčenia. Zároveň | |
|pripravte pacienta na podanie injekcie. | |
|Krok č.6 |[pic] |
|Po úplnom zvlhčení prášku injekčnou liekovkou | |
|jemne krúžte po dobu 30 – 60 sekúnd, kým sa | |
|vytvorí homogénna mliečnobiela suspenzia. | |
|Nepotriasajte prudko injekčnú liekovku, | |
|pretože to môže spôsobiť vyvločkovanie | |
|suspenzie, ktorá sa potom už nedá použiť. | |
|Krok č.7 |[pic] |
|Okamžite znovu zaveďte ihlu cez gumenú zátku a| |
|potom, pri zošikmenej hladine a injekčnej | |
|liekovke naklonenej s uhlom asi 45°, pomaly | |
|nasajte obsah injekčnej liekovky do injekčnej | |
|striekačky. Neprevráťte injekčnú liekovku pri | |
|plnení injekčnej striekačky, pretože to môže | |
|ovplyvniť odobraté množstvo. | |
| | |
|Malé množstvo suspenzie obvykle zostane na | |
|stenách a dne injekčnej liekovky. Skutočný | |
|obsah injekčnej liekovky je vyšší o toto | |
|nadstavené množstvo. | |
|Krok č.8 |[pic] |
|Z naplnenej injekčnej striekačky odstráňte | |
|štandardnú ihlu a okamžite na striekačku | |
|nasaďte bezpečnú injekčnú ihlu. | |
|Krok č.9 |[pic] |
|Odstráňte z ihly ochranný kryt, podľa potreby | |
|jemne obracajte injekčnú striekačku, aby | |
|suspenzia zostala homogénna. Vytlačte z | |
|injekčnej striekačky vzduch. | |
|Liek je teraz pripravený na podanie. Injekčná | |
|suspenzia sa musí podať bezprostredne po jej | |
|príprave. | |
|Krok č.10 |[pic] |
|Očistite miesto podania tampónom napusteným | |
|alkoholom. | |
|Zaveďte ihlu do pravého alebo ľavého sedacieho| |
|svalu a potiahnite piest, aby ste sa uistili, | |
|že nedošlo k prepichnutiu krvnej cievy. Pomaly| |
|a pri stálom tlaku na piest striekačky podajte| |
|suspenziu i.m. hlbokou intragluteálnou | |
|injekciou. | |
| | |
|Sandostatin LAR sa smie podať len hlbokou | |
|intragluteálnou injekciou, nikdy i.v. | |
| |[pic][pic] |
|Krok č.11 | |
|Jednou rukou aktivujte bezpečnostný systém | |
|ihly | |
|buď za pomoci pevného povrchu, napr. stola | |
|alebo prstom, napr. ukazovákom, dbajte však | |
|stále na to, aby ste mali všetky prsty za | |
|hrotom ihly. | |
| | |
|Počuteľné kliknutie potvrdí správnu aktiváciu | |
|bezpečnostného systému. | |
| | |
|Ihneď zlikvidujte všetok obalový materiál a | |
|pomôcky použité na prípravu suspenzie a | |
|podania lieku zahodením do kontajnera na ostré| |
|predmety, ktorý je na to určený. | |


Súprava s nástavcom na liekovku a bezpečnou ihlou:


LEN NA PODANIE HLBOKOU INTRAGLUTEÁLNOU INJEKCIOU!


Obsah balenia:


|[pic] |
|a |1 injekčná liekovka s práškom na injekčnú suspenziu Sandostatin |
| |LAR |
|b |1 naplnená injekčná striekačka obsahujúca disperzné prostredie na |
| |rekonštitúciu (vehikulum) |
|c |1 nástavec na liekovku na prípravu rekonštitúcie |
|d |1 bezpečná injekčná ihla (40 mm, hrúbka 20) |
Dôsledne dodržujte pokyny na prípravu injekčnej suspenzie, aby sa
zabezpečila správna rekonštitúcia lieku pred podaním i.m. injekcie.

Suspenzia Sandostatinu LAR sa smie pripraviť až bezprostredne pred podaním.
Sandostatin LAR má podať len školený zdravotnícky pracovník.

_

_

|Krok č.1 |[pic] |
|Vyberte injekčnú súpravu Sandostatin LAR z | |
|chladiaceho úložiska a nechajte ju zohriať na | |
|izbovú teplotu. Na ohriatie je potrebných | |
|približne 30 až 60 minút, doba mimo | |
|chladiaceho priestoru však nesmie prekročiť 24| |
|hodín. | |
| | |
|Umyte si ruky mydlom a teplou vodou. Balenie | |
|položte na čistý a rovný povrch. Z blistrového| |
|podnosu s injekčnou súpravou odstráňte vrchnú | |
|fóliu. | |
|Uchopte injekčnú liekovku so Sandostatinom LAR| |
|a odstráňte uzáver. | |
|Krok č.2 |[pic] |
|Očistite gumenú zátku injekčnej liekovky | |
|tampónom napusteným alkoholom. | |
|Poznámka: Po očistení sa gumenej zátky už | |
|nedotýkajte. | |
| | |
|Z blistrového podnosu s nástavcom na liekovku | |
|odstráňte vrchnú fóliu. Nástavec na liekovku | |
|z blistrového podnosu NEVYŤAHUJTE. | |
|Uchopte blistrový podnos, umiestnite nástavec | |
|na liekovku na vrch liekovky a zatlačte smerom| |
|dole, až budete počuť kliknutie, ktoré potvrdí| |
|správne zaklapnutie na miesto. | |
|Uchopte blistrový podnos za vrchnú časť a |[pic] |
|kolmým pohybom nahor odpojte blistrový podnos | |
|od nástavca na liekovku. | |
|Krok č.3 |[pic] |
|Odstráňte uzáver z injekčnej striekačky | |
|s vehikulom a zatočte ju do závitu na nástavci| |
|na liekovku. | |
|Pomalým zatlačením piestu injikujte všetko |[pic] |
|vehikulum do liekovky. | |
|Krok č.4 |[pic] |
|Ponechajte liekovku stáť, kým vehikulum úplne | |
|nezvlhčí prášok Sandostatin LAR (približne 2 –| |
|5 min.). Zároveň pripravte pacienta na podanie| |
|injekcie. | |
| | |
|Poznámka: Je v poriadku, ak sa pre mierny | |
|pretlak v liekovke piest striekačky posunie | |
|nahor. | |
|Krok č.5 |[pic] |
|Po úplnom zvlhčení prášku zatlačte piest plne | |
|nadol. | |
| | |
|Piest držte zatlačený a vo vodorovnom smere | |
|mierne trepte liekovkou po dobu približne 30 | |
|sekúnd. | |
| | |
|Skontrolujte zrakom, či je prášok úplne | |
|suspendovaný (homogénna mliečnobiela | |
|suspenzia). Pokiaľ nie, po dobu ďalších 30 | |
|sekúnd mierne trepte liekovkou. | |
| |[pic] |
|Krok č.6 | |
|Prevráťte striekačku a liekovku naruby a | |
|pomaly natiahnite celý obsah liekovky do | |
|striekačky. | |
| |[pic] |
|Vykrúťte striekačku zo závitu na nástavci na | |
|liekovku. | |
| | |
|Injekčná suspenzia sa musí podať bezprostredne| |
|po jej príprave. | |
| |[pic] |
|Krok č.7 | |
|Zatočte bezpečnú injekčnú ihlu do závitu na | |
|striekačke. | |
| |[pic] |
|Odstráňte z ihly ochranný kryt, podľa potreby | |
|jemne obracajte injekčnú striekačku, aby | |
|suspenzia zostala homogénna. Jemne po | |
|striekačke poklepte aby ste odstránili | |
|vzduchové bubliny a vytlačte ich zo striekačky| |
|von. | |
| | |
|Liek je teraz pripravený na okamžité podanie. | |
|Krok č.8 | [pic] |
|Sandostatin LAR sa smie podať len hlbokou | |
|intragluteálnou injekciou, nikdy i.v. | |
|Očistite miesto podania tampónom napusteným | |
|alkoholom. | |
|Zaveďte ihlu do pravého alebo ľavého sedacieho| |
|svalu a potiahnite piest, aby ste sa uistili, | |
|že nedošlo k prepichnutiu krvnej cievy. Pokiaľ| |
|sa tak stane, zmeňte miesto vpichu. | |
|Pomaly a pri stálom tlaku na piest striekačky | |
|podajte suspenziu. Po podaní celej dávky | |
|vytiahnite ihlu z miesta vpichu a aktivujte | |
|bezpečnostný systém podľa obrázku nižšie (krok| |
|č.9). | |
|Krok č.9 |[pic][pic] |
|Jednou rukou aktivujte bezpečnostný systém | |
|ihly: | |
|buď pritlačením kĺbovej časti o pevný povrch, | |
|napr. stôl | |
|alebo potlačením kĺbu prstom, napr. | |
|ukazovákom, dbajte však stále na to, aby ste | |
|mali všetky prsty za hrotom ihly. | |
| | |
|Počuteľné kliknutie potvrdí správnu aktiváciu | |
|bezpečnostného systému. | |
| | |
|Ihneď zlikvidujte liekovku a striekačku s | |
|ihlou zahodením do kontajnera na ostré | |
|predmety, alebo do iného pevného | |
|uzatvárateľného kontajnera. | |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli
2012.

-----------------------
1 naplnená injekčná striekačka obsahujúca disperzné prostredie na prípravu
injekčnej suspenzie (vehikulum) + 2 ihly

1 injekčná liekovka s práškom na injekčnú suspenziu Sandostatin LAR
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č .
2011/06963SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU


Sandostatin® LAR® 10 mg


Sandostatin® LAR® 20 mg


Sandostatin® LAR® 30 mg2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivo je octreotidum ako voľný peptid. 10 mg, 20 mg alebo 30 mg
predstavuje nominálne 4,15 % hmotnosti pri plnení, čo zodpovedá 4,65 %
oktreotidacetátu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu

Súprava bez nástavca na liekovku/bezpečnej ihly a súprava s bezpečnou
ihlou:
Prášok: biely až mierne nažltlý prášok.
Rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu: číra bezfarebná tekutina.
Súprava s nástavcom na liekovku a bezpečnou ihlou:
Prášok: biely až mierne nažltlý prášok.
Rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu: číra, bezfarebná až mierne žltá
alebo hnedá tekutina.

Sandostatin LAR je dlhodobo účinkujúca depotná injekčná forma oktreotidu.
Prášok (mikrosféry na injekčnú suspenziu) sa suspendujú vo vehikule
bezprostredne pred i.m. injekciou.

Suspenzia Sandostatinu LAR obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka
v jednej dávke, t.j. v podstate „neobsahuje sodík“.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba pacientov s akromegáliou
. ktorých ochorenie primerane kontroluje s.c. liečba Sandostatinom
. u ktorých je chirurgický zákrok alebo rádioterapia nevhodná alebo
neúčinná, alebo v medziobdobí, kým sa plne prejaví účinok rádioterapie
(pozri časť 4.2).

Liečba pacientov so symptómami spojenými s hormonálne aktívnymi
gastroenteropankreatickými nádormi, u ktorých symptómy primerane kontroluje
s.c. liečba Sandostatinom:
1. karcinoidové nádory s príznakmi karcinoidového syndrómu
2. VIP-ómy
3. glukagonómy
4. gastrinómy (Zollingerov-Ellisonov syndróm)
5. inzulinómy (na predchádzanie hypoglykémie pred operáciou týchto nádorov
a na udržiavaciu liečbu)
6. GRF-ómy.

Liečba pacientov s pokročilými „midgut“ neuroendokrinnými nádormi alebo
s neznámou lokalizáciou primárneho nádoru.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Sandostatin LAR možno podávať len hlbokou intragluteálnou injekciou. Pri
opakovaných intragluteálnych injekciách sa má striedať podávanie do ľavého
a pravého sedacieho svalu (pozri časť 6.6 ).

Akromegália
U pacientov, ktorých ochorenie primerane kontroluje s.c. Sandostatin, sa
odporúča začať liečbu podávaním 20 mg Sandostatinu LAR v 4-týždňových
intervaloch po dobu 3 mesiacov. Liečbu Sandostatinom LAR možno začať v deň
po poslednej dávke s.c. Sandostatinu. Dávkovanie sa má následne upraviť
podľa sérových koncentrácií rastového hormónu (STH) a rastového faktora
podobného inzulínu 1/somatomedínu C (IGF-1) a klinických príznakov.

U pacientov, ktorých klinické príznaky a biochemické parametre (STH, IGF-1)
nie sú úplne pod kontrolou počas tohoto 3-mesačného obdobia (koncentrácie
STH sú stále vyššie ako 2,5 (g/l), možno dávku zvýšiť na 30 mg každé 4
týždne.

Pacientom, ktorých koncentrácie STH sú trvalo nižšie ako 1 (g/l, ktorých
sérové koncentrácie IGF-1 sa normalizovali a u ktorých väčšina
reverzibilných príznakov a prejavov akromegálie zmizla po 3 mesiacoch
liečby dávkou 20 mg, možno podávať 10 mg Sandostatinu LAR každé 4 týždne.
Avšak osobitne u tejto skupiny pacientov sa odporúča dôsledne monitorovať
primeranú kontrolu sérových koncentrácií STH a IGF-1, ako aj klinické
príznaky a prejavy pri tejto nízkej dávke Sandostatinu LAR.

U pacientov liečených stabilnou dávkou Sandostatinu LAR sa má každých 6
mesiacov stanoviť STH a IGF-1.

U pacientov, u ktorých je chirurgický zákrok alebo rádioterapia nevhodná
alebo neúčinná, alebo v medziobdobí, kým sa plne prejaví účinok
rádioterapie, sa odporúča krátke obdobie skúšobných dávok s.c. podávaného
Sandostatinu, aby sa stanovila odpoveď a systémová znášanlivosť oktreotidu
pred začatím liečby Sandostatinom LAR, ako je popísané vyššie.

Hormonálne aktívne gastroenteropankreatické nádory

Liečba pacientov s príznakmi súvisiacimi s funkčnými
gastroenteropankreatickými neuroendokrinnými nádormi
U pacientov, ktorých symptómy primerane kontroluje s.c. Sandostatin, sa
odporúča začať liečbu podávaním 20 mg Sandostatinu LAR v 4-týždňových
intervaloch. Liečba s.c. Sandostatinom má pokračovať v dávke, ktorá bola
predtým účinná, počas 2 týždňov od prvej injekcie Sandostatinu LAR.

U pacientov, ktorí sa predtým neliečili s.c. Sandostatinom, sa odporúča
začať s podávaním s.c. Sandostatinu v dávke 0,1 mg trikrát denne počas
krátkeho obdobia (približne 2 týždne), aby sa stanovila odpoveď a systémová
znášanlivosť oktreotidu pred začatím liečby Sandostatinom LAR, ako je
popísané vyššie.

U pacientov, ktorých symptómy a biologické markery sú pod dostatočnou
kontrolou po 3 mesiacoch liečby, možno dávku znížiť na 10 mg Sandostatinu
LAR každé 4 týždne.

U pacientov, ktorých symptómy sú len pod čiastočnou kontrolou po 3
mesiacoch liečby, možno dávku zvýšiť na 30 mg Sandostatinu LAR každé 4
týždne.

V dňoch, keď sa počas liečby Sandostatinom LAR zosilnia symptómy súvisiace
s gastroenteropankreatickými nádormi, sa odporúča okrem toho podať s.c.
Sandostatin v dávke, ktorá sa používala pred liečbou Sandostatinom LAR. K
tomu môže dôjsť hlavne počas prvých 2 mesiacov liečby, kým sa dosiahnu
terapeutické koncentrácie oktreotidu.

Liečba pacientov s pokročilými „midgut“ neuroendokrinnými nádormi alebo
s neznámou lokalizáciou primárneho nádoru
Odporúčaná dávka Sandostatinu LAR je 30 mg podávaných každé 4 týždne (pozri
časť 5.1). V liečbe Sandostatinom LAR zameranej na zvládnutie nádoru sa má
pokračovať až do progresie nádoru.

Použitie u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek
Zhoršená funkcia obličiek neovplyvnila celkovú expozíciu (AUC) oktreotidu,
keď sa podal s.c. ako Sandostatin. Preto nie je potrebná úprava dávkovania
Sandostatinu LAR.

Použitie u pacientov so zhoršenou funkciou pečene
V klinickom skúšaní Sandostatinu podávaného s.c. a i.v. sa zistilo, že
eliminačná schopnosť sa môže znížiť u pacientov s cirhózou pečene, ale nie
u pacientov so steatózou pečene. V niektorých prípadoch môže byť potrebné
upraviť dávku u pacientov s poškodením funkcie pečene.

Použitie u starších pacientov
V klinickom skúšaní Sandostatinu podávaného s.c. nebolo potrebné upraviť
dávkovanie u 65-ročných a starších osôb. Preto nie je potrebná úprava
dávkovania Sandostatinu LAR u tejto skupiny pacientov.

Použitie u detí
Skúsenosti s použitím Sandostatinu LAR u detí sú veľmi obmedzené.

4.3 Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na oktreotid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
(pozri časť 6.1).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecné
Pretože nádory hypofýzy, ktoré vylučujú STH, sa môžu niekedy zväčšovať
a spôsobiť vážne
komplikácie (napr. poruchy zorného poľa), je dôležité, aby boli všetci
pacienti starostlivo sledovaní. Ak sa objavia príznaky zväčšovania nádoru,
majú sa uvážiť iné liečebné postupy.

Terapeutický prínos zníženia hladín rastového hormónu (STH) a normalizácie
koncentrácie rastového faktora podobného inzulínu 1 (IGF-1) u pacientok
s akromegáliou môže prípadne obnoviť plodnosť. Ak je to potrebné, má sa
pacientkám, ktoré môžu otehotnieť, odporučiť používanie vhodného spôsobu
antikoncepcie počas liečby oktreotidom.

Pri dlhodobej liečbe oktreotidom sa má u pacientov sledovať funkcia štítnej
žľazy.

Kardiovaskulárny systém
Zaznamenali sa menej časté prípady bradykardie. Môže byť potrebné upraviť
dávky liekov ako sú betablokátory, blokátory kalciových kanálov alebo látok
kontrolujúcich rovnováhu tekutín a elektrolytov.

Žlčník
Vznik žlčových kameňov sa pozoroval u 15 – 30 % pacientov, ktorí dlhodobo
dostávali s.c. Sandostatin. Prevalencia u celkovej populácie (vo veku 40 –
60 rokov) je asi 5 – 20 %. Z dlhodobej expozície Sandostatinu LAR u
pacientov s akromegáliou alebo gastroenteropankreatickými nádormi možno
usudzovať, že liečba Sandostatinom LAR nezvyšuje incidenciu vzniku žlčových
kameňov v porovnaní so s.c. liečbou.

Ultrazvukové vyšetrenie žlčníka sa však odporúča vykonať pred liečbou a
počas liečby Sandostatinom LAR v intervaloch asi 6 mesiacov. Ak vzniknú
žlčové kamene, zvyčajne nevyvolávajú príznaky; kamene spôsobujúce príznaky
sa majú liečiť buď rozpúšťaním žlčovými kyselinami, alebo chirurgicky.
(Pozri /Odporúčania pre starostlivosť o pacientov počas liečby Sandostatinom/
/LAR vzhľadom na možnosť vzniku žlčových kameňov/ na konci tohto dokumentu).

Metabolizmus glukózy
Keďže Sandostatin LAR má tlmivý účinok na uvoľňovanie STH, glukagónu a
inzulínu, môže ovplyvniť reguláciu glukózy. Môže sa zhoršiť postprandiálna
tolerancia glukózy. Ako sa zaznamenalo u pacientov liečených s.c.
Sandostatinom, v niektorých prípadoch môže vzniknúť stav trvalej
hyperglykémie ako následok dlhodobého podávania.

U pacientov, ktorí majú diabetes mellitus (DM) 1. typu, Sandostatin LAR
pravdepodobne ovplyvní reguláciu glukózy a môže sa znížiť potreba inzulínu.
U pacientov, ktorí nemajú DM alebo u pacientov s DM 2. typu s čiastočne
zachovanými rezervami inzulínu môže mať s.c. podávanie Sandostatinu za
následok zvýšenie postprandiálnej glykémie. Preto sa odporúča sledovať
glukózovú toleranciu a antidiabetickú liečbu.

U pacientov s inzulinómami môže oktreotid vzhľadom na relatívne účinnejšie
tlmenie sekrécie STH a glukagónu ako sekrécie inzulínu a vzhľadom na
kratšie trvanie tlmivého účinku na inzulín prehĺbiť hypoglykémiu a predĺžiť
jej trvanie. Týchto pacientov je potrebné starostlivo sledovať.

Výživa
Oktreotid môže u niektorých pacientov ovplyvniť resorpciu tukov z potravy.

U niektorých pacientov, ktorí dostávali liečbu oktreotidom, sa pozorovali
znížené hladiny vitamínu B12 a abnormálne hodnoty Schillingových testov.
Hladiny vitamínu B12 sa odporúča sledovať počas liečby Sandostatinom u
pacientov, ktorí majú v anamnéze nedostatok vitamínu B12.

4.5 Liekové a iné interakcie

Zistilo sa, že Sandostatin znižuje črevnú resorpciu cyklosporínu
a spomaľuje resorpciu cimetidínu.

Súčasné podanie oktreotidu a bromokriptínu zvyšuje biologickú dostupnosť
bromokriptínu.

Malý počet publikovaných údajov naznačuje, že analógy somatostatínu môžu
znížiť metabolický klírens zlúčenín, o ktorých je známe, že sa metabolizujú
enzýmami cytochrómu P450, čo môže byť dôsledkom tlmenia rastového hormónu.
Pretože sa nedá vylúčiť, že oktreotid môže mať tento účinok, je potrebné
opatrne postupovať pri použití iných liečiv, ktoré sú metabolizované hlavne
CYP3A4 a ktoré majú nízky terapeutický index (napr. chinidín, terfenadín).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispzícii dostatočné a dobre kontrolované štúdie s gravidnými
ženami. Po uvedení na trh boli hlásené údaje o obmedzenom počte gravidít,
počas ktorých došlo k expozícii lieku u pacientok s akromegáliou,
v polovici prípadov však nie je známy výsledok gravidity. Väčšina žien
dostávala oktreotid počas prvého trimestra gravidity v dávkach v rozmedzí
100 až 300 µg/deň Sandostatinu s.c. alebo 20 až 30 mg/mesiac Sandostatinu
LAR. V približne 2/3 prípadov so známym výsledkom sa ženy rozhodli
pokračovať v liečbe oktreotidom počas gravidity. Vo väčšine prípadov so
známym výsledkom boli hlásení normálni novorodenci, ale aj viaceré
spontánne potraty počas prvého trimestra a niekoľko indukovaných potratov.

V prípadoch, keď boli hlásené výsledky gravidity, sa nevyskytli žiadne
vrodené anomálie alebo malformácie spôsobené použitím oktreotidu.

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na
graviditu/,/ embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj okrem
určitého prechodného spomalenia fyziologického rastu (pozri 5.3).

Sandostatin sa má predpisovať gravidným ženám len v naliehavých prípadoch
(pozri aj časť 4.4).

Laktácia
Nie je známe, či sa oktreotid vylučuje do materského mlieka u ľudí. Štúdie
na zvieratách preukázali vylučovanie oktreotidu do materského mlieka.
Pacientky počas liečby Sandostatinom nemajú dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú údaje o vplyve Sandostatinu LAR na schopnosť viesť vozidlo a
obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie nežiaduce reakcie hlásené počas liečby oktreotidom zahŕňajú
gastrointestinálne poruchy, poruchy nervového systému, poruchy pečene
a žlčových ciest a poruchy metabolizmu a výživy.

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie v klinických skúšaniach, v ktorých
sa podával oktreotid, boli hnačka, bolesť brucha, nauzea, flatulencia,
bolesť hlavy, vznik žlčových kameňov, hyperglykémia a zápcha. Ďalšie často
hlásené nežiaduce reakcie boli závraty, lokalizovaná bolesť, žlčové blato,
porucha funkcie štítnej žľazy (napr. pokles hladiny hormónu stimulujúceho
štítnu žľazu (TSH(, pokles celkového T4 a pokles voľného T4), riedke
stolice, zhoršená glukózová tolerancia, vracanie, asténia a hypoglykémia.

V zriedkavých prípadoch môžu gastrointestinálne účinky pripomínať akútnu
nepriechodnosť čriev s postupujúcim rozpätím brucha, silnou bolesťou
v epigastriu, pohmatovou citlivosťou brušnej steny a s reflexným napínaním
svalstva pri pohmate brucha.

Aj keď sa mierne vylučovanie tukov v stolici môže zvýšiť, dosiaľ sa
nedokázalo, že by dlhodobá liečba oktreotidom viedla k nedostatočnej výžive
následkom nedostatočnej absorpcie.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa zaznamenala počas prvých hodín alebo dní
liečby s.c. Sandostatinom akútna pankreatitída, ktorá ustúpila po vysadení
lieku. Okrem toho sa u pacientov dlhodobo liečených Sandostatinom
zaznamenala pankreatitída spôsobená žlčovými kameňmi.

Nasledujúce nežiaduce liekové reakcie uvedené v Tabuľke 1 sú zhrnutím
reakcií zaznamenaných v klinických skúšaniach s oktreotidom a spontánnych
hlásení nežiaducich účinkov.

U pacientov s akromegáliou aj u pacientov s karcinoidovým syndrómom sa
pozorovali zmeny EKG, ako predĺženie intervalu QT, posuny osi, včasná
repolarizácia, nízka voltáž, prechod R/S, včasná progresia kmitu R a
nešpecifické zmeny segmentu ST a vlny T. Súvislosť medzi týmito udalosťami
a oktreotidacetátom nie je preukázaná, pretože mnohí z týchto pacientov
majú základné ochorenie srdca (pozri časť 4.4).

Nežiaduce reakcie na liek (Tabuľka 1) sú zoradené podľa frekvencie,
najčastejšie ako prvé, podľa nasledujúcich kritérií: veľmi časté (/?/1/10),
časté (/?/1/100 až <1/10), menej časté (/?/1/1 000 až <1/100), zriedkavé
(/?/1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), zahŕňajúce ojedinelé
hlásenia. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky
usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie na liek zaznamenané v klinických skúšaniach

|Poruchy | |
|gastrointestinálneho | |
|traktu | |
|Veľmi časté: |Hnačka, bolesť brucha, nauzea, zápcha, |
| |flatulencia |
|Časté: |Dyspepsia, vracanie, nadúvanie, |
| |steatorea, riedka stolica, zmena farby |
| |stolice |
|Poruchy nervového systému| |
|Veľmi časté: |Bolesť hlavy |
|Časté: |Závraty |
|Poruchy endokrinného | |
|systému | |
|Časté: |Hypotyreoidizmus, porucha funkcie štítnej|
| |žľazy (napr. pokles TSH, pokles celkového|
| |T4 a pokles voľného T4) |
|Poruchy pečene a žlčových| |
|ciest | |
|Veľmi časté: |Žlčové kamene. |
|Časté: |Cholecystitída, žlčové blato, |
| |hyperbilirubinémia |
|Poruchy metabolizmu a | |
|výživy | |
|Veľmi časté: |Hyperglykémia |
|Časté: |Hypoglykémia, zhoršená glukózová |
| |tolerancia, anorexia |
|Menej časté: |Dehydratácia |
|Celkové poruchy a reakcie| |
|v mieste podania | |
|Veľmi časté: |Bolesť lokalizovaná v mieste podania |
| |injekcie |
|Laboratórne a funkčné | |
|vyšetrenia | |
|Časté: |Zvýšené hladiny aminotransferáz |
|Poruchy kože a podkožného| |
|tkaniva | |
|Časté: |Pruritus, exantém, alopécia |
|Poruchy dýchacej sústavy,| |
|hrudníka a mediastína | |
|Časté: |Dyspnoe |
|Ochorenia srdca a poruchy| |
|srdcovej činnosti | |
|Časté: |Bradykardia |
|Menej časté: |Tachykardia |

Po uvedení na trh
Spontánne hlásené nežiaduce reakcie uvedené v Tabuľke 2 sú hlásené
dobrovoľne a nie je pri nich vždy možné spoľahlivo stanoviť frekvenciu
alebo príčinnú súvislosť s expozíciou lieku.

Tabuľka 2 Nežiaduce reakcie na liek pochádzajúce zo spontánnych hlásení

|Poruchy imunitného systému |Anafylaxia, alergické reakcie/reakcie |
| |z precitlivenosti |
|Poruchy kože a podkožného |Urtikária |
|tkaniva | |
|Poruchy pečene a žlčových |Akútna pankreatitída, akútna |
|ciest |hepatitída bez cholestázy, |
| |cholestatická hepatitída, cholestáza, |
| |žltačka, cholestatická žltačka |
|Poruchy srdca a srdcovej |Arytmie |
|činnosti | |
|Laboratórne a funkčné |Zvýšené hladiny alkalickej fosfatázy, |
|vyšetrenia |zvýšené hladiny |
| |gama-glutamyltransferázy |


4.9 Predávkovanie

Zaznamenal sa obmedzený počet náhodných predávkovaní Sandostatinom LAR.
Dávky Sandostatinu LAR boli v rozmedzí 100 mg až 163 mg/mesiac. Jediná
hlásená nežiaduca udalosť boli návaly horúčavy.

Sú správy o pacientoch s karcinómami, ktorí dostali dávky Sandostatinu LAR
do 60 mg/mesiac a do 90 mg/2 týždne. Tieto dávky sa spravidla dobre
znášali; zaznamenali sa však nasledujúce nežiaduce udalosti: časté močenie,
únava, depresia, úzkosť a nedostatočná sústredenosť.

Liečba predávkovania je symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítor sekrécie rastového hormónu, ATC kód:
H01CB02.

Oktreotid je syntetický oktapeptidový derivát prirodzene sa vyskytujúceho
somatostatínu s podobnými farmakologickými účinkami, ale podstatne dlhším
trvaním účinku. Tlmí patologicky zvýšenú sekréciu rastového hormónu (STH),
hormónu stimulujúceho štítnu žľazu (tyreotropínu - TSH), ako aj niektorých
peptidových hormónov gastroenteropankreatického systému (glukagónu,
gastrínu, inzulínu, vazoaktívneho intestinálneho polypeptidu - VIP) a
sérotonínu.

U zvierat je oktreotid v porovnaní so somatostatínom účinnejší inhibítor
uvoľňovania STH, glukagónu a inzulínu a má vyššiu selektivitu pre tlmenie
STH a glukagónu.

U zdravých osôb sa preukázalo, že oktreotid, tak ako somatostatín, tlmí
- uvoľňovanie STH stimulované arginínom, záťažou a hypoglykémiou vyvolanou
inzulínom
- postprandiálne uvoľňovanie inzulínu, glukagónu, gastrínu a iných peptidov
gastroenteropankreatického endokrinného systému a arginínom stimulované
uvoľňovanie inzulínu a glukagónu
- uvoľňovanie TSH, stimulované tyreoliberínom (TRH).

Na rozdiel od somatostatínu tlmí oktreotid sekréciu STH vo väčšej miere ako
inzulínu a reakciou na jeho podanie nie je zvýšená sekrécia hormónov (t.j.
STH u pacientov s akromegáliou).

U pacientov s akromegáliou Sandostatin LAR, lieková forma oktreotidu vhodná
na opakované podávanie v intervale 4 týždňov, umožňuje dosiahnuť stále a
terapeutické koncentrácie oktreotidu v sére, čím trvale znižuje STH a
normalizuje sérové koncentrácie IGF-1 u väčšiny pacientov. U väčšiny
pacientov Sandostatin LAR výrazne potláča klinické prejavy choroby, ako je
bolesť hlavy, potenie, parestézie, únava, osteoartralgie a syndróm
karpálneho kanála. U predtým neliečených pacientov s akromegáliou
s hypofýzovým adenómom secernujúcim STH liečba Sandostatinom LAR vyvolala
zmenšenie objemu nádorového tkaniva >20 % u významného podielu (50 %)
pacientov.

U pacientov s hormonálne aktívnymi gastroenteropankreatickými
nádormi umožňuje liečba Sandostatinom LAR nepretržitú kontrolu symptómov
spojených so základným ochorením. Účinok oktreotidu na rôzne typy
gastroenteropankreatických nádorov je nasledovný:

Karcinoidové nádory: Podávanie oktreotidu môže viesť k ústupu príznakov,
hlavne návalov sčervenania a hnačky. V mnohých prípadoch súčasne dochádza k
poklesu sérotonínu v plazme a k zníženiu vylučovania kyseliny 5-
hydroxyindoloctovej močom.

VIP-ómy: Biochemickou vlastnosťou týchto nádorov je nadprodukcia
vazoaktívneho intestinálneho peptidu (VIP). Vo väčšine prípadov podávanie
oktreotidu vyvolá zmiernenie ťažkej, pre tento stav typickej sekretorickej
hnačky, s následným zlepšením kvality života. Toto zároveň vedie aj k
ústupu sprievodných porúch elektrolytov, napr. hypokaliémie, čo umožňuje
ukončiť enterálne aj parenterálne dopĺňanie tekutín a elektrolytov.
U niektorých pacientov sa pri vyšetrení počítačovou tomografiou ukáže
spomalenie alebo zastavenie rastu nádoru alebo dokonca zmenšovanie jeho
objemu, hlavne metastáz v pečeni. Klinické zlepšenie zvyčajne sprevádza
zníženie plazmatických hladín VIP, ktoré môžu klesnúť do normálneho
referenčného rozmedzia.

Glukagonómy: Podávanie oktreotidu vo väčšine prípadov vedie k podstatnému
zmierneniu nekrolytického sťahovavého erytému, ktorý je charakteristický
pre toto ochorenie. Účinok oktreotidu na mierny DM, ktorý sa často
vyskytuje, nie je výrazný a vo všeobecnosti nemá za následok zníženie
potreby inzulínu alebo perorálnych antidiabetík. U postihnutých pacientov
oktreotid zmierňuje hnačku a tým spôsobuje vzostup hmotnosti. Aj keď
podávanie oktreotidu často vedie k okamžitému zníženiu plazmatických hladín
glukagónu, tento pokles zvyčajne nepretrváva pri dlhodobom podávaní lieku,
a to napriek pokračujúcemu zlepšovaniu príznakov.

Gastrinómy (Zollingerov-Ellisonov syndróm): Hoci liečba inhibítormi
protónovej pumpy alebo blokátormi H2-receptorov potláča recidivujúcu
peptickú ulceráciu, ktorá je následkom chronickej, gastrínom stimulovanej
nadmernej sekrécie žalúdkovej kyseliny, táto kontrola nemusí byť úplná. Aj
hnačka môže byť významným príznakom, ktorý táto liečba nezmierni u všetkých
pacientov. Oktreotid samotný alebo v kombinácii s inhibítormi protónovej
pumpy alebo antagonistami H2-receptorov môže znížiť nadmernú sekréciu
žalúdkovej kyseliny a zlepšiť príznaky vrátane hnačky. Môžu sa tiež
zmierniť iné príznaky, spôsobené pravdepodobne tvorbou peptidov v nádore,
napr. návaly sčervenania. U niektorých pacientov klesajú hladiny gastrínu
v plazme.

Inzulinómy: Podávanie oktreotidu vyvoláva pokles cirkulujúceho
imunoreaktívneho inzulínu. U pacientov s operabilnými nádormi oktreotid
môže pomôcť obnoviť a udržať normoglykémiu pred operáciou. U pacientov
s neoperabilnými benígnymi alebo malígnymi nádormi sa môže zlepšiť kontrola
glykémie aj bez súčasného trvalého zníženia hladín cirkulujúceho inzulínu.

GRF-ómy: Tieto zriedkavé nádory sú charakterizované tvorbou faktora
uvoľňujúceho rastový hormón (GRF), a to samotného, alebo spolu s inými
aktívnymi peptidmi. Oktreotid zmierňuje príznaky a prejavy výslednej
akromegálie. To je pravdepodobne následok útlmu sekrécie GRF a STH, po
ktorom môže dôjsť k zmenšeniu zväčšenej hypofýzy.

Pokročilé „midgut“ neuroendokrinné nádory alebo neznáma lokalizácia
primárneho nádoru
Randomizované, dvojito zaslepené, placebom kontrolované klinické skúšanie
fázy III (PROMID) preukázalo, že Sanodstatin LAR inhibuje rast nádoru
u pacientov s pokročilými neuroendokrinnými nádormi čreva (midgut).

85 randomizovaných pacientov dostávalo Sandostatin LAR 30 mg každé 4 týždne
(n=42), alebo placebo (n=43) počas 18 mesiacov, alebo až do progresie
nádoru alebo smrti.

Hlavné kritéria pre zaradenie do štúdie boli: neliečené, histologicky
potvrdené, pre lokalizáciu neoperabilné alebo mestazujúce, dobre
diferencované, funkčne aktívne alebo neaktívne neuroendokrinné
nádory/karcinómy; s primárnym nádorom lokalizovaným v čreve (midgut), alebo
neznámeho pôvodu pri predpoklade, že má pôvod v čreve (midgut), ak sa
vylúčil primárny nádor pankreasu, hrudníka alebo inde.

Primárny ukazovateľ bol čas do progresie nádoru alebo úmrtia súvisiaceho
s nádorom (TTP).

V analýze populácie podľa liečebného zámeru (ITT) (všetkých randomizovaných
pacientov) sa zaznamenalo 26 prípadov progresie alebo úmrtia v súvislosti s
nádorom v skupine Sandostatinu LAR a 41 v skupine placeba (HR=0,32; 95 %
IS, 0,19 až 0,55; p=0,000015).

V konzervatívnej analýze populácie ITT (cITT), v ktorej 3 pacienti boli
cenzorovaní v čase randomizácie, sa pozorovalo 26 prípadov progresie alebo
úmrtia v súvislosti s nádorom v skupine Sandostatinu LAR a 40 v skupine
placeba (HR=0,34; 95 % IS, 0,20 až 0,59; hodnota p=0,000072; Obrázok 1).
Medián času do progresie nádoru bol 14,3 mesiaca (95 % IS, 11,0 až 28,8
mesiaca) v skupine Sandostatinu LAR a 6,0 mesiacov (95 % IS, 3,7 až 9,4
mesiaca) v skupine placeba.

V analýze populácie podľa prokolu (PP), v ktorej boli cenzorovaní ďalší
pacienti na konci liečby v štúdii, sa pozorovala progresia nádoru alebo
úmrtie súvisiace s nádorom u 19 pacientov liečených Sandostatinom LAR
a u 30 pacientov, ktorí dostávali placebo (HR=0,24; 95 % IS, 0,13 až 0,45;
hodnota p=0,0000036).

Obrázok 1
Odhad TTP podľa Kaplana-Meiera porovnávajúci Sandostatin LAR s placebom
(konzervatívna populácia ITT)
[pic]

Tabuľka 1 Výsledky TTP podľa analýzy populácií

| |Udalosti TTP |Medián TTP - mesiace |HR [95 % IS] |
| | |[95 % IS] |hodnota p* |
| |Sandostat|Placebo |Sandostati|Placebo | |
| |in LAR | |n LAR | | |
|ITT |26 |41 |NR |NR |0,32 |
| | | | | |[95 % IS, 0,19 až 0,55] |
| | | | | |p=0,000015 |
|cITT |26 |40 |14,3 |6,0 |0,34 |
| | | |[95 % IS, |[95 % IS, |[95 % IS, 0,20 až 0,59] |
| | | |11,0 až |3,7 až |p=0,000072 |
| | | |28,8] |9,4] | |
|PP |19 |38 |NR |NR |0,24 |
| | | | | |[95 % IS, 0,13 až 0,45] |
| | | | | |p=0,0000036 |
|NR=neuvádzaný; HR=pomer rizika; TTP=čas do progresie nádoru; ITT=podľa |
|liečebného zámeru; cITT=konzervatívna ITT; PP=podľa protokolu |
|*Logrank test stratifikovaný podľa funkčnej aktivity |

Účinok liečby bol podobný u pacientov s funkčne aktívnymi (HR=0,23; 95 %
IS, 0,09 až 0,57) a inaktívnymi nádormi (HR=0,25; 95 % IS, 0,10 až 0,59).
Po 6 mesiacoch liečby sa pozorovala stabilizácia ochorenia u 66 % pacientov
v skupine Sandostatinu LAR a u 37 % v skupine placeba.
Vzhľadom na významný klinický prínos Sandostatinu LAR pozorovaný v tejto
plánovanej predbežnej analýze bol nábor pacientov zastavený.
Bezpečnosť Sandostatinu LAR v tomto klinickom skúšaní sa zhodovala s jeho
stanoveným bezpečnostným profilom.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po jednorazovej i.m. injekcii Sandostatinu LAR dosiahne koncentrácia
oktreotidu v sére prechodné začiatočné maximum v priebehu 1 hodiny po
podaní, po ktorom nasleduje progresívny pokles na nízku, nedokázateľnú
hladinu oktreotidu v priebehu 24 hodín. Po tomto maxime v 1. deň zostáva
oktreotid u väčšiny pacientov na subterapeutických hladinách počas
nasledujúcich 7 dní. Potom sa koncentrácie oktreotidu opäť zvýšia, dosiahnu
rovnovážny stav okolo 14. dňa a zostávajú pomerne stále počas nasledujúcich
3 až 4 týždňov. Najvyššia hladina počas 1. dňa je nižšia ako hladiny počas
fázy rovnovážneho stavu, pričom počas 1. dňa nepresiahne uvoľnenie liečiva
0,5 % z jeho celkovej hodnoty. Asi po 42. dni koncentrácia oktreotidu
pomaly klesá, súčasne s fázou konečného rozkladu polymérového matrixu
liekovej formy.

U pacientov s akromegáliou sú priemerné rovnovážne hodnoty koncentrácie
oktreotidu po jednorazovej dávke 10 mg, 20 mg a 30 mg Sandostatinu LAR
hodnotu 358 ng/l, 926 ng/l a 1710 ng/l. Rovnovážne koncentrácie oktreotidu
v sére, ktoré sa dosiahnu po 3 injekciách v 4-týždňových intervaloch, sú
vyššie s faktorom približne 1,6 až 1,8 a predstavujú 1557 ng/l a 2384 ng/l
po opakovaných injekciách 20 mg a 30 mg Sandostatinu LAR.

U pacientov s karcinoidovými nádormi sa priemerné (a mediánové) rovnovážne
koncentrácie oktreotidu v sére po opakovaných injekciách 10 mg, 20 mg a 30
mg Sandostatinu LAR podávaných v 4-týždňových intervaloch tiež zvyšovali
lineárne s dávkou a boli 1231 (894) ng/l, 2620 (2270) ng/l a 3928 (3010)
ng/l.

K akumulácii oktreotidu nad hodnotu, ktorá sa očakáva kvôli prekrývaniu
profilov uvoľňovania, nedošlo počas až 28 injekcií Sandostatinu LAR
podávaných v mesačných intervaloch.

Farmakokinetický profil oktreotidu po injekcii Sandostatinu LAR odráža
profil uvoľňovania z polymérového matrixu a jeho biodegradáciu. Keď sa
oktreotid uvoľní do systémového obehu, distribuuje sa v súlade s jeho
známymi farmakokinetickými vlastnosťami, ako sa popísali pri s.c. podaní.
Distribučný objem oktreotidu pri rovnovážnom stave je 0,27 l/kg a celkový
telesný klírens je 160 ml/min. Väzba na bielkoviny plazmy dosahuje 65 % a v
podstate žiadne liečivo sa neviaže na krvinky.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti
Akútna toxicita

V štúdiách akútnej toxicity oktreotidu na myšiach sa zistili hodnoty
LD50 pri i.v. podaní 72 mg/kg a pri s.c. podaní 470 mg/kg. Hodnota akútnej
LD50 oktreotidu pri i.v. podaní stanovená u potkanov bola 18 mg/kg.
Oktreotidacetát dobre znášali psy, ktoré dostali až 1 mg/kg telesnej
hmotnosti i.v. injekciou ako bolus.


Toxicita pri opakovanom podávaní

V štúdii opakovaného podávania, v ktorej potkany dostávali i.m. injekciou
2,5 mg Sandostatinu LAR v 50 mg mikrosférach každé 4 týždne po dobu 21
týždňov a v ktorej sa pitva vykonala v 26. týždni, sa nepozorovali žiadne
pitevné nálezy súvisiace s liekom. Jediné histopatologické nálezy, ktoré sa
považovali za významné, boli v mieste podania injekcie u pokusných aj
kontrolných zvierat, kde mikrosféry vyvolali reverzibilnú granulomatóznu
myozitídu. Po jednorazovej i.m. injekcii Sandostatinu LAR potkanom a
králikom sa biodegradácia mikrosfér u oboch druhov ukončila na 75. deň po
injekcii.
Mutagenita

Oktreotid a jeho metabolity nemali mutagénny potenciál, keď sa skúmali /in/
/vitro/ vo validovaných testovacích systémoch bakteriálnych a cicavčích
buniek. Zvýšený výskyt chromozómových zmien sa pozoroval /in vitro/ v bunkách
V79 čínskeho škrečka, hoci len pri vysokých a cytotoxických koncentráciách.
Chromozómové aberácie však neboli častejšie v ľudských lymfocytoch
inkubovaných s oktreotidacetátom /in vitro. In vivo/ sa nepozorovala žiadna
klastogénna aktivita v kostnej dreni myší, ktorým sa i.v. podával oktreotid
(mikronukleový test), a nezískali sa dôkazy o genotoxicite u myších samcov
pri stanovení reparácie DNK v hlavičkách spermií. Mikrosféry nemali
mutagénny potenciál, keď sa skúmali validovaným bakteriálnym testom /in/
/vitro/.


Karcinogenita/chronická toxicita

V štúdiách na potkanoch, ktoré dostávali s.c. Sandostatin v denných dávkach
až do 1,25 mg/kg telesnej hmotnosti, sa prevažne u určitého počtu samcov
pozorovali v mieste s.c. podávania fibrosarkómy po 52, 104 a 113/116
týždňoch. Miestne nádory sa vyskytli aj v kontrolnej skupine potkanov, ale
vznik týchto nádorov sa pripísal narušenej fibroplázii vyvolanej trvalými
dráždivými účinkami v mieste podávania injekcie, ktoré zosilnilo kyslé
vehikulum, obsahujúce kyselinu mliečnu a manitol. Tieto nešpecifické
tkanivové reakcie sú zjavne charakteristické pre potkany. Neoplastické
lézie sa nepozorovali ani u myší, ktoré denne dostávali s.c. injekcie
Sandostatinu v dávkach až do 2 mg/kg po dobu 98 týždňov, ani u psov, ktorí
denne dostávali s.c. dávky lieku po dobu 52 týždňov.

V štúdii karcinogenity na potkanoch, ktorým sa po dobu 116 týždňov podával
s.c. Sandostatin, sa pozorovali v maternici aj endometriálne
adenokarcinómy, ktorých výskyt dosiahol štatistickú významnosť pri
najvyššom s.c. dávkovaní 1,25 mg/kg telesnej hmotnosti denne. Tento nález
sprevádzal zvýšený výskyt endometritídy, znížený počet ovariálnych žltých
teliesok, znížený počet adenómov mliečnej žľazy a v maternici dilatácia
žliaz a lúmenu, čo poukazuje na stav hormonálnej nerovnováhy. Dostupné
informácie jasne naznačujú, že pozorované endokrinne sprostredkované nádory
u potkanov sú druhovo špecifické a nie sú významné pre použitie lieku u
ľudí.


Reprodukčná toxicita

Štúdie fertility, ako aj pre-, peri- a postnatálne sledovanie potkaních
samíc nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na reprodukčnú schopnosť a vývoj
potomstva pri s.c. podávaní dávok až do 1 mg/kg telesnej hmotnosti denne.
Určité spomalenie fyziologického rastu zaznamenané u mláďat bolo prechodné
a dalo sa pripísať inhibícii STH, vyvolanej nadmerným farmakodynamickým
účinkom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok
Injekčná liekovka

Polyglactinum 78,35 % nominálnej hmotnosti pri plnení, mannitolum 17,0 %
nominálnej hmotnosti pri plnení.
Naplnená injekčná striekačka

Súprava bez nástavca na liekovku/bezpečnej ihly a súprava s bezpečnou
ihlou:
Jedna naplnená injekčná striekačka (disperzné prostredie na injekčnú
suspenziu) obsahuje carmellosum natricum 12,5 mg, mannitolum 15 mg, aqua ad
iniectabilia q.s. ad 2,5 ml.

Súprava s nástavcom na liekovku a bezpečnou ihlou:
Jedna naplnená injekčná striekačka (disperzné prostredie na injekčnú
suspenziu) obsahuje carmellosum natricum (14 mg), mannitolum (12 mg),
poloxamerum 188 (4 mg), aqua ad iniectabilia q.s. ad 2 ml.

6.2 Inkompatibility

Sandostatin LAR mikrosféry na injekciu sa má používať ako obal na
jednorazové podanie, bez riedenia inými liekmi. Preto nie sú údaje o
kompatibilite s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

36 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote 2 – 8 °C (v chladničke). Neuchovávajte v mrazničke.
Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale, aby bola chránená pred
svetlom. Sandostatin LAR sa môže uchovávať pri teplote do 25 °C v deň
podania. Suspenzia sa však smie pripraviť až bezprostredne pred i.m.
injekciou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Súprava bez nástavca na liekovku/bezpečnej ihly:
Mikrosféry sú balené v sklenenej injekčnej liekovke s objemom 5 ml, ktorá
je uzavretá gumenou zátkou pokrytou teflonovou vrstvou a ochranným
hliníkovým pásikom a plastovým uzáverom.

Disperzné prostredie na prípravu injekčnej suspenzie (vehikulum) je balené
v naplnenej injekčnej striekačke, ktorá je uzavretá dvoma gumenými zátkami
(prednou a piestovou zátkou).

Dve ihly (40 mm, hrúbka 19).

Súprava bez nástavca s bezpečnou ihlou:
Mikrosféry sú balené v sklenenej injekčnej liekovke s objemom 5 ml, ktorá
je uzavretá gumenou zátkou pokrytou teflonovou vrstvou a ochranným
hliníkovým pásikom a plastovým uzáverom.

Disperzné prostredie na prípravu injekčnej suspenzie (vehikulum) je balené
v naplnenej sklenenej injekčnej striekačke, ktorá je uzavretá dvoma
gumenými zátkami (prednou a piestovou zátkou).

Jedna ihla (40 mm, hrúbka 19), jedna bezpečná injekčná ihla (40 mm, hrúbka
19).

Súprava s nástavcom na liekovku a bezpečnou ihlou:
Mikrosféry sú balené v sklenenej injekčnej liekovke s objemom 6 ml, ktorá
je uzavretá gumenou zátkou pokrytou fluoroelastomerovým filmom a ochranným
hliníkovým pásikom a plastovým uzáverom.

Disperzné prostredie na prípravu injekčnej suspenzie (vehikulum) je balené
v naplnenej sklenenej injekčnej striekačke, ktorá je uzavretá dvoma
gumenými zátkami (prednou a piestovou zátkou).

Nástavec na liekovku, jedna bezpečná injekčná ihla (40 mm, hrúbka 20).

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom
Pokyny na podanie Sandostatinu LAR intramuskulárnou injekciou


Súprava bez nástavca na liekovku/bezpečnej ihly:


|LEN NA PODANIE HLBOKOU INTRAGLUTEÁLNOU INJEKCIOU! |
|Obsah balenia: |
| |
| |
|[pic] |
| |
| |
| |
| |
| |
|Dôsledne dodržujte pokyny na prípravu injekčnej suspenzie, aby sa |
|zabezpečilo úplné nasýtenie prášku a jeho rovnomerné rozptýlenie |
|pred podaním i.m. injekcie. |
| |
|Suspenzia Sandostatinu LAR sa smie pripraviť až bezprostredne pred |
|podaním. Sandostatin LAR má podať len školený zdravotnícky |
|pracovník. |
| | |
| |Nechajte injekčnú liekovku so Sandostatinom |
| |LAR a injekčnú striekačku s vehikulom zohriať|
| |na izbovú teplotu. |
| | |
| |Odstráňte uzáver z injekčnej liekovky so |
| |Sandostatinom LAR. Zľahka poklepte na |
| |injekčnú liekovku, aby sa prášok usadil na |
| |jej dne. |
| | |
| |Odstráňte uzáver z injekčnej striekačky s |
| |vehikulom. Nasaďte jednu z priložených ihiel |
| |na injekčnú striekačku. |
| | |
| |Dezinfikujte gumenú zátku injekčnej liekovky |
| |tampónom napusteným alkoholom. |
| | |
| |Zaveďte ihlu cez stred gumenej zátky do |
| |injekčnej liekovky so Sandostatinom LAR. |
| | |
| |Opatrne, aby ste nezvírili prášok Sandostatin|
| |LAR, injikujte všetko vehikulum do injekčnej |
| |liekovky tak, aby stekalo po jej vnútornej |
| |stene. Neinjikujte vehikulum priamo do |
| |prášku. Vytiahnite ihlu z injekčnej liekovky.|
| | |
| [pic] |Nepotriasajte injekčnú liekovku, kým |
| |vehikulum úplne nezvlhčí prášok Sandostatin |
| |LAR (približne 2 – 5 min.). Bez prevracania |
| |injekčnej liekovky skontrolujte prášok na jej|
| |stenách a dne. Ak sú v prášku ešte suché |
| |miesta, počkajte do ich zvlhčenia. Zároveň |
| |pripravte pacienta na podanie injekcie. |
| [pic] |Po úplnom zvlhčení prášku injekčnou liekovkou|
| |jemne krúžte po dobu 30 – 60 sekúnd, kým sa |
| |vytvorí homogénna mliečnobiela suspenzia. |
| |Nepotriasajte prudko injekčnú liekovku, |
| |pretože to môže spôsobiť vyvločkovanie |
| |suspenzie, ktorá sa potom už nedá použiť. |
| |Okamžite znovu zaveďte ihlu cez gumenú zátku |
|[pic] |a potom, pri zošikmenej hladine a injekčnej |
| |liekovke naklonenej s uhlom asi 45°, pomaly |
| |nasajte obsah injekčnej liekovky do injekčnej|
| |striekačky. Neprevráťte injekčnú liekovku pri|
| |plnení injekčnej striekačky, pretože to môže |
| |ovplyvniť odobraté množstvo. |
| | |
| |Malé množstvo suspenzie obvykle zostane na |
| |stenách a dne injekčnej liekovky. Skutočný |
| |obsah injekčnej liekovky je vyšší o toto |
| |nadstavené množstvo. |
| | |
| | |
| |Okamžite nasaďte novú ihlu (z balenia). |
| | |
| |Injekčná suspenzia sa musí podať |
| |bezprostredne po jej príprave. Podľa potreby |
| |jemne obracajte injekčnú striekačku, aby |
| |suspenzia zostala homogénna. Vytlačte z |
| |injekčnej striekačky vzduch. |
|[pic] |Dezinfikujte miesto podania tampónom |
| |napusteným alkoholom. Zaveďte ihlu do pravého|
| |alebo ľavého sedacieho svalu a potiahnite |
| |piest, aby ste sa uistili, že nedošlo k |
| |prepichnutiu krvnej cievy. Pomaly a pri |
| |stálom tlaku na piest striekačky podajte |
| |suspenziu i.m. hlbokou intragluteálnou |
| |injekciou. Ak sa ihla upchá, použite novú |
| |ihlu s rovnakým priemerom (40 mm, hrúbka 19).|
| | |
| | |
| |Sandostatin LAR sa smie podať len hlbokou |
| |intragluteálnou injekciou, nikdy i.v. Ak |
| |dôjde k prepichnutiu krvnej cievy, použite |
| |novú ihlu a podajte injekciu do iného miesta.|
| | |
| | |Súprava s bezpečnou ihlou:


LEN NA PODANIE HLBOKOU INTRAGLUTEÁLNOU INJEKCIOU!


Obsah balenia:

[pic]
|a |1 injekčná liekovka s práškom na injekčnú suspenziu Sandostatin |
| |LAR |
|b |1 naplnená injekčná striekačka obsahujúca disperzné prostredie na |
| |rekonštitúciu (vehikulum) |
|c |1 štandardná ihla (40 mm, hrúbka 19) na prípravu rekonštitúcie |
|d |1 bezpečná injekčná ihla (40 mm, hrúbka 19) |_

Dôsledne dodržujte pokyny na prípravu injekčnej suspenzie, aby sa
zabezpečilo úplné nasýtenie prášku a jeho rovnomerné rozptýlenie pred
podaním i.m. injekcie.

Suspenzia Sandostatinu LAR sa smie pripraviť až bezprostredne pred podaním.
Sandostatin LAR má podať len školený zdravotnícky pracovník.

_

_


|Krok č.1 |[pic] |
|Pred manipuláciou nechajte injekčnú liekovku | |
|so Sandostatinom LAR a injekčnú striekačku s | |
|vehikulom zohriať na izbovú teplotu a umyte si| |
|ruky mydlom a teplou vodou. | |
| | |
|Balenie položte na čistý a rovný povrch. | |
| | |
|Odstráňte uzáver z injekčnej liekovky so | |
|Sandostatinom LAR. Zľahka poklepte na injekčnú| |
|liekovku, aby sa prášok usadil na jej dne. | |
|Krok č.2 |[pic] |
|Odstráňte uzáver z injekčnej striekačky | |
|s vehikulom a nasaďte štandardnú ihlu „c“ | |
|určenú na rekonštitúciu. | |
| | |
|Poznámka: Dbajte na to, aby ste nenasadili | |
|bezpečnú injek- čnú ihlu. | |
|Krok č.3 |[pic] |
|Očistite gumenú zátku injekčnej liekovky | |
|tampónom napusteným alkoholom. | |
| | |
|Zaveďte ihlu cez stred gumenej zátky do | |
|injekčnej liekovky so Sandostatinom LAR. | |
|Krok č.4 |[pic] |
|Opatrne, aby ste nezvírili prášok Sandostatin | |
|LAR, injikujte všetko vehikulum do injekčnej | |
|liekovky tak, aby stekalo po jej vnútornej | |
|stene. Neinjikujte vehikulum priamo do prášku.| |
| | |
| | |
|Vytiahnite ihlu z injekčnej liekovky. Aby ste | |
|zabránili kontaminácii, dbajte na to, aby sa | |
|ihla nedostala do kontaktu s | |
|iným povrchom. | |
|Krok č.5 |[pic] |
|Nepotriasajte injekčnú liekovku, kým vehikulum| |
|úplne nezvlhčí prášok Sandostatin LAR | |
|(približne 2 – 5 min.). Bez prevracania | |
|injekčnej liekovky skontrolujte prášok na jej | |
|stenách a dne. Ak sú v prášku ešte suché | |
|miesta, počkajte do ich zvlhčenia. Zároveň | |
|pripravte pacienta na podanie injekcie. | |
|Krok č.6 |[pic] |
|Po úplnom zvlhčení prášku injekčnou liekovkou | |
|jemne krúžte po dobu 30 – 60 sekúnd, kým sa | |
|vytvorí homogénna mliečnobiela suspenzia. | |
|Nepotriasajte prudko injekčnú liekovku, | |
|pretože to môže spôsobiť vyvločkovanie | |
|suspenzie, ktorá sa potom už nedá použiť. | |
|Krok č.7 |[pic] |
|Okamžite znovu zaveďte ihlu cez gumenú zátku a| |
|potom, pri zošikmenej hladine a injekčnej | |
|liekovke naklonenej s uhlom asi 45°, pomaly | |
|nasajte obsah injekčnej liekovky do injekčnej | |
|striekačky. Neprevráťte injekčnú liekovku pri | |
|plnení injekčnej striekačky, pretože to môže | |
|ovplyvniť odobraté množstvo. | |
| | |
|Malé množstvo suspenzie obvykle zostane na | |
|stenách a dne injekčnej liekovky. Skutočný | |
|obsah injekčnej liekovky je vyšší o toto | |
|nadstavené množstvo. | |
|Krok č.8 |[pic] |
|Z naplnenej injekčnej striekačky odstráňte | |
|štandardnú ihlu a okamžite na striekačku | |
|nasaďte bezpečnú injekčnú ihlu. | |
|Krok č.9 |[pic] |
|Odstráňte z ihly ochranný kryt, podľa potreby | |
|jemne obracajte injekčnú striekačku, aby | |
|suspenzia zostala homogénna. Vytlačte z | |
|injekčnej striekačky vzduch. | |
|Liek je teraz pripravený na podanie. Injekčná | |
|suspenzia sa musí podať bezprostredne po jej | |
|príprave. | |
|Krok č.10 |[pic] |
|Očistite miesto podania tampónom napusteným | |
|alkoholom. | |
|Zaveďte ihlu do pravého alebo ľavého sedacieho| |
|svalu a potiahnite piest, aby ste sa uistili, | |
|že nedošlo k prepichnutiu krvnej cievy. Pomaly| |
|a pri stálom tlaku na piest striekačky podajte| |
|suspenziu i.m. hlbokou intragluteálnou | |
|injekciou. | |
| | |
|Sandostatin LAR sa smie podať len hlbokou | |
|intragluteálnou injekciou, nikdy i.v. | |
| |[pic][pic] |
|Krok č.11 | |
|Jednou rukou aktivujte bezpečnostný systém | |
|ihly | |
|buď za pomoci pevného povrchu, napr. stola | |
|alebo prstom, napr. ukazovákom, dbajte však | |
|stále na to, aby ste mali všetky prsty za | |
|hrotom ihly. | |
| | |
|Počuteľné kliknutie potvrdí správnu aktiváciu | |
|bezpečnostného systému. | |
| | |
|Ihneď zlikvidujte všetok obalový materiál a | |
|pomôcky použité na prípravu suspenzie a | |
|podania lieku zahodením do kontajnera na ostré| |
|predmety, ktorý je na to určený. | |


Súprava s nástavcom na liekovku a bezpečnou ihlou:


LEN NA PODANIE HLBOKOU INTRAGLUTEÁLNOU INJEKCIOU!


Obsah balenia:


|[pic] |
|a |1 injekčná liekovka s práškom na injekčnú suspenziu Sandostatin |
| |LAR |
|b |1 naplnená injekčná striekačka obsahujúca disperzné prostredie na |
| |rekonštitúciu (vehikulum) |
|c |1 nástavec na liekovku na prípravu rekonštitúcie |
|d |1 bezpečná injekčná ihla (40 mm, hrúbka 20) |
Dôsledne dodržujte pokyny na prípravu injekčnej suspenzie, aby sa
zabezpečila správna rekonštitúcia lieku pred podaním i.m. injekcie.

Suspenzia Sandostatinu LAR sa smie pripraviť až bezprostredne pred podaním.
Sandostatin LAR má podať len školený zdravotnícky pracovník.

_

_

|Krok č.1 |[pic] |
|Vyberte injekčnú súpravu Sandostatin LAR z | |
|chladiaceho úložiska a nechajte ju zohriať na | |
|izbovú teplotu. Na ohriatie je potrebných | |
|približne 30 až 60 minút, doba mimo | |
|chladiaceho priestoru však nesmie prekročiť 24| |
|hodín. | |
| | |
|Umyte si ruky mydlom a teplou vodou. Balenie | |
|položte na čistý a rovný povrch. Z blistrového| |
|podnosu s injekčnou súpravou odstráňte vrchnú | |
|fóliu. | |
|Uchopte injekčnú liekovku so Sandostatinom LAR| |
|a odstráňte uzáver. | |
|Krok č.2 |[pic] |
|Očistite gumenú zátku injekčnej liekovky | |
|tampónom napusteným alkoholom. | |
|Poznámka: Po očistení sa gumenej zátky už | |
|nedotýkajte. | |
| | |
|Z blistrového podnosu s nástavcom na liekovku | |
|odstráňte vrchnú fóliu. Nástavec na liekovku | |
|z blistrového podnosu NEVYŤAHUJTE. | |
|Uchopte blistrový podnos, umiestnite nástavec | |
|na liekovku na vrch liekovky a zatlačte smerom| |
|dole, až budete počuť kliknutie, ktoré potvrdí| |
|správne zaklapnutie na miesto. | |
|Uchopte blistrový podnos za vrchnú časť a |[pic] |
|kolmým pohybom nahor odpojte blistrový podnos | |
|od nástavca na liekovku. | |
|Krok č.3 |[pic] |
|Odstráňte uzáver z injekčnej striekačky | |
|s vehikulom a zatočte ju do závitu na nástavci| |
|na liekovku. | |
|Pomalým zatlačením piestu injikujte všetko |[pic] |
|vehikulum do liekovky. | |
|Krok č.4 |[pic] |
|Ponechajte liekovku stáť, kým vehikulum úplne | |
|nezvlhčí prášok Sandostatin LAR (približne 2 –| |
|5 min.). Zároveň pripravte pacienta na podanie| |
|injekcie. | |
| | |
|Poznámka: Je v poriadku, ak sa pre mierny | |
|pretlak v liekovke piest striekačky posunie | |
|nahor. | |
|Krok č.5 |[pic] |
|Po úplnom zvlhčení prášku zatlačte piest plne | |
|nadol. | |
| | |
|Piest držte zatlačený a vo vodorovnom smere | |
|mierne trepte liekovkou po dobu približne 30 | |
|sekúnd. | |
| | |
|Skontrolujte zrakom, či je prášok úplne | |
|suspendovaný (homogénna mliečnobiela | |
|suspenzia). Pokiaľ nie, po dobu ďalších 30 | |
|sekúnd mierne trepte liekovkou. | |
| |[pic] |
|Krok č.6 | |
|Prevráťte striekačku a liekovku naruby a | |
|pomaly natiahnite celý obsah liekovky do | |
|striekačky. | |
| |[pic] |
|Vykrúťte striekačku zo závitu na nástavci na | |
|liekovku. | |
| | |
|Injekčná suspenzia sa musí podať bezprostredne| |
|po jej príprave. | |
| |[pic] |
|Krok č.7 | |
|Zatočte bezpečnú injekčnú ihlu do závitu na | |
|striekačke. | |
| |[pic] |
|Odstráňte z ihly ochranný kryt, podľa potreby | |
|jemne obracajte injekčnú striekačku, aby | |
|suspenzia zostala homogénna. Jemne po | |
|striekačke poklepte aby ste odstránili | |
|vzduchové bubliny a vytlačte ich zo striekačky| |
|von. | |
| | |
|Liek je teraz pripravený na okamžité podanie. | |
|Krok č.8 | [pic] |
|Sandostatin LAR sa smie podať len hlbokou | |
|intragluteálnou injekciou, nikdy i.v. | |
|Očistite miesto podania tampónom napusteným | |
|alkoholom. | |
|Zaveďte ihlu do pravého alebo ľavého sedacieho| |
|svalu a potiahnite piest, aby ste sa uistili, | |
|že nedošlo k prepichnutiu krvnej cievy. Pokiaľ| |
|sa tak stane, zmeňte miesto vpichu. | |
|Pomaly a pri stálom tlaku na piest striekačky | |
|podajte suspenziu. Po podaní celej dávky | |
|vytiahnite ihlu z miesta vpichu a aktivujte | |
|bezpečnostný systém podľa obrázku nižšie (krok| |
|č.9). | |
|Krok č.9 |[pic][pic] |
|Jednou rukou aktivujte bezpečnostný systém | |
|ihly: | |
|buď pritlačením kĺbovej časti o pevný povrch, | |
|napr. stôl | |
|alebo potlačením kĺbu prstom, napr. | |
|ukazovákom, dbajte však stále na to, aby ste | |
|mali všetky prsty za hrotom ihly. | |
| | |
|Počuteľné kliknutie potvrdí správnu aktiváciu | |
|bezpečnostného systému. | |
| | |
|Ihneď zlikvidujte liekovku a striekačku s | |
|ihlou zahodením do kontajnera na ostré | |
|predmety, alebo do iného pevného | |
|uzatvárateľného kontajnera. | |


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Sandostatin LAR 10 mg: 56/0275/00-S
Sandostatin LAR 20 mg: 56/0276/00-S
Sandostatin LAR 30 mg: 56/0277/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Sandostatin LAR 10 mg: 07.11.2000/bez časového obmedzenia
Sandostatin LAR 20 mg: 21.09.2000/bez časového obmedzenia
Sandostatin LAR 30 mg: 29.09.2000/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2012


ODPORÚČANIA PRE STAROSTLIVOSť O PACIENTOV POČAS LIEČBY
Sandostatinom LAR vzhľadom na možnosť
vzniku žlčových kAMEŇOV

1. Pred začatím liečby oktreotidom sa u pacientov má vykonať
ultrazvukové vyšetrenie žlčníka.
2. Počas celej liečby Sandostatinom LAR sa má pravidelne opakovať
ultrazvukové vyšetrenie žlčníka, najlepšie v intervaloch 6 mesiacov.
3. Ak mal pacient kamene už pred začatím liečby, má sa zvážiť prípadný
prínos liečby Sandostatinom LAR vzhľadom na prípadné riziko spojené
so žlčovými kameňmi. Zatiaľ sa nedokázalo, že by Sandostatin LAR
nepriaznivo ovplyvňoval priebeh a prognózu žlčových kameňov, ak sú už
prítomné.
4. Postup u pacientov, u ktorých vznikli žlčové kamene počas liečby
Sandostatinom LAR:
i. Asymptomatické žlčové kamene
Sandostatin LAR možno buď vysadiť, alebo podávať ďalej, v závislosti
od prehodnotenia pomeru prínosu a rizika liečby. V obidvoch prípadoch nie
sú potrebné iné opatrenia, len pacienta ďalej sledovať, a to aj častejšie,
ak sa to považuje za potrebné.
ii. Symptomatické žlčové kamene
Sandostatin LAR možno buď vysadiť, alebo podávať ďalej, v závislosti
od prehodnotenia pomeru prínosu a rizika liečby. V obidvoch prípadoch sa
žlčové kamene liečia rovnako ako akékoľvek žlčové kamene, ktoré spôsobujú
príznaky. Z medicínskeho hľadiska môže liečba zahŕňať kombináciu žlčových
kyselín (napr. kyselinu chenodeoxycholovú [CDCA] spolu s kyselinou
ursodeoxycholovou [UDCA]), alebo monoterapiu kyselinou ursodeoxycholovou
[UDCA] spolu s ultrazvukovým sledovaním, pokiaľ kamene úplne nevymiznú.
Spôsob podávania a trvanie liečby, pozri schválený súhrn
charakteristických vlastností CDCA a/alebo UDCA.


-----------------------
1 NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA OBSAHUJÚCA DISPERZNÉ PROSTREDIE NA PRÍPRAVU
INJEKČNEJ SUSPENZIE (VEHIKULUM) + 2 IHLY

1 injekčná liekovka s práškom na injekčnú suspenziu Sandostatin LAR

PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č. 2107/10407,
2107/10408, 2107/10409
PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č. 2107/0329,
2107/0330, 2107/0331
PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č. 2106/6605,
2106/6606, 2106/6607
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU


Sandostatin® LAR® 10 mg


Sandostatin® LAR® 20 mg


Sandostatin® LAR® 30 mg2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivo je octreotidum ako voľný peptid. 10 mg, 20 mg alebo 30 mg
predstavuje nominálne 4,15% hmotnosti pri plnení, čo zodpovedá 4,65%
oktreotidacetátu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu

Prášok: biely až slabo nažltlý prášok
Rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu: číra, bezfarebná tekutina

Sandostatin LAR je dlhodobo účinkujúca depotná injekčná forma oktreotidu.
Prášok (mikrosféry na injekčnú suspenziu) sa suspendujú vo vehikule
bezprostredne pred i.m. injekciou.

Suspenzia Sandostatinu LAR obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka
v jednej dávke, t.j. v podstate „neobsahuje sodík“.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba pacientov s akromegáliou
. ktorých ochorenie primerane kontroluje s.c. liečba Sandostatinom
. u ktorých je chirurgický zákrok alebo rádioterapia nevhodná alebo
neúčinná, alebo v medziobdobí, kým sa plne prejaví účinok rádioterapie
(pozri časť 4.2).

Liečba pacientov so symptómami spojenými s hormonálne aktívnymi
gastroenteropankreatickými nádormi, u ktorých symptómy primerane kontroluje
s.c. liečba Sandostatinom:
1. karcinoidové nádory s príznakmi karcinoidového syndrómu
2. VIP-ómy
3. glukagonómy
4. gastrinómy (Zollingerov-Ellisonov syndróm)
5. inzulinómy (na predchádzanie hypoglykémii pred operáciou týchto nádorov
a na udržiavaciu liečbu)
6. GRF-ómy.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Sandostatin LAR možno podávať len hlbokou intragluteálnou injekciou. Pri
opakovaných intragluteálnych injekciách sa má striedať podávanie do ľavého
a pravého sedacieho svalu (pozri časť 6.6 ).

Akromegália
U pacientov, ktorých ochorenie primerane kontroluje s.c. Sandostatin, sa
odporúča začať liečbu podávaním 20 mg Sandostatinu LAR v 4-týždňových
intervaloch po dobu 3 mesiacov. Liečbu Sandostatinom LAR možno začať v deň
po poslednej dávke s.c. Sandostatinu. Dávkovanie sa má následne upraviť
podľa sérových koncentrácií rastového hormónu (STH) a rastového faktora
podobného inzulínu 1/somatomedínu C (IGF-1) a klinických príznakov.

U pacientov, ktorých klinické príznaky a biochemické parametre (STH, IGF-1)
nie sú úplne pod kontrolou počas tohoto 3-mesačného obdobia (koncentrácie
STH sú stále vyššie ako 2,5 (g/l), možno dávku zvýšiť na 30 mg každé 4
týždne.

Pacientom, ktorých koncentrácie STH sú trvalo nižšie ako 1 (g/l, ktorých
sérové koncentrácie IGF-1 sa normalizovali a u ktorých väčšina
reverzibilných príznakov a prejavov akromegálie zmizla po 3 mesiacoch
liečby dávkou 20 mg, možno podávať 10 mg Sandostatinu LAR každé 4 týždne.
Avšak osobitne u tejto skupiny pacientov sa odporúča dôsledne monitorovať
primeranú kontrolu sérových koncentrácií STH a IGF-1, ako aj klinické
príznaky a prejavy pri tejto nízkej dávke Sandostatinu LAR.

U pacientov liečených stabilnou dávkou Sandostatinu LAR sa má každých 6
mesiacov stanoviť STH a IGF-1.

U pacientov, u ktorých je chirurgický zákrok alebo rádioterapia nevhodná
alebo neúčinná, alebo v medziobdobí, kým sa plne prejaví účinok
rádioterapie, sa odporúča krátke obdobie skúšobných dávok s.c. podávaného
Sandostatinu, aby sa stanovila odpoveď a systémová znášanlivosť oktreotidu
pred začatím liečby Sandostatinom LAR, ako je popísané vyššie.

Hormonálne aktívne gastroenteropankreatické nádory
U pacientov, ktorých symptómy primerane kontroluje s.c. Sandostatin, sa
odporúča začať liečbu podávaním 20 mg Sandostatinu LAR v 4-týždňových
intervaloch. Liečba s.c. Sandostatinom má pokračovať v dávke, ktorá bola
predtým účinná, počas 2 týždňov od prvej injekcie Sandostatinu LAR.

U pacientov, ktorí sa predtým neliečili s.c. Sandostatinom, sa odporúča
začať s podávaním s.c. Sandostatinu v dávke 0,1 mg trikrát denne počas
krátkeho obdobia (približne 2 týždne), aby sa stanovila odpoveď a systémová
znášanlivosť oktreotidu pred začatím liečby Sandostatinom LAR, ako je
popísané vyššie.

U pacientov, ktorých symptómy a biologické markery sú pod dostatočnou
kontrolou po 3 mesiacoch liečby, možno dávku znížiť na 10 mg Sandostatinu
LAR každé 4 týždne.

U pacientov, ktorých symptómy sú len pod čiastočnou kontrolou po 3
mesiacoch liečby, možno dávku zvýšiť na 30 mg Sandostatinu LAR každé 4
týždne.

V dňoch, keď sa počas liečby Sandostatinom LAR zosilnia symptómy súvisiace
s gastroenteropankreatickými nádormi, sa odporúča okrem toho podať s.c.
Sandostatin v dávke, ktorá sa používala pred liečbou Sandostatinom LAR. K
tomu môže dôjsť hlavne počas prvých 2 mesiacov liečby, kým sa dosiahnu
terapeutické koncentrácie oktreotidu.

Použitie u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek
Zhoršená funkcia obličiek neovplyvnila celkovú expozíciu (AUC) oktreotidu,
keď sa podal s.c. ako Sandostatin. Preto nie je potrebná úprava dávkovania
Sandostatinu LAR.

Použitie u pacientov so zhoršenou funkciou pečene
V klinickom skúšaní Sandostatinu podávaného s.c. a i.v. sa zistilo, že
eliminačná schopnosť sa môže znížiť u pacientov s cirhózou pečene, ale nie
u pacientov so steatózou pečene. Vzhľadom na široké terapeutické okno
oktreotidu nie je potrebná úprava dávkovania Sandostatinu LAR u pacientov s
cirhózou pečene.

Použitie u starších pacientov
V klinickom skúšaní Sandostatinu podávaného s.c. nebolo potrebné upraviť
dávkovanie u 65-ročných a starších osôb. Preto nie je potrebná úprava
dávkovania Sandostatinu LAR u tejto skupiny pacientov.

Použitie u detí
Skúsenosti s použitím Sandostatinu LAR u detí sú veľmi obmedzené.

4.3 Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na oktreotid alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku
(pozri časť 6.1).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecné
Pretože nádory hypofýzy, ktoré vylučujú STH, sa môžu niekedy zväčšovať
a spôsobiť vážne
komplikácie (napr. poruchy zorného poľa), je dôležité, aby boli všetci
pacienti starostlivo sledovaní. Ak sa objavia príznaky zväčšovania nádoru,
majú sa uvážiť iné liečebné postupy.

Terapeutický prínos zníženia hladín rastového hormónu (STH) a normalizácie
koncentrácie rastového faktora podobného inzulínu 1 (IGF-1) u pacientok
s akromegáliou môže prípadne obnoviť plodnosť. Ak je to potrebné, má sa
pacientkám, ktoré môžu otehotnieť, odporučiť používanie vhodného spôsobu
antikoncepcie počas liečby oktreotidom.

Pri dlhodobej liečbe oktreotidom sa má u pacientov sledovať funkcia štítnej
žľazy.

Kardiovaskulárny systém
Zaznamenali sa menej časté prípady bradykardie. Môže byť potrebné upraviť
dávky liekov ako sú betablokátory, blokátory kalciových kanálov alebo látok
kontrolujúcich rovnováhu tekutín a elektrolytov.

Žlčník
Vznik žlčových kameňov sa pozoroval u 15 – 30% pacientov, ktorí dlhodobo
dostávali s.c. Sandostatin. Prevalencia u celkovej populácie (vo veku 40 –
60 rokov) je asi 5 – 20%. Z dlhodobej expozície Sandostatinu LAR u
pacientov s akromegáliou alebo gastroenteropankreatickými nádormi možno
usudzovať, že liečba Sandostatinom LAR nezvyšuje incidenciu vzniku žlčových
kameňov v porovnaní so s.c. liečbou.

Ultrazvukové vyšetrenie žlčníka sa však odporúča vykonať pred liečbou a
počas liečby Sandostatinom LAR v intervaloch asi 6 mesiacov. Ak vzniknú
žlčové kamene, zvyčajne nevyvolávajú príznaky; kamene spôsobujúce príznaky
sa majú liečiť buď rozpúšťaním žlčovými kyselinami, alebo chirurgicky.
(Pozri /Odporúčania pre starostlivosť o pacientov počas liečby Sandostatinom/
/LAR vzhľadom na možnosť vzniku žlčových kameňov/).

Metabolizmus glukózy
Keďže Sandostatin LAR má tlmivý účinok na uvoľňovanie STH, glukagónu a
inzulínu, môže ovplyvniť reguláciu glukózy. Môže sa zhoršiť postprandiálna
tolerancia glukózy. Ako sa zaznamenalo u pacientov liečených s.c.
Sandostatinom, v niektorých prípadoch môže vzniknúť stav trvalej
hyperglykémie ako následok dlhodobého podávania.

U pacientov s diabetes mellitus typu I Sandostatin LAR pravdepodobne
ovplyvní reguláciu glukózy a môže sa znížiť potreba inzulínu. U pacientov,
ktorí nemajú diabetes mellitus alebo u pacientov s diabetes mellitus typu
II s čiastočne zachovanými rezervami inzulínu môže mať s.c. podávanie
Sandostatinu za následok zvýšenie postprandiálnej glykémie. Preto sa
odporúča sledovať glukózovú toleranciu a antidiabetickú liečbu.

U pacientov s inzulinómami môže oktreotid vzhľadom na relatívne účinnejšie
tlmenie sekrécie STH a glukagónu ako sekrécie inzulínu a vzhľadom na
kratšie trvanie tlmivého účinku na inzulín prehĺbiť hypoglykémiu a predĺžiť
jej trvanie. Týchto pacientov je potrebné starostlivo sledovať.

Výživa
Oktreotid môže u niektorých pacientov ovplyvniť resorpciu tukov z potravy.

U niektorých pacientov, ktorí dostávali liečbu oktreotidom, sa pozorovali
znížené hladiny vitamínu B12 a abnormálne hodnoty Schillingových testov.
Hladiny vitamínu B12 sa odporúča sledovať počas liečby Sandostatinom u
pacientov, ktorí majú v anamnéze nedostatok vitamínu B12.

4.5 Liekové a iné interakcie

Zistilo sa, že Sandostatin znižuje črevnú resorpciu cyklosporínu
a spomaľuje resorpciu cimetidínu.

Súčasné podanie oktreotidu a bromokriptínu zvyšuje biologickú dostupnosť
bromokriptínu.

Malý počet publikovaných údajov naznačuje, že analógy somatostatínu môžu
znížiť metabolický klírens zlúčenín, o ktorých je známe, že sa metabolizujú
enzýmami cytochrómu P450, čo môže byť dôsledkom tlmenia rastového hormónu.
Pretože sa nedá vylúčiť, že oktreotid môže mať tento účinok, je potrebné
opatrne postupovať pri použití iných liečiv, ktoré sú metabolizované hlavne
CYP3A4 a ktoré majú nízky terapeutický index (napr. chinidín, terfenadín).

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispzícii dostatočné a dobre kontrolované štúdie s gravidnými
ženami. Po uvedení na trh boli hlásené údaje o obmedzenom počte gravidít,
počas ktorých došlo k expozícii lieku u pacientok s akromegáliou,
v polovici prípadov však nie je známy výsledok gravidity. Väčšina žien
dostávala oktreotid počas prvého trimestra gravidity v dávkach v rozmedzí
100 až 300 µg/deň Sandostatinu s.c. alebo 20 až 30 mg/mesiac Sandostatinu
LAR. V približne 2/3 prípadov so známym výsledkom sa ženy rozhodli
pokračovať v liečbe oktreotidom počas gravidity. Vo väčšine prípadov so
známym výsledkom boli hlásení normálni novorodenci, ale aj viaceré
spontánne potraty počas prvého trimestra a niekoľko indukovaných potratov.

V prípadoch, keď boli hlásené výsledky gravidity, sa nevyskytli žiadne
vrodené anomálie alebo malformácie spôsobené použitím oktreotidu.

Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na
graviditu/,/ embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj okrem
určitého prechodného spomalenia fyziologického rastu (pozri 5.3).

Sandostatin sa má predpisovať gravidným ženám len v naliehavých prípadoch
(pozri aj časť 4.4).

Laktácia
Nie je známe, či sa oktreotid vylučuje do materského mlieka u ľudí. Štúdie
na zvieratách preukázali vylučovanie oktreotidu do materského mlieka.
Pacientky počas liečby Sandostatinom nemajú dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú údaje o vplyve Sandostatinu LAR na schopnosť viesť vozidlo a
obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie nežiaduce reakcie hlásené počas liečby oktreotidom zahŕňajú
gastrointestinálne poruchy, poruchy nervového systému, poruchy pečene
a žlčových ciest a poruchy metabolizmu a výživy.

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie v klinických skúšaniach, v ktorých
sa podával oktreotid, boli hnačka, bolesť brucha, nauzea, flatulencia,
bolesť hlavy, vznik žlčových kameňov, hyperglykémia a zápcha. Ďalšie často
hlásené nežiaduce reakcie boli závraty, lokalizovaná bolesť, žlčové blato,
porucha funkcie štítnej žľazy (napr. pokles haldiny hormónu stimulujúceho
štítnu žľazu (TSH(, pokles celkového T4 a pokles voľného T4), riedke
stolice, zhoršená glukózová tolerancia, vracanie, asténia a hypoglykémia.

V zriedkavých prípadoch môžu gastrointestinálne účinky pripomínať akútnu
nepriechodnosť čriev s postupujúcim rozpätím brucha, silnou bolesťou
v epigastriu, pohmatovou citlivosťou brušnej steny a s reflexným napínaním
svalstva pri pohmate brucha.

Aj keď sa mierne vylučovanie tukov v stolici môže zvýšiť, dosiaľ sa
nedokázalo, že by dlhodobá liečba oktreotidom viedla k nedostatočnej výžive
následkom nedostatočnej absorpcie.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa zaznamenala počas prvých hodín alebo dní
liečby s.c. Sandostatinom akútna pankreatitída, ktorá ustúpila po vysadení
lieku. Okrem toho sa u pacientov dlhodobo liečených Sandostatinom
zaznamenala pankreatitída spôsobená žlčovými kameňmi.

Nasledujúce nežiaduce liekové reakcie uvedené v Tabuľke 1 sú zhrnutím
reakcií zaznamenaných v klinických skúšaniach s oktreotidom a spontánnych
hlásení nežiaducich účinkov.

U pacientov s akromegáliou aj u pacientov s karcinoidovým syndrómom sa
pozorovali zmeny EKG, ako predĺženie intervalu QT, posuny osi, včasná
repolarizácia, nízka voltáž, prechod R/S, včasná progresia kmitu R a
nešpecifické zmeny segmentu ST a vlny T. Súvislosť medzi týmito udalosťami
a oktreotidacetátom nie je preukázaná, pretože mnohí z týchto pacientov
majú základné ochorenie srdca (pozri časť 4.4).

Nežiaduce reakcie na liek (Tabuľka 1) sú zoradené podľa frekvencie,
najčastejšie ako prvé, podľa nasledujúcich kritérií: veľmi časté (/?/1/10),
časté (/?/1/100, <1/10), menej časté (/?/1/1 000, <1/100), zriedkavé
(/?/1/10 000, <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), zahŕňajúce ojedinelé
hlásenia. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky
usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie na liek zaznamenané v klinických skúšaniach

|Poruchy a ochorenia | |
|gastrointestinálneho | |
|traktu | |
|Veľmi časté: |Hnačka, bolesť brucha, nauzea, zápcha, |
| |flatulencia |
|Časté: |Dyspepsia, vracanie, nadúvanie, |
| |steatorea, riedka stolica, zmena farby |
| |stolice |
|Poruchy nervového systému| |
|Veľmi časté: |Bolesť hlavy |
|Časté: |Závraty |
|Poruchy endokrinného | |
|systému | |
|Časté: |Hypotyreoidizmus, porucha funkcie štítnej|
| |žľazy (napr. pokles TSH, pokles celkového|
| |T4 a pokles voľného T4) |
|Ochorenia pečene a | |
|žlčových ciest | |
|Veľmi časté: |Žlčové kamene. |
|Časté: |Cholecystitída, žlčové blato, |
| |hyperbilirubinémia |
|Poruchy metabolizmu a | |
|výživy | |
|Veľmi časté: |Hyperglykémia |
|Časté: |Hypoglykémia, zhoršená glukózová |
| |tolerancia, anorexia |
|Menej časté: |Dehydratácia |
|Celkové ochorenia a | |
|reakcie v mieste podania | |
|Veľmi časté: |Bolesť lokalizovaná v mieste podania |
| |injekcie |
|Abnormálne laboratórne a | |
|funkčné vyšetrenia | |
|Časté: |Zvýšené hladiny aminotransferáz |
|Poruchy kože a podkožného| |
|tkaniva | |
|Časté: |Pruritus, exantém, alopécia |
|Ochorenia dýchacej | |
|sústavy, hrudníka a | |
|mediastína | |
|Časté: |Dyspnoe |
|Ochorenia srdca a poruchy| |
|srdcovej činnosti | |
|Časté: |Bradykardia |
|Menej časté: |Tachykardia |

Po uvedení na trh
Spontánne hlásené nežiaduce reakcie uvedené v Tabuľke 2 sú hlásené
dobrovoľne a nie je pri nich vždy možné spoľahlivo stanoviť frekvenciu
alebo príčinnú súvislosť s expozíciou lieku.

Tabuľka 2 Nežiaduce reakcie na liek pochádzajúce zo spontánnych hlásení

|Poruchy imunitného systému |Anafylaxia, alergické reakcie/reakcie |
| |z precitlivenosti |
|Poruchy kože a podkožného |Urtikária |
|tkaniva | |
|Ochorenia pečene a žlčových |Akútna pankreatitída, akútna |
|ciest |hepatitída bez cholestázy, |
| |cholestatická hepatitída, cholestáza, |
| |žltačka, cholestatická žltačka |
|Ochorenia srdca a poruchy |Arytmie |
|srdcovej činnosti | |
|Abnormálne laboratórne a |Zvýšené hladiny alkalickej fosfatázy, |
|funkčné vyšetrenia |zvýšené hladiny |
| |gama-glutamyltransferázy |


4.9 Predávkovanie

Zaznamenal sa obmedzený počet náhodných predávkovaní Sandostatinu LAR.
Dávky Sandostatinu LAR boli v rozmedzí 100 mg až 163 mg/mesiac. Jediná
hlásená nežiaduca udalosť boli návaly horúčavy.

Sú správy o pacientoch s karcinómami, ktorí dostali dávky Sandostatinu LAR
do 60 mg/mesiac a do 90 mg/2 týždne. Tieto dávky sa spravidla dobre
znášali; zaznamenali sa však nasledujúce nežiaduce udalosti: časté močenie,
únava, depresia, úzkosť a nedostatočná sústredenosť.

Liečba predávkovania je symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítor sekrécie rastového hormónu, ATC kód:
H01CB02.

Oktreotid je syntetický oktapeptidový derivát prirodzene sa vyskytujúceho
somatostatínu s podobnými farmakologickými účinkami, ale podstatne dlhším
trvaním účinku. Tlmí patologicky zvýšenú sekréciu rastového hormónu (STH),
hormónu stimulujúceho štítnu žľazu (tyreotropínu - TSH), ako aj niektorých
peptidových hormónov gastroenteropankreatického systému (glukagónu,
gastrínu, inzulínu, vazoaktívneho intestinálneho polypeptidu - VIP) a
sérotonínu.

U zvierat je oktreotid v porovnaní so somatostatínom účinnejší inhibítor
uvoľňovania STH, glukagónu a inzulínu a má vyššiu selektivitu pre tlmenie
STH a glukagónu.

U zdravých osôb sa preukázalo, že oktreotid, tak ako somatostatín, tlmí
- uvoľňovanie STH stimulované arginínom, záťažou a hypoglykémiou vyvolanou
inzulínom
- postprandiálne uvoľňovanie inzulínu, glukagónu, gastrínu a iných peptidov
gastroenteropankreatického endokrinného systému a arginínom stimulované
uvoľňovanie inzulínu a glukagónu
- uvoľňovanie TSH, stimulované tyreoliberínom (TRH).

Na rozdiel od somatostatínu tlmí oktreotid sekréciu STH vo väčšej miere ako
inzulínu a reakciou na jeho podanie nie je zvýšená sekrécia hormónov (t.j.
STH u pacientov s akromegáliou).

U pacientov s akromegáliou Sandostatin LAR, lieková forma oktreotidu vhodná
na opakované podávanie v intervale 4 týždňov, umožňuje dosiahnuť stále a
terapeutické koncentrácie oktreotidu v sére, čím trvale znižuje STH a
normalizuje sérové koncentrácie IGF-1 u väčšiny pacientov. U väčšiny
pacientov Sandostatin LAR výrazne potláča klinické prejavy choroby, ako je
bolesť hlavy, potenie, parestézie, únava, osteoartralgie a syndróm
karpálneho kanála. U predtým neliečených pacientov s akromegáliou
s hypofýzovým adenómom secernujúcim STH liečba Sandostatinom LAR vyvolala
zmenšenie objemu nádorového tkaniva >20% u významného podielu (50%)
pacientov.

U pacientov s hormonálne aktívnymi gastroenteropankreatickými
nádormi umožňuje liečba Sandostatinom LAR nepretržitú kontrolu symptómov
spojených so základným ochorením. Účinok oktreotidu na rôzne typy
gastroenteropankreatických nádorov je nasledovný:

Karcinoidové nádory: Podávanie oktreotidu môže viesť k ústupu príznakov,
hlavne návalov sčervenenia a hnačky. V mnohých prípadoch súčasne dochádza k
poklesu sérotonínu v plazme a k zníženiu vylučovania kyseliny 5-
hydroxyindoloctovej močom.

VIP-ómy: Biochemickou vlastnosťou týchto nádorov je nadprodukcia
vazoaktívneho intestinálneho peptidu (VIP). Vo väčšine prípadov podávanie
oktreotidu vyvolá zmiernenie ťažkej, pre tento stav typickej sekretorickej
hnačky, s následným zlepšením kvality života. Toto zároveň vedie aj k
ústupu sprievodných porúch elektrolytov, napr. hypokaliémie, čo umožňuje
ukončiť enterálne aj parenterálne dopĺňanie tekutín a elektrolytov.
U niektorých pacientov sa pri vyšetrení počítačovou tomografiou ukáže
spomalenie alebo zastavenie rastu nádoru alebo dokonca zmenšovanie jeho
objemu, hlavne metastáz v pečeni. Klinické zlepšenie zvyčajne sprevádza
zníženie plazmatických hladín VIP, ktoré môžu klesnúť do normálneho
referenčného rozmedzia.

Glukagonómy: Podávanie oktreotidu vo väčšine prípadov vedie k podstatnému
zmierneniu nekrolytického sťahovavého erytému, ktorý je charakteristický
pre toto ochorenie. Účinok oktreotidu na mierny diabetes mellitus, ktorý sa
často vyskytuje, nie je výrazný a vo všeobecnosti nemá za následok zníženie
potreby inzulínu alebo perorálnych antidiabetík. U postihnutých pacientov
oktreotid zmierňuje hnačku a tým spôsobuje vzostup hmotnosti. Aj keď
podávanie oktreotidu často vedie k okamžitému zníženiu plazmatických hladín
glukagónu, tento pokles zvyčajne nepretrváva pri dlhodobom podávaní lieku,
a to napriek pokračujúcemu zlepšovaniu príznakov.

Gastrinómy (Zollingerov-Ellisonov syndróm): Hoci liečba inhibítormi
protónovej pumpy alebo blokátormi H2-receptorov potláča recidivujúcu
peptickú ulceráciu, ktorá je následkom chronickej, gastrínom stimulovanej
nadmernej sekrécie žalúdkovej kyseliny, táto kontrola nemusí byť úplná. Aj
hnačka môže byť významným príznakom, ktorý táto liečba nezmierni u všetkých
pacientov. Oktreotid samotný alebo v kombinácii s inhibítormi protónovej
pumpy alebo antagonistami H2-receptorov môže znížiť nadmernú sekréciu
žalúdkovej kyseliny a zlepšiť príznaky vrátane hnačky. Môžu sa tiež
zmierniť iné príznaky, spôsobené pravdepodobne tvorbou peptidov v nádore,
napr. návaly sčervenenia. U niektorých pacientov klesajú hladiny gastrínu
v plazme.

Inzulinómy: Podávanie oktreotidu vyvoláva pokles cirkulujúceho
imunoreaktívneho inzulínu. U pacientov s operabilnými nádormi oktreotid
môže pomôcť obnoviť a udržať normoglykémiu pred operáciou. U pacientov
s neoperabilnými benígnymi alebo malígnymi nádormi sa môže zlepšiť kontrola
glykémie aj bez súčasného trvalého zníženia hladín cirkulujúceho inzulínu.

GRF-ómy: Tieto zriedkavé nádory sú charakterizované tvorbou faktora
uvoľňujúceho rastový hormón (GRF), a to samotného, alebo spolu s inými
aktívnymi peptidmi. Oktreotid zmierňuje príznaky a prejavy výslednej
akromegálie. To je pravdepodobne následok útlmu sekrécie GRF a STH, po
ktorom môže dôjsť k zmenšeniu zväčšenej hypofýzy.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po jednorazovej i.m. injekcii Sandostatinu LAR dosiahne koncentrácia
oktreotidu v sére prechodné začiatočné maximum v priebehu 1 hodiny po
podaní, po ktorom nasleduje progresívny pokles na nízku, nedokázateľnú
hladinu oktreotidu v priebehu 24 hodín. Po tomto maxime v 1. deň zostáva
oktreotid u väčšiny pacientov na subterapeutických hladinách počas
nasledujúcich 7 dní. Potom sa koncentrácie oktreotidu opäť zvýšia, dosiahnu
rovnovážny stav okolo 14. dňa a zostávajú pomerne stále počas nasledujúcich
3 až 4 týždňov. Najvyššia hladina počas 1. dňa je nižšia ako hladiny počas
fázy rovnovážneho stavu, pričom počas 1. dňa nepresiahne uvoľnenie liečiva
0,5% z jeho celkovej hodnoty. Asi po 42. dni koncentrácia oktreotidu pomaly
klesá, súčasne s fázou konečného rozkladu polymérového matrixu liekovej
formy.

U pacientov s akromegáliou sú priemerné rovnovážne hodnoty koncentrácie
oktreotidu po jednorazovej dávke 10 mg, 20 mg a 30 mg Sandostatinu LAR
hodnotu 358 ng/l, 926 ng/l a 1710 ng/l. Rovnovážne koncentrácie oktreotidu
v sére, ktoré sa dosiahnu po 3 injekciách v 4-týždňových intervaloch, sú
vyššie s faktorom približne 1,6 až 1,8 a predstavujú 1557 ng/l a 2384 ng/l
po opakovaných injekciách 20 mg a 30 mg Sandostatinu LAR.

U pacientov s karcinoidovými nádormi sa priemerné (a stredové) rovnovážne
koncentrácie oktreotidu v sére po opakovaných injekciách 10 mg, 20 mg a 30
mg Sandostatinu LAR podávaných v 4-týždňových intervaloch tiež zvyšovali
lineárne s dávkou a boli 1231 (894) ng/l, 2620 (2270) ng/l a 3928 (3010)
ng/l.

K akumulácii oktreotidu nad hodnotu, ktorá sa očakáva kvôli prekrývaniu
profilov uvoľňovania, nedošlo počas až 28 injekcií Sandostatinu LAR
podávaných v mesačných intervaloch.

Farmakokinetický profil oktreotidu po injekcii Sandostatinu LAR odráža
profil uvoľňovania z polymérového matrixu a jeho biodegradáciu. Keď sa
oktreotid uvoľní do systémového obehu, distribuuje sa v súlade s jeho
známymi farmakokinetickými vlastnosťami, ako sa popísali pri s.c. podaní.
Distribučný objem oktreotidu pri rovnovážnom stave je 0,27 l/kg a celkový
telesný klírens je 160 ml/min. Väzba na bielkoviny plazmy dosahuje 65% a v
podstate žiadne liečivo sa neviaže na krvinky.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti
Akútna toxicita

V štúdiách akútnej toxicity oktreotidu na myšiach sa zistili hodnoty
LD50 pri i.v. podaní 72 mg/kg a pri s.c. podaní 470 mg/kg. Hodnota akútnej
LD50 oktreotidu pri i.v. podaní stanovená u potkanov bola 18 mg/kg.
Oktreotidacetát dobre znášali psy, ktoré dostali až 1 mg/kg telesnej
hmotnosti i.v. injekciou ako bolus.


Toxicita pri opakovanom podávaní

V štúdii opakovaného podávania, v ktorej potkany dostávali i.m. injekciou
2,5 mg Sandostatinu LAR v 50 mg mikrosférach každé 4 týždne po dobu 21
týždňov a v ktorej sa pitva vykonala v 26. týždni, sa nepozorovali žiadne
pitevné nálezy súvisiace s liekom. Jediné histopatologické nálezy, ktoré sa
považovali za významné, boli v mieste podania injekcie u pokusných aj
kontrolných zvierat, kde mikrosféry vyvolali reverzibilnú granulomatóznu
myozitídu. Po jednorazovej i.m. injekcii Sandostatinu LAR potkanom a
králikom sa biodegradácia mikrosfér u oboch druhov ukončila na 75. deň po
injekcii.
Mutagenita

Oktreotid a jeho metabolity nemali mutagénny potenciál, keď sa skúmali /in/
/vitro/ vo validovaných testovacích systémoch bakteriálnych a cicavčích
buniek. Zvýšený výskyt chromozómových zmien sa pozoroval /in vitro/ v bunkách
V79 čínskeho škrečka, hoci len pri vysokých a cytotoxických koncentráciách.
Chromozómové aberácie však neboli častejšie v ľudských lymfocytoch
inkubovaných s oktreotidacetátom /in vitro. In vivo/ sa nepozorovala žiadna
klastogénna aktivita v kostnej dreni myší, ktorým sa i.v. podával oktreotid
(mikronukleový test), a nezískali sa dôkazy o genotoxicite u myších samcov
pri stanovení reparácie DNK v hlavičkách spermií. Mikrosféry nemali
mutagénny potenciál, keď sa skúmali validovaným bakteriálnym testom /in/
/vitro/.


Karcinogenita/chronická toxicita

V štúdiách na potkanoch, ktoré dostávali s.c. Sandostatin v denných dávkach
až do 1,25 mg/kg telesnej hmotnosti, sa prevažne u určitého počtu samcov
pozorovali v mieste s.c. podávania fibrosarkómy po 52, 104 a 113/116
týždňoch. Miestne nádory sa vyskytli aj v kontrolnej skupine potkanov, ale
vznik týchto nádorov sa pripísal narušenej fibroplázii vyvolanej trvalými
dráždivými účinkami v mieste podávania injekcie, ktoré zosilnilo kyslé
vehikulum, obsahujúce kyselinu mliečnu a manitol. Tieto nešpecifické
tkanivové reakcie sú zjavne charakteristické pre potkany. Neoplastické
lézie sa nepozorovali ani u myší, ktoré denne dostávali s.c. injekcie
Sandostatinu v dávkach až do 2 mg/kg po dobu 98 týždňov, ani u psov, ktorí
denne dostávali s.c. dávky lieku po dobu 52 týždňov.

V štúdii karcinogenity na potkanoch, ktorým sa po dobu 116 týždňov podával
s.c. Sandostatin, sa pozorovali v maternici aj endometriálne
adenokarcinómy, ktorých výskyt dosiahol štatistickú významnosť pri
najvyššom s.c. dávkovaní 1,25 mg/kg telesnej hmotnosti denne. Tento nález
sprevádzal zvýšený výskyt endometritídy, znížený počet ovariálnych corpora
lutea, znížený počet adenómov mliečnej žľazy a v maternici dilatácia žliaz
a lúmenu, čo poukazuje na stav hormonálnej nerovnováhy. Dostupné informácie
jasne naznačujú, že pozorované endokrinne sprostredkované nádory u potkanov
sú druhovo špecifické a nie sú významné pre použitie lieku u ľudí.


Reprodukčná toxicita

Štúdie fertility, ako aj pre-, peri- a postnatálne sledovanie potkaních
samíc nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na reprodukčnú schopnosť a vývoj
potomstva pri s.c. podávaní dávok až do 1 mg/kg telesnej hmotnosti denne.
Určité spomalenie fyziologického rastu zaznamenané u mláďat bolo prechodné
a dalo sa pripísať inhibícii STH, vyvolanej nadmerným farmakodynamickým
účinkom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok
Injekčná liekovka

Polyglactinum 78,35% nominálnej hmotnosti pri plnení, mannitolum 17,0%
nominálnej hmotnosti pri plnení.
Naplnená injekčná striekačka

Jedna naplnená injekčná striekačka (disperzné prostredie na injekčnú
suspenziu) obsahuje carmellosum natricum 12,5 mg, mannitolum 15 mg, aqua ad
iniectabilia q.s. ad 2,5 ml.

6.2 Inkompatibility

Sandostatin LAR mikrosféry na injekciu sa má používať ako obal na
jednorazové podanie, bez riedenia inými liekmi. Preto nie sú údaje o
kompatibilite s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

36 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote 2 – 8°C (v chladničke). Uchovávajte injekčnú
liekovku vo vonkajšom obale, aby bola chránená pred svetlom. Sandostatin
LAR sa môže uchovávať pri teplote do 25°C v deň podania. Suspenzia sa však
smie pripraviť až bezprostredne pred i.m. injekciou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Mikrosféry sú balené v sklenenej injekčnej liekovke s objemom 5 ml, ktorá
je uzavretá gumenou zátkou pokrytou teflonovou vrstvou a ochranným
hliníkovým pásikom a plastovým uzáverom.

Disperzné prostredie na prípravu injekčnej suspenzie (vehikulum) je balené
v naplnenej injekčnej striekačke, ktorá je uzavretá dvoma gumenými zátkami
(prednou a piestovou zátkou).

Dve ihly (40 mm, hrúbka 19).

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom
Pokyny na podanie Sandostatinu LAR intramuskulárnou injekciou|LEN NA PODANIE HLBOKOU INTRAGLUTEÁLNOU INJEKCIOU! |
|Obsah balenia: |
| |
|[pic] |
| |
| |
| |
| |
| |
|Dôsledne dodržujte pokyny na prípravu injekčnej suspenzie, aby sa |
|zabezpečilo úplné nasýtenie prášku a jeho rovnomerné rozptýlenie |
|pred podaním i.m. injekcie. |
| |
|Suspenzia Sandostatinu LAR sa smie pripraviť až bezprostredne pred |
|podaním. Sandostatin LAR má podať len školený zdravotnícky |
|pracovník. |
| | |
| |Nechajte injekčnú liekovku so Sandostatinom |
| |LAR a injekčnú striekačku s vehikulom zohriať|
| |na izbovú teplotu. |
| | |
| |Odstráňte uzáver z injekčnej liekovky so |
| |Sandostatinom LAR. Zľahka poklepte na |
| |injekčnú liekovku, aby sa prášok usadil na |
| |jej dne. |
| | |
| |Odstráňte uzáver z injekčnej striekačky s |
| |vehikulom. Nasaďte jednu z priložených ihiel |
| |na injekčnú striekačku. |
| | |
| |Dezinfikujte gumenú zátku injekčnej liekovky |
| |tampónom napusteným alkoholom. |
| | |
| |Zaveďte ihlu cez stred gumenej zátky do |
| |injekčnej liekovky so Sandostatinom LAR. |
| | |
| |Opatrne, aby ste nezvírili prášok Sandostatin|
| |LAR, injikujte všetko vehikulum do injekčnej |
| |liekovky tak, aby stekalo po jej vnútornej |
| |stene. Neinjikujte vehikulum priamo do |
| |prášku. Vytiahnite ihlu z injekčnej liekovky.|
| | |
| [pic] |Nepotriasajte injekčnú liekovku, kým |
| |vehikulum úplne nezvlhčí prášok Sandostatin |
| |LAR (približne 2 – 5 min.). Bez prevracania |
| |injekčnej liekovky skontrolujte prášok na jej|
| |stenách a dne. Ak sú v prášku ešte suché |
| |miesta, počkajte do ich zvlhčenia. Zároveň |
| |pripravte pacienta na podanie injekcie. |
| [pic] |Po úplnom zvlhčení prášku injekčnou liekovkou|
| |jemne krúžte po dobu 30 – 60 sekúnd, kým sa |
| |vytvorí homogénna mliečnobiela suspenzia. |
| |Nepotriasajte prudko injekčnú liekovku, |
| |pretože by to mohlo spôsobiť vyvločkovanie |
| |suspenzie, ktorá sa potom už nedá použiť. |
| |Okamžite znovu zaveďte ihlu cez gumenú zátku |
|[pic] |a potom, pri zošikmenej hladine a injekčnej |
| |liekovke naklonenej s uhlom asi 45°, pomaly |
| |nasajte obsah injekčnej liekovky do injekčnej|
| |striekačky. Neprevráťte injekčnú liekovku pri|
| |plnení injekčnej striekačky, pretože to môže |
| |ovplyvniť odobraté množstvo. |
| | |
| |Malé množstvo suspenzie obvykle zostane na |
| |stenách a dne injekčnej liekovky. Skutočný |
| |obsah injekčnej liekovky je vyšší o toto |
| |nadstavené množstvo. |
| | |
| | |
| |Okamžite nasaďte novú ihlu (z balenia). |
| | |
| |Injekčná suspenzia sa musí podať |
| |bezprostredne po jej príprave. Podľa potreby |
| |jemne obracajte injekčnú striekačku, aby |
| |suspenzia zostala homogénna. Vytlačte z |
| |injekčnej striekačky vzduch. |
|[pic] |Dezinfikujte miesto podania tampónom |
| |napusteným alkoholom. Zaveďte ihlu do pravého|
| |alebo ľavého sedacieho svalu a potiahnite |
| |piest, aby ste sa uistili, že nedošlo k |
| |prepichnutiu krvnej cievy. Pomaly a pri |
| |stálom tlaku na piest striekačky podajte |
| |suspenziu i.m. hlbokou intragluteálnou |
| |injekciou. Ak sa ihla upchá, použite novú |
| |ihlu s rovnakým priemerom (40 mm, hrúbka 19).|
| | |
| | |
| |Sandostatin LAR sa smie podať len hlbokou |
| |intragluteálnou injekciou, nikdy i.v. Ak |
| |dôjde k prepichnutiu krvnej cievy, použite |
| |novú ihlu a podajte injekciu do iného miesta.|
| | |


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Sandostatin LAR 10 mg: 56/0275/00-S
Sandostatin LAR 20 mg: 56/0276/00-S
Sandostatin LAR 30 mg: 56/0277/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Sandostatin LAR 10 mg: 07.11.2000
Sandostatin LAR 20 mg: 21.09.2000
Sandostatin LAR 30 mg: 29.09.2000


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

APRÍL 2008

ODPORÚČANIA PRE STAROSTLIVOSť O PACIENTOV POČAS LIEČBY
Sandostatinom LAR vzhľadom na možnosť
vzniku žlčových kAMEŇOV

1. Pred začatím liečby oktreotidom sa u pacientov má vykonať
ultrazvukové vyšetrenie žlčníka.
2. Počas celej liečby Sandostatinom LAR sa má pravidelne opakovať
ultrazvukové vyšetrenie žlčníka, najlepšie v intervaloch 6 mesiacov.
3. Ak mal pacient kamene už pred začatím liečby, má sa zvážiť prípadný
prínos liečby Sandostatinom LAR vzhľadom na prípadné riziko spojené
so žlčovými kameňmi. Zatiaľ sa nedokázalo, že by Sandostatin LAR
nepriaznivo ovplyvňoval priebeh a prognózu žlčových kameňov, ak sú už
prítomné.
4. Postup u pacientov, u ktorých vznikli žlčové kamene počas liečby
Sandostatinom LAR:
i. Asymptomatické žlčové kamene
Sandostatin LAR možno buď vysadiť, alebo podávať ďalej, v závislosti
od prehodnotenia pomeru prínosu a rizika liečby. V obidvoch prípadoch nie
sú potrebné iné opatrenia, len pacienta ďalej sledovať, a to aj častejšie,
ak sa to považuje za potrebné.
ii. Symptomatické žlčové kamene
Sandostatin LAR možno buď vysadiť, alebo podávať ďalej, v závislosti
od prehodnotenia pomeru prínosu a rizika liečby. V obidvoch prípadoch sa
žlčové kamene liečia rovnako ako akékoľvek žlčové kamene, ktoré spôsobujú
príznaky. Z medicínskeho hľadiska môže liečba zahŕňať kombináciu žlčových
kyselín (napr. kyselinu chenodeoxycholovú [CDCA] spolu s kyselinou
ursodeoxycholovou [UDCA]), alebo monoterapiu kyselinou ursodeoxycholovou
[UDCA] spolu s ultrazvukovým sledovaním, pokiaľ kamene úplne nevymiznú.
Spôsob podávania a trvanie liečby, pozri schválený súhrn
charakteristických vlastností CDCA a/alebo UDCA.


-----------------------
1 NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA OBSAHUJÚCA DIPERZNÉ
PROSTREDIE NA PRÍPRAVU INJEKČNEJ SUSPENZIE (VEHIKULUM) + 2 IHLY

1 injekčná liekovka s práškom na injekčnú suspenziu Sandostatin LAR
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C0599A
Skupina ATC:
H01 - Hormony hypofýzy a hypotalamu
Skupina ATC:
H01CB02 - octreotidum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
Novartis s.r.o., Česká republika
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu môže indikovať endokrinológ, gastroenterológ pri karcinoide v gastrointestinálnom trakte alebo onkológ pri karcinoide pri a) akromegálii neúspešne liečenej neurochirurgicky alebo radiačne (gama nožom, lineárnym urýchľovačom a pod.) a kde napriek doplnkovej liečbe dopamínovými agonistami pretrváva aktivita hypersomatotropizmu a pri závažných orgánových komplikáciách vyplývajúcich z hypersomatotropizmu, b) tyreotropinóme hypofýzy počas predoperačnej prípravy, prípadne dlhodobo pri neúspechu neurochirurgickej alebo iradiačnej liečbe, c) karcinoide (najmä pri prejavoch karcinoidového syndrómu) krátkodobo počas predoperačnej prípravy alebo dlhodobo pri závažných kontraindikáciách operačnej liečby ako aj pri hormonálne aktívnych metastázach. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Môže predpísať:
Endokrinológia aj detská, Gastroenterológia, aj detská, Klinická onkológia
Predajná cena:
645.51 € / 19446.63 SK
Úhrada poisťovňou:
645.51 € / 19446.63 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:951.82 € ÚP:951.82 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:645.51 € ÚP:645.51 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:615.80 € ÚP:615.80 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:615.80 € ÚP:0.00 € DP:615.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:981.90 € ÚP:0.00 € DP:981.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1284.61 € ÚP:0.00 € DP:1284.61 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.24 € ÚP:0.00 € DP:18.24 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.59 € ÚP:10.59 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:179.99 € ÚP:179.99 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:53.71 € ÚP:53.71 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien