Detail:
Sildenafil Medana 100 mg tbl 1x100 mg
Názov lieku:
Sildenafil Medana 100 mg
Doplnok názvu:
tbl 1x100 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 3 K ROZHODNUTIU O REGISTRÁCII , EV. Č.: 2108/09172; 2108/09173;
2108/09174


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUžÍVATEľOV

Sildenafil Medana 25 mg
Sildenafil Medana 50 mg
Sildenafil Medana 100 mg
filmom obalené tablety

sildenafil

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
3. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Sildenafil Medana a na čo sa užíva
2. Skôr ako užijete Sildenafil Medana
3. Ako užívať Sildenafil Medana
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Sildenafil Medana
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE SILDENAFIL MEDANA A NA ČO SA UŽÍVA

Sildenafil Medana patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú inhibítory
fosfodiesterázy typu 5 (PDE5).

Sildenafil Medana je liek určený na liečbu erektilnej dysfunkcie u mužov,
ktorá sa niekedy nazýva aj impotencia. Ide o stav, keď muž nemôže dosiahnuť
alebo udržať primeranú tvrdosť, erekciu pohlavného údu potrebnú na sexuálnu
aktivitu.
Sildenafil Medana pôsobí tak, že napomáha k roztiahnutiu krvných ciev vo
Vašom penise, čo vedie k prítoku krvi do Vášho penisu počas sexuálneho
vzrušenia. Sildenafil Medana Vám iba napomáha dosiahnuť erekciu, ak ste
sexuálne stimulovaný. Sildenafil Medana sa nemá užívať, ak nemáte poruchu
erekcie.
Neužívajte Sildenafil Medana, ak ste žena.


2. SKÔR AKO UžIJETE SILDENAFIL MEDANA

Neužívajte Sildenafil Medana

Keď užívate lieky nazývané nitráty, nakoľko kombinácia môže spôsobiť
potenciálne nebezpečný pokles Vášho krvného tlaku. Povedzte svojmu
lekárovi, ak užívate niektorý z týchto liekov, ktoré sa často používajú na
úľavu bolesti pri srdcovej angíne (alebo „bolesti na hrudníku”). Ak si nie
ste niečím istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
Keď používate niektorý z liekov známych ako donory oxidu dusnatého, ako je
amylnitrit („afrodiziaká“), nakoľko kombinácia môže tiež viesť k
potenciálne nebezpečnému poklesu Vášho krvného tlaku. Pre ďalšiu informáciu
pozri tiež časť „Užívanie iných liekov“.
Keď ste alergický (precitlivený) na sildenafil alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek Sildenafilu Medana.
Keď máte ťažké ochorenie srdca alebo pečene.
Keď ste nedávno prekonali náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo srdcový
záchvat, alebo keď máte nízky krvný tlak.
Keď máte niektoré zriedkavo sa vyskytujúce vrodené ochorenie očí (ako je
/retinitis pigmentosa/).
Keď ste niekedy mali stratu videnia v dôsledku nearteritickej prednej
ischemickej neuropatie zrakového nervu (NAION).Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Sildenafilu Medana


Povedzte Vášmu lekárovi
Keď máte kosáčikovú anémiu (abnormalitu červených krviniek), leukémiu
(rakovinu krviniek), mnohonásobný myelóm (rakovinu kostnej drene).
Keď máte deformitu Vášho penisu alebo Peyronieho chorobu.
Keď máte problémy so srdcom. Váš lekár musí v takomto prípade starostlivo
posúdiť, či Vaše srdce unesie ďalšiu záťaž vyplývajúcu zo sexuálnej
aktivity.
Keď máte v súčasnosti žalúdočný vred alebo problémy s krvácaním (ako je
hemofília).
Keď máte obličkové alebo pečeňové problémy.
Keď u Vás dôjde k náhlemu zhoršeniu alebo strate videnia, prestaňte užívať
Sildenafil Medana a ihneď kontaktujte Vášho lekára.

Sildenafil Medana sa nemá užívať súčasne s inou perorálnou alebo lokálnou
liečbou poruchy erekcie.


Užívanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Sildenafil Medana tablety môžu ovplyvňovať účinok iných liekov, najmä tých,
ktoré sa používajú na liečbu bolesti na hrudníku. V prípade, že potrebujete
rýchlu lekársku pomoc, vždy informujte ktoréhokoľvek zdravotníckeho
pracovníka, ktorý Vás ošetruje, že ste už užili Sildenafil Medana a kedy
ste ju užili. Neužívajte Sildenafil Medana spolu s inými liekmi, pokiaľ Vám
to nedovolí Váš lekár.

Sildenafil Medana nesmiete užívať, ak užívate lieky, ktoré sa nazývajú
nitráty alebo donory oxidu dusnatého ako je amylnitrit („afrodiziaká“),
lebo kombinácia týchto liekov môže
spôsobiť potenciálne nebezpečný pokles Vášho krvného tlaku. Vždy povedzte
svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektorý z týchto liekov, ktoré sa
často používajú na zmiernenie srdcovej angíny (alebo „bolesti na
hrudníku“).

Ak užívate lieky známe ako inhibítory proteáz, ktoré sa používajú na liečbu
HIV, Váš lekár Vás môže nastaviť na najnižšiu dávku Sildenafilu Medana (25
mg).

Niektorí pacienti, ktorí užívajú alfa-blokátory na liečbu vysokého tlaku
krvi alebo zväčšenej prostaty, môžu pociťovať závraty alebo stratu
rovnováhy, ktoré môžu byť spôsobené nízkym krvným tlakom pri rýchlom
posadení alebo vstávaní. Určití pacienti pociťovali tieto príznaky pri
užívaní Sildenafilu Medana s alfa-blokátormi. Najpravdepodobnejší čas ich
výskytu je do 4 hodín po užití Sildenafilu Medana. Aby sa znížila
pravdepodobnosť, že sa tieto príznaky vyskytnú, musíte pred začatím
užívania Sildenafilu Medana užívať pravidelné denné dávky Vášho alfa-
blokátora. Váš lekár Vám môže určiť nižšiu úvodnú dávku (25 mg) Sildenafilu
Medana.

Užívanie Sildenafilu Medana s jedlom a nápojmi
Sildenafil Medana sa môže užívať s jedlom alebo nalačno. Môže sa však stať,
že Sildenafil Medana začne účinkovať neskôr, ak užijete liek s ťažkým
jedlom.

Pitie alkoholu môže prechodne zhoršiť Vašu schopnosť dosiahnuť erekciu. Na
dosiahnutie
maximálneho účinku Vášho lieku sa odporúča nepiť nadmerné množstvo alkoholu
pred užitím Sildenafilu Medana.


Tehotenstvo a dojčenie


Sildenafil Medana sa nepoužíva u žien.Vedenie vozidla a obsluha strojov

Sildenafil Medana môže spôsobiť závraty a ovplyvniť videnie. Musíte vedieť,
ako reaguje na Sildenafil Medana skôr, ako budete viesť vozidlo alebo
obsluhovať stroje.


3/./ AKO UžÍVAť SILDENAFIL MEDANA

Vždy používajte Sildenafil Medana presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak
si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Sildenafil Medana sa má užiť asi 1 hodinu predtým, ako plánujete mať
pohlavný styk. Tabletu prehltnite vcelku s pohárom vody.

Dávkovanie
Obvyklá úvodná dávka je 50 mg. Sildenafil Medana nesmiete užívať častejšie
ako jedenkrát denne.

Sildenafil Medana Vám pomôže dosiahnuť erekciu iba vtedy, ak ste sexuálne
stimulovaný. Čas, ktorý je potrebný na dosiahnutie účinku Sildenafilu
Medana sa u jednotlivcov líši, ale normálne nastáva o pol až jednu hodinu
po užití. Ak sa Sildenafil Medana užije spolu s ťažkým jedlom, jeho účinok
sa môže dostaviť neskôr.

Ak Vám Sildenafil Medana nepomôže dosiahnuť erekciu, alebo ak erekcia
netrvá dostatočne dlho na dokončenie sexuálneho styku, povedzte to Vášmu
lekárovi.

Pacienti s obličkovými alebo pečeňovými problémami
Informujte Vášho lekára, ak máte obličkové alebo pečeňové problémy. Váš
lekár môže rozhodnúť, že Vám predpíše nižšiu dávku.

Sildenafil Medana sa nesmie podávať deťom a dospievajúcim do 18 rokov.

Ak ste užili viac Sildenafilu Medana, ako ste mali
Môžete mať skúsenosti so zvýšeným výskytom vedľajších účinkov alebo z ich
závažnosťou. Dávky nad 100 mg nezvyšujú efektivitu tohto lieku. Nesmiete
užívať viac tabliet, ako Vám predpísal Váš lekár. Ak ste užili viac
tabliet, ako ste mali, vyhľadajte Vášho lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Sildenafil Medana môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky hlásené v súvislosti
s používaním Sildenafilu Medana sú zvyčajne mierne až stredne závažné a
majú krátke trvanie.

Ak máte bolesti na hrudníku počas alebo po pohlavnom styku:
Dajte sa do polosedu a pokúste sa uvoľniť.
Neužívajte nitráty na liečbu Vašej bolesti na hrudníku.
Kontaktujte ihneď Vášho lekára.

Všetky lieky vrátane Sildenafilu Medana môžu spôsobovať alergické reakcie.
Musíte ihneď kontaktovať Vášho lekára, ak sa u Vás po užití Sildenafilu
Medana objaví niektorý z nasledujúcich príznakov: náhly sipot, ťažkosti pri
dýchaní alebo závraty, opuch očných viečok, tváre, pier alebo hrdla.

Po užití Sildenafilu Medana boli hlásené predĺžené a niekedy bolestivé
erekcie. Ak máte erekciu, ktorá trvá viac ako 4 hodiny, kontaktujte
okamžite svojho lekára.

Ak máte skúsenosť s náhlym poklesom alebo stratou videnia, prestaňte užívať
Sildenafil Medana a ihneď kontaktujte svojho lekára.

Veľmi častý vedľajší účinok (pravdepodobnosť výskytu u viac ako 1 z 10
pacientov) je bolesť hlavy.

Časté vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u 1 až 10 pacientov zo 100)
zahŕňajú: rumenec, poruchu trávenia, vplyv na videnie (vrátane zmeny
farebného videnia, citlivosti na svetlo, rozmazaného videnia alebo zníženej
ostrosti videnia), plný nos a závraty.

Menej časté vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u 1 až 10 pacientov z
1 000) zahŕňajú: vracanie, kožnú vyrážku, krvácanie do očného pozadia,
podráždenie oka, krvou podliate oči /červené oči, bolesť v oku, dvojité
videnie, abnormálne pocity v oku, nepravidelný alebo zrýchlený pulz, bolesť
svalov, pocit ospalosti, zníženú citlivosť na dotyk, závrat, zvonenie v
ušiach, nutkanie na vracanie, sucho v ústach, bolesť na hrudníku alebo
pocit únavy.

Zriedkavé vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u 1 až 10 pacientov z
10 000) zahŕňajú: vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak, mdlobu, mŕtvicu,
krvácanie z nosa a náhly pokles alebo stratu sluchu.

Ďalšie vedľajšie účinky hlásené po uvedení lieku na trh zahŕňajú: búšenie
srdca, bolesť na hrudníku, náhlu smrť, srdcový záchvat alebo prechodne
znížené prekrvenie častí mozgu. Väčšina, ale nie všetci z týchto mužov, už
mali problémy so srdcom ešte predtým, ako užili tento liek. Preto nie je
možné určiť, či tieto príhody priamo súviseli so Sildenafilom Medana. Tiež
boli hlásené prípady kŕčov a záchvatov.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ SILDENAFIL MEDANA

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
25 mg: Uchovávajte pri teplote do 30 °C.
50 mg a 100 mg: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na
uchovávanie.

Nepoužívajte Sildenafil Medana po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Sildenafil Medana obsahuje

. Liečivo je sildenafil. Každá tableta obsahuje 25 mg, 50 mg alebo 100 mg
sildenafilu (vo forme citrátu).
. Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: mannitol (E 421), krospovidón (typ A), povidón (K30),
koloidný oxid kremičitý bezvodý, kukuričný škrob, magnéziumstearát,
laurylsíran sodný
filmový obal: hypromelóza (viskozita 15 mPa.s), makrogol 6000, oxid
titaničitý (E 171), mastenec, indigokarmínový lak (E 132).


Ako vyzerá Sildenafil Medana a obsah balenia
Sildenafil Medana 25 mg: Tablety sú modré okrúhle bikonvexné, s priemerom 6
mm.
Sildenafil Medana 50 mg: Tablety sú modré okrúhle bikonvexné, s priemerom 8
mm.
Sildenafil Medana 100 mg: Tablety sú modré okrúhle bikonvexné, s priemerom
10 mm.

Jedno balenie obsahuje 1 alebo 4 tablety.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
MEDANA PHARMA SA
ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz, Poľsko

Výrobca
Pharmaceutical Works POLPHARMA SA
19 Pelplińska Str., 83-200 Starogard Gdański, Poľsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko,
Rumunsko: Sildenafil Medana

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 09/2009.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O REGISTRÁCII , EV. Č.: 2108/09172; 2108/09173;
2108/09174


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Sildenafil Medana 25 mg
Sildenafil Medana 50 mg
Sildenafil Medana 100 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 25 mg, 50 mg alebo 100 mg sildenafilu vo forme
citrátu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

25 mg: Tablety sú modré okrúhle a bikonvexné, s priemerom 6 mm.
50 mg: Tablety sú modré okrúhle a bikonvexné, s priemerom 8 mm.
100 mg: Tablety sú modré okrúhle a bikonvexné, s priemerom 10 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

Liečba erektilnej dysfunkcie u mužov, čo je neschopnosť dosiahnuť alebo
udržať dostatočnú erekciu penisu na vykonanie uspokojivého pohlavného
styku.

Aby bol sildenafil účinný, je potrebná sexuálna stimulácia.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Na perorálne použitie.

Použitie u dospelých
Odporúčaná dávka je 50 mg užitá podľa potreby približne 1 hodinu pred
sexuálnou aktivitou. Na základe účinnosti a tolerancie sa môže dávka zvýšiť
na 100 mg alebo znížiť na 25 mg. Maximálna odporúčaná dávka je 100 mg.
Maximálna odporúčaná frekvencia dávkovania je jedenkrát denne. Ak sa
sildenafil užije spolu s jedlom, nástup účinku sa môže oneskoriť v
porovnaní s nástupom účinku po užití lieku nalačno (pozri časť 5.2).

Použitie u starších ľudí
U starších ľudí sa nevyžaduje úprava dávkovania.

Použitie u pacientov s poškodením funkcie obličiek
U pacientov s miernym a stredným poškodením funkcie obličiek (klírens
kreatinínu = 30 – 80 ml/min) sa odporúča rovnaké dávkovanie, ako je
popísané v časti „Použitie u dospelých“.
Keďže klírens sildenafilu je u pacientov s ťažkým poškodením funkcie
obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) znížený, má sa zvážiť dávka 25
mg. Na základe účinnosti a tolerancie je možné dávku zvýšiť na 50 mg a 100
mg.

Použitie u pacientov s poškodením funkcie pečene
Keďže klírens sildenafilu je u pacientov s poškodením funkcie pečene (napr.
s cirhózou) znížený, má sa zvážiť dávka 25 mg. Na základe účinnosti a
tolerancie je možné dávku zvýšiť na 50 mg a 100 mg.

Použitie u detí a adolescentov
Sildenafil nie je indikovaný u osôb mladších ako 18 rokov.

Použitie u pacientov, ktorí užívajú iné lieky
S výnimkou ritonaviru, kedy sa súčasné podávanie so sildenafilom neodporúča
(pozri časť 4.4), má sa u pacientov súčasne užívajúcich inhibítory CYP3A4
zvážiť úvodná dávka 25 mg (pozri časť 4.5).
Pacienti liečení alfa-blokátormi musia byť pred začatím liečby sildenafilom
stabilizovaní, aby sa minimalizovala možnosť vzniku posturálnej hypotenzie.
Navyše sa má zvážiť úvodná dávka sildenafilu 25 mg (pozri časti 4.4 a 4.5).


3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

V súlade so známym účinkom na metabolickú cestu oxidu dusnatého/cyklického
guanozínmonofosfátu (cGMP) (pozri časť 5.1) sa preukázalo, že sildenafil
potencuje hypotenzívny účinok nitrátov, a preto jeho podanie spolu s
donormi oxidu dusnatého (ako je amylnitrit) alebo nitrátmi v akejkoľvek
forme je kontraindikované.

Látky určené na liečbu erektilnej dysfunkcie vrátane sildenafilu nemajú
používať muži, u ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča (napr. pacienti s
ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami, ako nestabilná angina alebo ťažké
srdcové zlyhávanie).

Sildenafil je kontraindikovaný u pacientov, ktorí majú stratu videnia v
jednom oku v dôsledku
nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (non-
arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) bez ohľadu na to, či
táto príhoda súvisela alebo nesúvisela s predchádzajúcou expozíciou
inhibítoru PDE5 (pozri časť 4.4).

Bezpečnosť sildenafilu sa neštudovala u nasledujúcich podskupín pacientov,
a preto jeho použitie je u týchto pacientov kontraindikované: ťažké
poškodenie funkcie pečene, hypotenzia (krvný tlak < 90/50 mmHg), nedávno
prekonaná mozgová príhoda alebo infarkt myokardu, hereditárne degeneratívne
ochorenia retiny, ako sú retinitis pigmentosa (menšina z týchto pacientov
má genetickú poruchu retinálnej fosfodiesterázy).

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Na stanovenie diagnózy erektilnej dysfunkcie a určenie jej možných príčin
má sa pred rozhodnutím o farmakologickej liečbe zistiť anamnéza a urobiť
fyzikálne vyšetrenie.

Pred začatím akejkoľvek liečby erektilnej dysfunkcie má lekár zohľadniť
kardiovaskulárny status pacienta, lebo sexuálna aktivita je spojená s istým
stupňom kardiálneho rizika. Sildenafil má vazodilatačné vlastnosti, ktoré
vedú k miernemu a prechodnému zníženiu tlaku krvi (pozri časť 5.1). Pred
predpísaním sildenafilu má lekár dôkladne zvážiť, či pacient netrpí takým
ochorením, ktorého priebeh by mohli uvedené vazodilatačné účinky
nepriaznivo ovplyvniť, najmä v kombinácii so sexuálnou aktivitou. Medzi
pacientov so zvýšenou citlivosťou pri podaní vazodilatátorov patria najmä
pacienti s obštrukciou výtoku z ľavej komory (napr. aortálna stenóza,
hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia) alebo pacienti so zriedkavým
syndrómom multisystémovej atrofie, ktorý sa prejavuje ako ťažké poškodenie
autonómnej kontroly krvného tlaku.

Sildenafil potencuje hypotenzívny účinok nitrátov (pozri časť 4.3).

Po uvedení lieku na trh boli v časovej súvislosti s užitím sildenafilu
hlásené závažné kardiovaskulárne príhody vrátane infarktu myokardu,
nestabilnej anginy, náhlej srdcovej smrti, komorovej arytmie,
cerebrovaskulárnej hemorágie, prechodného ischemického ataku, hypertenzie a
hypotenzie. U väčšiny týchto pacientov, ale nie u všetkých, boli prítomné
preexistujúce kardiovaskulárne rizikové faktory. Mnohé z týchto hlásených
príhod vznikli počas alebo krátko po sexuálnom styku a niekoľko príhod bolo
hlásených krátko po užití sildenafilu bez sexuálnej aktivity. Nie je možné
určiť, či tieto príhody sú spojené priamo s týmito faktormi alebo s inými
faktormi.

Látky na liečbu erektilnej dysfunkcie, vrátane sildenafilu, sa majú
používať s opatrnosťou u pacientov s anatomickou deformáciou penisu (ako
angulácia, kavernózna fibróza alebo Peyronieho choroba) alebo u pacientov s
ochoreniami, ktoré predisponujú k priapizmu (ako kosáčiková anémia,
mnohonásobný myelóm alebo leukémia).

Bezpečnosť a účinnosť kombinácie sildenafilu s inými liečebnými postupmi na
liečbu erektilnej dysfunkcie nebola študovaná. Preto sa použitie takýchto
kombinácií neodporúča.

V súvislosti s užitím sildenafilu a ostatných inhibítorov PDE5 boli hlásené
poruchy zraku a prípady nearteritickej prednej ischemickej neuropatie
zrakového nervu. Pacient má byť poučený, aby v prípade náhlej poruchy
videnia prestal užívať sildenafil a ihneď sa poradil s lekárom (pozri časť
4.3).

Súčasné podávanie sildenafilu a ritonaviru sa neodporúča (pozri časť 4.5).

Opatrnosť sa odporúča, keď sa sildenafil podáva pacientom užívajúcim alfa-
blokátory vzhľadom na to, že súčasné podávanie môže viesť u niektorých
citlivých jedincov k symptomatickej hypotenzii (pozri časť 4.5).
Najpravdepodobnejší čas jej výskytu je do 4 hodín po podaní sildenafilu.
Pacienti liečení alfa-blokátormi musia byť pred začatím liečby sildenafilom
hemodynamicky stabilizovaní, aby sa minimalizovala možnosť vzniku
posturálnej hypotenzie. Má sa zvážiť úvodná dávka sildenafilu 25 mg (pozri
časť 4.2). Lekári majú okrem toho poradiť pacientom, čo robiť v prípade
príznakov posturálnej
hypotenzie.

Štúdie /in vitro/ s humánnymi krvnými doštičkami naznačujú, že sildenafil
potencuje antiagregačný účinok nitroprusidu sodného. Nie sú žiadne údaje o
bezpečnosti podania sildenafilu pacientom s poruchami krvácania alebo s
aktívnym peptickým vredom. Preto sa má sildenafil u týchto pacientov
podávať iba po dôslednom zvážení prínosu a rizika liečby.

Sildenafil nie je indikovaný na použitie u žien.


4.5 Liekové a iné interakcie

Účinky iných liekov na sildenafil

/Štúdie in vitro:/
Sildenafil je v rozhodujúcej miere metabolizovaný prostredníctvom
cytochrómu P450 (CYP) izoenzýmami 3A4 (hlavná metabolická cesta) a 2C9
(vedľajšia metabolická cesta).
Inhibítory týchto izoenzýmov môžu preto znížiť klírens sildenafilu.

/Štúdie in vivo:/
Analýzy farmakokinetických údajov rôznych skupín pacientov, ktorí boli
sledovaní v klinických štúdiách, naznačujú, že dochádza k zníženiu klírensu
sildenafilu, ak sa podáva súčasne s inhibítormi izoenzýmu CYP3A4 (ako sú
ketokonazol, erytromycín, cimetidín).
Hoci sa u týchto pacientov nezaznamenalo žiadne zvýšenie výskytu
nežiaducich účinkov, aj napriek tomu, ak sa sildenafil podáva súčasne s
inhibítormi CYP3A4, má sa zvážiť úvodná dávka 25 mg. Súčasné podávanie
inhibítora HIV proteázy ritonaviru, ktorý je veľmi silný inhibítor
cytochrómu P450, v rovnovážnom stave (500 mg dvakrát denne) a sildenafilu
(100 mg jednorazová dávka) viedlo k 300 % (4-násobnému) vzostupu Cmax
sildenafilu a k 1 000 % (11-násobnému) vzostupu AUC sildenafilu v plazme.
Po uplynutí 24 hodín boli plazmatické koncentrácie sildenafilu ešte stále
približne 200 ng/ml, v porovnaní s približne
5 ng/ml, ak bol sildenafil podaný samostatne. Tieto údaje sú v súlade s
výraznými účinkami ritonaviru na široké spektrum substrátov P450.
Sildenafil neovplyvňoval farmakokinetiku ritonaviru. Vzhľadom na tieto
farmakokinetické výsledky, sa súčasné podávanie sildenafilu a ritonaviru
neodporúča (pozri časť 4.4) a maximálna dávka sildenafilu nesmie za
žiadnych okolností prekročiť 25 mg za 48 hodín.

Súčasné podávanie inhibítora HIV proteázy sakvinaviru, inhibítora CYP3A4 v
rovnovážnom stave (1200 mg trikrát denne) a sildenafilu (100 mg jednorazová
dávka) viedlo k 140 % vzostupu Cmax sildenafilu a k 210 % zvýšeniu AUC
sildenafilu. Sildenafil neovplyvňoval farmakokinetiku sakvinaviru (pozri
časť 4.2). Predpokladá sa, že silnejšie inhibítory CYP3A4, ako sú ketonazol
a itrakonazol, by mali výraznejšie účinky.

Ak sa sildenafil podával jednorazovo v dávke 100 mg spolu s erytromycínom,
špecifickým
inhibítorom CYP3A4 v rovnovážnom stave (500 mg dvakrát denne počas 5 dní),
zaznamenal sa 182 % vzostup systémovej expozície sildenafilu (AUC). U
zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia sa nedokázal vplyv azitromycínu
(500 mg denne počas 3 dní) na AUC, Cmax, tmax, eliminačnú rýchlostnú
konštantu alebo následne na polčas sildenafilu alebo jeho hlavný
cirkulujúci metabolit. Pri súčasnom podávaní sildenafilu (50 mg) a
cimetidínu (800 mg), ktorý je inhibítorom cytochrómu P450 a nešpecifickým
inhibítorom CYP3A4, zdravým dobrovoľníkom sa zaznamenal 56 % vzostup
plazmatickej koncentrácie sildenafilu.

Grapefruitová šťava je slabým inhibítorom CYP3A4 metabolizmu v črevnej
stene a môže vyvolať mierny vzostup plazmatických hladín sildenafilu.

Biologická dostupnosť sildenafilu nebola ovplyvnená podaním jednorazových
dávok antacíd
(hydroxidu horečnatého/hydroxidu hlinitého).

Aj keď sa špecifické interakčné štúdie nerobili so všetkými liekmi, analýzy
farmakokinetic-kých údajov rôznych skupín pacientov nepreukázali žiadny
vplyv inhibítorov CYP2C9 (ako sú tolbutamid, warfarín, fenytoín),
inhibítorov CYP2D6 (ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania
serotonínu, tricyklické antidepresíva), tiazidov a príbuzných diuretík,
slučkových diuretík a draslík šetriacich diuretík, inhibítorov angiotenzín
konvertujúceho enzýmu, blokátorov vápnikových kanálov, beta-blokátorov
alebo induktorov metabolizmu CYP450 (ako sú rifampicín, barbituráty) na
farmakokinetiku sildenafilu pri ich súčasnom podaní.

Nikorandil je hybrid aktivátora draslíkových kanálov a nitrátu. Vzhľadom na
nitrátovú zložku má potenciál pre závažné interakcie so sildenafilom.

Účinky sildenafilu na iné lieky
/Štúdie in vitro:/
Sildenafil je slabým inhibítorom (IC50 > 150 ?mol/l) izoforiem 1A2, 2C9,
2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 cytochrómu P450. Je však nepravdepodobné, že by
sildenafil ovplyvňoval klírens substrátov týchto izoenzýmov, keďže
maximálna koncentrácia sildenafilu pri podávaní v odporúčaných dávkach je
približne 1 ?mol/l.

Nie sú žiadne údaje o interakcii sildenafilu s nešpecifickými inhibítormi
fosfodiesterázy, ako sú teofylín alebo dipyridamol.

/Štúdie in vivo:/
V súlade so známym účinkom sildenafilu na metabolickú cestu oxid
dusnatý/cGMP (pozri časť 5.1) sa preukázalo, že sildenafil potencuje
hypotenzívny účinok nitrátov, a preto je jeho súčasné podanie s donormi
oxidu dusnatého alebo nitrátmi v akejkoľvek forme kontraindikované (pozri
časť 4.3).
Súbežné podávanie sildenafilu pacientom užívajúcim alfa-blokátory môže
viesť u niektorých citlivých jedincov k symptomatickej hypotenzii.
Najpravdepodobnejší čas jej výskytu je do
4 hodín po podaní sildenafilu (pozri časti 4.2 a 4.4). V troch špecifických
liekových interakčných štúdiách sa pacientom s benígnou hyperpláziou
prostaty (BPH), stabilizovaným na liečbe doxazosínom, súčasne podával alfa-
blokátor doxazosín (4 mg a 8 mg) a sildenafil (25 mg, 50 mg alebo 100 mg).
V týchto štúdiách sa u sledovanej populácie pozorovalo priemerné dodatočné
zníženie tlaku krvi v ľahu o 7/7 mm Hg, 9/5 mm Hg a 8/4 mm Hg
a priemerné dodatočné zníženie tlaku krvi v stoji o 6/6 mm Hg, 11/4 mm Hg a
4/5 mm Hg. Keď sa sildenafil a doxazosín podávali súčasne pacientom
stabilizovaným na liečbe
doxazosínom, hlásenia o výskyte symptomatickej posturálnej hypotenzie u
pacientov boli ojedinelé. Tieto hlásenia zahŕňali závraty a stratu
rovnováhy, ale nie synkopu.

Nezaznamenali sa žiadne signifikantné interakcie sildenafilu (50 mg) ani s
tolbutamidom (250 mg), ani s warfarínom (40 mg), liekmi, ktoré sú
metabolizované CYP2C9.

Sildenafil (50 mg) nepotencoval predĺženie času krvácania zapríčineného
kyselinou acetylsalicylovou (150 mg).

Sildenafil (50 mg) nepotencoval hypotenzívny účinok alkoholu u zdravých
dobrovoľníkov, ktorí mali priemernú maximálnu koncentráciu alkoholu v krvi
80 mg/dl.

Analýza výsledkov o podávaní s antihypertenzívami, ako sú diuretiká, beta-
blokátory, ACE inhibítory, antagonisty angiotenzínu II, iné
antihypertenzíva (vazodilatátory a centrálne pôsobiace), blokátory
adrenergných neurónov, blokátory vápnikových kanálov a alfa-blokátory,
nepreukázala žiadny rozdiel v profile nežiaducich účinkov medzi pacientmi,
ktorí užívali sildenafil, a pacientmi, ktorí užívali placebo. V špecifickej
interakčnej štúdii u pacientov s hypertenziou, ktorí súčasne užívali
amplodipín so sildenafilom (100 mg), sa zaznamenalo ďalšie zníženie
systolického tlaku krvi v ľahu o 8 mm Hg. Zodpovedajúce ďalšie zníženie
diastolického tlaku krvi v ľahu bolo o 7 mm Hg. Toto ďalšie zníženie
tlaku krvi malo podobný rozsah, ako keď sa sildenafil podával zdravým
dobrovoľníkom samostatne (pozri časť 5.1).

Sildenafil (100 mg) neovplyvnil farmakokinetiku inhibítorov HIV proteáz v
rovnovážnom stave, sakvinaviru a ritonaviru, ktoré sú oba substrátmi
CYP3A4.

4.6 Gravidita a laktácia

Sildenafil nie je indikovaný na použitie u žien.

V reprodukčných štúdiách u potkanov a zajacov sa po perorálnom podávaní
sildenafilu nepozoroval žiaden relevantný nežiaduci účinok.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

Keďže závrat a zmenené videnie boli hlásené v klinických štúdiách so
sildenafilom, pacienti predtým, ako budú viesť vozidlá a obsluhovať stroje,
majú poznať, ako reagujú na sildenafil.


4.8 Nežiaduce účinky

Bezpečnostný profil sildenafilu je založený na 8 691 pacientoch, ktorí
dostávali odporúčaný dávkovací režim v rámci 67 placebom kontrolovaných
klinických štúdií. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie v klinických
štúdiách u pacientov liečených sildenafilom boli bolesť hlavy, návaly,
dyspepsia, poruchy videnia, nazálna kongescia, závraty a porucha farebného
videnia.
Nežiaduce reakcie v rámci sledovania po uvedení lieku na trh boli
zhromaždené počas obdobia približne > 9 rokov. Vzhľadom na to, že nie
všetky nežiaduce reakcie sú hlásené držiteľovi rozhodnutia o registrácii, a
tým zahrnuté do bezpečnostnej databázy, frekvencie týchto reakcií sa nedajú
spoľahlivo určiť.

V tabuľke nižšie sú všetky klinicky dôležité nežiaduce reakcie, ktoré sa
vyskytli v rámci klinických štúdií s incidenciou väčšou ako pri placebe,
uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie (veľmi časté (?
1/10), časté (? 1/100 až < 1/10), menej časté (? 1/1 000 až < 1/100),
zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000).
Okrem toho je zahrnutá aj frekvencia klinicky dôležitých nežiaducich
reakcií hlásených po uvedení lieku na trh, uvedená ako neznáma.
V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v
poradí klesajúcej
závažnosti.

Tabuľka 1: Klinicky dôležité nežiaduce reakcie hlásené v kontrolovaných
klinických štúdiách s incidenciou väčšou ako pri placebe a klinicky
dôležité nežiaduce reakcie hlásené v rámci sledovania po uvedení lieku na
trh

Trieda orgánových systémov Nežiaduce reakcie
Poruchy imunitného systému
Zriedkavé Hypersenzitívne reakcie
Poruchy nervového systému
Veľmi časté Bolesť hlavy
Časté Závraty
Menej časté Somnolencia, hypestézia
Zriedkavé Cerebrovaskulárna príhoda, synkopa
Neznáme tranzitórny
ischemický atak, záchvat,
recidíva záchvatov
Poruchy oka
Časté Poruchy videnia, porucha farebného
videnia
Menej časté Ochorenia spojoviek, ochorenia oka, poruchy slzenia, iné
ochorenia oka
Neznáme Nearteritická predná ischemická neuropatia zrakového nervu
(NAION), oklúzia ciev sietnice, poruchy
v zornom poli
Poruchy ucha a labyrintu
Menej časté Vertigo, tinitus
Zriedkavé Hluchota*
Poruchy ciev
Časté Návaly
Zriedkavé Hypertenzia, hypotenzia
Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Menej časté Palpitácie, tachykardia
Zriedkavé Infarkt myokardu, fibrilácia predsiení
Neznáme Komorová arytmia, nestabilná angina pectoris, náhla srdcová
smrť
Poruchy dýchacej sústavy,
hrudníka a mediastína
Časté Nazálna kongescia
Zriedkavé Epistaxa
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté Dyspepsia
Menej časté Vracanie, nauzea, sucho v ústach
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté Kožná vyrážka
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy
a spojivového tkaniva
Menej časté Myalgia
Ochorenia reprodukčného systému
a prsníkov
Neznáme Priapizmus, prolongovaná erekcia
Celkové ochorenia a reakcie v mieste
podania
Menej časté Bolesť na hrudníku, únava
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Menej časté Zvýšená srdcová frekvencia

* Ochorenia ucha: náhla hluchota. Náhly pokles alebo strata sluchu bola
hlásená v malom počte prípadov v rámci sledovania po uvedení lieku na trh a
klinických štúdií pri použití všetkých PDE5 inhibítorov, vrátane
sildenafilu.

4.9 Predávkovanie

V štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi boli po podaní jednorazovej dávky do
800 mg nežiaduce účinky podobné ako pri podaní nižších dávok, ale
vyskytovali sa častejšie a boli závažnejšie. Dávky 200 mg neviedli k väčšej
účinnosti, ale viedli k vyššiemu výskytu nežiaducich účinkov (bolesť hlavy,
návaly, závraty, dyspepsia, nazálna kongescia, zmena videnia).

V prípade predávkovania sa majú podľa potreby zaviesť štandardné podporné
opatrenia. Keďže sildenafil je pevne viazaný na plazmatické proteíny a
neeliminuje sa močom, nie je pravdepodobné, že by renálna dialýza mala
urýchliť klírens sildenafilu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Liečivá pri poruchách erekcie
ATC kód: G04BE03

Sildenafil je perorálna forma liečby erektilnej dysfunkcie. Za prirodzených
podmienok, t.j. po
sexuálnej stimulácii, obnovuje narušenú erektilnú funkciu zvýšením prítoku
krvi do penisu.
Fyziologický mechanizmus, ktorý je zodpovedný za erekciu penisu, zahrňuje
uvoľňovanie oxidu dusnatého (NO) v kavernóznom telese penisu počas
sexuálnej stimulácie. Oxid dusnatý potom aktivuje enzým guanylátcyklázu, čo
nakoniec vedie ku zvýšeniu koncentrácie cyklického guanozínmonofosfátu
(cGMP) a relaxácii hladkých svalov v kavernóznom telese, čo umožní prítok
krvi.

Sildenafil je silný a selektívny inhibítor cGMP špecifickej fosfodiesterázy
typu 5 (PDE5)
v kavernóznom telese, kde je PDE5 zodpovedná za degradáciu cGMP. Účinok
sildenafilu na erekciu je založený na periférnom pôsobení. Sildenafil nemá
priamy relaxačný účinok na izolované humánne kavernózne teleso, ale účinne
zvyšuje relaxačný účinok oxidu dusnatého (NO) na toto tkanivo. Ak je
aktivovaná metabolická cesta NO/cGMP, ako je to v prípade sexuálnej
stimulácie, tak inhibícia PDE5 účinkom sildenafilu vedie k zvýšeniu
koncentrácie cGMP v kavernóznom telese. Preto dochádza k očakávanému
priaznivému farmakologickému účinku sildenafilu iba v prípade sexuálnej
stimulácie.

Štúdie /in vitro/ preukázali, že sildenafil je selektívny pre PDE5, ktorá sa
podieľa na procese erekcie. Jeho účinok je výraznejší na PDE5 ako na
ostatné známe fosfodiesterázy. Sildenafil je 10-krát selektívnejší pre PDE5
ako pre PDE6, ktorá sa podieľa na fototransdukcii v retine. Pri maximálnych
odporučených dávkach má 80-krát vyššiu selektivitu pre PDE5 ako pre PDE1 a
viac ako 700-krát vyššiu selektivitu pre PDE5 ako pre PDE2, 3, 4, 7, 8, 9,
10 a 11. Obzvlášť, sildenafil má 4000-krát vyššiu selektivitu pre PDE5 ako
pre PDE3, cAMP špecifickú izoformu fosfodiesterázy, ktorá sa podieľa na
kontrole kontraktility srdcového svalu.
Dve klinické štúdie sa špeciálne zaoberali tým, aby sa určil časový úsek po
podaní dávky sildenafilu, počas ktorého dochádza k erekcii ako odpovedi na
sexuálnu stimuláciu. V štúdii s falopletyzmografiou (RigiScan) u pacientov
pri podávaní sildenafilu nalačno bol priemerný čas po dosiahnutie erekcie u
tých, ktorí dosiahli erekciu so 60 % rigiditou (dostačujúci stupeň rigidity
na vykonanie pohlavného styku) 25 minút (rozsah 12 – 37 minút). V druhej
štúdii, v ktorej sa tiež používal RigiScan, bol sildenafil schopný vyvolať
erekciu ako odpoveď na sexuálnu stimuláciu ešte 4 – 5 hodín po podaní
dávky.

Sildenafil spôsobuje mierny a prechodný pokles tlaku krvi, vo väčšine
prípadov bez klinického významu. Priemerné maximálne zníženie systolického
tlaku krvi v ľahu po podaní 100 mg sildenafilu perorálne bolo 8,4 mm Hg.
Korešpondujúca zmena diastolického tlaku krvi v ľahu bola 5,5 mm Hg. Toto
zníženie hodnôt tlaku krvi je v súlade s vazodilatačným účinkom
sildenafilu, pravdepodobne v dôsledku zvýšenia cGMP v hladkých svaloch
ciev. Podávanie jednorazových dávok až do 100 mg u zdravých dobrovoľníkov
neviedlo k žiadnemu klinicky relevantnému účinku na EKG.

V štúdii zameranej na hemodynamické účinky jednorazovej perorálnej dávky
100 mg sildenafilu u 14 pacientov s ťažkou koronárnou artériovou chorobou
(CAD) (> 70 % stenóza aspoň jednej koronárnej artérie) poklesol priemerný
kľudový systolický a diastolický krvný tlak o 7 % resp. o 6 % v porovnaní s
východiskovými hodnotami. Priemerný pľúcny systolický tlak krvi poklesol o
9 %. Sildenafil nemal vplyv na srdcový výdaj a neviedol ku zhoršeniu
krvného prietoku cez stenózne koronárne artérie.
Pri porovnaní sildenafilu s placebom v dvojito-zaslepenej placebom
kontrolovanej klinickej skúške porovnávajúcej reakciu na fyzickú záťaž u
144 pacientov s erektilnou dysfunkciou a chronickou stabilnou angina
pectoris, ktorí pravidelne užívali antianginóznu terapiu (okrem nitrátov),
sa nepreukázali žiadne klinicky relevantné rozdiely v čase do objavenia sa
príznakov angina pectoris.

U niektorých pacientov sa jednu hodinu po podaní dávky 100 mg sildenafilu
pri použití
Farnsworth-Munsellovho testu so 100 farebnými odtieňmi pozorovali mierne a
prechodné rozdiely v rozlišovaní farieb (modrá/zelená). Dve hodiny po
podaní sa nezaznamenali už žiadne účinky. Možný mechanizmus tejto zmeny v
rozlišovaní farieb súvisí s inhibíciou PDE6, ktorý hrá úlohu vo
fototransdukčnej kaskáde retiny. Sildenafil neovplyvňuje ani ostrosť, ani
kontrast videnia. V placebom kontrolovanej štúdii s malým počtom pacientov
s dokumentovaným včasným štádiom vekom podmienenej makulárnej degenerácie
(n = 9) neboli vo vykonaných testoch videnia (ostrosť videnia, Amslerova
mriežka, rozlíšenie farieb pri simulovanom dopravnom osvetlení, Humpreyho
perimeter a fotostres) dokázané žiadne významné zmeny vplyvom sildenafilu
(jednorazová dávka 100 mg).

Po podaní jednorazovej perorálnej dávky 100 mg sildenafilu zdravým
dobrovoľníkom sa
nezaznamenal žiaden vplyv na motilitu alebo na morfológiu spermií.

Ďalšie informácie o klinických skúškach

V klinických skúškach sa sildenafil podával viac ako 8000 pacientom vo veku
19 – 87 rokov.
Zastúpené boli nasledovné skupiny pacientov: starší pacienti (19,9 %),
pacienti s hypertenziou (30,9 %), diabetes mellitus (20,3 %), ischemickou
chorobou srdca (5,8 %), hyperlipidémiou (19,8 %), poranením miechy (0,6 %),
depresiou (5,2 %), transuretrálnou resekciou prostaty (3,7 %), pacienti po
radikálnej prostatektómii (3,3 %). Nasledovné skupiny neboli dostatočne
zastúpené alebo boli vyradené z klinických skúšok: pacienti po chirurgickom
výkone v oblasti panvy, pacienti po rádioterapii, pacienti s ťažkým
poškodením funkcie obličiek alebo pečene a pacienti s niektorými
kardiovaskulárnymi poruchami (pozri časť 4.3).

Podiel pacientov, ktorí v štúdiách s fixnými dávkami udávali, že liečba
viedla k zlepšeniu erekcie, bol 62 % (25 mg), 74 % (50 mg) a 82 % (100 mg)
v porovnaní s 25 % u pacientov, ktorí užívali placebo. V kontrolovaných
klinických skúškach bolo prerušenie liečby sildenafilom zriedkavé a
v podobnej miere ako u pacientov, ktorí užívali placebo.

Zhrnutie údajov zo všetkých skúšok ukazuje, že podiel pacientov, ktorí
udávali zlepšenie po podaní sildenafilu bol nasledujúci: psychogénna
erektilná dysfunkcia (84 %), zmiešaná erektilná dysfunkcia (77 %),
organická erektilná dysfunkcia (68 %), staršie osoby (67 %), diabetes
mellitus (59 %), ischemická choroba srdca (69 %), hypertenzia (68 %), TURP
(61 %), radikálna prostatektómia (43 %), poranenie miechy (83 %), depresia
(75 %).
Bezpečnosť a účinnosť sildenafilu bola preukázaná v dlhodobých štúdiách.


2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Sildenafil sa rýchlo vstrebáva. Maximálne plazmatické koncentrácie sa
dosahujú 30 až 120 minút (v priemere 60 minút) po perorálnom užití lieku
nalačno. Priemerná absolútna perorálna biologická dostupnosť je 41 %
(rozsah 25 – 63 %). AUC a Cmax sa po perorálnom podaní odporučených dávok
sildenafilu (25 – 100 mg) zvyšujú proporcionálne s dávkou.
Ak sa sildenafil užije súčasne s jedlom, tak sa rýchlosť absorpcie zníži,
pričom priemerné oneskorenie tmax je 60 minút a priemerné zníženie Cmax o
29 %.

Distribúcia
Priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave (Vd) sildenafilu je 105 l,
čo naznačuje distribúciu do tkanív. Po jednorazovom perorálnom podaní dávky
100 mg dosahuje priemerná maximálna celková plazmatická koncentrácia
sildenafilu približne 440 ng/ml (CV 40 %). Keďže sildenafil (a jeho hlavný
cirkulujúci N-desmetyl metabolit) sa viaže v 96 % na plazmatické proteíny,
dosahuje sa priemerná maximálna plazmatická koncentrácia voľného
sildenafilu 18 ng/ml (38 nmol). Väzba na bielkoviny nie je závislá od
celkových koncentrácií lieku. U zdravých dobrovoľníkov, ktorí užili
sildenafil (100 mg jednorazovú dávku), bolo po 90 minútach v ejakuláte
menej ako 0,0002 % užitej dávky (priemerne 188 ng).

Metabolizmus
Sildenafil je metabolizovaný predovšetkým hepatálnymi mikrozomálnymi
izoenzýmami CYP3A4 (hlavná metabolická cesta) a CYP2C9 (vedľajšia
metabolická cesta). Hlavný cirkulujúci metabolit sildenafilu je výsledkom N-
demetylácie sildenafilu. Tento metabolit má profil selektivity na
fosfodiesterázu podobný sildenafilu a účinnosť /in vitro/ na PDE5 približne
50 % v porovnaní s materským liečivom. Plazmatické koncentrácie tohto
metabolitu zodpovedajú približne 40 % koncentrácie sildenafilu. N-desmetyl
metabolit je ďalej metabolizovaný a terminálny polčas je približne 4 h.

Eliminácia
Celkový telový klírens sildenafilu je 41 l/h a terminálny fázový polčas 3 –
5 h. Po perorálnom, ako aj po intravenóznom podaní sa sildenafil vylučuje
vo forme metabolitov predovšetkým do stolice (približne 80 % podanej
perorálnej dávky) a v menšej miere do moču (približne 13 % podanej
perorálnej dávky).

Farmakokinetika v špeciálnych skupinách pacientov

Starší pacienti
U zdravých starších dobrovoľníkov (65-ročných a starších) bol znížený
klírens sildenafilu, čo viedlo k zvýšeniu plazmatických koncentrácií
sildenafilu a aktívneho N-desmetyl metabolitu približne o 90 % v porovnaní
s hodnotami u mladších zdravých dobrovoľníkov (18 – 45-ročných). Vzhľadom
na rozdiely vo väzbe na plazmatické proteíny, ktoré sú podmienené vekom,
bolo zodpovedajúce zvýšenie plazmatických koncentrácií voľného sildenafilu
približne 40 %.

Renálna insuficiencia
U dobrovoľníkov s miernym a stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek
(klírens
kreatinínu = 30 - 80 ml/min) nebola zmenená farmakokinetika sildenafilu po
podaní jednorazovej perorálnej dávky 50 mg. Priemerná AUC a Cmax N-desmetyl
metabolitu sa zvýšila o 126 %, resp. o 73 % v porovnaní s dobrovoľníkmi
zodpovedajúceho veku bez poškodenia funkcie obličiek. Vzhľadom na vysokú
interindividuálnu variabilitu však tieto rozdiely neboli štatisticky
signifikantné. U dobrovoľníkov s ťažkým poškodením funkcie obličiek
(klírens kreatinínu < 30 ml/min) bol klírens sildenafilu znížený a v
porovnaní
s dobrovoľníkmi rovnakého veku, ale bez poškodenia funkcie obličiek, sa AUC
zvýšila
o 100 % a Cmax o 88 %. Okrem toho hodnoty AUC a Cmax N-desmetyl metabolitu
sa signifikantne zvýšili o 79 % a o 200 %.

Hepatálna insuficiencia
U dobrovoľníkov s miernou a stredne ťažkou cirhózou pečene (A a B podľa
Child-Pugha) bol klírens sildenafilu znížený a v porovnaní s dobrovoľníkmi
rovnakého veku, ale bez poškodenia funkcie pečene, sa AUC zvýšila o 84 % a
Cmax o 47 %. Farmakokinetika sildenafilu u pacientov s ťažkým poškodením
funkcie pečene nebola študovaná.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a
reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

Jadro:
Mannitol (E 421)
Krospovidón (typ A)
Povidón (K30)
koloidný oxid kremičitý bezvodý
Kukuričný škrob
Magnéziumstearát
Laurylsíran sodný

Obal:
Hypromelóza (viskozia 15 mPa.s)
Makrogol 6000
oxit titaničitý (E 171)
Mastenec
Indigokarmínový lak (E 132)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


25 mg: 3 roky
50 mg a 100 mg: 4 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

25 mg: Uchovávajte pri teplote do 30 °C.
50 mg a 100 mg: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na
uchovávanie.

5. Druh obalu a obsah balenia

1,4 tablety; PVC/PVDC/Al blistrová fólia v papierovej škatuli.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MEDANA PHARMA SA
ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz, Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

25 mg: 83/0565/09-S
50 mg: 83/0566/09-S
100 mg: 83/0568/09-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C80394
Skupina ATC:
G04 - Urologiká
Skupina ATC:
G04BE03 - sildenafilum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
PL Polsko
Výrobca lieku:
PHARMACEUTICAL WORKS JELFA S.A., JEL.GORA, POĽSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou (PAH) v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava a vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb, Košice. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Predajná cena:
10.47 € / 315.42 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
10.47 € / 315.42 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:27.01 € ÚP:0.00 € DP:27.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:32.03 € ÚP:0.00 € DP:32.03 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:30.11 € ÚP:0.00 € DP:30.11 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:31.91 € ÚP:0.00 € DP:31.91 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:57.25 € ÚP:0.00 € DP:57.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:0.00 € ÚP:0.00 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.29 € ÚP:0.00 € DP:15.29 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:49.36 € ÚP:0.00 € DP:49.36 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.32 € ÚP:0.00 € DP:13.32 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien