Detail:
Ibandronic acid Synthon 50 mg tbl flm 30x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Názov lieku:
Ibandronic acid Synthon 50 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 30x50 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2009/07653PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Ibandronic acid Synthon 50 mg
filmom obalené tablety
kyselina ibandrónová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť,
dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov,
povedzte to, prosím, svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Ibandronic acid Synthon a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Ibandronic acid Synthon
3. Ako užívať Ibandronic acid Synthon
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ibandronic acid Synthon
6. Ďalšie informácie1. ČO JE IBANDRONIC ACID SYNTHON A NA ČO SA POUŽÍVA


Kyselina ibandrónová, patrí do skupiny liekov známych ako bisfosfonáty.
Zabraňuje zvýšenému úbytkuvápnika z kostí (resorpcia kosti) a zabraňuje
kostným komplikáciám a fraktúram súvisiacim so šírením rakovinových buniek
do kosti.


Ibandronic acid Synthon je určený na prevenciu kostných príhod (patologické
zlomeniny, kostné komplikácie, ktoré vyžadujú rádioterapiu alebo
chirurgický zásah) u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami.


2. SKÔR AKO UŽIJETE IBANDRONIC ACID SYNTHON


Počas liečby sa môže sledovať Vaša krv, aby sa zaistilo, že dostávate
správnu dávku Ibandronicu acid .
Ak budete absolvovať ošetrenie chrupu alebo zubný chirurgický zákrok,
oznámte svojmu zubárovi, že ste boli liečení Ibandronicom acid .


Neužívajte Ibandronic acid Synthon:
- keď ste alergický (precitlivený) na kyselinu ibandrónovú alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Ibandronicu acid
- keď trpíte určitou poruchou pažeráka (trubica spájajúca ústnu dutinu so
žalúdkom) ako napríklad zúženie alebo ťažkosti s prehĺtaním
- keď nie ste schopný stáť alebo sedieť vo vzpriamenej polohe súvislo
aspoň jednu hodinu (60 minút)
- keď máte alebo ste v minulosti mali nízku hladinu vápnika v krvi; prosím,
poraďte sa so svojím lekárom.

Ibandronic acid Synthon sa nemá podávať deťom.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Ibandronicu acid:
- ak ste precitlivený na iné bisfosfonáty
- ak máte iné poruchy metabolizmu minerálov (napríklad nedostatok vitamínu
D)
- ak trpíte stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu
> 30 a < 50 ml/min) alebo ťažké
poškodenie funkcie obličiek (obličková nedostatočnosť, t.j. klírens
kreatinínu < 30 ml/min)
- ak máte nejaké ťažkosti s prehĺtaním alebo trávením
- ak užívate nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs), keďže oba typy
liekov (NSAIDs a
bisfosfonáty) môžu spôsobiť podráždenie žalúdka a čriev
- keď ste liečený zubným lekárom alebo keď sa chystáte na zubný chirurgický
výkon. Povedzte svojmu zubárovi, že sa liečite kyselinou ibandrónovou.
- keď Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte
svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Podráždenie, zápal alebo zvredovatenie pažeráka (čo je trubica, ktorá spája
ústnu dutinu so žalúdkom), často s príznakmi veľkej bolesti v hrudníku,
veľkej bolesti po prehltnutí jedla či nápoja, silná nevoľnosť alebo
vracanie sa môžu vyskytnúť najmä vtedy, ak nevypijete plný pohár čistej
vody a/alebo ak si ľahnete skôr ako o hodinu po užití Ibandronicu acid . Ak
sa u Vás prejavia tieto príznaky, prestaňte užívať Ibandronic acid Synthon
a bezodkladne to oznámte svojmu lekárovi.


Užívanie iných liekov


Iné lieky môžu byť ovplyvnené kyselinou ibandrónovou a naopak, iné lieky
môžu ovplyvniť spôsob pôsobenia kyseliny ibandrónovej.


Kyselina ibandrónová môže vzájomne pôsobiť s:
- výživovými doplnkami obsahujúcimi vápnik, horčík, železo alebo
hliník. Tieto doplnky môžu ovplyvniť účinok kyseliny ibandrónovej.

Opatrnosť je potrebná v prípade, že sa bisfosfonáty podávajú v kombinácii s
aminoglykozidmi, pretože obe látky môžu dlhodobejšie znížiť hodnoty vápnika
v sére. Pozornosť sa má venovať možnému vzniku simultánnej hypomagneziémie
(zníženie hladín horčíka v krvi).

Po užití tablety Ibandronicu acid počkajte aspoň 30 minút, kým užijete
akýkoľvek iný liek vrátane tabliet/liekov na trávenie, výživových doplnkov
s obsahom vápnika a vitamínov.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, ktorýkoľvek z liekov
uvedených vyššie alebo ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je
viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


Užívanie Ibandronicu acid s jedlom a nápojmi

Tablety Ibandronicu acid sa majú užívať ráno nalačno (najmenej 6 hodín po
poslednom jedle) a pred prvým jedlom alebo nápojom dňa. Po užití tablety
Ibandronicu acid najmenej 30 minút nejedzte, neužívajte iné lieky
a výživové doplnky. Počas liečby Ibandronicom acid môžete kedykoľvek piť
čistú vodu.

Tehotenstvo a dojčenie
Ibandronic acid Synthon nemáte užívať, ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak
dojčíte, na užívanie kyseliny ibandrónovej bude potrebné, aby ste prerušili
dojčenie.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov
Môžete viesť vozidlo a obsluhovať stroje, pretože je veľmi nepravdepodobné,
že kyselina ibandrónová ovplyvní Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať
stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Ibandronicu acid
Ibandronic acid Synthon tablety obsahujú mliečny cukor laktózu. Ak Vám Váš
lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred
užitím tohto lieku.
3. AKO UŽÍVAŤ IBANDRONIC ACID SYNTHON


Vždy užívajte Ibandronic acid Synthon presne tak, ako Vám povedal Váš
lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.


Zvyčajná dávka Ibandronicu acid je jedna tableta denne. Ak máte závažnú
poruchu funkcie obličiek, Váš lekár Vám môže znížiť dávku na jednu tabletu
týždenne.


Je dôležité riadiť sa nižšie uvedenými pokynmi. Sú určené na to, aby
tabletám kyseliny ibandrónovej pomohli rýchlo dosiahnuť Váš žalúdok, aby sa
znížila pravdepodobnosť podráždenia.
- skôr ako sa naraňajkujete, napijete alebo užijete akýkoľvek iný liek toho
dňa, zapite tabletu Ibandronicu acid plným pohárom čistej vody (asi 200
ml). Tabletu nezapíjajte žiadnym iným nápojom okrem čistej vody.
- Tabletu nežujte, necmúľajte, nedrvte ani nenechávajte, aby sa rozpustila
v ústach.
- Skôr ako sa po užití Ibandronicu acid naraňajkujete, vypijete nápoj alebo
užijete iný liek toho dňa, počkajte aspoň 30 minút.
Pri užívaní tabliet Ibandronicu acid buďte vo vzpriamenej polohe (môžete
sedieť alebo stáť) a ostaňte tak najbližšiu hodinu (60 minút) po užití
tablety.

[pic]

Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní Ibandronicu acid dovtedy, ako
Vám to určí Váš lekár.
Ibandronic acid Synthon Vám pomôže zlepšiť stav len ak nepretržite užívate
tento liek.


Ak užijete viac Ibandronicu acid, ako máte
Ak ste omylom užili viac tabliet, vypite plný pohár mlieka a ihneď sa
skontaktujte so svojím lekárom.


Nevyvolávajte vracanie, ani si neľahnite – mohlo by to spôsobiť, že Vám
kyselina ibandrónová podráždi pažerák.


Ak zabudnete užiť Ibandronic acid Synthon
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Nasledujúci deň užite, ako zvyčajne, jednu tabletu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Ibandronic acid Synthon môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100)
Porucha trávenia ( nevoľnosť ( bolesť brucha ( zápal pažeráka ( únava (
nízke hladiny vápnika v krvi.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000)
Neobvyklá chuť ( pocit brnenia (parestézia) ( sucho v ústach ( krvácajúci
vred tráviacej rúry ( ťažkosti s prehĺtaním ( zápal sliznice žalúdka (
svrbenie ( bolesť hrudníka ( príznaky podobné chrípke ( pocit choroby
( bolesť ( nízky hemoglobín ( vysoké hladiny močoviny v krvi ( vysoké
hladiny hormónu prištítnej žľazy.


Podráždenie pažeráka je spravidla menej častý vedľajší účinok, ak však
pocítite silnú bolesť na hrudníku, silnú bolesť po prehltnutí jedla alebo
nápoja, silnú nevoľnosť alebo vracanie, okamžite vyhľadajte svojho lekára.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ IBANDRONIC ACID SYNTHON


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Ibandronic acid Synthon po dátume exspirácie, ktorý je uvedený
na blistri a na škatuli po EXP. Prvé dve číslice označujú mesiac a posledné
štyri číslice rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Ibandronic acid Synthon obsahuje
Liečivo je 56,25 mg kyseliny ibandrónovej vo forme monohydrátu sodnej soli,
čo zodpovedá 50 mg kyseliny ibandrónovej.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, krospovidón (E1202), mikrokryštalická
celulóza (E460), koloidný oxid kremičitý (E551), nátriumstearylfumarát
(jadro tablety); polyvinylalkohol, makrogol/PEG 3350, mastenec (E553b) a
oxid titaničitý (E171) (obal tablety).


Ako vyzerá Ibandronic acid Synthon a obsah balenia
Tablety Ibandronic acid Synthon sú biele až sivobiele filmom obalené
tablety, podlhovastého tvaru označené „I9BE“ na jednej strane a „50“ na
druhej strane.
Dostupné sú v blistrových baleniach po
1, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 126, 168 a 210
tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

| Bulharsko |Ibandronic acid Synthon 50 mg |
|Česká republika |Ibandronic acid Synthon 50 mg, potahované |
| |tablety |
|Estónsko |Ibandronic acid Synthon 50 mg |
|Holandsko |Ibandroninezuur Synthon 50 mg, tabletten |
|Lotyšsko |Ibandronic acid Synthon 50 mg apvalkot?s |
| |tabletes |
|Litva |Ibandronic acid Synthon 50 mg, pl?vele dengtos |
| |tablet?s |
|Maďarsko |Ibandron sab Synthon 50 mg |
|Poľsko |Ibandronic acid Synthon |
|Rumunsko |Acid Ibandronic Synthon 50 mg comprimate filmate|
|Slovensko |Ibandronic acid Synthon 50 mg |
|Slovinsko |Ibandronska kislina Synthon 50 mg filmsko |
| |obložene tablete |

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Synthon BV
Microweg 22
6545 CM Nijmegen
Holandsko

Výrobcovia

Synthon BV
Microweg 22
6545 CM Nijmegen
Holandsko

Synthon Hispania S.L.
Castelló, 1
Polígono Las Salinas
08830 Sant Boi de Llobregat
Španielsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 01/2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2009/07653SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU


Ibandronic acid Synthon 50 mg
filmom obalené tablety
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg kyseliny ibandrónovej (ako
monohydrát sodnej soli kyseliny ibandrónovej).


Pomocné látky:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 54 mg monohydrátu laktózy. Úplný
zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.
Biele až sivobiele, bikonvexné, filmom obalené tablety, podlhovastého tvaru
9 mm dlhé a označené „I9BE“ na jednej strane a „50“ na druhej strane.
4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ibandronic acid Synthon je indikovaný na prevenciu skeletálnych udalostí
(patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo
chirurgický zásah) u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu Ibandronicom acid majú začať lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou
nádorov.


Na perorálne použitie.


Odporúčaná dávka je jedna 50 mg filmom obalená tableta denne.


Ibandronic acid tablety sa majú užívať ráno nalačno (najmenej po 6-
hodinovom pôste) a pred prvým jedlom alebo nápojom. Pred užitím tabliet
Ibandronicu acid Synthon sa má vyhnúť liekom a výživovým doplnkom (vrátane
vápnika). Po užití tablety sa nemá jesť najmenej 30 minút. Počas liečby
Ibandronicom acid sa môže kedykoľvek piť čistá voda.

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť plným pohárom čistej vody (180 až
240 ml), pričom pacient stojí alebo sedí vo vzpriamenej polohe.

Po užití Ibandronicu acid pacient si počas 60 minút nemá ľahnúť.

Pacient nemá tabletu žuvať, cmúľať alebo drviť kvôli možnej orofaryngálnej
ulcerácii.
Ibandronic acid sa má zapíjať len pitnou vodou. Berte do úvahy, prosím, že
niektoré minerálne vody môžu obsahovať vyššiu koncentráciu vápnika, a preto
sa nemajú používať.


/Pacienti s poškodením funkcie pečene/

Úprava dávkovania nie je potrebná (pozri časť 5.2).


/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/
U pacientov s miernou formou poškodenia funkcie obličiek (CLcr ? 50 a < 80
ml/min) nie je potrebné
upraviť dávkovanie.
U pacientov so stredne ťažkou formou poškodenia funkcie obličiek (CLcr ? 30
a < 50 ml/min) sa odporúča úprava dávkovania na jednu 50 mg filmom obalenú
tabletu každý druhý deň (pozri časť 5.2).
U pacientov s ťažkou formou poškodenia funkcie obličiek (CLcr < 30 ml/min)
sa odporúča dávka jedna 50 mg filmom obalená tableta raz týždenne. Pozri
vyššie uvedené pokyny pre dávkovanie.

/Starší ľudia/
Nie je potrebné upraviť dávkovanie.


/Deti a dospievajúci/
Ibandronic acid Synthon sa neodporúča používať u pacientov mladších ako 18
rokov kvôli nedostatočným údajom
o bezpečnosti a účinnosti.


4.3 Kontraindikácie


* Abnormality funkcie pažeráka, ktoré spomaľujú jeho vyprázdňovanie, ako
striktúra alebo achalázia.
* Neschopnosť stáť alebo vzpriamene sedieť najmenej 60 minút.
* Hypokalciémia.
* Precitlivenosť na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok.


Ibandronic acid Synthon sa nemá používať u detí.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


V prípade pacientov so známou precitlivenosťou na iné bisfosfonáty je
potrebná opatrnosť.


Pred začiatkom liečby Ibandronicom acid sa má účinne liečiť hypokalciémia a
iné poruchy metabolizmu kostí a minerálnych látok. U všetkých pacientov je
dôležitý adekvátny príjem vápnika a vitamínu D. Pacienti majú dostávať
doplnky vápnika a/alebo vitamínu D, ak je ich príjem v strave nedostatočný.


Perorálne podávané bisfosfonáty môžu vyvolávať miestne podráždenie slizníc
horného gastrointestinálneho traktu. Vzhľadom na tieto možné dráždivé
účinky a na možnosť zhoršenia primárneho ochorenia treba postupovať
opatrne, keď sa Ibandronic acid Synthon podáva pacientom s aktívnym
ochorením horného gastrointestinálneho traktu (napr. známy Barrettov
pažerák, dysfágia, iné ochorenia pažeráka, gastritída, duodenitída alebo
vredy).
U pacientov dostávajúcich liečbu perorálnymi bisfosfonátmi boli hlásené
nežiaduce udalosti ako ezofagitída, vredy a erózie pažeráka, ktoré boli v
niektorých prípadoch závažné a vyžiadali si hospitalizáciu; zriedkavo boli
spojené s krvácaním alebo po nich došlo k striktúre či perforácii pažeráka.
Riziko závažných ezofágových nežiaducich udalostí sa zdá vyššie u
pacientov, ktorí nedodržiavajú pokyny o dávkovaní a/alebo ktorí naďalej
užívajú perorálne bisfosfonáty po tom, ako sa u nich rozvinuli príznaky
poukazujúce na podráždenie pažeráka. Pacienti majú venovať zvýšenú
pozornosť pokynom o dávkovaní a majú byť schopní ich dodržiavať (pozri časť
4.2).
Lekári si majú všímať akékoľvek prejavy alebo príznaky signalizujúce možnú
reakciu pažeráka a pacientov treba upozorniť, aby prestali užívať
Ibandronic acid Synthon a vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich rozvinie
dysfágia, odynofágia, bolesť za hrudnou kosťou alebo sa objaví pálenie
záhy, prípadne sa pálenie záhy zhorší.


Zatiaľ čo sa v kontrolovaných klinických skúšaniach nepozorovalo zvýšené
riziko, jestvujú hlásenia po uvedení lieku na trh o prípadoch žalúdočných a
dvanástnikových vredov pri perorálnom užívaní bisfosfonátov, z ktorých
niektoré boli závažné a spojené s komplikáciami.


Keďže užívanie NSAIDS je spojené s podráždením gastrointestinálnej oblasti,
má sa pri súbežnom perorálnom užívaní s Ibandronicom acid dodržiavať
opatrnosť.


Na základe klinických štúdií sa nedokázal vplyv dlhodobej liečby
Ibandronicom acid na zhoršenie funkcie obličiek. Napriek tomu na základe
klinických skúseností s jednotlivými pacientmi sa u pacientov liečených
Ibandronicom acid odporúča sledovať funkciu obličiek, hodnoty hladín
vápnika v sére, fosfátov a horčíka.


Tablety Ibandronicu acid obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými
dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy
alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


U pacientov s nádorovým ochorením, ktorí v pôvodnom liečebnom režime
dostávali intravenózne podávané bisfosfonáty, bola hlásená osteonekróza
čeľuste väčšinou spojená s extrakciou zubov a/alebo lokálnou infekciou
(vrátane osteomyelitídy). Mnohí títo pacienti dostávali tiež chemoterapiu a
kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste bola tiež hlásená u pacientov s
osteoporózou, ktorí dostávali perorálne bisfosfonáty.


Pred začiatkom liečby s bisfosfonátmi sa má zvážiť u pacientov s rizikovými
faktormi (napr. nádorové ochorenie, chemoterapia, rádioterapia,
kortikosteroidy, slabá orálna hygiena) zubné vyšetrenie s primeranými
preventívnymi stomatologickými zásahmi.


Počas liečby sa podľa možností majú títo pacienti vyhýbať invazívnym
stomatologickým procedúram. U pacientov, ktorým sa počas liečby
bisfosfonátmi vyvinula osteonekróza čeľuste, môže stomatochirurgický zásah
exacerbovať ťažkosti. Pre pacientov vyžadujúcich stomatologické procedúry
nie sú dostupné údaje, či prerušenie liečby bisfosfonátmi redukuje riziko
osteonekrózy čeľuste. Klinický posudok ošetrujúceho lekára sa má riadiť
podľa individuálneho zhodnotenia prínosu/rizika pre pacienta.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

/Interakcie liek - jedlo/
Výrobky obsahujúce vápnik a ďalšie multivalentné katióny (ako hliník,
horčík, železo) vrátane mlieka a potravy pravdepodobne narúšajú absorpciu
tabliet Ibandronicu acid. Preto po perorálnom užití lieku musí byť
prestávka medzi príjmom lieku a takých výrobkov vrátane potravy najmenej 30
minút.
Keď boli tablety Ibandronicu acid podané 2 hodiny po bežnom jedle, jeho
biologická dostupnosť bola znížená približne o 75 %. Preto sa odporúča, aby
sa tablety užívali ráno nalačno (najmenej 6 hodín po poslednom jedle) a po
prijatí dávky sa nemá jesť najmenej 30 minút (pozri časť 4.2).


/Interakcie liek - liek/
Pri súbežnom podávaní melfalanu/prednizolonu sa u pacientov s mnohopočetným
myelómom
nepozorovali žiadne interakcie.


Ďalšie interakčné štúdie zamerané na ženy po menopauze nedokázali žiadne
interakcie s tamoxifénom alebo s hormonálnou substitučnou liečbou
(estrogén).


U zdravých mužov - dobrovoľníkov a u žien po menopauze intravenózny
ranitidín spôsobil zvýšenie biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej o
asi 20 % (čo je v rámci normálnej variability biologickej dostupnosti
kyseliny ibandrónovej), pravdepodobne následkom zníženej acidity žalúdka.
Avšak keď sa Ibandronic acid Synthon podáva s H2-antagonistmi alebo s inými
liekmi, ktoré zvyšujú pH žalúdka, nie je potrebné upraviť dávkovanie.


Nie sú pravdepodobné žiadne klinicky významné interakcie lieku vo vzťahu k
užívaniu. Kyselina ibandrónová sa eliminuje len renálnou sekréciou a
nepodlieha žiadnej biotransformácii. Nezdá sa, že by sekrečná dráha
zahŕňala známe acidické alebo bázické transportné systémy obsiahnuté v
exkrécii iných liečiv. Kyselina ibandrónová okrem toho neinhibuje u ľudí
dôležité pečeňové izoenzýmy P450 a neindukuje systém cytochrómu P450 v
pečeni u potkanov. Pri terapeutických koncentráciách je väzba na
plazmatické proteíny nízka, a preto je nepravdepodobné, že kyselina
ibandrónová vytláča iné liečivá.


Opatrnosť je potrebná, keď sa bisfosfonáty podávajú v kombinácii s
aminoglykozidmi, pretože obe látky môžu dlhodobejšie znížiť hodnoty vápnika
v sére. Pozornosť sa má venovať možnej simultánnej hypomagneziémii.


V klinických štúdiách pri podávaní Ibandronicu súbežne s bežne
používanými protirakovinovými
látkami, diuretikami, antibiotikami a analgetikami sa neprejavili žiadne
klinicky zjavné interakcie.


4.6 Gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití kyseliny ibandrónovej u
gravidných žien. Štúdie na potkanoch preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri
časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Preto sa Ibandronic acid
Synthon nemá užívať počas gravidity.


Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do ľudského mlieka.
Štúdie na dojčiacich potkanoch dokázali prítomnosť nízkych hladín kyseliny
ibandrónovej v mlieku po intravenóznom podaní. Ibandronic acid Synthon sa
nemá používať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Bezpečnostný profil Ibandronicu acid je odvodený z kontrolovaných
klinických štúdií v schválenej indikácii a po perorálnom podávaní
Ibandronicu acid v odporúčanej dávke.


V spoločnej databáze z 2 pivotných štúdií fázy III. (286 pacientov
liečených Ibandronicom acid 50 mg) bol
pomer pacientov, u ktorých sa prejavila nežiaduca reakcia s možným alebo
pravdepodobným vzťahom
k Ibandronicu acid 27 %.


Nežiaduce účinky sú usporiadané pod záhlavím frekvencia, pričom
najčastejšie sú uvedené ako prvé, s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi
časté (?10 %), časté (?1 % a < 10 %), menej časté (?0,1 % a < 1 %),
zriedkavé (?0,01 % a < 0,1 %) a veľmi zriedkavé (? 0,01 %).


Tabuľka 1 uvádza bežné nežiaduce reakcie zo spoločnej štúdie fázy III.
Nežiaduce reakcie, ktoré sú rovnako časté v prípade aktívnej látky i
placeba alebo častejšie u pacientov liečených placebom, sú vylúčené.


Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie vyskytujúce sa často a vo väčšej miere v
porovnaní s placebom|Nežiaduca reakcia |Placebo |Ibandronic acid |
| |perorálne denne |Synthon 50 mg |
| |(n = 277 pacientov) |perorálne denne |
| |Počet (%) |(n = 286 pacientov) |
| | |Počet (%) |
|Poruchy metabolizmu a výživy|14 (5,1) |27 (9,4) |
| | | |
|Hypokalciémia | | |
|Poruchy gastrointestinálneho|13 (4,7) 4 (1,4) 2 |20 (7,0) |
|traktu |(0,7) 2 (0,7) |10 (3,5) |
|Dyspepsia | |6 (2,1) |
|Nevoľnosť | |6 (2,1) |
|Bolesť v abdominálnej | | |
|oblasti | | |
|Ezofagitída | | |
|Celkové poruchy |2 (0,7) |4 (1,4) |
|Asténia | | |


Nežiaduce reakcie lieku vyskytujúce sa s frekvenciou < 1 %:


Nasledujúci zoznam predstavuje informácie o nežiaducich účinkoch lieku
uvedených v štúdii MF 4414 a MF 4434, ktoré sa pri podávaní Ibandronicu
acid 50 mg pozorovali v porovnaní s placebom častejšie:
Menej časté:
Poruchy krvi a lymfatického systému anémia
Poruchy nervového systému parestézia, dysgeúzia (porucha
chuti)
Poruchy gastrointestinálneho traktu krvácanie, dvanástnikový vred,
gastritída, dysfágia,
bolesť brucha, sucho v ústach
Poruchy kože a podkožného tkaniva pruritus
Poruchy obličiek a močových ciest azotémia (urémia)
Celkové poruchy bolesť v hrudníku, ochorenie podobné
chrípke,
nepokoj, bolesť
Laboratórne a funkčné vyšetrenia zvýšená hladina hormónu
prištítnej žľazy v krviU pacientov liečených bisfosfonátmi bola hlásená osteonekróza čeľuste.
Väčšina týchto prípadov bola u pacientov s nádorovým ochorením, ale
hlásenia boli aj u pacientov liečených na osteoporózu. Osteonekróza čeľuste
je väčšinou spojená s extrakciou zubov a/alebo lokálnou infekciou (vrátane
osteomyelitídy). Diagnóza nádorového ochorenia, chemoterapia, rádioterapia,
kortikosteroidy a slabá ústna hygiena sa tiež považujú za rizikové faktory
(pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie


Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.


Nie je dostupná žiadna špecifická informácia o liečbe pri predávkovaní
Ibandronicom acid. Avšak perorálne predávkovanie môže mať za následok
ťažkosti v hornej časti gastrointestinálneho traktu, napríklad žalúdočné
ťažkosti, pálenie záhy, ezofagitídu, gastritídu alebo vredy. Má sa podať
mlieko alebo antacidá, ktoré viažu Ibandronic acid Synthon. Kvôli riziku
podráždenia pažeráka sa nemá vyvolávať vracanie a pacient má ostať v úplne
vzpriamenej polohe.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Bisfosfonáty
ATC kód: M05BA06


Kyselina ibandrónová patrí do skupiny bisfosfonátov, t.j. látok, ktoré
špecificky pôsobia na kosť. Ich selektívny účinok na kostné tkanivo je
založený na vysokej afinite bisfosfonátov ku kostnému minerálu.
Bisfosfonáty pôsobia prostredníctvom inhibície aktivity osteoklastov, hoci
presný mechanizmus ich účinku nie je stále objasnený.


Kyselina ibandrónová zabraňuje /in vivo/ experimentálne indukovanému
odbúravaniu kostného tkaniva v dôsledku straty funkcie gonád, vplyvu
retinoidov, nádorov alebo nádorových extraktov. Inhibícia endogénnej
resorpcie kosti sa taktiež potvrdila v kinetických štúdiách 45Ca a na
základe uvoľnenia rádioaktívne označeného tetracyklínu, ktorý bol predtým
naviazaný v skelete.


Pri dávkach, ktoré boli považované za výrazne vyššie ako sú farmakologicky
účinné dávky, kyselina ibandrónová nemala žiadny vplyv na mineralizáciu
kostí.
Resorpcia kosti, ktorá je zapríčinená malígnym ochorením, je
charakterizovaná nadmernou resorpciou kosti, ktorá nie je v rovnováhe s
primeranou tvorbou kosti. Kyselina ibandrónová selektívne inhibuje aktivitu
osteoklastov, čím sa redukuje resorpcia kosti, a tým sa znižuje aj výskyt
skeletálnych komplikácií pri malígnom ochorení.


Klinické štúdie zamerané na pacientov s rakovinou prsníka a kostnými
metastázami ukázali inhibičný účinok na osteolýzu kosti v závislosti od
dávkovania, vyjadrený markermi kostnej resorpcie a vplyv na skeletálne
udalosti v závislosti od dávkovania.


Prevencia skeletálnych udalostí u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými
metastázami, liečených Ibandronicom acid 50 mg (tablety), bola stanovená v
III. fáze kontrolovaných štúdií s placebom v trvaní 96 týždňov. Pacientky s
rakovinou prsníka a rádiologicky potvrdenými kostnými metastázami dostávali
placebo (277 pacientok) alebo 50 mg Ibandronicu acid (287 pacientok).
Výsledky tejto štúdie sú zhrnuté nižšie.


/Primárne konečné výsledky účinnosti/
Primárnym konečným výsledkom štúdie bola miera obdobia skeletálnej
morbidity (SMPR). Bol to
kombinovaný konečný výsledok, ktorý mal nasledovné skeletálne udalosti
(SREs) ako jednotlivé
zložky:
rádioterapia kostí pri liečbe fraktúr/hroziacich fraktúr chirurgické
zásahy do kostí pri liečbe fraktúry
vertebrálne fraktúry
nevertebrálne fraktúry


Analýza SMPR bola upravená vzhľadom na čas a uvažovalo sa potenciálne o
jednej alebo viacerých udalostiach počas 12-týždňového obdobia. Početné
udalosti sa preto za účelom analýzy v ktoromkoľvek 12-týždňovom období
započítali len raz. Spoločné údaje z týchto štúdií dokázali významný úžitok
Ibandronicu acid 50 mg podávaného perorálne oproti placebu pri redukcii
skeletálnych udalostí meraných mierou SMPR (p = 0,041). Tiež sa znížilo
riziko rozvoja skeletálnych udalostí u pacientov liečených Ibandronicom
acid v porovnaní s placebom, a to o 38 % (relatívne riziko 0,62; p =
0,003). Výsledky týkajúce sa účinnosti sú zhrnuté v tabuľke 2.


Tabuľka 2 Výsledky účinnosti (u pacientov s rakovinou prsníka s kostnými
metastázami)

| |Všetky skeletálne udalosti (SREs) |
| |Placebo n = 277 |Ibandronic acid |p-hodnota |
| | |Synthon 50 mg n =| |
| | |287 | |
|SMPR (na pacienta|1,15 |0,99 |p = 0,041 |
|za rok) | | | |
|Relatívne riziko |- |0,62 |p = 0,003 |
|SRE | | | |


/Sekundárne konečné výsledky účinnosti/
Pri podávaní Ibandronicu acid 50 mg sa dokázalo štatisticky významné
zlepšenie bolesti kostí v porovnaní s placebom. Bolesti boli v porovnaní s
východiskovým bodom menšie počas celej štúdie, čo bolo sprevádzané významne
zredukovaným používaním analgetík v porovnaní s placebom. Zníženie kvality
života a WHO stav výkonnosti boli významne menšie u pacientov liečených
Ibandronicom acid v porovnaní s placebom. Koncentrácie markera CTx (C-
terminálny telopeptid uvoľnený z kolagénu typu I) kostnej resorpcie v moči
boli významne znížené u skupiny pacientov užívajúcej Ibandronic acid
Synthon v porovnaní s placebom. Toto zníženie hladín CTx v moči významne
korelovalo s primárnym konečným výsledkom účinnosti SMPR (Kendall-tau-b (p
< 0,001)). Súhrn sekundárnych výsledkov účinnosti je uvedený v tabuľke 3.


Tabuľka 3 Sekundárne výsledky účinnosti (u pacientov s rakovinou prsníka s
kostnými
metastázami)
| |Placebo n = |Ibandronic acid |p-hodnota |
| |277 |Synthon 50 mg n =| |
| | |287 | |
|Bolesť kostí* |0,20 |- 0,10 |p = 0,001 |
|Používanie |0,85 |0,60 |p = 0,019 |
|analgetík* | | | |
|Kvalita života* |- 26,8 |- 8,3 |p = 0,032 |
|Skóre výkonnosti |0,54 |0,33 |p = 0,008 |
|WHO* | | | |
|Hladina CTx v moči|10,95 |- 77,32 |p = 0,001 |


* Priemerná zmena oproti východiskovému bodu po posledné vyhodnotenie.
Stredná zmena oproti východiskovému bodu po posledné vyhodnotenie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


/Absorpcia/
Absorpcia kyseliny ibandrónovej v hornej časti gastrointestinálneho traktu
je po perorálnom podaní rýchla.
Maximálne pozorované koncentrácie v plazme sa dosiahli do 0,5 až 2 hodín
(priemerne po 1 hodine) pri podávaní nalačno a absolútna biologická
dostupnosť bola okolo 0,6 %. Rozsah absorpcie je oslabený súčasným
prijímaním potravy alebo nápojov (okrem pitnej vody). Keď sa kyselina
ibandrónová podáva s raňajkami, jej biologická dostupnosť je znížená asi o
90 % v porovnaní s biologickou dostupnosťou zistenou u pacientov, ktorí
Ibandronic acid Synthon užívali nalačno. Keď sa liek užije 30 minút pred
jedlom, zníženie biologickej dostupnosti je približne o 30 %. Keď sa
kyselina ibandrónová užije 60 minút pred jedlom, jej biologická dostupnosť
nie je významne znížená.


Biologická dostupnosť bola znížená približne o 75 %, keď sa tablety
Ibandronicu acid podali 2 hodiny po jedle. Preto sa odporúča tablety užívať
ráno nalačno (najmenej 6 hodín po jedle) a po užití dávky sa nemá jesť
najmenej 30 minút (pozri časť 4.2).


/Distribúcia/
Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na
kosť alebo sa vylúči do moču. U ľudí je evidentný terminálny objem
distribúcie najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa dostane do kosti, sa
odhaduje na 40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba proteínu v ľudskej plazme
je pri terapeutických koncentráciách približne 87 %, a preto je
nepravdepodobná lieková interakcia zapríčinená vytlačením.


/Metabolizmus/
Neexistuje žiaden dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo ľudí
metabolizovaná./Eliminácia/

Absorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej sa vylučuje z obehu
prostredníctvom kostnej absorpcie (odhaduje sa, že je to 40 - 50 %) a
zvyšok sa eliminuje bez zmeny obličkami. Neabsorbovaná frakcia kyseliny
ibandrónovej je eliminovaná bez zmeny stolicou.


Rozsah pozorovaného evidentného polčasu je široký a závisí od dávky a
citlivosti testu, avšak evidentný terminálny polčas sa vo všeobecnosti
pohybuje v rozsahu 10 až 60 hodín. Hladiny v plazme však klesajú rýchlo,
dosahujúc 10 % vrcholných hodnôt do 3 a 8 hodín po intravenóznom alebo
perorálnom podaní.


Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v
rozsahu 84 až 160 ml/min. Renálny klírens (asi 60 ml/min u zdravých žien po
menopauze) je 50 - 60 % z celkového klírensu a súvisí s klírensom
kreatinínu. Rozdiel medzi evidentným celkovým a renálnym klírensom je
zrejme v dôsledku absorpcie kosťou.


/Farmakokinetika u osobitných skupín pacientov/


/Pohlavie/
Biologická dostupnosť a farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a
žien podobná.


/Rasa/
Pokiaľ ide o užívanie kyseliny ibandrónovej, neexistuje žiaden dôkaz
klinicky významných interetnických rozdielov medzi aziatmi a belochmi. Je
dostupných len veľmi málo údajov o pacientoch s africkým pôvodom.


/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/
U pacientov s rôznym stupňom poškodenia funkcie obličiek je expozícia
kyseline ibandrónovej
úmerná klírensu kreatinínu (CLcr). U pacientov s ťažkým poškodením funkcie
obličiek
(CLcr < 30 ml/min), ktorí prijímali perorálnu dávku 10 mg kyseliny
ibandrónovej denne počas 21 dní,
sa zistili 2 - 3-krát vyššie koncentrácie v plazme ako u pacientov s
normálnou funkciou obličiek (CLcr
> 80 ml/min). Celkový klírens kyseliny ibandrónovej bol znížený na 44
ml/min u pacientov s ťažkým
poškodením funkcie obličiek v porovnaní so 129 ml/min u jedincov s
normálnou funkciou obličiek. U
pacientov s miernou formou poškodenia funkcie obličiek (CLcr > 50 a < 80
ml/min) nie je potrebné
upraviť dávkovanie. U pacientov so stredne závažnou formou poškodenia
funkcie obličiek (CLcr >
30 a < 50 ml/min) alebo závažnou formou poškodenia funkcie obličiek (CLcr <
30 ml/min) odporúča sa
znížiť perorálnu dávku na jednu 50 mg tabletu jedenkrát týždenne (pozri
časť 4.2).


/Pacienti s poškodením funkcie pečene/
Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u
pacientov s poškodením funkcie pečene. Pečeň nehrá žiadnu významnú úlohu
pri klírense kyseliny ibandrónovej, pretože nie je metabolizovaná, ale je
uvoľnená renálnou exkréciou a absorbovaná kosťami. Preto u pacientov s
poškodením funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávkovanie. Keďže väzba
kyseliny ibandrónovej na proteíny je pri terapeutických koncentráciách
približne 87 %, je nepravdepodobné, že by hypoproteinémia u pacientov s
ťažkým poškodením funkcie pečene viedla ku klinicky významnému zvýšeniu
koncentrácie vo voľnej plazme.


/Starší ľudia/
Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by vek bol nezávislým
faktorom akéhokoľvek zo študovaných farmakokinetických parametrov. Jediný
faktor, ktorý sa má brať do úvahy je ten, že s vekom sa znižuje funkcia
obličiek (pozri časť poškodenie funkcie obličiek).


/Deti a dospievajúci/
Neexistujú žiadne údaje o užívaní Ibandronicu acid pacientmi mladšími ako
18 rokov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Účinky v predklinických štúdiách sa pozorovali iba po dávkach považovaných
za dostatočne vyššie než je maximálna dávka u ľudí, čo poukazuje na malý
význam týchto zistení pre klinické použitie. Tak ako v prípade iných
bisfosfonátov, oblička bola hlavným cieľovým orgánom systémovej toxicity.


/Mutagenita/Karcinogenita:/
Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na
genotoxicitu nedokázali žiadny
náznak účinku na genetickú aktivitu kyseliny ibandrónovej.


/Reprodukčná toxicita:/
U potkanov a králikov, ktorým bola kyselina ibandrónová podávaná
intravenózne, sa nezistil žiadny náznak priamej toxicity na plod alebo
teratogénne účinky. Nežiaduce účinky kyseliny ibandrónovej na základe
štúdií reprodukčnej toxicity u potkanov boli také, aké sa očakávali u tejto
triedy liekov (bisfosfonáty). Tieto zahŕňajú znížený počet implantačných
miest, narušenie prirodzeného pôrodu (ťažký pôrod), nárast viscerálnych
odchýlok (syndróm renálnej panvičky a močovodu) a anomálií zubov u F1
potomstva potkanov.
6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


/Jadro tablety:/ Monohydrát laktózy Krospovidón (E1202)
Mikrokryštalická celulóza (E460)
Koloidný oxid kremičitý (E551)
Nátriumstearylfumarát


/Obal tablety:/
Polyvinylalkohol
Makrogol/PEG 3350
Mastenec (E553b)
Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


3. Čas použiteľnosti

2 roky.

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


OPA/ALU/PVC:ALU blistre v kartónových škatuliach obsahujúcich
1, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 126, 168 a 210
tabliet.

PVC/PVDC:ALU blistre v kartónových škatuliach obsahujúcich
1, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 126, 168 a 210
tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.
7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Synthon BV
Microweg 22
6545 CM Nijmegen
Holandsko
8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0032/11-S
9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C04741
Skupina ATC:
M05 - Lieky proti ochoreniam kostí
Skupina ATC:
M05BA06 - acidum ibandronicum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
NL Holandsko
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) pri prevencii skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s metastatickým postihnutím kostí pri rakovine prsníka, b) pri intolerancii iného bisfosfonátu, c) pri liečbe hyperkalcémie vyvolanej nádorovým procesom s metastázami alebo bez metastáz, ak nie je možné chirurgické odstránenie príčiny.
Môže predpísať:
Klinická onkológia
Predajná cena:
203.81 € / 6139.98 SK
Úhrada poisťovňou:
161.25 € / 4857.82 SK
Doplatok pacienta:
42.56 € / 1282.16 SK
Posledná aktualizácia:
2014-08-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.18 € ÚP:0.00 € DP:20.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:59.12 € ÚP:0.00 € DP:59.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:250.94 € ÚP:0.00 € DP:250.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.19 € ÚP:4.80 € DP:6.39 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.59 € ÚP:14.40 € DP:10.19 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien